SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE"

Transkrypt

1 SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice, 10 grudzień 2012r

2 SPIS TREŚCI 1Część ogólna Założenia Powiązania z innymi dokumentami Równoważność Obowiązki Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie: Wykonawca robót budowlanych w ramach kontraktu ma obowiązek wykonać poprawnie i terminowo dokumentację wykonawczą stosując się do rozwiązań zawartych w niniejszym dokumencie, terminowo uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (o ile będą niezbędne), w szczególności powinien dochować jakości zastosowanych materiałów, urządzeń i robót, kosztów realizacji robót oraz powinien wykonać roboty zgodnie z opracowaną dokumentacja wykonawczą Wykonawca musi w swoich pracach uwzględniać wszelkie zalecenia Inżyniera Kontraktu i autorów niniejszej dokumentacji a w szczególności na etapie wykonywania dokumentacji wykonawczej bezwzględnie stosować się do poleceń Inżyniera Kontaktu i autorów niniejszego opracowania Dokumentacja wykonawcza musi bezwzględnie zawierać plan testów systemów będących przedmiotem niniejszego opracowania Sposób uzgadniania dokumentacji Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji wykonawczej przystąpi do realizacji robót zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu dokumentacją wykonawczą Przeprowadzenie testów działania systemu Dokumentacja powykonawcza System automatyki budynku BAS i zarządzania budynkiem BMS Założenia ogólne Integracja systemów Architektura systemu BMS Wytyczne szczegółowe BAS/BMS Normy Zakres dostaw System Zarządzania i Nadzoru budynku BMS Sterowniki DDC Aparatura obiektowa AKPiA Rozdzielnice zasilająco-sterownicze, skrzynki sterownicze Kable i trasy kablowe Wytyczne dotyczące zarządzania zużyciem energii Wymagania dla automatyki Central Klimatyzacyjnych Wymagania dla automatyki Sterowanie Strefowe i ogrzewanie podłogowe Wymagania dla automatyki Węzła Cieplnego Wymagania dla Automatyki Węzła Wody Lodowej Wymagania dla sterowania i monitoringu Instalacji Oświetlenia Wymagania dla sterowania i monitoringu Instalacji Elektrycznych Wymagania dla sterowania i monitoringu Instalacji Wod-Kan Strona 2 z 204

3 2.2.16Wymagania dla monitoringu zużycia mediów Zakres prac i odpowiedzialności Wykonawcy systemu automatyki i BMS Elektroniczne systemy zabezpieczeń Opis funkcjonalny elektronicznych systemów zabezpieczeń Wizualizacja systemów: System telewizji dozorowej CCTV System kontroli dostępu (KD) System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) System Sygnalizacji Pożarowej (SAP) Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) Systemy multimedialne System Okablowania Strukturalnego sieci LAN i WiFi Normy Założenia ogólne Sieć szkieletowa - okablowania światłowodowe Sieć szkieletowa - okablowania transmisyjne miedziane Sieć szkieletowa min. wymagania szafy Rack (MDF1) Sieć szkieletowa - min. wymagania szaf Rack (IDF1 do IDF7) Sieć szkieletowa - min. wymagania szaf Rack (IDF8-1, IDF10-2) Sieć szkieletowa - min. wymagania dla UPS (MDF1) Sieć szkieletowa - min. wymagania dla UPS (IDF1 do IDF10-2) Dystrybucja sygnałów IT Dystrybucja sygnałów IT URZADZENIA AKTYWNE Dystrybucja sygnałów IT - Bezpieczeństwo Dystrybucja sygnałów IT Translacja adresów Dystrybucja sygnałów IT Sieć LAN Dystrybucja sygnałów IT Routing LAN Dystrybucja sygnałów IT Przydzielanie adresów IP dot. protokołu DHCP Dystrybucja sygnałów IT DHCP Snooping Dystrybucja sygnałów IT - Bezpieczeństwo we wszystkich przełącznikach Dystrybucja sygnałów IT - IP Source Guard Dystrybucja sygnałów IT - Bezpieczeństwo portów przełączników Dystrybucja sygnałów IT - Dynamic ARP inspection Dystrybucja sygnałów IT - Multicast Dystrybucja sygnałów IT - Centralny Wizualizacyjny System Nadzoru Sieci Urządzenia aktywne Wymagania ogólne dla urządzenia równoważnego zainstalowanego w szafie MDF Urządzenia aktywne Wymagania szczegółowe na poziomie minimalnym dla urządzenia równoważnego zainstalowanego w szafie MDF Urządzenia aktywne Dodatkowe wymagania, standardy i protokoły dla urządzeń równoważnych zainstalowanych w szafie MDF Urządzenia aktywne Wymagania ogólne dla urządzeń równoważnych zainstalowanych w szafach IDF1 do IDF Urządzenia aktywne Wymagania szczegółowe na poziomie minimalnym dla urządzeń równoważnych zainstalowanych w szafach IDF1 do IDF Strona 3 z 204

4 5.2.27Urządzenia aktywne Dodatkowe wymagania, standardy i protokoły dla urządzeń równoważnych zainstalowanych w szafach IDF1 do IDF Urządzenia aktywne minimalne wymagania dla urządzeń Wi-Fi i kontrolera zarządzającego siecią Wi-Fi Urządzenia aktywne minimalne wymagania dla urządzeń Wi-Fi Urządzenia aktywne minimalne wymagania dla urządzenia kontrolera zarządzającego siecią Wi-Fi Urządzenia aktywne ogólny opis dla urządzenia Firewall Urządzenia aktywne minimalne wymagania dla urządzenia Firewall Instalacja telefoniczna Normy Założenia ogólne Podstawowe funkcje i rozwiązania systemu Architektura oraz zaawansowane funkcje systemu IP Terminale oraz brama głosowa do systemu komunikacyjnego IP Aparat IP podstawowy Aparat IP zaawansowany Przystawka rozszerzająca do aparatu IP zaawansowanego Brama głosowa do sieci PSTN Kanalizacja teletechniczna Przeznaczenie kanalizacji teletechnicznej Ogólna charakterystyka kanalizacji teletechnicznej Normy Podstawowe wymagania Połączenie kanalizacji z obiektem Szczelność studni, uszczelnienia Wytyczenie geodezyjne Uwagi końcowe Strona 4 z 204

5 1 Część ogólna 1.1 Założenia Dokumentacja opisuje minimalne wymagania techniczne dla zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia kompletnych instalacji niskoprądowych w zakresie: Systemu automatyki i zarządzania budynkiem BAS/BMS, Systemów zabezpieczeń elektronicznych budynku, System telewizji dozorowej CCTV System kontroli dostępu KD System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN System sygnalizacji pożaru SAP Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO Systemów multimedialnych, Systemu okablowania strukturalnego, Instalacji telefonicznej, Kanalizacji teletechnicznej 1.2 Powiązania z innymi dokumentami Bieżące opracowanie należy rozpatrywać łącznie z wytycznymi wydanymi w projekcie wykonawczym Instalacje teletechniczne zeszyt ET.01. dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach opracowanym przez firmę JEMS ARCHITEKCI Sp. z o. o. W razie rozbieżności wymagań, bieżące opracowanie należy traktować jako nadrzędne. 1.3 Równoważność Podane w niniejszej dokumentacji nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego a w szczególności wydajnościowego. Wszelkie zmiany technologiczne zaproponowane przez Wykonawcę na etapie realizacji inwestycji, muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontaktu i uzyskać pełną aprobatę Autorów niniejszego opracowania 1.4 Obowiązki Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie: Strona 5 z 204

6 Wymagania opisane w niniejszym opracowaniu oraz wytyczne wydane w projektach wykonawczych, Wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych instalacji, Wykonanie kompletnych instalacji, Uwzględnienia wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania kompletnych instalacji **. ** Termin kompletna instalacja oznacza nie tylko elementy mechaniczne lub elektryczne ujęte w niniejszej dokumentacji, lecz również wszelkie związane inne elementy takie jak: programy komputerowe, aplikacje sterownicze, próby i regulacje, instrukcje obsługi i konserwacji, szkolenie personelu, dokumentację wykonawczą i powykonawczą, niezbędne do ukończenia robót i właściwego działania instalacji, wszelkie elementy nie wymienione w niniejszym opracowaniu i przedmiarze robót a bezwzględnie potrzebne do prawidłowego działania instalacji należy ując w kosztach pośrednich Wykonawca robót budowlanych w ramach kontraktu ma obowiązek wykonać poprawnie i terminowo dokumentację wykonawczą stosując się do rozwiązań zawartych w niniejszym dokumencie, terminowo uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (o ile będą niezbędne), w szczególności powinien dochować jakości zastosowanych materiałów, urządzeń i robót, kosztów realizacji robót oraz powinien wykonać roboty zgodnie z opracowaną dokumentacja wykonawczą Wykonawca musi w swoich pracach uwzględniać wszelkie zalecenia Inżyniera Kontraktu i autorów niniejszej dokumentacji a w szczególności na etapie wykonywania dokumentacji wykonawczej bezwzględnie stosować się do poleceń Inżyniera Kontaktu i autorów niniejszego opracowania Dokumentacja wykonawcza musi bezwzględnie zawierać plan testów systemów będących przedmiotem niniejszego opracowania Sposób uzgadniania dokumentacji. Wykonawca w ciągu 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy przygotuje pierwszą wersję dokumentacji wykonawczej. Inżynier Kontraktu wraz z autorami przedmiotowego opracowania dokona przeglądu w ciągu 20 dni kalendarzowych pierwszej wersji dokumentacji celem wypracowania wspólnych uwag i komentarzy. Wykonawca w ciągu kolejnych 20 dni kalendarzowych uwzględni zgłoszone uwagi i komentarze oraz przygotuje propozycję drugiej wersji dokumentacji wykonawczej. Inżynier Kontraktu wraz z autorami niniejszego opracowania dokona przeglądu propozycji drugiej i ostatecznej wersji dokumentacji w ciągu 20 dni kalendarzowych zaakceptuje lub odżuci ostatecznie ostateczną wersję dokumentacji. Każda wersja dokumentacji przekazywana będzie protokołem zdawczo-odbiorczym. Odrzucenie dokumentacji przez inżyniera Kontraktu może nastąpić tylko w przypadku gdy wykonawca nie uwzględni w dokumentacji zgłaszanych uwag przez Inżyniera Kontraktu, Autorów niniejszego opracowania lub Zamawiającego. Strona 6 z 204

7 1.4.6 Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji wykonawczej przystąpi do realizacji robót zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu dokumentacją wykonawczą Przeprowadzenie testów działania systemu. Po zakończeniu robót budowlanych instalacji i konfiguracji urządzeń w lokalizacjach docelowych, Wykonawca wspólnie z Inżynierem Kontraktu przeprowadzi testy systemów które to będą zgodne z zaakceptowanym w dokumentacji wykonawczej Planem Testów poszczególnych systemów. W przypadku gdy testy nie zakończą się powodzeniem Wykonawca będzie miał 5 dni roboczych na przeprowadzenie koniecznych rekonfiguracji po tym czasie testy zostaną wykonane ponownie; Jeżeli ponowne testy nie zakończą się wynikiem pozytywnym czynności opisane powyżej zostaną powtórzone, maksymalny czas przeprowadzania testów nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca po przeprowadzeniu testów działania systemów w ciągu 7 dni opracuje i przekaże Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą wdrożonego rozwiązania. Zamawiający i Inżynier Kontraktu mają prawo w ciągu 10 dni zażądać uzupełnienia i poprawienia dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca w ciągu 5 dni naniesie stosowne poprawki. 2 System automatyki budynku BAS i zarządzania budynkiem BMS 2.1 Założenia ogólne Strona 7 z 204 Wymaga się, aby budynek MCK posiadał zainstalowane systemy automatyki budynku ( BAS - Building Automation System) zintegrowane z systemem nadzoru infrastruktury technicznej budynku (Building Management System). Umożliwi to dzięki integracji informacji pochodzących z systemów technicznego wyposażenia budynku (instalacje; sanitarne, mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) osiągnięcie takich korzyści jak: maksymalizacja bezpieczeństwa, funkcjonalności, komfortu oraz minimalizację kosztów eksploatacji, łatwość rozbudowy i modernizacji. System BAS/BMS ma zapewni sterowanie i monitorowanie następujących instalacji i systemów: centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylatory, klimakonwektory, węzeł cieplny, węzeł chłodu, instalacja grzewcza (ogrzewanie podłogowe), instalacja oświetleniowa i rozdzielnice oświetleniowe, monitorowanie instalacji elektrycznych,

8 monitorowanie instalacji wod-kan, monitorowanie instalacji bezpieczeństwa, monitorowanie zużycia mediów, monitorowanie systemów SAP, monitorowanie systemów DSO Uwaga: system nie obejmuje głównej maszynowni chłodu dla Spodka i MCK, dla której system BAS/BMS jest przedmiotem innego opracowania i powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi dokumentacji technicznej maszynowni chłodu Integracja systemów Zadaniem zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem BMS będzie zbieranie informacji z instalacji technicznego wyposażenia budynku, umożliwienie porozumiewania się i wymiany danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie budynkiem odbywać się będzie na podstawie zebranych danych i programowym wprowadzeniu zależności regulacyjnych i sterowniczych pomiędzy wszystkimi podsystemami. System BMS będzie integrować instalacje teletechniczne na poziomie wspólnego protokołu komunikacyjnego, przy założeniu, że wszystkie podsystemy, które wchodzą w skład systemu, będą pracować autonomicznie jako inteligentna sieć rozproszona. Sieć rozproszona oznacza, że poszczególne urządzenia rozmieszczone w całym budynku, odpowiedzialne za działanie i sterowanie różnymi urządzeniami i podsystemami, muszą bez zakłóceń wykonywać funkcje kontrolne, nawet w przypadku przerwania komunikacji z nadrzędnymi jednostkami zarządzającymi. Należy wyposażyć sterowniki we własne procesory i pamięć, w której przechowywane są dane z zakresu pracy sterownika. W ten sposób należy stworzyć lokalne zarządzanie procesami bez konieczności stałej ingerencji operatora systemu. Dla zapewnienia kompatybilności systemu z istniejącymi oraz przyszłymi podsystemami w budynku, system ma posiadać cechy systemu otwartego, w tym możliwość pełnej komunikacji pomiędzy urządzeniami oraz współpracować w ramach nadrzędnego systemu zarządzającego, w sposób umożliwiający użytkownikowi postrzeganie wszystkich specjalistycznych systemów w ramach jednego uniwersalnego interfejsu. Otwarty protokół komunikacji oznacza możliwość niezawodnej współpracy elementów systemu pochodzących od różnych producentów z wykorzystaniem ściśle zdefiniowanego protokołu. Dokładny opis tego protokołu ma być udostępniany publicznie tak, aby każdy zainteresowany producent mógł go zaimplementować w swoich urządzeniach lub oprogramowaniu. Jako bazowy protokół komunikacji w systemie automatyki i BMS należy zastosować protokół BACnet PN-EN ISO :2011 Automatyka budynkowa i systemy sterowania -- Część 5: Protokół transmisji danych Strona 8 z 204

9 2.1.2 Architektura systemu BMS System BMS należy oprzeć na technologii IP co oznacza, że komunikacja będzie mogła odbywać się poprzez standardowe okablowanie strukturalne IT. Zakłada się zainstalowanie systemu o architekturze trzy-poziomowej; poziom bezpośredniej obsługi obiektów (sterowniki obiektowe, aparatura AKPIA), poziom koncentratorów systemu (sterowniki sieciowe, routery, integracja), poziom operatorski (serwery, stacje robocze, integracja). Sieć strukturalna BMS budynku winna obejmować dwa rodzaje sieci komputerowych: sieć Ethernet TCP/IP na poziomie stacji roboczych, serwerów, sterowników sieciowych, routerów, sieć komunikacyjna systemu automatyki Bacnet szybkie magistrale BACnet/Ethernet oraz magistrale lokalne BACnet MS/TP oraz PTP). Archwizację danych systemu BMS, należy zrealizować przez wspólny Centralny Serwer. Jako system operacyjny sugeruje się zastosowanie rozwiązań bazujących na oprogramowaniu Microsoft Windows Server. Jako bazę danych sugeruje się zastosowanie oprogramowania Microsoft SQL. SQL jest standardem dla baz danych, co oznacza, że system BMS będzie mógł wymieniać dane z innymi systemami i sieciami informatycznymi gdy zaistnieje taka potrzeba 2.2 Wytyczne szczegółowe BAS/BMS System automatyki i sterowania powinien być wykonany w oparciu układy DDC (Direct Digital Control Bezpośrednie Sterowanie Cyfrowe), dedykowane do zastosowań w budynkach. System ten powinien zawierać sterowniki mikroprocesorowe wyposażone w odpowiednie możliwości komunikacyjne, obiektową aparaturę kontrolno-pomiarową, elementy wykonawcze, oprogramowanie oraz wszystkie inne elementy i materiały niezbędne do jego właściwej pracy. System automatyki ma posiadać otwartą architekturę i wykorzystywać otwarty standard komunikacji BACnet PN-EN ISO :2011 Automatyka budynkowa i systemy sterowania -- Część 5: Protokół transmisji danych. Komunikacja między poszczególnymi sterownikami systemu automatyki oraz między sterownikami, a stacjami operatorskimi ma się odbywać wyłącznie za pośrednictwem protokołu Bacnet z zastosowaniem standardowych urządzeń komunikacyjnych bez żadnych urządzeń specyficznych dla dostawcy systemu. Jako sieć szkieletową na poziomie stacji roboczych, serwerów i sterowników sieciowych i routerów należy zastosować sieć BACnet Ethernet. Wszystkie urządzenia realizujące funkcje sterowania i automatycznej regulacji w budynku oraz wszystkie urządzenia nadzorowane przez centralny systemu zarządzania i nadzoru mają posiadać certyfikat BTL lub BACnet PICS Do integracji urządzeń obcych producentów dopuszcza się stosowanie innych standardów komunikacyjnych o znanych specyfikacjach np. M-Bus, Modbus, (podłączenie liczników zużycia mediów, analizatorów parametrów sieci energetycznej, itd.). Strona 9 z 204

10 2.2.1 Normy Kompletne instalacje automatyki, monitoringu, bezpieczeństwa i systemu nadrzędnego BMS zaproponowane przez Wykonawcę muszą spełnić następujące normy: PN-EN ISO :2005 (U) Systemy automatyzacji i sterowania budynków. Część 3: Funkcje, PN-EN ISO :2005 Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS). Część 2: Sprzęt, PN-EN ISO :2004 Automatyka budynkowa i systemy sterowania. Część 5: Protokół transmisji danych, PN-EN ISO :2004 Automatyka budynkowa i systemy sterowania. Część 6: Testy zgodności transmisji danych Zakres dostaw Wykonawca kompletnych instalacji automatyki i BMS dostarczy: Dedykowany dla BMS serwer, umożliwiający podłączenie i integrację budynkowych systemów teletechnicznych oraz zapewniający równorzędny dostęp dla stacji operatorskich do wszystkich zdefiniowanych w bazie danych rekordów i zmiennych, Stacje operatorskie z wszystkimi niezbędnymi licencjami dedykowane dla instalacji technicznych z drukarkami do rejestrowania na papierze listy alarmów. Sieć komunikacyjną umożliwiającą wymianę danych pomiędzy poszczególnymi sterownikami (centralkami) i centralnym stanowiskiem nadzoru i zarządzania budynkiem. O ile jest to możliwe do komunikacji można wykorzystać okablowanie strukturalne budynku. Swobodnie programowalne sterowniki cyfrowe oparte na technologii DDC bezpośrednio sprzężone z aparaturą obiektową, służące do sterowania i kontroli urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i grzewczych, zarządzania energią oraz sterowania i monitorowania innych urządzeń technicznych w budynku. Kompletną aparaturę obiektową pozwalającą w pełni realizować wszystkie wyżej wymienione funkcje (np. czujniki wilgotności, temperatury, presostaty, zawory regulacyjne, siłowniki itp.) Rozdzielnice zasilająco-sterujące zawierające falowniki, przekaźniki, zabezpieczenia silników, transformatory, okablowanie wewnętrzne, moduły podłączeniowe. Trasy kablowe dla kabli sterowniczych (kable, korytka kablowe, peszle, zawiesia, materiały instalacyjne). Trasy kablowe dla kabli zasilających dla silników pomp, wentylatorów, nawilżaczy (kable, korytka kablowe, peszle, zawiesia, materiały instalacyjne). Infrastrukturę kablową. Oprogramowanie, uruchomienie i testowanie całego systemu. Dokumentację wykonawczą, powykonawczą, instrukcje obsługi. Niezbędne szkolenia personelu. Strona 10 z 204

11 2.2.3 System Zarządzania i Nadzoru budynku BMS Zarządzanie instalacjami technicznymi w budynku oraz wszystkimi urządzeniami realizującymi funkcje sterowania i automatycznej regulacji odbywać się będzie za pomocą Centralnego Systemu Zarządzania i Nadzoru BMS. Oprogramowanie centralnego systemu zarządzania i nadzoru ma umożliwiać graficzną wizualizację instalacji, zarządzanie i nadzór nad układami regulacji i sterowania, zarządzanie ekonomicznym zużyciem energii, bieżący wydruk informacji o stanach alarmowych oraz okresowy podgląd/wydruk raportów i trendów. Oprogramowanie to musi pracować w środowisku systemów operacyjnych firmy Microsoft typu Windows XP/Vista/Win7 i powinno być zainstalowane na dedykowanych do tego celu stacjach roboczych - komputerach PC. Oprogramowanie powinno współpracować z centralną bazą danych zainstalowaną na wydzielonym komputerze serwera. Dla serwera jako system operacyjny sugeruje się zastosowanie rozwiązań bazujących na oprogramowaniu Microsoft Windows Server 2008 Serwer. Jako bazę danych sugeruje się zastosowanie oprogramowania Microsoft SQL Sprzęt komputerowy i oprogramowanie systemowe Strona 11 z 204 W ramach poszczególnych stanowisk komputerowych należy dostarczyć odpowiedni sprzęt będący w momencie realizacji najlepszym dostępnym na rynku i spełniający górne wymagania z punktu widzenia właściwej pracy serwera i stacji operatorskich. Należy stosować sprzęt renomowanych dostawców podlegający procedurze odpowiedniego sprawdzenia i gwarancji jakości klasy: Dell / HP / Fujitsu-Siemens. Wykonawca dostarczy 2 serwery dla systemów BAS/BMS o minimalnych wymaganiach: Wersja RACK 19 Procesor Xeon X3430 2,4GHz Pamięć min 8GB DDR-3 3x HDD SATA 320GB RAID 5 DVD-RW Interfejs sieci Ethernet 1GB Oprogramowanie Win Server 2008 Standard 10 klientów Oprogramowanie Win SQL Serwer klientów W/w serwery należy zabudować w dedykowanej szafie RACK wyposażonej w: Szafa RACK 19 24U Urządzenia sieciowe Ethernet TCP/IP Konsola KVM (z monitorem i klawiaturą) min 8 portów 2xUPS 1600VA RACK 19 Należy przewidzieć się zabudowę serwerów, osprzętu Ethernet i UPS w dedykowanej szafie RACK 19. Serwery powinny pracować minimalnie w układzie tzw. zimnej rezerwy. W razie awarii serwera podstawowego będzie możliwość przełączenia systemu na serwer zapasowy. Serwery należy tak skonfigurować, żeby zapewnić

12 automatyczne wykonywanie kopi bazy danych SQL w uzgodnionym interwale czasowym lokalnie oraz pomiędzy serwerem podstawowym i zapasowym. Wykonawca dostarczy 2 stacje robocze dla systemu BAS/BMS. Stacja robocza nr 1 dla administratora systemu o minimalnych wymaganiach: Certyfikat możliwości pracy 24/7 Procesor Xeon X3430 2,4GHz Pamięć min 4GB DDR-3 1x HDD SATA 320GB DVD-RW Interfejs sieci Ethernet 1GB Mysz, klawiatura, monitor LCD 22 Drukarka igłowa A4 (wydruk alarmów) Drukarka laserowa (wydruk raportów) UPS 800VA Oprogramowanie Win XP/VISTA/WIN7 Oprogramowanie dedykowane BMS z grafikami Stacja robocza nr 2 dedykowana jako serwer dostępowy WEBSerwer (do zainstalowania w w/w szafie RACK): Wersja RACK 19 Certyfikat możliwości pracy 24/7 Procesor Xeon X3430 2,4GHz Pamięć min 4GB DDR-3 1x HDD SATA 320GB DVD-RW Interfejs sieci Ethernet 1GB Oprogramowanie Win XP/VISTA/WIN7 Oprogramowanie dedykowane BMS z grafikami Oprogramowanie WEBSerwer z licencją jednoczesnego dostępu dla minimum 2 użytkowników Oprogramowanie operatorskie BMS Oprogramowanie operatorskie powinno gwarantować operatorowi maksimum informacji dotyczących obsługiwanych przez niego instalacji oraz wspomagać go w podejmowaniu właściwych decyzji związanych z obsługą instalacji przy jednoczesnej przejrzystej i prostej obsłudze. Oprogramowanie systemu BMS ma posiadać następujące cechy: Parametry licencji określane za pośrednictwem klucza sprzętowego. W razie awarii systemu umożliwia to łatwe przeniesienie licencji na inny sprzęt, Wszystkie główne elementy oprogramowania w tym paski menu, komunikaty systemowe i grafiki mają być w języku polskim, Oprogramowanie interfejsu operatora ma zapewniać dynamiczny dostęp do bazy danych SQL oraz pozwalać na wyświetlanie i modyfikowanie danych systemowych w czasie rzeczywistym, Strona 12 z 204

13 Zarządzanie wszystkich instalacji technicznych ma odbywać się za pomocą hierarchicznie powiązanych grafik, Podstawowym narzędziem do komunikacji i wydawania poleceń jest mysz komputerowa, Grafiki powinny wykorzystywać elementy systemu MS Windows typu: przeciągane menu, okienka dialogowe, barwy i animacje ułatwiające zrozumienie pracy różnych instalacji. Powinna być zapewniona możliwość podłączenia wielu grafik, dostępnych dla operatora. Każda grafika ma mieć możliwość przypisania wielu dynamicznie odświeżanych punktów, Dostęp do systemu dla operatora ma być normowany poprzez podanie kodu identyfikatora i hasła. System musi posiadać możliwość zaakceptowania wielu różnych operatorów przypisanych do różnych poziomów uprawnień, Zakończenie pracy operatora (wyjście z systemu) ma się odbywać się na żądanie operatora, poprzez wybór odpowiedniej instrukcji z paska menu, lub automatycznie, jeżeli ani mysz ani klawiatura nie są używane przez swobodnie predefiniowany okres czasu. Wszelkie operacje wejścia / wyjścia z systemu muszą się automatycznie zapisywać w logu zdarzeń, Dostęp operatora do poszczególnych elementów systemu (punktów automatyki/ grafik/funkcji systemu) ma wynikać z uprawnień powiązanych z przypisania do odpowiedniej grupy użytkowników, Grafiki mają mieć możliwość programowania w czasie normalnej pracy systemu. Poszczególne punkty mają mieć możliwość przypisania do wielu grafik, Wartości punktów muszą być przechowywane w bazie danych SQL i wyświetlane przez system w czasie rzeczywistym z odpowiednimi deskryptorami, statusem lub wartością analogową i odpowiednią jednostką miary. Dla pokazania statusu poszczególnych punktów i stanów alarmowych wykorzystuje się zmianę kolorów symboli na grafice i animacje. Wszystkie punkty muszą być dynamiczne odświeżane, Operatorzy posiadający stosowne uprawnienia mają mieć możliwość bezpośredniej zmiany wartości punktów z poziomu stanowiska centralnego. Operacji tej można dokonywać za pomocą myszki jak i poprzez klawiaturę, W celu umożliwienia zapoznania się i pracy z systemem nawet mało doświadczonym operatorom ma być on wyposażony w rozbudowaną funkcję pomocy, System powinien mieć możliwość jednoczesnej obsługi wielu okien, oraz możliwości zmiany ich wielkości. Musi istnieć możliwość równoczesnego przeglądania w różnych oknach dowolnej grafiki, arkusza kalkulacyjnego, wykresu słupkowego, edytora tekstów itp. Umożliwi to monitorowanie w czasie rzeczywistym dowolnej instalacji podczas równoczesnej pracy np. z arkuszem kalkulacyjnym, Oprogramowanie systemu centralnego sterowania i nadzoru przekazuje operatorowi wszystkie alarmy zgłaszane przez sterowniki i centralki. Komunikaty alarmowe mają być wyświetlane wg swobodnie definiowanych priorytetów alarmów w kolejności chronologicznej (pierwsze są komunikowane alarmy najwcześniej zgłoszone). Tryb obsługi alarmów jest aktywny zarówno w przypadku pracy, jaki i braku pracy operatora. Komunikaty alarmowe powinny być wyświetlane w osobnym okienku dialogowym i zawierać minimalnie następujące informacje: stempel czasowy, identyfikator punktu, wartość analogową/cyfrową punktu, unikalny dla każdego Strona 13 z 204

14 punktu komunikat alarmowy, np. Wyłączenie centrali z powodu zamrożenia nagrzewnicy, Alarmy mają być kierowane do odpowiednich operatorów, stacji operatorskich i drukarek w sposób dowolny, konfigurowany podczas programowania systemu. Musi być możliwa zmiana w/w konfiguracji podczas eksploatacji systemu, Potwierdzanie alarmów odbywać ma się tylko przez upoważnionego operatora, Sposób zachowania punktu alarmowego ma wynikać z jego przypisania do klasy alarmowej. System powinien mieć możliwość zdefiniowania wielu klas alarmowych. Każda klasa ma mieć możliwość dowolnej konfiguracji atrybutów decydujących o sposobie prezentacji i obsługi alarmu np.: o Odegranie sygnału dźwiękowego - o Wydruk na drukarce, o Wysłanie do poszczególnych operatorów lub stacji operatorskich, o Wysłanie SMS do operatorów sieci komórkowych, i, o Otwarcie automatyczne dedykowanej grafiki, o Sposobu potwierdzania alarmu System powinien posiadać widoczny na monitorze wskaźnik obecności niepotwierdzonych alarmów powiadamiający operatora o alarmach w obrębie systemu. Oprócz tego system powinien umożliwiać zmianę barwy symbolu graficznego punktu będącego w alarmie (np. symbole punktów będących w alarmie niepotwierdzonym migają na czerwono, zaś po potwierdzeniu alarmu przybierają barwę czerwoną), System powinien posiadać zaawansowane funkcje zarządzania konserwacją urządzeń w oparciu o liczniki pracy, System musi posiada możliwość korzystania z raportów standardowych (zdefiniowanych przez producenta) jak i raportów definiowanych przez użytkownika. Wszystkie raporty mają mieć możliwość wydruku / wyświetlania ręcznego i automatycznego według harmonogramu, Użytkownik ma mieć możliwość korzystania z raportu/logu aktywności odtwarzającego wszystkie polecenia (rozkazy) wydane dla danego punktu w pewnym okresie czasu, System musi posiadać możliwość generowania raportów definiowanych przez użytkownika składających się z dowolnej mieszanki tekstów (komunikatów), deskryptorów punktów wraz z ich statusem / wartością analogową i punktów tylko z ich statusem / wartością(bez deskryptorów). Raporty te mają mieć możliwość wydruku automatycznego według zaprogramowanego harmonogramu, Raporty trendów mają umożliwiać operatorowi wybranie logicznych układów punktów, które były by rejestrowane w wybieranych interwałach czasowych. Każdy z trendów punktów fizycznych i programowych dostępnych dla dowolnego sterownika jest archiwizowany do plików centralnego komputera w wybieranym przez użytkownika interwale czasowym. Każdy z plików archiwizowania trendów posiada wybieraną przez operatora długość czasu rejestracji (np. dzień, tydzień, miesiąc lub rok), Strona 14 z 204

15 Wartości / statusy punktów określonego trendu mają być wyświetlane lub drukowane indywidualnie lub w grupach logicznych. System ma umożliwiać wielokrotne, jednoczesne przypisanie tych samych punktów do różnych grup, System musi zapewniać eksport danych z trendów w formacie CSV, Oprogramowanie centralnego stanowiska nadzoru BMS ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie i / lub modyfikację grafik oraz przypisywanie i pozycjonowanie dowolnego punktu lub grupy punktów (niezależnie od sterownika / centralki, z której pochodzą) w obrębie dowolnej grafiki. Dany punkt ma mieć możliwość wielokrotnego przypisania do różnych grafik, System musi posiadać własne zintegrowane narzędzie do tworzenia grafik i animacji, Tworzenie grafik powinno być możliwe w czasie normalnej pracy systemu. Proces tworzenia masek graficznych nie może wymagać przerywania pracy systemu lub stacji operatora i nie może mieć wpływu na archiwowanie punktów i alarmów. Narzędzia do tworzenia grafik powinny zawierać biblioteki najczęściej wykorzystywanych symboli graficznych. System musi mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o tzw. WEB Serwer. Funkcjonalność dostępu do systemu poprzez przeglądarkę internetową powinna obejmować: grafiki z prezentacją zmiennych i parametrów w czasie rzeczywistym, obsługę alarmów, raportów i trendów. Dla obiektu MCK należy przewidzieć w minimalnym zakresie 2 stacje operatorskie: jedno stanowisko dla potrzeb administratora systemu BMS, drugie stanowisko pracujące jako WEBSerwer z możliwością jednoczesnego dostępu przez WWW dla min. 2 użytkowników Sterowniki DDC Wymagania W zależności od przyjętych rozwiązań sterowniki DDC powinny posiadać stosowne interfejsy komunikacyjne do Bacnet. Sterowniki powinny odpowiadać minimalnie poniższym wymaganiom: Sterowniki mają być oparte o 16-bitowy lub 32-bitowy mikroprocesor z systemem operacyjnym przechowywanym w pamięci nieulotnej EPROM lub FLASH EPROM i programem aplikacyjnym przechowywanym w nieulotnej pamięci FLASH EPROM, Każda szafa sterownicza ma być wyposażona w gniazdo panelu operatorskiego lub indywidualny panel operatorski lub mieć możliwość obsługi przez zdalny panel/laptop (włączony do sieci komunikacyjnej), Sterowniki mają umożliwiać swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z wymaganiami. System ma umożliwiać późniejszą swobodną rozbudowę instalacji, Każdy sterownik należy dobrać w taki sposób, żeby pomieścić wszystkie punkty wejścia / wyjścia niezbędne do realizacji przewidzianej dla niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe zgodnie ze specyfikacją szczegółową. W przypadku sterowników modułowych, wykorzystujących oddzielne moduły wejść i wyjść mają być one skonfigurowane w taki sposób, aby wszystkie wejścia analogowe i binarne oraz wyjścia analogowe, binarne oraz zliczające, przynależne do jednej instalacji Strona 15 z 204

16 oraz cała logika kontroli znajdowały się w pojedynczym mikroprocesorze, co ma zapewnić niezależną od sieci, oddzielną, zamkniętą pętlę bezpośredniej regulacji cyfrowej, Wejścia mają być przystosowane do odczytu wszystkich typów sygnałów od dostarczanych czujników i sygnalizatorów. Wyjścia mają być dwóch typów: binarne, celem zapewnienia sterowania dwustanowego oraz analogowe - zmienno napięciowe w zakresie 0-10V. Wyjścia analogowe mają posiadać rozdzielczość co najmniej jednego procenta zakresu operacyjnego kontrolowanego urządzenia, Aplikacja sterownika powinna zawierać swobodnie definiowane zależności programowe. Dopuszcza się możliwość stosowania gotowych bloków funkcjonalnych np. sterowanie nagrzewnicą, sterowanie chłodnicą, sterowanie recyrkulacją itp. Nie dopuszcza się stosowania sterowników konfigurowalnych za wyjątkiem specyficznych zastosowań w niedużych, dobrze zdefiniowanych aplikacjach np. sterowanie klimakonwektorów, jednak każdorazowo z możliwością pracy sieciowej i zarządzania w systemie BMS. Sterowniki mają umożliwiać odczyt lub załadowanie gotowego programu aplikacyjnego bezpośrednio z sieci np. z stanowiska nadzoru BMS. Ma to na celu zmniejszenie czasochłonności oraz ułatwienie serwisowania instalacji, Sterowniki mają być zaprojektowane przez producenta do kompleksowych aplikacji DDC - bezpośredniej kontroli cyfrowej instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zarządzania energią, wzajemnej komunikacji (pear-to-pear) z innymi sterownikami oraz opcjonalnie do koordynacji, zarządzania i koncentracji danych dla podsieci innych sterowników, Sterowniki powinny posiadać integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez to mieć możliwość pracy niezależnej od systemu nadrzędnego i/lub sieci innych sterowników. Czas każdego sterownika w sieci musi być synchronizowany systemowo, Każdy sterownik powinien posiadać odpowiedni bufor pamięci, umożliwiający przechowywanie zdarzeń alarmowych w razie braku komunikacji z serwerem, Sterowniki powinny posiadać wskaźniki diodowe sygnalizujące zasilanie, pracę programu i awarii sterownika, Wszystkie elementy sterowników oraz wyposażenie dodatkowe (transformatory, moduły przekaźnikowe, listwy zaciskowe itp.) mają być zabudowane w stosownych rozdzielnicach sterujących lub wraz z elementami zasilającymi i zabezpieczającymi urządzenia elektryczne w rozdzielnicach zasilająco-sterujących Oprogramowanie aplikacyjne Program aplikacyjny powinien być programem tworzonym ze standardowych bloków funkcjonalnych (np. sterowanie nagrzewnicą + sterowanie wentylatorem + regulacja kaskadowa temperatury itp.), albo programem specjalnie stworzonym do specyficznego zastosowania. Program aplikacyjny powinien zawierać wszystkie informacje potrzebne sterownikowi do spełnienia stawianych przed nim wymagań. W skład programu aplikacyjnego mogą wchodzić: Strona 16 z 204

17 Funkcje sterowania i nadzoru (algorytmy regulacyjne P, PI, PID, monitorowanie i ustawień parametrów PID, regulacja kaskadowa, kompensacja wartości zadanej od temperatury i wilgotności zewnętrznej itd.), Opisy wszystkich punktów systemu (wejścia, wyjścia, punkty programowe), który powinien zawierać wszystkie informacje o każdym punkcie (nazwa, adres systemowy, wartości minimalne i maksymalne, jednostki miary, komentarze...), Czasowe programy pracy opisujące sposób działania zadeklarowanych punktów, umożliwiające określenie czasów załączenia i wyłączenia zadanych urządzeń w programach dobowych, tygodniowych, rocznych, Funkcje automatycznej zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, Teksty - zdefiniowane przez użytkownika, zawierające np. nazwy punktów, pełne opisy w języku polskim, komunikaty o stanie systemu i sytuacjach alarmowych, Strategie sterowania poprzez łączenie modułów logiki sterującej, Tablice logiki przełączania, zabezpieczenia i sprzężenia funkcji sterowania dla instalacji mechanicznych, Punkty globalne, strategie globalne, System alarmów - powinien ostrzegać operatora o konieczności wykonania prac konserwacyjnych, przekraczaniu wartości limitów, odczytach liczników, zmianach stanu i awariach elementów instalacji czy systemu sterowania Aparatura obiektowa AKPiA Wymagania minimalne dla aparatury obiektowej są następujące: Wszystkie urządzenia i czujniki wejściowe / wyjściowe mają być odpowiednio dobrane do możliwości i wymogów sterowników tak, aby przekazywanie sygnałów sterujących odbywało się właściwie, z odpowiednią czułością i bez zakłóceń, Należy zastosować czujniki temperatury o charakterystyce rezystancyjnej. Zakres pomiarowy ma być indywidualnie dobrany do wymogów instalacji, aby zapewniać należytą dokładność odczytu wielkości mierzonej, Przetworniki wilgotności względnej, ciśnienia, przepływu, stężenia CO2 mają posiadać standardowy sygnał wyjściowy V lub mA, Przetworniki wilgotności względnej mają być typu pojemnościowego o zakresie mierzonych wilgotności 5-95%, Sygnalizatory potwierdzające pracę wentylatorów oraz sygnalizujące zabrudzenie filtrów lub zaszronienie wymienników mają być sterowane od różnicy ciśnienia oraz mają ustawialną wartość różnicy ciśnień przełączania, Sygnalizatory potwierdzające pracę pomp mają być wysterowane od różnicy ciśnień (ew. ruchu medium - typ z uchylną łopatką), Analogowe czujniki wartości przepływu wody mają być takie jak przeznaczone do zastosowań przemysłowych oraz posiadać część pomiarową wykonaną ze stali nierdzewnej. Błąd maksymalny wynosi nie więcej niż 5% wartości przepływu. Sygnał do sterownika 4-20 ma lub 0-10 V, Termostaty przeciwzamrożeniowe wyposażone w automatyczny reset, z kapilarą Strona 17 z 204

18 Przekaźniki sterowania i analogowe przetworniki wyjścia mają być przystosowane do współpracy z sygnałami wyjściowymi ze sterowników. Przekaźniki mają być przystosowane do przenoszonych odpowiednich obciążeń elektrycznych, Wszystkie elektryczne urządzenia wyjściowe mają być dobrane ze względu na obciążenie znamionowe, Siłowniki zaworów regulacyjnych mają być przystosowane do pracy z zaworami w aplikacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Siłowniki te mają być przystosowane do wysterowania sygnałem 0-10 V. Każdy z nich ma mieć p możliwośc sterowania ręcznego. Stopień ochrony IP54 (zgodnie z DIN EN Zasilanie napięciem bezpiecznym 24V. Siłowniki mają mieć możliwość dodatkowego wyposażenia w wyłączniki krańcowe i potencjometr sprzężenia zwrotnego, Siłowniki przepustnic mają być przystosowane do współpracy z komercyjnie oferowanymi przepustnicami w zastosowaniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Wysterowanie sygnałem binarnym (dwustanowym) lub ciągłym 0-10 V lub 2-10 V. Stopień ochrony IP54 (zgodnie z DIN EN 60730). Siłowniki te mają być zabezpieczone przed przeciążeniem i zablokowaniem w pełnym zakresie pracy, Zawory regulacyjne o średnicy DN50 i mniejsze będą posiadać przyłącze gwintowane. Wszystkie zawory o większej średnicy będą mieć przyłącze kołnierzowe. Zarówno ciśnienie znamionowe jak i temperatura pracy ma być odpowiednia do zastosowania. Zawory mają posiadać grzyb i gniazdo wykonane ze stal nierdzewnej, Wszystkie przelotowe wodne zawory regulacyjne powinny posiadać stało procentową charakterystykę przepływu. Wszystkie zawory trójdrogowe powinny posiadać charakterystykę stało procentową na drodze A-AB i liniową na drodze A-B, Wszystkie inne urządzenia regulowane automatycznie sygnałem ciągłym, o ile nie zaznaczono inaczej w szczegółowej specyfikacji, powinny posiadać siłowniki dostosowane do obciążenia z rezerwą mocy wystarczającą do prawidłowej pracy Rozdzielnice zasilająco-sterownicze, skrzynki sterownicze Rozdzielnice zasilająco-sterownicze, sterownicze należy instalować w pomieszczeniach maszynowni jak najbliżej automatyzowanych urządzeń. Z pól zasilających rozdzielnic należy zasilić następujące odbiorniki: wentylatory nawiewu i wyciągu, pompy obiegowe wody CT, pompy obiegowe wody lodowej, itd. Rozdzielnice zasilająco-sterownicze należy zaprojektować zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych dotyczących konstrukcji, lokalizacji oraz zastosowanej aparatury rozdzielczo-sterowniczej z zachowaniem jednolitych rozwiązań, Do budowy rozdzielnic należy stosować szafy metalowe, lakierowane, o stopniu ochrony IP54, z zamkiem na klucz systemowy i cokołem, klasą zbliżone do szaf np. Sarel, Rittal, Strona 18 z 204

19 Szafy należy trwale oznaczyć tabliczką znamionową zgodnie z oznaczeniami stosowanymi w dokumentacji, Szafy należy uziemić, Szafy należy zwymiarować z 20% rezerwą płyt montażowych, Szafy powinny być wyposażone w łatwo dostępny odłącznik główny, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i zwarciowe, Jeżeli jest to wymagane, rozdzielnice zasilająco-sterownicze mają spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej. Jako dodatkowe zabezpieczenie należy stosować odłączniki różnicowo-prądowe o I=30 ma, W szafach należy zainstalować oświetlenie w górnej części szafy, gniazdo serwisowe 230V, oraz w razie potrzeby wentylator przewietrzający, Na elewacji szaf należy umieścić przełączniki trybu sterowania poszczególnych odbiorników: AUTO/0/RĘCZNE dla silników wentylatorów, pomp obiegowych itp. Na elewacji szaf należy umieścić lampki sygnalizujące obecność zasilania szafy, zasilanie 24V, lampki Awarii Zbiorczych Instalacji, przycisk Test Lampek, przycisk Kasowanie Awarii, Opisy szaf i elementów na elewacji szaf należy wykonać w postaci tabliczek wygrawerowanych na białym laminacie i wypełnionych czarnym tekstem, Szafy zasilające i sterujące należy wyposażyć w dławiki z tworzywa tak, aby jeden przewód zasilający lub sterowniczy przechodził przez dławik; należy pozostawić 10% rezerwę zaślepionych dławików, Kable zasilające i kable sterownicze należy podłączyć do listew zaciskowych tak, aby tylko jeden przewód z zewnątrz i nie więcej niż dwa przewody wewnętrzne były podłączone do każdego zacisku, Połączenia wewnętrzne należy wykonać przewodami typu LgY zakończonymi końcówkami, Należy stosować identyfikację typów połączeń elektrycznych wewnątrz szaf poprzez odpowiednią kolorystykę przewodów: przewody fazowe czarne, przewody neutralne niebieskie, przewody ochronne żółtozielone, pozostałe kolory (biały, brązowy, zielony, żółty) przeznaczone dla obwodów niskiego napięcia. Ekrany kabli sterujących należy połączyć ze sobą i podłączyć do zacisków ochronnych (żółto-zielonych) w szafie sterującej wyłącznie z jednej strony, Zasilanie szaf (wg projektu branży elektrycznej) należy wykonać kablami pięciożyłowymi, o przekrojach dostosowanych do mocy odbiorników danej szafy. Wszystkie odbiorniki zasilane z szaf mają być wyposażone w odłączniki serwisowe Kable i trasy kablowe Wytyczne odnośnie montażu kabli na obiekcie: Instalację kablową należy ułożyć w stalowych korytach kablowych zaprojektowanych dla potrzeb systemu BMS. Korytka kablowe, uchwyty, podpory i dodatki mają być ocynkowane, a miejsca przecięć i wierceń zabezpieczone farbą. Wszystkie koryta powinny być uziemione, Strona 19 z 204

20 Odejścia od głównych tras kablowych do elementów wykonawczych, czujników i przetworników pomiarowych, pkt. odbioru sygnałów należy realizować w rurkach gładkich lub karbowanych PVC, Instalację kablową w obrębie pomieszczeń gdzie występuje konieczność montażu aparatury na ścianach (np. nastawniki pomieszczeniowe) prowadzić podtynkowo, Wszystkie kable przy elementach końcowych (czujnikach i przetwornikach pomiarowych, napędach siłowników, silnikach itd.) należy trwale oznaczyć poprzez oznaczniki kablowe z naniesionym oznaczeniem przewodu zgodnie z dokumentacją. Podobnie w miejscu podłączenia kabli do szaf zasilająco-sterowniczych, Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnych odległości ułożenia kabli sterowniczych i komunikacyjnych od kabli elektroenergetycznych. Przy projektowaniu tras kablowych należy wydzielić trasy kablowe dla instalacji zasilania elektroenergetycznego szaf i instalacji niskoprądowych, Wszystkie kable należy wprowadzać do szaf z podziałem na wiązkę kabli sterowniczych i energetycznych, Magistrale komunikacyjne MODBus, Bacnet należy zaterminować zgodnie wymaganiami tych standardów komunikacyjnych, Przejścia przez strefy pożarowe uszczelnić zgodnie z wymaganiami przepisów ppoż Wytyczne dotyczące zarządzania zużyciem energii Zasadniczą funkcją systemu BMS jest minimalizacja zużycia energii w obiekcie przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego komfortu eksploatacji. Zainstalowany system powinien wykorzystywać w miarę możliwości następujące funkcje oszczędnościowe: Programy czasowe Programowanie czasowe powinno zapewniać tworzenie dowolnych programów dobowych, tygodniowych i rocznych z możliwością uwzględniania dni wolnych i świąt. Automatyczną zmianę czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Realizację następujących trybów pracy: o tryb komfort, o tryb dyżurny (st-by), o tryb obniżenia nocnego. Strona 20 z 204 Optymalny czas start / stop instalacji Każda instalacja lub system ma posiadać programowe funkcje optymalizacji startu / stopu. Algorytmy sterowania mają umożliwiać dowolne przypisanie parametru, który ma być optymalizowany. Optymalizacja czasu dotyczy wszystkich trybów pracy instalacji (komfort, st-by, obniżenie nocne) z jednakowym uwzględnieniem funkcji grzania i chłodzenia. Zakładając dowolne trendy czasowe lub dynamiczne w dowolnej instalacji Operator ma mieć możliwość uzyskania wszelkiego typu raportów dotyczących zestawień czasowych oraz osiągniętych parametrów pracy.

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

MWM Sp. z o.o. Gliwice

MWM Sp. z o.o. Gliwice Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna...2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Zakres opracowania...2 2. Opis systemu AKPiA i BMS...3 3. Budowa systemu AKPiA i BMS...4

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo