oradca prezesa spółki z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oradca prezesa spółki z o.o."

Transkrypt

1 T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno być przygotowane i przeprowadzone ściśle według obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne uchybienia mogą bowiem być powodem m.in. do skutecznego zaskarżenia przez któregoś ze wspólników uchwał podjętych podczas obrad zwyczajnego zgromadzenia. Co więcej, w obowiązujących przepisach wyraźnie określono termin, w którym musi się odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PORAD EKSPERTA Osobowość prawna sp. z o.o. w organizacji 10 Przekształcenie w spółkę z o.o. 11 Uprawnienia wspólników w umowie spółki 13 Dokapitalizowanie firmy 14 Wyłączenie wspólnika 16 Przymusowe umorzenie udziałów 18 Ograniczenia spółki jednoosobowej 19 Okoliczności zakupu udziałów w firmie 20 Umowa z członkiem rady nadzorczej 22 Podział udziałów w spółce z o.o. 24 Wypłata zaliczki na dywidendę 25 Ustanowienie dodatkowych kapitałów 26 ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OCENA KONDYCJI SPÓŁKI Aby skutecznie kierować przedsiębiorstwem, potrzebna jest umiejętność oceny stanu finansów firmy. Do tego niezbędna wydaje się zdolność analizowania sprawozdania finansowego i wyciągania z niego istotnych wniosków. Przekłada się to bowiem na trafne decyzje korporacyjne. W artykule prezentujemy praktyczne wskazówki, które pozwolą szybko weryfikować podstawowe zależności pieniężne spółki. Sprawozdania finansowe mają bowiem także znaczenie przy ocenie kondycji finansowej kontrahentów. Dlatego warto wiedzieć, jak czytać takie dokumenty. str. 41 JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG PARABANKÓW DOBRE RADY Obecna sytuacja rynkowa często zmusza przedsiębiorców, szczególnie drobnych, jak również udziałowców małych spółek z o.o. do poszukiwania różnych sposobów dofinansowania. Na polskim rynku usług finansowych pojawia się coraz więcej firm oferujących łatwe i szybkie pożyczki. Należą do nich także parabanki, które często reklamują korzystne produkty. Jednak warto pamiętać, że instytucje pozabankowe często działają bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finansowym. To powoduje, że należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do oferowanych w ten sposób możliwości finansowania. str. 51 UPADŁOŚĆ ZABEZPIECZENIE PRZED KONSEKWENCJAMI Niepewna sytuacja rynkowa i gospodarcza niejednokrotnie doprowadza do tego, że nawet przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej stają się niewypłacalne albo zagrożone niewypłacalnością z przyczyn od nich niezależnych. Niejednokrotnie ponoszą one również negatywne konsekwencje błędnych lub nieetycznych działań i decyzji swoich kontrahentów. Zdarza się też, w szczególności w sektorze usług budowlanych, że upadłość jednego podmiotu pociąga za sobą niewypłacalność innych. W artykule wskazujemy, w jaki sposób zabezpieczyć się przed konsekwencjami upadłości. str. 93 Z a d a j p y t a n i e e k s p e r t o m, p r z e ś l i j j e n a a d r e s Z w i p. p l

2 w najbliższych NUMERACH ODPOWIEDZILANOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZASADY Prowadzenie spółki z o.o. to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Nie chodzi tu tylko o zadowolenie właścicieli (udziałowców) wysoką stopą zwrotu z ich inwestycji czy o dążenie do budowy wymiernej wartości zarządzanego podmiotu. Członek zarządu jest bowiem także odpowiedzialny z tytułu wielu, ciążących na nim z mocy prawa, obowiązków i zakazów. Kodeks spółek handlowych oraz Kodeks karny przewidują odpowiedzialność majątkową i kary za niewywiązanie się z przyjętych zobowiązań spółki. Członkowie zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji mogą podlegać także odpowiedzialności podatkowej (skarbowej), organizacyjnej i dyscyplinarnej. W artykule odpowiadamy m.in. na pytania z jakiego tytułu kształtuje się odpowiedzialność zarządu, w jaki sposób można uniknąć zbędnego ryzyka w zarządzaniu spółką oraz czy możliwym jest zupełne uwolnienie się od takiej odpowiedzialności. PRAWO ANTYMONOPOLOWE NOWELIZACJA USTAWY Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje m.in. usprawnienie systemu kontroli koncentracji oraz skuteczniejsze wykrywanie niedozwolonych porozumień. Jednym z rozwiązań zwiększających skuteczność wykrywania niedozwolonych porozumień jest usprawnienie programu łagodzenia kar leniency, który umożliwia uczestnikowi niedozwolonego porozumienia uniknięcie lub obniżenie sankcji finansowej w zamian za współpracę z Urzędem i dostarczenie informacji na temat zmowy. Wprowadzone zmiany mają być bowiem przede wszystkim bardziej przyjazne dla przedsiębiorców. Obecnie tylko podmiot, który jako pierwszy poinformuje Urząd o niedozwolonych praktykach może liczyć na całkowite zwolnienie z kary pozostali jedynie na obniżenie sankcji. Zgodnie z nową ustawą firma, która złoży tzw. wniosek leniency jako druga lub kolejna, będzie mogła uzyskać dodatkowe obniżenie kary. Kolejną nowością w polskim prawie antymonopolowym jest wprowadzenie możliwości dobrowolnego poddania się karze w zamian za obniżenie kary o 10%. Zmiany dotyczą także terminów rozpatrywania spraw z zakresu kontroli koncentracji. ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI WEKSLEM ZASADY Weksel jest często spotykaną formą zabezpieczenia transakcji gospodarczych o znacznej wartości. Prosty sposób jego wystawienia, ograniczona możliwość podważenia zobowiązania wekslowego oraz uproszczony sposób dochodzenia roszczeń z weksla tworzą z niego atrakcyjną metodę zagwarantowania skutecznego wykonania zobowiązania. Weksel jest również papierem wartościowym na zlecenie, co znacznie ułatwia jego zbycie. Nie każdy jednak podmiot oraz nie wszystkie rodzaje transakcji mogą zostać objęte zobowiązaniem wekslowym. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej wygodnej formy zabezpieczenia roszczeń warto znać przepisy regulujące wystawianie weksli. W artykule omawiamy podstawowe zasady prawa wekslowego. Analiza przepisów pozwoli na łatwe wykorzystanie weksla, zapewniając tym samym ważność dokonanych czynności prawnych. AZO 123 Z a p i s z s i ę n a b e z p ł a t n y n e w s l e t t e r w w w. d o r a d c a p r e z e s a. w i p. p l

3 Szanowny Czytelniku W bieżącym numerze polecam artykuł Zgromadzenie wspólników zwołanie i przeprowadzenie. Należy pamiętać, że kodeks spółek handlowych stanowi, iż w sytuacji, kiedy rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to zgromadzenie powinno odbyć się do 30 czerwca następnego roku. Przedmiotem obrad powinno być przede wszystkim rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zachęcam także do lektury artykułu Analiza sprawozdań finansowych ocena kondycji spółki. Zdolność analizowania sprawozdania finansowego i wyciągania istotnych wniosków jest bowiem niezbędna, aby móc odpowiednio modyfikować działania. W publikacji prezentujemy praktyczne wskazówki, które pozwolą szybko analizować podstawowe zależności finansowe firmy. Polecam także zapoznać się ze zmianami w VAT, które zaczęły obowiązywać od tego roku. Tym razem omawiamy zmiany, które od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują w odliczaniu VAT od nabycia samochodów osobowych, a także od wydatków na ich eksploatację, w szczególności na paliwo. Serdecznie pozdrawiam oradca Dprezesa spółki z o.o. Wydawca: Weronika Wota Redaktor: Barbara Brózda Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny publikacji: Dominika Raczkowska Skład i łamanie: 6AN Studio Korekta: Zespół Druk: Miller Druk sp. z o.o. Nakład: 700 egz. Rada konsultantów: dr Marek Grzybowski (radca prawny, wspólnik spółki Linklaters&Aliance, Komosa, Wiśniewski, Grzybowski i Wspólnicy sp. k.), dr Wiesław Opalski (radca prawny, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim), prof. Andrzej Wiśniewski (radca prawny Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnych), Przemysław Wierzbicki (adwokat) Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks NIP: Numer KRS: Barbara Brózda redaktor prowadząca Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Dwumiesięcznik chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w dwumiesięczniku bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w dwumiesięczniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w dwumiesięczniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom.

4

5 P O R A D Y E K S P E R T A o d p o w i e d z i n a p y t a n i a c z y t e l n i k ó w Spółka z o.o. w organizacji nabywa osobowość prawną dopiero z chwilą wpisu do KRS 10 Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. jest możliwe 11 W umowie spółki można zastrzec indywidualne uprawnienia wspólników 13 Dokapitalizowanie firmy bez zmiany jej umowy zależy od zapisów w samej umowie 14 Wyłączenie wspólnika następuje poprzez wytoczenie powództwa przez pozostałych udziałowców 16 Procedura przymusowego umorzenia udziałów musi spełniać warunki Kodeksu spółek handlowych 18 Na jednoosobowej spółce z o.o. spoczywają ograniczenia prawne 19 Przy kupnie udziałów w spółce z o.o. należy dokonać weryfikacji okoliczności zakupu 20 Umowę z członkiem rady nadzorczej zawiera zarząd 22 Podział udziałów w spółce z o.o. musi odpowiadać regulacjom kodeksowym 24 Wypłata zaliczki na dywidendę jest dopuszczalna, o ile umowa spółki tak stanowi 25 Decyzję o dodatkowych kapitałach w spółce z o.o. należy zapisać w akcie założycielskim lub w podjętej uchwale 26 T e m a t n u m e r u ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE I PRZEPROWADZENIE 29 Rok obrotowy i kalendarzowy 30 Inicjatywa należy do zarządu 30 Zawiadomienie wysłane odpowiednio wcześniej 31 Za pośrednictwem poczty elektronicznej 31 Szczegółowy porządek obrad 32 Miejsce obrad 33 Dokładne wyliczenie porządku 33 Udzielanie absolutorium 33 Wolne wnioski 34 Wszyscy traktowani jednakowo 35 Prawo do uczestnictwa 35 Przeprowadzanie głosowania 35 Zasady protokołowania 35 maj czerwiec 5

6 Spis treści Powód do zaskarżenia uchwał 36 Podstawa prawna 37 Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. wzór 37 Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wzór 38 Analiza sprawozdań finansowych ocena kondycji spółki 4 2 Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 43 Wnioski z analizy sprawozdania finansowego 43 Ocena kondycji finansowej firmy 45 Ocena rachunku zysków i strat 45 Ocena rachunku przepływów pieniężnych 45 Ocena wariantów przepływów pieniężnych 46 Ocena działalności firmy przez pryzmat sprawozdania 47 Ocena płynności finansowej spółki 48 Dodatkowe kwestie, o których trzeba pamiętać przy analizie sprawozdań 49 Podstawa prawna 50 Jak korzystać z usług parabanków dobre rady 51 Złe praktyki w czynnościach parabanków 52 Błędne porównania instytucji finansowych 53 Różnice pomiędzy podmiotami oferującymi pożyczki: parabank a firma pożyczkowa 53 W ofercie dostępnych produktów także lokaty 54 Praktykowanie zasady ograniczonego zaufania 55 Możliwość wnioskowania o unieważnienie umowy 55 Nowelizacja ustawy szersza ochrona praw konsumentów 55 Umowa kredytu na lokal zawierana z bankiem wzór 56 Zbycie majątku firmy zmiany w podatkach 61 Sprzedaż towarów używanych 62 Sprzedaż samochodów osobowych 62 Nabycie i eksploatacja samochodów osobowych i z tzw. kratką 63 Odliczenie VAT od 1 kwietnia 2014 r. 63 Ewidencja w urzędzie skarbowym 65 Wystawianie faktur

7 Korygowanie faktur 66 Treść faktury korygującej 67 Zbiorcze faktury korygujące 67 Potwierdzenie odbioru korekty 67 Przepisy przejściowe 67 Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT 67 Zwrot kwoty podatku naliczonego 68 Towary i usługi z niższym VAT 68 Zwolnienia od VAT 68 Zmiany w podatkach dochodowych osób prawnych 69 Podstawa prawna 70 O u t s o u r c i n g w f i r m i e o pt y m a l i z acja w y dat ków 7 1 Istota certyfikatów wyspecjalizowanej firmy usługowej 72 Skutki podatkowe korzystania z podmiotu zewnętrznego 73 Dokładne uregulowanie postanowień umownych 74 Odpowiedzialność za spowodowane szkody 75 Zastrzeżenie możliwości rozwiązania umowy 75 Outsourcing w ramach przejęcia zakładu pracy i pracowników 76 Rozliczanie wydatków w kosztach uzyskania przychodów 76 Podstawa prawna 76 Umowa świadczenia usług outsourcingowych wzór 77 Dyskryminacja przeciwdziałanie w mie jscu pracy 81 Zasada równego traktowania w zatrudnieniu 82 Dyskryminowanie bezpośrednie a pośrednie 82 Konsekwencje naruszenia zakazu dyskryminacji 83 Przykłady dyskryminacji 83 Dyskryminacja a wyrównywanie szans 84 Dyskryminacja pozytywna 85 Równość wynagradzania 85 Orzecznictwo europejskie 87 Przeciwdziałanie dyskryminacji 88 Podstawa prawna 89 Regulamin pracy pracodawcy wzór 90 maj czerwiec 7

8 Spis treści Upadłość zabezpieczenie przed konsekwencjami 93 Podstawy ogłoszenia 94 Rola sądu upadłościowego 94 Upadłość układowa i likwidacyjna 95 Skutki ogłoszenia upadłości 96 Ograniczenie kompetencji zarządu 96 Mechanizmy zabezpieczające przed negatywnymi skutkami upadłości 96 Wyłączenie z masy upadłości 97 Mechanizmy rozliczenia wierzytelności 98 Bezskuteczność czynności upadłego dokonanych na szkodę wierzycieli 98 Podstawa prawna 99 Uczciwa konkurencja w PZP normy postępowania 101 Zakres regulacji wyjątki 103 Dokumentacja przetargowa 103 Wykluczenie wykonawcy z postępowania 104 Ramy uczciwej konkurencji 104 Odstąpienie od umowy tylko wyjątkowo 104 Postępowanie dyskryminujące 106 Wskazówki dla uczestników postępowania 106 Kryteria oceny ofert przetargowych 107 Środki ochrony prawnej 109 Podstawa prawna 110 FA K TO R I N G Z A B E Z P I E C Z E N I E Ź RÓ D Ł A P R Z YC H O D ÓW Rodzaje usługi 112 Wybór usługi i faktora 113 Szybka poprawa finansów 113 Faktoring bankowy nie dla wszystkich firm 114 Korzyści factoringu 115 Koszty usługi 115 Idealna umowa

9 Porady eksperta odpowiedzi na pytania czytelników >> Kiedy spółka z o.o. w organizacji nabywa osobowość prawną? 10 >> Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.? 11 >> Czy w umowie spółki można uprzywilejować jednego wspólnika? 13 >> Jak przeprowadzić dokapitalizowanie firmy? 14 >> Jak wygląda procedura wyłączenia udziałowca? 16 >> Jakie warunki należy spełnić, aby umożliwić przymusowe umorzenie udziałów? 18 >> Czy na jednoosobowej spółce z o.o. spoczywają szczególne ograniczenia prawne? 19 >> Na co zwrócić uwagę przy kupnie udziałów? 20 >> Kto zawiera umowę z członkiem rady nadzorczej? 22 >> Jak dokonać podziału udziałów w firmie? 24 >> Kiedy dopuszczalna jest wypłata zaliczki na dywidendę? 25 >> Jak ustanowić kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy? 26 Michał Koralewski radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

10 Porady eksperta Spółka z o.o. w organizacji nabywa osobowość prawną dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Pytanie: Zakładamy spółkę z o.o. Po podpisaniu umowy spółki u notariusza, a przed wpisaniem jej do rejestru przedsiębiorców KRS, planujemy nabyć dla naszej firmy towar oraz podpisać kilka umów handlowych z kontrahentami. Kto powinien reprezentować spółkę w tego typu transakcjach? Odpowiedź: Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. nabywa ona podmiotowość prawną, co oznacza, że od tej chwili może być podmiotem praw i obowiązków, stając się niezależną od jej wspólników jednostką organizacyjną. Osobowość prawną jednakże spółki kapitałowe (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna) nabywają dopiero z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami spółka kapitałowa funkcjonuje jako spółka w organizacji. Na gruncie przepisów prawa jej status można porównać do spółek osobowych prawa handlowego (np. spółki jawnej). Spółki te od spółek kapitałowych odróżnia przede wszystkim sposób zarządzania, a także ponoszenia odpowiedzialności wspólników oraz reprezentacji. Dlatego też do czasu uzyskania osobowości prawnej przez spółkę z o.o. w organizacji działa ona na odmiennych zasadach niż po dokonaniu jej wpisu do KRS. Reprezentacja powołanego zarządu Spółkę z o.o. w organizacji może w pierwszej kolejności reprezentować zarząd, jeśli został już powołany. W przeciwieństwie bowiem do spółki akcyjnej, przy tworzeniu spółki z o.o. nie ma obowiązku natychmiastowego powołania tego organu. W przypadku zaś wyboru członków zarządu będą mogli oni występować w imieniu spółki nawet przed jej wpisem do rejestru. Zastosowanie znajdą w tym przypadku postanowienia umowy spółki określające zasady jej reprezentacji, a przy ich braku odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych [ksh]. Zgodnie zatem z art ksh, stosowanym w związku z art ksh, jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, a zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Brak reprezentacji prokurenta Pamiętać przy tym należy, że spółka w organizacji nie może być reprezentowana przez prokurenta, gdyż tego ostatniego może ustanowić tylko przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru. Ustanowienie prokury będzie więc możliwe po dokonaniu rejestracji spółki. Takiej formy reprezentacji spółki w organizacji nie przewiduje ponadto przepis art ksh. Reprezentacja pełnomocników Kolejną grupą osób uprawnionych do reprezentowania spółki z o.o. przed jej wpisem do KRS są pełnomocnicy powołani jednomyślną uchwałą wspólników. Pełnomocnikami takimi mogą być zarówno wspólnicy spółki, jak i osoby trzecie. Reprezentacja jednoosobowej spółki Nieco inaczej zasady reprezentacji spółki z o.o. w organizacji przedstawiają się w spół- 10

11 kach jednoosobowych. W takim wypadku ustawodawca przewidział wprost zakaz reprezentowania takiej spółki przez jej jedynego wspólnika. Może on jedynie zgłosić spółkę do rejestru (art. 162 ksh). W praktyce obostrzenie to oznacza, że jedyny wspólnik nie może być pełnomocnikiem spółki, wolno wszakże umocować inną osobę do występowania w imieniu spółki. W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników, w tym uprawniony jest do powołania pełnomocnika (art. 156 ksh). Może on również zostać powołany do zarządu jedno- lub wieloosobowego. W takim wypadku jednakże nie będzie mógł reprezentować spółki aż do czasu jej wpisu do KRS. W sytuacji zaś gdyby jednoosobowa spółka w organizacji została postawiona w stan likwidacji, jej wspólnik nie mógłby pełnić funkcji likwidatora. Z tym stanowiskiem związane jest bowiem uprawnienie do reprezentacji spółki. Podstawa prawna ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm.). Spółkę cywilną można przekształcić w spółkę z o.o. Pytanie: Prowadzimy działalność gospodarczą w formie dwuosobowej spółki cywilnej. Obecnie chcielibyśmy przekształcić naszą spółkę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy możemy tego dokonać bez likwidacji spółki cywilnej i zakładania nowej spółki z o.o.? Jak wygląda procedura takiego przekształcenia? Odpowiedź: Spółka cywilna nie jest spółką handlową, lecz jedynie umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy innymi przedsiębiorcami. Z tego względu spółka ta nie jest wpisywana do żadnego rejestru lub ewidencji, a w obrocie gospodarczym występują jej wspólnicy, nie zaś sama spółka. Podobnie majątek wniesiony do spółki bądź nabyty w ramach jej działalności staje się mieniem wspólnym jej członków. Tak znaczne odmienności pomiędzy spółką cywilną a spółkami prawa handlowego sprawiły, że ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie odmiennej procedury przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową. Nie oznacza to wszakże, że takie przekształcenie nie jest możliwe. Można go bowiem dokonać i to na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich wynika z możliwości wpisania spółki cywilnej do rejestru przedsiębiorców KRS na podstawie przepisów art. 26 Kodeksu spółek handlowych (ksh). W takim przypadku z chwilą wpisu spółka cywilna staje się spółką jawną. Ostatni z podmiotów wstępuje w ogół praw i obowiązków dotychczasowej spółki cywilnej, majątek jej wspólników staje się zaś mieniem spółki jawnej. Zmiany w umowie przed wpisem Przed dokonaniem wpisu w KRS należy dostosować umowę spółki do wymogów, jakim powinna odpowiadać umowa spółki jawnej, którymi są określenie: maj czerwiec 11

12 Porady eksperta firmy i siedziby spółki; wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości; przedmiotu działalności spółki; czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Kolejnym krokiem w takim wypadku będzie przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Drugim wariantem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową jest bezpośrednie przekształcenie jej w spółkę z o.o., stosując do tego odpowiednio przepisy o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o. Do przekształcenia w spółkę z o.o. wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i ją reprezentujących, zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej, dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej (art. 551 i n. ksh). Pisemne plany przekształcenia Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej, podpisują go wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Należy go następnie poddać badaniu biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd na wniosek wspólników. Plan przekształcenia powinien zawierać następujące informacje: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa dalej. Z A Ł ĄCZNIKI PLANU P R Z E K S Z TA ŁC E N I A Do planu przekształcenia należy dołączyć: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, w tym przypadku spółki z o.o., wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone do celów przekształcenia. Po sporządzeniu i zbadaniu planu przekształcenia przez biegłego rewidenta należy podjąć uchwałę o przekształceniu spółki. Uchwała ta zawiera również tekst umowy spółki z o.o. Ustawodawca przewidział dla niej formę aktu notarialnego. Akt notarialny składa się następnie wraz z odpowiednimi formularzami KRS, NIP, REGON i ZUS sądowi rejestrowemu, a ten dokonuje wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców. Dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej muszą następnie dokonać zmiany swoich wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Mogą oni wybrać jedną z dwóch możliwości: całkowicie wykreślić swoją działalność 12

13 gospodarczą i kontynuować ją w ramach spółki z o.o., zmienić wpis, wykreślając informację o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. W tym wypadku będą oni nadal indywidualnymi przedsiębiorcami, niezależnie od prowadzenia działalności przez spółkę z o.o. Wariant szybszy oraz wariant tańszy Drugi sposób jest szybszy i tańszy, jednakże do czasu wpisania spółki z o.o. do rejestru w obrocie funkcjonuje nadal spółka cywilna. Pierwszy wariant pozwala na szybszą zmianę zasad odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Uprzednie przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną modyfikuje bowiem te zasady. W spółce jawnej co prawda wspólnicy także ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową, jednakże w pierwszej kolejności odpowiada sama spółka, a jej wierzyciele mogą wszcząć egzekucję przeciwko wspólnikom dopiero w razie bezskutecznej egzekucji prowadzonej przeciwko samej spółce. Wybór jednej z omówionych opcji zależny będzie więc od indywidualnych uwarunkowań przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Podstawa prawna ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm.). W umowie spółki można zastrzec indywidualne uprawnienia poszczególnych wspólników Pytanie: Planujemy powołać do życia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mam być jej głównym udziałowcem. Chciałbym w umowie spółki przewidzieć jak najwięcej przydatnych uprawnień dla mnie, tak abym miał jak największy wpływ na prowadzenie działalności przez spółkę. Sam jednak nie chcę być w jej zarządzie. Proszę o wskazanie, jakie kompetencje mogą zostać mi przyznane w umowie spółki. Odpowiedź: Należy odróżnić dwie odrębne instytucje prawa handlowego, które pozwalają na uprzywilejowanie niektórych spośród wspólników w spółkach kapitałowych. Pierwszą z nich jest uprzywilejowanie posiadanych przez danego wspólnika udziałów, drugą natomiast przyznanie mu indywidualnych przywilejów ściśle związanych z jego osobą. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi rodzajami dodatkowych uprawnień jest inny sposób związania ich ze wspólnikiem. W przypadku bowiem udziałów uprzywilejowanych prawa z nich wynikające będą funkcjonować także po ich sprzedaży. Nabywca takich udziałów będzie mógł zatem korzystać z przypisanych do nich prerogatyw. Przyznanie natomiast uprawnień konkretnemu wspólnikowi ma tę cechę, że wygasają one z chwilą utraty członkostwa w spółce przez danego udziałowca. Z drugiej wszakże strony są one niezależne od liczby posiadanych przez niego udzia- maj czerwiec 13

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.12.2016 godz. 11:20:27 Numer KRS: 0000480276 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem

dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:38:56 Numer KRS: 0000191699

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:38:56 Numer KRS: 0000191699 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:38:56 Numer KRS: 0000191699 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.11.2015 godz. 07:29:19 Numer KRS: 0000557549

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.11.2015 godz. 07:29:19 Numer KRS: 0000557549 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.11.2015 godz. 07:29:19 Numer KRS: 0000557549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:04:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:04:45 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2016 godz. 13:04:45 Numer KRS: 0000368094 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2015 godz. 11:22:52 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2015 godz. 11:22:52 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2015 godz. 11:22:52 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 12:57:04 Numer KRS: 0000424707

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 12:57:04 Numer KRS: 0000424707 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 12:57:04 Numer KRS: 0000424707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:10:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:10:28 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 22:10:28 Numer KRS: 0000526494 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 19:01:00 Numer KRS: 0000126288

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 19:01:00 Numer KRS: 0000126288 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2015 godz. 19:01:00 Numer KRS: 0000126288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:12:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:12:53 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:12:53 Numer KRS: 0000328577 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2015 godz. 18:11:33 Numer KRS: 0000126048

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2015 godz. 18:11:33 Numer KRS: 0000126048 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2015 godz. 18:11:33 Numer KRS: 0000126048 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL Temat numeru oradca marzec kwiecień, nr 2 (128) ISSN 2353-429X PREZESA SPÓŁKI Z O.O. DP RAWO ZARZĄDZANIE FINANSE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ZA NIEOPŁACONE SKŁADKI DO ZUS Obowiązkiem spółki

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki akcyjnej EMMERSON S.A. w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.10.2015 godz. 08:31:52 Numer KRS: 0000372190

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.10.2015 godz. 08:31:52 Numer KRS: 0000372190 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.10.2015 godz. 08:31:52 Numer KRS: 0000372190 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:04:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:04:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 13:04:18 Numer KRS: 0000059933 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 11:40:06 Numer KRS: 0000365415

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 11:40:06 Numer KRS: 0000365415 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2015 godz. 11:40:06 Numer KRS: 0000365415 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:05:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:05:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2016 godz. 22:05:26 Numer KRS: 0000598353 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2015 godz. 17:40:32 Numer KRS: 0000255624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2015 godz. 17:40:32 Numer KRS: 0000255624 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2015 godz. 17:40:32 Numer KRS: 0000255624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 13:02:36 Numer KRS: 0000439686

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 13:02:36 Numer KRS: 0000439686 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2015 godz. 13:02:36 Numer KRS: 0000439686 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:32:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:32:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2016 godz. 12:32:46 Numer KRS: 0000502959 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.10.2015 godz. 09:20:49 Numer KRS: 0000285379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.10.2015 godz. 09:20:49 Numer KRS: 0000285379 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.10.2015 godz. 09:20:49 Numer KRS: 0000285379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2015 godz. 14:29:12 Numer KRS: 0000445446

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2015 godz. 14:29:12 Numer KRS: 0000445446 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2015 godz. 14:29:12 Numer KRS: 0000445446 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy ŚWIADECTWO PRACY v wydawanie, v wypełnianie, v korekty v odpisy Świadectwo pracy wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy Odrębne zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych choć obowiązują

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.01.2013 godz. 11:14:35 Numer KRS: 0000399284 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:10:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:10:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 00:10:46 Numer KRS: 0000511638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.10.2015 godz. 19:16:02 Numer KRS: 0000240407

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.10.2015 godz. 19:16:02 Numer KRS: 0000240407 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.10.2015 godz. 19:16:02 Numer KRS: 0000240407 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:41:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:41:18 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2016 godz. 16:41:18 Numer KRS: 0000528574 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2015 godz. 22:10:57 Numer KRS: 0000417172

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2015 godz. 22:10:57 Numer KRS: 0000417172 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2015 godz. 22:10:57 Numer KRS: 0000417172 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2015 godz. 09:26:15 Numer KRS: 0000537250

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2015 godz. 09:26:15 Numer KRS: 0000537250 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2015 godz. 09:26:15 Numer KRS: 0000537250 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2888 SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU o poselskim projekcie ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 16:58:27 Numer KRS: 0000493945

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 16:58:27 Numer KRS: 0000493945 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2014 godz. 16:58:27 Numer KRS: 0000493945 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.12.2014 godz. 09:48:18 Numer KRS: 0000533910

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.12.2014 godz. 09:48:18 Numer KRS: 0000533910 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2014 godz. 09:48:18 Numer KRS: 0000533910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Autor: Agata Smerd autorka licznych publikacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:04:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:04:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 09:04:23 Numer KRS: 0000226727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 13:32:54 Numer KRS: 0000205517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 13:32:54 Numer KRS: 0000205517 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 13:32:54 Numer KRS: 0000205517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia z sprawie przekształcenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 10:34:04 Numer KRS: 0000021041 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:44:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:44:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 20:44:41 Numer KRS: 0000595506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000422501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000422501 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2015 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000422501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo