Pami ci Wac awa Kozienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pami ci Wac awa Kozienia"

Transkrypt

1

2 Pami ci Wac awa Kozienia

3 Marek Barowicz Obrót wierzytelnoêciami Aspekty prawne Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

4 Wydawca: Joanna Perzyńska Redakcja merytoryczna: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Grażyna Faltyn Ilustracja na okładce: istockphoto.com/h-gall istockphoto.com/rbfried Seria: Zarządzanie Podseria: Przedsiębiorczość Recenzent: dr Marcin Sokołowski Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska Warszawa, tel. (22) Skład i łamanie: Studio Graficzne MIMO, Michał Moczarski, tel. (22) Druk i oprawa: Studio Spartan, Gdynia ISBN

5 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Pojęcie, rodzaje i przyczyny powstania wierzytelności... 9 Rozdział 2. Formy prawne obrotu wierzytelnościami Cesja wierzytelności Pojęcie i przebieg cesji wierzytelności Cesja wierzytelności w prawie podatkowym Faktoring wierzytelności Pojęcie i przebieg faktoringu wierzytelności Klasyfikacja i funkcje faktoringu wierzytelności Faktoring wierzytelności w prawie podatkowym Faktoring w podatku dochodowym Rozliczanie przychodów i kosztów w ramach usługi faktoringowej Faktoring w podatku od towarów i usług Forfaiting wierzytelności Pojęcie i przebieg forfaitingu wierzytelności Klasyfikacja i funkcje forfaitingu wierzytelności Forfaiting wierzytelności w prawie podatkowym Sprzedaż wierzytelności bankowych Obrót wierzytelnościami inkorporowanymi w papierach wartościowych Charakterystyka papierów wartościowych Sprzedaż wierzytelności wekslowych Pojęcie i rodzaje weksli Pojęcie i przebieg dyskonta wekslowego Sprzedaż wierzytelności czekowych Pojęcie i rodzaje czeków Pojęcie i przebieg dyskonta czekowego Obrót wierzytelnościami z pozostałych papierów wartościowych Obrót wierzytelnościami z właścicielskich papierów wartościowych

6 SpiS treści Obrót wierzytelnościami z dłużnych papierów wartościowych Podatkowy aspekt obrotu wierzytelnościami inkorporowanymi w papierach wartościowych Rozdział 3. Narzędzia wspierania sprzedaży Pojęcie i klasyfikacja preferencji cenowych Preferencje cenowe w prawie podatkowym Rozdział 4. Formy prawne zabezpieczania wierzytelności Zabezpieczenie wierzytelności niebudżetowych Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności Osobiste zabezpieczenia wierzytelności Ubezpieczenie wierzytelności handlowych Zabezpieczenia w zależności od formy obrotu wierzytelnościami Zabezpieczenie wierzytelności budżetowych Odsetki z tytułu zwłoki w spłacie zobowiązań Rozdział 5. Formy prawne windykacji wierzytelności Pojęcie windykacji wierzytelności Formy windykacji wierzytelności Windykacja polubowna Windykacja samodzielna Outsourcing windykacyjny Windykacja sądowa Windykacja wierzytelności w prawie podatkowym Rozdział 6. Formy prawne wygaszania wierzytelności Wygaszanie wierzytelności niebudżetowych Wygaszanie wierzytelności niebudżetowych z zaspokojeniem wierzyciela Wygaszanie wierzytelności niebudżetowych bez zaspokojenia wierzyciela Wygaszanie wierzytelności budżetowych Wierzytelności nieściągalne w prawie podatkowym Rozdział 7. Prawnokarna ochrona obrotu wierzytelnościami Bibliografia Wykaz aktów prawnych Zestawienia porównawcze i wzory pism Wykaz skrótów

7 Wstęp Podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym stają się uczestnikami stosunków prawnych o charakterze obligacyjnym. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w momencie udzielania przez przedsiębiorców kredytów handlowych kontrahentom, czyli sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Wydłużanie terminów płatności prowadzi często do powstawania wierzytelności przeterminowanych i spornych. Problemy związane z terminowym regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów mogą być przyczyną utraty przez przedsiębiorstwo płynności finansowej, a w konsekwencji mogą prowadzić do jego bankructwa i upadłości. Dlatego też przedsiębiorcy tak duży nacisk powinni kłaść na zagadnienia związane z racjonalnym zarządzaniem wierzytelnościami, stosując procedury i reguły umożliwiające z jednej strony utrzymanie kontrahenta, z drugiej zaś odzyskanie gotówki zamrożonej w wierzytelnościach. Postępowanie to powinno równocześnie uwzględniać obowiązki i ciężary narzucane przez organy władzy publicznej, zwłaszcza administracji skarbowej. Autor, dokonując wykładni prawnej zagadnienia obrotu wierzytelnościami w sferze gospodarki wolnorynkowej, czyni to na podstawie obowiązującego w tym zakresie ustawodawstwa oraz orzecznictwa, zarówno krajowego, jak i wspólnotowego. Praca składa się z czterech części. Pierwsza zawiera charakterystykę wierzytelności w kontekście instytucji zobowiązania. Druga, obejmująca cztery rozdziały (2 5), przedstawia narzędzia sterowania poziomem wierzytelności w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego i bilansowego oraz implikacji podatkowych. Część trzecia (rozdział 6) dotyczy wygaszania wierzytelności, czwarta zaś odnosi się do cywilno- i karnoprawnych zagadnień obrotu wierzytelnościami. Intencją Autora jest, aby Czytelnikami niniejszej monografii stali się zarówno praktycy (przedsiębiorcy, radcy prawni, doradcy podatkowi, pracownicy organów administracji publicznej), jak i pracownicy naukowi uczelni oraz studenci studiów ekonomicznych i prawniczych. 7

8

9 Rozdział 1 Po j ę c i e, r o d z a j e i P r z yc z y n y P o w s t a n i a w i e r z y t e l n o ś c i W obecnym stanie (porządku) prawnym przepisy nie definiują bezpośrednio pojęcia wierzytelności. Jest ono jednak nierozerwalnie związane z istotą zobowiązania. Zgodnie z art KC zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Treścią zobowiązania są uprawnienia przysługujące wierzycielowi i odpowiadające im obowiązki dłużnika [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 35]. Obowiązek dłużnika może obejmować działanie lub zaniechanie działania. Zobowiązanie stanowi więc wierzytelność dla wierzyciela i odpowiednio dług dla dłużnika. W takim kontekście dług jest korelatem wierzytelności. WAŻNE Wierzytelność oznacza zatem podmiotowe prawo wierzyciela do żądania spełnienia świadczenia przez dłużnika [Żuławska, 1999, s. 63]. Jest to prawo majątkowe, które może stać się przedmiotem obrotu gospodarczego [Zubrzycki, 2008, s. 42]. Wierzytelność jest także pojęciem z dziedziny księgowości, w której bywa używane zamiennie z pojęciem należności w znaczeniu pewnej kwoty pieniężnej. Ze stosunkiem zobowiązaniowym związane jest również pojęcie roszczenia. Oznacza ono prawo do żądania od konkretnej osoby konkretnego zachowania się w chwili obecnej. Przy takim ujęciu roszczenia z każdej wierzytelności może powstać kilka roszczeń [Żuławska, 1999, s. 64]. Przez pojęcie obrotu wierzytelnościami należy rozumieć zakup wierzytelności w celu ich windykacji we własnym zakresie lub dalszej odsprzedaży [Zubrzycki, 2008, s. 721]. 9

10 1. pojęcie, rodzaje i przyczyny powstaniawierzytelności WAŻNE Stosownie do art pkt 4 KC wierzytelności stanowią jeden z komponentów przedsiębiorstwa, będącego zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. W literaturze przedmiotu [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 37; Żuławska, 1999, s. 65] wyróżnia się następujące kategorie wierzytelności: istniejące i przyszłe, wymagalne i niewymagalne, przedawnione i nieprzedawnione, zupełne i niezupełne, pieniężne i niepieniężne, podzielne i niepodzielne, solidarne i niesolidarne, wynikające z umów o świadczenie jednorazowe i trwałe, wynikające z umów o świadczenie okresowe i ciągłe, wynikające z umów o świadczenie jednorodne, wielorakie i przemienne, jednostronne i wzajemne. Ponadto do występujących w obrocie gospodarczym wierzytelności, stanowiących najczęstszy przedmiot przelewu, zalicza się wierzytelności: handlowe, leasingowe, wekslowe, kredytowe. Wierzytelność jest istniejąca, jeżeli istnieje stosunek prawny, z którego powstała. W przypadku wierzytelności przyszłej stosunek prawny, z którego wierzytelność ma wyniknąć, jeszcze nie powstał, ale jest możliwy do określenia. Wierzytelność ma charakter wymagalny, jeżeli upłynął już termin, w jakim dłużnik zobowiązany był spełnić określone świadczenie. Jeżeli termin ten jeszcze nie nadszedł, wierzytelność jest niewymagalna. Wierzytelność jest przedawniona, jeżeli w stosunku do niej upłynął termin przedawnienia określony w art. 118 KC, w przeciwnym razie mamy do czynienia z wierzytelnością nieprzedawnioną. Stosownie do art. 118 KC, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń 1 o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 1 Przez roszczenie należy rozumieć prawo do żądania od konkretnej osoby konkretnego zachowania się w chwili obecnej. Przy takim ujęciu roszczenia z każdej wierzytelności może powstać kilka roszczeń [Żuławska, 1999, s. 64]. Między roszczeniami a przysługującą wierzycielowi wierzytelnością istnieje związek funkcjonalny, ponieważ roszczenia stanowią instrumenty służące zabezpieczeniu wykonania wierzytelności [Mojak, 2001, s. 15]. 10

11 1. pojęcie, rodzaje i przyczyny powstaniawierzytelności Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia (art i 2 KC). Wskutek przedawnienia wierzytelności dłużnik może uchylić się od spełniania świadczenia. Jeżeli jednak spełni on świadczenie, wówczas na mocy art. 411 pkt 3 KC nie będzie mógł żądać jego zwrotu. Wierzytelność jest zupełna, jeżeli odpowiadającemu jej długowi towarzyszy odpowiedzialność dłużnika za spełnienie świadczenia. Wierzytelność jest niezupełna, w przypadku gdy istnieniu długu nie towarzyszy odpowiedzialność dłużnika. Wierzytelność jest pieniężna, gdy przedmiotem świadczenia jest określona suma pieniędzy, niepieniężna zaś gdy według umowy dłużnik zobligowany jest do świadczenia o charakterze niepieniężnym. Wierzytelność jest podzielna, jeżeli świadczenie może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości (art KC). Jeżeli jest kilku dłużników lub wierzycieli, a świadczenie jest podzielne, wówczas zarówno dług, jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest dłużników lub wierzycieli. Części te są równe, pod warunkiem że z okoliczności nie wynika nic innego (art KC). Wierzytelność jest niepodzielna, jeżeli świadczenie nie może zostać spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości lub strony umowy nadały świadczeniu charakter niepodzielny. Solidarność wierzytelności oznacza, że kilku wierzycieli uprawnionych jest w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (art KC). Zobowiązanie może być solidarne, chociażby każdy z dłużników był zobowiązany w sposób odmienny lub wspólny dłużnik był zobowiązany w sposób odmienny względem każdego z wierzycieli (art. 368 KC). Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli wynika to z ustawy lub czynności prawnej (art. 369 KC). Współwierzycieli solidarnych obowiązuje wzajemne rozliczenie się ze świadczenia. Jeżeli jeden z wierzycieli solidarnych przyjął świadczenie, treść istniejącego między współwierzycielami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach jest on odpowiedzialny względem współwierzycieli. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, wierzyciel, który przyjął świadczenie, odpowiedzialny jest w częściach równych (art. 378 KC). Wierzytelność wynikająca z umów o świadczenie jednorazowe wymaga zasadniczo jednorazowego działania dłużnika, chociaż może na nią składać się kilka czynności faktycznych. Wierzytelność wynikająca z umów o świadczenie trwałe wymaga od dłużnika działania rozłożonego w czasie, które nie może być spełnione jednorazowo. Wśród wierzytelności o charakterze trwałym wymienia się wierzytelności wymagające świadczeń okresowych (gdy w ramach jednej umowy, stanowiącej źródło zobowiązania, na dłużniku ciąży obowiązek spełnienia szeregu świadczeń jednorazowych, których suma nie stanowi całości) lub ciągłych (gdy na dłużniku ciąży 11

12 1. pojęcie, rodzaje i przyczyny powstaniawierzytelności obowiązek określonego, stałego zachowania się przez cały okres trwania stosunku zobowiązaniowego). W przypadku gdy przedmiotem wierzytelności jest jeden rodzaj świadczenia, wierzytelność jest jednorodna. Gdy wierzytelność obejmuje jednocześnie kilka rodzajów świadczeń, mamy do czynienia z wierzytelnością wieloraką. Wierzytelność przemienna natomiast dopuszcza możliwość wykonania zobowiązania przez dłużnika w drodze spełnienia jednego z kilku świadczeń (np. przez wydanie pieniędzy lub rzeczy). Wierzytelność jednostronna istnieje wówczas, gdy prawa przysługują tylko jednej stronie. Wierzytelności wynikające z umów wzajemnych powstają w chwili, gdy na podstawie umowy obie jej strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (art KC). Obowiązek świadczenia ciąży zatem na obu stronach umowy. Każda z nich jest równocześnie wierzycielem i dłużnikiem. Wierzytelności handlowe wynikają z umów handlowych zawieranych między kontrahentami, do których zalicza się umowy o przeniesienie praw (umowa dostawy, sprzedaży) lub umowy o świadczenie usług (umowa o dzieło, zlecenia) 2. Wierzytelności leasingowe powstają w wyniku zawierania między kontrahentami umów leasingowych. Uosabiają one prawo wierzyciela (leasigodawcy finansującego) do żądania zapłaty rat leasingowych przez dłużnika (leasingobiorcę korzystającego). Wierzytelności wekslowe są wynikiem regulowania przez kontrahentów zobowiązań z tytułu dostaw i usług poprzez wręczenie wierzycielowi weksla. Wierzytelności kredytowe powstają z tytułu udzielania przedsiębiorcom kredytów i pożyczek. Podział wierzytelności ma istotne znaczenie w kontekście ich obrotu. Nie każda bowiem wierzytelność może być przedmiotem danej formy obrotu gospodarczego. Obrót wierzytelnościami przekłada się zasadniczo na pełne rozporządzanie zbywalnymi prawami majątkowymi. Zasadą jest zatem zbywalność wszelkich wierzytelności. Istnieją jednak pewne wyjątki ograniczenia obrotu wierzytelnościami. Można je podzielić na ograniczenia wynikające [Mojak, 2001, s ]: z delegacji ustawowej, z właściwości zobowiązania. Ograniczenia (wyłączenia) ustawowe zbywalności wierzytelności wynikają z przepisów prawa. Mogą mieć one charakter bezwzględnych lub względnych zakazów sprzedaży wierzytelności, uzależnionych od spełnienia dodatkowych przesłanek. Do pierwszej kategorii ograniczeń ustawowych można zaliczyć: prawo odkupu, prawo pierwokupu oraz prawo do wynagrodzenia za pracę. Do drugiej grupy można z kolei zaliczyć ograniczenia związane z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym lub hipoteką. I tak, prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielne (art KC). Prawo pierwokupu jest niezbywalne. Jest ono niepodzielne, chyba że przepisy 2 W rozumieniu art. 2 pkt 22 VATU przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. 12

13 1. pojęcie, rodzaje i przyczyny powstaniawierzytelności szczególne zezwalają na częściowe wykonanie tego prawa (art KC). Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę (art. 84 KP). Przeniesienie zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem (art. 17 ust. 1 ZastRejU). Wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza (art. 79 ust. 1 i 2 KWU). Ograniczenia wynikające z właściwości zobowiązania dotyczą sytuacji, gdy z analizy treści stosunku obligacyjnego wynika, że zmiana wierzyciela spowodowałaby zmianę tożsamości zobowiązania (utratę samoistności wierzytelności w obrocie). Właściwość zobowiązania sprzeciwia się zbyciu wierzytelności, jeżeli: dotyczy ona praw podmiotowych względnych o charakterze niemajątkowym (np. roszczeń o ochronę dóbr osobistych), ma charakter majątkowy, ściśle osobisty jest ściśle związana z osobą wierzyciela (np. roszczenie o zachowek, prawo do renty lub alimentów), jej zaspokojenie wiąże się z osobistymi cechami konkretnego wierzyciela (wierzytelności wynikające z umów o świadczenie usług, np. z umowy zlecenia, umowy o dzieło), dotyczy szczególnego interesu dłużnika (np. wierzytelność z umowy przedwstępnej), dotyczy prawa akcesoryjnego nie ma charakteru samoistnego, pełni funkcję pomocniczą do prawa głównego, jest ściśle związana z innym stosunkiem prawnym (np. wierzytelność wynikająca z umowy poręczenia). Powstanie zobowiązania (stosunku obligacyjnego), a tym samym wierzytelności, wynika z zaistnienia określonych zdarzeń prawnych. Zalicza się do nich [por. Żuławska, 1999, s , 88] 3 : czynności prawne zobowiązujące, których celem jest powstanie zobowiązania (jednostronne udzielenie pełnomocnictwa, złożenie oferty i dwustronne zawarcie umowy), czyny niedozwolone (wyrządzenie szkody), inne zdarzenia prawne (ustawa, akt administracyjny, zdarzenie losowe, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia). 3 Por. art , art , art , art KC. 13

14 Rozdział 2 Fo r m y P r a w n e o b r o t u w i e r z y t e l n o ś c i a m i 2.1. Cesja wierzytelności Pojęcie i przebieg cesji wierzytelności Cesja wierzytelności jest umową nazwaną. Została bowiem uregulowana w przepisach prawnych. Obejmuje ona zmianę wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym (obligacyjnym). WAŻNE Zgodnie z art KC wierzyciel (cedent) może dokonać cesji (przelewu) wierzytelności, czyli bez zgody dłużnika przenieść ją na osobę trzecią (cesjonariusza), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Cesja stanowi czynność prawną przysparzającą, powodującą powstanie korzyści majątkowej po stronie cesjonariusza (nabycie wierzytelności) oraz cedenta (kwota uzyskana z tytułu zbycia wierzytelności w przypadku gdy cesja ma charakter odpłatny) [Mojak, 2001, s ]. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, jeżeli jest zbywalna. Przelew wierzytelności może dotyczyć tylko takich wierzytelności, które przed zawarciem umowy nie przysługiwały osobie trzeciej względem dłużnika (wyrok SN z 6 października 2006 r., V CSK 147/06). Cesja wierzytelności spotykana jest często w praktyce bankowej. Może ona wówczas przybrać formę sprzedaży przez wierzyciela wierzytelności bankowi lub przelewu po- 14

15 2.1. ce S ja w i er z y t el n o ś ci wierniczego na zabezpieczenie wierzytelności, która przysługuje instytucji kredytowej z tytułu udzielenia wierzycielowi pożyczki. W pierwszym przypadku następuje bezwarunkowe przejęcie wierzytelności przez bank. W drugim przypadku ma miejsce warunkowe przejście wierzytelności na bank. Spłata przez dłużnika kredytu zabezpieczonego przelewem wywołuje bowiem zwrotny przelew wierzytelności. Banki zasadniczo nie skupują wierzytelności przyszłych, przedawnionych oraz spornych [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 52]. WAŻNE Cesja wierzytelności może mieć charakter umowy zawartej zarówno pod tytułem odpłatnym, jak i nieodpłatnym, bez regresu (przelew zwykły) i z regresem w stosunku do cedenta (przelew powierniczy). W przypadku jednak sprzedaży wierzytelności zachodzi przelew odpłatny. Rysunki przedstawiają przebieg cesji wierzytelności bez i z regresem w stosunku do cedenta. W stosunku zobowiązaniowym wynikającym z cesji uczestniczą trzy podmioty: cedent (dotychczasowy wierzyciel, będący sprzedawcą wierzytelności), cesjonariusz (nowy wierzyciel, będący nabywcą wierzytelności) oraz dłużnik, niebędący czynną stroną zawieranej umowy przelewu wierzytelności. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art KC). D U NIK Windykacja wierzytelno ci Wierzytelno handlowa Dostawa towarów i us ug CEDENT Bezwarunkowa sprzeda wierzytelno ci Zap ata za wierzytelno Regulacja d ugu CESJONARIUSZ Rysunek 2.1. Przebieg cesji wierzytelności bez regresu do cedenta (przelew zwykły) Źródło: opracowanie własne. 15

16 2. Formy prawne obrotu wierzytelnościami D U NIK Windykacja wierzytelno ci Wierzytelno handlowa Dostawa towarów i us ug CEDENT Warunkowa sprzeda wierzytelno ci Regulacja wierzytelno ci po jej odzyskaniu od d u nika Zwrot wierzytelno ci po bezskutecznej windykacji u d u nika CESJONARIUSZ Rysunek 2.2. Przebieg cesji wierzytelności z regresem do cedenta (przelew powierniczy) Źródło: opracowanie własne. KREDYTOBIORCA (d u nik kredytowy) Wierzytelno kredytowa Udzielenie kredytu Sp ata kredytu KREDYTODAWCA (cesjonariusz) Warunkowa sprzeda wierzytelno ci na zabezpieczenie sp aty wierzytelno ci kredytowej Zwrotny przelew wierzytelno ci po sp acie kredytu KREDYTOBIORCA (cedent) Rysunek 2.3. Przebieg cesji wierzytelności z regresem do cedenta (przelew powierniczy na zabezpieczenie) Źródło: opracowanie własne. 16

17 2.1. ce S ja w i er z y t el n o ś ci Zawarcie umowy cesji może nastąpić w celu wykonania zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartych umów zobowiązujących do przeniesienia wierzytelności, takich jak umowy: sprzedaży, zamiany czy darowizny (art KC). Przepisy prawa mogą przewidywać zakaz zbywania określonych wierzytelności. Może on mieć charakter bezwarunkowy lub warunkowy. Bezwzględny zakaz obrotu dotyczy przykładowo: wierzytelności niepieniężnych w przypadku banków (o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 PrBank), prawa odkupu (art KC), prawa pierwokupu (art KC), prawa dożywocia (art. 912 KC), prawa do wynagrodzenia za pracę (art. 84 KP), udziałów wspólników spółki cywilnej we wspólnym majątku wspólników i poszczególnych składnikach tego majątku (art KC). Po spełnieniu określonych warunków ustawa może dopuszczać też obrót pewnych wierzytelności. I tak, zastaw zwykły nie może być przeniesiony bez wierzytelności, którą zabezpiecza (art KC). Przeniesienie zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem (art. 17 ust. 1 ZastRejU). Zgodnie z art. 449 KC roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych, przewidziane w art KC, nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i zostały uznane na piśmie lub przyznane prawomocnym orzeczeniem. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki. Podobnie, hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza (art. 79 KWU). WAŻNE Dłużnik może zastrzec, że dana wierzytelność nie może być przedmiotem cesji bez udzielenia jego zgody. Zgodnie z art. 514 KC, jeżeli wierzytelność została stwierdzona na piśmie, klauzula stwierdzająca, że przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczna wobec cesjonariusza jedynie wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o zamieszczeniu takiego zastrzeżenia umownego lub nabywca wierzytelności w chwili dokonywania przelewu wiedział o zastrzeżeniu. Stwierdzenie wierzytelności pismem nie jest tożsame z wymogiem zachowania dla tej czynności formy pisemnej. Przepis art. 514 KC nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie do sposobu dokonania stwierdzenia wierzytelności pismem. Może więc być ono dokonane w dowolny sposób. Stwierdzenie istnienia wierzytelności może zatem nastąpić przez wystawienie faktury VAT zawierającej wszystkie niezbędne dane dla jej identyfikacji. Jej znaczenie jako dokumentu rozliczeniowego na gruncie prawa podatkowego (określającego, jakie dane konieczne z punktu widzenia jego celów powinna zawierać) nie wyłącza możliwości przypisania jej wystawieniu i doręczeniu skutków wynikających z prawa cywilnego (por. wyrok SN z 24 czerwca 2004 r., III CK 173/03). Do wierzytelności niezbywalnych z uwagi na właściwość zobowiązania zalicza się: wierzytelności publicznoprawne, wierzytelności wynikające z umów przedwstępnych i umów poręczenia, wierzytelności o ściśle osobistym charakterze (prawa autorskie, prawo do renty). 17

18 2. Formy prawne obrotu wierzytelnościami Ponadto przepisów o przelewie nie stosuje się do wierzytelności związanych z dokumentem na okaziciela lub zbywalnym w drodze indosu. Przeniesienie wierzytelności z dokumentu na okaziciela następuje poprzez przeniesienie własności dokumentu. Do przeniesienia własności dokumentu niezbędne jest jego wydanie (art. 517 KC). Stosownie do art. 516 KC cedent ponosi wobec cesjonariusza odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje. Za wypłacalność dłużnika w chwili dokonywania przelewu odpowiada on w zakresie, w jakim przyjął na siebie tę odpowiedzialność. W myśl art. 512 KC do momentu, gdy cedent nie zawiadomi dłużnika o przelewie, dłużnik może spełnić świadczenie do rąk poprzedniego wierzyciela (cedenta), ze skutkiem prawnym względem cesjonariusza. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. W przypadku cesji wierzytelności zapłata dokonana przez dłużnika na rzecz poprzedniego wierzyciela (cedenta) w związku z niewykonaniem przez tegoż wierzyciela obowiązku powiadomienia dłużnika o przeniesieniu wierzytelności powoduje jego odpowiedzialność kontraktową wobec nabywcy wierzytelności na zasadach ogólnych dotyczących wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania (wyrok SA w Katowicach z 18 grudnia 2003 r., I ACa 850/03). Zgodnie z art KC dłużnikowi przysługują przeciwko cesjonariuszowi wszelkie zarzuty, które miał on wobec cedenta w chwili powzięcia wiadomości o przelewie wierzytelności. Zarzuty mogą dotyczyć [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 64]: nieważności umowy będącej przedmiotem przelewu, nieważności umowy przelewu, odroczenia terminu spełnienia świadczenia, niespełnienia przez cedenta świadczenia wzajemnego, rozłożenia długu na raty, odroczenia zapłaty długu, zwolnienia z długu, umorzenia lub przedawnienia zobowiązania. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem cedenta, nawet wówczas, gdyby stała się ona wymagalna dopiero po otrzymaniu przez dłużnika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy wierzytelność przysługująca względem cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu (art KC). Dłużnik nie może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelności, która mu przysługuje względem zbywcy, jeżeli nabył ją po powzięciu wiadomości o przelewie (uchwała SN z 27 lipca 2006 r., III CZP 59/06). Zawarcie umowy cesji poprzedza wniosek o skup (przyjęcie przelewu) wierzytelności przez bank, złożony przez dotychczasowego wierzyciela. Wśród dokumentów wymaganych przez banki, dołączanych do wniosku, wyróżnia się dokumenty dotyczące [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 55]: wierzytelności będących przedmiotem cesji (faktury, rachunki), prawnych zabezpieczeń cedowanych wierzytelności, 18

19 2.1. ce S ja w i er z y t el n o ś ci cedenta (dokumenty określające status prawny i kondycję finansową), dłużnika (dokumenty określające status prawny i kondycję finansową). Jeżeli wierzytelność stwierdzona jest pismem, cesja wierzytelności również powinna być dokonana w formie pisemnej (art. 511 KC). Stosownie do art. 78 KC do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności powoduje, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami (art. art. 74 KC). Realizacja cesji wierzytelności wywołuje określone konsekwencje na gruncie prawa podatkowego Cesja wierzytelności w prawie podatkowym Zagadnienie opodatkowania sprzedaży wierzytelności obejmuje podatek dochodowy (od osób fizycznych i prawnych), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Powstanie przysługującej przedsiębiorcy wierzytelności jest równoznaczne z powstaniem przychodu należnego w wysokości jej wartości, pomniejszonej o kwotę VAT należnego. W przypadku zbycia takiej wierzytelności własnej, powstałej w konsekwencji prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej, otrzymana przez cedenta cena (kwota pieniężna z tytułu zbycia wierzytelności) nie jest przychodem należnym. Stanowi bowiem spłatę wierzytelności, zaliczonej poprzednio do przychodów należnych (postanowienie Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 2 stycznia 2007 r., ZD/ /06; postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z 23 października 2006 r., nr DPD/415-13/60; wyrok WSA we Wrocławiu z 8 września 2005 r., I SA/Wr 340/04; wyrok NSA z 17 stycznia 2007 r., II FSK 115/06). Według Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 7 kwietnia 1999 r., SA/Sz 775/98) sprzedawca własnej wierzytelności uzyskuje dwa przychody: jeden w wysokości wartości nominalnej wierzytelności z tytułu umowy kreującej zbywaną wierzytelność oraz drugi w wysokości ceny uzyskanej za zbywaną wierzytelność z tytułu jej sprzedaży. Wskutek sprzedaży wierzytelności zbywca uzyskuje środki finan- 19

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

obrót wierzytelnościami

obrót wierzytelnościami obrót wierzytelnościami Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem... 3 Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?... 5 Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych:

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych: Wykład I: Papiery wartościowe wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące właścicielowi (ewentualnie posiadaczowi). Rodzaje papierów wartościowych: 1.ze względu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

II.OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1.PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 1.8.PRAWO SPADKOWE

II.OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1.PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 1.8.PRAWO SPADKOWE 1 II.OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1.PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 1.8.PRAWO SPADKOWE I.SPADKI 1.DZIEDZICZENIE Ujęta w art. 922 kc instytucja dziedziczenia jest rodzajem sukcesji uniwersalnej,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm.

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1982.19.147 art. 113 zm. Dz.U.1982.30.210 art. 268

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Rekomendacja została zatwierdzona przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 21 czerwca 2011 roku

REKOMENDACJA. Rekomendacja została zatwierdzona przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 21 czerwca 2011 roku REKOMENDACJA Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 1) Rekomendacja została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/232 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4. KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo