OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH"

Transkrypt

1 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/5.2.1/2014 z dnia OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, I. Informacje ogólne. Międzynarodowy Instytut Outsourcingu jest Liderem Partnerstwa w projekcie pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza Systemowe doskonalenie jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników. na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy MIO, a sześcioma gminami z województwa pomorskiego. Szkolenie kierowane jest do pracowników Partnerów w Projekcie, do których należą: 1) Gmina Czersk Partner nr 1, 2) Gmina Dębnica Kaszubska Partner nr 2, 3) Gmina Mikołajki Pomorskie Partner nr 3, 4) Gmina Stary Targ Partner nr 4, 5) Gmina Somonino Partner nr 5, 6) Gmina Łęczyce Partner nr 6. Jednym z zadań projektowych jest doskonalenie kluczowych kompetencji urzędów poprzez szkolenia. Mając na względzie powyższe, MIO poszukuje wykonawców odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe. Sekcja I. Tematyka szkoleń. Oferent, odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie wybranych szkoleń o tematyce adekwatnej dla posiadanych kwalifikacji, według poniższego zestawienia: 1. TEMAT SZKOLENIA Wiodący audytor normy ISO ILOŚĆ UCZESTNIKÓW ILOŚĆ GRUP SZKOLENIOWYCH ILOŚĆ GODZIN ZEGAROWYCH NA 1 GRUPĘ ILOŚĆ GODZIN ZEGAROWYCH ŁĄCZNIE BHP w Urzędzie Strona1

2 3 4 Wiodący audytor normy ISO 9001 Zarządzanie ryzykiem według normy ISO MS Excel Corel Draw Flash W szkoleniach wezmą udział przedstawiciele następujących Urzędów: L.P. 1. TEMAT SZKOLENIA Wiodący audytor normy ISO ILOŚĆ Pracownicy Urzędu Gminy: UCZESTNIKÓW Czersk Dębnicka Somonino Mikołajki Stary Łęczyce Kaszubsk Pomorskie Targ BHP w Urzędzie Wiodący audytor normy ISO Zarządzanie ryzykiem według normy ISO MS Excel Corel Draw Flash Sekcja II. Wymagania. 1. Szkolenia będą realizowane zgodnie z programem i harmonogramem zaproponowanym przez Oferenta przyjętym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby zakres szkoleń obejmował: 1) część teoretyczną obejmującą aktualną wykładnię prawa czy też interpretację norm i wymagań około 20% czasu szkolenia, 2) część praktyczną około 50-60% czasu szkolenia, na którą składać się będą: a) warsztaty na przypadkach związanych ze specyficzną problematyką wskazaną przez urzędy, b) studia przypadków adekwatne do rozwiązywanych problemów, c) studia przypadków różnicujące indywidualne potrzeby kobiet i mężczyzn jeśli dotyczy, 3) część procesową około 20-30% czasu szkolenia, gdzie będą definiowane i usprawniane procesy wskazane przez urzędy jako obszary wymagające usprawnień. 3. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają świadectwa potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji i/lub umiejętności. Świadectwa wystawiane będą przez oferenta według listy którą przekaże Zamawiający. Świadectwa opatrzone będą logotypami POKL i Projektu. Wzór świadectwa musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

3 4. Szkolenia odbywać się będą w obiektach wskazanych przez Oferenta, a zlokalizowanych jak najbliżej miejsca pracy wszystkich uczestników szkoleń. Dopuszcza się realizację szkoleń w innych lokalizacjach nie spełniających opisanego kryterium, ale tylko i wyłącznie z powodu optymalizacji kosztów i za zgodą Lidera Partnerstwa. 5. W przypadku szkoleń jednodniowych Oferent zapewni uczestnikom bufet kawowy, tj.: kawę, herbatę, cukier, wodę mineralną oraz ciastka kruche w przypadku szkoleń trwających do 4 godzin. W przypadku szkoleń trwających dłużej niż 4 godziny Oferent zapewni dodatkowo obiad. 6. W przypadku szkoleń kilkudniowych, Oferent zapewni noclegi ze śniadaniem uczestnikom dojeżdżającym. 7. Oferent zapewni uczestnikom na własność niezbędne merytorycznie materiały szkoleniowe teoretyczne takie jak: publikacje własne i/lub publikacje obce oraz teksty źródłowe w wersji elektronicznej i drukowanej. Wydruk czy kopia nie może jednak naruszać obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uwzględniających obowiązujący na dzień rozpoczęcia szkolenia stan prawny. Materiały powinny być opatrzone logotypami POKL i Projektu. Jeden komplet materiałów Oferent przekaże Zamawiającemu do akt projektu. 8. Oferent zapewni uczestnikom na własność niezbędne merytorycznie materiały szkoleniowe praktyczne, takie jak: formularze warsztatowe, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami, inne materiały znajdujące zastosowanie podczas praktycznej części szkoleń w wersji elektronicznej i drukowanej. Wydruk czy kopia nie może jednak naruszać obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uwzględniających obowiązujący na dzień rozpoczęcia szkolenia stan prawny. Materiały powinny być opatrzone logotypami POKL i Projektu. Jeden komplet materiałów Oferent przekaże Zamawiającemu do akt projektu. 9. Oferent zapewni co najmniej w 50% materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania kaskadowego. 10. Oferent zapewni następujące materiały piśmiennicze oznaczone nadrukami spełniającymi wymagania dla zasad promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Projektu nr POKL /12: 1) długopisy z niebieskimi wkładami wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego, 2) bloki papierowe format A4 minimum 25 kartkowe wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 11. W odniesieniu do zamówienia, Oferent zobowiązany jest: 1) zapewnić wykładowców i/lub trenerów i/lub ekspertów posiadających wykształcenie wyższe, odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć w przedmiocie adekwatnym dla zamówienia; warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenia dot. wykonania przez predestynowane osoby w ciągu ostatnich 24 miesięcy co najmniej 1 szkolenia w danym Temacie (tytuł szkolenia identyczny jak tytuł szkolenia zawartego w niniejszym zapytaniu ofertowym lub tytuł szkolenia inny ale identyczny zakres szkolenia konieczność przedstawienia szczegółowej tematyki szkolenia); w przypadku zmiany osoby prowadzącej nowa osoba prowadząca powinna posiadać kwalifikacje nie gorsze od poprzedniego prowadzącego szkolenie, 2) zapewnić dokumentację organizacyjną i projektową potwierdzającą realizację programu nauczania oraz uczestnictwo zgodne z podziałem uczestników, taką jak: listy obecności, dzienniki zajęć, dokumentację potwierdzającą zorganizowanie cateringu kawowego, obiadów, noclegów ze śniadaniem jeśli dotyczy, ankiety wszystkie materiały powinny być opatrzone logotypami POKL i Projektu, 3) zagwarantować świadectwa w oryginale dla uczestników oraz kopię świadectw dla Lidera Projektu na potrzeby archiwalne Projektu świadectwa powinny być opatrzone logotypami POKL i Projektu, 4) zapewnić przeprowadzenie ewaluacji szkoleń na podstawie ankiet oceny: [a] jakości szkolenia [b] jakości pracy osoby prowadzącej szkolenie, [c] akomodacji dla uczestników, [d] innych czynników związanych z osiągnięciem wskaźników projektu, 5) zapewnić przeprowadzenie ewaluacji szkolenia na podstawie ankiety oceny progresu szkolenia i rozwoju grupy szkoleniowej wypełnianej przez uczestników szkolenia lub prowadzącego zajęcia. 12. Termin rozpoczęcia szkoleń: zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Oferenta i przyjętym przez Zamawiającego, od listopada 2014 r. począwszy. 13. Termin zakończenia szkoleń: zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Oferenta i przyjętym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż do 20 grudnia 2014r. 14. W przypadku szkoleń BHP w Urzędzie, Corel Drew, Flash dopuszcza się formę zakupu miejsc szkoleniowym w większej grupie uczestników, pod warunkiem spełnienia wymagań z Sekcji II niniejszego zapytania.

4 Zadania wykonywane przez Oferenta: Sekcja III. Zakres zadań. 1) ścisła współpraca z kadrą zarządzającą projektu, 2) przygotowanie pełnego programu szkoleń w postaci autorskiej publikacji, prezentacji, materiałów i konspektów do zajęć dla wszystkich uczestników, 3) prowadzenie zajęć grupowych z zakresu tematyki opisanej w sekcji I, 4) dokumentowanie przebiegu szkoleń i wyników pracy własnej, 5) zapewnienie pożądanego standardu szkoleń, na który składają się: a) sala konferencyjna z klimatyzacją i/lub wentylacją, b) sala konferencyjna powinna być wyposażona w: rzutnik multimedialny, ekran, (opcjonalnie tablica multimedialna i/lub odbiornik TV lub monitor o przekątnej powyżej 50 ) bezprzewodowy dostęp do Internetu dla uczestników, stoły i krzesła z możliwością ich ustawiania i przestawiania zgodnie z potrzebami organizacyjnymi grupy szkoleniowej, w przypadku szkoleń nr 5, 6 oraz 7 zajęcia odbywać się będą w Sali komputerowej umożliwiającej każdemu szkolonemu dostęp do osobnego komputera z zainstalowanym odpowiednim do tematyki szkolenia programem komputerowym. c) zapewniona jest sala konsumpcyjna lub konsumpcja zapewniona jest na sali konferencyjnej, d) w przypadku szkoleń jednodniowych Oferent zapewni uczestnikom bufet kawowy, tj.: kawę, herbatę, cukier, wodę mineralną oraz ciastka kruche, Oferent zapewni dodatkowo obiad, dla każdego z uczestników e) w przypadku szkoleń kilkudniowych, Oferent zapewni noclegi ze śniadaniem uczestnikom dojeżdżającym. Sekcja IV. Wymagania dotyczące oferentów. 1. Oferent dysponuje kadrą, posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki, na którą składa ofertę. Warunek ten uważa się za spełniony, gdy do Oferty załączone zostaną CV osób prowadzących szkolenie (ze wskazaniem tematu szkolenia) wraz z wykazem przeprowadzonych szkoleń w ostatnim roku (podpisane przez te osoby). W przypadku, kiedy temat szkolenia nie jest tożsamy z tematem szkoleń objętych zapytaniem ofertowym należy dołączyć szczegółowy zakres tematyczny. 2. Oferent składa ofertę na wzorze zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 3. Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) szczegółowy program szkoleń zgodnie z sekcją I niniejszego zapytania ofertowego, 2) harmonogram realizacji szkoleń ze wskazaniem terminów i miejsc realizacji zajęć, 4. Nie złożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty. 5. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 3 Oferent powinien wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert jeśli dotyczy Oferenta, 2) dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych jeśli dotyczy Oferenta, 3) referencje świadczące o prowadzeniu przez Oferenta szkoleń jeżeli Oferent posiada, 4) życiorysy zawodowe (CV) osób, które prowadzić będą szkolenia, ze zgodą na przetwarzanie danych do celów związanych z projektem nr POKL /12 wraz z podpisami tych osób, 5) oświadczenie dot. wykonania przez predestynowane osoby w ciągu ostatnich 24 miesięcy co najmniej 1 szkolenia w danym Temacie wraz z podpisem tych osób (zgodnie z opisem sekcja I) oraz wykaz przeprowadzonych szkoleń w ostatnim roku (podpisany przez te osoby). W przypadku, kiedy temat szkolenia nie jest tożsamy z tematem szkoleń objętych zapytaniem ofertowym należy dołączyć szczegółowy zakres tematyczny, 6) w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które będą prowadziły szkolenia osobiście oświadczenia o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w Projekty realizowane w ramach wszystkich projektów NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia); wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; w przypadku przekroczenia przez Oferenta limitu zaangażowania w realizację

5 zadań we wszystkich projektach NSRO (wliczając w to zaangażowanie wynikające z Oferty) oraz stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej finansowanych z innych źródeł, łącznie 240 godzin miesięcznie, Zamawiający odrzuci ofertę jako nieważną i niezgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 6. W sytuacji, gdy Oferent nie złoży któregokolwiek dokumentu o którym mowa w ust. 5, wezwany będzie do uzupełnienie dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Oferentów, którzy powiązani są z Liderem bądź którymkolwiek Partnerem w projekcie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań Lidera bądź któregokolwiek Partnera projektu lub osobami wykonującymi w imieniu Lidera bądź któregokolwiek Partnera projektu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Sekcja V. Kryterium wyboru oferty. 1. Kryteria wyboru ofert dla każdego szkolenia są jednakowe, a każde ze szkoleń objęte będzie indywidualną procedurą rozpatrywania (dotyczy każdego tematu szkolenia). 2. Kryterium wyboru oferty w zakresie poszczególnych tematów szkoleń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym jest największa ilość punktów uzyskanych w wyniku oceny. 3. Kryteria oceny punktowej dla poszczególnych tematów szkoleniowych: 1) Cena oferty na poszczególne tematy szkoleniowe - punkty przyznawane są za cenę i obliczane są w sposób następujący: 100 2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla JST, zgodnych z tematyką zapytania ofertowego 1 5 referencji 5 punktów 6-10 referencji 10 punktów referencji 15 punktów 16 i więcej 20 punktów Referencje muszą potwierdzać zapewnienie przez oferenta bardzo dobrych warunków organizacyjnych szkoleń przeprowadzonych dla JST w temacie tożsamym z tematem na który złożył ofertę, lub wyrażającą satysfakcję J S T zlecającej szkolenie z jakości i organizacji przeprowadzonego szkolenia w temacie szkolenia na który oferent złożył ofertę. 4. Maksymalna ilość punktów możliwych uzyskania dla każdego tematu szkolenia wynosi W przypadku, gdy cena zaproponowana przez Oferenta, który w danym temacie uzyskał najwyższą ilość punktów przekroczy kwotę założoną w budżecie dla danego tematu szkolenia, Zamawiający wezwie Oferenta do negocjacji cenowych. W przypadku nie osiągnięcia w wyniku negocjacji cenowych ceny za dany temat szkoleniowy mieszczącej się w budżecie dla danego tematu szkolenia, Zamawiający będzie zapraszał Oferentów z kolejnym wynikiem punktowym do podpisania umowy lub negocjacji cenowych gdy ich oferta cenowa także przekraczać będzie kwotę założoną w budżecie dla danego tematu szkolenia. 6. W przypadku odstąpienia Oferenta od podpisania umowy Zamawiający będzie zapraszał Oferentów z kolejnym wynikiem punktowym do podpisania umowy lub negocjacji cenowych gdy ich oferta cenowa także przekraczać będzie kwotę założoną w budżecie dla danego tematu szkolenia. 7. W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam sumaryczny wynik punktowy, wówczas Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny

6 wyższej od ceny w ofercie pierwotnej. Sekcja VI. Możliwość podziału oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części zamówienia wynosi 7. Poszczególne tematy przydzielane będą Oferentom, którzy w danym temacie uzyskali najwyższą notę punktową. Sekcja VII. Oferta. 1. Każdy z Oferentów składa jedną ofertę na wybraną ilość szkoleń według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i oznacza ją jako OFERTA. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona. 3. Tematy szkoleń, co do których Oferent nie aplikuje, powinny zostać opatrzone napisem NIE DOTYCZY lub powinny zostać przekreślone oraz podpisane przez osobę uprawnioną. 4. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 5. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. 6. Oferent wypełni pozycje cenowe zawarte w formularzu ofertowym, podając oferowaną kwotę brutto wyrażoną w PLN. 7. Podanie przez Oferenta wyłącznie kwoty netto stanowi podstawę do odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania. 8. Wszelkie opłaty, świadczenia, podatki, cła i inne należności zostaną uwzględnione przez Oferenta w kwocie ofert. 9. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych. 10. Płatności realizowane będą w polskich złotych. 11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana przez osobę(y) umocowaną(e) do złożenia podpisu w imieniu Oferenta. 12. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem Za zgodność z oryginałem i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 13. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. Sekcja VIII. Złożenie ofert. 1. Oferta zostanie zapakowana w kopertę lub inne opakowanie, które winno być zaklejone i zabezpieczone przed zniszczeniem zawartości. 2. Opakowanie z ofertą powinno zostać oznaczone w następujący sposób:

7 MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU ul. Królewiecka 215 (lokal 48) Elbląg (nazwa i adres Oferenta) OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 40/5.2.1./2014 Przedmiot postępowania: USŁUGI SZKOLENIOWE NIE OTWIER AĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFER T 3. Ofertę należy dostarczyć w taki sposób by była ona odebrana za potwierdzeniem odbioru przez pracownika Zamawiającego. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. 5. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres e- mail: Sekcja IX. Termin, miejsce oraz otwarcie ofert. Wszystkie oferty oznaczone zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone na adres Zamawiającego do dnia r., do godziny 16:00. Otwarcie ofert nastąpi r. o godzinie Protokół z wyboru ofert upubliczniony zostanie do dnia r włącznie. Sekcja X. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty. 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym. 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zapisy Sekcji V niniejszego zapytania ofertowego. 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: Oferent nie przedłoży wraz z ofertą dokumentów wymienionych w Sekcji IV ust. 3, jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent przedstawi nieprawdziwe informacje, z oświadczenia o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w Projekty realizowane w ramach wszystkich projektów NSRO wynikać będzie, iż limit zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (wliczając w to zaangażowanie wynikające z Oferty) oraz stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 240 godzin miesięcznie, Oferent pomimo wezwania nie uzupełni dokumentów, o których mowa w Sekcji IV ust.5 Została złożona przez Oferenta, o którym mowa w Sekcji IV ust. 6. Oferent nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty. 4. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia przeciw Zamawiającemu. 5. Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji stanowiących

8 tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Oferentem negocjacji dotyczących złożenia oferty oraz dokonywania zmian w jej treści. 7. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługują odwołania. 8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. 9. W terminie dwóch dni od dnia zawiadomienia, Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. 10. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w całości lub jego w zakresie poszczególnych tematów szkoleniowych i przeprowadzenia ponownej procedury bez podania przyczyny 11. Wyniki naboru Zamawiający umieści na stronie internetowej Lidera Partnerstwa - Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu, a także zostaną przesłane do Oferentów, którzy odpowiedzieli na powyższe zapytanie. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty. 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie ws. NSRO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/PiM/5.2.1/2014 z dnia 31.07.2014 r. OGŁASZA NABÓR OFERT NA WYBÓR PERSONELU WŁASNEGO DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/PiM/5.2.1/2014 z dnia 31.07.2014 r. OGŁASZA NABÓR OFERT NA WYBÓR PERSONELU WŁASNEGO DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/PiM/5.2.1/14 z dnia 31.07.14 r. OGŁASZA NABÓR OFERT NA WYBÓR PERSONELU WŁASNEGO DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Podlasie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/8.1.1/2014 w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/196/8.1.1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/196/8.1.1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/196/8.1.1/2015 w sprawie zakupu miejsc szkoleniowych w ramach projektu nr POKL.08.01.01-22-196/13 pt. Kompetentny pracownik siłą całej firmy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 27 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.4/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.4/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.4/2012 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez ASENTIA CONSULTING Monika Grzesiak-Chmura,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu Spawacz na medal. INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest prowadzenie zajęć podczas szkoleń dla mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/MAZ/2012. z dnia 28.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/MAZ/2012. z dnia 28.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/MAZ/2012 z dnia 28.03.2012 dotyczące wyboru miejsca realizacji szkoleń i doradztwa na terenie powiatu myślenickiego - wynajem sali szkoleniowej wraz ze sprzętem multimedialnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Lublin, dn. 17 luty 2015 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides Ul. Niecała 4/5a 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 Email: bonafides@op.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, 23.12.2014 r. Wilimowo 2 11-041 Olsztyn

NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, 23.12.2014 r. Wilimowo 2 11-041 Olsztyn NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, 23.12.2014 r. Wilimowo 2 11-041 Olsztyn Zapytanie ofertowe nr 15/POKL/8.1.1/2014 Dotyczące: wyboru trenerów prowadzących szkolenia w ramach modułu Zarządzanie produkcją

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/MAZ/2012. z dnia 10.05.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/MAZ/2012. z dnia 10.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/MAZ/2012 z dnia 10.05.2012 dotyczące wyboru trenera do przeprowadzenia szkoleń i usług doradczych w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania II systemowy cykl szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trzebownisko, 15.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014 realizowane w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Romanowb/03/2014 z dnia 10.08.2014 r.

Zapytanie ofertowe Romanowb/03/2014 z dnia 10.08.2014 r. Projekt Romano drom-projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej Zapytanie ofertowe Romanowb/03/2014 z dnia 10.08.2014 r. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salvator realizuje projekt pt. Romano

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-12-264/11 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 8

WND-POKL.08.01.01-12-264/11 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 8 Modlniczka, dnia 12 kwietnia 2012 WND-POKL.08.01.01-12-264/11 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 8 ADAM WITEK FPH WITEK S (DALEJ: ZAMAWIAJĄCY ) ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie).

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie). Skrzynka, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pt.: Załóż własną firmę,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 29 sierpnia 2012 roku Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (zwana dalej: Zamawiającym ) zaprasza do udziału w konkursie ofert (zwanego dalej: Postępowaniem) na wybór wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-30-212/12 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 2

WND-POKL.08.01.01-30-212/12 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 2 Warszawa, dnia 11 luty 2013 WND-POKL.08.01.01-30-212/12 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 2 GB RESOURCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (DALEJ: ZAMAWIAJĄCY ) ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Kraków, dnia 27.01.2014 r. Szanowni Państwo, Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia pt. Empowerement - zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja 6 maja 2015 Szanowni Państwo, Otwarty nabór ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu IT w ramach projektu: Rozwój kapitału ludzkiego firmy IT z województwa pomorskiego" nr WND- POKL.08.01.01-22-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.06.2013 r.

Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół Warszawa, dnia 21 września 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, jako beneficjent projektu: Rozwój szkół powiatu ostrowskiego, realizując

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji Bydgoszcz, wrzesień 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. ul. Wolska 11, 20-411 Lublin tel./fax: (81) 460 52 00/01 www.bazus.pl

BAZUS Sp. z o.o. ul. Wolska 11, 20-411 Lublin tel./fax: (81) 460 52 00/01 www.bazus.pl Zapytanie ofertowe nr 06/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń sprzedażowych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. 1. INFORMACJE OGÓLNE BAZUS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/2013/65

Zapytanie ofertowe nr 01/2013/65 Zapytanie ofertowe nr 01/2013/65 Kielce, 07.01.2013r. Dotyczące zatrudnienia wykładowcy prowadzącego Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, Kod kursu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR 4/POKL/E-URZĄD z dnia 15.01.2015 r.

ZAPYTANIE NR 4/POKL/E-URZĄD z dnia 15.01.2015 r. Zamawiający PHIN Consulting Sp. z o. o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź ZAPYTANIE NR 4/POKL/E-URZĄD z dnia 15.01.2015 r. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4 Nowy Sącz 27.08.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WC.4 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 listopada 2015r.

z dnia 16 listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 z dnia 16 listopada 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko, ul. Przemysłowa 21 B, Morąg 14-300 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 9 65-034 Zielona Góra Zielona Góra 18.03.2014r ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI TRENERA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra Zielona Góra 20.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 Częstochowa, 04.08 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 dotyczy: wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra Zielona Góra 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI TRENERA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 15 lipca 2011 r. Ponowne zapytanie ofertowe* (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Przetargu

Ogólne Warunki Przetargu Ogólne Warunki Przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania 1. Organizator przetargu DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. ul. Wolności 18a 81-327 Gdynia URL: www.doradca.com.pl E-mail: mdryl@doradca.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 ZAMAWIAJĄCY: Lublin, dnia 18.06.2014 r. Consultrix Krystyna Górak ul. I. Mackiewicza 23/1 ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu Obsługa

Bardziej szczegółowo

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter.

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter. Zapytanie ofertowe nr 11.04.2015.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku materiałów szkoleniowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12,

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do wzięcia udziału w POSTĘPOWANIU Z ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie EKO-Doradztwa oraz przygotowanie do: opracowania i wdrożenia Programu Wdrażania Działań Proekologicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest najem sali szkoleniowej oraz terenu do zajęć praktycznych z zakresu usuwania

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów komunikacji interpersonalnej (WKI) na terenie województwa wielkopolskiego w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /13-00

UDA-POKL /13-00 ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 25.11.2013 dotyczące druku i przygotowania materiałów szkoleniowych w ramach projektu Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 24 maja 2011 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy przygotowania

Bardziej szczegółowo