Wst p Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej Nabycie warto ci niematerialnej i prawnej o niskiej warto ci pocz tkowej Program komputerowy wytworzony we w asnym zakresie Jednoroczna licencja na program antywirusowy Dokument potwierdzaj cy wprowadzenie warto ci niematerialnej do ewidencji Licencja na transport drogowy a kwalifikacja do warto ci niematerialnych i prawnych Zezwolenie na sprzeda alkoholu a warto ci niematerialne i prawne Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie u ytkowe typu OEM i BOX S u ebno przesy u Moment rozpocz cia amortyzacji licencji na oprogramowanie Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla warto ci niematerialnej i prawnej Amortyzacja dodatniej warto ci firmy Warto ci niematerialne w pe ni umorzone Ulepszenie warto ci niematerialnych i prawnych Pó niejsze nak ady na warto ci niematerialne i prawne Inwentaryzacja warto ci niematerialnych i prawnych...33 ROZDZIA II. RODKI TRWA E Definicja rodka trwa ego Sk adnik maj tkowy u ywany krócej ni rok Grunt zakupiony z zamiarem odsprzeda y Obiekty pomocnicze Zasady prezentacji rodków trwa ych w bilansie Zasady prezentacji w bilansie inwestycji w obcych rodkach trwa ych Inwestycje w obcym rodku transportu Inwestycja w obcym lokalu Warto pocz tkowa gruntu Warto pocz tkowa gruntu a prowizja za po rednictwo Data przyj cia gruntu na stan rodków trwa ych Infrastruktura techniczna a warto pocz tkowa gruntu...44

2 6 13. VAT jako element warto ci pocz tkowej Op aty rejestracyjne a warto pocz tkowa Odsetki od kredytu bankowego a warto pocz tkowa Prowizja w kredycie 50/50 a warto pocz tkowa samochodu Warto pocz tkowa rodka trwa ego otrzymanego w ramach programu lojalno ciowego Warto pocz tkowa rodka trwa ego a koszty ogólnego zarz du Jedna cena nabycia a kilka rodków trwa ych Warto pocz tkowa prawa wieczystego u ytkowania gruntu otrzymanego nieodp atnie Warto pocz tkowa zakupionego prawa wieczystego u ytkowania gruntu Warto pocz tkowa a ró nice kursowe Faktura za wytworzenie rodka trwa ego po przyj ciu go do u ywania Rozbiórka starego budynku a warto pocz tkowa nowej hali magazynowej Koszty wspólne kilku tworzonych rodków trwa ych Korekta warto ci pocz tkowej po przyj ciu do u ywania rodki trwa e otrzymane w drodze aportu Zaliczka na rodki trwa e w budowie Zaliczka w walucie obcej na rodki trwa e Ulepszenie rodka trwa ego Ulepszenie rodka trwa ego zamortyzowanego jednorazowo Ulepszenie niskocennych sk adników maj tkowych Remont rodka trwa ego Przedmioty o cenie nie wy szej ni z Moment zaliczenia w koszty niskocennych sk adników maj tkowych Aktualizacja warto ci pocz tkowej rodków trwa ych Trwa a utrata warto ci rodków trwa ych Trwa a utrata warto ci rodków trwa ych w budowie Sprzeda prawa wieczystego u ytkowania gruntu otrzymanego nieodp atnie rodki trwa e otrzymane w drodze darowizny Wymiana rodka trwa ego w ramach gwarancji Zwrot rodka trwa ego cz ciowo zamortyzowanego rodki trwa e postawione w stan likwidacji Przeklasyfikowanie rodka trwa ego do towarów Sprzeda rodka trwa ego Przedwst pna umowa sprzeda y rodka trwa ego rodki trwa e przeznaczone do sprzeda y Ujawnienie rodków trwa ych niewprowadzonych do ksi g Ujawnienie rodków trwa ych wycofanych z ewidencji Ujawnienie rodków trwa ych nies usznie uj tych w kosztach Ujawnienie rodków trwa ych w trakcie inwentaryzacji Zmiana przeznaczenia rodka trwa ego przeznaczenie na inwestycje Rozliczenie skutków kradzie y rodka trwa ego Od czenie cz ci peryferyjnej rodka trwa ego Oznakowanie rodków trwa ych Cz stotliwo i terminy inwentaryzacji rodków trwa ych Metody inwentaryzacji rodków trwa ych Inwentaryzacja rodków trwa ych w budowie Inwentaryzacja niskocennych sk adników zaliczonych w koszty zu ycia materia ów...90

3 ROZDZIA III. RODKI TRWA E W LEASINGU Bilansowa klasyfikacja leasingu Rezygnacja z bilansowych zasad klasyfikacji leasingu Uproszczenia klasyfikacyjne a obligatoryjnie badane sprawozdanie finansowe Rozliczanie op aty wst pnej w leasingu operacyjnym Przeniesienie na leasingobiorc prawa w asno ci przedmiotu leasingu operacyjnego Przeniesienie na leasingobiorc prawa w asno ci uprzednio ulepszonego przedmiotu leasingu operacyjnego Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego z zamiarem odsprzeda y Przedwczesne rozwi zanie (wyga ni cie) umowy leasingu operacyjnego a niesp acone op aty leasingowe Obci enie leasingobiorcy kwot rat pozosta ych do sp aty Leasing finansowy prezentacja w ksi gach rachunkowych Ustalenie warto ci pocz tkowej przedmiotu leasingu finansowego Odsetki w leasingu finansowym a warto pocz tkowa Op ata manipulacyjna w leasingu finansowym a warto pocz tkowa Amortyzacja przedmiotu leasingu Ewidencja podatkowego i bilansowego leasingu finansowego Op ata wst pna w leasingu finansowym a rozliczanie w czasie Uiszczona op ata wst pna a brak rodka trwa ego na dzie bilansowy Metody podzia u op aty podstawowej w leasingu finansowym na cz kapita ow i odsetkow Ewidencja i przekszta cenie podatkowego leasingu operacyjnego na bilansowy leasing finansowy Zwrot przedmiotu leasingu finansowego po zako czeniu umowy leasingu Przeniesienie na korzystaj cego prawa w asno ci przedmiotu leasingu finansowego po zako czeniu umowy leasingu Skrócenie okresu leasingu finansowego Rozliczenie niesp aconego zobowi zania z tytu u leasingu finansowego, w razie wyga- ni cia lub wypowiedzenia (rozwi zania) umowy leasingu Leasing finansowy w walucie obcej pocz tkowa wycena Leasing finansowy w walucie obcej wycena na dzie bilansowy Operacyjny leasing zwrotny Finansowy leasing zwrotny Prezentacja informacji dodatkowych o leasingu operacyjnym Prezentacja informacji dodatkowych o leasingu finansowym ROZDZIA IV. NALE NO CI D UGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE Kwota wymaganej zap aty Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci Odpisy aktualizuj ce nale no ci prezentacja w bilansie Zbiorcze odpisy aktualizuj ce Nale no ci ubezpieczone a odpisy aktualizuj ce Nale no obj ta ubezpieczeniem a wyp ata odszkodowania Odsetki od nale no ci obj tej odpisem aktualizuj cym Rozwi zanie odpisu aktualizuj cego Przedawnienie nale no ci obj tej odpisem aktualizuj cym

4 8 10. Przedawnienie nale no ci nieobj tej odpisem aktualizuj cym Wycena nale no ci walutowych na dzie bilansowy obj tych odpisem aktualizuj cym Nale no ci przedawnione, umorzone lub nie ci galne Odzyskanie nale no ci spisanej w koszty Nale no ci dochodzone na drodze s dowej Postanowienie o nie ci galno ci Zaliczka na poczet wydatków egzekucyjnych Zaliczki przekazane pracownikom Nale no ci z tytu u przyznanej dotacji Nale no ci z tytu u przyznanego odszkodowania Nale no ci z tytu u sprzeda y rodków trwa ych Nale no ci z tytu u dywidendy Kompensata nale no ci i zobowi za Kompensata nale no ci i zobowi za na dzie bilansowy Nadp acone zobowi zania Drobne nierozliczone nale no ci Kaucje wp acone VAT do przeniesienia na nast pny okres rozliczeniowy VAT do zwrotu na rachunek bankowy podatnika Faktoring niepe ny nale no ci handlowych Faktoring pe ny nale no ci handlowych Sprzeda w asnej wierzytelno ci Nale no ci w walucie obcej Kompensata nale no ci i zobowi za walutowych Wycena nale no ci walutowych na dzie bilansowy Nale no ci ze sprzeda y regulowane kart p atnicz Nale no ci ze sprzeda y za pobraniem, do r k kuriera Wydatki prywatne wspólników spó ki osobowej Rozrachunki ze wspólnikami spó ek osobowych na dzie bilansowy Rozrachunki na dzie bilansowy z w a cicielem w dzia alno ci gospodarczej osoby fizycznej Inwentaryzacja nale no ci handlowych Inwentaryzacja nale no ci w drodze wewn trznej weryfikacji Inwentaryzacja niepotwierdzone salda nale no ci ROZDZIA V. ZAPASY Towary a materia y Towary znajduj ce si poza jednostk Grunt w dzia alno ci deweloperskiej definicja towarów Przekwalifikowanie towaru na rodki trwa e Zapasy obce Rozliczenie zakupu towarów Towary w drodze Dostawy niefakturowane Towary otrzymane aportem Próbki materia ów otrzymane nieodp atnie Opakowania zwrotne Odpisy aktualizuj ce warto towarów wycena w ci gu roku

5 13. Sprzeda towarów obj tych odpisem aktualizuj cym Likwidacja zapasów obj tych uprzednio odpisem aktualizuj cym Metody rozchodu zapasów Uproszczona ewidencja zapasów pomini cie ewidencji magazynowej Uproszczona ewidencja zapasów w lokalu gastronomicznym Zwrot towarów w przypadku uproszczonej ewidencji zapasów Reklamacja zg oszona przez osob nieprowadz c dzia alno ci gospodarczej Reklamacja i wymiana na towar wolny od wad Przerób handlowy towarów Przerób materia ów poza jednostk Zaliczka na poczet dostawy towarów Zaliczka na poczet us ugi VAT nieodliczony przy zakupie towarów Wycena zapasów w przypadku likwidacji spó ki Wen trzwspólnotowe nabycie towarów Ewidencja importu towarów Ewidencja importu z zastosowaniem procedury uproszczonej Inwentaryzacja zapasów w placówkach handlowych Inwentaryzacja towarów obj tych ewidencj ilo ciowo-warto ciow Inwentaryzacja ci g a Inwentaryzacja zapasów obcych Kompensata niedoborów i nadwy ek Niedobory zawinione Niedobory niezawinione Niedobory w ramach ubytków naturalnych ROZDZIA VI. D UGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI - DZYOKRESOWE Istota rozlicze mi dzyokresowych kosztów Metody ksi gowania rozlicze mi dzyokresowych kosztów Zmiana stanu produktów a rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Rozliczanie op aty wst pnej w leasingu operacyjnym Licencja na transport drogowy jako koszty przysz ych okresów Koszty remontu rozliczane w czasie Spisanie w koszty nierozliczonej polisy OC Spisanie w koszty niewykorzystanej polisy OC obroty wewn trzne Zwrot niewykorzystanej polisy OC Koszty op aty abonamentowej na prze omie lat VAT do przeniesienia na nast pny okres rozliczeniowy Rozliczenie mi dzyokresowe czynne w informacji dodatkowej ROZDZIA VII. INWESTYCJE Prezentacja lokat bankowych w bilansie Lokata overnight ksi gowanie oraz prezentacja w bilansie Wycena krajowych lokat bankowych na dzie bilansowy Po yczki krótkoterminowe i d ugoterminowe Umorzenie udzielonej po yczki

6 10 6. Weksel obcy na pokrycie wierzytelno ci Weksle obce w bilansie Wycena wp ywu na rachunek bankowy walutowych rodków pieni nych Metody wyceny rozchodu walutowych rodków pieni nych Przelew rodków pieni nych mi dzy rachunkami walutowymi Kupno franków szwajcarskich z rachunku walutowego prowadzonego w euro Zakup waluty obcej ze z otówkowego rachunku bankowego Przelew waluty na z otówkowy rachunek bankowy Ró nice kursowe od w asnych rodków pieni nych Wycena bilansowa walutowych rodków pieni nych Odsetki od walutowej lokaty odnawialnej Transakcje realizowane firmowymi kartami p atniczymi Nierozliczone transakcje op acone kartami p atniczymi Wyp ata gotówki z bankomatu rodki pieni ne w drodze Fa szywe rodki pieni ne Nadwy ka rodków pieni nych w kasie Inwentaryzacja rodków pieni nych na rachunkach bankowych Inwentaryzacja rodków pieni nych w kasie ROZDZIA VIII. KAPITA W ASNY Kapita podstawowy spó ki z o.o. utworzenie spó ki Niezarejestrowany kapita zasady prezentacji Wydanie udzia ów w zamian za aport Nale ne wp aty na kapita podstawowy w spó ce z o.o Dop aty wspólników w spó ce z o.o Niewniesione dop aty wspólników w spó ce z o.o Zwrot dop at wspólników Sprzeda udzia ów przez wspólnika sp. z o.o Nale ne wp aty na kapita akcyjny Niezarejestrowany kapita w spó ce akcyjnej Koszty emisji akcji Kapita w spó ce komandytowej zasady prezentacji Wk ad w postaci pracy w spó kach osobowych czenie kapita ów przy otwarciu likwidacji Rozliczenie wyniku finansowego przeznaczenie na dywidend Zaliczka na poczet dywidendy Przeznaczenie wyniku finansowego na kapita zapasowy oraz na pokrycie strat z lat ubieg ych Podwy szenie warto ci nominalnej udzia ów z zysku roku ubieg ego Pokrycie nowych udzia ów z zysku roku ubieg ego Wydanie nowych udzia ów z kapita u zapasowego kwota podwy szenia Umorzenie udzia ów w asnych odkupionych za cen równ warto ci nominalnej Umorzenie udzia ów w asnych odkupionych za cen wy sz od ich warto ci nominalnej Umorzenie udzia ów w asnych odkupionych za cen ni sz od ich warto ci nominalnej Umorzenie udzia ów w celu rozliczenia nale no ci od wspólnika Wycena udzia ów w asnych B dy lat poprzednich

7 27. Konwersja zobowi za na kapita Inwentaryzacja kapita u w asnego ROZDZIA IX. REZERWY NA ZOBOWI ZANIA I BIERNE ROZLICZENIA MI DZY- OKRESOWE KOSZTÓW Rezerwy na zobowi zania, a bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Prezentacja rezerw i biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów w bilansie Ewidencja biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów Obowi zek tworzenia rezerw na wiadczenia emerytalne Odst pienie od tworzenia biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów VAT przysz ych okresów Sk adki ZUS nieb d ce zobowi zaniem Rezerwa na koszty powypadkowego remontu biura ROZDZIA X. ZOBOWI ZANIA D UGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE Ewidencja i prezentacja zobowi za z tytu u kredytu Wycena kredytu bankowego na dzie bilansowy Zobowi zania z tytu u leasingu operacyjnego Zobowi zania z tytu u leasingu finansowego Prezentacja zobowi za w ramach kredytu rewolwingowego Przewalutowanie kredytu bankowego Zaliczki otrzymane na dostawy Zaliczki otrzymane na us ugi Wycena na dzie bilansowy zobowi za z tytu u dostaw i us ug Przedawnienie zobowi za wobec dostawców VAT nale ny przysz ych okresów Rozliczenie VAT na koniec okresu Niezgodne rozrachunki z Urz dem Skarbowym z tytu u VAT Zaliczenie kwoty zwrotu VAT na podatek dochodowy Zasi ek chorobowy p acony przez pracodawc Rozrachunki z tytu u wynagrodze pracowniczych Rozrachunki z tytu u umów cywilnoprawnych Zobowi zania z tytu u naliczonych kar umownych Rozrachunki z tytu u delegacji pracowniczych oraz rycza tu za u ywanie prywatnych samochodów do celów s u bowych Faktury zap acone kart p atnicz Zakupy przy u yciu karty kredytowej Faktura zap acona przez pracownika ROZDZIA XI. ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE Dotacja otrzymana na zakup rodków trwa ych Dotacja otrzymana po zakupie rodka trwa ego zasady rozliczenia Sprzeda rodka trwa ego otrzymanego w formie darowizny Zwrot otrzymanej dotacji Prezentacja rozlicze mi dzyokresowych przychodów w bilansie Zaliczki otrzymane na poczet dostaw i us ug Zakup wierzytelno ci poni ej warto ci nominalnej

8 12 ROZDZIA XII. PRZYCHODY Z DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ Przychody ze sprzeda y produktów Dop aty do cen sprzeda y us ug uj cie w ksi gach i prezentacja w rachunku zysków i strat Dop aty do cen sprzeda y us ug moment powstania przychodu Przychody ze sprzeda y rozliczone z zaliczk Przychody ze sprzeda y wyrobów gotowych w placówkach detalicznych Moment powstania przychodów ze sprzeda y Korekta przychodów ze sprzeda y moment uj cia w ksi gach Premie pieni ne korekta przychodów ROZDZIA XIII. KOSZTY RODZAJOWE DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ Amortyzacja metod liniow Amortyzacja metod degresywno-liniow Zbiorcza amortyzacja niskocennych sk adników maj tku trwa ego Amortyzacja niskocennych sk adników maj tku trwa ego Moment rozpocz cia amortyzacji Cz stotliwo naliczania odpisów amortyzacyjnych Zaprzestanie amortyzacji Weryfikacja stawek amortyzacyjnych Zmiana metody amortyzacji Zu ycie materia ów i energii zawarto pozycji Niezu yte paliwo w bakach samochodów Znaczki pocztowe Energia elektryczna na prze omie roku Niskocenne sk adniki maj tku trwa ego jako zu ycie materia ów Us ugi obce zawarto pozycji Op aty za prowadzenie konta bankowego oraz prowizje od wp at gotówkowych Prowizja bankowa pobrana przez bank zagraniczny Us uga hotelowa dla przedstawiciela handlowego Us uga hotelowa wykupiona dla kontrahenta Us uga hotelowa wykupiona na potrzeby reprezentacji Us uga powypadkowej naprawy samochodu Robocizna i materia na jednej fakturze Podatki i op aty zawarto pozycji Op ata sankcyjna na o ona przez sanepid Podatek od czynno ci cywilnoprawnych zap acony przy kupnie samochodu Podatek od nieruchomo ci ewidencja kosztów w czasie Op aty za przejazd autostrad Op ata parkingowa Op ata dodatkowa za nieuiszczenie op aty parkingowej VAT niepodlegaj cy odliczeniu Wynagrodzenia zawarto pozycji Wynagrodzenia nie podj te przez pracownika Wynagrodzenia z tytu u umowy agencyjnej Wynagrodzenia cz onków zarz du sprawuj cych funkcj na podstawie aktu powo ania Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia zawarto pozycji

9 36. Koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych Napoje dla pracowników Okulary dla pracowników refundowane przez zak ad pracy Ekwiwalent za pranie odzie y jako sk adnik listy p ac Pozosta e koszty rodzajowe zawarto pozycji Rycza ty za u ywanie samochodów prywatnych do celów s u bowych Krajowe podró e s u bowe ewidencja Zagraniczne podró e s u bowe ewidencja VAT nale ny od kosztów reprezentacji ROZDZIA XIV. POZOSTA E PRZYCHODY OPERACYJNE Pozosta e przychody operacyjne zawarto pozycji Zbycie rodków trwa ych w budowie Obj cie udzia ów w zamian za aport rodka trwa ego Zysk lub strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych Sprzeda rodka trwa ego otrzymanego w formie darowizny Materia y z odzysku Dofinansowanie do wynagrodze z PFRON Dotacje na remont rodka trwa ego Aktualizacja wyceny warto ci nieruchomo ci inwestycyjnych Otrzymane kary i odszkodowania od kontrahentów Przedawnione zobowi zania Wynagrodzenie p atnika z tytu u terminowej zap aty podatku ROZDZIA XV. POZOSTA E KOSZTY OPERACYJNE Pozosta e koszty operacyjne zawarto pozycji Strata na skutek obj cia udzia ów w zamian za rodki trwa e Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci Ulepszenie nieruchomo ci inwestycyjnej wycenianej wed ug warto ci rynkowej Korekta VAT z tytu u ulgi na z e d ugi Op ata dodatkowa wymierzona przez ZUS Darowizna pieni na na rzecz organizacji po ytku publicznego Ubezpieczenie nierozliczone w czasie Nale no ci przedawnione nieobj te odpisem aktualizuj cym Koszty egzekucji ROZDZIA XVI. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE Przychody finansowe zawarto pozycji Koszty finansowe zawarto pozycji Dywidenda nale na od innej jednostki Koszty ubezpieczenia kredytu Op ata prolongacyjna Zasady prezentacji ró nic kursowych w rachunku zysków i strat ROZDZIA XVII. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE Zyski i straty nadzwyczajne zawarto pozycji Powód jako zdarzenie nadzwyczajne

10 14 3. Odszkodowanie jako zyski nadzwyczajne Prezentacja zysków i strat nadzwyczajnych ROZDZIA XVIII. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY Istota i cel odroczonego podatku dochodowego Obowi zek kalkulacji odroczonego podatku dochodowego Brak badania sprawozdania finansowego a odroczony podatek dochodowy Ró nice przej ciowe i ró nice trwa e Dodatnie i ujemne ró nice przej ciowe Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego a odpisy aktualizuj ce zapasy Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego a amortyzacja rodków trwa ych Odsetki od kredytu bankowego a aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Strata podatkowa a aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego kwestie ogólne Rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego a dodatnie ró nice kursowe z wyceny bilansowej Leasing a odroczony podatek dochodowy Operacje rozliczane przez kapita a rezerwy i aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego kwestie ogólne Wycena d ugoterminowych inwestycji finansowych a podatek odroczony Sposoby ewidencji aktywów i rezerw z tytu u odroczonego podatku dochodowego Kompensowanie aktywów i rezerw z tytu u odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizuj ce aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Zaokr glenia w podatku odroczonym Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w rachunku zysków i strat Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w bilansie ROZDZIA XIX. USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach ewidencjonuj cych koszty wy cznie w zespole Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach ewidencjonuj cych koszty wy cznie w zespole Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach ewidencjonuj cych koszty w zespole 4 i 5 wariant porównawczy Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach ewidencjonuj cych koszty w zespole 4 i 5 wariant kalkulacyjny Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki obroty wewn trzne Obroty wewn trzne przypadki stosowania Ujemna warto obrotów wewn trznych wej cie kosztów do zamkni tego kr gu Wynik finansowy w przedsi biorstwach osób fizycznych Wynik finansowy w spó kach osobowych ROZDZIA XX. AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej 010-3 Obiekty inzynierii

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. DANE OGÓLNE 1. Plast-Box S.A. (zwana dalej Spółk ) prowadzi działalno w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba spółki mie ci si w Słupsku przy

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo