FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW"

Transkrypt

1 POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji programu polityki "Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku"

2

3 SPIS TREŒCI: Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw do 2002 roku Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw... 5 Przegl¹d dostêpnych Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjnoœci Marcin Molo/Marcin Bielówka...31 U³atwianie dostêpu do finansowania ze Ÿróde³ komercyjnych Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A...49 Finansowanie poprzez leasing Marcin Molo/Marcin Bielówka...79 Mikropo yczki jako sposób finansowania dla firm najmniejszych Fundusz Mikro Sp. z o.o...89 Oferta dla firm œrednich - Finansowanie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez fundusze inwestycyjne i publiczny rynek kapita³owy Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d...97 Ograniczenie ryzyka w transakcjach eksportowych Korporacja Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych Sp. z o.o Przegl¹d publicznych œrodków przeznaczonych na rozwój przedsiêbiorczoœci Górnoœl¹ska Agencja Przekszta³ceñ Przedsiêbiorstw S.A

4

5 KIERUNKI DZIA AÑ RZ DU WOBEC MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW DO 2002 ROKU POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

6 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku

7 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH Sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce liczy ponad 2,7 mln podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, zatrudnia ponad 7 mln osób (62,5% wszystkich zatrudnionych w gospodarce), zaœ jego udzia³ w tworzeniu PKB wyniós³ 48,1% (z tego ma³e przedsiêbiorstwa wytworzy³y 1 38,5%, œrednie 9,6%). Definicje ma³ego i œredniego przedsiêbiorcy zosta³y sformu³owane w ustawie reguluj¹cej zagadnienia o podstawowym znaczeniu dla œwiata gospodarczego - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, która zosta³a uchwalona przez Sejm 19 listopada 1999 roku. I tak zgodnie z art. 54 ustawy, za ma³ego przedsiêbiorcê uznaje siê przedsiêbiorcê, który w poprzednim roku obrotowym:! zatrudnia³ œredniorocznie mniej ni 50 pracowników oraz! osi¹gn¹³ przychód netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 7 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporz¹dzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczy³a równowartoœci w z³otych 5 milionów euro. Nie uwa a siê jednak za ma³ego, przedsiêbiorcy, w którym przedsiêbiorcy inni ni mali posiadaj¹:! wiêcej ni 25% wk³adów, udzia³ów lub akcji,! prawa do ponad 25% udzia³u w zysku,! wiêcej ni 25% g³osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Zaœ za œredniego przedsiêbiorcê zgodnie z art. 55 ustawy, uwa a siê przedsiêbiorcê, nie bêd¹cego ma³ym przedsiêbiorc¹, który w poprzednim roku obrotowym:! zatrudnia³ œredniorocznie mniej ni 250 pracowników oraz! osi¹gn¹³ przychód netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 40 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporz¹dzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczy³a równowartoœci w z³otych 27 milionów euro. Nie uwa a siê jednak za œredniego, przedsiêbiorcy, w którym przedsiêbiorcy inni ni mali i œredni posiadaj¹:! wiêcej ni 25% wk³adów, udzia³ów lub akcji,! prawa do ponad 25% udzia³u w zysku,! wiêcej ni 25% g³osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Dostrzegaj¹c znaczenie sektora MSP w gospodarce kraju, pocz¹wszy od roku 1995 polityka Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw opiera siê na dokumentach programowych, w których przy pomocy œciœle okreœlonego instrumentarium d¹ y siê do zapewnienia dogodnych warunków dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dziêki pierwszemu z tych programów pt. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w gospodarce narodowej:! przygotowano szereg projektów ustaw np. Ordynacja podatkowa, Prawo bankowe, o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne, o Krajowym Rejestrze S¹dowym, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;! utworzono Fundusz Porêczeñ Kredytowych przekszta³cony dalej w 1997 r., w Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych i dokapitalizowany z bud etu pañstwa kwot¹ 45 mln z³;! utworzono Polsk¹ Fundacjê Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, której zadaniem jest koordynacja dzia³añ maj¹cych na celu podniesienie konkurencyjnoœci polskich MSP na rynku krajowym i zagranicznym. Z inicjatywy Fundacji w 1996 r. utworzono Krajowy System Us³ug dla M a ³ y c h i Œrednich Przedsiêbiorstw (KSU) - struktury, w której sk³ad wchodzi ponad sto regionalnych i lokalnych oœrodków œwiadcz¹cych na rzecz MSP przede wszystkim us³ugi doradcze i szkoleniowe; 1 Dane za rok 1998 bez rolnictwa, leœnictwa, rybo³ówstwa i rybactwa. 7

8 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku! utworzono 61 Oœrodków Wspierania Przedsiêbiorczoœci, 34 Fundusze Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i 31 Inkubatorów Przedsiêbiorczoœci. Bior¹c pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia i sytuacjê w sektorze MSP na tle gospodarki kraju, Rada Ministrów przyjê³a 11 maja 1999 roku Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku. G³ównym celem tego programu jest kszta³towanie warunków dla tworzenia i pe³nego wykorzystania potencja³u rozwojowego sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W dalszej czêœci cel ten zosta³ podzielony na trzy cele cz¹stkowe t.j.: 1. Zwiêkszenie konkurencyjnoœci sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw; 2. Wzrost eksportu sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw; 3. Wzrost nak³adów inwestycyjnych w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W czêœci wyznaczonej przez pierwszy cel programu podejmowane s¹ dzia³ania na rzecz:! wzrostu innowacyjnoœci i rozwoju technologicznego;! zmniejszenia kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem;! u³atwienia dostêpu do zamówieñ publicznych;! rozwoju przedsiêbiorczoœci. Drugi cel programu realizowany jest poprzez:! dzia³ania promuj¹ce eksport MSP;! dzia³ania u³atwiaj¹ce dostêp do rynków zagranicznych;! dzia³ania u³atwiaj¹ce dostêp do bankowych kredytów eksportowych (zwiêkszenie skali ubezpieczenia eksportu realizowanego na warunkach kredytowych, wprowadzenie skutecznych mechanizmów subsydiowania kredytów eksportowych oraz tworzenie warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu Funduszy Wzajemnych Ubezpieczeñ Kontraktów Eksportowych);! dzia³ania na rzecz wspierania uczestnictwa MSP w programach Unii Europejskiej. Trzeci cel programu jest realizowany poprzez:! dzia³ania na rzecz modyfikacji systemu podatkowego;! dzia³ania u³atwiaj¹ce dostêp do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania (rozbudowa systemu porêczeñ kredytowych, rozwi¹zania prawne na rzecz szerszego wykorzystania instytucji leasingu, promowanie rozwoju funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy podwy szonego ryzyka, dzia³ania informacyjne i doradcze w zakresie wykorzystania mo liwoœci rynku regulowanego i pozagie³dowego, rozwój dzia³alnoœci gospodarczej w regionach wiejskich i ma³ych miastach, upowszechnianie stosowania uproszczonych procedur przy udzielaniu po yczek i kredytów dla MSP oraz tworzenie rozwi¹zañ systemowych umo liwiaj¹cych udzielanie pomocy publicznej MSP z bud etu pañstwa, ze œrodków samorz¹dowych i miêdzynarodowych). Prace nad wdro eniem programu podjêto jeszcze w 1999 roku, lecz mia³y one jedynie charakter przygotowawczy lub analityczny. Obecnie, dziêki przekazaniu z bud etu pañstwa kwoty tys. do dyspozycji Ministerstwa Gospodarki, przyst¹piono do ich realizacji. I W celu zwiêkszenia konkurencyjnoœci sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw realizowane s¹ obecnie nastêpuj¹ce projekty (uwzglêdniono jedynie projekty i dzia³ania skierowane bezpoœrednio do przedsiêbiorców lub ich organizacji): 1. REFUNDACJE KOSZTÓW SZKOLEÑ (PRS) 1.1. Beneficjenci O refundacjê kosztów szkolenia mog¹ siê staraæ przedstawiciele ma³ych przedsiêbiorstw, tj. zatrudniaj¹cych nie wiêcej ni 50 osób i posiadaj¹cych przychód netto nie przekraczaj¹cy 7 mln euro lub suma aktywów ich bilansu 8

9 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku nie przekroczy³a 5 mln euro. Refundacji podlega udzia³ w szkoleniach osób zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwem lub jego czêœci¹ Dziedziny szkoleñ Refundacji podlegaj¹ szkolenia dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem ma³ym przedsiêbiorstwem, które odby³y siê w okresie od 1 stycznia do 10 listopada 2000 r Zasady udzielania refundacji Przedsiêbiorstwo mo e otrzymaæ refundacjê maksymalnie 60% ceny szkolenia, nie wiêcej jednak ni PLN tytu³em dofinansowania uczestnictwa jednego mê czyzny oraz PLN tytu³em dofinansowania jednej, kobiety, w jednym szkoleniu. Wysokoœæ refundacji dla jednego przedsiêbiorstwa nie mo e przekroczyæ lub PLN w przypadku szkoleñ, w których uczestniczy³y tylko kobiety. Zasady korzystania z us³ug Punktu Refundacji Szkoleñ (PRS) okreœla szczegó³owo Regulamin. Refundacji podlegaj¹ szkolenia przeprowadzone przez dowoln¹ firmê lub instytucjê szkoleniow¹ Punkty Refundacji Szkoleñ* Przedsiêbiorca mo e skorzystaæ z us³ug Punktu Refundacji Szkoleñ dzia³aj¹cego na terenie województwa, w którym zarejestrowana jest jego firma. Przedsiêbiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mog¹ korzystaæ z dowolnie wybranego PRS, dzia³aj¹cego na terenie województw oœciennych. Ogó³em sieæ Punktów Refundacji Szkoleñ liczy 29 oœrodków. 2. BEZP ATNE US UGI DORADCZE (PKD) 2.1. Beneficjenci Bezp³atne us³ugi doradcze s¹ dostêpne dla przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, tj. zatrudniaj¹cych nie wiêcej ni 250 osób i posiadaj¹cych przychód netto nie przekraczaj¹cy 40 mln euro lub suma aktywów ich bilansu nie przekroczy³a 27 mln euro Zakres dostêpnych us³ug Us³ugi obejmuj¹ porady i informacje zwi¹zane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia dzia³alnoœci (tzw. pakiety start-up ) oraz zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów, podatków, produkcji i inne), nie wymagaj¹ce d³u szego zaanga owania czasowego specjalisty Zasady korzystania Bezp³atnych porad udzielaj¹ specjaliœci w Punktach Konsultacyjno-Doradczych (PKD) i ich filiach, utworzonych przy oœrodkach Krajowego Systemu Us³ug dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw (KSU), pracuj¹cych najczêœciej piêæ razy w tygodniu po osiem godzin. Zasady korzystania z us³ug PKD okreœla szczegó³owo Regulamin Punktu Konsultacyjno-Doradczego, dostêpny w Internecie i w ka dym PKD Punkty Konsultacyjno-Doradcze* Przedsiêbiorca mo e skorzystaæ z us³ug 87 Punktów Konsultacyjno-Doradczych i ich filii na terenie ca³ej Polski. 3. DOFINANSOWANIE SPECJALISTYCZNYCH US UG DORADCZYCH (DS) 3.1. Beneficjenci Us³ugi doradcze wymagaj¹ce d³u szego zaanga owania czasowego specjalisty s¹ dostêpne dla przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, tj. zatrudniaj¹cych nie wiêcej ni 250 osób i posiadaj¹cych przychód netto nie przekraczaj¹cy 40 mln euro lub suma aktywów ich bilansu nie przekroczy³a 27 mln euro Zakres dostêpnych us³ug Us³ugi obejmuj¹ zaawansowane doradztwo m.in. w nastêpuj¹cych dziedzinach: marketing, finanse, prawne 9

10 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku aspekty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej; planowanie i zarz¹dzanie; zasoby ludzkie, produkcja, innowacje i transfer technologii, jakoœæ, ochrona œrodowiska, eksport. Szczegó³owy zakres pojedynczej us³ugi ustalany jest przez konsultanta oraz przedsiêbiorcê, zgodnie z jego zapotrzebowaniem Zasady korzystania Us³ugi te s¹ dofinansowywane maksymalnie w 60%, przy czym cena pojedynczej us³ugi musi wynosiæ przynajmniej PLN. Pozosta³e 40% ceny us³ugi musi zap³aciæ bezpoœrednio przedsiêbiorca Oœrodki doradcze* Us³ugi z dofinansowaniem mo na uzyskaæ w 22 oœrodkach KSU. Za realizacjê powy szych projektów, z ramienia Ministerstwa Gospodarki, odpowiada Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce realizowanych dzia³añ, w tym regulaminy korzystania z bezp³atnego doradztwa i refundacji szkoleñ s¹ dostêpne na stronie Internetowej pod adresem a tak e w siedzibie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw: Aleje Jerozolimskie 125/ Warszawa Infolinia: fax: /56 *Listê oœrodków prowadz¹cych Punkt Konsultacyjno-Doradczy (PKD), Punkt Refundacji Szkoleñ (PRS) oraz zajmuj¹cych siê Doradztwem Specjalistycznym (DS) zawiera informator Przedsiêbiorco! Skorzystaj. 4. PUBLIKACJE Ze œrodków Ministerstwa Gospodarki sfinansowano wydanie informatorów dla przedsiêbiorców:! Programy i fundusze wspieraj¹ce rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw;! Zarz¹dzanie ryzykiem dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w krajach przeprowadzaj¹cych zmiany systemowe;! Wspieranie rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw ze œrodków Funduszu Pracy;! Co czeka przedsiêbiorcê po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej - Ochrona œrodowiska;! Co czeka przedsiêbiorcê po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej - Prawo pracy;! Jak stworzyæ w³asn¹ firmê? - warunki podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce;! Wspieranie udzia³u ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w imprezach targowo-wystawienniczych. Publikacje dostêpne s¹ w siedzibie Ministerstwa. Plac Trzech Krzy y 3/ Warszawa tel: , fax: W najbli szym czasie: Baza danych o mo liwoœciach udzia³u MSP w zamówieniach publicznych za granic¹. Prace nad baz¹ trwaj¹ w Urzêdzie Zamówieñ Publicznych. Opracowane informacje udostêpniane s¹ na bie ¹co na stronach Internetowych Urzêdu i w formie broszur. Dostêpne s¹ opracowania o pierwszych czterech pañstwach: Szwecji, Irlandii, Grecji i Turcji. Bli sze informacje mo na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Zamówieñ Publicznych: 10

11 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku Al. Szucha 2/ Warszawa tel , fax , II W zakresie dzia³añ maj¹cych na celu wzrost eksportu sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wdra ane s¹ nastêpuj¹ce projekty: 1. PROMOCJA EKSPORTU Promocja eksportu odbywa siê poprzez:! dofinansowanie udzia³u MSP w targach i wystawach za granic¹;! dofinansowanie udzia³u w misjach handlowych organizowanych przez samorz¹dy gospodarcze. Warto w tym miejscu podkreœliæ, e po raz pierwszy wprowadzone zasady obowi¹zywaæ bêd¹ przez okres trzech lat, dziêki czemu przedsiêbiorcy bêd¹ mogli planowaæ swój udzia³ w zagranicznych imprezach z mo liwoœci¹ dofinansowania ze strony Ministerstwa Gospodarki. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad na jakich mo na siê ubiegaæ o przyznanie dofinansowania zawarte s¹ w publikacji Ministerstwa Gospodarki pt. Wspieranie udzia³u ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w imprezach targowo-wystawienniczych oraz na stronach Interntowych pod adresem: a tak e w dalszej czêœci materia³ów. Dodatkowe informacji mo na uzyskaæ tak e w siedzibie Ministerstwa Gospodarki: Plac Trzech Krzy y 3/ Warszawa tel ; fax EUROPARTENARIAT W dniach 3-5 grudnia 2000 r. odbêdzie siê kolejna edycja targów Europanterariat-Europanterariat Italia Sud 2000, w których bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ polskie firmy. Rolê krajowych koordynatorów udzia³u polskich MSP w targach pe³ni¹ Krajowa Izba Gospodarcza oraz Centrum Euro Info w Warszawie. Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Euro Info w Warszawie ul. Trêbacka 4 ul. Nowy Œwiat 6/12, Warszawa Warszawa tel tel fax fax DZIA ANIA NA RZECZ WSPIERANIA UCZESTNICTWA MSP W PROGRAMACH UE Polskie przedsiêbiorstwa innowacyjne mog¹ wzi¹æ udzia³ w Pi¹tym Programie Ramowym Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej na lata , który wspiera opracowywanie i wdra anie innowacyjnych rozwi¹zañ naukowych, technicznych i technologicznych. Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z sieci¹ bran owych i regionalnych punktów kontaktowych, tworzy system informacji i pomocy eksperckiej dla polskich jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych oraz firm chc¹cych wzi¹æ udzia³ w programie. Krajowy Punkt Kontaktowy 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej, 11

12 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji ul. Œwiêtokrzyska Warszawa tel fax W najbli szym okresie: System TISPE W 1999 r. zosta³y opracowane za³o enia Teleinformatycznego Systemu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki. System umo liwi uzyskanie informacji o zapytaniach ofertowych, przetargach miêdzynarodowych, ofertach eksportowych, inwestycyjnych i kooperacyjnych, a tak e aktualne informacje gospodarcze np. o zasadach dostêpu do poszczególnych rynków. W marcu tego roku rozpoczêto pierwsze prace zwi¹zane z wdra aniem systemu. Baza danych o regulacjach prawnych Unii Europejskiej, system przekazywania informacji do MSP (w tym poprzez KSU) Baza bêdzie zawiera³a t³umaczenia aktów prawnych UE istotnych dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Po zakoñczeniu niezbêdnych prac analitycznych w czerwcu rozpoczêto pracê nad wdra aniem systemu. III W czêœci dotycz¹cej tworzenia warunków dla wzrostu nak³adów inwestycyjnych w sektorze MSP realizowane s¹ nastêpuj¹ce projekty: 1. BEZP ATNE KONFERENCJE NA TEMAT DOSTÊPNYCH RÓDE FINANSOWANIA MSP W okresie od 1 wrzeœnia do 15 listopada 2000 r. w ka dym województwie odbêd¹ siê po dwie jednodniowe konferencje-seminaria dla przedstawicieli organizacji przedsiêbiorców pt. Finansowanie Rozwoju MSP. Podczas konferencji zostan¹ zaprezentowane mo liwoœci korzystania przez przedsiêbiorców z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, w tym:! komercyjnych instrumentów finansowania dzia³alnoœci gospodarczej wraz z ocen¹ ich atrakcyjnoœci dla przedsiêbiorstw (kredyty bankowe, po yczki, leasing, venture capital, factoring, franchising);! œrodków publicznych na rozwój przedsiêbiorczoœci (przeznaczonych na wsparcie inicjatyw eksportowych, tworzenie nowych miejsc pracy, program rozwoju wsi, restrukturyzacjê gospodarki, politykê ochrony œrodowiska i politykê wobec niepe³nosprawnych);! zagranicznych programów pomocowych (Phare 2000, Inicjatywa, Bank Œwiatowy). Udzia³ w konferencjach bêdzie bezp³atny. Ka dy uczestnik otrzyma komplet materia³ów informacyjnych, które bêd¹ dostêpne w jego siedzibie dla wszystkich zainteresowanych. W trakcie konferencji bêd¹ zorganizowane punkty informacyjne lokalnych instytucji finansowych - banków, towarzystw leasingowych, ubezpieczeniowych, funduszy kapita³owych itp. Koordynatorem projektu jest Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, Informacje o ramowym programie, dacie i miejscu organizowanych konferencji s¹ zamieszczone na stronach Internetowych Polskiej Fundacji MSP w kalendarium KSU- Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw Aleje Jerozolimskie 125/ Warszawa Infolinia: fax /56 12

13 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku IV W roku 2001, w zwi¹zku z planami przeznaczenia na realizacje programu Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku znacznie wy szej kwoty ni dotychczas, Rz¹d planuje kontynuacjê rozpoczêtych ju projektów, a tak e wdro enie w ycie nowych. Uzyskane z bud etu pañstwa œrodki zostan¹ przeznaczone na:! utworzenie centralnej bazy danych o projektach innowacyjnych gotowych do wdro eñ;! dofinansowanie us³ug dla MSP, polegaj¹cych na udzielaniu informacji o innowacjach i nowych technologiach zawartych w bazach danych o nowoczesnych technologiach;! zapewnienie bezp³atnego lub czêœciowo odp³atnego dostêpu MSP do informacji i doradztwa w sprawach zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej;! refundacjê przedsiêbiorcom czêœci kosztów uczestnictwa w seminariach, szkoleniach i kursach poœwiêconych problematyce prowadzenia firmy;! dofinansowanie przygotowania memorandów emisyjnych dla spó³ek sektora MSP ubiegaj¹cych siê o wejœcie na rynek pozagie³dowy;! upowszechnienie wœród przedsiêbiorców wiedzy na temat nowych mo liwoœci pojawiaj¹cych siê na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a tak e informacji dotycz¹cych i Ÿróde³ zewnêtrznej pomocy i doradztwa (dofinansowanie publikacji informatorów i uczestnictwa w seminariach i konferencjach dotycz¹cych m.in. zagadnieñ zwi¹zanych z integracj¹ z Uni¹ Europejsk¹);! u³atwienie dostêpu do informacji o regulacjach prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej i rozpowszechnianie uzyskanych informacji wœród przedsiêbiorców;! udzielenie pomocy w opracowywaniu i wdra aniu systemów jakoœci poprzez udostêpnienie publikacji o projektowaniu i wdra aniu systemów jakoœci, organizowanie konferencji i seminariów, szkolenia i kursy w zakresie projektowania i wdra ania systemów jakoœci oraz dofinansowanie procesów wdra ania norm ISO;! wsparcie kapita³owe istniej¹cych i nowo tworzonych lokalnych i regionalnych funduszy porêczeñ kredytowych;! u³atwienie dostêpu do wiedzy w zakresie prowadzenia firmy z wykorzystaniem Internetu i zwi¹zanych z nim narzêdzi;! stworzenie rankingu banków udzielaj¹cych na najkorzystniejszych warunkach kredytów i po yczek MSP. 13

14 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku KRAJOWY SYSTEM US UG DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW Atutami Krajowego Systemu Us³ug dla MSP s¹:! kompleksowoœæ us³ug - przedsiêbiorcy mog¹ korzystaæ z oferty ca³ej sieci, a nie tylko pojedynczego oœrodka;! wysoka jakoœæ oraz szeroka oferta us³ug odpowiadaj¹ca na faktyczne, zidentyfikowane potrzeby przedsiêbiorców - doradcy pracuj¹cy w oœrodkach znaj¹ specyfikê œrodowisk i regionów, w których dzia³aj¹, maj¹ doœwiadczenie w pracy z przedsiêbiorstwami oraz stale podnosz¹ swoje kwalifikacje; dla zapewnienia wysokiej jakoœci us³ug w oœrodkach KSU wdra any jest system Standaryzacji Us³ug i Akredytacji oparty na wymogach ISO 9000;! dostêpnoœæ finansowa - oœrodki nale ¹ce do KSU œwiadcz¹ us³ugi dla MSP, których czêœæ jest równie dofinansowywana ze œrodków programów pomocowych;! dostêpnoœæ geograficzna - sieæ oœrodków pokrywa niemal ca³¹ Polskê. 14 KSU powsta³ w paÿdzierniku 1996 roku z inicjatywy Polskiej Fundacji MSP. Sieæ tworzy ponad sto regionalnych i lokalnych oœrodków œwiadcz¹cych na rzecz MSP us³ugi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe. Krajowy System Us³ug to jedyna taka struktura nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dominuj¹c¹ grupê w ramach sieci KSU stanowi¹ oœrodki doradcze i szkoleniowe, które poza typowymi us³ugami konsultingowymi, zajmuj¹ siê tak e szeroko rozumian¹ informacj¹ gospodarcz¹, jak równie niektórymi us³ugami o charakterze finansowym. Czêœæ oœrodków specjalizuje siê w okreœlonych dziedzinach lub bran ach, których zakres obejmuje przede wszystkim transfer technologii, badania i certyfikacjê, systemy jakoœci itp. Do istotnych narzêdzi pracy KSU nale ¹ m.in. systemy informacji gospodarczej oraz systemy kojarzenia partnerów, takie jak BC-Net (Business Co-operation Network) oraz zasoby informacyjne 12 Centrów Euro Info i BIN (Business Information Network). Krajowy System Us³ug nie jest struktur¹ zamkniêt¹. Zamiarem Polskiej Fundacji MSP jest, aby sieæ oœrodków rozwija³a siê wraz z rozwojem sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz by wszystkie jej elementy i dzia³ania podejmowane przez oœrodki w sieci KSU mo liwie najlepiej odpowiada³y potrzebom przedsiêbiorców. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodz¹ postanowienia programu Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku, gdzie przewidziano dalsz¹ rozbudowê sieci KSU i jej aktywny udzia³ w realizacji projektów skierowanych do ma³ych MSP. Oprócz wspomnianych powy ej projektów realizowanych w ramach programu, oœrodki KSU uczestnicz¹ tak e w innych projektach, których bezpoœrednimi odbiorcami s¹ przedsiêbiorcy, a które finansowane s¹ ze œrodków Unii Europejskiej. Dzia³ania realizowane przez oœrodki Krajowego Systemu Us³ug Niektóre us³ugi œwiadczone przez oœrodki KSU s¹ dofinansowywane w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Obecnie realizowane s¹ nastêpuj¹ce projekty: 1. PAKIET US UG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH I INFORMACYJNYCH DLA SEKTORA MSP. Oœrodki korzystaj¹ce z projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Polsce - Rozwój instytucjonalnych struktur wspierania przedsiêbiorczoœci - STEP IFE, œwiadcz¹ us³ugi doradcze, szkoleniowe i informacyjne w zakresie:! regulacji prawnych Unii Europejskiej zarówno obowi¹zuj¹cych wszystkich przedsiêbiorców, jak i szczegó³owych przepisów bran owych;! zwiêkszenia mo liwoœci eksportowych;

15 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku! informacji o zagadnieniach technicznych, technologiach, prawach patentowych, licencjach;! inne, w zale noœci od potrzeb przedsiêbiorców. Z funduszy projektu pokrywane jest 60% kosztów us³ugi dla ma³ego lub œredniego przedsiêbiorstwa, œwiadczonej przez wybrany w drodze przetargu oœrodek w danym województwie. Projekt bêdzie realizowany do koñca listopada bie ¹cego roku. Województwo dolnoœl¹skie Oddzia³ Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiêbiorczoœæ" w Œwidnicy - CWB Œwidnica ul. D³uga 33, Œwidnica tel./fax (0-74) ! cykl seminariów informacyjnych (6 seminariów dla grupy min. 140 osób) n/t Ÿróde³ informacji o regulacjach prawnych i rynku UE przydatnej do konkurowania w warunkach wspólnego rynku, wykorzystania nowoczesnych narzêdzi komunikacyjnych w promocji oferty eksportowej firmy i nawi¹zywaniu kontaktów handlowych, innowacyjnych dzia³añ i mo liwoœciach udzia³u w 5 Programie Ramowym, wspó³pracy pomiêdzy nauk¹ a przemys³em;! cykl szkoleñ (6 szkoleñ dla grupy 200 osób) w zakresie procedur zbierania, opracowywania i dostarczania zagranicznej informacji rynkowo-towarowej dotycz¹cej wybranych bran z UE, podstaw prawnych i regulacji administracyjnych dotycz¹cych tworzenia zagranicznych podmiotów gospodarczych i ich dostêpnoœci dla przedsiêbiorców polskich, promocji powi¹zañ kooperacyjnych pomiêdzy przedsiêbiorcami z Dolnego Œl¹ska a g³ównymi inwestorami z rynków UE, nowych technologii i metod zarz¹dzania, technik sprzeda y stosowanych w negocjacjach z klientami zagranicznymi oraz zasad sprzeda y du ym sieciom dystrybucyjnym;! us³ugi doradcze w zakresie regulacji prawnych, przepisów i procedur we wspó³pracy z rynkiem UE, nawi¹zywania kontaktów kooperacyjnych z partnerami z UE przy wykorzystaniu systemu BC-Net, promocji oferty eksportowej firm z wykorzystaniem Internetu, identyfikacji prawno-ekonomicznych podstaw tworzenia powi¹zañ kooperacyjnych oraz identyfikacji nisz rynkowych atrakcyjnych dla nawi¹zania wiêzi kooperacyjnych z partnerami z UE, wspó³pracy z du ymi sieciami dystrybucyjnymi oraz negocjacje handlowe z klientami zagranicznymi, doradztwo techniczne - w tym n/t udzia³u w 5 Programie Ramowym (96 us³ug doradczych). Województwo ma³opolskie Agencja Doradztwa Gospodarczego A. M. Jesio³owscy Sp. Jawna ul. Floriañska 39, Kraków tel./fax (0-12) , ! cykl szkoleñ (7 szkoleñ dla grupy 140 osób) w zakresie regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w UE i przepisów charakterystycznych dla przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w okreœlonych bran ach na wspólnym rynku, zwiêkszenia mo liwoœci eksportowych przedsiêbiorstw, poszukiwania partnerów zagranicznych zainteresowanych nawi¹zaniem kontaktów kooperacyjnych, programów skierowanych na rozwój technologii i innowacji oraz instytucji i Ÿróde³ finansowania, treningi i zarz¹dzanie strategiczne, analiza strategiczna i ocena strategii, finanse dla menad erów niefinansowych;! seminaria informacyjne (3 seminaria dla grupy 150 osób) n/t zwiêkszenia mo liwoœci eksportowych poprzez przybli enie mo liwoœci eksportowych do poszczególnych krajów UE, barier eksportowych, nawi¹zywania kontaktów z firmami zagranicznymi mo liwoœci korzystania z programów skierowanych na rozwój wspó³pracy i wymiany gospodarczej (BC-Net, Euro Info, INTERPRISE, EUROPARTENARIAT itp.);! us³ugi doradcze w wy ej wymienionym zakresie (ok. 45 us³ug doradczych). 15

16 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku Województwo mazowieckie Biuro Studiów i Doradztwa Gospodarczego PROMASZ ul. Barbary 1, Warszawa tel. (0-22) fax (0-22) ! cykl seminariów informacyjnych ogólnych (5 seminariów dla grupy 200 osób) i szkoleñ bran owych (6 szkoleñ dla grupy 250 osób) w zakresie regulacji prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, mo liwoœci dostêpu do systemów informacyjnych i baz danych w zakresie wiedzy o rynkach UE, procedur i treœci zawieranych umów na dostawê wyrobów i us³ug, pozyskiwania zagranicznych rynków zbytu oraz wiedzy o tych rynkach, metod uzyskiwania informacji o zagranicznych firmach zainteresowanych nawi¹zaniem kontaktów kooperacyjnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem systemu "PARTNER", zawierania kontraktów eksportowych ze szczególnym uwzglêdnieniem analizy prawnej, analiz konkurencyjnoœci, w tym stosowania metody benchmarkingu, problemów technologicznych, licencji i patentów, a tak e przekazywania wiedzy ogólnej o postêpowaniu w tym zakresie;! us³ugi doradcze w wy ej wymienionym zakresie zakresie realizowane w formie indywidualnego doradztwa ad hoc, doradztwa d³ugofalowego wg indywidualnych zamówieñ zainteresowanych firm oraz pomocy w nawi¹zywaniu kontaktów kooperacyjnych. Województwo podlaskie Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia³ w Bia³ymstoku ul. Jagienki 4, Bia³ystok tel. (0-85) fax (0-85) ! cykl seminariów informacyjnych (5 seminariów dla grupy 100 osób) w zakresie regulacji prawnych w UE, standardów europejskich, sposobów nawi¹zywania, rodzajów wspó³pracy oraz umów w kontaktach kooperacyjnych, europejskich dyrektyw w zakresie bezpieczeñstwa pracy oraz certyfikacji wyrobów i deklaracji zgodnoœci;! szkolenie dla grupy 20 osób n/t marketingu miêdzynarodowego;! us³ugi doradcze w zakresie zagadnieñ prawnych zwi¹zanych z zak³adaniem przedsiêbiorstw w UE lub wspólnych przedsiêbiorstw z partnerami zagranicznymi, podatków i prawa pracy w UE, promocji na rynkach zagranicznych, strategii wejœcia na rynek zagraniczny, nawi¹zywania kontaktów kooperacyjnych, negocjacji i sporz¹dzania umów kooperacyjnych, deklaracji zgodnoœci oraz europejskich dyrektyw w zakresie bezpieczeñstwa pracy (49 us³ug doradczych);! us³ugi informacyjne w zakresie aktualnych przepisów prawnych dotycz¹cych prowadzenia przedsiêbiorstw w okreœlonych bran ach na wspólnym rynku UE, organizacji targów i wystaw oraz nawi¹zywania wspó³pracy w ramach danej bran y, regulacji prawnych obrotu towarowego Polski z zagranic¹ i programów skierowanych na rozwój technologii i innowacji, w tym Ÿróde³ poszukiwania informacji z w/w zakresu (40 us³ug informacyjnych); Województwo lubuskie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (dawniej Organizacja Pracodawców Regionu Zielonogórskiego w Zielonej Górze) ul. Bohaterów Westerplatte 11, Zielona Góra tel./fax (0-68) ! cykl 5 seminariów w zakresie dostosowania prawa polskiego do prawodawstwa UE, systemów informacji i baz danych funkcjonuj¹cych w Polsce, stymulowania produkcji eksportowej i eksportu, poszukiwania partnerów zagranicznych, praktyki prawa celnego, zwalczania dumpingu i nieuczciwej 16

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne 1 2 Jaros³aw Poteraj Tytu³ EPISTEME 24(2002) Jaros³aw Poteraj Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo