rodzaj z4budowyr... ryul pravny (wtasnosf' wsp6iw'lasnosc, uz,4kowanie wieczysle' dzieeawa inny D4ul' podailaki) 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rodzaj z4budowyr... ryul pravny (wtasnosf' wsp6iw'lasnosc, uz,4kowanie wieczysle' dzieeawa inny D4ul' podailaki) 5."

Transkrypt

1 Ja nlzer oodorsanv(a).. Mateusz Szqzurek Oswiadczenie o stanie maj4tkowyrn Liniona nzwisko q pr)pad J <oo'erdoda( 1a/^rlro Dan en\r P urodzony(a) ll sierpnie 1975r w. Warsza\Yie zalrudnronvla) \^ MinistersnYie Finansdr{ na slqnor!islu minislra {nie sce zarruo) enra- s(ano{r'ro luo n h! dl zamieszkaly(a) tt 2l sierpnia l99t r o ogranlczcniu prc\aadzcnra (cje publiczne (Dz U z 2006 r Nr 2l6 poz li8l' rzam, 2e posiadam wchodzqce w sklad nalzensklel drqbny: I I Dom o powierzchni: 240 m) polozony na dzialce o pow l2?4m' adfes rrrul prawny:. wsp6lwlssnos6 malzenska 2. Mieszkanig (wiesnoscio\ye, spdldzielcze wlasnosciowe lub inne)i nie posiadam powlerzchnia calkowitar adres: q4u{ Prarvny (wlasnosc, wspotwlasnosi' wielkosc udzialu) m' 3 CosPod4rsflvo rolne: rodzaj gospodarsrwal nie posiaoam ' powieechnia adresi rodzaj z4budowyr..... ryul pravny (wtasnosf' wsp6iw'lasnosc, uz,4kowanie wieczysle' dzieeawa inny D4ul' podailaki) Z tego rytulu osiqgnqlom(9lam) w roku lrbiegrym Przychod i dochod w vqsokoscl 4 Inne nieruchomosci(place, dzialki); nie Posiadam powieechnia m' iuar.r,,y.ur p"*y wlasnose' wsp6lwlasnoit rnnv {}llrl - podac lak) ofaz rnne dane) 5. ZasobY Pienilznei ' srodki pienigzne zgromedzone ry walucie polskiej: 660 fys zl Srodki pignilzne zgromadzone w walucie obcej 50'l fys euro - papiery walloscio\rei. nie Poslaoam h)

2 2 II Nabytem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie od Skarbu Pa,istwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu te$4orialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu: Fal<' n ie' Podai rodzaj mienia, date nabycia, od kogo nie nabylem til I.a' Nie jestem czlonkiem zarz4du ani ftdy nadzorczei, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, ani tez czlonkiem zaftqdu fundacji prowadzqcej dzia.lalnodi gospodar czq b' Iestem ezlenltiom z Nie iestem (wymienic pelnione tunkcje istanowiska wraz z nazrvamispdlek itundacji) Z tego tj4ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w \ryysokosci: 2.a' Niejestem zatrudniony(a) anr tez nie wykonujg rnnych zaj96 w sp6lkach prawa handlowego, ki6re mogtyby wyr,vola6 podejrzenie o mojq stronniczo(i lub interesownoii. +' W sp6llia h pfa+a handlolvege $3 ko+cjg +itqi-v*y$ie+i ie-sqie i+i nie jestem Z tego 04ulu osi?gn4lem(9lam) w roku ubiegt/m doch6d w wysokoscir.. 3 a' Niejestem czlonkiem zarz4du, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej sp6{dzielni.l) -+' Jestem zlenlrie nie jestem OodaCpelnionqtunkcJg, nazwq i adressp6ldzr lni) Z tego rytulu osiqgn4lem(9.lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: W nastgpujqcych spolkach prawa handlowego posiadam nizei podane udzialy Iub akcje: nie posiadam rnvw".pdlkr- adrcsy. $re,lost uo?,aldq,los. al'cjil Z tego q4ulu osi4gn4lem(9lam) w toku ubiegtym doch6d w wysokosci: P)

3 Rownoczesoie oswiadcram. 2e \4 spolce. nie posiadam udzial6w w Zadnej sp6lce 3 moje udzialy (lub akcje) ptzektaczaiq )\yo W pozostatych sp6lkach prawa handloweso posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq l0% kapitalu. lv J. Nie prowadzg dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek. ani wsp6lnie z innymi osobamj nie zafi4d7atl tiwniez takq dzialalno6ci4 ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w '' prowadzeniu takiej dzialno6ci 4. Prowadzg w wyzej okreslony spos6b dzialalnose polegajecq na: nie prowadze Z tego rltulu osiqgnalem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Skladniki mienia ruchomego warto6ci po$yzej t0 000 zlorych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalez] podac markg. model i rok produl'cjit: Ford Cortina Mk1 (1966), Toyota Avensis (2005), Ford Galaxy (2009)' Rower truyosobowy Thorn Trident (2008) VI Zobowiazania pienigzne o wartosci powyzej ztotych, w fym zaci4gnigte kredw i Pozyczki' oraz *uiunli, najuf,icftzortaty udzielone (wobe;kogo, w zwiqzku zjakim zdarzenrem, w jakiej wysokosci): 25letni kredlt hipot czny \Y PKO BP z 2003 roku (oryginaltra kwota kredytu 4lgtys z'' z^d,u,enie na koniec paidziernika 2013, l69tys zt, oprocentowa e zmiend, oparte na stopie WIBOR) Karty kredytorye w ING Banku Slqskim (limit 7800 zl) oraz Citibank (limit 20tys zl) NS

4 4 Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowyml WyuagrodzeDie z q4ulu Pr4cY w ING Wierzytelnosci zwi4zttra z odsprzedazq przez iodq udzial6w (25tys zd Jednostki uczestnictwa w Praco\Yniczym Programie Emer)'IalDym INC Bank Slqski SA (lvycena na I lipca 2013t , Okoto 4tys zl liewykorrystanej zaliczlo za loty w AeroLlubie Warszawskim Z lego rytutu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6cr: Powy2sze o(wiadczen'e skladam Swiadomy(a), ze na podst6wie art l4 usl I ustawy z dnia 2l sierpnia l99i r o ograniczeniu prowadzenia dzialalnodci gospodarczej Pnez osoby Pelnr4ce funkcje publiczne (Dz U r Nr 2 t 6, poz. I584, z p62r zm ) za Podanie nieprawdy grozi kara pozbawren ia wolnoici LJr{!t.*, ll (,:tys.4t 2o11../ I l)(+l%i1 e-""-( -Ni" dory"ry *d nadrorczych sp6ldzielni mieszkaniowfch '?) Nie doryczy dzialalnosci v/)'1'/v6rczej w rolnicfwie 'Niewla{ciwe ske6lii r uzupelni6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych:

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: I. Informacje og6lne dotyczlce skladania o5wiadczerh majqtkowych. l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: o art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22013

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Art. 1. Ustawa określa ograniczenia

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJA przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1. Pełna nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy 1...... 2. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK Nr Poltax:. (wypełnia organ podatkowy) Nr BA... (wypełnia organ podatkowy) WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2 Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 2 Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis Nazwa i adres Wnioskodawcy Miejscowość i data Formularz informacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 87 Wersja III KARTA STANOWISKOWA w sprawie: USTALENIA INNEGO TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO 1. Od czego mam zacząć? NaleŜy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby...

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby... tel./fax: + 48 61 898 30 68 Załącznik 1.7 do Regulaminu FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ INNĄ NIŻ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czarodziej Łakoci I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.2. Organizatorem Konkursu jest De Agostini w Warszawie (02-777), ul. Ciszewskiego 15.

REGULAMIN KONKURSU Czarodziej Łakoci I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.2. Organizatorem Konkursu jest De Agostini w Warszawie (02-777), ul. Ciszewskiego 15. REGULAMIN KONKURSU Czarodziej Łakoci I. POSTANOWIENIA OGÓLNE warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu. 1.2. Organizatorem Konkursu jest De Agostini w Warszawie (02-777), ul. Ciszewskiego 15. w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1 TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE KREDYTODAWCY Kredytodawca: Adres: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Priorytet VIII, Działa 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo