monografie 1/01 OTOCZENIE 15 Przestrzen zastana Plan sytuacyjny z zaznaczonymi obiektami sasiedztwa wpisanymi w uklad ulic dzis istniejacy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "monografie 1/01 OTOCZENIE 15 Przestrzen zastana Plan sytuacyjny z zaznaczonymi obiektami sasiedztwa wpisanymi w uklad ulic dzis istniejacy"

Transkrypt

1 OTOCZENIE 15 Przestrzen zastana Lokalizacja Centrum Gieldowego przy ul. Ksiazecej w Warszawie nalozyla na autorów projektu wielka odpowiedzialnosc wobec miasta. Zrealizowany budynek Gieldy stanowi uzupelnienie i kontynuacje przestrzeni miejskiej okreslo nej przez znaczace obiekty sasiedztwa. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Gmach wzniesiony w latach wg projektu Rudolfa Swierczynskiego. Modernistyczny. Rozbudowany w dwóch etapach po 1945 r.: l etap - przedluze nie gmachu w kierunku ul. Brackiej (zachod nim), II etap - nowa elewacja poludnio wa od strony ul. Mysiej. Przyklad architektury funkcjonalnej. 2. Muzeum Narodowe w Warszawie Gmach wzniesiony w latach wg projektu Tadeusza Totwinskiego. Przyklad architektury funkcjonalnej. Rozbudowany o ryzalit od strony parku Na Ksiazecem w latach Centrum Bankowo -Finansowe (od 1989 r; dawniej Dom Partii - gmach KC PZPR) Gmach wzniesiony w latach wg projektu Waclawa Ktyszewskiego, Jerzego Mokrzynskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, tzw. Tygrysów. Przyklad architektury funkcjonalnej. Aleje Jerozolimskie Przedluzenie al. 3 Maja do pl. Zawiszy Czarnego i dalej na zachód. Dawna droga na -rolna. Od 1774 r. droga do osady Nowa Jerozolima (stad nazwa ulicy). W latach ulica przedluzona w kierunku Wisly i znacznie poszerzona. Zabudowana glównie w 2 pot. XIX i na pocz. XX w. Ulica Nowy Swiat Od Krakowskiego Przedmiescia (jednej z piekniejszych ulic Warszawy, zabudowanej dzie lami najwybitniejszych architektów polskich) do pl. Trzech Krzyzy. Odcinek historycznego traktu prowadzacego od Starej Warszawy do Ujazdowa i dalej do Czerska. Od XVI w. glów na arteria jurydyk (najstarsza z 1539 r. Nowoswiecka - stad nazwa ulicy). Zabudowana w XVII i XVIII w. domami drewnianymi, a w czasie Królestwa Polskiego - murowanymi. Ulica Ksiazeca Od ul. Nowy Swiat do zbiegu ulic Czerniakowskiej i Ludnej. Dawna droga w wawo zie rzeczki Zurawki. Ok r. ksiaze podkomorzy Kazimierz Poniatowski zalozyl po stronie pólnocnej ogród Na Ksiazecem (od niego ulica otrzymala nazwe), a po poludniowej - ogród Na Górze. 4. Kamienice u zbiegu Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej Wczesnomodernistyczne, o zblizonym opracowaniu architektonicznym, nakry te podobnymi mansardowymi dachami. Okazala architektura obu kamienic, sta nowi akcent urbanistyczny pólnocno- -wschodniego naroznika pl. Trzech Krzyzy. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi obiektami sasiedztwa wpisanymi w uklad ulic dzis istniejacy Plac Trzech Krzyzy (historyczna nazwa Rozdroze Zlotych Krzyzy) Polozony na szlaku Traktu Królewskie go. Wyksztalcil sie sa morzutnie, jako miejsce wytyczone zbiegiem dróg i pel niace pierwotnie funkcje wezla komunikacyjnego. Zagospodarowanie prze strzenne i architektoniczne placu ksztaltowalo sie w ciagu trzech ostat nich wieków, proporcjonalnie do rangi tego obszaru i w powiazaniu z rozwijajacym sie organizmem miejskim. 5. Ogród Na Ksiazecem Pozostalosc dawnego zalozenia parkowe go Ksiazece ks. podkomorzego Kazimie rza Poniatowskiego projektu Szymona Bo gumila Zuga. Realizowany od ok r. Znieksztalcony w ciagu XIX i XX w. Obec nie fragment Centralnego Parku Kultury. 6. Plebania kosciola sw. Aleksandra Budynek wzniesiony w latach wg projektu Tomasza Bielskiego. Neogotycki. Trzypietrowy. Zdjecia: Pawel Lucenko

2 10 OTOCZENIE Bank Gospodarstwa Krajowego Gmach BGK zajmuje teren miedzy ulicami Aleje Jerozolimskie, Bracka, Mysia i Nowy Swiat. Powstal jakby z dwóch polaczonych budynków, obu autorstwa Rudolfa Swierczynskiego (wylonio nych do reali zacji w konkursach architektonicznych). Pierwszy zajmujacy parcele narozna przy Nowym Swiecie wzniesiono w latach , drugi zas, stanowiacy rozbudowe wzdluz Alej Jerozolimskich i jej za winiecie przy ul. Brac -kiej - tuz po wojnie. Ele wacja nabrala wówczas wlasciwego wyrazu: uskakujace pietra górne, wysuniete gzymsy i zaakcentowane pozio my podkreslaja dlugosc gmachu i kierunek prze biegu ulicy. Dolna czesc z zaznaczonym podzia lem pionowym jest przerwana bryla wysunietego portyku, który ujmuje nieco monu mentalnosci frontowemu blokowi (dekoracja rzezbiarska ryzalitów dluta Jana Szczepkowskiego). Budynek charakteryzuje prostota ksztaltów, urozmaicona jedynie rytmem otworów okiennych. Powierzchnia scian zostala przez autora potraktowana zgodnie ze znaczeniem budynku i charakte - rem architektury - gmach oblicowano krajowym kamieniem (andezytem), którego gladka po wierzchnia przyczynila sie do spotegowania jego monumentalnosci. Drugim etapem rozbudowy powojennej bylo nadanie budynkowi elewa cji od ul. Mysiej. Siedziba Banku Gospodarstwa Krajo wego miesci równiez Bank Inwestycyjny i Polska s. Agencje Prasowa. Muzeum Narodowe w Warszawie Usytuowane przy Alejach Jerozolimskich (dawnej drodze do osady zwanej Nowa Jerozoli ma). Budowe gmachu plano wano zaraz po zaku pie w 1912 roku placu, który obejmowal teren sie gajacy od pólnocy Al. Jerozolimskich, od polu dnia - wawozu rzeczki Zurawki (obecnie ul. Ksia zeca), od wschodu - skarpy wislanej. Dopiero w 1924 r. ogloszono konkurs architektoniczny, który nie spelnil jednak swego zadania. Zaprojek towanie gmachu Muzeum powierzono Janowi Heurichowi, który zmarl nie ukonczywszy projek tu. W 1926 roku ogloszono konkurs ograniczony. Wyloniona w nim koncepcja Tadeusza Tolwinskie go przewidywala obiekt skladaja cy sie z korpusu glównego (od poludnia), czterech skrzydel bocznych (prostopadlych do Al. Jerozolimskich) oraz dobudowanej hali dla Muzeum Wojska Polskiego (od wschodu). W 1936 roku Tadeusz Tolwinski zrezygnowal z nadzorowania prac budowlanych, gdyz nie p ostepowaly one sprawnie. Ruszyly one Naroznik Al. Jerozolimskich i Nowego Swiatu przed 1939 rokiem; w glebi gmach Banku Gospodarstwa Krajowego (zdjecie z Przewodnika po Warszawie", opracowanie redakcyjno-wydawni-cze tygodnika Stolica", Warszawa 1956) Plany rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie dopiero pelna para po utworzeniu Komitetu Bu dowy Muzeum, powolanego przez Zarzad Miasta, dyrektora Muzeum Narodowego ( ) Stanislawa Lorentza i kierownika rozbudowy ar chitekta Antoniego Dygata (autora projektu mo dernizacji dwóch skrzydel budynku i jego rozbu dowy). 18 marca 1938 roku nastapilo otwarcie Nowego Gmachu Muzeum Narodowego w Warsza wie. W czasie II woj ny swiatowej frag menty budynku ule gly zniszczeniu, ale nie dopuszczono do jego wysadzenia w powietrze w stycz niu roku. Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) wlaczylo re - konstrukcje Muzeum do najpilniejszych zadan, tym bardziej, ze obok przy ulicy Nowy Swiat wladze planowaly wzniesc Dom Partii. W latach dobudowano do poludniowej elewacji gmachu Muzeum tzw. ryzalit poludniowy (proj. Kazimierz Golawski i Stefan Kozinski). Na poczatku XXI wieku, ponad szescdziesiat lat po otwarciu Mu zeum Narodowego w Warszawie (1938 r), placówka ta usilnie dazy do powiekszenia powierzchni wystawowych i magazyno wych z racji braku miejsca dla posiadanych c ennych zbiorów. Obszary, na których planowana jest ewentualna rozbudowa pla cówki obejmuja tereny polozone na poludnie od gmachu Muzeum (fragment parku Na Ksiazecem) oraz na wschód od niego, ze sto kiem skarpy (na styku z pierwszymi przeslami mostu Poniatow- Koncepcja rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie arch. Marty Smarzynskiej (1996) - rzut parteru Gmach Muzeum Narodowego w Alejach Jerozolimskich sprzed 1950 roku (zdjecie z Przewodnika po Warszawie", opracowanie redakcyjno-wydawnicze tygodnika Stolica", Warszawa 1956) skiego). Pierwsze plany stanowiace podstawe wystapienia o zgode na rozbudowe Muzeum do wladz Dzielnicy Warsza wa Sródmiescie, powstaly w drugiej polowie lat 90. Wykona ne zostaly przez dwa ni ezalezne zespoly architektoniczne. Pierwszy projekt koncepcyjny (1996 r), honorujacy propozycje opracowane przez zespól kuratorów Muzeum Narodowego i opu blikowany po zaakceptowaniu idei rozbudowy przez Minister stwo Kultury i Sztuki, przygotowala arch. Marta Smarzynska. Koncepcja ta zakladala wzniesienie czterech skrzydel rozbu dowy od strony poludniowej (czyli jakby lustrzane skopio wanie" projektu Tadeusza Tolwinskiego). Wejscie glówne po zostaloby od Alej Jerozolimskich, a od strony poludniowej wiodlob y wejscie niezalezne do ekspozycji XX wieku. Drugi projekt (1997 r.) zostal stworzony przez zespól pod kie runkiem Andrzeja M. Choldzynskiego. Architekt zapropono wal narastajaca od strony poludniowej i wschodniej nowa bryle, we wnetrzu której znalazlyby s ie brzegi nienaruszonej pejzazowe skarpy Jedna z idei tej koncepcji rozbudowy bylo stworzenie ciagów komunikacyjnych w kierunku wschód -zachód (wzdluz Al. Jerozolimskich). Podjazd do rozbudowy i nowa fasada gmachu Muzeum pojawilyby sie od wschodu, a budynek otwieralby sie" w rekreacyjne. strone parku pod skarpa. Plano wana w dwóch etapach budowa mialaby objac zarówno prze strzenie ekspozycyjne i magazynowe, jak tez Koncepcja rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie arch. Andrzeja M. Choldzynskiego z zespolem (1997), obejmujacej brzeg Skarpy Warszawskiej - plan sytuacyjny (po lewej) i rysunek autorski elewacji wschodniej z wejsciem od dolu skarpy

3 OTOCZENIE 17 Zbyt szczuple srodki finansowe na ta k pokazna rozbudowe spowodo waly koniecznosc stworzenia trzeciego, ograniczonego wariantu. Po wstal on w odpowiedzi na propozycje miedzynarodowego inwestora ofe rujacego pomoc pod warunkiem polaczenia funkcji biznesowej z mu zealna. Jesienia 1998 r. podcza s prowadzonych przez dyrekcje Mu zeum Narodowego w Warszawie rozmów z przedstawicielami potencjal nych inwestorów dyskutowany byl pomysl wybudowania czesci po wierzchni jako komercyjnego zabezpieczenia inwestycji. Bylaby to pierw sza w Polsce próba wprowad zenia Muzeum do zywej strefy miasta. Planowane na poczatek 2001 roku rozpisanie i rozstrzygniecie kon kursu architektonicznego na rozbudowe Muzeum Narodowego, ma sprecyzowac jego nowa forme. Rozbudowa ta powinna byc skoor dynowana przestrzennie i czasowo z wybudowanym obok Centrum Gieldowym SA. Opracowanie na podstawie artykulu dr Doroty Folga-Januszewskiej Muzeum Narodowe w Warszawie wobec planów rozbudowy Gmachu Glównego w latach " Szkice autorskie arch. Andrzeja M. Choldzynskiego bryly rozbudowywanego Muzeum Narodowego - widok od poludniowego wschodu (po lewej) i od poludnia Centrum Bankowo-Finansowe (od 1989 r., dawniej Dom Partii - gmach KC PZPR) Do konkursu na Dom Partii, rozpisanego i rozstrzygnietego w 1947 roku przez Stowarzy szenie Architektów RP, ograniczonego, stanelo 10 zespolów. Program obejmowal szkicowy projekt gmachu KC PPR oraz przyleglego terenu. Pod budowe przeznaczono narozna parcele ogra niczona al. 3 maja (obecnie Al. Jerozolimskie), Nowym Swiatem, ul. Ksiazeca i projektowana al. Na Skarpie. Gmach nalezalo odsunac od linii regulacyjnej w celu stworzenia przed nim rozle glego placu i wziac pod uwage wysokosc Banku Gospodarstwa Krajowego i Muzeum Narodowego. Sad konkursowy, po dopuszczeniu do ostatecznej eliminacji czterech prac, wybral koncepcje zespolu architektów: Waclaw Klyszewski, Jerzy Mokrzynski, Eugeniusz Wierzbicki. Projekt przewidywal zwarta jednolita bryle w smialej koncepcji urbanistycznej, przewidujacej rozebranie domu przy ul. Ksiazecej i otwarcie szerokich per spektyw na pl. Trzech Krzy zy oraz wawóz w kierunku Powisla. Opracowanie dokumentacji trwalo trzy lata -od maja 1948 do maja 1951 roku (objeto wiec rów niez przelomowy 1949 rok, ugruntowujacy formy pracy architektów w biurach projektowych). Pracownia miescila sie na budowie i prowadzila nadzór autorski. Cegielka", która dolozyl niemal kazdy Pol ak, byla symbolem udzialu calego spoleczenstwa w jego budowie. Powstal budynek o zwartej monumentalnej, oblozonej piaskowcem bryle i przeswitami w Gmach KC Polskiej Zjednoczonej Partii Ro - przyziemiu na osi pólnoc-- botniczej na narozniku Alej Jerozolimskich i poludnie. Górne kondygnacje Nowego Swiatu - zdjecie lotnicze z 1952 roku z Przewodnika po Warszawie", oprac owanie dwóch wyraznie zalozonych par redakcyjno-wydawnicze tygodnika Stolica", elewacji dyscyplinuje rytm powtarzajacych sie otworów okiennych, Warszawa 1956) nie wystepujacy jedynie na wielkich scianach szczytowych elewacji poludniowej. Postawiony na tarasie gmach otacza cokól utworzony ze schodów obiegajacych go dookola. Kamienice u zbiegu Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej Sa to najwczesniej powstale w tym rejonie ka - mienice. W 1820 roku stanal tu jednopietrowy dom ze scietym naroznikiem autorstwa Fryderyka Alberta Lessla. W czasach Królestwa Kongresowego w latach w miejscu rozebranych domów wzniesiono klasycystyczne kamienice dwupietrowe. W 1910 roku nadbudowano je do wysokosci VI kondygnacji nadziemnych z mansarda (te przy ul. Ksiazecej przypisuje sie Józefowi Napoleonowi Czerwinskiemu, a druga pod adresem Nowy Swiat 2 - Juliuszowi Nagórskiemu). Powstaly na zamówienie jednego inwestora - Kazimierza Henryka Natansona, bankiera, ksiegarza i wydawcy. Zewnetrzna architektura obu jest tak zharmonizowana, ze sprawiaja wrazenia jednej budowli. Przetrwaly wojne, ale pózniejsze remonty ogolocily je z dekoracji. W czasie budowy Domu Partii planowano ich rozbiórke (istnienie swoje zawdzieczaja ponoc Wladyslawowi Gomulce). Dzis mieszcza Warszawskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne i Uniwersytet Warszawski. Ogród Na Ksiazecem Byl jednym z trzech ogrodów ksiecia Kazi mierza Poniatowskiego, najstarszego brata króla Stanislawa Augusta, zalozony na terenie pozyskanym od króla w 1776 roku. Zalozenie obejmowalo fragment skarpy wislanej - polozony na pólnoc od ul. Ksiazecej i wawozu rzeczki Zurawki, splywajacej wówczas uregulowanym kanalem ku Wisle - u podnóza której miescila sie cegielnia Kamienice w pólnocnym narozniku pl. Trzech Krzyzy, u zbiegu ulic Ksiazecej i Nowego Swiatu w 1928 roku (zdjecie z Kasprzycki J.: Korzenie miasta", tom l, Veda, Warszawa 1996)

4 http;//www,budnet,pl 18 OTOCZENIE królewska i rozlegla glinianka. Ksiaze zlecil stworzenie no wego projektu zagospodarowania terenu rezydencji Szy monowi Bogumilowi Zugowi. Glówny element zalozenia - palacyk (nigdy nie zrealizo wany) byt przewidziany na krawedzi skarpy, a dojazd do niego mial prowadzic aleja, obsadzona podwójnym szpalerem drzew, od strony Nowe go Swiatu. W ogrodzie urza dzono dwa bastiony, wzniesiono wysoka na 15 m wiezyczke minaretu, podziemny salon-rotunde, klasycystyczna, zwana Elizeum (najwaz niejszy relikt ogrodu Na Ksia zecem), o okazalym wnetrzu srednicy 7,5 m i wysokosci 8 m. W zbocze skarpy wbudowane byty tez dwie groty, po nadto zalozono folwar czek, a glinianke zamieniono w du za sadzawke z wysepkami na których wzniesiono pawilony i hodowano malpy (tzw. malpia kolonia). Kazimierz Poniatowski nie doprowadzil do konca urzadzania ogrodu i zajal sie nastepnym zespolem - Na górze, po przeciwnej st ronie ul. Ksiazecej (na zachód od niego rozciagala sie posiadlosc arch. Dominika Merliniego z palacykiem, pózniejszy ogród Instytutu Gluchoniemych). Na Ksiazecem zmienialo najemców i wlascicieli (m.in. hrabia Projekty Szymona Bogumila Zuga (zródlo: Tyszkiewicz, Horodyscy, Kalasanty Historyczne centrum Warszawy", TOnZ, Szaniawski). W 1839 roku teren Warszawa 1998); od góry - projekt ogrodu Na zakupil rzad z mysla wzniesienia tu Ksiazecem, nie w pelni zrealizowany; projekt Elizeum i groty Na Ksiazecem; plan ogrodu Na szpitala pw. sw. Lazarza (realizacja Ksiazecem i ogrodu Na Górze 1841 r., wg projek tu Adama Idzkowskiego i Henryka Marconiego). Koncepcja parcelacji ogrodu w poczatku XX wieku zostala spolecznie oprotestowana, co uchronilo go przed podzialem. W roku 1936 na terenie ogrodu, na tylach kamienic przy Nowym Swiecie 2 i 4, rozpoczeto budowe gimnazjum wg projektu Tadeusza Cwierdzinskiego i Stanislawa Tyrowicza - jednego z najwiekszych budynków szkolnych w Warszawie (istnial niespelna 10 lat). Czteropietrowy gmach (od strony ul. Ksiazecej zasloniety budynkiem szpitala sw. Lazarza i niemal stykajacy sie z jego tylna elewacja) zwrócony byl fasada w strone ogrodu i swiezo wytyczonej ul. Muzealnej, tylne jego skrzydlo zas przylegalo do oficyny kamienicy przy Nowym Swiecie 4. Podczas ostatniej wojny wypaleniu ulegl szpital pw. sw. Lazarza; na terenie ogrodu ocalaly: sadzawka, resztki minaretu oraz najwazniejszy relikt - Elizeum. Gmach gimnazjalny wy- Fragment miasta z placem Trzech Krzyzy zlozony z planików 34, 60 i 61 z Taryfy" H. Swiatkowskiego, 1852 (przy ul. Ksiazecej zaznaczony szpital pw. sw. Lazarza) Ruiny Nowego Swiatu, w glebi wypalona szkola przy ul. Muzealnej (fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej)

5 magal wyremontowania, ale rozebrano go w wyniku dyrektyw wladz panstwowych, zgodnie z zalozeniami których powstajacy w sasiedztwie Dom Partii mial byc widoczny z placu Trzech Krzyzy (stojace na Nowej Swiecie kamienice za - chowaly sie). Po wojnie pozosta losci dawnych parków ksiecia - Na Górze, Na Ksiazecem i Na Solcu weszly w obreb Centralnego Parku Kultury ( z a l o z o n e g o wg proj. Ali ny Scholtzówny, Zygmunta Stepinskiego i Longina Majdeckiego); zaniedbane, stanowia jego czesc do dzis. http;//www. budnet.pl

6 O TOCZENIE 19 Plac Trzech Krzyzy (historyczna nazwa Rozdroze Zlotych Krzyzy) Historia placu wiaze sie z powstaniem w latach Drogi Kalwaryjskiej (pózniejszej alei Ujazdowskiej). Ustawione na jej poczatku dwa zlo te krzyze wraz z figura sw. Jana Nepomucena stanowia element ikonograficzny pla cu. Zarówno jego ksztalt zbli zony do trapezu, jak i funkcja komunikacyjna nigdy nie ule gly zasadniczej zmianie. Oprawa architektoniczna powstawala bez calosciowego jej planowania. Poczatkowo tworzyly ja drewniane parte rowe domki. W roku 1817 podjeto decyzje o wzniesie niu na placu kosciola, pod budowe którego teren uzyskano wyburzajac domy i przesuwajac pólnocna granice placu z ulicy Wspólnej na Zurawia. W latach zbudo wano kosciól sw. Aleksandra (projekt Piotr Chry stian Aigner), centralna Widok pl. Trzech Krzyzy - akwarela Zygmunta Vogla z lat 80. XVIII wieku (przedruk z Magazynu Budowlanego" nr 3/1996) budowle, przekryta plaska kopula i ujeta z dwóch stron portykami, a do polo wy XIX wieku plac zyskal jednolita stylistycznie pie rzeje wschodnia. Zabudowe pólnocno - wschodniej parceli tworzyl neogotycki budynek plebani! kosciola sw. Aleksandra oraz dwie dwupietrowe kamie - niczki. Zarówno one, jak i kamienica stojaca u zbie gu Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej ulegly pod koniec XIX wieku - a zwlaszcza okolo 1910 roku - meta morfozom, kiedy to osiagnely wysokosc VI ko ndygnacji z mansardowym dachem. Niejednorodne ar chitektonicznie pozostale pierzeje placu - pólnocna i poludniowa - utworzone z fasad okazalych bu dowli murowanych, powstajacych kolejno w naste pujacych po sobie dziesiecioleciach XIX wieku, przetrwaly do wybuchu II wojny swiatowej (istnieja one do dnia dzisiejszego w zmodyfikowanej nieco, glównie nadbudowa, lub nie zmienionej formie). Po zniszczeniach wojennych nie nastapila zasadnicza regulacja placu. Odbudowano kosciól w pierwotnej Aignerowskiej formie, który nadal oplataly drogi komunikacyjne otoczo ne odcinkami róznorodnej zabudowy miedzy wylotami ulic. Odbudowano XVIII-wieczne oficyny i korpus glówny Instytutu Gluchoniemych (zbudowany w latach prawdopodobnie przez Adolfa Schucha), wokól którego we wschodniej pierzei placu pozostala wolna, nie zagospodarowana przestrzen. Wyraz zachodniej pierzei placu nadal monumentalny gmach Panstwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG - obecnie Ministerstwa Gospodarki -autorstwa architektów Stanislawa Bienkunskiego i Stanislawa Rychlowskiego). Plac Trzech Krzyzy - widok w kierunku pólnocnym, Wyobcowana z otoczenia poczatek lat 50. (zdjecie z Przewodnika po socrealistyczna elewacja nie Warszawie", opracowanie redakcyjno-wy-dawnicze integrowala sie tygodnika Stolica", Warszawa 1956) z pozostala zabudowa placu. W okresie dwudziesto lecia w rejonie placu nastapil bezruch in westycyjny. Oprawe archi tektoniczna wschodniej pierzei stworzyly dwie realizacje powstale w wyniku rozpisanych konkursów architektonicznych. W polu dniowej jej czesci przy ulicy Boleslawa Prusa powstal w latach hotel She - Konkurs w rejonie placu Trzech Krzyzy raton (autorstwa archi tektów - hotel przy ulicy Prusa (obecnie hotel Sheraton) Konkurs SARP nr 730, zamkniety, realizacyjny, rozstrzygniety w lutym Tadeusza Spy chaly i Piotra 1992 r.; autorzy zwycieskiej pracy: architekci Tadeusz Spychala (Wieden) i Szaroszyka). Obiekt dostoso - Piotr S zaroszyk (Warszawa). Praca nagro dzona za wkomponowanie w wano wysokoscia do pierzeje placu, przywracajace mu dawny ksztalt. Z uznaniem ze strony sedziów konkursowych spotkalo sie równiez uksztaltowanie bryly od gabarytów zabudowy strony pólnocnej, gdzie trzy jego rytmicznie rozstawione czlony wchodza ulic Wiejskiej i Prusa, a jego na tereny zieleni znajdujace sie na zapleczu placu. fasada stanowi uzupel nienie pierzei tej ostatniej. Od strony placu pojawil sie jego wielopietrowy pólokragly szczyt z wykuszem, polaczony z bryla In stytutu Gluchoniemych i Ociemnialych lacznikiem dostosowanym do skali skrzydla zabytku. Drugi konkurs, w wyniku którego mialo nastapic uzupelnienie pólnocnej czesci wschodniej pierzei pla cu nie przyniósl tak szybkich rezultatów. Dopiero dru ga próba podjeta w latach przez ten sam zespól projektowy, który wygral rozpisany w 1989 roku konkurs SARP byla owocna. Studio Pro Arte Beaty i Marka Swierczynskich we wspólpracy z holender skim biurem Atelier Pro Hansa van Beeka zaprojekto walo kompleks budyn ków banku ING i jego biur (sie dziba ING Barings, ING BSK Asset Management, ING Lease, ING Real Estate i Banku Slaskiego) oraz trzech punktowych budynków apartamentowych. Obiekt zasadniczy zalozenia - znanego dzis jako Holland Park - wycofano nieco z linii zabudowy. Chcac nadac mu od strony placu lekka forme wpro wadzono wysoki na dwie kondygnacje podcien -zdajacy sie nawiazywac do podcieni gmachu Ministerstwa Gospodarki w zachodniej pierzei - nad którym wznosi sie trzypietrowa czesc elewacji oblozona plyt ami piaskowca; cofnieta ostatnia kondy gnacje wykonano w postaci nadbudówki. Zaokraglo na wrzecionowata forma w narozniku ul. Ksiazecej, gabarytowo zrównana ze stojaca vis-a-vis kamienica, podkresla cofniecie skrzydla bu dynku w pierzei ulicy Ksiazecej. Jednoplaszczyznowa zólto -kremowa, oblozona kamie niem elewacja, z prze szklonym fragmentem przyziemia mieszcza - cym glówne wejscie, styka sie szklanym pio nowym pasem sciany l -oslonowej z zabytko - Konkurs w rejonie pl. Trzech Krzyzy - hotel Pullman wym neogotyckim (obecnie siedziba firmy ING funkcjonujace pod nazwa Holland Park) budynkiem plebani! kosciola Hotel Pullman przy pl. Trzech Krzyzy - konkurs SARP nr 718, otwarty, sw. Aleksandra. O d strony realizacyjny, rozstrzygniety we wrzesniu 1989 r.; autorzy zwycieskiej pracy: architekci Marek Swierczynski i Beata Swierczynska. Praca Skarpy Warszawskiej obiekt nagrodzona za stworzenie pierzei we wlasciwych proporcjach w stosunku do ma tarasowe uksztaltowanie. istniejacej zabudowy, nieznaczne wy cofanie obiektu z linii zabudowy, Obecnie zalozenie uhonorowanie sasiednich zabytko wych budynków (Instytut Gluchoniemych i Ociemnialych, plebania kosciola sw. Aleksandra i 6 -kondygnacyjna Holland Parku uzupelniane jest wczesnomodernistycznej kamienica u zbiegu Nowego Swiatu i ul. o znajdujace sie w koncowej Ksiazecej). Hotel Pull man nie zostal zrealizowany z dwóch powodów: dzialka fazie realizacyjnej trzy miala nie uregulowane stosunki wlasnosciowe terenu i - mimo akceptacji przez wladze pokonkursowego proj ektu koncepcyjnego - powiele nie w tym apartamentowce. rejonie funkcji budujacego sie w poblizu hotelu Sheraton.

7 20 KONKURS Konkurs nr 771 i praco nr Wszystkie nowe budynki zlokalizowane w znaczacej dla miasta przestrzeni powinny byc wylaniane droga konkursu architektonicznego. Warszawa ma w tym wzgledzie niemal stuletnia tradycje. Prawie wszystkie znaczace obiekty, zarówno przedwojenne, jak tez powstale po wojnie, mialy swój poczatek w konkursach organizowanych przez profesjonalne srodowisko SARP Publikowanie prac bylo równoznaczne z ich publicznym obwieszczeniem. Stwarzalo to mozliwosc nie tylko ogladu autorskich wizji projektowych, ale równiez osadu na ile stanowiacy efekt finalny budynek odbiegl od wytypowanej do realizacji koncepcji, a na ile pozostal jej wierny. Co zapowiadal jeden z pierwszych konkursów architektonicznych III Rzeczypospolitej na projekt koncepcyjny Centrum Gieldowego przy ul. Ksiazecej w Warszawie? Plansze pracy konkursowej architektów Stanislawa Fiszera i Andrzeja M. Choldzynskiego (we wspólpracy z mlodymi architektami: Januszem Klikowiczem, Arturem Choldzynskim i Tomaszem Glowackim) -1 nagroda Informacje o rozpisanym szesc lal temu konkursie na Centrum Gieldowe mozna zawrzec w nastepujacej notatce: konkurs SAR P nr 771, otwarty, realizacyjny dla czlonków Oddzialu Warszaw skiego SARP z piecioma zespolami zaproszonymi (l - Andrzej Plan sytuacyjny pracy konkursowej uhonorowanej II nagroda Fajans i Maciej Scislo, II - Stanislaw Fiszer i Andrzej M. Choldzynski, III - Kazimierz Górski i Zbigniew Parandowski, IV - Jerzy Kuzm ienko, Beata Bejtman -Kuzmienko i Marek Kusztra, V - Krzysztof Ozimek). Zorganizowany na zlecenie Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Swiat" SA w Warszawie; ogloszony 18 kwietnia 1994 r. W ciagu szesciu tygodni - a wiec czasu bylo malo - naleza lo wykonac pro jekty obiektu dla dwóch wariantów programu uzytko wego (jednego rozmieszczonego na calym terenie lokalizacji, a dru giego - na polowie tego obszaru) i zaproponowac architekture na dziatkach sasiednich. Teren opracowania, zlokalizowany w obszarze ochrony ko nserwatorskiej, byt ograniczony; od pólnocy - Alejami Jerozolimskimi, od wschodu - linia równolegla do osi ulicy Muze alnej, przebiegajaca w odleglosci 50 m na wschód od tej osi, od po ludnia - ulica Ksiazeca, od zachodu - ulica Nowy Swiat. Istniejaca w ob szarze opracowania studnie oligocenska przewidziano do bez warunkowego zachowania, podobnie jak obowiazywalo zachowanie w maksymalnym stopniu istniejacej zieleni, bezwzglednej ochronie zas podlegal okaz niezwykle rzadkiej odmiany buka. Rysunki mialy byc wy konane na planszach. Opinie o nadesla nych pracach formulowali specjalisci od spraw funkcji, bezpieczen stwa pozarowego i konserwacji zabytków. Pierwsza nagroda nie byla równoznaczna z decyzja o realizacji, bowiem inwestor zastrzegl sobie mozliwosc wyboru - po przeprowadzeniu analiz ekonomicznych -sposród trzech nagrodzonych prac. Ogloszenie wyników konkursu nastapilo 11 lipca 1994 r.; zwyciezcami zostali; Plan sytuacyjny pracy konkursowej uhonorowanej III nagroda

8 KONKURS 21 Po rozstrzygnieciu konkursu na tamach pra sy ( Krajobraz Warszawski" nr 8/1994, dodatek urbanistyczno-architektoniczny do dwutygodnika Stanislaw Fiszer (z: O genezie powstania projektu Centrum Gieldowego i jego idei"):...budynek gieldy w Warszawie ma istotny wymiar ideologiczny, a jego lokalizacja - ogromny wymiar symboliczny. Te wymiary musza sie odnalezc w projekcie architektonicznym. Projekt i realizacja musza byc z kategorii tzw. budynków godnych, w oczywisty sposób kontynuujacych istniejaca przestrzen, sasiedztwo. Budynek Muzeum Narodowego, sylweta i pejzaz od strony Wisty, przestrzen miejska placu Andrzej Choldzynski (z: O projektowanym budynku Centrum Gieldowego, jego funkcji i ukladzie przestrzennym"):...budynek powinien miec strukture i morfologie prosta i zrozumiala, tak jak struktury organizacji finansowej powinny byc dla przecietnego obywatela zrozumiale i przejrzyste... [...] Budynek nasz zbudowany jest wiec na regularnej, otwartej siatce slupów, ze stropami o duzych rozpietosciach, tak aby ktos wchodzacy don mógl za pierwszym czy drugim spojrzeniem ogarnac logike tej struktury i opanowac mentalnie stworzona przestrzen. [...] Nie bez znaczenia jest tez obecnosc naturalnego swiatla w najdalszym zakatku prze - strzeni publicznych -jasnych i otwartych. [...] Jest on tak pomyslany i zaprojektowany, aby mozna go w rózny, zmienny sposób urzadzac w srodku. Jest wiec otwarty na zmiany w czasie. Jego dzisiejsza struktura i forma nie zamykaja Ratusz") opublikowano wypowiedzi autorów projektu uhonorowanego l nagroda i wybranego ostatecznie do realizacji. Oto ich fragmenty. Trzech Krzyzy okreslaja znaczenie naszego przedsiewziecia, tworza wymogi dla architekta. Powstaje problem naszej odpowiedzialnosci wobec miasta. Bedzie to wiec tak zwany budynek miejski, taki, który szanuje warunki ekonomiczne, administracyjne i urbanistyczne danego miasta i sie w nie wpisuje. Budynek taki nie trwoni dobra podstawowego, jakie miasto posiada - terenu. Nasz budynek musi wykorzystac w stu procentach teren, przestrzen administracyjna dana nam do dys- mozliwosci pózniejszego rozwoju. [...] Wchodzac na parter widzimy rozlegly, ogromny hali, mniej wiecej 30 na 60 metrów, którego ogromne okna wychodza na park Na Ksiazecem. W srodku hallu znajduja sie ogromne ruchome schody, którymi wjezdza sie ku swiatlu plynacemu przez przezroczysty, szklany dach. Kazdy odwiedzajacy gielde moze od razu zorientowac sie, jaki jest uklad funkcjonalny budynku. Nad swoja glowa, po prawej stronie od wejscia, zauwaza podwieszona, przeszklona sale gieldy. Po lewej stronie widzi umieszczone na dwóch poziomach sale informatyczne, a poprzez szklany dach dziedzinca zauwaza pietra biurowe nalezace do banków. [...]...pragnacy obejrzec z bliska prace gieldy, bedzie mógl wjechac ruchomymi schodami do wnetrza, jakby do brzucha" budynku, obserwujac jednoczesnie na kolejno mijanych przestrzeniach pozycji. Jest to zasada, dzieki której wszystkie prawdziwe" miasta, stolice, maja pewna spójnosc. [...] Budynek ten jest racjonalny w swej konstrukcji. Dzieki temu bedzie ekonomiczny i pozwoli to na stosowanie materialów pierwszej jakosci do jego budowy i do tak zwanych robót wykonczeniowych. [...] Jego przemyslana struktura tworzy przestrzen otwarta, pozwalajaca na przemiany, adaptacje wnetrz. Jest to jedna z niezbednych cech wspólczesnego budynku. prace poszczególnych dzialów, parkietu, sal informatycznych. [...] Oprócz glównego poziomu hallu wejsciowego - publicznego, drugim miejscem przeznaczonym dla widzów bedzie antresola obiegajaca dookola sale gieldy i oddzielona od niej pancernymi szybami. [...] Bedziemy chcieli we wspólczesny sposób uzyc takich tradycyjnych materialów, jak na przyklad kamien, stal, kilka rodzajów szkla, drewno, skóra. W percepcji budynku i jego wnetrza bardzo istotna role odegra wspólczesna technologia - ogrzewanie, klimatyzacja, dobra wilgotnosc powietrza, komfort akustyczny przestrzeni, wysoka jakosc oswietlenia sztucznego wspólistniejacego z naturalnym. [...] Dialog piekna proporcji, szlachetnej gry swiatla i przestrzeni, materialów i pracy nad nimi wraz z wspólczesna technika daje [...] szanse na zaistnienie piekna wlasciwego naszej epoce, n Znajdujace sie u podnóza szczytów kamienic miejsce lokalizacji Centrum Gieldowego nie wypelnione jeszcze przewidywanym do realizacji obiektem - widok z dolu ul. Ksiazecej, grudzien 1995 roku......i urzeczywistniona wizja projektu - budynek oddany do uzytku w maju 2000 roku

9 22 PREZENTACJA Lekcja architektury PREZENTACJA NOWEGO GMACHU CENTRUM GIELDOWEGO PRZY UL. KSIAZECEJ W WARSZAWIE KONTEKST URBANISTYCZNY Wymogi konkursu Rozpisany w 1994 roku konkurs i jego szczególowe warunki przygotowano bardzo starannie, zarówno ze s trony wytypowanych przez SARP architektów, jak i urbanistów. Przyczynily sie do tego konsultacje z Woje - wódzkim Konserwatorem Zabytków i Woje - wódzkim Konserwatorem Przyrody, doglebne analizy planu ogólnego Warszawy oraz zapi sów planu miejscowego. Precyzyj nie okreslo no obowiazujace gabaryty przyszlego budyn ku - nie mógl przewyzszac dawnego Domu Partii, wysokoscia nawiazujac do kamienic stojacych w narozniku Nowego Swiatu i ulicy Ksiazecej. Jeden ze wstepnych postulatów dotyczyl utworzenia ciagu pieszego laczacego ul. Ksiazeca z Alejami Jerozolimskimi. Znalazlo to bardzo widoczne odzwierciedlenie w pro jekcie w postaci podcieni budynku, których kontynuacje stanowi zielony pasaz pod per - golami, prowadzacy wzdluz zachodniej scia ny Muzeum Narodowego do Alej Jerozolimskich. Sugerowano równiez utworzenie przej scia pieszego od Nowego Swiatu do bramy parku Na Ksiazecem. W projekcie koncepcja ta zostala nawet uhonorowana specjalna oprawa architektoniczna": nadwieszony po - przecznie ponad owym przejsciem lacznik pomiedzy budynkami Starej" i Nowej" Giel dy (niestety nie zrealizowany) tworzyl w tym miejscu wielka paradna brame.

10 PREZENTACJA 23 Nowy budynek Centrum Gieldowego w Warszawie (widok z dolu ul. Ksiazecej); podzial na dwie bryly pozwala nadac duzej kubaturze wymiar miejskiej kamienicy odtwarzajacej ten fragment miasta w ukladzie parcelacyjnym Dzieki lekkiemu odchyleniu poludniowej elewacji z placu Trzech Krzyzy otwiera sie os widokowa na park Na Ksiazecem (zdj. obok). Nad ul. Stanislawa Lorentza prowadzaca do bramy parku mial byc nadwieszony lacznik spinajacy budynki Starej" i Nowej" Gieldy (zdj. drugie od góry). Pólnocna elewacja budynku Gieldy wraz z elewacja Muzeum Narodowego i dawnego Domu Partii (obecnie Centrum Bankowo- -Finansowego) odtwarza miejski dziedziniec od strony Alej Jerozolimskich i nawiazuje do sasiadów proporcjami bryly i jej tektonika (zdj. trzecie od góry) Od strony parku Na Ksiazecem budynek stworzyl mineralna pierzeje" (zdj. w dolnym rogu) Wymóg konkursowy dotyczacy opraco - wania dwóch wariantów projektu podyktowa ly warunki obiektywne: chodzilo o prawa wla - snosci terenu. Robert Rzesos [prezes Zarzadu Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Swiat" SA i przewodniczacy Rady Nadzorczej Budowy Centrum Gieldowego - przyp. red.] nie byt wówczas pewien, czy uda mu sie przejac w dzierzawe wieczysta parcele przy legla do ulicy Ksiazecej. Drugi wariant obej mowal wiec jedynie parcele pozostajaca w wylacznym wladaniu CB-F. W warunkach konkursu sug erowano tez potrzebe kontekstualnego nawiazania do sa - siadów-gmachu Muzeum Narodowego, by lego Domu Partii oraz kamienic z konca XIX w. Podkreslano tez koniecznosc odpowiedniego budnet.pl

11 24 PREZENTACJA Ciag pieszy laczacy ul. Ksiazeca z Alejami Jerozolimskimi, którego utworzenie postulowano w konkursie, zrealizowano w postaci podcieni budynku od strony parku Na Ksiazecem i zielonego pasazu z pergolami wzdluz ul. Muzealnej uksztaltowania granicy parceli z parkiem Na Ksiazecem. Wprawdzie obiekt jest zlokalizo - wany w pewnym oddaleniu od uskoku skarpy wislanej, jednak sama bliskosc parku prowo - kowala stosowne refleksje. Wszelkie zalecenia zostaly przedstawio ne w sposób jasny i cywilizowany, w zwiaz ku z czym najistotniejsz e uwarunkowania staly sie oczywiste. Czynilo to zadanie pro jektowe bardzo interesujacym, bowiem brak okreslonych regul i odniesien powoduje w tego typu konkursach anarchie i ogranicza mozliwosci twórcze, a pozorne zawezenie pola refleksji daje asumpt do kreowania rozwiazan swiatlych i inteligentnych. Szczególna wartosc miejsca Sam fakt, ze nowa siedziba Gieldy mia la stanac w centrum Warszawy, w dodatku w rejonie, w którym zachowaly sie liczne bu dynki z okresu przedwojennego, stanowil w swietle zniszczen wojennych i rozbicia or ganizmu miejskiego stolicy wartosc wyjatko wa. Mozliwosc projektowania w miejscu, które ma swój architektoniczny i urbani styczny kontekst, nawiazujacy do ciaglosci ukladu przedwojennego - mam tu na mysli przede wszystkim gmachy Muzeum Naro dowego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kamienice z przelomu wieków - doda wala jakosci i atrakcyjnosci intelektualnemu zadaniu. Dodatkowym elementem refleksji byla obecnosc budynku dawnego Domu Partii, który nie tylko nie mial odtwarzac pr zedwojennej tkanki miejskiej, lecz wrecz zaprzeczal jej ukladowi. Konkurs wygrany przez Tygry sów" zakladal wyburzenie kamienic z naroz nika Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej oraz za mkniecie projektowanym budynkiem per spektywy Alej Ujazdowskich. Do dzis na d dachami kamienic widac gzyms, koronujacy obecna siedzibe CB- F, oraz jego flage - jak niegdys sztandar partii robotniczej. Proble mem bylo, czy uhonorowac wklad Tygrysów" - w sensie urbanistycznym, bo pod wzgledem architektonicznym nie bylo watpliwosci; budy nek jest doskonalej jakosci i chwala jego twór com za to, ze mimo zaawansowanych poczat ków socrealizmu nie dali sie zepchnac na mielizne architektury socjalistycznej w tresci, a narodowej w formie, i ze na elewacjach nie znalazly sie plaskorzezby robotnic lub wyle wajacych surówke z pieca hutników, lecz po wsciagliwy detal. Sam uklad budynku jest zreszta bardzo modernistyczny - nawiazuje do dobrych, amerykanskich czy europejskich biurowców solidnej awangardy lat miedzywojennych. Doszedlem zatem do wniosku, ze po pierwsze jego jakosc architektoniczna, po drugie przynaleznosc do historii naszego kra ju - jaka by ona nie byla - przemawiaja za tym, zeby w tym kwartale przyznac mu poczesne miejsce. Przyjalem jego istnienie jako obowiazujacy wyznacznik nowego ukladu, w którym od strony Alej Jerozolimskich nale zalo odtworzyc miejski dziedziniec (od wscho du ograniczony elewacja Muzeum Narodowe go, od zachodu domkniety elewacja Domu Partii, a od poludnia - sciana naszego budyn ku) i odpowiedziec w sposób n iekonfliktowy - stosowna bryla, jej rozrzezbieniem i tektonika. l nieskromnie musze przyznac, ze z tego wi doku, z tego fragmentu miasta jestem bardzo zadowolony. Warszawa jest miastem, które wciaz wy - maga reperowania. Jest to wlasciwe, dobre okreslenie - nie reperuje sie wszak czegos, czego sie nie lubi i co zamierza sie wyrzucic. Chodzilo o to, aby siegnac do XVIII -wiecznej historii miasta - okresu, który w tym wlasnie miej scu jest szczególnie obecny; mamy tu Trakt Królewski, dawna Droge Kalwaryjska i pa rk Na Ksiazecem, niegdys urozmaicony mnóstwem obecnie zdewastowanych, niszczejacych i za - nikajacych elementów krajobrazowych - jeziorek, zdrojów, grot... Nalezalo ustosunkowac sie kompozycyjnie do Traktu, a jednoczesnie stwo - rzyc mineralna pierzeje" parku. Te wlasnie uwarunkowania wykreowaly podzial na tzw. Maty i Duzy Budynek - byl on odpowiedzia na narzucony rygor grzeczne go" ustawienia sie w linii pierzei ulicy Ksiaze cej i odtworzenia jej fragmentu w ukladzie parcelacyjnym. l to w zasadzie zbudowalo plan urbanistyczny ukladu, który rygorysty cznie doprowadzilem do realizacji w konkur sie i na budowie.

12 PREZENTACJA 25 Plan zagospodarowania otoczenia Centrum Gieldowego, skala 1: Muzeum Narodowe 2 Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Swiat" SA 3 kamienice u zbiegu Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej 4 park Na Ksiazecem 5 ciag pieszy laczacy ul. Stanislawa Lorentza z ul. Ksiazeca 6 kaskada wodna 7 buk - drzewo o charakterze pomnikowym 8 ujecie wody oligocenskiej 9 pergole 10 Duzy Budynek Centrum Gieldowego 11 Maly Budynek Centrum Gieldowego a wjazd/wyjazd z parkingu podziemnego b wejscie do Malego Budynku c wejscie do Oddzialu Banku Komunalnego w Gdyni d wejscie do Centrum Gieldowego od ul. Ksiazecej e wejscie do Centrum Gieldowego od ul. Stanislawa Lorentza f wejscie spod lacznika (nie zrealizowanego)

13 26 PREZENTACJA Os kompozycyjna Czesto dzieje sie tak, ze powstajace w rejonach sródmiejskich budynki uzytecz nosci publicznej degraduja znaczenie histo rycznych osi kompozycyjnych. Gdyby spoj rzec na stare ryciny przedstawiajace uklad palaców warszawskiej magnaterii, wznoszo nych na skarpie wislanej w XVIII i XIX w., o fa sadach skierowanych na wschód lub polu dniowy wschód, okazaloby sie, ze w miejscu lokalizacji budynku Gieldy, w zastanym ukla - dzie glównych elementów przestrzennych, jedynym mozliwym i stosownym sposobem zabudowy pozostaje zaakcentowanie glów nej osi kompozycyjnej - widokowej osi parku Na Ksiazecem wyzna czonej niegdys w pro jekcie Szymona Bogumila Zuga. Istnieja dwa sposoby podkreslania osi: ro - zumiany doslownie, polegajacy na wznosze niu po obu jej stronach budynków w ukladzie równoleglym, lub tez inteligentniejszy i bardziej finezyjny, oparty na kreowan iu osi glównej po - przez dostosowywanie do niej podrzednych osi poprzecznych. Potrzeba zaznaczenia wi dokowej osi parku staje sie oczywista, jesli ja ko najwlasciwsze dla podkreslenia Traktu Kró - lewskiego przyjmiemy to drugie rozwiazanie. Gdyby pójsc dalej, w kierunku prze - ksztalcen kwartalów, okaze sie, ze Gielda stoi pomiedzy ogrodem a byc moze przy szlym dziedzincem. Mozna przeciez pozo stawiajac kamienice przy Nowym Swiecie, zmienic charakter ich oficyn, przesunac dziedziniec wjazdowy tak, aby uczynic go bardziej dostepnym z ulicy Nowy Swiat i otworzyc nan zachodnia elewacje holu Gieldy. Powstaje wówczas wspanialy uklad z holem przezroczowym - uklad klasyczny: cour d honneur - obiekt - jardin. Wystarczy obejrzec plan parteru, by przekonac sie, ze wlasnie w ten sposób zostalo to zaprojekto - wane. Projekt konkursowy zawieral zreszta opracowanie tzw. drugiej fazy, obejmujacej fragment kwartalu polozonego miedzy No - wym Swiatem a budynkiem Gieldy - i rysun ki takie sa w moim archiwum. Nowy budynek Gieldy moze w przyszlosci utworzyc klasyczny uktad cour d'honneur - obiekt - jardin na przedluzeniu widokowej osi parku Na Ksiazecem wyznaczonej przez Szymona Bogumila Zuga, stajac s/e jednym z wielu podobnie zorientowanych obiektów wzdluz Traktu Królewskiego - szkice autorskie arch. Andrzeja M. Choldzynskiego Budowanie przestrzeni wewnetrznej Bardzo chcialem, zeby budynek Cen trum Gieldowego byt kontekstualny nie po przez formalne podobienstwo do otoczenia, ale poprzez wykorzystanie wartosci kontek stu do zbudowania jakosci jego przestrzeni wewnetrznej. Jesli mamy piekny park, wy - starczy stworzyc rame w postaci wielkich pa - noramicznych okien i wstawic w nie szkto

14 PREZENTACJA 27 Jakosc wnetrza budynku Centrum jest budowana poprzez wykorzystanie wartosci otoczenia. Otwarcie poziomu holu glównego na park w postaci wielkich panoramicznych okien stwarza obrazy natury inne o kazdej porze roku (zdj. ponizej). Elewacyjny element z alabastru podkresla zywotnosc zieleni parku (zdj. obok) Sasiedztwo zabytkowego budynku plebani! po drugiej stronie ul. Ksiazecej bylo pretekstem do umieszczenia widoku fragmentu jego elewacji w ramach" wysokiego przeszklenia holu wejsciowego (zdj. u dolu po prawej) Z przeszklonego naroznika ostatniej kondygnacji otwiera sie widok na panorame Warszawy (zdj. obok po prawej) przezroczyste najlepszej jakosci. Stworzyc obrazy natury zmieniajace sie w ciagu roku, w ciagu dnia - oto najlepsze, co mozna uzy skac. Jezeli naprzeciw, przy ul. Ksiazecej stoi budynek parafii sw. Aleksandra o rozrzezbionej eklektycznej fasadzie, neogotyckiej ale niewatpliwie wartosciowej pod wzgledem kompozycyjnym i materialowym, to w naszym budynku wystarczy odpowiednio skadrowac otwory w elewacjach - tak aby przebywajace w nim osoby st aly sie bogatsze bogactwem sasiada. Wykorzystac kontekst do budowania wewnetrznej przestrzeni nowego budynku - to zabieg niekosztowny, najtanszy jaki mozna wykonac, a w zamian otrzymujemy bardzo wiele. Ta wspólzaleznosc powinna oczywiscie dzialac w obydwi e strony - bierzemy cos, ale i cos dajemy. To cecha dobrej architektury. W przypadku sasiedztwa przyrody w postaci parku lub historycznych czy histo - ryzujacych budynków, bledem wydaje sie chec upodobnienia obiektu do któregokol wiek z tych elementów. Upoda bniajac - tra cimy dynamike kontrastów. Oczywiscie to cos kontrastowego" musi wynikac z trudnej do zdefiniowania umiejetnosci udzielania odpowiedzi kontekstualnej - byc innym w ta ki sposób, aby oba elementy wspólpracowa ly ze soba, stworzyly nowa wartosc. Andrzej M. Choldzynski Zdjecia: Daniel Rumiancew

15 30 PREZENTACJA Rzut poziomu -2 (-6,51 m), skala 1: pochylnia parkingu podziemnego - wjazd od ul. Ksiazecej 2 parking podziemny 3 studnia wody oligocenskiej 4 pomieszczenia techniczne 5 pochylnia laczaca parking pod budynkiem Centrum Gieldowego z parkingiem pod ul. Muzealna 6 trzony komunikacji pionowej (windy, klatki schodowe, szacht instalacyjny) 7 parking pod ul. Muzealna O FUNKCJI Gmach uzytecznosci publicznej czy prywatny budynek biurowy Biorac pod uwage proporcje programu biurowego zamknieteg o dla publicznosc do programu dla niej dostepnego lub pot - publicznego, budynek Centrum Gieldowego jest budynkiem biurowym. Budynkiem biuro - wym niekomercyjnym, bo przewidzianym na siedziby kilku glównych Akcjonariuszy Pan - stwowych spólki Inwestora. Gmach uzytecznosci publicznej - stratyfikacja pozioma przestrzeni i funkcji Biorac pod uwage hierarchie przestrzeni publicznych, pólpublicznych i prywatnych oraz ich wzajemne rozmieszczenie, funkcje ogólno - dostepne (takie jak wielkoprzestrzenny hol, sa la publicznosci i galeria dla publicznosci nad sala notowan oraz sama sala notowan i sala komputerowa, które wizualnie przynaleza do

16 PREZENTACJA 31 Rzut poziomu O (±0.00=24,67 n.p.w.), skala 1:600 1 hol wejsciowy Malego Budynku 2 pomieszczenie kontroli dostepu 3 pochylnia parkingu podziemnego 4 dziedziniec gospodarczy 5 pomieszczenia techniczne 6 komora odpadków 7 hol wejsciowy Centrum Gieldowego 8 schody paradne 9 sala operacyjna banku 10 pomieszczenia bankowe 11 zespól kontroli dostepu 12 stolówka 13 zaplecze kuchenne 14 hol windowy 15 korytarz dostawczy 16 pustka nad ujeciem wody oligocenskiej a wejscie do butiku b wejscie do Malego Budynku c wjazd do parkingu podziemnego d wejscie nocne do biur, bankomatów i wrzutni e wejscie do Oddzialu Banku Komunalnego w Gdyni f wejscie do Centrum Gieldowego z poziomu ul. Ksiazecej zespolu funkcji publicznych) tworza potezna przestrzenna baze budynku dolnego" otwartego do maksimum na otaczajacy pejzaz i do - stepnego dla ogólu. Dwa trakty biur o wyjatkowo uprzywilejowanej wysokosci uzytkowej, ok. 4,5 m, znajdujace sie na poziomie parkie tu, oraz dwie kondygnacje wyzej - w poziomie galerii dla publicznosci, odpowiednio w polu dniowej i pólnocnej czesci gmachu, sa natu ralnie wyjatkiem potwierdzajacym regule. Do tegoz gmachu uzytecznosci publicz nej przynalezy takze poziom parteru banko wokomercyjnego dostepnego wprost z ulicy Ksiazecej, z proporcjami ilosciowymi po - wierzchni na korzysc bankowosci i o jakosci przestrzennej podporzadkowa nej funkcji bankowo-reprezentacyjno-uslugowej. Symbolicznie i funkcjonalnie przestrzen publiczna Centrum Gieldowego jest zamknie - ta/otwarta monumentalnym szklanym dachem nad dziedzincem wewnetrznym, rozmiesz - czonym centralnie nad holem glównym. Ponad przezroczysta tafla oparta na sta - lowych i szklanych zebrach pojawia sie na - stepny swiat - budynek górny", wzniesiony wokól otwartego dziedzinca, mieszczacy w sobie wylacznie biura oraz sale zebran roz - dysponowane w ukladach: klasycznym, pej - zazowym i klasyczno-pejzazowym. Trzecim poziomym swiatem", w rytmie tej poziomej stratyfikacji, jest wienczacy bu dynek poziom techniczny - miasto" stalo wej galerii obwodowej i pomostów technicz nych, pawilonów budowanych w lekkiej kon strukcji stalowej mieszczacych m.i n. urzadze nia klimatyzacyjno-wentylacyjne. Zamykajace góra sylwete gmachu stalowe pomosty ante nowe, wykonane jako ruszt stalowy w ramie z profili walcowanych, sluza do mocowania anten parabolicznych i radioliniowych. Stratyfikacja pozioma przestrzeni i funkcji polaczona wspólnymi elementami komu - nikacji pionowej; strefowa kontrola do - stepu - cztery stopnie dostepnosci Nakladanie sie na siebie funkcji budynku dostepnego dla publicznosci, budynku - siedziby panstwowych instytucji finansowych i budynku biurow ego z fragmentami pieter lub pietrami przeznaczonymi na wynajem, powo - duje bardzo duza, teoretyczna liczbe kolizji i antynomii z zakresu dostepu, dyskrecji i bez - pieczenstwa. Odpowiedzia na bardzo skomplikowa ny uklad funkcjonalno-administracyjny przestrzeni wystepujacej w programie gma - chu, mogla byc jedynie bardzo prosta, lapi - darna odpowiedz przestrzenna i architekto - niczna, wykorzystujaca wynalazki wspól - czesnej technologii i, naturalnie, zdrowy rozsadek.

17 32 PREZENTACJA Rzut poziomu +1 (+4,33 m), skala 1:600 a wejscie do holu lacznika (ostatecznie nie zrealizowanego) b wejscie co Centrum Gieldowego z poziomu ul. Stanislawa Lorentza 1 hol wejsciowy na poziomie ±0 (ulicy. Ksiazecej) 2 schody paradne 3 hol wejsciowy na poziomie +1 4 hol glówny 5 barek i kawiarnia 6 sklep gieldowy" 7 hol windowy 8 sala konferencyjna 9 kancelaria Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych 10 pomieszczenia techniczne 11 pomieszczenia biurowe Gmach jest podzielony w kazdej instytu cji na cztery strefy dostepu (na przykladzie GPW w Warszawie): - pierwsza - obszary dostepne dla pu - blicznosci z kontrola wyrywkowa i bez asysty przewodnika (hol glówny, schody ruchome, antresola dla publicznosci, prawie wszystkie windy i pietrowe hole windowe), - druga - obszary dostepne dla makle rów gieldowych i innych osób upowaznio nych; klucz wyboru znany GPW w Warszawie i Centrum Gieldowemu (w przypadku innych firm i akcjonariuszy obszar ten nie istnieje, a w zamian pojawiaja sie obszary czesciowo dostepne dla publicznosci), - trzecia - obszary dostepne dla pracow - ników GPW w Warszawie (w przypadku in nych firm i akcjonariuszy chodzi o obszary dostepne dla pracowników wlasnych), - czwarta - obszary dostepne dla Zarza du GPW w Warszawie SA (w przypadk u innych firm i akcjonariuszy chodzi o obszary dostepne dla ich Zarzadów). Dzieki inteligentnej (programowalnej) sieci punktów kontroli dostepu - z urzadzeniami pe - ryferyjnymi w postaci czytników zblizeniowych kart magnetycznych i programowalnych kart magnetycznych, kontrolowanej przez strefowe (np. pietrowe lub instytucjonalne) i calosciowe systemy zarzadzania podpiete" takze pod system BMS - uklad stalych elementów komu - nikacyjnych budynku pozostal bardzo prosty i przejrzysty. Zredukowano go do logiczn ego minimum, zrozumialego dla publicznosci i uzytkowników, akceptowalnego dla eksper tów ppoz. pod wzgledem potrzeb ewakuacji osób i uzasadnionego ekonomicznie. W warstwie architektonicznej do prostoty i zrozumialosci ukladu komunikacyjnego nale zy dodac decyzje o przeszkleniu skrajnych czesci szybów i kabin windowych oraz mecha nizmów schodów ruchomych, która podjalem

18 PREZENTACJA 33 Rzut poziomu +2 (+9,63 m), skala 1:600 1 parkiet gietcy 2 pomieszczenie Newsroomu (rozwazanego przez GPW) 3 hol windowy 4 pomieszczenia biurowe GPW 5 pomieszczenia techniczne 6 sala komputerowa GPW z aneksem telekomunikacji 7 pustka holu glównego Rzut poziomu +3 (+14,47 m), skala 1:600 1 sala wykladowa 2 pustka nad parkietem gieldy 3 sala zebran Rady Gieldy 4 galeria publicznosci 5 hol windowy 6 kontrola wejscia pracowników 7 gabinet prezesa gieldy 8 sekretariat 9 pomieszczenia Zarzadu GPW - biura wiceprezesów wraz z sekretariatami 10 pomieszczenia biurowe 11 pomieszczenia dyrekcji generalnej, dzialu prawnego, administracji, ksiegowosci i biura emitentów (wersja przetargowa) 12 pomieszczenia techniczne 13 pustka holu glównego w fazie projektu budowlanego. Zabieg ten mial w warstwie orientacji przestrzennej zapewnic uzytkownikowi szybk a i latwa lokalizacje ele - mentów komunikacyjnych, a w warstwie sym - bolicznej i plastycznej sprawic, w moim pojeciu, by poruszajace sie mechanizmy staly sie rzezbami kinetycznymi", o których marzyli rosyjscy awangardowi konstruktywisci, a które tutaj sa ja ko Sztuka Technologiczna za cene niby banalnych wszystkim znanych urzadzen, czyli za pot darmo (co jest oczywiscie po my sli wszystkich Inwestorów swiata...). Andrzej M. Choldzynski

19 36 PREZENTACJA Podzielony na dwie bryly budynek Gieldy: Maty Budynek (w glebi po lewej) wspólczesnie interpretuje tektonike XIX-wiecznej sasiedniej kamienicy; Duzy Budynek zalozony na planie prostokata, odchylony w strone parku Na Ksiazecem otwiera na niego widok z placu Trzech Krzyzy i tworzy jego nowa, mineralna pierzeje" ARCHITEKTURA ZEWNETRZA BUDYNKU Generalia Projekt architektoniczny przewidywal w planie podstawowym dwa budynki (Duzy Budynek i Maty Budynek) oraz lacznik spina jacy je z gmachem C entrum Bankowo -Finansowego (CB-F, dawny Dom Partii). Duzy Bu - dynek, zalozony na planie umiarowego pro - stokata, z prostokatnym dziedzincem w srod ku, tworzy od nowa mineralna pierzeje" par ku Na Ksiazecem. Od strony parku pojawia sie nowa wartosc przestrz enna przez spotka nie kipiacej zieleni parkowej z geometryczna i mineralna struktura budowli, o monumental nej sylwecie i wyraznych zrównowazonych morfologicznych rytmach. Budowane przez cyzelowanie polaczen, zaciekawione otwar cie obu swiatów na siebie. Kontekstualna wymiana jakosci, w której pierzeja mineralna gmachu korzysta z warto sci przyrody, a kompozycja parku zyskuje przez kontrast z rytmiczna elewacja na swej przyrodniczej niezaleznosci, jest podstawa te go przestrzennego dialogu. Druga wymiana k ontekstualna, bardziej kulturowa i przekorna odbywa sie miedzy bu - dynkiem Gieldy a Domem Partii...

20 PREZENTACJA 37 Od strony poludniowej Maly Budynek, po - slusznie ustawiony w pierzei ulicy Ksiazecej, w naturalny sposób nawiazuje dialog z ryt mem zastanej elewacji Ksiazecej, dajac swia dectwo swej obecnosci w strukturze miejskiej ulicy, a samej ulicy nadajac trwalosci i konse kwencji istnienia. W ten sposób od strony ulicy Ksiazecej po - jawil sie nowy -stary" budynek, opowiadajacy i interpretujacy, w sposób wspólczesny, wspólczesnymi materialami - stala nierdzew na, szklem i kamieniem - tektonike i teksture elewacji sasiedniej XIX-wiecznej kamienicy. Odchylony lekko na pólnoc Duzy Budynek dyskretnie otwiera widok z pla cu Trzech Krzyzy na park Na Ksiazecem. Z przeciwnej strony Ksiazecej widac, przezroczysty balkon miej ski" pierwszego pietra gieldowej budowli, któ ry otwiera przechodniowi widok do brzucha" budynku - na schody ruchome i wewnetrzny, skapany w swietle dz iedziniec przekryty szklano-stalowym krysztalem. Urbanistyka wnetrz otwartych i komunikujacych. Od strony Alej Jerozolimskich wymyslone zadanie bylo równie odpowiedzialne - stworzyc wraz z gmachami Muzeum Narodowego i CB -F wnetrze przestrzeni miejskiej, i ntrygujace i zapraszajace widza do penetracji niedo stepnej dotad dla publicznosci ulicy Muzealnej. Budynek Gieldy spial w nowy trójglos dia log trzech równoprawnych budowli w zreperowanej tkance miasta. Cicha moja nadzieja by lo uzyskanie architektonicznego deja vu, tak jakby budynek Gieldy byl tu od zawsze. Z kolei elewacje zachodnia i poludniowa Muzeum Narodowego widziane sa poprzez podcienia nowego budynku i jego kolumnade ukosnie, w skróconej perspektywie, ocenianej przez Krytyke jako bodaj nie najba rdziej antyczna perspektywa Warszawy", mimo uzycia wspólczesnych srodków wyrazu. - Symbolika Solidny i logiczny w swej strukturze nowy budynek w warstwie symbolicznej jest otwarty i przejrzysty - jak Instytucja Finansowa III Rze - czypospolitej - na obraz s truktur gieldowych, dostepny dla publicznosci w sferze funkcjo - nalnej praktycznie bez ograniczen, tak jak do - stepne sa kazdemu struktury demokratyczne go panstwa. Zwienczenie widokiem w niebo szklanych pawilonów przypomina o ciaglym samo - doskonaleniu sie nas wszystkich i o wlasnej wolnosci, o otwarciu na nowiny rynkowe i tech - niczne instytucji gieldowych i finansowych. Sasiedzi W miare pracy nad projektem do Pozwo lenia na Budowe, projektem przetargowym, a pózniej wykonawczym i budowa stawalem sie coraz bardziej zzyty z naszymi szacowny mi Sasiadami: gmachem Muzeum Narodowe go projektowanym i wznoszonym przez Tade usza Tolwinskiego w latach , kosciolem pod wezwaniem sw. Aleksandra, któ ry przetrwal w klasycystycznej szacie, Ba nkiem Gospodarstwa Krajowego, który za wdzieczamy indywidualnosci Rudolfa Swierczynskiego, no i oczywiscie dawnym Domem Partii Tygrysów", czyli Waclawa Klyszewskie go, Jerzego Mokrzynskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, oraz parku Na Ksiazecem au torstwa Sz ymona Bogumila Zuga, z jego bar dzo silnymi echami swietnosci. Przekornosc kontekstualna projektu Giel dy w stosunku do Bialego Domu" jest oczy wista - wymiana kulturowa i historyczna od bywa sie miedzy tymi budynkami bezustan nie. Ten przekorny dialog od bywa sie np. w sferze morfologii formy obu elewacji. Ciez ka, tarasowa kamienna baza Domu Partii na potyka w Gieldzie baze lekka, przeszklona i otwarta na swiat zewnetrzny. Male, zrytmizo wane okna gmachu Tygrysów" napotykaja u nowego sasiada swój negatyw - duze, pa noramiczne okna od podlogi do stropu i od scianki do scianki. Ciezkie ornamentacyjne zwienczenie z kamiennym gzymsem koronu jacym - zbudowanym z kól i kwadratów -w Domu Partii, znalazly swe echo w szkla nych pawilonach wienczacych budynek Giel dy, otwartych ku niebu i przezroczystej kondygnacji technicznej. Im bardziej odkrywalismy na nowo na szych Sasiadów, tym bardziej chcialem, aby nasz budynek nie staral sie byc wobec nich wyjatkowym. Najlepiej, idealnie byloby, aby byt budynkiem normalnym", który (marzyc zawsze trzeba) wtopilby sie w przestrzen stworzona przez swoich szacownych Sasia dów i stalby sie jednym z nich. Lacznik Nadwieszony nad ul. Stanislawa Lorentza i spinajacy gmach Centrum Bankowo -Finansowego (d. Dom Partii) z budynkiem Cent rum Gieldowego lacznik jest bardzo waznym ele - mentem dialogu przestrzennego obu tych obiektów. Zdefiniowalem go szczególowo juz w fazie konkursu, a jego funkcje udoskonali lem w projekcie budowlanym. Te symboliczna klamre spinajaca Stara" i Nowa" Gielde za- projektowalem w postaci zawieszonych kra - townic typu mostowego olbrzymiej rozpieto sci, przedrdzewionych - tak jakby byl to stary most laczacy oba budynki. Niesiona przez nie szklana struktura zawiera w srodku drewniane pudelko sali kongresowo -kinowej otoczonej rozswietlonym holem mieszczacym oranzerie i arboretum. Dolna w wysokosci kratownicy kondygnacja zawiera sale wystawowa lub w zaleznosci od potrzeb - biura pejzazowe. Jak szybko bedzie zrealizowana ta - niezbedna do zrozumienia i funkcjonowania calosci - urbanistyczna, architektoniczna i historyczna klamra" zalezy naturalnie od Inwestora. Pejzaz Zewnetrzny pejzaz wokól Centrum Giel - dowego to caly odrebny temat sam w sobie. Stworzyc pejzaz przejsciowy miedzy mia stem a parkiem. Flirtowac z granica wlasno sci terenu przez system granitowych scho dów i oskarpowan. Dodac do szumu drzew szmer spadaja - cego kaskadami strumyka i kilka oczek wod - nych stwarzajacych nisze zatrzymujace czas i sprzyjajace chwili refleksji; wszystko to wytyczylem w waskiej gran icy z parkiem Na Ksiazecem, na tym, co jeszcze jest na szym" terenem. Ciagle spogladanie w kie runku romantycznego XVIII -wiecznego parku Na Ksiazecem z nadzieja, ze ktos dokonal wreszcie sanacji jego parterów i przywrócil go dawnej swietnosci. Moze kiedys... Elewacja Oddychajaca - w przenosni i w rzeczywi - stosci - elewacja budynku Gieldy, noszac w sobie pionowe i poziome dukty klimatyza cji, wentylacji, ogrzewania, pokryta chityna aluminiowych, fakturowych odlewów zeliw - nych, inspirowanych i do zludzeni a przypo - minajacych metalowo -szara kore monumen - talnego buka wspartego" o elewacje wschodnia, moze tu sluzyc jako przyklad syntezy rzemiosla i techniki. Fakturowe teksty zeliwnych paneli, dla niektórych odbiorców wyraznie figuratywne, dla innych, poruszaj a- cych sie w innym wymiarze sztuki, wylacznie abstrakcyjne i teksturowe, moga byc przy - czynkiem do rozmów o tym, co jest wspól - czesna bibliae pauperum w budynku publicz - nym, w czasach gdy umiejetnosc czytania i rozumienia obrazków figuralnych jest ta sa ma i powszechna... * Andrzej M. Choldzynski

KURS ARCHITEKTONICZNY

KURS ARCHITEKTONICZNY 131111 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII Kraków 6 czerwca 2013 NOWA CRACOVIA 2 1. Echo Investment 2. Ocena techniczna istniejącego budynku 3. Wpis do ewidencji zabytków 4. Projekt planu miejscowego Błonia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IK-finał ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Piękno ulicy skończyło się wraz z końcem II wojny światowej. Jaka była to wspaniała ulica, pokazują stare fotografie oraz nieliczne odbudowane kamienice.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA 1. IDEA: Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów, z nowym ładem przestrzennym i funkcjonalnym, oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE Poniżej przedstawione zostały prace studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wykonane pod kierunkiem Huberta Trammera. Prezentują one projekty koncepcyjne zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP KONKURS SARP Konkurs na opracowanie koncepcji fragmentu Śródmieścia wzdłuż Trasy W-Z został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie na zlecenie Prezydenta i Zarządu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ 270715 KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ 1 Spis treści: I. Ogólny opis koncepcji urbanistycznej II. Szczegółowy opis elementów koncepcji

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Biurowiec klasy A - w trakcie realizacji w Lublinie przy AL. Racławickich 8 róg ul. Żwirki i Wigury

Biurowiec klasy A - w trakcie realizacji w Lublinie przy AL. Racławickich 8 róg ul. Żwirki i Wigury RUPES Biurowiec klasy A - w trakcie realizacji w Lublinie przy AL. Racławickich 8 róg ul. Żwirki i Wigury PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budynek biurowo - usługowo, z garażem podziemnym

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni HAVEN SP. Z O.O. TRIBEACH HOLDINGS DEVELOPMENT MEMORANDUM INFORMACYJNE Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 19 Lokalizacja Wawrzyńca19 to nowa inwestycja na krakowskim Kazimierzu,

Bardziej szczegółowo

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę I NAGRODA Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Historia firmy OKAM na polskim rynku mieszkaniowym działa od 5 lat. Założycielami firmy są Eran Ilan oraz Arie Koren, który jako Dyrektor Generalny był zaangażowany

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Modernizacja budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie Widok przedpola Galerii z promenady Plant Widok nowej przestrzeni ekspozycyjnej Modernizacja budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie 14 października 2016 roku poznaliśmy zwycięzcę

Bardziej szczegółowo

zaprasza na wystawę fotografia Warszawy połączoną ze sprzedażą od 14 maja SERDECZNIE ZAPRASZAMY

zaprasza na wystawę fotografia Warszawy  połączoną ze sprzedażą od 14 maja SERDECZNIE ZAPRASZAMY zaprasza na wystawę połączoną ze sprzedażą fotografia Warszawy od 14 maja SERDECZNIE ZAPRASZAMY WWW.ARTISSIMA.PL Większość spuścizny po Czesławie Olszewskim znajduje się w archiwach Muzeum Warszawy. Prezentowana

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

PARTER BUDYNEK B (w budowie)

PARTER BUDYNEK B (w budowie) BIURA PARTER BUDYNEK B (w budowie) PARTER, powierzchnie biurowe lokal powierzchnia wynajem CAŁOŚĆ B.0 455,22 m² 45 PLN B.0.1 134,61 m² 49 PLN sprzedaż B.0.2 84,55 m² 49 PLN 7500 PLN B.0.3 104,84 m² 49

Bardziej szczegółowo

Szukaj. Newsletter. muratorplus.pl budowlany serwis dla profesjonalistów Architektura murator. Szukaj. Szukaj takŝe w informatorach online

Szukaj. Newsletter. muratorplus.pl budowlany serwis dla profesjonalistów Architektura murator. Szukaj. Szukaj takŝe w informatorach online 1 z 6 2009.03.05 12:06 muratorplus.pl budowlany serwis dla profesjonalistów Architektura murator Szukaj Szukaj Szukaj takŝe w informatorach online pomoc zaawansowane Strona główna Technika Inwestycje Biznes

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, składającej się z placu miejskiego,

Bardziej szczegółowo

Dom przyjemności i inne osobliwości na Warszawskiej Skarpie. prezentacja przygotowana w ramach warsztatów Laboratorium Miasta: Skarpa Warszawska

Dom przyjemności i inne osobliwości na Warszawskiej Skarpie. prezentacja przygotowana w ramach warsztatów Laboratorium Miasta: Skarpa Warszawska Dom przyjemności i inne osobliwości na Warszawskiej Skarpie prezentacja przygotowana w ramach warsztatów Laboratorium Miasta: Skarpa Warszawska Cel: - Przywrócenie mieszkańcom miejsca relaksu w centrum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚĆI. 1. Plansze konkursowe...2. 2. Uwarunkowania lokalizacyjne...4

SPIS TREŚĆI. 1. Plansze konkursowe...2. 2. Uwarunkowania lokalizacyjne...4 SPIS TREŚĆI 1. Plansze konkursowe...2 2. Uwarunkowania lokalizacyjne...4 3. Opis programowo- ideowego sposobu wykorzystania otoczenia Pawilonu Zodiak...5 4. Opis koncepcji zagospodarowania terenu oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA I OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA I OPISOWA INWESTOR ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW OBIEKT PRZEJŚCIE PODZIEMNE W PASIE DROGOWYM UL. MARII KONOPNICKIEJ W KRAKOWIE NAZWA PROJEKTU KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 7/2014/2015

OFERTA INWESTYCYJNA NR 7/2014/2015 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 7/2014/2015 NAJEM/DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA BIURA PRZEDMIOT OFERTY JEST: - najem/dzierżawa pomieszczeń przeznaczonych i przystosowanych na biura,

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK TARNÓW 2015/2016 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEN 2 R I 2015/2016 S2 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEŃ I 2014/2015, ROK IV SEM.7 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEŃ I 2014/2015, ROK IV SEM.7 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEŃ I 2014/2015, ROK IV SEM.7 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI Zespół: dr arch. Janusz Barnaś dr arch. Janusz

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

TEORIA I PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE USŁUGI

TEORIA I PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE USŁUGI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ Kierownik zakładu: dr hab. inż. arch. Aleksandra Prokopska Prof.P.Rz TEORIA I PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

- technologia i architektura-

- technologia i architektura- P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A MGR INŻ. ARCH. DANUTA SZYMAŃSKA 78-132 KORZYSTNO UL.RUMIANKOWA 5, GM.KOŁOBRZEG kom. 601152260 e-mail: arkadad@ko.onet.pl P R O J E K T B U D O W L A N

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. OR

Białystok, r. OR Białystok, 05-10-2015 r. OR.-272.9.2015 Odpowiedzi na pytania anonimowe nr: 1 24 zgłoszone do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy,

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy, Budlex Ponad 27 lat na rynku oraz kilkanaście tysięcy zadowolonych klientów sprawiło, iż zdecydowaliśmy się na realizację wyjątkowego projektu łączącego nasze doświadczenie z pasją tworzenia. Klasyczna

Bardziej szczegółowo

FABRYCZNA OFFICE PARK

FABRYCZNA OFFICE PARK Fotografia: styczeń 2014 Ultranet, od 8 lat specjalizujący się w realizacji biurowców, przedstawia ofertę wynajmu lub sprzedaży nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Jest to nowoczesny i funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO opis wystawy Otwarcie wystawy z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Belweder, 7 listopada 2012 r. Wystawa KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

155150 projekt konkursowy

155150 projekt konkursowy 155150 Opis koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie projekt konkursowy

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego 12/11/2015 1 1 Historia SGH Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego Analiza konkursów

Bardziej szczegółowo

Wis³a. Park im. W. Bednarskiego. Edukacja. Sport. Kultura. Œliska. Kalwaryjska. Konopnickiej. Powstañców Œl¹skich. Kamieñskiego.

Wis³a. Park im. W. Bednarskiego. Edukacja. Sport. Kultura. Œliska. Kalwaryjska. Konopnickiej. Powstañców Œl¹skich. Kamieñskiego. Inwestycja Melanitta Apartments to 5-kondygnacyjny wielorodzinny budynek mieszkaniowy, który pomimo swego modernistycznego charakteru wkomponowuje siê w architekturê dzielnicy m.in. za spraw¹ wyodrêbnionego

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL Specyfikacja Budynku Nazwa Adres Data oddania Liczba kondygnacji Pow. użytkowa Pow. biurowa Pow.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

KAMERALNY BUDYNEK BIUROWY BUDYNEK ZEFIR REPREZENTACYJNY HOL TARASY WIDOKOWE PARKING

KAMERALNY BUDYNEK BIUROWY BUDYNEK ZEFIR REPREZENTACYJNY HOL TARASY WIDOKOWE PARKING KAMERALNY BUDYNEK WY REPREZENTACYJNY HOL Centrum informacji dla osób przybywających do obiektu będzie stanowiła elegancko wykończona recepcja znajdująca się na parterze. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI Profesor August Stanis³awski, œwiatowej s³awy tropiciel tajemnic dawnych rezydencji, od dwóch lat by³ na emeryturze i wydawa³o mu siê, e nigdy ju nie odgadnie adnej zagadki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek 25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie kościół parafialny na Pradze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Opracowanie : kwiecień 2014r. Zespół autorski: mgr inż. arch. Beata Kuźmińska, mgr

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PRZYWRACAMY DAWNE PIĘKNO Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

PRZYWRACAMY DAWNE PIĘKNO Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie PRZYWRACAMY DAWNE PIĘKNO Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozwiazania systemowe dla fasad i okien drewniano-aluminiowych Sciany oslonowe z systemem: energooszczedne, ekonomiczne, wielowariantowe batimet okna drewniano-aluminiowe i fasady slupowo-ryglowe Perfekcjonizm

Bardziej szczegółowo

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Willa w centrum Szczecina Wszystkie prawa zastrzeżone dla M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa A. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI Al. Wojska Polskiego 66, Szczecin, dzielnica

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU. KONTRAST A NAWIĄZANIA. Projektuje się rekonstrukcje budynków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODDZIAŁU REMBELSZCZYZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 2 1.1. Charakterystyczne parametry określające

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji opracowana została przez Pracownię Projektową Pawła Tiepłowa z siedzibą w Warszawie przy ul.

Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji opracowana została przez Pracownię Projektową Pawła Tiepłowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji opracowana została przez Pracownię Projektową Pawła Tiepłowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Osowskiej 27/5, która została wybrana jako zwycięzca przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU Dawnej łaźni miejskiej - położonego w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska. 1. Cel i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

stawowa park handlowy

stawowa park handlowy STUDIO PROJEKTOWE KRZYSZTOF CIENCIAŁA 43-400 CIESZYN UL. BESKIDZKA 5 tel. 033 85 22 184 e-mail: ciencial@poczta.onet.pl Niniejsze opracowanie chronione jest Prawami Autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

Program Zielone Podwórka Szczecina jako przyklad mikrorewitalizacji przestrzeni miejskiej

Program Zielone Podwórka Szczecina jako przyklad mikrorewitalizacji przestrzeni miejskiej Program Zielone Podwórka Szczecina jako przyklad mikrorewitalizacji przestrzeni miejskiej ZIELONE PODWÓRKA SZCZECINA to program dofinansowywania z budzetu Miasta prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenów

Bardziej szczegółowo