monografie 1/01 OTOCZENIE 15 Przestrzen zastana Plan sytuacyjny z zaznaczonymi obiektami sasiedztwa wpisanymi w uklad ulic dzis istniejacy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "monografie 1/01 OTOCZENIE 15 Przestrzen zastana Plan sytuacyjny z zaznaczonymi obiektami sasiedztwa wpisanymi w uklad ulic dzis istniejacy"

Transkrypt

1 OTOCZENIE 15 Przestrzen zastana Lokalizacja Centrum Gieldowego przy ul. Ksiazecej w Warszawie nalozyla na autorów projektu wielka odpowiedzialnosc wobec miasta. Zrealizowany budynek Gieldy stanowi uzupelnienie i kontynuacje przestrzeni miejskiej okreslo nej przez znaczace obiekty sasiedztwa. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Gmach wzniesiony w latach wg projektu Rudolfa Swierczynskiego. Modernistyczny. Rozbudowany w dwóch etapach po 1945 r.: l etap - przedluze nie gmachu w kierunku ul. Brackiej (zachod nim), II etap - nowa elewacja poludnio wa od strony ul. Mysiej. Przyklad architektury funkcjonalnej. 2. Muzeum Narodowe w Warszawie Gmach wzniesiony w latach wg projektu Tadeusza Totwinskiego. Przyklad architektury funkcjonalnej. Rozbudowany o ryzalit od strony parku Na Ksiazecem w latach Centrum Bankowo -Finansowe (od 1989 r; dawniej Dom Partii - gmach KC PZPR) Gmach wzniesiony w latach wg projektu Waclawa Ktyszewskiego, Jerzego Mokrzynskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, tzw. Tygrysów. Przyklad architektury funkcjonalnej. Aleje Jerozolimskie Przedluzenie al. 3 Maja do pl. Zawiszy Czarnego i dalej na zachód. Dawna droga na -rolna. Od 1774 r. droga do osady Nowa Jerozolima (stad nazwa ulicy). W latach ulica przedluzona w kierunku Wisly i znacznie poszerzona. Zabudowana glównie w 2 pot. XIX i na pocz. XX w. Ulica Nowy Swiat Od Krakowskiego Przedmiescia (jednej z piekniejszych ulic Warszawy, zabudowanej dzie lami najwybitniejszych architektów polskich) do pl. Trzech Krzyzy. Odcinek historycznego traktu prowadzacego od Starej Warszawy do Ujazdowa i dalej do Czerska. Od XVI w. glów na arteria jurydyk (najstarsza z 1539 r. Nowoswiecka - stad nazwa ulicy). Zabudowana w XVII i XVIII w. domami drewnianymi, a w czasie Królestwa Polskiego - murowanymi. Ulica Ksiazeca Od ul. Nowy Swiat do zbiegu ulic Czerniakowskiej i Ludnej. Dawna droga w wawo zie rzeczki Zurawki. Ok r. ksiaze podkomorzy Kazimierz Poniatowski zalozyl po stronie pólnocnej ogród Na Ksiazecem (od niego ulica otrzymala nazwe), a po poludniowej - ogród Na Górze. 4. Kamienice u zbiegu Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej Wczesnomodernistyczne, o zblizonym opracowaniu architektonicznym, nakry te podobnymi mansardowymi dachami. Okazala architektura obu kamienic, sta nowi akcent urbanistyczny pólnocno- -wschodniego naroznika pl. Trzech Krzyzy. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi obiektami sasiedztwa wpisanymi w uklad ulic dzis istniejacy Plac Trzech Krzyzy (historyczna nazwa Rozdroze Zlotych Krzyzy) Polozony na szlaku Traktu Królewskie go. Wyksztalcil sie sa morzutnie, jako miejsce wytyczone zbiegiem dróg i pel niace pierwotnie funkcje wezla komunikacyjnego. Zagospodarowanie prze strzenne i architektoniczne placu ksztaltowalo sie w ciagu trzech ostat nich wieków, proporcjonalnie do rangi tego obszaru i w powiazaniu z rozwijajacym sie organizmem miejskim. 5. Ogród Na Ksiazecem Pozostalosc dawnego zalozenia parkowe go Ksiazece ks. podkomorzego Kazimie rza Poniatowskiego projektu Szymona Bo gumila Zuga. Realizowany od ok r. Znieksztalcony w ciagu XIX i XX w. Obec nie fragment Centralnego Parku Kultury. 6. Plebania kosciola sw. Aleksandra Budynek wzniesiony w latach wg projektu Tomasza Bielskiego. Neogotycki. Trzypietrowy. Zdjecia: Pawel Lucenko

2 10 OTOCZENIE Bank Gospodarstwa Krajowego Gmach BGK zajmuje teren miedzy ulicami Aleje Jerozolimskie, Bracka, Mysia i Nowy Swiat. Powstal jakby z dwóch polaczonych budynków, obu autorstwa Rudolfa Swierczynskiego (wylonio nych do reali zacji w konkursach architektonicznych). Pierwszy zajmujacy parcele narozna przy Nowym Swiecie wzniesiono w latach , drugi zas, stanowiacy rozbudowe wzdluz Alej Jerozolimskich i jej za winiecie przy ul. Brac -kiej - tuz po wojnie. Ele wacja nabrala wówczas wlasciwego wyrazu: uskakujace pietra górne, wysuniete gzymsy i zaakcentowane pozio my podkreslaja dlugosc gmachu i kierunek prze biegu ulicy. Dolna czesc z zaznaczonym podzia lem pionowym jest przerwana bryla wysunietego portyku, który ujmuje nieco monu mentalnosci frontowemu blokowi (dekoracja rzezbiarska ryzalitów dluta Jana Szczepkowskiego). Budynek charakteryzuje prostota ksztaltów, urozmaicona jedynie rytmem otworów okiennych. Powierzchnia scian zostala przez autora potraktowana zgodnie ze znaczeniem budynku i charakte - rem architektury - gmach oblicowano krajowym kamieniem (andezytem), którego gladka po wierzchnia przyczynila sie do spotegowania jego monumentalnosci. Drugim etapem rozbudowy powojennej bylo nadanie budynkowi elewa cji od ul. Mysiej. Siedziba Banku Gospodarstwa Krajo wego miesci równiez Bank Inwestycyjny i Polska s. Agencje Prasowa. Muzeum Narodowe w Warszawie Usytuowane przy Alejach Jerozolimskich (dawnej drodze do osady zwanej Nowa Jerozoli ma). Budowe gmachu plano wano zaraz po zaku pie w 1912 roku placu, który obejmowal teren sie gajacy od pólnocy Al. Jerozolimskich, od polu dnia - wawozu rzeczki Zurawki (obecnie ul. Ksia zeca), od wschodu - skarpy wislanej. Dopiero w 1924 r. ogloszono konkurs architektoniczny, który nie spelnil jednak swego zadania. Zaprojek towanie gmachu Muzeum powierzono Janowi Heurichowi, który zmarl nie ukonczywszy projek tu. W 1926 roku ogloszono konkurs ograniczony. Wyloniona w nim koncepcja Tadeusza Tolwinskie go przewidywala obiekt skladaja cy sie z korpusu glównego (od poludnia), czterech skrzydel bocznych (prostopadlych do Al. Jerozolimskich) oraz dobudowanej hali dla Muzeum Wojska Polskiego (od wschodu). W 1936 roku Tadeusz Tolwinski zrezygnowal z nadzorowania prac budowlanych, gdyz nie p ostepowaly one sprawnie. Ruszyly one Naroznik Al. Jerozolimskich i Nowego Swiatu przed 1939 rokiem; w glebi gmach Banku Gospodarstwa Krajowego (zdjecie z Przewodnika po Warszawie", opracowanie redakcyjno-wydawni-cze tygodnika Stolica", Warszawa 1956) Plany rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie dopiero pelna para po utworzeniu Komitetu Bu dowy Muzeum, powolanego przez Zarzad Miasta, dyrektora Muzeum Narodowego ( ) Stanislawa Lorentza i kierownika rozbudowy ar chitekta Antoniego Dygata (autora projektu mo dernizacji dwóch skrzydel budynku i jego rozbu dowy). 18 marca 1938 roku nastapilo otwarcie Nowego Gmachu Muzeum Narodowego w Warsza wie. W czasie II woj ny swiatowej frag menty budynku ule gly zniszczeniu, ale nie dopuszczono do jego wysadzenia w powietrze w stycz niu roku. Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) wlaczylo re - konstrukcje Muzeum do najpilniejszych zadan, tym bardziej, ze obok przy ulicy Nowy Swiat wladze planowaly wzniesc Dom Partii. W latach dobudowano do poludniowej elewacji gmachu Muzeum tzw. ryzalit poludniowy (proj. Kazimierz Golawski i Stefan Kozinski). Na poczatku XXI wieku, ponad szescdziesiat lat po otwarciu Mu zeum Narodowego w Warszawie (1938 r), placówka ta usilnie dazy do powiekszenia powierzchni wystawowych i magazyno wych z racji braku miejsca dla posiadanych c ennych zbiorów. Obszary, na których planowana jest ewentualna rozbudowa pla cówki obejmuja tereny polozone na poludnie od gmachu Muzeum (fragment parku Na Ksiazecem) oraz na wschód od niego, ze sto kiem skarpy (na styku z pierwszymi przeslami mostu Poniatow- Koncepcja rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie arch. Marty Smarzynskiej (1996) - rzut parteru Gmach Muzeum Narodowego w Alejach Jerozolimskich sprzed 1950 roku (zdjecie z Przewodnika po Warszawie", opracowanie redakcyjno-wydawnicze tygodnika Stolica", Warszawa 1956) skiego). Pierwsze plany stanowiace podstawe wystapienia o zgode na rozbudowe Muzeum do wladz Dzielnicy Warsza wa Sródmiescie, powstaly w drugiej polowie lat 90. Wykona ne zostaly przez dwa ni ezalezne zespoly architektoniczne. Pierwszy projekt koncepcyjny (1996 r), honorujacy propozycje opracowane przez zespól kuratorów Muzeum Narodowego i opu blikowany po zaakceptowaniu idei rozbudowy przez Minister stwo Kultury i Sztuki, przygotowala arch. Marta Smarzynska. Koncepcja ta zakladala wzniesienie czterech skrzydel rozbu dowy od strony poludniowej (czyli jakby lustrzane skopio wanie" projektu Tadeusza Tolwinskiego). Wejscie glówne po zostaloby od Alej Jerozolimskich, a od strony poludniowej wiodlob y wejscie niezalezne do ekspozycji XX wieku. Drugi projekt (1997 r.) zostal stworzony przez zespól pod kie runkiem Andrzeja M. Choldzynskiego. Architekt zapropono wal narastajaca od strony poludniowej i wschodniej nowa bryle, we wnetrzu której znalazlyby s ie brzegi nienaruszonej pejzazowe skarpy Jedna z idei tej koncepcji rozbudowy bylo stworzenie ciagów komunikacyjnych w kierunku wschód -zachód (wzdluz Al. Jerozolimskich). Podjazd do rozbudowy i nowa fasada gmachu Muzeum pojawilyby sie od wschodu, a budynek otwieralby sie" w rekreacyjne. strone parku pod skarpa. Plano wana w dwóch etapach budowa mialaby objac zarówno prze strzenie ekspozycyjne i magazynowe, jak tez Koncepcja rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie arch. Andrzeja M. Choldzynskiego z zespolem (1997), obejmujacej brzeg Skarpy Warszawskiej - plan sytuacyjny (po lewej) i rysunek autorski elewacji wschodniej z wejsciem od dolu skarpy

3 OTOCZENIE 17 Zbyt szczuple srodki finansowe na ta k pokazna rozbudowe spowodo waly koniecznosc stworzenia trzeciego, ograniczonego wariantu. Po wstal on w odpowiedzi na propozycje miedzynarodowego inwestora ofe rujacego pomoc pod warunkiem polaczenia funkcji biznesowej z mu zealna. Jesienia 1998 r. podcza s prowadzonych przez dyrekcje Mu zeum Narodowego w Warszawie rozmów z przedstawicielami potencjal nych inwestorów dyskutowany byl pomysl wybudowania czesci po wierzchni jako komercyjnego zabezpieczenia inwestycji. Bylaby to pierw sza w Polsce próba wprowad zenia Muzeum do zywej strefy miasta. Planowane na poczatek 2001 roku rozpisanie i rozstrzygniecie kon kursu architektonicznego na rozbudowe Muzeum Narodowego, ma sprecyzowac jego nowa forme. Rozbudowa ta powinna byc skoor dynowana przestrzennie i czasowo z wybudowanym obok Centrum Gieldowym SA. Opracowanie na podstawie artykulu dr Doroty Folga-Januszewskiej Muzeum Narodowe w Warszawie wobec planów rozbudowy Gmachu Glównego w latach " Szkice autorskie arch. Andrzeja M. Choldzynskiego bryly rozbudowywanego Muzeum Narodowego - widok od poludniowego wschodu (po lewej) i od poludnia Centrum Bankowo-Finansowe (od 1989 r., dawniej Dom Partii - gmach KC PZPR) Do konkursu na Dom Partii, rozpisanego i rozstrzygnietego w 1947 roku przez Stowarzy szenie Architektów RP, ograniczonego, stanelo 10 zespolów. Program obejmowal szkicowy projekt gmachu KC PPR oraz przyleglego terenu. Pod budowe przeznaczono narozna parcele ogra niczona al. 3 maja (obecnie Al. Jerozolimskie), Nowym Swiatem, ul. Ksiazeca i projektowana al. Na Skarpie. Gmach nalezalo odsunac od linii regulacyjnej w celu stworzenia przed nim rozle glego placu i wziac pod uwage wysokosc Banku Gospodarstwa Krajowego i Muzeum Narodowego. Sad konkursowy, po dopuszczeniu do ostatecznej eliminacji czterech prac, wybral koncepcje zespolu architektów: Waclaw Klyszewski, Jerzy Mokrzynski, Eugeniusz Wierzbicki. Projekt przewidywal zwarta jednolita bryle w smialej koncepcji urbanistycznej, przewidujacej rozebranie domu przy ul. Ksiazecej i otwarcie szerokich per spektyw na pl. Trzech Krzy zy oraz wawóz w kierunku Powisla. Opracowanie dokumentacji trwalo trzy lata -od maja 1948 do maja 1951 roku (objeto wiec rów niez przelomowy 1949 rok, ugruntowujacy formy pracy architektów w biurach projektowych). Pracownia miescila sie na budowie i prowadzila nadzór autorski. Cegielka", która dolozyl niemal kazdy Pol ak, byla symbolem udzialu calego spoleczenstwa w jego budowie. Powstal budynek o zwartej monumentalnej, oblozonej piaskowcem bryle i przeswitami w Gmach KC Polskiej Zjednoczonej Partii Ro - przyziemiu na osi pólnoc-- botniczej na narozniku Alej Jerozolimskich i poludnie. Górne kondygnacje Nowego Swiatu - zdjecie lotnicze z 1952 roku z Przewodnika po Warszawie", oprac owanie dwóch wyraznie zalozonych par redakcyjno-wydawnicze tygodnika Stolica", elewacji dyscyplinuje rytm powtarzajacych sie otworów okiennych, Warszawa 1956) nie wystepujacy jedynie na wielkich scianach szczytowych elewacji poludniowej. Postawiony na tarasie gmach otacza cokól utworzony ze schodów obiegajacych go dookola. Kamienice u zbiegu Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej Sa to najwczesniej powstale w tym rejonie ka - mienice. W 1820 roku stanal tu jednopietrowy dom ze scietym naroznikiem autorstwa Fryderyka Alberta Lessla. W czasach Królestwa Kongresowego w latach w miejscu rozebranych domów wzniesiono klasycystyczne kamienice dwupietrowe. W 1910 roku nadbudowano je do wysokosci VI kondygnacji nadziemnych z mansarda (te przy ul. Ksiazecej przypisuje sie Józefowi Napoleonowi Czerwinskiemu, a druga pod adresem Nowy Swiat 2 - Juliuszowi Nagórskiemu). Powstaly na zamówienie jednego inwestora - Kazimierza Henryka Natansona, bankiera, ksiegarza i wydawcy. Zewnetrzna architektura obu jest tak zharmonizowana, ze sprawiaja wrazenia jednej budowli. Przetrwaly wojne, ale pózniejsze remonty ogolocily je z dekoracji. W czasie budowy Domu Partii planowano ich rozbiórke (istnienie swoje zawdzieczaja ponoc Wladyslawowi Gomulce). Dzis mieszcza Warszawskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne i Uniwersytet Warszawski. Ogród Na Ksiazecem Byl jednym z trzech ogrodów ksiecia Kazi mierza Poniatowskiego, najstarszego brata króla Stanislawa Augusta, zalozony na terenie pozyskanym od króla w 1776 roku. Zalozenie obejmowalo fragment skarpy wislanej - polozony na pólnoc od ul. Ksiazecej i wawozu rzeczki Zurawki, splywajacej wówczas uregulowanym kanalem ku Wisle - u podnóza której miescila sie cegielnia Kamienice w pólnocnym narozniku pl. Trzech Krzyzy, u zbiegu ulic Ksiazecej i Nowego Swiatu w 1928 roku (zdjecie z Kasprzycki J.: Korzenie miasta", tom l, Veda, Warszawa 1996)

4 http;//www,budnet,pl 18 OTOCZENIE królewska i rozlegla glinianka. Ksiaze zlecil stworzenie no wego projektu zagospodarowania terenu rezydencji Szy monowi Bogumilowi Zugowi. Glówny element zalozenia - palacyk (nigdy nie zrealizo wany) byt przewidziany na krawedzi skarpy, a dojazd do niego mial prowadzic aleja, obsadzona podwójnym szpalerem drzew, od strony Nowe go Swiatu. W ogrodzie urza dzono dwa bastiony, wzniesiono wysoka na 15 m wiezyczke minaretu, podziemny salon-rotunde, klasycystyczna, zwana Elizeum (najwaz niejszy relikt ogrodu Na Ksia zecem), o okazalym wnetrzu srednicy 7,5 m i wysokosci 8 m. W zbocze skarpy wbudowane byty tez dwie groty, po nadto zalozono folwar czek, a glinianke zamieniono w du za sadzawke z wysepkami na których wzniesiono pawilony i hodowano malpy (tzw. malpia kolonia). Kazimierz Poniatowski nie doprowadzil do konca urzadzania ogrodu i zajal sie nastepnym zespolem - Na górze, po przeciwnej st ronie ul. Ksiazecej (na zachód od niego rozciagala sie posiadlosc arch. Dominika Merliniego z palacykiem, pózniejszy ogród Instytutu Gluchoniemych). Na Ksiazecem zmienialo najemców i wlascicieli (m.in. hrabia Projekty Szymona Bogumila Zuga (zródlo: Tyszkiewicz, Horodyscy, Kalasanty Historyczne centrum Warszawy", TOnZ, Szaniawski). W 1839 roku teren Warszawa 1998); od góry - projekt ogrodu Na zakupil rzad z mysla wzniesienia tu Ksiazecem, nie w pelni zrealizowany; projekt Elizeum i groty Na Ksiazecem; plan ogrodu Na szpitala pw. sw. Lazarza (realizacja Ksiazecem i ogrodu Na Górze 1841 r., wg projek tu Adama Idzkowskiego i Henryka Marconiego). Koncepcja parcelacji ogrodu w poczatku XX wieku zostala spolecznie oprotestowana, co uchronilo go przed podzialem. W roku 1936 na terenie ogrodu, na tylach kamienic przy Nowym Swiecie 2 i 4, rozpoczeto budowe gimnazjum wg projektu Tadeusza Cwierdzinskiego i Stanislawa Tyrowicza - jednego z najwiekszych budynków szkolnych w Warszawie (istnial niespelna 10 lat). Czteropietrowy gmach (od strony ul. Ksiazecej zasloniety budynkiem szpitala sw. Lazarza i niemal stykajacy sie z jego tylna elewacja) zwrócony byl fasada w strone ogrodu i swiezo wytyczonej ul. Muzealnej, tylne jego skrzydlo zas przylegalo do oficyny kamienicy przy Nowym Swiecie 4. Podczas ostatniej wojny wypaleniu ulegl szpital pw. sw. Lazarza; na terenie ogrodu ocalaly: sadzawka, resztki minaretu oraz najwazniejszy relikt - Elizeum. Gmach gimnazjalny wy- Fragment miasta z placem Trzech Krzyzy zlozony z planików 34, 60 i 61 z Taryfy" H. Swiatkowskiego, 1852 (przy ul. Ksiazecej zaznaczony szpital pw. sw. Lazarza) Ruiny Nowego Swiatu, w glebi wypalona szkola przy ul. Muzealnej (fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej)

5 magal wyremontowania, ale rozebrano go w wyniku dyrektyw wladz panstwowych, zgodnie z zalozeniami których powstajacy w sasiedztwie Dom Partii mial byc widoczny z placu Trzech Krzyzy (stojace na Nowej Swiecie kamienice za - chowaly sie). Po wojnie pozosta losci dawnych parków ksiecia - Na Górze, Na Ksiazecem i Na Solcu weszly w obreb Centralnego Parku Kultury ( z a l o z o n e g o wg proj. Ali ny Scholtzówny, Zygmunta Stepinskiego i Longina Majdeckiego); zaniedbane, stanowia jego czesc do dzis. http;//www. budnet.pl

6 O TOCZENIE 19 Plac Trzech Krzyzy (historyczna nazwa Rozdroze Zlotych Krzyzy) Historia placu wiaze sie z powstaniem w latach Drogi Kalwaryjskiej (pózniejszej alei Ujazdowskiej). Ustawione na jej poczatku dwa zlo te krzyze wraz z figura sw. Jana Nepomucena stanowia element ikonograficzny pla cu. Zarówno jego ksztalt zbli zony do trapezu, jak i funkcja komunikacyjna nigdy nie ule gly zasadniczej zmianie. Oprawa architektoniczna powstawala bez calosciowego jej planowania. Poczatkowo tworzyly ja drewniane parte rowe domki. W roku 1817 podjeto decyzje o wzniesie niu na placu kosciola, pod budowe którego teren uzyskano wyburzajac domy i przesuwajac pólnocna granice placu z ulicy Wspólnej na Zurawia. W latach zbudo wano kosciól sw. Aleksandra (projekt Piotr Chry stian Aigner), centralna Widok pl. Trzech Krzyzy - akwarela Zygmunta Vogla z lat 80. XVIII wieku (przedruk z Magazynu Budowlanego" nr 3/1996) budowle, przekryta plaska kopula i ujeta z dwóch stron portykami, a do polo wy XIX wieku plac zyskal jednolita stylistycznie pie rzeje wschodnia. Zabudowe pólnocno - wschodniej parceli tworzyl neogotycki budynek plebani! kosciola sw. Aleksandra oraz dwie dwupietrowe kamie - niczki. Zarówno one, jak i kamienica stojaca u zbie gu Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej ulegly pod koniec XIX wieku - a zwlaszcza okolo 1910 roku - meta morfozom, kiedy to osiagnely wysokosc VI ko ndygnacji z mansardowym dachem. Niejednorodne ar chitektonicznie pozostale pierzeje placu - pólnocna i poludniowa - utworzone z fasad okazalych bu dowli murowanych, powstajacych kolejno w naste pujacych po sobie dziesiecioleciach XIX wieku, przetrwaly do wybuchu II wojny swiatowej (istnieja one do dnia dzisiejszego w zmodyfikowanej nieco, glównie nadbudowa, lub nie zmienionej formie). Po zniszczeniach wojennych nie nastapila zasadnicza regulacja placu. Odbudowano kosciól w pierwotnej Aignerowskiej formie, który nadal oplataly drogi komunikacyjne otoczo ne odcinkami róznorodnej zabudowy miedzy wylotami ulic. Odbudowano XVIII-wieczne oficyny i korpus glówny Instytutu Gluchoniemych (zbudowany w latach prawdopodobnie przez Adolfa Schucha), wokól którego we wschodniej pierzei placu pozostala wolna, nie zagospodarowana przestrzen. Wyraz zachodniej pierzei placu nadal monumentalny gmach Panstwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG - obecnie Ministerstwa Gospodarki -autorstwa architektów Stanislawa Bienkunskiego i Stanislawa Rychlowskiego). Plac Trzech Krzyzy - widok w kierunku pólnocnym, Wyobcowana z otoczenia poczatek lat 50. (zdjecie z Przewodnika po socrealistyczna elewacja nie Warszawie", opracowanie redakcyjno-wy-dawnicze integrowala sie tygodnika Stolica", Warszawa 1956) z pozostala zabudowa placu. W okresie dwudziesto lecia w rejonie placu nastapil bezruch in westycyjny. Oprawe archi tektoniczna wschodniej pierzei stworzyly dwie realizacje powstale w wyniku rozpisanych konkursów architektonicznych. W polu dniowej jej czesci przy ulicy Boleslawa Prusa powstal w latach hotel She - Konkurs w rejonie placu Trzech Krzyzy raton (autorstwa archi tektów - hotel przy ulicy Prusa (obecnie hotel Sheraton) Konkurs SARP nr 730, zamkniety, realizacyjny, rozstrzygniety w lutym Tadeusza Spy chaly i Piotra 1992 r.; autorzy zwycieskiej pracy: architekci Tadeusz Spychala (Wieden) i Szaroszyka). Obiekt dostoso - Piotr S zaroszyk (Warszawa). Praca nagro dzona za wkomponowanie w wano wysokoscia do pierzeje placu, przywracajace mu dawny ksztalt. Z uznaniem ze strony sedziów konkursowych spotkalo sie równiez uksztaltowanie bryly od gabarytów zabudowy strony pólnocnej, gdzie trzy jego rytmicznie rozstawione czlony wchodza ulic Wiejskiej i Prusa, a jego na tereny zieleni znajdujace sie na zapleczu placu. fasada stanowi uzupel nienie pierzei tej ostatniej. Od strony placu pojawil sie jego wielopietrowy pólokragly szczyt z wykuszem, polaczony z bryla In stytutu Gluchoniemych i Ociemnialych lacznikiem dostosowanym do skali skrzydla zabytku. Drugi konkurs, w wyniku którego mialo nastapic uzupelnienie pólnocnej czesci wschodniej pierzei pla cu nie przyniósl tak szybkich rezultatów. Dopiero dru ga próba podjeta w latach przez ten sam zespól projektowy, który wygral rozpisany w 1989 roku konkurs SARP byla owocna. Studio Pro Arte Beaty i Marka Swierczynskich we wspólpracy z holender skim biurem Atelier Pro Hansa van Beeka zaprojekto walo kompleks budyn ków banku ING i jego biur (sie dziba ING Barings, ING BSK Asset Management, ING Lease, ING Real Estate i Banku Slaskiego) oraz trzech punktowych budynków apartamentowych. Obiekt zasadniczy zalozenia - znanego dzis jako Holland Park - wycofano nieco z linii zabudowy. Chcac nadac mu od strony placu lekka forme wpro wadzono wysoki na dwie kondygnacje podcien -zdajacy sie nawiazywac do podcieni gmachu Ministerstwa Gospodarki w zachodniej pierzei - nad którym wznosi sie trzypietrowa czesc elewacji oblozona plyt ami piaskowca; cofnieta ostatnia kondy gnacje wykonano w postaci nadbudówki. Zaokraglo na wrzecionowata forma w narozniku ul. Ksiazecej, gabarytowo zrównana ze stojaca vis-a-vis kamienica, podkresla cofniecie skrzydla bu dynku w pierzei ulicy Ksiazecej. Jednoplaszczyznowa zólto -kremowa, oblozona kamie niem elewacja, z prze szklonym fragmentem przyziemia mieszcza - cym glówne wejscie, styka sie szklanym pio nowym pasem sciany l -oslonowej z zabytko - Konkurs w rejonie pl. Trzech Krzyzy - hotel Pullman wym neogotyckim (obecnie siedziba firmy ING funkcjonujace pod nazwa Holland Park) budynkiem plebani! kosciola Hotel Pullman przy pl. Trzech Krzyzy - konkurs SARP nr 718, otwarty, sw. Aleksandra. O d strony realizacyjny, rozstrzygniety we wrzesniu 1989 r.; autorzy zwycieskiej pracy: architekci Marek Swierczynski i Beata Swierczynska. Praca Skarpy Warszawskiej obiekt nagrodzona za stworzenie pierzei we wlasciwych proporcjach w stosunku do ma tarasowe uksztaltowanie. istniejacej zabudowy, nieznaczne wy cofanie obiektu z linii zabudowy, Obecnie zalozenie uhonorowanie sasiednich zabytko wych budynków (Instytut Gluchoniemych i Ociemnialych, plebania kosciola sw. Aleksandra i 6 -kondygnacyjna Holland Parku uzupelniane jest wczesnomodernistycznej kamienica u zbiegu Nowego Swiatu i ul. o znajdujace sie w koncowej Ksiazecej). Hotel Pull man nie zostal zrealizowany z dwóch powodów: dzialka fazie realizacyjnej trzy miala nie uregulowane stosunki wlasnosciowe terenu i - mimo akceptacji przez wladze pokonkursowego proj ektu koncepcyjnego - powiele nie w tym apartamentowce. rejonie funkcji budujacego sie w poblizu hotelu Sheraton.

7 20 KONKURS Konkurs nr 771 i praco nr Wszystkie nowe budynki zlokalizowane w znaczacej dla miasta przestrzeni powinny byc wylaniane droga konkursu architektonicznego. Warszawa ma w tym wzgledzie niemal stuletnia tradycje. Prawie wszystkie znaczace obiekty, zarówno przedwojenne, jak tez powstale po wojnie, mialy swój poczatek w konkursach organizowanych przez profesjonalne srodowisko SARP Publikowanie prac bylo równoznaczne z ich publicznym obwieszczeniem. Stwarzalo to mozliwosc nie tylko ogladu autorskich wizji projektowych, ale równiez osadu na ile stanowiacy efekt finalny budynek odbiegl od wytypowanej do realizacji koncepcji, a na ile pozostal jej wierny. Co zapowiadal jeden z pierwszych konkursów architektonicznych III Rzeczypospolitej na projekt koncepcyjny Centrum Gieldowego przy ul. Ksiazecej w Warszawie? Plansze pracy konkursowej architektów Stanislawa Fiszera i Andrzeja M. Choldzynskiego (we wspólpracy z mlodymi architektami: Januszem Klikowiczem, Arturem Choldzynskim i Tomaszem Glowackim) -1 nagroda Informacje o rozpisanym szesc lal temu konkursie na Centrum Gieldowe mozna zawrzec w nastepujacej notatce: konkurs SAR P nr 771, otwarty, realizacyjny dla czlonków Oddzialu Warszaw skiego SARP z piecioma zespolami zaproszonymi (l - Andrzej Plan sytuacyjny pracy konkursowej uhonorowanej II nagroda Fajans i Maciej Scislo, II - Stanislaw Fiszer i Andrzej M. Choldzynski, III - Kazimierz Górski i Zbigniew Parandowski, IV - Jerzy Kuzm ienko, Beata Bejtman -Kuzmienko i Marek Kusztra, V - Krzysztof Ozimek). Zorganizowany na zlecenie Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Swiat" SA w Warszawie; ogloszony 18 kwietnia 1994 r. W ciagu szesciu tygodni - a wiec czasu bylo malo - naleza lo wykonac pro jekty obiektu dla dwóch wariantów programu uzytko wego (jednego rozmieszczonego na calym terenie lokalizacji, a dru giego - na polowie tego obszaru) i zaproponowac architekture na dziatkach sasiednich. Teren opracowania, zlokalizowany w obszarze ochrony ko nserwatorskiej, byt ograniczony; od pólnocy - Alejami Jerozolimskimi, od wschodu - linia równolegla do osi ulicy Muze alnej, przebiegajaca w odleglosci 50 m na wschód od tej osi, od po ludnia - ulica Ksiazeca, od zachodu - ulica Nowy Swiat. Istniejaca w ob szarze opracowania studnie oligocenska przewidziano do bez warunkowego zachowania, podobnie jak obowiazywalo zachowanie w maksymalnym stopniu istniejacej zieleni, bezwzglednej ochronie zas podlegal okaz niezwykle rzadkiej odmiany buka. Rysunki mialy byc wy konane na planszach. Opinie o nadesla nych pracach formulowali specjalisci od spraw funkcji, bezpieczen stwa pozarowego i konserwacji zabytków. Pierwsza nagroda nie byla równoznaczna z decyzja o realizacji, bowiem inwestor zastrzegl sobie mozliwosc wyboru - po przeprowadzeniu analiz ekonomicznych -sposród trzech nagrodzonych prac. Ogloszenie wyników konkursu nastapilo 11 lipca 1994 r.; zwyciezcami zostali; Plan sytuacyjny pracy konkursowej uhonorowanej III nagroda

8 KONKURS 21 Po rozstrzygnieciu konkursu na tamach pra sy ( Krajobraz Warszawski" nr 8/1994, dodatek urbanistyczno-architektoniczny do dwutygodnika Stanislaw Fiszer (z: O genezie powstania projektu Centrum Gieldowego i jego idei"):...budynek gieldy w Warszawie ma istotny wymiar ideologiczny, a jego lokalizacja - ogromny wymiar symboliczny. Te wymiary musza sie odnalezc w projekcie architektonicznym. Projekt i realizacja musza byc z kategorii tzw. budynków godnych, w oczywisty sposób kontynuujacych istniejaca przestrzen, sasiedztwo. Budynek Muzeum Narodowego, sylweta i pejzaz od strony Wisty, przestrzen miejska placu Andrzej Choldzynski (z: O projektowanym budynku Centrum Gieldowego, jego funkcji i ukladzie przestrzennym"):...budynek powinien miec strukture i morfologie prosta i zrozumiala, tak jak struktury organizacji finansowej powinny byc dla przecietnego obywatela zrozumiale i przejrzyste... [...] Budynek nasz zbudowany jest wiec na regularnej, otwartej siatce slupów, ze stropami o duzych rozpietosciach, tak aby ktos wchodzacy don mógl za pierwszym czy drugim spojrzeniem ogarnac logike tej struktury i opanowac mentalnie stworzona przestrzen. [...] Nie bez znaczenia jest tez obecnosc naturalnego swiatla w najdalszym zakatku prze - strzeni publicznych -jasnych i otwartych. [...] Jest on tak pomyslany i zaprojektowany, aby mozna go w rózny, zmienny sposób urzadzac w srodku. Jest wiec otwarty na zmiany w czasie. Jego dzisiejsza struktura i forma nie zamykaja Ratusz") opublikowano wypowiedzi autorów projektu uhonorowanego l nagroda i wybranego ostatecznie do realizacji. Oto ich fragmenty. Trzech Krzyzy okreslaja znaczenie naszego przedsiewziecia, tworza wymogi dla architekta. Powstaje problem naszej odpowiedzialnosci wobec miasta. Bedzie to wiec tak zwany budynek miejski, taki, który szanuje warunki ekonomiczne, administracyjne i urbanistyczne danego miasta i sie w nie wpisuje. Budynek taki nie trwoni dobra podstawowego, jakie miasto posiada - terenu. Nasz budynek musi wykorzystac w stu procentach teren, przestrzen administracyjna dana nam do dys- mozliwosci pózniejszego rozwoju. [...] Wchodzac na parter widzimy rozlegly, ogromny hali, mniej wiecej 30 na 60 metrów, którego ogromne okna wychodza na park Na Ksiazecem. W srodku hallu znajduja sie ogromne ruchome schody, którymi wjezdza sie ku swiatlu plynacemu przez przezroczysty, szklany dach. Kazdy odwiedzajacy gielde moze od razu zorientowac sie, jaki jest uklad funkcjonalny budynku. Nad swoja glowa, po prawej stronie od wejscia, zauwaza podwieszona, przeszklona sale gieldy. Po lewej stronie widzi umieszczone na dwóch poziomach sale informatyczne, a poprzez szklany dach dziedzinca zauwaza pietra biurowe nalezace do banków. [...]...pragnacy obejrzec z bliska prace gieldy, bedzie mógl wjechac ruchomymi schodami do wnetrza, jakby do brzucha" budynku, obserwujac jednoczesnie na kolejno mijanych przestrzeniach pozycji. Jest to zasada, dzieki której wszystkie prawdziwe" miasta, stolice, maja pewna spójnosc. [...] Budynek ten jest racjonalny w swej konstrukcji. Dzieki temu bedzie ekonomiczny i pozwoli to na stosowanie materialów pierwszej jakosci do jego budowy i do tak zwanych robót wykonczeniowych. [...] Jego przemyslana struktura tworzy przestrzen otwarta, pozwalajaca na przemiany, adaptacje wnetrz. Jest to jedna z niezbednych cech wspólczesnego budynku. prace poszczególnych dzialów, parkietu, sal informatycznych. [...] Oprócz glównego poziomu hallu wejsciowego - publicznego, drugim miejscem przeznaczonym dla widzów bedzie antresola obiegajaca dookola sale gieldy i oddzielona od niej pancernymi szybami. [...] Bedziemy chcieli we wspólczesny sposób uzyc takich tradycyjnych materialów, jak na przyklad kamien, stal, kilka rodzajów szkla, drewno, skóra. W percepcji budynku i jego wnetrza bardzo istotna role odegra wspólczesna technologia - ogrzewanie, klimatyzacja, dobra wilgotnosc powietrza, komfort akustyczny przestrzeni, wysoka jakosc oswietlenia sztucznego wspólistniejacego z naturalnym. [...] Dialog piekna proporcji, szlachetnej gry swiatla i przestrzeni, materialów i pracy nad nimi wraz z wspólczesna technika daje [...] szanse na zaistnienie piekna wlasciwego naszej epoce, n Znajdujace sie u podnóza szczytów kamienic miejsce lokalizacji Centrum Gieldowego nie wypelnione jeszcze przewidywanym do realizacji obiektem - widok z dolu ul. Ksiazecej, grudzien 1995 roku......i urzeczywistniona wizja projektu - budynek oddany do uzytku w maju 2000 roku

9 22 PREZENTACJA Lekcja architektury PREZENTACJA NOWEGO GMACHU CENTRUM GIELDOWEGO PRZY UL. KSIAZECEJ W WARSZAWIE KONTEKST URBANISTYCZNY Wymogi konkursu Rozpisany w 1994 roku konkurs i jego szczególowe warunki przygotowano bardzo starannie, zarówno ze s trony wytypowanych przez SARP architektów, jak i urbanistów. Przyczynily sie do tego konsultacje z Woje - wódzkim Konserwatorem Zabytków i Woje - wódzkim Konserwatorem Przyrody, doglebne analizy planu ogólnego Warszawy oraz zapi sów planu miejscowego. Precyzyj nie okreslo no obowiazujace gabaryty przyszlego budyn ku - nie mógl przewyzszac dawnego Domu Partii, wysokoscia nawiazujac do kamienic stojacych w narozniku Nowego Swiatu i ulicy Ksiazecej. Jeden ze wstepnych postulatów dotyczyl utworzenia ciagu pieszego laczacego ul. Ksiazeca z Alejami Jerozolimskimi. Znalazlo to bardzo widoczne odzwierciedlenie w pro jekcie w postaci podcieni budynku, których kontynuacje stanowi zielony pasaz pod per - golami, prowadzacy wzdluz zachodniej scia ny Muzeum Narodowego do Alej Jerozolimskich. Sugerowano równiez utworzenie przej scia pieszego od Nowego Swiatu do bramy parku Na Ksiazecem. W projekcie koncepcja ta zostala nawet uhonorowana specjalna oprawa architektoniczna": nadwieszony po - przecznie ponad owym przejsciem lacznik pomiedzy budynkami Starej" i Nowej" Giel dy (niestety nie zrealizowany) tworzyl w tym miejscu wielka paradna brame.

10 PREZENTACJA 23 Nowy budynek Centrum Gieldowego w Warszawie (widok z dolu ul. Ksiazecej); podzial na dwie bryly pozwala nadac duzej kubaturze wymiar miejskiej kamienicy odtwarzajacej ten fragment miasta w ukladzie parcelacyjnym Dzieki lekkiemu odchyleniu poludniowej elewacji z placu Trzech Krzyzy otwiera sie os widokowa na park Na Ksiazecem (zdj. obok). Nad ul. Stanislawa Lorentza prowadzaca do bramy parku mial byc nadwieszony lacznik spinajacy budynki Starej" i Nowej" Gieldy (zdj. drugie od góry). Pólnocna elewacja budynku Gieldy wraz z elewacja Muzeum Narodowego i dawnego Domu Partii (obecnie Centrum Bankowo- -Finansowego) odtwarza miejski dziedziniec od strony Alej Jerozolimskich i nawiazuje do sasiadów proporcjami bryly i jej tektonika (zdj. trzecie od góry) Od strony parku Na Ksiazecem budynek stworzyl mineralna pierzeje" (zdj. w dolnym rogu) Wymóg konkursowy dotyczacy opraco - wania dwóch wariantów projektu podyktowa ly warunki obiektywne: chodzilo o prawa wla - snosci terenu. Robert Rzesos [prezes Zarzadu Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Swiat" SA i przewodniczacy Rady Nadzorczej Budowy Centrum Gieldowego - przyp. red.] nie byt wówczas pewien, czy uda mu sie przejac w dzierzawe wieczysta parcele przy legla do ulicy Ksiazecej. Drugi wariant obej mowal wiec jedynie parcele pozostajaca w wylacznym wladaniu CB-F. W warunkach konkursu sug erowano tez potrzebe kontekstualnego nawiazania do sa - siadów-gmachu Muzeum Narodowego, by lego Domu Partii oraz kamienic z konca XIX w. Podkreslano tez koniecznosc odpowiedniego budnet.pl

11 24 PREZENTACJA Ciag pieszy laczacy ul. Ksiazeca z Alejami Jerozolimskimi, którego utworzenie postulowano w konkursie, zrealizowano w postaci podcieni budynku od strony parku Na Ksiazecem i zielonego pasazu z pergolami wzdluz ul. Muzealnej uksztaltowania granicy parceli z parkiem Na Ksiazecem. Wprawdzie obiekt jest zlokalizo - wany w pewnym oddaleniu od uskoku skarpy wislanej, jednak sama bliskosc parku prowo - kowala stosowne refleksje. Wszelkie zalecenia zostaly przedstawio ne w sposób jasny i cywilizowany, w zwiaz ku z czym najistotniejsz e uwarunkowania staly sie oczywiste. Czynilo to zadanie pro jektowe bardzo interesujacym, bowiem brak okreslonych regul i odniesien powoduje w tego typu konkursach anarchie i ogranicza mozliwosci twórcze, a pozorne zawezenie pola refleksji daje asumpt do kreowania rozwiazan swiatlych i inteligentnych. Szczególna wartosc miejsca Sam fakt, ze nowa siedziba Gieldy mia la stanac w centrum Warszawy, w dodatku w rejonie, w którym zachowaly sie liczne bu dynki z okresu przedwojennego, stanowil w swietle zniszczen wojennych i rozbicia or ganizmu miejskiego stolicy wartosc wyjatko wa. Mozliwosc projektowania w miejscu, które ma swój architektoniczny i urbani styczny kontekst, nawiazujacy do ciaglosci ukladu przedwojennego - mam tu na mysli przede wszystkim gmachy Muzeum Naro dowego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kamienice z przelomu wieków - doda wala jakosci i atrakcyjnosci intelektualnemu zadaniu. Dodatkowym elementem refleksji byla obecnosc budynku dawnego Domu Partii, który nie tylko nie mial odtwarzac pr zedwojennej tkanki miejskiej, lecz wrecz zaprzeczal jej ukladowi. Konkurs wygrany przez Tygry sów" zakladal wyburzenie kamienic z naroz nika Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej oraz za mkniecie projektowanym budynkiem per spektywy Alej Ujazdowskich. Do dzis na d dachami kamienic widac gzyms, koronujacy obecna siedzibe CB- F, oraz jego flage - jak niegdys sztandar partii robotniczej. Proble mem bylo, czy uhonorowac wklad Tygrysów" - w sensie urbanistycznym, bo pod wzgledem architektonicznym nie bylo watpliwosci; budy nek jest doskonalej jakosci i chwala jego twór com za to, ze mimo zaawansowanych poczat ków socrealizmu nie dali sie zepchnac na mielizne architektury socjalistycznej w tresci, a narodowej w formie, i ze na elewacjach nie znalazly sie plaskorzezby robotnic lub wyle wajacych surówke z pieca hutników, lecz po wsciagliwy detal. Sam uklad budynku jest zreszta bardzo modernistyczny - nawiazuje do dobrych, amerykanskich czy europejskich biurowców solidnej awangardy lat miedzywojennych. Doszedlem zatem do wniosku, ze po pierwsze jego jakosc architektoniczna, po drugie przynaleznosc do historii naszego kra ju - jaka by ona nie byla - przemawiaja za tym, zeby w tym kwartale przyznac mu poczesne miejsce. Przyjalem jego istnienie jako obowiazujacy wyznacznik nowego ukladu, w którym od strony Alej Jerozolimskich nale zalo odtworzyc miejski dziedziniec (od wscho du ograniczony elewacja Muzeum Narodowe go, od zachodu domkniety elewacja Domu Partii, a od poludnia - sciana naszego budyn ku) i odpowiedziec w sposób n iekonfliktowy - stosowna bryla, jej rozrzezbieniem i tektonika. l nieskromnie musze przyznac, ze z tego wi doku, z tego fragmentu miasta jestem bardzo zadowolony. Warszawa jest miastem, które wciaz wy - maga reperowania. Jest to wlasciwe, dobre okreslenie - nie reperuje sie wszak czegos, czego sie nie lubi i co zamierza sie wyrzucic. Chodzilo o to, aby siegnac do XVIII -wiecznej historii miasta - okresu, który w tym wlasnie miej scu jest szczególnie obecny; mamy tu Trakt Królewski, dawna Droge Kalwaryjska i pa rk Na Ksiazecem, niegdys urozmaicony mnóstwem obecnie zdewastowanych, niszczejacych i za - nikajacych elementów krajobrazowych - jeziorek, zdrojów, grot... Nalezalo ustosunkowac sie kompozycyjnie do Traktu, a jednoczesnie stwo - rzyc mineralna pierzeje" parku. Te wlasnie uwarunkowania wykreowaly podzial na tzw. Maty i Duzy Budynek - byl on odpowiedzia na narzucony rygor grzeczne go" ustawienia sie w linii pierzei ulicy Ksiaze cej i odtworzenia jej fragmentu w ukladzie parcelacyjnym. l to w zasadzie zbudowalo plan urbanistyczny ukladu, który rygorysty cznie doprowadzilem do realizacji w konkur sie i na budowie.

12 PREZENTACJA 25 Plan zagospodarowania otoczenia Centrum Gieldowego, skala 1: Muzeum Narodowe 2 Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Swiat" SA 3 kamienice u zbiegu Nowego Swiatu i ul. Ksiazecej 4 park Na Ksiazecem 5 ciag pieszy laczacy ul. Stanislawa Lorentza z ul. Ksiazeca 6 kaskada wodna 7 buk - drzewo o charakterze pomnikowym 8 ujecie wody oligocenskiej 9 pergole 10 Duzy Budynek Centrum Gieldowego 11 Maly Budynek Centrum Gieldowego a wjazd/wyjazd z parkingu podziemnego b wejscie do Malego Budynku c wejscie do Oddzialu Banku Komunalnego w Gdyni d wejscie do Centrum Gieldowego od ul. Ksiazecej e wejscie do Centrum Gieldowego od ul. Stanislawa Lorentza f wejscie spod lacznika (nie zrealizowanego)

13 26 PREZENTACJA Os kompozycyjna Czesto dzieje sie tak, ze powstajace w rejonach sródmiejskich budynki uzytecz nosci publicznej degraduja znaczenie histo rycznych osi kompozycyjnych. Gdyby spoj rzec na stare ryciny przedstawiajace uklad palaców warszawskiej magnaterii, wznoszo nych na skarpie wislanej w XVIII i XIX w., o fa sadach skierowanych na wschód lub polu dniowy wschód, okazaloby sie, ze w miejscu lokalizacji budynku Gieldy, w zastanym ukla - dzie glównych elementów przestrzennych, jedynym mozliwym i stosownym sposobem zabudowy pozostaje zaakcentowanie glów nej osi kompozycyjnej - widokowej osi parku Na Ksiazecem wyzna czonej niegdys w pro jekcie Szymona Bogumila Zuga. Istnieja dwa sposoby podkreslania osi: ro - zumiany doslownie, polegajacy na wznosze niu po obu jej stronach budynków w ukladzie równoleglym, lub tez inteligentniejszy i bardziej finezyjny, oparty na kreowan iu osi glównej po - przez dostosowywanie do niej podrzednych osi poprzecznych. Potrzeba zaznaczenia wi dokowej osi parku staje sie oczywista, jesli ja ko najwlasciwsze dla podkreslenia Traktu Kró - lewskiego przyjmiemy to drugie rozwiazanie. Gdyby pójsc dalej, w kierunku prze - ksztalcen kwartalów, okaze sie, ze Gielda stoi pomiedzy ogrodem a byc moze przy szlym dziedzincem. Mozna przeciez pozo stawiajac kamienice przy Nowym Swiecie, zmienic charakter ich oficyn, przesunac dziedziniec wjazdowy tak, aby uczynic go bardziej dostepnym z ulicy Nowy Swiat i otworzyc nan zachodnia elewacje holu Gieldy. Powstaje wówczas wspanialy uklad z holem przezroczowym - uklad klasyczny: cour d honneur - obiekt - jardin. Wystarczy obejrzec plan parteru, by przekonac sie, ze wlasnie w ten sposób zostalo to zaprojekto - wane. Projekt konkursowy zawieral zreszta opracowanie tzw. drugiej fazy, obejmujacej fragment kwartalu polozonego miedzy No - wym Swiatem a budynkiem Gieldy - i rysun ki takie sa w moim archiwum. Nowy budynek Gieldy moze w przyszlosci utworzyc klasyczny uktad cour d'honneur - obiekt - jardin na przedluzeniu widokowej osi parku Na Ksiazecem wyznaczonej przez Szymona Bogumila Zuga, stajac s/e jednym z wielu podobnie zorientowanych obiektów wzdluz Traktu Królewskiego - szkice autorskie arch. Andrzeja M. Choldzynskiego Budowanie przestrzeni wewnetrznej Bardzo chcialem, zeby budynek Cen trum Gieldowego byt kontekstualny nie po przez formalne podobienstwo do otoczenia, ale poprzez wykorzystanie wartosci kontek stu do zbudowania jakosci jego przestrzeni wewnetrznej. Jesli mamy piekny park, wy - starczy stworzyc rame w postaci wielkich pa - noramicznych okien i wstawic w nie szkto

14 PREZENTACJA 27 Jakosc wnetrza budynku Centrum jest budowana poprzez wykorzystanie wartosci otoczenia. Otwarcie poziomu holu glównego na park w postaci wielkich panoramicznych okien stwarza obrazy natury inne o kazdej porze roku (zdj. ponizej). Elewacyjny element z alabastru podkresla zywotnosc zieleni parku (zdj. obok) Sasiedztwo zabytkowego budynku plebani! po drugiej stronie ul. Ksiazecej bylo pretekstem do umieszczenia widoku fragmentu jego elewacji w ramach" wysokiego przeszklenia holu wejsciowego (zdj. u dolu po prawej) Z przeszklonego naroznika ostatniej kondygnacji otwiera sie widok na panorame Warszawy (zdj. obok po prawej) przezroczyste najlepszej jakosci. Stworzyc obrazy natury zmieniajace sie w ciagu roku, w ciagu dnia - oto najlepsze, co mozna uzy skac. Jezeli naprzeciw, przy ul. Ksiazecej stoi budynek parafii sw. Aleksandra o rozrzezbionej eklektycznej fasadzie, neogotyckiej ale niewatpliwie wartosciowej pod wzgledem kompozycyjnym i materialowym, to w naszym budynku wystarczy odpowiednio skadrowac otwory w elewacjach - tak aby przebywajace w nim osoby st aly sie bogatsze bogactwem sasiada. Wykorzystac kontekst do budowania wewnetrznej przestrzeni nowego budynku - to zabieg niekosztowny, najtanszy jaki mozna wykonac, a w zamian otrzymujemy bardzo wiele. Ta wspólzaleznosc powinna oczywiscie dzialac w obydwi e strony - bierzemy cos, ale i cos dajemy. To cecha dobrej architektury. W przypadku sasiedztwa przyrody w postaci parku lub historycznych czy histo - ryzujacych budynków, bledem wydaje sie chec upodobnienia obiektu do któregokol wiek z tych elementów. Upoda bniajac - tra cimy dynamike kontrastów. Oczywiscie to cos kontrastowego" musi wynikac z trudnej do zdefiniowania umiejetnosci udzielania odpowiedzi kontekstualnej - byc innym w ta ki sposób, aby oba elementy wspólpracowa ly ze soba, stworzyly nowa wartosc. Andrzej M. Choldzynski Zdjecia: Daniel Rumiancew

15 30 PREZENTACJA Rzut poziomu -2 (-6,51 m), skala 1: pochylnia parkingu podziemnego - wjazd od ul. Ksiazecej 2 parking podziemny 3 studnia wody oligocenskiej 4 pomieszczenia techniczne 5 pochylnia laczaca parking pod budynkiem Centrum Gieldowego z parkingiem pod ul. Muzealna 6 trzony komunikacji pionowej (windy, klatki schodowe, szacht instalacyjny) 7 parking pod ul. Muzealna O FUNKCJI Gmach uzytecznosci publicznej czy prywatny budynek biurowy Biorac pod uwage proporcje programu biurowego zamknieteg o dla publicznosc do programu dla niej dostepnego lub pot - publicznego, budynek Centrum Gieldowego jest budynkiem biurowym. Budynkiem biuro - wym niekomercyjnym, bo przewidzianym na siedziby kilku glównych Akcjonariuszy Pan - stwowych spólki Inwestora. Gmach uzytecznosci publicznej - stratyfikacja pozioma przestrzeni i funkcji Biorac pod uwage hierarchie przestrzeni publicznych, pólpublicznych i prywatnych oraz ich wzajemne rozmieszczenie, funkcje ogólno - dostepne (takie jak wielkoprzestrzenny hol, sa la publicznosci i galeria dla publicznosci nad sala notowan oraz sama sala notowan i sala komputerowa, które wizualnie przynaleza do

16 PREZENTACJA 31 Rzut poziomu O (±0.00=24,67 n.p.w.), skala 1:600 1 hol wejsciowy Malego Budynku 2 pomieszczenie kontroli dostepu 3 pochylnia parkingu podziemnego 4 dziedziniec gospodarczy 5 pomieszczenia techniczne 6 komora odpadków 7 hol wejsciowy Centrum Gieldowego 8 schody paradne 9 sala operacyjna banku 10 pomieszczenia bankowe 11 zespól kontroli dostepu 12 stolówka 13 zaplecze kuchenne 14 hol windowy 15 korytarz dostawczy 16 pustka nad ujeciem wody oligocenskiej a wejscie do butiku b wejscie do Malego Budynku c wjazd do parkingu podziemnego d wejscie nocne do biur, bankomatów i wrzutni e wejscie do Oddzialu Banku Komunalnego w Gdyni f wejscie do Centrum Gieldowego z poziomu ul. Ksiazecej zespolu funkcji publicznych) tworza potezna przestrzenna baze budynku dolnego" otwartego do maksimum na otaczajacy pejzaz i do - stepnego dla ogólu. Dwa trakty biur o wyjatkowo uprzywilejowanej wysokosci uzytkowej, ok. 4,5 m, znajdujace sie na poziomie parkie tu, oraz dwie kondygnacje wyzej - w poziomie galerii dla publicznosci, odpowiednio w polu dniowej i pólnocnej czesci gmachu, sa natu ralnie wyjatkiem potwierdzajacym regule. Do tegoz gmachu uzytecznosci publicz nej przynalezy takze poziom parteru banko wokomercyjnego dostepnego wprost z ulicy Ksiazecej, z proporcjami ilosciowymi po - wierzchni na korzysc bankowosci i o jakosci przestrzennej podporzadkowa nej funkcji bankowo-reprezentacyjno-uslugowej. Symbolicznie i funkcjonalnie przestrzen publiczna Centrum Gieldowego jest zamknie - ta/otwarta monumentalnym szklanym dachem nad dziedzincem wewnetrznym, rozmiesz - czonym centralnie nad holem glównym. Ponad przezroczysta tafla oparta na sta - lowych i szklanych zebrach pojawia sie na - stepny swiat - budynek górny", wzniesiony wokól otwartego dziedzinca, mieszczacy w sobie wylacznie biura oraz sale zebran roz - dysponowane w ukladach: klasycznym, pej - zazowym i klasyczno-pejzazowym. Trzecim poziomym swiatem", w rytmie tej poziomej stratyfikacji, jest wienczacy bu dynek poziom techniczny - miasto" stalo wej galerii obwodowej i pomostów technicz nych, pawilonów budowanych w lekkiej kon strukcji stalowej mieszczacych m.i n. urzadze nia klimatyzacyjno-wentylacyjne. Zamykajace góra sylwete gmachu stalowe pomosty ante nowe, wykonane jako ruszt stalowy w ramie z profili walcowanych, sluza do mocowania anten parabolicznych i radioliniowych. Stratyfikacja pozioma przestrzeni i funkcji polaczona wspólnymi elementami komu - nikacji pionowej; strefowa kontrola do - stepu - cztery stopnie dostepnosci Nakladanie sie na siebie funkcji budynku dostepnego dla publicznosci, budynku - siedziby panstwowych instytucji finansowych i budynku biurow ego z fragmentami pieter lub pietrami przeznaczonymi na wynajem, powo - duje bardzo duza, teoretyczna liczbe kolizji i antynomii z zakresu dostepu, dyskrecji i bez - pieczenstwa. Odpowiedzia na bardzo skomplikowa ny uklad funkcjonalno-administracyjny przestrzeni wystepujacej w programie gma - chu, mogla byc jedynie bardzo prosta, lapi - darna odpowiedz przestrzenna i architekto - niczna, wykorzystujaca wynalazki wspól - czesnej technologii i, naturalnie, zdrowy rozsadek.

17 32 PREZENTACJA Rzut poziomu +1 (+4,33 m), skala 1:600 a wejscie do holu lacznika (ostatecznie nie zrealizowanego) b wejscie co Centrum Gieldowego z poziomu ul. Stanislawa Lorentza 1 hol wejsciowy na poziomie ±0 (ulicy. Ksiazecej) 2 schody paradne 3 hol wejsciowy na poziomie +1 4 hol glówny 5 barek i kawiarnia 6 sklep gieldowy" 7 hol windowy 8 sala konferencyjna 9 kancelaria Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych 10 pomieszczenia techniczne 11 pomieszczenia biurowe Gmach jest podzielony w kazdej instytu cji na cztery strefy dostepu (na przykladzie GPW w Warszawie): - pierwsza - obszary dostepne dla pu - blicznosci z kontrola wyrywkowa i bez asysty przewodnika (hol glówny, schody ruchome, antresola dla publicznosci, prawie wszystkie windy i pietrowe hole windowe), - druga - obszary dostepne dla makle rów gieldowych i innych osób upowaznio nych; klucz wyboru znany GPW w Warszawie i Centrum Gieldowemu (w przypadku innych firm i akcjonariuszy obszar ten nie istnieje, a w zamian pojawiaja sie obszary czesciowo dostepne dla publicznosci), - trzecia - obszary dostepne dla pracow - ników GPW w Warszawie (w przypadku in nych firm i akcjonariuszy chodzi o obszary dostepne dla pracowników wlasnych), - czwarta - obszary dostepne dla Zarza du GPW w Warszawie SA (w przypadk u innych firm i akcjonariuszy chodzi o obszary dostepne dla ich Zarzadów). Dzieki inteligentnej (programowalnej) sieci punktów kontroli dostepu - z urzadzeniami pe - ryferyjnymi w postaci czytników zblizeniowych kart magnetycznych i programowalnych kart magnetycznych, kontrolowanej przez strefowe (np. pietrowe lub instytucjonalne) i calosciowe systemy zarzadzania podpiete" takze pod system BMS - uklad stalych elementów komu - nikacyjnych budynku pozostal bardzo prosty i przejrzysty. Zredukowano go do logiczn ego minimum, zrozumialego dla publicznosci i uzytkowników, akceptowalnego dla eksper tów ppoz. pod wzgledem potrzeb ewakuacji osób i uzasadnionego ekonomicznie. W warstwie architektonicznej do prostoty i zrozumialosci ukladu komunikacyjnego nale zy dodac decyzje o przeszkleniu skrajnych czesci szybów i kabin windowych oraz mecha nizmów schodów ruchomych, która podjalem

18 PREZENTACJA 33 Rzut poziomu +2 (+9,63 m), skala 1:600 1 parkiet gietcy 2 pomieszczenie Newsroomu (rozwazanego przez GPW) 3 hol windowy 4 pomieszczenia biurowe GPW 5 pomieszczenia techniczne 6 sala komputerowa GPW z aneksem telekomunikacji 7 pustka holu glównego Rzut poziomu +3 (+14,47 m), skala 1:600 1 sala wykladowa 2 pustka nad parkietem gieldy 3 sala zebran Rady Gieldy 4 galeria publicznosci 5 hol windowy 6 kontrola wejscia pracowników 7 gabinet prezesa gieldy 8 sekretariat 9 pomieszczenia Zarzadu GPW - biura wiceprezesów wraz z sekretariatami 10 pomieszczenia biurowe 11 pomieszczenia dyrekcji generalnej, dzialu prawnego, administracji, ksiegowosci i biura emitentów (wersja przetargowa) 12 pomieszczenia techniczne 13 pustka holu glównego w fazie projektu budowlanego. Zabieg ten mial w warstwie orientacji przestrzennej zapewnic uzytkownikowi szybk a i latwa lokalizacje ele - mentów komunikacyjnych, a w warstwie sym - bolicznej i plastycznej sprawic, w moim pojeciu, by poruszajace sie mechanizmy staly sie rzezbami kinetycznymi", o których marzyli rosyjscy awangardowi konstruktywisci, a które tutaj sa ja ko Sztuka Technologiczna za cene niby banalnych wszystkim znanych urzadzen, czyli za pot darmo (co jest oczywiscie po my sli wszystkich Inwestorów swiata...). Andrzej M. Choldzynski

19 36 PREZENTACJA Podzielony na dwie bryly budynek Gieldy: Maty Budynek (w glebi po lewej) wspólczesnie interpretuje tektonike XIX-wiecznej sasiedniej kamienicy; Duzy Budynek zalozony na planie prostokata, odchylony w strone parku Na Ksiazecem otwiera na niego widok z placu Trzech Krzyzy i tworzy jego nowa, mineralna pierzeje" ARCHITEKTURA ZEWNETRZA BUDYNKU Generalia Projekt architektoniczny przewidywal w planie podstawowym dwa budynki (Duzy Budynek i Maty Budynek) oraz lacznik spina jacy je z gmachem C entrum Bankowo -Finansowego (CB-F, dawny Dom Partii). Duzy Bu - dynek, zalozony na planie umiarowego pro - stokata, z prostokatnym dziedzincem w srod ku, tworzy od nowa mineralna pierzeje" par ku Na Ksiazecem. Od strony parku pojawia sie nowa wartosc przestrz enna przez spotka nie kipiacej zieleni parkowej z geometryczna i mineralna struktura budowli, o monumental nej sylwecie i wyraznych zrównowazonych morfologicznych rytmach. Budowane przez cyzelowanie polaczen, zaciekawione otwar cie obu swiatów na siebie. Kontekstualna wymiana jakosci, w której pierzeja mineralna gmachu korzysta z warto sci przyrody, a kompozycja parku zyskuje przez kontrast z rytmiczna elewacja na swej przyrodniczej niezaleznosci, jest podstawa te go przestrzennego dialogu. Druga wymiana k ontekstualna, bardziej kulturowa i przekorna odbywa sie miedzy bu - dynkiem Gieldy a Domem Partii...

20 PREZENTACJA 37 Od strony poludniowej Maly Budynek, po - slusznie ustawiony w pierzei ulicy Ksiazecej, w naturalny sposób nawiazuje dialog z ryt mem zastanej elewacji Ksiazecej, dajac swia dectwo swej obecnosci w strukturze miejskiej ulicy, a samej ulicy nadajac trwalosci i konse kwencji istnienia. W ten sposób od strony ulicy Ksiazecej po - jawil sie nowy -stary" budynek, opowiadajacy i interpretujacy, w sposób wspólczesny, wspólczesnymi materialami - stala nierdzew na, szklem i kamieniem - tektonike i teksture elewacji sasiedniej XIX-wiecznej kamienicy. Odchylony lekko na pólnoc Duzy Budynek dyskretnie otwiera widok z pla cu Trzech Krzyzy na park Na Ksiazecem. Z przeciwnej strony Ksiazecej widac, przezroczysty balkon miej ski" pierwszego pietra gieldowej budowli, któ ry otwiera przechodniowi widok do brzucha" budynku - na schody ruchome i wewnetrzny, skapany w swietle dz iedziniec przekryty szklano-stalowym krysztalem. Urbanistyka wnetrz otwartych i komunikujacych. Od strony Alej Jerozolimskich wymyslone zadanie bylo równie odpowiedzialne - stworzyc wraz z gmachami Muzeum Narodowego i CB -F wnetrze przestrzeni miejskiej, i ntrygujace i zapraszajace widza do penetracji niedo stepnej dotad dla publicznosci ulicy Muzealnej. Budynek Gieldy spial w nowy trójglos dia log trzech równoprawnych budowli w zreperowanej tkance miasta. Cicha moja nadzieja by lo uzyskanie architektonicznego deja vu, tak jakby budynek Gieldy byl tu od zawsze. Z kolei elewacje zachodnia i poludniowa Muzeum Narodowego widziane sa poprzez podcienia nowego budynku i jego kolumnade ukosnie, w skróconej perspektywie, ocenianej przez Krytyke jako bodaj nie najba rdziej antyczna perspektywa Warszawy", mimo uzycia wspólczesnych srodków wyrazu. - Symbolika Solidny i logiczny w swej strukturze nowy budynek w warstwie symbolicznej jest otwarty i przejrzysty - jak Instytucja Finansowa III Rze - czypospolitej - na obraz s truktur gieldowych, dostepny dla publicznosci w sferze funkcjo - nalnej praktycznie bez ograniczen, tak jak do - stepne sa kazdemu struktury demokratyczne go panstwa. Zwienczenie widokiem w niebo szklanych pawilonów przypomina o ciaglym samo - doskonaleniu sie nas wszystkich i o wlasnej wolnosci, o otwarciu na nowiny rynkowe i tech - niczne instytucji gieldowych i finansowych. Sasiedzi W miare pracy nad projektem do Pozwo lenia na Budowe, projektem przetargowym, a pózniej wykonawczym i budowa stawalem sie coraz bardziej zzyty z naszymi szacowny mi Sasiadami: gmachem Muzeum Narodowe go projektowanym i wznoszonym przez Tade usza Tolwinskiego w latach , kosciolem pod wezwaniem sw. Aleksandra, któ ry przetrwal w klasycystycznej szacie, Ba nkiem Gospodarstwa Krajowego, który za wdzieczamy indywidualnosci Rudolfa Swierczynskiego, no i oczywiscie dawnym Domem Partii Tygrysów", czyli Waclawa Klyszewskie go, Jerzego Mokrzynskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, oraz parku Na Ksiazecem au torstwa Sz ymona Bogumila Zuga, z jego bar dzo silnymi echami swietnosci. Przekornosc kontekstualna projektu Giel dy w stosunku do Bialego Domu" jest oczy wista - wymiana kulturowa i historyczna od bywa sie miedzy tymi budynkami bezustan nie. Ten przekorny dialog od bywa sie np. w sferze morfologii formy obu elewacji. Ciez ka, tarasowa kamienna baza Domu Partii na potyka w Gieldzie baze lekka, przeszklona i otwarta na swiat zewnetrzny. Male, zrytmizo wane okna gmachu Tygrysów" napotykaja u nowego sasiada swój negatyw - duze, pa noramiczne okna od podlogi do stropu i od scianki do scianki. Ciezkie ornamentacyjne zwienczenie z kamiennym gzymsem koronu jacym - zbudowanym z kól i kwadratów -w Domu Partii, znalazly swe echo w szkla nych pawilonach wienczacych budynek Giel dy, otwartych ku niebu i przezroczystej kondygnacji technicznej. Im bardziej odkrywalismy na nowo na szych Sasiadów, tym bardziej chcialem, aby nasz budynek nie staral sie byc wobec nich wyjatkowym. Najlepiej, idealnie byloby, aby byt budynkiem normalnym", który (marzyc zawsze trzeba) wtopilby sie w przestrzen stworzona przez swoich szacownych Sasia dów i stalby sie jednym z nich. Lacznik Nadwieszony nad ul. Stanislawa Lorentza i spinajacy gmach Centrum Bankowo -Finansowego (d. Dom Partii) z budynkiem Cent rum Gieldowego lacznik jest bardzo waznym ele - mentem dialogu przestrzennego obu tych obiektów. Zdefiniowalem go szczególowo juz w fazie konkursu, a jego funkcje udoskonali lem w projekcie budowlanym. Te symboliczna klamre spinajaca Stara" i Nowa" Gielde za- projektowalem w postaci zawieszonych kra - townic typu mostowego olbrzymiej rozpieto sci, przedrdzewionych - tak jakby byl to stary most laczacy oba budynki. Niesiona przez nie szklana struktura zawiera w srodku drewniane pudelko sali kongresowo -kinowej otoczonej rozswietlonym holem mieszczacym oranzerie i arboretum. Dolna w wysokosci kratownicy kondygnacja zawiera sale wystawowa lub w zaleznosci od potrzeb - biura pejzazowe. Jak szybko bedzie zrealizowana ta - niezbedna do zrozumienia i funkcjonowania calosci - urbanistyczna, architektoniczna i historyczna klamra" zalezy naturalnie od Inwestora. Pejzaz Zewnetrzny pejzaz wokól Centrum Giel - dowego to caly odrebny temat sam w sobie. Stworzyc pejzaz przejsciowy miedzy mia stem a parkiem. Flirtowac z granica wlasno sci terenu przez system granitowych scho dów i oskarpowan. Dodac do szumu drzew szmer spadaja - cego kaskadami strumyka i kilka oczek wod - nych stwarzajacych nisze zatrzymujace czas i sprzyjajace chwili refleksji; wszystko to wytyczylem w waskiej gran icy z parkiem Na Ksiazecem, na tym, co jeszcze jest na szym" terenem. Ciagle spogladanie w kie runku romantycznego XVIII -wiecznego parku Na Ksiazecem z nadzieja, ze ktos dokonal wreszcie sanacji jego parterów i przywrócil go dawnej swietnosci. Moze kiedys... Elewacja Oddychajaca - w przenosni i w rzeczywi - stosci - elewacja budynku Gieldy, noszac w sobie pionowe i poziome dukty klimatyza cji, wentylacji, ogrzewania, pokryta chityna aluminiowych, fakturowych odlewów zeliw - nych, inspirowanych i do zludzeni a przypo - minajacych metalowo -szara kore monumen - talnego buka wspartego" o elewacje wschodnia, moze tu sluzyc jako przyklad syntezy rzemiosla i techniki. Fakturowe teksty zeliwnych paneli, dla niektórych odbiorców wyraznie figuratywne, dla innych, poruszaj a- cych sie w innym wymiarze sztuki, wylacznie abstrakcyjne i teksturowe, moga byc przy - czynkiem do rozmów o tym, co jest wspól - czesna bibliae pauperum w budynku publicz - nym, w czasach gdy umiejetnosc czytania i rozumienia obrazków figuralnych jest ta sa ma i powszechna... * Andrzej M. Choldzynski

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy ISSN 1643-7861 Od kilkunastu lat, każdej wiosny na wystawie Plany na przyszłość możemy zobaczyć, jak będzie się zmieniać Warszawa. Obserwujemy nowe propozycje architektów i inwestorów. Część, już zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU...3 1.3. UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

mariusz@mariuszkudranski.com www.mariuszkudranski.com INTRO

mariusz@mariuszkudranski.com www.mariuszkudranski.com INTRO mariusz@mariuszkudranski.com www.mariuszkudranski.com INTRO Ameryka zawsze kusila wolnoscia i rownoscia. Marzenia o nich spelnialy się kosztem zmagan z tesknota za ojczyzna i najblizszymi. Opuszczajac

Bardziej szczegółowo

1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu. MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER

1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu. MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER 1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER Darmstadtium, Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt, Germany Architekci:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA 1 Patronat honorowy nad sesją objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Sponsor główny i partner merytoryczy

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010 #1 issn 2081-8092 2 4 5 w numerze: 6 / Edytorial 7 / Kalendarium 9 / Wiadomości 16 / Dyplomy Roku 2010 16 50 wydawca

Bardziej szczegółowo

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA 5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413 PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA SPRAWDZONA JAKOŚĆ Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL Idealne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU 2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413 NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA KSZTAŁTUJĄCE PRESTIŻOWĄ PRZESTRZEŃ Beton

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA PROJEKT MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE IDEA, TWÓRCY, ZADANIE, WYNIK

KONKURS NA PROJEKT MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE IDEA, TWÓRCY, ZADANIE, WYNIK Andrzej Kiciński KONKURS NA PROJEKT MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE IDEA, TWÓRCY, ZADANIE, WYNIK Idea budowy muzeum W pięcioleciu 1990-1995, kiedy prezydentem Warszawy był prof. Stanisław Wyganowski,

Bardziej szczegółowo

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is wrzesień / październik 2011 #8 issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich / www.archsarp.pl 3 2 W numerze: wydawca stowarzyszenie architektów polskich sarp 00-950 warszawa ul. foksal

Bardziej szczegółowo

nr 04(19)/2010 Biuletyn Informacyjny KARMAR S.A.

nr 04(19)/2010 Biuletyn Informacyjny KARMAR S.A. nr 04(19)/2010 Biuletyn Informacyjny KARMAR S.A. ECHO Drodzy Koleżanki i Koledzy, Już od 6 lat, od początku 2005 roku, z niektórymi w Was jesteśmy razem w firmie KARMAR SA. Jednak większość z 261 osób,

Bardziej szczegółowo

Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 14/2003

Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 14/2003 Nr 14/2003 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 14/2003 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz TEKSTY Waldemar Bojarun REDAKCJA Beata Leśniewska WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz Szczególne podziękowania dla Jerzego Dolinkiewicza za konsultację merytoryczną. FOTOGRAFIE I ILUSTRACJE

Bardziej szczegółowo

U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce. PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce. PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 3 / 2010 ISSN: 2081-6413 U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego MEDIA CENTRUM Siedziba redakcji Dziennika Zachodniego I TATTILI DOTYK GŁĘBI

Bardziej szczegółowo

Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956 2010)

Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956 2010) Janusz S. Nowak Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956 2010) Dnia 12 maja 1874 roku zakończył się ponad czterdziestoletni popowstaniowy

Bardziej szczegółowo

Pracę tę dedykuję mojej mamie.

Pracę tę dedykuję mojej mamie. Pracę tę dedykuję mojej mamie. Architektura lat 60-tych w Krakowie Tekst publikacji jest reedycją elektroniczną wydania książkowego wydanego przez Wydawnictwo WAM z 2006 roku. ISBN 83-7318-767-7. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY, MODERNIZACJE I ADAPTACJE

ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY, MODERNIZACJE I ADAPTACJE Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Pięknych Zakład Architektury Wnętrz LICENCJACKA PRACA DYPLOMOWA ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY,

Bardziej szczegółowo

M I A S T A G R Y F I N O

M I A S T A G R Y F I N O L O K A L N Y P R O G R A M R E W I T A L I Z A C J I DLA M I A S T A G R Y F I N O Biuro i Studiów Studiów Gryfino czerwiec 2007r. i Projektów Europejskich Biuro Studiów i Projektów Europejskich Zespół

Bardziej szczegółowo

Numer 1/2008. Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem

Numer 1/2008. Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem M a g a z y n d l a k l i e n t a Numer 1/2008 Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem W nowoczesnym stylu Zawiszy

Bardziej szczegółowo

Brak dobrej ustawy sprzyja krytyce. Rozmowa z Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP str. 19. Magazyn Grupy BPS

Brak dobrej ustawy sprzyja krytyce. Rozmowa z Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP str. 19. Magazyn Grupy BPS Raz jeszcze o IPS pisze Bartosz Kublik, Prezes BS w Ostrowi Mazowieckiej str. 15 Brak dobrej ustawy sprzyja krytyce. Rozmowa z Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP str. 19 Magazyn Grupy

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Centrum Giełdowe w Warszawie

Centrum Giełdowe w Warszawie A R C H I T E K T U R A Centrum Giełdowe w Warszawie W ciągu dwóch lat powstanie przy ulicy Książęcej obiekt stanowiący sam dla siebie odrębną kategorię, Rozwiązania zapisane w jego projekcie nie są typowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

Rok XV Nr 1/2011. Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów

Rok XV Nr 1/2011. Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Rok XV Nr 1/2011 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Rozmowa z architektem Bolesławem Stelmachem Staram się nie mieć pomysłów 2 7 Czarna Pantera Biurowiec MP09 w Grazu 8 11 Musée Hergé w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 PROJEKT AKTUALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała,...2011 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo