TERMIN: Wzgórza Dylewskie r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113"

Transkrypt

1 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: PROWADZĄCY: Dr Anna Bernaziuk - Biegły rewident, posiada 17 letnie doświadczenie w zawodzie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych, Client Serwis Partner, Członek Zarządu BDO, gdzie kieruje pracami Komitetu Standardów Rachunkowości. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jak równieŝ standardów międzynarodowych. Prowadzi procesy związane z przygotowaniem prospektów emisyjnych na cele ofert publicznych. Bierze udział we wdraŝaniu MSSF w sprawozdaniach finansowych oraz procesach przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych. Ceniony wykładowca na organizowanych kursach i konferencjach z zakresu ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Tematyka prowadzonych szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak połączenia i podziały jednostek gospodarczych, podatek odroczony, konsolidacja sprawozdań finansowych, kontrakty długoterminowe itp. Jest współautorem ksiąŝek Kontrakty długoterminowe, Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości, Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w róŝnych formach działalności gospodarczej, Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe. Paweł Dymlang prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych ponad 600 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i ksiąŝkowych. CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2013 r. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieŝące stosowanie przepisów w podatkach VAT i podatkach dochodowych. Omówimy kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Uwaga prowadzących szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. Szkolenie prowadzone jest przez praktyków posiadających praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe. PROGRAM SZKOLENIA: Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych: 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe informacje: 2.1. Obowiązek sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych 2.2. Odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe Kierownik jednostki - Zarząd Rada Nadzorcza lub inny organ nadzorczy Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe główny księgowy 2.3. Ogłaszanie sprawozdań finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości. 3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku 4. Inwentaryzacja: Cele inwentaryzacji Przedmiot inwentaryzacji Metody i terminy inwentaryzacji Dokumentacja inwentaryzacji 5. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego wybrane zagadnienia: 5.1. Bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej

2 Rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów 5.3. Rachunek przepływów pienięŝnych/sprawozdanie z przepływów pienięŝnych 5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym/sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 5.5. Informacja dodatkowa 6. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości w oparciu o Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 podatek odroczony RóŜnice trwałe oraz przejściowe Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym MSR 12 Podatek dochodowy a KSR Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe Rezerwy a bierne RMK wątpliwości interpretacyjne Identyfikacja istnienia zobowiązań warunkowych drzewo decyzyjne Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz a KSR Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym ujęcie i prezentacja Zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany Wartości szacunkowe i ich zmiany Poprawianie błędów Zdarzenia po dniu bilansowym Porównanie postanowień KSR 7 z MSR 8 i MSR Dyskusja i zakończenie Przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług analiza znowelizowanych przepisów obowiązujących od r., r., r. oraz r. omówienie wybranych orzeczeń sądów krajowych oraz TSUE z 2013 r Podatek od towarów i usług: 1. VAT jako podatek rozliczany w okresach rozliczeniowych 2. Obowiązki roczne związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług 3. Limity roczne w VAT 4. Sankcje w podatku VAT 5. Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług, 6. Struktura sprzedaŝy odliczanie VAT według struktury sprzedaŝy 7. Nowelizacja przepisów na 2014 rok: a) Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego od ; Zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami dyrektywy 112/2006/WE Wydanie towaru lub wykonanie usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego od Terminowe i nieterminowe wystawienia faktury a obowiązek podatkowy nowe zasady terminowego wystawiania faktur VAT Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami Szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego po zmianach (m.in. zaliczki, usługi budowlano-montaŝowe, usługi finansowe, umowa komisu, dostawa oraz druk ksiąŝek, czasopism) Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT od (rozliczanie zaliczek po zmianach) Omówienie przepisów przejściowych b) Podatek naliczony odliczanie VAT w 2014 roku:

3 Źródła i wysokość podatku naliczonego dokumenty uprawniające do odliczenia VAT Moment nabycia prawa do odliczania zmiana podstawowej zasady Odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów) Import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT (tryby rozliczania VAT) Rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (modyfikacja istniejącej zasady) korekta VAT naliczonego bez faktury korygującej. Przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany Odliczanie podatku VAT związane z zagadnieniem samochodów z kratką w 2013 roku oraz od r. Odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaŝy modyfikacja przepisów od (zasady ustalania struktury sprzedaŝy, transakcji pomocnicze ) c) Podstawa opodatkowania: Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania w kontekście pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 112/2006/WE Uszczegółowienie katalogu wyłączeń: rabaty, rozliczanie zwrotu opakowań, etc. podstawa opodatkowania przy czynnościach pomocniczych Problematyka mixed supply oraz single composite supply Zasady obniŝania podstawy opodatkowania rozliczanie faktur korygujących Brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT naleŝnego (orzecznictwo TSUE oraz zmiana przepisów od ) Przeliczanie kwot wyraŝonych w walucie obcej stosowanie odpowiedniego kursu waluty Zagadnienie refakturowania usług praktyka i judykatura d) Fakturowanie faktura VAT w 2014: Przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE (od ) Nowe zasady terminowego wystawiania FV (zmiany od oraz ) Modyfikacja w zakresie danych umieszczanych na fakturach, w tym m.in. numeracja faktur, kwoty rabatów, itp. Przeredagowanie i dostosowanie przepisów w zakresie wymaganych informacji umieszczanych na fakturach dokumentujących szczególne zdarzenia: FV- metoda kasowa, wystawianie FV przez nabywcę samofakturowanie, FV-marŜa; faktura wystawiana przez biura podróŝy, FV dot. czynności zwolnionych, przedstawiciel podatkowy, FV w procedurze uproszczonej transakcji trójstronnej inne; Kasa rejestrująca a faktura VAT Wymogi formalne odnoszące się do faktur korygujących, duplikatów faktur Faktura elektroniczna zmiany, redakcja przepisów, czy usankcjonowanie praktyki? dopuszczalne formaty e-faktur, ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe Przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych Zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania na potrzeby kontroli Nowe zasady wystawiania faktur do wartości 450zł lub 100 euro zmniejszenie rygorów formalnych, zakres koniecznych danych, uproszczenie zasad wystawiania drobnych faktur VAT Zasady wystawiania faktur dla czynności dostaw wraz z kaucją za opakowania w tym w przypadku braku określenia daty zwrotu opakowań zwrotnych e) Projektowany zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowego sprzedawcy w zakresie obrotu niektórymi towarami (od ): odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości podatkowe z tytułu podatku naleŝnego powstałego w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 wyłączenie odpowiedzialności ze względu na skalę obrotu wyłączenie odpowiedzialności ze względu na stosowane praktyki handlowe wyłączenie odpowiedzialności w związku z nabyciem paliw na stacjach paliw wyłączenie odpowiedzialności po ustanowieniu kaucji gwarancyjnej przez sprzedawcę wykaz ministerialny warunki i wysokość ustanawianej kaucji f) Projektowane zmiany przepisów dotyczących wykorzystywania w działalności gospodarczej pojazdów samochodowych (od r.) nowe limity wysokości odliczeń przy nabyciu pojazdów nowe zasady odliczania przy nabyciu paliw silnikowych oraz usług serwisowych, części 3

4 8. Przegląd orzecznictwa sądów krajowych oraz TSUE z 2013 roku 9. Przegląd wybranych zagadnień: refakturowanie kosztów a prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania (koncepcja świadczeń złoŝonych, podstawy prawne i praktyczne przykłady refakturowania, refakturowanie mediów w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz w wyrokach NSA, stawka VAT, omówienie wyroków sądów administracyjnych dotyczących moŝliwości refakturowania niektórych kosztów) obrót wierzytelnościami w VAT i PCC (zbycie wierzytelności własnych i zakupionych, przelew powierniczy, faktoring, stawka VAT i podstawa opodatkowania, najnowsze orzecznictwo ETS, właściwość miejscowa w transakcjach międzynarodowych a PCC) nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług a VAT (zasady rozliczania nieodpłatnego przekazywania towarów przed i po r., nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niŝ działalność gospodarcza podatnika <nowe kryteria oceny>, nieodpłatne uŝywanie samochodów słuŝbowych w kontekście ograniczeń związanych z odliczaniem podatku naliczonego w okresie przejściowym i po Podatek dochodowy od osób prawnych: 1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego 2. Zakończenie roku podatkowego i bilansowego Roczna kalkulacja podatku, Przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy, Ostateczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, Deklaracja CIT-8 i inne obowiązki informacyjne, Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu. 3. Przychód podatkowy a przychód finansowy ujęcie w rocznym sprawozdaniu finansowym. 4. Przychód podatkowy i moment jego uzyskania. otwarty katalog przychodów z art. 12 updop (ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń i zasad ustalania ich wartości, umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań) moment rozpoznania przychodu: - zasada pierwszeństwa jako zasada ogólna, - rozliczanie usług ciągłych oraz metoda kasowa jako wyjątki od zasady pierwszeństwa, korekta bieŝąca lub wsteczna w zakresie: przyznanych rabatów, premii pienięŝnych, otrzymanych próbek, nieodpłatnie otrzymanych towarów, korekt obrotu. katalog przysporzeń majątkowych nie stanowiących przychodów, pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata), szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie), czy umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu moment rozpoznania przychodu lub potrącenia kosztu z tytułu sprzedawanych lub nabywanych usług poręczeń i gwarancji zasady korygowania przychodów z działalności gospodarczej moment powstania przychodu z tytułu otrzymanej premii pienięŝnej 5. Koszty uzyskania przychodu definicja i zasady rozliczania kosztów w czasie: koszty związane z przychodem danego roku, koszty dotyczące lat poprzednich, koszty przyszłych okresów, koszty rozliczane kasowo. 6. Korekta kosztów zmiana przepisów obowiązujących od roku: zmiany słuŝące zapobieganiu zatorom płatniczym, czyli podatkowe instrumenty przymuszania kontrahentów do unikania opóźnień w płatnościach zobowiązań - charakterystyka nowych instrumentów prawnych skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązania na rzecz kontrahenta - obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów zobowiązaniowych i nieuregulowania naleŝności (terminy). Następcza korekta kosztów - zasady rozliczenia zmniejszonych kosztów podatkowych w sytuacji, gdy po dokonaniu zmniejszenia kosztów podatkowych, zobowiązanie zostanie przez dłuŝnika uregulowane skutki podatkowe opóźnienia płatności na rzecz kontrahenta, w sytuacji wydatków ponoszonych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo na nabycie lub wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych - zasady uznawania za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych od takich środków trwałych oraz od WNiP skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązań a rozliczanie przez podatnika kosztów bezpośrednich wierzyciele krajowi i zagraniczni a obowiązek korygowania kosztów ustalenia kontraktowe stron zawartej umowy, a przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, w tym ustalenia co do terminów płatności oraz formy uregulowania tych płatności 4

5 5 7. Koszty sporządzenia i badania rocznego sprawozdania finansowego: wydatki stanowiące koszty podatkowe, moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. 8. Dokumentowanie kosztów. 9. Koszty podatkowe a koszty finansowe. 10. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku: uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, zwykłe zaliczki na podatek dochodowy, konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy, błędne zaliczki po zakończeniu roku czy korygować? 11. Zwolnienia od podatku roczne obowiązki podatników korzystających ze zwolnień. 12. Zakupy od podmiotów zagranicznych i obowiązki płatnika podatek u źródła. 13. Obliczenie podatku: stawka podatku, odliczenia od dochodu, dochody osiągane za granicą RP. 14. Zeznanie roczne. 15. Zmiany przepisów obowiązujących od r. 16. Przegląd wybranych wyroków oraz interpretacji z 2013 r. 17. Przegląd wybranych zagadnień rodzących problemy interpretacyjne: Likwidacja środków trwałych, inwestycje w obcych środkach trwałych Straty w środkach trwałych, straty w środkach obrotowych Zaniechane inwestycje w kosztach Odsetki od kredytów inwestycyjnych i kredytów w rachunku bieŝącym Nieodpłatne poręczenie i gwarancje Opłata wstępna z tytułu leasingu Kary umowne, odszkodowania i odstępne Świadczenia na rzecz pracowników Wyjazd na spotkanie integracyjne, wyjazd na szkolenie problematyka podróŝy słuŝbowej pracownika Świadczenia na rzecz udziałowców, członków rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych, Podatki w kosztach uzyskania przychodów, Koszty egzekucyjne a koszty procesu. Działalność socjalna pracodawcy Rozliczanie wydatków w kontaktach z kontrahentami wydatki o charakterze reprezentacji Bezumowne korzystanie a przychód podatkowy Straty w bieŝącej działalności w kosztach Środki trwałe i WNP o niskiej wartości a obowiązek dokonania zapisów w ewidencji środków trwałych oraz WNP, Ulga na złe długi a przychód podatkowy. Podatek u źródła (certyfikat rezydencji, stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) B. Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prawnych: 1. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych: terminy zapłaty podatku, deklaracje i informacje w trakcie roku, roczne deklaracje i informacje. 2. Przychód pracownika i zleceniobiorcy: moment uzyskania, źródło, koszty, 3. Pobór zryczałtowanego podatku, w tym podatku pobieranego u źródła a obowiązki roczne (PIT-8AR, IFT-1) (CIT-10Z, IFT-2) 4. Inne roczne obowiązki płatnika.

6 6 Jednocześnie informujemy, Ŝe w przypadku zainteresowania większej liczby osób z jednej firmy, powyŝsze szkolenie moŝemy dla Państwa zorganizować w formule zamkniętej: Więcej informacji udzielą Państwu: Krzysztof Wojciechowski Iwona Charzewska 022/ / INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Cena promocyjna: zł/os % VAT przy dokonaniu zgłoszenia do r. Cena*: zł/os. + 23% VAT W cenie szkolenia zapewniamy: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, pełne wyŝywienie (od obiadokolacji w dniu do obiadu w dniu 29.11), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje moŝliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 595 zł +23% VAT), moŝliwość korzystania z Centrum SPA: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni, pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris Centrum SPA, monitorowany parking. *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia. Informacje o hotelu: Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia. Informacji udziela:

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo