oradca prezesa spółki z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oradca prezesa spółki z o.o."

Transkrypt

1 T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno być przygotowane i przeprowadzone ściśle według obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne uchybienia mogą bowiem być powodem m.in. do skutecznego zaskarżenia przez któregoś ze wspólników uchwał podjętych podczas obrad zwyczajnego zgromadzenia. Co więcej, w obowiązujących przepisach wyraźnie określono termin, w którym musi się odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PORAD EKSPERTA Osobowość prawna sp. z o.o. w organizacji 10 Przekształcenie w spółkę z o.o. 11 Uprawnienia wspólników w umowie spółki 13 Dokapitalizowanie firmy 14 Wyłączenie wspólnika 16 Przymusowe umorzenie udziałów 18 Ograniczenia spółki jednoosobowej 19 Okoliczności zakupu udziałów w firmie 20 Umowa z członkiem rady nadzorczej 22 Podział udziałów w spółce z o.o. 24 Wypłata zaliczki na dywidendę 25 Ustanowienie dodatkowych kapitałów 26 ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OCENA KONDYCJI SPÓŁKI Aby skutecznie kierować przedsiębiorstwem, potrzebna jest umiejętność oceny stanu finansów firmy. Do tego niezbędna wydaje się zdolność analizowania sprawozdania finansowego i wyciągania z niego istotnych wniosków. Przekłada się to bowiem na trafne decyzje korporacyjne. W artykule prezentujemy praktyczne wskazówki, które pozwolą szybko weryfikować podstawowe zależności pieniężne spółki. Sprawozdania finansowe mają bowiem także znaczenie przy ocenie kondycji finansowej kontrahentów. Dlatego warto wiedzieć, jak czytać takie dokumenty. str. 41 JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG PARABANKÓW DOBRE RADY Obecna sytuacja rynkowa często zmusza przedsiębiorców, szczególnie drobnych, jak również udziałowców małych spółek z o.o. do poszukiwania różnych sposobów dofinansowania. Na polskim rynku usług finansowych pojawia się coraz więcej firm oferujących łatwe i szybkie pożyczki. Należą do nich także parabanki, które często reklamują korzystne produkty. Jednak warto pamiętać, że instytucje pozabankowe często działają bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finansowym. To powoduje, że należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do oferowanych w ten sposób możliwości finansowania. str. 51 UPADŁOŚĆ ZABEZPIECZENIE PRZED KONSEKWENCJAMI Niepewna sytuacja rynkowa i gospodarcza niejednokrotnie doprowadza do tego, że nawet przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej stają się niewypłacalne albo zagrożone niewypłacalnością z przyczyn od nich niezależnych. Niejednokrotnie ponoszą one również negatywne konsekwencje błędnych lub nieetycznych działań i decyzji swoich kontrahentów. Zdarza się też, w szczególności w sektorze usług budowlanych, że upadłość jednego podmiotu pociąga za sobą niewypłacalność innych. W artykule wskazujemy, w jaki sposób zabezpieczyć się przed konsekwencjami upadłości. str. 93 Z a d a j p y t a n i e e k s p e r t o m, p r z e ś l i j j e n a a d r e s Z w i p. p l

2 w najbliższych NUMERACH ODPOWIEDZILANOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZASADY Prowadzenie spółki z o.o. to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Nie chodzi tu tylko o zadowolenie właścicieli (udziałowców) wysoką stopą zwrotu z ich inwestycji czy o dążenie do budowy wymiernej wartości zarządzanego podmiotu. Członek zarządu jest bowiem także odpowiedzialny z tytułu wielu, ciążących na nim z mocy prawa, obowiązków i zakazów. Kodeks spółek handlowych oraz Kodeks karny przewidują odpowiedzialność majątkową i kary za niewywiązanie się z przyjętych zobowiązań spółki. Członkowie zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji mogą podlegać także odpowiedzialności podatkowej (skarbowej), organizacyjnej i dyscyplinarnej. W artykule odpowiadamy m.in. na pytania z jakiego tytułu kształtuje się odpowiedzialność zarządu, w jaki sposób można uniknąć zbędnego ryzyka w zarządzaniu spółką oraz czy możliwym jest zupełne uwolnienie się od takiej odpowiedzialności. PRAWO ANTYMONOPOLOWE NOWELIZACJA USTAWY Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje m.in. usprawnienie systemu kontroli koncentracji oraz skuteczniejsze wykrywanie niedozwolonych porozumień. Jednym z rozwiązań zwiększających skuteczność wykrywania niedozwolonych porozumień jest usprawnienie programu łagodzenia kar leniency, który umożliwia uczestnikowi niedozwolonego porozumienia uniknięcie lub obniżenie sankcji finansowej w zamian za współpracę z Urzędem i dostarczenie informacji na temat zmowy. Wprowadzone zmiany mają być bowiem przede wszystkim bardziej przyjazne dla przedsiębiorców. Obecnie tylko podmiot, który jako pierwszy poinformuje Urząd o niedozwolonych praktykach może liczyć na całkowite zwolnienie z kary pozostali jedynie na obniżenie sankcji. Zgodnie z nową ustawą firma, która złoży tzw. wniosek leniency jako druga lub kolejna, będzie mogła uzyskać dodatkowe obniżenie kary. Kolejną nowością w polskim prawie antymonopolowym jest wprowadzenie możliwości dobrowolnego poddania się karze w zamian za obniżenie kary o 10%. Zmiany dotyczą także terminów rozpatrywania spraw z zakresu kontroli koncentracji. ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI WEKSLEM ZASADY Weksel jest często spotykaną formą zabezpieczenia transakcji gospodarczych o znacznej wartości. Prosty sposób jego wystawienia, ograniczona możliwość podważenia zobowiązania wekslowego oraz uproszczony sposób dochodzenia roszczeń z weksla tworzą z niego atrakcyjną metodę zagwarantowania skutecznego wykonania zobowiązania. Weksel jest również papierem wartościowym na zlecenie, co znacznie ułatwia jego zbycie. Nie każdy jednak podmiot oraz nie wszystkie rodzaje transakcji mogą zostać objęte zobowiązaniem wekslowym. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej wygodnej formy zabezpieczenia roszczeń warto znać przepisy regulujące wystawianie weksli. W artykule omawiamy podstawowe zasady prawa wekslowego. Analiza przepisów pozwoli na łatwe wykorzystanie weksla, zapewniając tym samym ważność dokonanych czynności prawnych. AZO 123 Z a p i s z s i ę n a b e z p ł a t n y n e w s l e t t e r w w w. d o r a d c a p r e z e s a. w i p. p l

3 Szanowny Czytelniku W bieżącym numerze polecam artykuł Zgromadzenie wspólników zwołanie i przeprowadzenie. Należy pamiętać, że kodeks spółek handlowych stanowi, iż w sytuacji, kiedy rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to zgromadzenie powinno odbyć się do 30 czerwca następnego roku. Przedmiotem obrad powinno być przede wszystkim rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zachęcam także do lektury artykułu Analiza sprawozdań finansowych ocena kondycji spółki. Zdolność analizowania sprawozdania finansowego i wyciągania istotnych wniosków jest bowiem niezbędna, aby móc odpowiednio modyfikować działania. W publikacji prezentujemy praktyczne wskazówki, które pozwolą szybko analizować podstawowe zależności finansowe firmy. Polecam także zapoznać się ze zmianami w VAT, które zaczęły obowiązywać od tego roku. Tym razem omawiamy zmiany, które od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują w odliczaniu VAT od nabycia samochodów osobowych, a także od wydatków na ich eksploatację, w szczególności na paliwo. Serdecznie pozdrawiam oradca Dprezesa spółki z o.o. Wydawca: Weronika Wota Redaktor: Barbara Brózda Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny publikacji: Dominika Raczkowska Skład i łamanie: 6AN Studio Korekta: Zespół Druk: Miller Druk sp. z o.o. Nakład: 700 egz. Rada konsultantów: dr Marek Grzybowski (radca prawny, wspólnik spółki Linklaters&Aliance, Komosa, Wiśniewski, Grzybowski i Wspólnicy sp. k.), dr Wiesław Opalski (radca prawny, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim), prof. Andrzej Wiśniewski (radca prawny Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnych), Przemysław Wierzbicki (adwokat) Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks NIP: Numer KRS: Barbara Brózda redaktor prowadząca Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Dwumiesięcznik chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w dwumiesięczniku bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w dwumiesięczniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w dwumiesięczniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom.

4

5 P O R A D Y E K S P E R T A o d p o w i e d z i n a p y t a n i a c z y t e l n i k ó w Spółka z o.o. w organizacji nabywa osobowość prawną dopiero z chwilą wpisu do KRS 10 Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. jest możliwe 11 W umowie spółki można zastrzec indywidualne uprawnienia wspólników 13 Dokapitalizowanie firmy bez zmiany jej umowy zależy od zapisów w samej umowie 14 Wyłączenie wspólnika następuje poprzez wytoczenie powództwa przez pozostałych udziałowców 16 Procedura przymusowego umorzenia udziałów musi spełniać warunki Kodeksu spółek handlowych 18 Na jednoosobowej spółce z o.o. spoczywają ograniczenia prawne 19 Przy kupnie udziałów w spółce z o.o. należy dokonać weryfikacji okoliczności zakupu 20 Umowę z członkiem rady nadzorczej zawiera zarząd 22 Podział udziałów w spółce z o.o. musi odpowiadać regulacjom kodeksowym 24 Wypłata zaliczki na dywidendę jest dopuszczalna, o ile umowa spółki tak stanowi 25 Decyzję o dodatkowych kapitałach w spółce z o.o. należy zapisać w akcie założycielskim lub w podjętej uchwale 26 T e m a t n u m e r u ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE I PRZEPROWADZENIE 29 Rok obrotowy i kalendarzowy 30 Inicjatywa należy do zarządu 30 Zawiadomienie wysłane odpowiednio wcześniej 31 Za pośrednictwem poczty elektronicznej 31 Szczegółowy porządek obrad 32 Miejsce obrad 33 Dokładne wyliczenie porządku 33 Udzielanie absolutorium 33 Wolne wnioski 34 Wszyscy traktowani jednakowo 35 Prawo do uczestnictwa 35 Przeprowadzanie głosowania 35 Zasady protokołowania 35 maj czerwiec 5

6 Spis treści Powód do zaskarżenia uchwał 36 Podstawa prawna 37 Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. wzór 37 Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wzór 38 Analiza sprawozdań finansowych ocena kondycji spółki 4 2 Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 43 Wnioski z analizy sprawozdania finansowego 43 Ocena kondycji finansowej firmy 45 Ocena rachunku zysków i strat 45 Ocena rachunku przepływów pieniężnych 45 Ocena wariantów przepływów pieniężnych 46 Ocena działalności firmy przez pryzmat sprawozdania 47 Ocena płynności finansowej spółki 48 Dodatkowe kwestie, o których trzeba pamiętać przy analizie sprawozdań 49 Podstawa prawna 50 Jak korzystać z usług parabanków dobre rady 51 Złe praktyki w czynnościach parabanków 52 Błędne porównania instytucji finansowych 53 Różnice pomiędzy podmiotami oferującymi pożyczki: parabank a firma pożyczkowa 53 W ofercie dostępnych produktów także lokaty 54 Praktykowanie zasady ograniczonego zaufania 55 Możliwość wnioskowania o unieważnienie umowy 55 Nowelizacja ustawy szersza ochrona praw konsumentów 55 Umowa kredytu na lokal zawierana z bankiem wzór 56 Zbycie majątku firmy zmiany w podatkach 61 Sprzedaż towarów używanych 62 Sprzedaż samochodów osobowych 62 Nabycie i eksploatacja samochodów osobowych i z tzw. kratką 63 Odliczenie VAT od 1 kwietnia 2014 r. 63 Ewidencja w urzędzie skarbowym 65 Wystawianie faktur 65 6

7 Korygowanie faktur 66 Treść faktury korygującej 67 Zbiorcze faktury korygujące 67 Potwierdzenie odbioru korekty 67 Przepisy przejściowe 67 Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT 67 Zwrot kwoty podatku naliczonego 68 Towary i usługi z niższym VAT 68 Zwolnienia od VAT 68 Zmiany w podatkach dochodowych osób prawnych 69 Podstawa prawna 70 O u t s o u r c i n g w f i r m i e o pt y m a l i z acja w y dat ków 7 1 Istota certyfikatów wyspecjalizowanej firmy usługowej 72 Skutki podatkowe korzystania z podmiotu zewnętrznego 73 Dokładne uregulowanie postanowień umownych 74 Odpowiedzialność za spowodowane szkody 75 Zastrzeżenie możliwości rozwiązania umowy 75 Outsourcing w ramach przejęcia zakładu pracy i pracowników 76 Rozliczanie wydatków w kosztach uzyskania przychodów 76 Podstawa prawna 76 Umowa świadczenia usług outsourcingowych wzór 77 Dyskryminacja przeciwdziałanie w mie jscu pracy 81 Zasada równego traktowania w zatrudnieniu 82 Dyskryminowanie bezpośrednie a pośrednie 82 Konsekwencje naruszenia zakazu dyskryminacji 83 Przykłady dyskryminacji 83 Dyskryminacja a wyrównywanie szans 84 Dyskryminacja pozytywna 85 Równość wynagradzania 85 Orzecznictwo europejskie 87 Przeciwdziałanie dyskryminacji 88 Podstawa prawna 89 Regulamin pracy pracodawcy wzór 90 maj czerwiec 7

8 Spis treści Upadłość zabezpieczenie przed konsekwencjami 93 Podstawy ogłoszenia 94 Rola sądu upadłościowego 94 Upadłość układowa i likwidacyjna 95 Skutki ogłoszenia upadłości 96 Ograniczenie kompetencji zarządu 96 Mechanizmy zabezpieczające przed negatywnymi skutkami upadłości 96 Wyłączenie z masy upadłości 97 Mechanizmy rozliczenia wierzytelności 98 Bezskuteczność czynności upadłego dokonanych na szkodę wierzycieli 98 Podstawa prawna 99 Uczciwa konkurencja w PZP normy postępowania 101 Zakres regulacji wyjątki 103 Dokumentacja przetargowa 103 Wykluczenie wykonawcy z postępowania 104 Ramy uczciwej konkurencji 104 Odstąpienie od umowy tylko wyjątkowo 104 Postępowanie dyskryminujące 106 Wskazówki dla uczestników postępowania 106 Kryteria oceny ofert przetargowych 107 Środki ochrony prawnej 109 Podstawa prawna 110 FA K TO R I N G Z A B E Z P I E C Z E N I E Ź RÓ D Ł A P R Z YC H O D ÓW Rodzaje usługi 112 Wybór usługi i faktora 113 Szybka poprawa finansów 113 Faktoring bankowy nie dla wszystkich firm 114 Korzyści factoringu 115 Koszty usługi 115 Idealna umowa

9 Porady eksperta odpowiedzi na pytania czytelników >> Kiedy spółka z o.o. w organizacji nabywa osobowość prawną? 10 >> Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.? 11 >> Czy w umowie spółki można uprzywilejować jednego wspólnika? 13 >> Jak przeprowadzić dokapitalizowanie firmy? 14 >> Jak wygląda procedura wyłączenia udziałowca? 16 >> Jakie warunki należy spełnić, aby umożliwić przymusowe umorzenie udziałów? 18 >> Czy na jednoosobowej spółce z o.o. spoczywają szczególne ograniczenia prawne? 19 >> Na co zwrócić uwagę przy kupnie udziałów? 20 >> Kto zawiera umowę z członkiem rady nadzorczej? 22 >> Jak dokonać podziału udziałów w firmie? 24 >> Kiedy dopuszczalna jest wypłata zaliczki na dywidendę? 25 >> Jak ustanowić kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy? 26 Michał Koralewski radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

10 Porady eksperta Spółka z o.o. w organizacji nabywa osobowość prawną dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Pytanie: Zakładamy spółkę z o.o. Po podpisaniu umowy spółki u notariusza, a przed wpisaniem jej do rejestru przedsiębiorców KRS, planujemy nabyć dla naszej firmy towar oraz podpisać kilka umów handlowych z kontrahentami. Kto powinien reprezentować spółkę w tego typu transakcjach? Odpowiedź: Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. nabywa ona podmiotowość prawną, co oznacza, że od tej chwili może być podmiotem praw i obowiązków, stając się niezależną od jej wspólników jednostką organizacyjną. Osobowość prawną jednakże spółki kapitałowe (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna) nabywają dopiero z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami spółka kapitałowa funkcjonuje jako spółka w organizacji. Na gruncie przepisów prawa jej status można porównać do spółek osobowych prawa handlowego (np. spółki jawnej). Spółki te od spółek kapitałowych odróżnia przede wszystkim sposób zarządzania, a także ponoszenia odpowiedzialności wspólników oraz reprezentacji. Dlatego też do czasu uzyskania osobowości prawnej przez spółkę z o.o. w organizacji działa ona na odmiennych zasadach niż po dokonaniu jej wpisu do KRS. Reprezentacja powołanego zarządu Spółkę z o.o. w organizacji może w pierwszej kolejności reprezentować zarząd, jeśli został już powołany. W przeciwieństwie bowiem do spółki akcyjnej, przy tworzeniu spółki z o.o. nie ma obowiązku natychmiastowego powołania tego organu. W przypadku zaś wyboru członków zarządu będą mogli oni występować w imieniu spółki nawet przed jej wpisem do rejestru. Zastosowanie znajdą w tym przypadku postanowienia umowy spółki określające zasady jej reprezentacji, a przy ich braku odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych [ksh]. Zgodnie zatem z art ksh, stosowanym w związku z art ksh, jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, a zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Brak reprezentacji prokurenta Pamiętać przy tym należy, że spółka w organizacji nie może być reprezentowana przez prokurenta, gdyż tego ostatniego może ustanowić tylko przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru. Ustanowienie prokury będzie więc możliwe po dokonaniu rejestracji spółki. Takiej formy reprezentacji spółki w organizacji nie przewiduje ponadto przepis art ksh. Reprezentacja pełnomocników Kolejną grupą osób uprawnionych do reprezentowania spółki z o.o. przed jej wpisem do KRS są pełnomocnicy powołani jednomyślną uchwałą wspólników. Pełnomocnikami takimi mogą być zarówno wspólnicy spółki, jak i osoby trzecie. Reprezentacja jednoosobowej spółki Nieco inaczej zasady reprezentacji spółki z o.o. w organizacji przedstawiają się w spół- 10

11 kach jednoosobowych. W takim wypadku ustawodawca przewidział wprost zakaz reprezentowania takiej spółki przez jej jedynego wspólnika. Może on jedynie zgłosić spółkę do rejestru (art. 162 ksh). W praktyce obostrzenie to oznacza, że jedyny wspólnik nie może być pełnomocnikiem spółki, wolno wszakże umocować inną osobę do występowania w imieniu spółki. W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników, w tym uprawniony jest do powołania pełnomocnika (art. 156 ksh). Może on również zostać powołany do zarządu jedno- lub wieloosobowego. W takim wypadku jednakże nie będzie mógł reprezentować spółki aż do czasu jej wpisu do KRS. W sytuacji zaś gdyby jednoosobowa spółka w organizacji została postawiona w stan likwidacji, jej wspólnik nie mógłby pełnić funkcji likwidatora. Z tym stanowiskiem związane jest bowiem uprawnienie do reprezentacji spółki. Podstawa prawna ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm.). Spółkę cywilną można przekształcić w spółkę z o.o. Pytanie: Prowadzimy działalność gospodarczą w formie dwuosobowej spółki cywilnej. Obecnie chcielibyśmy przekształcić naszą spółkę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy możemy tego dokonać bez likwidacji spółki cywilnej i zakładania nowej spółki z o.o.? Jak wygląda procedura takiego przekształcenia? Odpowiedź: Spółka cywilna nie jest spółką handlową, lecz jedynie umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy innymi przedsiębiorcami. Z tego względu spółka ta nie jest wpisywana do żadnego rejestru lub ewidencji, a w obrocie gospodarczym występują jej wspólnicy, nie zaś sama spółka. Podobnie majątek wniesiony do spółki bądź nabyty w ramach jej działalności staje się mieniem wspólnym jej członków. Tak znaczne odmienności pomiędzy spółką cywilną a spółkami prawa handlowego sprawiły, że ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie odmiennej procedury przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową. Nie oznacza to wszakże, że takie przekształcenie nie jest możliwe. Można go bowiem dokonać i to na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich wynika z możliwości wpisania spółki cywilnej do rejestru przedsiębiorców KRS na podstawie przepisów art. 26 Kodeksu spółek handlowych (ksh). W takim przypadku z chwilą wpisu spółka cywilna staje się spółką jawną. Ostatni z podmiotów wstępuje w ogół praw i obowiązków dotychczasowej spółki cywilnej, majątek jej wspólników staje się zaś mieniem spółki jawnej. Zmiany w umowie przed wpisem Przed dokonaniem wpisu w KRS należy dostosować umowę spółki do wymogów, jakim powinna odpowiadać umowa spółki jawnej, którymi są określenie: maj czerwiec 11

12 Porady eksperta firmy i siedziby spółki; wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości; przedmiotu działalności spółki; czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Kolejnym krokiem w takim wypadku będzie przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Drugim wariantem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową jest bezpośrednie przekształcenie jej w spółkę z o.o., stosując do tego odpowiednio przepisy o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o. Do przekształcenia w spółkę z o.o. wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i ją reprezentujących, zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej, dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej (art. 551 i n. ksh). Pisemne plany przekształcenia Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej, podpisują go wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Należy go następnie poddać badaniu biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd na wniosek wspólników. Plan przekształcenia powinien zawierać następujące informacje: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa dalej. Z A Ł ĄCZNIKI PLANU P R Z E K S Z TA ŁC E N I A Do planu przekształcenia należy dołączyć: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, w tym przypadku spółki z o.o., wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone do celów przekształcenia. Po sporządzeniu i zbadaniu planu przekształcenia przez biegłego rewidenta należy podjąć uchwałę o przekształceniu spółki. Uchwała ta zawiera również tekst umowy spółki z o.o. Ustawodawca przewidział dla niej formę aktu notarialnego. Akt notarialny składa się następnie wraz z odpowiednimi formularzami KRS, NIP, REGON i ZUS sądowi rejestrowemu, a ten dokonuje wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców. Dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej muszą następnie dokonać zmiany swoich wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Mogą oni wybrać jedną z dwóch możliwości: całkowicie wykreślić swoją działalność 12

13 gospodarczą i kontynuować ją w ramach spółki z o.o., zmienić wpis, wykreślając informację o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. W tym wypadku będą oni nadal indywidualnymi przedsiębiorcami, niezależnie od prowadzenia działalności przez spółkę z o.o. Wariant szybszy oraz wariant tańszy Drugi sposób jest szybszy i tańszy, jednakże do czasu wpisania spółki z o.o. do rejestru w obrocie funkcjonuje nadal spółka cywilna. Pierwszy wariant pozwala na szybszą zmianę zasad odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Uprzednie przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną modyfikuje bowiem te zasady. W spółce jawnej co prawda wspólnicy także ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową, jednakże w pierwszej kolejności odpowiada sama spółka, a jej wierzyciele mogą wszcząć egzekucję przeciwko wspólnikom dopiero w razie bezskutecznej egzekucji prowadzonej przeciwko samej spółce. Wybór jednej z omówionych opcji zależny będzie więc od indywidualnych uwarunkowań przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Podstawa prawna ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm.). W umowie spółki można zastrzec indywidualne uprawnienia poszczególnych wspólników Pytanie: Planujemy powołać do życia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mam być jej głównym udziałowcem. Chciałbym w umowie spółki przewidzieć jak najwięcej przydatnych uprawnień dla mnie, tak abym miał jak największy wpływ na prowadzenie działalności przez spółkę. Sam jednak nie chcę być w jej zarządzie. Proszę o wskazanie, jakie kompetencje mogą zostać mi przyznane w umowie spółki. Odpowiedź: Należy odróżnić dwie odrębne instytucje prawa handlowego, które pozwalają na uprzywilejowanie niektórych spośród wspólników w spółkach kapitałowych. Pierwszą z nich jest uprzywilejowanie posiadanych przez danego wspólnika udziałów, drugą natomiast przyznanie mu indywidualnych przywilejów ściśle związanych z jego osobą. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi rodzajami dodatkowych uprawnień jest inny sposób związania ich ze wspólnikiem. W przypadku bowiem udziałów uprzywilejowanych prawa z nich wynikające będą funkcjonować także po ich sprzedaży. Nabywca takich udziałów będzie mógł zatem korzystać z przypisanych do nich prerogatyw. Przyznanie natomiast uprawnień konkretnemu wspólnikowi ma tę cechę, że wygasają one z chwilą utraty członkostwa w spółce przez danego udziałowca. Z drugiej wszakże strony są one niezależne od liczby posiadanych przez niego udzia- maj czerwiec 13

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI Autor: Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS) 3w 001, stan

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4/2015 Data sporządzenia: 2015-03-25 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Uzupełnienie informacji o ładzie korporacyjnym w jednostkowym raporcie rocznym

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo