LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1

2 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji Typ studiów: doskonalące Forma studiów: niestacjonarne Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji zna i rozumie metody, narzędzia i techniki pozwalające opisywać struktury i instytucje uczestniczące w procesie tworzenia systemu bezpieczeństwa informacji ma wiedzę o normach prawnych, organizacyjnych, etycznych organizujących struktury i instytucje w zakresie bezpieczeństwa narodowego, infrastruktury informacyjnej, ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych, ochrony danych osobowych zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i środki ochrony informacji w kancelariach, systemach i sieciach teleinformatycznych oraz cyberprzestrzeni, a także w sytuacjach kryzysowych ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach techniki i technologii w zakresie bezpieczeństwa informacji ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowania i zarządzania ryzykiem zna zasady, metody i techniki archiwizacji dokumentów 2

3 Uzasadnia znaczenie rozwoju zmian w ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej UMIEJĘTNOŚCI potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów zagrożenia bezpieczeństwa informacji posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i zastosowania poznania metod i technik do rozwiązania problemu w zakresie bezpieczeństwa informacji sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów potrafi uzasadnić znaczenie rozwoju zmian w ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych potrafi użyć wiedzy niezbędnej do podjęcia działań jako administrator bezpieczeństwa informacji oraz pełnomocnik ochrony informacji niejawnych posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych, analiz, raportów, właściwych dla studiowanego kierunku studiów podyplomowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość ważności i zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie, pogłębiania wiedzy w życiu zawodowym potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, określić priorytety służące realizacji zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności 3

4 Wykaz modułów: Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa informacji Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego Infrastruktura informacyjna Ochrona informacji niejawnych Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych Infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem Ochrona danych osobowych Cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa Archiwizacja dokumentów Inwigilacja w społeczeństwie obywatelskim Seminarium dyplomowe 4

5 Nazwa modułu kształcenia Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym moduł jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe modułu kształcenia Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa informacji język polski wiedza słuchacz przywołuje podstawową problematykę z bezpieczeństwa informacji słuchacz klasyfikuje formy kształcenia w zakresie bezpieczeństwa informacji słuchacz wyjaśnia podstawowe zasady prawa autorskiego umiejętności słuchacz demonstruje umiejętność pracy z platformą e-learningową słuchacz wykonuje udostępniane mu instrukcje słuchacz rozwiązuje zadania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych kompetencje społeczne słuchacz praktykuje samokształcenie pierwszy wykład, ćwiczenia brak wykład 2 ćwiczenia wykład informacyjny, metoda programowa z użyciem komputera test praktyczny zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie wykładu (uczestnictwo w wykładzie lub zapoznanie się z jego treścią); zaliczenie ćwiczeń (uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie testu) Zarys problematyki bezpieczeństwa informacji. Charakterystyka poziomów i form kształcenia w zakresie bezpieczeństwa (studia, szkolenia). Obsługa platformy e-learningowej. Literatura obowiązkowa: 1. X lat ustawy o ochronie informacji niejawnych Katowice Literatura uzupełniająca: 5

6 2. Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały I Kongresu. Katowice Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały V Kongresu. Katowice Nazwa modułu kształcenia Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym moduł jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego język polski wiedza słuchacz zna podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa (narodowym) wyzwania, zagrożenia, szanse, zakres przedmiotowy i podmiotowy, dynamiczne i statyczne podejście do bezpieczeństwa, polityka i strategia bezpieczeństwa umiejętności słuchacz potrafi analizować dokumenty strategiczne (strategie bezpieczeństwa narodowego) oraz posługuje się terminami z zakresu teorii bezpieczeństwa kompetencje społeczne słuchacz potrafi w grupie rozwiązywać problemy pierwszy wykład, ćwiczenia Zajęcia mają charakter wprowadzający do problematyki bezpieczeństwa państwa, zakłada się zatem tylko ogólną wiedzę z przedmiotów społecznych posiadaną przez absolwentów różnych kierunków. wykład 8 ćwiczenia 8 5 wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów dyskusja, kolokwium (na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych) zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie modułu uwarunkowane sporządzeniem oraz omówieniem w toku dyskusji na ostatnich zajęciach pracy 6

7 zaliczenia Treści programowe modułu kształcenia Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej pisemnej poświęconej wybranej strategii bezpieczeństwa 1) Zapoznanie ze współczesnym podejściem do bezpieczeństwa oraz podstawowymi pojęciami teorii bezpieczeństwa problematyką wyzwań zagrożeń szans; ryzyka w polityce i strategii bezpieczeństwa, dynamiki bezpieczeństwa. 2) Omówienie pojęć związanych ze strategią bezpieczeństwa genezą podejścia strategicznego, cyklem strategicznym, formalno-prawnymi uwarunkowaniami strategii w Polsce. 3) Polskie strategie bezpieczeństwa (e-learning) 4) Praca własna nad analizą wybranego dokumentu strategicznego (e-learning) 5) Omówienie prac i dyskusja: Podejście strategiczne w Polsce po 1990 roku. Literatura obowiązkowa: 1. Zalewski S.: Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji, Siedlce Koziej S.: Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo u progu XXI wieku, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Stańczyk J.: Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa Zalewski S.: Służby specjalne w państwie demokratycznym. Warszawa Zalewski S.: Dylematy ochrony informacji niejawnych. Katowice Nazwa modułu kształcenia Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Infrastruktura informacyjna język polski wiedza słuchacz omawia zasady dostępu do informacji publicznej słuchacz używa pojęć z zakresu słownictwa administracyjnego wyjaśnia istotę i dynamikę współczesnych systemów ochrony informacji i przetwarzania danych umiejętności słuchacz wybiera odpowiednie procedury prawne mogące mieć zastosowanie w danej sytuacji słuchacz wykorzystuje informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej słuchacz planuje informatyzację systemów informacyjnych w jednostkach administracji publicznej kompetencje społeczne 7

8 Semestr, w którym moduł jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe modułu kształcenia słuchacz współpracuje w rozwiązywaniu problemów pierwszy wykład, ćwiczenia brak wykład 8 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda programowa z użyciem komputera, burza mógów udział w dyskusji, zadania problemowe, test zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie na ocenę wykładu (uczestnictwo w zajęciach i dyskusji) i ćwiczeń (zadania problemowe, test) Jawność działania administracji i jej granice. Prawo do uzyskiwania informacji od władz publicznych w standardach międzynarodowych i konstytucyjnych i ich konkretyzacja. Zasady dostępu do informacji publicznych w Polsce. Informacja publiczna w Internecie. Biuletyn Informacji Publicznej urzędowy publikator teleinformatyczny. Jawność działania administracji i jej granice. Ustawa ramowa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i przepisy 17 innych ustaw, zmienionych w jej rozdziale 5. Podstawy prawne publicznych systemów informacyjnych. Wykładnia i stosowanie prawa w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obowiązki administracji w zakresie komunikacji elektronicznej. Dostęp do informacji sektora publicznego i ich wykorzystanie. Zasady wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w sprawach administracyjnych. Funkcje publicznych systemów informacyjnych. Planowanie i finansowanie informatyzacji systemów informacyjnych. Standaryzacja systemów. 8

9 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Literatura obowiązkowa: 1. Fajgielski P.: Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony. Presscom Wrocław Jaśkowska M.: Dostęp do informacji publicznej a informatyzacja administracji publicznej. W: Prawne problemy informatyzacji administracji. Red. G. Szpor. Municipium. Warszawa Jaśkowska M.: Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa. TNOiK Toruń Monarcha-Matlak A.: Obowiązki administracji w zakresie komunikacji elektronicznej. Wolters Kluwer Szpor G., Martysz C., Wojsyk K.: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Woltes Kluwer business. Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Oleński J.: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Wyd. UW. Warszawa Prawne problemy informatyzacji administracji. Red. G. Szpor. Municipium. Warszawa Prawo informacji. Prawo do informacji. Red. W. Góralczyk. Wyd. WSPiZ. Warszawa Stawecki T.: Rejestry publiczne. Funkcje instytucji. WPiA UW. Lexis Nexis Wolność informacji i jej granice. Red. G. Szpor. SILGIS Katowice Nazwa modułu kształcenia Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Ochrona informacji niejawnych język polski wiedza słuchacz omawia podstawowe zagadnienia dotyczące zasad ochrony informacji niejawnych słuchacz przedstawia obowiązujące rozwiązania w zakresie ochrony informacji niejawnych na tle systemu informacji prawnie chronionych słuchacz rozpoznaje zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji niejawnych umiejętności słuchacz identyfikuje zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i dobiera środki dla zachowania tego bezpieczeństwa słuchacz szacuje, na tle konkretnych przykładów, ryzyka dla przetwarzanych informacji niejawnych 9

10 Semestr, w którym moduł jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe modułu kształcenia słuchacz potrafi przygotować wstępny projekt struktury organizacyjnej pionu ochrony dla jednostki organizacyjnej kompetencje społeczne słuchacz przedstawia propozycje zadań pełnomocnika ochrony dla konkretnej jednostki organizacyjnej słuchacz asystuje pełnomocnikowi ochrony przy realizacji jego zadań, jako kandydat na zastępcę pełnomocnika pierwszy wykład, ćwiczenia Byłoby pożądane gdyby kandydat na studia miał przynajmniej ogólne rozeznanie w systemie organów władzy i administracji państwowej. wykład 18 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów, studium przypadków test egzaminacyjny, artykuły tematyczne, zadania problemowe egzamin; zaliczenie następujących bloków tematycznych: zasady ochrony informacji niejawnych, organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej, środki ochrony informacji; warunkiem dopuszczenia do zaliczenia poszczególnych bloków tematycznych modułu jest uczestnictwo w zajęciach, dyskusji, prezentacji firm, rozwiązanie zadań Zasady ochrony informacji niejawnych: Katalog aktów normatywnych odnoszący się do informacji niejawnych. Administracyjno i karnoprawna ochrona informacji niejawnych. Ogólne zasady ochrony informacji niejawnych. Zasady przetwarzania informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych. Zadania i uprawnienia kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zadania pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych. 10

11 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Pion ochrony, jego organizacja, zadania i rola w systemie ochrony informacji niejawnych. Prowadzenie postępowań sprawdzających (zwykłych oraz poszerzonych). Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych wynikające z informatyzacji. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej: Ochrona informacji jako element systemu bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej / organizacji gospodarczej: polityka informacyjna, pojęcie informacji prawnie chronionych, zagrożenia wynikające z braku ochrony informacji, ochrona informacji niejawnych jako wyodrębniony element funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Kancelaria tajna podstawowy element systemu ochrony informacji niejawnych: organizacja kancelarii tajnej, środki ochrony (w tym teleinformatyczne), urządzenia kancelaryjne (sprzęt komputerowy), podstawowe zadania i uprawnienia personelu kancelarii. Obieg informacji niejawnych: zasady udostępniania dokumentów niejawnych, tryb przyjmowania i przewożenia materiałów niejawnych. Metodyka prowadzenia kontroli kancelarii tajnej i obiegu materiałów niejawnych: kontrola wewnętrzna, kontrola zewnętrzna. Zastosowanie informatyki w procesie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej. Środki ochrony informacji: Środki fizycznej ochrony informacji. Techniczne i organizacyjne środki ochrony informacji. Analiza zagrożeń podstawą budowy koncepcji ochrony fizycznej. Podstawy projektowania systemów sygnalizacji zagrożeń. Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym systemów informacyjnych: modele systemu bezpieczeństwa informacji (audyt bezpieczeństwa fizycznego obiektu, integracja systemów fizycznego i teleinformatycznego zabezpieczenia, polityka bezpieczeństwa fizycznego jednostki organizacyjnej, optymalizacja kosztów zapobiegania zagrożeniom, ciągłość działania procesów biznesowych organizacji). Przykłady kompleksowego zabezpieczenia. Literatura obowiązkowa: 1. Bożek M., Stankowska I., Zalewski S.: Ochrona informacji niejawnych. Wybrane zagadnienia. Warszawa Hoc S.: Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia. Opole

12 3. Jakubus B., Ryszkowski M.: Ochrona informacji niejawnych. Warszawa Konieczny J.: Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu. Konsalnet X lat ustawy o ochronie informacji niejawnych Materiały konferencyjne. Red. M. Gajos. Katowice Małecki S.: Ustawa o ochronie informacji niejawnych. [W:] Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, red. M. Gajos. Katowice Polok Mariusz, Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej w polskim systemie prawnym, wyd. LexisNexis, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Mazur S.: Zarządzanie Kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych. Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego Od blokad ulicznych do Word Trade Center. Toruń Poradnik Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczenia. Red. A. Wójcik, Dashofer Szewc T.: Ochrona informacji niejawnych. Komentarz. Warszawa Szewc T.: Publicznoprawna ochrona informacji. C. H. Beck Tajemnica państwowa i wojskowa wg standardów NATO. Rada administracji cywilnej i lokalnych instytucji wojskowych w działaniach na rzecz obronności. Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zeszyt Problemowy 2001 nr Taradejna R. i M. Tajemnica państwowa i inne tajemnice chroniące interesy państwa i obywateli. Zbiór przepisów z komentarzem. Warszawa Thiem P.: Ochrona informacji niejawnych. Gdańsk Zalewski S.: Dylematy ochrony informacji niejawnych. Katowice Żebrowski, Kwiatkowski W.: Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej. Kraków Nazwa modułu kształcenia Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych język polski wiedza słuchacz omawia podstawowe zagadnienia dotyczące transmisji danych słuchacz omawia podstawowe wymagania 12

13 Semestr, w którym moduł jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Stosowane metody dydaktyczne bezpieczeństwa teleinformatycznego słuchacz definiuje zagrożenia systemów komputerowych słuchacz definiuje zasady przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych słuchacz omawia mechanizmy ochrony, kontroli dostępu i uwierzytelniania w tym biometryczne, podsłuch transmisji danych, metody ochrony elektromagnetycznej umiejętności słuchacz rozwiązuje zadane problemy dotyczące bezpieczeństwa informacji słuchacz identyfikuje zastosowane środki ochrony w zależności od najwyższej klauzuli informacji niejawnych przetwarzanych w systemie TI słuchacz rozwiązuje proste problemy komunikacji przewodowej i bezprzewodowej słuchacz wyjaśnia zapisy pochodzące z dziennika zdarzeń słuchacz uzasadnia otrzymane wyniki pochodzące z analizy logów słuchacz określa wymagania na zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji niejawnych przetwarzanych w systemie TI słuchacz prezentuje istniejące zaawansowane rozwiązania informatyczne słuchacz wyjaśnia zagrożenia dla określonych zasobów systemu TI słuchacz prezentuje istniejące metody pierwszy zabezpieczeń danych słuchacz formułuje założenia do dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego kompetencje społeczne słuchacz demonstruje odpowiedzialność za własne realizowane zadania w ramach zespołu słuchacz rozróżnia stopień odpowiedzialności za ujawnienie informacji niejawnych osobom nieuprawnionym wykład, ćwiczenia brak wykład 10 ćwiczenia 4 godziny 4 wykład problemowy, metoda programowa z użyciem komputera, burza mózgów 13

14 Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe modułu kształcenia projekt sieci przewodowej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji, test zaliczenie modułu na ocenę; warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie projektu, zaliczenie testu Podstawowe problemy bezpieczeństwa: przestępstwa komputerowe, polityka bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące wzrostu bezpieczeństwa, klasy bezpieczeństwa systemów komputerowych, podstawowe środki ostrożności i mechanizmy ochrony, mechanizmy uwierzytelniania w tym biometryczne, podsłuch transmisji danych, podnoszenie stopnia ochrony do danych (archiwizacja, kopie zapasowe itp.). Podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego: zasady związane z bezpieczeństwem informacji niejawnych, tryby bezpieczeństwa pracy systemu TI i zasady ich wyboru, zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne, szacowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem w systemach TI przetwarzających informacje niejawne, zarządzanie bezpieczeństwem (osoby funkcyjne i ich zakres odpowiedzialności). Elementy kryptografii: szyfry symetryczne, szyfry asymetryczne, zarządzanie kluczami, podpis cyfrowy. Kontrola dostępu użytkowników i personelu teleinformatyczno-technicznego do systemów TI w sferze organizacyjnej, techniczno-logicznej i fizycznej, zasady organizacji kontroli dostępu, ochrona antywirusowa i zapewnienie dostępności informacji oraz ciągłości działania, incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwo informatycznych nośników danych (zarządzanie nośnikami i ich niszczenie), bezpieczeństwo oprogramowania, zarządzanie konfiguracją systemu (sprzętowo - programową). Elementy ochrony elektromagnetycznej i fizycznej. Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego (Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa i Procedury Bezpiecznej Eksploatacji), zasady opracowywania, struktura i zawartość dokumentacji. Akredytacja systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych: naruszenie bezpieczeństwa, problemy uwierzytelniania i kontroli dostępu do współczesnych systemów operacyjnych, wirusy i konie trojańskie, uzyskiwanie dostępu do danych administracyjnych, bezpieczeństwo podstawowych protokołów i urządzeń sieciowych w poszczególnych warstwach modelu OSI, 14

15 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej narzędzia podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci, sieci bezprzewodowe i ich bezpieczeństwo na przykładzie urządzeń mobilnych (WiFi, Bluetooth), międzynarodowe standardy klasy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług: problemy ochrony popularnych usług aplikacyjnych (WWW, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe), ochrona na poziomie warstwy sesji (protokół SSL/TLS), ochrona na poziomie warstw najniższych (podsłuchiwanie danych i analiza protokołów), zabezpieczenie środowiska pracy (aplikacji). Zarządzanie bezpieczeństwem: monitorowanie zabezpieczeń, przynęty i pułapki, kamuflaż, detekcja intruzów (IDS/IPS), narzędzia analizy zabezpieczeń (dzienniki zdarzeń, gromadzenie statystyk, rejestry lokalne i centralne), reakcja na incydent, aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji. Literatura obowiązkowa: 1. Maiwald E.: Bezpieczeństwo w sieci. Kraków Metziger P.: Anatomia PC. Helion Molski M., Opala S.: Elementarz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Warszawa: Mikom Silberschatz A., James L., Peterson, Peter B., Galvin: Podstawy Systemów Operacyjnych. Warszawa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228). 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948). Literatura uzupełniająca: 1. Sportack M.: Sieci komputerowe - księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice Tanenbaum A.: Rozproszone systemy operacyjne. PWN, Metzger P.: Anatomia PC. Wydanie VII Nazwa modułu kształcenia Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe język polski wiedza słuchacz omawia zasady organizacji zarządzania bezpieczeństwem w państwie, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych słuchacz analizuje sposoby wykorzystania i użyteczność systemów informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem umiejętności 15

16 Semestr, w którym moduł jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe modułu kształcenia Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej słuchacz obsługuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie dedykowane bezpieczeństwu powszechnemu kompetencje społeczne słuchacz ma potrzebę samokształcenia oraz analizy problemów i formułowania argumentacji słuchacz potrafi współdziałać w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem słuchacz zachowuje w pracy zawodowej tajemnice prawnie chronione pierwszy wykład, ćwiczenia Podstawowa wiedza na temat systemu bezpieczeństwa w państwie. wykład 4 ćwiczenia 4 2 wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda programowa z użyciem komputera projekt zaliczenie modułu na ocenę; uzyskanie zaliczenia z wykładu (uczestnictwo w wykładzie) i ćwiczeń (wykonanie i omówienie projektu) Regulacja prawna stanów nadzwyczajnych, naruszenie tajemnic. Komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych wykorzystanie nowoczesnych technologii. Zasoby informacyjne wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Zastosowanie systemów informatycznych w sytuacjach kryzysowych. Sytuacje szczególnych zagrożeń w telekomunikacji. Literatura obowiązkowa: 1. Kosowski B.: Model systemu zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego. Wyd. SGSP. Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne. Pod red. G. Szpor. Katowice Studencki R.: Człowiek w sytuacjach zagrożenia. Kryzys, katastrofy, kataklizmy. Pod red. K. Popiołek. 16

17 Poznań Nazwa modułu kształcenia Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) język polski Semestr, w którym moduł jest drugi realizowany Forma realizacji zajęć wykład, ćwiczenia Wymagania wstępne i dodatkowe brak Rodzaj i liczba godzin zajęć wykład 10 wiedza słuchacz charakteryzuje strukturę i zasady zarządzania systemem jakości w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 słuchacz charakteryzuje strukturę i zasady zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normę PN-ISO/IEC 27001:2007 słuchacz opisuje podejście procesowe i systemowe stanowiące podstawę funkcjonowania systemów zarządzania słuchacz definiuje i analizuje ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji niejawnych umiejętności słuchacz omawia podstawowe wymagania norm ISO 9001 oraz ISO słuchacz posługuje się terminologią określoną w normach ISO 9001 i ISO słuchacz identyfikuje rodzaje dokumentów i zapisów niezbędnych do funkcjonowania systemów zarządzania słuchacz analizuje kryteria oceny ryzyka oraz metodykę zarządzania ryzykiem słuchacz porównuje i określa praktyczne możliwości integracji systemów zarządzania słuchacz analizuje ryzyko bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacuje ryzyko kompetencje społeczne słuchacz współdziała w zespole wdrażającym systemy zarządzania słuchacz wykazuje się obiektywizmem, profesjonalizmem, otwartością, krytycyzmem, kreatywnością w trakcie oceny prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania słuchacz doradza kierownikowi przedsiębiorstwa w zakresie zorganizowania systemu ochrony informacji niejawnych, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych 17

18 dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe modułu kształcenia Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej ćwiczenia 12 7 wykład informacyjny, analiza case studies, praca w grupach, dyskusja test, zadania, opracowanie projektu dokumentacji w oparciu o wymagania normatywne zaliczenie modułu na ocenę; warunkiem dopuszczenie do zaliczenia jest uczestnictwo w wykładach, wykonanie projektu, zaliczenie testu Ocena zgodności w świetle wymagań krajowych, Unii Europejskiej oraz NATO. Procesowe podejście w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Zastosowanie i wymagania normy ISO 9001 i ISO w ocenie zgodności wyrobów i usług. Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie w biznesie i systemach zarządzania. Certyfikacja systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymaganiami normy ISO Audit wewnętrzny oceną prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania. Działania korygujące i zapobiegawcze metodą doskonalenia systemów zarządzania. Literatura obowiązkowa: 1. PN-EN ISO 9000: 2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. 2. PN-EPN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 3. PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem. Wymagania. 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Dz.U Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dz.U Literatura uzupełniająca: 1. Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, 2007, 2. Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przyszość i teraźniejszość, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010, 18

19 3. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Poznań 1999, 4. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa- Kraków 1999, 5. Urbaniak M. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka,difin, Szczegółowe zalecenia DBTI ABW dotyczące analizy oraz zarządzania ryzykiem w systemach i sieciach teleinformatycznych. 7. Zalecenia BBT SKW: (Organizacja zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym. Wprowadzenie i podstawy teoretyczne DBBT-811.1; Metodologia szacowania ryzyka dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne DBBT-811.2; Przykład dokumentacji wstępnego szacowania ryzyka prowadzonego zgodnie z zalecaną metodologią dla typowego systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne DBBT-811.3). Nazwa modułu kształcenia Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Ochrona danych osobowych język polski wiedza słuchacz definiuje pojęcia i zasady z zakresu ochrony danych osobowych słuchacz wymienia procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze ochrony danych osobowych słuchacz wykazuje pogłębioną znajomość praw osób, których dane są przetwarzane, wraz z zasadami ich ochrony słuchacz identyfikuje i wyjaśnia, w świetle współczesnych ujęć teoretycznych, skutki wprowadzenia zmian w systemie ochrony danych osobowych umiejętności słuchacz wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną: podaje podstawy prawne, orzecznictwo i literaturę dotyczącą badanych zagadnień słuchacz rozpoznaje instytucje i rozwiązania międzynarodowe w zakresie ochrony danych osobowych słuchacz Śledzi na bieżąco zmiany w zakresie działań podejmowanych przez instytucje administracyjne kompetencje społeczne słuchacz myśli analitycznie słuchacz współpracuje w rozwiązywaniu kazusów 19

20 Semestr, w którym moduł jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe modułu kształcenia Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej drugi słuchacz posiada kompleksowe spojrzenie na całość procesu przetwarzania danych wykład, ćwiczenia Wiedza z zakresu infrastruktury informacyjnej. wykład 8 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów, case studies test, zadania problemowe egzamin; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (testy, zadania problemowe) i aktywne uczestnictwo w wykładzie Geneza regulacji ochrony danych osobowych. Polska ustawa o ochronie danych osobowych na tle międzynarodowych i unijnych standardów. Interpretacja podstawowych pojęć dotyczących danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych. Ochrona i rejestracja zbiorów danych osobowych. Podmioty odpowiedzialne za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Status i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). ABI jako administrator systemu informatycznego. Poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym. Opis środków bezpieczeństwa stosowany na poszczególnych poziomach bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym. Ogólna charakterystyka baz danych. Prawna ochrona baz danych. Literatura obowiązkowa: 1. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R.: Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wyd. 4, Wolters Kluwer. Kraków Ochrona danych osobowych skuteczność regulacji. Red, G. Szpor. Wyd. Municipium Warszawa Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy 20

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 lipca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI 1 PRAWNE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI Dostęp do informacji w prawie

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

ILE WARTA JEST INFORMACJA WIE TEN KTO JĄ STRACIŁ

ILE WARTA JEST INFORMACJA WIE TEN KTO JĄ STRACIŁ ILE WARTA JEST INFORMACJA WIE TEN KTO JĄ STRACIŁ Zaproszenie Wydział Zamiejscowy w Krośnie Wyższej Szkoły Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach ma zaszczyt zaprosić do podjęcia Studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 lipca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie 1 Opis zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Podstawy etyki Kod przedmiotu: ETK Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawo gospodarcze w Polsce i UE Economic Law in Poland and in the UE Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE dla studentów Wydziału Artystycznego I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów - studia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1. Nazwa przedmiotu: 2. Kod przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Pierwszy Kierunek studiów: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalność: ----- Semestr: III Moduł

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia owanie wyrobów z tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1.1.1 Technologie informacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: O6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA

Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

L.p. Obszar nauki Symbol Nr Efekt kształcenia 1 Obszar nauk technicznych: wiedza. ochronie informacji. usługi sieciowe

L.p. Obszar nauki Symbol Nr Efekt kształcenia 1 Obszar nauk technicznych: wiedza. ochronie informacji. usługi sieciowe Dane do wniosku o uruchomienie studiów podyplomowych: "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń" 1). Określa się następujące obszary kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Aula główna INEI Wykład PWSZ w

Aula główna INEI Wykład PWSZ w KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/PRG w języku polskim Prawo gospodarcze Nazwa przedmiotu w języku angielskim Economic Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo