SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014

2 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A 5 3. Zasady zarządzania Grupą Kapitałową ALUMETAL S.A Zasady sporządzania sprawozdania finansowego Akcjonariat ALUMETAL S.A 7 6. Zmiany w Akcjonariacie ALUMETAL S.A. zaistniałe po dniu bilansowym Władze spółki.. 8 A. Walne Zgromadzenie B. Rada Nadzorcza C. Zarząd Spółki 8. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej 11 A. Sytuacja rynkowa B. Wyniki i sytuacja finansowa Grupy 9. Istotne zdarzenia i umowy zawarte w I półroczu Wydarzenia po dniu bilansowym Transakcje w ramach Grupy Kapitałowej Realizowane inwestycje i prace rozwojowe Zarządzanie kadrami Jakość, ochrona środowiska i BHP Kredyty i inne umowy bankowe Zobowiązania oraz aktywa warunkowe, poręczenia i zobowiązania pozabilansowe Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz wyników finansowych Grupy Czynniki ryzyka mogące wpłynąć na wyniki Grupy Alumetal w II półroczu 2014 roku Oświadczenia Zarządu.. 34 Strona 2 z 35

3 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa i forma prawna:... ALUMETAL Spółka Akcyjna Siedziba i adres:... ul. Kościuszki 111, Kęty Numer telefonu: (33) Numer faksu: (33) Strona internetowa:... Adres poczty elektronicznej:... KRS: REGON: NIP: ALUMETAL S.A. (dalej,,spółka,,,emitent ), utworzona w 1999 roku, została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 19 października 2001 r., jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą ALUMETAL sp. z o.o. Następnie, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników ALUMETAL sp. z o.o. podjętej w dniu 05 września 2003 r., Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną ALUMETAL S.A. Przekształcenie zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 28 października 2003 r. ALUMETAL Spółka Akcyjna jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka została utworzona na czas nieokreślony. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, a także postanowień Statutu i innych regulacji wewnętrznych. Przedmiot działalności Spółki jest określony w 4 Statutu i obejmuje w szczególności: Działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z) Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A; akcji zwykłych na okaziciela serii B; akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 11 lipca 2014 r. uchwałę 802/2014 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B i C spółki ALUMETAL S.A. Następnie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 811/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. postanowił wprowadzić z dniem 17 lipca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego akcje zwykłe na okaziciela spółki ALUMETAL S.A i w tym dniu odbyło się pierwsze notowanie akcji Spółki. Strona 3 z 35

4 Spółki Zależne Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat Spółek Zależnych, będących podmiotami bezpośrednio zależnymi od Spółki (bez Trade ALUMETAL Czech s. r. o. w likwidacji). ALUMETAL Poland sp. z o.o. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ALUMETAL Poland sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Informacje podstawowe: Nazwa i forma prawna:... ALUMETAL Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba i adres:... ul. Przemysłowa 8, Nowa Sól Kapitał zakładowy: zł Podstawowy przedmiot działalności:... produkcja aluminiowych stopów odlewniczych, stopów wstępnych (zapraw) i odtleniaczy stali dla hut T + S sp. z o.o. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym T+S sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Informacje podstawowe: Nazwa i forma prawna:... T + S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba i adres:... ul. Kościuszki 111, Kęty Kapitał zakładowy: zł Podstawowy przedmiot działalności:... produkcja topników oraz soli, stanowiących materiały pomocnicze wykorzystywane w przemyśle odlewniczym ALUMETAL Kęty sp. z o.o. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ALUMETAL Kęty sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Na datę sporządzenia sprawozdania finansowego ALUMETAL Kęty sp. z o.o. nie rozpoczęła prowadzenia działalności operacyjnej, a Spółka rozważa zbycie wszystkich udziałów w tej spółce. Informacje podstawowe: Nazwa i forma prawna:... ALUMETAL Kęty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba i adres:... ul. Kościuszki 111, Kęty Kapitał zakładowy: zł Podstawowy przedmiot działalności:... Brak działalności operacyjnej ALUMETAL Group Hungary Kft ALUMETAL Group Hungary Kft została założona dnia 11 lipca 2014r. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ALUMETAL Hungary Kft., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Informacje podstawowe: Nazwa i forma prawna: ALUMETAL Group Hungary Kft. Siedziba i adres: 2900 Komárom, Honfoglalás u.16. Węgry Kapitał zakładowy: HUF (równowartość zł) Podstawowy przedmiot działalności: Odlewnictwo metali lekkich Strona 4 z 35

5 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Po przeprowadzonej w IV kwartale 2013 roku reorganizacji, polegającej na wydzieleniu części produkcyjnej z ALUMETAL S.A. i pozostawieniu w niej wyłącznie części holdingowej oraz umiejscowieniu trzech głównych zakładów produkcyjnych w jednym podmiocie formalno-prawnym (ALUMETAL Poland sp. z o.o.). Schemat organizacyjny Grupy ALUMETAL S.A. (dalej,,grupa, Grupa Alumetal ) przedstawia się następująco: ALUMETAL S.A. 100% 100% 100 % 100% 100% ALUMETAL Poland sp. z o.o. zakład Kęty zakład Gorzyce zakład Nowa Sól T + S Sp. z o.o. ALUMETAL Kęty sp. z o.o. ALUMETAL Group Hungary Kft. Trade ALUMETAL Czech s. r. o. w likwidacji ALUMETAL S.A. to spółka holdingowa, która świadczy dla pozostałych spółek Grupy usługi zarządzania, usługi handlowe i marketingowe, usługi rozwojowe i inwestycyjne, usługi informatyczne oraz usługi finansowo-księgowe. Jedynie spółki zagraniczne są obsługiwane przez firmy księgowe z krajów macierzystych. ALUMETAL Poland sp. z o.o. to główna spółka produkcyjna Grupy produkująca produkty dwóch podstawowych segmentów: aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych (tzw. zapraw). T+S sp. z o.o. zajmuje się działalnością pomocniczą polegającą na produkcja topników oraz soli, wykorzystywanych głównie na potrzeby Grupy oraz sprzedawanych także do klientów zewnętrznych w przemyśle odlewniczym i hutniczym. ALUMETAL Kęty sp. z o.o. nie prowadziła i nie prowadzi działalności operacyjnej. ALUMETAL Group Hungary Kft. została założona dnia 11 lipca 2014 roku w celu realizacji planów strategicznych i rozwojowych Grupy ALUMETAL. Na dzień sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego konsolidowane są spółki ALUMETAL S.A., ALUMETAL Poland sp. z o.o., Trade ALUMETAL Czech s.r.o. oraz T+S sp. z o.o. Pozostałe spółki Grupy czyli ALUMETAL Kęty sp. z o.o. i ALUMETAL Group Hungary Kft. nie są konsolidowane. Spółka Trade ALUMETAL Czech s.r.o. jest obecnie w fazie likwidacji. Poza opisanym na wstępie niniejszego punktu procesem reorganizacji Grupy w IV kwartale 2013 roku w okresie I półrocza 2014 roku nie było zmian w strukturze Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek, inwestycji Strona 5 z 35

6 długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności, które w sposób znaczący rzutowałyby na osiągane wyniki w raportowanym okresie. Jedynym istotnym zdarzeniem jest inwestycja długoterminowa w spółkę ALUMETAL Group Hungary Kft, o której szerzej mowa w punkcie 12. Realizowane inwestycje i prace rozwojowe. 3. Zasady zarządzania Grupą Kapitałową Grupa Kapitałowa od kilku już lat zarządzana jest z poziomu spółki dominującej ALUMETAL S.A., która od 1 stycznia 2014 roku, po przeprowadzonej reorganizacji Grupy zajmuje się wyłącznie działalnością holdingową. W Grupie mamy do czynienia z unią personalną tzn. członkowie zarządu ALUMETAL S.A. są członkami zarządów pozostałych spółek Grupy (z wyjątkiem ALUMETAL Group Hungary Kft). Ponadto pracownicy Działów Zakupów, Sprzedaży, Rozwoju, Finansowo-Księgowego, Wsparcia Systemu ERP oraz Główni Specjaliści ds. Zasobów Ludzkich, Kontrolingu i Wsparcia Produkcji działają na rzecz wszystkich lokalizacji produkcyjnych Grupy, co zapewnia szybką ścieżkę decyzyjną, koordynację i elastyczność działania oraz optymalizację procesów handlowych i produkcyjnych. Skumulowanie fachowych kompetencji w spółce dominującej racjonalizuje ponadto koszty funkcjonowania całej Grupy. Za sprawną operacyjną realizację procesów produkcyjno-logistycznych odpowiedzialni są Kierownicy Zakładów stojących na ich czele. 4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego Śródroczne skrócone jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres I półrocza 2014 roku, a także dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Strona 6 z 35

7 5. Akcjonariat ALUMETAL S.A. Struktura akcjonariatu na dzień bilansowy na dzień 31 grudnia 2013 r. wyglądała w następujący sposób: Liczba Akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % głosów na WZ Alu Holdings S.à r.l , ,56 Ipopema 30 FIZAN , ,00 Krzysztof Błasiak , ,22 Szymon Adamczyk , ,48 Przemysław Grzybek , ,74 Grzegorz Stulgis Razem Struktura akcjonariatu na dzień bilansowy 30 czerwca 2014 r. wyglądała w następujący sposób: Liczba Akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % głosów na WZ Alu Holdings S.à r.l , ,56 Ipopema 30 FIZAN , ,00 Krzysztof Błasiak , ,22 Szymon Adamczyk , ,48 Przemysław Grzybek , ,74 Grzegorz Stulgis Razem W dniu 26 marca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału wszystkich akcji Spółki poprzez: - zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowych 1 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) do 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy łącznie do (słownie: piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, oraz - wymianę 1 (słownie: jednej) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 10 (słownie: dziesięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda. 6. Zmiany w Akcjonariacie ALUMETAL S.A. zaistniałe po dniu bilansowym Po dniu bilansowym akcje jednostki dominującej zostały dopuszczone po raz pierwszy do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach pierwszej publicznej oferty zmianie uległo 55,56% akcjonariatu Spółki (dotychczasowe akcje Alu Holding S.a.r.l.). Strona 7 z 35

8 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień sporządzenia śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. na dzień 01 września 2014 r. : Liczba Akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % głosów na WZ Grzegorz Stulgis bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN , ,00 Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK , ,99 ING Otwarty Fundusz Emerytalny , ,57 Pozostali , ,44 Razem Władze Spółki A. Walne Zgromadzenie W dniu 26 marca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących sprawach: przyjęcia porządku obrad, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Alumetal za okres od 01 stycznia r. do 31 grudnia 2013 r., zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Alumetal za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., podziału zysku ALUMETAL S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ALUMETAL S.A., zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za rok 2013, udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyrażenia zgody na sporządzenie sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Strona 8 z 35

9 Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. W dniu 28 maja 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących sprawach: przyjęcia porządku obrad, zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej Spółki, przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki, zmiany Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podziału zysku ALUMETAL S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu, zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Spółki. W efekcie podjętych uchwał Walne Zgromadzenie m.in. zatwierdziło w/w sprawozdania za rok 2013, udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za wykonywanie obowiązków w roku 2013 oraz podzieliło zysk netto Spółki uzyskany w kwocie ,91 zł uchwalając: a) wypłatę dywidendy w wysokości ,00 zł, ustalając jej wypłatę w dwóch równych ratach w dniach 02 czerwca 2014 r. i 01 lipca 2014 r., b) przeznaczenie pozostałej części zysku netto w kwocie ,91 zł na kapitał zapasowy. B. Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej zarówno na dzień 30 czerwca 2014 r. jak i na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodzili: Grzegorz Stulgis Przewodniczący Rady Paweł Gieryński Członek Rady Paweł Boksa Członek Rady Frans Bijlhouwer Członek Rady Strona 9 z 35

10 W dniu 27 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała od Alu Holdings S.a.r.l. pisemne oświadczenie o powołaniu Marka Kacprowicza na Członka Rady Nadzorczej z dniem 01 lipca 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2014 r. wpłynęły do Spółki rezygnacje dwóch członków Rady Nadzorczej Pana Pawła Gieryńskiego oraz Pana Pawła Boksy. W przesłanych dokumentach wskazano, że rezygnacje będą skuteczne z dniem 01 września 2014 r. Rezygnacje nie zawierały uzasadnienia. Stan posiadania akcji przez Członków Rady Nadzorczej na dzień 01 września 2014 r. Liczba Akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % głosów na WZ Grzegorz Stulgis osobiście i poprzez IPOPEMA 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych , ,00 Paweł Gieryński Paweł Boksa Frans Bijlhouwer Marek Kacprowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Stulgis posiada 40% akcji ALUMETAL S.A. (Pan Grzegorz Stulgis posiada bezpośrednio 10 akcji oraz akcji pośrednio poprzez IPOPEMA 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych). C. Zarząd Spółki W skład Zarządu Emitenta zarówno na dzień 30 czerwca 2014 r. jak i na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodzili: Szymon Adamczyk - Prezes Zarządu Krzysztof Błasiak - Wiceprezes Zarządu Przemysław Grzybek - Członek Zarządu Ponadto do dnia 31 sierpnia 2013 r. członkiem zarządu był Pan Mariusz Wiatr, który zrezygnował z dniem 01 września 2013 r. z pełnienia tej funkcji. Stan posiadania akcji przez Członków Zarządu na dzień 01 września 2014 r. Liczba Akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % głosów na WZ Krzysztof Błasiak , ,22 Szymon Adamczyk , ,48 Przemysław Grzybek , ,74 Strona 10 z 35

11 8. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej A. Sytuacja rynkowa Rynek sprzedaży Rynek w pierwszej połowie roku charakteryzował się tendencją wzrostową w zapotrzebowaniu na aluminiowe stopy odlewnicze w związku ze wzrostem ilości rejestracji pojazdów samochodowych w UE. W I kwartale 2014 r. odnotowano wzrost rejestracji samochodów o 8,6%, z czego wzrost w pojazdach osobowych (Passenger Cars) wynosił 8,4% i pojazdów komercyjnych (Commercial Vehicles) 9,9%. W II kwartale 2014 r. odnotowano wzrost rejestracji pojazdów samochodowych o 5,1%, z czego wzrost w samochodach osobowych wynosił 4,6% a w pojazdach komercyjnych o 8,8%. I półrocze 2014 r. przyniosło wzrost sprzedaży wszystkich pojazdów o 6,8%, w tym samochodów osobowych o 6,5% i pojazdów komercyjnych o 9,3% (źródło: statystyki ACEA). Zmiany ilości rejestracji nowych pojazdów w I i II kwartale 2014 r. i 2013 r. oraz w pierwszym półroczu 2014 r. i 2013 r. +6,8% +8,6% +5,1% Aktywność konsumentów na rynku samochodów osobowych i pojazdów komercyjnych przełożyła się na zapotrzebowanie na produkty Grupy Alumetal. Odlewnie kształtowe produkujące przede wszystkim na potrzeby motoryzacji deklarowały ok. 5% wzrostu przerabianej ilości stopów aluminium Strona 11 z 35

12 w stosunku do wielkości z 2013 roku. Grupa ALFA, właściciel Grupy Nemak (jeden ze strategicznych klientów Grupy Alumetal) odnotowała wzrost sprzedaży produktów dla branży motoryzacyjnej w II kwartale 2014 r. w Europie o 4% w porównaniu to analogicznego okresu w 2013 roku. Grupa Nemak również deklaruje dalsze inwestycje w moce produkcyjne zakładów w Europie. W analizowanym okresie, sprzedaż do odbiorców branży motoryzacyjnej wyniosła 93%. Sprzedaż produktów Grupy Alumetal wg branż w I półroczu 2014 r. Motoryzacja Pozostałe branże 7% 93% Pierwsza połowa 2014 roku to okres zwiększania się różnicy między ceną sprzedaży produktów, a kosztem zakupu surowca złomowego w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku. Poniższy wykres obrazuje różnicę na przestrzeni ostatnich lat cen standardowego stopu odlewniczego i cen najbardziej reprezentatywnego surowca złomowego używanego do produkcji tego stopu. Jak można zauważyć, pierwsze sześć miesięcy 2014 roku charakteryzują się trendem wzrostowym analizowanego spread u. 600 Marża benchmarkowa (EUR/t) W I półroczu 2014 roku Grupa Alumetal zrealizowała sprzedaż na poziomie 616,6 mln zł. Struktura sprzedaży uległa zmianie poprzez zwiększenie udziału sprzedaży do klientów zagranicznych Strona 12 z 35

13 (zwiększenie sprzedaży do dotychczasowych klientów oraz do pozyskiwanych nowych klientów). W I półroczu 2014 udział sprzedaży do klientów zagranicznych wynosił 62% w stosunku do 42% rok wcześniej, natomiast w II kwartale 2014 r. udział ten wynosił 66% wobec 45% w poprzednim roku. Wzrost udziału sprzedaży poza Polskę wynika z już posiadanego wysokiego udziału w rynku krajowym i realizacji strategii dywersyfikacji bazy klientów. Geograficzna struktura sprzedaży Grupy ALUMETAL I półrocze 2014 I półrocze 2013 II kwartał 2014 II kwartał 2013 Polska 38% 58% 34% 55% Zagranica 62% 42% 66% 45% Grupa Alumetal w dalszym ciągu podejmuje intensywne działania handlowe mające na celu zacieśnienie współpracy z aktualnymi odbiorcami, jak również dywersyfikację sprzedaży poprzez pozyskanie nowych klientów. W I półroczu 2014 r. Grupa Alumetal pozyskała 15 nowych odbiorców. Rynek zaopatrzenia Konsekwencją istotnego wzrostu mocy produkcyjnych w Zakładzie w Nowej Soli od lipca 2013 roku oraz ożywienia w branży motoryzacyjnej od II połowy 2013 r. było zwiększenie zapotrzebowania w Grupie Alumetal na surowce złomowe. Rozszerzenie zdolności produkcyjnych Zakładu w Nowej Soli poprzedzone było intensywnymi wysiłkami handlowymi zmierzającymi do poszerzenia bazy dostawców i w konsekwencji umożliwienia zwiększenia ilości pozyskiwanego złomu. W 2014 roku kontynuowano te działania i w pierwszej połowie 2014 roku nawiązano współpracę z 33 nowymi dostawcami złomu aluminium, co pozwoliło efektywnie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie materiałowe. Nowe przepisy środowiskowe wprowadzone w krajach dalekiego wschodu (Chiny, Indie), które wcześniej importowały duże ilości złomu aluminium z rynku europejskiego oraz sytuacja walutowa (słaby USD w stosunku do EUR) spowodowały, że eksport złomu w pierwszej połowie 2014 r. z Europy był na niższym poziomie niż w poprzednich okresach, a Polska, głównie w wyniku działań Grupy Alumetal, stała się importerem netto złomu aluminium. W pierwszym półroczu 2014 r. Grupa Alumetal zakupiła 81,2 tys. ton złomu. W porównywalnym okresie 2013 roku ilość zakupiona wyniosła 59,5 ton, co oznacza 36,5% wzrostu poziomu zakupów. Dane z Eurostatu za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r. pokazują, że import złomów do Polski wzrósł o 32% (z 60 tys. ton do poziomu 79 tys. ton), a eksport wzrósł o 6% (z 63 tys. ton do 67 tys. ton). Natomiast eksport złomu aluminium z UE spadł o 2% (z 389 tys. ton do 381 tys. ton) podczas, gdy import wzrósł o 6% (z 143 tys. ton do poziomu 151 tys. ton) (źródło: Eurostat). Strona 13 z 35

14 B. Wyniki Grupy i sytuacja finansowa Grupy Dane zestawione w poniższej tabeli syntetycznie prezentują wyniki skonsolidowane i jednostkowe Alumetal S.A. w I półroczu 2014 r. oraz w analogicznym okresie poprzedniego roku. WYBRANE DANE FINANSOWE DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁWÓW PIENIĘŻNYCH I półrocze 2014 w tys. PLN I półrocze 2013 I półrocze 2014 w tys. EUR I półrocze 2013 Ilość sprzedanych wyrobów - tony Przychody netto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej EBITDA EBITDA - jednostkowo w PLN/EUR na tonę Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,85 0,70 0,44 0,17 Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,85 0,70 0,44 0,17 POZYCJE BILANSU Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Kapitał akcyjny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Liczba akcji * Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 19,40 18,93 4,66 4,57 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 19,40 18,93 4,66 4,57 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) ** 0,00 1,40 0,00 0,34 Strona 14 z 35

15 DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁWÓW PIENIĘŻNYCH I półrocze 2014 w tys. PLN I półrocze 2013 I półrocze 2014 w tys. EUR I półrocze 2013 Ilość sprzedanych wyrobów - tony Przychody netto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej EBITDA EBITDA - jednostkowo w PLN/EUR na tonę Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,16 1,27 0,04 0,30 Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,16 1,27 0,04 0,30 POZYCJE BILANSU Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Kapitał akcyjny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Liczba akcji * Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 12,25 13,47 2,94 3,25 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 12,25 13,47 2,94 3,25 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) ** 0,00 1,40 0,00 0,34 * W dniu 26 marca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału wszystkich akcji Spółki poprzez: - zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowych 1 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) do 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy łącznie do (słownie: piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, oraz - wymianę 1 (słownie: jednej) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 10 (słownie: dziesięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda ** Uchwałą z dnia 26 marca 2014 r., zmienioną Uchwałą z dnia 28 maja 2014 r., Walne Zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2013, ustalając jej wypłatę w wysokości ,00 zł w dwóch równych ratach w dniach 02 czerwca 2014 r. i 1 lipca 2014 r. Prezentacyjnie zdarzenie to zostało przedstawione w kolumnie danych za rok Strona 15 z 35

16 Powyższe dane finansowe za I półrocza lat 2014 i 2013 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2014 r. - 4,1609 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2013 r. - 4,1472 EUR/PLN - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesiąca: I półrocze 2014 r. - 4,1784 EUR/PLN oraz na I półrocze 2013 r. - 4,2140 EUR/PLN W związku z faktem, iż przychody ze sprzedaży segmentu Stopy odlewnicze stanowią około 95% przychodów Grupy w I półroczu 2014 r., to właśnie ten segment decyduje o obliczu wyników Grupy. Niemniej jednak w innych segmentach (Zaprawy, Topniki oraz sole, Pozostałe) wyniki również są pozytywne, a szczegółowe informacje na temat efektywności poszczególnych segmentów zawarto w nocie 8. Informacje dotyczące segmentów działalności Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdanie Finansowego Grupy Alumetal za I półrocze 2014 r. W okresie pierwszych 6 miesięcy 2014 roku, dzięki poprawie sytuacji w branży motoryzacyjnej oraz istotnemu zwiększeniu zdolności produkcyjnych Grupy Alumetal (uruchomienie drugiej linii produkcyjnej w Nowej Soli w lipcu 2013 roku o zdolności produkcyjnej 3 tys. ton miesięcznie), intensywnie zwiększył się wolumen sprzedaży Grupy, który wzrósł o 36% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, co zaprezentowano na poniższym wykresie. Ilości sprzedanych wyrobów (t) Q Q H H 2014 Z powodu spadku notowań surowców na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange) nieznacznie obniżyła się średnia cena sprzedaży, co spowodowało, iż przychody ze sprzedaży wzrosły o 31%, czyli nieco mniej niż wolumen sprzedaży, osiągając rekordowy poziom w historii Grupy Alumetal 616,6 mln zł. Strona 16 z 35

17 Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) Q Q H H 2014 Nieznaczny spadek cen stopów nie przeszkodził uzyskać Grupie Alumetal lepszych rezultatów niż w I półroczu 2013 r., ponieważ ceny surowców złomowych spadały w większym stopniu niż ceny wyrobów. Zjawisko to potwierdza fakt, iż ceny wyrobów w bezwzględnych wartościach nie są najważniejsze dla rentowności Grupy Alumetal, natomiast najbardziej istotna jest różnica pomiędzy cenami sprzedaży a cenami zakupów surowców złomowych i tą właśnie marżą Grupa Alumetal na co dzień aktywnie zarządza. Poniższe wykresy prezentują EBITDA w bezwzględnych wartościach, która wzrosła w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. o 95% oraz EBITDA jednostkową która wzrosła o 43%. Oprócz korzystnej relacji pomiędzy cenami sprzedaży i zakupu dwoma kolejnymi czynnikami istotnymi dla uzyskania dobrych wyników w I półroczu 2014 r. są: - duża ilość sprzedaży - korzystna dla EBITDA w bezwzględnych wartościach, - niski jednostkowy koszt produkcji w związku z lepszym rozkładem kosztów stałych wynikającym z dużej ilości produkcji - korzystny dla EBITDA jednostkowej. EBITDA (tys. PLN) Q Q H H 2014 Strona 17 z 35

18 EBITDA jednostkowa (PLN /t) Q Q H H 2014 Na wyniki Grupy Alumetal w I półroczu 2014 r. miały wpływ następujące zdarzenia jednorazowe. Zdarzenie jednorazowe o wpływie pozytywnym: umorzenie postępowań podatkowych wobec Grupy Alumetal i w konsekwencji rozwiązanie rezerwy oraz dodatkowy wpływ na łączną kwotę 1,989 mln zł (zdarzenie to opisano szerzej w punkcie 10.c). Zdarzenia jednorazowe o wpływie negatywnym: ogłoszenie w II kwartale 2014 programu naprawczego klienta Grupy Alumetal CIMOS d.d. (spółka prawa słoweńskiego), którego efektem jest konieczność utworzenia rezerwy na zagrożone należności w wynikach I półrocza 2014 r. w wysokości 9,757 mln zł (zdarzenie to opisano szerzej w punkcie 9.a) koszty procesu wprowadzenia akcji ALUMETAL S.A. do obrotu publicznego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które w II kwartale 2014 roku wyniosły 0,597 mln zł, Poniższe wykresy prezentują wpływ powyższych zdarzeń jednorazowych na wartość EBITDA. Standaryzowana EBITDA za II kwartał 2014 r. jest praktycznie na tym samym poziomie jak w I kwartale 2014 r. zarówno w bezwzględnych wartościach jak i w ujęciu jednostkowym. EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w I półroczu 2014 r. jest wyższa o 144% niż w I półroczu 2013 r., a w ujęciu jednostkowym jest wyższa o 80%. Strona 18 z 35

19 EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (tys. PLN) Q 2013 EBITDA (tys. zł) Q H H 2014 EBITDA bez zdarzeń jednorazowych (tys. PLN) EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (PLN/t) Q 2013 EBITDA (PLN/t) 2Q H H 2014 EBITDA bez zdarzeń jednorazowych (PLN/t) Mimo wystąpienia zdarzeń jednorazowych Grupa Alumetal uzyskała w I półroczu 2014 wynik w zakresie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 28,0 mln zł, który był o 160% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto narastająco za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 53,2 mln zł, a bez zdarzeń jednorazowych z II kwartału 2014 r. 59,6 mln zł. Strona 19 z 35

20 Zysk netto (tys. PLN) Q Q H H 2014 Poniższy wykres obrazuje zmniejszające się nakłady inwestycyjne Grupy Alumetal w związku z realizacją ostatnich faz dotychczasowego programu inwestycyjnego (budowa zakładu w Nowej Soli, budowa zakładu stopów wstępnych w Gorzycach), które w I półroczu 2014 r. były o 75% niższe niż w I półroczu 2013 r. CAPEX (tys. PLN) Q Q H H 2014 Strona 20 z 35

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 18 sierpnia 2015 I półrocze 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 86,7 tys. ton w I półroczu 2015 i 163 tys. ton w LTM EBITDA 47,4 mln PLN w I półroczu 2015 i

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016 13 maja 2016 1Q 2016 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 42,5 tys. ton w 1Q 2016 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 36 mln PLN w 1Q 2016 i 123 mln PLN w LTM Zysk netto 29

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 13 marca 2015 Strategia rozwoju Grupy Alumetal Pozycja rynkowa 2010 2014 2018 Lider w CEE # 7 w Europie Lider w CEE # 4 w Europie Lider w CEE # 1 w Europie Udział

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze roku obrotowego 2015

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze roku obrotowego 2015 Sprawozdanie Zarządu za I półrocze roku obrotowego 2015 Kęty, 17 sierpnia 2015 roku Spis treści GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. I. Opis Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 3 1. Podstawowe informacje o Emitencie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016 Kęty, 12 maja 2016 roku Spis treści I. Opis Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.... 4 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 4 2. Spółki zależne...

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo