FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW"

Transkrypt

1 POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji programu polityki "Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku"

2

3 SPIS TREŒCI: Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw do 2002 roku Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw... 5 Przegl¹d dostêpnych Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjnoœci Marcin Molo/Marcin Bielówka...31 U³atwianie dostêpu do finansowania ze Ÿróde³ komercyjnych Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A...49 Finansowanie poprzez leasing Marcin Molo/Marcin Bielówka...79 Mikropo yczki jako sposób finansowania dla firm najmniejszych Fundusz Mikro Sp. z o.o...89 Oferta dla firm œrednich - Finansowanie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez fundusze inwestycyjne i publiczny rynek kapita³owy Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d...97 Ograniczenie ryzyka w transakcjach eksportowych Korporacja Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych Sp. z o.o Przegl¹d publicznych œrodków przeznaczonych na rozwój przedsiêbiorczoœci Górnoœl¹ska Agencja Przekszta³ceñ Przedsiêbiorstw S.A

4

5 KIERUNKI DZIA AÑ RZ DU WOBEC MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW DO 2002 ROKU POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

6 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku

7 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH Sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce liczy ponad 2,7 mln podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, zatrudnia ponad 7 mln osób (62,5% wszystkich zatrudnionych w gospodarce), zaœ jego udzia³ w tworzeniu PKB wyniós³ 48,1% (z tego ma³e przedsiêbiorstwa wytworzy³y 1 38,5%, œrednie 9,6%). Definicje ma³ego i œredniego przedsiêbiorcy zosta³y sformu³owane w ustawie reguluj¹cej zagadnienia o podstawowym znaczeniu dla œwiata gospodarczego - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, która zosta³a uchwalona przez Sejm 19 listopada 1999 roku. I tak zgodnie z art. 54 ustawy, za ma³ego przedsiêbiorcê uznaje siê przedsiêbiorcê, który w poprzednim roku obrotowym:! zatrudnia³ œredniorocznie mniej ni 50 pracowników oraz! osi¹gn¹³ przychód netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 7 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporz¹dzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczy³a równowartoœci w z³otych 5 milionów euro. Nie uwa a siê jednak za ma³ego, przedsiêbiorcy, w którym przedsiêbiorcy inni ni mali posiadaj¹:! wiêcej ni 25% wk³adów, udzia³ów lub akcji,! prawa do ponad 25% udzia³u w zysku,! wiêcej ni 25% g³osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Zaœ za œredniego przedsiêbiorcê zgodnie z art. 55 ustawy, uwa a siê przedsiêbiorcê, nie bêd¹cego ma³ym przedsiêbiorc¹, który w poprzednim roku obrotowym:! zatrudnia³ œredniorocznie mniej ni 250 pracowników oraz! osi¹gn¹³ przychód netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 40 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporz¹dzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczy³a równowartoœci w z³otych 27 milionów euro. Nie uwa a siê jednak za œredniego, przedsiêbiorcy, w którym przedsiêbiorcy inni ni mali i œredni posiadaj¹:! wiêcej ni 25% wk³adów, udzia³ów lub akcji,! prawa do ponad 25% udzia³u w zysku,! wiêcej ni 25% g³osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Dostrzegaj¹c znaczenie sektora MSP w gospodarce kraju, pocz¹wszy od roku 1995 polityka Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw opiera siê na dokumentach programowych, w których przy pomocy œciœle okreœlonego instrumentarium d¹ y siê do zapewnienia dogodnych warunków dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dziêki pierwszemu z tych programów pt. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w gospodarce narodowej:! przygotowano szereg projektów ustaw np. Ordynacja podatkowa, Prawo bankowe, o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne, o Krajowym Rejestrze S¹dowym, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;! utworzono Fundusz Porêczeñ Kredytowych przekszta³cony dalej w 1997 r., w Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych i dokapitalizowany z bud etu pañstwa kwot¹ 45 mln z³;! utworzono Polsk¹ Fundacjê Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, której zadaniem jest koordynacja dzia³añ maj¹cych na celu podniesienie konkurencyjnoœci polskich MSP na rynku krajowym i zagranicznym. Z inicjatywy Fundacji w 1996 r. utworzono Krajowy System Us³ug dla M a ³ y c h i Œrednich Przedsiêbiorstw (KSU) - struktury, w której sk³ad wchodzi ponad sto regionalnych i lokalnych oœrodków œwiadcz¹cych na rzecz MSP przede wszystkim us³ugi doradcze i szkoleniowe; 1 Dane za rok 1998 bez rolnictwa, leœnictwa, rybo³ówstwa i rybactwa. 7

8 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku! utworzono 61 Oœrodków Wspierania Przedsiêbiorczoœci, 34 Fundusze Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i 31 Inkubatorów Przedsiêbiorczoœci. Bior¹c pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia i sytuacjê w sektorze MSP na tle gospodarki kraju, Rada Ministrów przyjê³a 11 maja 1999 roku Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku. G³ównym celem tego programu jest kszta³towanie warunków dla tworzenia i pe³nego wykorzystania potencja³u rozwojowego sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W dalszej czêœci cel ten zosta³ podzielony na trzy cele cz¹stkowe t.j.: 1. Zwiêkszenie konkurencyjnoœci sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw; 2. Wzrost eksportu sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw; 3. Wzrost nak³adów inwestycyjnych w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W czêœci wyznaczonej przez pierwszy cel programu podejmowane s¹ dzia³ania na rzecz:! wzrostu innowacyjnoœci i rozwoju technologicznego;! zmniejszenia kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem;! u³atwienia dostêpu do zamówieñ publicznych;! rozwoju przedsiêbiorczoœci. Drugi cel programu realizowany jest poprzez:! dzia³ania promuj¹ce eksport MSP;! dzia³ania u³atwiaj¹ce dostêp do rynków zagranicznych;! dzia³ania u³atwiaj¹ce dostêp do bankowych kredytów eksportowych (zwiêkszenie skali ubezpieczenia eksportu realizowanego na warunkach kredytowych, wprowadzenie skutecznych mechanizmów subsydiowania kredytów eksportowych oraz tworzenie warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu Funduszy Wzajemnych Ubezpieczeñ Kontraktów Eksportowych);! dzia³ania na rzecz wspierania uczestnictwa MSP w programach Unii Europejskiej. Trzeci cel programu jest realizowany poprzez:! dzia³ania na rzecz modyfikacji systemu podatkowego;! dzia³ania u³atwiaj¹ce dostêp do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania (rozbudowa systemu porêczeñ kredytowych, rozwi¹zania prawne na rzecz szerszego wykorzystania instytucji leasingu, promowanie rozwoju funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy podwy szonego ryzyka, dzia³ania informacyjne i doradcze w zakresie wykorzystania mo liwoœci rynku regulowanego i pozagie³dowego, rozwój dzia³alnoœci gospodarczej w regionach wiejskich i ma³ych miastach, upowszechnianie stosowania uproszczonych procedur przy udzielaniu po yczek i kredytów dla MSP oraz tworzenie rozwi¹zañ systemowych umo liwiaj¹cych udzielanie pomocy publicznej MSP z bud etu pañstwa, ze œrodków samorz¹dowych i miêdzynarodowych). Prace nad wdro eniem programu podjêto jeszcze w 1999 roku, lecz mia³y one jedynie charakter przygotowawczy lub analityczny. Obecnie, dziêki przekazaniu z bud etu pañstwa kwoty tys. do dyspozycji Ministerstwa Gospodarki, przyst¹piono do ich realizacji. I W celu zwiêkszenia konkurencyjnoœci sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw realizowane s¹ obecnie nastêpuj¹ce projekty (uwzglêdniono jedynie projekty i dzia³ania skierowane bezpoœrednio do przedsiêbiorców lub ich organizacji): 1. REFUNDACJE KOSZTÓW SZKOLEÑ (PRS) 1.1. Beneficjenci O refundacjê kosztów szkolenia mog¹ siê staraæ przedstawiciele ma³ych przedsiêbiorstw, tj. zatrudniaj¹cych nie wiêcej ni 50 osób i posiadaj¹cych przychód netto nie przekraczaj¹cy 7 mln euro lub suma aktywów ich bilansu 8

9 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku nie przekroczy³a 5 mln euro. Refundacji podlega udzia³ w szkoleniach osób zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwem lub jego czêœci¹ Dziedziny szkoleñ Refundacji podlegaj¹ szkolenia dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem ma³ym przedsiêbiorstwem, które odby³y siê w okresie od 1 stycznia do 10 listopada 2000 r Zasady udzielania refundacji Przedsiêbiorstwo mo e otrzymaæ refundacjê maksymalnie 60% ceny szkolenia, nie wiêcej jednak ni PLN tytu³em dofinansowania uczestnictwa jednego mê czyzny oraz PLN tytu³em dofinansowania jednej, kobiety, w jednym szkoleniu. Wysokoœæ refundacji dla jednego przedsiêbiorstwa nie mo e przekroczyæ lub PLN w przypadku szkoleñ, w których uczestniczy³y tylko kobiety. Zasady korzystania z us³ug Punktu Refundacji Szkoleñ (PRS) okreœla szczegó³owo Regulamin. Refundacji podlegaj¹ szkolenia przeprowadzone przez dowoln¹ firmê lub instytucjê szkoleniow¹ Punkty Refundacji Szkoleñ* Przedsiêbiorca mo e skorzystaæ z us³ug Punktu Refundacji Szkoleñ dzia³aj¹cego na terenie województwa, w którym zarejestrowana jest jego firma. Przedsiêbiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mog¹ korzystaæ z dowolnie wybranego PRS, dzia³aj¹cego na terenie województw oœciennych. Ogó³em sieæ Punktów Refundacji Szkoleñ liczy 29 oœrodków. 2. BEZP ATNE US UGI DORADCZE (PKD) 2.1. Beneficjenci Bezp³atne us³ugi doradcze s¹ dostêpne dla przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, tj. zatrudniaj¹cych nie wiêcej ni 250 osób i posiadaj¹cych przychód netto nie przekraczaj¹cy 40 mln euro lub suma aktywów ich bilansu nie przekroczy³a 27 mln euro Zakres dostêpnych us³ug Us³ugi obejmuj¹ porady i informacje zwi¹zane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia dzia³alnoœci (tzw. pakiety start-up ) oraz zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów, podatków, produkcji i inne), nie wymagaj¹ce d³u szego zaanga owania czasowego specjalisty Zasady korzystania Bezp³atnych porad udzielaj¹ specjaliœci w Punktach Konsultacyjno-Doradczych (PKD) i ich filiach, utworzonych przy oœrodkach Krajowego Systemu Us³ug dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw (KSU), pracuj¹cych najczêœciej piêæ razy w tygodniu po osiem godzin. Zasady korzystania z us³ug PKD okreœla szczegó³owo Regulamin Punktu Konsultacyjno-Doradczego, dostêpny w Internecie i w ka dym PKD Punkty Konsultacyjno-Doradcze* Przedsiêbiorca mo e skorzystaæ z us³ug 87 Punktów Konsultacyjno-Doradczych i ich filii na terenie ca³ej Polski. 3. DOFINANSOWANIE SPECJALISTYCZNYCH US UG DORADCZYCH (DS) 3.1. Beneficjenci Us³ugi doradcze wymagaj¹ce d³u szego zaanga owania czasowego specjalisty s¹ dostêpne dla przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, tj. zatrudniaj¹cych nie wiêcej ni 250 osób i posiadaj¹cych przychód netto nie przekraczaj¹cy 40 mln euro lub suma aktywów ich bilansu nie przekroczy³a 27 mln euro Zakres dostêpnych us³ug Us³ugi obejmuj¹ zaawansowane doradztwo m.in. w nastêpuj¹cych dziedzinach: marketing, finanse, prawne 9

10 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku aspekty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej; planowanie i zarz¹dzanie; zasoby ludzkie, produkcja, innowacje i transfer technologii, jakoœæ, ochrona œrodowiska, eksport. Szczegó³owy zakres pojedynczej us³ugi ustalany jest przez konsultanta oraz przedsiêbiorcê, zgodnie z jego zapotrzebowaniem Zasady korzystania Us³ugi te s¹ dofinansowywane maksymalnie w 60%, przy czym cena pojedynczej us³ugi musi wynosiæ przynajmniej PLN. Pozosta³e 40% ceny us³ugi musi zap³aciæ bezpoœrednio przedsiêbiorca Oœrodki doradcze* Us³ugi z dofinansowaniem mo na uzyskaæ w 22 oœrodkach KSU. Za realizacjê powy szych projektów, z ramienia Ministerstwa Gospodarki, odpowiada Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce realizowanych dzia³añ, w tym regulaminy korzystania z bezp³atnego doradztwa i refundacji szkoleñ s¹ dostêpne na stronie Internetowej pod adresem a tak e w siedzibie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw: Aleje Jerozolimskie 125/ Warszawa Infolinia: fax: /56 *Listê oœrodków prowadz¹cych Punkt Konsultacyjno-Doradczy (PKD), Punkt Refundacji Szkoleñ (PRS) oraz zajmuj¹cych siê Doradztwem Specjalistycznym (DS) zawiera informator Przedsiêbiorco! Skorzystaj. 4. PUBLIKACJE Ze œrodków Ministerstwa Gospodarki sfinansowano wydanie informatorów dla przedsiêbiorców:! Programy i fundusze wspieraj¹ce rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw;! Zarz¹dzanie ryzykiem dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w krajach przeprowadzaj¹cych zmiany systemowe;! Wspieranie rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw ze œrodków Funduszu Pracy;! Co czeka przedsiêbiorcê po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej - Ochrona œrodowiska;! Co czeka przedsiêbiorcê po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej - Prawo pracy;! Jak stworzyæ w³asn¹ firmê? - warunki podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce;! Wspieranie udzia³u ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w imprezach targowo-wystawienniczych. Publikacje dostêpne s¹ w siedzibie Ministerstwa. Plac Trzech Krzy y 3/ Warszawa tel: , fax: W najbli szym czasie: Baza danych o mo liwoœciach udzia³u MSP w zamówieniach publicznych za granic¹. Prace nad baz¹ trwaj¹ w Urzêdzie Zamówieñ Publicznych. Opracowane informacje udostêpniane s¹ na bie ¹co na stronach Internetowych Urzêdu i w formie broszur. Dostêpne s¹ opracowania o pierwszych czterech pañstwach: Szwecji, Irlandii, Grecji i Turcji. Bli sze informacje mo na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Zamówieñ Publicznych: 10

11 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku Al. Szucha 2/ Warszawa tel , fax , II W zakresie dzia³añ maj¹cych na celu wzrost eksportu sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wdra ane s¹ nastêpuj¹ce projekty: 1. PROMOCJA EKSPORTU Promocja eksportu odbywa siê poprzez:! dofinansowanie udzia³u MSP w targach i wystawach za granic¹;! dofinansowanie udzia³u w misjach handlowych organizowanych przez samorz¹dy gospodarcze. Warto w tym miejscu podkreœliæ, e po raz pierwszy wprowadzone zasady obowi¹zywaæ bêd¹ przez okres trzech lat, dziêki czemu przedsiêbiorcy bêd¹ mogli planowaæ swój udzia³ w zagranicznych imprezach z mo liwoœci¹ dofinansowania ze strony Ministerstwa Gospodarki. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad na jakich mo na siê ubiegaæ o przyznanie dofinansowania zawarte s¹ w publikacji Ministerstwa Gospodarki pt. Wspieranie udzia³u ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w imprezach targowo-wystawienniczych oraz na stronach Interntowych pod adresem: a tak e w dalszej czêœci materia³ów. Dodatkowe informacji mo na uzyskaæ tak e w siedzibie Ministerstwa Gospodarki: Plac Trzech Krzy y 3/ Warszawa tel ; fax EUROPARTENARIAT W dniach 3-5 grudnia 2000 r. odbêdzie siê kolejna edycja targów Europanterariat-Europanterariat Italia Sud 2000, w których bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ polskie firmy. Rolê krajowych koordynatorów udzia³u polskich MSP w targach pe³ni¹ Krajowa Izba Gospodarcza oraz Centrum Euro Info w Warszawie. Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Euro Info w Warszawie ul. Trêbacka 4 ul. Nowy Œwiat 6/12, Warszawa Warszawa tel tel fax fax DZIA ANIA NA RZECZ WSPIERANIA UCZESTNICTWA MSP W PROGRAMACH UE Polskie przedsiêbiorstwa innowacyjne mog¹ wzi¹æ udzia³ w Pi¹tym Programie Ramowym Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej na lata , który wspiera opracowywanie i wdra anie innowacyjnych rozwi¹zañ naukowych, technicznych i technologicznych. Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z sieci¹ bran owych i regionalnych punktów kontaktowych, tworzy system informacji i pomocy eksperckiej dla polskich jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych oraz firm chc¹cych wzi¹æ udzia³ w programie. Krajowy Punkt Kontaktowy 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej, 11

12 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji ul. Œwiêtokrzyska Warszawa tel fax W najbli szym okresie: System TISPE W 1999 r. zosta³y opracowane za³o enia Teleinformatycznego Systemu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki. System umo liwi uzyskanie informacji o zapytaniach ofertowych, przetargach miêdzynarodowych, ofertach eksportowych, inwestycyjnych i kooperacyjnych, a tak e aktualne informacje gospodarcze np. o zasadach dostêpu do poszczególnych rynków. W marcu tego roku rozpoczêto pierwsze prace zwi¹zane z wdra aniem systemu. Baza danych o regulacjach prawnych Unii Europejskiej, system przekazywania informacji do MSP (w tym poprzez KSU) Baza bêdzie zawiera³a t³umaczenia aktów prawnych UE istotnych dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Po zakoñczeniu niezbêdnych prac analitycznych w czerwcu rozpoczêto pracê nad wdra aniem systemu. III W czêœci dotycz¹cej tworzenia warunków dla wzrostu nak³adów inwestycyjnych w sektorze MSP realizowane s¹ nastêpuj¹ce projekty: 1. BEZP ATNE KONFERENCJE NA TEMAT DOSTÊPNYCH RÓDE FINANSOWANIA MSP W okresie od 1 wrzeœnia do 15 listopada 2000 r. w ka dym województwie odbêd¹ siê po dwie jednodniowe konferencje-seminaria dla przedstawicieli organizacji przedsiêbiorców pt. Finansowanie Rozwoju MSP. Podczas konferencji zostan¹ zaprezentowane mo liwoœci korzystania przez przedsiêbiorców z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, w tym:! komercyjnych instrumentów finansowania dzia³alnoœci gospodarczej wraz z ocen¹ ich atrakcyjnoœci dla przedsiêbiorstw (kredyty bankowe, po yczki, leasing, venture capital, factoring, franchising);! œrodków publicznych na rozwój przedsiêbiorczoœci (przeznaczonych na wsparcie inicjatyw eksportowych, tworzenie nowych miejsc pracy, program rozwoju wsi, restrukturyzacjê gospodarki, politykê ochrony œrodowiska i politykê wobec niepe³nosprawnych);! zagranicznych programów pomocowych (Phare 2000, Inicjatywa, Bank Œwiatowy). Udzia³ w konferencjach bêdzie bezp³atny. Ka dy uczestnik otrzyma komplet materia³ów informacyjnych, które bêd¹ dostêpne w jego siedzibie dla wszystkich zainteresowanych. W trakcie konferencji bêd¹ zorganizowane punkty informacyjne lokalnych instytucji finansowych - banków, towarzystw leasingowych, ubezpieczeniowych, funduszy kapita³owych itp. Koordynatorem projektu jest Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, Informacje o ramowym programie, dacie i miejscu organizowanych konferencji s¹ zamieszczone na stronach Internetowych Polskiej Fundacji MSP w kalendarium KSU- Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw Aleje Jerozolimskie 125/ Warszawa Infolinia: fax /56 12

13 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku IV W roku 2001, w zwi¹zku z planami przeznaczenia na realizacje programu Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku znacznie wy szej kwoty ni dotychczas, Rz¹d planuje kontynuacjê rozpoczêtych ju projektów, a tak e wdro enie w ycie nowych. Uzyskane z bud etu pañstwa œrodki zostan¹ przeznaczone na:! utworzenie centralnej bazy danych o projektach innowacyjnych gotowych do wdro eñ;! dofinansowanie us³ug dla MSP, polegaj¹cych na udzielaniu informacji o innowacjach i nowych technologiach zawartych w bazach danych o nowoczesnych technologiach;! zapewnienie bezp³atnego lub czêœciowo odp³atnego dostêpu MSP do informacji i doradztwa w sprawach zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej;! refundacjê przedsiêbiorcom czêœci kosztów uczestnictwa w seminariach, szkoleniach i kursach poœwiêconych problematyce prowadzenia firmy;! dofinansowanie przygotowania memorandów emisyjnych dla spó³ek sektora MSP ubiegaj¹cych siê o wejœcie na rynek pozagie³dowy;! upowszechnienie wœród przedsiêbiorców wiedzy na temat nowych mo liwoœci pojawiaj¹cych siê na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a tak e informacji dotycz¹cych i Ÿróde³ zewnêtrznej pomocy i doradztwa (dofinansowanie publikacji informatorów i uczestnictwa w seminariach i konferencjach dotycz¹cych m.in. zagadnieñ zwi¹zanych z integracj¹ z Uni¹ Europejsk¹);! u³atwienie dostêpu do informacji o regulacjach prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej i rozpowszechnianie uzyskanych informacji wœród przedsiêbiorców;! udzielenie pomocy w opracowywaniu i wdra aniu systemów jakoœci poprzez udostêpnienie publikacji o projektowaniu i wdra aniu systemów jakoœci, organizowanie konferencji i seminariów, szkolenia i kursy w zakresie projektowania i wdra ania systemów jakoœci oraz dofinansowanie procesów wdra ania norm ISO;! wsparcie kapita³owe istniej¹cych i nowo tworzonych lokalnych i regionalnych funduszy porêczeñ kredytowych;! u³atwienie dostêpu do wiedzy w zakresie prowadzenia firmy z wykorzystaniem Internetu i zwi¹zanych z nim narzêdzi;! stworzenie rankingu banków udzielaj¹cych na najkorzystniejszych warunkach kredytów i po yczek MSP. 13

14 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku KRAJOWY SYSTEM US UG DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW Atutami Krajowego Systemu Us³ug dla MSP s¹:! kompleksowoœæ us³ug - przedsiêbiorcy mog¹ korzystaæ z oferty ca³ej sieci, a nie tylko pojedynczego oœrodka;! wysoka jakoœæ oraz szeroka oferta us³ug odpowiadaj¹ca na faktyczne, zidentyfikowane potrzeby przedsiêbiorców - doradcy pracuj¹cy w oœrodkach znaj¹ specyfikê œrodowisk i regionów, w których dzia³aj¹, maj¹ doœwiadczenie w pracy z przedsiêbiorstwami oraz stale podnosz¹ swoje kwalifikacje; dla zapewnienia wysokiej jakoœci us³ug w oœrodkach KSU wdra any jest system Standaryzacji Us³ug i Akredytacji oparty na wymogach ISO 9000;! dostêpnoœæ finansowa - oœrodki nale ¹ce do KSU œwiadcz¹ us³ugi dla MSP, których czêœæ jest równie dofinansowywana ze œrodków programów pomocowych;! dostêpnoœæ geograficzna - sieæ oœrodków pokrywa niemal ca³¹ Polskê. 14 KSU powsta³ w paÿdzierniku 1996 roku z inicjatywy Polskiej Fundacji MSP. Sieæ tworzy ponad sto regionalnych i lokalnych oœrodków œwiadcz¹cych na rzecz MSP us³ugi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe. Krajowy System Us³ug to jedyna taka struktura nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dominuj¹c¹ grupê w ramach sieci KSU stanowi¹ oœrodki doradcze i szkoleniowe, które poza typowymi us³ugami konsultingowymi, zajmuj¹ siê tak e szeroko rozumian¹ informacj¹ gospodarcz¹, jak równie niektórymi us³ugami o charakterze finansowym. Czêœæ oœrodków specjalizuje siê w okreœlonych dziedzinach lub bran ach, których zakres obejmuje przede wszystkim transfer technologii, badania i certyfikacjê, systemy jakoœci itp. Do istotnych narzêdzi pracy KSU nale ¹ m.in. systemy informacji gospodarczej oraz systemy kojarzenia partnerów, takie jak BC-Net (Business Co-operation Network) oraz zasoby informacyjne 12 Centrów Euro Info i BIN (Business Information Network). Krajowy System Us³ug nie jest struktur¹ zamkniêt¹. Zamiarem Polskiej Fundacji MSP jest, aby sieæ oœrodków rozwija³a siê wraz z rozwojem sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz by wszystkie jej elementy i dzia³ania podejmowane przez oœrodki w sieci KSU mo liwie najlepiej odpowiada³y potrzebom przedsiêbiorców. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodz¹ postanowienia programu Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku, gdzie przewidziano dalsz¹ rozbudowê sieci KSU i jej aktywny udzia³ w realizacji projektów skierowanych do ma³ych MSP. Oprócz wspomnianych powy ej projektów realizowanych w ramach programu, oœrodki KSU uczestnicz¹ tak e w innych projektach, których bezpoœrednimi odbiorcami s¹ przedsiêbiorcy, a które finansowane s¹ ze œrodków Unii Europejskiej. Dzia³ania realizowane przez oœrodki Krajowego Systemu Us³ug Niektóre us³ugi œwiadczone przez oœrodki KSU s¹ dofinansowywane w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Obecnie realizowane s¹ nastêpuj¹ce projekty: 1. PAKIET US UG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH I INFORMACYJNYCH DLA SEKTORA MSP. Oœrodki korzystaj¹ce z projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Polsce - Rozwój instytucjonalnych struktur wspierania przedsiêbiorczoœci - STEP IFE, œwiadcz¹ us³ugi doradcze, szkoleniowe i informacyjne w zakresie:! regulacji prawnych Unii Europejskiej zarówno obowi¹zuj¹cych wszystkich przedsiêbiorców, jak i szczegó³owych przepisów bran owych;! zwiêkszenia mo liwoœci eksportowych;

15 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku! informacji o zagadnieniach technicznych, technologiach, prawach patentowych, licencjach;! inne, w zale noœci od potrzeb przedsiêbiorców. Z funduszy projektu pokrywane jest 60% kosztów us³ugi dla ma³ego lub œredniego przedsiêbiorstwa, œwiadczonej przez wybrany w drodze przetargu oœrodek w danym województwie. Projekt bêdzie realizowany do koñca listopada bie ¹cego roku. Województwo dolnoœl¹skie Oddzia³ Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiêbiorczoœæ" w Œwidnicy - CWB Œwidnica ul. D³uga 33, Œwidnica tel./fax (0-74) ! cykl seminariów informacyjnych (6 seminariów dla grupy min. 140 osób) n/t Ÿróde³ informacji o regulacjach prawnych i rynku UE przydatnej do konkurowania w warunkach wspólnego rynku, wykorzystania nowoczesnych narzêdzi komunikacyjnych w promocji oferty eksportowej firmy i nawi¹zywaniu kontaktów handlowych, innowacyjnych dzia³añ i mo liwoœciach udzia³u w 5 Programie Ramowym, wspó³pracy pomiêdzy nauk¹ a przemys³em;! cykl szkoleñ (6 szkoleñ dla grupy 200 osób) w zakresie procedur zbierania, opracowywania i dostarczania zagranicznej informacji rynkowo-towarowej dotycz¹cej wybranych bran z UE, podstaw prawnych i regulacji administracyjnych dotycz¹cych tworzenia zagranicznych podmiotów gospodarczych i ich dostêpnoœci dla przedsiêbiorców polskich, promocji powi¹zañ kooperacyjnych pomiêdzy przedsiêbiorcami z Dolnego Œl¹ska a g³ównymi inwestorami z rynków UE, nowych technologii i metod zarz¹dzania, technik sprzeda y stosowanych w negocjacjach z klientami zagranicznymi oraz zasad sprzeda y du ym sieciom dystrybucyjnym;! us³ugi doradcze w zakresie regulacji prawnych, przepisów i procedur we wspó³pracy z rynkiem UE, nawi¹zywania kontaktów kooperacyjnych z partnerami z UE przy wykorzystaniu systemu BC-Net, promocji oferty eksportowej firm z wykorzystaniem Internetu, identyfikacji prawno-ekonomicznych podstaw tworzenia powi¹zañ kooperacyjnych oraz identyfikacji nisz rynkowych atrakcyjnych dla nawi¹zania wiêzi kooperacyjnych z partnerami z UE, wspó³pracy z du ymi sieciami dystrybucyjnymi oraz negocjacje handlowe z klientami zagranicznymi, doradztwo techniczne - w tym n/t udzia³u w 5 Programie Ramowym (96 us³ug doradczych). Województwo ma³opolskie Agencja Doradztwa Gospodarczego A. M. Jesio³owscy Sp. Jawna ul. Floriañska 39, Kraków tel./fax (0-12) , ! cykl szkoleñ (7 szkoleñ dla grupy 140 osób) w zakresie regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w UE i przepisów charakterystycznych dla przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w okreœlonych bran ach na wspólnym rynku, zwiêkszenia mo liwoœci eksportowych przedsiêbiorstw, poszukiwania partnerów zagranicznych zainteresowanych nawi¹zaniem kontaktów kooperacyjnych, programów skierowanych na rozwój technologii i innowacji oraz instytucji i Ÿróde³ finansowania, treningi i zarz¹dzanie strategiczne, analiza strategiczna i ocena strategii, finanse dla menad erów niefinansowych;! seminaria informacyjne (3 seminaria dla grupy 150 osób) n/t zwiêkszenia mo liwoœci eksportowych poprzez przybli enie mo liwoœci eksportowych do poszczególnych krajów UE, barier eksportowych, nawi¹zywania kontaktów z firmami zagranicznymi mo liwoœci korzystania z programów skierowanych na rozwój wspó³pracy i wymiany gospodarczej (BC-Net, Euro Info, INTERPRISE, EUROPARTENARIAT itp.);! us³ugi doradcze w wy ej wymienionym zakresie (ok. 45 us³ug doradczych). 15

16 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec MSP do 2002 roku Województwo mazowieckie Biuro Studiów i Doradztwa Gospodarczego PROMASZ ul. Barbary 1, Warszawa tel. (0-22) fax (0-22) ! cykl seminariów informacyjnych ogólnych (5 seminariów dla grupy 200 osób) i szkoleñ bran owych (6 szkoleñ dla grupy 250 osób) w zakresie regulacji prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, mo liwoœci dostêpu do systemów informacyjnych i baz danych w zakresie wiedzy o rynkach UE, procedur i treœci zawieranych umów na dostawê wyrobów i us³ug, pozyskiwania zagranicznych rynków zbytu oraz wiedzy o tych rynkach, metod uzyskiwania informacji o zagranicznych firmach zainteresowanych nawi¹zaniem kontaktów kooperacyjnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem systemu "PARTNER", zawierania kontraktów eksportowych ze szczególnym uwzglêdnieniem analizy prawnej, analiz konkurencyjnoœci, w tym stosowania metody benchmarkingu, problemów technologicznych, licencji i patentów, a tak e przekazywania wiedzy ogólnej o postêpowaniu w tym zakresie;! us³ugi doradcze w wy ej wymienionym zakresie zakresie realizowane w formie indywidualnego doradztwa ad hoc, doradztwa d³ugofalowego wg indywidualnych zamówieñ zainteresowanych firm oraz pomocy w nawi¹zywaniu kontaktów kooperacyjnych. Województwo podlaskie Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia³ w Bia³ymstoku ul. Jagienki 4, Bia³ystok tel. (0-85) fax (0-85) ! cykl seminariów informacyjnych (5 seminariów dla grupy 100 osób) w zakresie regulacji prawnych w UE, standardów europejskich, sposobów nawi¹zywania, rodzajów wspó³pracy oraz umów w kontaktach kooperacyjnych, europejskich dyrektyw w zakresie bezpieczeñstwa pracy oraz certyfikacji wyrobów i deklaracji zgodnoœci;! szkolenie dla grupy 20 osób n/t marketingu miêdzynarodowego;! us³ugi doradcze w zakresie zagadnieñ prawnych zwi¹zanych z zak³adaniem przedsiêbiorstw w UE lub wspólnych przedsiêbiorstw z partnerami zagranicznymi, podatków i prawa pracy w UE, promocji na rynkach zagranicznych, strategii wejœcia na rynek zagraniczny, nawi¹zywania kontaktów kooperacyjnych, negocjacji i sporz¹dzania umów kooperacyjnych, deklaracji zgodnoœci oraz europejskich dyrektyw w zakresie bezpieczeñstwa pracy (49 us³ug doradczych);! us³ugi informacyjne w zakresie aktualnych przepisów prawnych dotycz¹cych prowadzenia przedsiêbiorstw w okreœlonych bran ach na wspólnym rynku UE, organizacji targów i wystaw oraz nawi¹zywania wspó³pracy w ramach danej bran y, regulacji prawnych obrotu towarowego Polski z zagranic¹ i programów skierowanych na rozwój technologii i innowacji, w tym Ÿróde³ poszukiwania informacji z w/w zakresu (40 us³ug informacyjnych); Województwo lubuskie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (dawniej Organizacja Pracodawców Regionu Zielonogórskiego w Zielonej Górze) ul. Bohaterów Westerplatte 11, Zielona Góra tel./fax (0-68) ! cykl 5 seminariów w zakresie dostosowania prawa polskiego do prawodawstwa UE, systemów informacji i baz danych funkcjonuj¹cych w Polsce, stymulowania produkcji eksportowej i eksportu, poszukiwania partnerów zagranicznych, praktyki prawa celnego, zwalczania dumpingu i nieuczciwej 16

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy EDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. Forma prawna prowadzonej działalności SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Partner Przedsiêbiorcy

Partner Przedsiêbiorcy Partner Przedsiêbiorcy Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Us³ug dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw Warszawa, 2004 r. 1 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Agnieszka Jankowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych, 2007-2013 Program

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapowiedziami w naszym ostatnim

Zgodnie z zapowiedziami w naszym ostatnim Mali i sredni przedsiêbiorcy, którzy chc¹ zainwestowaæ w rozwój swojej firmy mog¹ skorzystaæ z pomocy oferowanej przez Uniê Europejsk¹. Polscy mali i œredni przedsiêbiorcy w kontekœcie przyst¹pienia Polski

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel./faks: 15 864 40 41 www.cripstaszow.fr.pl Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) w ramach Funduszy Strukturalnych 2007-2013 Priorytety: 3, 4, 5, 6 Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 18 czerwca 2007 1 PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla przedsiębiorstw Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji programy operacyjne na lata 2007-2013 moŝliwości

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Samorządowa wojewódzka osoba prawna. Jednostka finansów publicznych

SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Samorządowa wojewódzka osoba prawna. Jednostka finansów publicznych SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Samorządowa wojewódzka osoba prawna Jednostka finansów publicznych POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w GDAŃSKU ul. Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk, www.podr.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz. Wykaz instytucji i organizacji, które pomagają wspierać indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej Poszukiwanie pracy: Strony internetowe www.dlaczego.com.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.)

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość ogółem projektu Dolnośląski Urząd Wojewódzki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 PO PW 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 PO PW 2014-2020 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 2020 (PO PW 2014-2020) 2020) Warszawa 24 czerwca 2013 r. Cel g ówny g PO PW 2014-2020 2020 Wzrost konkurencyjno ci ci i innowacyjno ci ci makroregionu Polski

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo