Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 20

2 Spis treści Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia Wprowadzenie Zastosowane skróty i pojęcia Cel zamówienia Przedmiot zamówienia Etapy realizacji Wymagania w zakresie szkoleń tradycyjnych Wymagania w zakresie rekrutacji uczestników szkoleń tradycyjnych Wymagania w zakresie wyposażenia sal szkoleniowych oraz bazy noclegowej w szkoleniach tradycyjnych Wymagania w zakresie szkoleń e-learning Wymagania w zakresie szkoleń specjalistycznych Strona 2 z 20

3 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie szkoleń informatycznych dotyczących funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap) w postaci tradycyjnej oraz e-learning oraz szkoleń specjalistycznych Zastosowane skróty i pojęcia Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Umowa oznacza Umowę zawartą z Wykonawcą wraz z Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy. Protokół odbioru Dokument potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym. Protokół Odbioru może zostać podpisany w przypadku nie wystąpienia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Błąd kategorii A Błąd kategorii A dotyczy uniemożliwienia działania oprogramowania standardowego dotyczącego szkolenia e-learning dostarczonego przez Wykonawcę. Zamawiający nie może korzystać ze szkoleń e-learning i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (obejście). Strona 3 z 20

4 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Błąd kategorii B Wystąpił problem polegający na co najmniej jednym z poniższych: Dostarczone oprogramowanie standardowe dotyczące szkolenia e-learning dostarczone przez Wykonawcę działa w sposób niezgodny z dokumentacją, nastąpiła awaria oprogramowania standardowego dotyczącego szkolenia e-learning dostarczonego przez Wykonawcę, Zamawiający nie może korzystać z oprogramowania standardowego dotyczącego szkolenia e-learning dostarczonego przez Wykonawcę, ale uzyskanie oczekiwanych efektów jest możliwe w inny sposób (obejście). Błąd kategorii C Błąd kategorii B nie obejmuje sytuacji określonych błędem kategorii A. Oznacza pojawienie się usterki oprogramowanie standardowe dotyczące szkolenia e-learning dostarczone przez Wykonawcę o charakterze ergonomicznym nie mającej wpływu na wynik pracy użytkownika szkolenia. Oprogramowanie standardowe Błąd kategorii C nie obejmuje sytuacji objętych błędem kategorii A i kategorii B. Oprogramowanie narzędziowe i systemowe powszechnie (ogólnie) dostępne, to jest sprzedawane jako gotowe oprogramowanie w punktach sprzedaży detalicznej bez ograniczeń w wyniku: transakcji bezpośrednich; transakcji wysyłkowych lub transakcji elektronicznych lub transakcji realizowanych na zamówienie telefoniczne lub będące własnością publiczną. Strona 4 z 20

5 Skrót / pojęcie System LMS (Learning Management System/platforma e- learning/platforma LMS Standard SCORM (Sharable Content Object Reference Model) Zamówienie Szczegółowe Opis skrótu / pojęcia System informatyczny wykorzystywany do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD ROM-u i Internetu. Standard zapisu danych w nauczaniu elektronicznym (e-learning) określający sposób komunikacji pomiędzy administratorem, uczniem nauczycielem oraz serwerem, służący technologicznemu ujednoliceniu tworzonych i prezentowanych zasobów dydaktycznych, które powstały w różnych systemach; standard tworzenia wszystkich obiektów na platformie i zarządzania nimi. Dokładny opis zamówienia 1.2. Cel zamówienia Celem zamówienia jest upowszechnienie wiedzy na temat epuap, oferowanych przez nią usług oraz sposobu ich wdrażania. Realizacja szkoleń ma na celu m.in. podniesienie kwalifikacji oraz rozwój umiejętności kadr administracji publicznej w zakresie wykorzystania technik informatycznych związanych z funkcjonowaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, a pośrednio zapewnienie wzrostu jakości i skrócenie czasu obsługi klientów w urzędach administracji publicznej objętych wsparciem. Zakłada się, iż uczestnicy szkoleń zdobędą w szczególności wiedzę z zakresu: aspektów formalno-prawnych i technicznych budowy epuap, możliwości funkcjonalnych oraz rodzaju i zakresu usług świadczonych przez epuap, możliwości integracji systemów lokalnych z epuap, technicznych aspektów funkcjonowania poszczególnych podsystemów i funkcjonalności epuap, dostępnych narzędzi epuap Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Strona 5 z 20

6 I. Przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń informatycznych z zakresu funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap) w tym: 1) Przygotowanie i przeprowadzenie do 100 dwudniowych sesji szkoleniowych, w trakcie których zostanie przeszkolonych do 2500 uczestników z zakresu: Możliwości funkcjonalnych systemu epuap ze szczególnym uwzględnieniem profilu zaufanego epuap oraz praktycznego wykorzystania systemu epuap, 2) Przygotowanie i przeprowadzenie do 40 jednodniowych sesji szkoleniowych, w trakcie których zostanie przeszkolonych do 1000 uczestników z zakresu: Komunikacji pomiędzy systemami zewnętrznymi a platformą epuap, 3) Przygotowanie i przeprowadzenie do 10 jednodniowych sesji szkoleniowych, w trakcie których zostanie przeszkolonych do 250 uczestników z zakresu: obsługi narzędzi Portalu Interoperacyjności oraz Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD), II. Przygotowanie 6 szkoleń e-learning z obszaru funkcjonowania epuap, III. Zapewnienie i realizacja szkoleń specjalistycznych. w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy ramowej. 2. Etapy realizacji Termin realizacji każdego zamówienia będzie każdorazowo określany w Zamówieniu Szczegółowym., 3. Wymagania w zakresie szkoleń tradycyjnych Wymaganie Opis wymagania SZK.01 Wykonawca opracuje programy oraz harmonogramy poszczególnych szkoleń, które przekaże do weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. SZK.02 SZK.03 Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu szczegółowe programy szkoleń uwzględniające w możliwie największym stopniu praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi informatycznych stanowiących przedmiot poszczególnych szkoleń. Wykonawca przeprowadzi szkolenia w formie warsztatowo-wykładowej (gdzie 80 % danego szkolenia będzie stanowił warsztat a 20% wykład). Strona 6 z 20

7 SZK.04 Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dla każdego tematu szkoleniowego materiałów szkoleniowych, obejmujących co najmniej: wydrukowany skrypt dotyczący omawianych zagadnień (liczący nie mniej niż 20 stron) zawierający m.in.: o program oraz harmonogram szkolenia, o prezentacje (wydruk slajdów z miejscem na notatki), o informacje nt. epuap, o testy sprawdzające wiedzę uczestników szkoleń z danego zakresu tematycznego. SZK.05 SZK.06 SZK.07 SZK.08 Materiały szkoleniowe, o których mowa w wymaganiu SZK.04 wraz z materiałami piśmienniczymi (notes oraz długopis) Wykonawca przekaże po jednym egzemplarzu na uczestnika szkolenia, w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. Materiały w wersji elektronicznej zostaną przekazane uczestnikom na elektronicznym nośniku danych w postaci pamięci USB (PenDrive) o pojemności co najmniej 8 GB, oznaczonym zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Materiały szkoleniowe oraz materiały piśmiennicze muszą być oznakowane zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. SZK.09 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszelkich uwag (odnoszących się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i szaty graficznej) Zamawiającego przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych. SZK.10 Wykonawca ustali terminy i miejsca (lokalizacje) poszczególnych sesji szkoleniowych SZK.11 Wykonawca przygotuje i udostępni samodzielną stronę internetową dotyczącą szkoleń w domenie internetowej epuap (www.szkolenia.epuap.gov.pl) oraz na bieżąco zajmował się będzie Strona 7 z 20

8 aktualizacją jej treści. SZK.12 SZK.13 SZK.14 SZK.15 SZK.16 Domena zostanie udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca uruchomi stronę internetową (na własnym sprzęcie) i będzie ją utrzymywał i aktualizował przez okres co najmniej 30 dni od dnia zakończenia ostatniego szkolenia. Po upływie tego terminu Wykonawca przekaże Zamawiającemu stronę (bez sprzętu) oraz majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi. Strona zostanie przygotowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującym przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia strony, w kształcie zaakceptowanym przez Zamawiającego, na co najmniej 15 dni przed planowanym terminem pierwszego szkolenia. Strona internetowa powinna zawierać w szczególności następujący zakres informacyjny: informacja o platformie epuap (z odnośnikiem do strony platformy aktualny harmonogram szkoleń, materiały szkoleniowe (w formie dostępnej do pobrania po zakończeniu szkolenia) notki biograficzne dotyczące prelegentów/trenerów, lokalizacje/mapki z miejscami poszczególnych sesji szkoleniowych, kontakt do osób z zespołu organizacyjnego. SZK.17 SZK.18 SZ.19 SZK.20 Wykonawca opracuje i wydrukuje materiały szkoleniowe oraz przekaże je uczestnikom szkoleń. Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wyda uczestnikom szkoleń zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wykonawca zapewni zespół realizujący zamówienie, składający się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Zespół realizujący zamówienie powinien składać się z: co najmniej 2 osób odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne i Strona 8 z 20

9 kontakty bieżące z Zamawiającym (w tym kierownik projektu), spełniających następujące wymagania: o posiadają wykształcenie wyższe (preferowany kierunek zarządzanie), o posiadają doświadczenie w organizacji co najmniej 10 szkoleń (w tym 5 szkoleń dla administracji publicznej), o co najmniej jedna z w/w osób posiada doświadczenie w zakresie kierowania 5 projektami szkoleniowymi (dotyczy osoby mającej pełnić funkcję kierownika projektu) co najmniej 16 trenerów odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń, spełniających następujące wymagania: o posiadają wykształcenie wyższe (preferowany kierunek informatyka), o posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 10 szkoleń informatycznych dla przedstawicieli administracji publicznej, o posiadają wiedzę w zakresie architektury platformy oraz narzędzi oferowanych przez epuap, w tym praktyczną znajomość Środowiska Budowy Aplikacji, Koordynatora, Front-End, Podsystemu Płatności, Podsystemu Bezpieczeństwa, Podsystemu Komunikacyjnego, o posiadają wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących informatyzacji państwa, Każda z w/w osób może pełnić tylko jedną funkcję. SZK.21 SZK.22 SZK.23 SZK.24 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstw osób wymienionych w wymaganiu SZK.21. Osoby te muszą spełniać wymagania określone w SZK.21 Wykonawca będzie zobowiązany na początku każdej sesji szkoleniowej przedkładać do podpisu uczestnikom listy obecności, według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego. Lista obecności powinna zawierać m.in. następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, nazwę zajmowanego stanowiska, nazwę urzędu, podpis uczestnika w każdym dniu szkolenia, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi szkolenia imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem zaakceptowanym wcześniej przez Strona 9 z 20

10 SZK.25 SZK.26 SZK.27 SZK.28 SZK.29 SZK.30 SZK.31 SZK.32 Zamawiającego, pod warunkiem uczestnictwa w pełnym wymiarze w każdym dniu szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem końcowym listę wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Wykonawca,, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu propozycji: terminów sesji szkoleniowych, harmonogramów sesji szkoleniowych, scenariuszy szkoleń, lokalizacji sesji szkoleniowych, warunków szkoleń (sale dydaktyczne, posiłki, itd.), wzoru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w ramach każdego zakresu tematycznego, wzoru listy osób, które uzyskały ww. zaświadczenia (zawierającej m.in. imię i nazwisko uczestnika, nazwę urzędu, stanowisko, datę i miejsce szkolenia, nazwę szkolenia oraz numer wydanego zaświadczenia), wzoru listy obecności, programów szkoleń, materiałów szkoleniowych z zakresu danej sesji szkoleniowej oraz testów sprawdzających wiedzę uczestników z danego zakresu tematycznego. Każdy dzień sesji szkoleniowej będzie obejmować co najmniej 7 godzin zegarowych w trakcie których Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia trzy przerwy kawowe (podczas których zapewnione będą kawa, herbata, woda, soki oraz słodki poczęstunek) oraz jedną przerwę obiadową (Wykonawca zapewni obiad złożony z dwóch dań oraz ciepłych i zimnych napojów). Sesje szkoleniowe będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach Czas trwania zajęć szkoleniowych każdego dnia będzie obejmował co najmniej 7 godzin lekcyjnych (45 minut). Każde szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników szkolenia. W szkoleniach mogą brać udział pracownicy instytucji publicznych realizujące zadania publiczne, przede wszystkim członkowie korpusu służby cywilnej zajmujący wyższe stanowiska w służbie cywilnej określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) oraz stanowiska średniego szczebla zarządzania, stanowiska koordynujące, samodzielne, specjalistyczne i wspomagające. Szkolenia adresowane są również do pracowników urzędów państwowych określonych ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów Strona 10 z 20

11 państwowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 269) (przede wszystkim Krajowego Biura Wyborczego) zajmujących stanowiska określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania (Dz. U. z 1982 r. Nr 39, poz. 257, z późn. zm.). SZK.33 SZK.34 SZK.35 SZK.36 SZK.37 W szkoleniach mogą brać również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.). W szkoleniach mogą brać udział również inni przedstawiciele podmiotów, wskazani przez Zamawiającego, które realizują zadania publiczne. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do wszystkich materiałów szkoleniowych opracowanych i wykorzystanych podczas realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Produkty umowy dotyczące przeprowadzenia szkoleń w tym: materiały szkoleniowe oraz materiały piśmiennicze podlegać będą akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. Produkty umowy dotyczące przeprowadzenia szkoleń zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru. 4. Wymagania w zakresie rekrutacji uczestników szkoleń tradycyjnych Kod wymagania REK.01 REK.02 Opis wymagania Wykonawca przeprowadzi rekrutację i dokona naboru uczestników szkoleń. Rekrutacji i naboru uczestników szkoleń Wykonawca dokona w oparciu o formularz zgłoszeniowy, który zostanie przekazany przez Zamawiającego. Strona 11 z 20

12 REK.03 REK.04 REK.05 REK.06 REK.07 REK.08 REK.09 REK.10 Wykonawca, roześle do - wskazanych przez Zamawiającego dyrektorów generalnych lub kierowników urzędów administracji publicznej pismo z informacja na temat szkolenia, zasad uczestnictwa w przedmiotowych szkoleniach wraz z prośbą o wytypowanie osób mogących wziąć udział w przedmiotowych szkoleniach.. Zawartość informacyjna formularza zgłoszeniowego, pismo informacyjne do urzędów oraz zasady uczestnictwa zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji oraz naboru na poszczególne sesje szkoleniowe (nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia danej sesji szkoleniowej) oraz do rozesłania imiennych zaproszeń (tradycyjną pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) bezpośrednio do uczestników szkoleń. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność za przeprowadzenie rekrutacji i nabór uczestników szkolenia. Szkolenia będą realizowane w miastach wojewódzkich. Wykonawca może przeprowadzić szkolenia także w innych miastach niż miasta wojewódzkie, w zależności od zapotrzebowania. Każde dodatkowo wskazane przez Wykonawcę miasto, poza miastem wojewódzkim, musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Grupy szkoleniowe mogą liczyć od 15 do 25 osób. 5. Wymagania w zakresie wyposażenia sal szkoleniowych oraz bazy noclegowej w szkoleniach tradycyjnych Kod wymagania Opis wymagania WS.01 Wykonawca zapewni klimatyzowane sale dydaktyczne dostosowane do wielkości grup szkoleniowych. WS.02 Wykonawca zapewni sprzęt umożliwiający przeprowadzenie szkoleń (np. rzutnik, notebook, flipchart, a w przypadku warsztatów również komputery dla uczestników). WS.03 Sesje szkoleniowe odbędą się w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym lub ośrodku konferencyjno-szkoleniowym odpowiadającym standardem hotelowi standardu co najmniej trzygwiazdkowego, Strona 12 z 20

13 zlokalizowanym w promieniu do 10 km od centrum miasta wojewódzkiego, w którym przeprowadzane jest szkolenie. WS.04 W przypadku szkoleń dwudniowych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej bazy noclegowej oraz pokrycia kosztów ewentualnego noclegu uczestników (z pełnym wyżywieniem). WS.05 Wykonawca zapewni zatem odpowiednie warunki pobytowe uczestnikom szkoleń (1 nocleg w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych do pojedynczego wykorzystania, w hotelu standardu co najmniej trzygwiazdkowego lub w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym odpowiadającym standardem hotelowi standardu co najmniej trzygwiazdkowego), śniadanie (drugiego dnia szkolenia), obiad (pierwszego i drugiego dnia szkolenia składający się z dwóch dań oraz ciepłych i zimnych napojów), kolację (pierwszego dnia szkolenia) oraz co najmniej 3 (trzy) przerwy kawowe, podczas których zapewnione będą kawa, herbata, woda, soki oraz słodki poczęstunek (pierwszego i drugiego dnia szkolenia). WS.06 Szkolenia odbywać się będą w tym samym hotelu lub ośrodku, w którym zapewniony będzie nocleg. WS.07 Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia stanowiska pracy (stanowiska komputerowe) oraz sprzęt komputerowy (wraz z odpowiednim oprogramowaniem) w standardzie zapewniającym bezproblemową i komfortową pracę z poszczególnymi komponentami systemu epuap stanowiącymi przedmiot szkolenia. WS.08 Oprogramowanie musi być skonfigurowane zgodnie z wymaganiami systemu epuap (wymagania te zostały określone w instrukcjach użytkownika udostępnionych pod adresem (strona główna pomoc instrukcje)). WS.09 Wykonawca ma zapewnić wyposażenie sprzętu komputerowego w szerokopasmowy dostęp do Internetu. WS.10 Wykonawca zapewni również stanowiska pracy dla prowadzących (trenerów) wyposażone w komputer, projektor wizyjny wraz z ekranem. Stanowiska dla prowadzących mają również spełniać wymagania, o których mowa w WS.08 WS.11 W przypadku szkoleń, których program obejmuje prezentację zastosowań bezpiecznego podpisu elektronicznego, Wykonawca zapewni prowadzącemu szkolenie kompletny zestaw do e-podpisu, w skład którego wchodzić będą m.in. certyfikat kwalifikowany, karta kryptograficzna wraz z oprogramowaniem do jej obsługi, czytnik kart kryptograficznych oraz aplikacja służąca do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Strona 13 z 20

14 6. Wymagania w zakresie szkoleń e-learning Kod wymagania Opis wymagania WE.01 Wykonawca przygotuje szkolenia w wersji elektronicznej zgodnej ze standardem SCORM WE.02 Szkolenia będą realizowane w języku polskim. WE.03 Zakres szkoleń e-learningowych będzie dotyczył funkcjonowania epuap. WE.04 Każde szkolenie musi umożliwiać przerwanie w dowolnym momencie szkolenia, a później kontynuowanie procesu nauki z miejsca, w którym zakończono naukę. WE.05 Każde szkolenie musi składać się z co najmniej 60 slajdów/ekranów, w których minimum 15% ma charakter multimedialny. WE.06 Każde szkolenie musi posiadać pełne udźwiękowienie z możliwością włączenia i wyłączenia dźwięku w całym szkoleniu lub na pojedynczych ekranach/slajdach WE.07 Każde szkolenie musi posiadać możliwość wyświetlania (wywoływania) filmów oraz animacji flash oraz dołączania do kursów załączników w formie plików.pdf,.doc., JPG,.tiff, bmp,.avi, mov, mp3,.mp4,.ppt,.swf, odt, ods,.odp, HTML. WE.08 Każde szkolenie musi zawierać szczegółowy spis zawartości zamieszczonych w kolejnych ekranach (mapa lekcji). WE.09 Każde szkolenie musi zawierać panel nawigacyjny umożliwiający natychmiastowe przejście do dowolnego slajdu, zawierać pasek postępu lub licznik ekranów (na którym ekranie znajduje się użytkownik/ile ekranów jest w lekcji lub szkoleniu) oraz elementy dodatkowe w szczególności: słownik pojęć/leksykon, pomoc, materiały dodatkowe. WE.10 Każde szkolenie musi posiadać testy etapowe (po każdym rozdziale lub pojedynczej lekcji) oraz test końcowy, opracowane na podstawie treści szkolenia i weryfikującą zdobytą wiedzę i umiejętności. WE.11 W przypadku testu wyboru (test wiedzy) test powinien umożliwiać losowanie minimum 5 pytań z puli minimum 50 pytań i ponadto testy powinny być ograniczone czasem na ich realizację. WE.12 Testy powinny zawierać podsumowanie i analizę osiągniętych wyników. WE.13 Każde szkolenie musi posiadać możliwość ustawienia przejścia do następnych lekcji po osiągnięciu określonej ilości punktacji z poprzedniej lekcji lub testu. Strona 14 z 20

15 WE.14 WE.15 WE.16 Każda cześć szkolenia (moduł, temat, zakres) powinna składać się z części informacyjnej (teoretycznej), ćwiczeniowej oraz egzaminacyjnej/ testowej (test wiedzy, testy umiejętności). Każda część szkolenia powinna być zakończona podsumowaniem wiadomości przekazanych w danej części. Produktami składającymi się na szkolenie e-learning będzie: Projekt funkcjonalno-graficzny dla szkolenia zawierający opis layout-u graficznego szkolenia oraz opis funkcjonalności szkolenia, Struktura merytoryczna szkolenia z podziałem na jednostki wiedzy (lekcje, ćwiczenia, testy) pogrupowane w tematy lub moduły, Scenariusze/skrypty poszczególnych jednostek wiedzy, Pliki szkolenia w wersji off-line w standardzie SCORM 2004 umieszczone na płycie CD z mechanizmem autostart i stroną startową zawierającą linki do wszystkich jednostek wiedzy zgodnie ze strukturą merytoryczna szkolenia, Pliki szkolenia w wersji on-line w standardzie SCORM 2004 gotowe do publikacji na platformie LMS obsługującej standard SCORM 2004, WE.17 WE.18 WE.19 WE.20 WE.21 Produkty umowy składające się na szkolenie e-learning podlegać będą akceptacji Zamawiającego. Produkty umowy składające się na szkolenie e-learning zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do wszystkich materiałów opracowanych i wykorzystanych podczas realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Wykonawca na dostarczone oprogramowanie standardowe e-learning jego aktualizacje musi zapewnić minimum 24 miesięczną gwarancję liczoną od podpisania protokołu odbioru końcowego obejmującą w szczególności wsparcie techniczne. W ramach gwarancji Wykonawca musi zapewnić co najmniej: Wsparcie techniczne polegające na: o aktualizacji oprogramowania standardowego, w tym wyższe wersje (update/upgrade). o stały kontakt w celu udzielania konsultacji, w dni robocze w Strona 15 z 20

16 godz czasy obsługi zgłoszeń gwarancyjnych: o dla błędów kategorii A 8 godzin, o dla błędów kategorii B 2 dni kalendarzowe, o dla błędów kategorii C 14 dni kalendarzowe. 7. Wymagania w zakresie szkoleń specjalistycznych Kod wymagania SZP.01 SZP.02 Opis wymagania Wykonawca zapewni zorganizowanie szkoleń specjalistycznych, które zostały określone w tabeli nr 1. Przez zapewnienie szkoleń Zamawiający rozumie: Zapewnienie sal szkoleniowych, Zapewnienie materiałów szkoleniowych, Zorganizowanie szkoleń specjalistycznych poprzez zapewnienie trenerów właściwych dla danego rodzaju szkoleń. SZP.03 SZP.04 SZP.05 SZP.06 SZP.07 SZP.08 SZP.09 Wykonawca na czas trwania szkolenia zapewni salę szkoleniową, zlokalizowana na terenie miasta stołecznego Warszawy wraz ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. Ponadto każdemu uczestnikowi szkolenia Wykonawca zapewni po jednym komplecie materiałów szkoleniowych (w wersji papierowej oraz elektronicznej) oraz materiały piśmiennicze (długopis i notes) oraz wyżywienie. W ramach wyżywienia wykonawca każdego dnia szkolenia zapewni 3 (trzy) przerwy kawowe oraz jedną przerwę obiadową. W ramach przerw kawowych wykonawca zapewni kawę, herbatę, wodę mineralną (gazowaną oraz niegazowaną), soki, ciastka oraz owoce. W ramach przerwy obiadowej wykonawca zapewni obiad składający się co najmniej z dwóch dań ciepłych, surówki, deseru i napojów. Zamawiający wyznaczy uczestników szkolenia i dostarczy Wykonawcy listę zawierającą ostateczny spis uczestników szkolenia. Wykonawca dokona uzgodnień terminu szkolenia pomiędzy Zamawiającym a ośrodkiem szkoleniowym przeprowadzającym szkolenie. Szkolenia powinny posiadać autoryzację producentów lub autorów takiego oprogramowania i być zakończone egzaminem weryfikującym zdobyte Strona 16 z 20

17 umiejętności. Tabela nr 1 Wykaz szkoleń specjalistycznych Lp. Nazwa szkolenia Czas trwania Liczba szkolenia uczestników 1. RH 124 Red Hat System Administration 5 dni 3 2. RH 134 Red Hat System Administration 4 dni 3 3. RH 135 Red Hat System Administration 5 dni 4. Certified Ethical Hacker 5 dni 2 5. Praktyczny kurs informatyki śledczej - 2 dni 10 Specialist 6. Praktyczny kurs informatyki śledczej - 2 dni 10 Professional 7. Praktyczny kurs informatyki śledczej - 2 dni 10 Expert 8. Warsztaty techniczne w zakresie 2 dni 4 odzyskiwania danych (poziom 1 i 2) 9. BCM Zarządzanie Ciągłością Działania 3 dni Manager Bezpieczeństwa Informacji - MBI - praktyczne warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 11. Zarządzanie ryzykiem w organizacji zgodnie z wymogami norm PN-ISO/IEC i ISO/IEC Bezpieczeństwo aplikacji WWW testy penetracyjne 13. Bezpieczeństwo sieci testy penetracyjne 14. IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Advanced Administration, Tuning, and 3 dni 1 2 dni 6 3 dni 3 3 dni 3 5 dni 1 Strona 17 z 20

18 Troubleshooting 15. DB2 9 Database Administration 5 dni 2 Workshop for UNIX 16. DB2 for Linux, UNIX, and Windows 5 dni 2 Performance Tuning and Monitoring Workshop 17. MS Administering Windows 5 dni 2 Server IBM Power Systems for AIX - 4 dni 2 Virtualization I: Implementing Virtualization 19. ITIL Foundation 3 dni Microsoft Exchange Server dni VMware vsphere certyfikowane 2 dni Live forensic 2 dni Java od podstaw do zaawansowanej 5 dni (JN05) Konfiguracja i zarządzanie 2 dni 3 bezpieczeństwem w systemie JUNOS (urządzenia SRX i J-series) 25. (MP01) Metodyka projektowania 2 dni 4 zabezpieczeń sieci 26. (NS01) Instalacja, konfiguracja i 2 dni 3 zarządzanie systemem wykrywania i ochrony przed intruzami Juniper Networks NetScreen-IDP 27. (NS04) Zaawansowane elementy 2 dni 1 projektowania, konfiguracji i zarządzania systemem zabezpieczeń Juniper NetScreen-IDP 28. (JN06) Protokół BGP - teoria i praktyka 2 dni (NS02) Instalacja, konfiguracja i 2 dni 3 Strona 18 z 20

19 zarządzanie systemów zabezpieczeń Juniper Networks (NetScreen) 30. Tworzenie usług internetowych w 1 dzień 2 technologii Java Web Services 31. Zarządzanie dokumentami Share Point 2 dni UML z wykorzystaniem Enterprise 3 dni 6 Architect 33. SOA (Service Oriented Architecture) 4 dni Audytor wewnętrzny ISO z 1 dzień 2 certyfikatem 35. Kurs XML od podstaw 3 dni Kurs XML dla zaawansowanych 3 dni Kurs BPEL 2 dni TOGAF 9 Skuteczne zarządzanie 4 dni 3 architekturą korporacyjną 39. Agile Project Management Practitioner 2 dni MSP- Skuteczne Zarządzanie 3 dni 2 Programami 41. szkolenie CISA 5 dni ITIL3_OSA ITIL Operation Support and 5 dni 1 Analysis Capability 43. PowerHA SystemMirror 7 Planning, 5 dni 3 Implementing, Customizing, Administrating 44. PowerHA 7 Advanced Configurations 5 dni DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery 46. IBM WebSphere Message Broker V8.0 System Administration 5 dni 3 4 dni 3 Strona 19 z 20

20 47. ITIL : Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Service Strategy 48. "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Service Design 49. "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Service Transition 50. "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Service Operation 51. "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: 3 dni 2 Continual Service Improvement 52. JS Programowanie Java Script 4 dni Szkolenie Adobe LiveCycle Designer 2 dni Szacowanie projektów metodą punktów 3 dni 5 funkcyjnych 55. Programowanie w Adobe LiveCycle 2 dni 5 Enterprice Suite 56. Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 3 dni 5 Zarządzanie procesami biznesowymi. Strona 20 z 20

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 2 treści SIWZ i zmiany nr 5 treści SIWZ 1 2 3 4 5 6 7 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Szkolenia RH 124 Red Hat System Administration RH 134 Red Hat System Administration RH 135

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo