OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH"

Transkrypt

1 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/5.2.1/2014 z dnia OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, I. Informacje ogólne. Międzynarodowy Instytut Outsourcingu jest Liderem Partnerstwa w projekcie pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza Systemowe doskonalenie jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników. na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy MIO, a sześcioma gminami z województwa pomorskiego. Szkolenie kierowane jest do pracowników Partnerów w Projekcie, do których należą: 1) Gmina Czersk Partner nr 1, 2) Gmina Dębnica Kaszubska Partner nr 2, 3) Gmina Mikołajki Pomorskie Partner nr 3, 4) Gmina Stary Targ Partner nr 4, 5) Gmina Somonino Partner nr 5, 6) Gmina Łęczyce Partner nr 6. Jednym z zadań projektowych jest doskonalenie kluczowych kompetencji urzędów poprzez szkolenia. Mając na względzie powyższe, MIO poszukuje wykonawców odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe. Sekcja I. Tematyka szkoleń. Oferent, odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie wybranych szkoleń o tematyce adekwatnej dla posiadanych kwalifikacji, według poniższego zestawienia: 1. TEMAT SZKOLENIA Wiodący audytor normy ISO ILOŚĆ UCZESTNIKÓW ILOŚĆ GRUP SZKOLENIOWYCH ILOŚĆ GODZIN ZEGAROWYCH NA 1 GRUPĘ ILOŚĆ GODZIN ZEGAROWYCH ŁĄCZNIE BHP w Urzędzie Strona1

2 3 4 Wiodący audytor normy ISO 9001 Zarządzanie ryzykiem według normy ISO MS Excel Corel Draw Flash W szkoleniach wezmą udział przedstawiciele następujących Urzędów: L.P. 1. TEMAT SZKOLENIA Wiodący audytor normy ISO ILOŚĆ Pracownicy Urzędu Gminy: UCZESTNIKÓW Czersk Dębnicka Somonino Mikołajki Stary Łęczyce Kaszubsk Pomorskie Targ BHP w Urzędzie Wiodący audytor normy ISO Zarządzanie ryzykiem według normy ISO MS Excel Corel Draw Flash Sekcja II. Wymagania. 1. Szkolenia będą realizowane zgodnie z programem i harmonogramem zaproponowanym przez Oferenta przyjętym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby zakres szkoleń obejmował: 1) część teoretyczną obejmującą aktualną wykładnię prawa czy też interpretację norm i wymagań około 20% czasu szkolenia, 2) część praktyczną około 50-60% czasu szkolenia, na którą składać się będą: a) warsztaty na przypadkach związanych ze specyficzną problematyką wskazaną przez urzędy, b) studia przypadków adekwatne do rozwiązywanych problemów, c) studia przypadków różnicujące indywidualne potrzeby kobiet i mężczyzn jeśli dotyczy, 3) część procesową około 20-30% czasu szkolenia, gdzie będą definiowane i usprawniane procesy wskazane przez urzędy jako obszary wymagające usprawnień. 3. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają świadectwa potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji i/lub umiejętności. Świadectwa wystawiane będą przez oferenta według listy którą przekaże Zamawiający. Świadectwa opatrzone będą logotypami POKL i Projektu. Wzór świadectwa musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

3 4. Szkolenia odbywać się będą w obiektach wskazanych przez Oferenta, a zlokalizowanych jak najbliżej miejsca pracy wszystkich uczestników szkoleń. Dopuszcza się realizację szkoleń w innych lokalizacjach nie spełniających opisanego kryterium, ale tylko i wyłącznie z powodu optymalizacji kosztów i za zgodą Lidera Partnerstwa. 5. W przypadku szkoleń jednodniowych Oferent zapewni uczestnikom bufet kawowy, tj.: kawę, herbatę, cukier, wodę mineralną oraz ciastka kruche w przypadku szkoleń trwających do 4 godzin. W przypadku szkoleń trwających dłużej niż 4 godziny Oferent zapewni dodatkowo obiad. 6. W przypadku szkoleń kilkudniowych, Oferent zapewni noclegi ze śniadaniem uczestnikom dojeżdżającym. 7. Oferent zapewni uczestnikom na własność niezbędne merytorycznie materiały szkoleniowe teoretyczne takie jak: publikacje własne i/lub publikacje obce oraz teksty źródłowe w wersji elektronicznej i drukowanej. Wydruk czy kopia nie może jednak naruszać obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uwzględniających obowiązujący na dzień rozpoczęcia szkolenia stan prawny. Materiały powinny być opatrzone logotypami POKL i Projektu. Jeden komplet materiałów Oferent przekaże Zamawiającemu do akt projektu. 8. Oferent zapewni uczestnikom na własność niezbędne merytorycznie materiały szkoleniowe praktyczne, takie jak: formularze warsztatowe, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami, inne materiały znajdujące zastosowanie podczas praktycznej części szkoleń w wersji elektronicznej i drukowanej. Wydruk czy kopia nie może jednak naruszać obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uwzględniających obowiązujący na dzień rozpoczęcia szkolenia stan prawny. Materiały powinny być opatrzone logotypami POKL i Projektu. Jeden komplet materiałów Oferent przekaże Zamawiającemu do akt projektu. 9. Oferent zapewni co najmniej w 50% materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania kaskadowego. 10. Oferent zapewni następujące materiały piśmiennicze oznaczone nadrukami spełniającymi wymagania dla zasad promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Projektu nr POKL /12: 1) długopisy z niebieskimi wkładami wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego, 2) bloki papierowe format A4 minimum 25 kartkowe wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 11. W odniesieniu do zamówienia, Oferent zobowiązany jest: 1) zapewnić wykładowców i/lub trenerów i/lub ekspertów posiadających wykształcenie wyższe, odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć w przedmiocie adekwatnym dla zamówienia; warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenia dot. wykonania przez predestynowane osoby w ciągu ostatnich 24 miesięcy co najmniej 1 szkolenia w danym Temacie (tytuł szkolenia identyczny jak tytuł szkolenia zawartego w niniejszym zapytaniu ofertowym lub tytuł szkolenia inny ale identyczny zakres szkolenia konieczność przedstawienia szczegółowej tematyki szkolenia); w przypadku zmiany osoby prowadzącej nowa osoba prowadząca powinna posiadać kwalifikacje nie gorsze od poprzedniego prowadzącego szkolenie, 2) zapewnić dokumentację organizacyjną i projektową potwierdzającą realizację programu nauczania oraz uczestnictwo zgodne z podziałem uczestników, taką jak: listy obecności, dzienniki zajęć, dokumentację potwierdzającą zorganizowanie cateringu kawowego, obiadów, noclegów ze śniadaniem jeśli dotyczy, ankiety wszystkie materiały powinny być opatrzone logotypami POKL i Projektu, 3) zagwarantować świadectwa w oryginale dla uczestników oraz kopię świadectw dla Lidera Projektu na potrzeby archiwalne Projektu świadectwa powinny być opatrzone logotypami POKL i Projektu, 4) zapewnić przeprowadzenie ewaluacji szkoleń na podstawie ankiet oceny: [a] jakości szkolenia [b] jakości pracy osoby prowadzącej szkolenie, [c] akomodacji dla uczestników, [d] innych czynników związanych z osiągnięciem wskaźników projektu, 5) zapewnić przeprowadzenie ewaluacji szkolenia na podstawie ankiety oceny progresu szkolenia i rozwoju grupy szkoleniowej wypełnianej przez uczestników szkolenia lub prowadzącego zajęcia. 12. Termin rozpoczęcia szkoleń: zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Oferenta i przyjętym przez Zamawiającego, od listopada 2014 r. począwszy. 13. Termin zakończenia szkoleń: zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Oferenta i przyjętym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż do 20 grudnia 2014r. 14. W przypadku szkoleń BHP w Urzędzie, Corel Drew, Flash dopuszcza się formę zakupu miejsc szkoleniowym w większej grupie uczestników, pod warunkiem spełnienia wymagań z Sekcji II niniejszego zapytania.

4 Zadania wykonywane przez Oferenta: Sekcja III. Zakres zadań. 1) ścisła współpraca z kadrą zarządzającą projektu, 2) przygotowanie pełnego programu szkoleń w postaci autorskiej publikacji, prezentacji, materiałów i konspektów do zajęć dla wszystkich uczestników, 3) prowadzenie zajęć grupowych z zakresu tematyki opisanej w sekcji I, 4) dokumentowanie przebiegu szkoleń i wyników pracy własnej, 5) zapewnienie pożądanego standardu szkoleń, na który składają się: a) sala konferencyjna z klimatyzacją i/lub wentylacją, b) sala konferencyjna powinna być wyposażona w: rzutnik multimedialny, ekran, (opcjonalnie tablica multimedialna i/lub odbiornik TV lub monitor o przekątnej powyżej 50 ) bezprzewodowy dostęp do Internetu dla uczestników, stoły i krzesła z możliwością ich ustawiania i przestawiania zgodnie z potrzebami organizacyjnymi grupy szkoleniowej, w przypadku szkoleń nr 5, 6 oraz 7 zajęcia odbywać się będą w Sali komputerowej umożliwiającej każdemu szkolonemu dostęp do osobnego komputera z zainstalowanym odpowiednim do tematyki szkolenia programem komputerowym. c) zapewniona jest sala konsumpcyjna lub konsumpcja zapewniona jest na sali konferencyjnej, d) w przypadku szkoleń jednodniowych Oferent zapewni uczestnikom bufet kawowy, tj.: kawę, herbatę, cukier, wodę mineralną oraz ciastka kruche, Oferent zapewni dodatkowo obiad, dla każdego z uczestników e) w przypadku szkoleń kilkudniowych, Oferent zapewni noclegi ze śniadaniem uczestnikom dojeżdżającym. Sekcja IV. Wymagania dotyczące oferentów. 1. Oferent dysponuje kadrą, posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki, na którą składa ofertę. Warunek ten uważa się za spełniony, gdy do Oferty załączone zostaną CV osób prowadzących szkolenie (ze wskazaniem tematu szkolenia) wraz z wykazem przeprowadzonych szkoleń w ostatnim roku (podpisane przez te osoby). W przypadku, kiedy temat szkolenia nie jest tożsamy z tematem szkoleń objętych zapytaniem ofertowym należy dołączyć szczegółowy zakres tematyczny. 2. Oferent składa ofertę na wzorze zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 3. Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) szczegółowy program szkoleń zgodnie z sekcją I niniejszego zapytania ofertowego, 2) harmonogram realizacji szkoleń ze wskazaniem terminów i miejsc realizacji zajęć, 4. Nie złożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty. 5. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 3 Oferent powinien wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert jeśli dotyczy Oferenta, 2) dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych jeśli dotyczy Oferenta, 3) referencje świadczące o prowadzeniu przez Oferenta szkoleń jeżeli Oferent posiada, 4) życiorysy zawodowe (CV) osób, które prowadzić będą szkolenia, ze zgodą na przetwarzanie danych do celów związanych z projektem nr POKL /12 wraz z podpisami tych osób, 5) oświadczenie dot. wykonania przez predestynowane osoby w ciągu ostatnich 24 miesięcy co najmniej 1 szkolenia w danym Temacie wraz z podpisem tych osób (zgodnie z opisem sekcja I) oraz wykaz przeprowadzonych szkoleń w ostatnim roku (podpisany przez te osoby). W przypadku, kiedy temat szkolenia nie jest tożsamy z tematem szkoleń objętych zapytaniem ofertowym należy dołączyć szczegółowy zakres tematyczny, 6) w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które będą prowadziły szkolenia osobiście oświadczenia o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w Projekty realizowane w ramach wszystkich projektów NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia); wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; w przypadku przekroczenia przez Oferenta limitu zaangażowania w realizację

5 zadań we wszystkich projektach NSRO (wliczając w to zaangażowanie wynikające z Oferty) oraz stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej finansowanych z innych źródeł, łącznie 240 godzin miesięcznie, Zamawiający odrzuci ofertę jako nieważną i niezgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 6. W sytuacji, gdy Oferent nie złoży któregokolwiek dokumentu o którym mowa w ust. 5, wezwany będzie do uzupełnienie dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Oferentów, którzy powiązani są z Liderem bądź którymkolwiek Partnerem w projekcie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań Lidera bądź któregokolwiek Partnera projektu lub osobami wykonującymi w imieniu Lidera bądź któregokolwiek Partnera projektu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Sekcja V. Kryterium wyboru oferty. 1. Kryteria wyboru ofert dla każdego szkolenia są jednakowe, a każde ze szkoleń objęte będzie indywidualną procedurą rozpatrywania (dotyczy każdego tematu szkolenia). 2. Kryterium wyboru oferty w zakresie poszczególnych tematów szkoleń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym jest największa ilość punktów uzyskanych w wyniku oceny. 3. Kryteria oceny punktowej dla poszczególnych tematów szkoleniowych: 1) Cena oferty na poszczególne tematy szkoleniowe - punkty przyznawane są za cenę i obliczane są w sposób następujący: 100 2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla JST, zgodnych z tematyką zapytania ofertowego 1 5 referencji 5 punktów 6-10 referencji 10 punktów referencji 15 punktów 16 i więcej 20 punktów Referencje muszą potwierdzać zapewnienie przez oferenta bardzo dobrych warunków organizacyjnych szkoleń przeprowadzonych dla JST w temacie tożsamym z tematem na który złożył ofertę, lub wyrażającą satysfakcję J S T zlecającej szkolenie z jakości i organizacji przeprowadzonego szkolenia w temacie szkolenia na który oferent złożył ofertę. 4. Maksymalna ilość punktów możliwych uzyskania dla każdego tematu szkolenia wynosi W przypadku, gdy cena zaproponowana przez Oferenta, który w danym temacie uzyskał najwyższą ilość punktów przekroczy kwotę założoną w budżecie dla danego tematu szkolenia, Zamawiający wezwie Oferenta do negocjacji cenowych. W przypadku nie osiągnięcia w wyniku negocjacji cenowych ceny za dany temat szkoleniowy mieszczącej się w budżecie dla danego tematu szkolenia, Zamawiający będzie zapraszał Oferentów z kolejnym wynikiem punktowym do podpisania umowy lub negocjacji cenowych gdy ich oferta cenowa także przekraczać będzie kwotę założoną w budżecie dla danego tematu szkolenia. 6. W przypadku odstąpienia Oferenta od podpisania umowy Zamawiający będzie zapraszał Oferentów z kolejnym wynikiem punktowym do podpisania umowy lub negocjacji cenowych gdy ich oferta cenowa także przekraczać będzie kwotę założoną w budżecie dla danego tematu szkolenia. 7. W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam sumaryczny wynik punktowy, wówczas Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny

6 wyższej od ceny w ofercie pierwotnej. Sekcja VI. Możliwość podziału oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części zamówienia wynosi 7. Poszczególne tematy przydzielane będą Oferentom, którzy w danym temacie uzyskali najwyższą notę punktową. Sekcja VII. Oferta. 1. Każdy z Oferentów składa jedną ofertę na wybraną ilość szkoleń według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i oznacza ją jako OFERTA. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona. 3. Tematy szkoleń, co do których Oferent nie aplikuje, powinny zostać opatrzone napisem NIE DOTYCZY lub powinny zostać przekreślone oraz podpisane przez osobę uprawnioną. 4. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 5. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. 6. Oferent wypełni pozycje cenowe zawarte w formularzu ofertowym, podając oferowaną kwotę brutto wyrażoną w PLN. 7. Podanie przez Oferenta wyłącznie kwoty netto stanowi podstawę do odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania. 8. Wszelkie opłaty, świadczenia, podatki, cła i inne należności zostaną uwzględnione przez Oferenta w kwocie ofert. 9. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych. 10. Płatności realizowane będą w polskich złotych. 11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana przez osobę(y) umocowaną(e) do złożenia podpisu w imieniu Oferenta. 12. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem Za zgodność z oryginałem i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 13. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. Sekcja VIII. Złożenie ofert. 1. Oferta zostanie zapakowana w kopertę lub inne opakowanie, które winno być zaklejone i zabezpieczone przed zniszczeniem zawartości. 2. Opakowanie z ofertą powinno zostać oznaczone w następujący sposób:

7 MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU ul. Królewiecka 215 (lokal 48) Elbląg (nazwa i adres Oferenta) OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 40/5.2.1./2014 Przedmiot postępowania: USŁUGI SZKOLENIOWE NIE OTWIER AĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFER T 3. Ofertę należy dostarczyć w taki sposób by była ona odebrana za potwierdzeniem odbioru przez pracownika Zamawiającego. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. 5. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres e- mail: Sekcja IX. Termin, miejsce oraz otwarcie ofert. Wszystkie oferty oznaczone zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone na adres Zamawiającego do dnia r., do godziny 16:00. Otwarcie ofert nastąpi r. o godzinie Protokół z wyboru ofert upubliczniony zostanie do dnia r włącznie. Sekcja X. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty. 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym. 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zapisy Sekcji V niniejszego zapytania ofertowego. 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: Oferent nie przedłoży wraz z ofertą dokumentów wymienionych w Sekcji IV ust. 3, jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent przedstawi nieprawdziwe informacje, z oświadczenia o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w Projekty realizowane w ramach wszystkich projektów NSRO wynikać będzie, iż limit zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (wliczając w to zaangażowanie wynikające z Oferty) oraz stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 240 godzin miesięcznie, Oferent pomimo wezwania nie uzupełni dokumentów, o których mowa w Sekcji IV ust.5 Została złożona przez Oferenta, o którym mowa w Sekcji IV ust. 6. Oferent nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty. 4. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia przeciw Zamawiającemu. 5. Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji stanowiących

8 tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Oferentem negocjacji dotyczących złożenia oferty oraz dokonywania zmian w jej treści. 7. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługują odwołania. 8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. 9. W terminie dwóch dni od dnia zawiadomienia, Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. 10. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w całości lub jego w zakresie poszczególnych tematów szkoleniowych i przeprowadzenia ponownej procedury bez podania przyczyny 11. Wyniki naboru Zamawiający umieści na stronie internetowej Lidera Partnerstwa - Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu, a także zostaną przesłane do Oferentów, którzy odpowiedzieli na powyższe zapytanie. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty. 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie ws. NSRO.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy routerów do ochrony sieci dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo