Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013

2 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie redaktor naczelny prof. Stefan Bojnec, University of Primorska cz³onek redakcji dr Ruprecht von Heusinger cz³onek redakcji dr Zbigniew Jêdrzejczyk, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie redaktor statystyczny mgr Krzysztof K³êk, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie sekretarz naukowy mgr in. El bieta Paszkot, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie sekretarz Rada Programowa Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Jan Czekaj, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie przewodnicz¹cy prof. Gerrit Broesel, University of Hagen prof. Heinz Eckart Klingelhoefer, Tshwane University of Technology in Pretoria prof. Manfred Matschke, University of Greifswald prof. Michael Olbrich, University of Saarland dr hab. Artur Ho³da, Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie Recenzenci: dr hab. in., Andrzej Dura, prof. nadzw. AGH prof. dr hab. Tadeusz Grabiñski dr hab. in. Tadeusz Szuba, prof. nadzw. AGH Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, które zawarto w broszurze pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 Adres Redakcji: Wydawnictwo Naukowe Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie ul. Œw. Filipa 17, Kraków tel.: ; fax: Copyright by Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie Copyright by Autorzy Kraków 2013 PrintedinPoland ISSN Projekt ok³adki: Beata Przybycieñ, Pawe³ Kozio³ Agencja reklamowa Novum Opracowanie edytorsko-graficzne i przygotowanie do druku: Danuta Nikiel-Wroczyñska, Barbara Sudo³ Druk: GRAFIXDRUK Kraków ul. Pó³³anki 80

3 Spis treœci Wprowadzenie Henryk Gurgul Katarzyna Bartusik, Mariusz So³tysik Perspektywy rozwoju firm w uk³adzie kooperacyjnym Dariusz Ceglarek System ochrony w³asnoœci intelektualnej wykorzystuj¹cy zaawansowane struktury reprezentacji wiedzy Anna Czapkiewicz Zastosowanie dekompozycji czynników Famy i Frencha do wyceny akcji notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie Marcin Czupryna Style inwestycyjne funduszy papierów d³u nych Konstantin Dmytrusenko Zarz¹dzanie d³ugiem publicznym: Polskie doœwiadczenie w odniesieniu do perspektyw zastosowania na Ukrainie Mateusz Dro d Wymogi kapita³owe polskich banków i p³ynnoœæ sektora bankowego w œwietle miêdzynarodowych powi¹zañ w³aœcicielskich oraz kryzysu sektora finansowego. 91 Henryk Gurgul, Marcin Suder Identyfikacja chaosu deterministycznego w szeregach czasowych wyp³at z bankomatów firmy EURONET Zbigniew Handzel, Miros³aw Gajer Algorytmy genetyczne z trójosobniczym operatorem krzy owania Zbigniew Handzel, Miros³aw Gajer Zastosowanie algorytmu genetycznego z operatorem inwersji genów w celu poszukiwania rozwi¹zania problemu komiwoja era Artur Ho³da, Gabriela Malik Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne Danuta Kajrunajtys, Zofia Gródek-Szostak Przedsiêbiorczoœæ w praktyce edukacyjnej studium przypadku WSEI w Krakowie Danuta Kajrunajtys, Marek Szarucki Gra edukacyjna jako narzêdzie kszta³towania kompetencji spo³ecznych na przyk³adzie WSEI Karolina Kosek Sponsoring sportowy jako element promocji przedsiêbiorstw

4 Karolina Kosek Zarz¹dzanie ofert¹ programow¹ komercyjnych kana³ów sportowych w latach 2007 i 2008 na przyk³adzie Polsat Sport oraz Canal+ Sport Stanis³aw Kowalski, Agnieszka Cebula Gospodarka odpadami jako element Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ na przyk³adzie WSP Spo³em w Kielcach Marcin Krawczyk Przejrzystoœæ informacyjna jako element nadzoru korporacyjnego w spó³kach gie³dowych El bieta Kubiñska, ukasz Markiewicz Dlaczego ulegamy efektowi dyspozycji? Ewelina Kumor Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Piotr asak Zagro enia wsparcia rozwoju gospodarczego przez dewaluacjê kursu walutowego 243 Bart³omiej Marona Analiza mo liwoœci wykorzystania doœwiadczeñ nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru w³aœcicielskiego w gminie Katarzyna Mroczek Techniczne uzbrojenie pracy a wydajnoœæ pracy w powiatach województwa dolnoœl¹skiego w latach Katarzyna Mroczek, Marek W. Szewczyk, Tomasz Tokarski Przestrzenne zró nicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów w latach Grzegorz Prosowicz Aktywnoœæ polityki inwestycyjnej a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych. 305 Robert Syrek Analiza dynamicznej struktury zale noœci wybranych indeksów gie³dowych Mariusz Trojak, Dominika Porcja Wp³yw globalnego kryzysu finansowego na bankowoœæ islamsk¹ i klasyczn¹ analiza porównawcza Mariusz Trojak, Alicja Szyszko Zmiany na rynku ratingu finansowego wywo³ane globalnym kryzysem finansowym Jacek Wolak Analiza popytu na lokalnym rynku piwa Katarzyna Znañska-Koz³owska Rozwój kapita³u ludzkiego w organizacji przez szkolenia

5 Wprowadzenie Przekazujemy do r¹k Czytelników kolejny dziewi¹ty numer Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie. W Zeszycie tym s¹ zamieszczone prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i informatyki. Autorami artyku³ów s¹ zarówno pracownicy naukowi WSEI jak i pracownicy naukowi lub doktoranci innych wy szych uczelni. Opublikowane artyku³y mieszcz¹ siê tematycznie w zakresach kierunków kszta³cenia w Wy szej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Mimo, e artyku³y s¹ zamieszczone w Zeszycie w porz¹dku alfabetycznym omówienie ich treœci nast¹pi w trzech wymienionych grupach. Najwiêcej opublikowanych w tym Zeszycie prac przynale y tematycznie do ekonomii i dlatego zaczynamy przegl¹d treœci od tej grupy artyku³ów. Tegorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii jest Eugene Fama. Zastosowaniu s³ynnego modelu Famy i Frencha do wyceny akcji notowanych na GPW w Warszawie poœwiêcony jest artyku³ Czapkiewicz. W swojej pracy Autorka wykaza³a, e spó³ki o ma³ej kapitalizacji oraz niskiej relacji wartoœci ksiêgowej do rynkowej os³abiaj¹ skutecznoœæ trójczynnikowego modelu Famy i Frencha. Z badañ empirycznych wynika, e premia za ryzyko zwi¹zana z czynnikiem zwi¹zanym z rozmiarem spó³ki jest prawie dwukrotnie wy sza, jeœli do konstrukcji tego czynnika weÿmie siê pod uwagê tylko spó³ki o wysokiej relacji wartoœci ksiêgowej do rynkowej. Na portfelach papierów d³u nych skarbu pañstwa skoncentrowa³ siê Czupryna w artykule poœwiêconym stylom inwestycyjnym funduszy papierów d³u nych. Autor wskaza³, e wyniki testów ekonometrycznych potwierdzaj¹, i metoda Sharpe a zastosowana dla indeksów, których portfele sk³adaj¹ siê wy³¹cznie z papierów d³u nych skarbu pañstwa o ró nych terminach do wykupu, nie jest w³aœciw¹ metod¹ identyfikacji stylów inwestycyjnych dla funduszy obligacyjnych i pieniê nych. Autor podkreœla, e mo liw¹ przyczyn¹ mo e byæ selektywny dobór instrumentów wchodz¹cych w sk³ad poszczególnych portfeli referencyjnych, istotny udzia³ instrumentów pochodnych oraz krótka sprzeda. Przeprowadzone badania uzasadniaj¹ potrzebê konstrukcji innych ni zastosowane w analizie, portfeli referencyjnych. Dyskusja nad portfelami inwestycyjnymi jest kontynuowana w pracy Kubiñskiej i Markowicz. Autorzy na podstawie literatury oraz w³asnych wyników badañ przekonuj¹ o powszechnoœci wystêpowania efektu dyspozycji i jego negatywnych skutkach dla portfeli inwestycyjnych inwestorów. Z badañ autorów wynika, e osoby uczestnicz¹ce w grze gie³dowej, które ulega³y efektowi dyspozycji, osi¹gnê³y statystycznie gorsze wyniki na Zeszyty Naukowe nr 9 5

6 koniec gry i zap³aci³y o wiele wiêksze prowizje od wykonanych transakcji. Uczestnicy gry podatni na efekt dyspozycji budowali portfele mniej efektywne w sensie teorii portfelowej Markowitza ich portfele charakteryzowa³y siê zbli onym poziomem ryzyka mierzonym przez odchylenie standardowe historycznych stóp zwrotu z portfela, ale istotnie ni sz¹ oczekiwan¹ stop¹ zwrotu. Zdaniem autorów jedynie wykszta³cenie/wiedza ekonomiczna pozwala³o uczestnikom gry gie³dowej uchroniæ siê przed efektem dyspozycji. Emisja obligacji jest alternatyw¹ w stosunku do zaci¹gania kredytów w bankach. W sk³ad systemu finansowego wchodz¹ obligacje emitowane tak przez pañstwa, jak i samorz¹dy terytorialne. Dmytrusenko pokusi³ siê o porównanie obligacji samorz¹dowych Polski i Ukrainy. Przedstawi³ i porówna³ skalê zad³u enia jednostek samorz¹du terytorialnego w stosunku do PKB w Polsce i na Ukrainie. W dobie kryzysu wyp³acalnoœæ niektórych banków europejskich stanê³a pod znakiem zapytania. Dro d, badaj¹c stopieñ spe³nienia wymogów kapita³owych przez polskie (autor s³owo polskie pisze w cudzys³owie, podkreœlaj¹c w ten sposób opanowanie polskiego sektora bankowego przez kapita³ obcy) banki, wskaza³ na koniecznoœæ stosowania nowych regulacji jak Bazylea III, zwiêkszenie wymogów kapita³owych, ostrzejsze normy p³ynnoœciowe, zmniejszenie poziomu delewarowania. Autor podziela pogl¹d Marka Belki, prezesa NBP, i nale y ograniczyæ znaczenie instytucji finansowych, które sta³y siê zbyt du e i zbyt znacz¹ce dla gospodarki, aby pozwoliæ im upaœæ. Chodzi o to, aby uregulowaæ system finansowy i zmniejszyæ go, by nie decydowa³ o niemal ca³ej gospodarce. Niektórzy inwestorzy jako przeciwieñstwo czêsto nieetycznych zachowañ banków europejskich widz¹ w dzia³aniach banków islamskich. Trojak i Porcja staraj¹ siê wyt³umaczyæ czytelnikowi czym bankowoœæ islamska zasadniczo ró ni siê od bankowoœci klasycznej, a wiêc czy stanowi ona alternatywê dla inwestorów uwa aj¹cych, e uwzglêdnienie norm moralnych i religijnych w œwiecie finansów przyniesie jego odnowê i umo liwi osi¹ganie zgodnych z zasadami etyki zysków. Autorzy podkreœlaj¹, e bankowoœæ islamska rozwija siê i staje siê coraz bardziej popularna. Jednak e w istocie nie ró ni siê ona zasadniczo pod wzglêdem finansowym od bankowoœci klasycznej. Odmiennoœæ wynikaj¹ca z przestrzegania prawa koranicznego i zasad szariatu jest tylko pewn¹ otoczk¹, nie bêd¹c¹ niczym szczególnym w œwiecie muzu³mañskim, gdzie religia w yciu spo³ecznym, politycznym i gospodarczym wci¹ odgrywa bardzo du ¹ rolê. We wspó³czesnym systemie finansowym wystêpuj¹ narzêdzia pozwalaj¹ce zmniejszyæ ryzyko zmian cen produktów na rynku. Nale ¹ do nich kontrakty terminowe na rozmaite produkty. Ho³da i Malik zajêli siê w swojej pracy przydatnoœci¹ modeli GARCH do analizy zmiennoœci stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne. Przeprowadzone badania nie pozwoli³y na jednoznaczne wskazanie modelu lub grupy modeli, które by³yby najlepsze z punktu widzenia kryteriów wybranych przez autorów. Bardziej zawansowane narzêdzia ekonometryczne do analizy zale noœci pomiêdzy wybranymi indeksami gie³dowymi zosta³y wykorzystane w pracy Syrka. Autor wykaza³, e modele prze³¹cznikowe, oparte na kopulach, s¹ przydatnym narzêdziem w okreœlaniu dynamicznej struktury zale noœci pomiêdzy zmiennymi finansowymi. Badania, których wyniki 6 Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

7 uzyska³ za pomoc¹ tych modeli wskazuj¹ na istotn¹ dynamiczn¹ i asymetryczn¹ zale noœæ pomiêdzy stopami zwrotu badanych gie³dowych rynków akcji. Natê enie zale noœci pomiêdzy badanymi indeksami zale a³o od fazy, w której znajdowa³y siê rynki finansowe (hossa/bessa). Zdecydowanie wy sze by³o w okresie kryzysu na rynkach finansowych. Dywagacjom na temat œwiatowego kryzysu finansowego i dróg powrotu na œcie kê wzrostu gospodarczego jest poœwiêcona praca przegl¹dowa asaka. Jedn¹ z nich jest wykorzystanie polityki kursowej w celu ³agodzenia wystêpuj¹cego spowolnienia. Jednak takie podejœcie mo e staæ siê przyczyn¹ kryzysu walutowego. W szczególnoœci niektóre kraje mog¹ ucierpieæ na skutek umocnienia ich w³asnej waluty, co mo e byæ efektem dzia³añ podejmowanych przez inne pañstwa. Drugie zagro enie p³yn¹ce ze wspierania rozwoju gospodarczego przez dewaluacjê kursu walutowego mo e wynikaæ z braku koordynacji tych dzia³añ na szczeblu miêdzynarodowym. Niektórzy autorzy wskazuj¹ na agencje ratingowe jako podmioty po czêœci odpowiedzialne za wybuch œwiatowego kryzysu finansowego. Trojak i Szyszko uzasadniaj¹ ten punkt widzenia podkreœlaj¹c, e ewolucja modelu biznesowego z inwestor p³aci na rzecz emitent p³aci sprawi³a, e pojawi³ siê konflikt interesów w relacjach pomiêdzy emitentami, agencjami ratingowymi oraz inwestorami. Celem dzia³ania agencji winno byæ zminimalizowanie zjawiska asymetrii informacyjnej, a wiêc ochrona inwestorów. W sytuacji, gdy za rating p³ac¹ emitenci zainteresowani jak najwy szym ratingiem, to bezstronnoœæ agencji musi stan¹æ pod znakiem zapytania. Globalny kryzys finansowy ujawni³ wiele nieprawid³owoœci na rynku ratingu. Najwa niejsze to przyznawanie wysokich ocen produktom ustrukturyzowanym opartym na ryzykownych kredytach hipotecznych, oligopolistyczna struktura rynku nios¹ca za sob¹ ryzyko porozumieñ miedzy agencjami w odniesieniu do procesu ratingowego i cen, œwiadczenie us³ug doradczych na rzecz klientów poddanych ocenie oraz brak przejrzystoœci stosowanych procedur oceny. W okresie spowolnienia gospodarczego wa nym zagadnieniem jest wybór odpowiedniej dla firmy formy opodatkowania, na co wskazuje Kumor. Formy uproszczone podatku dochodowego, stworzone przede wszystkim dla ma³ych przedsiêbiorstw, z racji swej konstrukcji powinny byæ skutecznym narzêdziem w realizacji celów gospodarczych polityki fiskalnej pañstwa. Autor zauwa a jednak, e przedsiêbiorcy wybieraj¹cy takie rozwi¹zania jak podatek liniowy czy formy rycza³towe nie zawsze mog¹ liczyæ na obni enie swoich ciê arów podatkowych. Mo na to zinterpretowaæ jako konieczn¹ zap³atê za mo liwoœæ skorzystania z uproszczonego trybu rozliczania siê z urzêdem skarbowym. Wysokoœæ p³aconych podatków jest dla przedsiêbiorców najwa niejsz¹ kwesti¹. Zbyt wysokie obci¹ enia zrycza³towanymi formami opodatkowania dochodów powoduj¹, e du a czêœæ podatników zrezygnowa³a z rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej na rzecz innych form opodatkowania. Przezwyciê enie kryzysu finansowego mo e zapewniæ wzrost gospodarczy. Powinien bazowaæ na wzroœcie wydajnoœci pracy. Zagadnienie relacji pomiêdzy wzrostem wydajnoœci pracy a technicznym uzbrojeniem pracy w województwie dolnoœl¹skim analizowa³a Mroczek. Autorka wykaza³a na podstawie badañ empirycznych, e analiza korelacji pomiêdzy Zeszyty Naukowe nr 9 7

8 poziomem technicznego uzbrojenia pracy i wydajnoœci pracy w powiatach województwa dolnoœl¹skiego potwierdzi³a istnienie znacz¹cej dodatniej korelacji pomiêdzy opisywanymi zmiennymi makroekonomicznymi. Badania empiryczne potwierdzi³y, e funkcja produkcji Cobba-Douglasa mo e byæ u ytecznym narzêdziem do analizy czynników wp³ywaj¹cych na poziom wydajnoœci pracy na poziomie powiatów. Wydajnoœæ pracy na poziomie powiatów mo e mieæ wp³yw na zró nicowanie przestrzenne ich rozwoju ekonomicznego. Inne czynniki maj¹ce wp³yw na zró nicowanie rozwoju powiatów by³y przedmiotem badania wykonanego dla okresu przez zespó³ Mroczek, Szewczyk i Tokarski. Rozwój ten by³ mierzony za pomoc¹ taksonomicznych wskaÿników rozwoju ekonomicznego. Autorzy sformu³owali istotne wnioski wynikaj¹ce z badañ. Okazuje siê, e powiaty grodzkie cechowa³ wiêkszy rozwój gospodarczy ni powiaty ziemskie, powiaty zlokalizowane na ziemiach w³¹czonych do Polski w 1945 roku osi¹gnê³y ni szy poziom rozwoju ni powiaty bêd¹ce wczeœniej pod zaborami, im odleg³oœæ powiatu od stolicy województwa i od Warszawy by³a wiêksza, tym poziom rozwoju ekonomicznego by³ ni szy, powiaty o wiêkszej liczbie ludnoœci cechowa³ wy szy poziom rozwoju ekonomicznego. Autorzy konstatuj¹, e czynniki obiektywne, niezale ne i niedecyzyjne mog¹ ró nie wp³ywaæ na dynamikê i kierunek zachodz¹cych zmian. Kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego kraju ma popyt na towary i us³ugi. Wolak przeanalizowa³ w swojej pracy popyt na alkohol w Polsce w ostatnich latach. Autor podkreœli³, e z wielu powodów (ekonomicznych, ale równie spo³ecznych i zdrowotnych), zainteresowanie badaczy koncentruje siê tak e wokó³ badañ nad determinantami spo ycia alkoholu. W ostatnich latach w Polsce znacz¹co zmieni³y siê przyzwyczajenia konsumpcyjne w zakresie iloœci i rodzajów spo ywanego alkoholu. Da³ siê zaobserwowaæ skokowy wzrost konsumpcji piwa. Obecnie tendencja wzrostowa konsumpcji piwa zanika. Powinno to sk³aniaæ producentów piwa do starannej analizy czynników, od których zale y decyzja konsumenta odnoœnie zakupu konkretnych rodzajów piwa. Autor przeanalizowa³ te zagadnienia opieraj¹c siê na m.in. elastycznoœci Marshalla. Grupê artyku³ów z zakresu zarz¹dzania otwiera praca Bartusik i So³tysik. Autorki podkreœlaj¹, e zdecydowana wiêkszoœæ firm uwa a, e uk³ad kooperacyjny w ramach Krakowskiego Parku Technologicznego wp³ywa na rozwój przedsiêbiorstw, zw³aszcza ma³ych, rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które chc¹ zaistnieæ na rynku i szukaj¹ mo liwoœci rozwoju. Funkcjonowanie firm w ramach uk³adu kooperacyjnego, jakim jest Krakowski Park Technologiczny zapewnia zwiêkszone mo liwoœci ich rozwoju. Dzieje siê tak poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, szerokie wsparcie sektora MSP (doradztwo, obni ka kosztów sta³ych np. przez dostêp do wspólnych urz¹dzeñ, usprawnienie w ramach obs³ugi biurowej, mo liwoœæ tworzenia wspólnych przedsiêwziêæ, ³atwiejszy dostêp do instytucji finansowych, kszta³towanie wizerunku w³asnego poprzez obecnoœæ w parku u³atwiaj¹cego promocjê rynkow¹), koncentracjê MSP na jednym obszarze dla zwiêkszenia mo liwoœci kooperacji przedsiêbiorstw, stymulowanie rozwoju gospodarczego i zmian strukturalnych. Korzystanie z rozwi¹zañ technologicznych innych mo e odbywaæ siê tylko na gruncie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ prawnych. Konieczne jest respektowanie zasad korzystania 8 Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

9 z cudzej w³asnoœci intelektualnej. Ceglarek w swojej pracy przedstawi³ system ochrony w³asnoœci intelektualnej (SOWI). System ten ma sprawdzaæ, czy analizowany dokument zawiera treœci naruszaj¹ce prawo autorskie. System ten jak podkreœla autor artyku³u umo - liwia odnalezienie fraz sformu³owanych w odmienny sposób z u yciem innych pojêæ, ale maj¹cych takie samo znaczenie semantyczne (reprezentuj¹cych tê sam¹ myœl). Dziêki temu system jest niewra liwy na zabiegi stylistyczne parafrazuj¹ce wybrane sentencje w tekœcie, polegaj¹ce na wymianie pojêæ na pojêcia synonimiczne lub bliskoznaczne. Poza u yciem systemu SOWI w charakterze narzêdzia do wykrywania plagiatów, mo e on s³u yæ jako system monitoruj¹cy czy wra liwe dla danej organizacji dane nie wydostaj¹ siê poza ni¹. Wa n¹ rolê w systemie finansowym odgrywaj¹ bankomaty. Zagadnieniu mo liwoœci wykorzystania teorii chaosu deterministycznego w procesie zarz¹dzania sieci¹ bankomatów jest poœwiêcony artyku³ Gurgula i Sudera. Autorzy wykonali swoje badania na podstawie wra liwych, trudno dostêpnych danych dla wybranych bankomatów sieci Euronet. W zarz¹dzaniu bankomatami chodzi o to, aby godziæ jakoœæ obs³ugi klientów z wymogami racjonalnoœci ekonomicznej. Pieniêdzy w bankomatach powinno byæ tylko tyle, by nie zabrak³o ich do obs³ugi klientów. Zasady uzupe³niania gotówki w bankomatach s¹ wiêc wa ne z punktu widzenia tak w³aœcicieli sieci jak i klientów. Autorzy wykazali, e wyp³aty w ci¹gu dnia mog¹ mieæ cechy chaosu deterministycznego. Fakt ten musi byæ brany pod uwagê w procesie zarz¹dzania bankomatami w zale noœci od ich lokalizacji. Rozwi¹zania innowacyjne s¹ przejawem przedsiêbiorczoœci, która jest analizowana na przyk³adzie WSEI. Kajrunajtys i Gródek-Szostak w swojej pracy na ten temat podkreœlaj¹, e uczenie siê uwzglêdniaj¹ce refleksjê i umiejêtnoœæ interakcji stanowi kluczowy wymiar kompetencji przedsiêbiorczoœci, przyczyniaj¹cej siê do indywidualnego rozwoju. Podstaw¹ szkoleñ i kszta³cenia w zakresie przedsiêbiorczoœci winien byæ indywidualny rozwój, stwarzaj¹cy przestrzeñ dla pedagogiki przedsiêbiorczoœci i wspieraj¹cy dzia³ania przedsiêbiorcze. Autorki konstatuj¹, e nauczanie przedsiêbiorczoœci rozumiane jako ³¹czenie w jedno predyspozycji, motywacji, wiedzy i umiejêtnoœci powinno opieraæ siê na koncepcji indywidualnego rozwoju. O tym, e w³aœciwe metody zarz¹dzania s¹ niezbêdne w kana³ach mediów zajmuj¹cych siê sportem, a sponsoring sportowy mo e byæ istotn¹ form¹ promocji przedsiêbiorstw przekonuj¹ dwa artyku³y Kosek. Autorka pokazuje proces tworzenia oferty programowej w dwóch wybranych stacjach telewizyjnych, który jest bardzo do siebie podobny. Podkreœla, e mo liwym i polecanym kierunkiem rozwoju dla tych telewizji jest inwestycja w jak najwiêksz¹ liczbê atrakcyjnych wydarzeñ sportowych, które bêd¹ przyci¹gaæ przed telewizory miliony widzów. Wtedy bardziej skuteczny stanie siê sponsoring bêd¹cy narzêdziem, które wspomaga dzia³ania promocyjne firmy. Plan sponsoringowy musi byæ zintegrowany ze strategi¹ komunikacyjn¹ i to samoœci¹ marki lub produktu, a tak e powinien zachêcaæ do zakupu produktów sponsora. W artykule podkreœlono, e bardzo istotnym aspektem jest dobór rynku docelowego oraz stosowanie nowych, kreatywnych dzia³añ, które zwróc¹ uwagê i przyci¹gn¹ potencjalnego klienta. Wa nym elementem we wspó³czesnej ekologii jest gospodarka odpadami, wpleciona w zintegrowany system zarz¹dzania jakoœci¹. Kowalski i Cebula przedstawili analizê i ocenê Zeszyty Naukowe nr 9 9

10 gospodarki odpadami na przyk³adzie Wytwórczej Spó³dzielni Pracy Spo³em w Kielcach w œwietle wymagañ funkcjonuj¹cego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹. Autorzy podali roczny bilans odpadów, ich charakterystykê oraz analizê iloœci i struktury odpadów jak równie miejsc ich powstawania w procesie produkcji majonezu. Przedstawili tak e za³o enia programu zagospodarowania odpadów oraz funkcjonowanie polityki ich segregacji i utylizacji. Najwiêksze firmy s¹ obecne na gie³dowych rynkach akcji. Krawczyk w swojej pracy przedstawi³ zagadnienie przejrzystoœci informacyjnej jako elementu nadzoru korporacyjnego. W du ym stopniu rozwa ania autora mieszcz¹ siê w ramach teorii tzw. efektywnoœci informacyjnej rynku akcji, choæ autor o tym wprost nie pisze. Chodzi o to, aby wszyscy uczestnicy rynku mieli jednakowy dostêp do informacji. Autor wskazuje na Kodeks Dobrych Praktyk na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, który okreœla regu³y dotycz¹ce polityki informacyjnej spó³ek gie³dowych. Jednostkom, które nie wype³niaj¹ obligatoryjnych nakazów informacyjnych gro ¹ nie tylko wysokie sankcje finansowe, grzywny, odpowiedzialnoœæ karna za podanie nieprawdziwych informacji, ale przede wszystkim odp³yw akcjonariuszy, zaniepokojonych b³êdnie prowadzon¹ polityk¹ informacyjn¹ spó³ki. Podobnymi zagadnieniami, ale na poziomie gminy zaj¹³ siê Marona. Autor podkreœli³, e prawo daje mo liwoœæ organom gminy stosowania narzêdzi nadzorczych, które maj¹ w pewnym sensie charakter równie efektywnoœciowy. Chodzi tu w szczególnoœci o audyt wewnêtrzny oraz kontrolê zarz¹dcz¹, która powinna byæ stosowana nie tylko w celu zbadania starannoœci czy te zgodnoœci z prawem podejmowanych dzia³añ przez nadzorowane podmioty, ale i skutecznoœci oraz efektywnoœci. Jest te mo liwoœæ korzystania z pewnych doœwiadczeñ oraz konkretnych narzêdzi wypracowanych np. na rynku kapita³owym (jak choæby tworzenie kodeksów dobrych praktyk), czy te korzystanie z konkretnych zasad zapisanych w dokumentach OECD oraz SP, które dotycz¹ celów sprawowanego nadzoru w³aœcicielskiego, sprawozdawczoœci finansowej, zasad oceny realizowanego nadzoru oraz wspó³pracy rad nadzorczych z odpowiednimi departamentami ministerialnymi. Koz³owska-Znañska w swoim artykule podkreœli³a, e ka da organizacja, chc¹c zapewniæ sobie dynamiczny rozwój, powinna rozpoznaæ bie ¹ce i strategiczne potrzeby swoich pracowników. Tylko dobrze przygotowane plany szkoleniowe gwarantuj¹ odpowiedni¹ efektywnoœæ i realizacjê przewidzianych celów. Najcenniejszym aktywem ka dej organizacji jest wiedza, czyli swoisty kapita³ intelektualny, który ma znacznie wiêksz¹ wartoœæ ni dobra materialne, takie jak budynki, maszyny, udzia³y finansowe. Obejmuje nie tylko sumê umiejêtnoœci oraz wiadomoœci poszczególnych pracowników, lecz równie odpowiedni¹ infrastrukturê w zak³adzie, stosunki z klientami, motywacjê pracowników i ró ne inne procesy, które sprzyjaj¹ praktycznemu zastosowaniu tej wiedzy. Wa nym zadaniem zarz¹dzania w nowoczesnej organizacji jest stwarzanie warunków zatrudnionym osobom do dalszego pog³êbiania wiedzy, g³ównie poprzez szkolenia. W nieustannie zmieniaj¹cym siê otoczeniu organizacje musz¹ pobudzaæ swoich pracowników do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejêtnoœci, poszerzania swojej wiedzy, bo ta ci¹gle siê zmienia, wymaga aktualizacji, uzupe³niania. Prosowicz podkreœla, e aktywnoœæ zarz¹dzania nie jest jednoznacznie pozytywn¹ determinant¹ wyników osi¹ganych przez otwarte fundusze emerytalne. Z badañ empirycznych 10 Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

11 autora wynika, e nie potwierdzi³a siê hipoteza o skutecznoœci polityki inwestycyjnej, polegaj¹cej na koncentrowaniu siê na wybranych spó³kach lub bran ach. Wyniki dla poszczególnych typów decyzji s¹ ró ne od oczekiwañ i pogarszaj¹ siê wraz z rosn¹c¹ koncentracj¹ portfeli. Autor akcentuje szczególnie s³abe rezultaty w zakresie selekcji wœród funduszy o najwiêkszej koncentracji w spó³kach. Wynik ten jest zdaniem autora o tyle zaskakuj¹cy, e w³aœnie specjalizacja w tym zakresie powinna byæ Ÿród³em dodatkowego dochodu z selekcji instrumentów. Szarucki i Kajrunajtys podjêli (w jêzyku teorii gier) temat zdobywania kompetencji przez studentów kierunku Zarz¹dzanie na WSEI w Krakowie. Autorzy podkreœlili, e program kszta³cenia na kierunku Zarz¹dzanie zosta³ zbudowany w taki sposób, aby od pierwszych zajêæ uœwiadamiaæ ich uczestników, e osi¹gniêcie sukcesu wymaga zaanga owania i podjêcia dzia³añ na najwy szym poziomie mo liwoœci danej osoby. Zdaniem autorów to pozwoli spe³niæ marzenia i pragnienia, zachowuj¹c równowagê pomiêdzy wszystkimi p³aszczyznami ycia. Ich zdaniem sukces jest przez studentów kreowany jako stan zamierzony (planowany) i realizowany systematycznie. Ostatni¹ grupê stanowi¹ dwa artyku³y z zakresu informatyki autorstwa Handzela i Gajera, poœwiêcone algorytmom genetycznym. W pierwszym z nich autorzy przedstawili i zinterpretowali wyniki szeregu eksperymentów polegaj¹cych na zastosowaniu trójosobniczego operatora krzy owania osobników w przypadku algorytmów genetycznych konstruowanych pod k¹tem rozwi¹zywania zagadnieñ optymalizacyjnych zwi¹zanych z ekonomicznym rozdzia³em obci¹ eñ w systemie elektroenergetycznym i minimalizacj¹ termicznych strat przesy³owych powstaj¹cych w liniach elektroenergetycznych wysokich napiêæ. W drugim artykule autorzy przedstawili propozycjê zastosowania algorytmu genetycznego z operatorem inwersji genów do rozwi¹zania zagadnienia komiwoja era. Autorzy podkreœlili, e algorytm genetyczny nie jest w stanie odnaleÿæ rozwi¹zania optymalnego, czyli takiego, które charakteryzuje siê najmniejsz¹ z mo liwych d³ugoœci¹ trasy, jak¹ musi pokonaæ komiwoja er, aby odwiedziæ ka de z miast dok³adnie jeden raz. Autorzy przekonuj¹ jednak, e wykonywanie algorytmu genetycznego przez odpowiednio du ¹ liczbê pokoleñ zapewnia, e uzyskane rezultaty s¹ ju odpowiednio wysokiej jakoœci i staj¹ siê przydatne w wielu ró norodnych praktycznych zastosowaniach w wybranych obszarach techniki i ekonomii. Pragnê wyraziæ nadziejê, e wyniki badañ autorów przedstawione w tym Zeszycie spotkaj¹ siê z zainteresowaniem tak œrodowiska akademickiego jak i praktyków. Redaktor Naczelny Henryk Gurgul Kraków, lipiec 2013

12

13 Katarzyna Bartusik*, Mariusz So³tysik** Perspektywy rozwoju firm w uk³adzie kooperacyjnym Prospects for development of companies in the cooperative system The article indicates opportunities for companies operating in the technology park Having regard to state aid granted by the parks, as well as the benefits of belonging to a special economic zone. The content of the publication presented their research results conducted in Krakow Technology Park. Wprowadzenie Globalizacja gospodarki w szczególny sposób przyczyni³a siê do zmian w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, gdzie akcentuje siê partnerstwo, definiowane jako wchodzenie w ró nego rodzaju uk³ady kooperacyjne 1. Ich tworzenie mo e dostarczyæ korzyœci, na które zwrócono uwagê w ramach rezultatów przeprowadzonych badañ w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT). * Dr, ** Mgr, Katedra Procesu Zarz¹dzania, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 Kooperacja oznacza dzia³anie wielopodmiotowe, w którym ka dy z uczestników liczy siê z czynami innych (Pszczo³owski 1978, s. 106). Przyk³adami tego typu uk³adu s¹: alianse, struktury typu join ventures, organizacje sieciowe, parki technologiczne, klastry oraz inne. W teorii systemów uk³ad kooperacyjny traktuje siê jako zbiór elementów uporz¹dkowanych w pewien sposób, powi¹zanych wzajemnie miêdzy sob¹ w celu wykonania okreœlonego zadania. W takim ujêciu uk³ad kooperacyjny stanowi zespó³ wyspecjalizowanych jednostek wytwórczych (przedsiêbiorstw, zak³adów) wyodrêbnionych ekonomicznie, podleg³ych czêsto ró nym oœrodkom dyspozycyjnym, ale po³¹czonych wiêziami kooperacyjnymi w celu wytworzenia wyrobu finalnego. Uk³ad kooperacyjny jest szczególnym typem uk³adu gospodarczego i ró ni siê istotnie od uk³adu typu kombinat, przedsiêbiorstwo wielozak³adowe czy zrzeszenie. Specyfikê uk³adu kooperacyjnego trafnie charakteryzuje J. Listkiewicz: kooperacja jest elastycznym uk³adem ekonomicznym wzglêdnie zmiennym i wzglêdnie otwartym, co oznacza, e istnieje mo liwoœæ w³¹czenia siê nowych jednostek do wspó³dzia³ania, jak równie opuszczenia danego uk³adu przez inne jednostki gospodarcze oraz dopuszcza siê mo liwoœæ zmiany zakresu kooperacji zarówno w kierunku jego poszerzenia, jak i zawê enia (Famielec 1988, s. 11). Zeszyty Naukowe nr 9 13

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo