ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta"

Transkrypt

1 5 Rozdział V Dane o działalności Emitenta ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta 5.1. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach Profil działalności Emitenta Eurofaktor S.A. jest największą Polską niebankową firmą faktoringową. Przedmiotem działalności Emitenta jest faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów Profil działalności jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta Jednostki zależne podlegające konsolidacji pełnej, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej to Emitent oraz: 1. Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. z siedzibą w Katowicach 1.1. Technologie Buczek S.A. z siedzibą w Sosnowcu; 1.2. Zakłady Przetwórstwa Spożywczego Vitapol Sp. z o.o. z siedzibą w Krzętle; 1.3. Videograf Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie; 1.4. Ogólnopolska Dystrybucja Podręczników Fama Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach; 1.5. Nowe Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Profil działalności jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej: 1. Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. z siedzibą w Katowicach Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. należy do funduszy private equity. Specjalizuje się głównie w inwestycjach restrukturyzacyjno-prywatyzacyjnych w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Oferując podmiotom gospodarczym średnioterminowe instrumenty finansowania (kapitał udziałowy) oraz pożyczki krótkoterminowe, zapewnia sobie kontrolę poprzez udział we władzach finansowanej spółki na poziomie Rady Nadzorczej lub (i) Zarządu. Na rynku polskim jest jednym z nielicznych funduszy, korzystających z polskich źródeł kapitałowych oraz działających w pełni w oparciu o polski system prawny i podatkowy Technologie Buczek S.A. z siedzibą w Sosnowcu Spółka oferuje wyroby o dużym stopniu przetworzenia: rury lekkie, cienkie, profilowe, specjalne małych średnic. Specjalizuje się w wytwarzaniu rur konstrukcyjnych ze szwem o średnicy 12-76,1 mm oraz rur ze szwem i bez szwu. Technologie Buczek S.A. oferują rury, które mają zastosowanie prawie we wszystkich gałęziach przemysłu krajowego, np. w motoryzacji, sprzęcie sportowo-turystycznym, rusztowaniach, meblach. Spółka jest jedyną fabryką w tej części Europy, która produkuje elementy do układów wydechowych w samochodach. Technologie Buczek S.A. produkują również walce hutnicze, świadczą usługi polegające na: rozcinaniu, wydłużaniu taśm w kręgach, cięciu rur wg wymiarów zleceniodawców oraz usługi laboratoryjne Zakłady Przetwórstwa Spożywczego Vitapol Sp. z o.o. z siedzibą w Krzętle Przedmiotem działalności Spółki jest przetwórstwo warzyw i owoców. Spółka jest szczególnie znana z produkcji ogórków kwaszonych Videograf Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie Podstawowym profilem Spółki jest działalność wydawnicza Ogólnopolska Dystrybucja Podręczników Fama Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Podstawowym zakresem działalności Spółki jest obrót podręcznikami i książkami edukacyjnymi Nowe Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Podstawę działalności operacyjnej Spółki stanowi wynajem wybranych grup maszyn i urządzeń. Charakter działalności Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego z siedzibą w Katowicach (jednostki zależnej od Emitenta) sprawia, iż skład Grupy Kapitałowej ulegał zmianom z przyczyn obiektywnych. Jednostki tworzące Grupę w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela. 1 Rzeczpospolita nr 127 z dnia r. oraz ranking firm faktoringowych przedstawiony w tab

2 Tabela 5.1. Jednostki podlegające konsolidacji w okresie sprawozdawczym 2001 r. VI 2004r. Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. z siedzibą w Katowicach Nowe Technologie sp. z o.o. / Daim-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Videograf-Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie Ogólnopolska Dystrybucja Podręczników FAMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Technologie Buczek S.A. z siedzibą w Sosnowcu Izo-Blok Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie Zakłady Przetwórstwa Spożywczego Vitapol Sp. z o.o. z siedzibą w Krzętle I-VI 2004 r r r r. (od ) (od ) Źródło: Emitent Objaśnienia do tabeli: spółki podlegające w danym roku konsolidacji metodą pełną (data) od kiedy dany podmiot jest spółką zależną (od ) (od ) (do ) (od ) Charakterystyka podstawowych grup produktów i usług Zakres usług i produktów oferowanych przez Grupę jest bardzo szeroki i zróżnicowany, a profil działalności Grupy Kapitałowej obejmuje często odległe dziedziny, stąd każdą ze Spółek scharakteryzowano odrębnie Charakterystyka usług świadczonych przez Emitenta Emitent, koncentruje się na świadczeniu usług faktoringowych. To, co wyróżnia Emitenta spośród podmiotów krajowych świadczących usługi faktoringu, to fakt, iż umiejętnie łączy on cechy faktoringu jako elastycznego instrumentu finansowania przedsiębiorstw, tworząc grupy produktów skierowane do konkretnych branż, podczas gdy większość oferowanych na rynku usług faktoringowych rzadko uwzględnia specyfikę branżową. Jednocześnie wszystkie usługi świadczone przez Emitenta oparte są na jednolitym schemacie, jakim jest dokonywana w ich ramach cesja wierzytelności (obrót wierzytelnościami). Emitent wykorzystując swoje doświadczenie brokera bankowego i niezależnego podmiotu działającego na rynku usług finansowych, oparł swoją działalność na oferowaniu nowoczesnej formy finansowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych definiowanej terminem faktoringu. Stosunkowo niewielka popularność usług faktoringowych wymaga ich zdefiniowania. Faktoring jest to: jawna dla odbiorców umowa łącząca faktora (usługodawcę) z dostawcą dóbr (towarów i usług) dostarczających je do odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której dostawca przenosi (cesja wierzytelności) bądź dokona przeniesienia (cesja przyszłych wierzytelności) na faktora wierzytelności, wynikających ze sprzedaży dóbr; faktor alternatywnie: finansuje dostawcę w postaci zaliczek (po dokonaniu dostawy) lub pożyczek (przed dokonaniem dostawy), prowadzi wszystkie rozliczenia związane z wierzytelnościami, dokonuje inkasa wierzytelności bądź przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy, za wynagrodzeniem 2. Faktoring jest to zatem umowa łącząca faktora i dostawcę dóbr (towarów, usług lub praw), w ramach której: dostawca sprzedaje (cesja wierzytelności) faktorowi wierzytelności, wynikające ze sprzedaży dóbr, a firma faktoringowa, taka jak Emitent: finansuje dostawcę, prowadzi rozliczenia związane z wierzytelnościami, dochodzi wierzytelności, przejmuje ryzyko braku spłaty od odbiorcy. 2 Finansista 01/2002 Faktoring remedium na recesję, Mirosław Nowicki. 86

3 Rysunek 5.1. Schemat typowej transakcji faktoringowej stosowany przez Emitenta Źródło: Emitent Emitent (faktor), jako instytucja świadcząca usługi faktoringowe, nabywając od swoich klientów udokumentowane fakturami wierzytelności pieniężne wynikające z przeprowadzonych transakcji, dostarcza im środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość nabytych faktur pomniejszonych o wynagrodzenie faktora. Dostawca (faktorant) otrzymuje środki pieniężne, jeszcze przed terminem ich wymagalności wynikającym z faktur. Działalność faktoringowa Emitenta stanowi alternatywę dla innych form krótkoterminowego finansowania działalności bieżącej podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim krótkoterminowego kredytu bankowego. Podkreślić należy, iż faktoringu nie należy w jakikolwiek sposób łączyć z tzw. złymi długami. Faktoring należy do najbardziej elastycznych form finansowania umowy dostosowywane są do potrzeb i oczekiwań konkretnych klientów. W zależności od przyjętego kryterium podziału wyróżnia się szereg rodzajów faktoringu. Podstawowe kryterium uwzględnia podmiot ponoszący ryzyko niewypłacalności dłużnika. Emitent oferuje następujące formy faktoringu. Faktoring właściwy (pełny, bez regresu) Emitent przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika; jeżeli dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania. Emitentowi nie przysługuje prawo regresu do zbywcy wierzytelności. Ta forma faktoringu oprócz funkcji finansowania pełni także funkcje del credere (gwarancji dotrzymania warunków). Emitent odpowiadając za to, że dłużnik wykona ciążące na nim zobowiązania, zabezpiecza przedsiębiorcę przed ryzykiem utraty należności. Faktoring niewłaściwy (niepełny, z regresem) W tym przypadku, w razie niewypłacalności dłużnika faktorowi przysługuje prawo regresu do zbywcy wierzytelności, a ryzyko niewypłacalności dłużnika nie przechodzi na Emitenta. W konsekwencji, będący przedmiotem faktoringu niewłaściwego przelew wierzytelności nie jest definitywny w razie stwierdzenia niewypłacalności dłużnika wierzytelności wracają do sprzedawcy (faktoranta). Faktoring mieszany (wielopodmiotowy) Ryzyko niewypłacalności dłużnika jest dzielone pomiędzy faktora a klienta, ze względu na kryterium czasu, jak i przyczyn jego wystąpienia. W tej formie faktoringu występujący w transakcji dłużnik zazwyczaj przedstawia zabezpieczenie transakcji lub pokrywa część kosztów jej funkcjonowania. Stosując kryterium formy rozliczania, świadczona przez Emitenta usługa ma postać faktoringu dyskontowego i polega na rozliczaniu dostawy z góry, w formie zdyskontowania wierzytelności za okres od dnia ich nabycia do dnia wymagalności lub ustalonego przez strony umowy terminu. Na faktoring składa się pakiet usług, które zwykle dostosowywane są do potrzeb i oczekiwań klientów. W skład usługi faktoringowej wchodzą zwykle: usługi związane z finansowaniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy, pakiet usług umożliwiających administrowanie wierzytelnościami, usługi związane z dochodzeniem należności. 87

4 Rysunek 5.2. Struktura usługi faktoringowej oferowanej przez Emitenta Źródło: Emitent Charakterystyka produktów i usług oferowanych przez pozostałe jednostki należące do Grupy Kapitałowej 1. Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. z siedzibą w Katowicach Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. ze względu na źródła kapitałów własnych zaliczyć należy do funduszy private equity. Fundusze tego typu, inwestując kapitały własne oraz stosując instrumenty finansowe, dążą do rozwoju i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, w które inwestują, co przekłada się zwykle na znaczący wzrost rynkowej wartości przejętych podmiotów. Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. skoncentrował się na inwestycjach restrukturyzacyjno-prywatyzacyjnych w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw Technologie Buczek S.A. z siedzibą w Sosnowcu Spółka prowadzi szeroką działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania: rur wysokostopowych, walców dla hutnictwa, rur zgrzewanych, rur ciągnionych oraz szerokiego zakresu usług przemysłowych Zakłady Przetwórstwa Spożywczego Vitapol Sp. z o.o. z siedzibą w Krzętle Spółka zajmuje się produkcją wyrobów kwaszonych, konserw, przyprawy i octu Videograf Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie Spółka specjalizuje się wydawaniu podręczników, w tym z dziedziny informatyki Ogólnopolska Dystrybucja Podręczników Fama Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Spółka specjalizuje się w dystrybucji książek edukacyjnych na poziomie szkolnictwa podstawowego, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych Nowe Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Spółka zajmuje się wynajmem maszyn i urządzeń Wartość sprzedaży i udział poszczególnych grup produktów towarów i usług Praktycznie jedynym liczącym się źródłem przychodów ze sprzedaży Emitenta jest sprzedaż usług faktoringowych. Wielkość realizowanych przychodów kształtuje się pod wpływem kilku czynników: obrotów, liczonych jako suma wartości skupionych faktur, aktualnej stawki WIBOR, marży odsetkowej, prowizji od wartości wykupionych faktur, prowizji od przyznanego limitu. 88

5 Emitent wycenia swoje usługi w formie marży od kosztu transakcji, wykorzystując następujący model dochodów: tf = (di + cr) + cf gdzie: tf przychód z transakcji (opłaty ogółem na rzecz Spółki), di wartość wykupionych faktur x stopa procentowa x liczba dni w okresie, cr prowizja od wartości wykupionych faktur, cf prowizja od limitu umowy faktoringowej pobierana jednorazowo. Zarówno marża odsetek, jak i prowizje obliczane są w oparciu o szacowane przez Emitenta ryzyko związane z transakcją. Szacunek ryzyka to jedno z kluczowych zagadnienie działalności faktoringowej. W latach łączne obroty Emitenta, mierzone wartością wykupionych faktur, wyniosły mln zł. W kolejnych latach utrzymywały się one na zbliżonym poziomie. Rysunek 5.3. Wielkość obrotów mierzona wartością wykupionych przez Emitenta faktur mln zł Źródło: Emitent Wartość i strukturę przychodów ze sprzedaży Emitenta przedstawia poniższa tabela. Tabela 5.2. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta I półrocze 2004 r r r r. Wyszczególnienie wartość udział % wartość udział % wartość udział % wartość tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł udział % Przychody ze sprzedaży usług faktoringowych , , , ,7 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 59 0, , , ,3 Razem Źródło: Emitent Zmiany w poziomie przychodów miały swe źródło w zjawiskach obiektywnych, a w szczególności: znaczącym spadku stopy WIBOR w 2002 r. średnia stawka WIBOR (6-miesięczna) w relacji do roku poprzedniego obniżyła się o 8,8%, a w roku następnym spadła o 5,6%, czasowym wycofaniu się Emitenta z branż o podwyższonym ryzyku działania, a przede wszystkim z górnictwa węgla kamiennego, znajdującego się w fazie przekształceń. Emitent zamierza powrócić do tej branży w momencie, gdy ryzyko działalności faktoringowej skierowanej do podmiotów tej branży osiągnie akceptowany poziom. Wartościowa struktura przychodów w Grupie Kapitałowej przedstawia się następująco. Tabela 5.3. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej I półrocze 2004 r r r r. Wyszczególnienie wartość w tys. zł struktura % wartość w tys. zł struktura % wartość w tys. zł struktura % wartość w tys. zł struktura % Przychody netto ze sprzedaży usług faktoringowych Przychody netto ze sprzedaży rur Przychody netto ze sprzedaży wyrobów z drewna, tworzyw sztucznych i metali Przychody netto ze sprzedaży produktów spożywczych Przychody netto z wydawania podręczników i wydawnictw szkolnych

6 Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży usług przemysłowych oraz refaktury Przychody netto z najmu maszyn i urządzeń Przychody netto ze sprzedaży usług doradczych i zarządzania Przychody netto ze sprzedaży usług wydziałów pomocniczych Przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem I półrocze 2004 r r r r. wartość w tys. zł struktura % wartość w tys. zł struktura % wartość w tys. zł struktura % wartość w tys. zł struktura % Źródło: Emitent Zmiany składu i charakteru działalności podmiotów tworzących Grupę Kapitałową w kolejnych latach spowodowały, że w analizowanym okresie poziom i struktura przychodów ze sprzedaży ulegały istotnym zmianom. W latach działalność grupy kapitałowej w dużym stopniu ogniskowała się w Emitencie. Poziom przychodów Grupy Kapitałowej determinowały przychody ze sprzedaży usług faktoringowych. W roku 2003 duża różnorodność Grupy Kapitałowej Emitenta, a przede wszystkim brak komplementarności i powiązań działalności operacyjnej jednostek tworzących Grupę Kapitałową, wpłynęły na zróżnicowanie przychodów ze sprzedaży. W strukturze przychodów ze sprzedaży dominowały: przychody ze sprzedaży usług faktoringowych, przychody ze sprzedaży rur oraz przychody ze sprzedaży wyrobów z drewna, tworzyw sztucznych i metali. Udział pozostałych grup produktów nie przekraczał 2% Informacje o otoczeniu, w jakim prowadzi działania Grupa Kapitałowa Ogólna charakterystyka rynku usług faktoringowych W krajach wysoko rozwiniętych rynek usług faktoringowych znajduje się od ponad 50 lat w fazie wzrostowej 3. Dla przykładu poniżej przedstawiono dynamikę obrotów firm faktoringowych w wybranych krajach świata, w których usługi faktoringowe pojawiły się znacznie wcześniej niż w Polsce: Rysunek 5.4. Dynamika obrotów firm faktoringowych w wybranych krajach oraz na całym świecie (rok 1997 = 100) Źródło: Obliczenia własne na podstawie World Factoring Yearbook World Factoring Yearbook

7 W Polsce początki rynku usług faktoringowych przypadają na pierwsze lata transformacji ekonomicznej. W opinii ekspertów na tempo rozwoju i kształt rynku usług faktoringowych wpłynęły przede wszystkim 4 : Duży udział państwa w gospodarce zarówno w sferze własnościowej (dominujący udział firm państwowych w gospodarce), jak i w zakresie szczegółowych regulacji prawnych określających ramy funkcjonowania podmiotów gospodarczych; Powszechne zjawisko zatorów płatniczych wydłużających się terminów płatności będących wynikiem zaprzestania obsługi zadłużenia generowanych w znacznej części przez podmioty pozostające we władaniu Skarbu Państwa; Wzrost inwestycji publicznych, charakteryzujących się długimi terminami płatności, trudnymi do sfinansowania przez przedsiębiorców; Niekorzystna struktura finansowania kapitałów własnych większości krajowych przedsiębiorstw, wynikająca w pierwszej kolejności z ograniczonych możliwości samodzielnego finansowania bieżącej działalności; Niska dyscyplina finansowa przedsiębiorstw, przejawiająca się powszechnym zjawiskiem niedotrzymywania terminów płatności; Niewydolność systemu sądowniczego wydłużające się terminy rozpatrywania spraw gospodarczych, wynikające głównie ze znacznego wzrostu ich liczby oraz stopnia złożoności, co skutkowało powstawaniem wielomiesięcznych opóźnień w rozstrzygnięciach spraw i przesuwało w czasie egzekucje roszczeń, a więc odzyskanie należnych wierzytelności; Często nadmierne sformalizowanie procedur bankowych, którym wielu przedsiębiorców nie było w stanie sprostać. Zjawiska te powodują, że pomimo tego, iż kredyt bankowy pozostaje dominującym źródłem finansowania, faktoring staje się usługą coraz bardziej znaną i poszukiwaną. Przykład gospodarek wysoko rozwiniętych wskazuje, iż faktoring zdobył sobie trwałe miejsce w finansowaniu działalności przedsiębiorstw, czego potwierdzeniem jest podwajanie się wielkości rynków usług faktoringowych w okresach dwu- trzyletnich 5. W Polsce rynek usług faktoringowych rozwija się od lat 90. i związany był przede wszystkim z aktywnością banków. Zaostrzenie przez Narodowy Bank Polski procedur oceny ryzyka w sektorze bankowym spowodowało, że ze struktur banków zaczęto wydzielać podmioty zależne ukierunkowane na świadczenie usług faktoringowych. Na rynku powstawały również wyspecjalizowane, niezależne od banków firmy faktoringowe, takie jak Eurofaktor S.A. Zgodnie z oceną specjalistów z branży, krajowy rynek usług faktoringowych znajduje się jeszcze w fazie wczesnego rozwoju, stąd m.in. jego dynamika należy do najwyższych w Europie 6. Wartość rynku usług faktoringowych w Polsce mierzona obrotem faktorów działających na rynku rośnie: w 2001 r. o 20,4% w stosunku do roku 2000; w 2002 r. o 29,6% w relacji do roku poprzedniego; w 2003 r. o 17,7% w porównaniu do roku Rysunek 5.5. Dynamika obrotów na rynku usług faktoringowych mierzona wartością wykupionych faktur mln zł Źródło: Materiały Konferencji Instytucji Faktoringowych, styczeń 2004 r., wrzesień 2004 r. W 2003 r. według informacji Konferencji Instytucji Faktoringowych (KIF) z usług faktorów skorzystało blisko 1,2 tys. przedsiębiorstw i zrealizowano tys. transakcji z 80 tys. odbiorców. Według specjalistów branży, perspektywy rozwoju rynku usług faktoringowych są cały czas bardzo obiecujące. Z danych KIF-u wynika, iż łączne obroty krajowych faktorów wynoszą 1,5% w relacji do PKB, a w krajach Europy Zachodniej są one aż ośmiokrotnie wyższe. 4 Finansista 01/2002 Faktoring remedium na recesję, Mirosław Nowicki. 5 Finansista 01/2002 Faktoring remedium na recesję, Mirosław Nowicki. 6 Puls Biznesu Rynek rozwija się szybko, Patrycja Otto. 91

8 Tendencje i zjawiska w otoczeniu rynkowym oraz ich wpływ na działalność Emitenta Charakter dostępnych prognoz dotyczących przebiegu istotnych zjawisk ekonomicznych i politycznych pozwala na budowę jedynie uproszczonych scenariuszy rozwoju rynku i ich wpływu na działalność i wyniki Emitenta. Z tendencji o charakterze makroekonomicznym do istotnych zjawisk należy zaliczyć: Wyraźne i zdaniem wielu analityków rynku trwałe ożywienie gospodarcze; W okresie koniunktury oprócz powstawiania nowych firm, te już funkcjonujące na rynku rozszerzają sprzedaż i udoskonalają produkty. Faktoring może być dla nich wygodnym i elastycznym narzędziem finansowym. Efekty związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. To w pierwszej kolejności poszerzenie ogólnie rozumianego otoczenia rynkowego Emitenta oraz trwałe przeszczepienie na rynek polski rozwiązań od lat znanych i praktykowanych przez firmy faktoringowe, w tym szczególnie wymiana klientów i wzrost świadomości przedsiębiorców, powinny zdynamizować rynek faktoringu i stać się trwałym bodźcem rozwoju. W branży faktoringowej zarówno w Polsce, jak i na świecie do znaczących tendencji należy zaliczyć: Rozszerzanie działalności krajowych instytucji finansowych; Coraz więcej instytucji świadczących usługi faktoringowe rozszerza obszar funkcjonowania na nowe rynki. Powstają międzynarodowe holdingi faktoringowe, tj. np. NMB Heller Holding, IFN Finance, De Lage Landen International. Zrzeszanie się firm faktoringowych 7 ; Na świecie istnieje obecnie kilka międzynarodowych organizacji faktoringowych, z których największe to Factors Chain International (FCI), skupiająca ponad 130 firm i banków faktoringowych z 60 krajów, oraz International Factors Group (IFG), zrzeszająca 58 firm w 37 państwach. W Polsce w 2001 w ramach Konfederacji Polskich Pracodawców Prywatnych (KPPP) powstała Konferencja Instytucji Faktoringowych (KIF), której zadaniem jest ochrona praw i interesów zrzeszonych firm, a przede wszystkim stworzenie lobby na rzecz dokonania stosownych zmian w prawodawstwie i wymiana danych o niesolidnych dłużnikach. Obecnie w Konferencji Instytucji Faktoringowych zrzeszonych jest dziewięciu faktorów (w tym Eurofaktor S.A. od maja 2004 r.). Wzrost konkurencji motywowanej dynamicznym rozwojem branży; Wzrost liczby firm oferujących usługi faktoringowe, zarówno będących afiliacjami banków, jak i niezależnymi od banków podmiotami, wpłynął na wzrost konkurencyjności usług oraz ich różnorodność Pozycja rynkowa Emitenta Według stanu na koniec 2003 r. w kraju funkcjonuje dziewięć podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług faktoringowych. Tabela 5.4. Firmy działające na rynku usług faktoringowych (2003 r.) Rok powstania Nazwa firmy Status firmy 1994 Handlowy Heller S.A. Akcjonariat: Bank Handlowy w Warszawie S.A. I NMB Heller Holding NV z Holandii 1995 Polfaktor S.A. Utworzony przez BRE Bank S.A. oraz Intermarket Bank AG z Austrii 1996 Eurofaktor S.A. Niezależna Spółka Akcyjna 1999 Pekao Faktoring Sp. z o.o. Grupa Banku Pekao S.A Forin Sp. z o.o. Grupa Banku Millennium S.A Arvato Services Polska Oddział Bertelsmann Media Sp. z o.o., należący do grupy przedsiębiorstw międzynarodowego koncernu Bertelsmann AG Raiffeisen Faktorin Polska Sp. z o.o. Właścicielem jest Raiffeisen Bank Polska S.A Bibby Factors Polska Sp. z o.o. Część Bibby Line Group brytyjskiej grupy przedsiębiorstw 2003 BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Zależna od Banku Zachodniego, należącego do Grupy AIB instytucji bankowej i finansowej w Irlandii Źródło: Boss Gospodarka nr 2 (luty 2004 r.) Materiały Konferencji Instytucji Faktoringowych (styczeń 2004 r.) Banki i ich afiliacje jako pierwsze rozpoczęły świadczenie usług faktoringowych. Z przyczyn obiektywnych wiodącą rolę na rynku odgrywają podmioty powołane do życia przez banki i pozostające z nimi w ścisłych związkach kapitałowych. Największy podmiotem branży pod względem obrotów jest lubelska spółka Pekao Faktoring Sp. z o.o., kontrolowana przez Bank Pekao S.A., która w 2003 r. skupiła faktury na łączną kwotę ponad 4,2 mld zł. Na drugim miejscu plasuje się Raiffeisen Faktoring Sp. z o.o., który skupił faktury za 3,2 mld zł. 7 Materiały Konferencji Instytucji Faktoringowych, styczeń 2004 r. 92

9 Rysunek 5.6. Pozycja rynkowa Emitenta wg wartości skupionych faktur Źródło: Materiały Konferencji Instytucji Faktoringowych, styczeń 2004 r., wrzesień 2004 r. Uwaga: Pozycjonowanie firm faktoringowych dokonywane jest na całym świecie standardowo w odniesieniu do obrotów firm faktoringowych mierzonych wartością wykupionych faktur, gdyż poziom przychodów jest wartością wynikową, w znacznym stopniu zależną od polityki właściciela firmy faktoringowej (banku). Tabela 5.5. Charakterystyka krajowej konkurencji Emitenta Nazwa firmy Handlowy Heller S.A. Polfaktor S.A. Pekao Faktoring Sp. z o.o. Forin Sp. z o.o. Arvato Services Polska Raiffeisen Faktoring Polska Sp z o.o. Bibby Factors Polska Sp. z o.o. BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Charakterystyka jedna z najstarszych firm faktoringowych w Polsce; obsługuje zarówno duże międzynarodowe koncerny, jak i dynamicznie rozwijające się spółki średniej wielkości; koncentruje się na branży elektronicznej, spożywczej, tekstylnej, odzieżowej, urządzeń biurowych i zabawkarskiej; posiada biura w Warszawie i Gdyni jako jedyna w Polsce należy do International Chain Faktors; posiada biura handlowe w Warszawie i czterech innych miastach w Polsce; największa firma faktoringowa w Polsce; posiada 7 regionalnych biur sprzedaży i ściśle współpracuje ze swoim udziałowcem z Włoch (UniCredito Italiano) od 2004 r. włączony do struktur Banku Millennium; posiada biuro w Warszawie i 4 biura regionalne świadczy usługi na bazie outsourcingu w zakresie logistyki, marketingu bezpośredniego oraz obsługi finansowej; Arvato specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu należnościami oraz w realizowaniu faktoringu w pełnej formie, tj. z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm faktoringowych; świadczy swoje usługi za pośrednictwem sieci oddziałów Raiffeisen w Polsce kieruje swoją ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw; specjalizuje się w kompleksowej obsłudze polegającej na finansowaniu środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach oraz aktywnym zarządzaniu należnościami oraz ich ściąganiu kieruje swoją ofertę zarówno do firm produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych, prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności; specjalizuje się w bieżącym finansowaniu i administrowaniu wierzytelnościami Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Boss Gospodarka nr 2 (luty 2004) oraz Materiałów Konferencji Instytucji Faktoringowych (styczeń 2004 r.) Eurofaktor to jedyny liczący się na rynku krajowym, niezależny od banków podmiot świadczący usługi faktoringowe. Pomimo pojawiania się nowych instytucji faktoringowych pozycja Emitenta w branży jest stabilna od 2002 r. utrzymuje on pozycję największej niezależnej od banków firmy faktoringowej. Mając na uwadze skalę obrotów realizowanych przez Emitenta, stwierdzić należy, iż przewodzi on grupie firm faktoringowych z rocznym poziomem skupu faktur poniżej 1 mld złotych. 93

10 Tabela 5.6. Porównanie obrotów realizowanych przez Emitenta z obrotami realizowanymi przez firmy z branży Firmy faktoringowe I półrocze 2004 r r r r. Wartość wykupionych faktur w mln zł Pekao Faktoring Raiffeisen Faktoring Polfaktor Handlowy Heller EUROFAKTOR Forin (Bank Millennium) BZ WBK Faktor Arvato Services Bibby Factors Źródło: Materiały Konferencji Instytucji Faktoringowych, styczeń 2004 r, wrzesień 2004 r. i Emitent Bariery rynkowe Na rynku usług faktoringowych rosną oczekiwania odbiorców w stosunku do usług oferowanych przez firmy faktoringowe. Dotyczy to przede wszystkim kompleksowości oferty, a więc zakresu świadczonych usług, w tym również usług dodatkowych, zarządzania ryzykiem (faktoring bez regresu i z regresem) oraz zasadami i skalą przyznawanych limitów finansowania. Wyraźną barierę szczególnie dla firm niepowiązanych z bankami stanowi dostęp do środków finansowych, a przede wszystkim kredytów bankowych na finansowanie działalności bieżącej. Dla dostawców usług faktoringowych rynek w dalszym ciągu ma charakter rynku konsumenta i kształtuje go przewaga podaży ofert nad popytem. Ze względu na fakt, iż faktoring jest relatywnie nowym instrumentem finansowym barierę tworzy niski poziom zrozumienia jego istoty i korzyści z jego stosowania, co wpływa na istnienie obaw przed skorzystaniem z innego niż tradycyjne źródła pozyskania kapitału. Rozwiązaniem jest edukacja przedsiębiorców zarówno przez same firmy faktoringowe, jak i Konferencję Instytucji Faktoringowych Przewagi konkurencyjne Istotną przewagą rynkową, która będzie miała coraz większe znaczenie w następnych latach jest swoboda w kształtowaniu przez Emitenta usług i oferowaniu ich klientom. Firmy faktoringowe zależne od banków realizują strategię swoich właścicieli zarówno względem produktów, jak i obsługiwanych klientów. Zaostrzone zasady oceny ryzyka przez banki (zalecenia bazylejskie 9 ) przekładane są na zależne od nich spółki faktoringowe, co sprawia, iż coraz większa liczba potencjalnych klientów nie mieści się w kryteriach bankowych i nie może być przez nich obsłużona. Emitent nie jest zobligowany do literalnego stosowania się do zaleceń bazylejskich, może skupić się na budowie bezpiecznych modeli biznesowych (faktoringowych), wzbogacając produkt o usługi dodatkowe, które nie mieszczą się w profilu działania grup bankowych Zagrożenia (substytuty, bariery prawne i finansowe) Rynek usług faktoringowych od wielu lat wyróżnia się dużą dynamiką wzrostu, wyższą niż większość innych usług finansowych. W krajach Europy Zachodniej rozpowszechnił się w latach 50. Obecnie uważany za niezbędny i trwały instrument finansowy nowoczesnej gospodarki, a jego popularność niezmiennie rośnie, czego wyrazem jest średnioroczny wzrost obrotów firm faktoringowych w Europie na poziomie 14,9% w latach Substytuty W branży Emitenta mówiąc o substytutach, należy mieć na myśli inne, alternatywne źródła finansowania dla podmiotów gospodarczych, jednak ich charakter, konstrukcja i podstawy formalne, jakie umożliwiają korzystanie z nich znacznie różnią się od tych, jakie oferuje faktoring. Uważa się, iż faktoring może w większości przypadków zastąpić krótkoterminowe kredyty bankowe oraz usługi związane ze sprzedażą wierzytelności. 8 Dokonano korekty pozycji dotyczącej wartości wykupionych faktur przez Eurofaktor S.A. zgodnie z aktualnymi danymi Emitenta. 9 zalecenia bazylejskie zbiór zasad dotyczących funkcjonowania systemów bankowych krajów Unii Europejskiej, ustalonych przez Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego. Zalecenia bazylejskie zostały sformowane w postaci Metodologii Adekwatności Kapitałowej, która będzie wdrażana przez państwa Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy CAD III (Capital Adequancy Directive). Metodologia Adekwatności Kapitałowej oparta jest na trzech filarach: 1. Minimalnych wymogach kapitałowych (określonych prawem), 2. Badaniu nadzorczym (mającym na celu ustalanie adekwatności kapitałowej instytucji i ocenę wewnętrznego procesu oceny kapitału), 3. Dyscyplinie rynkowej (zachęcaniu banków do utrzymywania adekwatnego kapitału). 10 Obliczenia własne na podstawie World Factoring Yearbook

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo