Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 20

2 Spis treści Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia Wprowadzenie Zastosowane skróty i pojęcia Cel zamówienia Przedmiot zamówienia Etapy realizacji Wymagania w zakresie szkoleń tradycyjnych Wymagania w zakresie rekrutacji uczestników szkoleń tradycyjnych Wymagania w zakresie wyposażenia sal szkoleniowych oraz bazy noclegowej w szkoleniach tradycyjnych Wymagania w zakresie szkoleń e-learning Wymagania w zakresie szkoleń specjalistycznych Strona 2 z 20

3 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie szkoleń informatycznych dotyczących funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap) w postaci tradycyjnej oraz e-learning oraz szkoleń specjalistycznych Zastosowane skróty i pojęcia Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Umowa oznacza Umowę zawartą z Wykonawcą wraz z Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy. Protokół odbioru Dokument potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym. Protokół Odbioru może zostać podpisany w przypadku nie wystąpienia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Błąd kategorii A Błąd kategorii A dotyczy uniemożliwienia działania oprogramowania standardowego dotyczącego szkolenia e-learning dostarczonego przez Wykonawcę. Zamawiający nie może korzystać ze szkoleń e-learning i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (obejście). Strona 3 z 20

4 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Błąd kategorii B Wystąpił problem polegający na co najmniej jednym z poniższych: Dostarczone oprogramowanie standardowe dotyczące szkolenia e-learning dostarczone przez Wykonawcę działa w sposób niezgodny z dokumentacją, nastąpiła awaria oprogramowania standardowego dotyczącego szkolenia e-learning dostarczonego przez Wykonawcę, Zamawiający nie może korzystać z oprogramowania standardowego dotyczącego szkolenia e-learning dostarczonego przez Wykonawcę, ale uzyskanie oczekiwanych efektów jest możliwe w inny sposób (obejście). Błąd kategorii C Błąd kategorii B nie obejmuje sytuacji określonych błędem kategorii A. Oznacza pojawienie się usterki oprogramowanie standardowe dotyczące szkolenia e-learning dostarczone przez Wykonawcę o charakterze ergonomicznym nie mającej wpływu na wynik pracy użytkownika szkolenia. Oprogramowanie standardowe Błąd kategorii C nie obejmuje sytuacji objętych błędem kategorii A i kategorii B. Oprogramowanie narzędziowe i systemowe powszechnie (ogólnie) dostępne, to jest sprzedawane jako gotowe oprogramowanie w punktach sprzedaży detalicznej bez ograniczeń w wyniku: transakcji bezpośrednich; transakcji wysyłkowych lub transakcji elektronicznych lub transakcji realizowanych na zamówienie telefoniczne lub będące własnością publiczną. Strona 4 z 20

5 Skrót / pojęcie System LMS (Learning Management System/platforma e- learning/platforma LMS Standard SCORM (Sharable Content Object Reference Model) Zamówienie Szczegółowe Opis skrótu / pojęcia System informatyczny wykorzystywany do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD ROM-u i Internetu. Standard zapisu danych w nauczaniu elektronicznym (e-learning) określający sposób komunikacji pomiędzy administratorem, uczniem nauczycielem oraz serwerem, służący technologicznemu ujednoliceniu tworzonych i prezentowanych zasobów dydaktycznych, które powstały w różnych systemach; standard tworzenia wszystkich obiektów na platformie i zarządzania nimi. Dokładny opis zamówienia 1.2. Cel zamówienia Celem zamówienia jest upowszechnienie wiedzy na temat epuap, oferowanych przez nią usług oraz sposobu ich wdrażania. Realizacja szkoleń ma na celu m.in. podniesienie kwalifikacji oraz rozwój umiejętności kadr administracji publicznej w zakresie wykorzystania technik informatycznych związanych z funkcjonowaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, a pośrednio zapewnienie wzrostu jakości i skrócenie czasu obsługi klientów w urzędach administracji publicznej objętych wsparciem. Zakłada się, iż uczestnicy szkoleń zdobędą w szczególności wiedzę z zakresu: aspektów formalno-prawnych i technicznych budowy epuap, możliwości funkcjonalnych oraz rodzaju i zakresu usług świadczonych przez epuap, możliwości integracji systemów lokalnych z epuap, technicznych aspektów funkcjonowania poszczególnych podsystemów i funkcjonalności epuap, dostępnych narzędzi epuap Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Strona 5 z 20

6 I. Przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń informatycznych z zakresu funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap) w tym: 1) Przygotowanie i przeprowadzenie do 100 dwudniowych sesji szkoleniowych, w trakcie których zostanie przeszkolonych do 2500 uczestników z zakresu: Możliwości funkcjonalnych systemu epuap ze szczególnym uwzględnieniem profilu zaufanego epuap oraz praktycznego wykorzystania systemu epuap, 2) Przygotowanie i przeprowadzenie do 40 jednodniowych sesji szkoleniowych, w trakcie których zostanie przeszkolonych do 1000 uczestników z zakresu: Komunikacji pomiędzy systemami zewnętrznymi a platformą epuap, 3) Przygotowanie i przeprowadzenie do 10 jednodniowych sesji szkoleniowych, w trakcie których zostanie przeszkolonych do 250 uczestników z zakresu: obsługi narzędzi Portalu Interoperacyjności oraz Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD), II. Przygotowanie 6 szkoleń e-learning z obszaru funkcjonowania epuap, III. Zapewnienie i realizacja szkoleń specjalistycznych. w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy ramowej. 2. Etapy realizacji Termin realizacji każdego zamówienia będzie każdorazowo określany w Zamówieniu Szczegółowym., 3. Wymagania w zakresie szkoleń tradycyjnych Wymaganie Opis wymagania SZK.01 Wykonawca opracuje programy oraz harmonogramy poszczególnych szkoleń, które przekaże do weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. SZK.02 SZK.03 Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu szczegółowe programy szkoleń uwzględniające w możliwie największym stopniu praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi informatycznych stanowiących przedmiot poszczególnych szkoleń. Wykonawca przeprowadzi szkolenia w formie warsztatowo-wykładowej (gdzie 80 % danego szkolenia będzie stanowił warsztat a 20% wykład). Strona 6 z 20

7 SZK.04 Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dla każdego tematu szkoleniowego materiałów szkoleniowych, obejmujących co najmniej: wydrukowany skrypt dotyczący omawianych zagadnień (liczący nie mniej niż 20 stron) zawierający m.in.: o program oraz harmonogram szkolenia, o prezentacje (wydruk slajdów z miejscem na notatki), o informacje nt. epuap, o testy sprawdzające wiedzę uczestników szkoleń z danego zakresu tematycznego. SZK.05 SZK.06 SZK.07 SZK.08 Materiały szkoleniowe, o których mowa w wymaganiu SZK.04 wraz z materiałami piśmienniczymi (notes oraz długopis) Wykonawca przekaże po jednym egzemplarzu na uczestnika szkolenia, w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. Materiały w wersji elektronicznej zostaną przekazane uczestnikom na elektronicznym nośniku danych w postaci pamięci USB (PenDrive) o pojemności co najmniej 8 GB, oznaczonym zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Materiały szkoleniowe oraz materiały piśmiennicze muszą być oznakowane zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. SZK.09 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszelkich uwag (odnoszących się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i szaty graficznej) Zamawiającego przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych. SZK.10 Wykonawca ustali terminy i miejsca (lokalizacje) poszczególnych sesji szkoleniowych SZK.11 Wykonawca przygotuje i udostępni samodzielną stronę internetową dotyczącą szkoleń w domenie internetowej epuap ( oraz na bieżąco zajmował się będzie Strona 7 z 20

8 aktualizacją jej treści. SZK.12 SZK.13 SZK.14 SZK.15 SZK.16 Domena zostanie udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca uruchomi stronę internetową (na własnym sprzęcie) i będzie ją utrzymywał i aktualizował przez okres co najmniej 30 dni od dnia zakończenia ostatniego szkolenia. Po upływie tego terminu Wykonawca przekaże Zamawiającemu stronę (bez sprzętu) oraz majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi. Strona zostanie przygotowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującym przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia strony, w kształcie zaakceptowanym przez Zamawiającego, na co najmniej 15 dni przed planowanym terminem pierwszego szkolenia. Strona internetowa powinna zawierać w szczególności następujący zakres informacyjny: informacja o platformie epuap (z odnośnikiem do strony platformy aktualny harmonogram szkoleń, materiały szkoleniowe (w formie dostępnej do pobrania po zakończeniu szkolenia) notki biograficzne dotyczące prelegentów/trenerów, lokalizacje/mapki z miejscami poszczególnych sesji szkoleniowych, kontakt do osób z zespołu organizacyjnego. SZK.17 SZK.18 SZ.19 SZK.20 Wykonawca opracuje i wydrukuje materiały szkoleniowe oraz przekaże je uczestnikom szkoleń. Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wyda uczestnikom szkoleń zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wykonawca zapewni zespół realizujący zamówienie, składający się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Zespół realizujący zamówienie powinien składać się z: co najmniej 2 osób odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne i Strona 8 z 20

9 kontakty bieżące z Zamawiającym (w tym kierownik projektu), spełniających następujące wymagania: o posiadają wykształcenie wyższe (preferowany kierunek zarządzanie), o posiadają doświadczenie w organizacji co najmniej 10 szkoleń (w tym 5 szkoleń dla administracji publicznej), o co najmniej jedna z w/w osób posiada doświadczenie w zakresie kierowania 5 projektami szkoleniowymi (dotyczy osoby mającej pełnić funkcję kierownika projektu) co najmniej 16 trenerów odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń, spełniających następujące wymagania: o posiadają wykształcenie wyższe (preferowany kierunek informatyka), o posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 10 szkoleń informatycznych dla przedstawicieli administracji publicznej, o posiadają wiedzę w zakresie architektury platformy oraz narzędzi oferowanych przez epuap, w tym praktyczną znajomość Środowiska Budowy Aplikacji, Koordynatora, Front-End, Podsystemu Płatności, Podsystemu Bezpieczeństwa, Podsystemu Komunikacyjnego, o posiadają wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących informatyzacji państwa, Każda z w/w osób może pełnić tylko jedną funkcję. SZK.21 SZK.22 SZK.23 SZK.24 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstw osób wymienionych w wymaganiu SZK.21. Osoby te muszą spełniać wymagania określone w SZK.21 Wykonawca będzie zobowiązany na początku każdej sesji szkoleniowej przedkładać do podpisu uczestnikom listy obecności, według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego. Lista obecności powinna zawierać m.in. następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, nazwę zajmowanego stanowiska, nazwę urzędu, podpis uczestnika w każdym dniu szkolenia, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi szkolenia imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem zaakceptowanym wcześniej przez Strona 9 z 20

10 SZK.25 SZK.26 SZK.27 SZK.28 SZK.29 SZK.30 SZK.31 SZK.32 Zamawiającego, pod warunkiem uczestnictwa w pełnym wymiarze w każdym dniu szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem końcowym listę wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Wykonawca,, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu propozycji: terminów sesji szkoleniowych, harmonogramów sesji szkoleniowych, scenariuszy szkoleń, lokalizacji sesji szkoleniowych, warunków szkoleń (sale dydaktyczne, posiłki, itd.), wzoru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w ramach każdego zakresu tematycznego, wzoru listy osób, które uzyskały ww. zaświadczenia (zawierającej m.in. imię i nazwisko uczestnika, nazwę urzędu, stanowisko, datę i miejsce szkolenia, nazwę szkolenia oraz numer wydanego zaświadczenia), wzoru listy obecności, programów szkoleń, materiałów szkoleniowych z zakresu danej sesji szkoleniowej oraz testów sprawdzających wiedzę uczestników z danego zakresu tematycznego. Każdy dzień sesji szkoleniowej będzie obejmować co najmniej 7 godzin zegarowych w trakcie których Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia trzy przerwy kawowe (podczas których zapewnione będą kawa, herbata, woda, soki oraz słodki poczęstunek) oraz jedną przerwę obiadową (Wykonawca zapewni obiad złożony z dwóch dań oraz ciepłych i zimnych napojów). Sesje szkoleniowe będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach Czas trwania zajęć szkoleniowych każdego dnia będzie obejmował co najmniej 7 godzin lekcyjnych (45 minut). Każde szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników szkolenia. W szkoleniach mogą brać udział pracownicy instytucji publicznych realizujące zadania publiczne, przede wszystkim członkowie korpusu służby cywilnej zajmujący wyższe stanowiska w służbie cywilnej określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) oraz stanowiska średniego szczebla zarządzania, stanowiska koordynujące, samodzielne, specjalistyczne i wspomagające. Szkolenia adresowane są również do pracowników urzędów państwowych określonych ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów Strona 10 z 20

11 państwowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 269) (przede wszystkim Krajowego Biura Wyborczego) zajmujących stanowiska określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania (Dz. U. z 1982 r. Nr 39, poz. 257, z późn. zm.). SZK.33 SZK.34 SZK.35 SZK.36 SZK.37 W szkoleniach mogą brać również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.). W szkoleniach mogą brać udział również inni przedstawiciele podmiotów, wskazani przez Zamawiającego, które realizują zadania publiczne. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do wszystkich materiałów szkoleniowych opracowanych i wykorzystanych podczas realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Produkty umowy dotyczące przeprowadzenia szkoleń w tym: materiały szkoleniowe oraz materiały piśmiennicze podlegać będą akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. Produkty umowy dotyczące przeprowadzenia szkoleń zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru. 4. Wymagania w zakresie rekrutacji uczestników szkoleń tradycyjnych Kod wymagania REK.01 REK.02 Opis wymagania Wykonawca przeprowadzi rekrutację i dokona naboru uczestników szkoleń. Rekrutacji i naboru uczestników szkoleń Wykonawca dokona w oparciu o formularz zgłoszeniowy, który zostanie przekazany przez Zamawiającego. Strona 11 z 20

12 REK.03 REK.04 REK.05 REK.06 REK.07 REK.08 REK.09 REK.10 Wykonawca, roześle do - wskazanych przez Zamawiającego dyrektorów generalnych lub kierowników urzędów administracji publicznej pismo z informacja na temat szkolenia, zasad uczestnictwa w przedmiotowych szkoleniach wraz z prośbą o wytypowanie osób mogących wziąć udział w przedmiotowych szkoleniach.. Zawartość informacyjna formularza zgłoszeniowego, pismo informacyjne do urzędów oraz zasady uczestnictwa zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji oraz naboru na poszczególne sesje szkoleniowe (nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia danej sesji szkoleniowej) oraz do rozesłania imiennych zaproszeń (tradycyjną pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) bezpośrednio do uczestników szkoleń. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność za przeprowadzenie rekrutacji i nabór uczestników szkolenia. Szkolenia będą realizowane w miastach wojewódzkich. Wykonawca może przeprowadzić szkolenia także w innych miastach niż miasta wojewódzkie, w zależności od zapotrzebowania. Każde dodatkowo wskazane przez Wykonawcę miasto, poza miastem wojewódzkim, musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Grupy szkoleniowe mogą liczyć od 15 do 25 osób. 5. Wymagania w zakresie wyposażenia sal szkoleniowych oraz bazy noclegowej w szkoleniach tradycyjnych Kod wymagania Opis wymagania WS.01 Wykonawca zapewni klimatyzowane sale dydaktyczne dostosowane do wielkości grup szkoleniowych. WS.02 Wykonawca zapewni sprzęt umożliwiający przeprowadzenie szkoleń (np. rzutnik, notebook, flipchart, a w przypadku warsztatów również komputery dla uczestników). WS.03 Sesje szkoleniowe odbędą się w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym lub ośrodku konferencyjno-szkoleniowym odpowiadającym standardem hotelowi standardu co najmniej trzygwiazdkowego, Strona 12 z 20

13 zlokalizowanym w promieniu do 10 km od centrum miasta wojewódzkiego, w którym przeprowadzane jest szkolenie. WS.04 W przypadku szkoleń dwudniowych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej bazy noclegowej oraz pokrycia kosztów ewentualnego noclegu uczestników (z pełnym wyżywieniem). WS.05 Wykonawca zapewni zatem odpowiednie warunki pobytowe uczestnikom szkoleń (1 nocleg w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych do pojedynczego wykorzystania, w hotelu standardu co najmniej trzygwiazdkowego lub w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym odpowiadającym standardem hotelowi standardu co najmniej trzygwiazdkowego), śniadanie (drugiego dnia szkolenia), obiad (pierwszego i drugiego dnia szkolenia składający się z dwóch dań oraz ciepłych i zimnych napojów), kolację (pierwszego dnia szkolenia) oraz co najmniej 3 (trzy) przerwy kawowe, podczas których zapewnione będą kawa, herbata, woda, soki oraz słodki poczęstunek (pierwszego i drugiego dnia szkolenia). WS.06 Szkolenia odbywać się będą w tym samym hotelu lub ośrodku, w którym zapewniony będzie nocleg. WS.07 Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia stanowiska pracy (stanowiska komputerowe) oraz sprzęt komputerowy (wraz z odpowiednim oprogramowaniem) w standardzie zapewniającym bezproblemową i komfortową pracę z poszczególnymi komponentami systemu epuap stanowiącymi przedmiot szkolenia. WS.08 Oprogramowanie musi być skonfigurowane zgodnie z wymaganiami systemu epuap (wymagania te zostały określone w instrukcjach użytkownika udostępnionych pod adresem (strona główna pomoc instrukcje)). WS.09 Wykonawca ma zapewnić wyposażenie sprzętu komputerowego w szerokopasmowy dostęp do Internetu. WS.10 Wykonawca zapewni również stanowiska pracy dla prowadzących (trenerów) wyposażone w komputer, projektor wizyjny wraz z ekranem. Stanowiska dla prowadzących mają również spełniać wymagania, o których mowa w WS.08 WS.11 W przypadku szkoleń, których program obejmuje prezentację zastosowań bezpiecznego podpisu elektronicznego, Wykonawca zapewni prowadzącemu szkolenie kompletny zestaw do e-podpisu, w skład którego wchodzić będą m.in. certyfikat kwalifikowany, karta kryptograficzna wraz z oprogramowaniem do jej obsługi, czytnik kart kryptograficznych oraz aplikacja służąca do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Strona 13 z 20

14 6. Wymagania w zakresie szkoleń e-learning Kod wymagania Opis wymagania WE.01 Wykonawca przygotuje szkolenia w wersji elektronicznej zgodnej ze standardem SCORM WE.02 Szkolenia będą realizowane w języku polskim. WE.03 Zakres szkoleń e-learningowych będzie dotyczył funkcjonowania epuap. WE.04 Każde szkolenie musi umożliwiać przerwanie w dowolnym momencie szkolenia, a później kontynuowanie procesu nauki z miejsca, w którym zakończono naukę. WE.05 Każde szkolenie musi składać się z co najmniej 60 slajdów/ekranów, w których minimum 15% ma charakter multimedialny. WE.06 Każde szkolenie musi posiadać pełne udźwiękowienie z możliwością włączenia i wyłączenia dźwięku w całym szkoleniu lub na pojedynczych ekranach/slajdach WE.07 Każde szkolenie musi posiadać możliwość wyświetlania (wywoływania) filmów oraz animacji flash oraz dołączania do kursów załączników w formie plików.pdf,.doc., JPG,.tiff, bmp,.avi, mov, mp3,.mp4,.ppt,.swf, odt, ods,.odp, HTML. WE.08 Każde szkolenie musi zawierać szczegółowy spis zawartości zamieszczonych w kolejnych ekranach (mapa lekcji). WE.09 Każde szkolenie musi zawierać panel nawigacyjny umożliwiający natychmiastowe przejście do dowolnego slajdu, zawierać pasek postępu lub licznik ekranów (na którym ekranie znajduje się użytkownik/ile ekranów jest w lekcji lub szkoleniu) oraz elementy dodatkowe w szczególności: słownik pojęć/leksykon, pomoc, materiały dodatkowe. WE.10 Każde szkolenie musi posiadać testy etapowe (po każdym rozdziale lub pojedynczej lekcji) oraz test końcowy, opracowane na podstawie treści szkolenia i weryfikującą zdobytą wiedzę i umiejętności. WE.11 W przypadku testu wyboru (test wiedzy) test powinien umożliwiać losowanie minimum 5 pytań z puli minimum 50 pytań i ponadto testy powinny być ograniczone czasem na ich realizację. WE.12 Testy powinny zawierać podsumowanie i analizę osiągniętych wyników. WE.13 Każde szkolenie musi posiadać możliwość ustawienia przejścia do następnych lekcji po osiągnięciu określonej ilości punktacji z poprzedniej lekcji lub testu. Strona 14 z 20

15 WE.14 WE.15 WE.16 Każda cześć szkolenia (moduł, temat, zakres) powinna składać się z części informacyjnej (teoretycznej), ćwiczeniowej oraz egzaminacyjnej/ testowej (test wiedzy, testy umiejętności). Każda część szkolenia powinna być zakończona podsumowaniem wiadomości przekazanych w danej części. Produktami składającymi się na szkolenie e-learning będzie: Projekt funkcjonalno-graficzny dla szkolenia zawierający opis layout-u graficznego szkolenia oraz opis funkcjonalności szkolenia, Struktura merytoryczna szkolenia z podziałem na jednostki wiedzy (lekcje, ćwiczenia, testy) pogrupowane w tematy lub moduły, Scenariusze/skrypty poszczególnych jednostek wiedzy, Pliki szkolenia w wersji off-line w standardzie SCORM 2004 umieszczone na płycie CD z mechanizmem autostart i stroną startową zawierającą linki do wszystkich jednostek wiedzy zgodnie ze strukturą merytoryczna szkolenia, Pliki szkolenia w wersji on-line w standardzie SCORM 2004 gotowe do publikacji na platformie LMS obsługującej standard SCORM 2004, WE.17 WE.18 WE.19 WE.20 WE.21 Produkty umowy składające się na szkolenie e-learning podlegać będą akceptacji Zamawiającego. Produkty umowy składające się na szkolenie e-learning zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do wszystkich materiałów opracowanych i wykorzystanych podczas realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Wykonawca na dostarczone oprogramowanie standardowe e-learning jego aktualizacje musi zapewnić minimum 24 miesięczną gwarancję liczoną od podpisania protokołu odbioru końcowego obejmującą w szczególności wsparcie techniczne. W ramach gwarancji Wykonawca musi zapewnić co najmniej: Wsparcie techniczne polegające na: o aktualizacji oprogramowania standardowego, w tym wyższe wersje (update/upgrade). o stały kontakt w celu udzielania konsultacji, w dni robocze w Strona 15 z 20

16 godz czasy obsługi zgłoszeń gwarancyjnych: o dla błędów kategorii A 8 godzin, o dla błędów kategorii B 2 dni kalendarzowe, o dla błędów kategorii C 14 dni kalendarzowe. 7. Wymagania w zakresie szkoleń specjalistycznych Kod wymagania SZP.01 SZP.02 Opis wymagania Wykonawca zapewni zorganizowanie szkoleń specjalistycznych, które zostały określone w tabeli nr 1. Przez zapewnienie szkoleń Zamawiający rozumie: Zapewnienie sal szkoleniowych, Zapewnienie materiałów szkoleniowych, Zorganizowanie szkoleń specjalistycznych poprzez zapewnienie trenerów właściwych dla danego rodzaju szkoleń. SZP.03 SZP.04 SZP.05 SZP.06 SZP.07 SZP.08 SZP.09 Wykonawca na czas trwania szkolenia zapewni salę szkoleniową, zlokalizowana na terenie miasta stołecznego Warszawy wraz ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. Ponadto każdemu uczestnikowi szkolenia Wykonawca zapewni po jednym komplecie materiałów szkoleniowych (w wersji papierowej oraz elektronicznej) oraz materiały piśmiennicze (długopis i notes) oraz wyżywienie. W ramach wyżywienia wykonawca każdego dnia szkolenia zapewni 3 (trzy) przerwy kawowe oraz jedną przerwę obiadową. W ramach przerw kawowych wykonawca zapewni kawę, herbatę, wodę mineralną (gazowaną oraz niegazowaną), soki, ciastka oraz owoce. W ramach przerwy obiadowej wykonawca zapewni obiad składający się co najmniej z dwóch dań ciepłych, surówki, deseru i napojów. Zamawiający wyznaczy uczestników szkolenia i dostarczy Wykonawcy listę zawierającą ostateczny spis uczestników szkolenia. Wykonawca dokona uzgodnień terminu szkolenia pomiędzy Zamawiającym a ośrodkiem szkoleniowym przeprowadzającym szkolenie. Szkolenia powinny posiadać autoryzację producentów lub autorów takiego oprogramowania i być zakończone egzaminem weryfikującym zdobyte Strona 16 z 20

17 umiejętności. Tabela nr 1 Wykaz szkoleń specjalistycznych Lp. Nazwa szkolenia Czas trwania Liczba szkolenia uczestników 1. RH 124 Red Hat System Administration 5 dni 3 2. RH 134 Red Hat System Administration 4 dni 3 3. RH 135 Red Hat System Administration 5 dni 4. Certified Ethical Hacker 5 dni 2 5. Praktyczny kurs informatyki śledczej - 2 dni 10 Specialist 6. Praktyczny kurs informatyki śledczej - 2 dni 10 Professional 7. Praktyczny kurs informatyki śledczej - 2 dni 10 Expert 8. Warsztaty techniczne w zakresie 2 dni 4 odzyskiwania danych (poziom 1 i 2) 9. BCM Zarządzanie Ciągłością Działania 3 dni Manager Bezpieczeństwa Informacji - MBI - praktyczne warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 11. Zarządzanie ryzykiem w organizacji zgodnie z wymogami norm PN-ISO/IEC i ISO/IEC Bezpieczeństwo aplikacji WWW testy penetracyjne 13. Bezpieczeństwo sieci testy penetracyjne 14. IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Advanced Administration, Tuning, and 3 dni 1 2 dni 6 3 dni 3 3 dni 3 5 dni 1 Strona 17 z 20

18 Troubleshooting 15. DB2 9 Database Administration 5 dni 2 Workshop for UNIX 16. DB2 for Linux, UNIX, and Windows 5 dni 2 Performance Tuning and Monitoring Workshop 17. MS Administering Windows 5 dni 2 Server IBM Power Systems for AIX - 4 dni 2 Virtualization I: Implementing Virtualization 19. ITIL Foundation 3 dni Microsoft Exchange Server dni VMware vsphere certyfikowane 2 dni Live forensic 2 dni Java od podstaw do zaawansowanej 5 dni (JN05) Konfiguracja i zarządzanie 2 dni 3 bezpieczeństwem w systemie JUNOS (urządzenia SRX i J-series) 25. (MP01) Metodyka projektowania 2 dni 4 zabezpieczeń sieci 26. (NS01) Instalacja, konfiguracja i 2 dni 3 zarządzanie systemem wykrywania i ochrony przed intruzami Juniper Networks NetScreen-IDP 27. (NS04) Zaawansowane elementy 2 dni 1 projektowania, konfiguracji i zarządzania systemem zabezpieczeń Juniper NetScreen-IDP 28. (JN06) Protokół BGP - teoria i praktyka 2 dni (NS02) Instalacja, konfiguracja i 2 dni 3 Strona 18 z 20

19 zarządzanie systemów zabezpieczeń Juniper Networks (NetScreen) 30. Tworzenie usług internetowych w 1 dzień 2 technologii Java Web Services 31. Zarządzanie dokumentami Share Point 2 dni UML z wykorzystaniem Enterprise 3 dni 6 Architect 33. SOA (Service Oriented Architecture) 4 dni Audytor wewnętrzny ISO z 1 dzień 2 certyfikatem 35. Kurs XML od podstaw 3 dni Kurs XML dla zaawansowanych 3 dni Kurs BPEL 2 dni TOGAF 9 Skuteczne zarządzanie 4 dni 3 architekturą korporacyjną 39. Agile Project Management Practitioner 2 dni MSP- Skuteczne Zarządzanie 3 dni 2 Programami 41. szkolenie CISA 5 dni ITIL3_OSA ITIL Operation Support and 5 dni 1 Analysis Capability 43. PowerHA SystemMirror 7 Planning, 5 dni 3 Implementing, Customizing, Administrating 44. PowerHA 7 Advanced Configurations 5 dni DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery 46. IBM WebSphere Message Broker V8.0 System Administration 5 dni 3 4 dni 3 Strona 19 z 20

20 47. ITIL : Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Service Strategy 48. "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Service Design 49. "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Service Transition 50. "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Service Operation 51. "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Continual Service Improvement 52. JS Programowanie Java Script 4 dni Szkolenie Adobe LiveCycle Designer 2 dni Szacowanie projektów metodą punktów 3 dni 5 funkcyjnych 55. Programowanie w Adobe LiveCycle 2 dni 5 Enterprice Suite 56. Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 3 dni 5 Zarządzanie procesami biznesowymi. Strona 20 z 20

Opis Przedmiotu Zamówienia. (Wersja ujednolicona)

Opis Przedmiotu Zamówienia. (Wersja ujednolicona) Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (Wersja ujednolicona) Strona 1 z 21 Spis treści Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ- V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ- V SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ- V Zał. nr 1.5 do siwz Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ V Programowanie Aplikacji Internetowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT dla JOPS dla uczestników projektu systemowego pt. :Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Łódź, dnia 27 grudnia 2011 r. Zapytanie ofertowe Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1.4 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. IV Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ IV Akredytowane szkolenie ITIL Foundation

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ I. Zasady ogólne Podstawą organizacji szkoleń jest Plan Szkolenia. W terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych i Strona znajduje się w archiwum. Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy. pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program pilotażowy. pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik nr 1 do SIWZ Program pilotażowy AKADEMIA ZARZĄDZANIA MUZEUM pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

CAZ /12 Załącznik nr 1

CAZ /12 Załącznik nr 1 CAZ -554-3/12 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA PLATFORMY E-BIZNESOWEJ SKLEP INTERNETOWY DLA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wybór trenerów do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR POIG/2014/6

UMOWA NR POIG/2014/6 UMOWA NR POIG/2014/6 Załącznik Nr 3 /PROJEKT/ w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 14 000, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 9 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2 Kursy / Szkolenia informatyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kursy/Szkolenia informatyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1. Kurs Academia Cisco dla uczniów Liczba osób do przeszkolenia

Bardziej szczegółowo

Informacja w zasięgu ręki

Informacja w zasięgu ręki Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1c do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 Spis treści 1. Wprowadzenie...... 3 2. Opis szkolenia... 3 2.1. Zakres tematyczny......

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594, 1 z 5 2013-08-29 15:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2013.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu:

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w formie szkoleń zamkniętych w zakresie: 1. Event jako skuteczne

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: KZp.2730.12.14 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie praktycznych szkoleń grupowych wspierających wdrażanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: BZP.243.3.2015.GK Załącznik nr 7 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, października 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego Aleje Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa BP-SSBZ.140.135.2014

Warszawa, października 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego Aleje Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa BP-SSBZ.140.135.2014 Warszawa, października 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego Aleje Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa BP-SSBZ.140.135.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkolenia z zakresu zmian w VAT

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

udziela odpowiedzi na pytania wniesione w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

udziela odpowiedzi na pytania wniesione w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Szczecin, dnia 09.01.2013 r. Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17a 71-441 Szczecin tel. +48 91 85 22 911 fax +48 91 85 22 192 NR KRS: 0000116662 NR NIP: 955-200-02-38

Bardziej szczegółowo

PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DPZ/6/5 Nr arch. DPZ/087/096-2/5 I. Przedmiot zamówienia/umowy. Cele przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ/do Umowy.. ogólne (niezwiązane z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szkolenie wraz z egzaminem PRINCE2 - poziom Fundation 2. Szkolenie wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Nowa Ruda, dnia 29/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nowa Ruda, dnia 29/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Ruda, dnia 29/07/2015 (dd/mm/rrrr) Pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i internetu dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych . (pieczęć zamawiającego) Grabowiec, dnia 29.08.2013 r. ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Twoja Przyszłość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 15 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF)

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ Lublin 15 kwietnia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Ja i moja przyszłość, w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia w projekcie Beton wiąże nasze kompetencje ich rozwój naszą strategią na

Bardziej szczegółowo

POKL.09.02.00-24-035/11

POKL.09.02.00-24-035/11 Mam zawód - mam pracę w regionie Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL.09.02.00-24-035/11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Bliżej Klienta II realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU opracowany w wyniku realizacji projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający jednocześnie następujące warunki w zakresie: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły: GWI.271.60.2011 Tychy, dnia 20-10-2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego ze środków UE - Program

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2015

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2015 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2015 Oferta szkoleniowa W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Problemy interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu usług szkoleniowych

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu usług szkoleniowych i Strona znajduje się w archiwum. Informacja o prowadzonym rozpoznaniu usług szkoleniowych Formularz analizy rynku i oszacowania wartości działań dot. organizacji szkoleń tradycyjnych, przygotowania i

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ I. Zasady ogólne Podstawą organizacji Szkoleń jest plan szkolenia. W terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Lubartowska 74 A, I p. 20-094 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 01 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl REGON 430353642; NIP 712-016-65-05;

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo