Bezpieczeñstwo IT. Planowanie, zarz¹dzanie, monitoring, weryfikacja. te aplikacje i us³ugi pozwalaj¹ce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeñstwo IT. Planowanie, zarz¹dzanie, monitoring, weryfikacja. te aplikacje i us³ugi pozwalaj¹ce"

Transkrypt

1 Bezpieczeñstwo IT Planowanie, zarz¹dzanie, monitoring, weryfikacja proaktywnie wykrywaæ podatnoœci i na- du ycia wewnêtrzne oraz weryfikowaæ skutecznoœæ istniej¹cych zabez- pieczeñ. Oferowane przez nas systemy SIEM nowej generacji upraszczaj¹ analizê i kompleksowe zarz¹dzanie bez- pieczeñstwem IT. Elastyczne systemy raportowe i prezentacji danych umo - liwiaj¹ dostosowanie dashboardów i raportów do potrzeb ró nych osób w organizacji od specjalisty po przed- stawicieli wy szej kadry zarz¹dzaj¹cej. Passus oferuje zaawansowane produkty i us³ugi z zakresu bezpieczeñstwa IT, które uzupe³niaj¹c tradycyjne rozwi¹zania s¹ odpowiedzi¹ na najnowsze zagro enia i potrzeby du ych organizacji. Wspieramy wszystkie fazy cyklu zarz¹dzania bezpieczeñstwem. Pomagamy w planowaniu polityki bezpieczeñstwa, oferujemy zaawansowane systemy zabezpieczeñ i narzêdzia do monitoringu sieci aplikacji i aktywnoœci u ytkowników. Nasza oferta obejmuje te aplikacje i us³ugi pozwalaj¹ce

2 CORE Impact Riverbed Sentinel RSA Archer FireMon CORE Insight Weryfikacja skutecznoœci Planowanie i projektowanie BEZPIECZEÑSTWO IT Us³ugi w³asne RSA Archer Air Magnet Enterprise RSA Security Analytics Splunk FireMon Qualys GD Fidelis Air Magnet Enterprise Barracuda WAF Cryptzone GD Fidelis Realizuj¹c projekty z zakresu bezpieczeñstwa IT korzystamy z w³asnych rozwi¹zañ oraz produktów wiod¹cych, œwiatowych producentów. Planowanie i projektowanie bezpieczeñstwa Oferta z zakresu planowania i projek- towania bezpieczeñstwa skierowana jest przede wszystkim do firm i instytucji, wobec których istnieje wymóg zgodnoœci z regulacjami, normami i standardami. Oferta w tym obszarze obejmuje m.in.: Narzêdzia informatyczne wspieraj¹ce zarz¹dzanie ³adem korpora- cyjnym, ryzykiem, polityk¹ bezpieczeñstwa oraz zgodnoœci¹ (GRC Governance, Risk and Compliance). Rozwi¹zania do projektowania bez- piecznych sieci teleinformatycznych (kablowych i bezprzewodowych) oraz konfiguracji systemów i aplikacji. Wsparcie we wdra aniu systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji zgodnych z miêdzynarodowymi standardami (m.in. ISO 27001, PCI-DSS) oraz krajowymi wymaganiami (m.in. Krajowe Ramy Interoperacyjnoœci, Rekomendacje KNF, Ochrona Danych Osobowych). Pomoc w przygotowaniu instrukcji bezpieczeñstwa dla dzia³ów utrzymania systemów informatycznych, planów ci¹g³oœci dzia³ania (BCP), planów odtwarzania systemów (DRP - zarz¹dzania to samoœci¹ (IdM). RSA Archer egrc jest narzêdziem wspomagaj¹cym zarz¹dzanie ³adem korporacyjnym, ryzykiem oraz zgodnoœci¹ z regulacjami prawnymi. Pomaga równie w zarz¹dzaniu ryzykiem, incydentami, audytem, ci¹g³oœci¹ dzia³ania oraz polityk¹ bezpieczeñstwa.

3 Zabezpieczenie zasobów i infrastruktury IT Specjalizujemy siê w systemach zabezpieczaj¹cych sieci WiFi, aplikacje webowe i serwery www. Dostarczamy narzêdzia pozwalaj¹ce zarz¹dzaæ konfiguracj¹ urz¹dzeñ, systemów i aplikacji. Oferowane przez nas rozwi¹zania pozwalaj¹ w czasie rzeczywistym wykryæ i przeciwdzia³aæ atakom lub próbom naruszenia polityki bezpieczeñstwa podejmowanym zarówno z wewn¹trz jak i z zewn¹trz organizacji. Oferta w tym obszarze obejmuje: Rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce serwery www oraz aplikacje webowe przed atakami klasyfikowanymi w OWASP TOP 10, a tak e atakami DoS i DDoS. Narzêdzia do wykrywania nieautoryzowanych urz¹dzeñ w sieci z mo liwoœci¹ automatycznego ich odciêcia ich od punktu dostêpowego lub punktu odciêcia od sieci przewodowej. System bezprzewodowego wykrywania i klasyfikowania prywatnych urz¹dzeñ mobilnych (BYOD). Barracuda WAF zabezpiecza serwery WWW przed atakami klasyfikowanymi w OWASP TOP 10 oraz atakami DDoS. Pozwala analizowaæ statystyki ataków. Monitoring i zarz¹dzanie bezpieczeñstwem Dostarczamy produkty i us³ugi pozwalaj¹ce rejestrowaæ, monitorowaæ i zarz¹dzaæ danymi zwi¹zanymi z bezpieczeñstwem oraz dostêpnoœci¹ sieci i aplikacji. Oferowane przez nas rozwi¹zania umo liwiaj¹ analizê zdarzeñ, procesów i aktywnoœci u ytkowników. Wspomagaj¹ wczesn¹ identyfikacjê ataków i nadu yæ oraz analizê Ÿróde³ ich pochodzenia. Wdro enie rozwi¹zañ z tego obszaru umo liwia m.in.: AirMagnet Enterprise informuje o nieautoryzowanych u ytkownikach oraz zagro eniach mog¹cych mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo sieci WiFi. Rejestrowanie, dynamiczne indeksowanie i przetwarzanie wszelkich informacji o ruchu sieciowym, dzia³aniu aplikacji i aktywnoœciach u ytkowników. Wizualizacjê i prezentacjê danych i wskaÿników (generowanych w czasie SIEM nowej generacji - zaawansowana analityka i automatyzacja pomaga wykrywaæ i raportowaæ incydenty dot. bezpieczeñstwa.

4 rzeczywistym lub w oparciu o dane historyczne) za pomoc¹ elastycznych i czytelnych pulpitów (ang. dashboard) oraz raportów. Identyfikacjê aplikacji, po³¹czeñ lub aktywnoœci u ytkowników sprzecznych z polityk¹ bezpieczeñstwa organizacji. Automatyczn¹ identyfikacjê u ytkownika, urz¹dzenia oraz jego geograficzn¹ lokalizacjê dziêki powi¹zaniu danych z protoko³ów sieciowych, takich jak UserID, adres IP oraz MAC. Precyzyjne okreœlenie Ÿród³a problemu w oparciu o dane z protoko³ów NetFlow, sflow oraz IPFIX zbieranych ze wszystkich urz¹dzeñ sieci. Zbudowanie systemu wczesnego ostrzegania informuj¹cego o wykryciu nieautoryzowanych urz¹dzeñ lub aplikacji, punktów dostêpowych, ataków lub nadu yæ (w oparciu o zdefiniowane przez u ytkownika wzorce). Splunk - system przyjmuj¹cy i przetwarzaj¹cy ka dy rodzaj danych maszynowych. Dostosowany do pracy w œrodowiskach ulegaj¹cych czêstym modyfikacjom, skalowalny, wysokowydajny zaawansowany system analityczny. Weryfikacja skutecznoœci zabezpieczeñ Grupa produktów i us³ug pozwalaj¹ca, w oparciu o wyniki audytów technicznych oraz testów penetracyjnych, oceniæ odpornoœæ œrodowiska informatycznego na próby z³amania zabezpieczeñ. Œwiadczymy te us³ugi pozwalaj¹ce zweryfikowaæ zgodnoœæ Systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Informacji (SZBI) z okreœlonymi normami i standardami. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje: Przejrzysty interfejs - Firemon Security Manager pozwala na nadzorowanie rozleg³ej infrastruktury z poziomu jednej konsoli. Audyty weryfikuj¹ce stopieñ zgodnoœci SZBI z wymaganiami standardu ISO 27001, wymaganiami prawnymi oraz innymi zobowi¹zaniami. Audyty techniczne pod k¹tem zgodnoœci z najlepszymi praktykami bran owymi i standardami bezpieczeñstwa. Weryfikacja topologii sieci, konfiguracji urz¹dzeñ sieciowych, systemów bezpieczeñstwa, systemów operacyjnych i aplikacji. Pulpit CORE Insight prezentuje obszary ryzyka, podatnoœci oraz trendy zmian.

5 Indywidualnie prowadzone testy penetracyjne œrodowiska IT (w tym aplikacji webowych) oraz podatnoœci pracowników na ataki socjotechniczne. Narzêdzia umo liwiaj¹ce cykliczne i samodzielne prowadzenie kontrolowanych testów penetracyjnych przez pracowników danych organizacji oraz ocenê konsekwencji istnienia danej luki lub podatnoœci. Aplikacja CORE Impact Pro jest zaawansowanym i wiarygodnym narzêdziem do przeprowadzania zautomatyzowanych testów bezpieczeñstwa systemów i aplikacji.

6 Grupa Passus jest polskim integratorem obs³ugê, pocz¹wszy od analizy potrzeb, i dostawc¹ wysoko specjalizowanych przez planowanie, us³ugi wdro eniowe, rozwi¹zañ informatycznych i teleko- szkolenia pracowników, a po opiekê munikacyjnych, obejmuj¹cych w szcze- serwisow¹ oraz posprzeda n¹. Oferogólnoœci: wane rozwi¹zania s¹ przygotowywane w wydajnoœæ sieci i aplikacji, oparciu o produkty takich firm, jak m.in. bezpieczeñstwo œrodowiska IT, Cisco, CORE Security, Datapolis, Draka, Dundas, Embedos, Fluke Networks, zarz¹dzanie œrodowiskiem SharePoint Iconics, Microsoft, Powerwave, Radiall, dedykowane rozwi¹zania dla biznesu Riverbed, Spinner. Passus posiada i administracji, tak e w³asne zespo³y programistów rozwi¹zania radiotelekomunikacyjne. i in ynierów, którzy tworz¹ kompletne rozwi¹zania na indywidualne zamówienie Tym, co wyró nia Grupê Passus spoœród Klienta. firm integracyjnych, jest elastycznoœæ i koncentracja na rzeczywistych potrze- Grupa Passus dzia³a na rynku IT od 1992 bach Klienta. P³aska i przejrzysta roku. Zatrudnia blisko 100 wykwalistruktura organizacyjna spó³ki oraz fikowanych pracowników in ynierów, ograniczone do niezbêdnego minimum programistów i specjalistów. Nasi procedury pozwalaj¹ szybko i skutecznie in ynierowie w ci¹gu dwóch pierwszych reagowaæ na oczekiwania Klienta. Ponad lat pracy maj¹ obowi¹zek potwierdziæ 20 lat wspó³pracy z firmami oraz swoje kompetencje, uzyskuj¹c jeden instytucjami z Polski i z zagranicy z presti owych certyfikatów Cisco lub zaowocowa³o znajomoœci¹ uwarunkowañ Microsoft. Potwierdzeniem kompetencji biznesowych i technicznych tych organi- zespo³u, obok wielu udanych wdro eñ, zacji. Do grona Klientów w Polsce nale ¹ s¹ tak e statusy partnerskie: Microsoft tak wymagaj¹cy partnerzy, jak m.in. (Gold Application Development, Gold Agencja Rezerw Materia³ów, Bank Collaboration and Content, Gold Commu- Pocztowy, Bank PKO BP, Bilfinger Berger, nications oraz Silver w kategoriach: Centralny Zarz¹d S³u by Wiêziennej, Business Intelligence, Data Platform, Centrum Onkologii w Gliwicach, Midmarket Solution Provider, Mobillity Elektrociep³ownia w Kozienicach, Enea i Server Platform) oraz Cisco Premier Operator, K.G. Pañstwowej Stra y Partner, Oracle Silver Partner, tytu³ Po arnej, Leroy Merlin, Orange, Orlen, Dystrybutora Roku Powerwave, Fluke Polkomtel, Politechnika Rzeszowska, Networks Premier Advantage Partner Politechnika Warszawska, Sygma Bank, oraz Spinner Distributor Award. Tauron, T-Mobile, Volkswagen Polska. Na œwiecie z rozwi¹zañ Grupy korzystaj¹ Firma zosta³a doceniona przez niezam.in. Senat Stanów Zjednoczonych, Los le ne organizacje jest m.in. cztero- Angeles World Airports, ThyssenKrupp krotnym laureatem nagrody Gazele Steel USA, Tyco International, Mobile Biznesu, finalist¹ konkursu na najlep- World Finlandia, X-TRA Izrael, Jarash sz¹ strategiê personaln¹ Inwestycja Group Jemen. w Kadry i uczestnikiem programu Bia³a Lista. W 2008 roku firma zosta³a Bazuj¹c na w³asnych produktach uhonorowana tytu³em Przedsiêbiorstwo i us³ugach oraz technologiach uznanych Fair Play. Oferowane przez spó³kê œwiatowych producentów, Passus tworzy produkty by³y te wielokrotnie nagradzai wdra a rozwi¹zania, precyzyjnie ne na targach informatycznych i teledostosowane do wymagañ klienta. komunikacyjnych m.in. otrzyma³y Zloty Spó³ka zapewnia klientom kompleksow¹ Medal i Puchar Targów Intertelecom.

Rodzina produktów TITUS Classification Narzędzia do klasyfikacji i etykietowania dokumentów i wiadomości e-mail

Rodzina produktów TITUS Classification Narzędzia do klasyfikacji i etykietowania dokumentów i wiadomości e-mail Rodzina produktów TITUS Classification Narzędzia do klasyfikacji i etykietowania dokumentów i wiadomości e-mail Rozwiązania firmy TITUS zapewniają bezpieczną wymianę informacji, pozwalając spełnić wymagania

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo