Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide"

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language under the title BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner s Guide. Polish edition copyright 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci O autorze 7 O recenzencie 8 Wprowadzenie 9 Rozdzia 1. Tworzymy laboratorium sieci bezprzewodowych 15 Wymagania sprz towe 16 Wymagania oprogramowania 17 Instalowanie systemu BackTrack 17 Czas na dzia anie instalujemy system BackTrack 17 Instalacja i konfiguracja bezprzewodowego punktu dost powego 20 Czas na dzia anie konfiguracja bezprzewodowego punktu dost powego 21 Konfiguracja bezprzewodowej karty sieciowej 24 Czas na dzia anie konfigurowanie bezprzewodowej karty sieciowej 24 Pod czanie si do bezprzewodowego punktu dost powego 26 Czas na dzia anie konfigurowanie bezprzewodowej karty sieciowej 26 Podsumowanie 30 Rozdzia 2. Sieci WLAN i zwi zane z nimi zagro enia 31 Budowa ramek w sieciach WLAN 32 Czas na dzia anie tworzenie interfejsu pracuj cego w trybie monitora 33 Czas na dzia anie przechwytywanie pakietów przesy anych w sieci bezprzewodowej 36 Czas na dzia anie przegl danie ramek zarz dzaj cych, ramek steruj cych i ramek danych 38 Czas na dzia anie nas uchiwanie i przechwytywanie pakietów w sieci bezprzewodowej 42 Czas na dzia anie wstrzykiwanie pakietów 45

4 Spis tre ci Wa ne uwagi dotycz ce przechwytywania i wstrzykiwania pakietów w sieciach WLAN 47 Czas na dzia anie eksperymentujemy z kart Alfa 48 Rola organów regulacyjnych w sieciach bezprzewodowych 50 Czas na dzia anie eksperymentujemy z kart Alfa 50 Podsumowanie 54 Rozdzia 3. Omijanie uwierzytelniania sieci WLAN 55 Ukryte identyfikatory SSID sieci bezprzewodowych 56 Czas na dzia anie ujawnianie ukrytych identyfikatorów SSID sieci 56 Filtrowanie adresów MAC 61 Czas na dzia anie omijanie filtrowania adresów MAC 61 Uwierzytelnianie z otwartym dost pem 64 Czas na dzia anie pod czanie si do punktu dost powego z otwartym dost pem 64 Uwierzytelnianie ze wspó dzielonym kluczem 65 Czas na dzia anie omijanie uwierzytelniania ze wspó dzielonym kluczem 66 Podsumowanie 74 Rozdzia 4. S abe strony protoko ów szyfrowania w sieciach WLAN 75 Szyfrowanie w sieciach WLAN 76 Szyfrowanie WEP 76 Czas na dzia anie prze amywanie zabezpiecze protoko u WEP 76 Szyfrowanie WPA/WPA2 84 Czas na dzia anie amanie s abych hase w sieciach z szyfrowaniem WPA PSK 86 Przyspieszanie procesu amania szyfrowania WPA/WPA2 PSK 91 Czas na dzia anie przyspieszanie procesu amania kluczy 91 Odszyfrowywanie pakietów WEP i WPA 95 Czas na dzia anie deszyfrowanie pakietów WEP i WPA 95 Pod czanie si do sieci WEP i WPA 97 Czas na dzia anie pod czanie si do sieci wykorzystuj cej szyfrowanie WEP 97 Czas na dzia anie pod czanie si do sieci wykorzystuj cej szyfrowanie WPA 98 Podsumowanie 100 Rozdzia 5. Ataki na infrastruktur sieci WLAN 101 Domy lne konta i has a punktów dost powych 102 Czas na dzia anie amanie domy lnych, fabrycznych hase punktów dost powych 102 Ataki typu odmowa us ugi (DoS) 104 Czas na dzia anie atak DoS typu anulowanie uwierzytelnienia 104 Z o liwy bli niak i fa szowanie adresów MAC 107 Czas na dzia anie z o liwy bli niak ze sfa szowanym adresem MAC 108 Nieautoryzowany punkt dost powy 111 Czas na dzia anie nieautoryzowany punkt dost powy 112 Podsumowanie 116 4

5 Spis tre ci Rozdzia 6. Ataki na klienta sieci WLAN 117 Ataki typu Honeypot i Misassociation 118 Czas na dzia anie przeprowadzanie ataków typu Misassociation 118 Atak typu Caffe Latte 123 Czas na dzia anie przeprowadzanie ataku typu Caffe Latte 124 Ataki typu Deauthentication i Disassociation 128 Czas na dzia anie anulowanie uwierzytelnienia klienta 128 Atak typu Hirte 132 Czas na dzia anie amanie klucza WEP poprzez atak typu Hirte 132 amanie klucza WPA PSK bez obecno ci punktu dost powego 134 Czas na dzia anie amanie klucza WPA bez obecno ci punktu dost powego 136 Podsumowanie 138 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN 139 Ataki typu Man-in-the-Middle 140 Czas na dzia anie atak typu Man-in-the-Middle 140 Pods uchiwanie ruchu sieciowego na bazie ataków Man-in-the-Middle 145 Czas na dzia anie pods uchiwanie ruchu w sieci bezprzewodowej 145 Przechwytywanie sesji w sieciach bezprzewodowych 150 Czas na dzia anie przechwytywanie sesji w sieciach bezprzewodowych 150 Odkrywanie konfiguracji zabezpiecze klienta 154 Czas na dzia anie odkrywanie profili zabezpiecze klientów bezprzewodowych 154 Podsumowanie 159 Rozdzia 8. Ataki na sieci WLAN z szyfrowaniem WPA-Enterprise i serwerami Radius 161 Konfiguracja serwera FreeRadius WPE 162 Czas na dzia anie konfiguracja punktu dost powego wykorzystuj cego serwer FreeRadius WPE 162 Ataki na protokó PEAP 166 Czas na dzia anie amanie zabezpiecze protoko u PEAP 166 Ataki na protokó EAP-TTLS 170 Czas na dzia anie amanie zabezpiecze protoko u EAP-TTLS 170 Dobre praktyki zabezpieczania korporacyjnych sieci bezprzewodowych 172 Podsumowanie 173 Rozdzia 9. Metodologia testów penetracyjnych sieci bezprzewodowych 175 Testy penetracyjne sieci bezprzewodowych 175 Czas na dzia anie odszukiwanie oraz identyfikacja urz dze bezprzewodowych 177 Czas na dzia anie wykrywanie fa szywych punktów dost powych 180 Czas na dzia anie wykrywanie nieautoryzowanych klientów bezprzewodowych 182 Czas na dzia anie amanie szyfrowania WPA 183 Czas na dzia anie prze amywanie zabezpiecze klientów 185 Podsumowanie 188 5

6 Spis tre ci Dodatek A. Wnioski i plany na przysz o 189 Kilka s ów na zako czenie 189 Tworzenie zaawansowanego laboratorium sieci Wi-Fi 190 Jak trzyma r k na pulsie 192 Podsumowanie 193 Dodatek B. Szybki quiz odpowiedzi na pytania 195 Rozdzia 1. Tworzymy laboratorium sieci bezprzewodowych 195 Rozdzia 2. Sieci WLAN i zwi zane z nimi zagro enia 196 Rozdzia 3. Omijanie uwierzytelniania sieci WLAN 196 Rozdzia 4. S abe strony protoko ów szyfrowania w sieciach WLAN 196 Rozdzia 5. Ataki na infrastruktur sieci WLAN 197 Rozdzia 6. Ataki na klienta sieci WLAN 197 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN 197 Rozdzia 8. Ataki na sieci WLAN z szyfrowaniem WPA-Enterprise i serwerami RADIUS 198 Rozdzia 9. Metodologia testów penetracyjnych sieci bezprzewodowych 198 Skorowidz 199 6

7 7 Zaawansowane ataki na sieci WLAN Zatem zosta o powiedziane, e kto zna wroga i zna siebie, nie b dzie zagro ony cho by i w stu starciach. Sun Tzu, Sztuka wojny Bardzo istotnym elementem podczas przeprowadzania testów penetracyjnych jest dog bna znajomo zaawansowanych technik ataków wykorzystywanych przez hakerów, nawet je eli nie masz zamiaru pos u y si takimi atakami w czasie testów. Ten rozdzia jest po wi cony w a nie temu, jak potencjalny napastnik mo e przeprowadzi zaawansowane ataki na sieci bezprzewodowe. Z tego rozdzia u dowiesz si, w jaki sposób przeprowadza zaawansowane ataki na sieci WLAN przy u yciu narz dzi i technik omawianych w poprzednich rozdzia ach. Najbardziej skupimy si tutaj na atakach typu MITM (ang. Man-in-the-Middle; cz owiek w rodku), których przeprowadzenie wymaga posiadania sporej wiedzy i do wiadczenia praktycznego. Po prze wiczeniu takiego ataku u yjemy go jako bazy do przeprowadzania jeszcze bardziej wyrafinowanych i z o onych ataków, takich jak nieautoryzowane pods uchiwanie ruchu sieciowego (ang. Eavesdropping) czy przechwytywanie sesji (ang. Session Hijacking). W kolejnych wiczeniach b dziemy si zajmowa nast puj cymi rodzajami ataków: Ataki typu MITM. Ataki typu pods uchiwanie ruchu sieciowego, bazuj ce na ataku MITM. Ataki typu przechwytywanie sesji, bazuj ce na ataku MITM.

8 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi Ataki typu Man-in-the-Middle Ataki typu MITM s prawdopodobnie najbardziej skutecznymi atakami na sieci bezprzewodowe. Istnieje wiele odmian i konfiguracji takich ataków. My skoncentrujemy si na najcz - ciej spotykanym typie, kiedy napastnik jest pod czony do sieci Internet za pomoc kablowej sieci LAN i tworzy fa szywy punkt dost powy przy u yciu bezprzewodowej karty sieciowej zamontowanej w komputerze. Taki punkt dost powy rozg asza sie bezprzewodow, której identyfikator SSID jest taki sam, jak identyfikator atakowanej sieci znajduj cej si w pobli u. Autoryzowany u ytkownik atakowanej sieci mo e przypadkowo pod czy si do takiego fa szywego punktu dost powego (lub takie po czenie mo e zosta wymuszone dzi ki zastosowaniu teorii silniejszego sygna u, o której mówili my w poprzednich rozdzia ach) i kontynuowa dzia anie, gdy b dzie przekonany, e jest pod czony do prawdziwego punktu dost powego swojej sieci. Od tej chwili napastnik mo e w zupe nie przezroczysty dla klienta sposób przekazywa ca y jego ruch do sieci Internet, wykorzystuj c do tego most sieciowy utworzony pomi dzy interfejsem sieci kablowej oraz interfejsem sieci bezprzewodowej. Oczywi cie po drodze ca y ruch klienta jest przechwytywany i uwa nie obserwowany. W kolejnym do wiadczeniu spróbujemy zasymulowa taki atak. Czas na dzia anie atak typu Man-in-the-Middle Aby to zrobi, powiniene uwa nie wykona polecenia opisane poni ej: 1. Aby przygotowa rodowisko do przeprowadzenia ataku typu Man-in-the-Middle, musisz na komputerze, którego u ywasz do przeprowadzania ataków, utworzy programowy punkt dost powy sieci o nazwie mitm. W tym celu powiniene otworzy okno terminala i wykona polecenie airbase-ng --essid mitm c 11 mon0: 140

9 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN 2. Nale y zauwa y, e polecenie airbase-ng po uruchomieniu tworzy interfejs at0 (interfejs TAP), który powiniene traktowa jako kablow stron interfejsu programowego punktu dost powego mitm. 3. Teraz na komputerze, którego u ywasz do przeprowadzenia ataku, musisz utworzy most sieciowy, sk adaj cy si z interfejsu kablowego (eth0) oraz interfejsu bezprzewodowego (at0). Aby to zrobi, powiniene kolejno wykona nast puj ce polecenia: brctl addbr mitm-bridge brctl addif mitm-bridge eth0 brctl addif mitm-bridge at0 ifconfig eth up ifconfig at up 4. Do mostu sieciowego mo na przypisa adres IP i sprawdzi, czy po czenie z domy ln bram sieciow dzia a prawid owo. Warto zauwa y, e dok adnie to samo mo na zrobi przy u yciu DHCP. Aby przypisa adres IP do mostu sieciowego, w oknie terminala wpisz nast puj ce polecenie: ifconfig mitm-bridge up, a nast pnie sprawd po czenie z bram domy ln (i co za tym idzie z reszt sieci), wpisuj c polecenie ping : 141

10 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi 5. Kolejnym krokiem jest w czenie w j drze systemu opcji przekazywania pakietów IP (ang. IP Forwarding), dzi ki której mo liwe b dzie routowanie i przekazywanie pakietów IP mi dzy sieciami. Aby to zrobi, wykonaj polecenie echo > 1 /proc/ sys/net/ipv4/ip_forward, tak jak to zosta o przedstawione na rysunku poni ej: 6. Teraz mo esz pod czy klienta bezprzewodowego do punktu dost powego o nazwie mitm. Po uzyskaniu po czenia klient za po rednictwem DHCP automatycznie otrzyma adres IP (serwer dzia a po kablowej stronie bramy sieciowej). W naszym przypadku klient otrzyma adres Aby sprawdzi funkcjonowanie po czenia z bram sieciow, mo esz teraz u y polecenia ping , tak jak pokazano na kolejnym rysunku: 7. Jak wida na rysunku poni ej, host odpowiada na ping, zatem po czenie z bram sieciow dzia a poprawnie: 142

11 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN 8. Po sprawdzeniu po czenia z bram sieciow nale y sprawdzi, czy klient jest pod czony do punktu dost powego. Aby to zrobi, powiniene zajrze do okna terminala, w którym dzia a polecenie airbase-ng: 9. Warto zwróci uwag na fakt, e poniewa ca y ruch sieciowy jest przekazywany z interfejsu bezprzewodowego do sieci kablowej, masz pe n kontrol nad tym ruchem. Mo na si o tym przekona, uruchamiaj c program Wireshark i rozpoczynaj c nas uch pakietów na interfejsie at0: 10. Teraz z poziomu klienta wykonaj polecenie ping i zwró uwag, e w oknie programu Wireshark s widoczne wszystkie pakiety przesy ane mi dzy klientem a bram sieciow (w cz filtr pozwalaj cy na wy wietlanie tylko pakietów ICMP), pomimo i pakiety te nie s przeznaczone dla Ciebie. To jest w a nie prawdziwa si a ataku typu Man-in-the-Middle! 143

12 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi Co si sta o? W tym wiczeniu zako czy e przygotowanie konfiguracji rodowiska do przeprowadzenia ataku typu Man-in-the-Middle. Dokona e tego poprzez utworzenie fa szywego punktu dost powego i po czenie go z interfejsem Ethernet za pomoc mostu sieciowego. Taka konfiguracja powoduje, e dowolny klient bezprzewodowy pod czony do fa szywego punktu dost powego b dzie przekonany, i jest po czony z sieci Internet za pomoc kablowego po czenia LAN. Zrób to sam atak typu Man-in-the-Middle w rodowisku wy cznie bezprzewodowym W poprzednim wiczeniu za pomoc mostu sieciowego po czy e interfejs bezprzewodowy z interfejsem kablowym. Jak ju wspominali my wcze niej, jest to tylko jedna z kilku mo liwych struktur po cze przy atakach typu Man-in-the-Middle. Bardzo interesuj ca konfiguracja sk ada si z dwóch interfejsów bezprzewodowych, z których jeden jest wykorzystany do utworzenia fa szywego punktu dost powego, a drugi jest pod czony do autoryzowanego punktu dost powego atakowanej sieci. Oczywi cie oba interfejsy s ze sob po czone za pomoc mostu sieciowego. W takiej sytuacji, kiedy klient bezprzewodowy czy si z fa szywym punktem dost powym, za pomoc mostu sieciowego utworzonego na komputerze napastnika zostaje po czony z autoryzowanym punktem dost powym atakowanej sieci. Nale y tutaj zauwa y, e taka konfiguracja wymaga zastosowania na komputerze napastnika dwóch fizycznych, bezprzewodowych kart sieciowych. W ramach wicze powiniene spróbowa przeprowadzi taki atak przy u yciu dwóch kart sieciowych, z których jedna jest wbudowana w Twoim laptopie, a druga jest kart zewn trzn, pod czon na przyk ad przez port USB. Potraktuj to jako wyzwanie! 144

13 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN Pods uchiwanie ruchu sieciowego na bazie ataków Man-in-the-Middle W poprzednim wiczeniu zobaczy e, jak przygotowa konfiguracj sieci do przeprowadzenia ataku typu Man-in-the-Middle, a teraz poka emy, jak dzi ki takiej konfiguracji przeprowadzi atak polegaj cy na pods uchiwaniu bezprzewodowego ruchu sieciowego (ang. Wireless Eavesdropping). Idea tego wiczenia opiera si na za o eniu, e ca y ruch sieciowy z komputera ofiary jest teraz routowany przez komputer napastnika, dzi ki czemu napastnik ma mo liwo przechwytywania i pods uchiwania wszystkich pakietów wysy anych z i do komputera ofiary. Czas na dzia anie pods uchiwanie ruchu w sieci bezprzewodowej Aby to zrobi, uwa nie wykonaj polecenia opisane poni ej: 1. Odtwórz ca konfiguracj wykorzystywan w poprzednim wiczeniu. Uruchom program Wireshark obserwowanie ruchu sieciowego jeszcze przed uruchomieniem mostu mitm-bridge mo e by ca kiem interesuj cym wiczeniem. Wireshark pos u y nam pó niej do obserwowania ca ego ruchu przechodz cego przez most sieciowy: 145

14 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi 2. Rozpocznij nas uchiwanie ruchu na interfejsie at0, dzi ki czemu b dziesz móg monitorowa wszystkie pakiety wysy ane i odbierane przez klienta bezprzewodowego: 3. Przejd na klienta, uruchom przegl dark sieciow i wejd na dowoln stron internetow. W naszym przypadku punkt dost powy jest pod czony do sieci LAN, zatem nale y otworzy jego terminal konfiguracyjny, wpisuj c w pasku adresu przegl darki adres 4. Aby zalogowa si do punktu dost powego, podaj nazw u ytkownika i has o dost pu: 146

15 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN 5. W oknie programu Wireshark powiniene ju zaobserwowa du liczb pakietów przesy anych w sieci bezprzewodowej: 147

16 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi 6. Ustaw filtr tak, aby Wireshark wy wietla wy cznie pakiety HTTP: 7. Jak wida, z atwo ci mo esz zlokalizowa dania HTPP POST, które zosta y u yte do przes ania has a do terminala konfiguracyjnego punktu dost powego: 148

17 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN 8. Poni ej przedstawiono zawarto pakietu wyró nionego na poprzednim rysunku: 9. Rozwini cie zawarto ci nag ówka HTTP pozwala zauwa y, e has o, które zosta o wprowadzone podczas logowania si do punktu dost powego, nie jest przesy ane zamiast niego przesy ana jest warto funkcji skrótu tego has a (ang. hash). Je eli przyjrzysz si zawarto ci pakietu oznaczonego na poprzednim rysunku numerem 64, zauwa ysz, e danie zosta o przes ane za pomoc skryptu /md5.js, co pozwala podejrzewa, e funkcja skrótu has a wykorzystuje algorytm md5. Warto tutaj zauwa y, e je eli algorytm tworzenia funkcji skrótu nie u ywa soli kryptograficznej (ang. cryptographic salt), zwanej inaczej ci giem zaburzaj cym poszczególne sesje, to taka technika mo e by podatna na atak oparty na powtarzaniu pakietów. Odnalezienie niezb dnych szczegó ów pozostawimy Ci jako zadanie do samodzielnego wykonania, poniewa nie jest to bezpo rednio zwi zane z bezpiecze stwem sieci bezprzewodowych i szczegó owe omawianie tego zagadnienia wykracza daleko poza ramy tej ksi ki. To wiczenie doskonale pokazuje, jak atwo mo na monitorowa i pods uchiwa ruch generowany przez klienta po przeprowadzeniu ataku typu Man-in-the-Middle. Co si sta o? Dzi ki odpowiedniemu przygotowaniu ataku Man-in-the-Middle mo esz teraz bez najmniejszych problemów monitorowa i pods uchiwa ruch generowany przez niczego niepodejrzewaj ce klienty sieci bezprzewodowej. Jest to mo liwe, poniewa w ataku typu Man-in-the-Middle ca y ruch sieciowy jest przekazywany przez komputer napastnika, wi c nieszyfrowany ruch sieciowy mo e by atwo pods uchany i przechwycony. 149

18 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi Zrób to sam odszukiwanie zapyta przesy anych do wyszukiwarki Google W obecnych czasach raczej ka demu z nas powinno zale e na zachowaniu poufno ci zapyta wpisywanych w przegl darce Google. Niestety, domy lnie dane s przesy ane do przegl darki za pomoc protoko u HTTP czystym, nieszyfrowanym tekstem. Sprawd, czy potrafisz w programie Wireshark utworzy sprytny filtr, który b dzie wy wietla na ekranie wszystkie zapytania wpisywane przez ofiar ataku w wyszukiwarce Google. Przechwytywanie sesji w sieciach bezprzewodowych Jednym z bardzo interesuj cych ataków, jakie mo emy przeprowadzi na podstawie ataku Man-in-the-Middle, jest przechwytywanie sesji aplikacji. Podczas ataku Man-in-the-Middle wszystkie pakiety wysy ane przez komputer ofiary przechodz przez komputer napastnika. Zadaniem komputera napastnika jest odpowiednie przekazywanie ich do hostów docelowych oraz przekazywanie odpowiedzi hostów do komputera ofiary. Ciekawym elementem takiego procesu jest mo liwo modyfikacji danych w przekazywanych pakietach (je eli nie s szyfrowane lub nie korzystaj z innych zabezpiecze integralno ci danych). W praktyce oznacza to, e napastnik mo e modyfikowa, uszkadza lub nawet selektywnie usuwa wybrane pakiety. W kolejnym wiczeniu poka emy, w jaki sposób mo na przechwyci sesj DNS, korzystaj c z ataku Man-in-the-Middle, a nast pnie na podstawie przechwyconej sesji DNS poka emy, jak przechwyci sesj przegl darki próbuj cej po czy si z wyszukiwark google.com. Czas na dzia anie przechwytywanie sesji w sieciach bezprzewodowych 1. Przygotuj laboratorium w takiej konfiguracji, jakiej u ywali my w poprzednich wiczeniach do ataków typu Man-in-the-Middle. Na komputerze ofiary uruchom przegl dark sieciow i przejd na stron google.com, monitoruj c jednocze nie ca y generowany w ten sposób ruch przy u yciu programu Wireshark. Okno tego programu powinno wygl da mniej wi cej tak, jak na rysunku poni ej: 150

19 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN 2. W programie Wireshark ustaw filtr tak, aby wy wietlane by y wy cznie ramki protoko u DNS. Jak wida na kolejnym rysunku, komputer ofiary wysy a dania DNS dla adresu google.com: 3. Aby przechwyci sesje przegl darki, musisz przes a do ofiary fa szywe odpowiedzi DNS, które b d pokazywa, e adresowi google.com odpowiada adres IP , b d cy w rzeczywisto ci adresem IP napastnika. Do tych niecnych celów nale y u y narz dzia Dnsspoof. Aby to zrobi, w oknie terminala musisz wpisa nast puj ce polecenie: dnsspoof i mitm-bridge: 4. Od wie okno przegl darki sieciowej. Od tej chwili, jak doskonale wida w oknie programu Wireshark, za ka dym razem, kiedy ofiara wysy a danie DNS dla dowolnego hosta (w cznie z google.com), odpowied jest przesy ana przez program Dnsspoof: 151

20 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi 5. W oknie przegl darki na komputerze ofiary wida teraz komunikat o wyst pieniu b du, informuj cy o odmowie realizacji po czenia. Dzieje si tak dlatego, e przez atak komputer ofiary, próbuj c po czy si z serwisem google.com, w rzeczywisto ci czy si z komputerem napastnika o adresie , z tym e na razie na porcie 80 tego komputera nie zosta a uruchomiona adna us uga. 152

21 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN 6. Aby to zmieni, uruchom teraz serwer Apache (dostarczany wraz z dystrybucj BackTrack). Otwórz okno terminala i wykonaj polecenie apache2ctl start. 7. Je eli teraz ponownie od wie ysz okno przegl darki sieciowej na komputerze ofiary, na ekranie pojawi si domy lna strona serwera Apache: Wykonane wiczenie dobrze pokazuje, w jaki sposób mo na przechwyci bezprzewodow sesj klienta b d cego celem ataku, przeanalizowa dane wysy ane przez komputer ofiary i odes a fa szywe odpowiedzi na jego dania. Co si sta o? Wykorzystuj c przygotowany wcze niej atak Man-in-the-Middle, uda o Ci si pomy lnie przechwyci bezprzewodow sesj aplikacji klienta. A co dzia o si za kulisami? Dzi ki konfiguracji do ataku Man-in-the-Middle mia e mo liwo monitorowania wszystkich pakietów wysy anych przez ofiar. Po przechwyceniu dania DNS wys anego przez ofiar program Dnsspoof dzia aj cy na komputerze napastnika odes a do komputera ofiary fa szyw odpowied DNS, wskazuj c, e nazwie hosta google.com odpowiada adres IP , b d cy w rzeczywisto ci adresem IP komputera napastnika. Komputer ofiary przyjmuje t odpowied za prawdziw (bo nie ma powodu, eby j odrzuci ) i przegl darka ofiary wysy a danie HTTP na port 80 komputera napastnika. W pierwszej cz ci tego eksperymentu na porcie 80 komputera napastnika nie dzia a a adna us uga, która mog aby obs u y danie klienta, st d w oknie przegl darki sieciowej ofiary pojawi si komunikat o wyst pieniu b du. Nast pnie na komputerze napastnika uruchomi e serwer Apache, dzia aj cy domy lnie na porcie 80, który od tej chwili rozpocz obs ugiwanie da HTTP wysy anych przez komputer ofiary (w oknie przegl darki ofiary zosta a wy wietlona domy lna strona WWW serwera Apache). To wiczenie pokazuje, e po przej ciu pe nej kontroli nad ni szymi warstwami protoko u sieciowego (w naszym przypadku warstw drug ) przej cie sesji aplikacji dzia aj cych na wy szych warstwach, takich jak klienty DNS czy przegl darki sieciowe, jest zadaniem dosy prostym. 153

22 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi Zrób to sam przechwytywanie sesji aplikacji Kolejnym etapem w przechwytywaniu bezprzewodowych sesji aplikacji na podstawie ataku Man-in-the-Middle jest modyfikacja danych wysy anych przez klienta. Zapoznaj si z pakietem Ettercap, b d cym cz ci dystrybucji BackTrack, który pomo e Ci tworzy filtry pozwalaj ce na wyszukiwanie i zamian danych w pakietach ruchu sieciowego. W tym zadaniu powiniene napisa prosty filtr, który b dzie automatycznie zamienia wszystkie wyst pienia s owa bezpiecze stwo na niebezpiecze stwo. Nast pnie spróbuj wpisa w Google s owo bezpiecze stwo i sprawd, czy w odpowiedzi otrzymujesz trafienia zwi zane ze s owem niebezpiecze stwo. Odkrywanie konfiguracji zabezpiecze klienta W poprzednich rozdzia ach pokazali my, jak mo na tworzy podstawione punkty dost powe (Honeypot) z otwartym dost pem, a tak e wykorzystuj ce szyfrowanie WEP i WPA, ale jak w praktyce, kiedy pracujesz w terenie i przechwytujesz pakiety sondowania (ang. Probe Requests) wysy ane przez atakowanego klienta, mo esz si dowiedzie, jakiego protoko u zabezpiecze u ywa sie, do której usi uje pod czy si klient? Cho na pierwszy rzut oka zadanie mo e si wydawa nieco karko omne, w praktyce rozwi zanie jest bardzo proste. Aby si o tym przekona, nale y utworzy kilka punktów dost powych rozg aszaj cych sie o takim samym identyfikatorze SSID, ale ró nych konfiguracjach zabezpiecze. Kiedy klient poszukuj cy sieci odnajdzie takie punkty dost powe, automatycznie pod czy si do skonfigurowanego tak, jak sie, której poszukuje (a której konfiguracja jest przechowywana przez klienta w profilu sieci). A zatem zaczynamy! Czas na dzia anie odkrywanie profili zabezpiecze klientów bezprzewodowych 1. wiczenie rozpocznij od przyj cia za o enia, e klient b d cy celem ataku by skonfigurowany pod k tem sieci o nazwie Wireless Lab i kiedy nie jest pod czony do adnego punktu dost powego, aktywnie rozsy a pakiety sonduj ce w poszukiwaniu tej sieci. Aby odkry konfiguracj zabezpiecze tej sieci, musisz utworzy kilka punktów dost powych o ró nych konfiguracjach. Na potrzeby tego wiczenia przyjmij, e klient jest przygotowany do pracy w jednej z nast puj cych konfiguracji: uwierzytelnianie z otwartym dost pem, szyfrowanie WEP, szyfrowanie WPA PSK lub szyfrowanie WPA2 PSK. Oznacza to, e trzeba utworzy cztery punkty dost powe. 154

23 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN Aby to zrobi, musisz najpierw utworzy cztery wirtualne interfejsy sieciowe, o nazwach odpowiednio mon0, mon1, mon2 i mon3. Dokonasz tego poprzez kilkukrotne wykonanie polecenia airmon-ng start wlan0, tak jak przedstawiono na rysunku poni ej: 2. Aby wy wietli na ekranie wszystkie nowo utworzone interfejsy, powiniene wykona polecenie ifconfig -a, jak wida na kolejnym rysunku: 155

24 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi 3. Teraz mo esz przyst pi do utworzenia pierwszego punktu dost powego, wykorzystuj cego interfejs mon0 i uwierzytelnianie z otwartym dost pem: 4. Na interfejsie mon1 utwórz punkt dost powy z szyfrowaniem WEP: 5. Interfejsu mon2 u yj do utworzenia punktu dost powego z szyfrowaniem WPA PSK: 6. Wreszcie ostatni interfejs, mon3, zostanie u yty do utworzenia punktu dost powego z szyfrowaniem WPA2 PSK: 156

25 Rozdzia 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN 7. Aby sprawdzi, czy wszystkie cztery punkty dost powe dzia aj poprawnie, u yj polecenia airodump-ng do nas uchiwania na tym samym kanale: 8. Po utworzeniu wszystkich punktów dost powych mo esz w czy bezprzewodow kart sieciow w kliencie. W zale no ci od tego, z jakiej sieci Wireless Lab klient ostatnio korzysta, automatycznie pod czy si do punktu dost powego o takiej konfiguracji zabezpiecze. W naszym przypadku klient pod czy si do punktu dost powego sieci z szyfrowaniem WPA PSK. Co si sta o? W tym wiczeniu utworzy e kilka podstawionych punktów dost powych, które rozg asza y sie Wi-Fi o takim samym identyfikatorze SSID, ale o ró nych konfiguracjach zabezpiecze. Klient poszukuj cy sieci o takim identyfikatorze SSID automatycznie pod cza si do punktu dost powego o konfiguracji, jaka wyst powa a podczas ostatniego po czenia klienta z oryginaln sieci Wireless Lab. Opisana technika mo e by bardzo przydatna w praktyce, poniewa kiedy przeprowadzasz test penetracyjny, nie zawsze z góry b dziesz wiedzia, jakiej konfiguracji zabezpiecze sieci u ywa dany klient. Nasze rozwi zanie pozwala na szybkie okre lenie w a ciwej konfiguracji przez podsuni cie klientowi przyn ty w postaci fa szywego punktu dost powego. W literaturze przedmiotu taka technika jest cz sto okre lana nazw WiFishing (z ang. WiFi sieci bezprzewodowe, fishing w dkowanie, owienie ryb). 157

26 BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi Zrób to sam podsuwanie przyn ty klientowi Zmieniaj konfiguracj zabezpiecze sieci bezprzewodowej klienta i sprawd, czy Twój zestaw punktów dost powych (Honeypot) jest w stanie je wykry. Warto zauwa y, e wiele klientów Wi-Fi jest skonfigurowanych tak, aby w razie braku po czenia z punktem dost powym nie wysy a pakietów sondowania sieci domy lnej. W takiej sytuacji wykrycie konfiguracji sieci domy lnej przy u yciu technik opisanych powy ej nie b dzie mo liwe. Szybki quiz zaawansowane ataki na sieci WLAN 1. Kto znajduje si w rodku podczas ataku typu Man-in-the-Middle: a) Punkt dost powy. b) Komputer napastnika. c) Komputer ofiary. d) aden z powy szych. 2. Pakiet Dnsspoof: a) Pozwala na fa szowanie da DNS. b) Pozwala na fa szowanie odpowiedzi serwera DNS. c) Musi by uruchomiony na serwerze DNS. d) Musi by uruchomiony na punkcie dost powym. 3. Atak typu Man-in-the-Middle na sie bezprzewodow mo e zosta przeprowadzony: a) Na wszystkich klientach bezprzewodowych w tym samym czasie. b) Tylko na jednym kanale w tym samym czasie. c) Tylko na sieci o danym identyfikatorze SSID w tym samym czasie. d) Zarówno (b), jak i (c). 4. Interfejs, który podczas ataku Man-in-the-Middle znajdowa si najbli ej ofiary, nosi nazw : a) At0. b) Eth0. c) Br0. d) En0. 158

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Vigor AP - tryb AP Bridge Punkt-Punkt

Vigor AP - tryb AP Bridge Punkt-Punkt 1. Router brzegowy 1.1. Ustawienia ogólne LAN 1.2. Ustawienia ogólne WLAN 1.3. Bezpieczeństwo WLAN 1.4. WDS tryb bridge 2. VigorAP 2.1. AP700 2.1.1. Ustawienia systemowe 2.1.2. Ustawienia podstawowe 2.1.3.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book Tłumaczenie: Dorota Konowrocka-Sawa ISBN: 978-83-283-1246-3 Copyright 2015 by Yoshihito Isogawa. Title of English-language original: The LEGO MINDSTORMS

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ROUTING Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1. Wstęp 2. Tablica

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja OpenVPN

Konfiguracja OpenVPN Konfiguracja OpenVPN Przed rozpoczęciem konfiguracji należy podjąć decyzję w jakim trybie program ma utworzyć tunel. Zasadniczo umożliwia on połączenie zdalnych lokalizacji w warstwie drugiej lub trzeciej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Robaki sieciowe. Wstęp Instalacja w systemie Kanały dystrybucji Ogólny schemat Przykłady robaków Literatura

Robaki sieciowe. Wstęp Instalacja w systemie Kanały dystrybucji Ogólny schemat Przykłady robaków Literatura Robaki sieciowe Wstęp Instalacja w systemie Kanały dystrybucji Ogólny schemat Przykłady robaków Literatura Robaki sieciowe: Wstęp Skąd taka nazwa? Słowo robak pochodzi od angielskiego słowa tapeworm tasiemiec.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi.

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Wprowadzenie Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Niniejszy dokument ułatwi szybkie przygotowanie się do pracy z urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Protokół DHCP Patryk Czarnik Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Patryk Czarnik (MIMUW) 10 DHCP BSK 2009/10 1 / 18 DHCP ogólnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Standard aplikacji WWW Urzędu Miasta Olsztyna

Standard aplikacji WWW Urzędu Miasta Olsztyna Standard aplikacji WWW Urzędu Miasta Olsztyna Dokument wydrukowany i nie podpisany jest dokumentem nienadzorowanym. Opracowali: Sprawdzili: Zatwierdzili: Mariola Iciak Andrzej Dziewit Rafał Ruchlewicz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo