Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów"

Transkrypt

1 Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

2 Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego Konkursem ) jest JCommerce S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. T. Kościuszki 227, Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł (opłacony w całości) (dalej zwana Organizatorem ). 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora, jak również na stronie internetowej:, (dalej zwanej Stroną Konkursową ). 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub inne osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na jakiejkolwiek podstawie prawnej. 6. Celem Konkursu jest promowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu algorytmiki, programowania, w szczególności wśród doświadczonych specjalistów IT. 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne. II TERMINY KONKURSU: 1. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się w dniach października Konkurs będzie trwał nieprzerwanie 12 godzin zegarowych i rozpocznie się w dniu 23 października 2015 o godzinie 19:00 w miejscu wskazanym przez Organizatora. 3. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, w tym miejsca jego organizacji, będą publikowane na stronie, a wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: III ORGANIZACJA KONKURSU: 1. W Konkursie biorą udział drużyny składające się z 5 Uczestników. 2. Zgłoszenie drużyny do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na Stronie Konkursowej. 3. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną do Organizatora na adres Ostateczny termin wpływu zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 16 października 2015 roku o godzinie 18:30 (z możliwością przedłużenia terminu zgłoszeń

3 w przypadku wolnych miejsc. O przedłużeniu terminu zgłoszeń Organizator poinformuje przez stronę oraz w mediach społecznościowych). 4. Podczas rejestracji w dniu finału Konkursu Uczestnicy okazują Organizatorowi ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Pod pojęciem dokumentu tożsamości rozumie się: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. IV ZGODY I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW KONKURSU 1. Niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie Organizatorowi najpóźniej do dnia 23 października 2015 w siedzibie Organizatora lub w dniu 23 października 2015 do godz. 18:30 w miejscu rejestracji do finału Konkursu, pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści: Akceptując treść Regulaminu: a) Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na: - rejestrowanie przebiegu Konkursu w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w ramach działań marketingowych związanych z Konkursem, przeprowadzanych przez Organizatora i inne podmioty wskazane przez Spółkę. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w utworze audiowizualnym. - przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz inne podmioty przez niego wskazane, do celów niezbędnych do realizacji niniejszego Regulaminu, w tym do celów marketingowych związanych z promocją Konkursu zarówno tej, jak i przyszłych edycji. b) Uczestnik oświadcza, że: - nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konkursie (w szczególności choroby przewlekłe bądź konieczność hospitalizacji) oraz że jest w stanie pod względem zdrowotnym ponieść trud udziału w Konkursie, biorąc pod uwagę miejsce jego organizacji i czas trwania i zapewni sobie samodzielnie i na własny koszt dostęp do wszelkich leków, środków leczniczych i środków medycznych niezbędnych z uwagi na stan zdrowia w trakcie trwania Konkursu, - akceptuje wszelkie warunki, zasady i regulaminy dotyczące organizacji Konkursu, a także zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie miejsca organizacji Konkursu, - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926) został poinformowany że: przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania. Decyduje chwila wpływu dokumentów do siedziby Organizatora lub do miejsca rejestracji do finału Konkursu. 2. Niedostarczenie pisemnej akceptacji Regulaminu przez któregokolwiek z Uczestników wiąże się z koniecznością niedopuszczenia przez Organizatora całej drużyny do startu w finale. 3. Z chwilą przekazania Organizatorowi prac konkursowych przez Uczestników, każdy Uczestnik przenosi nieodpłatne na Organizatora prawa majątkowe do pracy konkursowej, bez

4 ograniczeń czasowych i terytorialnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy wszystkich znanych w chwili przekazania pól eksploatacji, w szczególności Organizator może wykorzystać takie utwory w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji: a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub jakiejkolwiek jego części, b) wprowadzanie do obrotu, c) instalacja, ładowanie, uruchamianie i przechowywanie na dowolnej ilości urządzeń komputerowych, d) umożliwienie korzystania z utworów osobom trzecim, e) tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworach, f) publiczne rozpowszechnianie utworu lub jego kopii, w tym poprzez sieć Internet i Intranet, g) najem lub dzierżawa utworu lub jego kopii; h) zwielokrotnianie kodu źródłowego oraz tłumaczenie jego formy tj. dekompilację utworu będącego oprogramowaniem, i) sporządzenie kopii zapasowych lub archiwalnych utworu i korzystanie z niego równocześnie z oryginałem utworu; j) badanie i testowanie funkcjonowania utworu będącego oprogramowaniem. k) rozpowszechniania jej we wszystkich materiałach, dokumentach, informacjach, pismach itp., materiałach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, 4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo wykonywania zależnych praw autorskich do utworów. 5. Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących Uczestnikowi do pracy konkursowej, co do której majątkowe prawa majątkowe przysługują Organizatorowi. 6. Uczestnik oświadcza, że wszelkie utwory dostarczone przez niego Organizatorowi nie będą naruszały prawem chronionych dóbr osób trzecich. 7. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw, w szczególności praw autorskich Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Uczestnika, który zobowiązany jest do ich zaspokajania na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone. V PRZEBIEG KONKURSU: 1. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z zadaniami i kryteriami ich oceny zostaną ogłoszone Uczestnikom najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu na Stronie Konkursowej. 2. Treść zadań finałowych, a także szczegółowe kryteria oceny zostaną ogłoszone Uczestnikom w momencie rozpoczęcia Konkursu i udostępnione w formie papierowej. 3. Finałowe zadanie konkursowe będzie składało się z dwóch elementów. Zadania głównego (implementacyjnego) oraz zadań pobocznych, za które będzie można otrzymać dodatkowe punkty. Zadania oceniane będą przez jury, które będzie określone przez Organizatora

5 Konkursu. Wybrane zadania konkursowe nie będą podlegały ocenie jury, ich punktacja zostanie naliczona automatycznie. 4. Komunikacja z serwerem podczas finału Konkursu będzie się odbywać za pomocą serwisów RESTowych. Uczestnicy będą musieli zarówno udostępniać własne endpointy RESTowe jak i tworzyć aplikacje klienckie. 5. Podczas trwania finału na serwerze konkursowym zostanie udostępniony Uczestnikom serwis www, który będzie pełnić funkcję informacyjną, a także umożliwi zadawanie pytań Organizatorowi i zgłaszanie ewentualnych problemów, błędów i nieścisłości. Wszystkie instrukcje i wyjaśnienia będą pojawiać się na ww. serwisie podczas trwania finału. 6. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu zakończenia finału, tj. 24 października 2015 i będzie polegało na wyborze spośród drużyn biorących udział w Konkursie tej, która w finale uzyskała największą ilość punktów przyznawanych w oparciu o kryteria, o których mowa w ustępach powyżej. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona po zakończeniu konkursu. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 7. Ocenie podlegać będą tylko te rozwiązania i odpowiedzi na zadania finałowe, które zostały udzielone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Nie podlegają ocenie rozwiązania i odpowiedzi, które zostaną przedstawione przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie, albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły ostatecznie udziału w Konkursie. VI NAGRODY 1. W Konkursie Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, przy czym o ich rodzaju i wartości poinformuje za pośrednictwem strony konkursowej. 2. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny i wymaga osobistego odbioru przez Uczestnika konkursu, potwierdzonego jego własnoręcznym podpisem. 3. Nagroda stanowi przychód Zwycięzcy Konkursu podlegający opodatkowaniu zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. 4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone Uczestnikom niezwłocznie po ogłoszeniu wyników finału Konkursu i winny być odebrane najpóźniej do 24 października VII WYKLUCZENIE UCZESTNIKA 1. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika konkursu: a) w przypadku naruszenia przez Uczestnika konkursu zasad niniejszego Regulaminu, w tym w przypadku: zakłócania prawidłowości przebiegu Konkursu, naruszenie bezpieczeństwa serwera Konkursu, a także komputerów lub innego sprzętu pozostałych Uczestników, naruszania regulacji prawnych, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych odnoszących się do miejsca organizacji Konkursu, przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania ich w czasie trwania Konkursu,

6 b) w przypadku niestawienia się w miejscu i czasie oznaczonym przez Organizatora jako miejsce i czas konkursu, niezależnie od przyczyn opóźnienia, c) w przypadku opuszczenia miejsca przeprowadzania finału Konkursu, d) w przypadku korzystania z jakiekolwiek pomocy zewnętrznej, e) w przypadku wszelkich działań zakłócających spokój w czasie trwania finału Konkursu, odmowy noszenia identyfikatora podczas trwania Konkursu, f) z uwagi na jego stan zdrowia. 2. Wykluczenie jednego Uczestnika konkursu skutkuje dyskwalifikacją całej drużyny, z zastrzeżeniem ust Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie drużyny do konkursu której Uczestnik / Uczestnicy zostali wykluczeni na wniosek pozostałych członków drużyny. Uczestnictwo w niepełnym składzie nie zmienia w żaden sposób kryteriów oceny drużyny. VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Organizator zapewnia Uczestnikom sale wyposażone w krzesła i stoły, wyżywienie i napoje w trakcie trwania finału Konkursu, dla każdej drużyny jedno gniazdko zasilające 230V, zasilacz, sieć wifi, monitory, kable sieciowe 2. Uczestnicy powinni zorganizować samodzielnie wszelkie inne urządzenia potrzebne podczas trwania finału, w szczególności komputery, myszy, klawiatury. 3. Organizator nie zwraca kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konkursu. 5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości jednej nagrody, o której mowa w VI NAGRODA ust Organizator nie przyjmuje żadnych przedmiotów Uczestników na przechowanie oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione w miejscu organizacji Konkursu, w tym nie odpowiada za ich kradzież. IX POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, na adres Organizatora. 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

7 5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 7. Decyzja Organizatora Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu SiriusCoding edycja 2015, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego stosowania.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Najlepszy kadr z Twojego filmu (dalej Konkurs ) 2. Konkurs organizowany jest przez Akademię Multi Art (dalej Organizator ). Akademia Multi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo