Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:"

Transkrypt

1 Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W jakim dokumencie znajduje się informacja o wartości RLM dla danej aglomeracji a) w rozporządzeniu wojewody w sprawie przedmiotowej aglomeracji i Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych? b) w uchwale marszałka w sprawie przedmiotowej aglomeracji i Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych c) w Krajowym Rejestrze Aglomeracji d) w rozporządzeniu Ministra Środowiska Jaka jest minimalna wielkość aglomeracji (wyraŝona w RLM) na terenie której moŝe być realizowany pojedynczy projekt w ramach PO IiŚ? a) 15 tys. RLM b) 17 tys. RLM c) 18 tys. RLM Jaka jest IW/IP II dla I osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości powyŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej b) WFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej c) GIOŚ, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej d) Ministerstwo Środowiska, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej e) Urząd Wojewódzki, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej Jaka jest IW/IP II dla I osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości poniŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej b) WFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej c) Ministerstwo Środowiska, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej d) Urząd Marszałkowski, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej e) Urząd Wojewódzki, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej Czy w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych zamieszczono aglomeracje z zakresu poniŝej 2 tys. RLM? a)tak b)nie Czy wojewoda moŝe wydać rozporządzenie ws. aglomeracji obejmujące obszary z 2 lub więcej województw? a) tak, pod warunkiem, Ŝe wyraŝą na to zgodę wojewodowie z pozostałych województw wchodzących w skład aglomeracji b) w przypadku objęcia obszarem aglomeracji terenów z 2 lub więcej województw, rozporządzenie wydaje wojewoda na terenie którego znajdować się będzie największa część aglomeracji c) nie, jest to niezgodne z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne d) tak, w procesie konsultacji z zarządem województwa i na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej 1

2 e) tak, od warunkiem wyraŝenia zgody przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej Kto i na jakiej postawie zobligowany jest do wyznaczenia obszaru aglomeracji? a) wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne b) wojewoda na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne c) marszałek i wojewoda na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne d) wojewoda na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska e) nie ma obowiązku w prawie polskim do wyznaczenia obszaru aglomeracji, jest on wyznaczany uznaniowo przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wyłącznie na potrzeby wnioskowania o środki z funduszy unijnych Jaka jest minimalna wartość tzw. wskaźnika koncentracji? a) 130 mieszkańców na 1 km sieci b) 120 mieszkańców na 1 km sieci c) 140 mieszkańców na 1 km sieci d) 135 mieszkańców na 1 km sieci e) 125 mieszkańców na 1 km sieci W ramach osi priorytetowej I moŝna realizować inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji deszczowej, jeŝeli: a) stanowią one powyŝej 50% zakresu rzeczowego projektu b) moŝna realizować bez ograniczeń zdania związane z zaopatrzeniem w wodę w ramach osi priorytetowej I c) stanowią one poniŝej 50% zakresu rzeczowego projektu d) nie moŝna realizować tego typu zadań w ramach I osi priorytetowej e) budowa kanalizacji deszczowej nie moŝe być finansowana w ramach Funduszu Spójności Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi II: Jaka jest IW/IP II dla II osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości poniŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej b) WFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej c) Ministerstwo Środowiska, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej d) Urząd Marszałkowski, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej e) Urząd Wojewódzki, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej Jaka jest IW/IP II dla II osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości powyŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej b) WFOŚiGW, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej c) Ministerstwo Środowiska, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej d) Urząd Marszałkowski, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej e) Urząd Wojewódzki, chyba, Ŝe porozumienie pomiędzy IW/IP II stanowi inaczej Opis inwestycji w zakresie charakterystyki techniczno-technologicznej, lokalizacji i działań towarzyszących dla zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych powinien zawierać m.in. informacje: a) rodzaje technologicznej obróbki odpadów (sortowanie, kompostowanie, termiczna 2

3 utylizacja) b) obiekty infrastruktury techniczno-technologicznej c) zakres prac (budowa, modernizacja, rozbudowa, rekultywacja) d) wskazanie lokalizacji e) zgodność z Krajowym i Regionalnym Planem Zagospodarowania Odpadów f) odpowiedzi a-e są prawidłowe Linia demarkacyjna pomiędzy PO IiŚ a RPO dla działania 2.2 II osi priorytetowej PO IiŚ wynosi: a) 15 mln PLN b) 15 mln euro c) 20 mln PLN d) 20 mln euro Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi III: Jaka jest IW/IP II dla III osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości poniŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW b) KZGW c) Ministerstwo Środowiska d) Urząd Marszałkowski e) Urząd Wojewódzki Jaka jest IW/IP II dla III osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości powyŝej 50 mln euro? a) NFOŚiGW b) KZGW c) Ministerstwo Środowiska d) Urząd Marszałkowski e) Urząd Wojewódzki Beneficjentami działania 3.1 III osi priorytetowej PO IiŚ mogą być: a) regionalne zarządy gospodarki wodnej b) jednostki samorządu terytorialnego c) podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego d) PGL Lasy Państwowe e) odpowiedzi a, c i d są prawidłowe f) odpowiedzi a-d są prawidłowe Beneficjentami działania 3.2 III osi priorytetowej PO IiŚ mogą być: a) Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej b) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska c) PGL Lasy Państwowe d) urzędy morskie, Morska SłuŜba Poszukiwania i Ratownictwa e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Linia demarkacyjna pomiędzy PO IiŚ a RPO dla działań 3.2 i 3.3 III osi priorytetowej wynosi: a) 4 mln PLN b) 15 mln PLN c) 25 mln PLN d) 40 mln PLN 3

4 Przykładowe Pytania dla wszystkich: Jaka jest wartość zamówienia na dostawy lub usługi, od której wykonawcy będą mogli się odwołać w przypadku sektora rządowego? a) 102 tys. euro b) 114 tys. euro c) 133 tys. euro d) 182 tys. euro e) 206 tys. euro f) 211 tys. euro Jaka jest wartość zamówienia na dostawy lub usługi, od której wykonawcy będą mogli się odwołać w przypadku sektora samorządowego? a) 102 tys. euro b) 114 tys. euro c) 133 tys. euro d) 137 tys. euro e) 182 tys. euro f) 211 tys. euro Od kiedy w systemie Funduszu Spójności moŝna uznawać dokonane wydatki za kwalifikowane w POIiŚ? a) od 1 stycznia 2007 b) od 1 lutego 2007 c) od 1 czerwca 2007 d) od 1 kwietnia 2007 e) od 1 stycznia 2008 Jaka jest data zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia z Komisją Europejską? a) 31 grudnia 2013 b) 31 grudnia 2014 c) 31 grudnia 2015 d) 31 grudnia 2016 Organami w zakresie ochrony przyrody są: a) minister właściwy do spraw środowiska, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta b) minister właściwy do spraw środowiska, wojewoda, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta c) minister właściwy do spraw środowiska, wojewoda, wójt, burmistrz albo prezydent miasta d) minister właściwy do spraw środowiska, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta e) minister właściwy do spraw środowiska, wojewoda, marszałek województwa, wójt, burmistrz albo prezydent miasta Czy beneficjent ma obowiązek składania wniosku o płatność wraz z częścią dotyczącą realizacji projektu w sytuacji, kiedy w okresie sprawozdawczym nie wygenerowano płatności? a) TAK; b) NIE 4

5 Wnioskodawca, którego projekt znajdujący się na indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych nie uzyskał dofinansowania, moŝe: a) w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, złoŝyć pisemny protest b) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do instytucji zarządzającej c) odpowiedzi a i b są prawidłowe d) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa Realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków strukturalnych według warunków określonych przez Międzynarodową Federację InŜynierów (FIDIC) w okresie programowania jest: a) wyłącznie zaleceniem b) na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest obowiązkiem c) ich zastosowanie zostało pozostawione beneficjentom do swobodnego wyboru Pre-umowa to: a) pisemne zobowiązanie Beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji wraz z przedstawieniem Planu Opracowania Projektu (POP). b) umowa przedwstępna zawierana przed zawarciem głównej umowy o dofinansowanie przed między Beneficjentem a Instytucją WdraŜającą odnosząca się wyłącznie do kwestii technicznych c) umowa między Beneficjentem a Instytucją WdraŜającą zawierająca pisemne zobowiązanie Beneficjenta do przygotowania projektu zawierana przed notariuszem, d) trójstronna umowa między Instytucją Pośredniczącą, Instytucją WdraŜającą oraz Beneficjentem, która określa zobowiązania stron w związku z koniecznością przygotowania projektu do realizacji Beneficjent jest zobowiązany do: a) zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym b) zapewnienia trwałości efektów projektu przez okres zapisany w wytycznych MRR c) wydatkowania otrzymanych środków zgodnego z obowiązującymi wytycznymi d) odpowiedzi a i b są prawidłowe e) odpowiedzi b i c są prawidłowe f) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa: a) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 3 lata b) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 1 rok c) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 2 lata d) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 2 lata e) jeŝeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 1 roku od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŝszy niŝ 1 rok Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci waŝność po upływie: a) 12 miesięcy b) 24 miesięcy c) 36 miesięcy d) 48 miesięcy e) 18 miesięcy 5

6 Na czyj wniosek wszczyna się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? a) na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia b) na wniosek stron biorących udział w postępowaniu c) na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta d) sąd wszczyna postępowanie jeŝeli decyzja o pozwoleniu na budowę została błędnie wydana e) na wniosek samorządowego kolegium odwoławczego Promocja realizowanego projektu ma na celu: a) zwiększenie społecznej świadomości na temat finansowania przedsięwzięć z udziałem funduszy UE b) poinformowanie opinii publiczne, Ŝe projekt został sfinansowany z udziałem środków z UE c) przyczynienie się do zainteresowania projektem kapitału prywatnego i przystąpienia prywatnych firm do wspólnej realizacji projektu nawet po podpisaniu umowy o dofinansowanie d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe e) odpowiedzi a i b są prawidłowe f) odpowiedzi b i c są prawidłowe Jakie elementy musi zawierać tablica informacyjna projektu? a) numer infolinii do jednostki realizującej projekt b) flaga UE, odniesienie do funduszu, z którego finansowany jest projekt c) imię i nazwisko kierownika jednostki realizującej projekt d) datę ukończenia inwestycji e) odpowiedzi a-d są prawidłowe Które z poniŝszych zadań w zakresie działań informacyjno-promocyjnych naleŝy do obowiązków beneficjentów realizujących projekty infrastrukturalne? a) produkcja filmu reklamowego b) umieszczenie na tablicy pamiątkowej zdjęć z postępu prac c) umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu realizacji projektu d) organizacja 3 konferencji e) odpowiedzi a-d są prawidłowe Jaki procent powierzchni tablicy powinny zajmować informacje dotyczące wkładu UE? a) co najmniej 25% b) nie więcej niŝ 25% c) dokładnie 50% d) dokładnie 75% Czy organy administracji obowiązane są udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu? a) nie, informacje tego typu nie podlegają udostępnianiu b) tak, ale tylko w przypadku, kiedy wymaga tego nadrzędny interes społeczny c) tak, niemniej jednak organ moŝe odmówić udostępnienia niektórych informacji d) tak, ale tylko stronie będącej uczestnikiem toczącego się postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia e) Ŝadna z powyŝszych odpowiedzi nie jest prawidłowa 6

7 Kto opiniuje obowiązek wykonania raportu i jego zakres dla przedsięwzięć wymienionych w 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko? a) starosta i powiatowy inspektor sanitarny b) wójt, burmistrz lub prezydent miasta c) wojewoda i wojewódzki inspektor sanitarny d) minister środowiska i wojewódzki inspektor sanitarny e) wojewoda i powiatowy inspektor sanitarny, wojewoda i wojewódzki inspektor sanitarny Czy wkład niepienięŝny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta moŝe stanowić koszt kwalifikowany? a) moŝe stanowić koszt kwalifikowany pod pewnymi warunkami b) w Ŝadnym przypadku nie moŝe stanowić kosztu kwalifikowanego Łączna kwota wydatków kwalifikowanych naleŝących do kategorii Zakup gruntu nie moŝe przekraczać: a) 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, b) 15 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu c) 20 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu Które z poniŝszych wydatków nie moŝna zaliczyć do wydatków kwalifikowanych? a) prace przedrealizacyjne (np. studia wykonalności, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raporty oddziaływania na środowisko) b) nabycie gruntu, przygotowanie placu budowy, nabycie maszyn i urządzeń, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania c) usługi niezbędne do realizacji inwestycji (np. nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego) d) uŝywane środki trwałe jeŝeli w okresie poprzednich 10 lat środki te były nabyte z udziałem dotacji krajowych lub wspólnotowych Jaka jest wysokość maksymalnego wsparcia w ramach pomocy publicznej niepodlegającego zgłoszeniu Komisji Europejskiej? a) 100 tys. euro w ciągu 3 lat b) 200 tys. euro w ciągu 3 lat c) 300 tys. euro w ciągu 3 lat d) 350 tys. euro w ciągu 3 lat Beneficjent planuje zakup określonych instalacji. Po podpisaniu umowy na rynku pojawił się nowy bardziej innowacyjny model maszyny, którego nabycie przyczyni się nie tylko do poprawy efektywności przedsiębiorstwa, ale takŝe do osiągnięcia zadeklarowanych we wniosku wskaźników. Czy zmiana umowy w tym zakresie jest moŝliwa? Czy wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie jest wydatkiem kwalifikowanym? Beneficjent przewidywał kupno dwóch licencji na oprogramowanie komputerów. Ze względu na korzystne ceny okazuje się jednak, Ŝe mógłby nabyć o jedną licencję więcej. Czy uzyska akceptację na zmianę umowy? 7

8 Wydatki poniesione na obowiązkowe ubezpieczenia (np. ubezpieczenie placu budowy) oraz obowiązkowe gwarancje bankowe (np. gwarancja wypłaconej zaliczki lub/i gwarancja dobrego wykonania umowy) a) zostaną uznane za wydatki kwalifikowane b) mogą być uznane za wydatki kwalifikowane, jeśli zostały przewidziane w dokumentach przetargowych c) nie zostaną uznane za wydatki kwalifikowane Które z poniŝszych zdań jest prawdziwe? a) Gdy koszty kwalifikowane projektu okaŝą się niŝsze od kosztów zadeklarowanych we wniosku, kwota dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. b) Gdy koszty kwalifikowane projektu okaŝą się wyŝsze od kosztów zadeklarowanych we wniosku, kwota dotacji zostanie proporcjonalnie zwiększona. c) Fundusz rezerwowy w ramach Programu Operacyjnego POIiŚ przyjmuje ewentualne nadwyŝki lub pokrywa braki w budŝecie projektu. d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Czy wydatki kwalifikowane mogą być ponoszone przez beneficjenta przed zatwierdzeniem struktury rachunku? a) tak, o ile są ponoszone w okresie kwalifikowalności wydatków. Po zatwierdzeniu struktury, wydatki powinny być dokonywane z odpowiednich rachunków ze struktury b) nie, jest to wyraźnie określone w wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów dla POIŚ Czy jeśli nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez wykwalifikowanych pracowników beneficjenta, a nie jest określony odrębnym kontraktem moŝe być uznany za wydatki kwalifikowane? Wartość wkładu niepienięŝnego wniesionego do projektu nie moŝe być większa niŝ róŝnica między kosztami kwalifikowanymi a kwotą dofinansowania. Łączna kwota wydatków związanych z zarządzaniem projektem a) nie moŝe przekroczyć 3% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu b) nie moŝe przekroczyć 4% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu b) nie moŝe przekroczyć 5% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu c) nie moŝe przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu W przypadku zakupu na potrzeby projektu nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na niej budowli wydatkiem kwalifikowanym będzie a) tylko koszt gruntu b) koszt gruntu i koszt związany z wyburzeniem nieruchomości c) koszt gruntu, koszt związany z wyburzeniem nieruchomości oraz wartość nieruchomości potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę (w rozumieniu ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce odpadami) Wydatki związane z opłatami/odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu: a) mogą być uznane za koszt kwalifikowany, jeśli są niezbędne do realizacji projektu, b) nie mogą być uznane za koszt kwalifikowany 8

9 Wydatki związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód: a) mogą być uznane za koszt kwalifikowany, jeśli są niezbędne do realizacji projektu, b) nie mogą być uznane za koszt kwalifikowany Wydatki poniesione na obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowania mogą być uznane za kwalifikowane pod warunkiem: a) opisania we wniosku o dofinansowanie b) zatwierdzenia umowy o dofinansowanie c) zakończenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagane) d) odpowiedzi a-c są prawidłowe Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych stanowią koszt kwalifikowany, jeŝeli: a) odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdraŝania b) zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej c) kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu d) wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości e) spełnione są łącznie wszystkie powyŝsze warunki Czy koszty wynagrodzenia pracowników mogą być uznane za koszty kwalifikowane? a) tak, beneficjent moŝe wpisać koszta wszystkich zatrudnionych pracowników jako wydatek kwalifikowany b) tak, na podstawie pisma załączanego do wniosku o płatność, które zaświadcza iŝ wydatki na wynagrodzenia dotyczą tylko pracy związanej z realizacją projektu w ramach PO IiŚ c) nie ma takiej moŝliwości; tylko zlecenia i kontrakty zewnętrzne mogą być uznane jako wydatki kwalifikowane d) nie, koszty związane z wynagrodzeniami finansowane są wyłącznie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Wydatki poniesione przez Beneficjenta (Zamawiającego) na zakup sprzętu i wyposaŝenia dla InŜyniera nadzoru stanowią wydatki: a) kwalifikowane b) niekwalifikowane c) niekwalifikowane za wyjątkiem (np. wydatków na meble, komputery, telefony komórkowe, samochody oraz innego typu wyposaŝenia i sprzętu) Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów: a) są zawsze wydatkiem kwalifikowanym b) nie są wydatkiem kwalifikowanym gdy Beneficjentem jest gmina na rzecz której ponosi się rzeczową opłatę c) opłaty środowiskowe nie są uznawane za wydatki kwalifikowane Czy odsetki od zadłuŝenia oraz koszty kredytu mogą zostać uznane za kwalifikowane? Czy wydatki poniesione przez Beneficjenta z tytułu opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mogą zostać uznane za kwalifikowane? a) tak, pod warunkiem zachowania dokumentów przedstawiających sposób obliczenia 9

10 ww. opłaty przez przedsiębiorstwo energetyczne b) nie, zostało to wyróŝnione w wytycznych dot. kwalifikowania wydatków dla POIiŚ Które z poniŝszych mechanizmów finansowania lub źródeł pozyskania kapitału moŝe wykorzystać Beneficjent na pokrycie wkładu własnego? a) Mechanizm prefinansowania projektów dofinansowanych ze środków UE (Bank Gospodarstwa Krajowego), czyli preferencyjny kredyt pomostowy udzielany na okres realizacji projektu do czasu uzyskania refundacji z Unii Europejskiej b) kredyt bankowy c) emisja obligacji (w tym obligacje przychodowe przychody ze zrealizowanego projektu są źródłem spłaty obligacji przychodowych) d) odpowiedzi a-c są prawidłowe Które z poniŝszych mechanizmów finansowania lub źródeł pozyskania kapitału moŝe wykorzystać Beneficjent na pokrycie wkładu własnego? a) wykup wierzytelności (dłuŝnik, którym jest realizująca inwestycję jednostka samorządu terytorialnego korzysta z usług banku prowadzącego usługę wykupu wierzytelności) b) Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych umiejscowiony w Banku Gospodarstwa Krajowego c) wykorzystanie kapitału prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, d) a i b są prawidłowe e) a i c są prawidłowe f) odpowiedzi a,b i c są prawidłowe Które z poniŝszych mechanizmów finansowania lub źródeł pozyskania kapitału moŝe wykorzystać Beneficjent na pokrycie wkładu własnego? a) Fundusz Poręczeń Unijnych umiejscowiony w Banku Gospodarstwa Krajowego b) Leasing refundacja środków europejskich na rzecz firm leasingowych jako forma szybkiego zdobycia kapitału przez podmiot realizujący projekt c) Faktoring (umowa miedzy beneficjentem a bankiem w sprawie opłacania faktur) d) odpowiedzi a,b i c są prawidłowe e) odpowiedzi a i b są prawidłowe Pozytywna decyzja przyznająca dofinansowanie w ramach realizowanego projektu nie zaleŝy od: a) podjęcia przez Beneficjenta wszelkich starań aby zrealizować projekt (nawet w przypadku braku efektu końcowego) b) osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników projektu c) prawidłowego ewidencjonowania i rozliczania poniesionych wydatków utrzymania trwałości projektu d) przeprowadzenia promocji projektu Projekt, który ubiega się o dofinansowanie ze środków UE i będzie generował dochody: a) nie zostanie sfinansowany b) suma dochodów powinna być odjęta od wydatków kwalifikowanych w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do ich osiągnięcia przyczyniły się wydatki kwalifikujące się do wsparcia z FS c) okoliczność generowania dochodów, nie ma wpływu na wysokość dofinansowania d) decyzje o ewentualnym zmniejszeniu poziomu dofinansowania w stosunku do projektów, które dochodów nie generują kaŝdorazowo będzie podejmować Instytucja Zarządzająca Gdy po kontroli stwierdzone zostaną nieprawidłowości w wykorzystaniu przez jednostkę samorządu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, to: 10

11 a) gmina musi niezwłocznie zwrócić tę część środków finansowych, która została wykorzystana niezgodnie z ich przeznaczeniem b) nieprawidłowość moŝe zostać wzięta pod uwagę przy wyborze kolejnych władz samorządowych c) w razie realizacji kolejnego projektu z funduszy strukturalnych przez gminę wysokość wkładu z UE zostanie pomniejszona o kwotę środków nieprawidłowo wykorzystanych d) odpowiedzi a i c są prawidłowe Błędem przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych nie jest: a) brak umieszczenia w nazwie projektu oznaczenia: UE b) niezgodność kosztów projektu z kosztorysem projektu c) przekroczenie kosztów w poszczególnych pozycjach d) brak pełnej dokumentacji z prowadzonych działań e) brak analizy rezultatów z przeprowadzonego działania f) niestosowanie się do obowiązku promocji projektu g) niedotrzymywanie terminów ujętych w harmonogramie projektu oraz sprawozdawczości Kontrola programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich obejmuje przede wszystkim: a) sprawdzenie dostarczenia współfinansowanych towarów i usług b) prawdziwość i kwalifikowalność poniesionych wydatków w projektach oraz ich zgodności z prawem i polityką horyzontalną Unii Europejskiej c) odpowiedzi a i b są prawidłowe d) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa Kwalifikowalność projektu będzie sprawdzana: a) na etapie oceny wniosków o dofinansowanie b) na etapie przedłoŝenia wniosku o refundacje środków (konieczne jest przedłoŝenie faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki) c) na etapie oddawania inwestycji do uŝytkowania d) na wszystkich w/w etapach Kontrola programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich obejmuje przede wszystkim: a) sprawdzenie przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdraŝania we wszystkich elementach programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności b) sprawdzenie dowodów poświadczających poniesienie wydatków w projekcie, dokumentujących zawartość składanych wniosków o płatność c) weryfikacje poniesionych wydatków, postępów i efektów realizacji projektu na miejscu jego realizacji d) odpowiedzi a i b są prawidłowe e) odpowiedzi a-c są prawidłowe Trwałość projektu mierzona jest: a) stopniem utrzymania zadeklarowanych we wniosku wskaźników b) brak trwałej awarii urządzeń w ciągu 5 lat od momentu oddania projektu do uŝytku c) przez ekspertów Instytutu Ochrony Środowiska, który potwierdza trwałość certyfikatem wydawanym raz na dwa lata d) odpowiedzi a-c są prawidłowe e) odpowiedzi a i c są prawidłowe Czy wniosek o dofinansowanie przechodzi ocenę poprawności formalnej? 11

12 Czy wniosek o dofinansowanie przechodzi ocenę poprawności merytorycznej? Czy nieprawidłowe wykorzystanie środków pomocowych moŝe skutkować koniecznością zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami? Czy nieprawidłowe wykorzystanie środków pomocowych moŝe zakończyć się postępowaniem karnym lub karno skarbowym? Czy nieprawidłowe wykorzystanie środków pomocowych moŝe skutkować wydaniem przez Komisję Europejską pouczenia z zaleceniem zaniechania stosowania podobnych praktyk w przyszłości. Jakie kontrole u Beneficjentów (ze względu na przedmiot kontroli) mogą prowadzić uprawnione do tego instytucje? a) kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem b) kontrole projektów na miejscu c) kontrole wniosków beneficjentów o płatność d) kontrole na zakończenie realizacji projektu e) kontrole projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie f) odpowiedzi a-e są prawidłowe g) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe Nabór projektów w ramach procedury konkursowej będzie ogłaszany przez: a) Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko b) Instytucję WdraŜającą lub Instytucję Pośredniczącą c) Instytucję Zarządzającą Wybierz właściwą kolejność etapów postępowania kontrolnego w sprawie wykorzystania środków unijnych: a) kontrola, przekazywanie informacji pokontrolnej, zastrzeŝenia kierownika jednostki kontrolowanej, ewentualny zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, naliczenie odsetek b) zastrzeŝenia kierownika jednostki kontrolowanej, kontrola, przekazywanie informacji pokontrolnej, ewentualny zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, naliczenie odsetek c) ewentualny zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, kontrola, przekazywanie informacji pokontrolnej, zastrzeŝenia kierownika jednostki kontrolowanej, naliczenie odsetek Która instytucja nie przeprowadza kontroli programów i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności? a) Instytucję Zarządzająca b) Instytucja WdraŜająca c) NajwyŜsza Izba Kontroli d) Główny Urząd Statystyczny w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczości e) odpowiedzi a-d są błędne 12

13 f) odpowiedzi a i b są prawidłowe Ocena kwalifikowalności wydatków jest przeprowadzana: a) w momencie oceny wniosku b) w trakcie realizacji projektu c) przed wypłatą samej dotacji d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Weryfikacja wydatków przed wypłatą dotacji obejmuje sprawdzenie czy wydatek: a) był uzasadniony b) został faktycznie poniesiony i to w okresie kwalifikowalności wydatków c) został właściwie udokumentowany d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Kto wydaje decyzję o dofinansowaniu dla projektów z sektora środowisko o wartości powyŝej 50 mln euro? a) Komisja Europejska b) Prezes Rady Ministrów c) Minister Środowiska Kto dokonuje uzgodnień środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć, dla których raport ooś jest obligatoryjny? a) wojewoda i wojewódzki inspektor sanitarny, dla inwestycji drogowych lub kolejowych - minister środowiska i wojewódzki inspektor sanitarny b) wojewoda i powiatowy inspektor sanitarny w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym c) starosta i powiatowy inspektor sanitarny d) dla inwestycji drogowych wojewoda i wojewódzki inspektor sanitarny, minister środowiska i wojewódzki inspektor sanitarny e) jeŝeli raport jest obligatoryjny nie dokonuje się Ŝadnych uzgodnień Organami ochrony środowiska są: a) wojewoda, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, marszałek województwa, minister właściwy do spraw środowiska, starosta, sejmik województwa b) wójt, burmistrz starosta lub prezydent miasta, samorządowe kolegium odwoławcze, sądy powszechne c) wojewoda, sejmik województwa, marszałek, konwent marszałków, prezes Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, minister właściwy do spraw środowiska d) minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw rolnictwa, prezes Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej e) wojewoda, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, marszałek województwa, minister właściwy do spraw środowiska, starosta, sejmik województwa, samorządowe kolegium odwoławcze, minister właściwy do spraw rolnictwa Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na terenach zamkniętych jest: a) minister właściwy do spraw obrony narodowej b) wojewoda c) szef agencji mienia wojskowego d) wójt, burmistrz lub prezydent miasta 13

14 e) marszałek województwa Funkcjonowanie obszarów Natura 2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych do podejmowania działań w zakresie ich ochrony nadzoruje: a) minister właściwy do spraw środowiska b) właściwy wojewoda c) właściwy wojewoda i właściwy dyrektor urzędu morskiego d) marszałek województwa i właściwy dyrektor urzędu morskiego e) marszałek województwa Czy otrzymana wcześniej pomoc publiczna w tym pomoc de minimis lub otrzymane dotacje będą mieć wpływ na ewentualna decyzję dotyczącą dofinansowania? a) TAK, b) NIE Pojęcie program pomocowy oznacza: a) akty normatywne (ustawy lub rozporządzenia), określają zasady, warunki, formy oraz podstawy prawne przyznawania konkretnego wsparcia przedsiębiorcom b) biznesplan dotyczący realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska przekazywany do zatwierdzenia do NFOŚiGW c) decyzja ministra środowiska zawierająca wykaz inwestycji do realizacji wraz z określeniem warunków finansowych Programem pomocowym nie jest/są: a) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr 246, poz ze zm.) b) wytyczne Banku Ochrony Środowiska dotyczące udzielania poŝyczek c) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa Które z przedsięwzięć nie zostaną zakwalifikowane jako właściwe do uzyskania wsparcia w ramach pomocy publicznej na ochronę środowiska? a) dostosowanie małych i średnich przedsiębiorców do standardów juŝ ogłoszonych, ale jeszcze nie obowiązujących b) osiągnięcie poprawy stanu środowiska w stopniu wykraczającym ponad standardy ochrony środowiska c) osiągnięcie poprawy stanu środowiska, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska d) oszczędność energii w przedsiębiorstwie, wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej e) zwiększenie produkcji f) odpowiedzi d i e są prawidłowe Pomoc publiczna moŝe być udzielana w formie: a) dotacji b) poŝyczek preferencyjnych c) preferencyjnych kredytów bankowych d) dopłat do oprocentowania preferencyjnych poŝyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych e) częściowych umorzeń poŝyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych. f) odpowiedzi a-e są prawidłowe 14

15 Czy jeśli Beneficjent rozpoczął inwestycję po 2007 r. (podjął roboty budowlane lub złoŝył pierwsze zobowiązanie do zamówienia urządzeń) przed złoŝeniem wniosku i przed uzyskaniem pisemnego potwierdzenia od instytucji oceniającej to przedsięwzięcie, co do zasady, kwalifikuje się do objęcia pomocą? Czy Beneficjent, składając wniosek o dofinansowanie, jest zobligowany do złoŝenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulacjami z zakresu zamówień publicznych, a w szczególności o zapoznaniu się z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz niniejszymi zasadami oraz składa zobowiązanie do stosowania postanowień wynikających z ustawy i niniejszych zasad? a) tak, powyŝsze zasady obowiązują Beneficjentów POIiS zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji przedsięwzięcia b) tak, powyŝsze zasady obowiązują Beneficjentów POIiS jednak obowiązkowo tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia c) nie, nie ma takiego obowiązku, jednak zaleca się w obszarze przetargów i zamówień prowadzić postępowanie zgodne z Ustawą Pzp, na etapie realizacji projektu Czy posiadanie przez podmiot doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy unijnych lub krajowych moŝe mieć wpływ w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy? a) Tak, doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub krajowych jest dodatkowym atutem podmiotu startującego w przetargu b) Nie, jest to niezgodne z ustawą Pzp Nakładanie na wykonawców obowiązku przedstawienia, obok oświadczenia wykonawcy, wykazu niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, takŝe innych dokumentów potwierdzających dysponowanie narzędziami i urządzeniami do realizacji zamówienia (np. umów zakupu, leasingu, najmu, uŝyczenia itp.) a) moŝe być jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym b) jest niezgodne z ustawą Pzp Zamawiający postawił w SIWZ warunek udziału w postępowaniu polegający na posiadaniu przez wykonawcę doświadczenia w realizacji inwestycji na warunkach kontraktowych FIDIC. PowyŜszy warunek: a) jest zgodny z ustawą Pzp b) jest niezgodny z ustawą Pzp Zamawiający postawił warunek względem wykonawców, iŝ muszą pochodzić z jednego z krajów członkowskich UE lub krajów sygnatariuszy Porozumienia w sprawie zamówień rządowych. PowyŜszy warunek: a) moŝe być jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym b) jest niezgodny z ustawą Pzp Jaka jest wartość zamówienia, poniŝej której nie stosuje się przepisów pzp? a) 14 tys. euro b) 15 tys. euro c) 16 tys. euro d) 17 tys. euro Czy moŝna stosować z własnej woli przepisy zamówień publicznych do zamówienia którego wartość jest poniŝej progu który zobowiązuje do stosowania procedur w/w ustawy? 15

16 Czy datą wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego jest data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej? Czy zamawiający moŝe określić w SIWZ, która część zamówienia nie moŝe być powierzona podwykonawcom? a)tak b) NIE Prezes UZP przeprowadza kontrolę uprzednią, jeŝeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty: a) euro b) euro c) euro Prezes UZP moŝe przeprowadzić kontrolę następczą w terminie: a) 4 lat od dnia wszczęcia postępowania b) 4 lat od dnia udzielenia zamówienia c) 3 lat od dnia udzielenia zamówienia Gmina po ogłoszeniu zamówienia publicznego na wykonanie oczyszczalni wybrała ofertę 3 wykonawców, którzy wspólnie zrealizują zamówienie. Czy mogą ustanowić pełnomocnika? Gmina organizuje przetarg na kredyt, który będzie wykorzystany na inwestycje. Czy wartością zamówienia będzie wartość kredytu czy teŝ będzie ona inną wielkością? a) będzie to wartość nominalna kredytu b) wartość będzie powiększona o koszty jego uzyskania np. opłaty i odsetki. c) wartość zaleŝy, od tego w jakiej walucie kredyt został zaciągnięty Czy gmina organizująca zamówienie publiczne Ŝąda wskazania od wykonawców części zamówień, które przekaŝe podwykonawcom? Czy gmina organizująca zamówienie publiczne moŝe Ŝądać wskazania od wykonawców wartości zamówienia, które przekaŝe podwykonawcom? Czy regulacje dotyczące ograniczeń przekazywania środków w ramach pomocy publicznej dotyczą takŝe podmiotów sektora publ. prowadzących działalność gospodarczą (np. spółka komunalna) Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na: a) wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów b) wyrok zespołu arbitrów c) orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Programy pomocy publicznej będą określone w: a) rozporządzeniach wykonawczych b) ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej c) decyzjach odpowiedniego ministra d) Ŝadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa e) odpowiedzi a-c są prawidłowe 16

17 Katalog inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na które moŝe być udzielona pomoc publiczna o charakterze regionalnym znajduje się w: a) ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej b) liście przedsięwzięć zatwierdzonych przez ministra rozwoju regionalnego c) rozporządzeniu RM z 22.XII 2006r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska d) odpowiedzi a i c są prawidłowe Które z trybów udzielania zamówienia moŝna stosować w kaŝdym przypadku? a) tylko przetarg nieograniczony b) tylko przetarg ograniczony lub nieograniczony c) tylko przetarg ograniczony, nieograniczony lub negocjacje z ogłoszeniem Oferta moŝe być: a) wycofana przez wykonawcę po terminie składania ofert b) zmieniona przez wykonawcę przed terminem składania ofert c) złoŝona po terminie składania ofert przy jednoczesnym poinformowaniu przez zamawiającego pozostałych wykonawców Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie a) niezwłocznie b) do 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych c) do 14 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych d) do 21 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych e) wynikającym z kolejności wpływających odwołań Komisja przetargowa składa się: a) z co najmniej z 3 osób b) z 3-11 osób oraz dodatkowo powołanych biegłych c) z co najmniej trzech osób w tym kierownika zamawiającego w kaŝdym przypadku Wpisanie którego z elementów do SIWZ jest uzaleŝnione od woli zamawiającego? a) sposób obliczenia ceny b) wartość zamówienia c) nazwy Zamawiającego Czy jest moŝliwe zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu? a) nie jest moŝliwe w Ŝadnym wypadku b) jest zawsze moŝliwe za zgodą Prezesa UZP c) jest moŝliwe za zgodą Prezesa UZP jeŝeli wartość zamówienia nie przekracza wyraŝoną w złotych równowartość Euro dla robót budowlanych i Euro dla dostaw i usług, jeŝeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie moŝna było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego Obowiązki sprawozdawcze beneficjenta po podpisaniu umowy o dofinansowanie to: a) w związku z potrzebą odbiurokratyzowania procedur pozyskiwania środków w okresie programowania zrezygnowano z obowiązków sprawozdawczych b) sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z zakresu realizacji projektu c) incydentalne sprawozdania, które beneficjent sporządza na Ŝyczenie organu udzielającego pomocy z wyjątkiem obowiązku samodzielnego przekazania informacji o zakończeniu 17

18 realizacji projektu d) obowiązek wypełnienia właściwej części wniosku o płatność oraz przekazywanie raportów z osiągniętych efektów e) odpowiedzi a i b są prawidłowe f) odpowiedzi a-d są prawidłowe W sprawozdaniach beneficjent nie jest zobowiązany przedstawiać: a) informacji dotyczących dotychczasowego przebiegu realizacji projektu w tym realizacji planu rzeczowego oraz finansowego b) informacji dotyczących prognozy przebiegu implementacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym c) przesłanek, które mogłyby mieć wpływ na opóźnienie w realizacji projektu d) oświadczeń majątkowych pracowników zaangaŝowanych w realizację projektu e) odpowiedzi a-d są błędne f) odpowiedzi c i d są prawidłowe Protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy to: a) identyczna nazwa tego samego środka odwoławczego b) kolejne etapy moŝliwości odwołania się beneficjenta od negatywnej decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania rozpatrywane odpowiednio przez instytucje oceniające wniosek i Ministra Rozwoju Regionalnego c) środki odwoławcze uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Czy w przypadku przedsięwzięć wymienionych w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko moŝna odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu ooś? a) tak, niemniej jednak wymagane jest zasięgnięcie opinii organu ochrony środowiska bez względu na zastosowane rozwiązania technologiczne b) tak, w zaleŝności od technologii zaproponowanej przez podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia i po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska c) nie, jeŝeli w sąsiedztwie znajduje się obszar Natura 2000 d) tak, jeŝeli dotyczy tego nadrzędny interes społeczny e) odpowiedzi a-d są nieprawidłowe W stosunku do którego rodzaju niŝej wymienionych dokumentów beneficjent nie ma obowiązku archiwizacji? a) dokumenty aplikacyjne b) oferty od dostawców c) protokoły odbioru d) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa W stosunku do którego rodzaju poniŝej wymienionych dokumentów beneficjent nie ma obowiązku archiwizacji? a) umów dotyczących realizacji zamówień b) wszystkich wskazanych w zawiadomieniu o kontroli c) korespondencji w formie elektronicznej prowadzonej w okresie kontrolnym z Instytucją WdraŜającą d) Ŝadna odpowiedź nie jest prawidłowa 18

19 Czy jednostka powinna przechowywać wszystkie notatki robocze dotyczące wyliczeń wydatków projektu? Czy konieczne jest dokumentowanie wszelkich zdarzeń zachodzących w projekcie i jego rezultatów np. list obecności, danych teleadresowych instytucji, kopii świadectw uzyskiwanych przez uczestników szkolenia? Faktura lub rachunek oraz inny dokument potwierdzający poniesienie kosztu lub dotyczący płatności w ramach projektu powinien być opisany: a) numerem i nazwą projektu b) numerem umowy o dofinansowanie projektu c) adnotacją o potwierdzeniu realizacji prac ujętych w dokumencie d) wskazaniem podstawy prawnej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, jeŝeli dane zamówienie podlegało tej ustawie e) flagą Unii Europejskiej wraz z nazwą państwa, które aktualnie dzierŝy prezydencje w UE f) odpowiedzi a-e są prawidłowe g) odpowiedzi a,b,c i d Odpowiedzialność karna ma miejsce: a) w przypadku świadomego naruszenia ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu karnego w związku z realizacją projektu b) w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uzyskanej dotacji, c) w przypadku niemoŝliwości zrealizowania załoŝonych celów d) odpowiedzi a i b są prawidłowe e) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe Odpowiedzialność karna ma miejsce w przypadku: a) uzyskanie dotacji na podstawie nierzetelnych informacji lub oświadczeń niezgodnych z prawdą b) niedoinformowania wbrew takiemu obowiązkowi odpowiedzialnego organu o zaistnieniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia c) odpowiedzi a i b są prawidłowe Jaki kurs dla celów sprawozdawczych oraz kwalifikacji wydatków stosuje się do przeliczania podatku VAT (jeśli jest on wydatkiem kwalifikowanym)? a) kurs KE z miesiąca dokonania wydatku (zapłaty za fakturę) b) kurs KE z miesiąca zakwalifikowania projektu c) kurs KE z końca danego okresu płatności Kontrola programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich obejmuje przede wszystkim: a) miejsca bezpośrednio związane z realizacją projektu b) wgląd oraz tworzenie kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej c) przeprowadzenie oględzin obiektów i składników majątkowych d) odpowiedzi a i b są prawidłowe e) odpowiedzi a,b i c są prawidłowe 19

20 Kontrola programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich obejmuje przede wszystkim: a) zabezpieczanie materiałów dowodowych b) sprawdzenie przebiegu określonych czynności c) przyjmowanie oświadczeń od osób kontrolowanych d) stawiennictwo przed Wysoką Komisją ds. Kontroli Beneficjentów umiejscowioną w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego e) odppwiedzi a i b są prawidłowe f) odpowiedzi a,b i c są prawidłowe Czy zapisy dotyczące archiwizacji dokumentów, w ramach realizacji projektu unijnego powinny zostać zamieszczone w polityce rachunkowości jednostki? a)tak b) NIE Jakie dokumenty związane z realizacją projektu unijnego podlegają archiwizacji? a) oryginalny formularz zgłoszonego wniosku b) pismo informujące o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania, c) umowa o dofinansowanie projektu d) faktury i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku e) odpowiedzi a, b, d są prawidłowe f) odpowiedzi a-d są prawidłowe Kto ustanawia plan ochrony obszarów Natura 2000 i z jakiego aktu prawnego to wynika? a) Minister właściwy ds. środowiska, ustawa o ochronie przyrody b) Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie ustawy o ochronie przyrody c) Właściwy Wojewoda i właściwy Dyrektor Urzędu Morskiego na podstawie ustawy o ochronie przyrody d) Marszałek na podstawie ustawy o ochronie przyrody Jak długo musi być zachowana trwałość projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności? a) 5 lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) b) 6 lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) c) 7 lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) d) 8 lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) Która modyfikacja jest zabroniona w okresie zachowania trwałości projektu? a) mająca znaczny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu b) powodująca uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny c) wynikająca ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury d) polegająca na zaprzestaniu działalności produkcyjnej e) odpowiedzi b i c są prawidłowe f) odpowiedzi a-d są prawidłowe Jakie dokumenty związane z realizacją projektu unijnego podlegają archiwizacji? a) wyciągi z konta bankowego (konta projektu), b) sprawozdania i dokumenty potwierdzające zawarte w nich informacje c) wnioski o płatność d) wszelkie istotne pisma wysyłane i otrzymywane, w tym głównie korespondencja dotycząca 20

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Wydział Projektów Funduszu Spójności Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców Kwalifikowalność projektów i wydatków w sytuacji starania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków statutowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków statutowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków statutowych Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO

Pełnomocnik ds. Projektu MAO Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 1 FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta w kontaktach z Instytucjami, w tym Instytucją Wdrażającą, w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Gdańsk, 28.04.2011 r. Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Beneficjent, podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ, działanie 1.1 w zakresie wdrażania i realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania z budŝetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia grudnia 2011 r. LLO-4101-18-06/2011 P/11/002 Pan Janusz MICHALAK Starosta Łowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW

KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego pt.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do ceny wykupu obligacji nowy instrument dofinansowania w NFOŚiGW

Dopłaty do ceny wykupu obligacji nowy instrument dofinansowania w NFOŚiGW INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ, działanie 1.1 w zakresie wdrażania i realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu:

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia maja 2011 r. LSZ-4101-30-01/2010 P/10/170 Pan Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 11 października 2015, 00:19 Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Organizacja i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne postanowienia

1 Ogólne postanowienia Regulamin realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) NAZWA DOKUMENTU: Nr wersji dokumentu: 13 NAZWA ZAŁĄCZNIKA: Nr wersji dokumentu: Instrukcja Wykonawcza Instytucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu):

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu): Załącznik nr 1 do Szczegółowych zasad stanowiących załącznik do Uchwały Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia24 września 2008 roku Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki Przygotowany przez: Grontmij Polska Sp. z o.o. Łomianki, 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Finansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się Uchwała Nr LIII/334/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Karta zmian. Zał. 1.4_1

Karta zmian. Zał. 1.4_1 Zał. 1.4_1 Karta zmian Nazwa dokumentu: Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007 2013 dla Działań 1.4 1.6 Poprzednia wersja dokumentu: z dnia 08-08-2008 r. Aktualna wersja dokumentu: z dnia 18-08-2008 r. Strona/punkt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W-2_19.1 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/ PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r.

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2252 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo