Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii"

Transkrypt

1 Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce Ponad 20lat Wystawa fotografii

2 Wystawa zosta³a zorganizowana z okazji Gali Publiczne uœwietniaj¹cej Dzieñ Pracownika Publicznych S³u b Zatrudnienia w Ma³opolsce 27 stycznia S³u by 2012 r. Zapraszamy Pañstwa do podró y Podró y Zatrudnienia pe³nej wspomnieñ. Przedstawiamy ekspozycjê pami¹tkowych w Ma³opolsce fotografii, dokumentuj¹cych rozwój publicznych s³u b zatrudnienia w Ma³opolsce. Razem z nami przypomnijcie sobie pocz¹tki s³u b zatrudnienia w regionie, pierwsze siedziby, wspó³pracowników. Zobaczcie jak siê zmieniliœmy my urzêdnicy, jak zmieni³y siê instytucje. Nowe siedziby, nowe procedury, kolejne inicjatywy, nowa rzeczywistoœæ. Zapraszamy! Ponad 20 lat

3 O nowoczesnych s³u bach zatrudnienia mówimy od 1989 r., jednak ich pocz¹tki siêgaj¹ dwudziestolecia miêdzywojennego. Polska by³a jednym z pierwszych krajów, które w 1919 r. powo³a³y pañstwow¹ s³u bê zatrudnienia. Pierwsz¹ powa n¹ form¹ walki z bezrobociem by³o utworzenia na mocy dekretu z 27 stycznia 1919 roku Pañstwowych Urzêdów Poœrednictwa Pracy. Lata dziewiêædziesi¹te przynios³y nie tylko radoœæ z wolnoœci, ale równie niepewnoœæ jutra. Wszystkiego trzeba by³o siê uczyæ. OdnaleŸæ w nowych regulacjach, przepisach. Publiczne s³u by zatrudnienia przesz³y dalek¹ drogê: od instytucji zajmuj¹cych siê wy³¹cznie bezrobotnymi i wyp³at¹ zasi³ków, do nowoczesnych instytucji œwiadcz¹cych szeroki zakres us³ug dla mieszkañców regionu, nie tylko bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy, ale i przedsiêbiorców, m³odzie y zainteresowanej swoim rozwojem. Kolejne lata przynios³y decentralizacjê i wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. W nowej rzeczywistoœci, zakres dzia³añ realizowanych przez publiczne s³u by zatrudnienia okreœli³a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecnie, nowoczesne s³u by zatrudnienia w Ma³opolsce, wspó³pracuj¹ z wieloma partnerami, instytucjami, organizacjami. Realizuj¹ ciekawe projekty, organizuj¹ wydarzenia aktywizuj¹ce mieszkañców regionu. W swoich dzia³aniach s¹ otwarte na Ma³opolan i ich potrzeby.

4 Wystawa zosta³a podzielona na kilka czêœci: Nowoczesny urz¹d. Profesjonalna obs³uga klienta i oferowane us³ugi. PSZ dla rynku pracy w regionie. Publiczne s³u by zatrudnienia tworz¹ ludzie. Siedziby. Uczymy siê od siebie, uczymy siê od innych. Z przedsiêbiorcami. Zdjêcia prezentuj¹ zmiany jakie zasz³y w ma³opolskich instytucjach rynku pracy wojewódzkim i powiatowych urzêdach pracy. Zarówno zmiany infrastrukturalne (nowe siedziby), proceduralne (nowe przepisy, regulacje, wytyczne, ale równie nowe mo liwoœci jakie da³y fundusze europejskie), jak i spo³eczne (wspó³praca z partnerami i organizacjami spo³ecznymi, otwarcie na nowe grupy). Zdjêcia wykorzystane na wystawie pochodz¹ ze zbiorów ma³opolskich Powiatowych Urzêdów Pracy oraz Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie. Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania tej ekspozycji.

5 Nowoczesny urz¹d Nowoczeœnoœæ i profesjonalizm. Ma³opolskie urzêdy pracy zmieniaj¹ siê. Nowe struktury, nowe zadania, procedury. Zmienia siê równie infrastruktura. Wprowadzane s¹ nowoœci elektroniczne do obs³ugi klienta, nowoczesne systemy rejestracji, czy informatyczne narzêdzia poszukiwania pracy. Wszystko to ma usprawniæ dzia³ania i otworzyæ na potrzeby klienta. W styczniu 2009 roku Powiatowy Urz¹d Pracy dla Powiatu Nowos¹deckiego wdro y³ system zarz¹dzania bezpieczeñstwa informacji zgodny z norm¹ ISO Na zdjêciu przedstawiciel firmy audytorskiej Pawe³ D¹browski wrêcza certyfikat ISO Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy Bogdanowi Go³yŸniakowi. Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowie, jako pierwszy w Polsce zastosowa³ nowoczesn¹ technologiê w poszukiwaniu pracy System Video CV. Zosta³ on udostêpniony klientom ju w listopadzie 2009 roku, umo liwiaj¹c w ten sposób wszystkim zainteresowanym podjêciem zatrudnienia szybki i ³atwy kontakt z pracodawcami. Nagrania w Systemie Video CV mo e dokonaæ ka da osoba pozostaj¹ca w ewidencji PUP w Tarnowie, a tak e s¹siaduj¹cych urzêdów pracy. Równie studenci tarnowskich szkó³ wy szych ucz¹cy siê zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym. Video CV posiada zainstalowan¹ instrukcjê, która prowadzi u ytkownika krok po kroku podaj¹c informacje konieczne do wykonywania kolejnych czynnoœci. Maksymalny czas nagrania to 5 minut, ale ka dy mo e dostosowaæ d³ugoœæ autoprezentacji do indywidualnych potrzeb.

6 Nowoczesny urz¹d Nowoczesna sala informacji zawodowej w Grodzkim Urzêdzie Pracy w Krakowie (oddana po remoncie w 2009 r.) W 2007 r. Powiatowy Urz¹d Pracy w Wadowicach zosta³ wyró niony w wojewódzkim konkursie Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce.

7 Profesjonalna obs³uga klienta Praworz¹dnoœæ i profesjonalizm to zasady, które powinny okreœlaæ ka dego urzêdnika pracownika publicznych s³u b zatrudnienia. Zawód to szczególny codzienne balanso wanie pomiêdzy sztywnymi procedurami, a trudnymi sytuacjami i problemami ludzkimi. Dlatego pracownicy publicznych s³u b zatrudnienia to równie osoby odporne na stres i bior¹ce odpowiedzialnoœæ za swoje dzia³ania. Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Limanowej podczas codziennych obowi¹zków. Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu stanowiska ds. rejestracji bezrobotnych. Na zdjêciu jeszcze w pierwszej siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu Zamku w Oœwiêcimiu.

8 Profesjonalna obs³uga klienta Pracownicy Urzêdu Pracy Powiatu Krakowskiego przy wykonywaniu codziennych obowi¹zków (na fotografii Jolanta Guzikowska oraz Agnieszka Nowak). Pracownicy Centrum Aktywizacji w Gorlicach (powsta³o r.) wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej PUP, która realizuje zadania w zakresie us³ug rynku pracy i instrumentów rynku pracy. Centrum Aktywizacji Zawodowej odpowiada za obs³ugê osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, nakierowan¹ na podejmowanie takich dzia³añ, które maj¹ wp³ywaæ na aktywizacjê i zatrudnienie swoich klientów, a tak e za udzielanie kompleksowej pomocy pracodawcom w rozwi¹zywaniu ich potrzeb i problemów zwi¹zanych z rynkiem pracy. Od grudnia 2010 roku CAZ funkcjonuje w nowo wyremontowanej czêœci urzêdu.

9 PSZ dla rynku pracy w regionie Oprócz standardowych dzia³añ na rzecz osób bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy, zaiteresowanych swoim rozwojem, pozyskiwaniem funduszy unijnych czy przedsiêbiorców, publiczne s³u by zatrudnienia wychodz¹ z inicjatyw¹ ró norodnych przedsiêwziêæ wp³ywaj¹cych pozytywnie na rynek pracy w regionie. Wydarzenia promuj¹ce lokalne firmy, seminaria tematyczne, dni otwarte instytucji publiczne s³u by zatrudnienia s¹ aktywnym podmiotem na rynku pracy. Otwarcie Regionalnych Targów Pracy, zorganizowanych w dniu 30 czerwca 2010 r. w Hali Sportowej Jaskó³ka w Tarnowie -Moœcicach. Na zdjêciu od lewej stoj¹: Pan Roman Ciepiela Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Pan Stanis³aw Dydusiak Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Tarnowie, Pan Mieczys³aw Kras Starosta Tarnowski, Pan Józef Ma³ek Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w D¹browie Tarnowskiej oraz Pan S³awomir Kolasiñski Skarbnik Miasta Tarnowa. W 2011 r. Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie ju trzeci raz z rzêdu zorganizowa³ Dni Otwarte dla Projektodawców POKL Pomocna D³oñ. Wydarzenie jest adresowane do firm, instytucji, organizacji, które s¹ zainteresowane ubieganiem siê o dofinansowanie ze œrodków unijnych. Wydarzenie ma na celu promocjê Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, mo liwoœci jakie daj¹ fundusze europejskie oraz korzyœci jakie przynosz¹ regionowi.

10 PSZ dla rynku pracy w regionie W dniach Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie wraz z Komisj¹ Europejsk¹ zorganizowa³ seminarium Wp³yw kryzysu na sytuacjê starszych pracowników: wyzwania i podejmowane dzia³ania PSZ. Wydarzenie zgromadzi³o przedstawicieli instytucji unijnych, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, w³adz regionu, przedstawicieli publicznych s³u b zatrudnienia oraz organizacji, stowarzyszeñ, instytucji zwi¹zkowych z ca³ej Polski. Podczas wydarzenia przedstawiciele Komisji przedstawili wyniki badañ dotycz¹cych pozycji osób 50 + na europejskim rynku pracy. Wydarzenie by³o okazj¹ do dyskusji nad wynikami badañ, jak równie do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie aktywizacji tych osób. W dniu 30 czerwca 2011 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu odby³y siê I Powiatowe Targi Pracy pod patronatem Starosty Olkuskiego, zorganizowane przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Olkuszu.Targi by³y okazj¹ do zapoznania siê z ofert¹ firm z regionu, a dla przedsiêbiorców mo liwoœci¹ rekrutacji pracowników. Odwiedzaj¹cy mogli zaœ sprawdziæ swoje umiejêtnoœci podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawc¹.

11 PSZ dla rynku pracy w regionie W czerwcu 2005 roku na rynku w Chrzanowie Powiatowy Urz¹d Pracy w Chrzanowie zorganizowa³ Gie³dê Pracy pn. I ty jesteœ Europejczykiem, na której osoby bezrobotne z powiatu chrza nowskiego mog³y znaleÿæ oferty pracy, sta y, przygotowañ zawodowych oraz szkoleñ. Lokalni pracodawcy, jednostki szkol¹ce, agencje pracy tymczasowej i Powiatowe Urzêdy Pracy z Olkusza, Oœwiêcimia oraz Jaworzna prezentowa³y swoje oferty. Gie³da Pracy promowa³a dzia³ania w ramach projektów Szansa I Bis dla bezrobotnej m³odzie y oraz Szansa II Bis dla osób d³ugotrwale bezro botnych. Projekty s¹ wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo ³ecznego. W roku 2005 w VII edycji Targów Gospo darczych Gmin Powiœla D¹browskiego, wziê³a udzia³ rekordowa liczba wystawców oferuj¹cych towary i us³ugi z takich dziedzin jak produkcja rolna, budownictwo, motoryzacja, us³ugi turystyczne, ubezpieczeniowe i bankowe, wyroby rzemios³a artystycznego i produkty spo ywcze. Impreza umo liwia zaprezentowanie siê ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom oraz nawi¹zanie kontaktów handlowych i us³ugowych. Targi s¹ istotnym elementem wp³ywaj¹cym na rozwój i promocjê powiatu d¹browskiego.

12 Publiczne s³u by zatrudnienia tworz¹ ludzie Obecny kszta³t publicznych s³u b zatrudnienia zawdziêczamy przede wszystkim wieloletniej, wytê onej i odpowiedzialnej pracy wielu osób. Pracownicy urzêdów pracy, tak jak w ka dej firmie, stanowi¹ najwa niejsze ogniwo instytucji. Zarówno ci, którzy tworzyli publiczne s³u by zatrudnienia, ci co pracowali w nich przez wiele lat i obecnie s¹ na emery turze, jak i ci, z bardzo krótkim sta em, odcisnêli i wci¹ odciskaj¹ swój œlad. Dyrektorzy i kierownicy wydzia³ów Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu oraz kierownicy rejonowych urzêdów pracy z woje wództwa nowos¹deckiego 1998 r. Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu pracuj¹cy na stanowisku do spraw rejestracji bezrobotnych. Zdjêcie zrobione zosta³o w latach 90 tych, w pierwszej siedzibie urzêdu pracy Zamku w Oœwiêcimiu.

13 Publiczne s³u by zatrudnienia tworz¹ ludzie W ma³opolskich s³u bach zatrudnienia pracuj¹ urzêdnicy naprawdê z d³ugim sta em. Ich zaanga owanie i doœwiadczenie jest nieocenione. Na zdjêciu Pani Jolanta Siwak, Pracownik GUP Kraków, 32 lata doœwiadczenia w Publicznych S³u bach Zatrudnienia. Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Miechowie.

14 Publiczne s³u by zatrudnienia tworz¹ ludzie Kadra pracownicza zatrudniona w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Bochni w 1999 roku Pracownicy Urzêdu Pracy Powiatu Krakowskiego (UPPK) podczas II Kongresu Ziemi Krakowskiej, 8-9 listopada 2010 r. Organizatorem wydarzenia by³ UPPK. Na Kongres zaproszono oko³o 500 osób poszukuj¹cych pracy oraz pracodawców. Celem organizowanego spotkania by³o miêdzy innymi promowanie us³ug urzêdu wœród pracodawców i osób bezrobotnych, a tak e spotkanie z partnerami rynku pracy i absolwentami szkoleñ oraz sta y.

15 Siedziby Jak zmienia³y siê nasze siedziby? Przez lata funkcjonowania publicznych s³u b zatrudnienia w regionie, wiele siê zmieni³o. Tu zmieni³a siê Dyrekcja, tam wiêkszoœæ kierownictwa, niektóre powiatowe urzêdy pracy doczeka³y siê przeprowadzki do nowej siedziby. Budowa pierwszej siedziby Powiatowego Urzêdu Pracy w Suchej Beskidzkiej w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Hotel Beskidy. Ponad 10 lat temu, tak wygl¹da³ budynek, w którym mieœci³ siê Powiatowy Urz¹d Pracy w Proszowicach.

16 Siedziby Rok 1994 Otwarcie filii Powiatowego Urzêdu Pracy w Krynicy-Zdroju. Uroczystego otwarcia dokonuje ówczesny burmistrz miasta Jan Golba. Na zdjêciu z prawej: Dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy Pani Stanis³awa Skwar³o. W 2008 roku mia³o miejsce uroczyste otwarcie Klubu Pracy w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Wieliczce. Udzia³ wziêli min. Pan Jacek Juszkiewicz Starosta Wielicki, Pan Miros³aw Mrozowski Wicestarosta Wielicki; Pan Tadeusz Mysiñski Dyrektor PUP, Pani Barbara Skibska Z-ca Dyrektora PUP ds. organiza cyjnych, Pani Ryszarda Zakrzewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pan Roman Koszyk Przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wieliczce.

17 Siedziby Rok 2002 otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu W 2007 r. budynek Powiatowego Urzêdu Pracy w Brzesku dosiêg³a powódÿ tysi¹clecia. W nocy z 9 na 10 lipca 1997 r. w wyniku wyst¹pienia wód rzeki Uszwicy dosz³o do zalania budynku administracyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Brzesku zlokalizowanego przy ul. Pi³sudskiego 19.Zalaniu, a co za tym idzie zniszczeniu, uleg³y piwnice budynku, w których zlokalizowane by³y miêdzy innymi sk³adnica akt, archiwum kart osób bezrobotnych oraz klub pracy. Na zdjêciu jeden ze sposobów odzyskiwania akt bezrobotnych.

18 Uczymy siê od siebie, uczymy siê od innych Wizyty studyjne, spotkania z zagranicznymi goœæmi, wspó³praca z partnerami z zaprzyjaÿnionych urzêdów. Urzêdy pracy korzystaj¹ z doœwiadczeñ innych, obserwuj¹ jak funkcjonuj¹ pewne rozwi¹zania. Te dobre próbuj¹ dostosowaæ do w³asnych warunków. Wizyta pracowników S³owackich S³u b Zatrudnienia w Powiatowym Urzêdzie Pracy na nowos¹decczyÿnie. Delegacjê przedstawicieli s³u b zatrudnienia ze szczebla ministerialnego, krajowego i powiatowego przyjmowa³ Dyrektor PUP dla Powiatu Nowos¹deckiego Bogdan Go³yŸniak. Wizyta studyjna przedstawicieli Powiatowego Urzêdu Pracy w Myœlenicach w Brukseli.

19 Uczymy siê od siebie, uczymy siê od innych W dniu 7 maja 2009 roku przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, pracodawców i zwi¹zków zawodowych z Wieliczki i Myœlenic uczestniczyli w spotkaniu w Urzêdzie Pracy w Republice S³owacji w Starej Lubowni. W spotkaniu ze strony Powiatu Wielickiego uczestniczyli miêdzy innymi Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, V-ce Starosta Miros³aw Mrozowski, Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Wieliczce Tadeusz Mysiñski i V-ce Przewodnicz¹cy Powiatowej Rady Zatrudnienia Janusz Kmiecik. Ze strony s³owackiej uczestniczy³a Dyrektor Urzêdu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni Pani Anna Aftanasová oraz przedstawiciele s³owackiej Rady Zatrudnienia. Spotkanie by³o pocz¹tkiem wspó³pracy Powiatowych Urzêdów Pracy w Wieliczce i Myœlenicach z Urzêdem Pracy w Starej Lubowni. Wspó³praca polskich i brytyjskich s³u b zatrudnienia w latach dziewiêædziesi¹tych. Korzystaliœmy z ich rad, korzystaliœmy z doœwiadczeñ.

20 Uczymy siê od siebie, uczymy siê od innych Wizyta ksiê nej Anny w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych. Na zdjêciu: spotkanie z przedstawicielami publicznych s³u b zatrudnienia ówczesnego województwa krakowskiego. Delegacja przedstawicieli ma³opolskich instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleñ w Orange w Lyonie (w ramach wizyty studyjnej dotycz¹cej potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drog¹ nieformaln¹, ).

21 Z przedsiêbiorcami Lepiej, szybciej, sprawniej urzêdnik dla biznesu. Jednym z wa nych partnerów publicznych s³u b zatrudnienia s¹ pracodawcy z regionu. Dlatego urzêdy pracy nie poprzestaj¹ na standardowych us³ugach dla przedsiêbiorców. Projekty unijne, kampanie promocyjne, kongresy czy targi to tylko niektóre z podejmowanych inicjatyw. Codzienna praca w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Limanowej Poœrednicy Pracy obs³uguj¹cy pracodawcê. Rok 2007 Podpisanie porozumienia z pracodawcami ziemi chrzanowskiej na rzecz propagowania idei przedsiê biorczoœci, promocji kszta³cenia ustawicznego oraz poprawy jakoœci kszta³cenia zawodowego. Na zdjêciu: sygnatariusze porozumienia.

22 Z przedsiêbiorcami W dniach 6-14 maja 2009 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, odby³a siê kampania na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoœci pn. Europejski Tydzieñ Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. W ramach tej akcji Powiatowy Urz¹d Pracy w Wadowicach 12 maja 2009 roku przygotowa³ spotkanie dla przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z powiatu wadowickiego oraz dla m³odzie y zainteresowanej za³o eniem dzia³alnoœci gospodarczej. Oprócz tego PUP w Wadowicach zorganizowa³ lekcje przedsiêbiorczoœci dla m³odzie y oraz spotkanie dla przedsiêbiorców z regionu. Podczas tych spotkañ uczestnicy mogli uzyskaæ informacje na temat mo liwoœci, jakie daj¹ fundusze europejskie w tworzeniu, czy modernizacji przedsiêbiorstwa. Wrêczenie dyplomów i statuetek pracodawcom i ich przedstawicielom z powiatu bocheñskiego, którzy wspó³pracowali w zakresie wypracowania modelu zatrudnienia wspomaganego osób niepe³nosprawnych Uhonorowanie pracodawców odby³o siê podczas konferencji podsumowuj¹cej projekt Trener Pracy zatrudnienie wspomagane osób niepe³nosprawnych 2010.

23 Z przedsiêbiorcami W 2011 roku projekt Woje wódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie Ma³opolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, obchodzi³ 5-lecie istnienia. 17 czerwca odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca realizacjê projektu oraz badanie ma³opolskich pracodawców. Podczas spotkania uczestnicy odpowiadali na pytania: Jacy pracownicy byli najbardziej po ¹dani na rynku pracy w 2010 roku? W jakich zawodach pracodawcy mieli problemy z rekrutacj¹? Jakie luki kompeten cyjne dostrzegli? Jakim potencja³em dysponuj¹ firmy szkoleniowe? Jednym z najlepszych sposobów nauki jest zbieranie doœwiadczeñ od innych. Wychodz¹c z tego za³o enia, projekt Wojewódzkiego Urzêdu Pracy organizuje dla pracowników ma³opolskich urzêdów wizyty studyjne u lokalnych przedsiê biorców, podczas których uczestnicy ucz¹ siê, jak profesjonalnie obs³u yæ inwestora. W paÿdzierniku 2011 roku wizyta studyjna odby³a siê w Tarnowskiem Klasterze Przemy s³owym.wizyty s¹ organizowane ramach projektu Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie pod nazw¹ Partnerstwo na rzecz œwiadczenia us³ug dla inwestorów pozyskuj¹cych kadry oraz us³ug outplacemento wych. Partnerstwo skupia w swych szeregach ponad 100 ma³opolskich instytucji odpowiedzialnych za obs³ugê pracodawcy. Wœród Partnerów przewa aj¹ urzêdy miast i gmin oraz powiatowe urzêdy pracy. Dla Partnerów organizowane s¹ szkolenia w zakresie obs³ugi inwestora. Wa nym elementem s¹ równie wizyty studyjne. Maj¹ one na celu pokazanie takich dobrych praktyk, które stan¹ siê inspiracj¹ dla innych urzêdów.na zdjêciu: Prezes Zarz¹du Zak³adów Elementów Konstrukcyjnych oprowadza uczestników wizyty po hali produkcyjnej. Fot. ukasz Fus.

24 Oferowane us³ugi Us³ugi realizowane na rzecz Ma³opolan Pierwsze dotacje przyznane w latach dziewiêædziesi¹tych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Suchej Beskidzkiej. 21 stycznia 2010 r. podpisanie umowy w ramach kampanii spo³ecznej wspierania osób niepe³nosprawnych pn. (nie)pe³nosprawni w pracy i biznesie w powiecie myœlenickim. Jednym z elementów kampanii by³ konkurs literacki skierowany do m³odzie y szkó³ ponadgimnazjalnych dotycz¹cy aktywnoœci osób niepe³nosprawnych.

25 Oferowane us³ugi 9 paÿdziernika 2010 roku w Szkolnym Schronisku M³odzie owym w Brzesku odby³a siê konferencja pod has³em Wspólnie na rzecz osób niepe³nosprawnych. Impreza, organizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery by³a przedsiêwziêciem realizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy M³odzie y w Tarnowie oraz Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzesku. Patronat nad ca³oœci¹ objê³o Starostwo Powiatowe w Brzesku. Celem konferencji by³a wymiana doœwiadczeñ zwi¹zanych ze wspó³prac¹ z osobami niepe³nosprawnymi, informacji odnoœnie œwiadczonych us³ug, mo liwoœciach pomocy finansowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych oraz ulg dla pracodawców. 19 lipca 2011 r. Powiatowy Urz¹d Pracy w Zakopanem zorganizowa³ konferencjê dotycz¹c¹ ekonomii spo³ecznej i elastycznych form zatrudniania w ramach projektu "Kierunek - praca". Projekt jest inicjatyw¹ zakopiañskiego PUP w dziedzinie aktywizacji bezrobotnych kobiet z powiatu tatrzañskiego, które chc¹ powróciæ na rynek pracy. Na zdjêciu: Starosta tatrzañski, Andrzej G¹sienica Makowski (pi¹ty od lewej), Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Zakopanem, Jan G¹sienica Walczak (czwarty od lewej), Zastêpca Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Zakopanem Krystyna Grzeszczak (pierwsza od lewej).

26 Oferowane us³ugi W 2009 roku, przy wspó³pracy Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych im. J. Paw³a II, Powiatowy Urz¹d Pracy w Gorlicach zorganizowa³ Targi Pracy. W ramach targów osoby bezrobotne i poszukuj¹ce pracy oraz m³odzie szkolna z terenu powiatu gorlickiego mia³y okazjê zapoznaæ siê z ofert¹ lokalnych firm i instytucji. Swoje stanowiska zaprezentowa³o na targach 9 wystawców. W ramach targów odby³ siê równie cykl prezentacji oraz spotkañ informacyjno warsztatowych prowadzonych przez doradców zawodowych. W imprezie wziê³o udzia³ oko³o 400 osób w przedziale wiekowym od 17 do 60 lat. Dwa województwa w Polsce Ma³opolska oraz Wielkopolska otrzyma³y w 2008 roku, od Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, zgodê na organizacjê Europejskiego Dnia Pracy. Wydarzenie mia³o miejsce w trzech miastach województwa ma³opolskiego: Krakowie, Tarnowie i Nowym S¹czu. Podczas Europejskiego Dnia Pracy mieszkañcy mogli skorzystaæ z warsztatów, zapoznaæ siê z ofertami instytucji edukacyjnych, szkoleniowych, jêzykowych, ofertami pracy w kraju i zagranic¹, uzyskaæ informacje dotycz¹ce praw i obowi¹zków przed podjêciem zatrudnienia za granic¹ oraz po powrocie do Polski. Mieszkañcy mogli równie spotkaæ siê z doradcami zawodowymi. Na zdjêciu doradca zawodowy z Powiatowego Urzêdu Pracy w Proszowicach, podczas Europejskiego Dnia Pracy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

27 Oferowane us³ugi Uczestniczki szkolenia zawodowego decoupage zorganizowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Suchej Beskidzkiej. W 2010 roku projekt Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie ABC Gospodarki Spo³ecznej otrzyma³ wyró nienie w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dobre Praktyki EFS. Projekt otrzyma³ tytu³ Najlepsza inwestycja w cz³owieka. G³ównym celem projektu by³a integracja zawodowa osób wykluczonych spo³ecznie. W celu aktywizacji osób zagro onych i wykluczonych wykorzystano model trenera zatrudnienia wspieranego. Jego innowacyjnoœæ i oryginalnoœæ polega na zastosowaniu coachingu do aktywizacji spo³ecznej i zawodowej osób d³ugotrwale bezrobotnych. Obecnie wypracowany model jest upowszechniany w instytucjach rynku pracy w ramach kolejnego projektu WUP Holownik nowa us³uga aktywizacji zawodowej. Na zdjêciu Minister Rozwoju Regionalnego El bieta Bieñkowska z laureatami konkursu.

28 Oferowane us³ugi Od 2010 roku, 8 czerwca oficjalnie obchodzony jest w naszym regionie jako Ma³opolski Dzieñ Uczenia siê przez Ca³e ycie. Koordynatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie. W organizacjê Ma³opolskiego Dnia Uczenia siê przez Ca³e ycie w 2011 r. w³¹czy³o siê ponad 100 ma³opolskich instytucji, które oferowa³y za darmo warsztaty, szkolenia, seminaria, gry, pikniki, porady. W ca³ym regionie, tego dnia odby³o siê ponad 200 wydarzeñ, w których mo na by³o wzi¹æ udzia³ ca³¹ rodzin¹. Ide¹ Dnia jest propagowanie wœród mieszkañców regionu postawy otwartej na edukacjê oraz pokazywanie im korzyœci, jakie niesie za sob¹ uczenie siê. Od trzech lat ma³opolskie instytucje w³¹czaj¹ siê w Ogólnopolski Tydzieñ Kariery. Koordynatorem lokalnym wydarzenia w Ma³opolsce jest Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie. Setki wydarzeñ w ró nych miejscach regionu. Szkolenia, warsztaty, dni otwarte, spotkanie z doradcami zawodowymi. Wœród instytucji organizatorów s¹ poradnie psychologiczno pedagogiczne, ochotnicze hufce pracy, biura karier wy szych uczelni, powiatowe i wojewódzki urz¹d pracy, szko³y, zak³ady szkolenia zawodowego, centra kszta³cenia praktycznego, firmy szkoleniowe. Wydarzenie adresowane s¹ do wszystkich tych, którzy zainteresowani s¹ swoim rozwojem, do tych którzy stoj¹ przed wyborem w³asnej œcie ki kariery. Na zdjêciu stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków, Zespo³u Zamiejscowego w Tarnowie, podczas Dnia Otwartego.

29 Podziêkowania i refleksje Czes³awa Ostrowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Sprawne funcjonowanie s³u b zatrudnienia wymaga perfekcyjnej koordynacji wielu za³o onych dzia³añ. Nak³ada to na pracowników wszystkich szczebli obowi¹zek profesjonalizmu, zaanga owania i odpowiedzialnoœci, a tak e ogromnej wra liwoœci. To trudna s³u ba, a osoby, które j¹ pe³ni¹ musz¹ sprostaæ coraz to nowym wyzwaniom i oczekiwaniom. Dziêkujê Pañstwu za wysi³ek w poszukiwaniu rozwiazañ trudnych problemów wspó³czesnego rynku pracy i przekazujê serdeczne yczenia wszelkiej pomyœlnoœci zarówno w yciu osobistym, jak i zawodowym. Marek Sowa Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego W ci¹gu 20 lat w Ma³opolsce (ponad 90 lat w Polsce), Publiczne S³u by Zatrudnienia funkcjonowa³y w zmiennych, skrajne ró nych warunkach. Teraz staj¹ przed nimi zupe³nie nowe wyzwania ju nie restrukturyzacja przemys³u i zwi¹zane z ni¹ zmiany na rynku pracy, a np. oferta dla osób wracaj¹cych do Polski z emigracji zarobkowej, czy aktywnoœæ zawodowa osób w wieku 50+. Cieszê siê, e s³u by coraz lepiej odnajduj¹ siê w wolnorynkowej rzeczywistoœci. Trzymam kciuki za wszystkich pracowników i yczê, eby szczególnie w czasie kryzysu potrafili twórczo i konstruktywnie wspó³pracowaæ ze swoimi partnerami biznesem, osobami poszukuj¹cymi pracy oraz samorz¹dem ró nych szczebli. Roman Ciepiela Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego Pracownik publicznych s³u b zatrudnienia to trudny zawód. Z jednej strony przepisy, regulacje, z drugiej sprawy ludzkie. Dlatego w Pañstwa pracy tak wa na jest znajomoœæ drugiego cz³owieka i otwartoœæ na jego potrzeby. To praca ludzi dla ludzi. Za to wszystko, jak równie za profesjonalizm i zaanga owanie, które wk³adacie w pracê na rzecz regionu i Ma³opolan przez te wszystkie lata serdecznie dziêkujê.

30 Podziêkowania i refleksje Ma³gorzata Lechowicz Dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki Moja wspó³praca z Publicznymi S³u bami Zatrudnienia trwa od wielu lat. By³am œwiadkiem i uczestnikiem sukcesów i zmian w obszarze rynku pracy, kiedyœ jako pracownik Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, obecnie jako sprawuj¹cy nadzór z ramienia Wojewody Ma³opolskiego. Ceniê sobie oddanie z jakim anga uj¹ siê pracownicy Publicznych S³u b Zatrudnienia w trudn¹, codzienn¹ pracê. Pragnê równie zaznaczyæ, e wi¹ ê du e nadzieje w przysz³e wspólne dzia³ania, w formie ró norodnych inicjatyw i projektów, które przyczyni¹ siê do poprawy sytuacji spo³ecznej i zawodowej mieszkañców ma³opolski. Robert Broad United Kingdom Chartered Institute of Personnel and Development The opportunity to cooperate with the WUP has been the most exciting and significant in my working career. It was the chance to contribute to the development of an organisation during a period of great change in Poland. Much credit must go to Director Martynuska, who saw the importance and relevance that a different approach to staff training could make to the staff in the WUP. Little did I know that the trip I made in June 1991 would be the first of many continuing into the 21st century. Finally, and most importantly, I have made lasting friendships which will continue to draw me back to Krakow long after my work with the WUP has finished. Specjalista Brytyjskiego Instytutu Rozwoju Kadr (by³y pracownik publicznych s³u b zatrudnienia, w latach dziewiêædziesi¹tych wdra aj¹cy projekty finansowane z Funduszu Know How) Okres wspó³pracy z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Krakowie (w latach dziewiêædziesi¹tych przyp.) uznajê za najbardziej ekscytuj¹cy i znacz¹cy w mojej karierze zawodowej. Wspólnie przyczynialiœmy siê do rozwoju organizacji w okresie wielkich zmian w Polsce. Chcia³bym wyraziæ swoje uznanie dla Dyrektora Andrzeja Martynuski, który czu³ wagê i znaczenie innego podejœcia do szkoleñ pracowników. Wtedy nie wiedzia³em, e moja podró do Polski, w czerwcu 1991 r., bêdzie jedn¹ z wielu, które odbywa³em do Polski ju póÿniej, w XXI wieku. Co najwa niejsze jednak, to to, e wspó³praca z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Krakowie, mimo e ju formalnie zakoñczona, przerodzi³a siê w trwa³e przyjaÿnie, dziêki którym wci¹ wracam do Krakowa.

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do

DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do widowiskowa pracodawców działających w w Nidzicy, ul.polna 8 ramach

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE DNI OTWARTYCH W OHP ORGANIZOWANYCH PRZEZ CEiPM W KATOWICACH

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE DNI OTWARTYCH W OHP ORGANIZOWANYCH PRZEZ CEiPM W KATOWICACH SZCZEGÓŁOWE ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE DNI OTWARTYCH W OHP ORGANIZOWANYCH PRZEZ CEiPM W KATOWICACH 1. MBP W KATOWICACH Informacje nt. Projektu 600 sił fachowych z Polski, którego celem byłoby zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów 1, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Skierniewice: Usługi szkoleniowe obejmujące prowadzenie warsztatów Spadochron

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim Stosowanie instrumentów rynku pracy: skorzystały z instrumentów rynku pracy staże I.1.1 roboty publiczne prace społecznie-użyteczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 16:25:36 Numer KRS: 0000037192

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 16:25:36 Numer KRS: 0000037192 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 16:25:36 Numer KRS: 0000037192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni Wydarzenia organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz Centra Informacji Zawodowej WUP Kraków w ramach Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy w dniach 25-29 stycznia 2016 r. w Bochni L.p. 1. Nazwa wydarzenia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie kwiecień 2013 11.04 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 10.00-14.00 24-26.04 WŁASNA FIRMA ZANIM ZREALIZUJESZ POMYSŁ 10.00-14.00 25.04 METODY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014 2015 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy MA GORZATA UCHWAT Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowie Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy Zadania pañstwa w zakresie promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 1. Wstęp Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK MEDIACJI, KSZTAŁCENIA I PORAD PRAWNYCH w Olsztynie

OŚRODEK MEDIACJI, KSZTAŁCENIA I PORAD PRAWNYCH w Olsztynie OŚRODEK MEDIACJI, KSZTAŁCENIA I PORAD PRAWNYCH w Olsztynie Celem działania STOWARZYSZENIA jest: - promowanie idei mediacji; - podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym lub wychowawczym; -kształcenie

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka WTOREK 15 października Andrychów 10.00 Zajęcia "Odkryj swoją pasję" 9.00 do 14.00 8.00 do 13.30 "Kilka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Świdwińscy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL.01.03.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie.

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie. Część opisowa do załącznika do Uchwały Nr 348 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej. Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0931-3-08 Sucha Beskidzka, 20.08.2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Biuro Dyrektora Generalnego ZATWIERDZAM Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NAUKA I SZKOLNICTWO

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo