PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgdne ustawą dna 29 stycna 2004 r. Praw amóweń publcnych (tj. D. U. 200 r. nr 3, p. 759, późn. m) wanej dalej ustawą wydanym na jej pdstawe Zamawający: Hr SKARB PAIISTWA INSPEKTORAT UZBROJENIA n. Królewska /7 UZBROJEN OO-909 Warsawa NS.R)\A PtX NP u.ecmn.2y.p ją.l f/h tel Nr faks uregulwanam prawnym arsza aprasa d składana fert w ramach pstępwana prwadneg w trybe pretargu negrancneg akńcneg aukcją elektrncną I. Ops predmtu amówena.. Predmtem amówena jest dstawa spręm nfrmatycneg dla resrtu brny nardwej. 2. Oferwany spręt mus być fabrycne nwy, wyprdukwany p stycna 20 r. w I kategr (neużywany), sknfgurwany uruchmny (pretestwany) pre prducenta sprętu ra mus spełnać wymg techncnjakścwe kreślne pre prducenta sprętu. 3. Zakres predmtwy amówena (wymagana, parametry techncneksplatacyjne) kreślne stały w ałącnku nr techncne ) ałącnku nr 2 d SIWZ (.Wór umwy ). d SIWZ - ( Wymagana 4. Wymagana Zamawająceg w akrese ferwaneg predmtu amówena: ) Zamawający dpusca mżlwść składana fert równważnych. Wyscególnne y ałącnku nr d SIWZ parametry techncne sprętu prgramwana kreślają mnmalne wymagana Zamawaj ąceg; 2) Oferwane wyrby musą spełnać wsystke wymagana kreślne ustawą dna 30 serpna 2002 r. systeme ceny gdnśc (D. U. 200 r. Nr 38, p. 935, póż. m.) w scególnśc musą spełnać warunk rprądena Mnstra Gspdark dna 2 serpna 2007 r. w sprawe asadncych wymagań dla sprętu elektrycneg (D. U. Nr 55, p. 089); 3) Wymagana, dtycące sterwnków prgramwych ałącnk nr d SIWZ ( Wymagana techncne ); nśnków awera 4) Wyknawca bwąany jest wskaać (psać) w klumne Specyfkacja techncna ferwaneg predmtu amówena (ałącnk 3 d SIWZ) ferwane parametry (wypsażene) ppre jednnacne ch kreślene (nawa, typ ferwana knfguracja). Zamawający dpusca ferwane nnych parametrów (wypsażena) nż żądane, jednak musą t być parametry (wypsażene) równważne lub jakścw Zamawająceg; techncne krystnejse dla IU/428/ylI-5/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5. 5) Zamawający wymaa wyknywana serwsu gwarancyjneg w krese trwana gwarancj na terene całeg kraju. Serws gwarancyjny ma być śwadcny w mejscu wskaanym pre użytkwnka (głasająceg wadę) mżlwścą naprawy w serwse Wyknawcy, jeżel naprawa u użytkwnka każe sę nemżlwa. Scegółwe wymagana gwarancyjn-serwswe psane sąw ałącnku nr 2 d SIWZ ( Wór umwy ). Pred upływem termnu składana fert Zamawający mże mdyfkwać treść dkumentów składających sę na Specyfkację Isttnych Warunków Zamówena. Każda wprwadna mana stane sę cęścą tej specyfkacj. H. Ops dpwednch cęśc amówena, jeżel dpuscalne jest składane fert cęścwych. Zamawający ne dpusca składane fert cęścwych. m. Infrmacja amówenach uupełnających. Zamawający ne prewduje mżlwśc udelena amóweń uupełnających. W. Ops spsbu prtedstawena fert warantwych. Zamawający ne dpusca składana fert warantwych. V. Termn wyknana amówena. Wymagany termn wyknana amówena 30 dn d daty awarca umwy. VI. Ops warunków udału w pstępwanu ra spsbu dknywana ceny spełnena tych warunków. I. udelene amówena mgą ubegać sę wyknawcy, który ne pdlegają wyklucenu pstępwana na pdstawe art. 24 ust. O ) 2) 3) warunk wymenne w art. 22 ust. I ustawy, dtycące: ustawy ra spełnają psadana uprawneń d wyknywana kreślnej dałalnśc lub cylmśc, jeżel prepsy prawa nakładają bwąek ch psadana; dśwadcena; dyspnwana dpwednm ptencjałem techncnym ra sbam dlnym psadana wedy d wyknana amówena; 4) sytuacj eknmcnej fnanswej. W celu ptwerdena spełnana warunków wymennych w art. 22 ust. ustawy, Zamawający wyma2a aby wyknawca: Dsadał wedę dśwadcene. tj.: wyknał, a w prypadku śwadceń kreswych lub cągłych równeż wyknywanych, w krese statnch a jeżel kres prwadena dałalnśc jest krótsy 3 lat pred upływem termnu składana fert, w tym krese, jedną () dstawę dpwadające swm rdajem predmtw amówena, tj. dstawa sprętu nfrmatycneg pół mlna łtych brutt); najdwał sę w sytuacj fnanswej wartśc c najmnej ,00 ł (słwne: dwa eknmcnej. tj.: psadał śrdk fnanswe lub dlnść kredytwą w wyskśc c najmnej IU/428/VII-5/ZO/PN/AE/DQS/K/20 Strna 2

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ,00 ł (słwne: dwa pół mlna łtych brutt); był ubepecny d dpwedalnśc cywlnej w akrese prwadnej pół mlna dałalnśc na kwtę c najmnej ,00 ł (słwne: dwa łtych brutt). 2. Zamawający dkna ceny spełnena warunków wymaganych d wyknawców na pdstawe łżnych wra fertą śwadceń specyfkacj). dkumentów (Cęść VII 3. Zgdne art. 26 ust. 2b ustawy, Wyknawca mże plegać na wedy dśwadcenu, ptencjale techncnym, sbach dlnych d wyknana amówena lub dlnścach fnanswych nnych pdmtów, neależne d charakteru prawneg łącących g nm stsunków. Wyknawca w takej sytuacj bwąany jest udwdnć amawającemu, ż będe dyspnwał asbam nebędnym d realacj amówena, w scególnśc predstawając w tym celu psemne bwąane tych pdmtów d ddana mu d dyspycj nebędnych asbów na kres krystana nch pry wyknywanu amówena astreżenem ust. 2 Rprądena Preesa Rady Mnstrów dna 30 grudna 2009 r. w sprawe rdajów dkumentów, jakch mże żądać amawający d wyknawcy, ra frm, w jakch te dkumenty mgą być składane (D. U. Nr 226, p. 87), waneg dalej rprądenem. 4. Zgdne art. 24 ust. ustawy każdy pdmt (dt. wyknawców kreślnych w art. 23 ra w art. 26 ust. 2b ustawy) mus wykaać brak pdstaw d wyklucena g pstępwana udelene amówena publcneg składając dkumenty których mwa w * 2 rprądena ra śwadcene braku pdstaw d wyklucena pstępwana (Załącnk nr 5 d SIWZ). 3 VII. Infrmacja śwadcenach dkumentach, jake mają dstarcyć wyknawcy w celu ptwerdena spełnena warunków udalu w pstępwanu.. W celu ptwerdena, że Wyknawca spełna warunk udału w pstępwanu, kreślne w cęśc VI, Zamawający gdne rprądenem, żąda predstawena następujących dkumentów: ) Ośwadcena wyknawcy spełnanu warunków udału w pstępwanu, których mwa w art. 22 ust. ustawy, stanwące ałącnk nr 4 d SIWZ; 2) Ośwadcena wyknawcy braku pdstaw d wyklucena na pdstawe art. 24 ust. ustawy gdne e wrem stanwącym ałącnk nr 5 d SIWZ; 3) Wykau wyknanych, a w prypadku śwadceń kreswych lub cągłych równeż wyknywanych dstaw w akrese nebędnym d wykaana spełnana warunku dśwadcena w krese statnch 3 lat pred upływem termnu składana fert, a jeżel kres prwadena dałalnśc jest krótsy wedy krese, pdanem ch wartśc, predmtu, dat wyknana w tym dbrców wra ałącenem dkumentów ptwerdających, że stały wyknane lub są wyknywane należyce ałącnk nr 6 d SIWZ; gdne psem awartym w Cęśc VI specyfkacj 4) Infrmacj banku lub spółdelcej kasy scędnścw-kredytwej, w których Wyknawca psada rachunek, ptwerdających wyskść psadanych śrdków lub dlnść kredytwą Wyknawcy gdne psem awartym w Cęśc VI TU/428/VII-5 /ZOJPN/AE/DOS/K/20 Strna 3

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA specyfkacj, wystawnej ne wceśnej nż 3 mesące pred upływem termnu składana fert, astreźenem ust. 3 rprądena; 5) płacnej plsy. a w prypadku jej braku nneg dkumentu ptwerdająceg, że Wyknawca jest ubepecny d dpwedalnśc cywlnej w akrese prwadnej dałalnśc wąanej predmtem amówena gdne psem awartym w Cęśc VI specyfkacj; 6) aktualneg dpsu właścweg rejestru, jeżeh drębne prepsy wymagają wpsu d rejestru, w celu wykaana braku pdstaw d wyklucena w parcu art. 24 ust. pkt 2 ustawy, wystawneg ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert, a w stsunku d sób fycnych śwadcena w akrese art. 24 ust. I pkt 2 ustawy; 7) akmalne aśwadcena właścwe nacelnka urędu skarbwe ptwerdająceg, że wyknawca ne alega płacanem pdatków, lub aśwadcena, że uyskał prewdane prawem wlnene, drcene lub rłżene na raty aległych płatnśc lub wstrymane w całśc wyknana wystawneg ne wceśnej nż 3 mesące pred upływem termnu składana fert; decyj właścweg rganu 8) aktuane aśwadcena właścwe ddału Zakładu Ubepeceń Spłecnych lub Kasy Rlnce2 Ubepecena Spłecneg ptwerdająceg, że Wyknawca ne alega płacanem składek na ubepecena drwtne spłecne, lub ptwerdena, że uyskał prewdane prawem wlnene, drcene lub rłżene na raty aległych płatnśc lub wstrymane w całśc wystawneg ne wceśnej nż 3 wyknana decyj właścweg rganu mesące pred upływem termnu składana fert; 9) aktualnej nfrmacj Krajwe Rejestru Kame w akrese kreślnym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy, wystawnej ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert; 0) aktualnej nfrmacj Kraj weg Rejestru Kame w akrese kreślnym w art. 24 ust. pkt 9 ustawy, wystawnej ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert. 2. Jeżel, w prypadku Wyknawcy mająceg sedbę na terytrum Recypspltej Plskej, sby, których mwa w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy, mają mejsce ameskana pa terytrum Recypspltej Plskej, wyknawca składa w dnesenu d nch aśwadcena właścweg rganu sądweg alb admnstracyjneg mejsca ameskana dtycące nekaralnśc tych sób w akrese kreślnym w art. 24 ust. I pkt 5-8 ustawy, wystawne ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert, tym że w prypadku gdy w mejscu ameskana tych sób ne wydaje sę takch aśwadceń dkumentem awerającym śwadcene łżne pred ntarusem, właścwym astępuje sę je rganem sądwym, admnstracyjnym alb rganem samrądu awdweg lub gspdarceg mejsca ameskana tych sób. 3. Jeżel wyknawca ma sedbę lub mejsce ameskana pa terytrum Recypspltej Plskej, amast dkumentów, których mwa w ust.: ) pkt 6-8 pkt 0 składa dkument lub dkumenty wystawne w kraju, w którym ma sedbę lub mejsce ameskana, ptwerdające dpwedn, że: IU/428/yll-5/ZO/PN/AE/DOS/K/20 Strna 4

5 wystawny SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wystawny ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert, a) ne twart jeg lkwdacj an ne głsn upadłśc b) ne alega uscanem pdatków, płat, składek na ubepecene spłecne drwtne alb że uyskał prewdane prawem wlnene, drcene lub rłżene na raty aległych płatnśc lub wstrymane w całśc wyknana ne wceśnej nż 3 mesące pred decyj właścweg rganu upływem termnu składana fert, c) ne recn wbec neg akau ubegana sę amówene 2) pkt 9 ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert; wystawny składa aśwadcene właścweg rganu sądweg lub admnstracyjneg mejsca ameskana sby, której dkumenty dtycą, w akrese kreślnym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy upływem termnu składana fert. wystawne ne wceśnej nż 6 mesęcy pred 4, Jeżel w mejscu ameskana sby lub w kraju, w którym wyknawca ma sedbę lub mejsce ameskana, ne wydaje sę dkumentów, których mwa w ust. 3, astępuje sę je dkumentem awerającym śwadcene łżne pred ntarusem, właścwym rganem sądwym, admnstracyjnym alb rganem samrądu awdweg lub gspdarceg dpwedn mejsca ameskana sby lub kraju, w którym wyknawca ma sedbę lub mejsce ameskana termnach kreślnych w ust. 3. wystawnych w VIII. Infrmacja spsbe prumewana sę amawająceg Wyknawcam.. Zamawający dpusca następujące spsby prumewana sę wyknawcam: ) psemne; 2) a pśrednctwem e-mala; 3) a pśrednctwem faksu. 2. Wselke pytana wątplwśc dtycące prwadneg pstępwana należy kerwać psemne wjęyku plskm na adres Zamawająceg: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska /7, WARSZAWA nr sprawy U428/yII-520[PNIAEJDOSJKI2OH nr faksu e-mal: 3. Zamawający ne prewduje włana ebrana wyknawców. IX. Osby uprawnne d prumewana sę wyknawcam. Pracwnkam Zamawająceg, upważnnym d prumewana sę wyknawcam są: Prewdncący kmsj Sekretar kmsj płk Paweł MĄCZKA tel ; Pan Llanna OCFIAL tel Infrmacje wyjaśnena mżna uyskać d pnedałku d pątku w gd Zamawający nfrmuje, że ne udela nfrmacj telefncne IU/428/y-5/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna 5

6 wadum SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA X. Wymagana dtycące wadum.. Wadum: nr 709 w wyskśc ,00 ł. (słwne: st dewętnaśce tysęcy łtych) należy wneść pred upływem termnu składana fert, kreślnym w Cęśc XIII specyfkacj. 2. Wadum mżna wneść w frme kreślnej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadum wnsne w penądu należy wpłacć na knt a wadum w frme begtówkwej (gdne e wrem stanwącym ałącnk nr Warsawa, ul. Królewska /7, pkój nr 9 dpskem: uwadum nr W 8 d SIWZ) składać na adres Inspektratu Ubrjena pretargu negrancnym na dstawę sprętu nfrmatycneg dla resrtu brny nardwej (nr pstępwana IU/428/yII-5/ZO/PN/AEJDOS/K/20 Za termn wnesena wadum na rachunku Zamawajqceg. W frme penężnej stane pryjęty termn unana 4. Wyknawca bwąany jest abepecyć fertę wadum na cały kres wąana fertą. 5. Zwrt utratę wadum reguluje art. 46 ustawy. 6. Wyknawca, który ne abepecy ferty wadum stane pre amawająceg wyklucny - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. XL Termn wąana ferta.. Wyknawca pstaje wąany łżną fertą pre kres 60 dn. Beg termnu wąana fertą rpcyna sę wra upływem termnu twarca fert. 2. Wyknawca samdelne lub na wnsek amawająceg mże predłużyć termn wąana fertą, tym że Zamawający mże tylk ra, c najmnej na 3 dn pred upływem termnu wąana fertą wrócć sę predłużene termnu na nacny kres, ne dłużej nż 60 dn. 3. Predłużene termnu wąana fertą jest dpuscalne tylk jedncesnym predłużenem ważnśc wadum alb wnesenem nweg wadum na predłużny kres wąana fertą. XII. 0ps spsbu prygtwywana fert.. Oferta mus być napsana w jęyku plskm, na masyne d psana, kmputere lub ręcne długpsem lub neśceralnym atramentem. 2. Ofertę należy składać na frmularu.oferta stanwącym ałącnk nr 3 d SIWZ. 3. Oferta mus być pdpsana pre sby uprawnne d repreentwana wyknawcy. Jeżel uprawnene take ne wynka wprst dkumentu stwerdająceg status prawny Wyknawcy, t d ferty należy dłącyć rygnał pełnmcnctwa lub jeg kpę pśwadcną ntaralne. 4. Frmular Oferty ra pstałe ałącnk, dla których stały kreślne wry, należy wypełnć ścśle według nnejsych wymagah, be dknywana man w treśc tych dkumentów. 5. Ofertę należy łżyć w trwale amknętym pakwanu (kperce), apnane sę treścą ferty pred upływem termnu twarca fert. Opakwane mus stać patrne napsem Oferta w unemżlwającym twarce pretargu negrancnym na dstawę sprętu nfrmatycneg dla resrtu brny nardwej - nr pstępwana: U428Y-5/ZO/PN/AE/DOSJK/20 6. Wskaanym jest, aby wsystke strny ferty ntegralną cęść były pnumerwane ałącnków stanwących jej parafwane pre sbę(-by) pdpsującą( UJ428/VI-S/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna 6

7 000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA * W cc) fertę ra pwpnane w klejnśc d segregatra, skrsytu, tp. Wskaanym jest ałącene kp ferty (pje] pdpsanu) w frme elektrncnej (np. na CD) w frmace PDF. Wyknawca mże wprwadć many lub wycfać łżną fertę pred upływem termnu d składana fert. Wymagana kreślne w pkt 6-7 ne stanwą treśc ferty będe skutkwać drucenem ferty. D Oferty należy dłącyć Ośwadcene Wyknawcy repreentacj na cas trwana aukcj elektrncnej SIWZ. ch nespełnene ne ustanwenu stanwące ałącnk nr prypadku, gdy nfrmacje awarte w ferce stanwą tajemncę predsębrstwa w rumenu prepsów ustawy dna walcanu neuccwej knkurencj (D. U. 6 kwetna 7 d 993 r m.) c d których Wyknawca astrega, że ne mgą być udstępnne nnym r. Nr 53, p. 503, późn. ucestnkm pstępwana, musą być nacne klauulą: NFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI drębne d ferty. 2. Wyknawcy pnsą wselke ksty wąane prygtwanem XIII. Mejsce I ferty neależne d wynku pstępwana pretargweg. termn składana fert. dłącne łżenem.oferty należy składać w gd. sedbe amawająceg kancelar Inspektratu Ubrjena, ulkwanej pry Królewskej 730 Warsawa lub presyłać pctą na adres: xy u[. xy /7, INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska /7, OO-909 WARSZAWA Kancelara Inspektratu Ubrjena Termn składana fert upływa w dnu gd. 9:00 (a termn łżena ferty pryjmuje sę termn wpłynęca ferty d amawająceg). W prypadku łżena pre wyknawcę ferty p termne kreślnym w ust.2 Zamawający newłcne g pnfrmuje wróc fertę p upływe termnu d wnesena dwłana. Mejsce termn twarca fert: łżenu ferty p termne ra Otwarce fert nastąp w sedbe Zamawająceg ulkwanej pry ul. Królewskej /7 w Warsawe w pt 09 dna gd. 0:00: XIV. Ops spsbu blcana ceny ferty. Cena ferty usług ra pdatek akcywy, jeżel na pdstawe drębnych prepsów spredaż twarów t cena wyrażna w jednstkach penężnych (w waluce plskej), uwględnająca pdatek d twarów pdatkem akcywym. 2. Cena ferty mus awerać w sbe całkwtą jej kalkulację, 3. usług pdlega bcążenu tj. wsystke ksty składnk wąane realacją amówena (dstawa sprętu, usługa nstalacj, wsparce tecłmcne usługa serwswa). Pry wylcanu ceny ferty, na każdym etape wylcana ceny, należy IU/428/yII-5/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna 7

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA grancyć sę d dwóch mejsc p precnku. 4. Cena ferty będe traktwana jak statecna cena umwna żadnym negcjacjm, astreżenem cęśc XVI pkt 4. ne będe pdlegać XV. Infrmacje dtycące walut bcych, w jakch mgą być prwadne rlcena mędy Zamawającym a Wyknawcą. Rlcena fnanswe będą realwane tylk w waluce plskej (PLN). XVI. Ops kryterów, którym amawający będe sę kerwal pry wybre ferty.. Wsystke ferty nepdlegające drucenu staną pddane cene według kryterum ceny, nacenu 00%. 2. Cena każdej ferty stane prelcna na wartść punktwą ferty według następuj ąceg wru: gde: C = Cmn / Cb * 00 pkt C0 lść uyskanych punktów, C mn najnżsa cena spśród fert nepdegających drucenu, C, cena ferty badanej. 3. Oblcena będą dknywane dkładnścą d dwóch mejsc p precnku. 4. W prypadku gdy w pstępwanu wpłyną c najmnej try (3) ferty nepdlegające drucenu, stane preprwadna aukcja elektrncna. Kryterum ceny fert w tku aukcj elektrncnej będe kryterum ceny, prelcanej autmatycne na wartść punktwą ferty (be ngerencj Zamawająceg) według wru kreślneg w ust. 2, dkładnścą d dwóch mejsc p precnku. 5. Za najkrystnejsą fertę stane wybrana ta ferta, której wartść punktwa, wylcna gdne apsam nnejseg rdału, jest najwęksa. XVII. Aukcja elektrncna. Dane wyknawców, który łżyl ferty nepdlegające drucenu, ne mają dstępu d systemu aukcyjneg, staną presłane d Państwwej Wytwórn Paperów Wartścwych S.A. (PWPW) celem ch arejestrwana w systeme. Dane dstępwe d systemu aukcyjneg (nawa użytkwnka hasłem) ra bepłatne nstrukcje bsług teg systemu staną m presłane drga elektrncną pre PwPw. 2. Wyknawcy mgą wąć udał w dpłatnym sklenu dtycącym bsług systemu aukcyjneg scegółwe nfrmacje mżna uyskać pd numerem telefnu: +48 (22) PWPW udela także nfrmacj techncnych wąanych prygtwanem stanwsk kmputerwych d współpracy systemem aukcyjnym pd numerem telefnu: +48 (22) lub e-mal em: aukcepwpw.pl 3. Zamawający ne pns dpwedalnśc a brak mżlwśc łżena fert xy trakce trwana aukcj elektrncnej, np. awara urądeń nfrmatycnych wyknawcy, awara łąca, które wyknawca wykrystuje d płącena sę platfrmą aukcyjną. 4. Zamawający pwtóry aukcję elektrncną tylk w prypadku awar systemu aukcyjneg, ptwerdnej pre PWPW. W/428/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K/20 Strna 8

9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wymagana techncne urądeń nfrmatycnych d udału w aukcj elektrncnej: Kmputer sbsty klasy PC ) a) Prcesr egarem I GH; b) 256 MB pamęc RAM. 2) Zanstalwane prgramwane: a) mnmalnych parametrach techncnych: System peracyjny Wndws 2000 lub nwsy; b) Preglądarka Internet Exp[rer w wersj c najmnej c) 3) Łące nternetwe 4) 5) 6 SP ; Srdwsk Java Runtme Enyrment w najnwsej dstępnej wersj. prepustwśc c najmnej 28 kbps. Knfguracja nfrastruktury telenfrmatycnej Użytkwnka mus apewnć stablny dstęp stacj rbcej Użytkwnka d wsystkch kmpnentów Systemu PPP. W scególnśc w prypadku stswana serwera Prxy należy upewnć sę, cy ne akłóca n dstępu d żadneg elementów Systemu PPP. Ważny kwalfkwany certyfkat pdpsu elektrncneg (gdny ustawą pdpse elektrncnym). Spsób pstępwana w tku aukcj elektrncnej, w tym wyskść mnmalnych pstąpeń, cas trwana aukcj warunk jej amknęca staną prekaane wyknawcm w aprsenu d udału w aukcj elektrncnej. Wyknawcy aprsen d udału w aukcj elektrncnej, składają klejne krystnejse pstąpena a pmcą frmulara umescneg na strne nternetwej -.ppp.pwpw.pl, w trybe bepśredneg płącena tą strną. Pstąpena, pd rygrem neważnśc, składa sę w pstac elektrncnej, patrne bepecnym pdpsem elektrncnym weryfkwanym pry pmcy ważneg kwalfkwaneg certyfkatu. Oferty składane pre Wyknawców pdlegają autmatycnej klasyfkacj na pdstawe kryterum ceny fert w tku aukcj elektrncnej, kreś]neg w Cęśc XVI SIWZ. XyIH. Infrmacje frmalnścach, jake pwnny stać dpełnne p wybre ferty w celu awarca Umwy w sprawe amówena publcneg. Newłcne p wybre najkrystnejsej ferty Zamawający awadm wyknawców, który łżyl ferty pdając nfrmacje. I ustawy ra ameśc nfrmacje, strne Zamawająceg. których mwa w art. 92 ust. których mwa w art. 92 ust. pkt ustawy na Zamawający awre umwę wyknawcą, który łżył najkrystnejsą fertę, w termne ne krótsym najkrystnejsej ferty faksem lub e-malem, w sedbe Zamawająceg astreżenem art. 83 nż 0 ustawy. dn d dna presłana awadmena wybre Zamawający preśle wybranemu Wyknawcy Zaprsene d pdpsana umwy nfrmacjam dtycącym dkładneg termnu pdpsana umwy. Wybrany Wyknawca, najpóźnej w termne wynacnym pre Zamawająceg w. Zaprsenu d pdpsana umwy, dstarcy d Zamawająceg ptwerdene wnesena abepecena należyteg wyknana umwy w wyskśc kreślnej w Zaprsenu d pdpsana umwy. XIX. Wymagana dtycące abepecena należyteg wyknana umwy.. Zabepecene należyteg wyknana umwy należy wneść na asadach kreślnych gwarancj kreśla ałącnk nr dla wadum jak w cęśc X - wór 9 d SIWZ. IU/428/yI-5/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna 9

10 śwadcene SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zabepecene należyteg wyknana umwy łżne w frme nnej nż w penądu pwnn meć termn ważnśc dłużsy 20 dn d termnu wyknana urnwy. W prypadku newyknana umwy w termne, wyknawca bwąany jest d predłużena termnu ważnśc łżnej gwarancj (pręcena) pred upływem termnu jej ważnśc. Wyknawca, któreg ferta stane wybrana będe bwąany d wnesena abepecena należyteg wyknana umwy w wyskśc 0% (w akrąglenu d knecnśc wnesenu abepecena należyteg wyknana umwy wyknawca stane pwadmny psemne. pełnych łtych) wartśc amówena. O Wyknawcy stane wrócne 70% wartśc abepecena w termne 30 dn d unana pre Zamawająceg a należyce wyknane, dna wyknana amówena c stane ptwerdne prtklem dbru pdpsanym pre Odbrcę. Pstałe 30% wartśc abepecena będe pstawna na abepecene rsceń tytułu rękjm a wady upływu kresu rękjm. stane wrócna ne późnej nż w termne 5 dn d dna XX. Isttne dla strn pstanwena, które staną wprwadne d treśc aweranej umwy w sprawe amówena pancneg. Zgdne e wrem umwy stanwącym ałącnk nr XXI. Pucene pstępwana 2 d specyfkacj. śrdkach chrny prawnej pnyshgujacych wyknawcy w tku udelene amówena I. Wyknawcm. a także nnym sbm. których. nteres prawny dnał 2. Załącnk: uscerbku, w wynku narusena pre amawająceg kreś nych w ustawe asad udelana amóweń, prysługują śrdk chrny prawnej, Praw amóweń publcnych. w dale VI ustawy których mwa Pred upływem termnu d składana fert, w prypadku narusena pre Zamawająceg prepsów ustawy śrdk chrny prawnej prysługują równeż rganacjm resającym wyknawców wpsanym na lstę rganacj uprawnnych d wnsena śrdków chrny prawnej, prwadną pre Preesa Urędu Zamóweń Publcnych. -{ wymagana techncne Zał. I ZaŁ 2 - wór urnwy Zał. 3 - frmular. fertwy Zał. 4 - śwadcene spelnenu warunków udału w pstępwanu Zał. 5 - śwadcene braku pdstaw d wyklucena pstępwana Zał. 6 - wyka wyknanych dstaw Zał. 7 - wyknawcy ustanwenu repreentacj na cas trwana aukcj elektrncnej Zał. 8 - wór gwarancj pretargwej Zał. 9 - wór należyteg abepecena wyknana umwy PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ppłk Marus PŁAWIŃSKI IU/428/yll-5/Z0/PN/AE/DOs/K/20t Strna 0

11 Wymagana Załącnk nr techncne Lp. Nawa asrtymentu Ilść I Dysk d macery DELL sę 7 TB) Dysk Twardy TB RPM SAS 3,5 TGB SAS, Dysk pwnen być d DELL MD3000 wypsażny w pracy. Dysk pwnen nrmy być kmpatyblny DELL nr Dysk ne mgą być ne być nż 6 mesęcy. dysków pjemnśc pdcas 7200 Pwer yault MD dedykwany spełnać urądena prducenta urądena prducenta spręt starsy mże estawów (każdy estaw składa ramkwsankam HtSwap dysk twardy nterfejsem pracy ramkę/sank umżlwające mntaż prędkść brtwa talery 7200 Pweryault urądenem PwerVault MD3000 br/mn. pdłącene, także cęścą nacną kdem fabrycne dnawane. Oferwany 8. 2, RAM d DELL R900 RAM 2GB DDR2 ECC Mduł RAM O 2GB d pracy w DELL R900 DELL pwnny być d współpracy DELL Rwer pwnny Mduły ne mgą być RAM nrmy być DELL R900 PE 2900 nr. A ne być nż 6 mesęcy. DELL R GB) DELL Półka HP EVA HP M642A Fbre Drye frmy w 2 2 twardych GB 5K FC Drye. Kmplet kabl m.n. Kabel Fber Optc długśc mn. 5m Pamęć Pamęć PwerEdge pamęc serwerów ra serwerem ra 2900 wg specyfkacj pnżej 667 MH Fully Buffered DIMM /FBDIMM/ PC2-5300, pjemnśc wymagana prducenta serwera. Pamęć pwnna spełnać prducenta urądena PwerEdge (Pamęc pracująw parach). Oferwany spręt Ptreby: estaw-4x4gb(2x Ptreby: estawów pamęc estawy pamęc estaw-4x4gb(2x2gb) dyskwa d macery dyskwej Channel 450 Enclsure płącenwych prenacny serwere Pamęc Edge R900 ra fabrycne dnawane. kmpatyblna dedykwane spełnać cęścą urądena nacną kdem prducenta mże Strage Wrks starsy 6400 Hewlett.Packard wypsażna dysków Cable Multmde (LC-LC) 4. Netbk NetB (parametry mnmalne) 42 kp. Ekran 0, : 024x600 Chpset Dstswany Prcesr Prcesr Pamęć RAM Dysk HDD Multmeda Karta taktwany egarem lub secwa Wbudwana Prty/łąca Wbudwane: Klawatura WF Bluetth Napęd ptycny aferwaneg prcesra, d mn. Intel klasy x86 d pracy w c najmnej,83 GH, mn. L2 52KB pamęc według wynku dedykwany prcesr równważny wydajnścw preprwadnych pre Oferenta. GB DDR2 800MH SODIMM 024MB) Mn. 60 GB (S400RPM) Karta dż (lękwa HD Aud welkerunkwy_ra_kamera 0/ 00/ 000 RJ 45 I x yga, 3 USB 2.0, RJ-45, mkrfnwe,_wbudwany_cytnk_kart_3w_, Klawatura (układ US -QWERTY) Tuchpad Wbudwany Wreless Wbudwany gdna st (lx 802. mduł Bluetth 2, Sx DVD +/- RW ewnętrny a/g/n wbudwany 945G5E kmputerach prenśnych głśnk Cache testów ra mkrfn 2 łące słuchawkwe, łące

12 ISO Deklaracja Wymagana Załącnk nr techncne Batera Zaslac mn. 3-gnwwa mn. 65W I System peracyjny System peracyjny 32-bt gdny punktem 4.5, ne wymagający aktywacj a_pmcą telefnu_lub_internetu + nśnk. Certyfkaty Certyfkat dla prducenta sprętu bejmujący prces standardy prjektwana prdukcj (ałącyć dkument ptwerdający spełnane wymgu); 400 dla prducenta sprętu; gdnśc CE (ałącyć d ferty) Inne Waga w wymaganej w SIWZ knfguracj max,5 kg Bepeceństw Złące typu Kensngtn Gwarancja Gwarancja prducenta śwadcna na mejscu u klenta Cas reakcj serwsu - d kńca następneg dna rbceg d dna głsena Frma serwsująca mus psadać ISO 900 :2000 na śwadcene usług serwswych ra psadać autryacje prducenta kmputera dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty. Ośwadcene prducenta kmputera, że w prypadku ne wywąywana sę bwąków gwarancyjnych ferenta lub frmy serwsującej, prejme na sebe wselke bwąana wąane serwsem gwarancyjnym. Uskdny dysk twardy pstaje u Zamawająceg. Inne Mżlwść telefncneg sprawdena knfguracj sprętwej kmputera ra warunków gwarancj p pdanu numeru seryjneg bepśredn u prducenta lub jeg predstawcela. Dłącny nśnk e sterwnkam. Mys ptycna dedykwana d pracy ntebkem nacna lgem prducenta ntebka. Pdkładka materałwa pd mys (max 260 x 220 mm, pwerchna rbca tkanny, spód antypślgwy gumy). 5. Prjektr PRl urądene Jasnść Optymalna rdelcść Knwersja nnych rdelcśc prenśne (parametry mnmalne) lkpi 3000 ANSI lumenów 024x x 200 (UXGA) Kntrast 200: Ustawene strśc Autmatycne (pry pmcy funkcj autfcus) ręcne Źródła wejścwe sygnału (łąca S-Vde, vde, RGB, USB wbudwane w prjektre) Wejśce x Aud Mnmalna prekątna brau Odleglść d ekranu Żywtnść lampy Waga 0,9 m 3 m >=2500 h w standardwym trybe pracy lampy Max.,8 kg Ne mus być prdukwana pre prducenta kmputera, mże t być nakwany lgem prducenta kmputera prdukt GEM. 2

13 Załącnk nr Wymagana techncne Inne wymagana ddatkwe Gwarancja prducenta na prjektr Gwarancja prducenta na lampę Wbudwany głśnk Autmatycne dstrajane strśc pry mane welkśc brau Autwłącene prjektra pre łące RGB p pdanu sygnału kmputera d prjektra Autwyłącane prjektra pry braku sygnału Cyfrwa krekta efektu trapeu autmatycna w pne mn. +- 4Q0 Mżlwść cyfrwej krekcj brau Krekcja brau d klru ścany Mżlwść prwadene preentacj nśnka Pen Dlye Mżlwść presyłana brau p łącu Bluetth lub WF LAN nebędne akcesra w kmplece Kmplet kabl płącenwych aslających Menu bsług prjektra w jęyku plskm Dkumentacja użytkwnka w jęyku plskm Dkumentacja użytkwnka wjęyku plskm trba transrtwa Cas reakcj serwsu - d kńca następneg dna rbceg. Frma serwsująca mus psadać ISO 900:2000 na śwadcene usług serwswych ra psadać autryacje prducenta prjektra dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty. Ośwadcene plskeg predstawcela prducenta prjektra, że w prypadku ne wywąywana sę bwąków gwarancyjnych ferenta lub frmy serwsującej, prejme na sebe wselke bwąana wąane serwsem dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty ra_dstarcneg_sretu. Mn. 60 mesęcy (śwadcene prducenta prjektra sedbą na terene Plsk dtycące długśc gwarancj na prjektr dłącyć d ferty) Mn. 2 mesęcy (śwadcene prducenta prjektra sedbą na terene Plsk dtycące długśc gwarancj na. lampę dłącyć d ferty) 6. Prjektr PR2 urądene Ilść pksel Jasnść Optymalna rdelcść prenśne (parametry mnmalne) 23 kp 2,35 mln 400 ANSI lumenów 024x768 knwersja nnych rdelcśc 600x200 (UXGA), 920x080 (HDTy 080) Kntrast 800: Złąca wejścwe wbudwane w prjektre S-Vde, vde, cmpnent 2 X RGB analgwe. x HDMI, R 45, 2x USB A, USB B Wejśce 4 x Aud Złąca wyjścwe X RGB, x aud Plt Beprewdwy bsługą mysy kmputerwej wskaźnkem laserwym Głśnk mn. 0W Żywtnść lampy 3000 h w standardwym trybe pracy lampy 3

14 d Załącnk nr Wymagana techncne Inne wymagana ddatkwe Gwarancja prducenta na prjektr Gwarancja prducenta na lampę Funkcja Lens Shft w pne Mżlwść pdłącena wyśwetlena brau kmputera p łącu USB Optycne sterwana welkść strść brau Autwyłącane prjektra pry braku sygnału Mżlwść prewdwej (p sec LAN) beprewdwej (p sec WF LAN (mduł WF w kmplece)) transmsj brau kmputerweg Cyfrwa krekta efektu trapeu w pne mn Mżlwść cyfrwej krekcj brau Krekcja brau d klru ścany Sterwane prjektrem p łącu RJ 45 VGA (F-ID 5PIN), Mżlwść prwadena preentacj danych typu.pdf, ppt,.mpge2 nśnka Pen Drye be knecnśc knwersj d nnych plków Wskaźnk laserwy wbudwany w plce prjektra Kmplet kabl płącenwych aslających Menu bsług prjektra wjęyku plskm Dkumentacja użytkwnka wjęyku plskm Presuwana aślepka bektywu wyłącająca lampę Trba transprtwa Maskwnca łąc kablwych kabl w kmplece Cas reakcj serwsu - kńca następneg dna rbceg. Frma serwsująca mus psadać ISO 900:2000 na śwadcene usług serwswych ra psadać autryacje prducenta prjektra dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty. Ośwadcene plskeg predstawcela prducenta prjektra, że w prypadku ne wywąywana sę bwąków gwarancyjnych ferenta lub frmy serwsującej, prejme na sebe wselke bwąana wąane serwsem dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty ra dstarcne sretu. Mn. 60 mesęcy (śwadcene prducenta prjektra sedbą na terene Plsk dtycące długśc gwarancj na prjektr dłącyć d ferty) Mn. 2 mesęcy (śwadcene prducenta prjektra sedbą na terene Plsk dtycące długśc gwarancj na lampę dłącyć d ferty) 7. UPS 800 VA (parametry mnmalne) 46 kp Technlga yfd Mc prna Mc recywsta Praca sec Cęsttlwść 800VA 520W 45-55H -I- H Zakres napęca wejścweg -- 84V - 264V +-2% Napęce wyjścwe Praca bater jak na wejścu Napęce wyjścwe 230V ±- 5% Prg prełącana: UPS-seć Cęsttlwść napęca wyjścweg (praca bater) 89V- 259V+-2% 50H +-H Kstałt napęca wyjścweg pry pracy bateryjnej Cas prełącena na UPS snus <3ms 4

15 Certyfkat Załącnk nr Wymagana techncne Cas pdtrymana 00% bcążena J 3mn Wypsażene Interfejs telekmunkacyjny Ucba gnad wyjścwych USB (kabel w kmplece UPS) Dwa gnada wyjścwe standardu plskeg kłkem erującym kreślne w nrmach PN-E-9320:997 PN-lEC 60884:2006 wejśce aslana prewód pdłacny na stale d UPSa umżlwający pdłacene d gnada naemneg standardu plskeg blcem uemającym Oprgramwane Oprgramwane d arądana mntrwana pracy UPS w jęyku plskm sygnalacja certyfkaty prducenta (ałącyć d ferty) Gwarancja mn 4 ddy wskaujące pracę secwą, bateryjną, precążene ładwane akumulatra ISO 900 dla prducenta sprętu bejmujący prces prjektwana prdukcj; deklaracja CE mnmum 36 mesęcy elektrnka, 24 mesące akumulatry 8. UPS 200 VA (parametry mnmalne) 4 kp. Mc prna 200 VA Mc recywsta 780 W Cęsttlwść na pracy secwej H +- H akres napęca wejścweg -84 V--264 V +-2% Napęce wyjścwe na pracy bateryjnej 230 V±I- 2 % Prg prełącene UPS- seć 89 y--259 V +-2% Cęsttlwść napęca wyjścweg na 50 * +- H pracy bateryjnej Kstałt napęca na pracy bateryjnej Max cas Prełącana na UPS as pdtrymana pry 80%/50% P max SINUS <3 ms 4 mn/7 mn Wejśce aslana Prewód pdłącny trwale d UPS a mn.,6 m długśc umżlwający pdłącene d gnada naemneg standardu plskeg blcem uemającym Interfejs kmunkacyjny USB Sygnalacja mn. 4 ddy wskaujące pracę secwą bateryjną, precążene ładwane akumulatra Lcba gnad wyjścwych 2 standardu plskeg blcem uemającym maksymalna masa I I kg Oprgramwane Oprgramwane d arądana mntrwana pracy UPS wję. Plskm Certyfkaty prducenta dla prducenta sprętu bejmujący (ałącyć d ferty) prces prjektwana prdukcj (ałącyć dkument ptwerdający_spełnane_wymgu); 5

16 Deklaracja Certyfkat Deklaracja Załącnk nr Wymagana techncne gdnśc CE 9. UPS 600 VA (parametry mnmalne) 3 Mc prna Mc recywsta kpi. 600yA 040W Praca secwa Cęsttlwść na pracy secwej H - H Zakres napęca wejścweg w trybe 84V - 264V -2% pdstawwym Zakres napęca wejścweg w trybe 67V - 280V -2% rsernym Praca bateryjna napęce wyjścwe w pracy bateryjnej 230 V /- 2 % Prg prełącene UPS- seć 65 V-259 V +/-2% Cęsttlwść napęca wyjścweg na 50 H +- H pracy bateryjnej Kstałt napęca na pracy bateryjnej SINUS : Max cas Prełącana <3 ms Cas pdtrymana pry 80%/50% P max Wejśce aslana 5 mn/ 8mn Prewód pdłącny trwale d UPSa mn,5 m długśc umżlwający pdłącene d gnada naemneg standardu plskeg blcem uemającym sygnalacja wualna stanów pracy Dwa neależne wskaźnk ddwe pkaujące neależne pm bcążena pm naładwana akumulatra Interfejs kmunkacyjny R5232 Lcba gnad wyjścwych 4 typu plskeg kłkem erującym Certyfkaty prducenta S0900 dla prducenta sprętu bejmujący (ałącyć d ferty) prces prjektwana prdukcj (ałącyć dkument ptwerdający spełnane wymgu); gdnśc CE Maksymalna masa 2 kg J Oprgramwane Oprgramwane d arądana mntrwana pracy UPS w ję. Plskm 0 Pamęć peracyjna Welkść d pamęc 2 mdułów Kmputer ragedywany: prcesr ne serwera grsy DELL T70 nr seryjny FHT\ W4J. x 2 GB 24 GB). pamęc nż Intel Cre /5 3MB (łącne Cache);. anstalwany system peracyjny Wndws 7 Prfessnal; pamęć peracyjna. dysktwardymn 250. rdelcść. wbudwany mdem. wbudwany GPS; 2 GB mżlwść rbudwy d 4 GB); GB; LCD m/n 024x 768; GSM EDGE/HSDPA; matryca ekranwa dtykwa; dprny na_wstrąsy uderena_(mil-sto_8 log); 2 6

17 - Wymagana Załącnk nr techncne. dprny na dałane wdy kuru (MIL-STD 8 log);. kmpatyblnść wstecna e stacją dkującą d samchdu prewdaną dla kmputera Panasnc CE 30 (symbl stacj dkującej CF-WEB3OI t49; ddatkwy akumulatr wkładny w stacje DVD, 2 Pamęć Flash 2 GB MICRO SD Safa stjąca 9, 42U, 600x000 d mntażu serwerów. kp Wymagana ddatkwe: standardwa wyskść 42U; wymary pdstawy 600x000; try pary syn mntażwych; perfrwane słny bcne; safa mntwana; klr graftwy (RAL 70); mżlwść anstalwana wentylatra suftweg termstatem lub be; mżlwść anstalwana fltracyjnej aślepk pdłgwej chrnącej pred asysanem kuru d wnętra safy; mżlwść astswana ckłu umżlwająceg wprwadene kabl dwlnej strny. Standardwe wypsażene safy: presklne drw predne wypaażne w amek patentwy ryglem trypunktwym; demntwalne słny bcne ra tylna 9 rama mntażwa umżlwająca regulację głębkśc mcwana wypsażena; regulwane stpk umżlwające wypmwane safy. Ddatkw w kmplece safą:. Panel wentylacyjny termstatem. 3 kp Wymagana ddatkwe: wyskść U; ctery wentylatry, panel sterujący akńcny prewdem aslającym długśc mn. 2m wtycką estaw śrub mntażwych; napęce namnwe cęsttlwść [H]: 50/60; mc namnwa [W]: 5/4; [VI: 220/230; prąd namnwy [ma]: 20/ 00; prędkść brtwa [br/mn]: 2600/2900; cśnene [Pa]: 75/90; wymary gabarytwe [mm]: 2 x 2 38; X wydajnść [m3/h]: t 2. Panel 9-calwy, aslając-fltrujący, 5x22OyIOA, wyskść 2J, Ops w jęyku plskm. Wymagana ddatkwe: a) parametry mechancne: serkść [mm]: 483; wyskść [mm]: 88; głębkść [mm]: 58; waga [g]: 290; materał: blacha stalwa walcwana na mn grubśc,5 mm; pwłka lakernca: laker prskwy w klre qraftwym. 7

18 Załącnk nr Wymagana techncne b) parametry elektrycne: napęce nmnalne: 220 V50 H; prąd nmnalny: abepecene: 2 bepecnk WTAFG 0 A/250 y; X 0 A; lść gnad: 5 gnad kłkem chrnnym; prąd upływu: <0,5 ma; późnene: <50 ns; absrpcja energ: 40 J (6,5 ka - 8/20 ms); system chrny: 2P+Z; tłumennść symetrycna akłóceń radelektrycnych w akrese -30 MH: 45dB (80-krtne). 3. Panel 9-calwy 24xRJ45, KATT, 568AB, UTP, lwercat Se, wyskść l. Wymagana ddatkwe: Z kp a) parametry mechancne: PID-00058; serkść [mm]: 483; wyskść [mm]: 44; głębkść [mm]: 98; waga GNIAZDO [g]: 006. trwałść: materał styków: stp med; pwłka styków:.27 m łta na 2.50 pm nklu; sła dcsku styków: sła rłącana: 5 kg; materał budwy: Termplastycne twryw UL94yO. ZŁĄCZE IDC > 750 cykl; > 00 trwałść> 200 cykl; materał styków: stp med; pwłka styków: matwa pwłka cynwa; pryjmuje prewdy: AWG (drut/lnka). b) parametry elektrycne: reystancja: 20 mo; tlerancja reystancj: 2 m(); reystancja lacj: 00 MO. c) parametry transmsyjne: Insertn Lss[ NEXT[-00MH] 43-20lg(f/00) db; FEXT[-00MH] lg(f/00) db; RL[-3,5MH] 30dB; RL[ MH] 20-20lg(f/00) db. - 00MH] g; S 0.04]fdB; 4. Panel 9-calwy wesakam, l, Graftwy. Wymagana ddatkwe: Z kp a) parametry mechancne: serkść [mm]: 483; wyskść [mm]: 44; S

19 Załącnk nr J. Wymagana techncne głębkść be wesaków [mm]: 5; głębkść wesakam [mmj: 80; waga [g]: 526; materał: blacha stalwa walcwana na mn grubśc,50 mm; pwłka lakernca: laker prskwy w klre graftwym. 5. Prełącnk KyM 4 CS-64A + Kable. Wymagana ddatkwe: lkp a) parametry mechancne: Knstrukcja Desktp, twryw stucne; max. lść pdłącnych PC 4 kmputery wyjścem Aud; wbudwane kable 4 typ kabla d pdłącena KVM 2 x PS/2 + VGA + pdłącene d PC 2 x PS/2 + VGA + X Bm -esplne VGA x mn jack aud; x mn jack aud; prełącnk 4 x wybór prtu aktywneg; max. rdelcść vde 2048 x 536 pxel; kntrlk lkalne LED 4 x LED nacające wybrany prt; cas skanwana 5 sek.; emulacja klawatury / mysy PS/2; wybór aktywneg prtu Prycsk na prełącnku; aslane AC 9V, 0,9W w estawe; masa 900g; wymary 89.5 x 7.9 x 2Smm; bepeceństw CE. 2 x PS/2 + aslac 4 Uchwyt d mcwana termnala BlackBerry, typ 8800 lub 8820 w pjeźde 50 mntrwanym w ramach Sl KONWÓJ (pryssawka d syby pjadu), ntegrwanym ładwarką pdłącaną pd apalnckę samchdwą ra psadający ntegrwany estaw glśnmówący. Zestaw mus psadać właścwśc łące pwalające na pdłącene ewnętrnych słuchawek debrane rmwy telefncnej jednym prycskem prycsk włącający wyłącający tryb ładwana telefnu 5 Batera ltw-jnwa C-X2 d termnala BlackBerry typ 8800 lub Napęce 3,7 V Pjemnść 900 mah 6. MAŁOGABARYTOWA STACJA ROBOCZA MSD (parametry mnmalne) -2 kp Typ Kmputer stacjnarny. W ferce wymagane jest pdane mdelu, symblu ra prducenta Prcesr Kmputer pwnen sągać w teśce wydajnśc Sysmark2007 Preyew Ratng wynk 230 pkt. (prgramwane testujące mus być anstalwane na dysku ferwanym lub dentycnym ferwanym, pry natywnej rdelcśc mntra urądenach). włącnych wsystkch anstalwanych knfguracj Ptwerdenem spełnena teg wymgu pwnen być ałącny pre Wyknawcę, d ferty ra dstarcneg sprętu, wydruk preprwadnych testów ptwerdający, że prcesr w ferwanej kmputera sągnął wymagany wynk. Testy pwnny być 9

20 HW funkcja Wymagana Załącnk nr techncne ptwerdne pre predstawcela prducenta kmputera w Plsce. Pamęć RAM 4GB (2x2048MB) 333MH mżlwść rbudwy d mn 6GB, dwa slty wlne Dysk HDD Mn. 500 GB SATA III, 7200 br./mn. Karta grafcna Grafka ntegrwana prcesrem pwnna umżlwać pracę dwumntrwą e wsparcem dla HDMI yl.4 3D, e sprętwym wsparcem dla kdwana ra MPEG2, DrectX 0., OpenGL. 30, Shader 4. psadająca mn. 6EU (Graphcs Executn Unts) ra Dual HD Decde max rdelcśc 60H (cyfrw) 2048x H (analgw) Multmeda Karta dźwękwa ntegrwana płytą główną gdna Hgh Defntn, wewnętrny głśnk w budwe kmputera Prty słuchawek mkrfnu na prednm ra na tylnym panelu budwy. Obudwa Małgabarytwa typu smal frm factr bsługą kart PCI Express wyącne nskm prflu, fabrycne prystswana d pracy w układe pnwym pmym wypsażna w mn. 2 kesene: st 5,25 ewnętrne st 3,5 wewnętrne Obudwa pwnna fabrycne umżlwać mntaż mn 2 st. dysków. Zaslac mcy max 240W pracujący w sec 230V 5060H prądu menneg efektywnśc mn. 90%, Kmputer mus psadać mżlwść trwałeg płącena mntrem w celu łatweg prensena estawu (mus stanwć ntegrwaną całść mntrem mże być realwana pre astswane fabrycneg standu ); Mntr najdujący sę w estawe mus psadać mnmalne parametry: Ekran LCD O prekątnej 9 antydblaskwy twarda pwłką Plamka max 0,285mm; Cas reakcj matrycy max 5ms; Kntrast 000:; Jasnść 250 Kąty wdena 60/60 stpn; W celu sybkej weryfkacj usterk w budwę kmputera mus być wbudwany wualny system dagnstycny, służący d sygnalwana dagnwana prblemów kmputerem jeg kmpnentam; a w scególnśc mus sygnalwać: Prebeg prcesu POST Awarę BlOSu Awarę prcesra Uskdena lub braku pamęc RAM, uskdena łący PCI PCIe, kntrlera Vde, płyty głównej, kntrłera USB Oferwany system dagnstycny ne mże wykrystywać mnmalnej lśc wlnych stów wymaganych w wymagana ddatkwe specyfkac, pdpunkt 2 ra 4. Bepeceństw Zntegrwany płytą główną dedykwany układ sprętwy służący d twrena arądana wygenerwanym pre kmputer klucam 2; cd/m 0

214 tel. ±48226873122 faks +48 22 6873297 zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

214 tel. ±48226873122 faks +48 22 6873297 zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfkacja Isttnych Warunków Zamówena Zgdne (tj. D. U. Zamawający: ustawą 203 29 r. p. 907 e m.) dna stycna 2004 uregulwanam prawnym wydanym rku - Praw amóweń publcnych na jej pdstawe. K b N tsi(arb PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Sprzedaż i dstawa laptpów d jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie Numer głszenia: 133171-2011; data zamieszczenia: 10.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/226/15 Opis przedmitu zamówienia 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): Kmputer przenśny d zastswań biurwych, multimedialnych i bliczeniwych: Prcesr zgdny z architekturą x86_64

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa zestawów kmputerwych i drukarek Numer głszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Organizacja Plenerwej Imprezy Festyn Ludwy Z Klbergiem p Gminie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena", ul. Piastów 10,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Syrena, ul. Piastów 10, Mieln: Zakup energii elektrycznej dla Ośrdka Rehabilitacyjn-Wypczynkweg SYRENA ul. Piastów 10, 76-032 Mieln. Numer głszenia: 303598-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób Wrcław: Dstawa aparatu d znieczulenia gólneg dla drsłych, dzieci i nwrdków, jeg mntaż - instalację, uruchmienie i przeszklenie pracwników Zamawiająceg w zakresie bsługi Numer głszenia: 224782-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dstawa bnów twarwych dla emerytów i rencistów Numer głszenia: 206082-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dzierżawa wstrzykiwacza d kntrastu wraz z dstawą materiałów eksplatacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dpsażenie mikrskpu Nikn Eclipse 80i z kamerą Nikn DSFi1-U2 w system cyfrwej dkumentacji i analizy brazu dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II Numer głszenia: 324734-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

ramach Projektu Domowy asystent osób starszych i chorych, współfinansowanego ze środków Unii

ramach Projektu Domowy asystent osób starszych i chorych, współfinansowanego ze środków Unii Gdańsk: dstawa akcesriów kmputerwych, czytnika klru raz telewizra dla ptrzeb kalibracji w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy, mntaż i ustawienie mebli biurwych, tapicerwanych i krzeseł dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.poznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.pznan.pl Pznań: Dstawa nwych urządzeń nagłśnienia sceny Teatru Muzyczneg w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91-

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa sprzętu teleinfrmatyczneg dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Prdukty z twrzyw sztucznych III Zestawy diagnstyczne d badań techniką

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Na dstawę części zamiennych i akcesriów d autbusów kmunikacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Usługa dstępu d internetu dla biektów Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: usługa cateringwa dla śrdka pieki nad dziećmi MALI WYNALAZCY, prwadzneg w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyteatr.

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyteatr. Warszawa: Leasing samchdu sbw - dstawczeg dla Teatru Nwy w Warszawie. Numer głszenia: 28765-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 131834-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarsław: Wyknanie izlacji pzimej i pinwej ścian fundamentwych budynku główneg Zespłu Szkół Spżywczych Chemicznych i Ogólnkształcących w Jarsławiu przy ul. Kraszewskieg 3cd Numer głszenia: 411206-2013;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa samochodu ciężarowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa samochodu ciężarowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa samchdu ciężarweg Numer głszenia: 149481-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Dstawa materiałów prmcyjnych w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo