Wst p Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej Nabycie warto ci niematerialnej i prawnej o niskiej warto ci pocz tkowej Program komputerowy wytworzony we w asnym zakresie Jednoroczna licencja na program antywirusowy Dokument potwierdzaj cy wprowadzenie warto ci niematerialnej do ewidencji Licencja na transport drogowy a kwalifikacja do warto ci niematerialnych i prawnych Zezwolenie na sprzeda alkoholu a warto ci niematerialne i prawne Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie u ytkowe typu OEM i BOX S u ebno przesy u Moment rozpocz cia amortyzacji licencji na oprogramowanie Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla warto ci niematerialnej i prawnej Amortyzacja dodatniej warto ci firmy Warto ci niematerialne w pe ni umorzone Ulepszenie warto ci niematerialnych i prawnych Pó niejsze nak ady na warto ci niematerialne i prawne Inwentaryzacja warto ci niematerialnych i prawnych...33 ROZDZIA II. RODKI TRWA E Definicja rodka trwa ego Sk adnik maj tkowy u ywany krócej ni rok Grunt zakupiony z zamiarem odsprzeda y Obiekty pomocnicze Zasady prezentacji rodków trwa ych w bilansie Zasady prezentacji w bilansie inwestycji w obcych rodkach trwa ych Inwestycje w obcym rodku transportu Inwestycja w obcym lokalu Warto pocz tkowa gruntu Warto pocz tkowa gruntu a prowizja za po rednictwo Data przyj cia gruntu na stan rodków trwa ych Infrastruktura techniczna a warto pocz tkowa gruntu...44

2 6 13. VAT jako element warto ci pocz tkowej Op aty rejestracyjne a warto pocz tkowa Odsetki od kredytu bankowego a warto pocz tkowa Prowizja w kredycie 50/50 a warto pocz tkowa samochodu Warto pocz tkowa rodka trwa ego otrzymanego w ramach programu lojalno ciowego Warto pocz tkowa rodka trwa ego a koszty ogólnego zarz du Jedna cena nabycia a kilka rodków trwa ych Warto pocz tkowa prawa wieczystego u ytkowania gruntu otrzymanego nieodp atnie Warto pocz tkowa zakupionego prawa wieczystego u ytkowania gruntu Warto pocz tkowa a ró nice kursowe Faktura za wytworzenie rodka trwa ego po przyj ciu go do u ywania Rozbiórka starego budynku a warto pocz tkowa nowej hali magazynowej Koszty wspólne kilku tworzonych rodków trwa ych Korekta warto ci pocz tkowej po przyj ciu do u ywania rodki trwa e otrzymane w drodze aportu Zaliczka na rodki trwa e w budowie Zaliczka w walucie obcej na rodki trwa e Ulepszenie rodka trwa ego Ulepszenie rodka trwa ego zamortyzowanego jednorazowo Ulepszenie niskocennych sk adników maj tkowych Remont rodka trwa ego Przedmioty o cenie nie wy szej ni z Moment zaliczenia w koszty niskocennych sk adników maj tkowych Aktualizacja warto ci pocz tkowej rodków trwa ych Trwa a utrata warto ci rodków trwa ych Trwa a utrata warto ci rodków trwa ych w budowie Sprzeda prawa wieczystego u ytkowania gruntu otrzymanego nieodp atnie rodki trwa e otrzymane w drodze darowizny Wymiana rodka trwa ego w ramach gwarancji Zwrot rodka trwa ego cz ciowo zamortyzowanego rodki trwa e postawione w stan likwidacji Przeklasyfikowanie rodka trwa ego do towarów Sprzeda rodka trwa ego Przedwst pna umowa sprzeda y rodka trwa ego rodki trwa e przeznaczone do sprzeda y Ujawnienie rodków trwa ych niewprowadzonych do ksi g Ujawnienie rodków trwa ych wycofanych z ewidencji Ujawnienie rodków trwa ych nies usznie uj tych w kosztach Ujawnienie rodków trwa ych w trakcie inwentaryzacji Zmiana przeznaczenia rodka trwa ego przeznaczenie na inwestycje Rozliczenie skutków kradzie y rodka trwa ego Od czenie cz ci peryferyjnej rodka trwa ego Oznakowanie rodków trwa ych Cz stotliwo i terminy inwentaryzacji rodków trwa ych Metody inwentaryzacji rodków trwa ych Inwentaryzacja rodków trwa ych w budowie Inwentaryzacja niskocennych sk adników zaliczonych w koszty zu ycia materia ów...90

3 ROZDZIA III. RODKI TRWA E W LEASINGU Bilansowa klasyfikacja leasingu Rezygnacja z bilansowych zasad klasyfikacji leasingu Uproszczenia klasyfikacyjne a obligatoryjnie badane sprawozdanie finansowe Rozliczanie op aty wst pnej w leasingu operacyjnym Przeniesienie na leasingobiorc prawa w asno ci przedmiotu leasingu operacyjnego Przeniesienie na leasingobiorc prawa w asno ci uprzednio ulepszonego przedmiotu leasingu operacyjnego Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego z zamiarem odsprzeda y Przedwczesne rozwi zanie (wyga ni cie) umowy leasingu operacyjnego a niesp acone op aty leasingowe Obci enie leasingobiorcy kwot rat pozosta ych do sp aty Leasing finansowy prezentacja w ksi gach rachunkowych Ustalenie warto ci pocz tkowej przedmiotu leasingu finansowego Odsetki w leasingu finansowym a warto pocz tkowa Op ata manipulacyjna w leasingu finansowym a warto pocz tkowa Amortyzacja przedmiotu leasingu Ewidencja podatkowego i bilansowego leasingu finansowego Op ata wst pna w leasingu finansowym a rozliczanie w czasie Uiszczona op ata wst pna a brak rodka trwa ego na dzie bilansowy Metody podzia u op aty podstawowej w leasingu finansowym na cz kapita ow i odsetkow Ewidencja i przekszta cenie podatkowego leasingu operacyjnego na bilansowy leasing finansowy Zwrot przedmiotu leasingu finansowego po zako czeniu umowy leasingu Przeniesienie na korzystaj cego prawa w asno ci przedmiotu leasingu finansowego po zako czeniu umowy leasingu Skrócenie okresu leasingu finansowego Rozliczenie niesp aconego zobowi zania z tytu u leasingu finansowego, w razie wyga- ni cia lub wypowiedzenia (rozwi zania) umowy leasingu Leasing finansowy w walucie obcej pocz tkowa wycena Leasing finansowy w walucie obcej wycena na dzie bilansowy Operacyjny leasing zwrotny Finansowy leasing zwrotny Prezentacja informacji dodatkowych o leasingu operacyjnym Prezentacja informacji dodatkowych o leasingu finansowym ROZDZIA IV. NALE NO CI D UGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE Kwota wymaganej zap aty Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci Odpisy aktualizuj ce nale no ci prezentacja w bilansie Zbiorcze odpisy aktualizuj ce Nale no ci ubezpieczone a odpisy aktualizuj ce Nale no obj ta ubezpieczeniem a wyp ata odszkodowania Odsetki od nale no ci obj tej odpisem aktualizuj cym Rozwi zanie odpisu aktualizuj cego Przedawnienie nale no ci obj tej odpisem aktualizuj cym

4 8 10. Przedawnienie nale no ci nieobj tej odpisem aktualizuj cym Wycena nale no ci walutowych na dzie bilansowy obj tych odpisem aktualizuj cym Nale no ci przedawnione, umorzone lub nie ci galne Odzyskanie nale no ci spisanej w koszty Nale no ci dochodzone na drodze s dowej Postanowienie o nie ci galno ci Zaliczka na poczet wydatków egzekucyjnych Zaliczki przekazane pracownikom Nale no ci z tytu u przyznanej dotacji Nale no ci z tytu u przyznanego odszkodowania Nale no ci z tytu u sprzeda y rodków trwa ych Nale no ci z tytu u dywidendy Kompensata nale no ci i zobowi za Kompensata nale no ci i zobowi za na dzie bilansowy Nadp acone zobowi zania Drobne nierozliczone nale no ci Kaucje wp acone VAT do przeniesienia na nast pny okres rozliczeniowy VAT do zwrotu na rachunek bankowy podatnika Faktoring niepe ny nale no ci handlowych Faktoring pe ny nale no ci handlowych Sprzeda w asnej wierzytelno ci Nale no ci w walucie obcej Kompensata nale no ci i zobowi za walutowych Wycena nale no ci walutowych na dzie bilansowy Nale no ci ze sprzeda y regulowane kart p atnicz Nale no ci ze sprzeda y za pobraniem, do r k kuriera Wydatki prywatne wspólników spó ki osobowej Rozrachunki ze wspólnikami spó ek osobowych na dzie bilansowy Rozrachunki na dzie bilansowy z w a cicielem w dzia alno ci gospodarczej osoby fizycznej Inwentaryzacja nale no ci handlowych Inwentaryzacja nale no ci w drodze wewn trznej weryfikacji Inwentaryzacja niepotwierdzone salda nale no ci ROZDZIA V. ZAPASY Towary a materia y Towary znajduj ce si poza jednostk Grunt w dzia alno ci deweloperskiej definicja towarów Przekwalifikowanie towaru na rodki trwa e Zapasy obce Rozliczenie zakupu towarów Towary w drodze Dostawy niefakturowane Towary otrzymane aportem Próbki materia ów otrzymane nieodp atnie Opakowania zwrotne Odpisy aktualizuj ce warto towarów wycena w ci gu roku

5 13. Sprzeda towarów obj tych odpisem aktualizuj cym Likwidacja zapasów obj tych uprzednio odpisem aktualizuj cym Metody rozchodu zapasów Uproszczona ewidencja zapasów pomini cie ewidencji magazynowej Uproszczona ewidencja zapasów w lokalu gastronomicznym Zwrot towarów w przypadku uproszczonej ewidencji zapasów Reklamacja zg oszona przez osob nieprowadz c dzia alno ci gospodarczej Reklamacja i wymiana na towar wolny od wad Przerób handlowy towarów Przerób materia ów poza jednostk Zaliczka na poczet dostawy towarów Zaliczka na poczet us ugi VAT nieodliczony przy zakupie towarów Wycena zapasów w przypadku likwidacji spó ki Wen trzwspólnotowe nabycie towarów Ewidencja importu towarów Ewidencja importu z zastosowaniem procedury uproszczonej Inwentaryzacja zapasów w placówkach handlowych Inwentaryzacja towarów obj tych ewidencj ilo ciowo-warto ciow Inwentaryzacja ci g a Inwentaryzacja zapasów obcych Kompensata niedoborów i nadwy ek Niedobory zawinione Niedobory niezawinione Niedobory w ramach ubytków naturalnych ROZDZIA VI. D UGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI - DZYOKRESOWE Istota rozlicze mi dzyokresowych kosztów Metody ksi gowania rozlicze mi dzyokresowych kosztów Zmiana stanu produktów a rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Rozliczanie op aty wst pnej w leasingu operacyjnym Licencja na transport drogowy jako koszty przysz ych okresów Koszty remontu rozliczane w czasie Spisanie w koszty nierozliczonej polisy OC Spisanie w koszty niewykorzystanej polisy OC obroty wewn trzne Zwrot niewykorzystanej polisy OC Koszty op aty abonamentowej na prze omie lat VAT do przeniesienia na nast pny okres rozliczeniowy Rozliczenie mi dzyokresowe czynne w informacji dodatkowej ROZDZIA VII. INWESTYCJE Prezentacja lokat bankowych w bilansie Lokata overnight ksi gowanie oraz prezentacja w bilansie Wycena krajowych lokat bankowych na dzie bilansowy Po yczki krótkoterminowe i d ugoterminowe Umorzenie udzielonej po yczki

6 10 6. Weksel obcy na pokrycie wierzytelno ci Weksle obce w bilansie Wycena wp ywu na rachunek bankowy walutowych rodków pieni nych Metody wyceny rozchodu walutowych rodków pieni nych Przelew rodków pieni nych mi dzy rachunkami walutowymi Kupno franków szwajcarskich z rachunku walutowego prowadzonego w euro Zakup waluty obcej ze z otówkowego rachunku bankowego Przelew waluty na z otówkowy rachunek bankowy Ró nice kursowe od w asnych rodków pieni nych Wycena bilansowa walutowych rodków pieni nych Odsetki od walutowej lokaty odnawialnej Transakcje realizowane firmowymi kartami p atniczymi Nierozliczone transakcje op acone kartami p atniczymi Wyp ata gotówki z bankomatu rodki pieni ne w drodze Fa szywe rodki pieni ne Nadwy ka rodków pieni nych w kasie Inwentaryzacja rodków pieni nych na rachunkach bankowych Inwentaryzacja rodków pieni nych w kasie ROZDZIA VIII. KAPITA W ASNY Kapita podstawowy spó ki z o.o. utworzenie spó ki Niezarejestrowany kapita zasady prezentacji Wydanie udzia ów w zamian za aport Nale ne wp aty na kapita podstawowy w spó ce z o.o Dop aty wspólników w spó ce z o.o Niewniesione dop aty wspólników w spó ce z o.o Zwrot dop at wspólników Sprzeda udzia ów przez wspólnika sp. z o.o Nale ne wp aty na kapita akcyjny Niezarejestrowany kapita w spó ce akcyjnej Koszty emisji akcji Kapita w spó ce komandytowej zasady prezentacji Wk ad w postaci pracy w spó kach osobowych czenie kapita ów przy otwarciu likwidacji Rozliczenie wyniku finansowego przeznaczenie na dywidend Zaliczka na poczet dywidendy Przeznaczenie wyniku finansowego na kapita zapasowy oraz na pokrycie strat z lat ubieg ych Podwy szenie warto ci nominalnej udzia ów z zysku roku ubieg ego Pokrycie nowych udzia ów z zysku roku ubieg ego Wydanie nowych udzia ów z kapita u zapasowego kwota podwy szenia Umorzenie udzia ów w asnych odkupionych za cen równ warto ci nominalnej Umorzenie udzia ów w asnych odkupionych za cen wy sz od ich warto ci nominalnej Umorzenie udzia ów w asnych odkupionych za cen ni sz od ich warto ci nominalnej Umorzenie udzia ów w celu rozliczenia nale no ci od wspólnika Wycena udzia ów w asnych B dy lat poprzednich

7 27. Konwersja zobowi za na kapita Inwentaryzacja kapita u w asnego ROZDZIA IX. REZERWY NA ZOBOWI ZANIA I BIERNE ROZLICZENIA MI DZY- OKRESOWE KOSZTÓW Rezerwy na zobowi zania, a bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Prezentacja rezerw i biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów w bilansie Ewidencja biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów Obowi zek tworzenia rezerw na wiadczenia emerytalne Odst pienie od tworzenia biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów VAT przysz ych okresów Sk adki ZUS nieb d ce zobowi zaniem Rezerwa na koszty powypadkowego remontu biura ROZDZIA X. ZOBOWI ZANIA D UGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE Ewidencja i prezentacja zobowi za z tytu u kredytu Wycena kredytu bankowego na dzie bilansowy Zobowi zania z tytu u leasingu operacyjnego Zobowi zania z tytu u leasingu finansowego Prezentacja zobowi za w ramach kredytu rewolwingowego Przewalutowanie kredytu bankowego Zaliczki otrzymane na dostawy Zaliczki otrzymane na us ugi Wycena na dzie bilansowy zobowi za z tytu u dostaw i us ug Przedawnienie zobowi za wobec dostawców VAT nale ny przysz ych okresów Rozliczenie VAT na koniec okresu Niezgodne rozrachunki z Urz dem Skarbowym z tytu u VAT Zaliczenie kwoty zwrotu VAT na podatek dochodowy Zasi ek chorobowy p acony przez pracodawc Rozrachunki z tytu u wynagrodze pracowniczych Rozrachunki z tytu u umów cywilnoprawnych Zobowi zania z tytu u naliczonych kar umownych Rozrachunki z tytu u delegacji pracowniczych oraz rycza tu za u ywanie prywatnych samochodów do celów s u bowych Faktury zap acone kart p atnicz Zakupy przy u yciu karty kredytowej Faktura zap acona przez pracownika ROZDZIA XI. ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE Dotacja otrzymana na zakup rodków trwa ych Dotacja otrzymana po zakupie rodka trwa ego zasady rozliczenia Sprzeda rodka trwa ego otrzymanego w formie darowizny Zwrot otrzymanej dotacji Prezentacja rozlicze mi dzyokresowych przychodów w bilansie Zaliczki otrzymane na poczet dostaw i us ug Zakup wierzytelno ci poni ej warto ci nominalnej

8 12 ROZDZIA XII. PRZYCHODY Z DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ Przychody ze sprzeda y produktów Dop aty do cen sprzeda y us ug uj cie w ksi gach i prezentacja w rachunku zysków i strat Dop aty do cen sprzeda y us ug moment powstania przychodu Przychody ze sprzeda y rozliczone z zaliczk Przychody ze sprzeda y wyrobów gotowych w placówkach detalicznych Moment powstania przychodów ze sprzeda y Korekta przychodów ze sprzeda y moment uj cia w ksi gach Premie pieni ne korekta przychodów ROZDZIA XIII. KOSZTY RODZAJOWE DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ Amortyzacja metod liniow Amortyzacja metod degresywno-liniow Zbiorcza amortyzacja niskocennych sk adników maj tku trwa ego Amortyzacja niskocennych sk adników maj tku trwa ego Moment rozpocz cia amortyzacji Cz stotliwo naliczania odpisów amortyzacyjnych Zaprzestanie amortyzacji Weryfikacja stawek amortyzacyjnych Zmiana metody amortyzacji Zu ycie materia ów i energii zawarto pozycji Niezu yte paliwo w bakach samochodów Znaczki pocztowe Energia elektryczna na prze omie roku Niskocenne sk adniki maj tku trwa ego jako zu ycie materia ów Us ugi obce zawarto pozycji Op aty za prowadzenie konta bankowego oraz prowizje od wp at gotówkowych Prowizja bankowa pobrana przez bank zagraniczny Us uga hotelowa dla przedstawiciela handlowego Us uga hotelowa wykupiona dla kontrahenta Us uga hotelowa wykupiona na potrzeby reprezentacji Us uga powypadkowej naprawy samochodu Robocizna i materia na jednej fakturze Podatki i op aty zawarto pozycji Op ata sankcyjna na o ona przez sanepid Podatek od czynno ci cywilnoprawnych zap acony przy kupnie samochodu Podatek od nieruchomo ci ewidencja kosztów w czasie Op aty za przejazd autostrad Op ata parkingowa Op ata dodatkowa za nieuiszczenie op aty parkingowej VAT niepodlegaj cy odliczeniu Wynagrodzenia zawarto pozycji Wynagrodzenia nie podj te przez pracownika Wynagrodzenia z tytu u umowy agencyjnej Wynagrodzenia cz onków zarz du sprawuj cych funkcj na podstawie aktu powo ania Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia zawarto pozycji

9 36. Koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych Napoje dla pracowników Okulary dla pracowników refundowane przez zak ad pracy Ekwiwalent za pranie odzie y jako sk adnik listy p ac Pozosta e koszty rodzajowe zawarto pozycji Rycza ty za u ywanie samochodów prywatnych do celów s u bowych Krajowe podró e s u bowe ewidencja Zagraniczne podró e s u bowe ewidencja VAT nale ny od kosztów reprezentacji ROZDZIA XIV. POZOSTA E PRZYCHODY OPERACYJNE Pozosta e przychody operacyjne zawarto pozycji Zbycie rodków trwa ych w budowie Obj cie udzia ów w zamian za aport rodka trwa ego Zysk lub strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych Sprzeda rodka trwa ego otrzymanego w formie darowizny Materia y z odzysku Dofinansowanie do wynagrodze z PFRON Dotacje na remont rodka trwa ego Aktualizacja wyceny warto ci nieruchomo ci inwestycyjnych Otrzymane kary i odszkodowania od kontrahentów Przedawnione zobowi zania Wynagrodzenie p atnika z tytu u terminowej zap aty podatku ROZDZIA XV. POZOSTA E KOSZTY OPERACYJNE Pozosta e koszty operacyjne zawarto pozycji Strata na skutek obj cia udzia ów w zamian za rodki trwa e Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci Ulepszenie nieruchomo ci inwestycyjnej wycenianej wed ug warto ci rynkowej Korekta VAT z tytu u ulgi na z e d ugi Op ata dodatkowa wymierzona przez ZUS Darowizna pieni na na rzecz organizacji po ytku publicznego Ubezpieczenie nierozliczone w czasie Nale no ci przedawnione nieobj te odpisem aktualizuj cym Koszty egzekucji ROZDZIA XVI. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE Przychody finansowe zawarto pozycji Koszty finansowe zawarto pozycji Dywidenda nale na od innej jednostki Koszty ubezpieczenia kredytu Op ata prolongacyjna Zasady prezentacji ró nic kursowych w rachunku zysków i strat ROZDZIA XVII. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE Zyski i straty nadzwyczajne zawarto pozycji Powód jako zdarzenie nadzwyczajne

10 14 3. Odszkodowanie jako zyski nadzwyczajne Prezentacja zysków i strat nadzwyczajnych ROZDZIA XVIII. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY Istota i cel odroczonego podatku dochodowego Obowi zek kalkulacji odroczonego podatku dochodowego Brak badania sprawozdania finansowego a odroczony podatek dochodowy Ró nice przej ciowe i ró nice trwa e Dodatnie i ujemne ró nice przej ciowe Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego a odpisy aktualizuj ce zapasy Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego a amortyzacja rodków trwa ych Odsetki od kredytu bankowego a aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Strata podatkowa a aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego kwestie ogólne Rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego a dodatnie ró nice kursowe z wyceny bilansowej Leasing a odroczony podatek dochodowy Operacje rozliczane przez kapita a rezerwy i aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego kwestie ogólne Wycena d ugoterminowych inwestycji finansowych a podatek odroczony Sposoby ewidencji aktywów i rezerw z tytu u odroczonego podatku dochodowego Kompensowanie aktywów i rezerw z tytu u odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizuj ce aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Zaokr glenia w podatku odroczonym Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w rachunku zysków i strat Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w bilansie ROZDZIA XIX. USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach ewidencjonuj cych koszty wy cznie w zespole Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach ewidencjonuj cych koszty wy cznie w zespole Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach ewidencjonuj cych koszty w zespole 4 i 5 wariant porównawczy Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach ewidencjonuj cych koszty w zespole 4 i 5 wariant kalkulacyjny Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki obroty wewn trzne Obroty wewn trzne przypadki stosowania Ujemna warto obrotów wewn trznych wej cie kosztów do zamkni tego kr gu Wynik finansowy w przedsi biorstwach osób fizycznych Wynik finansowy w spó kach osobowych ROZDZIA XX. AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17. Wykaz stosowanych skrótów...21

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17. Wykaz stosowanych skrótów...21 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA Wprowadzenie 1.1 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 543114 Temat: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 28 Marzec - 27 Czerwiec Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: 543114 Koszt

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej 010-3 Obiekty inzynierii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. Dr Katarzyna Trzpioła

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. Dr Katarzyna Trzpioła PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI Dr Katarzyna Trzpioła ksiegowa2016 Egzamin sesja letnia Test + zadania D. Maciejowska, Podstawy Rachunkowości WZ UW najnowsze wydanie Dyżur - wg ogłoszeń na stronie wykładowcy RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym Leasing jako forma finansowania W aspekcie bilansowym i podatkowym Definicje kodeks cywilny (art. 709.(1)) Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 1. Raport kasowy jest dokumentem A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 2. Dowodem ksi gowym jest A. umowa o prac. B. oferta handlowa. C. wyci g bankowy. D. umowa kredytowa.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 80-419 Gdańsk, Sochaczewska 1c/1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 W skład niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wchodzą: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok bieżący (zł. i gr.) 1 2 3 4. Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi 3 364 321,97 3 378 522,55

Kwota za rok bieżący (zł. i gr.) 1 2 3 4. Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi 3 364 321,97 3 378 522,55 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nowy Targ dnia 16.03.2015 r. z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu ul. Podtatrzańska 47A 34-400 Nowy Targ NIP: 735-21-46-798 Regon: 492080288 Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Krosno, marzec 2014 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Polityka Rachunkowości Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie obowiązuje od dnia 12 marca 2007r.

Polityka Rachunkowości Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie obowiązuje od dnia 12 marca 2007r. Polityka Rachunkowości Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie obowiązuje od dnia 12 marca 2007r. I. Podstawa prawna: 1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOSCI. wykład. Di"lin. tom I. wydanie 7

PODSTAWY RACHUNKOWOSCI. wykład. Dilin. tom I. wydanie 7 VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY ~ RACHUNKOWOSCI wykład IRENA OLCHOWICZ tom I wydanie 7 Di"lin Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 2. Zakres rachunkowości 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALMA SPEI 01.01.2009-31.12.2009

FUNDACJA ALMA SPEI 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA ALMA SPEI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2009-31.12.2009 SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI II. III. IV. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2013 / SPRWOZDNE FNNSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 03.Q.m..S..9.W...v.ęn.i dres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice Śmiałowice 34 584 Marcinowice, REGON: 007737 NP: 88467555 KRS: 0000307598

Bardziej szczegółowo

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0 Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem, Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością. Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Strona 12. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo