Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii"

Transkrypt

1 Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce Ponad 20lat Wystawa fotografii

2 Wystawa zosta³a zorganizowana z okazji Gali Publiczne uœwietniaj¹cej Dzieñ Pracownika Publicznych S³u b Zatrudnienia w Ma³opolsce 27 stycznia S³u by 2012 r. Zapraszamy Pañstwa do podró y Podró y Zatrudnienia pe³nej wspomnieñ. Przedstawiamy ekspozycjê pami¹tkowych w Ma³opolsce fotografii, dokumentuj¹cych rozwój publicznych s³u b zatrudnienia w Ma³opolsce. Razem z nami przypomnijcie sobie pocz¹tki s³u b zatrudnienia w regionie, pierwsze siedziby, wspó³pracowników. Zobaczcie jak siê zmieniliœmy my urzêdnicy, jak zmieni³y siê instytucje. Nowe siedziby, nowe procedury, kolejne inicjatywy, nowa rzeczywistoœæ. Zapraszamy! Ponad 20 lat

3 O nowoczesnych s³u bach zatrudnienia mówimy od 1989 r., jednak ich pocz¹tki siêgaj¹ dwudziestolecia miêdzywojennego. Polska by³a jednym z pierwszych krajów, które w 1919 r. powo³a³y pañstwow¹ s³u bê zatrudnienia. Pierwsz¹ powa n¹ form¹ walki z bezrobociem by³o utworzenia na mocy dekretu z 27 stycznia 1919 roku Pañstwowych Urzêdów Poœrednictwa Pracy. Lata dziewiêædziesi¹te przynios³y nie tylko radoœæ z wolnoœci, ale równie niepewnoœæ jutra. Wszystkiego trzeba by³o siê uczyæ. OdnaleŸæ w nowych regulacjach, przepisach. Publiczne s³u by zatrudnienia przesz³y dalek¹ drogê: od instytucji zajmuj¹cych siê wy³¹cznie bezrobotnymi i wyp³at¹ zasi³ków, do nowoczesnych instytucji œwiadcz¹cych szeroki zakres us³ug dla mieszkañców regionu, nie tylko bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy, ale i przedsiêbiorców, m³odzie y zainteresowanej swoim rozwojem. Kolejne lata przynios³y decentralizacjê i wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. W nowej rzeczywistoœci, zakres dzia³añ realizowanych przez publiczne s³u by zatrudnienia okreœli³a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecnie, nowoczesne s³u by zatrudnienia w Ma³opolsce, wspó³pracuj¹ z wieloma partnerami, instytucjami, organizacjami. Realizuj¹ ciekawe projekty, organizuj¹ wydarzenia aktywizuj¹ce mieszkañców regionu. W swoich dzia³aniach s¹ otwarte na Ma³opolan i ich potrzeby.

4 Wystawa zosta³a podzielona na kilka czêœci: Nowoczesny urz¹d. Profesjonalna obs³uga klienta i oferowane us³ugi. PSZ dla rynku pracy w regionie. Publiczne s³u by zatrudnienia tworz¹ ludzie. Siedziby. Uczymy siê od siebie, uczymy siê od innych. Z przedsiêbiorcami. Zdjêcia prezentuj¹ zmiany jakie zasz³y w ma³opolskich instytucjach rynku pracy wojewódzkim i powiatowych urzêdach pracy. Zarówno zmiany infrastrukturalne (nowe siedziby), proceduralne (nowe przepisy, regulacje, wytyczne, ale równie nowe mo liwoœci jakie da³y fundusze europejskie), jak i spo³eczne (wspó³praca z partnerami i organizacjami spo³ecznymi, otwarcie na nowe grupy). Zdjêcia wykorzystane na wystawie pochodz¹ ze zbiorów ma³opolskich Powiatowych Urzêdów Pracy oraz Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie. Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania tej ekspozycji.

5 Nowoczesny urz¹d Nowoczeœnoœæ i profesjonalizm. Ma³opolskie urzêdy pracy zmieniaj¹ siê. Nowe struktury, nowe zadania, procedury. Zmienia siê równie infrastruktura. Wprowadzane s¹ nowoœci elektroniczne do obs³ugi klienta, nowoczesne systemy rejestracji, czy informatyczne narzêdzia poszukiwania pracy. Wszystko to ma usprawniæ dzia³ania i otworzyæ na potrzeby klienta. W styczniu 2009 roku Powiatowy Urz¹d Pracy dla Powiatu Nowos¹deckiego wdro y³ system zarz¹dzania bezpieczeñstwa informacji zgodny z norm¹ ISO Na zdjêciu przedstawiciel firmy audytorskiej Pawe³ D¹browski wrêcza certyfikat ISO Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy Bogdanowi Go³yŸniakowi. Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowie, jako pierwszy w Polsce zastosowa³ nowoczesn¹ technologiê w poszukiwaniu pracy System Video CV. Zosta³ on udostêpniony klientom ju w listopadzie 2009 roku, umo liwiaj¹c w ten sposób wszystkim zainteresowanym podjêciem zatrudnienia szybki i ³atwy kontakt z pracodawcami. Nagrania w Systemie Video CV mo e dokonaæ ka da osoba pozostaj¹ca w ewidencji PUP w Tarnowie, a tak e s¹siaduj¹cych urzêdów pracy. Równie studenci tarnowskich szkó³ wy szych ucz¹cy siê zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym. Video CV posiada zainstalowan¹ instrukcjê, która prowadzi u ytkownika krok po kroku podaj¹c informacje konieczne do wykonywania kolejnych czynnoœci. Maksymalny czas nagrania to 5 minut, ale ka dy mo e dostosowaæ d³ugoœæ autoprezentacji do indywidualnych potrzeb.

6 Nowoczesny urz¹d Nowoczesna sala informacji zawodowej w Grodzkim Urzêdzie Pracy w Krakowie (oddana po remoncie w 2009 r.) W 2007 r. Powiatowy Urz¹d Pracy w Wadowicach zosta³ wyró niony w wojewódzkim konkursie Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce.

7 Profesjonalna obs³uga klienta Praworz¹dnoœæ i profesjonalizm to zasady, które powinny okreœlaæ ka dego urzêdnika pracownika publicznych s³u b zatrudnienia. Zawód to szczególny codzienne balanso wanie pomiêdzy sztywnymi procedurami, a trudnymi sytuacjami i problemami ludzkimi. Dlatego pracownicy publicznych s³u b zatrudnienia to równie osoby odporne na stres i bior¹ce odpowiedzialnoœæ za swoje dzia³ania. Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Limanowej podczas codziennych obowi¹zków. Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu stanowiska ds. rejestracji bezrobotnych. Na zdjêciu jeszcze w pierwszej siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu Zamku w Oœwiêcimiu.

8 Profesjonalna obs³uga klienta Pracownicy Urzêdu Pracy Powiatu Krakowskiego przy wykonywaniu codziennych obowi¹zków (na fotografii Jolanta Guzikowska oraz Agnieszka Nowak). Pracownicy Centrum Aktywizacji w Gorlicach (powsta³o r.) wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej PUP, która realizuje zadania w zakresie us³ug rynku pracy i instrumentów rynku pracy. Centrum Aktywizacji Zawodowej odpowiada za obs³ugê osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, nakierowan¹ na podejmowanie takich dzia³añ, które maj¹ wp³ywaæ na aktywizacjê i zatrudnienie swoich klientów, a tak e za udzielanie kompleksowej pomocy pracodawcom w rozwi¹zywaniu ich potrzeb i problemów zwi¹zanych z rynkiem pracy. Od grudnia 2010 roku CAZ funkcjonuje w nowo wyremontowanej czêœci urzêdu.

9 PSZ dla rynku pracy w regionie Oprócz standardowych dzia³añ na rzecz osób bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy, zaiteresowanych swoim rozwojem, pozyskiwaniem funduszy unijnych czy przedsiêbiorców, publiczne s³u by zatrudnienia wychodz¹ z inicjatyw¹ ró norodnych przedsiêwziêæ wp³ywaj¹cych pozytywnie na rynek pracy w regionie. Wydarzenia promuj¹ce lokalne firmy, seminaria tematyczne, dni otwarte instytucji publiczne s³u by zatrudnienia s¹ aktywnym podmiotem na rynku pracy. Otwarcie Regionalnych Targów Pracy, zorganizowanych w dniu 30 czerwca 2010 r. w Hali Sportowej Jaskó³ka w Tarnowie -Moœcicach. Na zdjêciu od lewej stoj¹: Pan Roman Ciepiela Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Pan Stanis³aw Dydusiak Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Tarnowie, Pan Mieczys³aw Kras Starosta Tarnowski, Pan Józef Ma³ek Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w D¹browie Tarnowskiej oraz Pan S³awomir Kolasiñski Skarbnik Miasta Tarnowa. W 2011 r. Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie ju trzeci raz z rzêdu zorganizowa³ Dni Otwarte dla Projektodawców POKL Pomocna D³oñ. Wydarzenie jest adresowane do firm, instytucji, organizacji, które s¹ zainteresowane ubieganiem siê o dofinansowanie ze œrodków unijnych. Wydarzenie ma na celu promocjê Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, mo liwoœci jakie daj¹ fundusze europejskie oraz korzyœci jakie przynosz¹ regionowi.

10 PSZ dla rynku pracy w regionie W dniach Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie wraz z Komisj¹ Europejsk¹ zorganizowa³ seminarium Wp³yw kryzysu na sytuacjê starszych pracowników: wyzwania i podejmowane dzia³ania PSZ. Wydarzenie zgromadzi³o przedstawicieli instytucji unijnych, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, w³adz regionu, przedstawicieli publicznych s³u b zatrudnienia oraz organizacji, stowarzyszeñ, instytucji zwi¹zkowych z ca³ej Polski. Podczas wydarzenia przedstawiciele Komisji przedstawili wyniki badañ dotycz¹cych pozycji osób 50 + na europejskim rynku pracy. Wydarzenie by³o okazj¹ do dyskusji nad wynikami badañ, jak równie do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie aktywizacji tych osób. W dniu 30 czerwca 2011 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu odby³y siê I Powiatowe Targi Pracy pod patronatem Starosty Olkuskiego, zorganizowane przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Olkuszu.Targi by³y okazj¹ do zapoznania siê z ofert¹ firm z regionu, a dla przedsiêbiorców mo liwoœci¹ rekrutacji pracowników. Odwiedzaj¹cy mogli zaœ sprawdziæ swoje umiejêtnoœci podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawc¹.

11 PSZ dla rynku pracy w regionie W czerwcu 2005 roku na rynku w Chrzanowie Powiatowy Urz¹d Pracy w Chrzanowie zorganizowa³ Gie³dê Pracy pn. I ty jesteœ Europejczykiem, na której osoby bezrobotne z powiatu chrza nowskiego mog³y znaleÿæ oferty pracy, sta y, przygotowañ zawodowych oraz szkoleñ. Lokalni pracodawcy, jednostki szkol¹ce, agencje pracy tymczasowej i Powiatowe Urzêdy Pracy z Olkusza, Oœwiêcimia oraz Jaworzna prezentowa³y swoje oferty. Gie³da Pracy promowa³a dzia³ania w ramach projektów Szansa I Bis dla bezrobotnej m³odzie y oraz Szansa II Bis dla osób d³ugotrwale bezro botnych. Projekty s¹ wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo ³ecznego. W roku 2005 w VII edycji Targów Gospo darczych Gmin Powiœla D¹browskiego, wziê³a udzia³ rekordowa liczba wystawców oferuj¹cych towary i us³ugi z takich dziedzin jak produkcja rolna, budownictwo, motoryzacja, us³ugi turystyczne, ubezpieczeniowe i bankowe, wyroby rzemios³a artystycznego i produkty spo ywcze. Impreza umo liwia zaprezentowanie siê ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom oraz nawi¹zanie kontaktów handlowych i us³ugowych. Targi s¹ istotnym elementem wp³ywaj¹cym na rozwój i promocjê powiatu d¹browskiego.

12 Publiczne s³u by zatrudnienia tworz¹ ludzie Obecny kszta³t publicznych s³u b zatrudnienia zawdziêczamy przede wszystkim wieloletniej, wytê onej i odpowiedzialnej pracy wielu osób. Pracownicy urzêdów pracy, tak jak w ka dej firmie, stanowi¹ najwa niejsze ogniwo instytucji. Zarówno ci, którzy tworzyli publiczne s³u by zatrudnienia, ci co pracowali w nich przez wiele lat i obecnie s¹ na emery turze, jak i ci, z bardzo krótkim sta em, odcisnêli i wci¹ odciskaj¹ swój œlad. Dyrektorzy i kierownicy wydzia³ów Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu oraz kierownicy rejonowych urzêdów pracy z woje wództwa nowos¹deckiego 1998 r. Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu pracuj¹cy na stanowisku do spraw rejestracji bezrobotnych. Zdjêcie zrobione zosta³o w latach 90 tych, w pierwszej siedzibie urzêdu pracy Zamku w Oœwiêcimiu.

13 Publiczne s³u by zatrudnienia tworz¹ ludzie W ma³opolskich s³u bach zatrudnienia pracuj¹ urzêdnicy naprawdê z d³ugim sta em. Ich zaanga owanie i doœwiadczenie jest nieocenione. Na zdjêciu Pani Jolanta Siwak, Pracownik GUP Kraków, 32 lata doœwiadczenia w Publicznych S³u bach Zatrudnienia. Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Miechowie.

14 Publiczne s³u by zatrudnienia tworz¹ ludzie Kadra pracownicza zatrudniona w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Bochni w 1999 roku Pracownicy Urzêdu Pracy Powiatu Krakowskiego (UPPK) podczas II Kongresu Ziemi Krakowskiej, 8-9 listopada 2010 r. Organizatorem wydarzenia by³ UPPK. Na Kongres zaproszono oko³o 500 osób poszukuj¹cych pracy oraz pracodawców. Celem organizowanego spotkania by³o miêdzy innymi promowanie us³ug urzêdu wœród pracodawców i osób bezrobotnych, a tak e spotkanie z partnerami rynku pracy i absolwentami szkoleñ oraz sta y.

15 Siedziby Jak zmienia³y siê nasze siedziby? Przez lata funkcjonowania publicznych s³u b zatrudnienia w regionie, wiele siê zmieni³o. Tu zmieni³a siê Dyrekcja, tam wiêkszoœæ kierownictwa, niektóre powiatowe urzêdy pracy doczeka³y siê przeprowadzki do nowej siedziby. Budowa pierwszej siedziby Powiatowego Urzêdu Pracy w Suchej Beskidzkiej w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Hotel Beskidy. Ponad 10 lat temu, tak wygl¹da³ budynek, w którym mieœci³ siê Powiatowy Urz¹d Pracy w Proszowicach.

16 Siedziby Rok 1994 Otwarcie filii Powiatowego Urzêdu Pracy w Krynicy-Zdroju. Uroczystego otwarcia dokonuje ówczesny burmistrz miasta Jan Golba. Na zdjêciu z prawej: Dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy Pani Stanis³awa Skwar³o. W 2008 roku mia³o miejsce uroczyste otwarcie Klubu Pracy w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Wieliczce. Udzia³ wziêli min. Pan Jacek Juszkiewicz Starosta Wielicki, Pan Miros³aw Mrozowski Wicestarosta Wielicki; Pan Tadeusz Mysiñski Dyrektor PUP, Pani Barbara Skibska Z-ca Dyrektora PUP ds. organiza cyjnych, Pani Ryszarda Zakrzewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pan Roman Koszyk Przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wieliczce.

17 Siedziby Rok 2002 otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu W 2007 r. budynek Powiatowego Urzêdu Pracy w Brzesku dosiêg³a powódÿ tysi¹clecia. W nocy z 9 na 10 lipca 1997 r. w wyniku wyst¹pienia wód rzeki Uszwicy dosz³o do zalania budynku administracyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Brzesku zlokalizowanego przy ul. Pi³sudskiego 19.Zalaniu, a co za tym idzie zniszczeniu, uleg³y piwnice budynku, w których zlokalizowane by³y miêdzy innymi sk³adnica akt, archiwum kart osób bezrobotnych oraz klub pracy. Na zdjêciu jeden ze sposobów odzyskiwania akt bezrobotnych.

18 Uczymy siê od siebie, uczymy siê od innych Wizyty studyjne, spotkania z zagranicznymi goœæmi, wspó³praca z partnerami z zaprzyjaÿnionych urzêdów. Urzêdy pracy korzystaj¹ z doœwiadczeñ innych, obserwuj¹ jak funkcjonuj¹ pewne rozwi¹zania. Te dobre próbuj¹ dostosowaæ do w³asnych warunków. Wizyta pracowników S³owackich S³u b Zatrudnienia w Powiatowym Urzêdzie Pracy na nowos¹decczyÿnie. Delegacjê przedstawicieli s³u b zatrudnienia ze szczebla ministerialnego, krajowego i powiatowego przyjmowa³ Dyrektor PUP dla Powiatu Nowos¹deckiego Bogdan Go³yŸniak. Wizyta studyjna przedstawicieli Powiatowego Urzêdu Pracy w Myœlenicach w Brukseli.

19 Uczymy siê od siebie, uczymy siê od innych W dniu 7 maja 2009 roku przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, pracodawców i zwi¹zków zawodowych z Wieliczki i Myœlenic uczestniczyli w spotkaniu w Urzêdzie Pracy w Republice S³owacji w Starej Lubowni. W spotkaniu ze strony Powiatu Wielickiego uczestniczyli miêdzy innymi Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, V-ce Starosta Miros³aw Mrozowski, Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Wieliczce Tadeusz Mysiñski i V-ce Przewodnicz¹cy Powiatowej Rady Zatrudnienia Janusz Kmiecik. Ze strony s³owackiej uczestniczy³a Dyrektor Urzêdu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni Pani Anna Aftanasová oraz przedstawiciele s³owackiej Rady Zatrudnienia. Spotkanie by³o pocz¹tkiem wspó³pracy Powiatowych Urzêdów Pracy w Wieliczce i Myœlenicach z Urzêdem Pracy w Starej Lubowni. Wspó³praca polskich i brytyjskich s³u b zatrudnienia w latach dziewiêædziesi¹tych. Korzystaliœmy z ich rad, korzystaliœmy z doœwiadczeñ.

20 Uczymy siê od siebie, uczymy siê od innych Wizyta ksiê nej Anny w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych. Na zdjêciu: spotkanie z przedstawicielami publicznych s³u b zatrudnienia ówczesnego województwa krakowskiego. Delegacja przedstawicieli ma³opolskich instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleñ w Orange w Lyonie (w ramach wizyty studyjnej dotycz¹cej potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drog¹ nieformaln¹, ).

21 Z przedsiêbiorcami Lepiej, szybciej, sprawniej urzêdnik dla biznesu. Jednym z wa nych partnerów publicznych s³u b zatrudnienia s¹ pracodawcy z regionu. Dlatego urzêdy pracy nie poprzestaj¹ na standardowych us³ugach dla przedsiêbiorców. Projekty unijne, kampanie promocyjne, kongresy czy targi to tylko niektóre z podejmowanych inicjatyw. Codzienna praca w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Limanowej Poœrednicy Pracy obs³uguj¹cy pracodawcê. Rok 2007 Podpisanie porozumienia z pracodawcami ziemi chrzanowskiej na rzecz propagowania idei przedsiê biorczoœci, promocji kszta³cenia ustawicznego oraz poprawy jakoœci kszta³cenia zawodowego. Na zdjêciu: sygnatariusze porozumienia.

22 Z przedsiêbiorcami W dniach 6-14 maja 2009 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, odby³a siê kampania na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoœci pn. Europejski Tydzieñ Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. W ramach tej akcji Powiatowy Urz¹d Pracy w Wadowicach 12 maja 2009 roku przygotowa³ spotkanie dla przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z powiatu wadowickiego oraz dla m³odzie y zainteresowanej za³o eniem dzia³alnoœci gospodarczej. Oprócz tego PUP w Wadowicach zorganizowa³ lekcje przedsiêbiorczoœci dla m³odzie y oraz spotkanie dla przedsiêbiorców z regionu. Podczas tych spotkañ uczestnicy mogli uzyskaæ informacje na temat mo liwoœci, jakie daj¹ fundusze europejskie w tworzeniu, czy modernizacji przedsiêbiorstwa. Wrêczenie dyplomów i statuetek pracodawcom i ich przedstawicielom z powiatu bocheñskiego, którzy wspó³pracowali w zakresie wypracowania modelu zatrudnienia wspomaganego osób niepe³nosprawnych Uhonorowanie pracodawców odby³o siê podczas konferencji podsumowuj¹cej projekt Trener Pracy zatrudnienie wspomagane osób niepe³nosprawnych 2010.

23 Z przedsiêbiorcami W 2011 roku projekt Woje wódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie Ma³opolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, obchodzi³ 5-lecie istnienia. 17 czerwca odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca realizacjê projektu oraz badanie ma³opolskich pracodawców. Podczas spotkania uczestnicy odpowiadali na pytania: Jacy pracownicy byli najbardziej po ¹dani na rynku pracy w 2010 roku? W jakich zawodach pracodawcy mieli problemy z rekrutacj¹? Jakie luki kompeten cyjne dostrzegli? Jakim potencja³em dysponuj¹ firmy szkoleniowe? Jednym z najlepszych sposobów nauki jest zbieranie doœwiadczeñ od innych. Wychodz¹c z tego za³o enia, projekt Wojewódzkiego Urzêdu Pracy organizuje dla pracowników ma³opolskich urzêdów wizyty studyjne u lokalnych przedsiê biorców, podczas których uczestnicy ucz¹ siê, jak profesjonalnie obs³u yæ inwestora. W paÿdzierniku 2011 roku wizyta studyjna odby³a siê w Tarnowskiem Klasterze Przemy s³owym.wizyty s¹ organizowane ramach projektu Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie pod nazw¹ Partnerstwo na rzecz œwiadczenia us³ug dla inwestorów pozyskuj¹cych kadry oraz us³ug outplacemento wych. Partnerstwo skupia w swych szeregach ponad 100 ma³opolskich instytucji odpowiedzialnych za obs³ugê pracodawcy. Wœród Partnerów przewa aj¹ urzêdy miast i gmin oraz powiatowe urzêdy pracy. Dla Partnerów organizowane s¹ szkolenia w zakresie obs³ugi inwestora. Wa nym elementem s¹ równie wizyty studyjne. Maj¹ one na celu pokazanie takich dobrych praktyk, które stan¹ siê inspiracj¹ dla innych urzêdów.na zdjêciu: Prezes Zarz¹du Zak³adów Elementów Konstrukcyjnych oprowadza uczestników wizyty po hali produkcyjnej. Fot. ukasz Fus.

24 Oferowane us³ugi Us³ugi realizowane na rzecz Ma³opolan Pierwsze dotacje przyznane w latach dziewiêædziesi¹tych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Suchej Beskidzkiej. 21 stycznia 2010 r. podpisanie umowy w ramach kampanii spo³ecznej wspierania osób niepe³nosprawnych pn. (nie)pe³nosprawni w pracy i biznesie w powiecie myœlenickim. Jednym z elementów kampanii by³ konkurs literacki skierowany do m³odzie y szkó³ ponadgimnazjalnych dotycz¹cy aktywnoœci osób niepe³nosprawnych.

25 Oferowane us³ugi 9 paÿdziernika 2010 roku w Szkolnym Schronisku M³odzie owym w Brzesku odby³a siê konferencja pod has³em Wspólnie na rzecz osób niepe³nosprawnych. Impreza, organizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery by³a przedsiêwziêciem realizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy M³odzie y w Tarnowie oraz Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzesku. Patronat nad ca³oœci¹ objê³o Starostwo Powiatowe w Brzesku. Celem konferencji by³a wymiana doœwiadczeñ zwi¹zanych ze wspó³prac¹ z osobami niepe³nosprawnymi, informacji odnoœnie œwiadczonych us³ug, mo liwoœciach pomocy finansowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych oraz ulg dla pracodawców. 19 lipca 2011 r. Powiatowy Urz¹d Pracy w Zakopanem zorganizowa³ konferencjê dotycz¹c¹ ekonomii spo³ecznej i elastycznych form zatrudniania w ramach projektu "Kierunek - praca". Projekt jest inicjatyw¹ zakopiañskiego PUP w dziedzinie aktywizacji bezrobotnych kobiet z powiatu tatrzañskiego, które chc¹ powróciæ na rynek pracy. Na zdjêciu: Starosta tatrzañski, Andrzej G¹sienica Makowski (pi¹ty od lewej), Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Zakopanem, Jan G¹sienica Walczak (czwarty od lewej), Zastêpca Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Zakopanem Krystyna Grzeszczak (pierwsza od lewej).

26 Oferowane us³ugi W 2009 roku, przy wspó³pracy Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych im. J. Paw³a II, Powiatowy Urz¹d Pracy w Gorlicach zorganizowa³ Targi Pracy. W ramach targów osoby bezrobotne i poszukuj¹ce pracy oraz m³odzie szkolna z terenu powiatu gorlickiego mia³y okazjê zapoznaæ siê z ofert¹ lokalnych firm i instytucji. Swoje stanowiska zaprezentowa³o na targach 9 wystawców. W ramach targów odby³ siê równie cykl prezentacji oraz spotkañ informacyjno warsztatowych prowadzonych przez doradców zawodowych. W imprezie wziê³o udzia³ oko³o 400 osób w przedziale wiekowym od 17 do 60 lat. Dwa województwa w Polsce Ma³opolska oraz Wielkopolska otrzyma³y w 2008 roku, od Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, zgodê na organizacjê Europejskiego Dnia Pracy. Wydarzenie mia³o miejsce w trzech miastach województwa ma³opolskiego: Krakowie, Tarnowie i Nowym S¹czu. Podczas Europejskiego Dnia Pracy mieszkañcy mogli skorzystaæ z warsztatów, zapoznaæ siê z ofertami instytucji edukacyjnych, szkoleniowych, jêzykowych, ofertami pracy w kraju i zagranic¹, uzyskaæ informacje dotycz¹ce praw i obowi¹zków przed podjêciem zatrudnienia za granic¹ oraz po powrocie do Polski. Mieszkañcy mogli równie spotkaæ siê z doradcami zawodowymi. Na zdjêciu doradca zawodowy z Powiatowego Urzêdu Pracy w Proszowicach, podczas Europejskiego Dnia Pracy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

27 Oferowane us³ugi Uczestniczki szkolenia zawodowego decoupage zorganizowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Suchej Beskidzkiej. W 2010 roku projekt Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie ABC Gospodarki Spo³ecznej otrzyma³ wyró nienie w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dobre Praktyki EFS. Projekt otrzyma³ tytu³ Najlepsza inwestycja w cz³owieka. G³ównym celem projektu by³a integracja zawodowa osób wykluczonych spo³ecznie. W celu aktywizacji osób zagro onych i wykluczonych wykorzystano model trenera zatrudnienia wspieranego. Jego innowacyjnoœæ i oryginalnoœæ polega na zastosowaniu coachingu do aktywizacji spo³ecznej i zawodowej osób d³ugotrwale bezrobotnych. Obecnie wypracowany model jest upowszechniany w instytucjach rynku pracy w ramach kolejnego projektu WUP Holownik nowa us³uga aktywizacji zawodowej. Na zdjêciu Minister Rozwoju Regionalnego El bieta Bieñkowska z laureatami konkursu.

28 Oferowane us³ugi Od 2010 roku, 8 czerwca oficjalnie obchodzony jest w naszym regionie jako Ma³opolski Dzieñ Uczenia siê przez Ca³e ycie. Koordynatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie. W organizacjê Ma³opolskiego Dnia Uczenia siê przez Ca³e ycie w 2011 r. w³¹czy³o siê ponad 100 ma³opolskich instytucji, które oferowa³y za darmo warsztaty, szkolenia, seminaria, gry, pikniki, porady. W ca³ym regionie, tego dnia odby³o siê ponad 200 wydarzeñ, w których mo na by³o wzi¹æ udzia³ ca³¹ rodzin¹. Ide¹ Dnia jest propagowanie wœród mieszkañców regionu postawy otwartej na edukacjê oraz pokazywanie im korzyœci, jakie niesie za sob¹ uczenie siê. Od trzech lat ma³opolskie instytucje w³¹czaj¹ siê w Ogólnopolski Tydzieñ Kariery. Koordynatorem lokalnym wydarzenia w Ma³opolsce jest Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie. Setki wydarzeñ w ró nych miejscach regionu. Szkolenia, warsztaty, dni otwarte, spotkanie z doradcami zawodowymi. Wœród instytucji organizatorów s¹ poradnie psychologiczno pedagogiczne, ochotnicze hufce pracy, biura karier wy szych uczelni, powiatowe i wojewódzki urz¹d pracy, szko³y, zak³ady szkolenia zawodowego, centra kszta³cenia praktycznego, firmy szkoleniowe. Wydarzenie adresowane s¹ do wszystkich tych, którzy zainteresowani s¹ swoim rozwojem, do tych którzy stoj¹ przed wyborem w³asnej œcie ki kariery. Na zdjêciu stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków, Zespo³u Zamiejscowego w Tarnowie, podczas Dnia Otwartego.

29 Podziêkowania i refleksje Czes³awa Ostrowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Sprawne funcjonowanie s³u b zatrudnienia wymaga perfekcyjnej koordynacji wielu za³o onych dzia³añ. Nak³ada to na pracowników wszystkich szczebli obowi¹zek profesjonalizmu, zaanga owania i odpowiedzialnoœci, a tak e ogromnej wra liwoœci. To trudna s³u ba, a osoby, które j¹ pe³ni¹ musz¹ sprostaæ coraz to nowym wyzwaniom i oczekiwaniom. Dziêkujê Pañstwu za wysi³ek w poszukiwaniu rozwiazañ trudnych problemów wspó³czesnego rynku pracy i przekazujê serdeczne yczenia wszelkiej pomyœlnoœci zarówno w yciu osobistym, jak i zawodowym. Marek Sowa Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego W ci¹gu 20 lat w Ma³opolsce (ponad 90 lat w Polsce), Publiczne S³u by Zatrudnienia funkcjonowa³y w zmiennych, skrajne ró nych warunkach. Teraz staj¹ przed nimi zupe³nie nowe wyzwania ju nie restrukturyzacja przemys³u i zwi¹zane z ni¹ zmiany na rynku pracy, a np. oferta dla osób wracaj¹cych do Polski z emigracji zarobkowej, czy aktywnoœæ zawodowa osób w wieku 50+. Cieszê siê, e s³u by coraz lepiej odnajduj¹ siê w wolnorynkowej rzeczywistoœci. Trzymam kciuki za wszystkich pracowników i yczê, eby szczególnie w czasie kryzysu potrafili twórczo i konstruktywnie wspó³pracowaæ ze swoimi partnerami biznesem, osobami poszukuj¹cymi pracy oraz samorz¹dem ró nych szczebli. Roman Ciepiela Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego Pracownik publicznych s³u b zatrudnienia to trudny zawód. Z jednej strony przepisy, regulacje, z drugiej sprawy ludzkie. Dlatego w Pañstwa pracy tak wa na jest znajomoœæ drugiego cz³owieka i otwartoœæ na jego potrzeby. To praca ludzi dla ludzi. Za to wszystko, jak równie za profesjonalizm i zaanga owanie, które wk³adacie w pracê na rzecz regionu i Ma³opolan przez te wszystkie lata serdecznie dziêkujê.

30 Podziêkowania i refleksje Ma³gorzata Lechowicz Dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki Moja wspó³praca z Publicznymi S³u bami Zatrudnienia trwa od wielu lat. By³am œwiadkiem i uczestnikiem sukcesów i zmian w obszarze rynku pracy, kiedyœ jako pracownik Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, obecnie jako sprawuj¹cy nadzór z ramienia Wojewody Ma³opolskiego. Ceniê sobie oddanie z jakim anga uj¹ siê pracownicy Publicznych S³u b Zatrudnienia w trudn¹, codzienn¹ pracê. Pragnê równie zaznaczyæ, e wi¹ ê du e nadzieje w przysz³e wspólne dzia³ania, w formie ró norodnych inicjatyw i projektów, które przyczyni¹ siê do poprawy sytuacji spo³ecznej i zawodowej mieszkañców ma³opolski. Robert Broad United Kingdom Chartered Institute of Personnel and Development The opportunity to cooperate with the WUP has been the most exciting and significant in my working career. It was the chance to contribute to the development of an organisation during a period of great change in Poland. Much credit must go to Director Martynuska, who saw the importance and relevance that a different approach to staff training could make to the staff in the WUP. Little did I know that the trip I made in June 1991 would be the first of many continuing into the 21st century. Finally, and most importantly, I have made lasting friendships which will continue to draw me back to Krakow long after my work with the WUP has finished. Specjalista Brytyjskiego Instytutu Rozwoju Kadr (by³y pracownik publicznych s³u b zatrudnienia, w latach dziewiêædziesi¹tych wdra aj¹cy projekty finansowane z Funduszu Know How) Okres wspó³pracy z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Krakowie (w latach dziewiêædziesi¹tych przyp.) uznajê za najbardziej ekscytuj¹cy i znacz¹cy w mojej karierze zawodowej. Wspólnie przyczynialiœmy siê do rozwoju organizacji w okresie wielkich zmian w Polsce. Chcia³bym wyraziæ swoje uznanie dla Dyrektora Andrzeja Martynuski, który czu³ wagê i znaczenie innego podejœcia do szkoleñ pracowników. Wtedy nie wiedzia³em, e moja podró do Polski, w czerwcu 1991 r., bêdzie jedn¹ z wielu, które odbywa³em do Polski ju póÿniej, w XXI wieku. Co najwa niejsze jednak, to to, e wspó³praca z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Krakowie, mimo e ju formalnie zakoñczona, przerodzi³a siê w trwa³e przyjaÿnie, dziêki którym wci¹ wracam do Krakowa.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo