Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013

2 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie redaktor naczelny prof. Stefan Bojnec, University of Primorska cz³onek redakcji dr Ruprecht von Heusinger cz³onek redakcji dr Zbigniew Jêdrzejczyk, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie redaktor statystyczny mgr Krzysztof K³êk, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie sekretarz naukowy mgr in. El bieta Paszkot, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie sekretarz Rada Programowa Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Jan Czekaj, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie przewodnicz¹cy prof. Gerrit Broesel, University of Hagen prof. Heinz Eckart Klingelhoefer, Tshwane University of Technology in Pretoria prof. Manfred Matschke, University of Greifswald prof. Michael Olbrich, University of Saarland dr hab. Artur Ho³da, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie Recenzenci: dr hab. in., Andrzej Dura, prof. nadzw. AGH prof. dr hab. Tadeusz Grabiñski dr hab. in. Tadeusz Szuba, prof. nadzw. AGH Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, które zawarto w broszurze pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 Adres Redakcji: Wydawnictwo Naukowe Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie ul. Œw. Filipa 17, Kraków tel.: ; fax: Copyright by Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie Copyright by Autorzy Kraków 2013 PrintedinPoland ISSN Projekt ok³adki: Beata Przybycieñ, Pawe³ Kozio³ Agencja reklamowa Novum Opracowanie edytorsko-graficzne i przygotowanie do druku: Danuta Nikiel-Wroczyñska, Barbara Sudo³ Druk: GRAFIXDRUK Kraków ul. Pó³³anki 80

3 Spis treœci Wprowadzenie Henryk Gurgul Katarzyna Bartusik, Mariusz So³tysik Perspektywy rozwoju firm w uk³adzie kooperacyjnym Dariusz Ceglarek System ochrony w³asnoœci intelektualnej wykorzystuj¹cy zaawansowane struktury reprezentacji wiedzy Anna Czapkiewicz Zastosowanie dekompozycji czynników Famy i Frencha do wyceny akcji notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie Marcin Czupryna Style inwestycyjne funduszy papierów d³u nych Konstantin Dmytrusenko Zarz¹dzanie d³ugiem publicznym: Polskie doœwiadczenie w odniesieniu do perspektyw zastosowania na Ukrainie Mateusz Dro d Wymogi kapita³owe polskich banków i p³ynnoœæ sektora bankowego w œwietle miêdzynarodowych powi¹zañ w³aœcicielskich oraz kryzysu sektora finansowego. 91 Henryk Gurgul, Marcin Suder Identyfikacja chaosu deterministycznego w szeregach czasowych wyp³at z bankomatów firmy EURONET Zbigniew Handzel, Miros³aw Gajer Algorytmy genetyczne z trójosobniczym operatorem krzy owania Zbigniew Handzel, Miros³aw Gajer Zastosowanie algorytmu genetycznego z operatorem inwersji genów w celu poszukiwania rozwi¹zania problemu komiwoja era Artur Ho³da, Gabriela Malik Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne Danuta Kajrunajtys, Zofia Gródek-Szostak Przedsiêbiorczoœæ w praktyce edukacyjnej studium przypadku WSEI w Krakowie Danuta Kajrunajtys, Marek Szarucki Gra edukacyjna jako narzêdzie kszta³towania kompetencji spo³ecznych na przyk³adzie WSEI Karolina Kosek Sponsoring sportowy jako element promocji przedsiêbiorstw

4 Karolina Kosek Zarz¹dzanie ofert¹ programow¹ komercyjnych kana³ów sportowych w latach 2007 i 2008 na przyk³adzie Polsat Sport oraz Canal+ Sport Stanis³aw Kowalski, Agnieszka Cebula Gospodarka odpadami jako element Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ na przyk³adzie WSP Spo³em w Kielcach Marcin Krawczyk Przejrzystoœæ informacyjna jako element nadzoru korporacyjnego w spó³kach gie³dowych El bieta Kubiñska, ukasz Markiewicz Dlaczego ulegamy efektowi dyspozycji? Ewelina Kumor Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Piotr asak Zagro enia wsparcia rozwoju gospodarczego przez dewaluacjê kursu walutowego 243 Bart³omiej Marona Analiza mo liwoœci wykorzystania doœwiadczeñ nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru w³aœcicielskiego w gminie Katarzyna Mroczek Techniczne uzbrojenie pracy a wydajnoœæ pracy w powiatach województwa dolnoœl¹skiego w latach Katarzyna Mroczek, Marek W. Szewczyk, Tomasz Tokarski Przestrzenne zró nicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów w latach Grzegorz Prosowicz Aktywnoœæ polityki inwestycyjnej a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych. 305 Robert Syrek Analiza dynamicznej struktury zale noœci wybranych indeksów gie³dowych Mariusz Trojak, Dominika Porcja Wp³yw globalnego kryzysu finansowego na bankowoœæ islamsk¹ i klasyczn¹ analiza porównawcza Mariusz Trojak, Alicja Szyszko Zmiany na rynku ratingu finansowego wywo³ane globalnym kryzysem finansowym Jacek Wolak Analiza popytu na lokalnym rynku piwa Katarzyna Znañska-Koz³owska Rozwój kapita³u ludzkiego w organizacji przez szkolenia

5 Wprowadzenie Przekazujemy do r¹k Czytelników kolejny dziewi¹ty numer Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie. W Zeszycie tym s¹ zamieszczone prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i informatyki. Autorami artyku³ów s¹ zarówno pracownicy naukowi WSEI jak i pracownicy naukowi lub doktoranci innych wy szych uczelni. Opublikowane artyku³y mieszcz¹ siê tematycznie w zakresach kierunków kszta³cenia w Wy szej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Mimo, e artyku³y s¹ zamieszczone w Zeszycie w porz¹dku alfabetycznym omówienie ich treœci nast¹pi w trzech wymienionych grupach. Najwiêcej opublikowanych w tym Zeszycie prac przynale y tematycznie do ekonomii i dlatego zaczynamy przegl¹d treœci od tej grupy artyku³ów. Tegorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii jest Eugene Fama. Zastosowaniu s³ynnego modelu Famy i Frencha do wyceny akcji notowanych na GPW w Warszawie poœwiêcony jest artyku³ Czapkiewicz. W swojej pracy Autorka wykaza³a, e spó³ki o ma³ej kapitalizacji oraz niskiej relacji wartoœci ksiêgowej do rynkowej os³abiaj¹ skutecznoœæ trójczynnikowego modelu Famy i Frencha. Z badañ empirycznych wynika, e premia za ryzyko zwi¹zana z czynnikiem zwi¹zanym z rozmiarem spó³ki jest prawie dwukrotnie wy sza, jeœli do konstrukcji tego czynnika weÿmie siê pod uwagê tylko spó³ki o wysokiej relacji wartoœci ksiêgowej do rynkowej. Na portfelach papierów d³u nych skarbu pañstwa skoncentrowa³ siê Czupryna w artykule poœwiêconym stylom inwestycyjnym funduszy papierów d³u nych. Autor wskaza³, e wyniki testów ekonometrycznych potwierdzaj¹, i metoda Sharpe a zastosowana dla indeksów, których portfele sk³adaj¹ siê wy³¹cznie z papierów d³u nych skarbu pañstwa o ró nych terminach do wykupu, nie jest w³aœciw¹ metod¹ identyfikacji stylów inwestycyjnych dla funduszy obligacyjnych i pieniê nych. Autor podkreœla, e mo liw¹ przyczyn¹ mo e byæ selektywny dobór instrumentów wchodz¹cych w sk³ad poszczególnych portfeli referencyjnych, istotny udzia³ instrumentów pochodnych oraz krótka sprzeda. Przeprowadzone badania uzasadniaj¹ potrzebê konstrukcji innych ni zastosowane w analizie, portfeli referencyjnych. Dyskusja nad portfelami inwestycyjnymi jest kontynuowana w pracy Kubiñskiej i Markowicz. Autorzy na podstawie literatury oraz w³asnych wyników badañ przekonuj¹ o powszechnoœci wystêpowania efektu dyspozycji i jego negatywnych skutkach dla portfeli inwestycyjnych inwestorów. Z badañ autorów wynika, e osoby uczestnicz¹ce w grze gie³dowej, które ulega³y efektowi dyspozycji, osi¹gnê³y statystycznie gorsze wyniki na Zeszyty Naukowe nr 9 5

6 koniec gry i zap³aci³y o wiele wiêksze prowizje od wykonanych transakcji. Uczestnicy gry podatni na efekt dyspozycji budowali portfele mniej efektywne w sensie teorii portfelowej Markowitza ich portfele charakteryzowa³y siê zbli onym poziomem ryzyka mierzonym przez odchylenie standardowe historycznych stóp zwrotu z portfela, ale istotnie ni sz¹ oczekiwan¹ stop¹ zwrotu. Zdaniem autorów jedynie wykszta³cenie/wiedza ekonomiczna pozwala³o uczestnikom gry gie³dowej uchroniæ siê przed efektem dyspozycji. Emisja obligacji jest alternatyw¹ w stosunku do zaci¹gania kredytów w bankach. W sk³ad systemu finansowego wchodz¹ obligacje emitowane tak przez pañstwa, jak i samorz¹dy terytorialne. Dmytrusenko pokusi³ siê o porównanie obligacji samorz¹dowych Polski i Ukrainy. Przedstawi³ i porówna³ skalê zad³u enia jednostek samorz¹du terytorialnego w stosunku do PKB w Polsce i na Ukrainie. W dobie kryzysu wyp³acalnoœæ niektórych banków europejskich stanê³a pod znakiem zapytania. Dro d, badaj¹c stopieñ spe³nienia wymogów kapita³owych przez polskie (autor s³owo polskie pisze w cudzys³owie, podkreœlaj¹c w ten sposób opanowanie polskiego sektora bankowego przez kapita³ obcy) banki, wskaza³ na koniecznoœæ stosowania nowych regulacji jak Bazylea III, zwiêkszenie wymogów kapita³owych, ostrzejsze normy p³ynnoœciowe, zmniejszenie poziomu delewarowania. Autor podziela pogl¹d Marka Belki, prezesa NBP, i nale y ograniczyæ znaczenie instytucji finansowych, które sta³y siê zbyt du e i zbyt znacz¹ce dla gospodarki, aby pozwoliæ im upaœæ. Chodzi o to, aby uregulowaæ system finansowy i zmniejszyæ go, by nie decydowa³ o niemal ca³ej gospodarce. Niektórzy inwestorzy jako przeciwieñstwo czêsto nieetycznych zachowañ banków europejskich widz¹ w dzia³aniach banków islamskich. Trojak i Porcja staraj¹ siê wyt³umaczyæ czytelnikowi czym bankowoœæ islamska zasadniczo ró ni siê od bankowoœci klasycznej, a wiêc czy stanowi ona alternatywê dla inwestorów uwa aj¹cych, e uwzglêdnienie norm moralnych i religijnych w œwiecie finansów przyniesie jego odnowê i umo liwi osi¹ganie zgodnych z zasadami etyki zysków. Autorzy podkreœlaj¹, e bankowoœæ islamska rozwija siê i staje siê coraz bardziej popularna. Jednak e w istocie nie ró ni siê ona zasadniczo pod wzglêdem finansowym od bankowoœci klasycznej. Odmiennoœæ wynikaj¹ca z przestrzegania prawa koranicznego i zasad szariatu jest tylko pewn¹ otoczk¹, nie bêd¹c¹ niczym szczególnym w œwiecie muzu³mañskim, gdzie religia w yciu spo³ecznym, politycznym i gospodarczym wci¹ odgrywa bardzo du ¹ rolê. We wspó³czesnym systemie finansowym wystêpuj¹ narzêdzia pozwalaj¹ce zmniejszyæ ryzyko zmian cen produktów na rynku. Nale ¹ do nich kontrakty terminowe na rozmaite produkty. Ho³da i Malik zajêli siê w swojej pracy przydatnoœci¹ modeli GARCH do analizy zmiennoœci stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne. Przeprowadzone badania nie pozwoli³y na jednoznaczne wskazanie modelu lub grupy modeli, które by³yby najlepsze z punktu widzenia kryteriów wybranych przez autorów. Bardziej zawansowane narzêdzia ekonometryczne do analizy zale noœci pomiêdzy wybranymi indeksami gie³dowymi zosta³y wykorzystane w pracy Syrka. Autor wykaza³, e modele prze³¹cznikowe, oparte na kopulach, s¹ przydatnym narzêdziem w okreœlaniu dynamicznej struktury zale noœci pomiêdzy zmiennymi finansowymi. Badania, których wyniki 6 Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

7 uzyska³ za pomoc¹ tych modeli wskazuj¹ na istotn¹ dynamiczn¹ i asymetryczn¹ zale noœæ pomiêdzy stopami zwrotu badanych gie³dowych rynków akcji. Natê enie zale noœci pomiêdzy badanymi indeksami zale a³o od fazy, w której znajdowa³y siê rynki finansowe (hossa/bessa). Zdecydowanie wy sze by³o w okresie kryzysu na rynkach finansowych. Dywagacjom na temat œwiatowego kryzysu finansowego i dróg powrotu na œcie kê wzrostu gospodarczego jest poœwiêcona praca przegl¹dowa asaka. Jedn¹ z nich jest wykorzystanie polityki kursowej w celu ³agodzenia wystêpuj¹cego spowolnienia. Jednak takie podejœcie mo e staæ siê przyczyn¹ kryzysu walutowego. W szczególnoœci niektóre kraje mog¹ ucierpieæ na skutek umocnienia ich w³asnej waluty, co mo e byæ efektem dzia³añ podejmowanych przez inne pañstwa. Drugie zagro enie p³yn¹ce ze wspierania rozwoju gospodarczego przez dewaluacjê kursu walutowego mo e wynikaæ z braku koordynacji tych dzia³añ na szczeblu miêdzynarodowym. Niektórzy autorzy wskazuj¹ na agencje ratingowe jako podmioty po czêœci odpowiedzialne za wybuch œwiatowego kryzysu finansowego. Trojak i Szyszko uzasadniaj¹ ten punkt widzenia podkreœlaj¹c, e ewolucja modelu biznesowego z inwestor p³aci na rzecz emitent p³aci sprawi³a, e pojawi³ siê konflikt interesów w relacjach pomiêdzy emitentami, agencjami ratingowymi oraz inwestorami. Celem dzia³ania agencji winno byæ zminimalizowanie zjawiska asymetrii informacyjnej, a wiêc ochrona inwestorów. W sytuacji, gdy za rating p³ac¹ emitenci zainteresowani jak najwy szym ratingiem, to bezstronnoœæ agencji musi stan¹æ pod znakiem zapytania. Globalny kryzys finansowy ujawni³ wiele nieprawid³owoœci na rynku ratingu. Najwa niejsze to przyznawanie wysokich ocen produktom ustrukturyzowanym opartym na ryzykownych kredytach hipotecznych, oligopolistyczna struktura rynku nios¹ca za sob¹ ryzyko porozumieñ miedzy agencjami w odniesieniu do procesu ratingowego i cen, œwiadczenie us³ug doradczych na rzecz klientów poddanych ocenie oraz brak przejrzystoœci stosowanych procedur oceny. W okresie spowolnienia gospodarczego wa nym zagadnieniem jest wybór odpowiedniej dla firmy formy opodatkowania, na co wskazuje Kumor. Formy uproszczone podatku dochodowego, stworzone przede wszystkim dla ma³ych przedsiêbiorstw, z racji swej konstrukcji powinny byæ skutecznym narzêdziem w realizacji celów gospodarczych polityki fiskalnej pañstwa. Autor zauwa a jednak, e przedsiêbiorcy wybieraj¹cy takie rozwi¹zania jak podatek liniowy czy formy rycza³towe nie zawsze mog¹ liczyæ na obni enie swoich ciê arów podatkowych. Mo na to zinterpretowaæ jako konieczn¹ zap³atê za mo liwoœæ skorzystania z uproszczonego trybu rozliczania siê z urzêdem skarbowym. Wysokoœæ p³aconych podatków jest dla przedsiêbiorców najwa niejsz¹ kwesti¹. Zbyt wysokie obci¹ enia zrycza³towanymi formami opodatkowania dochodów powoduj¹, e du a czêœæ podatników zrezygnowa³a z rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej na rzecz innych form opodatkowania. Przezwyciê enie kryzysu finansowego mo e zapewniæ wzrost gospodarczy. Powinien bazowaæ na wzroœcie wydajnoœci pracy. Zagadnienie relacji pomiêdzy wzrostem wydajnoœci pracy a technicznym uzbrojeniem pracy w województwie dolnoœl¹skim analizowa³a Mroczek. Autorka wykaza³a na podstawie badañ empirycznych, e analiza korelacji pomiêdzy Zeszyty Naukowe nr 9 7

8 poziomem technicznego uzbrojenia pracy i wydajnoœci pracy w powiatach województwa dolnoœl¹skiego potwierdzi³a istnienie znacz¹cej dodatniej korelacji pomiêdzy opisywanymi zmiennymi makroekonomicznymi. Badania empiryczne potwierdzi³y, e funkcja produkcji Cobba-Douglasa mo e byæ u ytecznym narzêdziem do analizy czynników wp³ywaj¹cych na poziom wydajnoœci pracy na poziomie powiatów. Wydajnoœæ pracy na poziomie powiatów mo e mieæ wp³yw na zró nicowanie przestrzenne ich rozwoju ekonomicznego. Inne czynniki maj¹ce wp³yw na zró nicowanie rozwoju powiatów by³y przedmiotem badania wykonanego dla okresu przez zespó³ Mroczek, Szewczyk i Tokarski. Rozwój ten by³ mierzony za pomoc¹ taksonomicznych wskaÿników rozwoju ekonomicznego. Autorzy sformu³owali istotne wnioski wynikaj¹ce z badañ. Okazuje siê, e powiaty grodzkie cechowa³ wiêkszy rozwój gospodarczy ni powiaty ziemskie, powiaty zlokalizowane na ziemiach w³¹czonych do Polski w 1945 roku osi¹gnê³y ni szy poziom rozwoju ni powiaty bêd¹ce wczeœniej pod zaborami, im odleg³oœæ powiatu od stolicy województwa i od Warszawy by³a wiêksza, tym poziom rozwoju ekonomicznego by³ ni szy, powiaty o wiêkszej liczbie ludnoœci cechowa³ wy szy poziom rozwoju ekonomicznego. Autorzy konstatuj¹, e czynniki obiektywne, niezale ne i niedecyzyjne mog¹ ró nie wp³ywaæ na dynamikê i kierunek zachodz¹cych zmian. Kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego kraju ma popyt na towary i us³ugi. Wolak przeanalizowa³ w swojej pracy popyt na alkohol w Polsce w ostatnich latach. Autor podkreœli³, e z wielu powodów (ekonomicznych, ale równie spo³ecznych i zdrowotnych), zainteresowanie badaczy koncentruje siê tak e wokó³ badañ nad determinantami spo ycia alkoholu. W ostatnich latach w Polsce znacz¹co zmieni³y siê przyzwyczajenia konsumpcyjne w zakresie iloœci i rodzajów spo ywanego alkoholu. Da³ siê zaobserwowaæ skokowy wzrost konsumpcji piwa. Obecnie tendencja wzrostowa konsumpcji piwa zanika. Powinno to sk³aniaæ producentów piwa do starannej analizy czynników, od których zale y decyzja konsumenta odnoœnie zakupu konkretnych rodzajów piwa. Autor przeanalizowa³ te zagadnienia opieraj¹c siê na m.in. elastycznoœci Marshalla. Grupê artyku³ów z zakresu zarz¹dzania otwiera praca Bartusik i So³tysik. Autorki podkreœlaj¹, e zdecydowana wiêkszoœæ firm uwa a, e uk³ad kooperacyjny w ramach Krakowskiego Parku Technologicznego wp³ywa na rozwój przedsiêbiorstw, zw³aszcza ma³ych, rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które chc¹ zaistnieæ na rynku i szukaj¹ mo liwoœci rozwoju. Funkcjonowanie firm w ramach uk³adu kooperacyjnego, jakim jest Krakowski Park Technologiczny zapewnia zwiêkszone mo liwoœci ich rozwoju. Dzieje siê tak poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, szerokie wsparcie sektora MSP (doradztwo, obni ka kosztów sta³ych np. przez dostêp do wspólnych urz¹dzeñ, usprawnienie w ramach obs³ugi biurowej, mo liwoœæ tworzenia wspólnych przedsiêwziêæ, ³atwiejszy dostêp do instytucji finansowych, kszta³towanie wizerunku w³asnego poprzez obecnoœæ w parku u³atwiaj¹cego promocjê rynkow¹), koncentracjê MSP na jednym obszarze dla zwiêkszenia mo liwoœci kooperacji przedsiêbiorstw, stymulowanie rozwoju gospodarczego i zmian strukturalnych. Korzystanie z rozwi¹zañ technologicznych innych mo e odbywaæ siê tylko na gruncie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ prawnych. Konieczne jest respektowanie zasad korzystania 8 Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

9 z cudzej w³asnoœci intelektualnej. Ceglarek w swojej pracy przedstawi³ system ochrony w³asnoœci intelektualnej (SOWI). System ten ma sprawdzaæ, czy analizowany dokument zawiera treœci naruszaj¹ce prawo autorskie. System ten jak podkreœla autor artyku³u umo - liwia odnalezienie fraz sformu³owanych w odmienny sposób z u yciem innych pojêæ, ale maj¹cych takie samo znaczenie semantyczne (reprezentuj¹cych tê sam¹ myœl). Dziêki temu system jest niewra liwy na zabiegi stylistyczne parafrazuj¹ce wybrane sentencje w tekœcie, polegaj¹ce na wymianie pojêæ na pojêcia synonimiczne lub bliskoznaczne. Poza u yciem systemu SOWI w charakterze narzêdzia do wykrywania plagiatów, mo e on s³u yæ jako system monitoruj¹cy czy wra liwe dla danej organizacji dane nie wydostaj¹ siê poza ni¹. Wa n¹ rolê w systemie finansowym odgrywaj¹ bankomaty. Zagadnieniu mo liwoœci wykorzystania teorii chaosu deterministycznego w procesie zarz¹dzania sieci¹ bankomatów jest poœwiêcony artyku³ Gurgula i Sudera. Autorzy wykonali swoje badania na podstawie wra liwych, trudno dostêpnych danych dla wybranych bankomatów sieci Euronet. W zarz¹dzaniu bankomatami chodzi o to, aby godziæ jakoœæ obs³ugi klientów z wymogami racjonalnoœci ekonomicznej. Pieniêdzy w bankomatach powinno byæ tylko tyle, by nie zabrak³o ich do obs³ugi klientów. Zasady uzupe³niania gotówki w bankomatach s¹ wiêc wa ne z punktu widzenia tak w³aœcicieli sieci jak i klientów. Autorzy wykazali, e wyp³aty w ci¹gu dnia mog¹ mieæ cechy chaosu deterministycznego. Fakt ten musi byæ brany pod uwagê w procesie zarz¹dzania bankomatami w zale noœci od ich lokalizacji. Rozwi¹zania innowacyjne s¹ przejawem przedsiêbiorczoœci, która jest analizowana na przyk³adzie WSEI. Kajrunajtys i Gródek-Szostak w swojej pracy na ten temat podkreœlaj¹, e uczenie siê uwzglêdniaj¹ce refleksjê i umiejêtnoœæ interakcji stanowi kluczowy wymiar kompetencji przedsiêbiorczoœci, przyczyniaj¹cej siê do indywidualnego rozwoju. Podstaw¹ szkoleñ i kszta³cenia w zakresie przedsiêbiorczoœci winien byæ indywidualny rozwój, stwarzaj¹cy przestrzeñ dla pedagogiki przedsiêbiorczoœci i wspieraj¹cy dzia³ania przedsiêbiorcze. Autorki konstatuj¹, e nauczanie przedsiêbiorczoœci rozumiane jako ³¹czenie w jedno predyspozycji, motywacji, wiedzy i umiejêtnoœci powinno opieraæ siê na koncepcji indywidualnego rozwoju. O tym, e w³aœciwe metody zarz¹dzania s¹ niezbêdne w kana³ach mediów zajmuj¹cych siê sportem, a sponsoring sportowy mo e byæ istotn¹ form¹ promocji przedsiêbiorstw przekonuj¹ dwa artyku³y Kosek. Autorka pokazuje proces tworzenia oferty programowej w dwóch wybranych stacjach telewizyjnych, który jest bardzo do siebie podobny. Podkreœla, e mo liwym i polecanym kierunkiem rozwoju dla tych telewizji jest inwestycja w jak najwiêksz¹ liczbê atrakcyjnych wydarzeñ sportowych, które bêd¹ przyci¹gaæ przed telewizory miliony widzów. Wtedy bardziej skuteczny stanie siê sponsoring bêd¹cy narzêdziem, które wspomaga dzia³ania promocyjne firmy. Plan sponsoringowy musi byæ zintegrowany ze strategi¹ komunikacyjn¹ i to samoœci¹ marki lub produktu, a tak e powinien zachêcaæ do zakupu produktów sponsora. W artykule podkreœlono, e bardzo istotnym aspektem jest dobór rynku docelowego oraz stosowanie nowych, kreatywnych dzia³añ, które zwróc¹ uwagê i przyci¹gn¹ potencjalnego klienta. Wa nym elementem we wspó³czesnej ekologii jest gospodarka odpadami, wpleciona w zintegrowany system zarz¹dzania jakoœci¹. Kowalski i Cebula przedstawili analizê i ocenê Zeszyty Naukowe nr 9 9

10 gospodarki odpadami na przyk³adzie Wytwórczej Spó³dzielni Pracy Spo³em w Kielcach w œwietle wymagañ funkcjonuj¹cego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹. Autorzy podali roczny bilans odpadów, ich charakterystykê oraz analizê iloœci i struktury odpadów jak równie miejsc ich powstawania w procesie produkcji majonezu. Przedstawili tak e za³o enia programu zagospodarowania odpadów oraz funkcjonowanie polityki ich segregacji i utylizacji. Najwiêksze firmy s¹ obecne na gie³dowych rynkach akcji. Krawczyk w swojej pracy przedstawi³ zagadnienie przejrzystoœci informacyjnej jako elementu nadzoru korporacyjnego. W du ym stopniu rozwa ania autora mieszcz¹ siê w ramach teorii tzw. efektywnoœci informacyjnej rynku akcji, choæ autor o tym wprost nie pisze. Chodzi o to, aby wszyscy uczestnicy rynku mieli jednakowy dostêp do informacji. Autor wskazuje na Kodeks Dobrych Praktyk na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, który okreœla regu³y dotycz¹ce polityki informacyjnej spó³ek gie³dowych. Jednostkom, które nie wype³niaj¹ obligatoryjnych nakazów informacyjnych gro ¹ nie tylko wysokie sankcje finansowe, grzywny, odpowiedzialnoœæ karna za podanie nieprawdziwych informacji, ale przede wszystkim odp³yw akcjonariuszy, zaniepokojonych b³êdnie prowadzon¹ polityk¹ informacyjn¹ spó³ki. Podobnymi zagadnieniami, ale na poziomie gminy zaj¹³ siê Marona. Autor podkreœli³, e prawo daje mo liwoœæ organom gminy stosowania narzêdzi nadzorczych, które maj¹ w pewnym sensie charakter równie efektywnoœciowy. Chodzi tu w szczególnoœci o audyt wewnêtrzny oraz kontrolê zarz¹dcz¹, która powinna byæ stosowana nie tylko w celu zbadania starannoœci czy te zgodnoœci z prawem podejmowanych dzia³añ przez nadzorowane podmioty, ale i skutecznoœci oraz efektywnoœci. Jest te mo liwoœæ korzystania z pewnych doœwiadczeñ oraz konkretnych narzêdzi wypracowanych np. na rynku kapita³owym (jak choæby tworzenie kodeksów dobrych praktyk), czy te korzystanie z konkretnych zasad zapisanych w dokumentach OECD oraz SP, które dotycz¹ celów sprawowanego nadzoru w³aœcicielskiego, sprawozdawczoœci finansowej, zasad oceny realizowanego nadzoru oraz wspó³pracy rad nadzorczych z odpowiednimi departamentami ministerialnymi. Koz³owska-Znañska w swoim artykule podkreœli³a, e ka da organizacja, chc¹c zapewniæ sobie dynamiczny rozwój, powinna rozpoznaæ bie ¹ce i strategiczne potrzeby swoich pracowników. Tylko dobrze przygotowane plany szkoleniowe gwarantuj¹ odpowiedni¹ efektywnoœæ i realizacjê przewidzianych celów. Najcenniejszym aktywem ka dej organizacji jest wiedza, czyli swoisty kapita³ intelektualny, który ma znacznie wiêksz¹ wartoœæ ni dobra materialne, takie jak budynki, maszyny, udzia³y finansowe. Obejmuje nie tylko sumê umiejêtnoœci oraz wiadomoœci poszczególnych pracowników, lecz równie odpowiedni¹ infrastrukturê w zak³adzie, stosunki z klientami, motywacjê pracowników i ró ne inne procesy, które sprzyjaj¹ praktycznemu zastosowaniu tej wiedzy. Wa nym zadaniem zarz¹dzania w nowoczesnej organizacji jest stwarzanie warunków zatrudnionym osobom do dalszego pog³êbiania wiedzy, g³ównie poprzez szkolenia. W nieustannie zmieniaj¹cym siê otoczeniu organizacje musz¹ pobudzaæ swoich pracowników do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejêtnoœci, poszerzania swojej wiedzy, bo ta ci¹gle siê zmienia, wymaga aktualizacji, uzupe³niania. Prosowicz podkreœla, e aktywnoœæ zarz¹dzania nie jest jednoznacznie pozytywn¹ determinant¹ wyników osi¹ganych przez otwarte fundusze emerytalne. Z badañ empirycznych 10 Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

11 autora wynika, e nie potwierdzi³a siê hipoteza o skutecznoœci polityki inwestycyjnej, polegaj¹cej na koncentrowaniu siê na wybranych spó³kach lub bran ach. Wyniki dla poszczególnych typów decyzji s¹ ró ne od oczekiwañ i pogarszaj¹ siê wraz z rosn¹c¹ koncentracj¹ portfeli. Autor akcentuje szczególnie s³abe rezultaty w zakresie selekcji wœród funduszy o najwiêkszej koncentracji w spó³kach. Wynik ten jest zdaniem autora o tyle zaskakuj¹cy, e w³aœnie specjalizacja w tym zakresie powinna byæ Ÿród³em dodatkowego dochodu z selekcji instrumentów. Szarucki i Kajrunajtys podjêli (w jêzyku teorii gier) temat zdobywania kompetencji przez studentów kierunku Zarz¹dzanie na WSEI w Krakowie. Autorzy podkreœlili, e program kszta³cenia na kierunku Zarz¹dzanie zosta³ zbudowany w taki sposób, aby od pierwszych zajêæ uœwiadamiaæ ich uczestników, e osi¹gniêcie sukcesu wymaga zaanga owania i podjêcia dzia³añ na najwy szym poziomie mo liwoœci danej osoby. Zdaniem autorów to pozwoli spe³niæ marzenia i pragnienia, zachowuj¹c równowagê pomiêdzy wszystkimi p³aszczyznami ycia. Ich zdaniem sukces jest przez studentów kreowany jako stan zamierzony (planowany) i realizowany systematycznie. Ostatni¹ grupê stanowi¹ dwa artyku³y z zakresu informatyki autorstwa Handzela i Gajera, poœwiêcone algorytmom genetycznym. W pierwszym z nich autorzy przedstawili i zinterpretowali wyniki szeregu eksperymentów polegaj¹cych na zastosowaniu trójosobniczego operatora krzy owania osobników w przypadku algorytmów genetycznych konstruowanych pod k¹tem rozwi¹zywania zagadnieñ optymalizacyjnych zwi¹zanych z ekonomicznym rozdzia³em obci¹ eñ w systemie elektroenergetycznym i minimalizacj¹ termicznych strat przesy³owych powstaj¹cych w liniach elektroenergetycznych wysokich napiêæ. W drugim artykule autorzy przedstawili propozycjê zastosowania algorytmu genetycznego z operatorem inwersji genów do rozwi¹zania zagadnienia komiwoja era. Autorzy podkreœlili, e algorytm genetyczny nie jest w stanie odnaleÿæ rozwi¹zania optymalnego, czyli takiego, które charakteryzuje siê najmniejsz¹ z mo liwych d³ugoœci¹ trasy, jak¹ musi pokonaæ komiwoja er, aby odwiedziæ ka de z miast dok³adnie jeden raz. Autorzy przekonuj¹ jednak, e wykonywanie algorytmu genetycznego przez odpowiednio du ¹ liczbê pokoleñ zapewnia, e uzyskane rezultaty s¹ ju odpowiednio wysokiej jakoœci i staj¹ siê przydatne w wielu ró norodnych praktycznych zastosowaniach w wybranych obszarach techniki i ekonomii. Pragnê wyraziæ nadziejê, e wyniki badañ autorów przedstawione w tym Zeszycie spotkaj¹ siê z zainteresowaniem tak œrodowiska akademickiego jak i praktyków. Redaktor Naczelny Henryk Gurgul Kraków, lipiec 2013

12

13 Katarzyna Bartusik*, Mariusz So³tysik** Perspektywy rozwoju firm w uk³adzie kooperacyjnym Prospects for development of companies in the cooperative system The article indicates opportunities for companies operating in the technology park Having regard to state aid granted by the parks, as well as the benefits of belonging to a special economic zone. The content of the publication presented their research results conducted in Krakow Technology Park. Wprowadzenie Globalizacja gospodarki w szczególny sposób przyczyni³a siê do zmian w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, gdzie akcentuje siê partnerstwo, definiowane jako wchodzenie w ró nego rodzaju uk³ady kooperacyjne 1. Ich tworzenie mo e dostarczyæ korzyœci, na które zwrócono uwagê w ramach rezultatów przeprowadzonych badañ w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT). * Dr, ** Mgr, Katedra Procesu Zarz¹dzania, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 Kooperacja oznacza dzia³anie wielopodmiotowe, w którym ka dy z uczestników liczy siê z czynami innych (Pszczo³owski 1978, s. 106). Przyk³adami tego typu uk³adu s¹: alianse, struktury typu join ventures, organizacje sieciowe, parki technologiczne, klastry oraz inne. W teorii systemów uk³ad kooperacyjny traktuje siê jako zbiór elementów uporz¹dkowanych w pewien sposób, powi¹zanych wzajemnie miêdzy sob¹ w celu wykonania okreœlonego zadania. W takim ujêciu uk³ad kooperacyjny stanowi zespó³ wyspecjalizowanych jednostek wytwórczych (przedsiêbiorstw, zak³adów) wyodrêbnionych ekonomicznie, podleg³ych czêsto ró nym oœrodkom dyspozycyjnym, ale po³¹czonych wiêziami kooperacyjnymi w celu wytworzenia wyrobu finalnego. Uk³ad kooperacyjny jest szczególnym typem uk³adu gospodarczego i ró ni siê istotnie od uk³adu typu kombinat, przedsiêbiorstwo wielozak³adowe czy zrzeszenie. Specyfikê uk³adu kooperacyjnego trafnie charakteryzuje J. Listkiewicz: kooperacja jest elastycznym uk³adem ekonomicznym wzglêdnie zmiennym i wzglêdnie otwartym, co oznacza, e istnieje mo liwoœæ w³¹czenia siê nowych jednostek do wspó³dzia³ania, jak równie opuszczenia danego uk³adu przez inne jednostki gospodarcze oraz dopuszcza siê mo liwoœæ zmiany zakresu kooperacji zarówno w kierunku jego poszerzenia, jak i zawê enia (Famielec 1988, s. 11). Zeszyty Naukowe nr 9 13

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 05/06 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych Spis treœci Wstêp... 9 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych... 11 1.1. Merkantylizm... 11 1.2. Fizjokratyzm... 12 1.3. Klasyczna myœl ekonomiczna...

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz Wstęp Rozdział 1 Przewidywalność, wartość i ryzyko {Bogusław Hadyniak) 1.1. Zdarzenia i ich przewidywalność 1.2. Wartość i skutki

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo