Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:"

Transkrypt

1 Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W jakim dokumencie znajduje się informacja o wartości RLM dla danej aglomeracji a) w rozporządzeniu wojewody w sprawie przedmiotowej aglomeracji i Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych? b) w uchwale marszałka w sprawie przedmiotowej aglomeracji i Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych c) w Krajowym Rejestrze Aglomeracji d) w rozporządzeniu Ministra Środowiska Jaka jest minimalna wielkość aglomeracji (wyraŝona w RLM) na terenie której moŝe być realizowany pojedynczy projekt w ramach PO IiŚ? a) 15 tys. RLM b) 17 tys. RLM c) 18 tys. RLM Jaka jest IW/IP II dla I osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości powyŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej b) WFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej c) GIOŚ, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej d) Ministerstwo Środowiska, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej e) Urząd Wojewódzki, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej Jaka jest IW/IP II dla I osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości poniŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej b) WFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej c) Ministerstwo Środowiska, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej d) Urząd Marszałkowski, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej e) Urząd Wojewódzki, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej Czy w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych zamieszczono aglomeracje z zakresu poniŝej 2 tys. RLM? a)tak b)nie Czy wojewoda moŝe wydać rozporządzenie ws. aglomeracji obejmujące obszary z 2 lub więcej województw? a) tak, pod warunkiem, Ŝe wyraŝą na to zgodę wojewodowie z pozostałych województw wchodzących w skład aglomeracji b) w przypadku objęcia obszarem aglomeracji terenów z 2 lub więcej województw, rozporządzenie wydaje wojewoda na terenie którego znajdować się będzie największa część aglomeracji c) nie, jest to niezgodne z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne d) tak, w procesie konsultacji z zarządem województwa i na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej 1

2 e) tak, od warunkiem wyraŝenia zgody przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej Kto i na jakiej postawie zobligowany jest do wyznaczenia obszaru aglomeracji? a) wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne b) wojewoda na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne c) marszałek i wojewoda na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne d) wojewoda na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska e) nie ma obowiązku w prawie polskim do wyznaczenia obszaru aglomeracji, jest on wyznaczany uznaniowo przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wyłącznie na potrzeby wnioskowania o środki z funduszy unijnych Jaka jest minimalna wartość tzw. wskaźnika koncentracji? a) 130 mieszkańców na 1 km sieci b) 120 mieszkańców na 1 km sieci c) 140 mieszkańców na 1 km sieci d) 135 mieszkańców na 1 km sieci e) 125 mieszkańców na 1 km sieci W ramach osi priorytetowej I moŝna realizować inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji deszczowej, jeŝeli: a) stanowią one powyŝej 50% zakresu rzeczowego projektu b) moŝna realizować bez ograniczeń zdania związane z zaopatrzeniem w wodę w ramach osi priorytetowej I c) stanowią one poniŝej 50% zakresu rzeczowego projektu d) nie moŝna realizować tego typu zadań w ramach I osi priorytetowej e) budowa kanalizacji deszczowej nie moŝe być finansowana w ramach Funduszu Spójności Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi II: Jaka jest IW/IP II dla II osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości poniŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej b) WFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej c) Ministerstwo Środowiska, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej d) Urząd Marszałkowski, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej e) Urząd Wojewódzki, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej Jaka jest IW/IP II dla II osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości powyŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej b) WFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej c) Ministerstwo Środowiska, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej d) Urząd Marszałkowski, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej e) Urząd Wojewódzki, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej Opis inwestycji w zakresie charakterystyki techniczno-technologicznej, lokalizacji i działań towarzyszących dla zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych powinien zawierać m.in. informacje: a) rodzaje technologicznej obróbki odpadów (sortowanie, kompostowanie, termiczna 2

3 utylizacja) b) obiekty infrastruktury techniczno-technologicznej c) zakres prac (budowa, modernizacja, rozbudowa, rekultywacja) d) wskazanie lokalizacji e) zgodność z Krajowym i Regionalnym Planem Zagospodarowania Odpadów f) odpowiedzi a-e są prawidłowe Linia demarkacyjna pomiędzy PO IiŚ a RPO dla działania 2.2 II osi priorytetowej PO IiŚ wynosi: a) 15 mln PLN b) 15 mln euro c) 20 mln PLN d) 20 mln euro Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi III: Jaka jest IW/IP II dla III osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości poniŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW b) KZGW c) Ministerstwo Środowiska d) Urząd Marszałkowski e) Urząd Wojewódzki Jaka jest IW/IP II dla III osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości powyŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW b) KZGW c) Ministerstwo Środowiska d) Urząd Marszałkowski e) Urząd Wojewódzki Beneficjentami działania 3.1 III osi priorytetowej PO IiŚ mogą być: a) regionalne zarządy gospodarki wodnej b) jednostki samorządu terytorialnego c) podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego d) PGL Lasy Państwowe e) odpowiedzi a, c i d są prawidłowe f) odpowiedzi a-d są prawidłowe Beneficjentami działania 3.2 III osi priorytetowej PO IiŚ mogą być: a) Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej b) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska c) PGL Lasy Państwowe d) urzędy morskie, Morska SłuŜba Poszukiwania i Ratownictwa e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Linia demarkacyjna pomiędzy PO IiŚ a RPO dla działań 3.2 i 3.3 III osi priorytetowej wynosi: a) 4 mln PLN b) 15 mln PLN c) 25 mln PLN d) 40 mln PLN 3

4 Przykładowe Pytania dla wszystkich: Jaka jest wartość zamówienia na dostawy lub usługi, od której wykonawcy będą mogli się odwołać w przypadku sektora rządowego? a) 102 tys. euro b) 114 tys. euro c) 133 tys. euro d) 182 tys. euro e) 206 tys. euro f) 211 tys. euro Jaka jest wartość zamówienia na dostawy lub usługi, od której wykonawcy będą mogli się odwołać w przypadku sektora samorządowego? a) 102 tys. euro b) 114 tys. euro c) 133 tys. euro d) 137 tys. euro e) 182 tys. euro f) 211 tys. euro Od kiedy w systemie Funduszu Spójności moŝna uznawać dokonane wydatki za kwalifikowane w POIiŚ? a) od 1 stycznia 2007 b) od 1 lutego 2007 c) od 1 czerwca 2007 d) od 1 kwietnia 2007 e) od 1 stycznia 2008 Jaka jest data zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia z Komisją Europejską? a) 31 grudnia 2013 b) 31 grudnia 2014 c) 31 grudnia 2015 d) 31 grudnia 2016 Organami w zakresie ochrony przyrody są: a) minister właściwy do spraw środowiska, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta b) minister właściwy do spraw środowiska, wojewoda, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta c) minister właściwy do spraw środowiska, wojewoda, wójt, burmistrz albo prezydent miasta d) minister właściwy do spraw środowiska, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta e) minister właściwy do spraw środowiska, wojewoda, marszałek województwa, wójt, burmistrz albo prezydent miasta Czy beneficjent ma obowiązek składania wniosku o płatność wraz z częścią dotyczącą realizacji projektu w sytuacji, kiedy w okresie sprawozdawczym nie wygenerowano płatności? a) TAK; b) NIE 4

5 Wnioskodawca, którego projekt znajdujący się na indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych nie uzyskał dofinansowania, moŝe: a) w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, złoŝyć pisemny protest b) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do instytucji zarządzającej c) odpowiedzi a i b są prawidłowe d) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa Realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków strukturalnych według warunków określonych przez Międzynarodową Federację InŜynierów (FIDIC) w okresie programowania jest: a) wyłącznie zaleceniem b) na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest obowiązkiem c) ich zastosowanie zostało pozostawione beneficjentom do swobodnego wyboru Pre-umowa to: a) pisemne zobowiązanie Beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji wraz z przedstawieniem Planu Opracowania Projektu (POP). b) umowa przedwstępna zawierana przed zawarciem głównej umowy o dofinansowanie przed między Beneficjentem a Instytucją WdraŜającą odnosząca się wyłącznie do kwestii technicznych c) umowa między Beneficjentem a Instytucją WdraŜającą zawierająca pisemne zobowiązanie Beneficjenta do przygotowania projektu zawierana przed notariuszem, d) trójstronna umowa między Instytucją Pośredniczącą, Instytucją WdraŜającą oraz Beneficjentem, która określa zobowiązania stron w związku z koniecznością przygotowania projektu do realizacji Beneficjent jest zobowiązany do: a) zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym b) zapewnienia trwałości efektów projektu przez okres zapisany w wytycznych MRR c) wydatkowania otrzymanych środków zgodnego z obowiązującymi wytycznymi d) odpowiedzi a i b są prawidłowe e) odpowiedzi b i c są prawidłowe f) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa: a) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 3 lata b) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 1 rok c) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 2 lata d) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 2 lata e) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 1 roku od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 1 rok Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci waŝność po upływie: a) 12 miesięcy b) 24 miesięcy c) 36 miesięcy d) 48 miesięcy e) 18 miesięcy 5

6 Na czyj wniosek wszczyna się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? a) na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia b) na wniosek stron biorących udział w postępowaniu c) na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta d) sąd wszczyna postępowanie jeŝeli decyzja o pozwoleniu na budowę została błędnie wydana e) na wniosek samorządowego kolegium odwoławczego Promocja realizowanego projektu ma na celu: a) zwiększenie społecznej świadomości na temat finansowania przedsięwzięć z udziałem funduszy UE b) poinformowanie opinii publiczne, Ŝe projekt został sfinansowany z udziałem środków z UE c) przyczynienie się do zainteresowania projektem kapitału prywatnego i przystąpienia prywatnych firm do wspólnej realizacji projektu nawet po podpisaniu umowy o dofinansowanie d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe e) odpowiedzi a i b są prawidłowe f) odpowiedzi b i c są prawidłowe Jakie elementy musi zawierać tablica informacyjna projektu? a) numer infolinii do jednostki realizującej projekt b) flaga UE, odniesienie do funduszu, z którego finansowany jest projekt c) imię i nazwisko kierownika jednostki realizującej projekt d) datę ukończenia inwestycji e) odpowiedzi a-d są prawidłowe Które z poniŝszych zadań w zakresie działań informacyjno-promocyjnych naleŝy do obowiązków beneficjentów realizujących projekty infrastrukturalne? a) produkcja filmu reklamowego b) umieszczenie na tablicy pamiątkowej zdjęć z postępu prac c) umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu realizacji projektu d) organizacja 3 konferencji e) odpowiedzi a-d są prawidłowe Jaki procent powierzchni tablicy powinny zajmować informacje dotyczące wkładu UE? a) co najmniej 25% b) nie więcej niŝ 25% c) dokładnie 50% d) dokładnie 75% Czy organy administracji obowiązane są udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu? a) nie, informacje tego typu nie podlegają udostępnianiu b) tak, ale tylko w przypadku, kiedy wymaga tego nadrzędny interes społeczny c) tak, niemniej jednak organ moŝe odmówić udostępnienia niektórych informacji d) tak, ale tylko stronie będącej uczestnikiem toczącego się postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia e) Ŝadna z powyŝszych odpowiedzi nie jest prawidłowa 6

7 Kto opiniuje obowiązek wykonania raportu i jego zakres dla przedsięwzięć wymienionych w 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko? a) starosta i powiatowy inspektor sanitarny b) wójt, burmistrz lub prezydent miasta c) wojewoda i wojewódzki inspektor sanitarny d) minister środowiska i wojewódzki inspektor sanitarny e) wojewoda i powiatowy inspektor sanitarny, wojewoda i wojewódzki inspektor sanitarny Czy wkład niepienięŝny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta moŝe stanowić koszt kwalifikowany? a) moŝe stanowić koszt kwalifikowany pod pewnymi warunkami b) w Ŝadnym przypadku nie moŝe stanowić kosztu kwalifikowanego Łączna kwota wydatków kwalifikowanych naleŝących do kategorii Zakup gruntu nie moŝe przekraczać: a) 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, b) 15 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu c) 20 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu Które z poniŝszych wydatków nie moŝna zaliczyć do wydatków kwalifikowanych? a) prace przedrealizacyjne (np. studia wykonalności, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raporty oddziaływania na środowisko) b) nabycie gruntu, przygotowanie placu budowy, nabycie maszyn i urządzeń, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania c) usługi niezbędne do realizacji inwestycji (np. nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego) d) uŝywane środki trwałe jeŝeli w okresie poprzednich 10 lat środki te były nabyte z udziałem dotacji krajowych lub wspólnotowych Jaka jest wysokość maksymalnego wsparcia w ramach pomocy publicznej niepodlegającego zgłoszeniu Komisji Europejskiej? a) 100 tys. euro w ciągu 3 lat b) 200 tys. euro w ciągu 3 lat c) 300 tys. euro w ciągu 3 lat d) 350 tys. euro w ciągu 3 lat Beneficjent planuje zakup określonych instalacji. Po podpisaniu umowy na rynku pojawił się nowy bardziej innowacyjny model maszyny, którego nabycie przyczyni się nie tylko do poprawy efektywności przedsiębiorstwa, ale takŝe do osiągnięcia zadeklarowanych we wniosku wskaźników. Czy zmiana umowy w tym zakresie jest moŝliwa? Czy wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie jest wydatkiem kwalifikowanym? Beneficjent przewidywał kupno dwóch licencji na oprogramowanie komputerów. Ze względu na korzystne ceny okazuje się jednak, Ŝe mógłby nabyć o jedną licencję więcej. Czy uzyska akceptację na zmianę umowy? 7

8 Wydatki poniesione na obowiązkowe ubezpieczenia (np. ubezpieczenie placu budowy) oraz obowiązkowe gwarancje bankowe (np. gwarancja wypłaconej zaliczki lub/i gwarancja dobrego wykonania umowy) a) zostaną uznane za wydatki kwalifikowane b) mogą być uznane za wydatki kwalifikowane, jeśli zostały przewidziane w dokumentach przetargowych c) nie zostaną uznane za wydatki kwalifikowane Które z poniŝszych zdań jest prawdziwe? a) Gdy koszty kwalifikowane projektu okaŝą się niŝsze od kosztów zadeklarowanych we wniosku, kwota dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. b) Gdy koszty kwalifikowane projektu okaŝą się wyŝsze od kosztów zadeklarowanych we wniosku, kwota dotacji zostanie proporcjonalnie zwiększona. c) Fundusz rezerwowy w ramach Programu Operacyjnego POIiŚ przyjmuje ewentualne nadwyŝki lub pokrywa braki w budŝecie projektu. d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Czy wydatki kwalifikowane mogą być ponoszone przez beneficjenta przed zatwierdzeniem struktury rachunku? a) tak, o ile są ponoszone w okresie kwalifikowalności wydatków. Po zatwierdzeniu struktury, wydatki powinny być dokonywane z odpowiednich rachunków ze struktury b) nie, jest to wyraźnie określone w wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów dla POIŚ Czy jeśli nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez wykwalifikowanych pracowników beneficjenta, a nie jest określony odrębnym kontraktem moŝe być uznany za wydatki kwalifikowane? Wartość wkładu niepienięŝnego wniesionego do projektu nie moŝe być większa niŝ róŝnica między kosztami kwalifikowanymi a kwotą dofinansowania. Łączna kwota wydatków związanych z zarządzaniem projektem a) nie moŝe przekroczyć 3% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu b) nie moŝe przekroczyć 4% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu b) nie moŝe przekroczyć 5% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu c) nie moŝe przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu W przypadku zakupu na potrzeby projektu nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na niej budowli wydatkiem kwalifikowanym będzie a) tylko koszt gruntu b) koszt gruntu i koszt związany z wyburzeniem nieruchomości c) koszt gruntu, koszt związany z wyburzeniem nieruchomości oraz wartość nieruchomości potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę (w rozumieniu ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce odpadami) Wydatki związane z opłatami/odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu: a) mogą być uznane za koszt kwalifikowany, jeśli są niezbędne do realizacji projektu, b) nie mogą być uznane za koszt kwalifikowany 8

9 Wydatki związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód: a) mogą być uznane za koszt kwalifikowany, jeśli są niezbędne do realizacji projektu, b) nie mogą być uznane za koszt kwalifikowany Wydatki poniesione na obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowania mogą być uznane za kwalifikowane pod warunkiem: a) opisania we wniosku o dofinansowanie b) zatwierdzenia umowy o dofinansowanie c) zakończenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagane) d) odpowiedzi a-c są prawidłowe Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych stanowią koszt kwalifikowany, jeŝeli: a) odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdraŝania b) zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej c) kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu d) wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości e) spełnione są łącznie wszystkie powyŝsze warunki Czy koszty wynagrodzenia pracowników mogą być uznane za koszty kwalifikowane? a) tak, beneficjent moŝe wpisać koszta wszystkich zatrudnionych pracowników jako wydatek kwalifikowany b) tak, na podstawie pisma załączanego do wniosku o płatność, które zaświadcza iŝ wydatki na wynagrodzenia dotyczą tylko pracy związanej z realizacją projektu w ramach PO IiŚ c) nie ma takiej moŝliwości; tylko zlecenia i kontrakty zewnętrzne mogą być uznane jako wydatki kwalifikowane d) nie, koszty związane z wynagrodzeniami finansowane są wyłącznie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Wydatki poniesione przez Beneficjenta (Zamawiającego) na zakup sprzętu i wyposaŝenia dla InŜyniera nadzoru stanowią wydatki: a) kwalifikowane b) niekwalifikowane c) niekwalifikowane za wyjątkiem (np. wydatków na meble, komputery, telefony komórkowe, samochody oraz innego typu wyposaŝenia i sprzętu) Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów: a) są zawsze wydatkiem kwalifikowanym b) nie są wydatkiem kwalifikowanym gdy Beneficjentem jest gmina na rzecz której ponosi się rzeczową opłatę c) opłaty środowiskowe nie są uznawane za wydatki kwalifikowane Czy odsetki od zadłuŝenia oraz koszty kredytu mogą zostać uznane za kwalifikowane? Czy wydatki poniesione przez Beneficjenta z tytułu opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mogą zostać uznane za kwalifikowane? a) tak, pod warunkiem zachowania dokumentów przedstawiających sposób obliczenia 9

10 ww. opłaty przez przedsiębiorstwo energetyczne b) nie, zostało to wyróŝnione w wytycznych dot. kwalifikowania wydatków dla POIiŚ Które z poniŝszych mechanizmów finansowania lub źródeł pozyskania kapitału moŝe wykorzystać Beneficjent na pokrycie wkładu własnego? a) Mechanizm prefinansowania projektów dofinansowanych ze środków UE (Bank Gospodarstwa Krajowego), czyli preferencyjny kredyt pomostowy udzielany na okres realizacji projektu do czasu uzyskania refundacji z Unii Europejskiej b) kredyt bankowy c) emisja obligacji (w tym obligacje przychodowe przychody ze zrealizowanego projektu są źródłem spłaty obligacji przychodowych) d) odpowiedzi a-c są prawidłowe Które z poniŝszych mechanizmów finansowania lub źródeł pozyskania kapitału moŝe wykorzystać Beneficjent na pokrycie wkładu własnego? a) wykup wierzytelności (dłuŝnik, którym jest realizująca inwestycję jednostka samorządu terytorialnego korzysta z usług banku prowadzącego usługę wykupu wierzytelności) b) Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych umiejscowiony w Banku Gospodarstwa Krajowego c) wykorzystanie kapitału prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, d) a i b są prawidłowe e) a i c są prawidłowe f) odpowiedzi a,b i c są prawidłowe Które z poniŝszych mechanizmów finansowania lub źródeł pozyskania kapitału moŝe wykorzystać Beneficjent na pokrycie wkładu własnego? a) Fundusz Poręczeń Unijnych umiejscowiony w Banku Gospodarstwa Krajowego b) Leasing refundacja środków europejskich na rzecz firm leasingowych jako forma szybkiego zdobycia kapitału przez podmiot realizujący projekt c) Faktoring (umowa miedzy beneficjentem a bankiem w sprawie opłacania faktur) d) odpowiedzi a,b i c są prawidłowe e) odpowiedzi a i b są prawidłowe Pozytywna decyzja przyznająca dofinansowanie w ramach realizowanego projektu nie zaleŝy od: a) podjęcia przez Beneficjenta wszelkich starań aby zrealizować projekt (nawet w przypadku braku efektu końcowego) b) osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników projektu c) prawidłowego ewidencjonowania i rozliczania poniesionych wydatków utrzymania trwałości projektu d) przeprowadzenia promocji projektu Projekt, który ubiega się o dofinansowanie ze środków UE i będzie generował dochody: a) nie zostanie sfinansowany b) suma dochodów powinna być odjęta od wydatków kwalifikowanych w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do ich osiągnięcia przyczyniły się wydatki kwalifikujące się do wsparcia z FS c) okoliczność generowania dochodów, nie ma wpływu na wysokość dofinansowania d) decyzje o ewentualnym zmniejszeniu poziomu dofinansowania w stosunku do projektów, które dochodów nie generują kaŝdorazowo będzie podejmować Instytucja Zarządzająca Gdy po kontroli stwierdzone zostaną nieprawidłowości w wykorzystaniu przez jednostkę samorządu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, to: 10

11 a) gmina musi niezwłocznie zwrócić tę część środków finansowych, która została wykorzystana niezgodnie z ich przeznaczeniem b) nieprawidłowość moŝe zostać wzięta pod uwagę przy wyborze kolejnych władz samorządowych c) w razie realizacji kolejnego projektu z funduszy strukturalnych przez gminę wysokość wkładu z UE zostanie pomniejszona o kwotę środków nieprawidłowo wykorzystanych d) odpowiedzi a i c są prawidłowe Błędem przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych nie jest: a) brak umieszczenia w nazwie projektu oznaczenia: UE b) niezgodność kosztów projektu z kosztorysem projektu c) przekroczenie kosztów w poszczególnych pozycjach d) brak pełnej dokumentacji z prowadzonych działań e) brak analizy rezultatów z przeprowadzonego działania f) niestosowanie się do obowiązku promocji projektu g) niedotrzymywanie terminów ujętych w harmonogramie projektu oraz sprawozdawczości Kontrola programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich obejmuje przede wszystkim: a) sprawdzenie dostarczenia współfinansowanych towarów i usług b) prawdziwość i kwalifikowalność poniesionych wydatków w projektach oraz ich zgodności z prawem i polityką horyzontalną Unii Europejskiej c) odpowiedzi a i b są prawidłowe d) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa Kwalifikowalność projektu będzie sprawdzana: a) na etapie oceny wniosków o dofinansowanie b) na etapie przedłoŝenia wniosku o refundacje środków (konieczne jest przedłoŝenie faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki) c) na etapie oddawania inwestycji do uŝytkowania d) na wszystkich w/w etapach Kontrola programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich obejmuje przede wszystkim: a) sprawdzenie przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdraŝania we wszystkich elementach programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności b) sprawdzenie dowodów poświadczających poniesienie wydatków w projekcie, dokumentujących zawartość składanych wniosków o płatność c) weryfikacje poniesionych wydatków, postępów i efektów realizacji projektu na miejscu jego realizacji d) odpowiedzi a i b są prawidłowe e) odpowiedzi a-c są prawidłowe Trwałość projektu mierzona jest: a) stopniem utrzymania zadeklarowanych we wniosku wskaźników b) brak trwałej awarii urządzeń w ciągu 5 lat od momentu oddania projektu do uŝytku c) przez ekspertów Instytutu Ochrony Środowiska, który potwierdza trwałość certyfikatem wydawanym raz na dwa lata d) odpowiedzi a-c są prawidłowe e) odpowiedzi a i c są prawidłowe Czy wniosek o dofinansowanie przechodzi ocenę poprawności formalnej? 11

12 Czy wniosek o dofinansowanie przechodzi ocenę poprawności merytorycznej? Czy nieprawidłowe wykorzystanie środków pomocowych moŝe skutkować koniecznością zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami? Czy nieprawidłowe wykorzystanie środków pomocowych moŝe zakończyć się postępowaniem karnym lub karno skarbowym? Czy nieprawidłowe wykorzystanie środków pomocowych moŝe skutkować wydaniem przez Komisję Europejską pouczenia z zaleceniem zaniechania stosowania podobnych praktyk w przyszłości. Jakie kontrole u Beneficjentów (ze względu na przedmiot kontroli) mogą prowadzić uprawnione do tego instytucje? a) kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem b) kontrole projektów na miejscu c) kontrole wniosków beneficjentów o płatność d) kontrole na zakończenie realizacji projektu e) kontrole projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie f) odpowiedzi a-e są prawidłowe g) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe Nabór projektów w ramach procedury konkursowej będzie ogłaszany przez: a) Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko b) Instytucję WdraŜającą lub Instytucję Pośredniczącą c) Instytucję Zarządzającą Wybierz właściwą kolejność etapów postępowania kontrolnego w sprawie wykorzystania środków unijnych: a) kontrola, przekazywanie informacji pokontrolnej, zastrzeŝenia kierownika jednostki kontrolowanej, ewentualny zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, naliczenie odsetek b) zastrzeŝenia kierownika jednostki kontrolowanej, kontrola, przekazywanie informacji pokontrolnej, ewentualny zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, naliczenie odsetek c) ewentualny zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, kontrola, przekazywanie informacji pokontrolnej, zastrzeŝenia kierownika jednostki kontrolowanej, naliczenie odsetek Która instytucja nie przeprowadza kontroli programów i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności? a) Instytucję Zarządzająca b) Instytucja WdraŜająca c) NajwyŜsza Izba Kontroli d) Główny Urząd Statystyczny w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczości e) odpowiedzi a-d są błędne 12

13 f) odpowiedzi a i b są prawidłowe Ocena kwalifikowalności wydatków jest przeprowadzana: a) w momencie oceny wniosku b) w trakcie realizacji projektu c) przed wypłatą samej dotacji d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Weryfikacja wydatków przed wypłatą dotacji obejmuje sprawdzenie czy wydatek: a) był uzasadniony b) został faktycznie poniesiony i to w okresie kwalifikowalności wydatków c) został właściwie udokumentowany d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Kto wydaje decyzję o dofinansowaniu dla projektów z sektora środowisko o wartości powyŝej 50 mln euro? a) Komisja Europejska b) Prezes Rady Ministrów c) Minister Środowiska Kto dokonuje uzgodnień środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć, dla których raport ooś jest obligatoryjny? a) wojewoda i wojewódzki inspektor sanitarny, dla inwestycji drogowych lub kolejowych - minister środowiska i wojewódzki inspektor sanitarny b) wojewoda i powiatowy inspektor sanitarny w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym c) starosta i powiatowy inspektor sanitarny d) dla inwestycji drogowych wojewoda i wojewódzki inspektor sanitarny, minister środowiska i wojewódzki inspektor sanitarny e) jeŝeli raport jest obligatoryjny nie dokonuje się Ŝadnych uzgodnień Organami ochrony środowiska są: a) wojewoda, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, marszałek województwa, minister właściwy do spraw środowiska, starosta, sejmik województwa b) wójt, burmistrz starosta lub prezydent miasta, samorządowe kolegium odwoławcze, sądy powszechne c) wojewoda, sejmik województwa, marszałek, konwent marszałków, prezes Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, minister właściwy do spraw środowiska d) minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw rolnictwa, prezes Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej e) wojewoda, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, marszałek województwa, minister właściwy do spraw środowiska, starosta, sejmik województwa, samorządowe kolegium odwoławcze, minister właściwy do spraw rolnictwa Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na terenach zamkniętych jest: a) minister właściwy do spraw obrony narodowej b) wojewoda c) szef agencji mienia wojskowego d) wójt, burmistrz lub prezydent miasta 13

14 e) marszałek województwa Funkcjonowanie obszarów Natura 2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych do podejmowania działań w zakresie ich ochrony nadzoruje: a) minister właściwy do spraw środowiska b) właściwy wojewoda c) właściwy wojewoda i właściwy dyrektor urzędu morskiego d) marszałek województwa i właściwy dyrektor urzędu morskiego e) marszałek województwa Czy otrzymana wcześniej pomoc publiczna w tym pomoc de minimis lub otrzymane dotacje będą mieć wpływ na ewentualna decyzję dotyczącą dofinansowania? a) TAK, b) NIE Pojęcie program pomocowy oznacza: a) akty normatywne (ustawy lub rozporządzenia), określają zasady, warunki, formy oraz podstawy prawne przyznawania konkretnego wsparcia przedsiębiorcom b) biznesplan dotyczący realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska przekazywany do zatwierdzenia do NFOŚiGW c) decyzja ministra środowiska zawierająca wykaz inwestycji do realizacji wraz z określeniem warunków finansowych Programem pomocowym nie jest/są: a) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr 246, poz ze zm.) b) wytyczne Banku Ochrony Środowiska dotyczące udzielania poŝyczek c) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa Które z przedsięwzięć nie zostaną zakwalifikowane jako właściwe do uzyskania wsparcia w ramach pomocy publicznej na ochronę środowiska? a) dostosowanie małych i średnich przedsiębiorców do standardów juŝ ogłoszonych, ale jeszcze nie obowiązujących b) osiągnięcie poprawy stanu środowiska w stopniu wykraczającym ponad standardy ochrony środowiska c) osiągnięcie poprawy stanu środowiska, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska d) oszczędność energii w przedsiębiorstwie, wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej e) zwiększenie produkcji f) odpowiedzi d i e są prawidłowe Pomoc publiczna moŝe być udzielana w formie: a) dotacji b) poŝyczek preferencyjnych c) preferencyjnych kredytów bankowych d) dopłat do oprocentowania preferencyjnych poŝyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych e) częściowych umorzeń poŝyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych. f) odpowiedzi a-e są prawidłowe 14

15 Czy jeśli Beneficjent rozpoczął inwestycję po 2007 r. (podjął roboty budowlane lub złoŝył pierwsze zobowiązanie do zamówienia urządzeń) przed złoŝeniem wniosku i przed uzyskaniem pisemnego potwierdzenia od instytucji oceniającej to przedsięwzięcie, co do zasady, kwalifikuje się do objęcia pomocą? Czy Beneficjent, składając wniosek o dofinansowanie, jest zobligowany do złoŝenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulacjami z zakresu zamówień publicznych, a w szczególności o zapoznaniu się z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz niniejszymi zasadami oraz składa zobowiązanie do stosowania postanowień wynikających z ustawy i niniejszych zasad? a) tak, powyŝsze zasady obowiązują Beneficjentów POIiS zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji przedsięwzięcia b) tak, powyŝsze zasady obowiązują Beneficjentów POIiS jednak obowiązkowo tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia c) nie, nie ma takiego obowiązku, jednak zaleca się w obszarze przetargów i zamówień prowadzić postępowanie zgodne z Ustawą Pzp, na etapie realizacji projektu Czy posiadanie przez podmiot doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy unijnych lub krajowych moŝe mieć wpływ w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy? a) Tak, doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub krajowych jest dodatkowym atutem podmiotu startującego w przetargu b) Nie, jest to niezgodne z ustawą Pzp Nakładanie na wykonawców obowiązku przedstawienia, obok oświadczenia wykonawcy, wykazu niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, takŝe innych dokumentów potwierdzających dysponowanie narzędziami i urządzeniami do realizacji zamówienia (np. umów zakupu, leasingu, najmu, uŝyczenia itp.) a) moŝe być jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym b) jest niezgodne z ustawą Pzp Zamawiający postawił w SIWZ warunek udziału w postępowaniu polegający na posiadaniu przez wykonawcę doświadczenia w realizacji inwestycji na warunkach kontraktowych FIDIC. PowyŜszy warunek: a) jest zgodny z ustawą Pzp b) jest niezgodny z ustawą Pzp Zamawiający postawił warunek względem wykonawców, iŝ muszą pochodzić z jednego z krajów członkowskich UE lub krajów sygnatariuszy Porozumienia w sprawie zamówień rządowych. PowyŜszy warunek: a) moŝe być jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym b) jest niezgodny z ustawą Pzp Jaka jest wartość zamówienia, poniŝej której nie stosuje się przepisów pzp? a) 14 tys. euro b) 15 tys. euro c) 16 tys. euro d) 17 tys. euro Czy moŝna stosować z własnej woli przepisy zamówień publicznych do zamówienia którego wartość jest poniŝej progu który zobowiązuje do stosowania procedur w/w ustawy? 15

16 Czy datą wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego jest data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej? Czy zamawiający moŝe określić w SIWZ, która część zamówienia nie moŝe być powierzona podwykonawcom? a)tak b) NIE Prezes UZP przeprowadza kontrolę uprzednią, jeŝeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty: a) euro b) euro c) euro Prezes UZP moŝe przeprowadzić kontrolę następczą w terminie: a) 4 lat od dnia wszczęcia postępowania b) 4 lat od dnia udzielenia zamówienia c) 3 lat od dnia udzielenia zamówienia Gmina po ogłoszeniu zamówienia publicznego na wykonanie oczyszczalni wybrała ofertę 3 wykonawców, którzy wspólnie zrealizują zamówienie. Czy mogą ustanowić pełnomocnika? Gmina organizuje przetarg na kredyt, który będzie wykorzystany na inwestycje. Czy wartością zamówienia będzie wartość kredytu czy teŝ będzie ona inną wielkością? a) będzie to wartość nominalna kredytu b) wartość będzie powiększona o koszty jego uzyskania np. opłaty i odsetki. c) wartość zaleŝy, od tego w jakiej walucie kredyt został zaciągnięty Czy gmina organizująca zamówienie publiczne Ŝąda wskazania od wykonawców części zamówień, które przekaŝe podwykonawcom? Czy gmina organizująca zamówienie publiczne moŝe Ŝądać wskazania od wykonawców wartości zamówienia, które przekaŝe podwykonawcom? Czy regulacje dotyczące ograniczeń przekazywania środków w ramach pomocy publicznej dotyczą takŝe podmiotów sektora publ. prowadzących działalność gospodarczą (np. spółka komunalna) Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na: a) wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów b) wyrok zespołu arbitrów c) orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Programy pomocy publicznej będą określone w: a) rozporządzeniach wykonawczych b) ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej c) decyzjach odpowiedniego ministra d) Ŝadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa e) odpowiedzi a-c są prawidłowe 16

17 Katalog inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na które moŝe być udzielona pomoc publiczna o charakterze regionalnym znajduje się w: a) ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej b) liście przedsięwzięć zatwierdzonych przez ministra rozwoju regionalnego c) rozporządzeniu RM z 22.XII 2006r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska d) odpowiedzi a i c są prawidłowe Które z trybów udzielania zamówienia moŝna stosować w kaŝdym przypadku? a) tylko przetarg nieograniczony b) tylko przetarg ograniczony lub nieograniczony c) tylko przetarg ograniczony, nieograniczony lub negocjacje z ogłoszeniem Oferta moŝe być: a) wycofana przez wykonawcę po terminie składania ofert b) zmieniona przez wykonawcę przed terminem składania ofert c) złoŝona po terminie składania ofert przy jednoczesnym poinformowaniu przez zamawiającego pozostałych wykonawców Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie a) niezwłocznie b) do 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych c) do 14 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych d) do 21 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych e) wynikającym z kolejności wpływających odwołań Komisja przetargowa składa się: a) z co najmniej z 3 osób b) z 3-11 osób oraz dodatkowo powołanych biegłych c) z co najmniej trzech osób w tym kierownika zamawiającego w kaŝdym przypadku Wpisanie którego z elementów do SIWZ jest uzaleŝnione od woli zamawiającego? a) sposób obliczenia ceny b) wartość zamówienia c) nazwy Zamawiającego Czy jest moŝliwe zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu? a) nie jest moŝliwe w Ŝadnym wypadku b) jest zawsze moŝliwe za zgodą Prezesa UZP c) jest moŝliwe za zgodą Prezesa UZP jeŝeli wartość zamówienia nie przekracza wyraŝoną w złotych równowartość Euro dla robót budowlanych i Euro dla dostaw i usług, jeŝeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie moŝna było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego Obowiązki sprawozdawcze beneficjenta po podpisaniu umowy o dofinansowanie to: a) w związku z potrzebą odbiurokratyzowania procedur pozyskiwania środków w okresie programowania zrezygnowano z obowiązków sprawozdawczych b) sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z zakresu realizacji projektu c) incydentalne sprawozdania, które beneficjent sporządza na Ŝyczenie organu udzielającego pomocy z wyjątkiem obowiązku samodzielnego przekazania informacji o zakończeniu 17

18 realizacji projektu d) obowiązek wypełnienia właściwej części wniosku o płatność oraz przekazywanie raportów z osiągniętych efektów e) odpowiedzi a i b są prawidłowe f) odpowiedzi a-d są prawidłowe W sprawozdaniach beneficjent nie jest zobowiązany przedstawiać: a) informacji dotyczących dotychczasowego przebiegu realizacji projektu w tym realizacji planu rzeczowego oraz finansowego b) informacji dotyczących prognozy przebiegu implementacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym c) przesłanek, które mogłyby mieć wpływ na opóźnienie w realizacji projektu d) oświadczeń majątkowych pracowników zaangaŝowanych w realizację projektu e) odpowiedzi a-d są błędne f) odpowiedzi c i d są prawidłowe Protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy to: a) identyczna nazwa tego samego środka odwoławczego b) kolejne etapy moŝliwości odwołania się beneficjenta od negatywnej decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania rozpatrywane odpowiednio przez instytucje oceniające wniosek i Ministra Rozwoju Regionalnego c) środki odwoławcze uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Czy w przypadku przedsięwzięć wymienionych w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko moŝna odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu ooś? a) tak, niemniej jednak wymagane jest zasięgnięcie opinii organu ochrony środowiska bez względu na zastosowane rozwiązania technologiczne b) tak, w zaleŝności od technologii zaproponowanej przez podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia i po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska c) nie, jeŝeli w sąsiedztwie znajduje się obszar Natura 2000 d) tak, jeŝeli dotyczy tego nadrzędny interes społeczny e) odpowiedzi a-d są nieprawidłowe W stosunku do którego rodzaju niŝej wymienionych dokumentów beneficjent nie ma obowiązku archiwizacji? a) dokumenty aplikacyjne b) oferty od dostawców c) protokoły odbioru d) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa W stosunku do którego rodzaju poniŝej wymienionych dokumentów beneficjent nie ma obowiązku archiwizacji? a) umów dotyczących realizacji zamówień b) wszystkich wskazanych w zawiadomieniu o kontroli c) korespondencji w formie elektronicznej prowadzonej w okresie kontrolnym z Instytucją WdraŜającą d) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa 18

19 Czy jednostka powinna przechowywać wszystkie notatki robocze dotyczące wyliczeń wydatków projektu? Czy konieczne jest dokumentowanie wszelkich zdarzeń zachodzących w projekcie i jego rezultatów np. list obecności, danych teleadresowych instytucji, kopii świadectw uzyskiwanych przez uczestników szkolenia? Faktura lub rachunek oraz inny dokument potwierdzający poniesienie kosztu lub dotyczący płatności w ramach projektu powinien być opisany: a) numerem i nazwą projektu b) numerem umowy o dofinansowanie projektu c) adnotacją o potwierdzeniu realizacji prac ujętych w dokumencie d) wskazaniem podstawy prawnej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, jeŝeli dane zamówienie podlegało tej ustawie e) flagą Unii Europejskiej wraz z nazwą państwa, które aktualnie dzierŝy prezydencje w UE f) odpowiedzi a-e są prawidłowe g) odpowiedzi a,b,c i d Odpowiedzialność karna ma miejsce: a) w przypadku świadomego naruszenia ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu karnego w związku z realizacją projektu b) w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uzyskanej dotacji, c) w przypadku niemoŝliwości zrealizowania załoŝonych celów d) odpowiedzi a i b są prawidłowe e) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe Odpowiedzialność karna ma miejsce w przypadku: a) uzyskanie dotacji na podstawie nierzetelnych informacji lub oświadczeń niezgodnych z prawdą b) niedoinformowania wbrew takiemu obowiązkowi odpowiedzialnego organu o zaistnieniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia c) odpowiedzi a i b są prawidłowe Jaki kurs dla celów sprawozdawczych oraz kwalifikacji wydatków stosuje się do przeliczania podatku VAT (jeśli jest on wydatkiem kwalifikowanym)? a) kurs KE z miesiąca dokonania wydatku (zapłaty za fakturę) b) kurs KE z miesiąca zakwalifikowania projektu c) kurs KE z końca danego okresu płatności Kontrola programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich obejmuje przede wszystkim: a) miejsca bezpośrednio związane z realizacją projektu b) wgląd oraz tworzenie kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej c) przeprowadzenie oględzin obiektów i składników majątkowych d) odpowiedzi a i b są prawidłowe e) odpowiedzi a,b i c są prawidłowe 19

20 Kontrola programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich obejmuje przede wszystkim: a) zabezpieczanie materiałów dowodowych b) sprawdzenie przebiegu określonych czynności c) przyjmowanie oświadczeń od osób kontrolowanych d) stawiennictwo przed Wysoką Komisją ds. Kontroli Beneficjentów umiejscowioną w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego e) odppwiedzi a i b są prawidłowe f) odpowiedzi a,b i c są prawidłowe Czy zapisy dotyczące archiwizacji dokumentów, w ramach realizacji projektu unijnego powinny zostać zamieszczone w polityce rachunkowości jednostki? a)tak b) NIE Jakie dokumenty związane z realizacją projektu unijnego podlegają archiwizacji? a) oryginalny formularz zgłoszonego wniosku b) pismo informujące o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania, c) umowa o dofinansowanie projektu d) faktury i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku e) odpowiedzi a, b, d są prawidłowe f) odpowiedzi a-d są prawidłowe Kto ustanawia plan ochrony obszarów Natura 2000 i z jakiego aktu prawnego to wynika? a) Minister właściwy ds. środowiska, ustawa o ochronie przyrody b) Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie ustawy o ochronie przyrody c) Właściwy Wojewoda i właściwy Dyrektor Urzędu Morskiego na podstawie ustawy o ochronie przyrody d) Marszałek na podstawie ustawy o ochronie przyrody Jak długo musi być zachowana trwałość projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności? a) 5 lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) b) 6 lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) c) 7 lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) d) 8 lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) Która modyfikacja jest zabroniona w okresie zachowania trwałości projektu? a) mająca znaczny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu b) powodująca uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny c) wynikająca ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury d) polegająca na zaprzestaniu działalności produkcyjnej e) odpowiedzi b i c są prawidłowe f) odpowiedzi a-d są prawidłowe Jakie dokumenty związane z realizacją projektu unijnego podlegają archiwizacji? a) wyciągi z konta bankowego (konta projektu), b) sprawozdania i dokumenty potwierdzające zawarte w nich informacje c) wnioski o płatność d) wszelkie istotne pisma wysyłane i otrzymywane, w tym głównie korespondencja dotycząca 20

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo