PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgdne ustawą dna 29 stycna 2004 r. Praw amóweń publcnych (tj. D. U. 200 r. nr 3, p. 759, późn. m) wanej dalej ustawą wydanym na jej pdstawe Zamawający: Hr SKARB PAIISTWA INSPEKTORAT UZBROJENIA n. Królewska /7 UZBROJEN OO-909 Warsawa NS.R)\A PtX NP u.ecmn.2y.p ją.l f/h tel Nr faks uregulwanam prawnym arsza aprasa d składana fert w ramach pstępwana prwadneg w trybe pretargu negrancneg akńcneg aukcją elektrncną I. Ops predmtu amówena.. Predmtem amówena jest dstawa spręm nfrmatycneg dla resrtu brny nardwej. 2. Oferwany spręt mus być fabrycne nwy, wyprdukwany p stycna 20 r. w I kategr (neużywany), sknfgurwany uruchmny (pretestwany) pre prducenta sprętu ra mus spełnać wymg techncnjakścwe kreślne pre prducenta sprętu. 3. Zakres predmtwy amówena (wymagana, parametry techncneksplatacyjne) kreślne stały w ałącnku nr techncne ) ałącnku nr 2 d SIWZ (.Wór umwy ). d SIWZ - ( Wymagana 4. Wymagana Zamawająceg w akrese ferwaneg predmtu amówena: ) Zamawający dpusca mżlwść składana fert równważnych. Wyscególnne y ałącnku nr d SIWZ parametry techncne sprętu prgramwana kreślają mnmalne wymagana Zamawaj ąceg; 2) Oferwane wyrby musą spełnać wsystke wymagana kreślne ustawą dna 30 serpna 2002 r. systeme ceny gdnśc (D. U. 200 r. Nr 38, p. 935, póż. m.) w scególnśc musą spełnać warunk rprądena Mnstra Gspdark dna 2 serpna 2007 r. w sprawe asadncych wymagań dla sprętu elektrycneg (D. U. Nr 55, p. 089); 3) Wymagana, dtycące sterwnków prgramwych ałącnk nr d SIWZ ( Wymagana techncne ); nśnków awera 4) Wyknawca bwąany jest wskaać (psać) w klumne Specyfkacja techncna ferwaneg predmtu amówena (ałącnk 3 d SIWZ) ferwane parametry (wypsażene) ppre jednnacne ch kreślene (nawa, typ ferwana knfguracja). Zamawający dpusca ferwane nnych parametrów (wypsażena) nż żądane, jednak musą t być parametry (wypsażene) równważne lub jakścw Zamawająceg; techncne krystnejse dla IU/428/ylI-5/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5. 5) Zamawający wymaa wyknywana serwsu gwarancyjneg w krese trwana gwarancj na terene całeg kraju. Serws gwarancyjny ma być śwadcny w mejscu wskaanym pre użytkwnka (głasająceg wadę) mżlwścą naprawy w serwse Wyknawcy, jeżel naprawa u użytkwnka każe sę nemżlwa. Scegółwe wymagana gwarancyjn-serwswe psane sąw ałącnku nr 2 d SIWZ ( Wór umwy ). Pred upływem termnu składana fert Zamawający mże mdyfkwać treść dkumentów składających sę na Specyfkację Isttnych Warunków Zamówena. Każda wprwadna mana stane sę cęścą tej specyfkacj. H. Ops dpwednch cęśc amówena, jeżel dpuscalne jest składane fert cęścwych. Zamawający ne dpusca składane fert cęścwych. m. Infrmacja amówenach uupełnających. Zamawający ne prewduje mżlwśc udelena amóweń uupełnających. W. Ops spsbu prtedstawena fert warantwych. Zamawający ne dpusca składana fert warantwych. V. Termn wyknana amówena. Wymagany termn wyknana amówena 30 dn d daty awarca umwy. VI. Ops warunków udału w pstępwanu ra spsbu dknywana ceny spełnena tych warunków. I. udelene amówena mgą ubegać sę wyknawcy, który ne pdlegają wyklucenu pstępwana na pdstawe art. 24 ust. O ) 2) 3) warunk wymenne w art. 22 ust. I ustawy, dtycące: ustawy ra spełnają psadana uprawneń d wyknywana kreślnej dałalnśc lub cylmśc, jeżel prepsy prawa nakładają bwąek ch psadana; dśwadcena; dyspnwana dpwednm ptencjałem techncnym ra sbam dlnym psadana wedy d wyknana amówena; 4) sytuacj eknmcnej fnanswej. W celu ptwerdena spełnana warunków wymennych w art. 22 ust. ustawy, Zamawający wyma2a aby wyknawca: Dsadał wedę dśwadcene. tj.: wyknał, a w prypadku śwadceń kreswych lub cągłych równeż wyknywanych, w krese statnch a jeżel kres prwadena dałalnśc jest krótsy 3 lat pred upływem termnu składana fert, w tym krese, jedną () dstawę dpwadające swm rdajem predmtw amówena, tj. dstawa sprętu nfrmatycneg pół mlna łtych brutt); najdwał sę w sytuacj fnanswej wartśc c najmnej ,00 ł (słwne: dwa eknmcnej. tj.: psadał śrdk fnanswe lub dlnść kredytwą w wyskśc c najmnej IU/428/VII-5/ZO/PN/AE/DQS/K/20 Strna 2

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ,00 ł (słwne: dwa pół mlna łtych brutt); był ubepecny d dpwedalnśc cywlnej w akrese prwadnej pół mlna dałalnśc na kwtę c najmnej ,00 ł (słwne: dwa łtych brutt). 2. Zamawający dkna ceny spełnena warunków wymaganych d wyknawców na pdstawe łżnych wra fertą śwadceń specyfkacj). dkumentów (Cęść VII 3. Zgdne art. 26 ust. 2b ustawy, Wyknawca mże plegać na wedy dśwadcenu, ptencjale techncnym, sbach dlnych d wyknana amówena lub dlnścach fnanswych nnych pdmtów, neależne d charakteru prawneg łącących g nm stsunków. Wyknawca w takej sytuacj bwąany jest udwdnć amawającemu, ż będe dyspnwał asbam nebędnym d realacj amówena, w scególnśc predstawając w tym celu psemne bwąane tych pdmtów d ddana mu d dyspycj nebędnych asbów na kres krystana nch pry wyknywanu amówena astreżenem ust. 2 Rprądena Preesa Rady Mnstrów dna 30 grudna 2009 r. w sprawe rdajów dkumentów, jakch mże żądać amawający d wyknawcy, ra frm, w jakch te dkumenty mgą być składane (D. U. Nr 226, p. 87), waneg dalej rprądenem. 4. Zgdne art. 24 ust. ustawy każdy pdmt (dt. wyknawców kreślnych w art. 23 ra w art. 26 ust. 2b ustawy) mus wykaać brak pdstaw d wyklucena g pstępwana udelene amówena publcneg składając dkumenty których mwa w * 2 rprądena ra śwadcene braku pdstaw d wyklucena pstępwana (Załącnk nr 5 d SIWZ). 3 VII. Infrmacja śwadcenach dkumentach, jake mają dstarcyć wyknawcy w celu ptwerdena spełnena warunków udalu w pstępwanu.. W celu ptwerdena, że Wyknawca spełna warunk udału w pstępwanu, kreślne w cęśc VI, Zamawający gdne rprądenem, żąda predstawena następujących dkumentów: ) Ośwadcena wyknawcy spełnanu warunków udału w pstępwanu, których mwa w art. 22 ust. ustawy, stanwące ałącnk nr 4 d SIWZ; 2) Ośwadcena wyknawcy braku pdstaw d wyklucena na pdstawe art. 24 ust. ustawy gdne e wrem stanwącym ałącnk nr 5 d SIWZ; 3) Wykau wyknanych, a w prypadku śwadceń kreswych lub cągłych równeż wyknywanych dstaw w akrese nebędnym d wykaana spełnana warunku dśwadcena w krese statnch 3 lat pred upływem termnu składana fert, a jeżel kres prwadena dałalnśc jest krótsy wedy krese, pdanem ch wartśc, predmtu, dat wyknana w tym dbrców wra ałącenem dkumentów ptwerdających, że stały wyknane lub są wyknywane należyce ałącnk nr 6 d SIWZ; gdne psem awartym w Cęśc VI specyfkacj 4) Infrmacj banku lub spółdelcej kasy scędnścw-kredytwej, w których Wyknawca psada rachunek, ptwerdających wyskść psadanych śrdków lub dlnść kredytwą Wyknawcy gdne psem awartym w Cęśc VI TU/428/VII-5 /ZOJPN/AE/DOS/K/20 Strna 3

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA specyfkacj, wystawnej ne wceśnej nż 3 mesące pred upływem termnu składana fert, astreźenem ust. 3 rprądena; 5) płacnej plsy. a w prypadku jej braku nneg dkumentu ptwerdająceg, że Wyknawca jest ubepecny d dpwedalnśc cywlnej w akrese prwadnej dałalnśc wąanej predmtem amówena gdne psem awartym w Cęśc VI specyfkacj; 6) aktualneg dpsu właścweg rejestru, jeżeh drębne prepsy wymagają wpsu d rejestru, w celu wykaana braku pdstaw d wyklucena w parcu art. 24 ust. pkt 2 ustawy, wystawneg ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert, a w stsunku d sób fycnych śwadcena w akrese art. 24 ust. I pkt 2 ustawy; 7) akmalne aśwadcena właścwe nacelnka urędu skarbwe ptwerdająceg, że wyknawca ne alega płacanem pdatków, lub aśwadcena, że uyskał prewdane prawem wlnene, drcene lub rłżene na raty aległych płatnśc lub wstrymane w całśc wyknana wystawneg ne wceśnej nż 3 mesące pred upływem termnu składana fert; decyj właścweg rganu 8) aktuane aśwadcena właścwe ddału Zakładu Ubepeceń Spłecnych lub Kasy Rlnce2 Ubepecena Spłecneg ptwerdająceg, że Wyknawca ne alega płacanem składek na ubepecena drwtne spłecne, lub ptwerdena, że uyskał prewdane prawem wlnene, drcene lub rłżene na raty aległych płatnśc lub wstrymane w całśc wystawneg ne wceśnej nż 3 wyknana decyj właścweg rganu mesące pred upływem termnu składana fert; 9) aktualnej nfrmacj Krajwe Rejestru Kame w akrese kreślnym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy, wystawnej ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert; 0) aktualnej nfrmacj Kraj weg Rejestru Kame w akrese kreślnym w art. 24 ust. pkt 9 ustawy, wystawnej ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert. 2. Jeżel, w prypadku Wyknawcy mająceg sedbę na terytrum Recypspltej Plskej, sby, których mwa w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy, mają mejsce ameskana pa terytrum Recypspltej Plskej, wyknawca składa w dnesenu d nch aśwadcena właścweg rganu sądweg alb admnstracyjneg mejsca ameskana dtycące nekaralnśc tych sób w akrese kreślnym w art. 24 ust. I pkt 5-8 ustawy, wystawne ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert, tym że w prypadku gdy w mejscu ameskana tych sób ne wydaje sę takch aśwadceń dkumentem awerającym śwadcene łżne pred ntarusem, właścwym astępuje sę je rganem sądwym, admnstracyjnym alb rganem samrądu awdweg lub gspdarceg mejsca ameskana tych sób. 3. Jeżel wyknawca ma sedbę lub mejsce ameskana pa terytrum Recypspltej Plskej, amast dkumentów, których mwa w ust.: ) pkt 6-8 pkt 0 składa dkument lub dkumenty wystawne w kraju, w którym ma sedbę lub mejsce ameskana, ptwerdające dpwedn, że: IU/428/yll-5/ZO/PN/AE/DOS/K/20 Strna 4

5 wystawny SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wystawny ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert, a) ne twart jeg lkwdacj an ne głsn upadłśc b) ne alega uscanem pdatków, płat, składek na ubepecene spłecne drwtne alb że uyskał prewdane prawem wlnene, drcene lub rłżene na raty aległych płatnśc lub wstrymane w całśc wyknana ne wceśnej nż 3 mesące pred decyj właścweg rganu upływem termnu składana fert, c) ne recn wbec neg akau ubegana sę amówene 2) pkt 9 ne wceśnej nż 6 mesęcy pred upływem termnu składana fert; wystawny składa aśwadcene właścweg rganu sądweg lub admnstracyjneg mejsca ameskana sby, której dkumenty dtycą, w akrese kreślnym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy upływem termnu składana fert. wystawne ne wceśnej nż 6 mesęcy pred 4, Jeżel w mejscu ameskana sby lub w kraju, w którym wyknawca ma sedbę lub mejsce ameskana, ne wydaje sę dkumentów, których mwa w ust. 3, astępuje sę je dkumentem awerającym śwadcene łżne pred ntarusem, właścwym rganem sądwym, admnstracyjnym alb rganem samrądu awdweg lub gspdarceg dpwedn mejsca ameskana sby lub kraju, w którym wyknawca ma sedbę lub mejsce ameskana termnach kreślnych w ust. 3. wystawnych w VIII. Infrmacja spsbe prumewana sę amawająceg Wyknawcam.. Zamawający dpusca następujące spsby prumewana sę wyknawcam: ) psemne; 2) a pśrednctwem e-mala; 3) a pśrednctwem faksu. 2. Wselke pytana wątplwśc dtycące prwadneg pstępwana należy kerwać psemne wjęyku plskm na adres Zamawająceg: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska /7, WARSZAWA nr sprawy U428/yII-520[PNIAEJDOSJKI2OH nr faksu e-mal: 3. Zamawający ne prewduje włana ebrana wyknawców. IX. Osby uprawnne d prumewana sę wyknawcam. Pracwnkam Zamawająceg, upważnnym d prumewana sę wyknawcam są: Prewdncący kmsj Sekretar kmsj płk Paweł MĄCZKA tel ; Pan Llanna OCFIAL tel Infrmacje wyjaśnena mżna uyskać d pnedałku d pątku w gd Zamawający nfrmuje, że ne udela nfrmacj telefncne IU/428/y-5/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna 5

6 wadum SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA X. Wymagana dtycące wadum.. Wadum: nr 709 w wyskśc ,00 ł. (słwne: st dewętnaśce tysęcy łtych) należy wneść pred upływem termnu składana fert, kreślnym w Cęśc XIII specyfkacj. 2. Wadum mżna wneść w frme kreślnej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadum wnsne w penądu należy wpłacć na knt a wadum w frme begtówkwej (gdne e wrem stanwącym ałącnk nr Warsawa, ul. Królewska /7, pkój nr 9 dpskem: uwadum nr W 8 d SIWZ) składać na adres Inspektratu Ubrjena pretargu negrancnym na dstawę sprętu nfrmatycneg dla resrtu brny nardwej (nr pstępwana IU/428/yII-5/ZO/PN/AEJDOS/K/20 Za termn wnesena wadum na rachunku Zamawajqceg. W frme penężnej stane pryjęty termn unana 4. Wyknawca bwąany jest abepecyć fertę wadum na cały kres wąana fertą. 5. Zwrt utratę wadum reguluje art. 46 ustawy. 6. Wyknawca, który ne abepecy ferty wadum stane pre amawająceg wyklucny - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. XL Termn wąana ferta.. Wyknawca pstaje wąany łżną fertą pre kres 60 dn. Beg termnu wąana fertą rpcyna sę wra upływem termnu twarca fert. 2. Wyknawca samdelne lub na wnsek amawająceg mże predłużyć termn wąana fertą, tym że Zamawający mże tylk ra, c najmnej na 3 dn pred upływem termnu wąana fertą wrócć sę predłużene termnu na nacny kres, ne dłużej nż 60 dn. 3. Predłużene termnu wąana fertą jest dpuscalne tylk jedncesnym predłużenem ważnśc wadum alb wnesenem nweg wadum na predłużny kres wąana fertą. XII. 0ps spsbu prygtwywana fert.. Oferta mus być napsana w jęyku plskm, na masyne d psana, kmputere lub ręcne długpsem lub neśceralnym atramentem. 2. Ofertę należy składać na frmularu.oferta stanwącym ałącnk nr 3 d SIWZ. 3. Oferta mus być pdpsana pre sby uprawnne d repreentwana wyknawcy. Jeżel uprawnene take ne wynka wprst dkumentu stwerdająceg status prawny Wyknawcy, t d ferty należy dłącyć rygnał pełnmcnctwa lub jeg kpę pśwadcną ntaralne. 4. Frmular Oferty ra pstałe ałącnk, dla których stały kreślne wry, należy wypełnć ścśle według nnejsych wymagah, be dknywana man w treśc tych dkumentów. 5. Ofertę należy łżyć w trwale amknętym pakwanu (kperce), apnane sę treścą ferty pred upływem termnu twarca fert. Opakwane mus stać patrne napsem Oferta w unemżlwającym twarce pretargu negrancnym na dstawę sprętu nfrmatycneg dla resrtu brny nardwej - nr pstępwana: U428Y-5/ZO/PN/AE/DOSJK/20 6. Wskaanym jest, aby wsystke strny ferty ntegralną cęść były pnumerwane ałącnków stanwących jej parafwane pre sbę(-by) pdpsującą( UJ428/VI-S/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna 6

7 000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA * W cc) fertę ra pwpnane w klejnśc d segregatra, skrsytu, tp. Wskaanym jest ałącene kp ferty (pje] pdpsanu) w frme elektrncnej (np. na CD) w frmace PDF. Wyknawca mże wprwadć many lub wycfać łżną fertę pred upływem termnu d składana fert. Wymagana kreślne w pkt 6-7 ne stanwą treśc ferty będe skutkwać drucenem ferty. D Oferty należy dłącyć Ośwadcene Wyknawcy repreentacj na cas trwana aukcj elektrncnej SIWZ. ch nespełnene ne ustanwenu stanwące ałącnk nr prypadku, gdy nfrmacje awarte w ferce stanwą tajemncę predsębrstwa w rumenu prepsów ustawy dna walcanu neuccwej knkurencj (D. U. 6 kwetna 7 d 993 r m.) c d których Wyknawca astrega, że ne mgą być udstępnne nnym r. Nr 53, p. 503, późn. ucestnkm pstępwana, musą być nacne klauulą: NFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI drębne d ferty. 2. Wyknawcy pnsą wselke ksty wąane prygtwanem XIII. Mejsce I ferty neależne d wynku pstępwana pretargweg. termn składana fert. dłącne łżenem.oferty należy składać w gd. sedbe amawająceg kancelar Inspektratu Ubrjena, ulkwanej pry Królewskej 730 Warsawa lub presyłać pctą na adres: xy u[. xy /7, INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska /7, OO-909 WARSZAWA Kancelara Inspektratu Ubrjena Termn składana fert upływa w dnu gd. 9:00 (a termn łżena ferty pryjmuje sę termn wpłynęca ferty d amawająceg). W prypadku łżena pre wyknawcę ferty p termne kreślnym w ust.2 Zamawający newłcne g pnfrmuje wróc fertę p upływe termnu d wnesena dwłana. Mejsce termn twarca fert: łżenu ferty p termne ra Otwarce fert nastąp w sedbe Zamawająceg ulkwanej pry ul. Królewskej /7 w Warsawe w pt 09 dna gd. 0:00: XIV. Ops spsbu blcana ceny ferty. Cena ferty usług ra pdatek akcywy, jeżel na pdstawe drębnych prepsów spredaż twarów t cena wyrażna w jednstkach penężnych (w waluce plskej), uwględnająca pdatek d twarów pdatkem akcywym. 2. Cena ferty mus awerać w sbe całkwtą jej kalkulację, 3. usług pdlega bcążenu tj. wsystke ksty składnk wąane realacją amówena (dstawa sprętu, usługa nstalacj, wsparce tecłmcne usługa serwswa). Pry wylcanu ceny ferty, na każdym etape wylcana ceny, należy IU/428/yII-5/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna 7

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA grancyć sę d dwóch mejsc p precnku. 4. Cena ferty będe traktwana jak statecna cena umwna żadnym negcjacjm, astreżenem cęśc XVI pkt 4. ne będe pdlegać XV. Infrmacje dtycące walut bcych, w jakch mgą być prwadne rlcena mędy Zamawającym a Wyknawcą. Rlcena fnanswe będą realwane tylk w waluce plskej (PLN). XVI. Ops kryterów, którym amawający będe sę kerwal pry wybre ferty.. Wsystke ferty nepdlegające drucenu staną pddane cene według kryterum ceny, nacenu 00%. 2. Cena każdej ferty stane prelcna na wartść punktwą ferty według następuj ąceg wru: gde: C = Cmn / Cb * 00 pkt C0 lść uyskanych punktów, C mn najnżsa cena spśród fert nepdegających drucenu, C, cena ferty badanej. 3. Oblcena będą dknywane dkładnścą d dwóch mejsc p precnku. 4. W prypadku gdy w pstępwanu wpłyną c najmnej try (3) ferty nepdlegające drucenu, stane preprwadna aukcja elektrncna. Kryterum ceny fert w tku aukcj elektrncnej będe kryterum ceny, prelcanej autmatycne na wartść punktwą ferty (be ngerencj Zamawająceg) według wru kreślneg w ust. 2, dkładnścą d dwóch mejsc p precnku. 5. Za najkrystnejsą fertę stane wybrana ta ferta, której wartść punktwa, wylcna gdne apsam nnejseg rdału, jest najwęksa. XVII. Aukcja elektrncna. Dane wyknawców, który łżyl ferty nepdlegające drucenu, ne mają dstępu d systemu aukcyjneg, staną presłane d Państwwej Wytwórn Paperów Wartścwych S.A. (PWPW) celem ch arejestrwana w systeme. Dane dstępwe d systemu aukcyjneg (nawa użytkwnka hasłem) ra bepłatne nstrukcje bsług teg systemu staną m presłane drga elektrncną pre PwPw. 2. Wyknawcy mgą wąć udał w dpłatnym sklenu dtycącym bsług systemu aukcyjneg scegółwe nfrmacje mżna uyskać pd numerem telefnu: +48 (22) PWPW udela także nfrmacj techncnych wąanych prygtwanem stanwsk kmputerwych d współpracy systemem aukcyjnym pd numerem telefnu: +48 (22) lub e-mal em: aukcepwpw.pl 3. Zamawający ne pns dpwedalnśc a brak mżlwśc łżena fert xy trakce trwana aukcj elektrncnej, np. awara urądeń nfrmatycnych wyknawcy, awara łąca, które wyknawca wykrystuje d płącena sę platfrmą aukcyjną. 4. Zamawający pwtóry aukcję elektrncną tylk w prypadku awar systemu aukcyjneg, ptwerdnej pre PWPW. W/428/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K/20 Strna 8

9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wymagana techncne urądeń nfrmatycnych d udału w aukcj elektrncnej: Kmputer sbsty klasy PC ) a) Prcesr egarem I GH; b) 256 MB pamęc RAM. 2) Zanstalwane prgramwane: a) mnmalnych parametrach techncnych: System peracyjny Wndws 2000 lub nwsy; b) Preglądarka Internet Exp[rer w wersj c najmnej c) 3) Łące nternetwe 4) 5) 6 SP ; Srdwsk Java Runtme Enyrment w najnwsej dstępnej wersj. prepustwśc c najmnej 28 kbps. Knfguracja nfrastruktury telenfrmatycnej Użytkwnka mus apewnć stablny dstęp stacj rbcej Użytkwnka d wsystkch kmpnentów Systemu PPP. W scególnśc w prypadku stswana serwera Prxy należy upewnć sę, cy ne akłóca n dstępu d żadneg elementów Systemu PPP. Ważny kwalfkwany certyfkat pdpsu elektrncneg (gdny ustawą pdpse elektrncnym). Spsób pstępwana w tku aukcj elektrncnej, w tym wyskść mnmalnych pstąpeń, cas trwana aukcj warunk jej amknęca staną prekaane wyknawcm w aprsenu d udału w aukcj elektrncnej. Wyknawcy aprsen d udału w aukcj elektrncnej, składają klejne krystnejse pstąpena a pmcą frmulara umescneg na strne nternetwej -.ppp.pwpw.pl, w trybe bepśredneg płącena tą strną. Pstąpena, pd rygrem neważnśc, składa sę w pstac elektrncnej, patrne bepecnym pdpsem elektrncnym weryfkwanym pry pmcy ważneg kwalfkwaneg certyfkatu. Oferty składane pre Wyknawców pdlegają autmatycnej klasyfkacj na pdstawe kryterum ceny fert w tku aukcj elektrncnej, kreś]neg w Cęśc XVI SIWZ. XyIH. Infrmacje frmalnścach, jake pwnny stać dpełnne p wybre ferty w celu awarca Umwy w sprawe amówena publcneg. Newłcne p wybre najkrystnejsej ferty Zamawający awadm wyknawców, który łżyl ferty pdając nfrmacje. I ustawy ra ameśc nfrmacje, strne Zamawająceg. których mwa w art. 92 ust. których mwa w art. 92 ust. pkt ustawy na Zamawający awre umwę wyknawcą, który łżył najkrystnejsą fertę, w termne ne krótsym najkrystnejsej ferty faksem lub e-malem, w sedbe Zamawająceg astreżenem art. 83 nż 0 ustawy. dn d dna presłana awadmena wybre Zamawający preśle wybranemu Wyknawcy Zaprsene d pdpsana umwy nfrmacjam dtycącym dkładneg termnu pdpsana umwy. Wybrany Wyknawca, najpóźnej w termne wynacnym pre Zamawająceg w. Zaprsenu d pdpsana umwy, dstarcy d Zamawająceg ptwerdene wnesena abepecena należyteg wyknana umwy w wyskśc kreślnej w Zaprsenu d pdpsana umwy. XIX. Wymagana dtycące abepecena należyteg wyknana umwy.. Zabepecene należyteg wyknana umwy należy wneść na asadach kreślnych gwarancj kreśla ałącnk nr dla wadum jak w cęśc X - wór 9 d SIWZ. IU/428/yI-5/Z0/PN/AE/DOS/K/20 Strna 9

10 śwadcene SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zabepecene należyteg wyknana umwy łżne w frme nnej nż w penądu pwnn meć termn ważnśc dłużsy 20 dn d termnu wyknana urnwy. W prypadku newyknana umwy w termne, wyknawca bwąany jest d predłużena termnu ważnśc łżnej gwarancj (pręcena) pred upływem termnu jej ważnśc. Wyknawca, któreg ferta stane wybrana będe bwąany d wnesena abepecena należyteg wyknana umwy w wyskśc 0% (w akrąglenu d knecnśc wnesenu abepecena należyteg wyknana umwy wyknawca stane pwadmny psemne. pełnych łtych) wartśc amówena. O Wyknawcy stane wrócne 70% wartśc abepecena w termne 30 dn d unana pre Zamawająceg a należyce wyknane, dna wyknana amówena c stane ptwerdne prtklem dbru pdpsanym pre Odbrcę. Pstałe 30% wartśc abepecena będe pstawna na abepecene rsceń tytułu rękjm a wady upływu kresu rękjm. stane wrócna ne późnej nż w termne 5 dn d dna XX. Isttne dla strn pstanwena, które staną wprwadne d treśc aweranej umwy w sprawe amówena pancneg. Zgdne e wrem umwy stanwącym ałącnk nr XXI. Pucene pstępwana 2 d specyfkacj. śrdkach chrny prawnej pnyshgujacych wyknawcy w tku udelene amówena I. Wyknawcm. a także nnym sbm. których. nteres prawny dnał 2. Załącnk: uscerbku, w wynku narusena pre amawająceg kreś nych w ustawe asad udelana amóweń, prysługują śrdk chrny prawnej, Praw amóweń publcnych. w dale VI ustawy których mwa Pred upływem termnu d składana fert, w prypadku narusena pre Zamawająceg prepsów ustawy śrdk chrny prawnej prysługują równeż rganacjm resającym wyknawców wpsanym na lstę rganacj uprawnnych d wnsena śrdków chrny prawnej, prwadną pre Preesa Urędu Zamóweń Publcnych. -{ wymagana techncne Zał. I ZaŁ 2 - wór urnwy Zał. 3 - frmular. fertwy Zał. 4 - śwadcene spelnenu warunków udału w pstępwanu Zał. 5 - śwadcene braku pdstaw d wyklucena pstępwana Zał. 6 - wyka wyknanych dstaw Zał. 7 - wyknawcy ustanwenu repreentacj na cas trwana aukcj elektrncnej Zał. 8 - wór gwarancj pretargwej Zał. 9 - wór należyteg abepecena wyknana umwy PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ppłk Marus PŁAWIŃSKI IU/428/yll-5/Z0/PN/AE/DOs/K/20t Strna 0

11 Wymagana Załącnk nr techncne Lp. Nawa asrtymentu Ilść I Dysk d macery DELL sę 7 TB) Dysk Twardy TB RPM SAS 3,5 TGB SAS, Dysk pwnen być d DELL MD3000 wypsażny w pracy. Dysk pwnen nrmy być kmpatyblny DELL nr Dysk ne mgą być ne być nż 6 mesęcy. dysków pjemnśc pdcas 7200 Pwer yault MD dedykwany spełnać urądena prducenta urądena prducenta spręt starsy mże estawów (każdy estaw składa ramkwsankam HtSwap dysk twardy nterfejsem pracy ramkę/sank umżlwające mntaż prędkść brtwa talery 7200 Pweryault urądenem PwerVault MD3000 br/mn. pdłącene, także cęścą nacną kdem fabrycne dnawane. Oferwany 8. 2, RAM d DELL R900 RAM 2GB DDR2 ECC Mduł RAM O 2GB d pracy w DELL R900 DELL pwnny być d współpracy DELL Rwer pwnny Mduły ne mgą być RAM nrmy być DELL R900 PE 2900 nr. A ne być nż 6 mesęcy. DELL R GB) DELL Półka HP EVA HP M642A Fbre Drye frmy w 2 2 twardych GB 5K FC Drye. Kmplet kabl m.n. Kabel Fber Optc długśc mn. 5m Pamęć Pamęć PwerEdge pamęc serwerów ra serwerem ra 2900 wg specyfkacj pnżej 667 MH Fully Buffered DIMM /FBDIMM/ PC2-5300, pjemnśc wymagana prducenta serwera. Pamęć pwnna spełnać prducenta urądena PwerEdge (Pamęc pracująw parach). Oferwany spręt Ptreby: estaw-4x4gb(2x Ptreby: estawów pamęc estawy pamęc estaw-4x4gb(2x2gb) dyskwa d macery dyskwej Channel 450 Enclsure płącenwych prenacny serwere Pamęc Edge R900 ra fabrycne dnawane. kmpatyblna dedykwane spełnać cęścą urądena nacną kdem prducenta mże Strage Wrks starsy 6400 Hewlett.Packard wypsażna dysków Cable Multmde (LC-LC) 4. Netbk NetB (parametry mnmalne) 42 kp. Ekran 0, : 024x600 Chpset Dstswany Prcesr Prcesr Pamęć RAM Dysk HDD Multmeda Karta taktwany egarem lub secwa Wbudwana Prty/łąca Wbudwane: Klawatura WF Bluetth Napęd ptycny aferwaneg prcesra, d mn. Intel klasy x86 d pracy w c najmnej,83 GH, mn. L2 52KB pamęc według wynku dedykwany prcesr równważny wydajnścw preprwadnych pre Oferenta. GB DDR2 800MH SODIMM 024MB) Mn. 60 GB (S400RPM) Karta dż (lękwa HD Aud welkerunkwy_ra_kamera 0/ 00/ 000 RJ 45 I x yga, 3 USB 2.0, RJ-45, mkrfnwe,_wbudwany_cytnk_kart_3w_, Klawatura (układ US -QWERTY) Tuchpad Wbudwany Wreless Wbudwany gdna st (lx 802. mduł Bluetth 2, Sx DVD +/- RW ewnętrny a/g/n wbudwany 945G5E kmputerach prenśnych głśnk Cache testów ra mkrfn 2 łące słuchawkwe, łące

12 ISO Deklaracja Wymagana Załącnk nr techncne Batera Zaslac mn. 3-gnwwa mn. 65W I System peracyjny System peracyjny 32-bt gdny punktem 4.5, ne wymagający aktywacj a_pmcą telefnu_lub_internetu + nśnk. Certyfkaty Certyfkat dla prducenta sprętu bejmujący prces standardy prjektwana prdukcj (ałącyć dkument ptwerdający spełnane wymgu); 400 dla prducenta sprętu; gdnśc CE (ałącyć d ferty) Inne Waga w wymaganej w SIWZ knfguracj max,5 kg Bepeceństw Złące typu Kensngtn Gwarancja Gwarancja prducenta śwadcna na mejscu u klenta Cas reakcj serwsu - d kńca następneg dna rbceg d dna głsena Frma serwsująca mus psadać ISO 900 :2000 na śwadcene usług serwswych ra psadać autryacje prducenta kmputera dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty. Ośwadcene prducenta kmputera, że w prypadku ne wywąywana sę bwąków gwarancyjnych ferenta lub frmy serwsującej, prejme na sebe wselke bwąana wąane serwsem gwarancyjnym. Uskdny dysk twardy pstaje u Zamawająceg. Inne Mżlwść telefncneg sprawdena knfguracj sprętwej kmputera ra warunków gwarancj p pdanu numeru seryjneg bepśredn u prducenta lub jeg predstawcela. Dłącny nśnk e sterwnkam. Mys ptycna dedykwana d pracy ntebkem nacna lgem prducenta ntebka. Pdkładka materałwa pd mys (max 260 x 220 mm, pwerchna rbca tkanny, spód antypślgwy gumy). 5. Prjektr PRl urądene Jasnść Optymalna rdelcść Knwersja nnych rdelcśc prenśne (parametry mnmalne) lkpi 3000 ANSI lumenów 024x x 200 (UXGA) Kntrast 200: Ustawene strśc Autmatycne (pry pmcy funkcj autfcus) ręcne Źródła wejścwe sygnału (łąca S-Vde, vde, RGB, USB wbudwane w prjektre) Wejśce x Aud Mnmalna prekątna brau Odleglść d ekranu Żywtnść lampy Waga 0,9 m 3 m >=2500 h w standardwym trybe pracy lampy Max.,8 kg Ne mus być prdukwana pre prducenta kmputera, mże t być nakwany lgem prducenta kmputera prdukt GEM. 2

13 Załącnk nr Wymagana techncne Inne wymagana ddatkwe Gwarancja prducenta na prjektr Gwarancja prducenta na lampę Wbudwany głśnk Autmatycne dstrajane strśc pry mane welkśc brau Autwłącene prjektra pre łące RGB p pdanu sygnału kmputera d prjektra Autwyłącane prjektra pry braku sygnału Cyfrwa krekta efektu trapeu autmatycna w pne mn. +- 4Q0 Mżlwść cyfrwej krekcj brau Krekcja brau d klru ścany Mżlwść prwadene preentacj nśnka Pen Dlye Mżlwść presyłana brau p łącu Bluetth lub WF LAN nebędne akcesra w kmplece Kmplet kabl płącenwych aslających Menu bsług prjektra w jęyku plskm Dkumentacja użytkwnka w jęyku plskm Dkumentacja użytkwnka wjęyku plskm trba transrtwa Cas reakcj serwsu - d kńca następneg dna rbceg. Frma serwsująca mus psadać ISO 900:2000 na śwadcene usług serwswych ra psadać autryacje prducenta prjektra dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty. Ośwadcene plskeg predstawcela prducenta prjektra, że w prypadku ne wywąywana sę bwąków gwarancyjnych ferenta lub frmy serwsującej, prejme na sebe wselke bwąana wąane serwsem dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty ra_dstarcneg_sretu. Mn. 60 mesęcy (śwadcene prducenta prjektra sedbą na terene Plsk dtycące długśc gwarancj na prjektr dłącyć d ferty) Mn. 2 mesęcy (śwadcene prducenta prjektra sedbą na terene Plsk dtycące długśc gwarancj na. lampę dłącyć d ferty) 6. Prjektr PR2 urądene Ilść pksel Jasnść Optymalna rdelcść prenśne (parametry mnmalne) 23 kp 2,35 mln 400 ANSI lumenów 024x768 knwersja nnych rdelcśc 600x200 (UXGA), 920x080 (HDTy 080) Kntrast 800: Złąca wejścwe wbudwane w prjektre S-Vde, vde, cmpnent 2 X RGB analgwe. x HDMI, R 45, 2x USB A, USB B Wejśce 4 x Aud Złąca wyjścwe X RGB, x aud Plt Beprewdwy bsługą mysy kmputerwej wskaźnkem laserwym Głśnk mn. 0W Żywtnść lampy 3000 h w standardwym trybe pracy lampy 3

14 d Załącnk nr Wymagana techncne Inne wymagana ddatkwe Gwarancja prducenta na prjektr Gwarancja prducenta na lampę Funkcja Lens Shft w pne Mżlwść pdłącena wyśwetlena brau kmputera p łącu USB Optycne sterwana welkść strść brau Autwyłącane prjektra pry braku sygnału Mżlwść prewdwej (p sec LAN) beprewdwej (p sec WF LAN (mduł WF w kmplece)) transmsj brau kmputerweg Cyfrwa krekta efektu trapeu w pne mn Mżlwść cyfrwej krekcj brau Krekcja brau d klru ścany Sterwane prjektrem p łącu RJ 45 VGA (F-ID 5PIN), Mżlwść prwadena preentacj danych typu.pdf, ppt,.mpge2 nśnka Pen Drye be knecnśc knwersj d nnych plków Wskaźnk laserwy wbudwany w plce prjektra Kmplet kabl płącenwych aslających Menu bsług prjektra wjęyku plskm Dkumentacja użytkwnka wjęyku plskm Presuwana aślepka bektywu wyłącająca lampę Trba transprtwa Maskwnca łąc kablwych kabl w kmplece Cas reakcj serwsu - kńca następneg dna rbceg. Frma serwsująca mus psadać ISO 900:2000 na śwadcene usług serwswych ra psadać autryacje prducenta prjektra dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty. Ośwadcene plskeg predstawcela prducenta prjektra, że w prypadku ne wywąywana sę bwąków gwarancyjnych ferenta lub frmy serwsującej, prejme na sebe wselke bwąana wąane serwsem dkumenty ptwerdające ałącyć d ferty ra dstarcne sretu. Mn. 60 mesęcy (śwadcene prducenta prjektra sedbą na terene Plsk dtycące długśc gwarancj na prjektr dłącyć d ferty) Mn. 2 mesęcy (śwadcene prducenta prjektra sedbą na terene Plsk dtycące długśc gwarancj na lampę dłącyć d ferty) 7. UPS 800 VA (parametry mnmalne) 46 kp Technlga yfd Mc prna Mc recywsta Praca sec Cęsttlwść 800VA 520W 45-55H -I- H Zakres napęca wejścweg -- 84V - 264V +-2% Napęce wyjścwe Praca bater jak na wejścu Napęce wyjścwe 230V ±- 5% Prg prełącana: UPS-seć Cęsttlwść napęca wyjścweg (praca bater) 89V- 259V+-2% 50H +-H Kstałt napęca wyjścweg pry pracy bateryjnej Cas prełącena na UPS snus <3ms 4

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo