Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Motywacja w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu Motivation in human resource management system. Theoretical analysis of the problem Streszczenie: Motywacja jest wa n funkcj zarz dzania zasobami ludzkimi. Stanowi tzw. mi kki element zarz dzania. Podstaw ZZL jest system motywowania pracowników. W artykule podj to prób holistycznego spojrzenia na problem motywowania w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi. Autorzy skoncentrowali uwag na wybranych teoriach motywacji, procesie motywacji oraz motywowania pracowników w kontek cie postrzegania pracy. Artyku niech b dzie przyczynkiem do dalszej dyskusji dotycz cej motywowania. S owa kluczowe: motywacja, zarz dzanie zasobami ludzkimi, system motywowania Abstract: Motivation is an important function of human resource management. Represents the so-called. soft part of management. HRM system is the basis for motivating employees. The article attempts a holistic approach to the problem of motivation in human resource management system. The authors focused attention on selected theories of motivation, the motivation and motivating employees work in the context of perception. Article may be a contribution to further discussion on motivation. Keywords: motivation, human resource management, motivation system Wst p Zasoby ludzkie stanowi podstaw rozwoju ka dej organizacji. W warunkach konkurencji i post puj cego procesu globalizacji pracownicy posiadaj cy umiej tno ci (odpowiednie dla danego przedsi biorstwa) s cennym zasobem ludzkim. Ka dy zasób musi podlega aprecjacji, dzi ki której b dzie kszta towana konkurencyjno organizacji na rynku. W celu skutecznego podnoszenia warto ci zasobu ludzkiego nale y wdra a odpowiedni dla ka dej organizacji proces zarz dzania zasobami ludzkimi. Podstaw ZZL (zarz dzanie zasobami ludzkimi) jest system motywowania pracowników 1. 1 Zob. M.A. Le niewski, J. Berny, Motywowanie placowe i pozap acowe w przedsi biorstwie uj cie teoretyczne, [w:] Zeszyty Nnaukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 90, seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011, s

2 78 J. Berny, M.A. Le niewski, P. Górski W artykule podj to prób holistycznego spojrzenia na problem motywowania w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi. Autorzy skoncentrowali uwag na wybranych teoriach motywacji, procesie motywacji oraz motywowania pracowników w kontek cie postrzegania pracy. Artyku niech b dzie przyczynkiem do dalszej dyskusji dotycz cej motywowania. Zarz dzanie zasobami ludzkimi w organizacji Jako stosunków mi dzyludzkich w organizacji jest uzale niona od osobowo ci kierownika oraz jego stylu zarz dzania. Donios e znaczenie ma tu empatia, tzn. umiej tno wczuwania si w sytuacje podw adnych i rozumienia ich oraz tolerancja, czyli zdolno do akceptacji odmiennych warto- ci, pogl dów i postaw. Skuteczno zachowa kierowniczych uwarunkowana jest stylem, jaki preferuje mened er w kierowaniu lud mi. Sposób, w jaki kierownik zespo u sprawuje w adz, ma niezwykle wa ne znaczenie dla efektywno ci dzia ania podleg ych mu pracowników. Efektywny kierownik to taki, który zapewnia swoim podw adnym poczucie si y zamiast niemocy, sprawia, e pracownicy czuj si odpowiedzialni za w asne zachowania, panuj nad nimi i kontroluj je. Zarz dzanie zasobami ludzkimi 2 (z ang. human resource management) to strategiczne i spójne podej cie do zarz dzania najbardziej warto ciowymi aktywami organizacji pracuj cymi w niej lud mi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniaj si do realizacji jej celów 3. Zarz dzanie zasobami ludzkimi to metoda zarz dzania zatrudnieniem, zmierzaj ca do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez strategiczne rozmieszczenie wysoce zaanga owanych i wykwalifikowanych pracowników, przy u yciu wielu technik kulturowych, strukturalnych i personalnych 4. Zarz dzanie zasobami ludzkimi mo na uwa a za zestaw wzajemnie powi zanych dzia a maj cych uzasadnienie ideologiczne i filozoficzne. Obejmuje ono zatrudnienie, rozwój i nagradzanie ludzi w organizacjach oraz kszta towanie w a ciwych stosunków mi dzy kadr kierownicz a pracownikami 5. Cele zarz dzania zasobami ludzkimi mo na sformu owa nast puj co 6 : 1. zapewnienie szeregu us ug wspieraj cych cele przedsi biorstwa i stanowi cych element procesu kierowania organizacj ; 2. pozyskanie i zatrzymanie w firmie wykwalifikowanych, zaanga owanych i dobrze umotywowanych pracowników; 3. podnoszenie i rozwijanie wrodzonych mo liwo ci ludzi ich wk adu, potencja u i zdolno ci do znalezienia zatrudnienia przez zapewnienie szkole i ci g ych szans rozwoju; 4. stworzenie klimatu umo liwiaj - 2 Zob. J. Jarosi ski, Zarz dzanie personelem w przedsi biorstwie pa stwowym, Polskie Koleje Pa stwowe , [w:] Zeszyty naukowe Wszechnicy wi tokrzyskiej, Kielce 2003, nr 16, s z dnia z dnia z dnia M. Armstrong, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 19. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

3 Motywacja w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu 79 cego utrzymywanie produktywnych i harmonijnych relacji mi dzy kadr kierownicz a pracownikami, sprzyjaj cych rozwijaniu si poczucia wzajemnego zaufania; 5. stworzenie warunków sprzyjaj cych pracy zespo owej i elastyczno ci; 6. pomaganie organizacji w utrzymaniu równowagi i przystosowaniu si do potrzeb rozmaitych grup interesów (stakeholders), 7 takich jak w a ciciele, agencje rz dowe lub trusty, kadra kierownicza, pracownicy, klienci, dostawcy i ogó spo ecze stwa; 7. zapewnienie, by pracowników ceniono i nagradzano za ich prac i osi gni cia; 8. uwzgl dnienie ró nic w potrzebach poszczególnych osób i grup pracowników, stylu pracy i aspiracji; 9. zapewnienie wszystkim równych szans; 10. przyj cie etycznych zasad zarz dzania pracownikami, opieraj cych si na trosce o ludzi, sprawiedliwo ci i przejrzysto ci; 11. utrzymanie i polepszenie fizycznej i umys owej kondycji pracowników. W zarz dzaniu zasobami ludzkimi fundamentaln rol odgrywa motywacja 8, która winna by ukszta towana w postaci systemu tj. systemu motywacyjnego. Ka da organizacja winna taki system posiada. Posiadanie takiego systemu usprawnia wszelkie dzia ania maj ce na celu podnoszenie efektywno ci dzia ania na konkurencyjnym rynku. Istota motywacji Motywacja jest poj ciem o wielu ró nych znaczeniach, a jej problematyk zajmuje si wiele nauk, szczególnie za psychologia i ekonomia 9. U konkretnej osoby jest ona zmienna w czasie i przestrzeni, nikt nie stworzy jak dot d i nie stworzy recepty na skuteczne motywowanie taka recepta nie istnieje. Jedni ludzie maj wi ksz motywacj do pracy, inni do uprawiania sportu, a jeszcze inni do uprawiania dyskusji na dowolny temat Interesariusze (ang. stakeholders) podmioty (osoby, spo eczno ci, instytucje, organizacje, urz dy), które mog wp ywa na przedsi biorstwo oraz pozostaj pod wp ywem jego dzia alno- ci. Poj cie zosta o u yte po raz pierwszy w 1963 roku przez Stanford Research Institute. Interesariusze: w zarz dzaniu strategicznym to osoby lub instytucje, których aktywno mo e mie wp yw na powodzenie firm, organizacji, przedsi wzi. Nale do nich w a ciciele firmy, pracownicy, klienci, spo eczno ci lokalne i in. Podejmowanie decyzji wymaga analizy interesów, w tym na przyk ad sporz dzenia mapy interesów lub scenariuszy zachowa interesariuszy. Koncepcja stakeholders ma du y wp yw na funkcjonowanie przedsi biorstw. Redefiniuje ona cele przedsi biorstwa, b d ce w klasycznym modelu, zwi zane przede wszystkim z zarobkow istot dzia alno ci. Maksymalizacja zysku czy te wspó cze nie wa niejszy postulat maksymalizacji warto ci zintegrowany jest g ównie z celami w a cicieli. W teorii przedsi biorstw koncepcja stakeholders pozostaje w istotnym konflikcie z koncepcj shareholders, a wi c pomi dzy celami wszystkich interesariuszy a celami w a cicieli przedsi biorstwa czy te posiadaczy akcji. ród o: z dnia Zob. M.A. Le niewski, M. Garasym, Wynagrodzenia jako forma realizacji systemu motywowania pracowników w przedsi biorstwie, [w:] Wisnik, seria nauki ekonomiczne, Lwowska Pa stwowa Akademia Finansowa, UDK 33 (05), B 53, Lwów 15/2008, s oraz zob. J.W. Przybytniowski, M.A. Le niewski, Motywacyjna rola wynagradzania w sieci dystrybucji us ug ubezpiecze gospodarczych, [w:] J. Zimny (red.), Widzie Ocenia Dzia a. Wieloaspektowo bada naukowych, Stalowa Wola Ru omberok 2006, s Motywacj zajmuje si socjologia, jak i nauki organizacji i zarz dzania. 10 M. Sidor-Rz dkowska, Kompetencje po yteczna moda. Personel i zarz dzanie, PWN, Warszawa 2006, s. 25. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

4 80 J. Berny, M.A. Le niewski, P. Górski Motywacja jest jednym z g ównych elementów decyduj cych o efektywno ci dzia ania ka dego cz owieka. Mo na nazwa j pewnym stymulatorem rodz cym w ka dym z nas potrzeb wykonania okre lonego zadania. Daje ona si do dzia ania oraz decyduje o wytrwa o ci i intensywno ci wysi ków, do jakich zdolna jest ka da osoba, by zrealizowa swe zamierzenia. Motywacja odgrywa bardzo wa n rol w dzia alno ci ka dej organizacji. Jest to mo na by rzec si a nap dowa pracowników, dzi ki której zaspokajane s nie tylko ich podstawowe potrzeby, ale równie stanowi dla nich motyw do dzia ania, co przek ada si na wyniki pracy, a to z kolei na wyniki i osi gni cia ca ej firmy 11. Motywacja uwzgl dnia wszelkie czynniki wp ywaj ce na ludzi, aby zachowywali si w okre lony sposób. Wymienia si jej trzy sk adniki: kierunek (co dana osoba stara si zrobi ), wysi ek (czyli jak bardzo si stara), wytrwa- o (jak d ugo si stara). Motywacj mo na traktowa jako zachowanie ukierunkowane na cel. Ludzie s motywowani, gdy spodziewaj si, e ich post powanie doprowadzi ich do osi gni cia celu i tzw. nagrody, która zaspokoi ich potrzeby. Nale y podkre li, e silnie motywowani ludzie zawsze d do jasno sprecyzowanych celów. Mog si oni motywowa samodzielnie, jednak wi kszo z nich potrzebuje w mniejszym lub wi kszym stopniu motywacji z zewn trz. Organizacja jako ca o potrafi zapewni takie warunki, aby osi gn wszystkie poziomy motywacji pod warunkiem, e zna zasady dzia ania tego procesu oraz ró ne jej typy 12. Motywacja to ogólny termin odnosz cy si do regulacji zachowania zaspokajaj cego potrzeby i d cego do realizacji okre lonego celu. Na proces motywacji sk ada si wiele tzw. motywów, czyli stanów organizmu, które wp ywaj na jego gotowo do rozpocz cia lub kontynuowania uk adów reakcji, czynno ci, dzia a. Motywacja to proces, który wywo uje, ukierunkowuje i podtrzymuje okre lone zachowania ludzi spo ród innych, alternatywnych form zachowa, w celu osi gni cia okre lonych celów. Proces ten zachodzi, gdy osi gni cie celu postrzegane jest przez cz owieka jako u yteczne, prawdopodobie stwo realizacji celu przez jednostk musi by wi ksze od zera. W mechanizmie tym dochodzi do interakcji procesów my lowych, fizjologicznych i psychologicznych jednostki, które decyduj o nat eniu motywacji. Nat enie motywacji jest charakteryzowane przez psychologów poprzez opis poszczególnych jej cech: 1. si y procesu motywacyjnego, czyli zdolno ci do wy czania konkurencyjnych celów i stopnia kontrolowania danym motywem w asnych dzia a, 2. wielko ci motywacji, czyli w asno ci (potrzeba), od której zale y wielko, intensywno ci motywacji, jako w asno, od której zale y poziom mobilizacji organizmu A. Dejnaka, Zasoby ludzkie. Planowanie i zarz dzanie, Helion, Gliwice 2003, s M. Armstrong, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s E. Baranowska, Motywacja i jej zastosowanie w zarz dzaniu zasobami ludzkimi, Suwalski O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwa kach, Suwa ki 2007, s. 3. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

5 Motywacja w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu 81 Wed ug J. Reykowskiego w systemie pojawia si napi cie motywacyjne, gdy podmiot dostrze e stan rzeczy, który móg by zredukowa napi cie, a tak e gdy wytwarza si u niego prze wiadczenie, e warto gratyfikacji da si osi gn, powstaje proces motywacyjny, czyli tendencja do wykonywania jakiej okre lonej czynno ci. Spo ród wielu teorii motywacji poznawczej, znaczna ich cz wyja nia mechanizmy pobudzaj ce cz owieka do dzia ania w kategoriach pop du i d enia do jego redukcji, b d d enia do utrzymania optimum stymulacji i pobudzenia. H. Laguna przedstawia koncepcje motywacji do pracy opracowan przez D. McGregora. Twierdzi on, e ka da organizacja jest zbudowana zgodnie z pewnym zbiorem za o e co do natury ludzkiej. Teoria ta zak ada istnienie dwóch przeciwstawnych zestawów przekona : X i Y. Wed ug autora teorii wi kszo organizacji opiera si na teorii X, zgodnie z któr przeci tna jednostka ludzka w sposób wrodzony nie lubi pracowa i robi wszystko, by unikn pracy. Pracuje tylko dla zaspokojenia potrzeb materialnych. Ludzie reprezentuj cy t grup nie s godni zaufania, gdy poza plecami szefa migaj si od pracy. Teoria Y zawiera pogl dy, e ludzie s w wi kszo ci twórczy, posiadaj bogat wyobra ni i pomys owo. W odpowiednich warunkach cz owiek taki nie tylko jest odpowiedzialny, lecz tak e oczekuje, e dana mu b dzie odpowiedzialno za wykonanie jakiego przedsi wzi cia lub pracy. Teoria ta oparta jest na systemie kar i nagród. Badania wykazuj, e zewn trzne czynniki motywuj ce w postaci nagrody (premii, dobrego stopnia, pochwa y itp.) lub kary (nagany, z ego stopnia itp.) obni aj aktywno wewn trznej motywacji. Dzieje si tak na skutek zmiany postrzegania i umiejscawiania przyczyn dzia ania (na zewn trz, a nie wewn trz podmiotu) oraz obni enia zwi zanego z tym poczucia sprawstwa, osobistego wp ywu na sytuacje. Gdy cz owiek jest motywowany zewn trznie, wybiera on naj atwiejsz drog, gdy zwi ksza to szans na uzyskanie nagrody. Zewn trzna motywacja mo e na przyk ad obni y ch uczniów do nauki 14. Teorie motywacji zarys problemu 15 Zrozumienie motywacji, czyli tego, co wywo uje, ukierunkowuje i motywuje zachowania ludzi zawsze by o wa ne dla kierowników, poniewa pracuj oni z lud mi i przez ludzi. Jednak e zachowania ludzi s skomplikowane, a niekiedy nieracjonalne. Nie zawsze atwo jest rozró ni ich motywacj. Istnieje wiele teorii motywacji. Wi kszo z nich ró ni si pod wzgl dem wskazówek dotycz cych tego, co kierownik powinien zrobi, aby uzyska najwi ksz efektywno podw adnych. Jednak e wi kszo kierowników osi gaj cych powodzenie przekona a si w praktyce, e ludzie silnie reaguj 14 M. Juchnowicz, T. Rostkowski,. Sienkiewicz, Narz dzia i praktyka zarz dzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa 2003, s W podrozdziale tym poruszany jest ogólnie problem teorii motywacji, tzw. holistyczne spojrzenie. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

6 82 J. Berny, M.A. Le niewski, P. Górski na pochwa y i zach ty wyra ane nie tylko s owami, ale i czynami i e do tego, by po wi cali organizacji najwi kszy wysi ek, musz mie wiadomo powodzenia w pracy. Proces motywacyjny ma charakter dynamiczny i wi e si z zaspokojeniem okre lonej potrzeby, maj cej znaczenie emocjonalne dla ycia i rozwoju cz owieka. Sk adowe procesu motywacyjnego obejmuj : u yteczno celu (wyniku) i subiektywne prawdopodobie stwo jego osi gni cia. U yteczno celu zale y od wielko ci napi cia motywacyjnego i od wielko ci gratyfikacyjnej celu (wyniku). Napi cie motywacyjne zale y od poziomu zaspokojenia okre lonej potrzeby. A. Maslow 16 buduj c swoj teori potrzeb inspirowa si osi gni ciami szko y stosunków spo ecznych E. Mayo 17. Postawi on hipotez, e cz owiek w swoim dzia aniu d y do zaspokojenia zespo u potrzeb, za zespo y te tworz logiczn hierarchi, któr mo na przedstawi nast puj co (w kolejno ci od potrzeb podstawowych do z o onych): 1. potrzeby fizjologiczne, 2. potrzeby bezpiecze stwa, 3. potrzeby spo eczne, 4. potrzeby uznania, 5. potrzeby samorealizacji. 16 Abraham Harold Maslow (ur. 1 kwietnia 1908 w Nowym Jorku zm. 8 czerwca 1970 w Menlo Park), ameryka ski psycholog, autor teorii hierarchii potrzeb. Jeden z najwa niejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej. Urodzi si w Nowym Jorku jako najstarsze z siedmiorga dzieci rosyjskich ydów przyby ych do Stanów Zjednoczonych. Pomimo braku wykszta cenia rodzice nalegali, by najstarszy syn studiowa prawo. Pos uszny rodzicom Abraham rozpocz studia na City College of New York. Szybko jednak przeniós si na University of Wisconsin, gdzie w 1930 roku otrzyma tytu licencjata (Bachelor), a w 1931 r. magistra, by w 1934 r. obroni doktorat. Rok pó niej powróci do Nowego Jorku; badania kontynuowa na Columbia University. W latach by profesorem psychologii w Brooklyn College w Nowym Jorku, gdzie pozna Karen Horney, Ericha Fromma, Ruth Benedict i innych. W 1951 zwi za si z Brandeis University w Waltham - najpierw jako profesor, a nast pnie jako dziekan Wydzia u Psychologii. W latach pi dziesi tych XX wieku wraz z Carlem Rogersem i Rollo Mayem utworzy psychologi humanistyczn, okre lan jako Trzecia Si a", b d c alternatyw wobec szkó ortodoksyjnej psychoanalizy z jednej a behawioryzmu z drugiej strony. By za o ycielem i wydawc czasopism "Journal of Humanistic Psychology" i "Journal of Transpersonal Psychology". W latach pe ni funkcj przewodnicz cego Ameryka skiego Towarzystwa Psychologicznego. W roku 1954 ukaza a si ksi ka, której zawdzi cza swoj s aw - Motivation and Personality. Rozwin w niej teori hierarchii potrzeb ludzkich (tzw. piramidy Maslowa), któr przedstawi pierwotnie w: A. Maslow, A Theory of Human Motivation, [w:] Psychological Review lipiec 1943, s Zmar na atak serca w Menlo Park w Kalifornii. ród o: z dnia Elton Mayo ( ) - socjolog ameryka ski; prof. Harvard University w Cambridge; jeden z twórców i g ównych przedstawicieli socjologii przemys u w Stanach Zjednoczonych, twórca teorii human relations; "The Human Problem of Industrial Civilization" (1933). Efekt Hawthorne. W 1927 r. profesor Elton Mayo i jego wspó pracownicy zostali zaproszeni przez in- ynierów Western Electric do wzi cia udzia u w pracach nad badaniem wydajno ci robotników w jednym z zak adów. Podczas eksperymentów w zak adach w Hawthorne Mayo stwierdzi, i zach ty materialne nie by y przyczyn wzrostu wydajno ci pracy, ale e wzrost ten wywo any zosta poprzez wyró nienie i po wi cenie uwagi pracownikom. Doszed do wniosku, e pracownicy b d usilniej pracowa, je li uznaj, e kierownictwo troszczy si o ich dobrobyt i je li nadzór b dzie im po wi ca szczególn uwag. Stwierdzi równie, e ludzi ceni sobie przynale no do grup nieformalnych tworz cych si w organizacjach na zasadzie przyja ni, wspó pracy. Dobrze by oby, aby owe grupy nieformalne przekszta ci w grupy formalne. Zjawisko to z czasem zosta o nazwane efektem Hawthorne. ród o: z dnia Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

7 Motywacja w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu 83 A. Maslow twierdzi, e musz by zaspokojone przede wszystkim potrzeby ni szego rz du, aby by o mo liwe zaspokojenie potrzeb wy szego rz du. W przypadku, gdy potrzeba ni szego rz du zostaje zaspokojona, to przestaje ona stanowi ród o motywacji. Oprócz wymienionych potrzeb, Maslow wyró ni równie tzw. potrzeby dodatkowe. Przez potrzeby dodatkowe nale y rozumie takie, które maj ujawnia si tylko u niektórych ludzi. Mog to by potrzeby wiedzy czy te potrzeby estetyczne. Zdaniem Maslowa trudno jest o nich cokolwiek powiedzie, gdy nie zosta y jeszcze dog bnie poznane, ale mo na próbowa wi za je z potrzebami samorealizacji 18. Zachowanie cz owieka wed ug teorii potrzeb okre lone jest przez dwa prawa: prawo homeostazy i prawo wzmacniania. Prawo homeostazy mówi o d eniu do równowagi potrzeb ni szego rz du. Oznacza to, e niezaspokojenie potrzeb ni szego rz du b dzie narusza ustalon równowag organizmu cz owieka, za ich zaspokojenie b dzie t równowag przywraca i stan napi cia zniknie. Prawo wzmacniania ma zastosowanie do potrzeb wy szego rz du. Wed ug tego prawa zaspokojenie wy szych potrzeb nie powoduje ich zaniku, lecz wr cz przeciwnie, cz owiek odczuwa je jako przyjemne i b dzie d y do ich wzmocnienia. W motywowaniu zasobów ludzkich wa n rol odgrywa nat enie motywacji oraz sprawno dzia ania. Mi dzy nat eniem motywacji a sprawno- ci dzia ania istnieje silna zale no, która zosta a uj ta w prawa Yerkesa- -Dodsona. Pierwsze prawo Yerkesa-Dodsona g osi, e w miar wzrostu nat enia motywacji sprawno dzia ania wzrasta do pewnego poziomu, po czym zaczyna spada, a przy bardzo wysokim nat eniu motywacji sprawno dzia ania znów jest niska. Drugie prawo Yerkesa-Dodsona g osi, e w rozwi zywaniu zadania atwego najwi ksz sprawno dzia ania osi ga si przy wysokim poziomie motywacji, za w rozwi zaniu zada trudnych - przy niskim poziomie motywacji 19. Opisuj c zachowania organizacyjne z punktu widzenia procesów motywacyjnych stworzono wiele szczegó owych koncepcji wyja niaj cych efektywno tego typu zachowa. Wszystkie te koncepcje odwo uj si do potrzeb cz owieka 20. Tradycyjne uj cie motywacji opiera si na za o eniach tzw. naukowej szko y organizacji F.W. Taylora. 21 Inspiracj dla tej szko y by y stosunki panuj ce w feudalizmie, gdzie zarz dzaj cy mia w adz, za podw adny zo- 18 Tam e, s z dnia G. ukasiewicz, Rozwój kompetencji pracowników, Poltex, Warszawa 2002, s Frederick Winslow Taylor by jednym z g ównych przedstawicieli nurtu in ynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarz dzania. Nurt ten zajmowa si organizacj procesów produkcyjnych i us ugowych w ró nych dziedzinach gospodarki. Taylor stworzy koncepcj zarz dzania funkcjonalnego, zwan systemem funkcjonalnym Taylora. Jest to system, który wprowadza o miu mistrzów, z których czterech zajmowa o stanowiska do spraw: zlecania robót, opracowywania kart instytucyjnych, czasu i kosztów oraz dyscypliny pracy, wszystkie w dziale organizacji, a pozosta ych czterech - w oddziale produkcyjnym jako mistrzowie do spraw przygotowania robót, szkolenia i technologii, kontroli jako ci i utrzymania ruchu. ród o: z dnia ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

8 84 J. Berny, M.A. Le niewski, P. Górski bowi zany by do wykonywania swoich obowi zków. St d motywowanie pierwotnie polega o na stosowaniu rodków przymusu. Prze o ony dysponowa bogatym zbiorem tych rodków. Najcz ciej wykorzystywanymi rodkami by przymus fizyczny, psychiczny oraz administracyjny. Jednak motywowanie pracowników rodkami przymusu prowadzi w konsekwencji do niech ci, a wr cz wrogo ci. Z czasem podw adnego traktowano jak równego partnera, dlatego postanowiono odchodzi od nagminnie stosowanych kar na rzecz nagród. Taylor uwa a, e najlepszym rodkiem motywacji s pieni dze. Odwo ywa si on do idei cz owieka homo economicus 22. Cz owiek b dzie wykonywa takie dzia ania, których efektem b dzie wy sze wynagrodzenie. Je eli prze o ony ustali, e pracownik otrzyma wy sze wynagrodzenie, gdy osi gnie wy sz produktywno, to nale y spodziewa si, e dzia ania cz owieka b d ukierunkowane na osi gni cie tego celu. F.W. Taylor potwierdza t tez prowadzonymi przez siebie badaniami. Po podniesieniu dniówki z 1,15$ do 1,88$ zwi kszy a si wielko- ci prze adunku pracownika rednio z 16 do 59 ton. W teorii tej pokazuje si wy szo bod ców p acowych nad pozap acowymi. Jednak w miar zwi kszania si wydajno ci pracowników prze adunkowych, których bada F.W. Taylor, okaza o si, e do wykonywania tej samej ilo ci pracy co poprzednio nie potrzeba a tylu pracowników. Wówczas pracodawcy zacz li redukowa si robocz. W efekcie takiego post powania okaza o si, e wi ksz motywacj stanowi ju pewno zatrudnienia ani eli p aca. Krytycy F.W. Taylora zwrócili uwag na fakt, e trudno jest okre li rzeczywisty wp yw bod ców materialnych ze wzgl du na powi zanie ich z warunkami pracy, a poza tym inne czynniki, jak np. postawa w pracy, natura pracy, praca zespo owa czy szkolenia równie maj charakter motywacyjny 23. F. Herzberg 24 prowadzi pod koniec lat 50. XX w. badania nad opisaniem postaw w pracy in ynierów i ksi gowych (w próbie uczestniczy o 203 pracowników). Na podstawie zebranych odpowiedzi na pytanie, kiedy pracownicy czuli si dobrze, a kiedy le w pracy, F. Herzberg opracowa w asn teori motywacji (teoria odwo uje si do przedsi biorstwa). W teorii tej wyró ni mo na dwie grupy czynników motywacji: czynniki: 1. zewn trzne inaczej zwane czynnikami niezadowolenia lub higieny (czynniki higieny nale y rozumie w znaczeniu higieny mentalnej w psychiatrii, tzn. s to czynniki niezb dne, ale niewystarczaj ce dla zachowania równowagi cz owieka), odnosz si do kontekstu pracy ( rodowisko pracy). Dotycz one m.in. stylu zarz dzania, polityki przedsi biorstwa, stosunków mi dzyludzkich czy wa- 22 Beech N., McKenna E., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Felberg Sja, Warszawa 1999, s Tam e, s Frederick Herzberg Irving (ur. 18 kwietnia 1923 w Lynn, Massachusetts, 19 stycznia 2000 w Salt Lake City, Utah) by wybitnym ameryka skim profesorem nauk przemys owych i psychologii klinicznej. W 1957 roku wyk ada jako starszy profesor psychologii na Case Western Reserve University w Cleveland. Tutaj za o y i prowadzi Departament Przemys owy Zdrowia Psychicznego. W wyniku jego bada na temat powi za pomi dzy zaspokojeniem potrzeb na miejsca pracy i satysfakcj z pracy sformu owa w 1959 teori dwóch czynników. ród o: z dnia Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

9 Motywacja w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu 85 runków pracy i wynagrodze. S to czynniki, które pozwalaj likwidowa niezadowolenie. Pozytywne oddzia ywanie tych czynników nie przynosi, wed ug Herzberga, zadowolenia pracownikowi; 2. wewn trzne, inaczej zwane czynnikami zadowolenia, odnosz si do tre ci pracy. Dotycz one m.in. zainteresowania prac, osi gni, uznania, odpowiedzialno ci czy te mo liwo ci promocji. Czynniki te przyczyniaj si do zwi kszania satysfakcji zwi zanej z wykonywaniem pracy, co z kolei prowadzi do wy szej wydajno- ci pracowników. W teorii motywacji Herzberg wyró ni dwie kategorie czynników, które decyduj o postawach pracowników. Postawy pozytywne mo na kreowa m.in. poprzez zainteresowanie prac czy te planowanie kariery pracownika, natomiast postawy negatywne wynikaj z niezadowolenia pracownika, np. zbyt niskiego wynagrodzenia za prac. Zadowolenie b d niezadowolenie pracownika s w teorii F. Herzberga zmiennymi niezale nymi. C.P. Alderfer dokona znacznej modyfikacji teorii A. Maslowa. Wed ug niego hierarchiczna klasyfikacja potrzeb nie odzwierciedla z o ono ci zachowania cz owieka. Odczuwanie potrzeb przez ludzi ma charakter bardziej dynamiczny oraz ci g y, tzn. ludzie mog odczuwa kilka potrzeb równocze- nie. C.P. Alderfer dokonuje równie rozdzia u potrzeb wed ug czasu ich odczuwania na krótkotrwa e, d ugotrwa e oraz okazjonalne. Wed ug C.P. Alderfera pod poj ciem motywacji nale y rozumie pragnienie zaspokojenia potrzeb sklasyfikowanych w nast puj cych grupach: 1. potrzeby egzystencji - do których nale m.in. potrzeby fizjologiczne, materialne, poprawa warunków pracy, 2. potrzeby stosunków spo ecznych, aspiracje, potrzeba integracji w zespole (potrzeby spo eczne), 3. potrzeby rozwoju osobowego. C.P. Alderfer wyja ni, na czym polega demotywacja cz owieka. Z demotywacj mamy do czynienia wówczas, gdy cz owiek nie mo e zaspokoi danej potrzeby i w wyniku niezadowolenia przenosi swoje pragnienia na inn kategori potrzeb 25. Ka dy teoretyczny punkt widzenia rzuca wiat o na to, jak motywacja wp ywa na efektywno pracy. Podstaw rozró nie s teorie tre ci, zajmuj ce si tym, co si motywuje, oraz teorie procesu, koncentruj ce si na tym, jak si motywuje. Trzeci punkt widzenia teorie wzmocnienia k ad nacisk na sposoby uczenia si zachowa 26. Proces motywacji Motywacj okre laj dwa podstawowe czynniki kierunek i nat enie. Kierunek oznacza cel, do którego zmierzamy, nat enie za kszta towane jest przez si, wielko i intensywno, z jak dzia amy. Si mo na mierzy tym, w jakim stopniu kontroluje ona zachowania lub zdolno do opierania si pokusom, np. zm czeniu. Wielko nat enia mo na mierzy rozmiarem wyniku potrzebnym do tego, aby osi gni ty rezultat by wy szy od oczekiwanego H. Gasiul, Teorie emocji i motywacji, PWE, Warszawa 1998, s. 34, J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996, s J. Penc, Motywowanie w zarz dzaniu, Profesjonalna Szko a Biznesu, Kraków 1996, s ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

10 86 J. Berny, M.A. Le niewski, P. Górski Uwzgl dniaj c fakt, e motywacja jest jednym z wa niejszych czynników decyduj cych o efektywno ci danej organizacji, bardzo istotne jest, aby proces motywacji odbywa si uporz dkowanymi etapami. Nale y zawsze uwzgl dnia takie elementy procesu, jak: mo liwo ci i ocena zaspokojenia potrzeb, dobór odpowiednich nagród i kar czy umiej tno okre lenia konkretnych dzia a oraz ich efektów. Wszystkie wymienione czynniki maj ogromny wp yw na wykonywan prac osób zatrudnionych, przyczyniaj si do odnoszenia zarówno sukcesów, jak i pora ek, dlatego niezb dne jest ich umiej tne zastosowanie w procesie motywacji. Motywacja to proces psychicznej regulacji, od którego zale y kierunek ludzkich czynno ci oraz ilo energii, jak na realizacj danego kierunku cz owiek jest gotów po wi ci. Tak wi c motywacja to proces wewn trzny, warunkuj cy d enie ku okre lonym celom. Cele takie mo na podzieli na dwie klasy: 1. na cele dodatnie, tj. takie, do osi gni cia których zmierzamy (dobry stopie, pochwa a, popularno w otoczeniu, sympatie innych), 2. cele ujemne, czyli takie, których staramy si unikn (krytyka, z y stopie, niech innych osób, pogarda innych, uszkodzenia cia a). W podobny sposób mo na podzieli procesy motywacyjne, mówi c o motywacji dodatniej, warunkuj cej d enie do i motywacji ujemnej - obawa lub niech. Pragnienia i obawy maj pewne cechy wspólne ze wszystkimi innymi procesami motywacyjnymi. Trzy z nich mo na uzna za podstawowe: 1. Procesy motywacyjne maj kierunek - pragnienia pobudzaj do osi gni cia przedmiotu pragnie, a obawy do unikni cia ród a obaw; 2. Procesy motywacyjne posiadaj nat enie - znaczy to, e pobudzenie pragnie lub obaw powoduje w nast pstwie stan podniecenia, podekscytowania, tj. zmiany energetyczne w zachowaniu (przyrost lub spadek si ); 3. Procesom motywacyjnym towarzysz w przypadku realizacji dodatnie, a w razie niemo no ci ujemne stany emocjonalne (przykro, przyjemno ). Motywowanie pracowników a postrzeganie pracy Wed ug D. Nadlera i E. Lawlera, teoria oczekiwa wobec pracy opiera si na czterech za o eniach dotycz cych zachowa ludzi w organizacji: 1. Zachowanie jest wyznaczone przez wypadkow si danej osoby i rodowiska. Ludzie maj odmienne potrzeby i oczekiwania, ukszta towane przez poprzednie do wiadczenia, które wp ywaj na ich reakcje na rodowisko pracy. Ró ne rodowiska pracy zazwyczaj powoduj odmienne zachowania ludzi. 2. Ludzie podejmuj wiadome decyzje o swoim zachowaniu w organizacjach. Decyzje te mog dotyczy zarówno zachowa cz onkowskich przychodzenia do pracy, pozostawania w pracy, przynale no ci do organizacji, jak równie zachowa roboczych jak ci ko pracowa przy wykonywaniu zada. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

11 Motywacja w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu Ludzie maj ró ne potrzeby, pragnienia i cele. Ludzi zadowalaj lub zaspokajaj odmienne wyniki. Poznanie indywidualnych potrzeb prowadzi do zrozumienia, jak najlepiej mo na motywowa i nagradza danego cz owieka. 4. Ludzie wybieraj wariant zachowania na podstawie oczekiwa, e dane zachowanie doprowadzi do po danego wyniku. Ludzie sk onni s post powa w taki sposób, który w ich przekonaniu przyniesie im nagrod i pozwoli unikn zachowa, które wed ug ich oceny przynios im niepo- dane konsekwencje 28. Za o enia te podsumowuje tzw. model oczekiwa, sk adaj cy si z trzech g ównych cz ci: oczekiwa dzia a i wyników, warto ci oraz oczekiwa wysi ków i efektywno ci. Oczekiwania dzia a i wyników. Osoby podejmuj ce lub rozwa aj ce okre lone zachowanie oczekuj pewnych konsekwencji. Warto. Wynik okre lonego zachowania ma warto motywacyjn specyficzn dla danej osoby. Warto, okre lana przez dan osob, nie jest obiektywn cech samego wyniku, w danej sytuacji jest ona ró na dla ró nych osób. Oczekiwania wysi ku i efektywno ci. Oczekiwanie co do tego, jak trudno b dzie skutecznie dzia a, równie wp ywa na decyzj o rozpocz ciu dzia ania. W sytuacji wyboru dana osoba na ogó wybierze taki poziom efektywno ci, który daje najwi ksze szanse uzyskania po danego wyniku. Wyniki wewn trzne odczuwane s bezpo rednio przez dan osob po skutecznym wykonaniu zadania. Nale do nich: poczucie dokona, zwi kszone poczucie w asnej warto ci, uzyskanie nowych umiej tno ci. Wyniki zewn trzne s dzie em kogo z zewn trz, jak prze o ony lub grupa robocza. S to nagrody, pochwa y, awanse. Dany poziom osi gni mo e wi za si z kilkoma wynikami, z których ka dy ma okre lon warto. Warto niektórych z tych wyników mo e nawet wi za si z oczekiwaniem, e doprowadz one do dalszych osi gni. Inne podej cie do motywowania, zwane teori sprawiedliwo ci lub teori niesprawiedliwo ci, opiera si na za o eniu, e wa nym czynnikiem motywacji, efektywno ci i zadowolenia jest indywidualna ocena pracownika co do sprawiedliwo ci czy s uszno ci otrzymanej nagrody. Sprawiedliwo mo na okre li jako stosunek nak adów pracy pracownika jego wysi ków lub umiej tno ci do uzyskanych przez niego nagród, jak wynagrodzenie czy awans, w porównaniu do nagród przyznanych innym za podobne nak ady. Teoria sprawiedliwo ci utrzymuje, e motywacja, efektywno i zadowolenie danej osoby zale od jej subiektywnej oceny poziomu w asnego stosunku nak adów do nagród w porównaniu z poziomem tego stosunku w przypadku innych w podobnej sytuacji. Wi kszo omówie i bada nad teori sprawiedliwo ci koncentruje si na pieni dzach jako nagrodzie uwa anej za najbardziej licz c si w miejscu pracy. Ludzie porównuj to, ile im si p aci za ich wysi ki, z tym, ile otrzymuj inni w podobnych sytuacjach. Je li uwa aj, e wyst puje niesprawiedliwo, powstaje w nich stan napi cia. Staraj si roz adowa to napi cie odpowiednio dostosowuj c swoje zachowania J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996, s M. Sidor-Rz dkowska, Kompetencje, op. cit., s. 30. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

12 88 J. Berny, M.A. Le niewski, P. Górski Badania wykaza y, e reakcja na niesprawiedliwo zale y od do wiadczania niesprawiedliwo ci przez dana osob. R.A. Cosier i D.R. Dalton wskazuj, e stosunki w pracy nie s statyczne i e niesprawiedliwo zazwyczaj nie wyst puje jako zdarzenie izolowane czy jednorazowe. Uwa aj, e istnieje pewien próg, do którego dana osoba jest w stanie tolerowa wiele niesprawiedliwych zdarze. Jednak e kiedy ju ostatnia kropla przeleje si, gdy stosunkowo drobna niesprawiedliwo przekroczy granice tolerancji, efektem b dzie skrajna i pozornie przesadna reakcja. Ludzie ró ni si i ich metody redukowania niesprawiedliwo ci mog si te ró ni. Niektórzy b d wyszukiwa uzasadnie, e ich wysi ki by y wi ksze lub mniejsze, ni pocz tkowo s dzili albo e nagrody s wi ksze lub mniejsze. Na przyk ad kto, kto nie otrzyma awansu, mo e, e wcze niej oczekiwane przez niego stanowisko wi e si ze zbyt du odpowiedzialno- ci. Inni mog stara si nak oni innych pracowników, z którymi si porównuj, do zmiany zachowa, na przyk ad namawia cz onków zespo u otrzymuj cych tak sam p ac, lecz wk adaj cych w ni mniej wysi ku, do jego zwi kszenia, albo sk ania bardzo wydajnych pracowników do tego, by przestali wydajnie pracowa, co pozosta ych stawia w z ym wietle. Z teorii sprawiedliwo ci dla kierowników wynika kilka wniosków, a najwa niejszy jest ten, e dla wi kszo ci ludzi nagrody, aby mia y charakter motywacyjny, musz by uwa ane za motywacyjne 30. Podsumowanie System motywowania musi podlega permanentnym modyfikacjom w organizacji pod wp ywem otoczenia wewn trznego i zewn trznego. Motywowanie pracowników, aby by o skuteczne, musi opiera si na korzystaniu z dorobku ró nych teorii zwi zanych z motywowaniem i ma by dostosowany do potrzeb pracowników danej organizacji. Motywowanie w organizacji powinno by budowane od strony danego podmiotu (organizacji) oraz od strony samego pracownika. Cz owiek w organizacji musi kszta towa motywacj wewn trzn, czyli ch pracy i podejmowanie licznych dzia a do osi gni cia danego celu. Motywowanie mo na rozpatrywa w kontek cie zarz dzania ogólnego jako funkcj zarz dzania oraz w kontek cie budowania systemu ZZL. Nie ma gotowej recepty na osi gni cie sukcesu przez pryzmat motywowania pracowników. Organizacja, aby mog a przetrwa, musi kszta towa system motywowania. Dorobek teorii motywowania mo e pos u y do tworzenia systemu odpowiedzialnego za efektywno pracowników. Bibliografia Armstrong M., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Tam e, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

13 Motywacja w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu 89 Armstrong M., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Baranowska E., Motywacja i jej zastosowanie w zarz dzaniu zasobami ludzkimi, Suwalski O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwa kach, Suwa ki Beech N., McKenna E., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Felberg Sja, Warszawa Dejnaka A., Zasoby ludzkie. Planowanie i zarz dzanie, Helion, Gliwice Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, PWE, Warszawa Jarosi ski J., Zarz dzanie personelem w Przedsi biorstwie Pa stwowym, Polskie Koleje Pa stwowe , [w:] Zeszyty Naukowe Wszechnicy wi tokrzyskiej, Kielce 2003 nr 16. Juchnowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz., Narz dzia i praktyka zarz dzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa Le niewski M.A., Berny J., Motywowanie placowe i pozap acowe w przedsi biorstwie ujecie teoretyczne, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarz dzanie, nr 90, (17)2011. Le niewski M.A., Garasym M., Wynagrodzenia jako forma realizacji systemu motywowania pracowników w przedsi biorstwie, [w:] Wisnik, seria nauki ekonomiczne, Lwowska Pa stwowa Akademia Finansowa, UDK 33 (05), B 53, Lwów 15/2008. ukasiewicz G., Rozwój kompetencji pracowników, Poltex, Warszawa Penc J., Motywowanie w zarz dzaniu, Profesjonalna Szko a Biznesu, Kraków Przybytniowski J.W., Le niewski M.A., Motywacyjna rola wynagradzania w sieci dystrybucji us ug ubezpiecze gospodarczych, [w:] J. Zimny (red.), Widzie Ocenia Dzia a. Wieloaspektowo bada naukowych, Stalowa Wola Ru omberok Sidor-Rz dkowska M., Kompetencje po yteczna moda, Personel i Zarz dzanie, PWN, Warszawa Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa Netografia Dodsona ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo