RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz), podpisanej pomiędzy Copernicus Capital TFI (Towarzystwo), a Secus Asset Management S.A. (Zarządzający), spółka Secus Asset Management niniejszym przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2008 roku. Dotychczasowe działania Zarządzającego zostały skoncentrowane na rozbudowie Docelowego portfela inwestycyjnego. Na moment sporządzenia niniejszego Raportu, Zarządzający alokował ponad 95 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Secus I FIZ dokonał dotychczas inwestycji w akcje i udziały następujących spółek: 1. WiedzaNet SA lider branŝy e-learning - inwestycja na kwotę 1,1 mln PLN w październiku 2007 roku; 2. Agito SA lider branŝy e-commerce inwestycja na kwotę 2,0 mln PLN w listopadzie 2007 roku; 3. PZU SA największy polski ubezpieczyciel inwestycja na kwotę 3,6 mln PLN w grudniu 2007 roku; 4. Sento SA (poprzednia nazwa Inwest SA) krakowski deweloper inwestycja na kwotę 18,5 mln PLN w styczniu 2008 roku; 5. APN Promise Sp. z o.o. dystrybutor oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych inwestycja na kwotę 3,7 mln PLN we wrześniu 2008 roku.

2 Katowice, 12 lutego 2009 roku Zakres działań Zarządzającego w okresie Podjęte działania inwestycyjne wraz z wynikami 1.1 Budowa Docelowego Portfela Inwestycyjnego W IV kwartale 2008 roku przedstawiciele Zarządzającego nie przekazali do Towarzystwa wniosków inwestycyjnych dotyczących nowych inwestycji. Dokonane Inwestycje Funduszu w IV Q 2008 roku W IV kwartale 2008 roku Fundusz nie dokonał Ŝadnej nowej inwestycji. Ostatnią inwestycją Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego było zainwestowanie kwoty 3,7 mln PLN we wrześniu 2008 roku nabywając udziały w spółce APN Promise Sp. z o.o. Planowane Inwestycje Funduszu W chwili obecnej przedstawiciele Funduszu nie prowadzą zaawansowanych rozmów, wobec tego, Ŝe Zarządzający alokował ponad 95 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Pozostałe działania związane z zamiarem pozyskania Lokat do Funduszu Zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną Zarządzający poszukuje atrakcyjnych projektów o ponadprzeciętnym potencjale, które zapewnią wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie min. 30 % (IRR). BieŜące spotkania bezpośrednio ze spółkami oraz z zewnętrznymi doradcami powodują, Ŝe cały czas wzrasta liczba projektów analizowanych przez Zarządzającego Funduszem. Większość z analizowanych projektów nie spełnia kluczowych załoŝeń polityki inwestycyjnej, stąd Zarządzający rezygnuje z prowadzenia dalszych rozmów oraz ponoszenia kosztów due diligence.

3 Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. 2. Działania podjęte w odniesieniu do Spółek Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego Fundusz posiadając przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych moŝe na bieŝąco monitorować ich działalność, dbając o interes uczestników Funduszu. Liczymy, Ŝe współpraca z przedstawicielami podmiotu, który znajdzie się w Portfelu Funduszu będzie przynosiła korzyści obu stronom. Działania, które Zarządzający podejmuje w odniesieniu do spółek portfelowych w duŝym stopniu są uzaleŝnione od sytuacji w spółce. Do działań, które Zarządzający podejmuje naleŝy zaliczyć m.in.: - wsparcie w uzyskaniu najlepszej dla spółki struktury finansowania, - wskazanie potencjalnych szans rynkowych, których nie zauwaŝają zarządzający spółką, - wpływanie na politykę personalną spółki i wsparcie w tym zakresie, - stopniową implementację zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) spółki znajdujące się w Docelowym Portfelu Inwestycyjnym Funduszu mają w przyszłości trafić do obrotu na rynku regulowanym (GPW, New Connect), - działania skłaniające spółkę do wdroŝenia systemów zarządzania jakością, certyfikacji, itd. 3. Istotne wydarzenia w Spółkach Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego wraz z podstawowymi danymi finansowymi Spółek W ciągu czwartego kwartału 2008 roku obserwowany był dalszy rozwój przedsiębiorstw portfelowych. W przypadku WiedzaNet SA w wyniku negocjacji prowadzonych z IV kwartale 2008 roku Secus I FIZ sprzedał posiadane akcje w spółce. Zamkniecie transakcji nastąpiło w dniu 30 stycznia 2009 roku, natomiast Inwestorzy oraz Copernicus Capital TFI SA zostali poinformowani o tym wydarzeniu w raporcie bieŝącym nr 4/2009 opublikowanym w dniu 30 stycznia 2009 roku.

4 W ciągu czwartego kwartału brak było jednoznacznych informacji o istotnych postępach negocjacyjnych pomiędzy największymi udziałowcami PZU SA tj. Skarbem Państwa a Eureko B.V. Ceny akcji PZU SA na rynku niepublicznym osiągają obecnie niŝsze poziomy niŝ cena, którą Fundusz zapłacił za akcje PZU SA pod koniec 2007 roku. Aktualny poziom cen, zdaniem czołowych banków inwestycyjnych, w dalszym ciągu zawiera dyskonto w stosunku do potencjalnej wyceny jaką moŝe osiągnąć PZU SA po debiucie giełdowym. Na początku października 2008 roku wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik poinformował, Ŝe trwają rozmowy firm doradzających resortowi skarbu oraz Eureko w sprawie prywatyzacji PZU. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez przedstawicieli MSP Eureko zmieniło strategie negocjacji z resortem skarbu. Holendrom zaleŝy teraz głównie na czasie - nie chodzi juŝ o to, w jakiej wysokości, ale kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie - tak informator podsumowuje nowe podejście Eureko do negocjacji z MSP w sprawie PZU. Strona rządowa zauwaŝyła większa skłonność Holendrów do obniŝenia wysokości Ŝądanej kwoty, pod warunkiem jej szybszego otrzymania. W czerwcu 2008 roku Aleksander Grad, minister skarbu, mówił, Ŝe Holendrzy domagają sie nawet 36 mld zł. Powodem zmiany moŝe być obecny kryzys na rynkach finansowych i negatywne nastawienie inwestorów do firm ubezpieczeniowych, utrudniające pozyskiwanie finansowania. Spółki ubezpieczeniowe wykazują gorsze wyniki niŝ przez kilka ostatnich lat. Eureko nie jest wyjątkiem - w pierwszym półroczu jego zysk był o 80 proc. niŝszy niŝ rok wcześniej. Skarb Państwa liczy, Ŝe pogarszające sie wyniki Eureko, zmusza te grupę finansowa do ustępstw w sporze o kontrole nad PZU. W pierwszym półroczu tego roku holenderska grupa zarobiła 124 miliony euro w porównaniu z ponad 500 milionami w tym samym okresie ubiegłego roku. Od listopada 2008 roku Nomura, japoński bank inwestycyjny, doradza ministrowi skarbu państwa w sporze z Eureko w sprawie prywatyzacji PZU - poinformował Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu. Bank Nomura na miejscu doradcy zastąpi Lehman Brothers. We wrześniu 2008 roku amerykański bank inwestycyjny złoŝył wniosek o upadłość. We wrześniu 2008 roku w prasie pojawiły sie informacje, Ŝe resorcie skarbu rozwaŝany jest scenariusz, według którego odszkodowanie dla Eureko byłoby wypłacone w formie dywidendy przez PZU. PZU po tym, jak dwa lata z rzędu nie wypłacił dywidendy, ma - jak twierdzi prezes Andrzej Klesyk - około 10 mld zł nadwyŝki kapitałowej. Z jego licznych wypowiedzi wynikało, Ŝe będzie chciał te środki przeznaczyć na zakup firmy ubezpieczeniowej, działającej na rynkach europejskich. Podczas prezentacji na WZA pod koniec czerwca wskazywał nawet, Ŝe jeśli PZU w najbliŝszych latach nie

5 dokona akwizycji, to straci pozycje lidera w regionie. Wypłacenie odszkodowania dla Eureko z kasy PZU oznaczałoby wiec, Ŝe spółka straci szanse na akwizycje i zachowanie dobrej pozycji na europejskim rynku ubezpieczeniowym. W związku z nieprzewidywalną sytuacją na rynku kapitałowym, Agito SA odstąpiło od oferty publicznej planowanej na 2008 rok. Dla utrzymania dynamicznego tempa rozwoju, spółka zdecydowała się na pozyskanie środków na inwestycje z alternatywnych źródeł. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozostaje wciąŝ kluczowym elementem długofalowej strategii firmy dlatego po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach finansowych, spółka planuje powrócić do realizacji zadań związanych z przygotowaniami do pierwszej oferty publicznej. Wznowienie projektu IPO, które przewidziane jest na 2009 r., będzie wiązało się z przygotowaniem nowego prospektu emisyjnego i złoŝeniem go w KNF. Jednak w 2008 Agito zamiast na giełdę, postawiło na ofertę prywatną i wygrało. W ramach oferty prywatnej spółka pozyskała planowane 4 mln zł. Emisja obejmowała akcji na okaziciela serii E. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na dalsze inwestycje w systemy informatyczno-logistyczne, działania marketingowe oraz rozszerzenie asortymentu Agito.pl. W dalszej kolejności spółka planuje inwestycje w aktywa związane z infrastrukturą magazynową oraz w sprzęt serwerowy. Jak mówi Tomasz Sypuła, Prezes Agito SA środki pozyskane w ramach oferty prywatnej firma przeznaczy na zaawansowane systemy informatyczne i logistyczne tak, aby pozostać najsprawniej funkcjonującym hipermarketem internetowym w Polsce. Dodaje, Ŝe duŝe zainteresowanie jakim cieszyła się oferta świadczy o umacnianiu się marki Agito i rosnącym zaufaniu inwestorów do spółki. Private placement Agito to wielki sukces: odnotowano nadsubskrypcję a zainteresowanie inwestorów emisją było duŝe. Trudna sytuacja rynkowa nie przeszkodziła zrealizowac załoŝenia oferty prywatnej i to w 100 proc. Agito.pl ma ogromny potencjał wzrostu. Rynek internetowy będzie nadal dynamicznie się rozwijał, a spółka udowodniła, Ŝe potrafi na tym rynku świetnie funkcjonować. Potwierdzają to nie tylko liczne nagrody przyznane Agito: Gazele Biznesu 2007, Deloitte Technology Fast , Mistrz Handlu i Usług 2007 i 2008, Cisco Growing With Technology Award 2008 czy prestiŝową WebstarFestival Award 2007 i Marka Agito.pl w corocznym Rankingu Rzeczypospolitej Najcenniejszych Polskich Marek została wyceniona na ponad 43 mln zł. W kategorii handel i usługi Agito.pl uplasowało się na wysokiej siódmej pozycji przed takimi markami jak Merlin.pl, Komputronik czy Lotto. Dobra i mocna marka to rzecz bezcenna podobnie jak i angaŝowanie sporych funduszy w rozwój firmy i konsekwencja działań biznesowych.

6 Na koniec 2008 roku Sento SA prowadziła następujące inwestycje: Magierowska Inwestycje Sp. z o.o. SKA (50% udział w zysku Sento) podpisana umowa przedwstępna sprzedaŝy spółki, posiadającej grunt połoŝony w Krakowie, otrzymane 10 mln zł zaliczki. Planowany termin zamknięcia transakcji luty 2009 r. 60% wartości inwestycji finansowane kredytem bankowym, 40% poŝyczką z Sento SA. SentoPark Sp. z o.o. SKA (100% udział w zysku Sento) rozpoczęta budowa apartamentowców. Wstępne etapy prac. Spółka planuje przeprowadzić emisję prywatną akcji w celu finansowania tej inwestycji. Zakup gruntu i prace początkowe w połowie finansowane kredytem bankowym, w połowie poŝyczką z Sento SA Sento SA projekt Wielicka spółka posiada grunt nabyty za środki własne, prowadzone są postępowania administracyjne, których zakończenie jest konieczne do złoŝenia wniosku o pozwolenie na budowę natomiast nie są czynione inne istotne nakłady na te nieruchomości Sento SA projekt Barska - spółka posiada grunt nabyty za środki własne, prowadzone są postępowania administracyjne, których zakończenie jest konieczne do złoŝenia wniosku o pozwolenie na budowę natomiast nie są czynione inne istotne nakłady na te nieruchomości. Sento SA projekt Agrestowa - spółka posiada grunt nabyty za środki własne, nie prowadzi obecnie dalszych inwestycji. Spółka, ze względu na posiadanie obecnie jedynie banku ziemi, i poza wstępnym etapem prac ziemnych w projekcie Sento Park, nie prowadzi inwestycji, natomiast inwestycje zamknięte w 2008 r. zostały sprzedane w ponad 90% nie ma problemów z płynnością. Zamknięcie transakcji Magierowska Inwestycje Sp. z o.o. SKA o wartości około 90 mln zł da spółce środki pienięŝne, które ze względu na obecną sytuację rynkową nie będą przeznaczane na inwestycje. Spółka, poza 2 apartamentami nie posiada nie sprzedanych mieszkań. W czwartym kwartale 2008 roku w spółce APN Promise został wprowadzony proces budŝetowania. Plany na 2009 rok zakładają prognozę przychodów ze sprzedaŝy na poziomie 80 mln zł. Obecnie spółka osiąga wyniki finansowe zgodnie z wcześniej przyjętymi załoŝeniami. NaleŜy zaznaczyć, iŝ waŝnym elementem optymalizacji kosztów funkcjonowania spółki była zmiana siedziby APN Promise, która obniŝyła koszty wynajmu powierzchni biurowej o 20%.

7 Na koniec czwartego kwartału 2008 roku niezaleŝny wyceniający Baker Lilly Smoczyński i Partnerzy dokonał oszacowania wartości aktywów funduszu, czego skutkiem był spadek Wartości Aktywów Netto przypadającej na jeden certyfikat o 2,9% w stosunku do trzeciego kwartału 2008 roku. Nieznaczny spadek wyceny wartości certyfikatów w ciągu jednego kwartału nie oznacza trwałej tendencji spadkowej, Zarządzający oczekuje bowiem, iŝ w momencie upublicznienia kolejnych spółek portfelowych szacowana wartość akcji zostanie urealniona, co z kolei moŝe wpłynąć na podwyŝszenie Wartości Aktywów Netto Funduszu. Zarządzający uwaŝa, Ŝe certyfikaty Funduszu mogą być interesującą alternatywą inwestycyjną w czasie dekoniunktury panującej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na światowych rynkach finansowych. 4. Perspektywy dla Funduszu Obecnie trwa nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi. Nadzór dotyczy w szczególności regularnej analizy wyników firm, konsultacji z Zarządami oraz pozostałymi akcjonariuszami/udziałowcami. Przedstawiciele Funduszu monitorują realizację załoŝeń rozwoju firmy oraz wspólnie wspomagają Zarząd w strategicznych decyzjach dotyczące rozwoju podmiotu. Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja inwestycjom typu Private Equity. Z jednej strony zrównowaŝony wzrost gospodarczy kraju, pomyślne prognozy na lata przyszłe sprawiają iŝ na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw dojrzałych do tej formy finansowania oraz poszukujących takiej właśnie formy finansowania. Z drugiej strony ostatnie zniŝki na światowych giełdach sprawiają, iŝ wyceny przedsiębiorstw zaczynają stawać się ponownie atrakcyjnie dla funduszy typu Private Equity, co moŝe ułatwić negocjacje z właścicielami spółek. Zarządzający ocenia, Ŝe wraz z narastającą niepewnością na rynkach finansowych spółki będą rewidować swoje plany inwestycyjne, co moŝe pozytywnie wpłynąć na pozyskiwanie nowych projektów oraz negocjacje z właścicielami spółek. Zgodnie z prognozami Zarządów spółek portfelowych, spółki będą realizowały przyjętą politykę rozwoju przygotowując się równieŝ do publicznej oferty swojej akcji. Optymistyczne prognozy dotyczące stabilnego rozwoju gospodarczego kraju, a w szczególności branŝ, które reprezentują spółki portfelowe pozwoli zrealizować plany podmiotów, w których Fundusz posiada akcje.

8 5. Obecny skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu - podmiot z branŝy e-commerce - Agito SA ( Agito ) Agito SA jest podmiotem specjalizującym się w handlu przez Internet. W swojej ofercie posiada zróŝnicowany asortyment z zakresu elektroniki uŝytkowej, który sukcesywnie jest poszerzany. Spółka prowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych przez internautów sklepów internetowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wielu nagrodach i wyróŝnieniach przyznanych Agito. W dniu 12 listopada 2007 Fundusz nabył akcji spółki za łączną kwotę zł co stanowiło 4,95% udziału w kapitale. W dniu 15 listopada 2007 Fundusz objął akcji za łączną kwotę zł, stanowiących 0,45 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,38% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po przeprowadzeniu obu transakcji Fundusz pozostaje właścicielem akcji, stanowiących 5,0% udziału w kapitale zakładowym oraz zapewniających 4,1% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wraz z umową nabycia akcji zostało zawarte porozumienie pomiędzy akcjonariuszami, które zabezpiecza interesy Funduszu jako inwestora mniejszościowego. Obroty spółki za 2007 roku osiągnęły poziom 119 mln zł. W kolejnych dwóch latach spółka zamierza utrzymać wysoką dynamikę wzrostu i pozostać się liderem wśród internetowych sklepów z elektroniką uŝytkową. - podmiot z branŝy ubezpieczeniowo-finansowej - PZU SA PZU SA jest liderem polskiego rynku ubezpieczeniowego. Oferta grupy obejmuje ubezpieczenia na Ŝycie, ubezpieczenia majątkowe, zarządzanie środkami OFE oraz TFI. Spółka prowadzi działalność na terenie Ukrainy i Litwy. W ciągu trzech kwartałów 2008 roku Grupa PZU zebrała mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych. To o 47,0% więcej niŝ w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dynamiczny przyrost składki to efekt przede wszystkim znacznie wyŝszego przypisu PZU śycie SA. W obecnej, trudnej sytuacji na rynkach finansowych, Grupa PZU odnotowała dodatnie wyniki zarówno z działalności lokacyjnej jak i ubezpieczeniowej. Pomimo wywołanego kryzysem na rynkach finansowych znacznego spadku wyniku z działalności lokacyjnej w porównaniu do trzech kwartałów 2007 roku, Grupa PZU osiągnęła zysk netto w kwocie mln złotych.

9 Spółka planuje wzrost na rynku krajowym, ekspansję zagraniczną oraz odświeŝenie wizerunku marki to główne załoŝenia przyjętej 30 września 2008 r. Strategii Grupy PZU na lata Celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie pozycji największej i najbardziej zorientowanej na klienta firmy ubezpieczeniowej w Europie Środkowej i Wschodniej. W dniu 12 grudnia 2007 Fundusz nabył akcji PZU SA za łączną kwotę zł co stanowiło 0,01% udziału w kapitale zakładowym. - podmiot z branŝy deweloperskiej Sento SA (poprzednia nazwa Inwest SA) Przedostatnią inwestycją funduszu było nabycie blisko 32 % grupy deweloperskiej INWEST S.A. z Krakowa za łączną kwotę 18,5 mln zł. Spółka zmieniła w sierpniu 2008 roku nazwę na SENTO SA. SENTO SA dysponuje atrakcyjnym bankiem ziemi zlokalizowanym w obszarze aglomeracji krajowskiej oraz rozpoczyna realizację inwestycji o łącznej powierzchni blisko m2 w latach SENTO SA zajmuje się sprzedaŝą mieszkań i lokali uŝytkowych osobom indywidualnym. Grupa specjalizuje się w budownictwie wielorodzinnym (segment popularny) oraz budowie mieszkań o podwyŝszonym standardzie. W planach podmiot przewiduje debiut na giełdzie papierów wartościowych. Do czasu planowanego wejścia na giełdę SENTO SA wejdzie w fazę realizacji większości aktualnie przygotowywanych projektów deweloperskich. Do 2010 roku firma chce sprzedać mieszkania powstające w ramach trzech projektów o łącznej powierzchni 33,5 tys. mkw. Spółka szacuje, Ŝe dzięki tym inwestycjom zarobi w 2008 roku na czysto 7 mln zł przy 35,3 mln zł przychodów. 23 czerwca 2008 roku zakończył emisję obligacji INWEST SA (Sento SA). Łącznie zarząd spółki przydzielił obligacje zamienne o łącznej wartości blisko 10 mln zł. - podmiot z branŝy handlowej APN Promise Sp. z o.o. Ostatnią dokonaną inwestycją Funduszu jest zakup udziałów w APN Promise Sp. z o.o. Spółka to dystrybutor oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Inwestycja została dokonana w III kwartale 2008 roku i opiewa na kwotę 3,7 mln PLN. Spółka APN Promise rozpoczęła działalność operacyjną w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwotnie obszar działania obejmował dystrybucję urządzeń pomiarowych. W 1992 roku przedsiębiorstwo włączyło do swojej oferty oprogramowanie komputerowe. Od 1993 roku

10 APN Promise rozpoczęło kooperację z duŝymi dostawcami oprogramowania i sprzętu (Microsoft, Hewlett-Packard, Symantec) stając się ich autoryzowanym partnerem. W 1997 roku przedsiębiorstwo rozpoczyna dystrybucję ksiąŝek informatycznych publikowanych na licencji Microsoft Press. W 1998 roku firma uzyskała status Microsoft GOLD Certified Partner jako jedna z 10 w Polsce. W ciągu następnych lat przedsiębiorstwo rozszerzało listę partnerów-dostawców oraz zdobywało kolejne certyfikaty potwierdzające wysoką jakość oferowanych usług. W roku 2000 firma podpisała umowę o współpracę z firma Symantec, która dała firmie status Partnera Strategicznego i jest obecnie jedną z 4 w Polsce posiadającą taki status. W roku 2003 APN Promise Podpisał umowę z firm ULEAD na produkcję i dystrybucję oprogramowania na rynku polskim, rosyjskim, czeskim, węgierskim, ukraińskim i słowackim. W roku 2005 firma uzyskała w Microsoft status LAR najwyŝszy stopień partnerstwa. Obecnie jest tylko 11 takich firm w Polsce. Komentarz do procesu inwestycyjnego Przeciętny proces inwestycyjny trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Pierwszym etapem prac jest wstępna analiza ofert przychodzących od firm, doradców i pośredników. Następnie przeprowadzany jest proces oceny inwestycyjnej wybranych projektów, którego celem jest zapoznanie się z głównymi tendencjami występującymi w przedsiębiorstwie, oceną rynku i branŝy oraz sporządzenie wstępnej wyceny. Kolejny etap to przeprowadzenie procesu due diligence (badania spółki przez audytorów, prawników oraz ekspertów branŝowych), którego celem jest zidentyfikowanie ewentualnych ryzyk natury prawnej lub finansowej. W przypadku specyficznych projektów analizą mogą zostać objęte pozostałe obszary działalności firmy: np. kwestie technologiczne lub aspekty ochrony środowiska. JeŜeli badanie due diligence nie wykaŝe istotnych ryzyk, to ostatnim krokiem jest przygotowywanie umów (w tym umowy inwestycyjnej, która jest kluczowa) oraz dokonanie inwestycji.

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo