RAPORT KWARTALNY IVQ2017. Kraków, 14 lutego 2017 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY IVQ2017. Kraków, 14 lutego 2017 roku"

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY IVQ2017 Kraków, 14 lutego 2017 roku

2 Szanowni Państwo, Przekazuję w Państwa ręce raport za IV kwartał 2016 roku z działalności naszej Spółki oraz pierwsze sprawozdanie skonsolidowane naszej Grupy Kapitałowej. Czwarty kwartał 2016 roku stanowił okres wytężonych działań operacyjnych oraz strategicznych, które w mojej opinii, przyczyniły się do rozwoju Spółki, umocnienia pozycji na polskim i hiszpańskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Miniony kwartał zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu wyniki finansowe Spółki. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej IV kwartału 2016 roku wskazują na dużą dynamikę przychodów i zysku. Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale kształtują się na poziomie 10,8 mln zł, narastająco w 2016 roku osiągnęły ponad 25,8 mln zł. Zysk netto IV kwartału ukształtował się na poziomie 2,4 mln zł, narastająco za cztery kwartały 2016 roku wynosi 8,6 mln zł. Natomiast wyniki finansowe Emitenta kształtują się następująco: przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale wyniosły 9,1 mln zł, narastająco w 2016 roku wzrosły r/r o 92% osiągnęły ponad 26 mln zł. Zysk netto IV kwartału ukształtował się na poziomie 2,8 mln zł, narastająco za cztery kwartały 2016 roku wzrósł r/r o 136% i wyniósł 8,7 mln zł. Wyniki, które prezentujemy Państwu w IV kwartale są potwierdzeniem prawidłowo przyjętej strategii inwestycyjnej oraz efektywnym zarządzaniem portfelem wierzytelności. W IV kwartale spółka konsekwentnie realizowała strategię inwestycyjną na rynku lokalnym oraz zagranicznym poprzez zwiększenie własnych portfeli wierzytelności. Kancelaria Medius S.A. w IV kwartale nabyła wierzytelności o łącznej wartości 21 mln zł, natomiast łączna wartość inwestycji spółki zależnej Medius Collection S.L wyniosła 12,2 mln EUR na rynku hiszpańskim. Dostęp do kapitału jest niezwykle ważny w zakresie finansowania nowych inwestycji, które stanowią podstawę generowania przychodów i zysków przedsiębiorstwa. W omawianym okresie kontynuowaliśmy realizację planów dotyczących zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, dokonywaliśmy terminowych wypłat odsetek oraz rozpoczęliśmy kolejną emisję obligacji serii J o wartości nominalnej do 10 mln zł. Niniejsze działania pozwalają na umacnianie pozytywnego wizerunku spółki w oczach Inwestorów oraz rynku. Kancelaria Medius S.A. to nie tylko zaufany partner biznesowy ale również stabilna inwestycja. Pełen entuzjazmu patrzę w przyszłość ze świadomością nowych wyzwań. Serdecznie zapraszam do lektury niniejszego raportu. 2 Z uszanowaniem, Michał Imiołek Prezes Zarządu

3 Spis treści 1. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej Emitenta Informacje ogólne o Emitencie Informacje ogólne Medius Collection S.L Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za cztery kwartały 2016 roku Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta Zestawienie zmian w kapitałach Grupy Kapitałowej Emitenta Cash flow Grupy Kapitałowej Emitenta Wybrane dane finansowe Emitenta Bilans Emitenta Rachunek zysków i strat Emitenta Zestawienie zmian w kapitałach Emitenta Cash flow Emitenta Opis istotnych wydarzeń i dokonań w IVQ 2016 roku Działalność w Polsce Działalność w Hiszpanii

4 1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Spółka Kancelaria Medius S.A., spółka dominująca z siedzibą w Krakowie oraz Spółka Medius Collection S.A., spółka zależna z siedzibą w Madrycie Informacje ogólne o Emitencie Firma Forma prawna Kraj siedziby Adres Kancelaria Medius S.A. Spółka akcyjna Polska ul. Babińskiego 69, Kraków Telefon Fax Internet Kapitał zakładowy KRS ,00 zł, opłacony w całości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr REGON NIP Zarząd Rada Nadzorcza Michał Imiołek Prezes Zarządu Artur Bieńkowski Przewodniczący RN Marcin Rymaszewski Członek RN Aleksander Szalecki Członek RN Flawiusz Pawluk Członek RN Dominik Majewski Członek RN Akcjonariat Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym 100% akcji Trigon TFI S.A. mm-investments Sp. z o.o. Adam Łanoszka Kancelaria Medius S.A. Pozostali akcjonariusze Trigon TFI S.A ,47% mm-investments Sp. z o.o ,12% Adam Łanoszka ,00% Kancelaria Medius S.A ,08% Pozostali ,33% Razem % Zatrudnienie Na dzień 31 grudnia 2016 roku Emitent zatrudnia łącznie trzydzieści dwie osoby, w tym dziewiętnaście osób na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty oraz trzynaście osób na umowy cywilnoprawne. 4

5 1.2. Informacje ogólne Medius Collection S.L. Firma Medius Collection S.L. Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby Hiszpania Adres c/ Apolonio Morales, 3-1B derecha, Madryt Telefon FAX Internet Kapitał zakładowy 4 000,00 EUR, opłacony w całości NIF B Zarząd Michał Imiołek Prezes Zarządu Udziały Udziałowiec Udziały Kancelaria Medius S.A. Kancelaria Medius S.A. 100% Razem 100% 5

6 2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za cztery kwartały 2016 roku POZYCJE PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży , ,78 Zysk/strata ze sprzedaży , ,30 Zysk/strata z działalności operacyjnej , ,88 Zysk/strata brutto , ,91 Zysk/strata netto , ,08 Aktywa trwałe , ,81 Kapitał własny , ,33 Inwestycje krótkoterminowe , ,24 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,70 Zobowiązania długoterminowe , ,24 Zobowiązania krótkoterminowe , ,96 Amortyzacja , ,73 Pozycje rachunku zysków i strat wg kursu 1 EUR= 4,3757 PLN (kurs liczony, jako średnia kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016). Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg. kursu 1 EUR = 4,4240 PLN (kurs średni NBP na dzień 30 grudnia 2016 roku. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z uwzględnieniem nowelizacji do ustawy z dnia 23 września 2015 roku, w zakresie zmian sposobu prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym oraz rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Nabyte pakiety wierzytelności przeterminowanych są prezentowane jako krótkoterminowe inne aktywa finansowe, gdyż są realizowane w ramach zwykłego cyklu operacyjnego. W księgach rachunkowych nabyte pakiety wierzytelności są ujmowane według ceny zakupu łącznie z poniesionymi kosztami windykacji. Nabyte pakiety wierzytelności są ujmowane i klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz z późn. zm.), jako składnik aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Są one wyceniane w wiarygodnie określonej wartości godziwej. Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Nabyte pakiety wierzytelności są wyceniane nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Wiarygodnie określona wartość godziwa na dzień przeszacowania jest ustalana za pomocą modelu estymacji opartego na zdyskontowanych szacowanych przepływach pieniężnych netto. Prognoza szacowanych przepływów pieniężnych oparta jest na posiadanej wiedzy eksperckiej w wyniku dokonanych analiz danych historycznych oraz danych dostępnych z rynku. Stopa dyskontowa użyta do dyskontowania oczekiwanych przepływów pieniężnych umożliwia wyznaczenie aktualnej na dzień wyceny wartości tych przepływów z uwzględnieniem ryzyk charakterystycznych dla wycenianych składników aktywów. Stopa procentowa przyjęta do dyskontowania obejmuje stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko odzwierciedlającą ryzyko kredytowe dla portfela wierzytelności. W ubiegłym roku obrotowym Spółka dokonała zmian prezentacyjnych w działalności operacyjnej rachunku zysków i strat. Zmiany dotyczyły ujmowania przychodów i odpowiadającym im kosztów związanych z obrotem wierzytelnościami. Rzeczywiste wpływy uzyskane z pakietów wierzytelności są ujmowane w podstawowej działalności operacyjnej, natomiast odpowiadające im koszty ujmowane są w pozostałych kosztach rodzajowych. 6

7 4. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 4.1. Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta AKTYWA Stan na dzień Zmiana stanu aktywów IVQ 2016 A. Aktywa trwałe , ,40 I. Wartości niematerialne i prawne , ,63 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy , ,10 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,53 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 1. Wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,05 1. Środki trwałe , ,05 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,17 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,01 d) środki transportu , ,39 e) inne środki trwałe ,91-854,48 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe , ,08 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,08 a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną , ,08 - udziały lub akcje 0,00 574,60 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki , ,68 - inne długoterminowe aktywa finansowe ,60 0,00 b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 d) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0, ,90 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00-499,00 B. Aktywa obrotowe , ,03 I. Zapasy 7 757, ,90 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy i usługi 7 757, ,90 II. Należności krótkoterminowe , ,16 1. Należności od jednostek powiązanych , ,81 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,81 - do 12 miesięcy , ,81 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 7

8 2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 3. Należności od pozostałych jednostek , ,63 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,55 - do 12 miesięcy , ,55 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0, ,00 c) inne , ,18 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,89 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,89 a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0, ,78 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,78 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) W jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) W pozostałych jednostkach , ,98 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki , ,11 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe , ,09 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,31 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,31 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,80 C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ,00 0,00 D. Udziały (akcje) własne ,60 0,00 AKTYWA RAZEM , ,43 PASYWA Stan na dzień Zmiana stanu pasywów IVQ 2016 A. Kapitał (fundusz) własny , ,98 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,76 - w tym nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) ,64 0,00 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0, ,05 - tworzone zgodnie z umową/statutem spółki 0,00 0,00 V. Różnice kursowe z przeliczenia , ,99 VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,52 0,00 VII. Zysk (strata) netto , ,80 VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,45 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,10 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,28 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 8

9 3. Wobec pozostałych jednostek , ,82 a) kredyty i pożyczki 0, ,28 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,54 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 e) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,35 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8 813, ,99 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 813, ,99 - do 12 miesięcy 8 813, ,99 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,34 a) kredyty i pożyczki 1 300,84-484,71 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,18 c) inne zobowiązania finansowe 204,08 204,08 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,79 - do 12 miesięcy , ,79 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych , ,20 h) z tytułu wynagrodzeń , ,61 i) inne , ,19 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 PASYWA RAZEM , ,43 9

10 4.1. Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE IVQ 2016 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,45 - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,81 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,55 I. Amortyzacja , ,90 II. Zużycie materiałów i energii , ,90 III. Usługi obce , ,92 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,84 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,73 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , ,31 - emerytalne 0,00 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,31 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,90 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,19 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje 5 774,75 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 IV. Inne przychody operacyjne , ,19 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,63 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,15 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,63 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,46 G. Przychody finansowe , ,77 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych w tym: 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 II. Odsetki, tym: , ,05 - od jednostek powiązanych 6 395, ,41 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,83 V. Inne , ,87 H. Koszty finansowe , ,37 I. Odsetki, w tym: , ,25 - dla jednostek powiązanych 2 990, ,88 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 IV. Inne 0,00 0,00 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) , ,86 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N) , ,86 P. Podatek dochodowy , ,06 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 S. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) , ,80 10

11 4.1. Zestawienie zmian w kapitałach Grupy Kapitałowej Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na dzień IVQ 2016 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ,96 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów ,96 0,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu ,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) , ,00 - wydania udziałów (emisji akcji) , ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu ,97 0, Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,76 a) zwiększenie (z tytułu) , ,76 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej , ,76 - podział zysku (ustawowo) ,67 0,00 - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,76 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu ,40 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych , ,95 4) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 - podwyższenie kapitału rezerwowego(emisja akcji)przed rejestracją 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,05 - rozliczenie kapitału rezerwowego(emisja akcji) po rejestracji , , Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0, ,95 5. Różnice kursowe z przeliczenia , ,65 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ,19 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,19 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,19 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - objęcie udziałów w podmiocie powiązanym 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) ,67 0,00 - podział zysku za rok ubiegły ,67 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,52 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - zmienny przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,52 0,00 7. Wynik netto , ,29 a) zysk netto , ,69 b) strata netto 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,23 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,23 11

12 4.1. Cash flow Grupy Kapitałowej Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE IVQ 2016 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,34 II. Korekty razem , ,31 1. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 3. Amortyzacja , ,88 4. Odpisy wartości firmy 0,00 0,00 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0, ,92 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,30 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0, ,88 9. Zmiana stanu rezerw , , Zmiana stanu zapasów -303, , Zmiana stanu należności , , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty z działalności operacyjnej , ,16 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,96 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,44 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: , ,44 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0, ,25 b) w pozostałych jednostkach , ,19 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki , ,77 - inne wpływy z aktywów finansowych , ,42 4. Inne wpływy inwestycyjne , ,00 II. Wydatki , ,26 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,02 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: , ,23 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności , ,30 b) w pozostałych jednostkach , ,46 - nabycie aktywów finansowych , ,46 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 0,00 0,00 5. Inne wydatki inwestycyjne ,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,82 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,93 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,04 0,00 2. Kredyty i pożyczki , ,70 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych , ,82 4. Inne wpływy finansowe , ,71 II. Wydatki , ,43 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0, ,85 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych ,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 8. Odsetki , ,58 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,50 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III +/-) , ,72 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,64 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0, ,17 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,79 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,60 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 12

13 5. Wybrane dane finansowe Emitenta 5.1. Bilans Emitenta AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień Zmiana stanu aktywów Zmiana stanu aktywów IVQ2016 IVQ2015 A. Aktywa trwałe , , , ,83 I. Wartości niematerialne i prawne , , , ,04 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartość firmy , , , ,50 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , , ,46 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0, ,08 0, ,08 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,79 1. Środki trwałe , , , ,83 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , ,85 c) urządzenia techniczne i maszyny , , , ,98 d) środki transportu , , , ,81 e) inne środki trwałe , ,15-854, ,15 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0, ,04 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe ,85 0, ,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,85 0, ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,85 0, ,00 0,00 - udziały lub akcje ,45 0,00 574,60 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzielone pożyczki ,40 0, ,40 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 499,00-499,00 499,00 B. Aktywa obrotowe , , , ,27 I. Zapasy 7 757, , , ,25 1. Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy i usługi 7 757, , , ,25 II. Należności krótkoterminowe , , , ,52 1. Należności od jednostek powiązanych , , ,81 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , ,81 0,00 - do 12 miesięcy , , ,81 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 3. Należności od pozostałych jednostek , , , ,52 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , , ,21 - do 12 miesięcy , , , ,21 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0, ,06 0, ,38 c) inne , , , ,31 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,33 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,33 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0, ,78 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0, ,78 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 b) W pozostałych jednostkach , , , ,26 - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzielone pożyczki , , ,11 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,26 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,07 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , , ,07 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,21 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Udziały (akcje) własne , ,60 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , , , ,10 PASYWA Stan na dzień Stan na dzień Zmiana stanu pasywów Zmiana stanu pasywów IVQ2016 IVQ2015 A. Kapitał (fundusz) własny , , , ,61 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , ,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , , ,76 0,00 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0, , , ,40 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,52 0,00 0,00 VI. Zysk (strata) netto , , , ,21 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,49 I. Rezerwy na zobowiązania , , , ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , , , ,04 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Wobec pozostałych jednostek , , , ,04 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , , , ,04 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,09 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , , , ,09 a) kredyty i pożyczki 1 300,84 0,00-484,71 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , , , ,13 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , , ,97 - do 12 miesięcy , , , ,97 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych , , , ,29 h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,29 i) inne , , , ,25 4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0, ,00 0, ,64 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,00 0, ,64 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 PASYWA RAZEM , , , ,10 15

16 5.2. Rachunek zysków i strat Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE IVQ 2016 IVQ 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,17 - od jednostek powiązanych ,64 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,17 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,65 I. Amortyzacja , , , ,95 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,40 III. Usługi obce , , , ,50 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,84 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,73 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , , , ,91 - emerytalne 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,52 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,90 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 5 774, ,00 0, ,64 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne przychody operacyjne , , , ,26 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,10 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,15 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,10 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,32 G. Przychody finansowe , , , ,71 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , , , ,07 - od jednostek powiązanych ,53 0, ,53 0,00 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , , , ,64 V. Inne ,10 0, ,87 0,00 H. Koszty finansowe , , , ,82 I. Odsetki, w tym: , , , ,53 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 0, ,98 0, ,29 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) , , , ,21 J. Podatek dochodowy , , , ,00 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Zysk (strata) netto (I-J-K) , , , ,21 16

17 5.3. Zestawienie zmian w kapitałach Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na dzień Stan na dzień Zmiana stanu IVQ 2016 Zmiana stanu IVQ 2015 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,22 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00 Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,22 0,00 0,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,00 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , , ,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) , , ,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) , , ,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , ,00 0,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , ,42 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , , , ,36 a) zwiększenie (z tytułu) , , , ,36 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej ,64 0, ,76 0,00 - podział zysku (ustawowo) , ,55 0, ,36 - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00 - kapitał po rozliczeniu emisji akcji (agio) ,64 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 -rozliczenie kosztów emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , , ,36 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 0,00 0,00 0,00 0,00 przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , ,00 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych , , , ,40 a) zwiększenie (z tytułu) 0, , , ,40 - podwyższenie kapitału rezerwowego (emisja akcji)-przed rejestracją 0, , , ,40 b) zmniejszenie (z tytułu) , , , ,00 - rozliczenie kosztów emisji akcji 0,00 0, ,76 0,00 - rozliczenie kapitału rezerwowego(emisja akcji) po rejestracji , ,00 0, , Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0, , , ,40 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , ,51 0, , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,51 0, ,99 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0, ,52 0, ,52 - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,03 0, ,51 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0, ,51 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0, ,51 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,51 0,00 0,00 -podział zysku za rok ubiegły , ,51 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , ,52 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,52 0,00 0,00 6. Wynik netto , , , ,66 a) zysk netto , , , ,66 b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,42 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,42 17

18 5.4. Cash flow Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE IVQ 2016 IVQ 2015 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem , , , ,79 1. Amortyzacja , , , ,95 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0, ,92 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach , , , ,09 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0, ,88 0,00 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,00 6. Zmiana stanu zapasów -303, , , ,02 7. Zmiana stanu należności , , , ,10 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,33 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty , , , ,81 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , , , ,13 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , , ,77 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości owa wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: , , , ,77 a) w jednostkach powiązanych ,76 0, ,25 0,00 b) w pozostałych jednostkach , , , ,77 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki , , , ,77 - inne wpływy z aktywów finansowych 0, , , ,00 4. Inne wpływy inwestycyjne ,00 0, , ,00 II. Wydatki , , , ,02 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,39 0, ,78 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,86 0, ,57 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,86 0, ,69 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0, ,26 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0, ,26 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne , ,24 0, ,24 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,25 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,81 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisja akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału , ,20 0, ,20 2. Kredyty i pożyczki 0,00 0, ,70 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych , , , ,61 4. Inne wpływy finansowe ,71 0, ,71 0,00 II. Wydatki , , , ,36 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0, ,37 0, ,96 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0, ,76 0, ,76 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0, ,15 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych , ,00 0, ,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0, ,92 0,00 0,00 8. Odsetki , , , ,56 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,45 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , , , ,07 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , , , ,07 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0, ,17 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,03 0, ,06 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym , , , ,01 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 18

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna 1 2 nazwa firmy VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna forma prawna Spółka Akcyjna adres siedziby ul. Słowackiego 35, 80-257 Gdańsk numer telefonu 58 3443773 numer faksu 58 7463358 adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY III kwartał 2017 roku

RAPORT KWARTALNY III kwartał 2017 roku RAPORT KWARTALNY III kwartał 2017 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Okres: 1 lipca 2017 30 września 2017 Wiśniówka, 13 listopada 2017 r. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II kwartał 2017 roku

RAPORT KWARTALNY II kwartał 2017 roku RAPORT KWARTALNY II kwartał 2017 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Okres: 1 kwiecień 2017 30 czerwiec 2017 Wiśniówka, 13 sierpień 2017 r. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IIQ2017

RAPORT KWARTALNY IIQ2017 RAPORT KWARTALNY IIQ2017 RAPORT KWARTALNY IIQ2017 1 Kraków, 11 sierpnia 2017 roku Szanowni Akcjonariusze, Pracownicy, Przyjaciele, Drugi kwartał był szczególny dla Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV kwartał 2017 roku

RAPORT KWARTALNY IV kwartał 2017 roku RAPORT KWARTALNY IV kwartał 2017 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Okres: 1 października 2017 31 grudnia 2017 Wiśniówka, 13 lutego 2018 r. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku zawierający: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IVQ2017

RAPORT KWARTALNY IVQ2017 RAPORT KWARTALNY IVQ2017 RAPORT KWARTALNY IVQ2017 1 Kraków, 14 lutego 2018 roku Szanowni Państwo, Czwarty kwartał był niezwykle pracowity dla Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius. Konsekwentnie realizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku zawierający: skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ r

BILANS NA DZIEŃ r AKTYWA PASYWA 0 1 2 3 0 1 2 3 A. AKTYWA TRWAŁE 128 120 222,66 128 200 594,44 35 779 884,83 A. FUNDUSZ WŁASNY 128 884 927,12 129 020 209,15 36 599 499,54 I. Wartości niematerialne i prawne 12 709,26 20

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2010 roku według

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych Numer KRS 0000458789 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Data sporządzenia sprawozdania 2019-02-13 Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa okresu, za który

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 7 420 005,79 7 423 277,42 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 7 422 794,12 9 099 376,50 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans 0.09.2018 0.06.2018 1.12.2017 0.09.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 96 540 97 186 98 098 94 724 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 97 704 98 098 96 406. Wartości niematerialne i prawne 647 648 647 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r.

PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r. PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r. Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r.

PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r. PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r. Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

MSIG 131/2017 (5268) poz

MSIG 131/2017 (5268) poz Poz. 26628. ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie. [BMSiG-18638/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ALMAMER Szkoła Wyższa 1. Nazwa Uczelni, siedziba i podstawowy

Bardziej szczegółowo

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE SA-Q 3 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / narastająco / 2016 narastająco / 2015 narastająco / 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA 8 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r.

FORMUŁA 8 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r. FORMUŁA 8 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2014 r. DO 31.12.2014 r. Piła, 10.02.2015 r. http://www.8formuła.pl/ Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 Dane Spółki... 3 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA Marzec 2012

WARSZAWA Marzec 2012 WSTĘPNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. ZA ROK OBROTOWY 2011 ROZPOCZĘTY DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WARSZAWA Marzec

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2014 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa JANTAR DEVELOPMENT Spółka Akcyjna Siedziba Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław Telefon: (+48) 71 79 11 555 Faks: (+48) 71

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IQ2017. Kraków, 15 maja 2017 roku

RAPORT KWARTALNY IQ2017. Kraków, 15 maja 2017 roku RAPORT KWARTALNY IQ2017 Kraków, 15 maja 2017 roku Szanowni Państwo, Przekazuję w Państwa ręce raport za I kwartał 2017 roku z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius. Pierwszy kwartał 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 6 Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2015 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Topolowa

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.09.2007 r., r. i 30.09.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 43 591 42 382 40 465 40 370 I. Wartości niematerialne i prawne 32 085 32 008 31 522 31 543

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IIIQ2016. Kraków, 14 listopada 2016 roku

RAPORT KWARTALNY IIIQ2016. Kraków, 14 listopada 2016 roku RAPORT KWARTALNY IIIQ2016 Kraków, 14 listopada 2016 roku Szanowni Państwo, Przekazuję w Państwa ręce raport za III kwartał 2016 roku z działalności naszej Spółki. Trzeci kwartał 2016 roku stanowił okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2007 r., 31.12.2006 r. i 31.03.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

- inne długoterminowe aktywa finansowe

- inne długoterminowe aktywa finansowe Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.06.2009 r., 31.12.2008 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 61 235 60 210 56 498 54 825 I. Wartości niematerialne i prawne 31 703 31 796 31 980 31 988

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ZPUE SA

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ZPUE SA Zestawienie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy rok 2009- I półrocze 2011 w tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ZPUE SA Aktywa 31.12.2009 30.06.2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018 Świdnica, listopad 2018 Strona 1 / 16 1.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288 ul. Strażacka 81 fax: +48 33 81 96 287 PL 43-382 Bielsko-Biała email: info@ekoexport.pl NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl REGON: 072266443 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IVQ

RAPORT KWARTALNY IVQ RAPORT KWARTALNY IVQ 2015 0 Szanowni Państwo, Przekazuję w Państwa ręce raport za IV kwartał 2015 roku z działalności naszej Spółki. Czwarty kwartał 2015 roku zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 w tys. zł. IV kwartały 2006 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ

POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE. Raport kwartalny SA-Q 3/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE. Raport kwartalny SA-Q 3/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa

1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa 1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu 1.1.1 Aktywa 2018-03-31 2017-03-31 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 32 155 288,65 1 811 421,75 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo