Pami ci Wac awa Kozienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pami ci Wac awa Kozienia"

Transkrypt

1

2 Pami ci Wac awa Kozienia

3 Marek Barowicz Obrót wierzytelnoêciami Aspekty prawne Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

4 Wydawca: Joanna Perzyńska Redakcja merytoryczna: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Grażyna Faltyn Ilustracja na okładce: istockphoto.com/h-gall istockphoto.com/rbfried Seria: Zarządzanie Podseria: Przedsiębiorczość Recenzent: dr Marcin Sokołowski Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska Warszawa, tel. (22) Skład i łamanie: Studio Graficzne MIMO, Michał Moczarski, tel. (22) Druk i oprawa: Studio Spartan, Gdynia ISBN

5 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Pojęcie, rodzaje i przyczyny powstania wierzytelności... 9 Rozdział 2. Formy prawne obrotu wierzytelnościami Cesja wierzytelności Pojęcie i przebieg cesji wierzytelności Cesja wierzytelności w prawie podatkowym Faktoring wierzytelności Pojęcie i przebieg faktoringu wierzytelności Klasyfikacja i funkcje faktoringu wierzytelności Faktoring wierzytelności w prawie podatkowym Faktoring w podatku dochodowym Rozliczanie przychodów i kosztów w ramach usługi faktoringowej Faktoring w podatku od towarów i usług Forfaiting wierzytelności Pojęcie i przebieg forfaitingu wierzytelności Klasyfikacja i funkcje forfaitingu wierzytelności Forfaiting wierzytelności w prawie podatkowym Sprzedaż wierzytelności bankowych Obrót wierzytelnościami inkorporowanymi w papierach wartościowych Charakterystyka papierów wartościowych Sprzedaż wierzytelności wekslowych Pojęcie i rodzaje weksli Pojęcie i przebieg dyskonta wekslowego Sprzedaż wierzytelności czekowych Pojęcie i rodzaje czeków Pojęcie i przebieg dyskonta czekowego Obrót wierzytelnościami z pozostałych papierów wartościowych Obrót wierzytelnościami z właścicielskich papierów wartościowych

6 SpiS treści Obrót wierzytelnościami z dłużnych papierów wartościowych Podatkowy aspekt obrotu wierzytelnościami inkorporowanymi w papierach wartościowych Rozdział 3. Narzędzia wspierania sprzedaży Pojęcie i klasyfikacja preferencji cenowych Preferencje cenowe w prawie podatkowym Rozdział 4. Formy prawne zabezpieczania wierzytelności Zabezpieczenie wierzytelności niebudżetowych Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności Osobiste zabezpieczenia wierzytelności Ubezpieczenie wierzytelności handlowych Zabezpieczenia w zależności od formy obrotu wierzytelnościami Zabezpieczenie wierzytelności budżetowych Odsetki z tytułu zwłoki w spłacie zobowiązań Rozdział 5. Formy prawne windykacji wierzytelności Pojęcie windykacji wierzytelności Formy windykacji wierzytelności Windykacja polubowna Windykacja samodzielna Outsourcing windykacyjny Windykacja sądowa Windykacja wierzytelności w prawie podatkowym Rozdział 6. Formy prawne wygaszania wierzytelności Wygaszanie wierzytelności niebudżetowych Wygaszanie wierzytelności niebudżetowych z zaspokojeniem wierzyciela Wygaszanie wierzytelności niebudżetowych bez zaspokojenia wierzyciela Wygaszanie wierzytelności budżetowych Wierzytelności nieściągalne w prawie podatkowym Rozdział 7. Prawnokarna ochrona obrotu wierzytelnościami Bibliografia Wykaz aktów prawnych Zestawienia porównawcze i wzory pism Wykaz skrótów

7 Wstęp Podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym stają się uczestnikami stosunków prawnych o charakterze obligacyjnym. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w momencie udzielania przez przedsiębiorców kredytów handlowych kontrahentom, czyli sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Wydłużanie terminów płatności prowadzi często do powstawania wierzytelności przeterminowanych i spornych. Problemy związane z terminowym regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów mogą być przyczyną utraty przez przedsiębiorstwo płynności finansowej, a w konsekwencji mogą prowadzić do jego bankructwa i upadłości. Dlatego też przedsiębiorcy tak duży nacisk powinni kłaść na zagadnienia związane z racjonalnym zarządzaniem wierzytelnościami, stosując procedury i reguły umożliwiające z jednej strony utrzymanie kontrahenta, z drugiej zaś odzyskanie gotówki zamrożonej w wierzytelnościach. Postępowanie to powinno równocześnie uwzględniać obowiązki i ciężary narzucane przez organy władzy publicznej, zwłaszcza administracji skarbowej. Autor, dokonując wykładni prawnej zagadnienia obrotu wierzytelnościami w sferze gospodarki wolnorynkowej, czyni to na podstawie obowiązującego w tym zakresie ustawodawstwa oraz orzecznictwa, zarówno krajowego, jak i wspólnotowego. Praca składa się z czterech części. Pierwsza zawiera charakterystykę wierzytelności w kontekście instytucji zobowiązania. Druga, obejmująca cztery rozdziały (2 5), przedstawia narzędzia sterowania poziomem wierzytelności w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego i bilansowego oraz implikacji podatkowych. Część trzecia (rozdział 6) dotyczy wygaszania wierzytelności, czwarta zaś odnosi się do cywilno- i karnoprawnych zagadnień obrotu wierzytelnościami. Intencją Autora jest, aby Czytelnikami niniejszej monografii stali się zarówno praktycy (przedsiębiorcy, radcy prawni, doradcy podatkowi, pracownicy organów administracji publicznej), jak i pracownicy naukowi uczelni oraz studenci studiów ekonomicznych i prawniczych. 7

8

9 Rozdział 1 Po j ę c i e, r o d z a j e i P r z yc z y n y P o w s t a n i a w i e r z y t e l n o ś c i W obecnym stanie (porządku) prawnym przepisy nie definiują bezpośrednio pojęcia wierzytelności. Jest ono jednak nierozerwalnie związane z istotą zobowiązania. Zgodnie z art KC zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Treścią zobowiązania są uprawnienia przysługujące wierzycielowi i odpowiadające im obowiązki dłużnika [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 35]. Obowiązek dłużnika może obejmować działanie lub zaniechanie działania. Zobowiązanie stanowi więc wierzytelność dla wierzyciela i odpowiednio dług dla dłużnika. W takim kontekście dług jest korelatem wierzytelności. WAŻNE Wierzytelność oznacza zatem podmiotowe prawo wierzyciela do żądania spełnienia świadczenia przez dłużnika [Żuławska, 1999, s. 63]. Jest to prawo majątkowe, które może stać się przedmiotem obrotu gospodarczego [Zubrzycki, 2008, s. 42]. Wierzytelność jest także pojęciem z dziedziny księgowości, w której bywa używane zamiennie z pojęciem należności w znaczeniu pewnej kwoty pieniężnej. Ze stosunkiem zobowiązaniowym związane jest również pojęcie roszczenia. Oznacza ono prawo do żądania od konkretnej osoby konkretnego zachowania się w chwili obecnej. Przy takim ujęciu roszczenia z każdej wierzytelności może powstać kilka roszczeń [Żuławska, 1999, s. 64]. Przez pojęcie obrotu wierzytelnościami należy rozumieć zakup wierzytelności w celu ich windykacji we własnym zakresie lub dalszej odsprzedaży [Zubrzycki, 2008, s. 721]. 9

10 1. pojęcie, rodzaje i przyczyny powstaniawierzytelności WAŻNE Stosownie do art pkt 4 KC wierzytelności stanowią jeden z komponentów przedsiębiorstwa, będącego zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. W literaturze przedmiotu [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 37; Żuławska, 1999, s. 65] wyróżnia się następujące kategorie wierzytelności: istniejące i przyszłe, wymagalne i niewymagalne, przedawnione i nieprzedawnione, zupełne i niezupełne, pieniężne i niepieniężne, podzielne i niepodzielne, solidarne i niesolidarne, wynikające z umów o świadczenie jednorazowe i trwałe, wynikające z umów o świadczenie okresowe i ciągłe, wynikające z umów o świadczenie jednorodne, wielorakie i przemienne, jednostronne i wzajemne. Ponadto do występujących w obrocie gospodarczym wierzytelności, stanowiących najczęstszy przedmiot przelewu, zalicza się wierzytelności: handlowe, leasingowe, wekslowe, kredytowe. Wierzytelność jest istniejąca, jeżeli istnieje stosunek prawny, z którego powstała. W przypadku wierzytelności przyszłej stosunek prawny, z którego wierzytelność ma wyniknąć, jeszcze nie powstał, ale jest możliwy do określenia. Wierzytelność ma charakter wymagalny, jeżeli upłynął już termin, w jakim dłużnik zobowiązany był spełnić określone świadczenie. Jeżeli termin ten jeszcze nie nadszedł, wierzytelność jest niewymagalna. Wierzytelność jest przedawniona, jeżeli w stosunku do niej upłynął termin przedawnienia określony w art. 118 KC, w przeciwnym razie mamy do czynienia z wierzytelnością nieprzedawnioną. Stosownie do art. 118 KC, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń 1 o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 1 Przez roszczenie należy rozumieć prawo do żądania od konkretnej osoby konkretnego zachowania się w chwili obecnej. Przy takim ujęciu roszczenia z każdej wierzytelności może powstać kilka roszczeń [Żuławska, 1999, s. 64]. Między roszczeniami a przysługującą wierzycielowi wierzytelnością istnieje związek funkcjonalny, ponieważ roszczenia stanowią instrumenty służące zabezpieczeniu wykonania wierzytelności [Mojak, 2001, s. 15]. 10

11 1. pojęcie, rodzaje i przyczyny powstaniawierzytelności Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia (art i 2 KC). Wskutek przedawnienia wierzytelności dłużnik może uchylić się od spełniania świadczenia. Jeżeli jednak spełni on świadczenie, wówczas na mocy art. 411 pkt 3 KC nie będzie mógł żądać jego zwrotu. Wierzytelność jest zupełna, jeżeli odpowiadającemu jej długowi towarzyszy odpowiedzialność dłużnika za spełnienie świadczenia. Wierzytelność jest niezupełna, w przypadku gdy istnieniu długu nie towarzyszy odpowiedzialność dłużnika. Wierzytelność jest pieniężna, gdy przedmiotem świadczenia jest określona suma pieniędzy, niepieniężna zaś gdy według umowy dłużnik zobligowany jest do świadczenia o charakterze niepieniężnym. Wierzytelność jest podzielna, jeżeli świadczenie może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości (art KC). Jeżeli jest kilku dłużników lub wierzycieli, a świadczenie jest podzielne, wówczas zarówno dług, jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest dłużników lub wierzycieli. Części te są równe, pod warunkiem że z okoliczności nie wynika nic innego (art KC). Wierzytelność jest niepodzielna, jeżeli świadczenie nie może zostać spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości lub strony umowy nadały świadczeniu charakter niepodzielny. Solidarność wierzytelności oznacza, że kilku wierzycieli uprawnionych jest w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (art KC). Zobowiązanie może być solidarne, chociażby każdy z dłużników był zobowiązany w sposób odmienny lub wspólny dłużnik był zobowiązany w sposób odmienny względem każdego z wierzycieli (art. 368 KC). Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli wynika to z ustawy lub czynności prawnej (art. 369 KC). Współwierzycieli solidarnych obowiązuje wzajemne rozliczenie się ze świadczenia. Jeżeli jeden z wierzycieli solidarnych przyjął świadczenie, treść istniejącego między współwierzycielami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach jest on odpowiedzialny względem współwierzycieli. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, wierzyciel, który przyjął świadczenie, odpowiedzialny jest w częściach równych (art. 378 KC). Wierzytelność wynikająca z umów o świadczenie jednorazowe wymaga zasadniczo jednorazowego działania dłużnika, chociaż może na nią składać się kilka czynności faktycznych. Wierzytelność wynikająca z umów o świadczenie trwałe wymaga od dłużnika działania rozłożonego w czasie, które nie może być spełnione jednorazowo. Wśród wierzytelności o charakterze trwałym wymienia się wierzytelności wymagające świadczeń okresowych (gdy w ramach jednej umowy, stanowiącej źródło zobowiązania, na dłużniku ciąży obowiązek spełnienia szeregu świadczeń jednorazowych, których suma nie stanowi całości) lub ciągłych (gdy na dłużniku ciąży 11

12 1. pojęcie, rodzaje i przyczyny powstaniawierzytelności obowiązek określonego, stałego zachowania się przez cały okres trwania stosunku zobowiązaniowego). W przypadku gdy przedmiotem wierzytelności jest jeden rodzaj świadczenia, wierzytelność jest jednorodna. Gdy wierzytelność obejmuje jednocześnie kilka rodzajów świadczeń, mamy do czynienia z wierzytelnością wieloraką. Wierzytelność przemienna natomiast dopuszcza możliwość wykonania zobowiązania przez dłużnika w drodze spełnienia jednego z kilku świadczeń (np. przez wydanie pieniędzy lub rzeczy). Wierzytelność jednostronna istnieje wówczas, gdy prawa przysługują tylko jednej stronie. Wierzytelności wynikające z umów wzajemnych powstają w chwili, gdy na podstawie umowy obie jej strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (art KC). Obowiązek świadczenia ciąży zatem na obu stronach umowy. Każda z nich jest równocześnie wierzycielem i dłużnikiem. Wierzytelności handlowe wynikają z umów handlowych zawieranych między kontrahentami, do których zalicza się umowy o przeniesienie praw (umowa dostawy, sprzedaży) lub umowy o świadczenie usług (umowa o dzieło, zlecenia) 2. Wierzytelności leasingowe powstają w wyniku zawierania między kontrahentami umów leasingowych. Uosabiają one prawo wierzyciela (leasigodawcy finansującego) do żądania zapłaty rat leasingowych przez dłużnika (leasingobiorcę korzystającego). Wierzytelności wekslowe są wynikiem regulowania przez kontrahentów zobowiązań z tytułu dostaw i usług poprzez wręczenie wierzycielowi weksla. Wierzytelności kredytowe powstają z tytułu udzielania przedsiębiorcom kredytów i pożyczek. Podział wierzytelności ma istotne znaczenie w kontekście ich obrotu. Nie każda bowiem wierzytelność może być przedmiotem danej formy obrotu gospodarczego. Obrót wierzytelnościami przekłada się zasadniczo na pełne rozporządzanie zbywalnymi prawami majątkowymi. Zasadą jest zatem zbywalność wszelkich wierzytelności. Istnieją jednak pewne wyjątki ograniczenia obrotu wierzytelnościami. Można je podzielić na ograniczenia wynikające [Mojak, 2001, s ]: z delegacji ustawowej, z właściwości zobowiązania. Ograniczenia (wyłączenia) ustawowe zbywalności wierzytelności wynikają z przepisów prawa. Mogą mieć one charakter bezwzględnych lub względnych zakazów sprzedaży wierzytelności, uzależnionych od spełnienia dodatkowych przesłanek. Do pierwszej kategorii ograniczeń ustawowych można zaliczyć: prawo odkupu, prawo pierwokupu oraz prawo do wynagrodzenia za pracę. Do drugiej grupy można z kolei zaliczyć ograniczenia związane z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym lub hipoteką. I tak, prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielne (art KC). Prawo pierwokupu jest niezbywalne. Jest ono niepodzielne, chyba że przepisy 2 W rozumieniu art. 2 pkt 22 VATU przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. 12

13 1. pojęcie, rodzaje i przyczyny powstaniawierzytelności szczególne zezwalają na częściowe wykonanie tego prawa (art KC). Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę (art. 84 KP). Przeniesienie zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem (art. 17 ust. 1 ZastRejU). Wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza (art. 79 ust. 1 i 2 KWU). Ograniczenia wynikające z właściwości zobowiązania dotyczą sytuacji, gdy z analizy treści stosunku obligacyjnego wynika, że zmiana wierzyciela spowodowałaby zmianę tożsamości zobowiązania (utratę samoistności wierzytelności w obrocie). Właściwość zobowiązania sprzeciwia się zbyciu wierzytelności, jeżeli: dotyczy ona praw podmiotowych względnych o charakterze niemajątkowym (np. roszczeń o ochronę dóbr osobistych), ma charakter majątkowy, ściśle osobisty jest ściśle związana z osobą wierzyciela (np. roszczenie o zachowek, prawo do renty lub alimentów), jej zaspokojenie wiąże się z osobistymi cechami konkretnego wierzyciela (wierzytelności wynikające z umów o świadczenie usług, np. z umowy zlecenia, umowy o dzieło), dotyczy szczególnego interesu dłużnika (np. wierzytelność z umowy przedwstępnej), dotyczy prawa akcesoryjnego nie ma charakteru samoistnego, pełni funkcję pomocniczą do prawa głównego, jest ściśle związana z innym stosunkiem prawnym (np. wierzytelność wynikająca z umowy poręczenia). Powstanie zobowiązania (stosunku obligacyjnego), a tym samym wierzytelności, wynika z zaistnienia określonych zdarzeń prawnych. Zalicza się do nich [por. Żuławska, 1999, s , 88] 3 : czynności prawne zobowiązujące, których celem jest powstanie zobowiązania (jednostronne udzielenie pełnomocnictwa, złożenie oferty i dwustronne zawarcie umowy), czyny niedozwolone (wyrządzenie szkody), inne zdarzenia prawne (ustawa, akt administracyjny, zdarzenie losowe, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia). 3 Por. art , art , art , art KC. 13

14 Rozdział 2 Fo r m y P r a w n e o b r o t u w i e r z y t e l n o ś c i a m i 2.1. Cesja wierzytelności Pojęcie i przebieg cesji wierzytelności Cesja wierzytelności jest umową nazwaną. Została bowiem uregulowana w przepisach prawnych. Obejmuje ona zmianę wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym (obligacyjnym). WAŻNE Zgodnie z art KC wierzyciel (cedent) może dokonać cesji (przelewu) wierzytelności, czyli bez zgody dłużnika przenieść ją na osobę trzecią (cesjonariusza), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Cesja stanowi czynność prawną przysparzającą, powodującą powstanie korzyści majątkowej po stronie cesjonariusza (nabycie wierzytelności) oraz cedenta (kwota uzyskana z tytułu zbycia wierzytelności w przypadku gdy cesja ma charakter odpłatny) [Mojak, 2001, s ]. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, jeżeli jest zbywalna. Przelew wierzytelności może dotyczyć tylko takich wierzytelności, które przed zawarciem umowy nie przysługiwały osobie trzeciej względem dłużnika (wyrok SN z 6 października 2006 r., V CSK 147/06). Cesja wierzytelności spotykana jest często w praktyce bankowej. Może ona wówczas przybrać formę sprzedaży przez wierzyciela wierzytelności bankowi lub przelewu po- 14

15 2.1. ce S ja w i er z y t el n o ś ci wierniczego na zabezpieczenie wierzytelności, która przysługuje instytucji kredytowej z tytułu udzielenia wierzycielowi pożyczki. W pierwszym przypadku następuje bezwarunkowe przejęcie wierzytelności przez bank. W drugim przypadku ma miejsce warunkowe przejście wierzytelności na bank. Spłata przez dłużnika kredytu zabezpieczonego przelewem wywołuje bowiem zwrotny przelew wierzytelności. Banki zasadniczo nie skupują wierzytelności przyszłych, przedawnionych oraz spornych [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 52]. WAŻNE Cesja wierzytelności może mieć charakter umowy zawartej zarówno pod tytułem odpłatnym, jak i nieodpłatnym, bez regresu (przelew zwykły) i z regresem w stosunku do cedenta (przelew powierniczy). W przypadku jednak sprzedaży wierzytelności zachodzi przelew odpłatny. Rysunki przedstawiają przebieg cesji wierzytelności bez i z regresem w stosunku do cedenta. W stosunku zobowiązaniowym wynikającym z cesji uczestniczą trzy podmioty: cedent (dotychczasowy wierzyciel, będący sprzedawcą wierzytelności), cesjonariusz (nowy wierzyciel, będący nabywcą wierzytelności) oraz dłużnik, niebędący czynną stroną zawieranej umowy przelewu wierzytelności. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art KC). D U NIK Windykacja wierzytelno ci Wierzytelno handlowa Dostawa towarów i us ug CEDENT Bezwarunkowa sprzeda wierzytelno ci Zap ata za wierzytelno Regulacja d ugu CESJONARIUSZ Rysunek 2.1. Przebieg cesji wierzytelności bez regresu do cedenta (przelew zwykły) Źródło: opracowanie własne. 15

16 2. Formy prawne obrotu wierzytelnościami D U NIK Windykacja wierzytelno ci Wierzytelno handlowa Dostawa towarów i us ug CEDENT Warunkowa sprzeda wierzytelno ci Regulacja wierzytelno ci po jej odzyskaniu od d u nika Zwrot wierzytelno ci po bezskutecznej windykacji u d u nika CESJONARIUSZ Rysunek 2.2. Przebieg cesji wierzytelności z regresem do cedenta (przelew powierniczy) Źródło: opracowanie własne. KREDYTOBIORCA (d u nik kredytowy) Wierzytelno kredytowa Udzielenie kredytu Sp ata kredytu KREDYTODAWCA (cesjonariusz) Warunkowa sprzeda wierzytelno ci na zabezpieczenie sp aty wierzytelno ci kredytowej Zwrotny przelew wierzytelno ci po sp acie kredytu KREDYTOBIORCA (cedent) Rysunek 2.3. Przebieg cesji wierzytelności z regresem do cedenta (przelew powierniczy na zabezpieczenie) Źródło: opracowanie własne. 16

17 2.1. ce S ja w i er z y t el n o ś ci Zawarcie umowy cesji może nastąpić w celu wykonania zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartych umów zobowiązujących do przeniesienia wierzytelności, takich jak umowy: sprzedaży, zamiany czy darowizny (art KC). Przepisy prawa mogą przewidywać zakaz zbywania określonych wierzytelności. Może on mieć charakter bezwarunkowy lub warunkowy. Bezwzględny zakaz obrotu dotyczy przykładowo: wierzytelności niepieniężnych w przypadku banków (o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 PrBank), prawa odkupu (art KC), prawa pierwokupu (art KC), prawa dożywocia (art. 912 KC), prawa do wynagrodzenia za pracę (art. 84 KP), udziałów wspólników spółki cywilnej we wspólnym majątku wspólników i poszczególnych składnikach tego majątku (art KC). Po spełnieniu określonych warunków ustawa może dopuszczać też obrót pewnych wierzytelności. I tak, zastaw zwykły nie może być przeniesiony bez wierzytelności, którą zabezpiecza (art KC). Przeniesienie zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem (art. 17 ust. 1 ZastRejU). Zgodnie z art. 449 KC roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych, przewidziane w art KC, nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i zostały uznane na piśmie lub przyznane prawomocnym orzeczeniem. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki. Podobnie, hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza (art. 79 KWU). WAŻNE Dłużnik może zastrzec, że dana wierzytelność nie może być przedmiotem cesji bez udzielenia jego zgody. Zgodnie z art. 514 KC, jeżeli wierzytelność została stwierdzona na piśmie, klauzula stwierdzająca, że przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczna wobec cesjonariusza jedynie wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o zamieszczeniu takiego zastrzeżenia umownego lub nabywca wierzytelności w chwili dokonywania przelewu wiedział o zastrzeżeniu. Stwierdzenie wierzytelności pismem nie jest tożsame z wymogiem zachowania dla tej czynności formy pisemnej. Przepis art. 514 KC nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie do sposobu dokonania stwierdzenia wierzytelności pismem. Może więc być ono dokonane w dowolny sposób. Stwierdzenie istnienia wierzytelności może zatem nastąpić przez wystawienie faktury VAT zawierającej wszystkie niezbędne dane dla jej identyfikacji. Jej znaczenie jako dokumentu rozliczeniowego na gruncie prawa podatkowego (określającego, jakie dane konieczne z punktu widzenia jego celów powinna zawierać) nie wyłącza możliwości przypisania jej wystawieniu i doręczeniu skutków wynikających z prawa cywilnego (por. wyrok SN z 24 czerwca 2004 r., III CK 173/03). Do wierzytelności niezbywalnych z uwagi na właściwość zobowiązania zalicza się: wierzytelności publicznoprawne, wierzytelności wynikające z umów przedwstępnych i umów poręczenia, wierzytelności o ściśle osobistym charakterze (prawa autorskie, prawo do renty). 17

18 2. Formy prawne obrotu wierzytelnościami Ponadto przepisów o przelewie nie stosuje się do wierzytelności związanych z dokumentem na okaziciela lub zbywalnym w drodze indosu. Przeniesienie wierzytelności z dokumentu na okaziciela następuje poprzez przeniesienie własności dokumentu. Do przeniesienia własności dokumentu niezbędne jest jego wydanie (art. 517 KC). Stosownie do art. 516 KC cedent ponosi wobec cesjonariusza odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje. Za wypłacalność dłużnika w chwili dokonywania przelewu odpowiada on w zakresie, w jakim przyjął na siebie tę odpowiedzialność. W myśl art. 512 KC do momentu, gdy cedent nie zawiadomi dłużnika o przelewie, dłużnik może spełnić świadczenie do rąk poprzedniego wierzyciela (cedenta), ze skutkiem prawnym względem cesjonariusza. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. W przypadku cesji wierzytelności zapłata dokonana przez dłużnika na rzecz poprzedniego wierzyciela (cedenta) w związku z niewykonaniem przez tegoż wierzyciela obowiązku powiadomienia dłużnika o przeniesieniu wierzytelności powoduje jego odpowiedzialność kontraktową wobec nabywcy wierzytelności na zasadach ogólnych dotyczących wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania (wyrok SA w Katowicach z 18 grudnia 2003 r., I ACa 850/03). Zgodnie z art KC dłużnikowi przysługują przeciwko cesjonariuszowi wszelkie zarzuty, które miał on wobec cedenta w chwili powzięcia wiadomości o przelewie wierzytelności. Zarzuty mogą dotyczyć [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 64]: nieważności umowy będącej przedmiotem przelewu, nieważności umowy przelewu, odroczenia terminu spełnienia świadczenia, niespełnienia przez cedenta świadczenia wzajemnego, rozłożenia długu na raty, odroczenia zapłaty długu, zwolnienia z długu, umorzenia lub przedawnienia zobowiązania. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem cedenta, nawet wówczas, gdyby stała się ona wymagalna dopiero po otrzymaniu przez dłużnika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy wierzytelność przysługująca względem cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu (art KC). Dłużnik nie może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelności, która mu przysługuje względem zbywcy, jeżeli nabył ją po powzięciu wiadomości o przelewie (uchwała SN z 27 lipca 2006 r., III CZP 59/06). Zawarcie umowy cesji poprzedza wniosek o skup (przyjęcie przelewu) wierzytelności przez bank, złożony przez dotychczasowego wierzyciela. Wśród dokumentów wymaganych przez banki, dołączanych do wniosku, wyróżnia się dokumenty dotyczące [Heropolitańska, Kawaler, Kozioł, 1998, s. 55]: wierzytelności będących przedmiotem cesji (faktury, rachunki), prawnych zabezpieczeń cedowanych wierzytelności, 18

19 2.1. ce S ja w i er z y t el n o ś ci cedenta (dokumenty określające status prawny i kondycję finansową), dłużnika (dokumenty określające status prawny i kondycję finansową). Jeżeli wierzytelność stwierdzona jest pismem, cesja wierzytelności również powinna być dokonana w formie pisemnej (art. 511 KC). Stosownie do art. 78 KC do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności powoduje, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami (art. art. 74 KC). Realizacja cesji wierzytelności wywołuje określone konsekwencje na gruncie prawa podatkowego Cesja wierzytelności w prawie podatkowym Zagadnienie opodatkowania sprzedaży wierzytelności obejmuje podatek dochodowy (od osób fizycznych i prawnych), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Powstanie przysługującej przedsiębiorcy wierzytelności jest równoznaczne z powstaniem przychodu należnego w wysokości jej wartości, pomniejszonej o kwotę VAT należnego. W przypadku zbycia takiej wierzytelności własnej, powstałej w konsekwencji prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej, otrzymana przez cedenta cena (kwota pieniężna z tytułu zbycia wierzytelności) nie jest przychodem należnym. Stanowi bowiem spłatę wierzytelności, zaliczonej poprzednio do przychodów należnych (postanowienie Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 2 stycznia 2007 r., ZD/ /06; postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z 23 października 2006 r., nr DPD/415-13/60; wyrok WSA we Wrocławiu z 8 września 2005 r., I SA/Wr 340/04; wyrok NSA z 17 stycznia 2007 r., II FSK 115/06). Według Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 7 kwietnia 1999 r., SA/Sz 775/98) sprzedawca własnej wierzytelności uzyskuje dwa przychody: jeden w wysokości wartości nominalnej wierzytelności z tytułu umowy kreującej zbywaną wierzytelność oraz drugi w wysokości ceny uzyskanej za zbywaną wierzytelność z tytułu jej sprzedaży. Wskutek sprzedaży wierzytelności zbywca uzyskuje środki finan- 19

20 2. Formy prawne obrotu wierzytelnościami sowe z pierwszego przychodu w efekcie realizacji drugiego. Kosztem uzyskania drugiego przychodu jest wartość nominalna wierzytelności [Chudzik i inni, 2006, s ]. W przypadku umowy najmu, dzierżawy rzeczy lub praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze (umowa leasingu), których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący (wydzierżawiający) przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego (wydzierżawiającego) nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę (dzierżawcę) na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego (wydzierżawiającego) w dniu wymagalności zapłaty (art. 14 ust. 2b PDOFizU oraz art. 12 ust. 4b PDOPrU). W myśl art. 23 ust. 1 pkt 34 PDOFizU (art. 16 ust. 1 pkt 39 PDOPrU) strata cedenta w formie różnicy między wartością nominalną sprzedanej wierzytelności (łącznie z VAT) a faktycznie otrzymaną za nią zapłatą stanowi koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem że wierzytelność ta stanowiła poprzednio przychód należny. Dotyczy to więc jedynie wierzytelności własnych przedsiębiorcy (por. wyrok NSA z 17 stycznia 2007 r., II FSK 115/06). Opłaty pod postacią pobranych przez cesjonariusza odsetek i prowizji obniżają u cedenta podstawę wymiaru podatku dochodowego. Inaczej sprawa wygląda z wierzytelnością obcą, nabytą od innego podmiotu, niebędącą wynikiem działalności gospodarczej podatnika. W rezultacie zbycia takiej wierzytelności nie zostaje bowiem spełniony warunek zaliczenia jej do przychodów należnych [Chudzik i inni, 2006, s ]. Pobrane przez cesjonariusza opłaty nie mogą więc stanowić w takich okolicznościach kosztów uzyskania przychodów u cedenta. Należy równocześnie pamiętać o art. 9 ust. 3 PDOFizU 1 (art. 7 ust. 5 PDOPrU), zgodnie z którym o wysokość straty poniesionej w danym roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Kontrowersje budzi kwestia ustalenia wysokości straty ze sprzedaży wierzytelności. Problem sprowadza się do ustalenia wartości zbywanej wierzytelności z uwzględnieniem VAT (wartość brutto) czy bez VAT (kwota netto). Opinie w tym zakresie są rozbieżne. Za pierwszym rozwiązaniem przemawia fakt, że sprzedawana wierzytelność obejmuje również VAT. Przepisy mówią zaś o stracie ze sprzedaży, czyli różnicy między wartością wierzytelności a uzyskaną kwotą. Obowiązek wykazania przychodu należnego jest warunkiem zaliczenia straty do kosztów, nie determinuje natomiast jej wysoko- 1 Przepis art. 9 ust. 3 PDOFizU ma również zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 9 ust. 6 PDOFizU). 20

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Wykładowca: dr Janusz Orłowski Źródła zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe w prawie cywilnym mogą powstać na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem radca prawny Ryszard Stolarz Podstawowe sprawdzenie kontrahenta Działania, które powinno się podjąć przed podpisaniem określonej umowy. Są to działania,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

GDF SUEZ Energia Polska S.A.

GDF SUEZ Energia Polska S.A. GDF SUEZ Energia Polska S.A. Rytwiany, Maj 2015 Konferencja Koła Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Temat: Zobowiązania finansowe, ich realizacja i windykacja w świetle kodeksu cywilnego r.pr. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański 24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90 ) i 11.30 13.00 (90 ) 1. Pojęcie prawa cywilnego 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 6 lipca 2005 r., III CZP 40/05

Uchwała z dnia 6 lipca 2005 r., III CZP 40/05 Uchwała z dnia 6 lipca 2005 r., III CZP 40/05 Sędzia SN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy Prawo umów 1 Odpowiedzialność umowna obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy 2 Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 471 Dłużnik

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 56/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 października 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSA Władysław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 10/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 10/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 10/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2012 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa F.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I 1 Pojęcie i źródła prawa cywilnego pojęcie - prawo cywilne instytucje prawa cywilnego materialnego i proceduralnego przedmiot i zakres prawa cywilnego przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 grudnia 2003 r., I CK 7/03

Wyrok z dnia 18 grudnia 2003 r., I CK 7/03 Wyrok z dnia 18 grudnia 2003 r., I CK 7/03 Brak w umowie tzw. faktoringu niewłaściwego zastrzeżenia, że niespłacenie wierzytelności przez dłużnika powoduje jej powrót do faktoranta (cedenta), nie eliminuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Typy umów nazwanych i ich charakterystyka. Zasada swobody umów.

Temat szkolenia: Typy umów nazwanych i ich charakterystyka. Zasada swobody umów. Temat szkolenia: Typy umów nazwanych i ich charakterystyka. Zasada swobody umów. Wykładowca: dr Janusz Orłowski Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 61/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Transfer wierzytelności hipotecznych

Transfer wierzytelności hipotecznych Transfer wierzytelności hipotecznych 1) Rodzaje transferu wierzytelności hipotecznych Typy transakcji z uwzględniniem: 1.1. charakteru transakcji ( prosty przelew wierzytelności/ sekurytyzacja/ obrót wierzytelnościami/

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych

Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych JUSTYNA KOZIOŁ Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych Celem pracy jest omówienie instytucji zastawu rejestrowego i próba oceny jego skuteczności w zabezpieczaniu

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS?

Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS? Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS? Osoby prowadzące działalność gospodarczą niejednokrotnie dotyka problem braku środków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 76/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa A. T. przeciwko C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w B. z

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo