..". ""'~ ~ ~ / '! ~ ; ~"'~ l===1 ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "..". ""'~ ~ ~ / '! ~ ; ~"'~ l===1 ~"

Transkrypt

1 I o ~! o..". ~ / '! ~ ; ~"'~ ~ ~ ~ l===1 ~ ""'~ ~

2 SANKT PETERSBURG restauracja Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych wnętrzach w fadzierniku SPAM, Akademia Mu zyczna Forum Polityczne i Gospodarcze. I PIF Odra Fi lm Wystawy Wielkie Oscarobranie Teatr Polski Dellicatessen Teatr Wspólczesny Sylwetki mistrzów kina Teatr Lalek Beverly Hills Teatr k Turystyka Trzy Krzesla... 7 Firlej O ~ rodek Grotowskiego Festiwal Kultury Czeskiej Teatr Na Bruku Dni Holandii Teatr Muzyczny... 8 K Agora. wiatowid Piotr Anderszewsk i Art Management Koncerty Mu zyki Dawnej... 8 Klub Pod Kolumnami Fi lharmonia Klub Formaty Festi wa l Gitara I O O ~ rodek Postaw 'TWórczych Festi wal Mu zyki Wied e ń s ki ej... II Era Jazzu Orkiestra Nadreni-Palatynatu Jazz Klub Rura Opera Ster entury ollegio di Musiea Sacra Horoskop hór Mainzer Domchor Dolny Ś l ąsk Kalendarium Business entre lub Ol'kicstra Symfoniczna Pallstwowego Liceum Muzycznego im. Karola Szymanowskiego ul. ŁowicckI113/17 dyrygent: Stanislaw Rybarezyk S. Stamitz - Symfonia kon ce rtują ca D-dur na skrzypce i altówktr Michul Szykuiski - skrzypce Bartosz Bryla - ltltówka A. Doppler - Flmtazja węgierska op. 26 (w instrumcntaeji Tomasza hmiela) Kllzimicrz Moszyński - flet G. B. Pergolesi - Stabat Matcr pl'zygotowllnie chóru: mgr Grażyna Rogala-Szczcrek L. van Beethoven - Fantazja Mojżesz Barbara ŚwiLa l s ka - wiolonczela F. Liszt - Totelll!lnLz Paweł Zawadzki - fortepian A. Piazzoll a - Fuga y Misterio oncerto na bandoneon Acollcoquo cz. łli Presto 6.10., godz. J8.00, Duże Studio Polskiego Radia, uł. Karkonoska KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ RUCHU PALlATYWNO-H OSPICY JNEGO WE WROCŁAWIU , godz w tys iącac h miejsc na calym ~w i ecie zabrt mi HoI/elI/joli - z MesjosZlI Haendla, aby wspomóc nich opieki nadlud:tmi chorymi i umierajljcymi - l1ich opieki paliatywno-hospicyjnej. Będ z i e to ju ż trzecie takie wydartenie. Jego celem jest gromadzenie funduszy na tworzenie i funkcjonowanie o~rod ków opieki paliatywno-hospicyjnej, a przedc wszystkim propagowanie idei pomocy ludziom nieuleczalnie chorym i umi erającym. Wszyscy hjc7.ą s i ę, by w tcn symb liczny sposób okazllć swą so lid!ul10~ć z tymi, którly c i e rpi ą, i z tymi kt rly temu cierpieniu c h cą ul żyć. W Polsce większość ośrodków, w których i s tni eją lub powstają hospicja przygotowuje się do tego wielkiego wydarzeni a. Nie może w nim 7. a brakmj ć Wrocławia. Inicjatorzy koncertu chc'l aby dostarczyi on uczestnikom nie7"apomnianych przeżyć al1ystycznych, a jedn oc7..c~n i c uśw i adom il koniccz n ość bycia Z ty/l/i, kt6/''l)' odch odzą. Organizlltorzy koncertu we Wroclawiu: stacjonarne hospicj um 00. Bonifratrów, Zespól Opicki Paliatywnej przy Dolnoś l 'lskim Cent nim Onkologicznym oraz Fundacja Budowy Hospicjum Onkologicznego wc Wroc ław iu. SpiesVl/y się kodwe' II/dzi. lak szybko (xich odził , godz , Ko ś ciól św. E łżbiety, ul. św. E l ż biety 1/2 informacje: te\. (07 1) października o godz rozdajemy bilety Rynek ul. Igielna 14/ Wrocław REZERWACJA I INFORMACJA teł. (O 71) tev fax (O 71) Drodzy czytelnicy! Ze wzgł~du na brak zainteresowania temanllcm organizowanego przez nas konkursu fot.ografieznego rezygnujemy z jego edycji. Redakcja PodwIlie 74, Wrocław, teljfax , lei e-maił: cojestgranc.pł Pismo prywalne. Wydawca i red. nacl.e tn y: Grażyna Migniewicl, lei. 050t 1532 t7. Dyrektor: Monika Rulecka, lei. 050 t t, Sckrelarial: Zolia Jaroch, lel./fax 34 t Sludio DTP: Tomek Gqsiorowski. lei. 050 J , DUllul n Niechciat, Mitosz Sieradzki. Korekla: Iza Rylska. Druk: Drukarnia Top Gm! Rcdnkcjll nic pullosi odpowied/i!l lno~ci In powicmllly mnlerio ł, Iminny w klllclldnrium. Irc~ć Og I OSICń. rcklllln slr/cgllmy sobie pruwo skrncl\llln i adi uslncji tekstów orall.mllllly ich t y tuł ów. Nic zwrncomy nie l.um6wionych lila ~ tcrill16w. W ~lc l kic spmwy SpOn1C rozpatrywane Sil pr-i.ci S:jd RCjullUwy wlns'clwy clln wydllwcy,

3 I COI!.v, TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA T1 t FL FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND Wroclaw, Ry n e k - Przej ście Garncarskie 2, tel./fax (48 71) IGNACY JAN PADEREWSKI!gnacy Jan Paderewski - wielki Polak, wielki artysta, Jeden z najwl9kszych autolytetów moralnych I polowy XX w., kawaler mu wyższyc h orderów polskich i zagranicznych, doctor h. e. 12 świ a t owych uniwersytetów. Jeden z muwi ększyc h pianistów św iat a, wybitny kompozytor, a zamzem Wielki Patriota, który cale ży cic podpot7..ądkowal s lu żb i e Polsce, a w szczcgólnie ważn yc h i ltudnych dlu kmju okresach pełnił mti wyższe funkcje patlstwowe - w ł 9 ł 9 r, by ł premierem ~ ministrem spraw 7..agratlicznych (co :w d ecy dował o m. m. o uznaniu Po ł ski pt7..cz wiełkie mocarstwa), u zyska ł pomoc finansowll i r.rec7..0wą od Ang łii i USA, a po wybuchu U wojny. wiatowej jako Przewod nicz<lcy R a~y Nm'odowej Rzeczypos po łit ej Poł s ki ej by ł najwyzszym reprezentantem Narodu Poł s ki ego w wo ł nym św i ec i e. Wszystkie swoje s ił y i możliwośc i po. wi ęc ił d z i a łaniom na rzecz pomocy m a t e riałn ej i połi tycznej dł a Polski. 1bwarzystwo im. F. Liszta postanow iło w okresie obchodów Millennium Wroc ł aw i a p :J:ypo mni cć t9 wielki] pos tać cyklem koncel1ów orga- 11t7..owanych w 99 roczni cę ostatniego koncertu I. J. Paderewskiego we Wrocławiu (26. ł O. ł 90 I r.). Solistami będą KUI'OI Radziwonowkz - wybitny pianista, od szeregu lat swoją boga tli dziajalno. cill at1ystyczną szc7..cgólnie zwiw.any z postaeitl I. J. Paderewskiego. pre7..cs Towart.ystwa im. I. J. Paderewskiego w Polsce i zmlllu. piewaczka Małgorzata Salacińskll. Muzyce towarty szyć będzie komentarl. s łowny Juliusza Adlll11owskiego. Patronat nad tymi konccrtumi obj1lł PoscllU> Rys7Jlrd Cl~,rnccki, II Sł)Onsommi SIl Minist.crshvo Kultury i Dzicdzictwa Narodowego, Tełefonia DIALOG SA OI1'Z Oddział RCj;ionulny PZU SA we Wroclawiu. TERMINY KONCERTÓW: , godz bornikj Ś LĄSKI E Salonik Czterech M/lz , godz TRZEBNICA Klub Spó łd z i e lni Mieszkaniowej , godz_ WROCŁAW. Filhan110nia , godz BRZEG Zamek Piastów. IllSkich Koncerty dlu ~ r()dowi s k osób nicpcluospruwnych : , godz WROCŁAW Klub Mu zy ki i LitcnttlllY , godz OBORNIKI ŚLĄ Kl E Salonik Czterech M/lz MAŁGORZATA SAŁACIŃSKA uk o l1czy ł a tr.!:y wydzia ł y : Teorii Muzyki i Rytmiki w AMuz. oraz piew w klasie prof. Jadwigi Dzikówny w PSM " si. im J. EIsnera. w Warszaw ie. W latach byla solistkil Filharmonii im. Romualdll Traugutta. Wy s t \! Powa ł a jako solistka nu ogólnopolskich i mi9dzynarodowych festiwalach muzycznych (m.in. na WO/'.fZlHv.fkiej Jesielli w 1966 r. wspólnie z K. Radzi Wonowiczem). Miała recitale w Auslrii. Niemczech i w Rosji. Wielokrotnie wykonywala pieśni sakra lne (Bach, MOZat1, Schubel1, Gounod, Verdi. Franck). PodcZ:ls pielgr,o:ymki p ap i eża Jana PawIa " do ojczyzny w 1999 r. wzi9ła ud zia ł w wykolumiu ut worów religijnych w tntkcie uroczystej mszy na placu Pilsudskiego w Warszawie. D oko n a ł a n agrań pł y towyc h dla Polskich Nagrml i archiwalnych dla Polskiego Radia. Równolegle z dzialalno. Cill koncel10wli Malgorl.ata Salacińska wspólpracuje z Polskimi NagranIami jako redaktor muzyczny - przygotowa ł a i wydała m. in. 10 plytowy album z nagraniami Witolda Rowiekiego w dzieshl"l. roeznic9. mierci artysty Album ten otrlymal NoglYxlę Flyderyk 99. NaukI( gly na fortepianie rozpoczą ł i przez wiele lat p og ł \! biał pod kierunkiem swojego ojca, Henryka Radziwonowicza pianisty i pedagoga. W 1982 r. uk ończy ł z wyróżnieniem w warszawską Akademi9 Mu zycz n ą po studi ach pianistycznych u profesor Barbary MuszYl1skiej. Po wygraniu konkursu Fundacji Fulbrighta przebywal w latach w Stanach Zjednoczonych. doskonallic swoje umi ejętno. ci w Indiana Uni~ersity School of Music w Bloomington. pod kl ~ llmkl em wybitnego pedagoga Georgy Seboka. Od w l ~ lu lut, prowadzi w kraju i zagranic!] ożyw i olhj d Z I ała in o Ć at1ystycz \U\. koncertujtlc w wielu cenlrach muzycznych -uropy. w obu Amerykach oraz Australii i w Japonii. Wielokrotnie braludzial w znacz1lcych międ zy narodowyc h festi walach muzycznych grając recitale monograficzne, koncerty symfoniczne, OI'l1Z muzykę kameralmj. W r. w 100. rocz ni cę debiutu I. J. Paderewskiego w Ameryce. wys t ąpi ł na galowym koncercie transmitowanym bezpo. rednio prlez telewizj9 sate litarn ą. W 1992 r, podczas wizyty Prezydenta USA Georga Busha dał na Zamku Krółewskim Wars7.l1wie w specjalny recital dla jego żo n y. D oko n a ł polskiego prnwykonania ni.edawno odkrytego III koncenu ~ rtepianowego F. LIszta omz prawykonunia odnalezionego koncenu fol1epianowego op. 13 Józefa Kofflem. Jako reprezentant Polski gra ł na Św iatow yc h "1lrgach i Festiwalu Muzycznym MlIsif'OrtI 1995 w Paryżu. Od 1995 r. prawie corocznie odbywa toull1e koncertowe w Amelyce entralnej i w Kanadzie (Gwatemala, San Salwador. Kostatyka, Panama. Belize) g rając wie ł e recitali oraz koncenów symfonicznych. W marcu 1999 uroczyslym recitalem zakończy ł Festiwal I. J. Paderewskiego w Passo Robles (Kalifornia). Na s t ~p n ic wys tępowa ł w Kanadzie, USA i Kolumbii (Montreal, Ottawa. San Francisco. San Jose, Bogota). W listopadzie byl ponownie w Japonii graj ąc recitale z wybitnym polskim skrzypkiem Konstantym Andrzejem Kulkil oraz koncertując z orkie salach Uświetnil strami w naj bardziej pres ti żowyc h swoim recitalem, u świe lnil obchody roku chopinowskiego w Vancouver w Kanadazie. W ramach obchodów chopinowskich w marcu 2000 odby ł tourne konce l1 ~we we Fra~l.cj i (Tu I U7.. 1, Paryż) W lipcu br. wys t ąp ll na presltzowym Festivol d'ete de Qllebec w Kanadzie. Wspólpracuje stale jako solista z wieloma znanymi orkiestrami symfonicznymi w Polsce i I.a gra ni cą (m.in. Fi lharmonia Narodowa, Wielka Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, ilifollia ~,r.\'(jvia. Ne ll e.~ Gel\lolld/wlI.\ Gl'Osses Rlllld/ullkorc" e stel'. Natiollale Argelllillo Sy/llpl/Olly O,d,estra). K. Radziwonowicz posiadu bardzo znacz:lcy dorobek fonograficzny, m.in. juko jedyny pianista w historii świa t owej fonografii n ugnt ł wszyslkie dzieła rot1epianowe Ignaceg.o Jana Paderewskiego (nagranie to zosta ł o w~:óz nton e. n agrod ą rmncuskich krytyków). Z okazji ~s t atl1l ego Konkursu hopi nowskiego w v.:a~z<~wle dokonał z kwintetem smyczkowym I Sol':\'/1 d, Varsawa plcrwszego (i jak clotlld jedynego \~ św I ecic) w św I eci e n a~ran i a na płytach CD wszystkich ut~orów F.. hop ll1a 1111 fortepia n z orkiestnl w wersj I.kamemlneJ (nagranie to zos t a ł o wyróżnione NOl11l11a~ją FI)'del)'k :98). Nugmł rów ni e ż ut woly J. ZarębskI ego, a ostatmo w wytwóll1i Selelll! RecOIrls ukaza ł a si9 plyta z nowo-odkrytymi utworami ucznia F. hopina - Karola Mikulego. D o kon a ł t eż wielu nagnu1 archiwalnych dla I'l1diofonii polskiej. czeskiej, nien; ieckiej, australijskiej i kanadyjskiej. Jest prezesem rowarzystwa Im. I.J. Paderewskiego w Polsce. PROF. JAN WASZKlEWICZ Marszałek Województwa Dolnośląskiego JANISŁAW MUSZYŃSKI Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club kierując si9 interesem Dolnego Ś l ą s ka i wyzwaniami. które przed nim s t ają, zwo łuj ll DOLNOŚLĄSKIE FORUM POLITYCZNE fi I GOSPODARCZE 2000 Odbl(dzie si9 ono w dniach 3-5 listopada 2000 r, w MiędzynIlrodowym Domu Spotkllń Mlodzieży w Krzyżowej ko ł o Św idni cy. Ubieg ł orocz n e FOlllm s t a ł o się płalfol'l11ą wymiany pog lądów polityków i prted s iębiorców na temat lrategii Rozwoju Województwa Dolnoślą s kiego. W lrakcie tegorocznego ForwlI 2000 chcemy spojrzeć nu poszczególne pola problemowe prj:ez pryzmat rynku pracy, sz uk ając równowagi pomiędzy punktami wid zenia pracodaw ów i pracobiorców. Uznajemy, że jednym z l1l~poważ ni ejszych wyzwań, jakie stoj l] I rl.ed naszy m województwem jest problem bezrobocia. Dlatego FOrllm 2000 po~ więcone b9dzie Iy nkowi pracy na Dolnym Ś I llsku i na S lępującym glllpom tematów z tym związanych: I. Rozwój spo ł eczeńs t wa inrormacyjnego - wyzwania prlyszło ci. 2. Rozwój obszarów wiejskich. 3. Sektor usług bytowych i turystyka w regionie. 4. System ochrony zdrowia. 5. Edukacja i szkolnictwo wyższe na Dołnym Ś l ą s ku. 6. Sektor publiczny i rynek pracy. ChCI]C s pro s t ać wyzwaniom, które niesie przy s z ł o ść. elity gospodarcze i polityczne mus7..a podjąć wys ilek budowania dostrypnymi na poziomie regionu środka mi. Koncenlrowu ć sil( będziemy na poszukiwaniu dolno. l ąsk i ej specyfiki gospodarczej oraz regionulnych sposobów stymulowania przedsi9biorczo ci. Oczekujemy, że zidentyfikowane zo laną podstawowe narl.\!dzia regionalne decydujące o wzroście innowacyjno ci gospodarki w naszym regionie. Dolnośląskie FOIlIl11 Polityczne i Gospodarcze działu nu zasadach samofinansowania i nonrofit. za które odpowiada Loża Dolno ś l ąska Business entre lub. Podobnie jak w ubi eg ł ym roku orgunizacju spotkani u powierj:ona zos t a ł a Fundacji Krzyż owcl dla Porozumienia Europejskiego. Marsza ł ek Województwa Dolno ś l ąsk i ego i Kanclerz Loży ł o ln oś l ąsk i ej Business Cenlre Club zaproszlj do ud z i a łu w Forll/II 2000 przedstawicieli polityki, mediów. świa t a nauki oraz przedsiębiorców i ich organizacje. M ~rsz lłek Województwa Dolnośł lj s kiego i Kanclerz Lozy Dolno. l'lskiej Business entre Club dzi9kuj!1 wszystkim. którzy wnieś li wklad w organiz:1 ję I Doln ośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego. Prof. Jlln WII ~7 ki cwl c 7 Mnrvnlck Wojcw6d/lwu O o ln o~ l l l s k icgo Jaf1l lo hlw Mu s / y ń s ki Kunclcrl Loiy Doln o lq'ikicj Busincs!rI cnlrc (,luh _ 1DtA DOLNOŚlĄSKA lbillcbuj:s::l CJmJl!wś: --Club--

4 fil Il '.I:y.Hko ]cst l' (l r~lfdk/( ' /11II)/ękll(' III, 1.l/hIlS, "l'ok6j i m ; k".i, Ch"rlc, Buudlllmrc Masz tro c h ę czasu i wie l ką ocho t ę zająć s ię wreszcie so bą. Zwróć si" ze swoimi pragnieniami do Fryzjera - Kon sultanta Kerastase. On zna odpowiednie gesty, ma doskona l ą wiedzę, umie obserwować i za dawa ć wla ~c iwc pytania. W wyniku rozmowy wybierze w l aśc i wą fryzurę, kolor i odpowiedni Rytual Kerastase, dostosowany do rodzaju Twoich wlosów, życze ll i czasu, jakim dysponujesz. Proponujemy - ind ywidualną sty liza cj ę - najnowsze fryzury - farby, balayage, rysunki na wlosach, trwale - kompleksową odbudowę wlosów - sprzeda ż kosmetyków Osmose, K(!rasŁase - manicure, pedicure, tipsy - makijaż permanentny -SOLARIUM Czlonek elilarne~o CLUBU L'OREAL zrzeszające~o najlepsze salony L 'OREAL w Europie. Lesław Kostulski DON KICHOT Z LA MANCHY Wystawa grafik, będących pracą dyp l omową artysty absolwenta ASP we Wrocławiu Wydzialu Grafiki u prof. E. Smo li ńskiego i Grafiki Artystycznej u prof. A. Basasa. Artysta jest ilustratorem książek. Biblioteka Ikara Bulwar Ikara wystawa czynna od do 4.11 w godz Krzysztof Kowalski SWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI ŚWIECI Wystawa fotografii. Obrazy zjawiska fizycznego jakim jest św i a tl o zostaly wykorzystane do zi lustrowania ~w i a ta duchowego w jakim żyje lub może żyć czlowiek. Biblioteka Ikara Bulwar Ikara wystawa czynna od 2.10 do w godz. od 9.00 do Stanisław Chmura ELŻBIETA POMNIKI PAMIĘCI HOŃDO-SAGAN Tematem są pomniki pamięci St udi owała w PWSSP we walki i m<yczcllstwa powstań - Wroclawiu. Dyplom z wyróżców ~ąskic h i wielkopolskich, nieniem uzyskala w 1982 r. a także pomniki M. Konopnic- w pracowni malarstwa i rysunkiej, F. Chopina, T. Ko ści u szk i, ku prof. Z. Karpiń sk iego. Q. M. Kopemika i innych. Uprawia malarstwo sztalugoqj Galeria w Centrum Kultury we, grafikę i rzeźbę. ~. Zamek, pl. Świętojański 1 Galeria Pod Plafonem :t' wernisaż , godz WIMBP, Rynek 58 ~ wystawa czynna do wystawa czynna do 'Q' Dolnośląskie Centrum Fotografii ~ DOMEK ROMAŃSKI, pl. Nankiera 8, tel ; W 20-ROCZNICĘ SIERPNIA' r. to bez wątp i e ni a n ajważ ni ejsza data w powojcnnej hi storii Polski, a może i Europy. Wydarzenia sierpniowe definitywnie zm i en ił y bieg historii, zmienily nastawienia i oczekiwania Polaków, niosly nadziej" na lepsze jutro. A co n ajważni ejsze odzysk i wa li ~my wo ln o ć. Tych kilka dni pokazalo jak wiele mogli zdzia l ać ludzie, którzy wspólnie w co wierzyli i czego~ bardzo pragnę li. Wystawa adresowana jest glównie do mlodych :2 ludzi, którzy nie pamiętają sierp- Gl 1 nia, a so lid amość, strajk, ojczyzna, honor to slowa, które czasem - us l y s zą w telewizji. Na wystawę skla dają s ię prace tr.rech auto ~ rów: A. Jało s ińskiego, WDębickiego oraz J. Bortkiewicza..a Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański \'I wystawa czynna do końca października MROK 50-LECIA cz. I Czas wojny - w imieniu Rzeczpospolitej cz. 11 Czas PRL - w imieniu Kremla Ekspozycja z cyklu Polska nieujarzmiona. Galeria Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Rynek 49, wystawa czynna do GALERIA CENTRUM KULTURY AGORA pl. J. Piłsudskiego 2 Wystawa li ~c iaków Cz. Rodziewicza Wakacyj/le zallroczellie. wystawa czynna od 3 do Poż eg /l anie lata, czyli wystawę kompozycji kwiatowo-ziołowo -owocowych Marka Kuch (//~\'kiego i jego przyjació ł. wystawa czynna od 10 do GIW-Jl~ ut. Klełbaśnlcza 28 l"'" e/50 " tej ' Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki MALARSTWO Jest pierwszą z cyklu wystaw pomy ś l a n yc h jako prezentacja jego t wórczości z oka7j i 3D-lecia pracy artystycznej. Artysta studiowal w PWSP we WrocJawiu (obecnie ASP) w pracowni prof. Eugeniu za Gepperta. Ukończy l ją w r. Od tego czasu pracuje jako wykladowca i pedagog. Jest profesorem tej uczelni i prowadzi pracow ni ę malarstwa i rysunku. Jednocześ ni e pracuje i prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Zielonej Górte. Galeria MieJska, wystawa czynna od 12 do CO~l~ 2 Urodzila s i ę w Zawic h oście. Byla u czen ni cą Tadeusza Brzozowskiego, Wladyslawa Has iora, Antoniego Rząsy. Po ukol1czeniu szkoly zajmował a s i ę linorytem i projektowaniem odzieży dla Spóldzielni Plastyków Wzór. W latach 80. zw i ąza l a s ię z redakcją Przeglqdu Powszechnego, gdzie byla redaktorem technicznyi11. Pó źniej zaję l a się grafiką komputerową i projektowaniem okladek. Jest czlonkiem Zw i ązku Polskich Artystów Fotografików. wernisaż , godz , wystawa czynna do Dąbrówka Huk CERAMIKA I MALARSTWO wystawa dyplomowa czynna do 6.10., od wtorku do piątku w godz Galeria Sztuki Cepelii, Na Nankiera, ul. Nanklera 5 Pracuje jako nauczyciel, zajmuje s i ę twórczo śc i ą w dziedzinie grafiki oraz malarstwa. Jest absolwentem ASP we WrocJawiu na Wydziale Grafiki (dyplom 1997). Galeria Na Antresoli, Kawiarnia Kalambur ul. Kuźnicza 29 a wystawa czynna od 9.10 do KLUB MUZYKI I LITERATURY pl. T. Kościuszki 9 Najwi~ksza kolekcja cytr w Europie ( 103 egz.). Wystawa rysunków Artura Groltgcra z cyklu: Polollia, Utl/allia, Warszawa. Ekspozycja pocztu królów polskich. Wystawa obrazów olejnych Jana Pelczarskiego. Artysta malarz i scenograf. Ma za sobą 2 1 wystaw indywidualnych. Brai udzial w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za g ra ni cą. Od 1993 r. zajmuje s i ę scenogra fi ą filmową i teatrahuj. W 1994 r. otrzymal n ag rodę indywidualną na XIX Festiwalu Filmów Fabulm'nych w Gdyni za wspóltworzenie ksztaltu plastycznego filmu Cudowne miejsce w reż. Jana Jakuba Kolskiego. Autor kilkunastu reali zacji scenograficznych do filmów fabulamych i teatrów telewizji. Galeria JaPtak ul. Więzienna 1/4 wernisaż , godz wystawa czynna do

5 w - w, PL. GRUNWALDZKI 15, TEL ; ~ B1rJnemarll SZANOWNI PANSIWO!II Pragniemy oferować Pań stwu szwedzkie implanty zębowe "BRANEMARK SYSTEM"", które zastępując utracone zęby, dają u ś miech I pewność na lata. Podstawowymi wartościami tego systemu są b ezpieczeńs two, niezawodność I estetyka. Nasza wiedza i doświadczenie oraz unikalność systemu BRANEMARKA to gwarancja, że nasi pacjenci b ę d ą mieć zęby najwierniejsze i najbliższe naturze. Jako doświa dcze ni lekarze specjaliści o wieloletnim stażu pracy w Klinikach Akademii Medycznej chcemy polecić Państwu swe uslugi bę d ąc do dyspozycji DR N MED LEK STOM. każdego dnia tygodnia od 8" do 20", a w soboty od 8" do 14". JACEK POTOCZEK IGNACYSENDER Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych uslug. f/ ~. MUSZĘ TO OPOWIADAC... Malarstwo naiwne Elisabeth Munker- Hanke Art ystka urodzi la s i ę we Wroclawiu. Po wojnie zamieszkala w Bonn. W polowie lat 70. powstal jej pierwszy obraz nai wny. Dzi ~ artystka n a l eży do najbardziej znanych przedstawicieli tego gatunku w Niemczech. zczcgó ln ą pozycję na wystawie zajmuj'l obrazy uk azujące Wroclaw z czasów jej mlodo ci. Muzeum Archldlecezjalne ul. Kanonia 12 wystawa czynna od do organizator: Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Spoleczne [0IBWA WROCLAWIQ)I GALERIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Alfons Mazurkiewicz W 25. ROCZNICĘ ŚMIERCI Al1ysta, który wypracowal w swoich obrazach indywidua ln ą stylistyky oraz teoriy malarstwa (duo-pl astycyzm). byl jednym z glównych twórców w latach 60. i 70. wysokiej pozycji rodowiska wrocławskie go w polskiej sztuce powojennej. Jego stntktu ra lne malarstwo n a l eży do n aj ~w i e tni ej szych os i ll g ni yć at1ystycznych wr cław skiej i polskiej sztuki. Galeria Awangarda ul. Wita Stwosza 32 wernisaż godz , wystawa czynna od do Monika Tarasin SZKŁO Galeria Szkła I Ceramiki, ul. ul. Klełbaśnlcza 5 wystawa czynna od do Fotografie wykonane w slynnym parku-ogrodzie szkockiego poety lana Hamiltona Finlaya, bydące osob i s t ą interpretacj,] jego dziela. Zllloi-..ony na górskim odludziu, jest nowoczes n ą wersji] ogrodu, w którym rzeźby i inne prace twot'zllc miejsce dla medytacji. Galeria Awangarda ul. Wita Stwosza 32 wystawa czynna do Per Arnoldl 100 PLAKATÓW Proj ekty graficzne duń sk iego artysty - jednej z nujbat'clziej znacz<]cych postaci ~w iatowego designu. Per Al1loldi zajmuje s ię architektul' l, projektowaniem w n ętrz, sce n ografią t ea tralną oraz grafiką u ży lkowij Znane są jego plakaty. o charakterystycznej rormie, zredukowanej do zwięzlego znaku i opentj'lce emocjo n aln ą silij czystego koloru. Galeria Deslgn, ul. Świdnicka 2-4, czynna od do WALDEMAR DĄBROWSKI "yslawa prezellll/je 117;)' rodzaje pme W. Dąbrowskiego, różniące sir zar61vilo lelllclfyką, pod lożem, na klórylll są IworZO/le jak i z różnicowa ną leeh/likll ich lvyko/lywania. Obmzy I/a pl611/ie przedslaw iclją zawieszol/c \II ill/zyj I/ych przeslrzel/iach fal/la.i'lyczl/ e, jakby przy.(niol/e widoki, pell/e wyrafil/olva I/ych, przetworzol/ych k.i Zlal- 16w lub twarzopodobl/ych zjaw- osobisie "warialye /la lelllal" f 0 1'111 /liekiedy og61- /lie Zl/al/ych. Z kolei cykle obmzóll' liialowa/lych I/a kol'lol/ie, zalyll/lowa/le " Kmina - IIImco/l)'ch laje/lll/ic, zagl/biol/)'ch liiy,(li, bez powrofll ", jako 1II00.Yw przewodni I/ka z l/ją WIO/li/l/owe Iwarze-/l/aski, pozbawio/le e.~l e lycz /l ego rell/szi/, za lo bliższe, być lii oże, liielaforycz /ly/l/ obliczom "allerego ". Trzeci rodzaj prac 10 Iradycyjne lec/llliki plaslycz/l e + grafika generowal/a kolllpl/ lerolvo = elekl/'(}niczny zapis -/l owy sa/l/ odzielny slyl. Inspiracji A liforol vi doslarczają z j ed/l ej sl/'(}/ly obserwacj e wiala, zwlaszcza przymdy, Z drugiej - ulol/l e..vllbieklyw/l e lvizje i przeżycia, lii o ż liwe do l/wiecz/lie I/ia dz ięki lvybral/y/l/ przez Niego lakiiii a I/ie il/i/ym środkolll ek.lpresji. Krzyszlor Dnckicwicz-SkowrO/lski Galeria FilharmonII ul. J. Piłsudskiego 19 wystawa czynna w październiku Andrzej Młynlański MALARSTWO Galeria Słowa I Obrazu pl. T. Kościuszki 10 wystawa czynna od 8.10 do CO!!.\l Aleksandra Korotecka SZKICE Z MIASTA Absolwentka wroclaw kiej ASP. Pracę dyplomową z grafiki artystycznej obronila w czerwcu 1999 r. Interesuje si~ rysunkiem i malarstwem. Tematem tej wystawy są wnę tf7..a i ogrody. Kolorowe i cz8nlo - biał e prace zachow ują c charakter szkicowy pokazują ~wiallo i pr.res trzeń miejsc, w których nr co dzie ń pl7..ebywamy. Galeria Klubu Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 24 wystawa czynna od 3 do AI1ystka mieszka w Tyilcu Malym. Jest emerytowaną dyrek t orką szko ł y i n auczycie l ką plastyki. Fascynuje ją pejzaż. Galeria U Teresy ul. Mlelczarsklego 3 wystawa czynna od 2 do J.J0., godz wieczór autorski - Zbigniew Kieszek - poezja Śc:ieżkllllli melafor Czesław Rodziewlcz KRÓLEWSKIE MĄDROŚCI LIŚCIAKOWYCH KRÓLÓW Ba ś niowe postacie wyklejane z li. ci i platków kwiatów. Klub Inteligencji Katolickiej, pl. Strzelecki 22 wystawa czynna do w godz Krzysztof Skra bek MALARSTWO Galeria OKIS Rynek-Ratusz 24, wernisaż 5.10., godz , wystawa czynna od 6 do Marta Wolańska WYSTAWA DYPLOMOWA Artystka obecnie kotlczy naukę na Akademii Sztuk Pi ęknych we Wroclawiu (wydzial malarstwa i rzeźby). W centrum jej zaintere owania znajduje s i ę postać. Stara s ię ukazać świat wewnętrznyc h przeżyć towarlyszljcych czlowiekowi a zwlaszcza kobiecie. Galeria Klubu Pod Kolumnami pl. św. Macieja 24 wystawa czynna od16do31.10.

6 Mlt1~lE \UM N Affi(Q) \WlE DYREKTOR:~SZHERMANSDORFER pl. Powstańców Warszawy 5, tel , ORNAMENTA SILESIAE Tysiąc lat rzemi9sła artystycznego na Sląsku Muzeum Narodowe tą wystawą pragnie u świetni ć obchody 1000-lecia Wrocławia i za łoże ni a Biskupstwa Wrocławskiego. Autorl.Y ekspozycji przedstawią, w sposób wszechstronny historię ~ I ąskiej sztuki zdobniczej, jej ogromne znaczenie dla ku ltury tycz ziem. Zwiedzający obejrzą piękne prl.cdmioty używane na Ś l ąsku oraz prl.eśledzą przemiany stylów artystycznych: od romanizmu i gotyku, przez renesans, barok, rokoko, empire, style historyczne XX w. i secesję do wspó ł czesnośc i. Będzie to pierwsza w powojennej historii Muzeum tak duża wystawa zabytków pochodzllcych ze zbiorów polskich. Śląsk, położony na skrzyżowa niu europejskich szlaków handlowych i kulturowych, był pomostem ł ączącym ziemie polskie z Europą Zachodnią. Tutaj wcześniej docierały zdobycze cywili zacji zachodniej, zw ł aszcza do Wrocławia - politycznej, gospodarczej i kulturalnej stolicy regionu. Od najdawniejszych czasów, nieza l eżnie czy były to ziemie piastowskie, czeskie, habsburskie czy wreszcie pruskie, silna byla odrębność Śląska, przejawiają ca się m.in. w dziełach plastycznych i rzemiośle artystycznym. Wytwory tutejszego rzemiosła ró ż nią bów rękodzie ł a rozwijającego się w sąsied nich krajach, zarówno w Pol się od wyro sce, jak i w Niemczech. Wystawa będzie świadec twem tego, że Ś l llsk sta ł się w c iąg u dziejów ważnym ośrodkiem wytwórczym, a w niektórych dziedzinach b y ł nawet jednym z centrów europejskich. Zobaczymy zabytki o ogromjlej wartości artystycznej, pochodzące ze zbiorów muzealnych calej Polski, z kościolów znajdujących s ię na terenach województw lą skich oraz nielicznych kolekcji prywatnych. Ekspozycja będzie prezentacją artystycznych wyrobów sztuki zdobniczej wykonanych na terenach historycznego Śląska w okresie od 1000 do 2000 r. oraz cennych (choć nielicznych) wytworów wcześniejszych, od IV w. n. e., pochodzllcych z wykopa lisk archeologicznych. Rozwój poszczególnych rzemiosl, podzielonych według kryterium materiału, bądzie ukazany chronologicznie, MAX KLlNGER Urodzony w 1857 r., w Lipsku. Studia rozpoezą l w 1874 r. na Akademii Sztuki w Karlsruhe, u Karla Gussowa, z którym prl.echodzi do Akademii Berlillsk iej. Pracuje w atelier w Berlinie, a od 1893 r. w Lipsku. Tutaj otrzymuje t yt uł profesora w Leipziger Akademie der graphischen Klinste. W 1903 r. zak ł ada Niemiecki Związek Artystów, którego jest wiceprzewod ni czący m. By ł malarl.cm, rzeźbiarl.em, grafikiem. Jego pomniki, w tym najbardziej znany Beethoven by ł y prl.estrzennymi dzi e łami sztuki ca ł o~ciowej. Przelomem dla wspó ł czesnej estetyki s ta ł a s ię grafika Klingera. W publi kacji z r. artysul dowodzi, r..e lradycyjne gat unki sztuki nie SIl w stanie spros tać nowoc7..esnym realiom. Synonimem nowoczesnego medi um staje s ię dla niego grafika - prawdziwe miejsce fanta~i w sztukach plastycvlych. K1inger zażądał dla sztuk plastycznych tej samej wo ln ości, która prl.y nal eż n a byla muzyce lub poezji, jego cykle, które za wzorem muzyków okreś l a l jako OpIlS, nie opowiadają logicznych historii. Są symbolicznym zaszyfrowaniem świata, próbą uchwycenia ulotnych uczu ć, zmie nn ości nastrojów. Klillgerowi udala się sy/lleza estetycz /la, którą dopiero abstmkcyjni artyki XX w. urzeczywislilili, podobnie jak on, wszechstronnie, stosl/jąc zredukowcme i czysto symboliczlle formy i.(rodki malarskie. Bduard Bcaucamp Muzeum Narodowe wystawa czynna do w obrębie kolejnych stylów artystycz-... f nych. Zaprezentowane też zostaml prace artystów wspó ł czes ny c h, szkolonych na tutejszych uc7..elniach. Będą one świadectwem kontynuowania tradycji tworzenia dzieł na najwy ższy m artystycznym poziomie. Naj li czniej szą grupę zabytków mają s tanowi ć wyroby: zlotnicze, konwisarskie, ceramiczne i szklarskie. Licznie przedstawione będlj pi eczęc i e, militaria, tkaniny, meble, zegary oraz wytwory metalowe. Data zaprezentowania ekspozycji, rok 2000 i obchody Milenium Wroc ł aw ia, nie jest końcem, jest tylko c h wilą postoju i zadumy nad s pecy ficzną sz tu ką ś l ąską. Muzeum Narodowe wystawa czynna do r. COllll 4 DYREKTOR: MACIEJ ŁAGIEWSKI Sukiennice 14/15, tel , centrala MUZEUM ARCHEOLOGICZNE (B udynek Arsenalu, ul. Cieszy,\skiego 9) lei , czynne: wl.-sob. w godz niedz, w godz. t t8.00 bilely 2-4 zl Ś ląsk s taro ży tlly i wcze.l'lio.l'redniowieczily (wystawa stala) MUZEUM. MILlTARJOW (dawny Arsenał), ul. Cie szy ńskiego 9 lei t, czynnej.w. wystawy s t a ł e: Sala Broni Paln ej BrOI! biala żo llli e rza polskiego XVIII- XX w. Sala illl. Jacka Kijoka wystawa czasowa: ZoilIierze polscy w niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach 1/ wojlly.(wialowej - czynna od do MUZEUM SZTUKI CMENTARNEJ ul. Ś I ~żna 37/39, lei czynne codziennie w godz w nicdz. o godz. t2.00 zwiedza nie z przewodnikiem; bilely: 3-5 zl "y.\'tawaf()/ogrąficvw (wystawa s ta ł a) Stala prezentacja Ilekropolii MUZEUM SZTUKI MEDALLERSKIEJ Rynek 6, lei czynne: ~ r. -so b. w godz. I niedziela w god bilety: 2-4 zl; wystawy s tałe : Ordely i odzllaczenia polskie i obce Medalierstwo na ziemiach polskich XV/-XX w. Dawlle medalierstwo.(olą.l ki e wystawy czasowe: Medal wrocławski (do kolka roku) Woj.l ko polskie w walkacł, o w.\' 'hodliie grani e 1/ Rzeczpospolitej / 9/ OdZllaki, orzelki i oznaki Pamiątkowe mollety kolekcjonerskie XXVIII Olimpiady Sydlley 2000 Bibula Wrocław, poza ce n z urą Pi.I 1Il0 - liiediulii wyra ża llia struktul; form, lilll1i i powierzchni MUZEUM SZTUKJ MIESZCZAŃSKillJ Ralllsz, lei czynne: r.- sob.w godz niedz. w godz. to.00- t8.00 bi tety 2-4 zl; wystawy s tałe: Galeria slawnych wrocławia n Wrocławska szwka zlotllicza wystawa czasowa: Obrazy prowillcjonalno-gmilll/e. Kresy polskie Wystawa z okazji jubileuszu 60-lecia Jerzego Dudy Gracza (do ) PAMIĄTKOWE MONETY KOLEKCJONERSKIE XXVII OLIMPIADY SYDNEY 2000 Z okazji odbywającyc h s i ę w Sydney Igrl.ysk Olimpijskich Królewska Mennica w Canberze oraz Mennica w Perth wyda ł y w z ł oc i c, srebrze i bnlzie kolekcję pami,jtkowych monet, poświęco nych odbywajllcym s i ę igrzyskom. W Muzcum Sztuki Medalierskiej znal az ł y s i ę monety z brązu z 28 oficjalnymi dyscyplinami sponowymi, rozgrywlmymi podczas Olimpiady w Sydney. Muzeum Sztuki Medalierskiej OBRAZY PROWINCJONALNO GMINNE. KRESY POLSKIE 2000 Obrazy Jerzego Dudy-Gracza W najnowszych dziełach prowincjolialllo-gmillllych na pierwszym planie pojawiajll się bohaterowie znani z jego wcześ ni ejszyc h d zieł - pijacy, rachityczne dzieci o wielkich glowach, oty ł e, nieforemnc baby - mie szkańcy prowincji - wiosek i małych miasteczek. Duda-Gracz jest jednym z niewielu wspólczesnych polskich artystów, którl.y zaistnieli w powszechnej św i ado m ośc i. Ekspozycja s kłada s ię ze 104 prac, będzie do s t ępna dla zwiedzajljcych od środy do soboty, w godzinach i w niedziele w godzinach Bilety: 5 z ł (normalne),3 z ł (ulgowe). Muzeum Sztuki Mieszczańskiej wystawa czynna do PISMO - MEDIUM WYRAŻANIA STRUKTUR, FORM, LINII I POWIERZCHNI Ekspozycja prac Henryka Ku leszy, artysty z Gdarlska, która ma uzmys ł ow i ć odbiorcy wie ł o rako~ć poslrzegania funkcji pisma ręcz n ego i jego ni ckwestio n owaną rolę w życ iu artystycznym. Pismo - fenomen dziedzictwa kulturowego lu dzkości usiłu je zdoby ć sobie w naszym kraju godne miejsce. Prezentowane nu wystawie formy to przede wszystkim wolna interpretacja alfabetu i struktur pisma, mająca bardzo cz,.sto odniesienie do form historycznych. Artysta jest za ł ożycie l e m Nadbałtyckiego Stowarzyszenia Kaligraficznego. Muzeum Sztuki Medalierskiej wernisaż ŻOŁNIERZE POLSCY W NIEWOLI NIEMIECKIEJ I RADZIECKIEJ W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ Ekspozycja sk ł ada s i ę z u'zech cz,.śc i. Pierwsza pl'zedstawia poprl.ez fotografic i dokumcnty losy polskich żo lni e rl.y w niewoli niemieckiej. Druga część pokazuje losy p Iskich j eńców w ZSRR. 1\1 z n a l az ł y s ię zdjęc i a, g łów ni e Je wykonane w micjscach egzekucji oficerów oraz dokumenty. Część trzecia dotyczy obozu w Emslandzie, gdzie tralily mi ędzy innymi w 1944 r. kobiety - żo lni erl.e Annii Krajowej z Powstania Warszawskiego. Muzeum Militariów wystawa czynna od do

7 Tealr Polski ul. G. Zal)()lskicj 3, Wrudaw, Icl. (071) 3"(, nuża Sl'cna, ul. G. Zapulskicj 3 Sccna,1:1 Świchudzldm, pl. 0,..,1 Lwuwsl,kh 20c Sl'cna Kamcralna, ul. Świdnicka 211; w\\ w.lcah~an.pl < DRIII HOTEL WROCŁAW W nowe Tysiąclecie w rytmie najpiękniejs~ych melodii mijającego Stulecia! przeklad: Barbarn Grzegorzewskn reżyseria: Pawel Mi kiewicz scenografin: Andrzej Witkowski występują : Krzysztof Dnlcz, Milogost Reczek, Henryk Niebudek Św i e tni e napisana, bl yszcząca dowcipem wspólczesna opowiastka o trzech d że nte lm e n ac h, których "l cząca od lat przyjail\ zostaje poddana próbie wytrwalo ci za s praw ą bialego obrazu IV biale paski kupionego przez jednego z nich za wielkie pi e niąd ze. Komediowa materia Sztuki kryje w sobie jednak calkiem sporo spraw serio. Spektakl i jego wykonawcy byli wielokrotnie nagradzani na festiwalach (Tarnów) i spotkaniach teatralnych (Kalisz). Jury szczególn ie podkre lalo ze.l polowo.16 aktor.l'twcl w tym przedstawieniu. przeklad:.lacek St, Burns ollr. tekstn, scenografia i reżyseria : Krystian Lupa muzyka:.jacek Ostaszcwski wystęllllj11 m.in.: Wojciech Ziemiański, Krzesislawa Dubiel6wna, Henryk Niebudek, Hali11l1 Rasiak6wna, Krzysztof Dl'I1cz Przy pierwszym spotkal/iu Z tq I/ajbardziej zwariowa IUI ze sztuk austtiackiego poety i dramaturga m oż ll a dos tać kolki ze,(miechu. Zel drugim razem movw VI/arkotl/id. a IIawet s ię przerazi6. W każdym za.1 przypadku teaml/lly lasuch ma co smakowa ć. Aktorstwo zapiera dech. Naprawdę. Rzadko IIa polskich sce I/ach oglqdamy IV jedl/ym przedstawiel/iu tyle kreacji i tak wyr6wllally. a wysoki poziom calego zespolu. Tadeusz Bu rzyński, Gaze((l Robolllicza Niezapom niana Noc Sylwestrowa 2000/2001 w hotelu "Wrocław" Z dutą prz;yjemnolcią już od dz# 'Q1{J1'rLfZI117IY PalIstwa na ten wyjątkowy bal, kt6ry odbędzie się w salad, restauracyjnych ; bonkietowydl na.vli!go hote/u. Gwarantujemy ekspresyjny Zl!sp61 muzyczny, oryginalny program artystyczny, wylmienite menu, losowanie nagrod i inne niespodvanki. Ray Cooney OKNO NA PARLAMENT przekhul: Elżbieta Woźnink "eżyscl"ia: Wojciech Pokora scenografia: J6zef N.,pi6rkowski wys tępuj:,: E lżbi etu CZllplińska, Miroslnwll Lomb:lrdo, Halina Rnsiuk6wna, Aldonll Struzik, Boguslnw Dunielewski, Krzysztof Drncz, Marek Feliksiak, Tomasz Lulek, St.anislaw Melski, Jerly Schcjbal Farsa angielskiego mi strza gatunku o sercowych perypeti ach ministra konserwatywnego rz<ldu Johna Majora, który postanawia s pęd z i ć noc z sekret arką lidera partii opozycyjnej w oplacanym przez rzą d apart amencie. Zgodnie z prawidlami gatunku jest tu wszystko: trup w szarie, zazdrosny m!i Ż, w ~c ib s k i kelner. Dowcipne sytuacje i dialogi stwarzają praw d z iwą mi eszankr,: wybuchową Franz Kafka PRZEMIANA Ilrzekllld: Juliusz Kydryński reż ys eria: Zbigniew Brzoza scenografia: Dorotu Kolodyńskll nmzyka: Henryk Gembulski w ys tępują : Krzesisluwu Dubiel6wna, Edytu Łukaszcwska, Halina Śmie lll -Jacobson, Jolanta Zalewska, Wojciech D.!browski, Konrad hniela, I\Ihll'iusz Kilian, Jerzy SChcjbal, Tadeusz Szymk6w Gdy Gregor Samsa obudzi I s i ę pewnego ranka z nie spokojnych snów, stwierdzi I, że z mi e nił s i ę w l óżk u w pot wornego robaka. Leża l na grzbiecie twardym jak pancerz, a kiedy uniósl niceo gl owę, widzial swój sklepiony, brązowy, podzielony SZtywnymi lu kami brzuch, na którym ledwo mogla sir,: utrzy m ać koldra. Liczne, w porównaniu z dawnymi rozmi arami, ża lo s n e cienkie nogi migaly mu bezradni e przed oczami. przeklad: Monika Muskala rcży se ria i scenografii': Krystian Lupa wystę puj'l: Bożena Baranowska, Halina Rusiak6wna, Ewa Skibiń s kll, Joanna Picrzak Dialogi w sztukach Schwaba są ni ezwykle wyraziste, czasem drastyczne językowo. Wy m agają dobrego aktorstwa i św i e tn ej reżyserii. Krystian Lupu z wyczuciem wielkiego artysty poprowadzi I swoje aktorki. Sztuka przeznaczona tylko dla widzów doroslych! Ray Cooney WSZYSTKO W RODZINIE przekład: Elibichl Wo ź niak reżyse ria: Macicj Slawiński scenogrulia: Wojciech Jankowiak występuj:l : Danuta Balickll, Elżbieta CZ llllliń s ka, Krystyna Krotowska, Jadwigu Skupnik, Aldona Struzik, Adulll Cy wkll, Marii", Czerski, Boguslaw Danielewski, Ferdynand Matysik, Andrzej Mrozek, Tomusz Lulek, Edwin Pctrykat 5 COl!N. Kontakt: ul. POW!>1afJc6w Śląskich sn, Wrocław tel.(071) (w. 1306, 1498, 1344) fax(071) DUŻA SCENA, ul. G. Zallolskiej J SEN NOCY LETNIEJ 1.10., godz , godz I'RZYGODY TOMKA SAWY ERA 4 i 5. 10" godz TEATR PANTOMIMY , godz IMMANUEL KANT lp., godz SCENA KAMERALNĄ, III. Swidnickll 28 MAYDAY godz , , godz , , godz SZTUKA godz , , godz WSZYSTKO W RODZINIE \(l. godz OKNO NA PARLAMENT , godz , ,godz SCENA NA swmlłodzkim pl. Orhlt Lwowskich 20 PREZYDENTKI godz WUJASZEKWANlA , godz PRZEMIANA godz KRZESLA godz

8 li teatr III. Ibdllkzu 12, lei (, ~ wspo'--iczesny dyre~tor naczelny ił I nrtystyczny KRYS'IYNA MElSSNER ~OCtA WSK/ TŁA TR.. LALŁK pl. Ttatfa /H,! 4. tli '7 "'!fll;tof HUU/H,! i aft,!et,!czh,! W/ESiA W HEJNO W zw i ązku z remontem budynku teatru spek takle będą s i ę odbywać w sa li Szkoly Teatralnej przy ul. Braniborskiej 59 (dawny Klub Budowlanych). Bilety indywidu alne: piątek w godz ; sobota w godz w siedzibie Teatru, pl. Teatralny 4 oraz nu godz in ę przed spektaklem w sa li przy ul. Braniborskiej 59; tel. do kasy Biuro Orgnnizacji Widowni tel lub czynne codziennie w godzinach od 8.00 do Prlepraszamy za te ni c dogo dn o~c i i zapraszamy dzieci na przedstaw ieni a. Jacek Papis CZERWONY SZALIK występują: Dorota Abbe, Zofia Ilajno, Irena Dudziń s ka, Irena Rybicka, Ilogna Sztcncel (goś cinnie), Iłol es law Abart, Maciej Dużyń s ki, Zbigniew Górski, Jerzy Kozlowski (g ości nni e), Maciej Tomaszewski/Piotr Zalewski, Tomasz Tyndyk, Michal Wierzbicki (gościnnie) Dramat miesza ze sobą rozmaite konwencje, style i gatunki. W dużej częśc i jest parodi ą, a nawet pasti szem. Kon se kwencją wielo ci form u ży t yc h w dramacie jest jego plynne pr.!:cchodzenie od grozy do komizmu i z powrotem. Wszystko to daje w realizacji scenicznej możliwość zabawy konwencjami u ży tym i w dramacie; począw szy od zasadniczej konwencji bajki, poprzez scn, dramat realistyczny, rodzinny, rytualny, aż po spektakl muzyczny. Spektakl przypomina nam, co znajduje s ię m i ędzy n aszą n a i w n ośc i ą, n aszą d z i ec i ęcą w i arą w cucla i s prawied li wość, a wiedzą doroslego czlowieka, żc ś wiat nigdy nic bywa idealny. Czelwony szalik jest nieco zabawilli i nieco s trasz ną o powi eśc i ą o naszych tęskn o t ac h do ba śni, mitu, tajemnicy, mądro c i, uczucia. Urszula Kozioł MAGICZNE IMIĘ reżyseria : Wies ław Hcjno wspólpraca reż.: Jacck I'rzyb y łow s ki sccnogrufia: Elżhieta Terlikowska muzyka: Zbigniew Piotrowski występują: 'lbresa Aksinowicz, Anna Uajer, Anela GInch, Edyla S klll-j:yńska, Rysz!lrd Kaczmarek, łłogd llll Kuczkowski, Jacek Przybylowski Pisząc tę opowidć, zastallawia/am s ię nad ljawiskiem magii imioll. Dostrzeg/am, że imiolla towarzyszące 11(/111 lia co dziel! mają swoje uklyte tajemnice i nieokl'e.1lone VlC/czenia. CzasellI sic/jq s ię naszymi maskami. Czasem, w niekt61ych,iyfllacjach, 10 one decydują o.11josobie zachowania i pos t ępowania. Kiedy pisarz buduje swoja postać, mi/si dobrze zadba ć o nadanie jej adpowiedniego imienia. Magia imion wyraża s ię także w brvlliellill. W dtw iękll. I staje się niekiedy kluczem do povlc/nia ludzi oraz.1wiata - wyznala autorka szll\ki. adnplacja I reżyserill: Wleslaw Hejno scenognlfia: Jlldwiga Mydlarska-Kowlll muzyka: Iloguslaw Klimsll choreogralili: Leszck CZllrnota występują: h'mina Annusewicz, Anna Ilajer, Elżbieta Echllust,.Jolanta Góralczyk, Anna Kramarczyk, Ilarburu Pielku, Edyt:. Skarżyflska, Krzysztof Grębski, Ryszard Kaczmarek, Uogdan Kuczkowski, Jacek Przyhylowski, Jacek Radomski REPERTUAR 1./ O., g , , g IłAŚŃ O SMOKU STRACtlOCm , g , / , g DZIKIE I:.AIłĘDZm / , g , , g KUIłUŚ PUCHATEK , g , , g MAGICZNE IMIĘ Il., g , 3J./0., g.io.oo KRAWfEC NITECZKA przekład : Hltlina Thylwe reżyse ria: Piotr Tomnszuk scenografia: Zofia de Ines muzyka: Jacek Ostaszewski występują: Elżbieta Gołińska, Malgorzll\a Rudzka (goś cinnie), Halinn Skoczy(.ska ( gościnnie), Iloguslaw Kicrc Dramat rodzinny, opowiad ający o gangu opiekuńczym, jakkolwiek okrutne wydawaloby s i ę nam to okreś l e ni e. W sztuce chory jest rodzinny system. Trudno orlekać o wi nie, g d yż rodzi nnc scenariusze przekazywane są z pokolenia na pokolenie. NiejaSIle pow i ąza ni a, skrywane zw i ązk i uniemoż li w i ają bezpoś rednią komunikację. Halina Skoczyńska za ro l ę Margarety otrzymala n agrodę ak torską 1999r. przeklad: Egon Naganowski lidaptllcju, opracowanie muzyczne i reżyse ria: Pawel Szkolak scenografia: Izubcla Kolka występują m.in.: Irena Dudzińska, Renata Ko cielniak, Irena Rybickll, Kinga Zabokrzycka, Iloleslaw Aburt, Miroslaw Guzowski (gościnnie), Zbigniew Górski, Radoslaw Kaim, Wojciech Kuliński, Rafal Eryk Lubos W. Borchert - poeta, romantyczny marzyciel zadaje nam podstawowe pytania o u czc iwo ć, przyzwo it ość i odwagę w czasach ciemno ci. Utwór jest krzykiem niezgody na św i a t, w którym życ i e sklada s i ę z mimowolnego zadawania bólu bli ź nim, na świat wyzuty z wrażliwości, wspólczucia i mil ośc i. Dnta Godz. Tytuł Scena Bilety 1, Sytullc.ic rodzinne Mała Scena 28 zll1 8 zl Pietruszka Duża Scena 26 zll 12 zl Pietruszka Duża Scena 26 zll 12 zl 3-4, Jesień i zima Strych 28 zll 18 zl Pod drzwiami Duż a Scena 26 zll 16 zl Kulcka zinishmaan Duż.a Scena 26 zll16 zi 24-25, Czerwony szalik Mala Scena 28 zll 18 zl Czerwony SZlllik - premiera studencka Mala Scena 10 zl INFORMA JII O REPERTUARZE I REZERWA JA BILETÓW: Biuro Promocji i S prl.e dll ży: Icl/fax (07 t) lub w. 130 Ka a bilclowa (czynna od ponicdzialku do soboty w godz. to-t3, 14-19, w niedziele i ~w ięta t7- (9) tel w. t25 co~v. 6 Magdalena Torańska DZIKIE ŁABĘDZIE reży se ria: Wieslaw Hcjno sccnogrnfin: Jadwiga Mydlarska-Kowal muzyka: Zbigniew Piotrowski wys tępują : Elżbiela Echoust-Hejno, Jolant.~ Górnlczyk, Anna Knllllllrczyk, Ilabarn I'iclkll, Knysztof Grębski, Sławomir Przepiórka, Ml.rek Tlltko LE BALLET IMPERIAL DE RUSSIE SPEKTAKL BALETOWY wykonawcy: 8alletlmpcriał de Russie (ROSjll) w p"ogramie: Mam'ice Ravel - Bolero Diverlissements Rosyjski Balet Cesarski powstal w 1993 r., kiedy to Gedeminas Taranda, gwiazda Teatru Bolszoj zaprosi I 40 najlepszych rosyjskich tancerly clo udzialu w jubileuszu Mai Plisieckiej. Ich w ys t ę p okazal s ię sukcesem, a PIisieckaja i Taranda postanowili utworzyć balet gwiazd. Prlyją l on n azwę Bal/et Imp ~ria l, o dwoluj ąc11 s i ę do historii baletów rosyjskich. Dyrektorem artystycznym zespolu jest Gedeminas Taranda, a prezydent em honorowym i prim aba lerin ą - Maja Plisieckaja , godz Teatr Muzyczny - OperetkIl Wrocław s ka, ul. Piłsud s kiego 72 TEATR PIEŚŃ KOZŁA Teatr Pie ń Kozła zaprasza na warsztat Śpiewające Ciało, który o dbęd z i e s i ę w dniach w Ośrodku Badań Twórczości Jerlego Grotowskiego i Poszukiwlll' Teatralno - Kulturowych wc Wroclawiu, Rynek - Ratusz 27. Zajęc i a będą lrwaly 5 godz. dziennic z przerwą. Koszt: 200 zl od osoby. Ist.nieje m oż li wo~ć zarezerwowani a miejsca w schronisku lub bursie w centrull1 mi asta (ok. 30 zl za noc). Zajęcia po prow adzą Grzegorz BraI i Anna Zubrzycka, byli aktorzy Oś rodka Praktyk. Teatralnych Gardziellice, kt6rly, wraz z mlodyll1i aktorami zapraszaj ą praktyków teau'<tlnych, ml od z i eż i osoby poszukuj'lce inspiracj i teatralnej. infornlllcjc i znpisy: Oś rodek Grotowskiego, t.el Dawid Zysnarski, lei. kom c-mail:

9 t t W e a r dyrektor naczelny Robert Moskwa dyrektor artystyczny Teresa Sawlcka \t 2, ul. Kuźnicza 29a (II p.) tel , ,. w godz we rocławlu e-mali: '0' GOŚĆ k2 - TEATR KOREZ HOMlET l :t ~as!lij Szukszyn ZVC SIĘ CHCE dwl' opowiadania: Wania. a ty /li skqd, Wierzę przeklad: Zofia Glldzinianka reżyscria i adllplllcjll: Teresa Sawickn scenogrufia: Andrzej Witkowski muzyku: Wllldcrnlu' Wróblewski występuj II: Robcr t Moskwa, Bogdan Grzeszczuk, Grzegor'z Wojdon, Piolr Zalewski Spora dawka humom i g l ę boki ej refleksj i. Pierwsze opowiadanie jest historią chlopa z prowincj i, klóry postawiony przed kamerq m8 zagrać samego siebie. Dmgie to losy mlodego niedo willdczonego popa, klóry but e l ką gorzalki próbuje wyleczyć chlopa z bólll dllslj/ i przy okazji ulopi ć w ni ej swoje w'jlpliwości. Speklakl dcmaskuje o ta czaj,)cą rzeczyw i s to ść i nas samych w nią wrzuconych. Specyficz n ą aullo s fc rę tworl.y muzyka W. Wróblcwskiego wzorowana na lradycyjnych motywach rosyjskich. MC MAVAK - DOJAŻE WVĆEŃCZONVH ŻAP scenariusz i reżyseria: Teresa Sllwicka i Konrad Imiela muzyka i krcucja dżwięku : Wllldcmar Dymilr Wróblcwski i DJ ADAM' Us scenografia: Honorata Mochalska i Andrzej Uluchul chorcograliu: Monikn Moskwu wy s lępujlf 1I0nu OSlrowsku, Bogna Woinillk, M.. rlll Zięb.., Adam Cywka Mllrillsz Orężck, KOIll'ud hniclu, Tomnsz Ol'lliński, Grzcl:orz Wojdon MC MAYAK 10 minimusical, niezwykle zdcrl.cnie hip-hopu, techno i rapu z symfonicznym graniem, gdzie rytm wyznacząją blyski stroboskopów. rcżyscriu: Andrzej Ce liń ski muzyka: Jerzy Mililln wyslęljlljll: E lżbieta Okupska, Bogdan Kalns, Cezury KruszynIl, Miroslaw Ncinert, Dariusz Slach Teatr Korez jest w tej c"wili l}(xjaj I/ajpopl/lamiejs"l.Ym i I/ ajwyżej ocenianym przez fac"owców teatrem na Ślqskl/. W ciąg l/ 10 lat swojego istniel/ia koi/ sekwel/lllie budl/je swój repertl/ar i prestii: takie poprzez fakt, że potrafi mą drze bawi!! swoją widowl/ię. W., Homlecie" podglądamy teatr od strol/y kuc"ni. Spektakl c" oć komediowy w formie. opowiada o tęskl/ ocie za epoką IV której teatr byl dla swoic" twórców spmwq życia i.1l1lierr:i. Porówl/al/ie teatru, IV któ/)'m dz ialają bo "aterowie "Homleta" z teatrem Orogic" Nieobecl/Yc" - KOI/taili i Gmtowskiego wypada dmzgocąco. SpOly o pozome /ticje, twón'za impotel/cja, I/l/dziar.\ livo, piel/iężl/a sza/pal/ina, falszywa propagal/da psel/do-wydarze/lteatrall/yc", sk ladają sil! I/a oblllz malego zapyzialego rouadzal/ego lllllbicjami poi/ad miarę, p/'owil/ljol/all/ego piekielka. (...) Nie będz ie jl/t. Świqtyl/i SUI/ki. I/ie będzie LlIbolllt0l71/m i RedlIIy... Blulzie roz/ywka dla II/dzi sl/kcesl/ i CZI!. C artystycvlc/ - dodatek do z('ki Oficjall/ej. W miejscu dzialają cej scel/y powstanie wzlliesiol/y ofia,."o.(ciq Rady KI/ltllly Poml/ik 71vólt y KI/ltlll)/ Andrlcj REPERTUAR , g Gość k2 - Tcatr Korez HOMLET 24-25,27.10., g. 20_00 ŻYĆ SIĘ CHCE , g * ŻYĆSlĘC H CE , g MCMAYAK , g * cliliski MCMAYAK.. w lrakcic spcklaklu Wroclawskie Ceni nim Twórczości Dziecka organizuje opiekę nad dzicćmi (warsztaty plastyczne) dla dzieci od lat 5 Uiuro TClllru: Wroclnw ul. Klcczkllwskn 9/1, 'cljr" r'lmz,,~: 1I0GI>AN M ICHALEWSKI C-IIIIIII: KOMEDIOWE HAPPENINGI TEATRU NA BRUKU IN imprezach udzial biorą: Goryl - samotny samiec, szukający w Llumie lowarl.yszki życ ia. Jego nami ę ln o. ci to banany i kobiety. KIosZ<lrd Bongo - z Miejskiego Prl.ed s i ę biors l wa Oczyszczania Miasta Na Br"ku, ju ż w dziecil\stwie polkną l bakcylu porządku i czys lo śc i, a w życ iu codziennym bakcyla walki. ZlIwa naci czys I Ości.) i eslelyklj każd ej imprezy, profesjolullisla uzbrojony w s przę l, klóremu nie oprle siy ża d e n ś mieć, prl.eslrzega przed. wiadomym ś mi ece ni e m, bmdzeniem i zanieczyszczaniem powi c u'z~. W programie dzialal\ etiuda - pokaz walki z bmdem. Fotograf Retro - AI1ySlll Agencji FOlograficzncj Na Bruku, który za Wsze jesl w centrum wydarlcll. Mistrl Ta. my, zarodziej Kadm, Wirtuoz eluioidu. FOlograf Dusz, swoją SZluk.) przenicowuje i pl7-c wietla lud zką natul\! na wskro ~ (I-lec by można do ko ci). Clown Harmoszka - Jednoosob wa Orkiestra Symfoniczna, pod balulą Cz ł owieka Harmoszki. Potrafi zag rać wszystko i wyspać siy wszęd z i e. Chol>lin - maly czlowieczek o wielkim sercu, sz uk.tiący swojej pani. lej jednej jedynej ( naj c h ę lni ej z du ży m mieszkanicm), u klórej móglby zos Iawiać swojl) laseczky i mclonik. Przeganiany z miejsca nu miejsce prlez bezwzg l ęd n ego POlicjanla. Policjon. - Specjalna Jednosika Policji Amerykm\skiej na wielostrzalowyi11 bicyklu, w ramach pomocy S pl7..ę low ej wspiera spracowane organy pol'ząd kowe. W programie m.in. pokaz s praw ll o~ci w poslugiwuniu s i ę palk ą. Kluh Ludzi Wysokich, Skrzaty, Niedźwiedzic (billly i brunutny) i inni... (')s'ąoilejc; \}AOAN IIIV6/1...tlos'c/ ~fi\1ę'go Gn,olow!i<IE(oO 'O- lal "'''oct",,,,. "YNE/<- MTu!1 U I I'ol,v!cl"''''" IfĄIĄĄlNC - /l:ull'u/loiivyc\-\ Tr"F..x(.tf)313IUt Ci! InolI ' grot c.e nt e r O rnlkroz. e. t.wro c. pl TEATR A PSYCHOLOGIA - sympozjum, , godz prof. Zbigniew O siński, wprowadzenie do ympozjum: Psychologia IV Teatrze LlIboratol7um. Kilka uwag dyletanta. prof. Dav id Read Johnson, dyreklor The!nstilules for Ihe Ans in Psychotherapy w Nowym Jorku - Oddzialywa/lie Jerzego Grotowskiego /la metody psychoterapeut)'czne. dr Irena Lewkowicz. Katedra Teorii Lileratury, Teatm i Filmu UniwersytelU Łód zk i ego - O progra/llie badawczym i se/llinariach "Terapia i teatr " odbywajqcych się od kilku lat w Łodzi , godz. JO.OO - Prezenlacja Programu Inlcgracyjnego Akademii Tealralnej z Pragi: speklakl i pokaz pracy zespolu pod kierunkiem dr Jany Pilalovej Rozmowa prowadzona przez prof. Józefa Ke l erę i Jany Pil ś tovą. ProglTl/llI/ltegrac)U/ly jesl eksperymenlalnyi11 projeklem edukacyjnym zainicjowanym pl'zez Janę Piialową w Akademii Teatralnej w Pradze. Z zal07..enia l ą zy w sobie róż ne dyscypliny leatralne: aktorsiwo, reżyserię, scc nografię, kierowniclwo lilerackie itd. a l akże wiedzę praklyczną i t eoretyczną. Po roku próbl/ego islnienia zos lał w roku akademickim 1999/2000 w l ączony do regularnego loku sludiów. Razcm z Pmgramem IlIIegracyjnylll przy praskiej Akademii Tealra lnej powolano Wydzial Antropologii TeaLm. " Pmgramll/tegracyj/ly".~k ie rowa /ly jest nie tylko do stlldelllów szkoly teatm/ /lej ale także do osób i/lnych- II//lych fi"l.ycznie. /la rodowo. ciowo, socjalnie (upo'(ledzonych pochodzeniem. IItmtq bliskich. woj/lą. ide lllyfikagją.i'l'ks lła lll ą itp.). którzy IIczq się przekszta lca ć wlasne k/yzysy IV i/llpllls)' rozwoju - dla siebie i i/lnych. To zawsze bylo ziamemteatru. Jana Pilalova Prezentacja Sceny Plastycznej KUL z lublina, Scenę Plastyczmj KUL zaloży l Le 7-ck Mąd z ik w 1969 r. Od lego czasu zrealizowal pięlna~cie premier (m.in. Ecee homo Wieczerza 1972, Ikar 1974, Zielnik 1978, Brzeg 1983, Wmta 1989, Szczellilla 1994, Kir 1997). Jego teatr brai udzial w ponad 50. miydzynarodowych festiwalach, wielokrolnie przywożąc nagrody i wy różnie ni a. Wspomnijmy tylko o Nagrodzie Krylyków za Wilgo!! na Międzyna rodowym Fes li wał u Tcatrów Eksperymenlalnych w Kairzc, nagrodzie za reżyseri y, sce n ografię i l ecimik ę t eatral n ą za Zielnik na festiwalu leatralnym w Japonii, Nagrodzie Specjalnej na Mi ędzy n arodowy m Festiwalu Tealmlnym w USA, wyróżnienie na Świalowej Wyslawie cenografii Pmskie Quadliel//lale w Prad7..e. Leszek Mąd z ik 10 wybilna po s i ać polskiego i ~w iatow ego leatm. Byl autorem wielu scenografii w lealrac11 polskich, pol1ugalskich, francuskich i niemieckich. Prowadzii zaj ęc i a ze sludenlami na zaproszenie uniwersytelów i szkól 1II1yslycznych m. in. w Helsinkach. Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco. Bonn. Hamburgu. Lyonie, Pradze, Buffalo, Rennes, Dublinie, Rydze. Za granici) jego nazwisko jesl wymieniliile obok najwybitniejszych Iwórców niekonwencjonalnego leatru w Polsce - Grotowskiego. Kanlora i Szajny. Slw~rzyl bowiem tealr w pelni oryginalny o niepowtarzalnej jedno. ci slylislycznej. Zycie i gmiej'ć, 10 na co jesle. my nieuchronnie skazani. SIl obsesyjnymi lemalami artysly, przedslawionymi w fascy nuj 1łcej formie. We Wroclawi u Scena Plaslyczna KUL zaprezenluje dwa spektakle w Iym jeden premierowy. O rociek Grolowskiego chcialby w len sposób zape lni ć luk\! jaka powsi ala na skutek wieloletniej ni eobec no ~c i leatnl Leszka M'ldzika we Wroclawiu , godz i 20.00, Scena na Świebodzkim - Speklakl Wrota , ~odz. 19,00 Spotkanie autorskie z Lcszkiem M ąd zikie m - sala O~rod ka Grolowskiego , godz i 20.00, Scena na Świebodzkim - Spektakl CalIIn TEATR 3 KRZESŁA Teatr proponuje 45-minulowe programy poetycko-muzyczne: W s)'nkopach z i/l/ly/lli - "zyli F/)'deryk Chopin IV oczach rówie:.'/lyeh i IVlasnyc" na podstawie fragmenlów lislów Chop ina oraz wspomnicr\ ludzi lam tej epoki. Rzeczpospolita ŻAbska - czyli nie tylko bajki, ale i oflowie.l'ci o fillal/sach. imienillac". wyg lądz ie. a ża ni e, pewnym skandalu omz o prz)uaciolach wieszcza Adama Mickiewicza. Oblamki U C Z IIĆ i szczę.<c ia (na podslawie lislów do mulki, pism i liiworów poetyckich Slowackicgo). Echa Itlic liiemilknqcyc" poetów. Program poetycki w oparciu o teksty: M. Konopnickiej, J. Kasprowicza, T. Micil\skiego, K. Przerwy-Tetmajera, B. Leo miana. A. Asnyka, K. Ujejskiego, T. Lenartowicza. W. Syrokomli. W reperluarzc Teatru z n ajd uj ą s i ę rów ni eż : ZlIpolska (monodram) w wyk. J. Dobr'Zal\skiej. Paderewski (pamiyuliki Jana Ignacego Paderewskiego) w wyk. T. Kwietko-Bybnowsk iego Ja Abisag program kabaretowy w wykonaniu K. Paraszkiewicz-Pater. wykonllwcy: JOlInnn Oobn.uńskll, E l żbielll Lisows ku-kopeć, Kryslynll Pnraszkicwicz-I>utcr, TOlllasz Kwiclko-Bębnowski informucju i zul11l1winnic speklakli IcI. (071) , , fax , c-mllil: 7 COlf... ~

10 TEATR MUZYCZNY OPERETKA WROCłJAWSKA dyn'ktm' naczelny i óll'tystyczny MAItEK ROSTECI<I ul..i. l'ilsllds'<icl(u Wmd:m, Icl HO 51. 3"" "I) H" fu,.14.1 H7 21, \\ \\ \\.\\ I ud:m.plall.pl, \\ W\\.ll'utrllluz.pl Biuro Organizllcji Widowni i Obslugi Widzów, lei Kasa czynna codziennic oprócz poniedzlalków w godz w wolne soboty w godz. J , w niedzicle nn godzinę przed Ilrzcdstllwicniclll Dla dzieci i mlodzieży jazzowy musicał KSIĘGA DŻUNGLI Roman Kołakow s ki - muzykii, libretto na motywach powiegci Rudyarda Kiplinga SMUTEK BEZLUDNYCH WYSP Dead Can Dance, M. Lorenc - muzyka 1\vój obraz samego siebie nie powinien za l eżeć od otoczenia, powinien opi e rać s i ę na pierwotnie czystej naturze czlowieka i jego umyslu. Doj rzewaj ąc zatracamy ten dar krążąc wokól siebie jak planety; za l eżni od siebie, ale samotni. SamO! n o~ć różni s i ę od o amotnienia g d yż sa m o ln o ć częs to pochodzi z wyboru, a osamoljlienie dopada nas nieproszone. Ml odz i eżowy Teatr Tań ca powstal w 1994 r. przy Teatrze Muzycznym. Podstawowym za l ożeniem jego twórców jest poszukiwanie wsp6lczesnych foml tańca opartych na różn yc h technikach oraz rodkach wyrazu. Dotychczas zesp61 7..aprerentowal sze~ć premier. M"rr prowadzą i wsp6 ltwo rzą zawodowi tancerte i choreografowie Anna Krych i Jacek Gębu ra. VI:VI:VTU.L\.V , godz KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 10-12, J4.10., godz SKRZYPEK NA DACHU t:~~ , godz Q, MAŁY ~ CZARODZIEJSKJ FLET Iii , godz ~ KSIĘGA BAJEK , godz L1VE , godz SMUTEK BEZLUDNYCH WYSP... ~ [ Mlodzieżowy Teatr Tańca ~ O., godz E BĘDZIE LEPIEn! - rewia ~ , godz KSIĘGA DŻUNGLI Szcptycku, E. Khlll iccka, M. Szydlo SKRZYPEK NA DACHU Jerry Bock - muzyka; Joseph Stcin - libretto Sheldon Harnick - teksty piosenek Leopold Kozłow s ki - kicrownictwo muzyczne Jan Szurmicj - reżyseria, inscenizacja i choreografia Wojciech Jankowiak - scenografia, Marta Hubkll - kostiumy KSIĘŻNICZKA CZARDASZA Emmerich Kalman - muzyka Leo Stein, B ć la Jcnbach - Iibrctto, JCI'zy Jurnndot - przeklad Igor Przegrodzki - insccnizacjn i rcżyscri : 1 Boguslawa Orzechowska, Ałan Urbanek- kier. muz. Teresa Kuj:lwn - choreografia Malgorzata Słoniowska - scenogrllfill, kostiumy JEDYNA NIEPOWTARZALNA OKAZJA L1VE 18 - na żywo! koncert duń s kiego big-band\) prowadzenic - Zdzislllw Smcktaln Ży w a osiemnastka alias Live 18 to orkiestra utworzona w muzycznym pro t e~c i e przeciwko sztucznej, elektronicznie wzmacnianej i hala li wej muzyce. S t ąd też nazwa grupy Live 18, która ski ada s i ę z 18 muzyków. Orkiestra powstala na wzór du życ h omerykllllskich Big Bandów, które pojawialy s i ~ jak grzyby po deszczu w USA w muzycznej epoce Golden Swing Times w latach 30. mij aj ące go stulecia. Z tych czasów wyw od Zi ł siq nazwiska mistrzów takich jak: Basie. EIlington, Miller, Dorsey, czy Armstrong. Live 18 prezentuje w l aśni e a lm os ferę tych czasów i mu zykę naj w i ę kszyc h mistrzów swingu. com.! 8 PIOTR ANDERSZEWSKI I WROCŁAWSKIE NAGRODY MUZYCZNE Wydzial Kultury i Sponu UM oraz Towarzystwo im. Józefa HofmannH za prasuuą na uroczysty koncer1 z okazji Mi ~ dzymu'odowego Dnia Muzyki. Sol istl] wieczoru będ z i e Piolr Andcrszewski - znakomity polski pianista mlodego pokolcnia, na stale mi eszką j l]cy w Paryżu. Anderszews ki zyskal w kilku ostatnich latach du ży rozglos międ zy n arodowy i powszechnie uwa- 7. any jest Ul mu w i ę k szq n a d z i ej ę polskiej pianistyki. Szczególmj slawę zdobyl jako wykonawca muzyki Jana Scbastiana Bacha. Artysta zagra utwory Bacha, Beethovena i Szymanowskiego, m.in. VI Parlil ę c- moll Bacha oraz kilka mazurków Karola Szymanowskiego. B ęd z i e to wroclawski debiut wybitnego pianisty. Jego w ys t ę p u wietni uro czys to ć wręcze ni a Wroclawskich NIlgród Muzycznych, kt óre przyznane zostaly po raz pierwszy w tym roku przez Wy d z i a ł Kultury i Sportu UM. Nagrody te m aj ą b yć przyznawane corocznie z okazji Mi ęd zy n aro dowego Dnia Muzyki. O wyborze laureatów decyduje KIlpitula Nagrody, w sklad której w c h o d Ził dziennikarze muzyczni i przedstawiciele Wydzialu Kultury i Sportu , godz , OmtOlium Mnriunulll - Aula Muzyczna UWr. bilety: 25 i 15 zl do nabycia w O rodku Kultury i Sztu ki - Rynek 24 oraz przed koncertem KONCERTY MUZYKI DAWNEJ kierownictwo artystycznc: Cezllry Zych 8.10., godz , Oratorium Marianum Wykonawcy: Micacla Combcrti - skrzypce barokowe Alicc Picrot - skr.typcc barokowe orkicstra barokowa Arte dei Suonatori w programi e: Johann Sebas tian Bach - Koncert y skrzypcowe Koncert a-moll BWY 1041, Koncert E-dur BWY 1042 Koncerl d-moll na dwoje skrzypiec BWY 1043 Koncert nr g-moll BWY 1056 Rekonstrukcja koncertu 1' B WY 1056 Koncert D-dur lia troje skrzypiec BWY 1064 Rekonstrukcja koncertu -dur BWY JO., godz , Omtorium Marianum Wykonawcy: Micaela Comberti - skrzypce barokowe Alice Picrot - skl'zyijce barokowc Mark Caudle - wiołonczela.joanna Boś lak-g6miok - klawesyn w programie: Johann Sebastian Bach SOn:lla a na skrzypce solo BWY 1003 Sonara G - dur na skrzypce i basso continuo BWY 1021 Partita I h na skrzypce solo EWY 1002 Partit a 11 d nil skrzypce solo BWY 1004 Sonata C na skrzypce i basso continuo BWY 1023 MICAELA COMBERTI - skrzypce barokowe Prl:ez wiele lat byla koncertmistrzem w zespole The Ellglish ol/cer/. Obecnie koncertuje i nagrywa z Co/legium MU.\ icu//1 90. Jest czlonkiem kwa rtetu Saloll/oll Quar/e/ i wspólpracuje z triem fortepianowym Tlw Mu.l'ic Co/lec/iol/. Jest koncej'lmistr7..em zespolu SI. JOlI/es:l' BalVqlle Playe l : ~ i orkiestry Ex Ca Ihee/m, opartej o muzyków z Bir/JIil/ghall/ Syll1phol/y Orche.1 lra. Częs to prowadzi g o ~c inni e orkiestry w kraju i za g rani cą. Zajmuje s i ę rów ni eż d z i ~ laln o c i ą ped agog i cz n ą. ALICE pmrot - skrlypcc barokowe Laureatka dwóch mi ęd zy n a rodow yc h konkursów muzyki kameralnej. W 1988 r. zostala czlonkiem zespoi u Le.I MII.I'iciells du Loul/re (Marc Minkowski) i przez wiele lat byla koncertmis trzy ni ą tego zespolu. Zapraszano ją t akże do wspólpracy przez inne zespoly. Jest s t a l ą p artn e rką Martina Gestera w repertuarze kameralnym. Na swoim koncie ma b oga t ą d ys k og ra li ę. ORKIESTRA BAROKOWA ARTE DEf SUONATORl Arte dei Suonatori czyli szluka wspólbrzli/ienia/w.11jólgral/ia to historyczna nazwa cechu instrumentalistów i s tni ejącego w Wenecj i od XIV do XV III w. i sk upi aj ąceg o najznakomitszych muzyków mi asta. Do tej. tradycji ArIe dei Suol/atori stara s i ę n aw i ązy w ać za praszaj ąc do wspólpracy najlepszych muzyków europejskich. organizator: Agcncjn AI tyslycznll Guido ~ wspólorgllnizlltorzy: Wydzilll Kultury i Sportu UM. Thc British Council, Oś rodek Kultury i Sztuki inl'o: , bilety: 20 zł do nllbycill w SIllonie Muzycznym Bemolika - Rynck 49 i OKiS-ie - Rynck-Rlltusz 24 ':;""

11 ul. Marszałka J. Pltsudsklego 19, tel do 03 www. fllharmonla.an.pl. dyrektor naczelny I artystyczny MAREK PłJAROWSKI 1.1 O., godz MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI dyrygent: Marek Pijurowski solista: Krzysztof Jakowicz - skrzypce Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego w programie: Przed follmee do Hiszpanii J. EIsner - Uwertura do opery" Leszek Bia/y" F. Mendcłssohn - Ko//cert skrzypcowy c-li/oli op. 64 L. van Beethoven - V Syll/Jo//ia c-li/oli op. 67 bilety: 30 i 25 zl 6.10., godz dyrygent: Marek Pijarowski solista: Marek Bartkiewicz -!let Orkiestra Fi lharmonii im. W. Lutoslawskiego w programie: Przed tollmee do Hiszpanii A.E.M. Gretry - Ko//cert C-dl/r //a flet i orkiestrę sll/yczkową h. W. Gluck - Uwertl/ra do opel)'.. /jige//ia w AI//idzie " J. Mouquet - Ltlflllle de Pa// op. 15 na fl et i orkiestry A. Dworzak - VIII Syll/Jo//ia G-dllr op. 88 biłety: 25 i 20 zl U.I0., godz i FILHARMONIA DLA MŁODYCH dyrygent: Marek Pijllrowski solista: Maksymilian Grzesiak - skrzypce Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego koncerty prowadzi E l żbieta Szomatlska w programie: S. Moniuszko - Bajka F. Mendelssohn - Ko//cert skrzypcowy ('- 11/011 op. 64 cz. I L. van Beethoven - V Syll/Jo//ia c-li/oli op. 67 bilety: 10 zl , godz dyrygent: Józef Wiłkomirski solista: Stefan Tarara - skrzypce Orkiestra Fi lharmonii Sudeckiej w Walbrzychu w programie: E. habrier - Napsoc/ia " E,vpa//C/ " E. Lulo - Sy/llJo//ia hiszpllllska op. 21 na skrzypce i orkie s trę. Debussy - Popo/I/d//ie Jal///a, M. Ravel - Bo/em bilety: 30 i 25 zl , godz PAMIĘCI ARTSVrÓW WRO LAWIA I czę~ć Chór Synagogi Pod Bialym Bocianem we Wroclawiu dyrygent: Stanislaw Rynurczyk soli. ci: Piotr Bunzler - tenor Agnieszka Ostapowicz-Rybarczyk - skrzypce Andrzej Garbarek - organy w programie: IZKOR - i.alobne pic. ni synagogalne II cz~ść Zespól Kameralny Cerkwi Prawoslawnej św. św. yry la i Metodego wc Wroclawiu Oktoicil dyrygent - ks. Grzegorz cbulski solista - Jan Kierdelcwicz - bas w programie: PANICHIDA - requiem prawosławne bilcty: 25 i 20 zl KRZYSZTOF JAKOWICZ Jeden z m~wybitniejszych polskich skrlypków, liceum muzyczne ukoj\czyl w Wrocła wiu. Późnicj studiowul pod kierunkiem takich mistrzów jak prof. T. WrOJ\ski, J. Gingold, J. Starker Szeryng, Jest laureatcm wiciu nagród krajowych i zagranicznych (m.in. nagrody specjalnej, ufundo Wanej prlez Ilenryka r..crynga, nagrody Olji!J/.vza za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora mi Wars ZClll'skiej Jesielli oraz nagrody krytyków francuskich I.a nagraną plyty I. t ymże utworem). OżywioJUI dzialalność koncertow lł lączy z pracl] peclagogiczj1li, jest profesorem AM w Warszawie. Koncertuje niemal w calej Europie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii. USA, Kanadzie. Wyslypowalm.in. z tak renomowanymi zespolami jak: Filharmonia ł zrae l ska, Wicller y/llpllolliker, Ba/llberger Sy/IJp/lli11iker, E//g/i.l'h Cha/llber On'hestm, orkiestry w Madrycie, Barcelonie, Dreźnie, Bordeaux, Scollish SY/IIpholIy. I rowadzi kursy mistrzowskie w Francji, Austrii i Japonii. koncerł 1.10., godz Studiowal g~ na!lecie wc Wroclawiu i Bratyslawie. Od 1974 r. byl kolejno I flecisili w orkiestrze Opery Wroclawskiej, Polskiej Orkiestrze Kameralnej w Warsr.Hwie, orkiestrze FilhamlOnii Wroclawskiej. Do 1982 r. adiunkt w AM wc Wroclawiu. Za loży l Wroclawskll Orkiestry Kameralną Leopo/di/IJ/lIJ. W 1982 r. wyemigrowal z Polski. Prowadzil klasę fletu w ol/ege of Music w Leeds (Anglia), od 1983 r. dzialal w Niemczech, w Orkiestrze Miejskiej miasta Hegen, następnie w OrkiestJ7..c Symfonicznej w Bochum, a od 1986 do 1995 r. w Fi lhannonii Kilońskiej. Prowadzi klasy fletu i sekcję instl1lment w orkiestrowych w szkole muzycznej w Hamburgu-Norderstcdl. koncert 6.10., godz Urodził się w 1986 r. Naukę gry na skrzypcach rozpoczll1 w wicku 7 lat u Mulgor/.Hty Żak. Od 1996 r. ucq się w Ogólnoksztalcl]cej Szkole Muzycznej I i II SI. im. K. Szymanowskiego wc Wroclawiu u Aleksandry Bogdan. Od 1999 r. ksztalci się pod kienljlkiem Tomasza Stockiego. Osiągni.,: cia konkursowe: III miejsce w Konkursie Zespolów Kameralnych w Byslrzycy Klodzkiej r. (Kwartet), II miejsce w XXJV Konkursie Bac/lOwskim im. S. Hajzera w Zielonej GórL:e r., Laureat Pr/..csluchania Regionalncgo Uczniów Klas krzypiec Szkól Muzycznych I SI. we Wroclawiu r., Wyróżnienie na Ogólnopolskim Przesluchaniu Uczniów klas Skrzypiec Szkól Muzycznych I SI.. w Olsztynie r., III miejsce w Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym w Poznaniu r. koncerty , godz i COlf.!.l UkOl\czyl wydzial wokalnoaktorski AM im. F. Chopina w Warszawie, w klasie piewu pror. Kazimier/.H Pustelaka. W dor bku artystycznym posiada partie opcrowe, oratoryjne i estradowe. Wystypowal m.in. w Warszawskiej Operze Kameralnej, w TeaLrze Muzycznym RO/lla w Warszawie, w teau'ach muzycznych w Niemczech. Wspólpracuje z Zespolem Muzyki Cerkiewnej przy Warszawskiej Operze Kameralnej i z Filhwllloniq im. R. Traugutta. Koncertuje z Zespolcm Muzyki Cerkiewnej Oktoich. Uczestniczyl w kur ach wokalnych w Warszawie i Dusznikach Zdroju. Otrzymal dyplom mistrzowski od F. Spizera - profesora i dziekana AM w Wiedniu. koncert , godz STANISŁAW MICHAŁ RYBARCZYK dyrygenckie odbyl w Poznaniu i Wroclawiu. Ponadto studiował grę na organach, a na UW - lilologi~ polskll. W latach dyrygent Opery Wroclawskiej, od 1992 do 1994 r. także kierownik jej chól1l. W latach kierownik artystyczny i dyrygent Kameralnego Chól1l Myskiego Ca//ti/e//a. Od 1989 do 1991 r. dyrektor i kierownik ajtystyczny Zespolu Kameralnego PR i TV we Wrocławiu. W latach prowadzi I hór Kameralny Filhanllonii Wroclawskiej. Prowadzi Orkiestrę Symfoniczną i Kameralm} wroclawskiego Liceum Muzycznego. Od 1996 r. kie J1Ije Chórem Synagogi Pod Bialym Bocianem. konccrt , godz Powstal w kwietniu 1996 r. z inicjatywy wrocławskiego dyrygenin Stanislawa Ryburczyka oraz studenlów i absolwentów Akademii Muzycznej wc Wrocławiu, ~I także dzięki przychylno ci Zarzljdu Gminy Wyznaniowej Zydowskiej we Wrocławiu. Koncert inauguracyjny ch6j11 odbyl się w C7.eJWCU 1996 r. w CentJ1lm Edukacyjnym GWZ i zostal przychylnie prl yjj,!ty przez licznie lcbranll publiczno ć. hór wy s tępowal w wielu miastach Polski i Niemiec. Jest jedynym chórem synagogalnym w Polscc. Śpiewa utwory kompozytorów żydowskich. glównie muzykę synagogalną. Popularyzuje pic ni wybitnego wroclawskiego kantora Moritza Deutscha, wykladowcy wroclawskiego eminarium Rabinackiego, kt ry śpiewal wraz z chórem w Synagodze Pod Bialym Bocianem w latach koncert , godz ZESPÓŁ KAMERALNY CERKWI PRAWOSŁAWNEJ ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO OKTOICH Powstal we wrlcśniu 1991 r. Byl pierwszym w Polsce koncej1ujl]cym chórem myskim dzialajllcym w erkwi. Podstawl] powolania i dzialalno ~ci chój1i jest p,.!:okazywanie i kontynuacja wielowiekowej tradycji i skarbnicy śpiewu cerkiewnego obe nego w kulturze wszystkich Slowian i nic tylko. Oktoich czynnie uczeslniczy w życiu liturgicznym crkwi Prawoslawnej w Polsce, C7..cgO wyrazem byl uczcstnictwo zespoi u w uroczystościach l Papieżem Janem Pawlcm II, Patriarchą Konstantynopola Bmtlomiejem I. Patriarchą Moskwy i calej Rusi Aleksym II. Od stycznia 1999 r. Oktoich jest także chórem Prawoslawnego Ordynariatu WP przy Ś lą skim Okrygu Wojskowym. Wielokrotnie występowa I w renomowanych miejscach koncerlowych Polski i Europy. Jest laureatem prestiżowych nagród muzycznych. koncert , godz

12 III Międzynarodowy Festiwal Gitarowy ~ o co. GITARA+ - co października 2000 r. Dyrektor organizacyjny Jan Schneider Dyrektor artystyczny Krzysztof Pełech ~... jesienne wariacje... smaków i barw komponowane przez naturr oraz... Szefa K"c1ln, z Hotelu rk Plaza Restauracja PANORAMA czy""a codzie""ie od do oferuje: finezyj"e dania kuchni polskiej i francuskiej wyborne ciasta i desery pelen romantyki widok na zlotq jesie/l odrzańskich wysp w godz Business Luncl, w cenie 25 zl Orga"izujemy konferencje oraz imprezy okolicznościowe SI RIHC INII IAPRAS/AMYI ul. Drobnera II-B, Wrocław tel. (071) , fax Dnia 10 paidziernikh br. w Hotelu Park Plaza odbędzie sir,: impreza zamknięta pl. KALIMERA HELLADA Zaproszeni go~cie będą mi ę li okazję przenieść się w odlegle czasy starożytnej Grecji, przejść s i ę grecką uli czką oraz przy dźwiękach muzyki zespolu Ol.feusz i grupy folklorystycznej As/eria delektować się specjalami greckiej kuchni września br. również w Hotelu Park Plaza mial miejsce ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI. Podczas imprezy zaproszeni go~cie mięli okazję poznać urocze zakątki Wrocławia i Dolnego Ś l ąska. W programie wycieczek znalazly się : Henryków, Kamieniec Z'lbkowicki, Wambierzyce, Czermna, Lubiąż, Krzeszów, Szklarska Poręba oraz wiele innych pięknych i ciekawych miejsc, które są wizytówką naszego regionu. Trzecia edycja Międ zy narodow ego Festiwalu Gitarowego GilGrCI+ będ z i e w yjątkow y m wydarzeniem artystycznym. Okoli cz no ~c ią s7..czegó ln ą, dodaj ącą splendoru, jest jubileusz roku 2000, który otacza aureolą od więtno~ci wszystkie tow arzyszące mu twóreze dzialania. Oferta programowa tegorocznej Gilwy+ z pewno~ci'l sprosta nadzwyczajnym oczekiwaniom milenijnej publiczno ci. Każdy z zaplanowanych koncertów, repreze ntują c odrębny styl i rodzaj muzycznej ekspresji będzie n o~ni kiem innych emocji i w rażcń artystycznych. Obok klasycznej muzyki gitarowej uslyszymy ogniste nanlenco, niepowtarzalny w swej improwizacji jazz oraz niosący radosl1<l pochwa lę życ i a folklor latynoamerykarlsk;. Dzida kompozytorów wspólczesnych publi czn o~ć będzie mogla s konfrontować z dokonaniami twórców doby renesansu, baroku i romantyzmu. Bez wątpienia alutem wroclawskiego festiwalu jest wla nie róźnorodno ć artystycznych prezentacji, d z i ę ki której każdy koncertowy wieczór stanie s ię oryginalnym misterium muzycznym odnajdującym sobie tylko wla ciwą drogę ku ludzkiej wrażliwo ci. Poza wykonawstwem muzyki róż nyc h epok i gatunków wszec h s tro nno ~ć gitary przejawia s i ę także w moż liwo c i swobodnego lączc ni a jej cieplych, szlachetnych tonów z brl.mieniami innych instnllnentów. PrezeJ1lowanie takich 7..cs taw i e ń jest ide ą przy~w i ecającą festiwalowi od chwili jego narodzin. Konsekwentna realizacja tej idei znajduje wyraziste odzwierciedlen ie także w programie GitOlY Uslyszy my więc gitany + gitarę, gi tar«+ kwar1et smyczkowy, g itarę + fortepian, g itarę + klarnet, g itarę + glos oraz orkiestrę g itarow ą! Podkre 1 ając z róż ni cowan i e stylistyczne programu festiwalu nie wolno pominąć wspólnego dla wszystkich koncertów walolll - jest nim najwyższa klasa wykonawców. Wszyscy arty~ci zaproszeni do uclzialu w Gitarze to wybitne indyw idualno ~c i ~w ial a muzyki. Siła ich <u1ystycznych osobowo~ci w pol ącze niu z wirtuozeri,) technik wykonawczych z,1pew ni ą wroclawskiej publiczno ci so lidn ą d awkę niezapomnianych przeżyć estetycznych. Przedmiotem s7..czególnej satysfakcji organizatorów GilOIY+ jest powstanie z ich inicjatywy nowych kompozycji na g itarę i orkiestrę - zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Swą premierę w ramach wroclawskiego festiwalu mialy dotychczas: Partita COllcerIClllte de Wratislavia Bartlomieja Bud zy ń s ki ego (1998) i La/iII Images /O Wrocław Jorge Morela (1999). W programie tegorocznej Gita Iy+ znajdzie s i ę, powstaly specjalnie na zamówienie organi711torów imprezy, zupelnie nowy utwór wybitnego polskiego kompozytora i skrqpka jazzowego - KrL.Csimira Dębskiego. Międ zy narod owy Festiwal Gitarowy Gitaltl+ dzięki sukcesom ubieglych edycji zas łu g uj e d z i ~ na miano jednej z naj poważniejszych imprez muzycznych w Polsce. Będąc trwalym elementem życ i a kullllralnego Wroclawia przyczynia s i ę do kreowania wizenll1ku stolicy Dolnego Ś I ~lska jako miasta, którego mi esz k ań cy k oc luu ą sztukę i potrafią d oce ni ć jej znaczenie dla egzystencji czlowieka. GITARA+ GITARA+ GITARA+ GITARA+ GITARA+ GITARA+ GITARA+ GITARA+ GITARA+ GITARA , godz. J9.00, Ratusz - Sala Wielka MUZYKA KAMERALNA KONCERT INAUGURA YJNY Zjcdnoczeni arty ci Wroclawia: Robert Horn a, Jarema Kli ch, Marek Napiórkowski, Robert Kurdybacha - cond. Wroclaw Guitar Orchestra , godz , Art Hotel POKAZ VIDEO - Zbigniew Dubiclla godz , Art Hotel KURSY MISTRZOWSKIE Sofia & Ivo Kaltchev (Bulgaria) godz , Teatr Polski KONCERT MUZYK ł FLAMEN O Gerardo Nunez Trio (Hiszpania) , godz. J7.00, Akademia Mu zyczna RECITAL GITAROWY - Łukasz Kuropaczewski godz , Klub Firlej, ul. Grabi szy liska 56 ART TRIO OP CR IMEA - Enver Izmailov Trio , godz , Akademia Muzyczna RECITAL GITAROWY - Marcin Dylla godz , Ratusz - Sala Wielka KONCERT MUZYKI POLSKIEJ Aleksandra Kurzak, Jarema Kli ch , godz. J6.00, Akademia Muzyczna KONCERT MUZYK I KAMERALNEJ Mikhail Leontchik, Aleksei Stepantsov ( Białoru ) godz , Ratusz - Sala Wielka ŚWIATOWA PRAPREMIERA MILLENNIUM 2000 koncert na duet gitarowy i kwartet smyczkowy 0"0 Kaltchev (Bulgaria), Grupa Mo Carla, KrL.csimir Dęb s ki informacje: Jon Schneider, tel l266, fa x (071 ) Krzysztof Pclcch, teljfux (071 ) GO,Iel Koncerty opatrzone tytulem Zrzeszelli Arlyki Wrocławia towarzyszą festiwalowi od jego pierwszej edycji. Ich mi sją jest prezentowanie umi eję tno ~ci i promowanie gitarzystów zw iąza n ych ze ~rodowi skiem muzycznym Wroclawia. Warto podkrc li ć, że stolica Dolncgo Śl!lska to bodaj l1lusilniejszy ośrodek szkolnictwa gitarowego w Polsce. Gitarl.y~c i - absolwenci wroc ławs kich szkól muzycznych bryluj'lnu krajowych i zagranicznych estradach znakomitym opanowaniem instnllnentalnego rzemiosla, a go cinne podwoje Akadcmii Muzycznej im. Karola Lipillskiego są rokrocznie obleganc przez najzdolniejszych adeptów gitary z calego kraju. Tegoroczny koncert Zrzeszollych Artystów Wroclawia u świetnią swym udzialem m.in.: Robert Homa - wybitny gitarzysta, absolwent wroclawskiej uczelni, zamieszkaly na stale w Holandii i tam robi<jcy dynami cz ną karicrę es tradową, oraz Malgorl.aLa Kogut znakomita skrzypaczka i utalentowana woka listka jaz7..0wa wystlj:puj'lca częs t o z lowartyszeniem gitary klasycznej. Punktem ku lminacyjnym wieczoru będzie z pew n o c i ą wys t ęp Wroclawskicj Orkiesu)' Gitarowej pod batutą zdolnego dyrygenta i wirtuoza klarnetu - Jana Jakuba Bokun!!. COlll~ 10

13 f~ Muzyka dla Milionów października VII Międzynarodowy Festiwal Muzyld Wiedeńsldej od Lannera do Stoi za - Po raz siódmy już, jesienny Wro cław w paidziemiku ro<jaini muzyka wiedellska, której słychać będziemy w Ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedellskiej Od Lannera do Stolza. Festiwal odbywa się pod hasłem Muzyka dla Milionów. Do kogo konkretnie adresuje Pan tę muzykę? - pytamy dyrektora artystycznego Festiwalu Jana Ślęka. - Do wszystkich. ~1łodych i dojrzał ych. Wytrawnych melomanów, studentów, uczniów szkół rednich i podstawowych. Dla jednych b\)dzie ona wytchnieniem po c ię żk i ej pracy, dla drugich pomostem do muzyki powa ż nej. zęs to muzyk\! wiedcllską nazywa s i ę mu zy k ą.{rodka. Bo jest pi ę kna, melodyjna, uspokaja i wycisza. Nie wymaga specjalistycznego wyksztalcenia muzycznego. nie rozdraż nia, jak muzyka s łu c han a prlez mł o d e pokoleni a, i nie powoduje agresji. Dlatego w ł aśni e jest kochana prlez miliony. - Co w tym roku zaproponuje Pan wielbicielom tej muzyki? - Wzorem lat ubieg ł yc h chcemy. aby ta muzyka d o t a rł a do sluchaczy w wykonaniu najlepszych zespołów i renomowanych solistów. Choć w programie dominuje muzyka wied e ń s ki c h mistrzów, a wi\)c walce. arie operetkowe i pid ni, zaprezentujemy t eż szlagiery muzyki popularnej. 0 - jak mam nad z i ej ę - dodatkowo wpły nie na atrakcyjno ć Festiwalu. - Czy w takim razie Dyrektor tak melodyjnego i rozta/1czo1lego Festiwalu ma problemy, które mu zakłócajq rytm pracy przygotowawczej? 18.tO., l:odz Aula Lcopoldinum Koncert nadzwy(:zajny: Młode lhlcnty w holdzie Robertowi Stolzowi Koncert pod patronatem Rektora Uniwersyt.etu Wrocł awskiego z okazji jubileuszu 300-lecia powstania Uniwersytetu Wrocław skiego występują : mlodzi soli. ci z Wro c ławia, Drezna, Hannoweru, Lipska, Monachium, Wiedni a, Augsburga, Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa dyrygent: Milos Krejci prowadzenie koncertu : E ł ż bi e ta Szomańska, Wojciech Dzieduszycki , godz Sa ła Wielka Ratusza Koncert Wieczór cesarsko-królewski występują: Zespól instrumentalny - Wę g ry, trzej narratorzy: Polska - Węg ry - zechy Kraków - Praga - Budape. zt , godz. J9.00 Oratorium Marianum Koncert Kaprys wiederiski wystąpi: Zespól Ricordallza z ud z iał e m mł o dy c h so listów pod kierownictwem Wiktora Kuzniecowa - Wrocław soli ci: Julita Smol e ń, Wiktor Kuzniecow prowadzenie koncertu: Janusz Mencel 21.1 O., godz. ts.oo Filharmonia Wrocławska Koncert Galowy Mecenat nad Koncertem objęła Firma Jmpel SA z okazji lo-lecia d z i a ł a lno c i Firmy występuj'l: in s trum e ntali śc i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Spirituals Singer.!' Band, Mistrz i uczerl Wiktor Kuzniecow i Robert Buchara, solistka Zdel1ll Kloubova - sopran dyrygent : Jan Ś l ę k prowadzenie koncel1u: Henryk Teichert - Tak i to bardzo przyziemne. Nie dysponujemy jako Festiwal dostatecznymi ~ rodkami finansowymi, które pozwolił yby nam n a d ać tej imprezie al1ystycznej odpowiedni ro zg ł os. Jednak d z i ęk i sponsorom jeste. my spokojni, że nasze , godz. ts.oo zaproszenie dotrze do wszystkich, któ- Klub Muzyki i Literatury rly koc h ają mu zy kę wiedellską. Wspomnienia o Robercie Sto/zu rozmuwiulu E l żb i c l lł SZOJl1uIIsku prowadzenie: E l ż bieta Szomatlska , informncjc: Ilihlioteka AuSl";lIckn IJrzy Uniwersytecie Wroclawskim pl. Uniwersytecki I, lei , c-mali: z wakacyjnych wo ZAPRASZAMY ul św. Marii Magdałeny 2, Wrodaw REZERWACJA I INFORMACJA: tel (071) , fu. (071) Organizujemy bankiety i impretj' okolicznościowe

14 KONCERT ZESPOŁU KAMERALNEGO MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY NADRENII-PALATYNATU w programie: W. A. Mozart - Kwil/tet /la klarnet, dwoje skrzypiec, a lt6wkę i w io lo l/ cze lę A-dur KV 58 1 solista: Friederike Roth - klarnet A. Vi valdi - Cztery PO/y RakII (Wiosna, Lato, l esie/l, Zima) solista: Angelo Bard Orkiestra zalo żon a zostala w 1973 r. Stala si\! j edn ą z najlepszych tego rodzaju orkiestr w Niemczech. W ramach Orkiestry istniej e kilka róż n yc h zespolów kameralnych, d ę tyc h oraz smyczkowych, których koncerty cieszą si\! du żym uznaniem i powodzeniem. Liczne nagrania radiowe i telewizyjne, 7 plyt dlugogrającyc h, j ak rów ni eż 5 plyt kompaktowych dokum e ntuj ą poziom artystyczny Orkiestry. W pat..dzierniku 1999 r. Orkiestra Mlod z i eżowa Nadrenii-Palatynatu odbyla tourn ćc koncertowe po poludniowej Polsce (Opole, Katowice, Nysa, Wroclaw). W ~r6d mlodych muzyków kon ce rtuj ącyc h we Wrocławiu znajduje s i ę troje polskich uczniów Pa ń stwowej Szkoly Muzycznej /I stopni a w Opolu , godz Colegium Marianum organizliiorzy: Niemieckie TowarzysIwo Kulturalno-Spoleczne oraz Biuro Obchodów Millennium Wroclawia DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY EWA MICHNIK Biuro Promocji I Organizacji Widowni ul. Mazowiecka 17 tel , kasa obok gmachu Opery do l noś l ąska ul. Świdnicka 35, tel , PAŹDZIERNIK 7.10., godz G. Verdi - FALSTAFF Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul. Wystawowa I 11.1 O., godz Pawłowski - KRÓLEWNA ŚNIEŻKA Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul. Wysulwowa l , godz B. Pawłowski - KRÓLEWNA ŚNIEŻKA Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul. Wystllwown l Zespól Opery przebywa nn tourn~c w Niemczech - FALSTAFF , godz L. Minkus - PAQUITA J. S. Bnch, T. Albinoni - NOSTALGIA A. Pinzzolln - TANGOS Wytwórnin Filmów Fabularnych, ul. Wysulwowa l , godz. JJ.OO L. Minkus - PAQUITA J. S. Bach, T. Albinoni - NOSTALGIA A. Piazzolla - TANGOS Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul. Wystawown l , godz W. A. Mozart- CZARODZIEJSKI FLET Wytwórnia Filmów Fabulnrnych, ul. Wystawowa 1 Dyrekcju zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. hilety: Knsn przy hudynku Ollcry, tel Sulon Muzyczny Bemolika, Rynck 49 Uiuro Obslugl Widzów, ul. Mazowiecka 17 tel , fax ~ Baśń o Smoku Strachocie Teatr Lalek pl. Teatralny 4 15" Mayday Scena Kameralna ul. Świdnicka Międzynarodowy Dzień Muzyki Filharmonia ul. J. Piłsudski e go Sen nocy letniej Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12 20' Recital Anny MarII Jopek ODA Firlej ul. Grabiszyńska 56.. ~ PONIEDZIAŁEK 17' Noce Cabirii Wieczór kuglarzy.. ~ WTOREK Baśń o Smoku Strachocle Teatr Lalek pl. Teatralny Pietruszka Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza 12 17' Noce Cabirii Jesień i zima Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Piotr Anderszewski Oratorium Marianum Sztuka Scena Kameralna ul. Świdnicka Wieczór kuglarzy.. ~ ŚRODA Baśń o Smoku Strachocle Teatr Lalek pl. Teatralny Pietruszka Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Przygody Tomka Sawyera Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Zebranie modzleży Klubu 1212 Teatr Polski ul. G. Zapolskiej 3 17'" Noce Cabirii 18' Księżniczka czardasza Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego 72 KONCERTY JUBILEUSZOWE 15-LECIA COLLEGIO Dl MUSICA SACRA , godz Muzyka XVII w , godz Bononcini Stabat Mater KOI/certy Czwartkowe w Ratu szu Zespól powstal w listopadzie 1985 r. z inicj atywy studentów i absolwentów Akademii Muzycznej we Wro cł aw iu. Kierownikiem artystycznym od p oczą tku istnienia zespoi u j est Andrzej Kosendiak. Szczególnym polem za inte resow a ń Col/egio di M/lsica Sacra są programy zaw i e rają ce kompozycj e pochodz'jce z kolekcji siarodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu. Ich prezentowanie slalo s i ę w ostatnim czasie j ednym z glównych za d a ń zespolu. W repertuarze zespolu znaj duje s i ę kilka n a~c i e programów koncertowych - monograficznych, przekrojowych z wi ąza n yc h z róż n y mi okre. ami roku liturgicznego, a także okoliczno ciowych. zlonkowie zespolu są w s p ó l zalo ~yc i e lami i pedagogami pierwszego w Polsce kierunku ksztalc,jcego w zakresie piewu h!sl'orycznego i gry na dawnych instrumentach, jaki powstal w Pań stwowej Szkole Muzycznej /I stopnia we Wrocł a wiu. informacje: Atrakcyjny pozna panią... Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka Jesień i zima Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza Chór Katedralny Mainzer Domchor Katedra św. Marii Magdaleny ul. Szewska Wieczór kuglarzy.~ CZWARTEK Baśń o Smoku Strachocie Teatr Lalek pl. Teatralny Pietruszka Teatr Wspólczesny ul. Rze ź nicza Przygody Tomka Sawyera Teatr Polski ul. G. Zapolskiej 3 17' Noce Cablrli Księżniczka czardasza Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Sytuacje rodzinne Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza Sztuka Scena Kameralna ul. Świdnicka Wieczór kuglarzy 20' Koncert zespołu W.A.R.N. Samo Życie - Palacyk ul. Kościuszki 34.. ~ PIĄTEK Baśń o Smoku Strachocie Teatr Lalek pl. Teatralny Pietruszka Teatr Wspólczesny ul. Rze ź nic z a 12 17' Noce Cablrii 18' Księżniczka czardasza Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Koncert symfoniczny Filharmonia ul. J. Piłsudskiego Prezydentkl Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Sytuacje rodzinne Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza Sztuka Scena Kameralna ul. Świdnicka Wieczór kuglarzy Wrocł a w s ki hór hl o pi ęcy PI/eli COl/co/lGll/tes pod d y re k cj ą Roberta Wajlerll d z i a l aj ący m przy S Impart zaprasza na KONCERT CHORU KATEDRALNEGO Z MOGUNCJI MAINZER DOMCHOR w programie: G.P. du Paleslrina, C. MonIeverdi, Z. Kodllly, M. Baumann. A. Bńl ckn c r, r. Mendelssohn-Bartholdy hlopiyco-myski chór katedralny Mail/zer DOli/ch ar powstal za s pra w ą biskupa Wilhelma Emmanuela von KeltleI' w 1866 r. Do dzi. j est wizytówkil miasta Regensburg. Sklada sity z ok. 140 czlonków. Od 1985 r. zespole m kieruje Mathi as Breitscharl. Śpi ew akom szczegó ln ą przyj e mno ~ć sprawia wykonywanie dziel oratoryjno-kantatowych J. S. Bacha. J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta i innych wielkich mislrzów. Zespól wysltypowal m.in. w Alte Opcr we Frankfurcie, w Filharmonii Berlillskiej, a lakic w Operach w Wi esbaden i w Meinz. Koncert we Wrocławiu rozpoczyna lournee po Polsce, zorgani zowane dla uczczenia rocznicy SpOI kania w Gnie ź nie w 1000 r. cesarza Ouona 111 z ksityciem Boleslawem hrobrym. 4.\ O., godz , Katcdra Marii Magdnicny ul. Szewska, WSl~\l wolny informucje: tcl. 328 \919,

15

16 KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ w programie: J. S. Bach, Dmitry Sitkovetsky, W. A. Mozart, L. Beethoven, F. Schubert wykonawcy: T. Porwol - skrzypce K. Pasław s ka - wiolonczela, R. Soergel - altówka , godz Klub Muzyki I Literatury, ul. T. Kościuszki 9 s AM STOWARZYSZENIE I'OLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW Przejgcie Garncarskie 2, II p., teł./fax , godz Klub Muzyki I Literatury, pl. T. Kościuszki 9 JUBILEUSZ 90- LECIA PROF. JANINY BRONIEWSKIEJ w czq ci artystycznej wyshłpią: A. Mlynarska - sopran, A. Bogucki - bas A. Faryniarz - fortepian oraz studenci AM spotkanie z Jubił atką prowadzi B. S trzyżewska Prof. J. Broniewska jest 7.llsł u żonym działaczem SPAM oraz dłu goletnim zas lu żonym pedagogiem AM oraz szkó ł muzycznych fi stopnia we Wrocławiu. Była pomysłodawcą i jurorem wielu ogólnopolskich olimpiad i konkursów muzycznych dla mlodzieży szkolnej. Autorka wiełu prac o charakterze historycznym i metodycznym, a także licznych artykułów publikowanych w zeszytach naukowych, czasopismach muzycznych , godz , Klub Muzyki I Literatury KONCERT PROMOCYJNY SPAM Joanna Klisowska - sopran, Małgorzata Jaworska - fortepian, Bartłomiej Misiuda - b,lryton Katarzyna Unterberger - fortepian Ryszard Drobaczy6ski - s ł owo wstępne , godz , Klub Muzyki I Literatury KONCERT PROMOCYJNY SPAM Nina Nowak - alt, Robert Marat - fortepian, Michał Ferber - fortepian, Ryszard Drobaczyński - s ł owo ws t ęp n e Na wszystkie imprezy SPAM wstęp wolny. AKADEMIA MUZYCZNA /11/ Kermler lap,,/,ii/('~(/ II',' IVmcllll/'/1I 1616 Wtorek Muzyczny IO.IO.,l:odz al:i Teatralna Akademii Muzycznej łn a u g uracja sezonu 2000/200 I Recital z cyklu Laureaci konkursów Anna Wandtke - skr~ypce Jadwiga Leszczuk - fortepian w programie: J. Brahms, 1-1. Wieniawski, E. Ysaye, J. Rogister, K. Szymanowski 1617 Wtorek Muzyczny 17./0., I:odz Sala Teatralna Akademii Muzycznej Jak IV musicalu! Fragmenty znanych musicali i operetek prezentuje Wie s ł aw Gawalek 1618 Wtorek Muzyczny z cykhl Laureaci konkursów , godz Sala Teatrałna Aklldemii Muzycznej Koncert organizowany wspólnie z Biurem Koncertowym Silesia w Katowicach Maciej Bartczak - baryton Katarzyna Rzeszutek - fortepian Aleksander Tesarczyk - klarnet Roman Widaszek - baset.llorn Gajusz Kęska - fortepian w programie m.in.: J. S. Bach, G. Mahler.~ SOBOTA Dzikie łabędzie Teatr Lalek pl. Teatralny Pietruszka Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12 17' Noce Cablril 18' Księżniczka czardasza Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Falstaff - Opera WFF ul. Wystawowa Prezydentkl Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Sytuacje rodzinne Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza Sztuka Scena Kameralna ul. Świdnicka Wieczór kuglarzy ~ NIEDZIELA Dzikie łabędzie Teatr Lalek pl. Teatralny Pietruszka Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza 12 17' Noce Cablrll Co ty wiesz o... seksie - widowisko dla dorosłych Hala Ludowa ul. Wystawowa Koncert muzyki dawnej Aula Muzyczna UW- Oratorium Marlanum Prezydentki Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Sztuka Scena Kameralna ul. Świdnicka Wieczór kuglarzy Studio ul. Popowicka 28 ~ PONIEDZIAŁEK 17' Osiem i pół Koncert muzyki dawnej Aula Muzyczna UW- Oratorium Marianum Siódma pieczęć K. Studio ul. Popowicka 28 KEBAB HUT PIERWSZA ARABSKA ~ WTOREK Dzikie łabędzie Teatr Lalek pl. Teatralny 4 15' Mayday S. Kameralna ul. Świdnicka 28 17' Osiem i pół 18' Skrzypek na dachu - musical Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Laureaci konkursów AM pl. 1 Maja Sen nocy letniej Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Wujaszek Wanla Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20 19" Pod drzwiami Teatr Współczesny ul. Rze ź nicza Siódma pieczęć ~ ŚRODA Dzikie łabędzie Teatr Lalek pl. Teatralny 4 10' Mały czarodziejski flet Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Królewna Śnieżka - Opera Wytwórnia Filmów Fabularnych ul. Wystawowa 1 15' Mayday S. Kameralna ul. Świdnicka 28 17' Osiem i pół I Filharmonia dla Młodych Fiłharmonia ul. J. Piłsudskiego19 18' Skrzypek na dachu - musical Teatr Muzyczny ul. J. Pił s udskiego Sen nocy letniej Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Wujaszek Wanla Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20 19" Pod drzwiami Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Siódma pieczęć Wrocław ul. Kuźnicza 25 tel Okulista przyjmuje: pn. - pt sobota Komputerowe badanie wzroku Duży wybór opraw Naprawy okularów wszelkiego rodzaju Usługi na recepty kas chorych krótkie terminy!!! Zapraszamy: 9 00 _ sobota _ COll'!~ 14

17

18 'tli \\ kinie WIELKIE OSCAROBRA;\;IE 'c si '''f : cudzil'nnil' U J.!ud/. 17 '0 sn'll10, ul. PUPU\\ irka 211 I IlII l.n: IIz1, 1\ " 1" n : (,,,,illl' t ~ lklł \\ punil'dzialld I 2-' zl na cal~ mil,i"c NOCE CABIRll reż. Fedcrico Fellini, 1957, 110 mln. Cabiria, mala, śmieszna prostytutka żyjąca w świecie marzeń i rantazji, n a l eży do najbardziej pi7.<:jmujących postaci Felliniowskiego świa t a. Wulgarna i niewinna, agresywna i patetyczna, nieufna i spontaniczna, deptana i wc i ąż powstająca z rozpaczy OSIEM I PÓL reż. Federlco Fellini, 1963, 135 min. Ty tul oznacza kolejny numer filmu F. Felliniego, a treścią s ą zmagania i ból tworllmia reżysera filmowego s tojącego przed wielkim życiowym zadaniem artystycznym. To film o filmie, o wie lk o ści i niemocy tworlenia. Wielka rola M. Mastroianniego REBEKA re ż. Atfred Hitchcock, 1940, 130 min. Przejmująca historia pelna tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. MistJ'Z holtom tworzy tu bogaty. nastrojowy spektakl wciągający widza w prledziwne intrygi i zaskakujące rozwiązania KOBffiTA I MĘŻCZYZNA reż. Illude Lelouch, 1966 r., 100 min. Jedna z najglośniejszyeh filmowych opowieści o milości. Film przez jednych uznawany za arcydzielo, przez innych krytykowany za blahość i sentymentalizm - zawsze przyciągal tlumy widzów. Muzyczny motyw Francisa Lai potrafi zanucić każdy POCIĄGI POD SPECJALNYM NADZOREM, reż..jlri Menzel, 1966, 9S min. Jeden z I1IIJwa7Jliejszych filmów czeskiej nowej rali. Tragikomedia nasycona woje nn ą goryczą ale też i specyficznym humorem. Niezwykle trarne obselwacje i charakterystyki bohaterów czyni'l z tego utworu stale aktualml i uniwersalną przypowieść o losie ludzkim. kjno Dei i c ai:esse n ~ CZWARTEK Dzikie łabędzie Teatr Lalek pl. Teatralny 4 10' Mały czarodziejski flet Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Królewna Śnieżka - Opera Wytwórnia Filmów Fabularnych ul. Wystawowa 1 17' Osiem i pół Jubileusz 90-lecla prof. Janiny Broniewskiej KMiL pl. T. Kościuszki 9 18' Skrzypek na dachu - musical Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Mayday S. Kameralna ul. Świdnicka Wujaszek Wania Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20 19" Pod drzwiami Teatr Wspólczesny ul. Rze ź nicza 12 ~ PIĄTEK Dzikie łabędzie Teatr Lalek pl. Teatralny 4 17' Osiem i pół 18' Skrzypek na dachu - musical Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Mayday S. Kameralna ul. Świdnicka Wujaszek Wanla Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20 19" Pod drzwiami T. Wsp6lczesny ul. Rze ź nicza Siódma pieczęć Studio ul. Popowicka 28 ~ SOBOTA Kubuś Puchatek Teatr Lalek pl. Teatralny 4 17' Osiem I pół Budka Suflera Hala Ludowa ul. Wystawowa 1 19" Pod drzwiami Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Koncert charytatywny Kościół św. Elżbiety ul. św. Elżbiety 1/ Koncert zespołu Łoskot ODA Firlej ul. Grabiszyńska Siódma pieczęć Studio ul. Popowicka Jacek Kochan & Co. Rura ul. Łazienna 4 ~ NIEDZIELA Kubuś Puchatek Teatr Lalek pl. Teatralny 4 17' Osiem I pół Mayday S. Kameralna ul. Świdnicka 28 19" Pod drzwiami Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza Siódma pieczęć Studio ul. Popowicka 28 ~ PONIEDZIAŁEK i Dzieła wszystkie Szekspira Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka 17 17' Rebeka Tam, gdzie rosną poziomki ~ WTOREK Kubuś Puchatek Teatr Lalek pl. Teatralny 4 10' Księga bajek Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego 72 17' Rebeka 18' Koncert Big Bandu Llve 18 Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Jak w musicalu! AM pl. 1 Maja Wszystko w rodzinie Scena Kameralna ul. Świdnicka 28 19" Kaleka z Inlshmaan Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Tam, gdzie rosną poziomki ~ ŚRODA Kubuś Puchatek T. Lalek pl. Teatralny 4 1 O' Księga bajek Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego 72 16' Warsztaty teatralne - Klub 1212 Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Rebeka Koncert promocyjny SPAM Klub Muzyki i Literatury pl. T. Kościuszki 9 18' Smutek bezludnych wysp Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego 72 Wypożyczanie i sprzedaż kaset VHS oraz DVD -bogata kolekcja filmów niekomercyjnych. D.H. Podwale, Podwale 37/38, I piętro, tel wew. 413 czynne: pn.-pl , sob :: , Klo chce lei/ film pojąć, smakować, lm/si odrzucie' wiele z codziel/nych oczekiwatl i I/awyków widw. To dzieło o akcji pozbawiol/ej lempa i logiki, o postaciach bez psych%gicvrych g /ębi, dzieło odwrócone plecami od.ipo/ecvryc;, i polilycvlych pmb/emów wspó/czesl/o.(ci. No, a/e li'ylllzisle i jedno/ile, a przede wszyslkim prowadzące kil Vlakomitym ellropejskim IllIdycjom ekspresjol/islycvrej plastyki awal/gardowej. reżyseri,,: Ilrnciu QlIay scenuriusz: Alan P"sses, Brucia QlIlIy cz"s: 124 min. Błyskotliwy, kipiący akcj'l thriller sr w re żyserii mistrza gatunku - Alexa Proyasa. John Murdoch (R. Sewell) odkrywa, że jest śc i gany za seriii! bnttalnych mordów. Problem w tym, 7'<: sam nie wie czy ich dokonał. Nic pamięta co sili! z nim dzialo, gdzie byl i co robi ł. Starając się odnałeźć swoja prawdziwą tożsamo ć, trafia do świa ta ranatyków, nad którymi władzli! i konlroł y sprawuje gmpa zlowieszczych istot zwanych Przybyszami... reżyseria: Alex "royus scenariusz: Alex Proyns, LCIII Dobbs, David S. Goycr czas: In. Jedno z najpi'rkniejszych, IllUprostszych i Illudojl-Lalszych dziel mislrza horroru. Kiedyl pędz ilumy Ly"chowskq auloslradą lia z/amal/ie karku i spotykali.1my lia drodze diab/a. Temz posuwamy się w lempie. w jakim jedzie lia swoim Imklorkll A/viI/ Slmighl. Świat oglądami oczami starego m ężczyzny niewiele w życi ll m oże zaskoczyć. Zlląży ł ju ż povwć cale z/o. Po Irzebne mil lemz Iylko pojednanie (z bratem) (...). Gl/UW \l.ybol cz{/ reżyserin : Dnvld Lynch scenariusz:.john Ronch, Mury Swcency czas: 111 min. COlfN. 16 Nieposkromione pragnienie czlowieka, by z mierzyć s i~ z potęgą natury. Dwóch mli!i. czyzn podejmuje przed kamerami telewizji zaklad o to, który pierwszy zdobędzie erro Torre - dziewiczy SZCZyl wyrast,ljqcy ze nicgów i lodu w górach Patagonii. Obaj po. wiycają tym zmaganiom wszystko... Film wyreżyserowal jeden z nąjwybitni ejszyc h re żyserów niemieckich, twórca wizjonerskiego i egzotycznego kina o niezwyklej indywidualno. ci. reżyseriu: Werner "erinl: scennrius,,: HlIns Ulrlch Klenncr, Wult.er SIlxer czns: 106 mln. lakim filmie llliq chyba wszyscy k/ylycy filmowi. Dla jedllych będzie /eledyskielll - b/yskotliwy/ii, dy/lat/licz/ly/i/ po/qczenielll jaskmwyd/ obmzów z n5wllie po.\'pie.' mie Zlllielliają cy llli się diwiękallli. 1111Ii jilm ocenią Z per.\1jekl)'li'y jego Iyll/ltl - jako opowielć grzechu, o ciągu be z wzg /ędliych, dm.i lycvlycl/lllorders!w, gdzie liie IIICI miejsca na rejlehje i uczucia. Jeszcze illni wydeslylują sląd jilozoficv/lf opowielć o samoino. ci i zagubieniu HI wie/killlmielcie. rcżyscriu i sccnnrius7.: WOIII; Kar-Wili CZIlS: 96 min. Życie

19 PAŃSTWOWA INSTYTUCJA FILMOWA P I F l'rem1erv 6 l'aibticrl1il(a WYGRANE MARZENIA GRVBV I CHVDSZV 2 n l'aibticrl1il(a X-MAN 20 l,aibtk"l1ika OSZVI<AĆ PRZEZNACZENIE VCIEI<AJĄCE I<VRCZAI<I l<rzvi< 3 ODRA - FILM reżyse r;n: Brynn Singer sce'lliriusz: TOIII J)cSunlO, J)nvid Iiayter, John Log"", Christ.opher McQunrric, Jnmes Schamus, IIrynn Inger, Ed Solomoll,.Joss Whcdoll, występuj'l: Patrick Stewart, Iiugh Jllckmlln, linile IIcrry, lan McKellell, nrucc J)nvlson, Rehcccll ROlllijn-Stumos, Anna PU(tuin PREMIERA X-Mell to Z rozmachem sfi lmowana opowie~ć science-fiction oparta na kultowym komiksie pod tym samym tylulem. W niedalekiej p rzysz lo ~ci na ~w int przy c h od zą dzieci, w których genach umieszczony jest specjalny czynnik X s praw iaj ący, że są one obda.l.one nadludzki mi zdolno ciami : mogą l a t ać,.m~ ll zd o ln o ć telekinezy i wiele innych. Gn.pa mutantów (X-Men) zebrana p.l.ez Proresora X (P. Stewart) uczy siry wykorzys t ywać swoje zdolnośc i i używać ich w celu p'-leciwstawienia s i ę wrogiej agencji l7-l,dowej z senatorem Robertem Kelly (B. Davison) na czele. Celem agencji jest całkow it e usunirycie mutantów ze s połeczeńs twa. Przeciwnikiem X-Men jest t akże grupa innych mutantów zebranych pod wod Zlł Magneto (I. McKcllan), których celem jest zupelnc wyeliminowanie rodzaju ludzkiego i uczynienie wszystkich mutantami. Dwoje zmienionych genetycznie bohaterów - Wolverine (II. Jackman) - agresywny Klll1adyjczyk oraz dziewczyna o imieniu Rogue (A. Paquin) próbuje odna l eźć swoje miejsce w św iecie i wlaś ni e te poszukiwania stawilul, ich w kołlcu na drodze zwaśnionych slron: Proresora X i Magnelo. rcży se rill: Peter Segal scenariusz:.jcrry Lcwis, Iłnrry W. llinustcin, J)uvid hcllield, 1)l\ul Weitz, Chris Wcitz wystwujl\: Eddie MUrJlhy,.Jnnet JllcksOll, Lnrry Mille.; Mclinda MeGrnw,.111mIII MixoII, Anlla MIl"ia Horsrord, Johll Atcs PREMIERA Po sukcesie Grubego i chudszego najpopularniejszy czarnoskóry kornik Eddie MU'llhy powraca na ekrany w drugiej części tej zwariowanej komedii. Profesor Sherrnan Klump postanawia raz na zawsze rozslać s i ę ze swoim nieobliczalnym alter ego - Buddym Love, pl anując jednocze nie lub z koleżanką z pracy - Denise Gains (J. Jackson). Buddy jednak nie daje s ię u c i szyć, nagla. nia rakt istnienia c1iksil1l mlodo ci wynulezionego przez Shermana i sprawia, i ż cudowne seniin sllue s i ę najbardziej p ożądanym towarem na rynku... reżyserin: J)nvid McNally sccnnriusz: Ginu Wcndkos w ys tępują : PiJlc. Perubo, Adam Garclu, Marin Bello, Tyra Iłnnk s, John Goodmllll, Izabelin Miko I'R"MIERA letnill Violet natura obdarzyla aksamitnym glosern. Dziewczyna marzy 11 karierze autorki piosenek. Mieszka z ojcem, w prowincj nalnym miasteczku w New Jersey i zarabia na życie jako kelnerka w pizzerii. Pewnego dnia dochodzi do wniosku, że nad 'zedl czas, by poslaw ila na swoim i wbrew radzie ojca i najlepszej przyjaci Iki rzuca pracę i wyl1lsza do Nowego Jorku. Czy uda jej sit,: odnaleźć siebie? COIW 17

20 C ll!! 18 ZŁAP NAS W SIECI! Przemiana Scena na Śwlebodzklm pl. Orląt Lwowskich Wszystko w rodzinie Scena Kameralna ul. Świdnicka 28 19" Kaleka z Inlshmaan Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Tam, gdzie rosną poziomki Kino Studio ul. Popowlcka 28.. ~ CZWARTEK Kubuś Puchatek Teatr Lalek pl. Teatralny Wieczór baletowy Wytwórnia Filmów Fabularnych ul. Wystawowa 1 17' Rebeka 18' Bedzle lepie)?! Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Przemiana Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Wszystko w rodzinie Scena Kameralna ul. Świdnicka 28 19" Kaleka z Inlshmaan Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Tam, gdzie rosną poziomki.. ~ PIĄTEK Kubuś Puchatek Teatr Lalek pl. Teatralny Wieczór baletowy Wytwórnia Filmów Fabularnych ul. Wystawowa 1 17' Rebeka Kino Studio ul. Popowlcka 28 18' Bedzle lepie)?! Teatr Muzyczny ul. J. Pllsudsklego Koncert symfoniczny Filharmonia ul. J. Plłsudskiego Przemiana Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Teatr Pantomimy Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Wszystko w rodzinie Scena Kameralna ul. Świdnicka 28 19" Kaleka z Inlshmaan Teatr Wspó łc zesny ul. Rzeźnicza Tam, gdzie rosną poziomki.. ~ SOBOTA Magiczne Imię Teatr Lalek pl. Teatralny Rebeka Spotkanie z Barbarą Sas - Klub 1212 Teatr Polski ul. G. Zapolskiej 3 18" Kaleka z Inishmaan Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12 18' Bedzle lepie)?! Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Młodzieżowa Orkiestra NadrenII Palatynatu Sala Muzyczna UWr. Colegium Marlanum Przemiana Scena na Śwlebodzkim pl. Orl ąt Lwowskich Teatr Pantomimy Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Wszystko w rodzinie Scena Kameralna ul. Świdnicka Tam, gdzie rosną poziomki... ~ NIEDZIELA Magiczne Imię Teatr Lalek pl. Teatralny 4 17' Rebeka Przemiana Scena na Świebodzklm pl. Orl ą t Lwowskich O Teatr Pantomimy Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Wszystko w rodzinie Scena Kameralna ul. Świdnicka 28 19" Kaleka z Inlshmaan Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza Tam, gdzie rosną poziomki.~ PONIEDZIAŁEK Kobieta I mężczyzna Jesienna sonata Studio ul. Popowicka Art Trio of Crlmea ODA Firlej ul. Grabiszyńska ~ WTOREK Magiczne Imię Teatr Lalek pl. Teatralny 4 17' Kobieta i mężczyzna Laurecl konkursów AM pl. 1 Maja Krzesła Scena na Śwlebodzkim pl. Orląt Lwowskich Okno na parlament Scena Kameralna ul. Świdnicka 28 19' Czerwony szalik Teatr Wspólczesny ul. R zeź nicza Jesienna sonata Studio ul. Popowlcka 28.~ ŚRODA Magiczne Imię Teatr Lalek pl. Teatralny 4 10' Kslęda dżungli - musical Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudsklego 72 15' Okno na parlament Scena Kameralna ul. Świdnicka 28 17' Kobieta I mężczyzna

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 Festiwal Muzyki Lusławice Małopolska TOMASZ STAŃKO a także Wojciech Myrczek oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 www.emanacje.pl

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg ORGANIZATOR: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Kwartet Czterech Kultur koncert premierowy ARTYŚCI

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org Sprawozdanie www.zbigniewseifert.org Spis treści: Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy... 3-4 Digitalizacja etap IV - www.polishjazzarch.com... 5 Rafal Olbinski Jazz on the Cover 2014... 6-7 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń. Dzień dobry! Proszę o publikację informacji o wydarzeniach artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Akademię Sztuki w Szczecinie. W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Lp Temat Data Zaproszony gość

Lp Temat Data Zaproszony gość Tematyka spotkań klubowych w roku szkolnym 2000/2001 Lp Temat Data Zaproszony gość 1. Boże Narodzenie, Weinachten, Christmas, - jak obchodzą je chrześcijanie? Rola i zadania związków zawodowych w realiach

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kosendiak. Dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Wrocław r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki. Dyrektor Andrzej Kosendiak

Andrzej Kosendiak. Dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Wrocław r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki. Dyrektor Andrzej Kosendiak Wrocław 23.06.2016 r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki pragnie włączyć się do udziału w projekcie Szkoła w Mieście, proponując uczniom i nauczycielom szereg różnych spotkań i koncertów w naszej

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator 1. Remont pomieszczeń dworu 4 29.01. 2. Koncert Fortepianowy w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE )

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) - polonista, aktor, scenograf i reżyser fot. Kamil Witaszak Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz. Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.pl/cit Zapraszamy do:/ w: 31.12.2009 01.01.2010 02.01.2010 03.01.2010 Miasto

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka środa 30 03 2016 17.00 CUD MNIEMANY spektakl ( w ramach projektu Mała Premiera),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07)

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) Recitale, koncerty muzyki organowej, kameralnej, jazzowej, a także wystawy i warsztaty artystyczne w zabytkowych kościołach,

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław.(stan na 21 maja 2012 r.)

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław.(stan na 21 maja 2012 r.) Rejestr, dla których em jest.(stan na 21 maja 2012 ) a 1. 1/92 1992 Centrum Kultury "Agora" 51-111 Wrocław ul. Serbska 5a XVI/85/90 uchwala nr XX/646/00 2. 2/92 1992 Centrum Kultury "Zamek" CK "Zamek"

Bardziej szczegółowo

Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015

Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015 Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015 02 październik 2015 (piątek) wstęp 10.00.00 Kino Kępa Noc Walpurgii Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 roku (do 30 kwietnia): DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce!

Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce! Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce! WROCŁAW, TARNOWSKIE GÓRY, KRAKÓW, GDAŃSK, KOBYLNICA (28 VI 2016) Tokijyo Hanasaki to japońska artystka tańca jiutamai, niezwykłej

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 8.01.2016 18.00 11-14.01.2016 9.30/ 12.00 Sala Forum 14.01.2016 19.00 Sala Forum Klub Oko Orła

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10 Wydawnictwa AM L.p. Autor, tytuł 1. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) 1992 2,10 2. ZESZYT NAUKOWY nr 2 Olivier Messiaen (1908 1992) 1992 2,10 3. ZESZYT NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały niedźwiedź: antologia twórczości dziecięcej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały niedźwiedź: antologia twórczości dziecięcej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim 1. Andrejuk Alicja, Makarewicz Agnieszka, Steckiewicz Mirosława, Wysokińska Teresa: Wieczór poezji Adama Mickiewicza - scenariusz. ZSO nr 2 w Białej 2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

FRYDERYK CHOPIN POLAK ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE

FRYDERYK CHOPIN POLAK ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE FRYDERYK CHOPIN POLAK ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE /cykl zajęć poświęconych polskiemu kompozytorowi w 200 rocznicę urodzin w ramach obchodów Roku Chopinowskiego dla uczniów SOSW w Mosinie- rok szkolny 2010-2011

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2015

PODSUMOWANIE ROKU 2015 PODSUMOWANIE ROKU 2015 Copyright @ by Czerwone Gitry Group Rok 2015 można zaliczyć do wyjątkowych w historii Zespołu, zarówno ze względu na jubileusz 50 lecia marki Czerwone Gitary, jak i wydarzenia, które

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie.

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja! Jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja (od 06-05-2014 do 18-05- 2014). W programie tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

11 LISTOPADA Powiatowe Obchody 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 LISTOPADA Powiatowe Obchody 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości LISTOPAD 2015 2 LISTOPADA Muzyczne Zaduszki Zakopane 2015, kino Sokół, ul.orkana 2 3 LISTOPADA godz.18:00 Spotkanie z Bartkiem Sabelą autorem książki Wszystkie ziarna piasku Galeria Władysława Hasiora,

Bardziej szczegółowo

Pieśni Ballady 24 Etiudy

Pieśni Ballady 24 Etiudy Pieśni Aleksandra Kurzak młoda, polska utalentowana sopranistka oraz Mariusz Kwiecień baryton, słynący z ogromnej muzykalności, absolwent Metropolitan Opera s Lindeman Young Artist Development po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Data Treść Odpowiedzialny 7. II. 2014 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski WITOLD LUTOSŁAWSKI kompozytor i dyrygent Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski Pierwsze lata Dnia 25.01.1913 r. nieopodal gmachu warszawskiej filharmonii przyszedł na świat

Bardziej szczegółowo

TEATR - TANIEC MUZYKA SZTUKI PLASTYCZNE - FOTOGRAFIA- LITERATURA VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻY SIXART TRZEBINIA 2014/2015

TEATR - TANIEC MUZYKA SZTUKI PLASTYCZNE - FOTOGRAFIA- LITERATURA VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻY SIXART TRZEBINIA 2014/2015 TEATR - TANIEC MUZYKA SZTUKI PLASTYCZNE - FOTOGRAFIA- LITERATURA VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻY SIXART TRZEBINIA 2014/2015 ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 30 listopada 2014 roku REGULAMIN www.zstu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Patronat honorowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego DOROCZNY KONCERT STUDENTÓW PEDAGOGIKI BALETOWEJ

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Patronat honorowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego DOROCZNY KONCERT STUDENTÓW PEDAGOGIKI BALETOWEJ UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Warszawa, ul. Okólnik 2, Sala Koncertowa Jubileusz 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina oraz 200-lecia UMFC Patronat honorowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Sezon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. do przeprowadzenia. KONKURSU Chopin znany i mniej znany

REGULAMIN. do przeprowadzenia. KONKURSU Chopin znany i mniej znany Komitet organizacyjny Do użytku wewnętrznego Konkursu Chopin znany i mniej znany Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Edukacji Muzycznej REGULAMIN do przeprowadzenia KONKURSU Chopin znany

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 Program WARSZTATÓW: 3.10.2014 r. 18.30 Uroczyste otwarcie Warsztatów Literackich pod Śnieżką 18.30-22.00 Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. I Sala Konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 01.06. DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO godz.17.00- OD JUNIORA DO SENIORA - zabawy rekreacyjne godz.17.15- MÓJ PRZYJACIEL KONIK - przedstawienie w wykonaniu aktorów

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Białystok: 26-30 listopada 2015 roku KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w lutym 2015 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w lutym 2015 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w lutym 2015 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 BOK- 1 3.02 9.30 Kino Forum Horyzonty Filmoteka Szkolna, Nowe Horyzonty Edukacji MCC/Stowarzysze

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA WŁOCŁAWEK, 4 5 GRUDNIA 2013 R.

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA WŁOCŁAWEK, 4 5 GRUDNIA 2013 R. IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA WŁOCŁAWEK, 4 5 GRUDNIA 2013 R. Konkurs poświęcony jest propagowaniu twórczości wybitnego pianisty, kompozytora i pedagoga Miłosza Magina, który po

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2015 r. Lp Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2015 r. Lp Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2015 r. Lp Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator 1. Wystawa malarstwa ze zbiorów Domu Pracy Twórczej i Fundacji

Bardziej szczegółowo

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15 03/07/2015 My w Europie otwarcie wystawy fotograficznej studentów trzech uczelni /Szkoła Filmowa w Łodzi, Akademia Designu w Berlinie, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki/ gdzie: most na Odrze, Słubice Frankfurt

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2015

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2015 Zapraszamy do udziału w 9. edycji konkursu Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego - którego celem jest promocja przemyskich artystów plastyków i fotografików, a także twórczości i dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648 ALFRED WYSOCKI czterdzieści Urodziłem się 20 grudnia 1950 roku w Warszawie. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u profesorów: Ludwika Maciąga,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów

Kierunki i specjalności studiów Kierunki i specjalności studiów na Wydziale Akademii Muzycznej w Gdańsku Kierunek Specjalność Formy studiów Dyrygentura chóralna stacjonarne 3-letnie I 2-letnie II Edukacja muzyczna z językiem angielskim

Bardziej szczegółowo