Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce"

Transkrypt

1 Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011

2 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Swoboda umów w prawie gospodarczym... 4 III. Umowy pomiędzy wydawcami a dystrybutorami... 5 IV. Konsekwencje wynikające z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych... 6 V. Potencjalne korzyści z factoringu Factoring pełny (właściwy) Factoring niepełny VI. Konsekwencje zgłoszenia kontrahenta do biura informacji gospodarczej VII. Problematyka VAT w obrocie książką Wprowadzenie VAT na książki od 2011 r Sprzedaż książek w ramach działalności edukacyjnej Możliwość powrotu do zerowej stawki VAT na ksiażki VIII. Wnioski

3 I. Wstęp Wydawcy książek zwracają uwagę na szereg zjawisk, które wpływają na to, iż rynek książki jest najmniej uporządkowanym rynkiem w Polsce, finansowanym przede wszystkim przez nich, którzy ponoszą całe ryzyko biznesowe. Obecny model funkcjonowania rynku książki sprawia, że jest do de facto rynek działający na warunkach komisowych, w którym dystrybutorzy zarabiają na uzyskanych rabatach i prowizjach, nie ponosząc żadnego ryzyka wydawania nowych książek. Z drugiej strony wzrastające koszty (często półroczne terminy płatności, nawet 50-procentowe rabaty, opłaty za promocje, zatory płatnicze oraz 5-procentowy VAT) przekładają się na ceny książek. Kolejnym problemem jest niezwykle silna pozycja rynkowa sieci księgarń, które narzucają wydawcom bardzo niekorzystne warunki handlowe oraz niejednokrotnie pozwalają sobie na nie dotrzymywanie ustalonych warunków z wydawcami w szczególności jeżeli chodzi o terminy płatności. Dlatego celem niniejszej analizy jest przegląd kluczowych instrumentów prawnych wpływających na praktykę handlu książką w Polsce lub mogących stanowić remedium na najważniejsze problemy wydawców książek. W pierwszej kolejności przedstawiona jest zasada swobody umów w prawie gospodarczym zarówno wydawcy, jak i ich kontrahenci są przedsiębiorcami, w związku z czym stosuje się do nich prawo handlowe, które wychodzi z założenia równości stron i, poza nielicznymi wyjątkami, nie uznaje za wskazane ochrony żadnej ze strony uznanej za potencjalnie słabszą. Kolejnym punktem jest analiza umów pomiędzy wydawcami a dystrybutorami, które w głównej mierze determinują sytuację biznesową wydawców i dla wielu z nich są jedynym lub dominującym kanałem sprzedaży wydanych książek. Z uwagi na długie terminy płatności, które niejednokrotnie i tak nie są dotrzymywane, niniejsze opracowanie dokonuje przeglądu instytucji prawnych i ekonomicznych, które mogą stanowić rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Są to instrumenty przyznane wierzycielom przez ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz usługi świadczone przez firmy factoringowe, zarówno jeżeli chodzi o factoring właściwy, jak i niewłaściwy oraz możliwość zgłoszenia dłużnika do biura informacji gospodarczej. Dodatkowy rozdział został poświęcony zagadnieniom VAT i obejmuje zarówno przyczyny objęcia tym podatku sprzedaży książek od 2011 r., wybrane przypadki dalszego stosowania zerowej stawki podatku, jak i analizę możliwości powrotu do sytuacji obowiązującej do końca 2010 r. 3

4 II. Swoboda umów w prawie gospodarczym 1 Zasada swobody umów zawarta jest w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.): Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zapewnia ona uczestnikom obrotu handlowego, w którym występuje formalna równość podmiotów względem siebie (nie należy jej mylić z faktyczną siłą ekonomiczną poszczególnych stron), możliwość kształtowania łączących je stosunków prawnych poprzez zgodne oświadczenia woli obu stron. Zawiera ona zarówno swobodę w zakresie samego zawarcia umowy, jak i kształtowania jej treści. Swoboda zawarcia umowy obejmuje z jednej strony możliwość podjęcia (według własnego uznania) decyzji o zawarciu bądź niezawarciu umowy, a z drugiej strony możliwość wyboru odpowiedniego kontrahenta. Strony umowy posiadają możliwość kreowania, zmiany i rozwiązania łączącego je stosunku prawnego drogą konsensusu. Swoboda kształtowania treści umowy pozwala kontrahentom na określenie wzajemnych praw i obowiązków czy to poprzez przyjęcie rozwiązań przewidzianych dla danych typów umów w ustawach, czy też ich modyfikację albo nawet i zupełne odstąpienie od nich. Przedsiębiorcy nie są związani określonym typem umowy, ale mogą dostosować ją do swoich potrzeb albo zawrzeć typ umowy nieprzewidziany w żadnej ustawie (np. umowy franchisingu lub factoringu). Jednak ta swoboda jest ograniczona przez właściwość (naturę) stosunku, wiążące przepisy ustaw oraz zasady współżycia społecznego. Właściwość (natura) stosunku wpływa na treść i cel zawartej umowy, które nie mogą być z nią sprzeczne i muszą respektować charakterystyczne cechy każdego stosunku zobowiązaniowego lub swoiste cechy pewnych typów umów. Zgodnie z tym strony nie mogą ani naruszać interesów osób trzecich, nie będących stroną zawartej pomiędzy nimi umowy, ani też żaden z kontrahentów nie może uzyskać kompetencji do jednostronnego, dowolnego oznaczania kompetencji drugiej strony umowy, ponieważ istotą umów jest konsensus pomiędzy stronami, który zapewnia realizację interesów każdej z nich. Tak samo właściwość stosunku uniemożliwia zobowiązanie jednej ze stron do wykonania określonej czynności, która byłaby sprzeczna z naturą tego stosunku np. nie można w ramach umowy zlecenia 1 Niniejszy rozdział w znacznej mierze oparty jest na: A. Olejniczak, Umowy gospodarcze. Część ogólna (w:) A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2011, s

5 zobowiązać drugiej strony do osiągnięcia określonego rezultatu, a jedynie do określonych starań lub starannego działania. Nie jest również możliwe zawarcie umowy sprzecznej z ustawą, czyli z bezwzględnie obowiązującymi jej przepisami. Pod tym względem swobodę umów ograniczają określone przepisy nie tylko Kodeksu cywilnego, ale też każdej innej ustawy (o charakterze nie tylko cywilnym, ale również karnym czy administracyjnym). I tak poważne ograniczenia swobody zawierania umów handlowych zawierają m.in. prawo ochrony konkurencji, prawo ochrony własności intelektualnej, prawo bankowe, prawo dewizowe, prawo papierów wartościowych czy prawo ubezpieczeniowe. Trzecim ograniczeniem swobody umów są zasady współżycia społecznego, które zawierają powszechnie akceptowane normy moralne i nakładają obowiązek kierowania się powszechnie akceptowanymi regułami przyzwoitego zachowania wobec kontrahenta np. przestrzegania dobrych obyczajów, zasad uczciwego obrotu, rzetelnego postępowania czy lojalności i zaufania. Sprzeczne z tymi regułami jest zachowanie niemoralne czy prowadzące do określenia w umowie w sposób rażąco nierówny sytuacji prawnej stron. Sankcją za przekroczenie tych ograniczeń swobody umów jest co do zasady nieważność czynności prawnej w całości lub części. Zgodnie z art. 58 ustawy Kodeks cywilny czynność prawna sprzeczna z przepisami ustawy albo mająca na celu ich obejście jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień umowy wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna za to jest umowa sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli jednak nieważnością jest dotknięta tylko część umowy, to pozostaje ona w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta. III. Umowy pomiędzy wydawcami a dystrybutorami Umowy powszechnie zawierane między wydawcą a dystrybutorem przewidują obowiązek sprzedaży publikacji przez wydawcę i ich kupna przez dystrybutora na zasadach określonych w umowie. Narzucane przez dystrybutora, który z reguły jest stroną ekonomicznie silniejszą, warunki umowy sprawiają, że w istocie umowa ta tylko częściowo jest umową sprzedaży, a dodatkowe klauzule w znacznej mierze przekształcają ją w de facto umowę komisu. 5

6 Pomijając zapisy umowy dotyczące obowiązku przekazywania planów wydawniczych, aktualnych informacji dotyczących ukazujących się tytułów czy wszelkich informacji marketingowych i materiałów promocyjnych dotyczących publikacji wydawcy, jak również warunków i terminów dostawy czy odbioru zamawianych przez dystrybutora egzemplarzy, kluczowe znaczenia mają zapisy dotyczące: rabatów udzielanych dystrybutorowi przez wydawcę, terminów płatności za odebrane przez dystrybutora publikacje, wielkości zwrotów zamówionych przez dystrybutora publikacji. Często wyrazem mocniejszej pozycji dystrybutora w łączącym go z wydawcą stosunku prawnym jest narzucenie sądu właściwego dla jego miejsca siedziby jako jedynego właściwego dla rozstrzygania ewentualnych sporów. Połączenie wielkości udzielonych rabatów, terminów płatności oraz wielkości zwrotu przerzuca de facto całe ryzyko ekonomiczne na wydawcę, który zobowiązany jest do przyjęcia do zwrotu znacznej części niesprzedanego nakładu. Odpowiednio wydłużone terminy płatności sprawiają, iż wydawca w praktyce finansuje nie tylko cały proces wydawniczy, ale również działalność dystrybutora, udzielając mu bezpłatnego krótkoterminowego kredytu. Wreszcie wielkość udzielonych rabatów pozwala dystrybutorowi na uzyskanie stałego źródła dochodów z różnicy między wielkością rabatu udzielonego jemu przez wydawcę, a wielkością rabatu, jaki dystrybutor udziela księgarni lub innemu sprzedawcy. Obok dodatkowych usług, jakie dystrybutor może świadczyć swoim kontrahentom m.in. magazynowych, spedycyjnych, transportowych, obsługi sprzedaży wysyłkowej lub kolportażu materiałów promocyjnych, osiąga on znaczną marżę, którą pozwala mu na sfinansowanie swojej infrastruktury oraz personelu oraz osiągnięcie odpowiedniego zysku. Należy mieć jednak na uwadze, iż takie postanowienia umowy chociaż faktycznie są narzucane przez będących silniejszą ekonomicznie stroną dystrybutorów w pełni mieszczą się w opisanej w punkcie II swobodzie umów w prawie gospodarczym. IV. Konsekwencje wynikające z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz z późn. zm.) stanowi implementację dyrektywy 2000/35/WE z dnia 6

7 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. Urz. WE L 200 z 8 sierpnia 2000 r.) i określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych (art. 1). Na potrzeby ustawy transakcja handlowa została zdefiniowana jako umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 2). Ustawę stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są w pierwszej kolejności przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej por. art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Dz. U. Nr 173, poz z późn. zm.) art. 3 pkt 1. W świetle tego umowy zawierane pomiędzy wydawcami i dystrybutorami, księgarniami czy innymi przedsiębiorcami podlegają pod przepisy ustawy. Ustawy nie stosuje się jedynie do określonych w art. 4 enumeratywnie wyliczonych przypadków, obejmujących m.in. długi objęte postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów prawa upadłościowego i prawa układowego, umowy, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe czy umowy, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Kluczowy przepis ustawy, określony w art. 5 przewiduje, iż jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego, uważa się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku) por. art. 6. 7

8 Jeżeli dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek podatkowych (wg stawki równej sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez NBP) i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 %, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty (art. 7). Zgodnie z art. 8 ustawy, o zapłatę odsetek, w imieniu i na rzecz wierzyciela może wystąpić, na jego wniosek, krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów takich podmiotów. W tym miejscu należy odnotować, iż celem statutowym Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Polska Książka w świetle obowiązującego statutu nie jest ochrona takich interesów wydawców. Wszelkie zapisy umowne ograniczające uprawnienia zawarte w wyżej omawianych przepisach są zgodnie z art. 9 ustawy nieważne (Czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5-8 ustawy, jest nieważna). Przepisy ustawy powinny być interpretowane w zgodzie z postanowieniami prawa unijnego. Ponieważ ustawa stanowi implementację dyrektywy 2000/35/WE, należy wskazać na pkt 19 jej preambuły: Niniejsza dyrektywa powinna zakazywać nadużywania swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela. Jeśli porozumienie służy temu, aby przysporzyć dłużnikowi dodatkowej płynności finansowej na koszt wierzyciela lub, jeśli przedsiębiorstwo wymusza na swoich dostawcach i podwykonawcach warunki płatności, które nie są usprawiedliwione warunkami jemu przyznanymi, to może to zostać uznane za czynniki stanowiące o takich nadużyciach ( ). V. Potencjalne korzyści z factoringu 2 Pewnym rozwiązaniem dla jednej z największych bolączek wydawców, czyli zbyt długich terminów płatności oraz zatorach płatniczy, występujących w transakcjach rynkowych, mogłoby być korzystanie z usług factoringowych. W znacznej mierze rozwiązałoby to 2 Niniejszy rozdział został oparty na analizie factoringu zawartym w dodatku Nowoczesne usługi finansowe. Kredyt, leasing, faktoring do dziennika Rzeczpospolita : K. Ostrowska, Dostęp do gotówki plus usługi dodatkowe, Rzeczpospolita. Nowoczesne usługi finansowe. Kredyt, leasing, factoring, , s

9 problemy związane z płynnością i brakiem terminowych płatności, obciążając jednak wydawców dodatkowymi kosztami. Ponadto z uwagi na specyfikę umów zawieranych w handlu książką, a w szczególności klauzule związane ze zwrotami nie sprzedanych egzemplarzy klasyczne instrumenty factoringu wymagałyby daleko idących modyfikacji, aby uwzględnić faktyczną wartość wystawianych przez wydawców faktur, od których potrącana jest wartość dokonywanych przez dystrybutorów zwrotów wcześniej zamówionych egzemplarzy. Factoring jest usługą finansową, która polega na wykupieniu przez faktura niewymagalnych faktur zaraz po ich wystawieniu. Dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje szybki dostęp do pieniędzy, co w znacznym stopniu wpływa na utrzymanie przez niego płynności finansowej. Oprócz usługi podstawowej, firma factoringowa może dodatkowo weryfikować ryzyko związane ze współpracą z nowymi kontrahentami, zajmować się windykacją niespłaconych w terminie wierzytelności czy zarządzać należnościami lub zapewnić ubezpieczenie ryzyka. Korzyści dla klienta oferowane przez factoring są następujące: szybki, stały, dopasowany do poziomu sprzedaży dostęp do finansowania, poprawa struktury bilansu w szczególności wskaźników rotacji należności i zobowiązań, poprawa płynności finansowej, dokładne planowanie wpływów i wydatków, ograniczenie kosztów administracyjnych związanych z monitowaniem i egzekwowaniem należności, wzrost obrotów bez angażowania środków własnych, dopasowanie finansowania do sezonowości sprzedaży, urealnienie lub wydłużenie odbiorcom terminów płatności, zredukowanie kosztów sprzedaży przez uzyskanie rabatów u dostawców, obniżenie ryzyka opóźnień lub braku zapłaty od odbiorców, uzyskanie obiektywnej oceny zdolności płatniczej odbiorców, zmniejszenie ryzyka związanego z koniecznością stworzenia rezerw z tytułu należności zagrożonych lub utraconych, zminimalizowanie ryzyka nawiązania współpracy z mało wiarygodnymi odbiorcami. 9

10 Występują dwa rodzaje factoringu: pełny (bez regresu) oraz niepełny (z regresem). W pierwszym wypadku ryzyko niewypłacalności dłużnika jest przenoszone na firmę factoringową, podczas gdy przy factoringu niepełnym klient jest zobowiązany do zwrotu firmie factoringowej wypłaconych mu środków w razie braku zapłaty przez dłużnika za fakturę. Na ofertę firm factoringowych spory wpływ na koniunktura gospodarcza w okresie dekoniunktury rośnie ryzyko niewypłacalności kontrahenta lub znacznych opóźnień w zapłacie. W 2009 r. zdecydowanie wzrosło zainteresowanie factoringiem pełnym, który oprócz finansowania oferuje ubezpieczenie ryzyka braku zapłaty przez dłużnika. Po unormowaniu się sytuacji wzrosło z kolei zainteresowania factoringiem niepełnym (obecnie wolumen obrotów w factoringu pełnym jest o ok. 1/3 większy niż w factoring niepełnym). 1. Factoring pełny (właściwy) W factoringu pełnym klient przenosi na faktora ryzyko wypłacalności dłużnika, jednak pociąga to za sobą dodatkowe koszty, które zależą od skali ryzyka związanego z taką operacją. Instrument ten jest polecany jest m.in. gdy firma ma dłużników, których udział w portfelu wierzytelności jest dość znaczny i brak zapłaty mógłby być dla firmy poważnym zagrożeniem oraz dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż z odroczoną płatnością albo potrzebują gwarancji refinansowania na potrzeby przetargu lub kontraktu. Z drugiej jednak strony różnica między ceną factoringu pełnego i niepełnego wynosi ok. 0,2-0,4 proc. wartości faktury. Występują trzy formy factoringu pełnego: właściwy, w którym faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, eksportowy, w którym ryzyko niewypłacalności dłużnika bierze na siebie faktor w kraju dłużnika, ubezpieczeniowy, w którym ewentualne konsekwencje braku zapłaty ponosi ubezpieczyciel. Z uwagi jednak na fakt, iż firmy factoringowe ubezpieczają swoje portfele wierzytelności, to koszty ich polis ubezpieczeniowych wpływają na cenę oferowanych usług i w znacznej mierze kształt produktu factoringowego zależy od treści polisy i od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Może się nawet zdarzyć, iż przyznany przez firmy ubezpieczeniowe limit transakcji jest niewystarczający na pokrycie całego salda należności i w takiej sytuacji klient oczywiście może przekroczyć wyznaczony limit, jednak robi to na własne ryzyko 10

11 (z drugiej strony przyznany pułap finansowania można potraktować jako informację o tym, jak oceniane jest ryzyko związane z danym kontrahentem). Kiedy w ciągu ostatnich 3 lat firmy ubezpieczeniowe w związku z kryzysem zmniejszyły limit ubezpieczanych przez siebie transakcji, co odbiło się na zapewnianej przez factoring pełnej ochronie ubezpieczeniowej i finansowaniu, często stosowanym rozwiązaniem stało się korzystanie z factoringu niepełnego i oddzielne wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Wówczas rozdziela się dwa produkty i obniżenie stopnia ochrony ubezpieczeniowej nie przekłada się na zakres finansowania, jak i ograniczenie przez faktora limitu finansowania nie ma bezpośredniego wpływu na obniżenie limitów ubezpieczeniowych. Rozdzielenie factoringu od ubezpieczenia ma jednak również szereg wad. Na rynku ubezpieczeniowym najczęściej stosuje się praktykę ubezpieczania całych portfeli wierzytelności odbiorców, a nie tylko ich części. Ponadto umowy przewidują możliwość wypłacenie odszkodowania dopiero w sytuacji upadłości, układu czy trwałej niewypłacalności dłużnika. Kolejnym mankamentem jest wstrzymanie wypłaty ubezpieczenia do chwili wyjaśnienia podnoszonych przez dłużnika zarzutów względem wierzyciela (mogą to być jakiekolwiek zarzuty jakościowe, ilościowe lub inne) w takiej sytuacji ubezpieczenie może nie być w ogóle wypłacone lub jedynie częściowo. Gdy sytuacja jest jednak oczywista i nie pociąga za sobą większego ryzyka dla stron umowy factoringowej, factoring pełny daje możliwość wyksięgowania należności z bilansu firmy i wypłacona przez faktora zaliczka za przedstawione do wykupu faktury może być traktowana jak ostateczne rozliczenie transakcji. 2. Factoring niepełny Factoring niepełny obejmuje zazwyczaj finansowanie połączone z zarządzaniem i inkasowaniem należności, jednak nie chroni on klientów przed niewypłacalnością odbiorcy i w razie braku zapłaty za fakturę faktor zażąda od klienta uregulowania długu. W factoringu niepełnym firma factoringowa odkupuje od klienta faktury z odroczonym terminem płatności i przekazuje na jego konto część należności. Dopiero po upływie wskazanego w fakturze terminu płatności i po otrzymaniu zapłaty od odbiorcy, na rachunek klienta trafia pozostała kwota pomniejszona o prowizję faktora. Jeżeli jednak dłużnik będzie się spóźniał z płatnością i przekroczy ustalony termin, klient jest zobowiązany do zwrotu firmie factoringowej uzyskanych wcześniej pieniędzy. 11

12 Factoring niepełny jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy znają swoich kontrahentów, są w stanie ocenić związane z tym ryzyko, a factoring chcą wykorzystać jako narzędzie do zarządzania płynnością. W praktyce nawet zlecenie nabywania wierzytelności coraz częściej przypomina polecenie przelewu i klienci uzyskują możliwość otrzymania pieniędzy w ciągu kilkunastu minut od złożenia dyspozycji, natomiast faktury i inne wymagane dokumenty są dostarczane faktorowi później (taka opcja nie jest możliwa przy factoringu pełnym). Sprawdza się on również w sytuacji, gdy priorytetem dla przedsiębiorcy nie jest przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika, ale dostęp do dodatkowych usług, takich jak: finansowanie określonych w umowie opóźnień w spłacie wierzytelności, prowadzenie rejestru faktur, przygotowanie raportów na temat terminowości płacenia przez dłużnika czy prowadzenie miękkiej windykacji. VI. Konsekwencje zgłoszenia kontrahenta do biura informacji gospodarczej Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (KRD) jest pierwszym, największym i najbardziej rozpoznawalnym biurem informacji gospodarczej działającym w Polsce, który rozpoczął działalność 4 sierpnia 2003 r. KRD nie jest jednak jedynym biurem informacji gospodarczej. Obok niego funkcjonuje jeszcze Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowej BIG SA (ERIF). Działają one na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), która zastąpiła ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z późn. zm.). Dla ponad połowy przedsiębiorców (52 proc. wyniki badań przeprowadzonych jesienią 2010 r. przez BIG InfoMonitor SA) biura informacji gospodarczej są jednym z głównych źródeł uzyskiwania informacji o swoich partnerach biznesowych. Uzyskiwane tam informacje pozwalają na dokonywanie oceny ryzyka finansowego i uniknięcie transakcji z dłużnikiem oraz problemów z płatnościami za faktury. Biura informacji gospodarczej nie tylko prowadzą rejestry dłużników, ale również udostępniają informacje na temat zadłużenia konsumentów i przedsiębiorców, uprzednio zebrane z rynku. 12

13 BIG InfoMonitor współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związkiem Banków Polskich (ZBP), dzięki czemu jego raporty mogą być uzupełniane o dane pochodzące z baz instytucji bankowych. W wyniku tego BIG InfoMonitor posiada dostęp do 5,2 mln informacji i danych gospodarczych o zadłużeniu różnych podmiotów, a wszystkie banki poprzez BIK w łatwy sposób mogą pobierać dane z jego zasobów. Z rejestru dłużników BIG InfoMonitor raporty pobierają podmioty z każdego sektora rynku, ale są to przede wszystkim banki i instytucje finansowe. Dłużnicy mają tego świadomość i dlatego 40 proc. z nich spłaca swoje zobowiązania tuż po otrzymaniu ostrzeżenia o zamiarze dopisania ich do rejestru. Kolejne 35 proc. reguluje należność po umieszczeniu ich danych w BIG. W przypadku gdy firma figuruje jako dłużnik, rating takiego przedsiębiorcy może zostać obniżony, co może znaleźć odzwierciedlanie w wycenie emitowanych przez niego papierów wartościowych. VII. Problematyka VAT w obrocie książką Od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na książki wzrosła z 0 proc. do 5 proc., co wynikało z wygaśnięciem derogacji unijnej i niepowodzeniach w walce o jej przedłużenie po 2010 r. Co prawda Ministerstwo Finansów wprowadziło 4-miesięczny okres przejściowy dla wydawców, jednak zasadniczo od 1 stycznia br. ceny książek wzrosły. Nowa sytuacja prawno podatkowa skłoniła z kolei wielu uczestników rynku książki do szukania możliwości unikania płacenia 5 proc. VAT, co w znacznej mierze udało się m.in. będącym jednostkami organizacyjnymi uczelni oficynom wydawniczym sprzedającym wydawnictwa opatrzone numerem ISBN studentom tych uczelni. 1. Wprowadzenie VAT na książki od 2011 r. Obecny stan prawny w odniesieniu do stawki VAT na książki w Polsce jest w głównej mierze uzależniony od polityki fiskalnej Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na książki wzrosła z 0 proc. do 5 proc., co wiązało się z wygaśnięciem zgody UE na stosowanie zerowego podatku na książki. Pierwotna derogacja, która pozwalała Polsce stosować 0 proc. stawkę VAT na książki i czasopisma specjalistyczne przestała obowiązywać z końcem 2007 r. 13

14 Jednak Polsce udało się wynegocjować jej przedłużenie o kolejne trzy lata do końca 2010 r. W kwietniu 2010 r. Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania derogacji, jednak odpowiedź, jaką otrzymało w lipcu nie pozostawiała wątpliwości. Dlatego też Ministerstwo zdecydowało się na wprowadzenie nowej, możliwie najniższej stawki VAT w wysokości 5 proc. Należy przy tym zwrócić uwagę, że rozwiązania w poszczególnych krajach UE są bardzo różne. Są kraje, które nie stosują żadnych preferencji fiskalnych dla książek, jednak Wielka Brytania i Irlandia utrzymały zerową stawkę VAT na książki. 2. Sprzedaż książek w ramach działalności edukacyjnej Interpretacja indywidualna (IPTPP1/443-14/11-3/ALN) Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, wydana w odpowiedzi na złożony przez Politechnikę wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uznała, iż sprzedaż przez oficynę wydawniczą, będącą jednostką organizacyjną Politechniki, wydawnictw z numerem ISBN podręczników akademickich, notatek autoryzowanych, skryptów zatwierdzonych przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów Politechniki jako niezbędne w toku nauczania na rzecz studentów własnej uczelni jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z drugiej jednak strony sprzedaż ww. wydawnictw z numerem ISBN innym podmiotom, w tym również studentom innych uczelni, jest w świetle art. 41 ust. 2a ustawy opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 5%. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi jednoznacznie określił przy tym warunki, jakie muszą być spełnione, aby istniała możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Ze zwolnienia takiego może skorzystać tylko uczelnia, której jednostką organizacyjną może być oficyna wydawnicza (w przedmiotowym przypadku wskazana w statucie uczelni) i jedynie w przypadku, w którym sprzedaż ww. wydawnictw jest ściśle związana z wykonywaniem przez uczelnię jej podstawowych zadań związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych. Sprzedaż ww. publikacji na rzecz studentów stanowić musi każdorazowo dostawę ściśle związaną ze świadczonymi usługami edukacyjnymi, w którym publikacje te stanowią swego rodzaju materialny wynik tychże usług oraz sprecyzowanie zakresu programowego obowiązującego na danym kierunku studiów (bądź w ramach innej formy kształcenia realizowanej przez uczelnię). 14

15 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi za nieprawidłową uznał interpretację, iż uczelnia nie ma potrzeby dochowywania jakichś szczególnych formalności związanych ze sprzedażą publikacji na rzecz studentów (np. legitymowanie studentów), ponieważ przepisy ustawy o VAT i rozporządzenia nie przewidują żadnych procedur w powyższym zakresie oraz że w przypadku prowadzonej przez uczelnię sprzedaży detalicznej na rzecz osób fizycznych analizowanych wydawnictw może ona bazować na domniemaniu, iż kupującymi są studenci. Przedmiotowa interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi prowadzi do sytuacji, iż uczelnie (jak również jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, jak i jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania) w ramach i w sposób ściśle związany ze świadczonymi usługami edukacyjnymi przy sprzedaży swoim usługobiorcom wydawnictw z numerem ISBN są uprawnione do korzystania ze zwolnień podatkowych z VAT. Nie dotyczy to zatem księgarń znajdujących się na terenie uczelni, lecz jedynie oficyn wydawniczych będących jednostkami organizacyjnymi uczelni. Pojawia się przy tym uzasadnione pytanie, jak uczelnie wykorzystają te uprawnienia czy będą one oferowały swoim studentom wydawnictwa z numerem ISBN po cenie odpowiednio pomniejszonej o wartość VAT, czy też oferowane wydawnictwa będą sprzedawane po cenach rynkowych, a nieodprowadzony podatek VAT będzie stanowił dodatkowe źródło dochodów uczelni. Z faktu, iż świadczenie usług jest wyłączone z zakresu zwolnienia, jeśli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą objętą podatkiem VAT, nie wynika jednoznacznie przyjęcie wariantu pierwszego, jeżeli sprzedaż ww. wydawnictw będzie dokonywana w ścisłym związku ze świadczeniem usług edukacyjnych. Wprowadzone przez ustawę VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) zwolnienia są w zgodzie z prawem europejskim, w którym Trybunał Sprawiedliwości w szeregu orzeczeń (m.in. C-287/00 i C-434/05 w związku z C-349/96) wypowiedział się na temat dopuszczalności i warunków zwolnienia z VAT usług bezpośrednio związanych z kształceniem wyższym. Nie należy zatem oczekiwać możliwości zmiany przepisów dopuszczających zwolnienia podatkowe VAT w sprzedaży przez uczelnie swoim studentom wydawnictw z numerem ISBN, ponieważ są one konsekwencją przyjętego zwolnienia z VAT świadczonych przez nie 15

16 usług edukacyjnych. Pozostaje jedynie rygorystyczne kontrolowanie, czy uczelnie nie sprzedają zwolnionych z VAT wydawnictw podmiotom nie będącym studentami tych uczelni. 3. Możliwość powrotu do zerowej stawki VAT na ksiażki Możliwość powrotu do zerowej stawki VAT na książki wydaje się być mało prawdopodobna, ponieważ wymagałoby to zmiany na gruncie prawa unijnego i zgody wszystkich krajów członkowskich UE w Radzie. Również sam interes finansowy państwa nie skłania Ministerstwa Finansów do zmiany wprowadzonych na początku rozwiązań podatkowo prawnych. O ile wielu uczestników rynku książki skarży się na spadek obrotów proporcjonalny, a nawet przekraczający stopień wielkości wprowadzonego podatku, o tyle jednak dla budżetu państwa wpływy z VAT wielokrotnie przekraczają potencjalne straty z tytułu podatku dochodowego płaconego przez wydawców czy dystrybutorów. Wynika to z faktu, iż przy zerowej stawce VAT jedynymi dochodami budżetowymi z handlu książką sensu stricto były wpływy z podatku dochodowego płaconego przez uczestników rynku książki po potrąceniu wszystkich kosztów. W wypadku rozliczania przez nich strat z lat ubiegłych również i wartość podatku dochodowego ulegała zmniejszeniu. Obecnie natomiast, nawet w wypadku kilku- czy kilkunastoprocentowego spadku sprzedaży na rynku książki, budżet państwa uzyska mimo może nawet i zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego sto parędziesiąt milionów wpływów z tytułu VAT, który obciąża sam obrót, a nie zyski z handlu książką. Dlatego też, z uwagi na regulację VAT na poziomie unijnym oraz korzyści budżetu państwa z opodatkowania handlu książką podatkiem od towarów i usług, możliwość powrotu do zerowej stawki VAT wydaje się mało prawdopodobna. VIII. Wnioski Analiza stosowanych powszechnie w handlu książką umów pomiędzy wydawcami a dystrybutorami oraz praktyki rynkowej wskazuje na olbrzymi rozdźwięk pomiędzy obowiązującym prawem a jego realizacją w działalności handlowej. O ile model umowy dystrybucyjnej mieści się w zasadzie swobody umów, o tyle już jego kwalifikacja jako umowy sprzedaży nastręcza wielu problemów, ponieważ przyjęte rozwiązania w znacznej mierze zbliżają te kontrakty do specyficznych umów komisu. 16

17 Interpretacja ta jest o tyle uzasadniona, iż możliwości zwrotów zamówionych, a niesprzedanych egzemplarzy towarzyszą odroczone terminy płatności, które w praktyce upodabniają te transakcje do umów komisowych. Ponadto zapisy tych umów zawierają klauzule sprzeczne z obowiązującymi przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Często jest to jednak akceptowane przez wydawców z uwagi na ich słabszą pozycję ekonomiczną w stosunku do drugiej strony umowy tak samo jak i do rzadkości należą przypadki dochodzenia przez wydawców swoich praw wynikających z tej ustawy (w szczególności odsetek za zaległe płatności). Pewnym rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być dochodzenie praw wydawców przez powołaną do tego organizację, której celem statutowym byłaby ochrona ich praw majątkowych. Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Polska Książka, z uwagi na obecne brzmienie statutu, nie może podjąć się takich zadań. Dla wydawców wskazane byłoby przyjrzenie się ofercie firm factoringowych, które w znacznej mierze rozwiązałyby ich problemy związane z płynnością finansową, działaniami windykacyjnymi wobec kontrahentów oraz problemem opóźnień w spłacie zobowiązań. Pewnym mankamentem tego rozwiązania mogłyby być zaproponowane przez faktorów warunki współpracy, które uwzględniałyby specyfikę funkcjonowania rynku książki w Polsce. Innym rozwiązaniem mogłoby być zgłaszanie kontrahentów do biur informacji gospodarczej w razie niewywiązywania się przez nich z warunków płatności. Takie działania mogłyby być o tyle skuteczne, iż dla firm zainteresowanych odpowiednią oceną ratingową (z uwagi na emitowanie przez nie instrumentów rynku kapitałowego) oraz wizerunkiem stanowiłyby to odpowiednio silny bodziec do wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Branża wydawnicza powinna się natomiast pogodzić z wprowadzeniem 5 proc. VAT od 2011 r. na książki, ponieważ możliwość powrotu do poprzedniej stawki zerowej wydaje się mało prawdopodobna. Z uwagą natomiast należy się przyglądać wszelkim działaniom związanym z korzystania ze stawki zerowej przez różne podmioty uczestniczące w wydawaniu i handlu książką, które znajdują się w specyficznej sytuacji podatkowoprawnej. 17

18 Kontakt Jędrzej Maciejewski, LL.M. Specjalista ds. finansowych i prawnych Tel.: (+48) Kom.: Mail: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka ul. Mikołajska 26/ Kraków Tel.: (+48) Fax: (+48) Mail: 18

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych U S T AWA Projekt z dnia 1), 2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 684 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403, z 2015 r. poz. 1830. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r.

Traci moc z dn. 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Traci moc z dn. 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1) Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY NA BAZIE KREDYTU KUPIECKIEGO

INSTRUMENTY NA BAZIE KREDYTU KUPIECKIEGO INSTRUMENTY NA BAZIE KREDYTU KUPIECKIEGO Jacek Kosiński - adwokat czerwiec 2010 SPIS TREŚCI Kredyt handlowy Forfaiting - struktura projektu Forfaiting a Prawo Zamówień Publicznych Forfaiting a finanse

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

TEST REGULACYJNY. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

TEST REGULACYJNY. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. TEST REGULACYJNY 2. Nazwa dokumentu, data utworzenia Projekt założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych Radosław Dyki Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy o Programie FairPay

Kompendium wiedzy o Programie FairPay Kompendium wiedzy o Programie FairPay Celem Programu FairPay jest zbieranie i udostępnianie Informacji Pozytywnych o wszystkich przedsiębiorcach, instytucjach i konsumentach, którzy terminowo wywiązują

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z 2003 r. Nr 139,poz.

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe MINISTERSTWO GOSPODARKI Sekretariat Ministra Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe Warszawa Listopad 2010 r. 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie objętej nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 150 USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy Art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA ZMIAN W PRZEPISACH 1. USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH ORAZ KODEKSU CYWILNEGO ORAZ

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA ZMIAN W PRZEPISACH 1. USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH ORAZ KODEKSU CYWILNEGO ORAZ Poznań dnia 17 marca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA ZMIAN W PRZEPISACH 1. USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH ORAZ KODEKSU CYWILNEGO ORAZ 2. USTAWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM sporządzona

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu ul. Św. Jana Nepomucena 10 37-700 Przemyśl Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa 15 maja 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze...

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze... BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Siedziba / adres: Rodzaj prowadzonej działalności: Numer

Bardziej szczegółowo