Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju"

Transkrypt

1 Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju 29 listopada 2013 Michał Cierpiałowski

2 Profil Bureau Veritas Założona w 1828 roku, Grupa Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Bureau Veritas dostarcza wysokiej jakości usługi, które Profil pomagają klientom w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną. Skuteczna, międzynarodowa sieć Unikalne połączenie sieci międzynarodowych i lokalnych. Marka i reputacja Silna marka zbudowana ponad 180 lat temu. Wykwalifikowana kadra Solidna wiedza techniczna. Przedsiębiorcza i zorientowana na klienta kultura firmy. * QHSE&SR - Quality, Health&Safety, Environment and Social Responsibility Spółka notowana na giełdzie Euronext Paris Uznana wiedza techniczna Kompletne portfolio akredytacji. Gruntowna znajomość wymagań i standardów. Wiedza o różnych rynkach. Szerokie portfolio usług Spełnienie wszystkich wymagań QHSE&SR*. 2

3 Bureau Veritas na świecie 3

4 Szeroki zakres obecności geograficznej Polska 7 biur 2 laboratoria 111 pracowników 23% przychodu Ameryki 270 biur i laboratoriów pracowników 30 krajów 49% przychodu Europa, Bliski Wschód, Afryka 640 biur i laboratoriów pracowników 87 krajów 28% przychodu Azja i kraje Pacyfiku 420 biur i laboratoriów pracowników 22 kraje 4

5 Usługi certyfikacyjne Jakość (ISO 9001), QHSE* Środowisko (ISO 14001) Bezpieczeństwo i higiena pracy (OHSAS 18001) Bezpieczeństwo żywności (HACCP, BRC, IFS, FSSC/ISO 22000) Łańcuch dostaw Lotnictwo (AS/EN 9100) Transport (ISO/TS 16949, IRIS) Bezpieczeństwo informacji (ISO 27001) Audyty drugiej strony (marka własna, sieci) Zarządzanie gospodarką leśną (FSC, PEFC) Certyfikacja biopaliw (ISCC, REDCert) Zrównoważony Rozwój Odpowiedzialność społeczna (CSR, SA 8000) Emisja gazów cieplarnianych EMAS * QHSE - Quality, Health&Safety, Environment Efektywność energetyczna (ISO 50001) 5

6 Wybrane referencje w Polsce * * * * * * * * * * * * * * * Źródło: internet 6

7 Dla kogo certyfikacja zrównoważonego rozwoju? Zarys ogólny Wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju

8 Rozwój certyfikacji w 2012 r. Wzrosty ciągle największe w standardach QHSE i w branży spożywczej Silny rozwój sektora Sustainability Supply chain 8

9 Dlaczego standardy branżowe? Konkrety - czytelne dla konsumenta / inwestora / klienta Odpowiedź na globalne zagrożenia i obawy (żywność, ochrona środowiska) Czytelna komunikacja z konsumentem - logo pozwalające na wyróżnienie produktu i podjęcie świadomej i odpowiedzialnej społecznie decyzji Zakres bardzo dobrze dopasowany do specyfiki działalności i branży Schematy certyfikacji i weryfikacji - prywatne, tworzone przez organizacje pozarządowe, grupy i stowarzyszenia producentów uwzględniają ich specyficzne potrzeby i potrzeby konsumentów Szybka odpowiedź na zmieniające się wymagania prawne (np. certyfikacja biopaliw) Zasady funkcjonowania opracowywane bez skomplikowanych procedur wymaganych w procesie tworzenia norm międzynarodowych - szybsza reakcja na trendy rynkowe 9

10 Założenia zrównoważonego rozwoju w produkcji pasz Komitet w 2012 zobowiązał Radę FEFAC jako ciało doradcze EU w celu określenia polityki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych. Pierwszym filarem FEFAC jest długoterminowy cel uzyskania akceptacji ze strony przemysłu na wdrożenie nowych rozwiązań w łańcuchu paszowym, pozwalając tym samym zapewnić konkurencyjność i zrównoważony rozwój produktów dla zwierząt. Ogólnym celem przemysłu paszowego ma być zrównoważony rozwój i konkurencyjność sektora produkcji zwierzęcej w UE poprzez dostarczenie bezpiecznych produktów. 10

11 Założenia zrównoważonego rozwoju w produkcji pasz FEFAC uważa, że produkty pochodzenia zwierzęcego stanowią integralną część europejskiego sposobu żywienia oraz służą dostarczaniu kluczowych wartości odżywczych dla populacji europejskiej. Żywieniowo zoptymalizowane pasze spełniające wymagania fizjologiczne zwierząt i ryb hodowanych w celu produkcji żywności i są niezbędne w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko produkcji. 11

12 Założenia zrównoważonego rozwoju w produkcji pasz FEFAC uważa, że kluczowe dla zrównoważonego rozwoju są: Promowanie ekologicznie intensywnych systemów produkcji dla zwierząt gospodarskich i dla ryb, nastawionych na maksymalizację efektywności zasobów i minimalizacji emisji gazów cieplarnianych; Zmiany w strukturze i składzie diety dla zwierząt gospodarskich i ryb, aby znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, przypisywane intensywnym systemom produkcji zwierzęcej (np. metan); Poprawa efektywności paszy, tj. konwersję paszy zwierząt, w celu kontrolowania wykorzystania zasobów i zmniejszenia strat składników odżywczych; Dalszą optymalizację wykorzystania produktów ubocznych z przemysłu spożywczego, biomasy i nieorganicznych surowców w celu złagodzenia wykorzystania zasobów naturalnych. 12

13 Założenia zrównoważonego rozwoju w produkcji pasz Dodatkowo kryteria zrównoważonego rozwoju określają: Zgodność z wymaganiami lokalnych / krajowych przepisów prawa w tym dobrowolnych wymagań systemów zrównoważonego rozwoju; Prawa pracownicze ze szczególnym uwzględnieniem zakazu pracy dzieci poniżej 15 roku życia oraz właściwych warunków pracy; Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ochronę wód i gleby, zastosowanie środków chemicznych używanych w produkcji rolnej; System kontroli produkcji i identyfikowalności produktów paszowych. 13

14 Założenia zrównoważonego rozwoju? Zakres sektorowy i certyfikacja

15 Łańcuch zrównoważonego rozwoju Łańcuch dostaw Wiele powiązań Duże możliwości mieszania produktów wyjście Produkcja roślin Handel Magazynowanie Produkcja Przetwórca wejście 15

16 Łańcuch zrównoważonego rozwoju Strony zrównoważonego rozwoju Podmioty, które prowadzą działalność na terenie EU W szczególności podmioty związane z następującymi zakresami działalności: 1. Dostawcy do sektora rolniczego 2. Producenci rolni oraz spółdzielnie 3. Firmy handlowe w sektorze zbóż 4. Przemysł spożywczy 5. Producenci opakowań 16

17 Łańcuch zrównoważonego rozwoju 6. Firmy transportowe & logistyczne 7. Sieci handlowe 8. Przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i zbiórką odpadów 9. NGOs 17

18 Łańcuch zrównoważonego rozwoju Składniki pasz posiadają duże znaczenie dla środowiska i jego ochrony. Przemysł paszowy powinien wziąć odpowiedzialność i kontrolować wpływ produkcji na środowisko naturalne Cykl życia LCA (life cycle assessment) w sektorze paszowym. W chwili obecnej przygotowywane są wytyczne sektorowe w postaci Product Environmental Footprint guide oraz ENVIFOOD protocol 18

19 Zrównoważony rozwój dziś Sektor produkcji biopaliw

20 Prawo a zrównoważony rozwój Podstawowym dokumentem prawnym regulującym zasady zrównoważonego rozwoju jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku. 20

21 Prawo a zrównoważony rozwój Biopaliwa i biopłyny nie mogą pochodzić z surowców uzyskanych z terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności terenów, które w styczniu 2008 r. lub później posiadały status: - lasów pierwotnych i innych zalesionych gruntów - obszarów wyznaczonych do ochrony przyrody na mocy prawa - obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności - obszarów zasobnych w pierwiastek węgla (podmokłe, zalesione) - torfowisk 21

22 Łańcuch produkcji biopaliw Każdy z uczestników łańcucha przekazuje kolejnemu informacje: Masę przekazywanej biomasy Emisję GHG dla partii transportowanej biomasy 22

23 Certyfikacja zrównoważonego rozwoju Systemami certyfikacji są systemy, które gwarantują organizacyjnie spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produkcji i dostawy surowców/ produktów oraz zawierają wytyczne dla szczegółowego określenia wymagań zgodnych z przepisami krajowymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w tym wykazania ich spełnienia oraz kontroli zgodności. Systemy certyfikacji zawierają wykazy wymagań dla wdrożenia przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju 23

24 Certyfikacja zrównoważonego rozwoju Dobrowolne systemy certyfikacji Powiązanie z przepisami prawa Przepisy prawa Uczestnik rynku NGO s Instytucje rządowe 24

25 Certyfikacja zrównoważonego rozwoju Do listopada 2013 r. KE przyjęła dwanaście dobrowolnych systemów certyfikacji w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biomasy 25

26 Certyfikacja zrównoważonego rozwoju 26

27 RTRS Roun Table of Responsable Soi System opracowany w 2010 r. przez międzynarodową platformę związaną z rynkiem soi. RTRS ma za zadanie promować zrównoważoną produkcję, odpowiednie warunki socjalne i ekonomiczne. System spełnia wszystkie wymagania dyrektywy RED. Zakres systemu obejmuje: 1. Produkcję soi na terenie EU; 2. Produkcję soi poza EU; 3. Produkcję biopaliw z soi (standardy RTRS EU RED i RTRS Chain of Custody). FEFAC jest członkiem RTRS od 2007 r. 27

28 International Sustainability & Carbon Certification International Sustainability & Carbon Certification jest systemem opracowanym w Niemczech przy udziale instytucji o charakterze globalnym np. WWF. System obejmuje wszystkie rodzaje biomasy oraz biopaliw i jest wspierany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa Ochrony i Konsumentów za pośrednictwem Agencji ds. Zasobów Odnawialnych (FNR). Zakres działania obejmuje: a) wszystkie surowce z przeznaczeniem na biopaliwa i biopłyny; b) wszystkie lokalizacje geograficzne. 28

29 GMP+ a zrównoważony rozwój? Sektor paszowy

30 GMP+ 30

31 Zakres systemu Standard obejmuje swoim zakresem wymagania dla produkcji i handlu soją (responsible soy). Standard ten może stanowić rozszerzenie wymagań standardów GMP+ B1, B2, B3 lub może być certyfikowany niezależnie Standar przeznaczony jest w szczególności dla: Producentów soi; Firm produkcyjnych śrutę sojową i inne produkty; Firm handlowych i magazynów. 31

32 Dodatkowy zakres dla standardu RTRS system Bilansu Masy Jeżeli firma stosuje bilans masy tym samym umożliwia się jej mieszanie w ramach produktów o tych samych cechach jakości ale różnych cechach zrównoważonego rozwoju RTRS system Segregacji Fizycznej Jeżeli firma stosuje segregację fizyczną tym samym zapewniony jest fizyczny rozdział pomiędzy produktami spełniającymi kryteria zrównoważonego rozwoju a tymi nie posiadającymi tych cech. Segregacja w tym przypadku powinna być utrzymana w całym łańcuchu 32

33 Koszty identyfikowalności Łańcuch dostaw Opis Identyfiko walność Monitoring Koszty Identyfikacja pełna (IP) Surowiec zrównoważony pochodzący z jednego certyfikowanego źródła jest utrzymywany w sposób rozdzielony Od plantacji w górę Fizyczny rozdział $$$$ Segregacja Surowiec zrównoważony pochodzący z jednego certyfikowanego źródła jest utrzymywany w sposób rozdzielony Od zakładów produkcji Fizyczny rozdział $$$ Bilans masy Surowiec zrównoważony jest wymieszany z tym nie posiadających statusu zrównoważonego Od zakładów produkcji Administracy jny $$ 33

34 RTRS i GMP+ system zarządzania Firma jest zobowiązana do określenia: a. Tej części łańcucha za który jest odpowiedzialna. Co niesie za sobą potrzebę pełnego nadzoru nad elementami łańcucha poprzedzającego jak również następnych ogniw. b. Specyfikacji Responsible soy, które są używane przez firmę. c. Działalności związanych z produkcją, magazynowaniem, handlem Responsible soy również w odniesieniu do stron trzecich. d. Wszystkich lokalizacji, które w jakikolwiek sposób zarządzają łańcuchem (zakłady, siedziby główne, etc.). 34

35 RTRS i GMP+ odpowiedzialność Zgodnie z wytycznymi wszyscy pracownicy powinni mieć świadomość odpowiedzialności za produkcję lub handel w łańcuchu dostaw. firma jest zobowiązana do określenia zakresów zadań i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników firma powinna okresowo prowadzić szkolenia swoich pracowników, w tym również pracowników sezonowych firma powinna zapewnić właściwe środki ochrony indywidualnej 35

36 RTRS i GMP+ identyfikowalność Produkty powinny być identyfikowalne na wszystkich etapach przetwarzania, magazynowania i handlu w taki sposób, aby w sytuacji gdy jest wymagane, można było natychmiast wycofać produkt i odpowiednio szybko poinformować odbiorców. Firma musi podjąć odpowiednie działania na każdym etapie, tak aby zapewnić efektywną identyfikowalność. W związku z tym firma powinna utrzymywać i przechowywać zapisy w odniesieniu do zakupów i sprzedaży. Zapisy te powinny być dostępne w czasie do 4 h. Jako minimum informacji należy posiadać: Nazwy i adresy dostawców i odbiorców, Dokumentację dostaw, Numery partii i ilości, Wykaz firm transportowych / handlowych. 36

37 RTRS i GMP+ zakupy Firma posiada możliwość zakupu responsible soy od innych firm posiadających certyfikat RTRS rolników / farmerów certyfikowanych na zgodność z RTRS Producentów / handlowców certyfikowanych w oparciu o RTRS Z drugiej strony firma może dokonywać zakupów od innych podmiotów w łańcuchu ale pod warunkiem uznania innych systemów przez RTRS Jako wymóg firma powinna posiadać informacje dotyczące numeru certyfikatu oraz informacji na temat zakresu certyfikatu. 37

38 RTRS i GMP+ weryfikacja na wejściu Firma jest zobowiązana do kontroli na wejściu produktów zrównoważonych aby sprawdzić: Czy produkt jest zgodny z deklaracją dostawcy Jaki zastosowano system (bilans masy, segregację fizyczną) Czy numer certyfikatu został nadany i czy jest on aktualny W przypadku poddostawców usług należy upewnić się czy firmy te spełniają wymagania RTRS tak aby nie dopuścić do niewłaściwego postępowania 38

39 RTRS i GMP+ weryfikacja na wejściu Firma musi się upewnić, że dokumenty dostaw i faktury ze statusem responsible soy, zawierają następujące informacje: a. Identyfikacja uczestnika łańcucha zrównoważonego rozwoju b. Numer uczestnika GMP+. c. Identyfikacja odbiorcy d. Data wystawienia dokumentu e. Opis produktu f. Ilość produktów g. Użyty system (RTRS bilans masy lub RTRS segregacja fizyczna) Zapis GMP+ responsible soy potwierdza, że tylko soja o tym statusie może być wprowadzana do obrotu z certyfikatem. 39

40 RTRS i GMP+ system kontroli produktu Dodatkowo obok wymagań identyfikowalności pojawił się wymóg kontroli produktu w procesach. W tym przypadku firma powinna zidentyfikować wszystkie procesy w sposób pozwalający na określenie ilości wejścia produktu certyfikowanego do procesu oraz ilości wyjścia produktu z procesu. Opis ten powinien zawierać następujące elementy: Opis produktu Ilość certyfikowanego produktu (objętościowo / masowo) Rodzaj użytego systemu (BM, SF) Firma 1x rok powinna dokonywać podsumowania, w celu określenia ilości produktów oraz rodzaju zastosowanych systemów identyfikowalności. Jako minimum przyjmuje się: Ilość produktów przyjętych Ilość produktów przetworzonych Stany magazynowe Ilość produktów wytworzonych / przetworzonych Ilość produktów sprzedanych 40

41 RTRS i GMP+ system bilansu masy RTRS wprowadza obowiązek prowadzenia bilansu masy, który: Umożliwia mieszanie partii surowców lub produktów o różnych właściwościach zrównoważenia Wymaga aby informacje na temat właściwości a także wielkości partii pozostały przypisane mieszance 41

42 RTRS i GMP+ system bilansu masy 42

43 RTRS i GMP+ system bilansu masy 43

44 Kolejne wyzwania? Pasze z żywności

45 Pasze z żywności Katalog materiałów paszowych mówi o: Wycofanych środkach spożywczych które oznaczają środki spożywcze inne niż odpady gastronomiczne, które zostały wyprodukowane zgodnie z unijnym prawem żywnościowym z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, ale które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów praktycznych lub logistycznych albo z powodu problemów spowodowanych błędami podczas wytwarzania, pakowania, lub innymi, i które nie stwarzają żadnego ryzyka dla zdrowia w przypadku stosowania jako pasza. Ustanowienie maksymalnej zawartości, o której mowa w pkt 1 załącznika I rozporządzenia (WE) nr 767/2009, nie ma zastosowania do wycofanych środków spożywczych i odpadów gastronomicznych. Ma zastosowanie w przypadku dalszego przetwarzania jako paszy. 45

46 Pasze z żywności Przykłady produktów spożywczych Pieczywo Uszkodzone ciastka Praliny o niewłaściwych kształtach Ozdoby do ciast i deserów Chipsy pozbawione aromatów i ostrych przypraw Niewłaściwie opakowane produkty spożywcze (uszkodzone opakowania, niewłaściwe opakowania) Produkty sezonowe: Świąteczne ozdoby i dekoracje Produkty spożywcze po wydarzeniach sportowych, etc. 46

47 Pasze z żywności Ogólny trend w Europie jest taki aby zwiększać udział żywności do produkcji pasz. Potencjał do wykorzystania? Zależy od wielu parametrów: Bezpieczeństwa (procesy produkcji, dobre praktyki higieniczne) Identyfikowalność (ustawodawstwo, logistyka) Status prawny produktów i firm (odpady, producenci żywności i pasz) Zrównoważony rozwój Zachęty W pełni zharmonizowane wymagań prawnych w całej UE Kampania uświadamiająca użytek środków spożywczych (ubocznych produktów) do produkcji pasz. 47

48 Dziękuję za uwagę!! PYTANIA? Michał Cierpiałowski tel

49

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu

Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu Strona 2 z 27 Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/10 System KZR INiG /10 Krakóww, Listopad 2013

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii 3 marca 2008 roku w Tartous (Syria) odbyło się uroczyste spotkanie, na które na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków przybyło

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Poradnik dla doradców Czerwiec 2010 r. Autor: Klaudia Kieljan Spis zawartości: I. Identyfikacja regionalnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo