ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012 Z dnia: r. Dotyczy: wyboru trenerów prowadzących szkolenia W związku z realizacją projektu Dane osobowe w podróży bezpieczny wypoczynek stosując zasadę konkurencyjności firma PC SERVICE D. Nogaj, S. Łabowski zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia określonego w zapytaniu. I DANE PROJEKTODAWCY - ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa firmy PC SERVICE D. Nogaj, S. Łabowski Adres biura Wysogotowo, ul. Wierzbowa 33, Przeźmierowo Adres biura projektu Ul. S. Brzozowskiego 5/1, Szczecin Telefon/ fax , NIP REGON WWW Osoba do kontaktu Sebastian Łabowski II PRZEDMIOT ZAPYTANIA 1. Opis przedmiotu zapytania W ramach projektu Dane osobowe w podróży bezpieczny wypoczynek zrealizowany zostanie cykl szkoleń dla osób zatrudnionych w branży turystycznej oraz około turystycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności w powiatach: kamieńskim, gryfickim, polickim, łobeskim, goleniowskim, miastach Szczecin i Świnoujście. Zakres tematyczny szkoleń obejmie takie tematy jak: 1. BLOK I Bezpieczne dane personalne zajęcia teoretyczne dot. kwestii prawnych 2. BLOK II Bezpieczne dane personalne zajęcia dot. wdrażania zaleceń GIODO 3. BLOK III Praktyczne metody zabezpieczenia danych w systemach informatycznych warsztaty informatyczne 2. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV) usługi edukacyjne i szkoleniowe usługi szkoleniowe usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe usługi szkolenia komputerowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania 3.1 Prowadzenie zajęć w ramach BLOKU I Tematyka szkolenia Moduł I: - światowe standardy bezpieczeństwa a przepisy prawa PL - zabezpieczenia organizacyjne w firmie turystycznej (wycieki danych, statystyki; zagrożenia podatności, incydenty, techniki

2 Zakres czasowy Termin realizacji kradzieży danych) - obowiązki Administratora danych - zarządzanie systemem informatycznym ISO kontrole GIODO Moduł II: - zabezpieczenia techniczne danych (wymagania systemowe MSWiA, postępowanie, rodzaje zabezpieczeń) - hasła praktyczne metody tworzenia i zarządzania - oprogramowania złośliwe techniki i prewencje - ataki komputerowe rodzaje sposoby zabezpieczeń - utrata danych - sposoby zabezpieczeń poczty elektronicznej - Internet zasady bezpiecznego korzystania 32 godziny x 11 grup (4 dni szkoleniowe na grupę), każdy moduł trwa 2 dni szkoleniowe Od stycznia do lipca 2013 r., tryb weekendowy, wstępny plan szkolenia podany w załączniku nr 1. Wymagania dot. Oferenta Oferent musi posiadać wiedzę z zakresu realizowanego szkolenia oraz kwalifikacje i niezbędne uprawnienia potwierdzające jego kompetencje (prawnik, radca prawny). Oferent powinien również posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla zorganizowanych grup słuchaczy. 3.2 Prowadzenie zajęć w ramach BLOKU II Tematyka szkolenia Zakres czasowy Termin realizacji Moduł III - warsztaty tworzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem - powołanie Administratora danych - tworzenie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych - tworzenie ścieżki administracyjnej - tworzenie ewidencji osób upoważnionych - tworzenie kopii zapasowych Moduł IV - prawidłowa obsługa Klienta/ turysty - zasady postępowania zgodne z bezpieczeństwem danych - zbieranie informacji personalnych - archiwizacja dokumentów - informatyczny marketing usług - możliwości promocji zgodnie z Ustawą o ODO 16 godzin x 11 grup (2 dni szkoleniowe na grupę), każdy moduł trwa 1 dzień Od stycznia do lipca 2013 r., tryb weekendowy, wstępny plan szkolenia podany w załączniku nr 1. Wymagania dot. Oferenta Oferent musi posiadać wiedzę z zakresu realizowanego szkolenia oraz kwalifikacje i niezbędne uprawnienia potwierdzające jego kompetencje w rzeczonym temacie

3 (specjalista ds. wdrażania wymogów GIODO). Oferent powinien również posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla zorganizowanych grup słuchaczy. 3.3 Prowadzenie zajęć w ramach BLOKU III Tematyka szkolenia Moduł V - doradztwo komputerowe zabezpieczenia teleinformatyczne danych - zasady uruchamiania systemu, ocena stanu pod kątem złośliwego oprogramowania - tworzenie i przechowywanie haseł i aplikacji przetwarzających dane - praca z nośnikami zewnętrznymi praktyczne sposoby zabezpieczania i weryfikacji nośników - poczta elektroniczna konfiguracja - bezpieczne korzystanie z przeglądarek - oprogramowanie antywirusowe - pakiety biurowe bezpieczna obsługa, zarządzania makrami, zabezpieczenie dokumentów Zakres czasowy Termin realizacji 16 godzin x 11 grup (2 dni szkoleniowe na grupę) Od stycznia do lipca 2013 r., tryb weekendowy, wstępny plan szkolenia podany w załączniku nr 1. Wymagania dot. Oferenta Oferent musi posiadać wiedzę z zakresu realizowanego szkolenia oraz kwalifikacje i niezbędne uprawnienia potwierdzające jego kompetencje w rzeczonym temacie (informatyk). Oferent powinien również posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla zorganizowanych grup słuchaczy. UWAGI Zamawiający zapewnia trenerom nocleg pomiędzy poszczególnymi dniami szkoleniowymi oraz całodniowe wyżywienie w trakcie kursów. Koszty dojazdu każdy trener pokrywa we własnym zakresie. III TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Wymagane dokumenty - formularz ofertowy (sporządzony wg załącznika nr 1) - oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2) - oświadczenie Oferenta o niezachodzeniu okoliczności wyłączających go z udziału w zapytaniu (załącznik nr 3) - oświadczenie Oferenta o posiadaniu uprawnień do wykonania czynności określonych w zapytaniu (załącznik nr 4) - CV bądź inne dokumenty potwierdzające kompetencje oraz doświadczenie Oferenta w zakresie objętym zamówieniem (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, referencje z realizacji podobnych zleceń itd.) Termin złożenia oferty W przeciągu 10 dni roboczych od momentu ogłoszenia oferty,

4 Sposób złożenia oferty (opcjonalnie) Ważność oferty Uwagi Inne nie później niż do dnia r. do godz osobiście w biurze Zamawiającego pod wskazanym w pkt. I adresem (biuro handlowe lub biuro projektu) - pocztą lub kurierem na wskazany w pkt. I adres - pocztą na wskazany w pkt. I adres Oferta powinna być ważna min. 30 dni od daty jej złożenia. 1. Oferty złożone po czasie określonym w terminie złożenia nie będą rozpatrywane. 2. Oferty niekompletne (brak któregokolwiek z wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane. 3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 1. Ze względu na specjalistyczny charakter szkoleń, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert łączonych (1 trener = 1 blok szkoleniowy). 2. Kwoty zawarte w zapytaniu powinny odnosić się do jednej godziny szkoleniowej, być wyrażone w PLN oraz zawierać należny podatek VAT. 3. Oferta powinna być złożona przez Oferenta na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (służy on przejrzystości oceny) załącznik nr 1. IV KRYTERIA OCENY I WAGA PUNKTOWA Kryterium Waga Wzór oceny Cena 100 % 1 miejsce 100 pkt. 2 miejsce 90 pkt. 3 miejsce 80 pkt. itd. V WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 1. Wobec Oferenta wszczęto postępowania upadłościowe lub/ i ogłoszono jego upadłość. 2. Oferent zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie Społeczne. 3. Oferent jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 4. Oferent jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 5. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia. 6. Oferent jest powiązany osobowo lub/i kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez: - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnienie fun. członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w

5 stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VI WYBÓR OFERTY ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW Ocena ofert Zamawiający dokona oceny zgłoszonych ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym w przeciągu 10 dni roboczych od momentu zakończenia terminu składania ofert. Uzupełnienie oraz pytania 1. Zamawiający w toku oceny oferty może zażądać wyjaśnień dot. oferty od Oferentów dot. treści zawartych w złożonej ofercie. 2. W przypadku wątpliwości dot. przedmiotu zamówienia Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu drogą mailową na wskazany adres, odpowiedź zostanie opublikowana na stronie www Zamawiającego. Unieważnienie zapytania Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość zawieszenia lub całkowitego zamknięcia postępowania w przypadku wykrycia wad w zapytaniu w celu ich usunięcia; - możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn (wówczas Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku zastosowania któregokolwiek z powyższych). W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. Wszelkie zmiany dotyczące treści zapytania ofertowego Zamawiający upubliczni na stronie internetowej. W przypadku istotnych zmian, termin składania ofert może ulec wydłużeniu lub może zostać rozpisane nowe zapytanie ofertowe. Wybór oferty 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, stanowiących sumę punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów. 2. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przekraczała cenowo budżet projektu przewidziany na wykonanie zamówienia, Zamawiający podejmie negocjacje z Oferentem, w celu dostosowania ceny do założeń projektowych. Jeśli Oferent nie podejmie negocjacji lub się z nich wycofa, Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia Informacja o wyborze negocjacji z kolejnym najwyżej ocenionym Oferentem. Informacja o wynikach zapytania zostanie rozesłana mailowo do Oferentów biorących udział w postępowaniu. Termin podpisania umowy Termin i miejsce podpisania umowy zostaną ustalone drogą telefoniczną między Zamawiającym a Oferentem, którego oferta zostanie wybrana. VII UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA

6 Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostępne jest w biurze projektu oraz biurze Zamawiającego. Ponadto zapytanie zostanie wysłane do min. 3 losowo wybranych Oferentów. VIII ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym 3. Oświadczenie Oferenta o niezachodzeniu okoliczności wyłączających go z udziału w zapytaniu 4. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu uprawnień do wykonania czynności określonych w zapytaniu

7 Załącznik nr 1 Dotyczy: zapytania ofertowego nr 02/UE4ALL-ZP/2012 z dnia r. Wybór trenerów prowadzących szkolenia Dane Oferenta Imię i nazwisko/ nazwa firmy Adres korespondencyjny FORMULARZ OFERTOWY Numer telefonu/ fax NIP Termin ważności oferty Data wpłynięcia oferty (wypełnia Zamawiający) Cena Lp. Rodzaj bloku 1. BLOK I moduł 2. BLOK II moduł GIODO 3. BLOK III moduł informatyczny Cena za 1 h szkolenia brutto PLN

8 WSTĘPNY TERMINARZ SZKOLEŃ Grupa Termin szkolenia Dostępność (proszę wpisać TAK lub NIE) 1 i 2 3 i 4 5 i 6 7 i 8 9 i * terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu w obrębie wskazanych dat, gdyż są uwarunkowane procesem rekrutacyjnym, a co za tym idzie utworzeniem poszczególnych grup szkoleniowych..... (data oraz podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty w jego imieniu)

9 Załącznik nr 2 Dotyczy: zapytania ofertowego nr 02/UE4ALL-ZP/2012 z dnia r. Wybór trenerów prowadzących szkolenia OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że osoba/ podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Niniejsze oświadczenie oznacza, że NIE JESTEM powiązany ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: - uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..... (data oraz podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty w jego imieniu)

10 Załącznik nr 3 Dotyczy: zapytania ofertowego nr 02/UE4ALL-ZP/2012 z dnia r. Wybór trenerów prowadzących szkolenia OŚWIADCZENIE OFERENTA O NIEZACHODZENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH GO Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości; - Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne; - Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia..... (data oraz podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty w jego imieniu)

11 Załącznik nr 4 Dotyczy: zapytania ofertowego nr 02/UE4ALL-ZP/2012 z dnia r. Wybór trenerów prowadzących szkolenia OŚWIADCZENIE OFERENTA O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO WYKONANIA CZYNNOSCI OKREŚLONYCH W ZAPYTANIU Oświadczam, iż w związku z ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) jestem uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego..... (data oraz podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty w jego imieniu)

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 Z dnia: 29.11.2012 r. Dotyczy: Wyboru realizatora usługi nagranie oraz emisja spotów reklamowych W związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo danych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo