Przedmiotowy System Oceniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (audycje muzyczne) opracowała: Katarzyna Schelenz Szczecin 2008r. 1

2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA AUDYCJE MUZYCZNE 1. Cele ogólne oceniania przedmiotowego. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych w stosunku do wymagań wynikających z programu nauczania i uwzględniających podstawy programowe. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju motywowanie ucznia do dalszej pracy dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej bieżące, śródroczne i końcowo roczne ocenianie i klasyfikowanie uczniów. 2. Cele szczegółowe i nabyte umiejętności. przygotowanie uczniów do świadomego słuchania muzyki i reagowania na jej emocjonalne treści rozwijanie zainteresowania muzyką, ogólnej muzykalności i kształtowanie poczucia estetycznego umiejętność rozpoznawania stylów, epok, gatunków i form muzycznych na podstawie poznanej literatury muzycznej rozpoznawanie faktury w wysłuchanym utworze znajomość nazwisk i twórczości kompozytorów żyjących w danej epoce umiejętność określania instrumentów muzycznych oraz głosu ludzkiego na podstawie ich brzmienia określanie aparatu wykonawczego w słuchanym utworze rozwijanie znajomości elementów dzieła muzycznego oraz umiejętność prawidłowego ich charakteryzowania w utworze 3. Obszary podlegające ocenie. frekwencja na lekcjach zakres wiedzy teoretycznej wynikającej z programu nauczania w danej klasie umiejętność wszechstronnej analizy utworu muzycznego w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną zaangażowanie w pracę na lekcji prowadzenie zeszytu przedmiotowego udział i uzyskiwanie wyników na konkursach przedmiotowych 2

3 4. Sposoby oceniania w każdym semestrze. nieobecność ucznia na lekcji zostaje usprawiedliwione na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) lub na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza lub innego dokumentu o charakterze formalnym w uzasadnionych przypadkach nieobecność zostaje usprawiedliwiona na ustna prośbę innego nauczyciela tej samej szkoły lub rodzica frekwencja poniżej 50% powoduje brak klasyfikacji znajomość wiedzy teoretycznej oceniana jest: - poprzez uzyskiwanie oceny z bieżącej odpowiedzi ustnej obejmującej zakres materiału trzech ostatnich tematów - poprzez prace pisemne typu test lub praca klasowa obejmujące materiał programowy z max. dziesięciu ostatnich jednostek lekcyjnych - termin pisemnego sprawdzianu wiedzy jest wyznaczany na nie mniej niż dziesięć dni przed jego realizacją - na lekcji poprzedzającej sprawdzian nauczyciel przeprowadza powtórzenie materiału oraz ściśle określa jego zakres - punktacja i związana z nią możliwość uzyskania oceny ustalana jest bezpośrednio do danego sprawdzianu i ilości oraz stopnia trudności zawartego w nim materiału. uczniowie nieobecni w dniu przeprowadzenia pracy kontrolnej piszą ją: - na najbliższej lekcji jeżeli nieobecność obejmowała tylko dzień, w którym odbywał się sprawdzian - w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela uwzględniającym czas na uzupełnienie brakującego materiału zrealizowanego w trakcie dłuższej nieobecności ucznia ocena zaangażowania w pracę na zajęciach prowadzona jest na podstawie obserwacji zachowania i aktywności ucznia podczas realizowania zadań w trakcie lekcji uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego jego ocena następuje w razie stwierdzenia słabej znajomości materiału realizowanego na lekcjach udział i uzyskiwanie wyników na konkursach wpływa pozytywnie na ocenę semestralną. 5. Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych. głównym warunkiem uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych jest obecność ucznia na zajęciach oraz przestrzeganie wyznaczonych terminów prac kontrolnych oraz ich poprawy ocena semestralna jest wystawiana z co najmniej dwóch ocen cząstkowych 6. Warunki poprawy swoich wyników. w razie uzyskania negatywnej oceny z odpowiedzi ustnej uczeń powinien poprawić ją na najbliższej lekcji pozytywne oceny z odpowiedzi ustnej nie satysfakcjonujące ucznia może poprawić on poprzez uzyskiwanie kolejnych pozytywnych ocen każda ocena negatywna lub pozytywna nie satysfakcjonująca ucznia z pracy pisemnej może być poprawiana jeden raz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela pod koniec trzeciego roku nauczania uczniowie piszą test sprawdzający całą wiedzę 3

4 teoretyczną oraz ze znajomości obowiązkowego kanonu literatury muzycznej w razie braku klasyfikacji uczeń i jego rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego według istniejącej procedury 7. Sposoby powiadamiania ucznia i jego rodziców o wynikach i wymaganiach na określony stopień. Przedmiotowy system oceniania jest oparty na zasadzie otwartości. Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy aspekt podlegający ocenianiu był znany uczniom oraz ich rodzicom. nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o formach sprawdzania wiadomości nauczyciel zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów) oceny oraz uzyskaną punktację z prac pisemnych nauczyciel na bieżąco zapisuje w zeszytach przedmiotowych sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń oraz jego rodzice otrzymują do wglądu w obecności nauczyciela prace te przechowywane są przez cały rok szkolny na wniosek uczniów lub jego rodziców (opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić na dwa tygodnie przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną uczeń otrzymuje ocenę proponowaną, o której informowani są jego rodzice lub opiekunowie według ustalonej procedury na miesiąc przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną uczeń oraz jego rodzice powiadamiani są o zagrożeniu oceną niedostateczną według ustalonej procedury 8. Prawa przysługujące uczniowi w procesie oceniania. Uczeń ma prawo: poprawienia oceny (warunki określa pkt 6 ) poszanowania swojej godności życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym w ramach ogólnie przyjętych norm etycznych rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce 9. Dodatkowe zadania podlegające ocenie. zadania te ujęte zostały przy wymaganiach wykraczających odpowiednio do każdej klasy i realizowanego w niej programu uczeń może podwyższyć swą ocenę uczestnicząc w profesjonalnych koncertach i pisząc w oparciu o nie ciekawe notatki lub recenzje przygotowuje się do omówienia ciekawych artykułów z literatury muzycznej podejmuje trud przygotowania się i uczestnictwa w konkursach przedmiotowych 4

5 10. Częstotliwość wystawiania ocen. oceny semestralne poprzedzone oceną proponowaną wystawiane są dwa razy do roku na zakończenie trzyletniego cyklu nauczania przedmiotu uczniowie piszą test obejmujący wiedzę teoretyczną oraz znajomość obowiązującego kanonu literatury muzycznej uczeń otrzymuje w semestrze do dwóch ocen ( nie licząc ich poprawy) z prac pisemnych otrzymuje również dwie oceny z odpowiedzi ustnej dodatkowe zadania oceniane są w zależności od ich częstotliwości realizacji przez danego ucznia za dodatkowo przygotowane, samodzielnie zadania uczeń może uzyskać jedynie ocenę pozytywną 11. Warunki nadrabiania braków z przyczyn losowych. uczeń nieobecny na jednej lekcji ma jedną lekcję do nadrobienia materiału uczeń nieobecny dwa tygodnie w szkole ma tydzień do nadrobienia braków powyżej dwóch tygodni nieobecności pozwala uczniowi uzupełnić materiał w ciągu dwóch tygodni nauki 5

6 12. Treści kształcenia, kryteria oceniania i wymagania na poszczególne stopnie. I ROK NAUCZANIA klasa IV cyklu sześcioletniego i klasa II cyklu czteroletniego Treści programowe kształcenia Rodzaje i funkcje muzyki Elementy dzieła muzycznego Instrumenty orkiestry symfonicznej Głos ludzki i jego rodzaje Typy zespołów muzycznych Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, gdy: Nie spełnia wymagań koniecznych odpowiadających ocenie dopuszczającej i nie rokuje nadziei na dalszy rozwój tj. nie potrafi wypowiedzieć się na temat usłyszanego utworu lub jego fragmentu nie potrafi przyporządkować wskazanych instrumentów do odpowiedniej grupy ani rozpoznać ich w przykładzie muzycznym nie rozróżnia głosów ludzkich nie zna elementów dzieła muzycznego nie bierze aktywnego udziału w lekcji nie bierze udziału w ćwiczeniach w teście sprawdzającym wiedzę uzyskuje ocenę niedostateczną Wymagania konieczne odpowiadające ocenie dopuszczającej swobodne wypowiedzi na temat usłyszanego utworu lub jego fragmentu uczeń zna podstawowe grupy instrumentów (strunowe, dęte, perkusyjne), potrafi wymienić po dwa z każdej grupy i rozpoznać ich barwę w utworze uczeń zna podstawowy podział głosów potrafi rozróżnić głos męski i żeński rozróżnia obsadę solową od orkiestrowej lub chóralnej uczeń zna podstawowe elementy ( melodyka, rytm, harmonika) potrafi rozpoznać przewagę melodyki i lub rytmiki w utworze dość aktywna praca na lekcji bierze udział w ćwiczeniach w teście sprawdzającym wiedzę uzyskuje ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe odpowiadające ocenie dostatecznej zauważa charakterystyczne elementy ilustracyjne w utworze potrafi zdefiniować muzykę programową i ilustracyjną 6

7 zna wszystkie grupy instrumentów muzycznych zna nazwy czterech instrumentów z podstawowych grup potrafi rozpoznać 50% barw prezentowanych instrumentów zna wszystkie rodzaje głosów ludzkich potrafi rozróżnić w utworach sopran, tenor, bas wie, jaka jest obsada solowa, kameralna, orkiestrowa rozróżnia instrumentację solową od orkiestrowej i chóralną od solowej potrafi wymienić wszystkie elementy dzieła muzycznego zna i potrafi rozróżnić melodykę kantylenową, ornamentalną i figuracyjną potrafi zauważyć przewagę jednego z elementów pisze testy sprawdzające na ocenę dostateczną aktywnie pracuje na lekcji Wymagania rozszerzające odpowiadające ocenie dobrej ciekawe wypowiedzi na temat słuchanych utworów rozpoznaje odgłosy przyrody w przykładach muzycznych potrafi zdefiniować muzykę programową, ilustracyjną i autonomiczną rozróżnia rodzaj muzyki w prezentowanym przykładzie muzycznym zna nazwiska kompozytorów i tytuły niektórych utworów prezentowanych na lekcji zna grupy i podgrupy instrumentów muzycznych wie, co jest źródłem dźwięku w każdej grupie potrafi rozpoznać barwę instrumentów w 80% przykładów potrafi przyporządkować je do odpowiedniej grupy instrumentów zna wszystkie rodzaje głosów zna skale głosów szkolonych potrafi rozpoznać barwę sopranu, mezzosopranu, altu, tenora, barytonu i basu uczeń zna i rozpoznaje obsadę: solową, kameralną, orkiestrową czy chóralną, instrumentalną i wokalną potrafi omówić dokładnie typy obsady kameralnej uczeń potrafi wymienić wszystkie elementy dzieła muzycznego potrafi szczegółowo omówić przynajmniej trzy z nich zauważa ich przewagę w prezentowanych przykładach muzycznych zna pojęcie melodyki ornamentalnej, kantylenowej i figuracyjnej zna podstawowe rodzaje rytmiki pisze testy sprawdzające na ocenę dobrą aktywnie pracuje na lekcji przychodzi na lekcję przygotowany i z odrobioną praca domowa Wymagania dopełniające odpowiadające ocenie bardzo dobrej chętnie wykonuje ilustracje do prezentowanej muzyki interesująco wypowiada się na temat wysłuchanego przykładu muzycznego rozpoznaje odgłosy przyrody w utworze trafnie dostrzega i potrafi sprecyzować nastrój panujący w utworze potrafi precyzyjnie zdefiniować muzykę programową, ilustracyjną i autonomiczną zna nazwiska kompozytorów i tytuły prezentowanych utworów i rozpoznaje je wie co jest źródłem dźwięku w każdej grupie instrumentów zna sposoby wydobywania dźwięku w każdej grupie zna dokładny podział na grupy i podgrupy potrafi rozróżnić wszystkie omawiane instrumenty i zaszeregować je do odpowiedniej 7

8 grupy uczeń wie gdzie powstaje głos i potrafi o niego dbać zna podział na głosy ze względu na barwę i skale potrafi zdefiniować koloraturę i falset rozróżnia barwy wszystkich omawianych głosów zna i rozpoznaje wszystkie omawiane rodzaje zespołów muzycznych wokalnych i instrumentalnych dokładnie zna obsadę kameralną potrafi wymienić i omówić wszystkie elementy dzieła muzycznego zauważa ich przewagę w utworze zna pojęcia melodyki ornamentalnej, kantylenowej i figuracyjnej potrafi wymienić wszystkie rodzaje rytmiki zna podstawowe oznaczenia dynamiki, agogiki i artykulacji bezbłędnie określa wszystkie elementy w utworze pisze testy sprawdzające na ocenę bardzo dobrą bardzo aktywnie pracuje na lekcji zawsze przychodzi przygotowany na lekcje i sumiennie realizuje pracę domową Wymagania wykraczające odpowiadające ocenie celującej realizuje bezbłędnie wszystkie treści programowe odpowiadające ocenie bardo dobrej potrafi swobodnie wypowiadać się na każdy z przerabianych tematów poszukuje samodzielnie dodatkowych informacji na dany temat bardzo aktywnie pracuje na lekcji bezbłędnie zauważa i poprawia błędy kolegów samodzielnie przygotowuje referaty na zadany temat bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych II ROK NAUCZANIA klasa V cyklu sześcioletniego i klasa III cyklu czteroletniego Treści programowe kształcenia Polska muzyka ludowa Polskie tańce narodowe Tańce obce i charakterystyczne Faktura utworu muzycznego Budowa okresowa utworu muzycznego Formy utworu muzycznego: jedno, dwu i trzyczęściowa Rondo, wariacje, allegro sonatowe Podstawowe gatunki i formy muzyczne Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, gdy: Nie spełnia wymagań koniecznych odpowiadających ocenie dopuszczającej i nie rokuje nadziei na dalszy rozwój tj. nie rozpoznaje pieśni i tańców ludowych nie potrafi wymienić instrumentów ludowych nie wie, co to są tańce obce i charakterystyczne 8

9 nie zna rodzajów faktury nie wymienia elementów budowy okresowej nie potrafi dośpiewać następnika do poprzednika nie rozpoznaje formy ronda i wariacji w przykładzie muzycznym nie zna definicji cyklu wariacyjnego i allegra sonatowego nie bierze udziału w pracy na lekcji pisze testy sprawdzające na ocenę niedostateczną Wymagania konieczne odpowiadające ocenie dopuszczającej rozpoznaje pieśni ludowe rozpoznaje poloneza potrafi wymienić dwa instrumenty ludowe wymienia F. Chopina jako twórcę muzyki stylizowanej wie, co to są tańce obce i charakterystyczne zna trzy rodzaje faktury wymienia elementy budowy okresowej potrafi dośpiewać następnik do poprzednika potrafi rozpoznać powtarzający się refren w rondzie rozpoznaje rondo w przykładzie muzycznym rozumie słowo wariacje zna definicję cyklu wariacyjnego zna definicję allegra sonatowego potrafi wymienić dwie formy i dwa gatunki muzyczne omawiane na lekcjach rozróżnia muzykę świecką i religijną bierze udział w pracy na lekcji pisze testy sprawdzające na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe odpowiadające ocenie dostatecznej wie co to jest folklor i kim był Oskar Kolberg zna trzy podstawowe cechy polskiej muzyki ludowej zna nazwy instrumentów ludowych potrafi wymienić wszystkie tańce narodowe i określić ich metrum wymienia dwóch kompozytorów muzyki stylizowanej rozpoznaje poloneza, krakowiaka i mazura potrafi wymienić tańce obce zna dwa przykłady tańców charakterystycznych wymienia rodzaje faktury i potrafi zdefiniować rozpoznaje fakturę jedno i wielogłosową w utworze wie co to jest imitacja zna definicję małego okresu muzycznego potrafi wymienić jego elementy potrafi zaśpiewać i zapisać następnik do podanego poprzednika rozróżnia małe i wielkie formy okresowe potrafi wyróżnić części w formach kilkuczęściowych potrafi zdefiniować i rozpoznać w przykładzie muzycznym formę ronda rozumie słowo wariacje i zna budowę formy zna zasady budowy tematu rozróżnia technikę wariacyjną zna definicję allegra sonatowego i wie, kiedy powstało 9

10 potrafi wymienić formy i gatunki polifoniczne zna definicje preludium i fugi zna definicję suity wymienia części suity barokowej potrafi wymienić wszystkie cykle sonatowe rozpoznaje sonatę, koncert solowy i symfonię potrafi wymienić gatunki dramatyczne wie kiedy powstała opera potrafi wymienić wielkie formy wokalno- instrumentalne zna różnicę między oratorium a operą wyróżnia podstawowe funkcje muzyki bierze dość aktywny udział w pracy na lekcji pisze testy sprawdzające na ocenę dostateczną rozpoznaje 50% utworów z prezentowanego zestawu Wymagania rozszerzające odpowiadające ocenie dobrej uczeń wykazuje zainteresowanie omawianym przedmiotem wie co to jest folklor, etnografia i wie czym się zajmuje zna sylwetkę Oskara Kolberga zna cechy polskiej muzyki ludowej i potrafi o nich opowiedzieć potrafi przyporządkować słuchane pieśni ludowe do regionu- Podhale, Kurpie, Mazowsze zna instrumenty ludowe zna polskie tańce narodowe i potrafi wymienić ich charakterystyczne cechy rozpoznaje je rozpoznaje prawie wszystkie tańce stylizowane i zna ich kompozytorów wymienia omawiane tańce obce i zna ich cechy potrafi wymienić, rozpoznać tytuł i kompozytora prezentowanych tańców charakterystycznych potrafi wymienić rodzaje faktur wie co to jest imitacja i zauważa ją w tekście nutowym potrafi zdefiniować pojęcie homofonii akordowej i figuracyjnej rozpoznaje monodię, polifonię i rodzaje homofonii zna budowę małego okresu muzycznego ciekawie buduje poprzedniki i następniki zna i potrafi oznaczyć elementy budowy utworu zna definicję małych i wielkich form okresowych rozpoznaje budowę i wyróżnia części w formach kilkuczęściowych zna istotę kształtowania ewolucyjnego i okresowego potrafi zdefiniować i rozróżnić w przykładzie muzycznym formę ronda potrafi wyróżnić w przykładzie jego części i zapisać je zna autorów i tytuły prezentowanych przykładów rozumie słowo wariacje i zna budowę cyklu wariacyjnego zna zasadę budowy i pochodzenia tematu potrafi wymienić środki techniki wariacyjnej rozróżnia technikę wariacyjną w prezentowanym przykładzie zna autorów i tytuły prezentowanych przykładów zna definicję allegra sonatowego i wie, kiedy powstało potrafi wymienić poszczególne formy polifoniczne i zna ich definicję rozróżnia przynajmniej dwie w przykładach muzycznych zna definicję suity, wie, kiedy powstała i wymienia jej stałe części 10

11 potrafi wymienić wstawki taneczne i nietaneczne podaje nazwy części wstępnych rozpoznaje menueta, sarabandę, gigue wymienia wszystkie cykle sonatowe i podaje ich aparat wykonawczy rozpoznaje cykle w 80% przykładów muzycznych potrafi wymienić i zna budowę omawianych form dramatycznych i scenicznych zna głównych twórców opery i baletu, potrafi podać przykłady tytułów potrafi wymienić i zna definicję numerów solowych i zespołowych opery rozróżnia w przykładach muzycznych arie i recytatywy wymienia i definiuje wielkie formy wokalno- instrumentalne do każdej z wielkich form wokalno- instrumentalnych potrafi podać przykład z literatury muzycznej zna omawiane funkcje muzyki i potrafi podać przykłady bierze aktywny udział w pracy na lekcji pisze testy sprawdzające na ocenę dobrą rozpoznaje 80% utworów z prezentowanego zestawu przychodzi na lekcję przygotowany i z odrobioną praca domową Wymagania dopełniające odpowiadające ocenie bardzo dobrej uczeń wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem i potrafi wypowiadać się swobodnie na zadany temat potrafi zdefiniować folklor i etnografię, wie czym się zajmuje zna sylwetkę i największe dzieła Oskara Kolberga zna nazwiska innych polskich etnografów zna cechy polskiej muzyki ludowej, rozróżnia pieśni ludowe i bezbłędnie potrafi przyporządkować je do regionu ich powstania zna i potrafi opisać instrumenty ludowe zna nazwy i charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych, potrafi zapisać i odtworzyć ich rytm bezbłędnie rozpoznaje taniec narodowy w prezentowanych przykładach rozpoznaje wszystkie tańce stylizowane i potrafi wymienić ich twórców wymienia wszystkie omawiane tańce obce, zna ich cechy i bezbłędnie rozpoznaje w przykładach wymienia wszystkie omawiane tańce charakterystyczne, rozpoznaje autora i tytuł wszystkich przykładów muzycznych zna definicje faktur i bezbłędnie rozpoznaje potrafi zdefiniować imitację i kontrapunkt i wskazać je w tekście nutowym potrafi zdefiniować i określić w utworze rodzaje homofonii potrafi wymienić przykłady utworów i ich kompozytorów we wszystkich rodzajach faktury zna definicję małego okresu muzycznego i potrafi samodzielnie zaimprowizować i zapisać zna zasady tworzenia i budowę wielkich i małych form okresowych zauważa w utworach okresy muzyczne i zasadę kontrastu potrafi rozpoznać i bezbłędnie zapisać budowę prezentowanego utworu zna i określa w tekście elementy i części w formach kilkuczęściowych zna zasady i rozróżnia bezbłędnie kształtowanie okresowe i ewolucyjne zna pochodzenie i twórcę formy ronda zna istotę i charakter ronda i bezbłędnie rozpoznaje je w przykładach potrafi wyróżnić, nazwać i zapisać części prezentowanego ronda rozumie słowo wariacje, zna definicję cyklu wariacyjnego, określa budowę i pochodzenie tematu 11

12 wymienia środki techniki wariacyjnej i bezbłędnie określa w przykładach muzycznych zna definicję, budowę allegra sonatowego i wie, kiedy powstało potrafi wymienić nazwiska kompozytorów, którzy rozwinęli tę formę potrafi wymienić, zna krotką historię i budowę form polifonicznych rozpoznaje fugę, toccatę, preludium zna definicję suity i podaje jej inne nazwy wie, kiedy powstała i wymienia oraz dokładnie omawia jej części zna zasadę łączenia tańców w suicie potrafi wymienić intermezza taneczne i nietaneczne, ogniwa wstępne i końcowe rozpoznaje: menueta, sarabandę, gigue i gawota zna definicję i wymienia wszystkie cykle sonatowe wie, na jaki aparat są przeznaczone i rozpoznaje je w przykładach zna budowę trzy i cztero częściowego cyklu sonatowego potrafi wymienić i zna budowę omawianych form dramatycznych i scenicznych zna głównych twórców opery i baletu, potrafi podać przykłady tytułów potrafi wymienić i zna definicję numerów solowych i zespołowych opery rozróżnia je w przykładach muzycznych wymienia, definiuje oraz zna budowę wielkich form wokalno- instrumentalnych do każdej z wielkich form wokalno- instrumentalnych potrafi podać przykład z literatury muzycznej zna omawiane funkcje muzyki i potrafi podać przykłady bierze bardzo aktywny udział w pracy na lekcji pisze testy sprawdzające na ocenę bardzo dobrą rozpoznaje 100% utworów z prezentowanego zestawu zawsze przychodzi przygotowany na lekcje i sumiennie realizuje pracę domową do wszystkich zagadnień podaje przykłady z literatury muzycznej Wymagania wykraczające odpowiadające ocenie celującej realizuje bezbłędnie wszystkie treści programowe odpowiadające ocenie bardo dobrej potrafi swobodnie wypowiadać się na każdy z przerabianych tematów poszukuje samodzielnie dodatkowych informacji na dany temat jego znajomość literatury muzycznej wykracza poza prezentowany zestaw utworów bardzo aktywnie pracuje na lekcji bezbłędnie zauważa i poprawia błędy kolegów samodzielnie przygotowuje referaty na zadany temat bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych III ROK NAUCZANIA klasa VI cyklu sześcioletniego i klasa IV cyklu czteroletniego Treści programowe kształcenia zarys historii muzyki od Starożytności do XX wieku Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, gdy: 12

13 Nie spełnia wymagań koniecznych odpowiadających ocenie dopuszczającej i nie rokuje nadziei na dalszy rozwój tj. nie zna ram czasowych omawianych epok nie rozpoznaje chorału gregoriański i madrygału nie potrafi wymienić klasyków wiedeńskich nie potrafi wymienić trzech przedstawicieli muzyki romantyzmu nie rozróżnia charakterystycznej muzyki impresjonizmu i XX wieku nie rozpoznaje w omawianych epokach utworów z obowiązującego kanonu Wymagania konieczne odpowiadające ocenie dopuszczającej zna ramy czasowe omawianych epok rozpoznaje chorał gregoriański i madrygał rozpoznaje psalm M. Gomółki rozpoznaje utwory Bacha i Vivaldiego z obowiązującego kanonu potrafi wymienić klasyków wiedeńskich rozpoznaje obowiązujące utwory Mozarta rozpoznaje niektóre utwory F. Chopina potrafi wymienić trzech przedstawicieli muzyki romantyzmu wymienia jedno nazwisko kompozytora impresjonizmu rozróżnia charakterystyczną muzykę XX wieku rozpoznaje utwór K. Pendereckiego z obowiązującego kanonu Wymagania podstawowe odpowiadające ocenie dostatecznej zna ramy czasowe omawianych epok wie co to jest chorał gregoriański rozpoznaje chorał i madrygał zna najważniejsze ośrodki muzyki Średniowiecza i Renesansu potrafi wymienić twórców muzyki świeckiej potrafi wymienić dwóch przedstawicieli renesansowej muzyki zagranicznej i polskiej rozpoznaje psalm M. Gomółki potrafi wymienić trzy formy powstałe w Baroku rozpoznaje fugę wie, że J. S. Bach G. F. Handel i A. Vivaldi to przedstawiciele muz. Baroku zna choć jedno nazwisko polskiego kompozytora barokowego zna rodzaje cyklów sonatowych i je rozpoznaje wymienia i potrafi zapisać nazwiska klasyków wiedeńskich rozpoznaje po dwa utwory W. A. Mozarta i L. van Beethovena wie co to jest liryka wokalna i zna jej twórcę rozpoznaje jedną pieśń F. Schubert wymienia nazwiska czterech kompozytorów Romantyzmu w tym F. Chopina wymienia szkoły narodowe rozróżnia muzykę XX wieku wie, co oznacza impresjonizm wie, kto to był C. Debussy i K. Szymanowski potrafi wymienić co najmniej czterech innych kompozytorów XX wieku rozpoznaje 50% przykładów zawartych w kanonie bierze dość aktywny udział w pracy na lekcji pisze testy sprawdzające na ocenę dostateczną 13

14 Wymagania rozszerzające odpowiadające ocenie dobrej zna periodyzację historii muzyki zna cechy chorału gregoriańskiego i madrygału wie, co to jest msza i motet wie, kiedy powstała notacja muzyczna wymienia stałe części mszy wie, gdzie rozwinęła się polifonia i zna najważniejsze ośrodki muzyczne obu epok wie, kim byli trubadurzy i truwerzy i jaka muzykę tworzyli zna i potrafi wymienić trzech kompozytorów zagranicznych i polskich rozpoznaje utwory pochodzące z Baroku zna i rozpoznaje styl koncertujący i bas cyfrowany wie kiedy wykształcił się system dur- moll zna i potrafi wymienić najważniejsze formy i gatunki muzyki Baroku zna nazwiska, co najmniej pięciu kompozytorów obcych i trzech polskich rozpoznaje fugę, toccatę i koncert solowy rozróżnia suitę i arię potrafi omówić budowę allegra sonatowego zna i rozpoznaje cykle sonatowe zna krótki życiorysy trzech klasyków wiedeńskich i zna ich największe dokonania wie, kiedy był romantyzm i neoromantyzm zna najważniejsze założenia epok wie, co to jest liryka wokalna i instrumentalna i podaje przykłady zna krótki życiorys F. Chopina i zna jego twórczość wymienia pięciu przedstawicieli epoki wymienia szkoły narodowe i po jednym przedstawicielu z każdej wie, co to jest impresjonizm i zna jego twórcę rozpoznaje muzykę tego okresu zna krótki życiorys K. Szymanowskiego i jego większe utwory potrafi wymienić pięć nazwisk kompozytorów XX wieku wie, kiedy żył W. Lutosławski bierze aktywny udział w pracy na lekcji pisze testy sprawdzające na ocenę dobrą rozpoznaje 80% utworów z prezentowanego zestawu przychodzi na lekcję przygotowany i z odrobioną praca domową Wymagania dopełniające odpowiadające ocenie bardzo dobrej zna szczegółową periodyzację historii muzyki potrafi swobodnie wypowiadać się na wszystkie omówione zagadnienia muzyki Średniowiecza i Renesansu wymienia ośrodki, formy i przedstawicieli muzyki obcej i polskiej wie, jak i gdzie powstała notacja muzyczna zna główne cechy muzyki Baroku wymienia formy barokowe i rozpoznaje w przykładach zna styl koncertujący i wykonawczy- bas cyfrowany, bel canto zna nazwiska wszystkich omawianych przedstawicieli epoki obcych i polskich rozpoznaje ich twórczość zna krótkie życiorysy i najważniejsze osiągnięcia J. S. Bacha, G. F. Haendla i A.Vivaldiego 14

15 rozpoznaje utwory barokowe potrafi omówić budowę allegra sonatowego wymienia i rozpoznaje w przykładach formy cyklu sonatowego zna twórczość i krótkie życiorysy klasyków wiedeńskich zna nazwiska polskich kompozytorów rozpoznaje utwory pochodzące z epoki klasycyzmu wie, kiedy był romantyzm i neoromantyzm zna najważniejsze założenia epok wie, co to jest liryka wokalna i instrumentalna i podaje przykłady zna krótki życiorys F. Chopina i zna jego twórczość zna krótki życiorys i twórczość St. Moniuszki wymienia szkoły narodowe i ich przedstawicieli wie, co to jest impresjonizm i zna twórczość C. Debussy i M. Ravela rozpoznaje muzykę tego okresu podaje główne kierunki muzyki XX wieku oraz ich twórców zna twórczość i krótki życiorys K. Szymanowskiego wymienia nazwiska kompozytorów muzyki pierwszej i drugiej połowy XX wieku zna niektóre nazwiska polskich wykonawców i dyrygentów bierze bardzo aktywny udział w pracy na lekcji pisze testy sprawdzające na ocenę bardzo dobrą rozpoznaje 100% utworów z prezentowanego zestawu zawsze przychodzi przygotowany na lekcje i sumiennie realizuje pracę domową Wymagania wykraczające odpowiadające ocenie celującej realizuje bezbłędnie wszystkie treści programowe odpowiadające ocenie bardo dobrej potrafi swobodnie wypowiadać się na każdy z przerabianych tematów poszukuje samodzielnie dodatkowych informacji na dany temat wykazuje się wiedzą znacznie wykraczającą poza treści programowe zna szeroką literaturę muzyczną ponad obowiązującym kanonem samodzielnie przygotowuje krótkie pogadanki o muzycznych wydarzeniach danej epoki bardzo aktywnie pracuje na lekcji bezbłędnie zauważa i poprawia błędy kolegów samodzielnie przygotowuje referaty na zadany temat bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych 15

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kształcenie słuchu) opracowała: Sylwia Bagińska Szczecin 2008r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZESPÓŁ KAMERALNY 1. Wiedza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU LITARATURA MUZYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU LITARATURA MUZYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU LITARATURA MUZYCZNA I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 1. Wymagania konieczne ocena

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie. Postanowienia wstępne

Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie. Postanowienia wstępne Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie Postanowienia wstępne 1. Ocenianie jest jawne, systematyczne, umotywowane ustnie lub na pisemny wniosek prawnego opiekuna pisemnie.

Bardziej szczegółowo

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej -Wykazuje szczególne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO SEMESTR I Cele i zadania przedmiotu Uczeń zna i rozumie cel przedmiotu, potrafi wyjaśnić, czym jest dzieło muzyczne, rozumie pojęcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (chór) Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2008r. 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: a) czynne uczestniczenie w zajęciach, b) wykazywanie pozytywnej motywacji wobec

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI muzyka Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Program realizowany jest w oparciu o podręcznik,,świat Muzyki Wacława Panka. Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia w klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z muzyki dla kl. VI

Rozkład materiału z muzyki dla kl. VI 1 Lekcja organizacyjna. Nauka piosenki przy akompaniamencie gitary. 2 Muzyczny warsztat rytm i metrum 3 Kto wykonuje muzykę? 4 Nauka gry na instrumencie. 5 Folklor naszych sąsiadów Litwini i Rosjanie Lekcja,

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Przedmiotowy system oceniania z muzyki Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Wymagania edukacyjne... 2 IV. Sposoby kontrolowania wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y /

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y / P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Główne zasady oceniania oraz standardy wymagań: 1. Ze względu na różnicę w uzdolnieniach muzycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Program nauczania muzyki: Teresa Wójcik.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV VI szkoła podstawowa 1. Jawność ocen nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA IV 2. Zna wartości rytmiczne: nazwy cała nuta, półnuta, ćwierćnuta oraz pauzy. 3. Potrafi odtwarzać proste rytmy. 4. Operuje podstawowymi pojęciami z dziedziny muzyki.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Rodzaje aktywności ucznia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy System Oceniania z muzyki obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia Oceny uczniów w zakresie realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. Uczeń*: - wyjaśnia znaczenie terminu akcent - rozpoznaje miarę taktu w zapisie nutowym - śpiewa piosenkę w grupie

Wymagania podstawowe. Uczeń*: - wyjaśnia znaczenie terminu akcent - rozpoznaje miarę taktu w zapisie nutowym - śpiewa piosenkę w grupie edukacyjne muzyka / kl.vi 1 / IX Muzyczny warsztat rytm i metrum 2 / IX Kto wykonuje muzykę? 3 / IX Nauka gry Melodii czeskiej na flecie 4 / IX Folklor naszych sąsiadów Litwini i Rosjanie 5 / X Muzyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej Programu zajęć artystycznych dla kl.l Gimnazjum Rodzaje aktywności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. MAC OCENA CELUJĄCA zna wszystkie tańce narodowe oraz stroje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (MUZYKA)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (MUZYKA) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (MUZYKA) Ocena uzyskana przez ucznia jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, których

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych)ocen klasyfikacyjnych z muzyki.

Kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych)ocen klasyfikacyjnych z muzyki. Kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych)ocen klasyfikacyjnych z muzyki. Muzyka jest przedmiotem artystycznym,w którym o umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym.

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA OPRACOWANO ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KLASA VI ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA ŚRÓDROCZNA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracował: Jerzy Wojnarowski STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Publicznym Gimnazjum nr 20 Strona 1 z 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PODRĘCZNIK: PROGRAM: Jan Oleszkowicz; Gra muzyka! Podręcznik do muzyki w gimnazjum;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 Opracował: Jakub Kusiński KLASA IV Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracowała: mgr Larysa Ksykiewicz STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć ucznia

Ocena osiągnięć ucznia Uczniowie są oceniani za: śpiew, grę na instrumencie, odpowiedzi ustne, działalność w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka. Opracowanie Dorota Kret. Na ocenę dopuszczającą uczeń :

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka. Opracowanie Dorota Kret. Na ocenę dopuszczającą uczeń : Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka Opracowanie Dorota Kret Na ocenę dopuszczającą uczeń : bierze czynny udział w zajęciach prowadzi zeszyt przedmiotowy potrafi rozróżnić poszczególne

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS I GIMNAZJUM

ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS I GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS I GIMNAZJUM Przedmiotowe zasady oceniania regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zakresu edukacji w ramach przedmiotu muzyka, jest zgodny z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI mgr Marcin Cyzowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI Przedmiot : muzyka I. Podstawa prawna: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciele: Małgorzata Szwarc, Andrzej Stawczyk Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej autorstwa

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. w klasach 1-3. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. w klasach 1-3. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasach 1-3. I. Zasady ogólne: Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH 4-6

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH 4-6 OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH 4-6 Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII 1 Podstawa prawna do opracowania przedmiotowych zasad oceniania: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE nauczyciel: Kamila Długosz, Barbara Heyer I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta Osiągnięcia będą weryfikowane za pomocą quizów, konkursów i zabaw muzycznych, indywidualnych odpytywań. Mogą być one przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na językach obcych ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z MUZYKI W KLASIE IV dopuszczający lekceważy przedmiot, nie prowadzi zeszytu, nie przygotowuje się do zajęć, jest bierny podczas zajęć.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Opracowanie: Anna Kowalska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Opracowanie: Anna Kowalska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Opracowanie: Anna Kowalska KLASA: PODRĘCZNIK: PROGRAM: II GIMNAZJUM Jan Oleszkowicz; Gra muzyka! Podręcznik do muzyki w gimnazjum Warszawa; Nowa Era 2009; Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. PZO ma na celu : - bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych - mobilizowanie ucznia do systematycznej

Bardziej szczegółowo