DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Przedmiot zamówienia DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczenie dostarczonego sprzętu, budowa i uruchomienie sieci bezprzewodowej, przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie i instalacja platformy e- learningowej w ramach projektu E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Charakterystyka Projektu Projekt E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym realizowany jest przez Gminę Miasto Płock, w jego wdrażanie zaangażowanie są ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku i Miejski Urząd Pracy w Płocku. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 260 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz 11 jednostek podległych z terenu Gminy-Miasta Płock. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: a) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 260 gospodarstw domowych oraz w ramach działań koordynacyjnych dla: 7 świetlic środowiskowych, 3 rodzinnych domów dziecka, domu pomocy społecznej b) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej poprzez realizację szkoleń i wykorzystanie platformy e-learning Celem głównym PO IG jest: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Wypełnienie przez projekt założeń celu głównego wynika wprost z realizacji celu szczegółowego: (f) PO IG, jakim jest: Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Cele szczegółowe przewidują min. budowę szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego, uzupełnieniem tego wsparcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla potencjalnie wykluczonych ze społeczeństwa gospodarstw domowych. Osiągnięcie celów projektu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

2 Grupę docelową projektu stanowią: 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; 2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; 3. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; 4. jednostki podległe Beneficjentowi: rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, dom pomocy społecznej. Zakładane produkty projektu: 1. zakup komputerów w ilości 302 sztuk 2. zakup: 2 projektorów, 11 szt. urządzeń wielofunkcyjnych 3. wykonanie 302 przyłączeń do Internetu 4. dofinansowanie dostępu do Internetu 5. organizacja szkoleń: w ramach działań koordynacyjnych oraz tzw. technicznych, z zakresu obsługi powierzonych urządzeń i Internetu oraz z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów ostatecznych 6. utworzenie bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu objętych monitoringiem sieci 7. uruchomienie stacji roboczych objętych systemem monitoringu sieci 8. instalacja i uruchomienie urządzenia monitorującego sieć 9. utworzenie platformy e-learning wspomagającej szkolenia na etapie projektu oraz monitorowanie wskaźników i aktywizację beneficjentów w okresie trwałości projektu. Zakładane rezultaty projektu: 1. uzyskanie możliwości dostępu do Internetu dla grupy docelowej projektu 2. wzrost liczby jednostek sektora publicznego korzystających z usług informatycznych 3. podniesienie kompetencji beneficjentów ostatecznych poprzez szkolenia i korzystanie z platformy e- learningowej 4. rozwój osobisty i wzrost kompetencji w korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dzięki szkoleniom i korzystaniu z Internetu.

3 Słownik pojęć Beneficjent Beneficjent Ostateczny (BO) Osoba reprezentująca Beneficjenta Ostatecznego Zestaw komputerowy Sieć bezprzewodowa System help-desk Serwer SRV1 Serwer SRV2 Serwer SRV3 Gmina Miasto Płock Mieszkańcy Płocka zagrożeni wykluczeniem cyfrowym zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie 260 osób, a także jednostki podległe objęte projektem 7 świetlic środowiskowych, 3 rodzinne domy dziecka, 1 dom pomocy społecznej Osoba (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny) składająca oświadczenie woli w imieniu Beneficjenta w przypadku, gdy jest on osobą niepełnoletnią lub istnieją inne uzasadnione przyczyny braku możliwości oświadczenia woli przez BO W skład zestawu komputerowego wchodzi: jednostka centralna z zainstalowanym oprogramowaniem, monitor komputerowy, słuchawki z mikrofonem, kamera, linka zabezpieczająca, oraz w niektórych przypadkach karta sieci bezprzewodowej WiFi; w określonych przypadkach: oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych, akcesoria dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, myszka) - wg. ilości sprecyzowanych w specyfikacji technicznej Sieć wykonana w oparciu o licencjonowane pasma radiowe, w topologii gwiazdy, ze stacją lub stacjami bazowymi. System umożliwiający rejestrację zgłoszeń dot. awarii otrzymywanych przez Wykonawcę, jak i działań serwisowych podejmowanych przez Wykonawcę, pozwalający generować raporty dot. najczęstszych usterek, dot. użytkowników. Serwer na potrzeby systemu do zarządzania zestawami komputerowymi Serwer na potrzeby oprogramowania do zarządzania siecią bezprzewodową Serwer na potrzeby platformy e-learningowej Równoważność rozwiązań A. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą określonych w SIWZ standardów.

4 B. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ, b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Ogólny opis projektu Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację projektu E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zadania, które obejmuje niniejsze wdrożenie: 1. Zakup 260 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem, urządzeń (akcesoriów) dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, myszka), oprogramowania dla osób niewidzących (program udźwiękawiający) oraz routerów do podłączenia komputerów przekazanych w ramach działań koordynacyjnych jednostkom podległym. 2. Zakup serwera do zdalnego zarządzania komputerami przekazanymi BO wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zdalne rozwiązywanie problemów u BO 3. Budowa stacji bazowej lub stacji bazowych sieci bezprzewodowej (anteny wraz z urządzeniami dostępowymi), zakup urządzeń dostępowych do sieci bezprzewodowej dla beneficjentów ostatecznych (karty sieciowe wraz z okablowaniem i antenami zewnętrznymi) oraz zakup serwera do zarządzania urządzeniami sieci bezprzewodowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do monitorowania parametrów pracy urządzeń dostępowych sieci bezprzewodowej 4. Zakup firewalla sprzętowego (w celu zabezpieczenia sieci, monitorowania działalności użytkowników, filtrowania niedozwolonych treści) 5. Zakup platformy szkoleniowej e- learning z modułami funkcjonalnymi z możliwością aktualizacji oraz z serwerem 6. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystanych do szkoleń dla BO i przekazanych w ramach działań koordynacyjnych dla świetlic środowiskowych (7 szt.),rodzinnych domów dziecka ( 3 szt), domu pomocy społecznej (1 szt) 7. Ubezpieczenie zestawów komputerowych zakupionych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych (260 szt. dla gospodarstw domowych, 42 szt w ramach działań koordynacyjny dla: świetlic środowiskowych (23 szt.), rodzinnych domów dziecka (9 szt.), domu pomocy społecznej (10 szt.) 8. Przeprowadzenie szkoleń dla 6 osób trenerów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla 260 beneficjentów ostatecznych z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej (dwudniowe dla 6 osób)

5 9. Przeprowadzenie szkoleń ( wraz z zakupem modułów edukacyjnych platformy e- learning) dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych (po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) 10. Przeprowadzenie szkoleń dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie obsługi komputera, korzystania z sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e-learning (po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją oraz w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności: 1. Ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz ze zm.), 2. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), 3. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: 1. Bartłomiej Szatkowski Inspektor w Zespole ds. Sieci i Serwerów 2. Tomasz Szulborski Starszy Informatyk w Zespole Sieci i Serwerów Ramowy harmonogram realizacji zamówienia Nazwa zadania Termin wykonania liczony w dniach od dnia podpisania umowy 1 Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem, urządzeń (akcesoriów) dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, myszka), oprogramowania dla osób niewidzących (program udźwiękawiający) oraz routerów do podłączenia komputerów przekazanych w ramach działań koordynacyjnych jednostkom podległym 150 dni

6 2 Zakup i instalacja serwera do zdalnego zarządzania komputerami przekazanymi BO wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zdalne rozwiązywanie problemów u BO 60 dni 3 Zakup platformy szkoleniowej e- learning z modułami funkcjonalnymi z możliwością aktualizacji oraz z serwerem` 90 dni 4 Budowa stacji bazowej do sieci bezprzewodowej (anteny wraz z urządzeniami dostępowymi), Zakup urządzeń dostępowych do sieci bezprzewodowej dla beneficjentów ostatecznych (karty sieciowe wraz z okablowaniem i antenami zewnętrznymi) oraz Zakup serwera do zarządzania urządzeniami sieci bezprzewodowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do monitorowania parametrów pracy urządzeń dostępowych sieci bezprzewodowej 120 dni 5 Zakup firewalla sprzętowego (w celu zabezpieczenia sieci, monitorowania działalności użytkowników, filtrowania niedozwolonych treści) 60 dni 6 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystanych do szkoleń dla g.d i przekazanych w ramach działań koordynacyjnych dla świetlic środowiskowych (7 szt.),rodzinnych domów dziecka (3 szt), domu pomocy społecznej (1 szt) oraz Zakup projektorów multimedialnych 60 dni (przekazanych jednostkom podległym Wnioskodawcy po uprzednim wykorzystaniu do szkoleń b.o.) 7 Przeprowadzenie szkoleń pracowników uczestników projektu, którzy będą odpowiedzialni za koordynowanie działań w ramach realizacji niniejszego projektu dla dwóch grup tematycznych z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej (dwudniowe dla 6 osób, personelu MOPS i MUP trenerów dla beneficjentów ostatecznych) 90 dni

7 8 Przeprowadzenie szkoleń ( wraz z zakupem modułów edukacyjnych platformy e-learning) dla beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych ( po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) 150 dni 9 Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie obsługi komputera, korzystania z sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e- learning (po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) 90 dni Prace przewidziane powyższym harmonogramem mogą się nakładać a Wykonawca może je wykonywać równolegle skracając tym samym czas wykonania. Maksymalny czas wykonania do 8 miesięcy łącznie na wszystkie prace przewidziane harmonogramem. Zakup zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem, urządzeń (akcesoriów) dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, myszka), oprogramowania dla osób niewidzących (program udźwiękawiający) oraz routerów do podłączenia komputerów przekazanych w ramach działań koordynacyjnych jednostkom podległym 1. Wykaz Beneficjentów Ostatecznych wraz z ilościowym odwzorowaniem sprzętu do instalacji: Podmiot otrzymujący zestaw komputerowy Gospodarstwa domowe - mieszkańcy Płocka wybrani w procesie rekrutacji 1 Dom Pomocy Społecznej - jednostka podległa Beneficjentowi * 3 Rodzinne Domy Dziecka - jednostka podległa Beneficjentowi * Ilość 260 szt. 10 szt. łącznie 9 szt.

8 7 Świetlic Środowiskowych - jednostka podległa Beneficjentowi * Łącznie łącznie 23 szt. 302 szt. * Zestawy komputerowe przewidziane do instalacji w jednostkach podległych Beneficjentowi (łącznie 42 sztuki) mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę do przeprowadzenia szkoleń w trybie stacjonarnym. Po zakończeniu szkoleń opisanych w ramach niniejszego postępowania, zostaną przez Wykonawcę zainstalowane w wymienionych jednostkach podległych. 2. Zadanie obejmuje: a. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. b. dostawę oraz instalację sprzętu do Beneficjentów Ostatecznych we wskazane miejsca na terenie Miasta Płocka, c. zapewnienie gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. d. świadczenie obsługi informatycznej i serwisu dla Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3. Warunki dostawy oraz instalacji zestawów komputerowych: a. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi dostarczony sprzęt i oprogramowanie we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego tj. u beneficjentów ostatecznych projektu, którym jest miejsce zamieszkania każdego użytkownika końcowego lub siedziba danej jednostki podległej, biorących udział w projekcie. b. Wykonawca zainstaluje i uruchomi urządzenia łączności bezprzewodowej oraz podłączy każdy z zestawów komputerowych do sieci bezprzewodowej zapewniając im połączenie sieciowe IP z siedzibą główną Urzędu Miasta Płocka, a także z Internetem za pośrednictwem łącza posiadanego przez Zamawiającego oraz skonfiguruje do korzystania z platformy e-learningowej. c. W przypadku gdy Beneficjentem Ostatecznym będzie jednostka podległa Beneficjentowi, Wykonawca przy użyciu jednego terminala klienckiego sieci bezprzewodowej oraz routera utworzy sieć bezprzewodową WiFi, a następnie podłączy każdy z dostarczonych zestawów komputerowych w danej lokalizacji do utworzonej sieci WiFi, a dalej za pośrednictwem sieci bezprzewodowej do Internetu. d. Zamawiający nie posiada pomieszczeń magazynowych, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby projektu. e. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania, w tym m.in. koszty transportu, dostarczenia do wskazanych

9 lokalizacji, magazynowania (przechowywania dostarczonego sprzętu), ubezpieczenia i odpowiedniego oznakowania. f. Odbiór sprzętu musi zostać potwierdzony przez Beneficjenta Ostatecznego lub osobę go reprezentującą podpisem na protokole odbioru, który będzie stanowił podstawę do weryfikacji przez Zamawiającego poprawności wywiązania się Wykonawcy z części umowy dotyczącej dostawy zestawów komputerowych wraz z akcesoriami. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy: a. dostarczenie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury teleinformatycznej na miejsce docelowej instalacji, b. rozpakowanie oraz zainstalowanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury teleinformatycznej we wskazanych pomieszczeniach, c. przeprowadzenie wszelkich czynności przewidzianych w dokumentacji producenta, a niezbędnych do uruchomienia ww. urządzeń, d. dostarczenie oprogramowania i zainstalowanie go na komputerach, a także w razie potrzeby zarejestrowanie i aktywowanie na stronie producenta, e. konfiguracja zgodna z dokumentacją, f. uruchomienie, podłączenie do sieci w sposób określony w projekcie (sieć bezprzewodowa) oraz przygotowanie do eksploatacji, g. zabezpieczenie systemów operacyjnych komputerów przed zmianą konfiguracji oraz instalowaniem oprogramowania, h. zamknięcie obudowy komputerów np. poprzez zamek elektromagnetyczny, tak by nie pozwolić na nieautoryzowany dostęp do podzespołów komputera. Każde otworzenie obudowy powinno być logowane dostęp do tych informacji z poziomu BIOSu komputera, i. przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym testów akceptacyjnych systemu zgodnie z dokumentacją, a także dokonanie inwentaryzacji sprzętu. Montaż każdego stanowiska komputerowego kończy się podpisaniem protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego oznaczenia sprzętu komputerowego w sposób wskazany przez Zamawiającego. j. dostarczenie licencji na system operacyjny pozwalających na dowolne i wielokrotne przekazanie sprzętu, na którym zostały zainstalowane systemy operacyjne, Beneficjentom Ostatecznym Projektu. k. uczestniczenie w procesie wpisania dostarczonego sprzętu do ewidencji Zamawiającego. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie aby uwzględnić wszelkie uwarunkowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zakup serwera do zdalnego zarządzania komputerami przekazanymi BO wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zdalne rozwiązywanie problemów u BO

10 1. Zadanie obejmuje: a) zakup serwera określonego jako SRV1 i oprogramowania do zarządzania zestawami komputerowymi zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, b) dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego, c) dostawę licencji i instalacja dedykowanego oprogramowania narzędziowego i systemowego (systemy operacyjne), koniecznego do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz wynikającego z technicznej konstrukcji oprogramowania, d) instalację oprogramowania klienckiego na zestawach komputerowych, e) zapewnienie gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, f) świadczenie obsługi informatycznej i serwisu dla Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Budowa stacji bazowej lub stacji bazowych sieci bezprzewodowej (anteny wraz z urządzeniami dostępowymi), zakup urządzeń dostępowych do sieci bezprzewodowej dla beneficjentów ostatecznych (karty sieciowe wraz z okablowaniem i antenami zewnętrznymi) oraz zakup serwera do zarządzania urządzeniami sieci bezprzewodowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do monitorowania parametrów pracy urządzeń dostępowych sieci bezprzewodowej Zamawiający oświadcza, że posiada rezerwację częstotliwości LR 4489/05 z dnia 07 listopada 2005 r. oraz pozwolenie radiowe LR 4588/KS/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych typu punkt - wiele punktów, o poniższych parametrach: Operator Nr rez./pozw. Kanały Plan Urząd Miasta Płocka LR 4489/05 22: / A3.5 Urząd Miasta Płocka LR 4489/05 23: / A3.5 Urząd Miasta Płocka LR 4489/05 24: / A3.5 Urząd Miasta Płocka LR 4489/05 25: / A3.5 Na potrzeby niniejszego zadania, Wykonawca będzie świadczył pomoc w uzyskaniu pozwolenia radiowego na oferowane w ramach niniejszego postępowania urządzenia sieci bezprzewodowej, z wykorzystaniem zarezerwowanej częstotliwości. Urządzenia oferowane

11 przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie homologacje i dopuszczenia do użytkowania i uzyskania pozwolenia radiowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i skompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania nowego pozwolenia radiowego (w tym Deklaracji Zgodności), w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w celu umożliwienia złożenia wniosku o pozwolenie radiowe w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej nastąpiło nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania umowy. Zadanie obejmuje: a. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej do wykonania zamówienia dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej, zawierającej m.in. Szczegółowy Projekt Sieci uwzględniający wytyczne zawarte w pkt. 6 Ogólne wymagania dotyczące sieci bezprzewodowej, harmonogram realizacji zamówienia oraz Dokumentację Powykonawczą. b. dostawę, montaż, wyposażenie, uruchomienie oraz wdrożenie stacji bazowej lub stacji bazowych w ilości wynikającej ze Szczegółowego Projektu Sieci w sposób uzgodniony z Zamawiającym. c. dostawę, montaż, wyposażenie i uruchomienie oraz wdrożenie terminali abonenckich w sposób uzgodniony z Zamawiającym. d. dostawę, instalację, uruchomienie i wdrożenie systemu zarządzania siecią (serwera określonego jako SRV2 wraz z oprogramowaniem). e. uruchomieniu całej sieci, zapewnienie łączności terminali ze stacja bazową. f. wykonanie i konfiguracja połączenia powstałej sieci bezprzewodowej z infrastrukturą Zamawiającego, w tym dokonanie zmian konfiguracyjnych na urządzeniach sieciowych posiadanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia dostępu do Internetu, poprzez łącze Internetowe Zamawiającego. g. uruchomienie w punktach zlokalizowanych na terenie miasta wskazanych przez Zamawiającego terminali klienckich sieci bezprzewodowej służących do monitorowania sieci w ilości 30 szt. w sposób wskazany przez Zamawiającego. h. zapewnienie gwarancji na sieć i urządzenia, i. świadczenie obsługi informatycznej i serwisu dla Beneficjentów Ostatecznych i Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 5. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 6. Ogólne wymagania dotyczące sieci bezprzewodowej: a. Optymalnym rozwiązaniem wybranym do realizacji przez Zamawiającego jest topologia gwiazdy, w której z centralnego punktu zostaną podłączeni wszyscy beneficjenci. Warstwa dostępowa Sieci powinna być wykonana w oparciu o licencjonowane pasma radiowe. b. System radiowy powinien wykorzystywać częstotliwości licencjonowane posiadane przez Zamawiającego oraz wykorzystywać technologię LTE.

12 c. Zamawiający posiada rezerwację częstotliwości na pasmo radiowe z zakresu 3.4GHz 3.6GHz. Posiadane przez Zamawiającego pasmo należy wykorzystać do budowy sieci bezprzewodowej. d. System radiowy musi zapewniać pokrycie siecią bezprzewodową miasta Płocka na poziomie 80% powierzchni miasta, oraz min. 95% ludności miasta. e. System radiowy musi w razie konieczności i możliwości technicznych zostać zoptymalizowany, aby jak najskuteczniej objąć swoim zasięgiem wskazane lokalizacje BO. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie aby uwzględnić wszelkie uwarunkowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zakup firewalla sprzętowego (w celu zabezpieczenia sieci, monitorowania działalności użytkowników, filtrowania niedozwolonych treści) Zadanie obejmuje: )a zakup urządzenia typu firewall, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dedykowanym pakietem wsparcia technicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. )b dostawę i instalację sprzętu do siedziby Zamawiającego, )c konfigurację urządzenia w celu zapewnienia filtracji i nadzoru ruchu sieciowego, odbywającego się w ramach zakupionych w zakresie tego postępowania urządzeń i sieci. )d zapewnienie gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zakup platformy szkoleniowej e- learning z modułami funkcjonalnymi z możliwością aktualizacji oraz z serwerem Zadanie obejmuje: 1. zakup serwera i oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 2. dostawę, instalację oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. 3. zapewnienie gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 4. świadczenie obsługi informatycznej i serwisu dla Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić opis budowy oferowanego rozwiązania. W opisie należy przedstawić: a) architekturę sieciową opis powinien zawierać to jak dane pomiędzy użytkownikiem końcowym a platformą cyfrową są transportowane. W ramach opisu architektury sieciowej należy pokazać ewentualne umieszczenie firewalli i

13 stref zdemilitaryzowanych. Na szkicach należy uwzględnić również firewalle softwarowe po stronie klienta. Wskazane jest by pokazać jakie protokoły sieciowe są używane do komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami platformy systemowej. Jeżeli używany jest protokół TCP/IP w opisie należy pokazać adresację i porty jakie są używane do komunikacji pomiędzy węzłami systemu. W przypadku innych protokołów należy zamieścić ekwiwalentny opis używanego stosu protokołowego. Gdyby system łączył się z systemami trzecimi (np. banki, portale internetowe) wymagane jest pokazanie jak będzie odbywała się komunikacja z tymi portalami. b) architektura danych w opisie architektury danych należy zamieścić i opisać miejsce składowania danych (baza danych, pliki płaskie, inne) miejsce ich przetwarzania przez system (aplikacja na serwerze aplikacji, aplikacja jako demon systemowy lub usługa, inne rozwiązania). Ważne jest by oferowane rozwiązanie nie wymuszało na użytkowniku konkretnej wersji przeglądarki. W ramach opisu architektury danych należy opisać użyte technologie, frameworki, silniki baz danych, c) oferta powinna zawierać opis przykładowych stron takich jak ekran logowania, ekran wyboru szkolenia, ekran edycji profilu użytkownika etc. 3. Zleceniobiorca do prawidłowej realizacji utrzymania platformy e-learningowej dostarczy: a) Serwer określony jako SRV3. b) Oprogramowanie składowe baza danych, systemy operacyjne, serwery www itp. c) Wszelkie inne oprogramowanie i urządzenia konieczne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz wynikające z technicznej konstrukcji oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę, w tym zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu w sieci Internet oraz tworzenia kopii zapasowej danych. d) Licencje na oprogramowanie platformy e-learningowej, wraz ze wszystkimi modułami i funkcjonalnościami, które konieczne są do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Licencja platformy e-learningowej niewyłączna, bez ograniczenia czasowego, bez limitu użytkowników, bez limitu ilości szkoleń. e) Licencje baz danych i dedykowanego oprogramowania narzędziowego i systemowego (systemy operacyjne), o ile rozwiązanie tego wymaga. f) Serwer z platformą e-learningową zostanie zainstalowany w siedzibie Zamawiającego, Pl. Stary Rynek 1, Płock. Zamawiający zapewni łącze internetowe na potrzeby platformy e-learningowej. g) Zamawiający przeznaczy na potrzeby projektu łącze do sieci Internet o przepustowości ok. 20 Mbit/s. 4. Ogólne wymagania dotyczące platformy e-learningowej: a) Zamawiający wymaga poprawnego działania platformy e-learningowej przy użyciu zestawów komputerowych i za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, b) Zamawiający określa maksymalną ilość użytkowników w bazie danych systemu na (dziesięć tysięcy użytkowników)

14 c) Zdolność platformy do obsłużenia do 500 (pięćset) użytkowników pracujących na niej jednocześnie. Przy takim obciążeniu nie możliwym jest by użytkownicy doświadczali komunikatów typu time out lub platforma nie była w stanie przedstawić jakichś danych, d) Dostarczenie mechanizmów dostępnych dla użytkowników końcowych pozwalających wykorzystać ją do głównych celów projektu, e) Zaimplementowane rozwiązania oparte na rozwiązaniach typu Web 2.0 oraz idei social media, f) Zaawansowany system uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów i funkcjonalności platformy cyfrowej, g) Mechanizmy redakcyjne pozwalające na tworzenie treści i zarządzanie nimi w obrębie platformy, w tym publikacji treści wideo, h) Moduł wyszukujący, i) Moduł ogłoszeniowy, j) Moduł konkursowy, k) Zaimplementowane mechanizmy edukacyjne, l) Możliwość rozsyłania newslettera, m) Moduł banerowy, n) Moduł ankietowy, o) Moduł poczty elektronicznej, p) Moduł czatu, q) Moduł forum, r) Możliwość prezentowania zgromadzonych zasobów w minimum dwóch odrębnych wizualizacjach, s) zgodność ze standardami konsorcjum W3C, XHTML 1.0, CSS, t) zgodność z zaleceniami standardu Web Accessibility Initiative (WAI) W3C WAI- AAA WCAG 1.0, u) poprawne kodowanie stron zgodne z odpowiednimi regulacjami dla systemów teleinformatycznych używanych przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych. 5. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi rozwiązanie zapewniające automatyczne wykonywanie kopii zapasowej danych platformy e-learningowej w oparciu o poniższe warunki: a) dane podlegające kopiowaniu to w szczególności szkolenia, materiały, dane użytkowników, ustawienia i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej, b) kopia zapasowa wykonywana będzie za pośrednictwem sieci lokalnej Zamawiającego, c) Zamawiający udostępni udział sieciowy na którym przechowywane będą kopie zapasowe, d) kopia zapasowa wykonywana będzie nie rzadziej niż raz na 24 godziny, e) sposób wykonywania kopii zapasowej musi umożliwiać odzyskanie danych sprzed co najmniej 14 dni,

15 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystanych do szkoleń dla beneficjentów ostatecznych i przekazanych w ramach działań koordynacyjnych dla świetlic środowiskowych (7 szt), rodzinnych domów dziecka (3 szt), domu pomocy społecznej (1 szt) oraz zakup 2 projektorów multimedialnych (przekazanych jednostkom podległym Wnioskodawcy po uprzednim wykorzystaniu do szkoleń beneficjentów ostatecznych) 1. Zadanie obejmuje: a) zakup urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. b) dostawę sprzętu, instalację i uruchomienie, c) zapewnienie gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Ubezpieczenie zestawów komputerowych zakupionych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych szt. dla gospodarstw domowych, 42 szt w ramach działań koordynacyjny dla: świetlic środowiskowych (23 szt), rodzinnych domów dziecka (9 szt), domu pomocy społecznej (10 szt) Szczegółowy opis warunków ubezpieczenia zawiera załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przeprowadzenie szkoleń dla 6 osób trenerów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla 260 beneficjentów ostatecznych z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej (dwudniowe dla 6 osób) Przeprowadzenie szkoleń (wraz z zakupem modułów edukacyjnych platformy e-learning) dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych ( po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych) Przeprowadzenie szkoleń dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie obsługi komputera, korzystania z sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e-learningowej (po jednej osobie z 260 gospodarstw domowych)

16 Szczegółowy opis warunków przeprowadzenia szkoleń oraz tematykę szkoleń zawiera załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja Wykonawca przedłoży: 1. Deklaracja zgodności CE dla jednostki centralnej komputera. 2. Karty katalogowe oferowanych urządzeń - dopuszcza się karty w języku angielskim, a także w formie elektronicznej. 3. Wykonawca w trakcie realizacji projektu przedstawi wykaz niezbędnych elementów i zalecanych materiałów eksploatacyjnych, które Zamawiający powinien uwzględnić w przyszłych umowach serwisowych, a które są konieczne do pełnego funkcjonowania systemu (przeglądy, wymiana części, aktualizacje, itp.). Wykaz ten nie jest równoznaczny z podjęciem się przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych obowiązków, np. dostawy tych elementów czy wykonywania usług, za wyjątkiem tych elementów, które są w sposób jawny częścią oferty.

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2015 Wójta Gminy Barciany z dnia 25 września 2015r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol. Załącznik do zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 19 lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko etap II umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-209/11 realizowanym w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej?

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej? Cyfrowa Misja 2015+ Cel projektu Celem Projektu jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150/0050/2013 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 grudnia 2013 roku Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew. Numer projektu: POIG.08.03.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew. Numer projektu: POIG.08.03. Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 23 maja 2014 r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM. UMOWA Nr.

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM. UMOWA Nr. Wzór umowy Dział III SIWZ UMOWA Nr. Zawarta w dniu roku w Płocku pomiędzy: 1. Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, NIP 7743135712, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 27.05.2013r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych w Projekcie pn: Internet szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2014 Burmistrza Leśnej z dnia 13 czerwca 2014r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych (gospodarstw domowych) w Projekcie pn:

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Luzino nr 14/2013 Regulamin dodatkowego naboru w projekcie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Wójta Gminy Siemień z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach Projektu OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 395688-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

miasta Krosna. I. Postanowienia ogólne

miasta Krosna. I. Postanowienia ogólne KROSNO Krosno 29.06.2010 r. Załącznik do zarządzenia Nr 807/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2010 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Zwiększenie dostępu do Internetu szansą

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia nr POIG.08.03.00-22-113/12-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu KIELCE listopad 2013 mgr Jolanta Kowacka kierownik projektu mgr Sebastian Rachwalski specjalista ds. promocji i monitorowania Ogólne informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-341/13-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Osi priorytetowej:

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-341/13-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Osi priorytetowej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat. Numer projektu: POIG.08.03.00-14-341/13 Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-341/13-00

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny R E G U L A M I N otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo Projekt realizowany przez gminę Mochowo pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo Unia Europejska jest związkiem państw o charakterze politycznogospodarczym. Zrzesza kraje europejskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim. I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Stacja graficzna szkoleniowa typ A1, A2, B - Procedura odbioru sprzętu

Stacja graficzna szkoleniowa typ A1, A2, B - Procedura odbioru sprzętu Załącznik nr 3 do umowy z dnia Stacja graficzna szkoleniowa typ A1, A2, B - Procedura odbioru sprzętu. Sprawdzić, czy numery seryjne zestawu są zgodne z dokumentami dostawy i protokołami odbioru sprzętu.

Bardziej szczegółowo

...... Nr telefonu:... Nr faksu:...

...... Nr telefonu:... Nr faksu:... Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 2 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2. Wzór formularza - Oferta pieczęć Wykonawcy / Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy:...... (w przypadku oferty wspólnej należy podać

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w domu cyfrowe okno na świat.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w domu cyfrowe okno na świat. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w domu cyfrowe okno na świat. w mieście Wodzisław Śląski Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-24-128/09-00 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: E Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: E Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: E Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

...... Nr telefonu:... Nr faksu:......

...... Nr telefonu:... Nr faksu:...... Oznaczenie sprawy: AW.271.4.12.2014 Załącznik nr 2 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2. Wzór formularza - Oferta pieczęć Wykonawcy / Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy:...... (w przypadku oferty wspólnej należy podać

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III

UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III Projekt "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawę sygnału internetowego w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl GMINA KOWALA Gmina Kowala położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmując obszar 74,7 km 2 należy do mniejszych gmin powiatu radomskiego, natomiast pod względem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki Załącznik do Zarządzenia nr 318./2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24.01.2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

ETAP I dostawa elementów systemu

ETAP I dostawa elementów systemu Zał.nr 2 do SIWZ Zał. Nr 1 do umowy nr.../... z dnia......... ( Nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA na zadanie pn.: (miejscowość, data) Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia poniżej 14 000 euro Załącznik do Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 14 000 euro...., dnia... (miejscowość) (data) FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. WS=NS/9.1.2/POKL-10/14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 274406-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. urodzenia. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości. Adres zameldowania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. urodzenia. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości. Adres zameldowania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy 1. Dane składającego wniosek: Data urodzenia PESEL Miejsce urodzenia Wiek Płeć K M Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Cel

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck nr POIG.08.03.00-22-027/13-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Dostawa symetrycznego łącza internetowego dla Gminy Milanówek. Numer ogłoszenia w BZP: 76976 2014 umieszczonego dnia 07.03.

Dostawa symetrycznego łącza internetowego dla Gminy Milanówek. Numer ogłoszenia w BZP: 76976 2014 umieszczonego dnia 07.03. Burmistrz Miasta Milanówka działając zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu Lubin miasto bez wykluczenia

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*:

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: *Niniejszy wykaz cen nie ma charakteru wiążącego dla Zamawiającego Wykonawca winien wziąć

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Internet oknem na świat 2

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Internet oknem na świat 2 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Internet oknem na świat 2 I. Informacje ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady udziału oraz proces rekrutacji uczestników do Projektu Internet oknem

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II Przedmiot zamówienia

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II Przedmiot zamówienia Dział II Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu interaktywnych szkoleń e-learningowych z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej dla 260 beneficjentów

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Znak sprawy: OR.042.22.66.2013 Nawojowa, 27.08.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn. Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów. Numer Projektu POIG. 08.03.00-12-071/13 Numer Umowy o dofinansowanie nr POIG. 08.03.00-12-071/13-00

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Oś priorytetowa:

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Oś priorytetowa: Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 Gózd: Świadczenie usługi dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach trwałości projektu INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na lepsze jutro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice Załącznik do Zarządzenia nr 192/2014 Burmistrza Lubniewic z dnia 19 sierpnia 2014 roku. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice

Bardziej szczegółowo

Raciąż, 20.11.2015r. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II

Raciąż, 20.11.2015r. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II Gmina Raciąż 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2 NIP 567-17-85-545 REGON 130378048 Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż Raciąż, 20.11.2015r. Dotyczy projektu: Likwidacja barier

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina. 1 z 5 2014-03-12 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.pl Ulan-Majorat: Dostawa komputerów, drukarek oraz

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 6. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. System ma charakter hybrydowy, złożony i rozległy. 2. System informatyczny

Bardziej szczegółowo

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są: CEL PROJEKTU Głównym celem projektu jest: Zapewnienie dostępu do osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym- trudna sytuacja materialna, niepełnosprawność; Wzrost dostępności innowacyjnych produktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-10-26 13:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn Kalisz: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo