Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia. Dariusz Szwed, Beata Maciejewska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia. Dariusz Szwed, Beata Maciejewska"

Transkrypt

1 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Dariusz Szwed, Beata Maciejewska 1

2 Autorzy: Część pierwsza: Beata Maciejewska Współpraca: Dariusz Szwed, Małgorzata Tkacz-Janik, Bartłomiej Kozek Część druga: Dariusz Szwed Korekta: Irena Kołodziej, Emilia Walczak, Zofia Psota Projekt graficzny, skład, łamanie: Beata B. Nowak Wydawca: Fundacja Przestrzenie Dialogu ul. Zakopiańska 32b/4, Gdańsk fundacja.przestrzenie dialogu Publikacja wydana we współpracy z: Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce ul. Podwale 11, Warszawa ISBN Wydanie I Gdańsk, 2010 CC-BY-NC-ND (Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 3.0 Polska) 2 Podziękowania: Niniejsza publikacja powstała dzięki pomocy i wsparciu następujących osób i instytucji, którym serdecznie dziękujemy: Biuro Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu Galeria Szyb Wilson Niezależny Serwis Informacyjny Gliwice

3 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Analiza dokumentu: Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia do 2025 r. zawierająca propozycje dotyczące zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Dariusz Szwed, Beata Maciejewska Współpraca: Małgorzata Tkacz-Janik, Bartłomiej Kozek Fundacja Przestrzenie Dialogu we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce

4 RÓWNOWAŻONY ROZWÓ Wstęp Już więcej niż połowa Europejczyków i Europejek mieszka w miastach -regionach i metropoliach, proces metropolizacji jest więc nieunikniony. Wyzwanie polega na sprawieniu, by odbywał się on zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy zrównoważonego rozwoju metropolii Czym jest zrównoważony rozwój Coraz częściej mamy do czynienia ze stwierdzeniem, że nie konsumpcja i rosnące słupki wzrostu gospodarczego, lecz jakość życia z zachowaniem dóbr naturalnych jest budulcem nowego fundamentu przyszłości. 4 Czy metropolie mogą rozwijać się w zrównoważony sposób Współczesne metropolie europejskie prześcigają się w ocenach, która z nich jest bardziej przyjazna człowiekowi i środowisku, efektywna energetycznie, skuteczniej przeciwdziała zmianom klimatycznym, jest atrakcyjnym ośrodkiem twórczości i innowacji. Zarządzanie metropolią Dbałość o sprawy publiczne oraz budowanie metropolitalnej tożsamości to najważniejsze zadania władz metropolii. Realizacja tych zadań wymaga innowacji w zarządzaniu.

5 J METROPOLII SILESIA Rynek pracy wybrane propozycje Odpowiednio przeprowadzona reforma rynku pracy, dostosowująca go do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, może stworzyć wystarczającą ilość miejsc pracy, by zamortyzować zmniejszenie się ich liczby w bardziej szkodliwych ekologicznie sektorach gospodarki i jednocześnie zwiększyć zatrudnienie na rynku pracy poprzez dodatkowe etaty dla osób bezrobotnych. Wyrównanie szans wybrane propozycje Dla rozwoju danego regionu ważne jest dostrzeżenie i umiejętność zagospodarowania potencjału różnych kapitałów ludzkich nie tylko pełnosprawnych mężczyzn w sile wieku, ale także kobiet, osób po 45. roku życia i osób z niepełnosprawnością. CZĘŚĆ DRUGA Filary zrównoważonego rozwoju metropolii Demokracja energetyczna Nowoczesna polityka energetyczno-klimatyczna uwzględnia zarówno rosnące zapotrzebowanie na energię, jak i dopuszczalne bariery rozwoju wyznaczane przez aspekty ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Zrównoważona mobilność Zrównoważony system transportowy jest krwioobiegiem metropolii, stanowiącym o jej atrakcyjności dla mieszkańców i osób ją odwiedzających. Społeczeństwo recyklingu Gospodarkę odpadami zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju należałoby określać jako gospodarkę surowcami wtórnymi. 5

6 6 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia

7 wstęp Już więcej niż połowa Europejczyków i Europejek mieszka w miastach-regionach i metropoliach, proces metropolizacji jest więc nieunikniony. Wyzwanie polega na sprawieniu, by odbywał się on zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Założeniem prezentowanego opracowania była próba odpowiedzi na dwa pytania: Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Silesia może się rozwijać w sposób zrównoważony? Jakie warunki należy spełnić, aby było to możliwe? Mimo że idea zrównoważonego rozwoju jest jednym z filarów Unii Europejskiej, zrównoważony rozwój metropolii to w UE zagadnienie stosunkowo nowe. Nie powstał dotychczas katalog wskazówek, narzędzi i wskaźników zrównoważonego rozwoju metropolii, brak sprawdzonych dobrych praktyk, nie wykonano pogłębionych analiz metropolii: ich stanu, jasnych i ciemnych stron, potencjalnych kierunków rozwoju. Jednocześnie Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 i Komitet Regionów 2 podkreślają, że chociaż w poszczególnych krajach UE podejścia do procesów metropolizacji są różne, to wyzwania i ambicje wielkich regionów miejskich są podobne: chciałyby one być siłą napędową gospodarki i ośrodkami twórczości oraz innowacji 3. Podobne są także skutki nieharmonijnego rozwoju metropolii: ubóstwo, wykluczenie społeczne, segregacja przestrzenna, segregacja ekologiczna, wykluczenie transportowe itd. Wiele metropolii to miejsca, w których kumulują się i zwielokrotniają współczesne problemy. W czym tkwi błąd? Niedostatki w harmonijnym rozwoju obszarów metropolitalnych wynikają z braku tożsamości i braku odpowiedniego zarządzania sprawami publicznymi. Istniejące jednostki administracyjne są często przestarzałe. Uniemożliwiają one elastyczne dostosowanie się czytamy w jednym z dokumentów EKES z 2007 roku 4. Powołanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia jest próbą dostosowania się do wymogów czasu i współczesnych kierunków rozwoju, gdyż proces metropolizacji jest nieunikniony także w Polsce. Trudno zaprzeczyć, że z powodu braku niezbędnych podstaw (bazy prawnej i dobrej praktyki zrównoważonego zarządzania metropolią) oraz nieutożsamiania się mieszkańców z metropolią, powołanie metropolii, stworzenie strategii jej rozwoju 5, promowanie Silesii jako spójnej marki może się wydawać tematem zastępczym wobec tego, co określa się jako prawdziwe ludzkie problemy. 6 Ale nie sposób myśleć o dynamicznym rozwoju tego najbardziej zurbanizowanego regionu Polski bez ścisłej współpracy miast, bez zintegrowanych działań i polityk, których wdrożenie ma bezpośredni wpływ na codzienne życie, jak transport czy gospodarka odpadami. W prezentowanym opracowaniu idziemy o krok dalej niż pytanie o sens istnienia metropolii. Koncentrujemy się na rozważaniu, jakie warunki należy spełnić, aby metropolia rozwijała się w sposób zrównoważony. Podstawą naszej pracy była analiza wielu dokumentów strategicznych, opracowań itd., a także efekty kilkudziesięciu spotkań z prezydentami miast wchodzących w skład GZM oraz 7

8 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia osobami reprezentującymi media, sztukę, kulturę, organizacje pozarządowe, biznes itd. Głównym punktem odniesienia stał się dla nas projekt Strategii Rozwoju GZM Silesia do 2025 roku, opublikowany w październiku 2009 roku. Opracowanie podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza zawiera wyjaśnienie, na czym polega zrównoważony rozwój, oraz analizę zrównoważonego rozwoju w metropoliach (m.in. nowoczesne pomiary rozwoju metropolii, nowe wskaźniki atrakcyjności, kapitały wpływające na rozwój). W tej części mowa jest także o nowoczesnych sposobach zarządzania metropolią oraz o sposobach kształtowania zrównoważonego rynku pracy i wyrównywania szans społecznych. Druga część to analiza polityk sektorowych: energetyczno-klimatycznej, transportowej i gospodarowania surowcami wtórnymi. Jest w niej również mowa o energooszczędnym budownictwie i odnawialnych źródłach energii, zasadach zrównoważonego transportu oraz zasadach recyklingu w metropolii. Chcielibyśmy, aby to opracowanie stało się jednym z czynników wpływających na poprawę jakości życia, przestrzeni publicznej i stanu środowiska w Metropolii Silesia oraz inspiracją do kształtowania społeczności metropolii wrażliwej i odpowiedzialnej nie tylko za wspólną przestrzeń, ale także za wspólne sprawy w Europie i na świecie. Beata Maciejewska, Dariusz Szwed Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, EKES (The European Economic and Social Committee EESC) kilkusetosobowy organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, reprezentujący szeroko rozumiane zorganizowane społeczeństwo obywatelskie: pracodawców, związki zawodowe, rolników, konsumentów oraz pozostałe grupy interesów państw Unii. Głównym zadaniem Komitetu jest doradztwo wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej. Komitet Regionów (Committee of the Regions COR) kolegialny organ pomocniczy Rady UE i Komisji Europejskiej, który reprezentuje stanowiska władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE, wydając opinie o propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej. Członkowie Komitetu Regionów pracują w sześciu komisjach tematycznych, m.in. w Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju (DEVE) i Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER). Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Europejskie obszary metropolitalne konsekwencje społeczno-gospodarcze dla przyszłości Europy, (2007/C 168/02), Ibid. 5 Projekt Strategii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia do 2025 roku, opublikowany na stronie internetowej GZM: 6 Opinie o tym, że metropolia jest tematem zastępczym, pojawiają się w doniesieniach medialnych i komentarzach internautów, np.: czas_na_konsultacje.html

9 Część pierwsza Polityka zrównoważonego rozwoju metropolii: zarządzanie rynek pracy kapitał społeczny 9

10 10

11 rozdział `01 Czym jest zrównoważony rozwój Minęły czasy wiary w zbawienną rolę wzrostu gospodarczego. Kryzys, który dotknął głównie gospodarki uważane za najsilniejsze, obalił wiele mitów na temat roli kapitału i inwestycji. Coraz częściej mamy do czynienia ze stwierdzeniem, że nie konsumpcja i rosnące słupki wzrostu gospodarczego, lecz jakość życia z zachowaniem dóbr naturalnych jest budulcem nowego fundamentu przyszłości 1. 11

12 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Czym jest zrównoważony rozwój Wprowadzenie Obecnie w politykach wielu instytucji i państw poszukuje się nowych definicji rozwoju, zysku ; coraz szerzej krytykuje się przekonanie, że PKB jest wskaźnikiem dobrobytu 2. Jednocześnie idea zrównoważonego rozwoju, w której wzrost gospodarczy, spójność społeczna i ochrona środowiska idą ze sobą w parze i wzajemnie się uzupełniają, nie tylko zyskuje coraz większe znaczenie w Unii Europejskiej, ale jest też nadrzędnym długoterminowym celem UE. Cel ten ma zostać osiągnięty przez działania m.in. na rzecz ograniczania zmian klimatu, promowania czystszej energii, przeciwdziałania nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych czy stworzenia społeczeństwa opartego na integracji społecznej, uwzględniającego solidarność między pokoleniami oraz w ramach pokoleń 3, 4. Głównym celem zrównoważonego rozwoju są poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrobytu zarówno obecnemu, jak i przyszłym pokoleniom. Paradoksalnie, w opinii wielu analityków obecny kryzys gospodarczy może stać się w Unii Europejskiej impulsem do bardziej stanowczego wdrażania idei zrównoważonego rozwoju oraz promowania tego modelu na świecie. 5 12

13 Czym jest zrównoważony rozwój `01 Gospodarka, społeczeństwo i środowisko trzy filary zrównoważonego rozwoju Podstawowa definicja zrównoważonego rozwoju Termin zrównoważony rozwój został zdefiniowany w 1987 roku (w Raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju Nasza wspólna przyszłość jako rozwój, odpowiadający potrzebom dnia dzisiejszego, który nie ogranicza zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb. Rozwinięcie zasady zrównoważonego i trwałego rozwoju uzgodniono i przyjęto w Deklaracji Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku, wraz z towarzyszącym jej obszernym zbiorem zaleceń znanych pod nazwą Agenda 21. W polskim systemie prawnym zasada zrównoważonego rozwoju ma umocowanie konstytucyjne w artykule 5: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój w polityce Unii Europejskiej W Traktacie o Unii Europejskiej zrównoważony rozwój określono jako nadrzędny długoterminowy cel UE. Strategia unijna na rzecz zrównoważonego rozwoju, zmieniona w 2006r., nakreśla długoterminową wizję, w której takie elementy, jak rozwój gospodarczy, spójność społeczna i ochrona środowiska idą ze sobą w parze i wzajemnie się uzupełniają. Niestety, ten idealny model w rzeczywistości jest znacznie zdeformowany: za najważniejsze uważa się czynniki ekonomiczne, drugie w kolejności są czynniki społeczne, a czynniki środowiskowe mają najmniejsze znaczenie. Dla lepszej równowagi modelu potrzebne jest więc zwiększenie znaczenia czynników środowiskowych, które mają znaczny wpływ na stan gospodarki oraz społeczeństwa (rys. niżej). GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO TEORIA RZECZYWISTOŚĆ KONIECZNA ZMIANA Źródło: 13

14 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Najważniejsze obszary działania w strategii zrównoważonego rozwoju W Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE z 2006 roku wymieniono siedem kluczowych obszarów działania. 6 Są to: 1. ograniczanie zmian klimatu oraz promowanie czystszej energii; 2. zapewnienie, by systemy transportowe odpowiadały wymogom ochrony środowiska oraz spełniały gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa; 3. promowanie zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji; 4. lepsze zarządzanie zasobami przyrodniczymi oraz przeciwdziałanie ich nadmiernej eksploatacji; 5. promowanie wysokiej jakości zdrowia publicznego na niedyskryminujących zasadach; 6. stworzenie społeczeństwa opartego na integracji społecznej, uwzględniającego solidarność między pokoleniami oraz w ramach pokoleń, a także zagwarantowanie wysokiej jakości życia obywateli; 7. aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju na forum międzynarodowym oraz zapewnienie zgodności wewnętrznych i zewnętrznych polityk UE z zasadami zrównoważonego rozwoju, jak również z podjętymi przez UE międzynarodowymi zobowiązaniami. 14 Z komunikatu Komisji Wspólnot Europejskich z lipca 2009 roku wynika, iż mimo licznych pozytywnych zmian w polityce, w kilku dziedzinach utrzymują się tendencje sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Szybko i nadmiernie rośnie popyt na zasoby naturalne. Zmniejsza się różnorodność biologiczna, a jednocześnie wzrasta presja na najważniejsze ekosystemy. W dalszym ciągu wzrasta zużycie energii w transporcie. Kwestia ubóstwa na świecie pozostaje nierozwiązana.

15 Czym jest zrównoważony rozwój `01 Nowe pomiary rozwoju Obecnie w politykach wielu instytucji i państw obserwujemy odejście od wiary w zbawienną rolę wzrostu gospodarczego. Liderem tego kierunku myślenia jest amerykański prezydent Barack Obama, który rozpropagował ideę ZMIANY. Jednym z przykładów owej zmiany jest coraz szersza krytyka przekonania, że PKB jest głównym wskaźnikiem dobrobytu, nie uwzględnia on bowiem wielu ważnych czynników, m.in. skutków oddziaływania przemysłu na środowisko (hałas, zanieczyszczenie) czy na stan zdrowia. Znane są już alternatywne miary dobrobytu, jak np. wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index HDI), który oprócz badania PKB na mieszkańca uwzględnia także średnią długość życia oraz sukcesy edukacyjne społeczeństwa. Prawdziwą rewolucją może okazać się próba stworzenia nowego wskaźnika, którą w 2008 roku podjęła powołana przez prezydenta Francji Sarkozy ego Komisja do spraw Pomiaru Kondycji Gospodarki i Postępu Społecznego. Na jej czele stoi dwóch wybitnych noblistów: Amerykanin Joseph Stiglitz, były główny ekonomista Banku Światowego, znany z krytycznego spojrzenia na zarządzanie mechanizmem globalizacji i ściśle wolnorynkową ekonomię, i Amartya Sen, indyjski ekonomista, twórca wspominanego powyżej wskaźnika rozwoju społecznego, który w swoich badaniach łączy zagadnienia ekonomiczne z etyką i filozofią, zajmuje się m.in. zagadnieniami ubóstwa i głodu. W opracowywanym przez Komisję wskaźniku będą brane pod uwagę precyzyjnie wycenione koszty wzrostu gospodarczego i zapobieganie im w dłuższym horyzoncie czasowym, a także rozłożenie się dochodu w całości społeczeństwa (a nie na jednego mieszkańca), dzięki czemu precyzyjniej zostaną ocenione nierówności społeczne. Podobne inicjatywy podejmują także organizacje pozarządowe i naukowcy w innych europejskich krajach. Jednym z przykładów może być książka dwóch niemieckich naukowców politologa Clausa Leggewie i psychologa społecznego Haralda Welzera o znamiennym tytule Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse dla demokracji, wydana jesienią 2009 roku, której autorzy wskazują na konieczność ekologicznej rewolucji i redemokratyzacji społecznej (stare struktury demokratyczne wyrobiły się ). Innym przykładem może być Instytut Nowej Ekonomii (New Economy Institute) w Wielkiej Brytanii. Jego celem jest poprawa jakości życia poprzez innowacyjne rozwiązania, które kwestionują dotychczas obowiązujące myślenie w kwestiach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. ( ) Na pierwszym miejscu stawiamy ludzi i naszą planetę. 7 15

16 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Przypisy 1 Piotr Buras, Koniec świata jest piękny, Gazeta Wyborcza, r.; Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju w polityce UE w różnych dziedzinach. Przegląd strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju rok 2009, Bruksela, 24.07,2009 Ibid. New Economy Instutute 16 Przydatne strony internetowe Instytut na rzecz Ekorozwoju: Strona Ministerstwa Gospodarki dot. zrównoważonego rozwoju: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju można znaleźć m.in. na stronie Eurostatu pod adresem: Więcej informacji o wskaźniku rozwoju społecznego (HDI) m.in. na stronie:

17 rozdział `02 Czy metropolie mogą rozwijać się w zrównoważony sposób W neoliberalnej optyce metropolie postrzegane są jako zaplecze dla działalności gospodarczej, miejsca rozwarstwienia i kontrastów. Tymczasem współczesne metropolie europejskie prześcigają się w ocenach, która z nich jest bardziej przyjazna człowiekowi i środowisku, bardziej efektywna energetycznie, skuteczniej przeciwdziała zmianom klimatycznym, jest atrakcyjniejszym ośrodkiem twórczości i innowacji. 17

18 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Zrównoważony rozwój metropolii Wprowadzenie Projekt Strategii Rozwoju GZM Silesia to opis snu o potędze, zakorzenionego w czasach przedakcesyjnych i dawnym przemyśle wydobywczym. Rozwój utożsamiany jest z materialnymi zasobami i inwestycjami, dobrze uzbrojonymi terenami, rozległą specjalną strefą ekonomiczną, z masą fabryk, galerii handlowych i przestrzeni targowych, przez które nieprzerwanie mkną rzeki samochodów z inwestorami oraz ekspertami z zagranicznymi paszportami 1. Tymczasem bazą współczesnych metropolii opartych na zrównoważonym modelu rozwoju jest dość prosty zestaw wartości, niemający nic wspólnego ze snem o potędze. Metropolia ma być przyjazna człowiekowi i naturze, bezpieczna, przyjemna i skonstruowana w taki sposób, by umożliwiać jak najwyższą jakość życia. Mówiąc krótko: liczy się wysokiej jakości środowisko miejskie, dbałość o mieszkańców, przejrzystość działania i współpraca, zrównoważony rozwój oraz godna praca 2. Podstawowa różnica między zaprezentowanymi wyżej modelami to przesunięcie akcentów z inwestycji materialnych na inwestycje w dobro publiczne. W neoliberalnym modelu metropolia jest miejscem, w którym kumulują się i zwielokrotniają współczesne problemy, m.in. zjawiska ubóstwa, wykluczenia społecznego, segregacji przestrzennej, segregacji ekologicznej, wykluczenia transportowego itd. W modelu zrównoważonym priorytetami są: wyrównywanie szans, spójność i sprawiedliwość społeczna, współodpowiedzialność i rozwój obywatelskości. Jeśli rozwój to zrównoważony. Jeśli zysk to niebezwzględny. Jeśli przemysł to innowacyjny. Jeśli praca to wysokiej jakości. Te cele są spójne z podstawami polityki Unii Europejskiej. 18

19 Czy metropolie mogą rozwijać się w zrównoważony sposób Co się liczy w metropoliach Nowe obszary `02 Przy ocenie zrównoważonego rozwoju danego miasta czy metropolii bierze się pod uwagę 10 obszarów tematycznych, którymi są: rozwój społeczno-gospodarczy, zrównoważona produkcja i konsumpcja, włączenie społeczne, zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, zmiany klimatu oraz energia, zrównoważony transport, zasoby naturalne, partnerstwo globalne, dobre zarządzanie. Posługując się wyżej wymienionymi obszarami, można wskazać np. owe pożądane kierunki rozwoju Metropolii Silesia: zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku pracy, także z ponadnarodowymi korporacjami; aktywna polityka utrzymania na rynku pracy osób po 45. roku życia, w tym seniorów; dbałość o to, by wysoki poziom życia był udziałem dużego odsetka mieszkańców metropolii, a rozwarstwienie było niewielkie; zapewnienie komfortowego dostępu do urzędów osobom z niepełnosprawnością oraz sprawnie działający e-urząd; dbałość o to, by społeczeństwo rozwijało się zgodnie z zasadą równości szans, poprzez realizację polityki gender mainstreaming, czyli uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia i rzeczywiste dążenie do osiągnięcia faktycznej i trwałej równości kobiet i mężczyzn; konstruowanie budżetu metropolii z uwzględnieniem potrzeb obu płci (gender budgeting); uświa- prowadzenie działań z zakresu promowania zdrowego trybu życia (sport, zdrowa żywność) oraz profilaktyki zdrowotnej; ograniczanie potrzeb transportowych zamiast ich generowania; sprawny, estetyczny, wysokiej jakości, ekologiczny transport publiczny; dobrze oświetlone, zadbane ciągi komunikacyjne dla pieszych; ograniczenie ruchu samochodów osobowych w ścisłych centrach; wspieranie przez władze edukacji w zakresie współodpowiedzialności globalnej, obejmującej m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym; wspieranie działań oraz udział w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju na arenie międzynarodowej, m.in. międzynarodowa dyplomacja energetyczna; wspieranie produktów sprawiedliwego handlu; wdrażanie nowoczesnego zarządzania w metropolii, np. powoływanie nowoczesnych wydziałów/departamentów (departament zrównoważonego rozwoju); nacisk na dobre, spójne i konsekwentne planowanie; dbałość o to, by decyzje dotyczące sposobów i kierunków rozwoju zapadały w wyniku konsultacji z mieszkańcami i różnymi grupami interesów. damianie politykom i urzędnikom, że złotówka ma płeć ; zabieganie o to, by innowacyjność nauki i biznesu przejawiała się także w dostępie kobiet do wysokich stanowisk i studiów na kierunkach ścisłych; tworzenie sieci obiektów sportowych i rekre- acyjnych łatwo dostępnych, uwzględniających specyficzne potrzeby różnych grup i pokoleń; 19

20 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Ekologia 20 Pierwszy europejski ranking 30 zielonych miast European Green City Index zaprezentowany w grudniu 2009 w Kopenhadze, przedstawia obraz potrzeb i wyzwań, przed jakimi stoją dzisiejsze metropolie. Wskazuje też, że na ekologię miast największy wpływ ma zamożność i stopień rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jaki udział w zarządzaniu dużymi miastami ma polityka proekologiczna? W jakim stopniu europejskie metropolie działają na rzecz zmniejszenia emisji CO 2, troszczą się o obszary zieleni, inwestują w oczyszczalnie ścieków, starają się zmniejszyć zużycie wody? Na te i inne pytania dostarcza odpowiedzi studium opracowane przez The Economist Intelligence Unit na zlecenie firmy Siemens. Badanie objęło 30 największych miast Europy głównie stolic, które oceniano w ośmiu kategoriach: emisji CO 2, energetyki, budownictwa, transportu, gospodarowania wodą, jakości powietrza, usuwania śmieci i wykorzystania gruntów, troski o środowisko. Pierwszy ranking zielonych miast 3 W rankingu zdecydowanie przodują miasta skandynawskie, na czele z Kopenhagą, Sztokholmem i Oslo. Z miast Europy Wschodniej, oprócz Wilna i Rygi oraz Warszawy, która znalazła się na 16. pozycji, a więc pośrodku stawki, wszystkie pozostałe miały najniższe notowania. Raport wskazuje wyraźnie na dwa czynniki decydujące o wpływie miast na środowisko. Pierwszym jest stopień zamożności miasta bogatsze stać na nowoczesne rozwiązania energooszczędne i chroniące środowisko. Drugim czynnikiem, powiązanym jednak ściśle z pierwszym, jest poziom obywatelskiej świadomości mieszkańców, która często decyduje o różnych zachowaniach, np. o używaniu rowerów zamiast samochodów. Ponadto aktywność obywateli w różnych stowarzyszeniach i organizacjach działających na rzecz środowiska pomaga w przeforsowaniu proekologicznych przepisów prawa i ich egzekwowaniu. Niezależnie jednak od różnic, niemal wszystkie badane miasta mają już swój wkład w ochronę klimatu: wskaźnik emisji CO 2 w przeliczeniu na mieszkańca jest w nich niższy od średniej w krajach Unii wynosi około 5,2 tony rocznie wobec 8,5 tony w UE. Niemal wszystkie te miasta opracowały już i częściowo wdrożyły strategie ochrony środowiska. Sprawiedliwość ekologiczna Pojęcie sprawiedliwość ekologiczna pojawiło się w latach 80. XX w. w zamieszkanych przez imigrantów dzielnicach amerykańskich wielkich miast, gdzie stawiano niebezpieczne dla zdrowia, silnie zanieczyszczające zakłady przemysłowe. Powstał wówczas ruch na rzecz prawa do sprawiedliwego dostępu ludzi niezależnie od ich statusu materialnego, płci czy koloru skóry do czystego środowiska naturalnego, szczególnie w miastach 4. Czyste woda i powietrze, dostęp do terenów zielonych i oddalenie od hałaśliwych dróg to jedne z najbardziej pożądanych miejskich dóbr, które często są dystrybuowane nierówno. Wykluczenie ekologiczne często idzie w parze z wykluczeniem społeczny, np. w najbardziej skażonych regionach Anglii mieszka czterokrotnie więcej ludzi reprezentujących mniejszości etniczne, niż na terenach ekologicznie bezpiecznych. 5

21 Czy metropolie mogą rozwijać się w zrównoważony sposób Kreatywność Dynamika rozwoju miast jest bezpośrednio związana z umiejętnością przyciągnięcia do danego miejsca tzw. klasy kreatywnej, czyli osób wytwarzających dobra niematerialne: naukowców, artystów, informatyków, ludzi mediów, prawników, menedżerów, projektantów itd.; im jest ich więcej, tym większy jest kapitał kreatywny danego miejsca wynika z badań amerykańskiego socjologa miasta Richarda Floridy 6. Tym, co charakteryzuje takie kreatywne centra, są: otwartość, różnorodność oraz wieloetniczność, gwarancja wysokiego standardu życia, ciekawej rozrywki, swobody realizowania siebie. Florida nazywa te cechy 3T: Technologia, Talent, Tolerancja. Według badań Richarda Floridy, w Stanach Zjednoczonych klasa kreatywna to około 30% całego zasobu siły roboczej. Na podobnym poziomie wskaźnik ten kształtuje się w trzech państwach w Europie: w Holandii, Belgii i Finlandii, a np. we Włoszech i Portugalii wynosi zaledwie 15%. `02 Wskaźniki nowoczesnego społeczeństwa miast-regionów i metropolii W badaniach indeksu kreatywności poszczególnych centrów Florida bierze pod uwagę nowoczesne wskaźniki, m.in.: wskaźnik bohemy artystycznej ( Bohemian Index) określa odsetek aktywnych zawodowo artystów i muzyków w danej miejscowości. Jest jednym z najbardziej precyzyjnych wskaźników rozwoju w zakresie przewidywanej wysokości populacji czy koncentracji zaawansowanych technologii. Spośród 20 regionów o najwyższym wskaźniku bohemy artystycznej, 11 znajduje się w pierwszej dwudziestce regionów najbardziej innowacyjnych; wskaźnik odlotowości (Coolness Index) wskaźnik tworzony na podstawie odsetka populacji w wieku 22 do 29 lat, intensywność życia nocnego (ilość barów, klubów nocnych itd. na mieszkańca) i kultury (liczba galerii sztuki i muzeów na mieszkańca); wskaźnik różnorodności ( Gay Index lub Diversity Index) miara odsetka osób w danej społeczności otwarcie deklarujących orientację odmienną od heteroseksualnej. Wskaźnik różnorodności jest silnie powiązany z koncentracją zaawansowanych technologii: im bardziej rozwijają się zaawansowane technologie, tym wyższy jest wskaźnik różnorodności; wskaźnik talentu ( Talent Index) określa odsetek osób w danej społeczności o wysokich kwalifikacjach i wyższym wykształceniu; wskaźnik ten jest bardzo silnie skorelowany ze wskaźnikiem różnorodności, co oznacza, że utalentowani ludzie wybierają do życia i pracy miejsca o wysokim stopniu różnorodności demograficznej, wysokim stopniu otwartości i ze stosunkowo niskimi barierami wejścia w środowisko; wskaźnik wielokulturowości ( Melting Pot Index) określa odsetek osób w danej populacji, których miejscem urodzenia jest inny kraj. 21

22 Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Dobrze skonstruowana polityka Przykładem skutecznej realizacji nowoczesnej polityki zrównoważonego rozwoju na szczeblu metropolii jest szwedzkie miasto Malmö. To jedno z najbardziej kreatywnych miast na świecie (13. miejsce w rankingu Fast Company na najbardziej kreatywne miasta świata) i jednocześnie jedno z czterech miast najbardziej ekologicznych. 22 PRIORYTETY MALMÖ: Miasto przyjazne klimatowi Do 2020 roku Malmö będzie miastem o zerowej emisji gazów cieplarnianych, a do 2030 roku cały obszar miejski będzie w 100% zasilany energią ze źródeł odnawialnych 7. Malmö konsekwentnie inwestuje w sprawdzanie nowych, przyjaznych środowisku technologii i współpracuje z innymi miastami europejskimi w celu wymiany doświadczeń i dobrej praktyki. Edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju w Malmö Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakresie programów edukacyjnych, wycieczek dla turystów czy specjalnych wydarzeń dla dzieci i młodzieży, jak i edukacji obywatelskiej dla dorosłych, jest silnie wspierana przez władze miasta, które wyznają dewizę, że nadzieja na zrównoważony rozwój leży w edukacji 8. Oprócz stałych wydatków na edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju władze miasta przeznaczają corocznie (od 2008 roku) 5 milionów koron szwedzkich (równowartość około 2 milionów złotych) na kluczowe projekty, jak: edukacja pozaszkolna, dokształcanie edukatorów z zakresu zmian klimatycznych, zielone place szkolne. Malmö walczy ze zmianami klimatu Malmö należy do działającego na szczeblu unijnym Porozumienia Burmistrzów 9 dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do prowadzenia w swoich miastach aktywnej polityki energetycznej (wykraczającej poza cele polityki energetycznej UE) w zakresie redukcji emisji CO 2 poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz czystszą produkcję i zużycie energii. Porozumienie podpisało dotychczas ponad 1000 miast europejskich, w tym 5 z Polski (Bielsko-Biała, Lubianka, Niepołomice, Raciechowice, Warszawa) i żadne ze Śląska. Planeta Ziemia w 2050 roku w Malmö Niemal pięćdziesięciu wiodących naukowców z całego świata wzięło udział w międzynarodowym warsztacie zatytułowanym Planeta w 2050 roku, który odbył się w Lund i Malmö. Celem warsztatu było opisanie optymistycznych scenariuszy dla przyszłości Ziemi w roku 2050 i zbadanie ścieżek prowadzących od teraźniejszości do takiej właśnie, optymistycznej przyszłości naszej planety. Malmö miastem sprawiedliwego handlu Malmö jest pierwszym w Szwecji miastem sprawiedliwego handlu, tzn. takim, które promuje produkty wytwarzane w krajach słabo rozwiniętych w godziwych warunkach, m.in. za godne wynagrodzenie, bez korzystania z pracy dzieci. Władze Malmö czynią starania, by w mieście wzrastał popyt na etycznie produkowane dobra i rosła świadomość mieszkańców w zakresie sprawiedliwego handlu.

Zielone miasto nowej generacji

Zielone miasto nowej generacji Zielone miasto nowej generacji Beata Maciejewska Dariusz Szwed Spis treści Ws tęp 3 1Równość i różnorodność w zielonym miescie 5 Zielone miasto - wspólnota zbudowana na różnorodności 5 Równomierny rozwój

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Seria: Zielony Nowy Ład tom 9. Zielony Nowy Ład społeczny. pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej

Seria: Zielony Nowy Ład tom 9. Zielony Nowy Ład społeczny. pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej Seria: Zielony Nowy Ład tom 9 Zielony Nowy Ład społeczny pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej Książka ukazała się nakładem Green European Foundation przy wsparciu Zielonego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 1.1 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGII... 2 1.2 KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU... 3 1.2.1 Definicje zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo