POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE"

Transkrypt

1 ROZDZIAL3 POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE WejScie w polowie lipca 1996 r. na gieldq Swiadectw udzialowych otworzylo mo2liwo5i handlu nimi na du24 skalp. Swiadectwa zadebiutowaly z cenql04 z1. a potem prawie nieustannie spadaty do poziomu niecalych 90 zl. Jednocze(- nie jednak wlasciciela zmieniala na kazdej sesji ogromnaliczbapapier6w, a obroty na poszczeg6lnych sesjach wahaty sig od 4 mln do I 6 mln zl. P oziom 10 mln zl byl przekraczany czgsto i to w sytuacji, gdy na rynku akcji obroty warle byly okolo 100 mln zl. Nastqpowala intensywna akumulacja Swiadectw, poniewaz trudno sobie wyobrazi6 spekulacje na papierach, ktore maj4 warto5d rynkowq prawic nriliarda dolar6w. Wedle opinii Ryszarda Wojnowskiego, doradcy inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Banku Gdariskiego, (...) to nie sq pieniqdze, kt6rymi dt'sponujcl spekulanci. Zdaniem Wojnowskiego Swiadectwa byly skupowane przez krajowych inwestor6w instytucjonalnych (banki, fundusze powiernicze). Zakupy te wyplywaly z dwojakiego rodzaju mofyw6w. Po pierwsze, z rachub na aprecjacjq nagromadzonego kapitafu i w efekcie zysk kursowy. Rachuby tc z kolei opieraly sip z jednej strony na przewidywaniach, 2e na pewno kilka rnilion6w obywateli nie odbierze swoich Swiadectw, co poci4gnie za sob4 autornatyczny wzrost wartosci walor6w znajduj4cych sip w obrocie, a z drugiej na u'iedzy o tym, iz wyniki finansowe zpoprzedniego roku firm konlrolowanych przez NFI byly lepsze nilwykazywane w bilansach. Firmy musia{y utworzyc wiele rezertv w zwi4zku z nowqustaw4o rachunkowosci, co ksiggowo obnizylo zysk, Doradca z Banku Gdariskiego wyliczyl, ze we wrzesniu 1997 r. za oko{o 30 mln dol. mozna bylo kupii iwiadectwa, kt6re w przyszlo(ci dadzqkontrolny pakret akcji w NFl, kt6ry ma w swym porlfelu okolo 30 firm. Posiadaj4c taki pakiet, mo2nazai decy' dowai o obsadzie miejsc w radach nadzorczychi zarzqdacb spolek. Zdaniemmaklera Piotra Figlarskiego z Domu Maklerskiego,,Penetrator" istnieje du2a grupa inwestor6w, ktorzy systematycznie dokonujqzakup6w Swiadectti' na rynku, na co pozwala im stala poda ze strony drobnych inwestor6w (,,Gaze' ta Wyborcza" ). Przechwycenie kontroli nad funduszem pozwala na umieszczenie swoich krttdydat6w w radach nadzorczych nie tylko sp6lek parterowych, ale tak2e Srlllc-$0 NFI, co ze wzglpdu na wysokosc gal przywi4zanych do tych stanowisk na pewno jest warte zachodu. Wynagrodzenia czlonk6w rad nadzorczych NFI ustalatrc s4 na poziomie odpowiadajqcym wynagrodzeniom czlonk6w rad nadzorczych hank6w komercyjnych, kt6re zostaly wylonione z Narodowego Ranku Polskie-,o. Od dnia I kwietnia 1996 r. miesiqczne rvynagrodzenie czlonk6w rad nadhr"zlrn przewodniczqcych. jcst rowne przeciqtnernu mie- NFI, z wylqczeniem?iur"n"^u wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiqbiorstw wraz z wyplatami w kwartale poprzedzajecym kwartal, w kt6rym dokonywane s4wyplaty, )zysfu nornnozonem u pr zez wsp6lczynn rk 2,7. Miesipczne wynagrodzenie przewodni- 'rzqcycn rad nadzorczych NFljest natomiast rowne przeciglrtemu miesiqcztterttu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiqbiorstw wraz z wyplatami z zyskn w' kw artale p opr ze dzaj 4cym kwarlal, w ktorym dokonyw an e s 4 wyplaty, p omnozo - nefil;gprzezwspolczynnik 3,8. Istotna jest r6wnie2zasada,wedhrg ktorej czlonkom radnadzorczych przysluguje wynagrodzenie bez wzgiedu na czqstotliwosc fonnalniezwolanych posiedzerl. Nie wygl4dazainato, by zasiadaj4cy w tych gremiach sigprzepracowywali. Bardziej niz u'iadomosci o karach jakiegos pracoholicznego cznonkarady NFI mozna siq spodziewac sygnal6w, takich jak ten ze strony I NFI, kt6rego walne zgromadzenie akcjonariuszy przyjglo nowe regulaminy waluego zgromadzenia i rady nadzorczej, kt6ra musi zbierac siq minimum raz na kwartal (wcze6niej raz namiesi4c) (,,Gazeta Bankowa" ). Przykladow o, l4czna warto Si wynagrodzei dla siedmiu czlonk6w rady nadzorczej funduszu,,magna Polonia" za 1995 r. (od grudnia 1994 do grudnia 1995 r.) wyniosla - jak dowiadujemy siq z prospektu emisyjnego funduszu tys. 500zl,natomiast za 1996 r. 195 tys.2l9 zl,czyli $redni okolo2t tys Apetyty czlonk6w rad nadzorczych wykraczaly jednak poza te nie najmniejsze przecie? uposazenia. Regula, zgodnie zktorq- w opartej na doiwiadczeniu, bo pochodzqcej od Mariana Maleckiego, czlonka rady nadzorczej XIII NFI, opinii - (...) w Polsce zasictdanie w radach wiq2e siq przede wszystkim z oczekiwaniem dodatkowych dochodow, obejmowala r6wniez dochody w naturze. Czlonkowie rad domagali sip z powodzeniem - zagranicznych szkoleri, biur, laptop6w, telefon6w kom6rkowych itp. Na przyklad rada XIII NFI zaz4dala od wlasnej firmy zarzedzajqcej I mln 200 tys. dol. na szkolenia dia swoich czlonk6w. Gdy fakt ten wyszedl na jaw, rada pospiesznie zaprzeczyla,by byla a2 tak lapczywa, ale zdemaskowala sig od razu kolejnym zqdaniem, aby oddelegowanemu do zarz4du czlonkowi rady nadzor czej zaplacrc za leden miesi4c okolo 50 tys. zl. Kierunek, mo2na powiedzied, prawidlowy, bo za pracq w zarzqdzie molna zgarn46 jeszcze wtgcej, jak Swiadczy przyklad prezesa XI NFI, Ireneusza Nawrockiego, kt6rego wynagrodzenie przekraczalo rocznie 100 tys. dol., czyli tyle, ile w zlotych zarabtal rocznie, zasiadajqc w kilkunastu radach nadzorczych sp6tek Skarbu Paristwa, t nte jest to bynajmniej rekordowa suma, bo - wedtug danych z 1998 r. - szef rlrmy zarzqdzajqcejjednym z NFI zarabial300 tys. dol. rocznie, ponadto firma optacala mu tez ubezpieczenie za 50 tys. dol., a dzieciom placlla za najdro2sz4 lsote w Warszawie 1,,Gazeta Wyborcza" ). Prezes fir.rrry zarzqdzajqcej NFI zarabia 87 tys. 500 zl miesiqcznie plus ubezpie czeniezdrowotne i emerytalne, llk V.i" kosztow nauki dzieci, wynajmu duzego samochodu i luksusowego domu (',Wprost" 45198\.

2 ,,Radni" nie poiegajq wyl4cznie na zasobnych,.zamorskich wujkach". lcc; - 88: *,'kwietniu 199(r. - wgrudrriu 42. a rv maju iczc-rwcu pozostalych 63. obsluguj4 siq w miarq moznosci sami. Na przyklad Marek Bryx, przewodniczil. Wnioski nasuwaty stq same. cy rady Xlll NFl, wynaj4l od BGZ pomieszczenie o powierzchni 250 tnkw. 111 NIK miala rez zaslrze?,enia do rad nadzorczych a2 dzieu,ipcilr NFI, zc r,rstanowily siedzibq rady, choi zakres je1 zadah nie uzasadnia pcrmanentnego urzqdowania. zasady wyplat u'ynagrodze nia za zarzqd,zanic clopicro po pierwszych rvyonanch. a r.r,igkszosc rad zbiera siq przy firmach zarz4dzajqcych. Skralnynr plzykladem jest NFI,,Octa'u'a", ktory do korica 1996 r. takich Naturalnie jednak najslodsze konfitury czyniqce wladzq nad NFI obiekterl procedur jeszcze nie rnial (,,Gaz,eta wyborcza" 14. I l. 1997). NIK pozqdania le24gdzie indziej. Sq to korzysci ekonomiczno-wlasnosciowe przysll. 'dvszom, nakazala funby nadplaconc pieniqdze jak najszybciej odzyskaly. Niektrire z lunduszy gujqce firmom zarzqdzaj4cyrn NFl. Ich rvynagrodzenie sktada siq z trzcch czqsci, dostosowaly sip do zaleceri tak np. Zachodni NFI zwr6cil siq do firtny zarzqdz.ajqcei o zwrot 200 tys. dol. Wigkszo(c jednak nie przyjqla ctecyzji NIK i r,vspie- po pierwsze, ryczaltowego wynagrodzeuia (Srednio 3 mln dol. na rok); po dr-ugic. zakaldy rok firmy dostaj4 l% akcji firnduszu; po trzecie, finrta otrzynujc 5"u rajqcego J4 rozumotvattia, przecirv'stawiaj4c rnu wlasny kontrargument, zgoclnie akcji funduszu w postaci jednorazowcj premii na koniec dziesiqcioletniej umorir' zkt6rym termln ll,yplaty wynagrodzenia o zarz4dzante. Zasady te, wedlug oficjalnej wykladni. rnialy pelnic funkcjq dobrowolnie ustalily strony w urnoq,ie motv. cywilnoprawne.y, Nie ma porvodu, aby NIK podwazala wolp i intencje stron. Jcjli u,acyjn4, orientujilc ftnny z.tz4dzaiqcenfl na maksynralizaciq lvarto(cizarztylnt. wlasciciel spolek, tj. Skarb Paristwa, zdecydowal. 2e wynagroclz,enie bqdzie paliczane odpodpisanra ulllowy i zatr.vierdzenia jej przez walne zgromadzelic akcjo- nego majqtku. W rzeczywistoici jednak w tym. co ntzy\ve siq s'vttagrodzcttie nr. mozna bez trudu odkryc u,iele elementorv renty, tzn. niezarobionego dochodu..lcili nariuszy danego funduszu, a nie od ich formalnego rvniesienia do fulduszy, nie chodzi o wynagrodzenie roczne wyplacane w stalej wysokosci (podlegajqccj indeksacji zwiqzanej z inflacj4, przy czym indeksacja nroze miec zastosowattle. po- Do tego prawnlczego argumentlr dodano dmei. bardziej urerytorycznl,. glo- powinno byc to krvestionorvarrc. czzlwszy od dziewiqtego krvarlalu obrachunkowego NFI), to tylko rv niektorych szqcy, 2e rvypiaty wcale nie byly z.atvy2one. gdy2 firmy zarz,qdzajilce sporo siq przypadkach uzalezniono wynagrodzettie od liczby rviod4cych pakiet6"v akcli napracowaly, zaninr PPP wystarto*,a1. R6r.vniez na tej podstarvic, i2 finny zar7.4- wniesionych do okre5lonego NFI, generalnie uniezalezniajqc je tym samvtn trd dzajqce zajnowaly siq sp6lkan-rijuz od lipca 1995 r., a wipc z.nacznje wczesnie.j. rozmiarow i trudnosci faktycznie wykonywanej pracy. ni2 zostaly one formalnie wniesione do programu, minister skarbu uznat zarz.ut Ilustracjq tej tendencji tnoze byi decyzja walnego zgromadzeniakcjonariuszy I NFI podnoszqca od I stycznia 1998 r. rvynagrodzenie dla firrtly zarzrl'.lza- NIK za bezzasadny. jqcej z 2 mln 875 tys. do - zwigkszane co kwartal o wskaznik inflacji - w zwi4zku z rvykryciem zarorvno wymicnionej nadplaty. jak i ujarvnionynr 2 nrln w.trakcie tej samej kontroli rv piqciu przypadkach brakiem u,ystarczajilcego powiqzania wielkodci wynagrodzenia z ilorici4 zarzedzanych pakiet6rv rviod4cych 935 tys. dol. (bez VAT), a jednoczesnie likwiduj4ca mozlirvosi zmiany oplati' vv zaleznosci od liczby sp6lek. sp.6lek parterowych, NIK wnioskow'ala d,o zarz4d6rv ivrt o wyegzekrvonanic Kontrola NIK wykryla obecno:ii w tym skladniklr nynagrodzeuia fimr zarz4dzaj4cych nadplat; w l3 spo5r6d l5 NFI rvynagrodzenia byly zaw)'zorrc tomiast do Ministerstrva Skarbu paristwa o podjgcre dzialari rn.in. majilcych na zarzqdzajqcych :d l* ku,ot zaplaconvch niezsodnie, *or.,ni"'rr umolv, ua- Sredni o l0o/o, co dalo l4cz.nie niebagateln4kwotq ponad 10 rnln 500 tys. zl. Owc celu spor.vodowania pocijpcia prz.ez, rady nadzorcz.c NFI renegocjacji tre(ci um6rv nadplacone 10 mln 500 tys. zl stanowilo okolo 100% sumy wynagrodzcti drttrrcit o zarzqdzanie, w czgsci dotycz4cej u,ynagrodzcnia w taki spos6b, aby u,ysokosi ftrnduszy za lata (NIK, 2001). tego wynagrodzenia byla odpowi.anio p*iazana, np. z wielkoici4 zarzqdza'ceo Rekordzistami byty.,victoria",,progress" i XI NFI, gdzie nadrvy2ki rvynagtodzerl przekraczaly po 600 tys. dol. Wedlug ustaleri kontroli NIK przyczyrlrl t\clr jednak przez nie rnai4tku lunduszy lub osirganych zyskow. E ekty tcj i'terwencli byly w pierwszym *'ypadku zerowe-, a w druginr opaczne. w zaclnyn przypaclku nadwyzek byly nieprecyzy)ne umowy o zarz4dzanie. Rozumowanie kontrolerot\ wyegzekwowane lll:ot',*t nienal ezne -zdaniem NIK - kwory wynagroclzeri NIK opieralo sip na dw6ch prostych zaloaeniach. Finr-ry zarz4dzajqce nie nr.rgl) zarzqdzalqcych. Natomiast ffi,p w szesciu umou z.arz4dzac maj4tkiem fundusztt, jesli nie zostal otl formalnie wllicsit)rly do littt' r\rl ach o zarzqdz'anic rnajqtkiern dokonrrro zmia. postanowieri dotyczqcych rvynagrodzenia za zarztld,zar.tie duszu oraz jesli umowa przewidywala dodatkowe rvynagrodzerie z,a zarztyrjzttrttc 2e wictkosc wynagrodzenia Ll:-lto"t9?, zosral a tniezaleln iona od jakichkolmaj4tkiem kazdej dodatkowej sp6lki w'niesionej do funduszu. L'"K kryteriow. wynagrodzenia te tltezale2nie byry wypracane wedfug ustalonych ryczall<iw, Zatem sprzeda2 tej fimiy musiala automatycznie powodowac odpowiedtllc od efckt6w zarz4d,zania(nik, 2001 ). znrniejszenie rvynagrodzenia. Kontrolerzy NIK zestarvili daty zawarcia ullo\\'\ nr.l.1ltt*o tluntaczylo swoj4bezsilnoic sworm statlrsem n-rniejszo(ciorvego akcjoo zarzqdzanie i wniesienia akcji spolek do funduszu. Firnry zarzqdzaj4cc pohic' "qnusza zarowno \v sp6lkach portt-crowych, jak i rv sarnych fu'duszach, dod.j4c, raj4 wynagroclzenie od lipca 1995 r., natomiast wniesienie akcji spolek poftit" t n oy an i c p r z-e z u dz i lowych bylo rozlo2one na cztery etapy: we wrzespiu 1995 r. wniesiono ;;::om alorvco rv fi nn zar z.4crzaj 4cy c h r ad, na d,zo r czych f u n d u - ich 321' "<y unlenlozliwilo Inrriejszo(ciowyln akcjonariuszorn clokonarric zmiarr \\, za\var.-

3 tych umowach o zarzqdzanie (,,Puls Biznesu" ); nie r,vpisano bowictl do ustawy --- od odpowiedzialno(ci za co wladze wszak nie mog4 siq odzegnai - zadnych mechanizmow, kt6re pozwolityby Skarbowi Patistwa na wywieranir skutecznego wplywu na dzialalnosi funduszy, po uksztaltowaniu sip ich prywiltnego akcjonariatu. tj. po 1998 r. Wobec powyzszego trudno siq dziwic,2e r6wnic bezskuteczn a okazala siq p16ba wkroczenia NIK na drogq sedowq.lzba skierowala do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popelnienia przestqpstwa w postaci dzialania na szkodq funduszy przez wladze XIII NFI. Prokuratura Wojewodzka w Warszawie umorzyla jednak wszystkie postqpowanla \\'obec, jak to okreilono, braku znamion czynu zabronionego (NIK, 2001 ). Niezaleznie od tej ryczaltowej oplaty, firma zarz4dzajitrcajest uprawniona clo wynagrodzenia za wyniki finansowe NFI. Zasady ustaiania wynagrodzenia sit nastqpuj4ce: 10% kapitafu akcyjnego NFI w dniu wej$cia w zycie umowy o \\rynagrodzenie za wyniki finansowe jest przeznaczone roczny rezerwowy pakict akcji, a dodatkowo 5% kapitafu akcyjnego na koficowy rezerwowy pakiet akcji. corocznie, poczqwszy od pierwszego roku obrotowego NFI, a na dziesi4tym roku skofczywszy, cze(i akcji rocznego rezerwowego pakietu akcji w rvysoko$ci 1'li, kapitatu akcyjnego NFI stanowi akcje przeznaczone na sfinansowanie rocznegg wynagrodzenia firmy zarzqdzajqcej za wyniki finansowe. W odnicsieniu do dzicsiqtego roku obrotowego NFI (koricz4cego siq 31 grudnia2004 r.) wszystkie akc- je koticowego rezerwowego pakietu akcji bqd4przeznaczone sfinansowanie koricowego wynagrodzenia za wyniki finansowe. Zadaniem funduszu jest zwiqkszanic warloici akcji znajduj4cych sip w ich portfelu inwesfycyjnym. Uzasadnienier-n tak s ow i tych wyn agrodze h fi nn zar zqdzaj qcy ch ma byc argume nt, iz b qd4 on e zalelne od kursu gieldowego akcji, funduszu, ktorym dana fitma zarzqdza: im lepsza bqdzie kondycja firm, ktorymi fundusz siq opiekuje, tym wipksze zyski funduszu. co z kolei powinno przeloly(, siq na wzrost cen jego akcji, a co za tym idzie, wzrost zarobk6w menedzer6w. Rozumowanie to wykazuje jednak zasadnicze slabo(e i' Kursy akcji s4wypadkow4wielu czynnik6w, spo(rod kt6rych wklad melredzert'rr nie musi byi wcale najwa2niejszy.dotyczy to nawet gield dojrzalych i wysoko rozwiniqtych, a wiqc tym bardziej tak mlodej jak polska, gdzie czqsto ruchy cen nie maj4 zwi4zku zkondycjqfinansowe przedsiqbiorstw. Ow rzekomy mechantznr efektywno6ciowy moze zatem stanowic okazjq dla, uzywaj4c popularnego w zachodniej ekonomiiterminu,sazdy na gapq" (ree riding). Aby uzasadni6 podejrzenia o,,ptzeja2d2kach na gapq" zarz4dcow NFI' wystarczy zwroci(, uwagq na fakt, 2e po kryzysie lat (kiedy rodztl siq program) nast4pila faza gospodarczego wzrostu, w warunkach kt6rego lattt'o o przyrost wartosci majqtku funduszy bez rvigkszych staraf ze strony firmy z'art'4', dzaj4cej. A trzeba przypomnie6,2e firma zarz1dzaiqca funduszem o przeciqtnej wartosci wysoko$ci 150 mln dol., kt6ra wynegocjowala przeciqtn y roczny ryczal.t 3 mln dol., otrzyma rocznie okolo 4 mln 500 tys. dol., a po 10 latach, nawet jesll nie spowoduje wzrostu maj4tku, okolo 52 mln 500 tys. dolarow' Zaktualizowana warto$i owej stalej opiaty siega niemal I mid zlotych, czyli lednej sz6stej wartosci zarzqdzanych aktyw6w, 'wiqc, nie licz4c premii. Dokladnie m6- w postaci 15% akcji. w formie owego podstawowego wynagrodzenia l3 tr1m zarzqdzajqcych zgarnialo lqcznie co roku lqcznie okolo 40 mln dol., czyli Srednio okolo 3 mln 76 rys. 924 dol. Ujmuj4c to inaczej, kaldy z funduszy placil rocznie firmie zarzqdzajqcej co najmniej I mln 600 tys. euro - czyltponad 7 rnln zl (,,Rzeczpsspolita" I I 999), NIK bezskutecznie domagala siq od ministra Skarbu paristwa m.in. podjpcia, na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy NFI, dzialari zmierzajqcych do'"vprowadzenia mechanizm6w wzmacniaj4cych pozycjq rad nadzorczych NFI przy podejmowaniu decyzji o wyplatach firmom zarzqdzajqcym rocznych wynagrodzeri ry czahow y ch, rene gocj acj i um6w zaw arty ch z fi rmam i zar zqdzaj qcymi maj qtki em NFI w taki spos6b, aby wysoko(6 wynagrodzenia dla tych firm byla odpowiednio powiqzana np. z wielkoiciqzarzqdzanego przez nie maj4tku funduszy lub osi4- ganych zysk6w, wyplata zas poprzedzona merytorycznqocen4 dzialalno(ci tych firm, dokonan4 na podstawie sprawozdarl kwartalnych (NIK, 2001). Trzeba tez uzmyslowii sobie, ze te astronomiczne uposazenia - znacznie przev,ry2szaj4ce, jak niechetnieprzyznal4sami menedzerowie - standardy rynk6w kapitalowych, s4 zupeln i e niewsp6lmi eme z pono szone p r zez firmy zarz4dzaj 4c e niklq odpowiedzialnosci4. przedstawicieli samych fim mozna ustyszei, ze odpowiadaj4 one z kodeksu handlowego. Jednakze, jak zwracaj4 uwagq prawnicy, w kodeksie polskim nie istnieje pojgcie,,firmy zarzqdzajqcej', (w Ustawie o NFI natomiast jest). Ustawa wspomina o odpowiedzialnosci tylko w jednym punkcie (art.23, ust.2), gdzie m6wi siq o,,odpowiedzialnojci finny zarzqdzaiqcej za szkodp wyrz4dzon4 funduszowi na skutek winy umydlnej lub raz4cego niedbalstwa". w opinii prawnik6w zarowno,,umyslne", jak i,,raz4ce" jest niezrvykle trudne do udowodnienia, co czyni 6w przepis praktycznie maftwym (,,F.zeczpospolita" ). Janusz Lewandowskiprzyznal, ze kwestia systemu motywacyjnego firm zarzqdzaj4cych funduszami nie zostala nalezycie dopracorvana, choc odpowiedzialno5ci4 za to obciqzyi post6w. Dysponujemy sprawdzianem jako(ci owego systemu dzipki temu, ze firmy zarzqdzaj4ce, kt6rych racj4 bytu w PPP miaty byi, obok kapitatu, specjalistyczne umiejetnosci. dzialaly nie we wszystkich funduszach. I oto NFI im. Eugeniusza ttwtatkowskiego SA, kt6ry od pocz4tku dzialal bez firmy zarzqdzaj4cej, okazal ste jednym z dw6ch funduszy, kt6re zakorl czyly rok 1996 z zyskiem. Rzekomo nieodzowne fachowe kwalifikacje zachodnich mag6w nie tylko okazaly sig zastqpowalne, ale r6wniez - jak wynika z nizszych koszt6w,,sierotki" - stanowczo Przeplacane. Koszry zewnqtrznych porad ianaliz w NFI im. Eugeniusza Krviatktore zastgpuj4wla(nie 131skt_eeo' bieaqcardzralalno$i fimty zarzqdzajqcej,sipgaj4 :,T:1"]00 tys. dol. rocznie. podobnie po wypowiedzenir: umowy o zarzqdzanie korzysta l_u \FI z pomocy ekspertow amerykariskiej firmy,,the Lucas ciroup" oraz jednego fra'cuskiego konsultanta. Jak zapewnial prezes funduszu, koszly

4 zagranicznych konsultantow VII NFI bqd4nizsze ni2 dziaianie finny zarzqdzaj4cc.l f,orporation 200 tys. Swiadectw udzialowych dokonano w sienrniu l99:' r. za Donad l0 mln dol. w trzecim kwarrale rggi r. furdusz odnorowal juz choiby ztego tytulu, ze ich pracy nie torvarzyszy dodatkowy aparat administracyjny. Prezes wyrazil takze przekonanie, ze efekty dzialah i rad wynajptycll )yru,,"li,"lraj<cji. Umowa przewidywala uregulowanie czerici zobowiezahnabytymi siwiailectwarni. SBC dokonal dwoch wplat (ponad 800 tys. dol.), natomiast w styczniu za_ fachowcow bqdq lepsze ni2 firmy. Wedtug prezesa (...) poprzednia.firnta ntiulrt pewne ttmieiqtnoic'i \r,operctc.joch spekulacyjnych, ole.jej eksperci nie clvsponov,uli 6iasttrzeciej wplaty (ponad 9 mln 200 tys. dol.), przekazal funduszowi200 tys. wiedzcl niezbqdnq przy restrukturyzacj i naszych sp(tlek. powszechnych iwiadectw udzialowych. ponrew a2 cena rynkowa powszechnych Ta opinia zdaje sip posiadai og6lniejsze znaczente: w mlodym polskim kapitalizmie kariery robilo sig tak latwo! Zaledwie dwudziestotrzyletni absolwent 4 mln zl straty. 3l rnaja 1996 r. minister prywatyzacji, wieslaw Kaczmarek. 6wiadectw udzialowych od tego czasu znac^rie spadla, fundusz poni6sl okolo finans6w i bankowosci, Flubert Stgpniewicz, zostal analitykiem finansowyur. odwolal cai4 radp nadzorczq xlii NFI. Rada zapowieclz.iala zerwanic umowy a p6zniej dyrektorem inwestycyjnym w I NFI. Z perspektywy czasu ocenial takzr Tfirmqzarz4dzaj4cqYamaichi Regent Speciar projects Ltd., kt6ra miala zarabiac i swoj4 rolq: Program NFI byl ek,sperymenlem, bo zatrudniono lom ludzi, kt6r:r' 3 m\n200 tys. dol. rocznie. Rada uwazala,2e firma nie jest przygotowa na d,o z,arz4dzania funduszem (nie potrafila sig nalvet ustosunkowai do pytari stawianych dopiero siq uczyli zawodu menedzera. Kiedy ju2 siq nauczyli, bylo luz za p6hto, aby spdlki restrukturyzowac (,,Zycie Warszawy" ). przezradg, bo - jak informowaljeden z dyrektor6w,,yamaichi" - nie pozwaiaj4 Ekipa zarz4dzajqca VII NFI zmieniala siq dwukrotnie. Po pierwszym polroczu jej na to braki finansowe i kadrowe). Minister zdecydowal sig rozwi4zac funkcjonor.vania funduszu zmieniono pierwsz4 ekipq. Cho6 nowa -- konlli[t, zdaniem prczesa funduszu - zwalniajqc radp. Firm zarzqdzajqcych nie ma natomiast piq6 innych funduszy. wc (...) byla lepsza od poprzednie.j,.jqj osiqgniqc'ia byly niev'spilmierne do lego, co tv lvm c'za.sie osiqgnqly inne.ftmdtrsze. Na lo nalol,la,si(.f e.szc':c zazwyczaj byl ten sam: zarzqdca chcraljak najszybciej sprzedai przedsiqbiorstrvo, wszystkich wypadkach rady nadzorcze wyporviedz,ialy firmom unowy. powiicl negatyvtna oc'end racly nadzorczej VII IVFI do\,czqca zakuptr iwiodec'/tt'udziulow),ch. Odbierale ona :;zensq uzy5liarri, korzylsi r lvypadku zvvjtzki cen pov,szet'b nara2alo fundusze na koszty - w NFI,,Foksal" umowq z firm4 zarz4dzaj4cqze- polscy akcjonariusze woleli je najpierw restrukturyzowa6. Rozwi4zanie um6r.v n1,ch!--iadectv, udziaktw),ch, nalomiasl narezalo na pelne ryzyko przy ich spotlku. Taka operac'.ja!w'iadczyla o brahr pro.fesjonalizmu.firmy zarzcldza.iqce.j. firma KNK,New England, z kt6rej usrug zrezygnowal w kwietniu 1996 r.xl NFI. rwano' ale fundusz rnusial zaplaci6 383 tys. dol. odszkodowania. Pracp stracila tez Rclacja ta dotyczy decyzji rady nadzorczej VII NFI im. Kazimierza Wielkiego, kt6ra wyrzucila zpracy firmq zarz4dzajqcqfunduszem - Pow6d: konflikt migdzy udzialowcami konsorcjum zarzqdzajqcego i niewlasciwe szwajcarskq sp6ikq prowadzenie rachunkowosci funduszu (,,wprost" 39lgi).Konsorcjum,,Raiffeisen Kazirnierz Wielki Fund Management Co. - oraz prezesa tego funduszu. Do Atkins" zarz4dzaj4ce NFI,,progress" narazilo ten funduszna l0 mln zi strat - korica 1996 r.kaztmterzwielki Fund Management Co. otrzymala za sw'oje usltrcr uznala rada nadzorcza,,progressu" i zlvolnil a zarzqdcq.,,raifl'eisen Atkins,' w wystosowanym do rady nadzorczej NFI,,progress" liscie skrytykou,ali4za pospicszne 4 rnln 116 tys. dol. (ok. 14 mln 500 tys. zl). Udzialowcanri frrmy zarzqdzajqcej s4 VIIF Advisory Scrvices SARL (6'17 decyzje i zaporviedzial, 2e bgdzie domagai siq odszkodowania z,a),erwanieumowy akcji) oraz trzej sz,wajcarscy obywatele, maj4cy po jednej akcji, i w tym grorlre ozarzqdzanie. Rada NFI,,Progress" upierala siq, ze pracownicy,,raifl'eiscn prezes fi,rmy zarz4dz.ajqcej, Firuoz Vakil. W Poisce dziala KWFM Polska Sp. Atkins" popelnili karygodne blpdy, narazai4c fundusz na powazne straty. Dlatego z o.o., kt6rej prezesem jest Ryszard Michalski, bqd4cy rownocze5nie prezcsen funduszu. Polska spolka wykonywala tylko czpsi czynnosci zwiqzanvclt Itosunki miedzy NF[,,Progress" i firm4 nimzarzqclzal1c4,,raiffeisenatkins,;byry,,raifi-eisen"niebgdzie dtuzej zarzqdzalnfi,,progress". Umowq rozwi,4zano30 Iistopacla. z zarzqdzaniem funduszem. Niekt6re analizy byty przcprowadzanc we Franc'jt^ napiqte juz od kilku miesiecy. w sierpniu w zarzqdzaniu pomagal takze polski Bank Gospodarstwa Krajowego. W pierwsz.'i,,raiffeisen Atkins', zostal oskarzony o to, ze dzialal na szkodg funduszu, kt6ryrn zarzqd,zal.powolal do 2ycrakonkurencyjny do NFI,,Progress" fundusz o podobnym profilu kolejno5ci rada zarzuctla firmie zarz4dzajqcej m.in. niewystarczaj4cil aktywno(c i brak strategii u,obec sp6lek porlfela wiqkszosciowego (33%). W ci4gu pl'a\\ rc dzialalnojci. oskarzenia te wvsunql jede' ze zwolnionych pracownikor.v,,raiffeisen dw6ch lat fundusz nie upublicznil ani jednej spolki, ktrira weszlaby na gieldq ltrt' Atkins,'. Mimo Itadzorcza to rada NFI nie zdecydowala siq na zerwanie umowy poza gieldowy rynek CeTO (w Komisji Papier6w Wartoiciowych i Gield nie ttra z firrn4 zarz.4cl.zai4ca,. t,::y:'" przettltr:ylibyinry'.i4 rtlc v1:tzla ttuiav'unt()tru.ltw(tr!lt tez obecnie zadnego prospektu). Udalo sig wprowadzii tylko jednego pt.:1,: inwestora wtcieli l)t.z(ll.\!lt-.,railjbi.st'n Alkins" ze spolkq strategicznego do,,polfy Boleslawiec",Poza tym funduszowi niezbyt trdala sit',,oakshir.e", ktrira przelala cz(.rrq gory)cz)l przewodniczqcy rady inwestycja w Swiadectwa udzialowe NFI. Obstawil wzrost kursu i zainwesto$'lrl i^.jllytl nad,zorczej NFI,,progress,,, Stanistaw petrynowski. Umowq tg zawarto przed poltora rokiem. lv nie ponad polowg swojego plynnego maj4tku. Dodatkowo sprzedal Swiadectwa Swiss Bank Corporation, a potem pono\\'- ^r lrt"yilryala ona, ze iilandzka sp6lka,,oakshire" kupi na ryrrku (gl6wnic uq tnnych NFI) okreslon4 hczbp akcji dziewigciu rvybranych nie odkupil, tracec po clrodze miliony z.lotycl't. Transakcji sprzedal.y Swiss sp<ilek, Blnk a nastepnie

5 odsprzeda je NFI,,Progress" po ustalonej z gory cenie. Chodzi o spcilki z tzn Prezes zarz,qdu NFI im. l:ugeniusza Kwiatkowskiego mial zatemdobre podstaportfela mnrejszosciowego NFI,,Progress", ktore fundusz uznal'za atrakcy.;nc,^/y, by twierdzi(,, ze wynajqcie finny zarzqdzajqg,ej nic ma rvplyrvu na e fbktywnosc i chcialby zwiqkszyi ich pakiet. Warto$c zakup6w miala wynosit 29 mln zi. Umowq datowanq na 22lipca 1997 z ramieuia NFI,,Progress" podpisali jegtr NFI. Z opini4 t4 milcz4co zgodzila sip kapitula nagrod Polskiego Klubu Biznesu, przlznaj4c swoje trol'eum rv kategorii firmy roku 6wczesny prezes Thomas Upchurch i prokurent Marek Worobiej. Jak twierdzi racla 'go.,za wlainie NFI im. Kwiatkowskieodu'agq i skuteczne z,arzqdzanie wielkirn organizmcm gospodarczyur". nadzorcza fuudusztt, do korica listopada r.rtrzymywali j4w tajemnicy. Umorvy nlc Jednoczesnie jednak nieprzypadkowo 6w chodzipy samopas fundusz stal sig konsultowan o ant z zarzqdem,,raiffeisen Atkins", ani z zarzqdem NFI,,Progress". obiektem zukusrirv ze strony tych ru,4cych sig do zajgcia owego pustcgo nriejsca. Brak zaplccz.a moze bor.viern ulatwic inrvestorom przejpcie kontroli nad taki- ani z komitetem inwestycyjnym funduszu. To noruszo tt'szv,vtkie regtrly podeinutw-anicr clecyzji, ktore uslalililm), z,,rctffiisen Atkins " - mowil dziennikarzortt rni funduszami. Nie ma wszak firmy, kt6ra identyfikowalaby siq z u,lasnym fur.rduszem i bronila przed zakusami innych - najczqsciejpoprzezzakup akcji srvo- na konlbrencji prasowej poprzedniego dnia szef rady nadz,otczej, Petrykowski. (...),,Raffbisen Atkins" w przeslanym nom oiwiqdczeniu twierdzi, ze Upchurt'lt jego NFI. i worobiel mielipraw.o podpisat umowq, a rada nadzorcza I,IFI,,Progress" o nil'i 19 wrzesnia 1997 r. odbylo sig walne zgronradzenie NFi im. Kwiatkorvskiego, kt6re mialo za zadanie pokrzyzowanie planou, jego glownych akcjonar-ir.rszy: od poczcghr *-iedziala. Umowa zdaliem przedstawicieli tunduszu jest tez razilct) niekorzystna dla ich sp6lki. Wa1ojc ksiqgow akcii, ktore majqbl,c kupione pr:t': III NFI i Pekao SA, czlonka finny zarz4dzajqcej III NFI, ktore po cichu skutr-rolr'aly spritkq,,oakshire", to :t'lko 20 mln zl, a nty rnusint.t,:tr ttie zatrtlac'ic uz 29 rnln:l akcje,,kwiatkorvskiego". Wyst4pily dlatego lv tandemie, It ct.s:e straty szctc'ujemy na l0 mln z/ - Ze III NFI nic byl w dowodzll Jan Buczkowski, prezes z-arz'a3lv stanieprzejq(' kontroii nad,,kwiatkowskim" na wlasn4rqkq. Ustari,a o NFI NFI,.Progress". IlladzeJilnclusztt dowiedzialy siq o istttieniu umov'y dopierut ograniczabowiem dozu'olone zakupy akcjijednego funduszu przez drugi (maksymallie Ttttl koniec lislopada, kiedv z praq'odc'hoclzil Marek Worobie.l, przeka:trjqt'rr'.r':j'.r'//rlt' do 5% aktyw6w). Jednyrn ze drodk6w obrony przed clokttmentlt swojenm naslqpcy-- powiedzial Buczkowski. NFI,,Progress" powiadomil o podejrzeniu popelnienia przestqpstwa prokuraturq i wystipil do s4cltr piratami mograby byc nowa emisj a akcj i NF I i rn. Kwi atkowskiego. Zeby ntiec znaczqcy wptyw na decy zj e zarz4du funduszu, inwestor musialby teraz dokupi6 o uniewaznienie umowy z,,oakshire" (,,Gazeta Wyborcza" ). dodatkowe akcje, tym sanlym znacznie podnosz4c koszty operacji przejqcia Nawet nie uwzglgdniaj4c tego, co ekonomisci nazywaiq kosztami uttacoul'ch funduszu. Zarz4d,,Kwiatkowskiego" chcial w istocie rzecz.y podwyzszy(jego mozlirvosci, finausolve konsekrvencje rvynajqcia do obshrgi programu NFI zlchodnich specjalist6w tnusz4 sklania6 do zadumy. kapital, emituj4c akcje nor.r,ej erlisji o wartosci do 25o/" kapitalu. Erlisja akcji miala by6 skierowana do norvych i du- Zych inwestor6rv z RzEd polski gwarantowal firmom zatzqdzajqcyl ponad 2 mhl dol. roczrtic sektora finansowego, a z prawa poboru rnieli byc wylqczeni dotychczasowi Choc z.nalazl siq fundusz, w kt6rym fi rmaz,arz.qdzajqca zebrala 78 mhl dol. rv cill5llr akcjonariusze. Jak wyja5nial prezes,,kwiatkowskiego", Miroslaw Bojariczyk: dw6ch lat. Na poczet wyplat clla firm zarz4dzajqcych fu[duszami (w pocz4tkaclt cdyb-v nasze akc'fe kupil du2yjitndus zctgraniczny,,,ktt,ialkoy,ski" uniezale2nilby dzialalnofci w 100% rvlasno(6 Skarbu Paristwa) zaci4gniqto gigantyczne krcdytl' siq ocl gieldowych spelrulantr'tv,, kt6rzy dltsponujclc nieu,ielkc{ liczbqakcji, w zachodnich i polskich bar-rkach. Kazdy (poza IX NFI) otrzymal kredyty z Banku mogqv) tej c'hwili y,plywac na decvzle wlaclz.fi,tirittszu. Swiato,uve-uo (56 mln dol,) oraz 3 mln 200 tys dol. z Europejskiego Ilanku Odbudorvy i Rozu,oju. Krcdyty s4grvarantowaneprzez Skarb Paristwa, gdyby rriqc Stosowna uchrvala miala byc podjgta na walnym zgromadzeniu, do glosowania jednak nie doszlo, gdyl zarz4d,,,kwiatkowskiego" wostatniej chwili siq w.ycofal (,,Gazeta kt6ry6 z funduszy nie zlvr6cil ich na czas, musialyby zostac splacone przezbudz'ct wyborcza" lggt).prezes,,kwiatkor.r,skiego" chcial srq dorvieclzici od tych (,,Polityka" 12196). WedlLrg badari, jakie przeprowadzil nad NFI dr Danicl Alrttrt akcjonariuszy, jakie ntajqzarniary rvobec jego funduszu. Usryszal, ze nie Korona, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, byly doradca prze'uvoclnicz4cego Komisji Papier6w WartoSciowych, prezes Clownego Krajowego St'r- :najqzadnych, bo dla nich jest to tylko kapitalowa inwestycja. prezes nie dal sip 3ednak zwiesc. widzqc, ze obie te instytucje zwiqkszaj4 sw6j udzial w NFI im. \wtatkowskiego warzyszenia Udzialowc6w, bezposrednie koszty programu NFI wynosz4 lqczntc do poziomu, ktory wyrainie sr.viadczy, ze nie jest to zwykla iny:stycja kapitalowa. Ponadto nato,zew grg wchod ziraprobawiogiego przejqcia, okolo 230 mln zl, z czego 60 mln zl to Srodki z budzetu, a 84 mln zl z fundusztt Jednoznacznie prywatyzacji. Zachodnie podmioty udzielity lqcznie okolo 80 mln dol. kredytotr: wskazywa I fakt, zeto IiI NiI i pekao SA zabiokowaty podniesienie ttapitalu Po yczkt zaciqgniqte w poiskich bankach to 4 mln dol. i 8 mltr zl. Znaczttn czqsc przezrx Fundusz. wprawdzie to sam prezes Bojariczyk przecl glosowaniem kredyt6w postuzyla clo oplacenia r,r,yuagrodzenia firm zatzldzajilcych. I jcdyrrrc na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zmienil uchwalg. ale uczynil to zprostego 8 mln dol. przeznaczol-lo ua inne cele. Wynika st4d zatem, ze gdyby zre/\'!" powodu. Gt6wni akcjonariusze: III NFI, pekao SA oraz Skarb paristwa oswiadczyli, nowano z trdzialu fin11.z.arz.qdzaj4cych w modelu NFI, mozrra by bylo zmniejszl'c ze na podniesienie kapitalu srg nie zgodzar.glosowanie takiej uchwaly ue u, sutnie koszty kredytowc programu NFI o ponad 97 rnln dol' mialo wigc sensu. Pekao sa i III NFI na walnym mialy razem nrespelna g%o

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 Spis tresci LWstep 3 2. Organizacja BDM 3 2.1. Zmiana nazwy, 3 2.2. KapitaJzaktadowy i

Bardziej szczegółowo

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Warszawa pazdziernik 1997 2 SPIS TRESCI: ENGLISH SUMMARY 3 1. FUNDUSZE INWESTYCYJNE A EMERYTALNE 5 1.1 Fundusze

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000)

GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000) GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000) SPIS TREŚCI 1. Waszyńgtonski szczyt 2. Wygrać OECD 3. Ba³tyk Śródziemny 4. Poszukiwacze zaginionego konsensusu 5. Rosyjski syndrom 6. Pakiet 2000 7. Strategia

Bardziej szczegółowo

IIISTflL TUBLIJI S.R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAN TE Z DZTAN,ALNO SCI. Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych INSTAL-LUBLIN Sp6lka Akcyjna

IIISTflL TUBLIJI S.R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAN TE Z DZTAN,ALNO SCI. Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych INSTAL-LUBLIN Sp6lka Akcyjna IIISTflL TUBLIJI S.R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAN TE Z DZTAN,ALNO SCI GRUPY KAPITAI-,OWEJ Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych INSTAL-LUBLIN Sp6lka Akcyjna ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2010

Bardziej szczegółowo

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. Wy2ej wymienieni AkcjonariuszeZalo2yciele uchwalajq Statut Sp6lki Akcyjnej - zwanej dalej Sp6fkq w poni2szym brzmieniu. POSTANOWIENIA OG6LNE 5r L.Firma Sp6lki brzmi:

Bardziej szczegółowo

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 1 Warszawa 28 listopada 2007 S4d Rejononr d I r\\' a e'sz:lrn'1"- $ ró cl nic3 ei* rv lyarscnlvie W]'dsl*t Kal'nv *1. Marsz :lko'uvska 8l ü*-51? Warsrau'a Pokrz$rvdzon) :

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja regulacji dewizowych

Liberalizacja regulacji dewizowych mu 639 Malgonata Czermińska Kat.dra Handlu %alranlan_ Liberalizacja regulacji dewizowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych l. Wprowadzenie Przepisy dewizowe mają bardzo dlugą historiy, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Nadzór zintegrowany 2007 / 07 / 25 1 / 21

Nadzór zintegrowany 2007 / 07 / 25 1 / 21 Nadzór zintegrowany 2007 / 07 / 25 1 / 21 1 Synteza NajwaŜniejszym zjawiskiem na rynkach finansowych jest powstawanie konglomeratów finansowych. Istnieją róŝne definicje konglomeratu finansowego, ale nawet

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli:

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli: Formy przekształceń własnościowych: nacjonalizacja reprywatyzacja uwłaszczenie prywatyzacja a) Nacjonalizacja, przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi przeciwieństwo prywatyzacji.

Bardziej szczegółowo

WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ

WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ Wybrane publikacje prasowe 2007/2008 Gazeta Prawna, 13 maja 2008 Negotiation Workshop Szkoła Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (SPA), we współpracy z kancelarią

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo