WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 R."

Transkrypt

1 NASZĄ MISJĄ JEST AKTYWNE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW I MENADŻERÓW W BUDOWIE WARTOŚCI POPRZEZ STOSOWANIE KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ ZGODNIE Z RZECZYWISTYMI POTRZEBAMI ICH PRZEDSIĘBIORSTWA WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 R.

2 Zespół Doradczy 3ba Spółkę z o.o. tworzą partnerzy z wieloletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach gospodarki. Są nimi przedsiębiorcy i menadżerowie z praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami różnych sektorów, różnej wielkości, na różnych etapach rozwoju. Doświadczenia te obejmują m.in.: Przemysł mechaniczny Odlewnictwo Przemysł chemiczny Przemysł spożywczy Dystrybucja (FMCG) i logistyka IT i telekomunikacja Bankowość Ubezpieczenia Biotechnologie i usługi medyczne Produkcja i dystrybucja farmaceutyczna Ochrona i bezpieczeństwo Zarządzanie jakością Wspieramy kadrę zarządzającą w budowie wartości i bezpieczeństwa organizacji, poprzez podniesienie efektywności, obniżenie kosztów, poprawę zarządzania, usprawnienie procesów i podniesienie jakości zasobów ludzkich, co w konsekwencji wpływa na podniesienie wartości Firmy. Obszary wsparcia oferowane Klientom przez Partnerów oraz współpracujących z ZD 3ba Konsultantów przedstawiają się następująco: Obszar Analiza przebiegu procesów biznesowych Restrukturyzacja Cele i metody Podniesienie efektywności działania organizacji szczególnie w obszarach: kosztów, wydajności oraz sprawności operacyjnej. Przeprowadzenie analiz zasobów i celów w ujęciu procesów biznesowych, w kontekście przyjętych założeń biznesowych i wynikających z nich potrzeb. Wykazanie rozbieżności oraz przedstawienie rekomendacji optymalnych rozwiązań. Wsparcie zarządów we wprowadzaniu zmian. Tworzenie mechanizmów operacyjnych umożliwiających realizację wizji Zarządu. Zagwarantowanie wdrożenia wizji, a co za tym idzie obniżenia kosztów i podniesienia wydajności. Ze względu na fakt, że jest to bolesny i społecznie trudny proces, w odróżnieniu od innych przyjmowanych metod ujęcia tego problemu, proponujemy oparcie się na strategicznych celach organizacji, a nie tylko i wyłącznie na doraźnych oszczędnościach. W trakcie realizacji wspieramy kadrę w określaniu stopnia konieczności restrukturyzacji, kształtowaniu celów, zasad i metod oraz procesów i zespołów.

3 Zarządzanie wynikami (ocena okresowa) Motywacyjny System Wynagrodzeń Przeprowadzenie zwolnień pracowniczych Zarządzanie czasowe Interim Management Wizerunek Pracodawcy Employer Branding Usprawnienie procesów zachodzących w organizacji. Podniesienie wydajności pracy, zaangażowania pracowników a przez to podniesienie wartości kapitału ludzkiego i wpłynięcie na wzrost wartości rynkowej Firmy. Wynikiem dobrze wdrożonej oceny okresowej jest wzrost gwarancji realizacji celów biznesowych (w tym budżetu), poprawa komunikacji wewnątrz organizacji, zwiększenie motywacji pracowników i kadry zarządzającej oraz satysfakcji i lojalności klientów. Wartość dodana dla organizacji występuje w obszarze finansów i wizerunku Firmy na rynku. Pomagamy w zaprojektowaniu dostosowanego do potrzeb Firmy systemu ocen okresowych. Optymalizacja kosztów wynagrodzeń poprzez podniesienie wydajności pracy i wzmocnienie wizerunku Firmy jako rzetelnego i atrakcyjnego pracodawcy. Pomoc doradców w analizie istniejących praktyk płacowych oraz budowy systemu racjonalnych wynagrodzeń, spójnych wewnętrznie i stymulujących wydajność. Konsultanci prowadzący projekt pomagają kadrze zarządzającej w negocjacjach ze Związkami Zawodowymi. Obniżenie kosztów zatrudnienia w sposób nie wywołujący negatywnych wpływów na wizerunek pracodawcy. Sposób przeprowadzania zwolnień motywuje bądź demotywuje pracowników pozostających w organizacji. Zwolnienie monitorowane (Outplacement) jest nie tylko drogą do otrzymania pomocy przy realizacji obowiązków wynikających z prawa, ale pozwala też na uniknięcie wielu błędów. Zmniejsza zagrożenia związane z nielojalnością zwalnianych pracowników oraz złe nastroje w Firmie. Pracownicy otrzymuje fachowe wsparcie przy poszukiwaniu nowej pracy lub podjęciu własnej działalności. Wykorzystanie doświadczenia zewnętrznych menadżerów w zarządzaniu projektami lub funkcjami. Przez określony czas, w celu wdrożenia projektu lub przeprowadzenia uzgodnionej zmiany, zarządzanie poszczególnymi obszarami organizacji może zostać powierzone wyspecjalizowanym menedżerom ZD 3ba. Szczególne kompetencje w zakresie: Zarządzania Finansowego, Zarządzania Kapitałem Ludzkim i rewitalizacji marek. Podniesienie motywacji obecnych pracowników. Zwiększenie atrakcyjność organizacji w otoczeniu oraz wzmocnienie przekazu marketingowego Firmy. Jest najtańszą inwestycją w kapitał ludzki, jego satysfakcję i zaangażowanie. Posiadamy praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wdrożeniu nisko kosztowego programu Employer Branding, którego sukces został potwierdzony w niezależnych rankingach krajowych i międzynarodowych.

4 Zarządzanie Kompetencjami Sumienie Menadżera Bezpieczeństwo biznesu Bezpieczne Dane Procedury operacyjne bezpieczeństwa produktu System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Umożliwienie realizacji wizji Zarządu przez podległe mu zespoły. Podniesienie efektywność organizacji i wzmocnienie jej wizerunku. Zarządzanie kompetencjami umożliwia budowę zespołów w oparciu o najlepszych ludzi do określonych zadań. Dodatkowo, obniża koszty szkoleń i rozwoju poprzez skierowanie aktywności rozwojowej na najbardziej potrzebne Firmie obszary. Kompetencje powinny być dostosowane do specyfiki organizacji i jej zamierzeń strategicznych. Stworzenie możliwości skonfrontowania idei i pomysłów szefa poprzez bezpośrednią i osobistą dostępność doradcy, w celu omówienia wątpliwości i skonsultowania zachowania lub elementów rozważanej decyzji. Konsultant doradca współuczestniczy z Menedżerem w rozwiązaniu konkretnego problemu z zakresu codziennej praktyki zarządzania. Opracowanie standardów bezpieczeństwa i projektowanie ekonomicznie zasadnych rozwiązań dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa organizacji. Optymalizacja kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji. Prowadzenie testów i szkoleń. Organizacja systemu zgłoszeń naruszenia zasad etyki biznesu i nadużyć w organizacji (whistle blowing). Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w sprawach ujawnionych nadużyć. Zapewnienie zgodności procedur i zabezpieczeń z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wynikające stąd bezpieczeństwo dla kadry HR oraz dla Zarządu. Analiza rozbieżności. Zaprojektowanie i wdrożenie praktycznych, skutecznych i efektywnych rozwiązań i procedur codziennego postępowania zgodnych z literą i duchem ustawy. Dostarczenie narzędzi testowania istniejących już w organizacji procedur i wprowadzenie działań korygujących. Udokumentowanie polityki ochrony danych osobowych oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie. Opracowanie i pomoc przy wdrożeniu w organizacji procedur w zakresie bezpieczeństwa produktu. Projektowanie niezbędnych adaptacji dla już ustanowionych procedur. Analizy rejestru istniejących zasobów informacyjnych organizacji oraz ocena ich stopnia krytyczności. Szacowanie ryzyka i zagrożeń. Pomoc w zdefiniowaniu celów i zakresów oraz polityki zarządzania bezpieczeństwem zasobów informacyjnych. Wdrażanie i szkolenia. Zapewnienie zgodności z ISO

5 Administrowanie Bezpieczeństwem Informacji Sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i funkcjonowaniem stosowanych środków ochrony fizycznej, organizacyjnej i technicznej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Prowadzenie właściwej dokumentacji, przeglądu polityk bezpieczeństwa oraz szkoleń okresowych. Zapewnienie zgodności z wymogami prawa. Bezpieczny kontrahent Analiza ryzyk w obszarze wyboru dostawców i usług. Opiniowanie przygotowania procesu zakupów. Plany ciągłości działania Opracowanie kompleksowych planów kontynuacji działania organizacji w sytuacji kryzysowej (plany BCP). Zidentyfikowanie typów zagrożeń mogących przerwać działalność organizacji. Określenie minimalnych zasobów ludzkich i materiałowych oraz infrastrukturalnych niezbędnych dla przywrócenia działalności przerwanej zdarzeniem losowym. Opracowanie planów kontynuacji działalności, szkolenia części załogi dedykowanej do planu kontynuacji, nadzór nad wdrożeniami ćwiczebnymi. Prowadzenie audytów bezpieczeństwa Dokonanie kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa organizacji i potencjalnych ryzyk. Analiza istniejących procedur zapewniających bezpieczeństwo oraz skuteczności jej wdrożenia. Wskazanie obszarów zagrożeń oraz sformułowanie wytycznych dla ich eliminacji Przygotowanie do certyfikowania ISO Analiza procesów realizowanych w organizacji. Ocena stanu dokumentowania poszczególnych obszarów aktywności Firmy. Przegląd opisów procedur, instrukcji i dyrektyw regulujących działalność. Analiza dotyczy zarówno dokumentacji wymaganej ogólnymi przepisami prawa jak też tych wynikających z dobrych praktyk rynkowych. Zewnętrzny Dyrektor miękkiego HR Dostęp do wysokich kompetencji strategicznego Dyrektora HR w ramach stałej umowy o charakterze doradczym. Ograniczenie bardzo wysokich kosztów wynikających z pełnoetatowego zatrudnienia wysokiej klasy specjalisty. Za zryczałtowane wynagrodzenie uzyskanie przez Zarząd skutecznego wsparcia przy tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Zainicjowanie zmian i nadzór nad ich realizacją oraz jednoczesne przygotowanie funkcjonowania wewnętrznego, nowoczesnego działu personalnego.

6 Zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych Nowoczesna logistyka i zaopatrzenie Analiza, identyfikacja i wskazanie miejsc wymagających poprawy organizacji procesów produkcyjnych. Analiza wydajności i obciążenia poszczególnych gniazd. Formułowanie rekomendacji zmian. Formułowanie zaleceń dotyczących wprowadzenia mechanizmów zapewnienia pożądanej jakości. Wsparcie we wprowadzaniu zmian. Analiza gospodarowania zapasami. Formułowanie rekomendacji mających doprowadzić do zmniejszenia kapitału zamrożonego w magazynach. Przegląd dostawców, wprowadzanie zasad polityki zakupowej. Działania doraźne zmierzające do renegocjacji realizowanych kontraktów zakupowych. Wsparcie w negocjacjach. Wypracowanie efektywnego sposobu dostaw produktów do klientów. Sprzedaż skuteczna Analiza celów sprzedażowych w kontekście planów budżetowych. Analiza sposobów planowania sprzedaży, jej celów, intensywności działań i raportowania z perspektywy firmy oraz poszczególnych handlowców. Formułowanie i implementacja efektywnych rozwiązań w obszarach sprzedażowych. Wsparcie we wprowadzaniu zmian.

7 Rada Programowa Mariusz Ejsmont Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Kilkanaście lat doświadczeń w sektorze ubezpieczeniowym - od referenta do najwyższego szczebla m.in. w: TUiR WARTA S.A., AMPLICO S.A., BTUiR HEROS S.A., T.U. Winterthur S.A., XL Insurance. Kierował dużymi zespołami w znaczących firmach sektora i brał udział w ich restrukturyzacji, ale także uczestniczył w zakładaniu "od zera" i rozwoju filii globalnych kolosów w Polsce. Prowadził liczne szkolenia dla sektora ubezpieczeń. Mariusz Kunda Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie - SGH w Warszawie; HR Management - European University Brussels; Marketing Farmaceutyczny - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku lat 90' - odpowiadał za zarządzanie zespołami ludzkimi (niekiedy także za sprawy prawne, relacje ze związkami zawodowymi, rozwijanie zespołów sprzedażowych w kraju i za granicą) m.in. w Praxair Polska (przemysł chemiczny), Agros-Fortuna, Geant, Pliva, AmRest. Kierował rekonstrukcją przedsiębiorstw "po-państwowych" oraz integracją w wyniku fuzji kapitałowych. Co-inwestor w przedsięwzięcia typu "start-up". Zbigniew Zuzelski Absolwent Wydziału Prawa UMK w Toruniu. Dziennikarz Gazety Bankowej. Twórca Szkoły Bankowej w Katowicach. Dyrektor Departamentu Centrali NBP. Twórca nowoczesnych polityk HR w BRE Bank SA. Dyrektor jednostek organizacyjnych Centrali ING Banku Śląskiego. Organizator Śląskiego Banku Hipotecznego. Prezes firm konsultingowych (m.in. Biuro Ekspertyz i Doradztwa Ekonomicznego PROEXIM), oraz prywatnych i publicznych spółek sektora deweloperskiego.

8 Lista referencyjna Podmioty, na rzecz których Partnerzy oraz Konsultanci Zespołu Doradczego 3 ba wykonywali usługi w wyżej wymienionych obszarach. 1. Polski Gaz Sp. z o.o. Warszawa 2. Biomaxima S.A Lublin 3. Donako SA Wrocław 4. Samat Polska Sp. z o.o. Kraków 5. Bankowy Dom Brokerski S.A. Warszawa 6. Astellas Pharma Sp. z o.o. Warszawa 7. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 8. BRE Leasing Sp. z o.o. 9. Bank Ochrony Środowiska SA 10. PKP Cargo SA. Strona internetowa:

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 R.

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 R. NASZĄ MISJĄ JEST AKTYWNE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW I MENADŻERÓW W BUDOWIE WARTOŚCI POPRZEZ STOSOWANIE KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ ZGODNIE Z RZECZYWISTYMI POTRZEBAMI ICH PRZEDSIĘBIORSTWA WARSZAWA, LISTOPAD 2013

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo