Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R."

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 3 Wyrok NSA 5 grudnia 2014 r. I FSK 1547/14 4 Wyrok NSA 9 grudnia 2014 r. I FSK 1740/13 Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Gmina będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT jest właścicielem wielu nieruchomości, które zostały nabyte nieodpłatnie. Rozważa zbycie nieruchomości otrzymanych nieodpłatnie w dwóch formach: sprzedaży w zamian za wynagrodzenie na rzecz podatnika VAT lub osoby nim niebędącej albo wniesienia aportem do spółki prawa handlowego. Powstała wątpliwość dotycząca konsekwencji podatkowych planowanych transakcji. Zdaniem wnioskodawczyni tego typu transakcje nie będą podlegać opodatkowaniu VAT. Innego zdania był jednak fiskus. Organ podatkowy stwierdził, że nie ma znaczenia, że nabycie części nieruchomości nastąpiło nieodpłatnie, z mocy prawa, lub też na podstawie darowizny czy spadkobrania. Uznano, że w każdym z tych przypadków gmina ma obowiązek rozliczenia daniny. Z taką argumentacją zgodził się WSA w we Wrocławiu. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA, który orzekł na korzyść gminy. Sąd II instancji odwołał się do rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zbycia przez gminę składników jej majątku (C-72/13). Podkreślił również, iż zwykłe wykonywanie prawa własności nie jest działalnością gospodarczą. Stowarzyszenie powzięło wątpliwość co do opłat reprograficznych, pobieranych za kopiowanie książek od producentów i importerów urządzeń ksero oraz punktów ksero. Jego zdaniem takie opłaty powinny być wolne od podatku ze względu na to, że pełnią rolę odszkodowania za ewentualne kopiowanie utworów. Fiskus nie zgodził się z taką argumentacją. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że pojęcie usługi należy rozumieć szeroko, jako każde świadczenie na rzecz konsumenta, które przynosi usługodawcy korzyść majątkową. WSA w Krakowie przyznał jednak rację stowarzyszeniu. Stwierdzono, że w przypadku opłat reprograficznych nie ma podstaw do opodatkowania VAT, ponieważ nie są one związane z Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr Komplementariusz: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Cecylia Pol Prezes Zarządu, Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: , REGON: Rachunek bankowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS

2 2 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG wykorzystaniem konkretnego dzieła. Takie stanowisko podzielił również NSA. 5 Wyrok NSA 9 grudnia 2014 r. I FSK 1964/13 Spółce cywilnej przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Wojewoda wywłaszczył ten grunt na rzecz Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie. Po przekazaniu wywłaszczonej nieruchomości wspólnicy zlikwidowali spółkę. Odszkodowanie otrzymali już po jej rozwiązaniu. Powstała wątpliwość, czy otrzymane odszkodowanie będzie podlegało VAT. Wspólnicy twierdzili, że nie. Argumentowali, że Ordynacja podatkowa nie przewiduje instytucji następstwa prawnego w razie rozwiązania spółki cywilnej. Fiskus był jednak innego zdania. Organ podatkowy stwierdził, że moment powstania obowiązku podatkowego został przesunięty do czasu otrzymania odszkodowania. WSA w Gliwicach przyznał rację podatnikom, uznając, iż byli wspólnicy nie będą w tym wypadku podatnikami VAT. Podobnie orzekł NSA. Sąd II instancji podkreślił, że były wspólnik spółki wprawdzie odpowiada za zaległości podatkowe, jednak tylko za te, których termin płatności upłynął w czasie, gdy był on wspólnikiem. 6 Wyrok NSA 12 grudnia 2014 r. I FSK 1863/13 Spółka medialna kupowała od firmy PR usługę marketingową polegającą na organizacji różnego rodzaju konkursów i loterii z wartościowymi nagrodami. Faktura wystawiana przez firmę PR dokumentowała całość kosztów związanych z usługą, w tym koszty zakupu towarów. Powstała wątpliwość co do sposobu rozliczenia VAT. Obie firmy twierdziły, że tego typu usługa jest kompleksowa, a w związku z tym zleceniobiorca nie powinien płacić VAT od wydania nagród. Ponadto ich zdaniem firma PR ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego. Fiskus nie zgodził się z takim rozumowaniem. Organ podatkowy stwierdził, że usługa marketingowa i wydanie nagród to dwa odrębne świadczenia. WSA w Warszawie był jednak innego zdania. Sąd I instancji przyznał rację spółce. Sprawa trafiła ostatecznie przed wokandę NSA, który potwierdził stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Sąd II instancji stwierdził, że w tej sprawie nie mamy do czynienia z usługą kompleksową. 7 Wyroki NSA 18 grudnia 2014 r. I FSK 1203/14 I FSK 1204/14 Spółka oferująca m.in. leasing samochodów razem z ich ubezpieczeniem dwukrotnie korygowała rozliczenia VAT na skutek zmiany stanowiska przez organy podatkowe. Najpierw ze względu na uchwałę NSA musiała dopłacić podatek. Następnie, na skutek orzeczenia TSUE, okazało się, że spółka ma nadpłatę w VAT. W konsekwencji wystąpiono o zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. Wprawdzie fiskus zgodził się z wnioskodawczynią, że należy zwrócić nadpłatę, to jednak nie zamierzał wypłacić odsetek. Zdaniem organu podatkowego wypłacenie odsetek może nastąpić tylko wtedy, gdy orzeczenie unijnego trybunału prowadzi do usunięcia niezgodnego z prawem europejskim przepisu. WSA w Warszawie przyznał rację spółce, argumentując, iż źródłem nadpłaty w rozumieniu art. 74 Ordynacji podatkowej jest zarówno wyrok eliminujący określony przepis, jak i jego interpretację. Taki pogląd podzielił również NSA. Wyroki są prawomocne

3 3 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 8 Wyroki TSUE 18 grudnia 2014 r. C-131/13 C-163/13 C-164/13 9 Wyrok NSA 19 grudnia 2014 r. I FSK 2069/13 10 Wyrok NSA 18 grudnia 2014 r. I FSK 2066/13 Spółka kupowała sprzęt informatyczny w Holandii i Niemczech, a następnie sprzedawała go klientom we Włoszech. Od zakupów towarów w Holandii odliczyła VAT, natomiast od towarów nabytych w Niemczech nie zadeklarowała ani wewnątrzwspólnotowej dostawy w Niemczech, ani wewnątrzwspólnotowego nabycia we Włoszech. Włoskie organy podatkowe odmówiły jej prawa do odliczenia podatku VAT. Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Jego zdaniem w sytuacji, gdy podatnik wiedział lub powinien wiedzieć, iż uczestniczył w oszustwie w zakresie VAT w ramach łańcucha dostaw, krajowe sądy i organy powinny odmówić mu prawa do odliczenia, zwolnienia lub zwrotu podatku VAT. Ponadto wskazał, że można odmówić tego prawa, nawet jeżeli oszustwo zostało popełnione w innym państwie członkowskim. Spór dotyczył podstawy opodatkowania w VAT. Zdaniem banku należy za nią uznać kwotę prowizji lub inną postać wynagrodzenia. Instytucja finansowa uważała, że w świetle przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (obowiązującego do końca 2013 r.) powinna zostać uznana za pośrednika świadczącego usługi polegające na gromadzeniu depozytów, a z drugiej strony za oferującego udzielanie kredytów. Fiskus stwierdził, że podstawą opodatkowania, poza ewentualną prowizją, będzie kwota odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek. Według organu podatkowego bank występuje wprost w roli kredytodawcy lub pożyczkodawcy, nie jest natomiast podmiotem pośredniczącym kojarzącym dwie strony tej samej transakcji. WSA w Warszawie potwierdził stanowisko izby skarbowej. Sąd podkreślił, iż udzielnie kredytu lub pożyczki oraz przyjęcie wkładu pieniężnego to dwie odrębne usługi w rozumieniu ustawy o VAT. Podobnie orzekł NSA, przyznając rację fiskusowi i sądowi I instancji. Spółka prowadzi działalność leasingową. Należności z tytułu rat leasingowych przelewane są na bank. Firma rozważała powrotne przeniesienie wierzytelności leasingowych w formie aportu, z banku na swoją rzecz. Bank miał natomiast objąć udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności. Powstała wątpliwość dotycząca opodatkowania tego typu transakcji podatkiem VAT. Zdaniem samej zainteresowanej przedmiotem opodatkowania są tylko takie aporty, w wyniku których następuje odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Spółka uznała, że w jej sprawie nie ma to miejsca. Fiskus był jednak innego zdania. Organ podatkowy stwierdził, że mamy w tej sytuacji do czynienia ze świadczeniem usługi opodatkowanej. Izba skarbowa argumentowała, iż firma wykonuje na rzecz banku świadczenie uwalnia go od ciężaru egzekwowania wierzytelności. WSA w Warszawie nie zgodził się jednak z takim podejściem fiskusa. Sąd I instancji wskazał, że aby usługa podlegała opodatkowaniu VAT winna być odpłatna i musi istnieć związek między usługą a wynagrodzeniem za nią.. NSA zgodził się ze stanowiskiem WSA. Podkreślono, iż spółka nie wykonuje na rzecz banku świadczenia wzajemnego, nie otrzymuje również wynagrodzenia z tytułu nabycia wierzytelności. 11 Wyrok NSA Spółka wysłała towar do agencji celnej, która po jego odebraniu przekazała go firmie kurierskiej w

4 4 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 18 grudnia 2014 r. I FSK 1967/13 celu przetransportowania towaru do składu celnego w Helsinkach. Zgłoszenie celne wystawione przez polską agencję celną zostało zgubione przez finlandzki skład celny. Powstała wątpliwość dotycząca właściwej stawki VAT dla tego typu transakcji. Fiskus stwierdził, że w tym wypadku miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu poza terytorium Wspólnoty będzie Finlandia. Podobnie orzekł WSA w Gliwicach. Sąd I instancji powołał się na uchwałę siedmiu sędziów NSA (sygn. akt I FPS 3/12), w której wskazano, iż wywóz towarów z kraju poza obszar UE powinien nastąpić w ramach transportu o nieprzerwanym charakterze. NSA podzielił stanowisko WSA. 12 Wyrok NSA 19 grudnia 2014 r. I FSK 1992/13 Bank świadczył usługi forfaitingu, polegające na nabywaniu nieprzedawnionych i niewymagalnych wierzytelności. Od swoich klientów otrzymywał w ramach wynagrodzenia odsetki dyskontowe oraz prowizję. Bywało, iż jednocześnie udzielał finansowania dłużnikowi, wydłużając termin spłaty należności, za co pobierał dodatkowe odsetki. Podatnik uważał, iż jego czynności są zwolnione z VAT, jako że stanowią obsługę długów oraz udzielanie kredytów. Fiskus dopatrzył się jednak znamion faktoringu, który jako usługa w zakresie ściągania długów, nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla usług ściśle finansowych. Taką interpretację uchylił jednak WSA. Opisane czynności nie są związane z windykacją, ponieważ bank działa na własny rachunek i ryzyko. Sąd kasacyjny był tej samej myśli. PODATKI DOCHODOWE 13 Umowa podpisana w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokół do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych 14 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dnia 28 listopada 2013 r. podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych wraz z protokołem oraz Wspólną Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych. W przypadku Polski umowa z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi obejmuje podatki dochodowe: od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług. Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie strony mogą przekazywać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art. 1 umowy). Umowa, oprócz umożliwienia dwustronnej wymiany informacji przez banki oraz inne instytucje finansowe, regulują kwestie takie jak prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności. Dokumenty sporządzone w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych spełniają aktualne standardy w tej dziedzinie.

5 5 PODATKI DOCHODOWE października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokołu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. 15 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy 16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 17 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Informacja dotycząca ustawy z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. Omawiany Protokół ma przede wszystkim na celu zmianę obecnie obowiązującej, zgodnie z Konwencją, ogólnej metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Belgii. Zgodnie z art. 23 ust. 2 obowiązującej obecnie Konwencji zawartej przez Polskę z Belgią, podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Belgii unika się przy zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego. Strony uzgodniły sporządzenie Protokołu do tej Konwencji, przewidującego zmianę zasadniczej metody unikania podwójnego opodatkowania tych dochodów tj. wspomnianej wyżej metody proporcjonalnego zaliczenia, na metodę wyłączenia z progresją. W odniesieniu do dochodów kapitałowych (z dywidend, odsetek, należności licencyjnych i przeniesienia własności majątku) obowiązująca metoda unikania podwójnego opodatkowania nie ulegnie zmianie (będzie to nadal metoda zaliczenia

6 6 PODATKI DOCHODOWE 18 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia Dz.U stycznia 2015 r. proporcjonalnego). W Protokole przewiduje się dokonanie zmian w obecnie obowiązującej Konwencji, dotyczących definicji Funduszu emerytalnego a także odnoszących się do opodatkowania dywidend- w obecnie obowiązującej Konwencji przewidziane jest opodatkowanie dywidend w miejscu, w którym powstają (opodatkowanie u źródła) stawką 5% lub 15% kwot dywidend brutto. Postanowienia Protokołu przewidują utrzymanie opodatkowania dywidend u źródła stawką minimum 10%. Dopuszcza się jednak zwolnienie z opodatkowania dywidend w państwie źródła, pod warunkiem posiadania przez spółkę upoważnioną do otrzymania dywidend, nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy, bezpośrednich udziałów w spółce wypłacającej dywidendy, w wysokości nie mniejszej niż 10%. Protokół wprowadza także zmiany odnoszące się do opodatkowania odsetek a konkretnie dodatkowe zwolnienie z opodatkowania odsetek wypłacanych na rzecz funduszy emerytalnych określonych w artykule 3 Konwencji. W odniesieniu do należności licencyjnych, dokonano zmiany ich definicji. Przepis ten w brzmieniu przepisu Konwencji powodował wątpliwości interpretacyjne co do możliwości jego zastosowania do należności wypłacanych za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego. Intencją strony polskiej było objęcie definicją należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego; dokonano zmiany redakcji przedmiotowego przepisu Konwencji, co definitywnie eliminuje wspomniane wątpliwości. Na wniosek strony belgijskiej dokonano zmiany odnoszącej się do opodatkowania emerytur - w celu zapewnienia możliwości opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych przez jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa. Na mocy obecnie obowiązującej Konwencji, emerytury i inne podobne świadczenia podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej odbiorcy tych świadczeń. W chwili obecnej większość państw dąży do umieszczania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przepisów zapewniających możliwość opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych przez jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa. W odniesieniu do dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz przeniesienia własności majątku zachowano obowiązującą metodę unikania podwójnego opodatkowania, to jest metodę zaliczenia proporcjonalnego. Protokół do Konwencji rozszerza postanowienia Konwencji o zapis umożliwiający wymianę informacji w sytuacjach, gdy informacja, o którą wnioskuje jedno z Umawiających się państw, nie jest wymagana przez drugie z Umawiających się państw dla jego wewnętrznych potrzeb podatkowych oraz wprowadza regulacje dotyczące wymiany informacji bankowych na żądanie drugiego umawiającego się państwa. Protokół zawiera przepisy dotyczące rozwiązywania spraw spornych przed sądem arbitrażowym, zgodnie z zaleceniami Modelowej Konwencji OECD. Z uwagi na fakt, że strona belgijska zgłosiła, że zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ukształtowania relacji politycznych i prawnych między władzami federalnymi Królestwa Belgii a wspólnotami i regionami w tym kraju, oraz zgodnie z wykładnią prawa belgijskiego, wspólnoty i regiony posiadają własne kompetencje w zakresie objętym Protokołem, jednostki federalne zostały wymienione obok Królestwa Belgii w Preambule Protokołu jako podmioty, z którymi zostało osiągnięte porozumienie co do zmiany Konwencji

7 7 PODATKI DOCHODOWE wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 20 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 22 Wyrok NSA 2 grudnia 2014 r. II FSK 2775/12 23 Wyroki NSA 3 grudnia 2014 r. II FSK 2983/14 II FSK 2984/14 Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U grudnia 2014 r. Dz.U stycznia 2015 r. Sprawa dotyczyła konsorcjum odpowiedzialnego za budowę stadionu przed mistrzostwami UEFA Oddanie gotowego obiektu na czas było obwarowane wieloma warunkami, dlatego też z powodu opóźnienia korporacja musiała zapłacić karę. Zdaniem firm zapłacona kara jest wydatkiem poniesionym w celu zabezpieczenia przychodu, który nie został wyłączony z kosztów w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W związku z tym grupa planowała wliczyć ją do kosztów podatkowych. Fiskus był jednak innego zdania. Organ podatkowy podkreślił, że kara za opóźnienie w wykonaniu robót, choć niewymieniona wprost w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie spełnia definicji kosztu podatkowego. Takie samo stanowisko zajął WSA we Wrocławiu oraz NSA. Sądy potwierdziły, iż kary za opóźnienia nie pomniejszą CIT. Pracodawca wykupił wszystkim pracownikom abonamenty medyczne i uważał, że nie musi odprowadzać od nich zaliczek na PIT, bo pakiet daje zatrudnionym jedynie dostęp do usługi. Zarówno organy podatkowe, jak i sądy, były przeciwnego zdania. Argumentowano, iż bez znaczenia jest fakt, czy pracownik faktycznie skorzysta z usługi w danym miesiącu. Nieodpłatnym świadczeniem jest już bowiem samo prawo do skorzystania z usług medycznych. W odrębnej sprawie chodziło natomiast o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykupione dla członków zarządu, rady nadzorczej i dyrektorów zarówno dla byłych, obecnych, jak i przyszłych. Zdaniem fiskusa podatek w takim wypadku jest należny. Ze stanowiskiem organu podatkowego nie zgodziły się jednak sądy, orzekając na korzyść spółki. NSA odwołał się do wyroku TK (sygn. akt K 7/13), w świetle którego korzyść musi mieć charakter

8 8 PODATKI DOCHODOWE wymierny i być przypisana indywidualnemu pracownikowi. Wyroki są prawomocne 24 Wyrok NSA 4 grudnia 2014 r. II FSK 3034/12 Kobieta po śmierci siostry nabyła w spadku, wraz z dwiema innymi siostrami, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Podatniczka zgłosiła nabycie udziału do właściwego urzędu skarbowego, korzystając tym samym ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Siostry zdecydowały, że prawo do lokalu przejmie jedna z nich, spłacając pozostałe. Za oddany udział kobieta otrzymała gotówkę. Powstała wątpliwość, czy otrzymana kwota pieniężna będzie dla niej przychodem. Fiskus stwierdził, że w momencie odpłatnego zbycia udziału kobieta uzyskała przychód, który jest opodatkowany PIT. Z takim stanowiskiem zgodził się również WSA w Olsztynie, a następnie NSA. 25 Wyrok NSA 10 grudnia 2014 r. II FSK 2829/12 Mężczyzna uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Sprawca nieszczęścia zaproponował poszkodowanemu kwotę 250 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Ugodę podpisano w domu i poinformowano o niej sąd karny. Powstał spór co do obowiązku zapłaty PIT od otrzymanej kwoty. Poszkodowany twierdził, że taki obowiązek nie istnieje. Powoływał się na treść art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku są odszkodowania wynikające z umów i ugód sądowych. Fiskus nie zgodził się jednak z taką argumentacją i nakazał mężczyźnie zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Stanowisko organu podatkowego potwierdził WSA w Szczecinie, a następnie NSA. W uzasadnieniu podkreślono, że zwolnieniem objęte są wyłącznie odszkodowania będące rezultatem ugód sądowych. Te natomiast powinny zostać zawarte nie tylko z woli stron, ale także pod kontrolą sądu. 26 Wyrok NSA 10 grudnia 2014 r. II FSK 2600/12 Podatnik sprzedał udział w nieruchomości. W celu skorzystania ze zwolnienia z PIT, powiadomił urząd skarbowy o zamiarze wydatkowania uzyskanych ze sprzedaży przychodów na własne cele mieszkaniowe. Mężczyzna najpierw jednak wykorzystał pieniądze z transakcji na udzielenie pożyczki. Następnie ustalono, że zamiast pieniędzy pożyczkobiorca odda mu nieruchomość i w ten sposób dług zostanie spłacony. Akt notarialny podpisano przed upływem 2 lat od sprzedaży udziału w nieruchomości. Powstała wątpliwość, czy wykorzystane w ten sposób przychody mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT. Fiskus stwierdził, że pieniądze ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nie zostały wydane na żaden z celów wymienionych w przepisie o uldze mieszkaniowej. WSA w Krakowie był jednak innego zdania. Według niego podatnik może skorzystać z ulgi, ponieważ za pieniądze z transakcji zakupił ostatecznie nieruchomość, przy zachowaniu dwuletniego terminu. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA, przyznając rację fiskusowi. W uzasadnieniu podkreślono, iż objęte zwolnieniem z PIT mogą być wyłącznie te przychody, które zostaną wydatkowane w ciągu dwóch lat na nabycie konkretnej nieruchomości lub udziału w takim lokalu. 27 Wyrok NSA 10 grudnia 2014 r. II FSK 2576/12 Kobieta prowadząca działalność handlową otrzymywała od dostawców, u których zaopatrywała się w towary, upusty pieniężne. Dzięki nim cena, którą pierwotnie zapłaciła za towary, była niższa. Dokumentowano to fakturami korygującymi in minus. Powstała wątpliwość, czy tego typu rabaty są dla podatniczki jej przychodem. Kobieta twierdziła, że

9 9 PODATKI DOCHODOWE są i w związku z tym powinna wykazać go na bieżąco, a nie wstecz. Organ podatkowy nie zgodził się z taką argumentacją. Fiskus stwierdził, że obniżka cen to w rzeczywistości rabat, a nie premia i że powoduje on obniżenie kosztów nabycia towarów. WSA w Gliwicach podzielił ten pogląd. Sąd podkreślił, że nazewnictwo obniżki nie ma znaczenia. Stanowisko sądu I instancji potwierdził NSA. Wyjaśniono, iż faktura korygująca in minus odnosi się do stanu zaistniałego w przeszłości do faktury pierwotnej. 28 Wyrok NSA 16 grudnia 2014 r. II FSK 3375/14 Mężczyzna założył sklep z materiałami elektrycznymi i budowlanymi, w którym miał sprzedawać w detalu farby, gwoździe i żarówki. Twierdził, że będzie prowadził tę działalność samodzielnie. Naczelnik urzędu skarbowego, sugerując się wnioskiem podatnika, wydał mu decyzję o opodatkowaniu w formie karty podatkowej zł podatku miesięcznie. Okazało się jednak, że mężczyzna sprzedawał towary w ilościach hurtowych, a w pracy pomagał mu jego pełnoletni syn. Organy podatkowe uznały zatem, że podatnik nie miał prawa do karty podatkowej, a podatek musi zostać zapłacony na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. WSA w Rzeszowie zgodził się z fiskusem, podobnie jak NSA. Sądy stwierdziły, że mężczyzna faktycznie oszukał organy podatkowe, a co za tym idzie, nie miał prawa do karty podatkowej. W uzasadnieniu powołano się na przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ich świetle podatnik traci prawo do preferencyjnego opodatkowania, jeśli okaże się, że podał dane niezgodne ze stanem faktycznym 29 Wyrok NSA 17 grudnia 2014 r. II FSK 2710/12 Fundacja zajmowała się tworzeniem miejsc pracy dla osób upośledzonych umysłowo. W tym celu zawiązała sp. z o. o., w której zatrudniano takie osoby (była jedynym udziałowcem). Z dochodów fundacji pokryto kapitał zakładowy, koszty administracyjne i przekazano bezzwrotną pożyczkę. Urząd kontroli skarbowej nie widział podstaw, aby uznać te czynności za działalność statutową i nie przyzwolił na zastosowanie zwolnienia z CIT. Sprawa trafiła na drogę sądową. Fundacja twierdziła, iż swoim działaniem osiągnęła cel, który mieści się w jej statucie. Do jej argumentacji przychylił się WSA, lecz NSA potwierdził słuszność stanowiska fiskusa. Sąd kasacyjny tłumaczył, że pomimo realizacji celów statutowych, fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, przekroczyła dozwolone granice swojego działania. 30 Wyrok NSA 17 grudnia 2014 r. II FSK 2758/12 Spółka, której bank udzielił kredytu, miała kłopoty finansowe, przez co wszczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Kredytodawca miał umorzyć część długu, a część miała zostać przekonwertowana na akcje wyemitowane przez upadłego. Powstała wątpliwość, czy do aportu doszło w formie pieniężnej czy niepieniężnej. Bank powołał się na wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie zostało odnotowane, że podwyższenie kapitału zakładowego banku nastąpiło w formie wkładu pieniężnego. Taka interpretacja oznacza, iż po jego stronie nie powstanie przychód do opodatkowania. W ocenie fiskusa, aport nastąpił w formie niepieniężnej, a co za tym idzie konwersja wierzytelności na kapitał dłużnika spowoduje dla banku powstanie przychodu w wysokości nominalnej wartości objętych akcji. Sądy administracyjne obu instancji potwierdziły stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej. Wkładem pieniężnym jest przekazanie gotówki lub transfer pieniędzy poprzez przelew bankowy. 31 Wyrok NSA 19 grudnia 2014 r. Fiskus zakwestionował rozliczenie PIT za 2004 r. podatniczki, która rozliczała się wspólnie z małżonkiem. W 2008 r. wydana została decyzja wymiarowa będąca podstawą tytułu egzekucyjnego,

10 10 PODATKI DOCHODOWE II FSK 2957/12 ale wystawiono go tylko mężowi. W konsekwencji zajęto jego wynagrodzenie za pracę. W 2011 r. naczelnik urzędu skarbowego ponownie wystawił tytuł wykonawczy dotyczący zaległości małżonków za 2004 r., obejmując tym razem także i żonę. Kobieta wskazała, iż z końcem grudnia 2010 r. doszło do przedawnienia tej należności, ale zdaniem urzędników było to nieistotne, ponieważ postępowanie było prowadzone przeciwko całemu małżeństwu, którzy ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe. Co więcej, ze względu na zajęcie wynagrodzenia męża nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia. Podatniczka nie zgadzała się z tym i wniosła skargę, lecz sąd I instancji ją oddalił. Inaczej sprawę rozpatrzył NSA, który przyznał rację skarżącej. Tytuł egzekucyjny został wydany wobec niej po terminie przedawnienia, czyli niezgodnie z prawem. 32 Wyrok NSA 19 grudnia 2014 r. II FSK 2904/12 33 Wyrok NSA 18 grudnia 2014 r. II FSK 2924/12 34 Wyrok NSA 16 grudnia 2014 r. II FSK 2846/12 Urzędnicy zarzucili spółce zaniżenie podatku należnego w CIT za 2008 r. Przedmiotem sporu była wartość odzyskanych murów oporowych, która, zdaniem fiskusa, stanowiła przychód z nieodpłatnych świadczeń. Elementy te pochodziły ze zamortyzowanego w całości środka trwałego przyjętego w ramach aportu w 1998 r., a zlikwidowanego w 2008 r. Podatniczka uznała stanowisko organów za niezgodne z prawem, albowiem nie jest możliwe nabycie własności tej samej rzeczy po raz drugi. Zdarzenie obejmowało jedynie operację księgową wyceny środka trwałego. Jej argumenty nie przekonały sądu I instancji, więc złożona została skarga kasacyjna i ostatecznie NSA orzekł przychylnie dla skarżącej. Pojęcie nieodpłatnych świadczeń nie może być rozciągane tak szeroko, żeby służyło do opodatkowania zdarzeń, które nie powodują przysporzenia. Spółka ponosiła wydatki na remonty, które uznawała za koszty pośrednie rozliczane na bieżąco. Jednakże, w opinii Dyrektora Izby Skarbowej, skoro wydatki są ujmowane w księgach jako zwiększające wartość początkową, to tak samo należy je traktować na gruncie podatków. Tę interpretację uchylił bydgoski WSA, tłumacząc, iż nie ma przepisu, który nakazywałby stosowanie reguł bilansowych do celów podatkowych. Odmienny pogląd wyraził NSA, którego wyrok jest niezgodny z dotychczasową linią orzeczniczą. Zdaniem sędziów, skoro nakłady na remont zwiększają wartość bilansową środków trwałych, to powinny być również amortyzowane na gruncie podatku CIT. Zaksięgowanie wydatku w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego. Udziałowcy zdecydowali w październiku 2009 r. o przekształceniu swojej spółki z o. o. w spółkę jawną. Tym samym objęli kapitały udziałowe w relacjach odpowiadających ich udziałom w kapitale zakładowym. Zostały one przeniesione do nowoutworzonej spółki, która wykazała kapitał podstawowy i kapitał zapasowy w takich samych wysokościach. Zdaniem Izby Skarbowej, należało w tym przypadku odprowadzić PIT od niepodzielonego zysku, czyli zgromadzonego na kapitale zapasowym. W obronie podatników stanął WSA. Przywołując przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, sąd wskazał, iż udziałowcy mają prawo do wyboru sposobu podzielenia zysku. Korzystne rozstrzygnięcie przypieczętował NSA, wskazując na dodatkowy argument. Wspólnicy zawarli w umowie spółki adnotację o przeznaczaniu co najmniej 25 proc. zysku na kapitał zapasowy. Trudno więc stwierdzić, iż kwota ta stanowiła niepodzielony zysk.

11 11 INNE PRZEPISY PRZEPISY ZMIENIAJĄCE / WYROK 35 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy 36 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 37 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa 38 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 39 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 40 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej 41 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności Dz.U grudnia 2014 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r.

12 12 INNE PRZEPISY PRZEPISY ZMIENIAJĄCE / WYROK 42 Wyrok NSA 2 grudnia 2014 r. II FSK 3047/14 Sprawa dotyczyła podatnika, którego pełnomocnik wystąpił o zawieszenie wszczętego postępowania kontrolnego, tłumacząc, iż jego klient od kilku lat cierpi na zaburzenia psychiczne. Powoływał się na spełnienie przesłanek określonych przepisem art pkt 4 Ordynacji podatkowej. W ocenie fikusa choroba psychiczna podatnika nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania. Organ podatkowy powołał się m.in. na zasadę celowości postępowania kontrolnego, z której wynika jego ciągły charakter. Podobnego zdania był WSA w Warszawie. Sąd I instancji wskazał, iż skarżący nie został ubezwłasnowolniony ani nawet nie toczyło się postępowanie w sprawie jego ubezwłasnowolnienia. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA. Sąd kasacyjny zauważył, że dopóki nie ma prawomocnego wyroku o częściowym lub całkowitym ubezwłasnowolnieniu, nie ma podstaw do zawieszenia postępowania podatkowego. 43 Wyrok NSA 5 grudnia 2014 r. I FSK 94/14 Organ pierwszej instancji określił spółce cywilnej wysokość zobowiązania w VAT za styczeń 2010 r. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodzili się wspólnicy, którzy wnieśli od niego odwołanie, a w trakcie postępowania odwoławczego zgodnie postanowili rozwiązać spółkę. Ze względu na tę likwidację organ odwoławczy umorzył postępowanie, wskazując na ustanie bytu prawnego spółki cywilnej. Wspólnicy nie zgodzili się z taką decyzją. Przekonywali, że właściwe byłoby umorzenie postępowania w całości bez ograniczenia się tylko do etapu odwoławczego. WSA w Bydgoszczy nie zgodził się jednak z taką argumentacją wspólników, podobnie jak NSA. Zdaniem sądu II instancji fiskus postąpił prawidłowo, umarzając postępowanie odwoławcze.. 44 Wyroki NSA 5 grudnia 2014 r. II FSK 2568/12 II FSK 2630/12 II FSK 2631/12 II FSK 2765/12 II FSK 2766/12 II FSK 2767/12 II FSK 2768/12 Przedsiębiorca rozważał przekształcenie swojej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mężczyzna powziął kilka wątpliwości związanych z takim przekształceniem i dlatego wystąpił z wnioskiem o interpretację podatkową. Fiskus odmówił podatnikowi wydania interpretacji. Organ podatkowy stwierdził, że z wnioskiem o jej wydanie mogłaby wystąpić wyłącznie spółka z o. o., ponieważ to właśnie jej dotyczyłyby postawione pytania. WSA nie zgodził się z Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie. Sąd podkreślił, iż celem art. 14n par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej było stworzenie osobie fizycznej, zainteresowanej utworzeniem spółki kapitałowej, możliwości uzyskania interpretacji, która będzie następnie zapewniać ochronę prawną spółce. NSA całkowicie podzielił stanowisko sądu I instancji. Wyroki są prawomocne 45 Wyrok NSA 16 grudnia 2014 r. II FSK 582/14 Spółka zwróciła się do prezydenta miasta o uwzględnienie w jej rozrachunku z urzędem oprocentowania nadpłaty w podatku od nieruchomości, zarzucając mu jednocześnie niedotrzymanie wymaganego terminu. Prezydent, a następnie samorządowe kolegium odwoławcze, odmówiły spółce oprocentowania nadpłaty, argumentując, iż do opóźnienia przyczyniło się postępowanie samej spółki. Zdaniem zainteresowanej spółki termin, który został jej wyznaczony na uzyskanie ekspertyzy, był zbyt krótki. Podkreśliła również, że decyzja stwierdzająca nadpłatę została wydana po upływie wymaganego terminu, a zatem odsetki są należne. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA, przyznając rację spółce. Jego zdaniem w sytuacji, gdy podatnik wnosi o zaliczenie stwierdzonej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, organ

13 13 INNE PRZEPISY PRZEPISY ZMIENIAJĄCE / WYROK powinien przyznać mu oprocentowanie. 46 Wyrok NSA 17 grudnia 2014 r. II FSK 2737/12 Właściciel składowisk odpadów złożył deklarację określającą wysokość podatku od nieruchomości i uiścił należność. Wkrótce po tym, wojewoda zgodził się na zamknięcie składowisk i wyznaczył zakres prac związanych z rekultywacją terenu. Spółka chciała więc odzyskać nadpłatę podatku, ponieważ uznała, iż tereny będące przedmiotem decyzji wojewody utraciły charakter użytkowy ze względu na stan techniczny. Prezydent i SKO mieli odmienne stanowisko - zmiana zasad opodatkowania może nastąpić jedynie w wyniku przeprowadzenia pełnej rekultywacji. Potwierdził to WSA, tłumacząc, iż składowiska są nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, skoro dostarczone na nie odpady ciągle się tam znajdują. Powołał się przy tym na wyrok NSA (sygn. akt II FSK 58/11). NSA wydał jednak wyrok przychylny dla podatnika. Opodatkowaniu nie podlegają nieruchomości, które ze względów technicznych nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Procesy rekultywacyjne można uznać za względy techniczne, ponieważ nie są prowadzone w ramach działalności gospodarczej, lecz z przymusu. Sąd kasacyjny złamał w ten sposób dotychczasową linię orzeczniczą. 47 Wyrok NSA 11 grudnia 2014 r. II FSK 2945/12 W sprawie, którą rozpatrywał NSA, wątpliwości budziła interpretacja art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. W ocenie spółki przepis należy rozumieć ściśle, co oznacza, że nie dotyczy to jedynie obiektów, które są faktycznie udostępniane, ale też tych, które musiałyby zostać udostępnione przez zarządcę, gdyby zwrócił się o to właściwy podmiot. NSA potwierdził takie stanowisko. Wyrok ten rozstrzyga kwestię, która była przedmiotem wielu sporów. Niniejsze zestawienie nie stanowi porady prawno-podatkowej. Treść poniższych aktów prawnych, które uległy zmianie, jest zamieszczona w formacie pdf na stronie Ich numeracja odpowiada numeracji w tabeli. Podatek od towarów i usług 1 Dz.U Dz.U I FSK 1547/14 4 I FSK 1740/13 5 I FSK 1964/13 6 I FSK 1863/13 7 I FSK 1203/14 I FSK 1204/14 8 C-131/13

14 14 C-163/13 C-164/13 9 I FSK 2069/13 10 I FSK 2066/13 11 I FSK 1967/13 12 I FSK 1992/13 Podatki dochodowe 13 Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U II FSK 2775/12 23 II FSK 2983/14 II FSK 2984/14 24 II FSK 3034/12 25 II FSK 2829/12 26 II FSK 2600/12 27 II FSK 3375/14 28 II FSK 2710/12 29 II FSK 2758/12 30 II FSK 2957/12 31 II FSK 2904/12 32 II FSK 2924/12 33 II FSK 2846/12 Inne przepisy 34 Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U

15 15 38 Dz.U Dz.U Dz.U II FSK 3047/14 42 I FSK 94/14 43 II FSK 2568/12 II FSK 2630/12 II FSK 2631/12 II FSK 2765/12 II FSK 2766/12 II FSK 2767/12 II FSK 2768/12 44 II FSK 582/14 45 II FSK 2737/12 46 II FSK 2945/12

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo