DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Przedmiot zamówienia DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczenie dostarczonego sprzętu, budowa i uruchomienie sieci bezprzewodowej, przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie i instalacja platformy e- learningowej w ramach projektu E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Charakterystyka Projektu Projekt E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym realizowany jest przez Gminę Miasto Płock, w jego wdrażanie zaangażowanie są ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku i Miejski Urząd Pracy w Płocku. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 260 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz 11 jednostek podległych z terenu Gminy-Miasta Płock. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: a) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 260 gospodarstw domowych oraz w ramach działań koordynacyjnych dla: 7 świetlic środowiskowych, 3 rodzinnych domów dziecka, domu pomocy społecznej b) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej poprzez realizację szkoleń i wykorzystanie platformy e-learning Celem głównym PO IG jest: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Wypełnienie przez projekt założeń celu głównego wynika wprost z realizacji celu szczegółowego: (f) PO IG, jakim jest: Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Cele szczegółowe przewidują min. budowę szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego, uzupełnieniem tego wsparcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla potencjalnie wykluczonych ze społeczeństwa gospodarstw domowych. Osiągnięcie celów projektu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

2 Grupę docelową projektu stanowią: 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; 2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; 3. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; 4. jednostki podległe Beneficjentowi: rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, dom pomocy społecznej. Zakładane produkty projektu: 1. zakup komputerów w ilości 302 sztuk 2. zakup: 2 projektorów, 11 szt. urządzeń wielofunkcyjnych 3. wykonanie 302 przyłączeń do Internetu 4. dofinansowanie dostępu do Internetu 5. organizacja szkoleń: w ramach działań koordynacyjnych oraz tzw. technicznych, z zakresu obsługi powierzonych urządzeń i Internetu oraz z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów ostatecznych 6. utworzenie bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu objętych monitoringiem sieci 7. uruchomienie stacji roboczych objętych systemem monitoringu sieci 8. instalacja i uruchomienie urządzenia monitorującego sieć 9. utworzenie platformy e-learning wspomagającej szkolenia na etapie projektu oraz monitorowanie wskaźników i aktywizację beneficjentów w okresie trwałości projektu. Zakładane rezultaty projektu: 1. uzyskanie możliwości dostępu do Internetu dla grupy docelowej projektu 2. wzrost liczby jednostek sektora publicznego korzystających z usług informatycznych 3. podniesienie kompetencji beneficjentów ostatecznych poprzez szkolenia i korzystanie z platformy e- learningowej 4. rozwój osobisty i wzrost kompetencji w korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dzięki szkoleniom i korzystaniu z Internetu.

3 Słownik pojęć Beneficjent Beneficjent Ostateczny (BO) Osoba reprezentująca Beneficjenta Ostatecznego Zestaw komputerowy Sieć bezprzewodowa System help-desk Serwer SRV1 Serwer SRV2 Serwer SRV3 Gmina Miasto Płock Mieszkańcy Płocka zagrożeni wykluczeniem cyfrowym zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie 260 osób, a także jednostki podległe objęte projektem 7 świetlic środowiskowych, 3 rodzinne domy dziecka, 1 dom pomocy społecznej Osoba (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny) składająca oświadczenie woli w imieniu Beneficjenta w przypadku, gdy jest on osobą niepełnoletnią lub istnieją inne uzasadnione przyczyny braku możliwości oświadczenia woli przez BO W skład zestawu komputerowego wchodzi: jednostka centralna z zainstalowanym oprogramowaniem, monitor komputerowy, słuchawki z mikrofonem, kamera, linka zabezpieczająca, oraz w niektórych przypadkach karta sieci bezprzewodowej WiFi; w określonych przypadkach: oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych, akcesoria dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, myszka) - wg. ilości sprecyzowanych w specyfikacji technicznej Sieć wykonana w oparciu o licencjonowane pasma radiowe, w topologii gwiazdy, ze stacją lub stacjami bazowymi. System umożliwiający rejestrację zgłoszeń dot. awarii otrzymywanych przez Wykonawcę, jak i działań serwisowych podejmowanych przez Wykonawcę, pozwalający generować raporty dot. najczęstszych usterek, dot. użytkowników. Serwer na potrzeby systemu do zarządzania zestawami komputerowymi Serwer na potrzeby oprogramowania do zarządzania siecią bezprzewodową Serwer na potrzeby platformy e-learningowej Równoważność rozwiązań A. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą określonych w SIWZ standardów.

4 B. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ, b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Ogólny opis projektu Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację projektu E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zadania, które obejmuje niniejsze wdrożenie: 1. Zakup 260 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem, urządzeń (akcesoriów) dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, myszka), oprogramowania dla osób niewidzących (program udźwiękawiający) oraz routerów do podłączenia komputerów przekazanych w ramach działań koordynacyjnych jednostkom podległym. 2. Zakup serwera do zdalnego zarządzania komputerami przekazanymi BO wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zdalne rozwiązywanie problemów u BO 3. Budowa stacji bazowej lub stacji bazowych sieci bezprzewodowej (anteny wraz z urządzeniami dostępowymi), zakup urządzeń dostępowych do sieci bezprzewodowej dla beneficjentów ostatecznych (karty sieciowe wraz z okablowaniem i antenami zewnętrznymi) oraz zakup serwera do zarządzania urządzeniami sieci bezprzewodowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do monitorowania parametrów pracy urządzeń dostępowych sieci bezprzewodowej 4. Zakup firewalla sprzętowego (w celu zabezpieczenia sieci, monitorowania działalności użytkowników, filtrowania niedozwolonych treści) 5. Zakup platformy szkoleniowej e- learning z modułami funkcjonalnymi z możliwością aktualizacji oraz z serwerem 6. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystanych do szkoleń dla BO i przekazanych w ramach działań koordynacyjnych dla świetlic środowiskowych (7 szt.),rodzinnych domów dziecka ( 3 szt), domu pomocy społecznej (1 szt) 7. Ubezpieczenie zestawów komputerowych zakupionych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych (260 szt. dla gospodarstw domowych, 42 szt w ramach działań koordynacyjny dla: świetlic środowiskowych (23 szt.), rodzinnych domów dziecka (9 szt.), domu pomocy społecznej (10 szt.) 8. Przeprowadzenie szkoleń dla 6 osób trenerów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla 260 beneficjentów ostatecznych z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej (dwudniowe dla 6 osób)

5 9. Przeprowadzenie szkoleń ( wraz z zakupem modułów edukacyjnych platformy e- learning) dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych (po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) 10. Przeprowadzenie szkoleń dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie obsługi komputera, korzystania z sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e-learning (po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją oraz w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności: 1. Ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz ze zm.), 2. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), 3. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: 1. Bartłomiej Szatkowski Inspektor w Zespole ds. Sieci i Serwerów 2. Tomasz Szulborski Starszy Informatyk w Zespole Sieci i Serwerów Ramowy harmonogram realizacji zamówienia Nazwa zadania Termin wykonania liczony w dniach od dnia podpisania umowy 1 Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem, urządzeń (akcesoriów) dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, myszka), oprogramowania dla osób niewidzących (program udźwiękawiający) oraz routerów do podłączenia komputerów przekazanych w ramach działań koordynacyjnych jednostkom podległym 150 dni

6 2 Zakup i instalacja serwera do zdalnego zarządzania komputerami przekazanymi BO wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zdalne rozwiązywanie problemów u BO 60 dni 3 Zakup platformy szkoleniowej e- learning z modułami funkcjonalnymi z możliwością aktualizacji oraz z serwerem` 90 dni 4 Budowa stacji bazowej do sieci bezprzewodowej (anteny wraz z urządzeniami dostępowymi), Zakup urządzeń dostępowych do sieci bezprzewodowej dla beneficjentów ostatecznych (karty sieciowe wraz z okablowaniem i antenami zewnętrznymi) oraz Zakup serwera do zarządzania urządzeniami sieci bezprzewodowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do monitorowania parametrów pracy urządzeń dostępowych sieci bezprzewodowej 120 dni 5 Zakup firewalla sprzętowego (w celu zabezpieczenia sieci, monitorowania działalności użytkowników, filtrowania niedozwolonych treści) 60 dni 6 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystanych do szkoleń dla g.d i przekazanych w ramach działań koordynacyjnych dla świetlic środowiskowych (7 szt.),rodzinnych domów dziecka (3 szt), domu pomocy społecznej (1 szt) oraz Zakup projektorów multimedialnych 60 dni (przekazanych jednostkom podległym Wnioskodawcy po uprzednim wykorzystaniu do szkoleń b.o.) 7 Przeprowadzenie szkoleń pracowników uczestników projektu, którzy będą odpowiedzialni za koordynowanie działań w ramach realizacji niniejszego projektu dla dwóch grup tematycznych z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej (dwudniowe dla 6 osób, personelu MOPS i MUP trenerów dla beneficjentów ostatecznych) 90 dni

7 8 Przeprowadzenie szkoleń ( wraz z zakupem modułów edukacyjnych platformy e-learning) dla beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych ( po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) 150 dni 9 Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie obsługi komputera, korzystania z sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e- learning (po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) 90 dni Prace przewidziane powyższym harmonogramem mogą się nakładać a Wykonawca może je wykonywać równolegle skracając tym samym czas wykonania. Maksymalny czas wykonania do 8 miesięcy łącznie na wszystkie prace przewidziane harmonogramem. Zakup zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem, urządzeń (akcesoriów) dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, myszka), oprogramowania dla osób niewidzących (program udźwiękawiający) oraz routerów do podłączenia komputerów przekazanych w ramach działań koordynacyjnych jednostkom podległym 1. Wykaz Beneficjentów Ostatecznych wraz z ilościowym odwzorowaniem sprzętu do instalacji: Podmiot otrzymujący zestaw komputerowy Gospodarstwa domowe - mieszkańcy Płocka wybrani w procesie rekrutacji 1 Dom Pomocy Społecznej - jednostka podległa Beneficjentowi * 3 Rodzinne Domy Dziecka - jednostka podległa Beneficjentowi * Ilość 260 szt. 10 szt. łącznie 9 szt.

8 7 Świetlic Środowiskowych - jednostka podległa Beneficjentowi * Łącznie łącznie 23 szt. 302 szt. * Zestawy komputerowe przewidziane do instalacji w jednostkach podległych Beneficjentowi (łącznie 42 sztuki) mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę do przeprowadzenia szkoleń w trybie stacjonarnym. Po zakończeniu szkoleń opisanych w ramach niniejszego postępowania, zostaną przez Wykonawcę zainstalowane w wymienionych jednostkach podległych. 2. Zadanie obejmuje: a. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. b. dostawę oraz instalację sprzętu do Beneficjentów Ostatecznych we wskazane miejsca na terenie Miasta Płocka, c. zapewnienie gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. d. świadczenie obsługi informatycznej i serwisu dla Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3. Warunki dostawy oraz instalacji zestawów komputerowych: a. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi dostarczony sprzęt i oprogramowanie we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego tj. u beneficjentów ostatecznych projektu, którym jest miejsce zamieszkania każdego użytkownika końcowego lub siedziba danej jednostki podległej, biorących udział w projekcie. b. Wykonawca zainstaluje i uruchomi urządzenia łączności bezprzewodowej oraz podłączy każdy z zestawów komputerowych do sieci bezprzewodowej zapewniając im połączenie sieciowe IP z siedzibą główną Urzędu Miasta Płocka, a także z Internetem za pośrednictwem łącza posiadanego przez Zamawiającego oraz skonfiguruje do korzystania z platformy e-learningowej. c. W przypadku gdy Beneficjentem Ostatecznym będzie jednostka podległa Beneficjentowi, Wykonawca przy użyciu jednego terminala klienckiego sieci bezprzewodowej oraz routera utworzy sieć bezprzewodową WiFi, a następnie podłączy każdy z dostarczonych zestawów komputerowych w danej lokalizacji do utworzonej sieci WiFi, a dalej za pośrednictwem sieci bezprzewodowej do Internetu. d. Zamawiający nie posiada pomieszczeń magazynowych, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby projektu. e. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania, w tym m.in. koszty transportu, dostarczenia do wskazanych

9 lokalizacji, magazynowania (przechowywania dostarczonego sprzętu), ubezpieczenia i odpowiedniego oznakowania. f. Odbiór sprzętu musi zostać potwierdzony przez Beneficjenta Ostatecznego lub osobę go reprezentującą podpisem na protokole odbioru, który będzie stanowił podstawę do weryfikacji przez Zamawiającego poprawności wywiązania się Wykonawcy z części umowy dotyczącej dostawy zestawów komputerowych wraz z akcesoriami. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy: a. dostarczenie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury teleinformatycznej na miejsce docelowej instalacji, b. rozpakowanie oraz zainstalowanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury teleinformatycznej we wskazanych pomieszczeniach, c. przeprowadzenie wszelkich czynności przewidzianych w dokumentacji producenta, a niezbędnych do uruchomienia ww. urządzeń, d. dostarczenie oprogramowania i zainstalowanie go na komputerach, a także w razie potrzeby zarejestrowanie i aktywowanie na stronie producenta, e. konfiguracja zgodna z dokumentacją, f. uruchomienie, podłączenie do sieci w sposób określony w projekcie (sieć bezprzewodowa) oraz przygotowanie do eksploatacji, g. zabezpieczenie systemów operacyjnych komputerów przed zmianą konfiguracji oraz instalowaniem oprogramowania, h. zamknięcie obudowy komputerów np. poprzez zamek elektromagnetyczny, tak by nie pozwolić na nieautoryzowany dostęp do podzespołów komputera. Każde otworzenie obudowy powinno być logowane dostęp do tych informacji z poziomu BIOSu komputera, i. przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym testów akceptacyjnych systemu zgodnie z dokumentacją, a także dokonanie inwentaryzacji sprzętu. Montaż każdego stanowiska komputerowego kończy się podpisaniem protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego oznaczenia sprzętu komputerowego w sposób wskazany przez Zamawiającego. j. dostarczenie licencji na system operacyjny pozwalających na dowolne i wielokrotne przekazanie sprzętu, na którym zostały zainstalowane systemy operacyjne, Beneficjentom Ostatecznym Projektu. k. uczestniczenie w procesie wpisania dostarczonego sprzętu do ewidencji Zamawiającego. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie aby uwzględnić wszelkie uwarunkowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zakup serwera do zdalnego zarządzania komputerami przekazanymi BO wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zdalne rozwiązywanie problemów u BO

10 1. Zadanie obejmuje: a) zakup serwera określonego jako SRV1 i oprogramowania do zarządzania zestawami komputerowymi zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, b) dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego, c) dostawę licencji i instalacja dedykowanego oprogramowania narzędziowego i systemowego (systemy operacyjne), koniecznego do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz wynikającego z technicznej konstrukcji oprogramowania, d) instalację oprogramowania klienckiego na zestawach komputerowych, e) zapewnienie gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, f) świadczenie obsługi informatycznej i serwisu dla Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Budowa stacji bazowej lub stacji bazowych sieci bezprzewodowej (anteny wraz z urządzeniami dostępowymi), zakup urządzeń dostępowych do sieci bezprzewodowej dla beneficjentów ostatecznych (karty sieciowe wraz z okablowaniem i antenami zewnętrznymi) oraz zakup serwera do zarządzania urządzeniami sieci bezprzewodowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do monitorowania parametrów pracy urządzeń dostępowych sieci bezprzewodowej Zamawiający oświadcza, że posiada rezerwację częstotliwości LR 4489/05 z dnia 07 listopada 2005 r. oraz pozwolenie radiowe LR 4588/KS/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych typu punkt - wiele punktów, o poniższych parametrach: Operator Nr rez./pozw. Kanały Plan Urząd Miasta Płocka LR 4489/05 22: / A3.5 Urząd Miasta Płocka LR 4489/05 23: / A3.5 Urząd Miasta Płocka LR 4489/05 24: / A3.5 Urząd Miasta Płocka LR 4489/05 25: / A3.5 Na potrzeby niniejszego zadania, Wykonawca będzie świadczył pomoc w uzyskaniu pozwolenia radiowego na oferowane w ramach niniejszego postępowania urządzenia sieci bezprzewodowej, z wykorzystaniem zarezerwowanej częstotliwości. Urządzenia oferowane

11 przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie homologacje i dopuszczenia do użytkowania i uzyskania pozwolenia radiowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i skompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania nowego pozwolenia radiowego (w tym Deklaracji Zgodności), w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w celu umożliwienia złożenia wniosku o pozwolenie radiowe w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej nastąpiło nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania umowy. Zadanie obejmuje: a. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej do wykonania zamówienia dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej, zawierającej m.in. Szczegółowy Projekt Sieci uwzględniający wytyczne zawarte w pkt. 6 Ogólne wymagania dotyczące sieci bezprzewodowej, harmonogram realizacji zamówienia oraz Dokumentację Powykonawczą. b. dostawę, montaż, wyposażenie, uruchomienie oraz wdrożenie stacji bazowej lub stacji bazowych w ilości wynikającej ze Szczegółowego Projektu Sieci w sposób uzgodniony z Zamawiającym. c. dostawę, montaż, wyposażenie i uruchomienie oraz wdrożenie terminali abonenckich w sposób uzgodniony z Zamawiającym. d. dostawę, instalację, uruchomienie i wdrożenie systemu zarządzania siecią (serwera określonego jako SRV2 wraz z oprogramowaniem). e. uruchomieniu całej sieci, zapewnienie łączności terminali ze stacja bazową. f. wykonanie i konfiguracja połączenia powstałej sieci bezprzewodowej z infrastrukturą Zamawiającego, w tym dokonanie zmian konfiguracyjnych na urządzeniach sieciowych posiadanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia dostępu do Internetu, poprzez łącze Internetowe Zamawiającego. g. uruchomienie w punktach zlokalizowanych na terenie miasta wskazanych przez Zamawiającego terminali klienckich sieci bezprzewodowej służących do monitorowania sieci w ilości 30 szt. w sposób wskazany przez Zamawiającego. h. zapewnienie gwarancji na sieć i urządzenia, i. świadczenie obsługi informatycznej i serwisu dla Beneficjentów Ostatecznych i Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 5. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 6. Ogólne wymagania dotyczące sieci bezprzewodowej: a. Optymalnym rozwiązaniem wybranym do realizacji przez Zamawiającego jest topologia gwiazdy, w której z centralnego punktu zostaną podłączeni wszyscy beneficjenci. Warstwa dostępowa Sieci powinna być wykonana w oparciu o licencjonowane pasma radiowe. b. System radiowy powinien wykorzystywać częstotliwości licencjonowane posiadane przez Zamawiającego oraz wykorzystywać technologię LTE.

12 c. Zamawiający posiada rezerwację częstotliwości na pasmo radiowe z zakresu 3.4GHz 3.6GHz. Posiadane przez Zamawiającego pasmo należy wykorzystać do budowy sieci bezprzewodowej. d. System radiowy musi zapewniać pokrycie siecią bezprzewodową miasta Płocka na poziomie 80% powierzchni miasta, oraz min. 95% ludności miasta. e. System radiowy musi w razie konieczności i możliwości technicznych zostać zoptymalizowany, aby jak najskuteczniej objąć swoim zasięgiem wskazane lokalizacje BO. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie aby uwzględnić wszelkie uwarunkowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zakup firewalla sprzętowego (w celu zabezpieczenia sieci, monitorowania działalności użytkowników, filtrowania niedozwolonych treści) Zadanie obejmuje: )a zakup urządzenia typu firewall, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dedykowanym pakietem wsparcia technicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. )b dostawę i instalację sprzętu do siedziby Zamawiającego, )c konfigurację urządzenia w celu zapewnienia filtracji i nadzoru ruchu sieciowego, odbywającego się w ramach zakupionych w zakresie tego postępowania urządzeń i sieci. )d zapewnienie gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zakup platformy szkoleniowej e- learning z modułami funkcjonalnymi z możliwością aktualizacji oraz z serwerem Zadanie obejmuje: 1. zakup serwera i oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 2. dostawę, instalację oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. 3. zapewnienie gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 4. świadczenie obsługi informatycznej i serwisu dla Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić opis budowy oferowanego rozwiązania. W opisie należy przedstawić: a) architekturę sieciową opis powinien zawierać to jak dane pomiędzy użytkownikiem końcowym a platformą cyfrową są transportowane. W ramach opisu architektury sieciowej należy pokazać ewentualne umieszczenie firewalli i

13 stref zdemilitaryzowanych. Na szkicach należy uwzględnić również firewalle softwarowe po stronie klienta. Wskazane jest by pokazać jakie protokoły sieciowe są używane do komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami platformy systemowej. Jeżeli używany jest protokół TCP/IP w opisie należy pokazać adresację i porty jakie są używane do komunikacji pomiędzy węzłami systemu. W przypadku innych protokołów należy zamieścić ekwiwalentny opis używanego stosu protokołowego. Gdyby system łączył się z systemami trzecimi (np. banki, portale internetowe) wymagane jest pokazanie jak będzie odbywała się komunikacja z tymi portalami. b) architektura danych w opisie architektury danych należy zamieścić i opisać miejsce składowania danych (baza danych, pliki płaskie, inne) miejsce ich przetwarzania przez system (aplikacja na serwerze aplikacji, aplikacja jako demon systemowy lub usługa, inne rozwiązania). Ważne jest by oferowane rozwiązanie nie wymuszało na użytkowniku konkretnej wersji przeglądarki. W ramach opisu architektury danych należy opisać użyte technologie, frameworki, silniki baz danych, c) oferta powinna zawierać opis przykładowych stron takich jak ekran logowania, ekran wyboru szkolenia, ekran edycji profilu użytkownika etc. 3. Zleceniobiorca do prawidłowej realizacji utrzymania platformy e-learningowej dostarczy: a) Serwer określony jako SRV3. b) Oprogramowanie składowe baza danych, systemy operacyjne, serwery www itp. c) Wszelkie inne oprogramowanie i urządzenia konieczne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz wynikające z technicznej konstrukcji oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę, w tym zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu w sieci Internet oraz tworzenia kopii zapasowej danych. d) Licencje na oprogramowanie platformy e-learningowej, wraz ze wszystkimi modułami i funkcjonalnościami, które konieczne są do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Licencja platformy e-learningowej niewyłączna, bez ograniczenia czasowego, bez limitu użytkowników, bez limitu ilości szkoleń. e) Licencje baz danych i dedykowanego oprogramowania narzędziowego i systemowego (systemy operacyjne), o ile rozwiązanie tego wymaga. f) Serwer z platformą e-learningową zostanie zainstalowany w siedzibie Zamawiającego, Pl. Stary Rynek 1, Płock. Zamawiający zapewni łącze internetowe na potrzeby platformy e-learningowej. g) Zamawiający przeznaczy na potrzeby projektu łącze do sieci Internet o przepustowości ok. 20 Mbit/s. 4. Ogólne wymagania dotyczące platformy e-learningowej: a) Zamawiający wymaga poprawnego działania platformy e-learningowej przy użyciu zestawów komputerowych i za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, b) Zamawiający określa maksymalną ilość użytkowników w bazie danych systemu na (dziesięć tysięcy użytkowników)

14 c) Zdolność platformy do obsłużenia do 500 (pięćset) użytkowników pracujących na niej jednocześnie. Przy takim obciążeniu nie możliwym jest by użytkownicy doświadczali komunikatów typu time out lub platforma nie była w stanie przedstawić jakichś danych, d) Dostarczenie mechanizmów dostępnych dla użytkowników końcowych pozwalających wykorzystać ją do głównych celów projektu, e) Zaimplementowane rozwiązania oparte na rozwiązaniach typu Web 2.0 oraz idei social media, f) Zaawansowany system uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów i funkcjonalności platformy cyfrowej, g) Mechanizmy redakcyjne pozwalające na tworzenie treści i zarządzanie nimi w obrębie platformy, w tym publikacji treści wideo, h) Moduł wyszukujący, i) Moduł ogłoszeniowy, j) Moduł konkursowy, k) Zaimplementowane mechanizmy edukacyjne, l) Możliwość rozsyłania newslettera, m) Moduł banerowy, n) Moduł ankietowy, o) Moduł poczty elektronicznej, p) Moduł czatu, q) Moduł forum, r) Możliwość prezentowania zgromadzonych zasobów w minimum dwóch odrębnych wizualizacjach, s) zgodność ze standardami konsorcjum W3C, XHTML 1.0, CSS, t) zgodność z zaleceniami standardu Web Accessibility Initiative (WAI) W3C WAI- AAA WCAG 1.0, u) poprawne kodowanie stron zgodne z odpowiednimi regulacjami dla systemów teleinformatycznych używanych przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych. 5. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi rozwiązanie zapewniające automatyczne wykonywanie kopii zapasowej danych platformy e-learningowej w oparciu o poniższe warunki: a) dane podlegające kopiowaniu to w szczególności szkolenia, materiały, dane użytkowników, ustawienia i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej, b) kopia zapasowa wykonywana będzie za pośrednictwem sieci lokalnej Zamawiającego, c) Zamawiający udostępni udział sieciowy na którym przechowywane będą kopie zapasowe, d) kopia zapasowa wykonywana będzie nie rzadziej niż raz na 24 godziny, e) sposób wykonywania kopii zapasowej musi umożliwiać odzyskanie danych sprzed co najmniej 14 dni,

15 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystanych do szkoleń dla beneficjentów ostatecznych i przekazanych w ramach działań koordynacyjnych dla świetlic środowiskowych (7 szt), rodzinnych domów dziecka (3 szt), domu pomocy społecznej (1 szt) oraz zakup 2 projektorów multimedialnych (przekazanych jednostkom podległym Wnioskodawcy po uprzednim wykorzystaniu do szkoleń beneficjentów ostatecznych) 1. Zadanie obejmuje: a) zakup urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. b) dostawę sprzętu, instalację i uruchomienie, c) zapewnienie gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Ubezpieczenie zestawów komputerowych zakupionych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych szt. dla gospodarstw domowych, 42 szt w ramach działań koordynacyjny dla: świetlic środowiskowych (23 szt), rodzinnych domów dziecka (9 szt), domu pomocy społecznej (10 szt) Szczegółowy opis warunków ubezpieczenia zawiera załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przeprowadzenie szkoleń dla 6 osób trenerów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla 260 beneficjentów ostatecznych z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej (dwudniowe dla 6 osób) Przeprowadzenie szkoleń (wraz z zakupem modułów edukacyjnych platformy e-learning) dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych ( po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) Przeprowadzenie szkoleń dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie obsługi komputera, korzystania z sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e-learningowej (po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych)

16 Szczegółowy opis warunków przeprowadzenia szkoleń oraz tematykę szkoleń zawiera załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja Wykonawca przedłoży: 1. Deklaracja zgodności CE dla jednostki centralnej komputera. 2. Karty katalogowe oferowanych urządzeń - dopuszcza się karty w języku angielskim, a także w formie elektronicznej. 3. Wykonawca w trakcie realizacji projektu przedstawi wykaz niezbędnych elementów i zalecanych materiałów eksploatacyjnych, które Zamawiający powinien uwzględnić w przyszłych umowach serwisowych, a które są konieczne do pełnego funkcjonowania systemu (przeglądy, wymiana części, aktualizacje, itp.). Wykaz ten nie jest równoznaczny z podjęciem się przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych obowiązków, np. dostawy tych elementów czy wykonywania usług, za wyjątkiem tych elementów, które są w sposób jawny częścią oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo