Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R."

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 3 Wyrok NSA 5 grudnia 2014 r. I FSK 1547/14 4 Wyrok NSA 9 grudnia 2014 r. I FSK 1740/13 Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Gmina będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT jest właścicielem wielu nieruchomości, które zostały nabyte nieodpłatnie. Rozważa zbycie nieruchomości otrzymanych nieodpłatnie w dwóch formach: sprzedaży w zamian za wynagrodzenie na rzecz podatnika VAT lub osoby nim niebędącej albo wniesienia aportem do spółki prawa handlowego. Powstała wątpliwość dotycząca konsekwencji podatkowych planowanych transakcji. Zdaniem wnioskodawczyni tego typu transakcje nie będą podlegać opodatkowaniu VAT. Innego zdania był jednak fiskus. Organ podatkowy stwierdził, że nie ma znaczenia, że nabycie części nieruchomości nastąpiło nieodpłatnie, z mocy prawa, lub też na podstawie darowizny czy spadkobrania. Uznano, że w każdym z tych przypadków gmina ma obowiązek rozliczenia daniny. Z taką argumentacją zgodził się WSA w we Wrocławiu. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA, który orzekł na korzyść gminy. Sąd II instancji odwołał się do rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zbycia przez gminę składników jej majątku (C-72/13). Podkreślił również, iż zwykłe wykonywanie prawa własności nie jest działalnością gospodarczą. Stowarzyszenie powzięło wątpliwość co do opłat reprograficznych, pobieranych za kopiowanie książek od producentów i importerów urządzeń ksero oraz punktów ksero. Jego zdaniem takie opłaty powinny być wolne od podatku ze względu na to, że pełnią rolę odszkodowania za ewentualne kopiowanie utworów. Fiskus nie zgodził się z taką argumentacją. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że pojęcie usługi należy rozumieć szeroko, jako każde świadczenie na rzecz konsumenta, które przynosi usługodawcy korzyść majątkową. WSA w Krakowie przyznał jednak rację stowarzyszeniu. Stwierdzono, że w przypadku opłat reprograficznych nie ma podstaw do opodatkowania VAT, ponieważ nie są one związane z Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr Komplementariusz: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Cecylia Pol Prezes Zarządu, Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: , REGON: Rachunek bankowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS

2 2 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG wykorzystaniem konkretnego dzieła. Takie stanowisko podzielił również NSA. 5 Wyrok NSA 9 grudnia 2014 r. I FSK 1964/13 Spółce cywilnej przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Wojewoda wywłaszczył ten grunt na rzecz Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie. Po przekazaniu wywłaszczonej nieruchomości wspólnicy zlikwidowali spółkę. Odszkodowanie otrzymali już po jej rozwiązaniu. Powstała wątpliwość, czy otrzymane odszkodowanie będzie podlegało VAT. Wspólnicy twierdzili, że nie. Argumentowali, że Ordynacja podatkowa nie przewiduje instytucji następstwa prawnego w razie rozwiązania spółki cywilnej. Fiskus był jednak innego zdania. Organ podatkowy stwierdził, że moment powstania obowiązku podatkowego został przesunięty do czasu otrzymania odszkodowania. WSA w Gliwicach przyznał rację podatnikom, uznając, iż byli wspólnicy nie będą w tym wypadku podatnikami VAT. Podobnie orzekł NSA. Sąd II instancji podkreślił, że były wspólnik spółki wprawdzie odpowiada za zaległości podatkowe, jednak tylko za te, których termin płatności upłynął w czasie, gdy był on wspólnikiem. 6 Wyrok NSA 12 grudnia 2014 r. I FSK 1863/13 Spółka medialna kupowała od firmy PR usługę marketingową polegającą na organizacji różnego rodzaju konkursów i loterii z wartościowymi nagrodami. Faktura wystawiana przez firmę PR dokumentowała całość kosztów związanych z usługą, w tym koszty zakupu towarów. Powstała wątpliwość co do sposobu rozliczenia VAT. Obie firmy twierdziły, że tego typu usługa jest kompleksowa, a w związku z tym zleceniobiorca nie powinien płacić VAT od wydania nagród. Ponadto ich zdaniem firma PR ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego. Fiskus nie zgodził się z takim rozumowaniem. Organ podatkowy stwierdził, że usługa marketingowa i wydanie nagród to dwa odrębne świadczenia. WSA w Warszawie był jednak innego zdania. Sąd I instancji przyznał rację spółce. Sprawa trafiła ostatecznie przed wokandę NSA, który potwierdził stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Sąd II instancji stwierdził, że w tej sprawie nie mamy do czynienia z usługą kompleksową. 7 Wyroki NSA 18 grudnia 2014 r. I FSK 1203/14 I FSK 1204/14 Spółka oferująca m.in. leasing samochodów razem z ich ubezpieczeniem dwukrotnie korygowała rozliczenia VAT na skutek zmiany stanowiska przez organy podatkowe. Najpierw ze względu na uchwałę NSA musiała dopłacić podatek. Następnie, na skutek orzeczenia TSUE, okazało się, że spółka ma nadpłatę w VAT. W konsekwencji wystąpiono o zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. Wprawdzie fiskus zgodził się z wnioskodawczynią, że należy zwrócić nadpłatę, to jednak nie zamierzał wypłacić odsetek. Zdaniem organu podatkowego wypłacenie odsetek może nastąpić tylko wtedy, gdy orzeczenie unijnego trybunału prowadzi do usunięcia niezgodnego z prawem europejskim przepisu. WSA w Warszawie przyznał rację spółce, argumentując, iż źródłem nadpłaty w rozumieniu art. 74 Ordynacji podatkowej jest zarówno wyrok eliminujący określony przepis, jak i jego interpretację. Taki pogląd podzielił również NSA. Wyroki są prawomocne

3 3 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 8 Wyroki TSUE 18 grudnia 2014 r. C-131/13 C-163/13 C-164/13 9 Wyrok NSA 19 grudnia 2014 r. I FSK 2069/13 10 Wyrok NSA 18 grudnia 2014 r. I FSK 2066/13 Spółka kupowała sprzęt informatyczny w Holandii i Niemczech, a następnie sprzedawała go klientom we Włoszech. Od zakupów towarów w Holandii odliczyła VAT, natomiast od towarów nabytych w Niemczech nie zadeklarowała ani wewnątrzwspólnotowej dostawy w Niemczech, ani wewnątrzwspólnotowego nabycia we Włoszech. Włoskie organy podatkowe odmówiły jej prawa do odliczenia podatku VAT. Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Jego zdaniem w sytuacji, gdy podatnik wiedział lub powinien wiedzieć, iż uczestniczył w oszustwie w zakresie VAT w ramach łańcucha dostaw, krajowe sądy i organy powinny odmówić mu prawa do odliczenia, zwolnienia lub zwrotu podatku VAT. Ponadto wskazał, że można odmówić tego prawa, nawet jeżeli oszustwo zostało popełnione w innym państwie członkowskim. Spór dotyczył podstawy opodatkowania w VAT. Zdaniem banku należy za nią uznać kwotę prowizji lub inną postać wynagrodzenia. Instytucja finansowa uważała, że w świetle przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (obowiązującego do końca 2013 r.) powinna zostać uznana za pośrednika świadczącego usługi polegające na gromadzeniu depozytów, a z drugiej strony za oferującego udzielanie kredytów. Fiskus stwierdził, że podstawą opodatkowania, poza ewentualną prowizją, będzie kwota odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek. Według organu podatkowego bank występuje wprost w roli kredytodawcy lub pożyczkodawcy, nie jest natomiast podmiotem pośredniczącym kojarzącym dwie strony tej samej transakcji. WSA w Warszawie potwierdził stanowisko izby skarbowej. Sąd podkreślił, iż udzielnie kredytu lub pożyczki oraz przyjęcie wkładu pieniężnego to dwie odrębne usługi w rozumieniu ustawy o VAT. Podobnie orzekł NSA, przyznając rację fiskusowi i sądowi I instancji. Spółka prowadzi działalność leasingową. Należności z tytułu rat leasingowych przelewane są na bank. Firma rozważała powrotne przeniesienie wierzytelności leasingowych w formie aportu, z banku na swoją rzecz. Bank miał natomiast objąć udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności. Powstała wątpliwość dotycząca opodatkowania tego typu transakcji podatkiem VAT. Zdaniem samej zainteresowanej przedmiotem opodatkowania są tylko takie aporty, w wyniku których następuje odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Spółka uznała, że w jej sprawie nie ma to miejsca. Fiskus był jednak innego zdania. Organ podatkowy stwierdził, że mamy w tej sytuacji do czynienia ze świadczeniem usługi opodatkowanej. Izba skarbowa argumentowała, iż firma wykonuje na rzecz banku świadczenie uwalnia go od ciężaru egzekwowania wierzytelności. WSA w Warszawie nie zgodził się jednak z takim podejściem fiskusa. Sąd I instancji wskazał, że aby usługa podlegała opodatkowaniu VAT winna być odpłatna i musi istnieć związek między usługą a wynagrodzeniem za nią.. NSA zgodził się ze stanowiskiem WSA. Podkreślono, iż spółka nie wykonuje na rzecz banku świadczenia wzajemnego, nie otrzymuje również wynagrodzenia z tytułu nabycia wierzytelności. 11 Wyrok NSA Spółka wysłała towar do agencji celnej, która po jego odebraniu przekazała go firmie kurierskiej w

4 4 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 18 grudnia 2014 r. I FSK 1967/13 celu przetransportowania towaru do składu celnego w Helsinkach. Zgłoszenie celne wystawione przez polską agencję celną zostało zgubione przez finlandzki skład celny. Powstała wątpliwość dotycząca właściwej stawki VAT dla tego typu transakcji. Fiskus stwierdził, że w tym wypadku miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu poza terytorium Wspólnoty będzie Finlandia. Podobnie orzekł WSA w Gliwicach. Sąd I instancji powołał się na uchwałę siedmiu sędziów NSA (sygn. akt I FPS 3/12), w której wskazano, iż wywóz towarów z kraju poza obszar UE powinien nastąpić w ramach transportu o nieprzerwanym charakterze. NSA podzielił stanowisko WSA. 12 Wyrok NSA 19 grudnia 2014 r. I FSK 1992/13 Bank świadczył usługi forfaitingu, polegające na nabywaniu nieprzedawnionych i niewymagalnych wierzytelności. Od swoich klientów otrzymywał w ramach wynagrodzenia odsetki dyskontowe oraz prowizję. Bywało, iż jednocześnie udzielał finansowania dłużnikowi, wydłużając termin spłaty należności, za co pobierał dodatkowe odsetki. Podatnik uważał, iż jego czynności są zwolnione z VAT, jako że stanowią obsługę długów oraz udzielanie kredytów. Fiskus dopatrzył się jednak znamion faktoringu, który jako usługa w zakresie ściągania długów, nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla usług ściśle finansowych. Taką interpretację uchylił jednak WSA. Opisane czynności nie są związane z windykacją, ponieważ bank działa na własny rachunek i ryzyko. Sąd kasacyjny był tej samej myśli. PODATKI DOCHODOWE 13 Umowa podpisana w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokół do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych 14 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dnia 28 listopada 2013 r. podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych wraz z protokołem oraz Wspólną Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych. W przypadku Polski umowa z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi obejmuje podatki dochodowe: od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług. Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie strony mogą przekazywać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art. 1 umowy). Umowa, oprócz umożliwienia dwustronnej wymiany informacji przez banki oraz inne instytucje finansowe, regulują kwestie takie jak prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności. Dokumenty sporządzone w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych spełniają aktualne standardy w tej dziedzinie.

5 5 PODATKI DOCHODOWE października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokołu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. 15 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy 16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 17 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Informacja dotycząca ustawy z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. Omawiany Protokół ma przede wszystkim na celu zmianę obecnie obowiązującej, zgodnie z Konwencją, ogólnej metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Belgii. Zgodnie z art. 23 ust. 2 obowiązującej obecnie Konwencji zawartej przez Polskę z Belgią, podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Belgii unika się przy zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego. Strony uzgodniły sporządzenie Protokołu do tej Konwencji, przewidującego zmianę zasadniczej metody unikania podwójnego opodatkowania tych dochodów tj. wspomnianej wyżej metody proporcjonalnego zaliczenia, na metodę wyłączenia z progresją. W odniesieniu do dochodów kapitałowych (z dywidend, odsetek, należności licencyjnych i przeniesienia własności majątku) obowiązująca metoda unikania podwójnego opodatkowania nie ulegnie zmianie (będzie to nadal metoda zaliczenia

6 6 PODATKI DOCHODOWE 18 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia Dz.U stycznia 2015 r. proporcjonalnego). W Protokole przewiduje się dokonanie zmian w obecnie obowiązującej Konwencji, dotyczących definicji Funduszu emerytalnego a także odnoszących się do opodatkowania dywidend- w obecnie obowiązującej Konwencji przewidziane jest opodatkowanie dywidend w miejscu, w którym powstają (opodatkowanie u źródła) stawką 5% lub 15% kwot dywidend brutto. Postanowienia Protokołu przewidują utrzymanie opodatkowania dywidend u źródła stawką minimum 10%. Dopuszcza się jednak zwolnienie z opodatkowania dywidend w państwie źródła, pod warunkiem posiadania przez spółkę upoważnioną do otrzymania dywidend, nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy, bezpośrednich udziałów w spółce wypłacającej dywidendy, w wysokości nie mniejszej niż 10%. Protokół wprowadza także zmiany odnoszące się do opodatkowania odsetek a konkretnie dodatkowe zwolnienie z opodatkowania odsetek wypłacanych na rzecz funduszy emerytalnych określonych w artykule 3 Konwencji. W odniesieniu do należności licencyjnych, dokonano zmiany ich definicji. Przepis ten w brzmieniu przepisu Konwencji powodował wątpliwości interpretacyjne co do możliwości jego zastosowania do należności wypłacanych za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego. Intencją strony polskiej było objęcie definicją należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego; dokonano zmiany redakcji przedmiotowego przepisu Konwencji, co definitywnie eliminuje wspomniane wątpliwości. Na wniosek strony belgijskiej dokonano zmiany odnoszącej się do opodatkowania emerytur - w celu zapewnienia możliwości opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych przez jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa. Na mocy obecnie obowiązującej Konwencji, emerytury i inne podobne świadczenia podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej odbiorcy tych świadczeń. W chwili obecnej większość państw dąży do umieszczania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przepisów zapewniających możliwość opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych przez jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa. W odniesieniu do dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz przeniesienia własności majątku zachowano obowiązującą metodę unikania podwójnego opodatkowania, to jest metodę zaliczenia proporcjonalnego. Protokół do Konwencji rozszerza postanowienia Konwencji o zapis umożliwiający wymianę informacji w sytuacjach, gdy informacja, o którą wnioskuje jedno z Umawiających się państw, nie jest wymagana przez drugie z Umawiających się państw dla jego wewnętrznych potrzeb podatkowych oraz wprowadza regulacje dotyczące wymiany informacji bankowych na żądanie drugiego umawiającego się państwa. Protokół zawiera przepisy dotyczące rozwiązywania spraw spornych przed sądem arbitrażowym, zgodnie z zaleceniami Modelowej Konwencji OECD. Z uwagi na fakt, że strona belgijska zgłosiła, że zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ukształtowania relacji politycznych i prawnych między władzami federalnymi Królestwa Belgii a wspólnotami i regionami w tym kraju, oraz zgodnie z wykładnią prawa belgijskiego, wspólnoty i regiony posiadają własne kompetencje w zakresie objętym Protokołem, jednostki federalne zostały wymienione obok Królestwa Belgii w Preambule Protokołu jako podmioty, z którymi zostało osiągnięte porozumienie co do zmiany Konwencji

7 7 PODATKI DOCHODOWE wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 20 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 22 Wyrok NSA 2 grudnia 2014 r. II FSK 2775/12 23 Wyroki NSA 3 grudnia 2014 r. II FSK 2983/14 II FSK 2984/14 Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U grudnia 2014 r. Dz.U stycznia 2015 r. Sprawa dotyczyła konsorcjum odpowiedzialnego za budowę stadionu przed mistrzostwami UEFA Oddanie gotowego obiektu na czas było obwarowane wieloma warunkami, dlatego też z powodu opóźnienia korporacja musiała zapłacić karę. Zdaniem firm zapłacona kara jest wydatkiem poniesionym w celu zabezpieczenia przychodu, który nie został wyłączony z kosztów w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W związku z tym grupa planowała wliczyć ją do kosztów podatkowych. Fiskus był jednak innego zdania. Organ podatkowy podkreślił, że kara za opóźnienie w wykonaniu robót, choć niewymieniona wprost w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie spełnia definicji kosztu podatkowego. Takie samo stanowisko zajął WSA we Wrocławiu oraz NSA. Sądy potwierdziły, iż kary za opóźnienia nie pomniejszą CIT. Pracodawca wykupił wszystkim pracownikom abonamenty medyczne i uważał, że nie musi odprowadzać od nich zaliczek na PIT, bo pakiet daje zatrudnionym jedynie dostęp do usługi. Zarówno organy podatkowe, jak i sądy, były przeciwnego zdania. Argumentowano, iż bez znaczenia jest fakt, czy pracownik faktycznie skorzysta z usługi w danym miesiącu. Nieodpłatnym świadczeniem jest już bowiem samo prawo do skorzystania z usług medycznych. W odrębnej sprawie chodziło natomiast o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykupione dla członków zarządu, rady nadzorczej i dyrektorów zarówno dla byłych, obecnych, jak i przyszłych. Zdaniem fiskusa podatek w takim wypadku jest należny. Ze stanowiskiem organu podatkowego nie zgodziły się jednak sądy, orzekając na korzyść spółki. NSA odwołał się do wyroku TK (sygn. akt K 7/13), w świetle którego korzyść musi mieć charakter

8 8 PODATKI DOCHODOWE wymierny i być przypisana indywidualnemu pracownikowi. Wyroki są prawomocne 24 Wyrok NSA 4 grudnia 2014 r. II FSK 3034/12 Kobieta po śmierci siostry nabyła w spadku, wraz z dwiema innymi siostrami, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Podatniczka zgłosiła nabycie udziału do właściwego urzędu skarbowego, korzystając tym samym ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Siostry zdecydowały, że prawo do lokalu przejmie jedna z nich, spłacając pozostałe. Za oddany udział kobieta otrzymała gotówkę. Powstała wątpliwość, czy otrzymana kwota pieniężna będzie dla niej przychodem. Fiskus stwierdził, że w momencie odpłatnego zbycia udziału kobieta uzyskała przychód, który jest opodatkowany PIT. Z takim stanowiskiem zgodził się również WSA w Olsztynie, a następnie NSA. 25 Wyrok NSA 10 grudnia 2014 r. II FSK 2829/12 Mężczyzna uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Sprawca nieszczęścia zaproponował poszkodowanemu kwotę 250 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Ugodę podpisano w domu i poinformowano o niej sąd karny. Powstał spór co do obowiązku zapłaty PIT od otrzymanej kwoty. Poszkodowany twierdził, że taki obowiązek nie istnieje. Powoływał się na treść art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku są odszkodowania wynikające z umów i ugód sądowych. Fiskus nie zgodził się jednak z taką argumentacją i nakazał mężczyźnie zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Stanowisko organu podatkowego potwierdził WSA w Szczecinie, a następnie NSA. W uzasadnieniu podkreślono, że zwolnieniem objęte są wyłącznie odszkodowania będące rezultatem ugód sądowych. Te natomiast powinny zostać zawarte nie tylko z woli stron, ale także pod kontrolą sądu. 26 Wyrok NSA 10 grudnia 2014 r. II FSK 2600/12 Podatnik sprzedał udział w nieruchomości. W celu skorzystania ze zwolnienia z PIT, powiadomił urząd skarbowy o zamiarze wydatkowania uzyskanych ze sprzedaży przychodów na własne cele mieszkaniowe. Mężczyzna najpierw jednak wykorzystał pieniądze z transakcji na udzielenie pożyczki. Następnie ustalono, że zamiast pieniędzy pożyczkobiorca odda mu nieruchomość i w ten sposób dług zostanie spłacony. Akt notarialny podpisano przed upływem 2 lat od sprzedaży udziału w nieruchomości. Powstała wątpliwość, czy wykorzystane w ten sposób przychody mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT. Fiskus stwierdził, że pieniądze ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nie zostały wydane na żaden z celów wymienionych w przepisie o uldze mieszkaniowej. WSA w Krakowie był jednak innego zdania. Według niego podatnik może skorzystać z ulgi, ponieważ za pieniądze z transakcji zakupił ostatecznie nieruchomość, przy zachowaniu dwuletniego terminu. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA, przyznając rację fiskusowi. W uzasadnieniu podkreślono, iż objęte zwolnieniem z PIT mogą być wyłącznie te przychody, które zostaną wydatkowane w ciągu dwóch lat na nabycie konkretnej nieruchomości lub udziału w takim lokalu. 27 Wyrok NSA 10 grudnia 2014 r. II FSK 2576/12 Kobieta prowadząca działalność handlową otrzymywała od dostawców, u których zaopatrywała się w towary, upusty pieniężne. Dzięki nim cena, którą pierwotnie zapłaciła za towary, była niższa. Dokumentowano to fakturami korygującymi in minus. Powstała wątpliwość, czy tego typu rabaty są dla podatniczki jej przychodem. Kobieta twierdziła, że

9 9 PODATKI DOCHODOWE są i w związku z tym powinna wykazać go na bieżąco, a nie wstecz. Organ podatkowy nie zgodził się z taką argumentacją. Fiskus stwierdził, że obniżka cen to w rzeczywistości rabat, a nie premia i że powoduje on obniżenie kosztów nabycia towarów. WSA w Gliwicach podzielił ten pogląd. Sąd podkreślił, że nazewnictwo obniżki nie ma znaczenia. Stanowisko sądu I instancji potwierdził NSA. Wyjaśniono, iż faktura korygująca in minus odnosi się do stanu zaistniałego w przeszłości do faktury pierwotnej. 28 Wyrok NSA 16 grudnia 2014 r. II FSK 3375/14 Mężczyzna założył sklep z materiałami elektrycznymi i budowlanymi, w którym miał sprzedawać w detalu farby, gwoździe i żarówki. Twierdził, że będzie prowadził tę działalność samodzielnie. Naczelnik urzędu skarbowego, sugerując się wnioskiem podatnika, wydał mu decyzję o opodatkowaniu w formie karty podatkowej zł podatku miesięcznie. Okazało się jednak, że mężczyzna sprzedawał towary w ilościach hurtowych, a w pracy pomagał mu jego pełnoletni syn. Organy podatkowe uznały zatem, że podatnik nie miał prawa do karty podatkowej, a podatek musi zostać zapłacony na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. WSA w Rzeszowie zgodził się z fiskusem, podobnie jak NSA. Sądy stwierdziły, że mężczyzna faktycznie oszukał organy podatkowe, a co za tym idzie, nie miał prawa do karty podatkowej. W uzasadnieniu powołano się na przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ich świetle podatnik traci prawo do preferencyjnego opodatkowania, jeśli okaże się, że podał dane niezgodne ze stanem faktycznym 29 Wyrok NSA 17 grudnia 2014 r. II FSK 2710/12 Fundacja zajmowała się tworzeniem miejsc pracy dla osób upośledzonych umysłowo. W tym celu zawiązała sp. z o. o., w której zatrudniano takie osoby (była jedynym udziałowcem). Z dochodów fundacji pokryto kapitał zakładowy, koszty administracyjne i przekazano bezzwrotną pożyczkę. Urząd kontroli skarbowej nie widział podstaw, aby uznać te czynności za działalność statutową i nie przyzwolił na zastosowanie zwolnienia z CIT. Sprawa trafiła na drogę sądową. Fundacja twierdziła, iż swoim działaniem osiągnęła cel, który mieści się w jej statucie. Do jej argumentacji przychylił się WSA, lecz NSA potwierdził słuszność stanowiska fiskusa. Sąd kasacyjny tłumaczył, że pomimo realizacji celów statutowych, fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, przekroczyła dozwolone granice swojego działania. 30 Wyrok NSA 17 grudnia 2014 r. II FSK 2758/12 Spółka, której bank udzielił kredytu, miała kłopoty finansowe, przez co wszczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Kredytodawca miał umorzyć część długu, a część miała zostać przekonwertowana na akcje wyemitowane przez upadłego. Powstała wątpliwość, czy do aportu doszło w formie pieniężnej czy niepieniężnej. Bank powołał się na wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie zostało odnotowane, że podwyższenie kapitału zakładowego banku nastąpiło w formie wkładu pieniężnego. Taka interpretacja oznacza, iż po jego stronie nie powstanie przychód do opodatkowania. W ocenie fiskusa, aport nastąpił w formie niepieniężnej, a co za tym idzie konwersja wierzytelności na kapitał dłużnika spowoduje dla banku powstanie przychodu w wysokości nominalnej wartości objętych akcji. Sądy administracyjne obu instancji potwierdziły stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej. Wkładem pieniężnym jest przekazanie gotówki lub transfer pieniędzy poprzez przelew bankowy. 31 Wyrok NSA 19 grudnia 2014 r. Fiskus zakwestionował rozliczenie PIT za 2004 r. podatniczki, która rozliczała się wspólnie z małżonkiem. W 2008 r. wydana została decyzja wymiarowa będąca podstawą tytułu egzekucyjnego,

10 10 PODATKI DOCHODOWE II FSK 2957/12 ale wystawiono go tylko mężowi. W konsekwencji zajęto jego wynagrodzenie za pracę. W 2011 r. naczelnik urzędu skarbowego ponownie wystawił tytuł wykonawczy dotyczący zaległości małżonków za 2004 r., obejmując tym razem także i żonę. Kobieta wskazała, iż z końcem grudnia 2010 r. doszło do przedawnienia tej należności, ale zdaniem urzędników było to nieistotne, ponieważ postępowanie było prowadzone przeciwko całemu małżeństwu, którzy ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe. Co więcej, ze względu na zajęcie wynagrodzenia męża nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia. Podatniczka nie zgadzała się z tym i wniosła skargę, lecz sąd I instancji ją oddalił. Inaczej sprawę rozpatrzył NSA, który przyznał rację skarżącej. Tytuł egzekucyjny został wydany wobec niej po terminie przedawnienia, czyli niezgodnie z prawem. 32 Wyrok NSA 19 grudnia 2014 r. II FSK 2904/12 33 Wyrok NSA 18 grudnia 2014 r. II FSK 2924/12 34 Wyrok NSA 16 grudnia 2014 r. II FSK 2846/12 Urzędnicy zarzucili spółce zaniżenie podatku należnego w CIT za 2008 r. Przedmiotem sporu była wartość odzyskanych murów oporowych, która, zdaniem fiskusa, stanowiła przychód z nieodpłatnych świadczeń. Elementy te pochodziły ze zamortyzowanego w całości środka trwałego przyjętego w ramach aportu w 1998 r., a zlikwidowanego w 2008 r. Podatniczka uznała stanowisko organów za niezgodne z prawem, albowiem nie jest możliwe nabycie własności tej samej rzeczy po raz drugi. Zdarzenie obejmowało jedynie operację księgową wyceny środka trwałego. Jej argumenty nie przekonały sądu I instancji, więc złożona została skarga kasacyjna i ostatecznie NSA orzekł przychylnie dla skarżącej. Pojęcie nieodpłatnych świadczeń nie może być rozciągane tak szeroko, żeby służyło do opodatkowania zdarzeń, które nie powodują przysporzenia. Spółka ponosiła wydatki na remonty, które uznawała za koszty pośrednie rozliczane na bieżąco. Jednakże, w opinii Dyrektora Izby Skarbowej, skoro wydatki są ujmowane w księgach jako zwiększające wartość początkową, to tak samo należy je traktować na gruncie podatków. Tę interpretację uchylił bydgoski WSA, tłumacząc, iż nie ma przepisu, który nakazywałby stosowanie reguł bilansowych do celów podatkowych. Odmienny pogląd wyraził NSA, którego wyrok jest niezgodny z dotychczasową linią orzeczniczą. Zdaniem sędziów, skoro nakłady na remont zwiększają wartość bilansową środków trwałych, to powinny być również amortyzowane na gruncie podatku CIT. Zaksięgowanie wydatku w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego. Udziałowcy zdecydowali w październiku 2009 r. o przekształceniu swojej spółki z o. o. w spółkę jawną. Tym samym objęli kapitały udziałowe w relacjach odpowiadających ich udziałom w kapitale zakładowym. Zostały one przeniesione do nowoutworzonej spółki, która wykazała kapitał podstawowy i kapitał zapasowy w takich samych wysokościach. Zdaniem Izby Skarbowej, należało w tym przypadku odprowadzić PIT od niepodzielonego zysku, czyli zgromadzonego na kapitale zapasowym. W obronie podatników stanął WSA. Przywołując przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, sąd wskazał, iż udziałowcy mają prawo do wyboru sposobu podzielenia zysku. Korzystne rozstrzygnięcie przypieczętował NSA, wskazując na dodatkowy argument. Wspólnicy zawarli w umowie spółki adnotację o przeznaczaniu co najmniej 25 proc. zysku na kapitał zapasowy. Trudno więc stwierdzić, iż kwota ta stanowiła niepodzielony zysk.

11 11 INNE PRZEPISY PRZEPISY ZMIENIAJĄCE / WYROK 35 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy 36 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 37 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa 38 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 39 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 40 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej 41 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności Dz.U grudnia 2014 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r. Dz.U stycznia 2015 r.

12 12 INNE PRZEPISY PRZEPISY ZMIENIAJĄCE / WYROK 42 Wyrok NSA 2 grudnia 2014 r. II FSK 3047/14 Sprawa dotyczyła podatnika, którego pełnomocnik wystąpił o zawieszenie wszczętego postępowania kontrolnego, tłumacząc, iż jego klient od kilku lat cierpi na zaburzenia psychiczne. Powoływał się na spełnienie przesłanek określonych przepisem art pkt 4 Ordynacji podatkowej. W ocenie fikusa choroba psychiczna podatnika nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania. Organ podatkowy powołał się m.in. na zasadę celowości postępowania kontrolnego, z której wynika jego ciągły charakter. Podobnego zdania był WSA w Warszawie. Sąd I instancji wskazał, iż skarżący nie został ubezwłasnowolniony ani nawet nie toczyło się postępowanie w sprawie jego ubezwłasnowolnienia. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA. Sąd kasacyjny zauważył, że dopóki nie ma prawomocnego wyroku o częściowym lub całkowitym ubezwłasnowolnieniu, nie ma podstaw do zawieszenia postępowania podatkowego. 43 Wyrok NSA 5 grudnia 2014 r. I FSK 94/14 Organ pierwszej instancji określił spółce cywilnej wysokość zobowiązania w VAT za styczeń 2010 r. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodzili się wspólnicy, którzy wnieśli od niego odwołanie, a w trakcie postępowania odwoławczego zgodnie postanowili rozwiązać spółkę. Ze względu na tę likwidację organ odwoławczy umorzył postępowanie, wskazując na ustanie bytu prawnego spółki cywilnej. Wspólnicy nie zgodzili się z taką decyzją. Przekonywali, że właściwe byłoby umorzenie postępowania w całości bez ograniczenia się tylko do etapu odwoławczego. WSA w Bydgoszczy nie zgodził się jednak z taką argumentacją wspólników, podobnie jak NSA. Zdaniem sądu II instancji fiskus postąpił prawidłowo, umarzając postępowanie odwoławcze.. 44 Wyroki NSA 5 grudnia 2014 r. II FSK 2568/12 II FSK 2630/12 II FSK 2631/12 II FSK 2765/12 II FSK 2766/12 II FSK 2767/12 II FSK 2768/12 Przedsiębiorca rozważał przekształcenie swojej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mężczyzna powziął kilka wątpliwości związanych z takim przekształceniem i dlatego wystąpił z wnioskiem o interpretację podatkową. Fiskus odmówił podatnikowi wydania interpretacji. Organ podatkowy stwierdził, że z wnioskiem o jej wydanie mogłaby wystąpić wyłącznie spółka z o. o., ponieważ to właśnie jej dotyczyłyby postawione pytania. WSA nie zgodził się z Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie. Sąd podkreślił, iż celem art. 14n par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej było stworzenie osobie fizycznej, zainteresowanej utworzeniem spółki kapitałowej, możliwości uzyskania interpretacji, która będzie następnie zapewniać ochronę prawną spółce. NSA całkowicie podzielił stanowisko sądu I instancji. Wyroki są prawomocne 45 Wyrok NSA 16 grudnia 2014 r. II FSK 582/14 Spółka zwróciła się do prezydenta miasta o uwzględnienie w jej rozrachunku z urzędem oprocentowania nadpłaty w podatku od nieruchomości, zarzucając mu jednocześnie niedotrzymanie wymaganego terminu. Prezydent, a następnie samorządowe kolegium odwoławcze, odmówiły spółce oprocentowania nadpłaty, argumentując, iż do opóźnienia przyczyniło się postępowanie samej spółki. Zdaniem zainteresowanej spółki termin, który został jej wyznaczony na uzyskanie ekspertyzy, był zbyt krótki. Podkreśliła również, że decyzja stwierdzająca nadpłatę została wydana po upływie wymaganego terminu, a zatem odsetki są należne. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA, przyznając rację spółce. Jego zdaniem w sytuacji, gdy podatnik wnosi o zaliczenie stwierdzonej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, organ

13 13 INNE PRZEPISY PRZEPISY ZMIENIAJĄCE / WYROK powinien przyznać mu oprocentowanie. 46 Wyrok NSA 17 grudnia 2014 r. II FSK 2737/12 Właściciel składowisk odpadów złożył deklarację określającą wysokość podatku od nieruchomości i uiścił należność. Wkrótce po tym, wojewoda zgodził się na zamknięcie składowisk i wyznaczył zakres prac związanych z rekultywacją terenu. Spółka chciała więc odzyskać nadpłatę podatku, ponieważ uznała, iż tereny będące przedmiotem decyzji wojewody utraciły charakter użytkowy ze względu na stan techniczny. Prezydent i SKO mieli odmienne stanowisko - zmiana zasad opodatkowania może nastąpić jedynie w wyniku przeprowadzenia pełnej rekultywacji. Potwierdził to WSA, tłumacząc, iż składowiska są nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, skoro dostarczone na nie odpady ciągle się tam znajdują. Powołał się przy tym na wyrok NSA (sygn. akt II FSK 58/11). NSA wydał jednak wyrok przychylny dla podatnika. Opodatkowaniu nie podlegają nieruchomości, które ze względów technicznych nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Procesy rekultywacyjne można uznać za względy techniczne, ponieważ nie są prowadzone w ramach działalności gospodarczej, lecz z przymusu. Sąd kasacyjny złamał w ten sposób dotychczasową linię orzeczniczą. 47 Wyrok NSA 11 grudnia 2014 r. II FSK 2945/12 W sprawie, którą rozpatrywał NSA, wątpliwości budziła interpretacja art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. W ocenie spółki przepis należy rozumieć ściśle, co oznacza, że nie dotyczy to jedynie obiektów, które są faktycznie udostępniane, ale też tych, które musiałyby zostać udostępnione przez zarządcę, gdyby zwrócił się o to właściwy podmiot. NSA potwierdził takie stanowisko. Wyrok ten rozstrzyga kwestię, która była przedmiotem wielu sporów. Niniejsze zestawienie nie stanowi porady prawno-podatkowej. Treść poniższych aktów prawnych, które uległy zmianie, jest zamieszczona w formacie pdf na stronie Ich numeracja odpowiada numeracji w tabeli. Podatek od towarów i usług 1 Dz.U Dz.U I FSK 1547/14 4 I FSK 1740/13 5 I FSK 1964/13 6 I FSK 1863/13 7 I FSK 1203/14 I FSK 1204/14 8 C-131/13

14 14 C-163/13 C-164/13 9 I FSK 2069/13 10 I FSK 2066/13 11 I FSK 1967/13 12 I FSK 1992/13 Podatki dochodowe 13 Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U II FSK 2775/12 23 II FSK 2983/14 II FSK 2984/14 24 II FSK 3034/12 25 II FSK 2829/12 26 II FSK 2600/12 27 II FSK 3375/14 28 II FSK 2710/12 29 II FSK 2758/12 30 II FSK 2957/12 31 II FSK 2904/12 32 II FSK 2924/12 33 II FSK 2846/12 Inne przepisy 34 Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U

15 15 38 Dz.U Dz.U Dz.U II FSK 3047/14 42 I FSK 94/14 43 II FSK 2568/12 II FSK 2630/12 II FSK 2631/12 II FSK 2765/12 II FSK 2766/12 II FSK 2767/12 II FSK 2768/12 44 II FSK 582/14 45 II FSK 2737/12 46 II FSK 2945/12

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w maju 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH [Wnioskodawca] [NIP] [miejscowość, data] Naczelnik [nazwa i adres urzędu skarbowego] WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Na podstawie art. 75 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Treść obowiązku Podstawa prawna. Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podmiot -podatnik

Treść obowiązku Podstawa prawna. Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podmiot -podatnik Wpłata pobranego zryczałtowanego podatku PIT-8AR Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R W zakresie poboru podatku zryczałtowanego i zaliczki na podatek dochodowy Do 20 dnia miesiąca następującego

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

II FSK 343/11 - Wyrok NSA

II FSK 343/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-01-10 12:43 II FSK 343/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 3/2014, 22 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 12 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi,

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 11, 19 marca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 11, 19 marca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 11, 19 marca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 1 Sygnatura IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ Data 15.09.2016 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidującego opodatkowanie CIT SKA (spółek komandytowo-akcyjnych) i

Bardziej szczegółowo

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Agnieszka Wasilewska Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Cash pooling.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą.

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Problemy podatników z wyborem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2013 TEMATY MIESIĄCA Propozycje zmian w Ordynacji podatkowej i ustawach o podatkach dochodowych. Wydanie akcjonariuszowi majątku likwidacyjnego SKA podlega CIT wyrok WSA w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Podatnik do końca lutego powinien otrzymać od nabywcy praw autorskich informację PIT-11/8B o uzyskanych

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Sierpień 2014

AccreoNewsletter Sierpień 2014 NEWS List ostrzegawczy MF do przedstawicieli branży elektronicznej Wniesienie projektu zmian w PON do Sejmu Zakończenie prac nad projektem wprowadzającym m.in. CFC (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta)

Bardziej szczegółowo

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 12:36 II FSK 2734/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-11-08 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo