Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne"

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà 45 mln z. str.3 Kilkudziesi ciu m odych polkowiczan przystàpi o do Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy Po arniczej str.5 Pi karze halowi TPH Polkowice przegrali mecz móg rozstrzygnàç o ich awansie. str.12 W telegraficznym skrócie W telegraficznym skrócie Lubin W szpitalu powiatowym oficjalnie otwarto oddzia rehabilitacji. Pacjenci przyjmowani sà ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu i specjalistów. Oddzia zajmuje si rehabilitacjà pacjentów z dysfunkcjà uk adu ruchu, po urazach oraz z przewlek ymi bólami kr gos upa. Oddzia dysponuje 12 ó kami. Region Kilka tysi cy ludzi wys ucha o oratorium Tu es Petrus pod dyrekcjà Piotra Rubika. WczeÊniej artysta spotka si z fanami w lubiƒskim Empiku. W sobotni wieczór muzycy wystàpili na zaproszenie KGHM w koêciele pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. Koncert zainaugurowa obchody 50- lecia odkrycia polskiej miedzi. Jawor 150 razy dzwoni a na stra po arnà 19 - latka informujàc o fa szywych zdarzeniach. W kilku przypadkach stra rusza a na sygnale do zdarzeƒ, które nie mia y miejsca. Kiedy zatrzyma a jà policja wyjaênia a, e to by- y.. arty. Dziewczyna dobrowolnie podda a si karze. Otrzyma a kar czterech miesi cy wi zienia, nadzór kuratora, musi te odpracowaç 40 godzin na cele spo eczne oraz zap aciç 200 z nawiàzki na stra po- arnà Pawe Serwiƒski Lubin Zmiana dyrektora w tamtejszym szpitalu. Odwo ano ze stanowiska Tadeusza Tofela. Na jego miejsce powo ano Edwarda Schmidta. Jak podaje Gazeta Wyborcza sprawa ma charakter polityczny. Schmidt jest m em radnej powiatu z ramienia Platformy Obywatelskiej. Tofel kierowa szpitalem od 2005 roku, placówka zmniejszy a w tym czasie swoje zad u enie o cztery miliony z otych. Region Zarzàd miedziowego holdingu upubliczni swojà decyzj dotyczàcà wskaêników wynagrodzeƒ w roku W 2007 roku wysokoêç wynagrodzenia pracowników miedziowego holdingu wzroênie o 5,7 procent. Je eli spó ka osiàgnie zak adany zysk w wysokoêci mln. z, wzrost wynagrodzenia mo e byç równy 12,1 procent (oko o 830 z ). Wed ug szacunków zarzàdu KGHM Êrednia p aca w spó ce w tym roku przekroczy 7,7 tys. z. Legnica Ponad kilogram amfetaminy przechowywa w domu 23 - latek. Policjanci zatrzymali przedsi biorczego dealera. Narkotyki przechowywa w opakowaniach po kawie, cz Êç ju by a poporcjowana. Funkcjonariusze w mieszkaniu znaleêli te wag i kilkaset woreczków. Czarnorynkowa wartoêç narkotyku to co najmniej 50 tys. z otych. Osa Dobra jak nikt inny Reprezentujàc barwy CCC Polkowice Monique Coker zosta a uznana przez w adze Polskiej Ligi Koszykówki za najlepszà koszykark sezonu zasadniczego Ford German Ekstraklasy. To pierwsze tak presti owe wyró nienie indywidualne w historii eƒskiego basketu w naszym mieêcie. Monique zostawi a w tyle wszystkie konkurentki. W sezonie zasadniczym nasza zawodniczka notowa a doskona e statystyki. Ârednio zdobywa a 22 punkty na mecz, zaliczajàc przy tym 9,6 zbiórki oraz 2,3 przechwytu. Coker nie tylko jest najlepszà koszykarkà sezonu zasadniczego. Jest tak e jak na razie najskuteczniejsza. Jak ju wspomnieliêmy w rozegranych dotychczas 21 meczach rundy zasadniczej nasza zawodniczka zdoby a 462 punkty, co daje doskona à Êrednià 22 punktów na mecz. W tej klasyfikacji polkowiczanka wyprzedza Nikit Bell z Dudy T czy Leszno, która ma Êrednià 20,8 punktu oraz Jocelyn Penn z AZS KK Jelenia Góra, która notowa a 18,5 punktu na mecz. Mamy nadziej, e liderka ekipy CCC utrzyma doskona à dyspozycj równie w rundzie play-off i wydatnie przyczyni si do dobrych wyst pów naszego zespo u. A pierwszy mecz play-offów ju w najbli szà sobot. W hali przy ulicy Dàbrowskiego pomaraƒczowe b dà podejmowaç dru yn KS-u ódê. Âroda 7 marca w Polkowicach P by- a dniem teatru. GoÊciliÊmy wów- czas wybitnà postaç polskiej kultu- ry - Krystyn Jand. Doskona a ar- tystka dokona a uroczystego otwar- cia IX Polkowickich P Dni Teatru. T Spotka a si te z dziennikarzami. Zwieƒczeniem pe nego wra eƒ dnia by spektakl Stefcia åwiek w szpo- nach ycia wyre yserowany przez Krystyn Jand. W czwartek artystka spotka a si z polkowickà m odzie à, która ch o- n a ka de jej s owo, a w piàtek da- a pokaz prawdziwego aktorskiego kunsztu w doskona ym monodra- mie opartym na tekêcie VedrankiV Rudan Ucho, gard o, nó. Na ten spektakl oczekiwali wszy- scy.. Owiana aurà skandalu sztuka, w której co drugie s owo jest nie- cenzuralne musia a budziç zainte- resowanie. Nikt do koƒca nie wie- dzia jak zareaguje publicznoêç na s owa padajàce ze sceny,, a wypo- wiadane przez Krystyn Jand. W piàtkowy wieczór Janda wcieli- a si w postaç Tonki T Babiç- dzien- nikarki, na której yciu wojenne prze ycia, których by a Êwiadkiem odcisn y straszliwe pi tno odmie- niajàc jej postrzeganie Êwiata i po- dejêcie do codziennoêci w sposób zasadniczy. To o by o aktorstwo w najlepszym wydaniu, aktorstwo zaanga owane, zupe ne inne od g upawych popro- dukcji jakich pe no w telewizji. Oby wi cej tak màdrych tekstów i tak wspania ych przedstawieƒ i oby Polkowickie Dni Teatru T trwa y jak najd u ej.

2 2 Gazeta Polkowicka Z ycia miasta Dodatkowe klamry Nowy szef Rada Nadzorcza Aquaparku podj a w piàtek, 2 marca 2007, decyzj o powo aniu na stanowisko prezesa spó ki - Beaty Betki. Piotr Borys, dotychczasowy prezes spó ki, w zwiàzku z obj ciem funkcji cz onka zarzàdu województwa dolno- Êlàskiego musia zrezygnowaç z pe nienia funkcji prezesa Aquaparku. Przez kilka miesi cy Aquaparkiem zarzàdza dyrektor wykonawczy. Decyzj o powo aniu Beaty Betki na to stanowisko podj to jednog oênie. - To dla mnie du e wyzwanie, ale jestem pewna, e sobie poradz. Gdybym mia a co do tego wàtpliwoêci nie podj abym si tego zadania - mówi nowa prezes. - To tak e du e wyró nienie i nobilitacja, do o wi c wszelkich staraƒ, by nie Chcesz wiedzieç wi cej - przyjdê na spotkanie Do koƒca roku szkolnego 2006/2007 pozosta y jeszcze ponad dwa miesiàce. Jest to w aêciwy czas na podj cie decyzji o wyborze szko y ponadpodstawowej. Cztery wie owce przy ulicy Hubala zostanà dodatkowo wzmocnione. Po wstrzàsie 21 maja 2006 roku kopalnia zleci a dwie ekspertyzy niezale nych zespo- ów z Warszawy i Opola, które dotyczy y oceny skutków wstrzàsów górniczych w odniesieniu do polkowickich wie owców oraz intensywnoêci wstrzàsów górniczych dla zabudowy kubaturowej. Z ekspertyzami zapozna y si m.in. w adze Polkowic, które oczekiwa y realizacji wniosków w nich zawartych. - Zale y nam, by kopalnia wzmocni a jeszcze bardziej te budynki - t umaczy burmistrz Polkowic, Wies aw Wabik. - Mam nadziej, e mieszkaƒcy poczujà si bezpieczniejsi. We wtorek, 13 marca, na spotkaniu w kopalni Rudna, ustalono, e kopalnia do koƒca czerwca wykona zdyblowanie uszkodzonych elementów w czterech blokach przy ulicy Hubala Kopalnia zapewni a nas, e po wykonaniu tych wzmocnieƒ budynki przy ulicy Hubala b dà bardziej odporne na wstrzàsy pochodzenia górniczego - powiedzia a Maria Bàczkowska, inspektor ds. ochrony terenów w gminie. Osa zawieêç pok adanego we mnie zaufania. Beata Betka by a radnà Rady Miejskiej w Polkowicach w latach Ukoƒczy a Gnieênieƒskà Wy szà Szko- Humanistyczno - Menad erskà na wydziale zarzàdzania i marketingu oraz Uniwersytet Zielonogórski. Osa Poznaniu oferty edukacyjnej polkowickich gimnazjów majà s u yç mi dzy innymi organizowane spotkania organizacyjne. Jedno z nich zaplanowano na 19 marca w Gimnazjum nr 2. O godzinie 16 w szkolnej sali gimnastycznej zbiorà si rodzice uczniów klas szóstych. B dà oni mieli okazj zapoznaç si nie tylko z szerokà paletà zaj ç pozalekcyjnych, jakie oferuje szko a, ale tak e poznaç wychowawców przysz ych klas pierwszych. - Decyzja o wyborze szko y ponadpodstawowej jest jedna z istotniejszych w yciu dziecka, dlatego powinna byç podj ta z uwzgl dnieniem kompleksowej wiedzy dotyczàcej przysz ej szko y. Dlatego obecnoêç na spotkaniu informacyjnym jest tak wa na. Zapraszam wszystkich rodziców na spotkania informacyjne do Gimnazjum nr 2 - mówi dyrektor placówki Dorota Gnych. Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Anna Osadczuk,, Joanna BuÊko-Kurzepa. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. Archiwum Wybierali po raz pierwszy A w nagrod poszli na obiad Patrycja Sprawka i Grzegorz Sobaƒski zwyci yli w wyborach Miss i Mistera Gimnazjum nr 2 w Polkowicach. Wybory odby y si 1 marca w jednej z sal lekcyjnych. Ch tnych do noszenia zaszczytnego miana miss i mistera by o wielu. Nie ma si temu co dziwiç, bo splendor towarzyszàcy posiadaniu tych tytu ów jest doprawdy nobilitujàcy. Wszyscy potencjalni kandydaci musieli si mocno napociç, by na owe zaszczytne miano zas u yç. Ka da z osób ubiegajàcych si o wygranà musia a zaprezentowaç swojà kandydatur jurorom, którym przewodzi a dyrektor Gimnazjum nr 2, Dorota Gnych. Na tym jednak nie poprzestano, bo przecie zarówno miss jak i mister powinni mieç wiele zalet. O posiadaniu takowych zalet starali si przekonaç jurorów kandydaci mi dzy innymi prezentujàc krótkie scenki teatralne. Dostarczy y one widzom zgromadzonym na widowni wielu powodów do Êmiechu. Bieg Piastów od 31 lat odbywa si w Szklarskiej Por bie, na Polanie Jakuszyckiej. W jego tegorocznej edycji uczestniczy o ponad 3 tysiàce biegaczy z ca ej Europy. - Rywalizacja toczy si w trzech kategoriach - jednà z nich jest kategoria policjantów - mówi nam Pawe elichowski. Polkowicki policjant przed rokiem po raz pierwszy wystartowa w tej presti owej imprezie i od razu uda o mu si wygraç. W tym roku dokona rzeczy jeszcze trudniejszej, bo potwierdzi, e nie ma sobie równych wêród policjantów nie tylko z Polski, ale tak e z Niemiec i Czech. - Jestem szcz Êliwy ze swojego wyniku, tym bardziej, e poprawi em si w stosunku do roku poprzedniego o 7 minut (59 minut - KK). Zajà em te wy szà pozycj w klasyfikacji generalnej wyêcigu na 10 kilometrów. W tym roku by em 36., a rok temu relacjonuje policjant z Polkowic. elichowski biega na nartach od 11 roku ycia. Jego zainteresowanie Chwile oczekiwania na werdykt jurorów umila y widzom szkolne tancerki, które zaprezentowa y si w krótkim pokazie. Po zakoƒczeniu efektownego pokazu przysz a pora na odczytanie nazwisk zwyci zców. Dorota Gnych przekaza a zwyci zcom korony, szarfy oraz okolicznoêciowe dyplomy. Potem widzowie rozeszli si do sal lekcyjnych. Z kolei Miss Gimnazjum nr 2 wspólnie z Misterem udali si do restauracji No Name, gdzie czeka na nich przepyszny obiad z deserem. Fundatorem obiadu byli w aêciciele Polkowicki owicki stró prawa najszybszym biegaczem Poprawiony wynik Pawe elichowski z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach wygra Bieg Piastów w kategorii policjantów. I to po raz drugi z rz du. Co wi cej, poprawi swój ubieg oroczny czas a o siedem minut. tà dyscyplinà sportu wzi o si z tego, e kiedyê, przez pó roku, mieszka w Szklarskiej Por bie. Mieszkajàcy dziê w J drzychowie policjant z polkowickiej komendy przed laty uprawia wyczynowo kolarstwo. DziÊ nadal trenuje t dyscyplin sportu, ale ju amatorsko. - Doskona ym uzupe nieniem zimowego treningu kolarza jest bieganie na nartach - t umaczy policjant. restauracji. Poza mo liwoêcià delektowania si wspania ymi daniami miss i mister mieli tak e mo liwoêç porozmawiaç i mi o sp dziç czas w pe nych uroku wn trzach restauracji. Organizatorami wyborów miss i mistera Gimnazjum nr 2 byli cz onkowie samorzàdu uczniowskiego Gimnazjum nr 2 w Polkowicach wraz z opiekunami Magdalenà Beller i Mariolà Bujacz. - Wi c ka dej zimy biegam. W przysz ym roku postaram si osiàgnàç jeszcze lepszy wynik. Odbywajàcy si w Szklarskiej Por bie Bieg Piastów jest drugim pod wzgl dem wielkoêci biegiem narciarzy-biegaczy w Europie. Wi kszy jest tylko odbywajàcy si w Szwecji Bieg Wazów. Archiwum KPP w Polkowicach

3 Wa ne sprawy Gazeta Polkowicka 3 Po o sesji Rady Miejskiej Bud et i zmiany personalne Najwa niejszà uchwa à podj tà podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej by a uchwa a o przyj ciu bud etu gminy na rok Nie by o to jednak jedyne godne odnotowania wydarzenie podczas tej sesji. Porzàdek obrad lutowej sesji Rady Miejskiej obejmowa 14 punktów. Zawiera on g osowania nad dziesi cioma projektami uchwa. WÊród nich by a ta najwa niejsza o przyj ciu bud etu gminy na rok G osowanie nad projektem bud etu gminy na rok 2007 by o pierwszym podczas Êrodowej sesji. WczeÊniej, przed sesja wszyscy radni zapoznali si dok adnie z projektem uchwa y bud etowej. By o te wiele czasu na odpowiednie dopracowanie jej podczas pracy w komisjach. Ostatecznie podczas g osowania za przyj ciem bud etu g osowa o 20 spoêród 21 radnych, jedna osoba wstrzyma a si od g osu. Tak wi c bud et zyska akceptacj prawie wszystkich radnych, a nikt nie opowiedzia si przeciwko niemu. Przyj ty przez radnych bud et jest rekordowy w ca ej dotychczasowej historii gminy Polkowice. Nigdy dotychczas po stronie dochodów nie by o tak du ej kwoty. Blisko 169 milionów z otych to suma, która musi robiç wra enie, bo bud ety o podobnej wielkoêci majà takie miasta jak Lubin, czy G ogów, które przecie sà kilkukrotnie wi ksze od Polkowic. Nic dziwnego, e z takiego bud etu zadowolony jest nie tylko burmistrz Polkowic Wies aw Wabik, ale tak e opozycyjni radni. - To dobry bud et - skomentowa Andrzej Kulczycki z Forum Samorzàdowego. Podczas ostatniej sesji zdecydowano tak e o zmianie w prezydium W kolejnym numerze Gazety znajdà paƒstwo wk adk poêwi conà w ca oêci bud etowi Polkowic na rok Rady Miejskiej. Na wniosek klubu radnych PdMP do porzàdku obrad wniesiono punkty o odwo aniu przewodniczàcego Rady Miejskiej. Kandydatów do obj cia schedy po przewodniczàcym by o dwóch - Stefan Ci mar i Jaros aw Dàbrowski. Ostatecznie radni wybrali Ci mara. Za jego kandydaturà g osowa o 13 radnych, przeciw by o siedmiu, a jeden wstrzyma si od g osu. Trafiki trafi y do Polkowic O dwa nowe samochody Renault Trafic wzbogaci a si polkowicka komenda Stra y Miejskiej. W piàtek (09.03) zastàpi y one wys u one Kangoo. Jana Zarzyckiego (z lewej) na stanowisku przewodniczàcego Rady Miejskiej zastàpi Stefan Ci mar Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic - Dochody gminy b dà kszta towaç si na poziomie blisko 169 mln z. To wi cej ni zak adaliêmy projektujàc bud et. W autopoprawkach do projektu uwzgl dniliêmy wy szy wp yw Êrodków z tytu u udzia u w podatku dochodowym od osób prawnych, zwi kszenie dochodów z tytu u sprzeda y dzia ek, a kwota 3,5 mln z to wynik decyzji sp aty nale nych w roku 2007 rat od po yczki z NFOÂiGW, a nie ca oêci po yczki jak wczeêniej zak adaliêmy. To pierwszy w historii miasta tak ogromny bud et. Zawdzi czamy go w du ej mierze wysokim podatkom od nieruchomoêci - blisko 53 mln z, dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz op acie eksploatacyjnej. OczywiÊcie najwi kszy udzia w tych sumach majà kwoty pochodzàce z KGHM. Na inwestycje przeznaczymy ponad 45 mln z, z czego same inwestycje drogowe poch onà ponad 6 mln z, m.in. budowa chodników na terenie gminy, zagospodarowanie terenu wokó PCUZ oraz modernizacja osiedla Hubala III etap. W roku 2007 po 2 mln z przeznaczymy na budow budynku przy ul. Ma ej i mieszkaƒ socjalnych. Zamierzamy te przeznaczyç 1,5 mln z na modernizacj boiska przy ul lutego oraz 1,35 mln z na modernizacj osiedlowych obiektów sportowych. Ponad 9 mln z przeznaczymy na podwy szenie kapita u naszych komunalnych spó ek, z czego PGM otrzyma 5,7 mln z z przeznaczeniem na budow i modernizacj instalacji wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej, a PTBS ponad 1,5 mln z na budow dwóch budynków na zaspokojenie potrzeb osób oczekujàcych na liêcie mieszkaniowej. W planach na rok obecny i nast pny mamy tak e budow remizy wraz ze Êwietlicà w Suchej Górnej i Nowej Wsi. Chcemy te zmodernizowaç oêwietlenie w mieêcie i wybudowaç gaj zabaw da dzieci przy ul. Browarnej. To nie sà zadania tylko na najbli sze 12 miesi cy, a w planach si gajàcych lat kolejnych. Wys ucha a Osa Warunki pracy w Stra y Miejskiej sà coraz lepsze Nowe radiowozy prezentujà si doskonale Na nowe samochody Stra Miejska czeka a od dawna. Pierwszy przetarg nie doszed do skutku. Drugi wy oni dostawc. Jest nià lubiƒski dealer marki Renault. Nowe samochody stra y Miejskiej sà tego samego koloru, co poprzednie. Poza tym ju wszystko je ró ni. Po pierwsze gabaryty. Trafiki sà obszerniejsze i wygodniejsze. Standardowo mogà pomieêciç szeêç osób. Tak e przedzia dla zatrzymanych jest wi kszy. Samochody nap dzane sà silnikami Diesla, co po pierwsze mo e obni yç koszty eksploatacyjne obu nowych aut, a po drugie zadecydowaç o ich bardzo ma ej awaryjnoêci. - Chocia Powiat przekaza Êrodki na respirator dla lubiƒskiego ZOZ-u Wzbogacony CPR Wniosek ordynatora Oddzia u Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZOZ w Lubinie zosta pozytywnie rozpatrzony przez Zarzàd Powiatu w Polkowicach. Na podstawie jego decyzji lubiƒski ZOZ otrzyma wsparcie finansowe w wysokoêci 120 tys. z. Za t kwot lubiƒski ZOZ zakupi dla siebie respirator. Wniosek, który wp ynà do polkowickiego starostwa jeszcze w lutym, dotyczy dofinansowania stanowiska intensywno-terapeutycznego o kwot potrzebnà na zakup respiratora. Powiat Polkowicki od kilku ju lat stara si stworzyç na bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego szeroko rozumiany system ratownictwa medycznego dla mieszkaƒców powiatu. - Oddzia anestezjologii i intensywnej terapii to bez wàtpienia element tego systemu - mówi starosta polkowicki Marek TramÊ. - Dlatego pozytywnie rozpatrzono proêb pani ordynator Oddzia u Anestezjologii i Intensywnej Terapii i podj to decyzj o wsparciu Zespo u Opieki Zdrowotnej w Lubinie za po- Êrednictwem powiatu lubiƒskiego - dodaje starosta Powiatu Polkowickiego Marek TramÊ. Ârodki na zakup respiratora pochodziç b dà z dochodów w asnych powiatu. OczywiÊcie decyzja zarzàdu musi jeszcze uzyskaç pozytywnà opini radnych, dlatego decyzj Zarzàdu skierowano teraz do merytorycznych komisji dla uzyskania stosownych opinii. Zredagowana na tej podstawie uchwa a w sprawie przekazania Êrodków finansowych ZOZ-owi w Lubinie zostanie przekazana pod obrady poprzednie radiowozy mia y instalacje gazowe, to wraz z up ywem czasu stawa y si one coraz bardziej awaryjne. Nowe auta sà bez wàtpienia lepiej przygotowane do s u by, bo przez ostatnie lata potrzeby i standardy pracy w stra y miejskiej wcià ros y, a nasze poprzednie radiowozy coraz bardziej od tego odstawa y - powiedzia tu po zaparkowaniu nowych radiowozów komendant Stra y Miejskiej w Polkowicach Miros aw Sienkiewicz. Nowoczesne samochody b dà teraz podlegaç ochronie gwarancyjnej. W tym czasie kolejne przeglàdy techniczne czekajà je po przejechaniu ka dych 30 tys. kilometrów. To tak- e obni y znacznie koszty ich eksploatacji, bo poprzednie radiowozy obowiàzywa y przeglàdy po przejechaniu 10 tys. kilometrów. Trafiki sà Rady Powiatu w Polkowicach. Dopiero po podj ciu uchwa y Rady zostanie podpisane porozumienie z powiatem lubiƒskim w sprawie przekazania dotacji na zakup respiratora. Zarzàd Powiatu w Polkowicach zaakceptowa plan zadaƒ ekologicznych powiatowych placówek oêwiatowych na ten rok. Oko o 130 tys. z z Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej zostanie przekazanych na pomoc w ich realizacji. Powiat w ramach pieni dzy Paƒstwowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej pokryje m. in. koszty zakupu nagród i pomocy dydaktycznych, op aci transport i wynagrodzenie nauczycieli prowadzàcych ko a ekologiczne. W ubieg ym roku z powiatu przeznaczono na ten cel 107 tys. z. wyposa one w syreny oraz Êwiat a samochodów uprzywilejowanych. Jednak - jak podkreêla komendant Sienkiewicz - na razie nie mo na ich u ywaç. - JesteÊmy w trakcie za atwiania zgody Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji na uznanie naszych nowych samochodów za pojazdy uprzywilejowane. Dopiero wtedy b dziemy w razie potrzeby mogli ich u ywaç - wyja- Ênia komendant Stra y Miejskiej w Polkowicach. Trafiki sà ju czwartym pokoleniem radiowozów s u àcych w polkowickiej Stra y Miejskiej. Od poczàtku jej powstania w 1991 roku, przewin y si t dy Peugeoty 309, Polonezy i Renaulty Kangoo. Internet

4 4 Gazeta Polkowicka Nasze sprawy Skomputeryzowani historycy Kadra nauczycielska Zespo u Szkó w Polkowicach oraz lokalni historycy, pedagodzy i regionaliêci przygotowujà kolejnà, drugà edycj regionalnego konkursu historycznego. Konkurs jest skierowany do uczniów szkó podstawowych, gimnazjalnych oraz Êrednich z terenu powiatu polkowickiego. Wst pne eliminacje zostanà przeprowadzone w poszczególnych szko ach i oêrodkach dydaktycznych. Konkretna, potwierdzona przez organizatorów data rozgrywek pó fina owych nie by a jeszcze znana, kiedy oddawaliêmy ten numer Gazety do druku. Uda o nam si jednak dotrzeç do niepotwierdzonej informacji, e mo e to byç 25 kwietnia. Fina konkursu b dzie mia prawdopodobnie miejsce w po owie maja. Zasady przeprowadzenia konkursu pó fina owego b dà w zasadzie takie same, jak w pierwszej jego edycji. - Ka da szko a b dzie mog a zg osiç do konkursu dwie, 2- osobowe dru yny. Ka da ze zg oszonych dru yn b dzie pisa a test osobno - wyjaênia Danuta Zagu a, nauczycielka historii w Zespole Szkó, jedna z organizatorek konkursu. - Do fina u dostanà si dwie dru yny z ka dego poziomu szkó : podstawowych, gimnazjów oraz Êrednich - dodaje. Pytania - wszystkie przygotowane przez historyków - b dà podzielone na tekstowe, z ilustracjà, oraz interpretujàce êród o. Organizatorzy chcà, eby konkurs by w ca oêci zinformatyzowany. - Postaramy si napisaç specjalne programy testowe, które b dà szybko i bezb dnie zlicza y zdobyte w teêcie punkty. OczywiÊcie ka da z dru yn b dzie mia a do swojej dyspozycji komputer - wyjaênia Danuta Zagu- a. Bioràc pod uwag ogromne zainteresowanie szkó powiatu polkowickiego pierwszà edycjà konkursu, do tegorocznej tak e nie trzeba b dzie zach caç m odzie y. Ubieg oroczny fina odby si w Auli Forum polkowickiego Zespo u Szkó. Obok pytaƒ z historii regionu uczniowie musieli odpowiadaç na pytania dotyczàce lokalnej geografii. Nie wiadomo jeszcze, czy w tym roku geografia tak- e b dzie cz Êcià konkursu regionalnego. Byç mo e b dzie zastàpiona zadaniami z dziedziny plastyki. Kolejna nagroda za wzorowe prowadzenie kolonii k zuchowej JeÊli obóz, to tylko w Ostrowie! W ostatnia niedziele lutego we Wroc awiu w bibliotece Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Êw. El biety mia a miejsce wa na dla polkowickiego harcerstwa uroczystoêç. W ostatnia niedziel lutego (24.02.) we Wroc awiu w bibliotece Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Êw. El biety mia a miejsce wa na dla polkowickiego harcerstwa uroczystoêç. Harcmistrzyni Krystyna Gregorowicz otrzyma a z ràk wojewody dolnoêlàskiego presti owà nagrod Obozowej Lilijki. Nagroda ta jest ukoronowaniem staraƒ ca ego Hufca ZHP w Polkowicach nad wzorowym zorganizowaniem Harcerskiej Akcji Letniej w 2006 roku. Nagrod przyznano w obecno- Êci komendanta polkowickiego hufca hm Romana Bryzy i jego zast pczyni hm Haliny elaznej. Âwiadkami tego wydarzenia byli tak e dowódca Âlàskiego Okr gu Wojskowego. Wroc awskie uroczystoêci odby y si w tzw. Dniu MyÊli Braterskiej, Êwi ta wszystkich skautów na ca ym Êwiecie. Nagroda przyznana Krystynie Gregorowicz by a ju czwartà z kolei, przyznanà polkowickim harcerzom w ramach konkursu na wzorowà koloni letnià. Ka dy, kto zdob dzie tytu wzorowej kolonii zuchowej lub wzorowego obozu harcerskiego po raz pierwszy, otrzymuje z ràk Komendantki Choràgwi okolicznoêciowy dyplom, o raz drugi - pamiàtkowà srebrnà fink. Dla trzykrotnego z rz du zwyci zcy przyznaje si z otà fink Delegacja polkowickiego hufca ZHP odbiera we Wroc awiu nagrod za Wzorowà Koloni Zuchowà a po raz czwarty Obozowa Lilijka, harcerski symbol wyrzeêbiony w drewnie. Obok Gregorowicz nagrody te zdobywali ju wczeêniej harcmistrzowie Roman Bryza, Halina elazna oraz Lidia Lichwa. Droga do konkursowych zaszczytów nie jest jednak wcale atwa. Najpierw wêród obozowiczów rozdawane sà ankiety, dotyczàce ich odczuç na temat warunków, jakie sà na obozie. Nast pnie komendant hufca, w tym przypadku Roman Bryza, zg asza oficjalnie udzia swoich podkomendnych w konkursie na wzorowà kolonie lub obóz. Zg oszenia ka dorazowo kierowane sà do wroc awskiej komendy choràgwi, poniewa konkurs ma zasi g wojewódzki. We Wroc awiu wnioski poddawane sà wnikliwej analizie i ocenie. Rozpatrywane sà tam nie tylko nades ane ankiety, ale sprawdzane sà tak e rozliczenia finansowe obozu oraz terminowoêç realizowania wszystkich zamierzonych na obozie celów. Tak wysoka, coroczna ocena obozów organizowanych przez polkowicki hufiec nie jest sprawà przypadku. Obozy, organizowane w bazie wypoczynku letniego w Ostrowie, od dawna cieszà si zas u onà popularnoêcià i uznaniem zarówno wypoczywajàcej tam m odzie y, jak i ich rodziców. Âwietnie wyszkolonà i doêwiadczonà kadr wspomogà nied ugo warunki w jakich przyjdzie im pracowaç z m odzie à. Harcerska stanica w Ostrowie b dzie bowiem nied ugo gruntownie zmodernizowana i przebudowana, tak, aby obozowiczom nie brakowa o ju niczego, a rodzice Niepotrzebne awanturnictwo Jedyny punkt merytoryczny w porzàdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w KGHM to zmiany w Radzie Nadzorczej. Zgromadzenie zosta o zwo ane na wniosek najwi kszego akcjonariusza - Skarbu Paƒstwa zaledwie pi ç miesi cy po ostatnich zmianach. 24 paêdziernika ze sk adu Rady odwo ano trzech cz onków, w tym przewodniczàcego Antoniego Dynowskiego. Na ich miejsce powo ano Adama aganowskiego (przewodniczàcy), Stanis awa Andrzeja Potycza, Jana Sulmickiego oraz Jerzego y ynskiego. Teraz znów w aêciciel postanowi zmieniç cz onków organu nadzorujàcego. - Dla mnie to jest dziwne, bo kilka miesi cy temu dosz o do zmian w Radzie, nie mam poj cia czego te zmiany mia yby dotyczyç - komentuje Józef Czyczerski z miedziowej SolidarnoÊci, cz onek RN KGHM z ramienia za ogi. - Jest to o tyle niezrozumia e, e Rada musi oceniç prac zarzàdu za rok 2006, jak ma to zrobiç dobrze, jeêli dojdzie do wymiany dotychczasowych cz onków. Podobnego zdania jest inny cz onek Rady, Leszek Hajdacki, ze mogli mieç pewnoêç, e ich dzieci zdobywajà swoje harcerskie sprawnoêci w warunkach na miar XXI wieku. Tak e tegoroczna propozycja letniego wypoczynku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej przewiduje zorganizowanie w Ostrowie k. Jastrz biej Góry trzech turnusów. Turnusów z nazwy harcerskich, ale wiadomo, e mogà w nich wziàç udzia tak- e ci, którzy zuchami czy harcerzami jeszcze nie sà. Poni ej przedstawiamy terminy poszczególnych turnusów oraz warunki uczestnictwa. I turnus (100 osób) II turnus (100 osób) III turnus (100 osób) Uczestnikami obozu mogà byç dzieci w wieku 9-16 lat. Ca kowita odp atnoêç za turnus wynosi 890 z. W ramach turnusu hufiec polkowicki zapewnia m. in.: przejazd, cztery posi ki dziennie, opiek medycznà oraz ciekawy program pobytu. Zg aszaç mo na si ju teraz. IloÊç miejsc jest ograniczona! Bli szych informacji udziela Hufiec ZHP w Polkowicach, ul. Bracka 1 (by y dworzec PKP), tel. (76) lub Biuro hufca jest czynne od poniedzia ku do piàtku w godz Leszek Hajdacki - Jestem zaskoczony takà decyzjà, zw aszcza, e jesteêmy dwa miesiàce przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Zwiàzku Zawodowego Pracowników Przemys u Miedziowego. - Takie poêpieszne zwo ywanie Nadzwyczajnego Walnego daje sygna akcjonariuszom, e êle si dzieje w firmie. Jestem zaskoczony takà decyzjà, zw aszcza, e jesteêmy dwa miesiàce przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. - Zmiany, jeêli minister chce dokonaç mo na by o spokojnie przeprowadziç na Walnym w czerwcu bez niepotrzebnego awanturnictwa - dodaje Czyczerski Rzecznik Ministerstwa Skarbu Paƒstwa spraw zwo ania NWZA komentuje prosto. - Przede wszystkim chodzi o uzupe nienie wakatu - odpowiedzia nam Pawe Kozyra. Warto dodaç, e pomimo s ów rzecznika ministerstwa w porzàdku obrad, oprócz powo aƒ znalaz si tak e punkt dotyczàcy odwo- aƒ ze sk adu RN KGHM. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w KGHM odb dzie si 11 kwietnia, mniej wi cej 6-8 tygodni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podczas którego akcjonariusze kwitujà miniony rok, wystawiajà ocen zarzàdowi i decydujà o wielkoêci dywidendy. 14 dni po zakoƒczeniu pracownicy otrzymujà te rocznà nagrod z zysku za ubieg y rok. Anna Osadczuk Archiwum Hufca ZHP w Polkowicach

5 RozmaitoÊci Gazeta Polkowicka 5 Na zdj ciu laureaci w kategorii uczniów szkó podstawowych: od lewej Bartosz Flisiewicz (3m.), Micha Kossakowski (2m.), Patrycja Carzasta(1m.). Laureaci w kategorii gimnazjalistów: Weronika Strug (1m.), Gabriela Wojtun (2m.), Piotr Zawada (3m.) Szko y ponadgimnazjalne: Agnieszka Jaskot (1m.), Wojtek Chorà ykiewicz (2m), Maciej Pieczarka(3m.). Wiedza tak e gasi po ary Kilkudziesi ciu ch tnych przystàpi o do kolejnej, gminnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej. Testy pisano we wtorek, 6 marca w Sali konferencyjnej Urz du Gminy w Polkowicach. W 1971 r. dwaj czescy historycy Michal Lacko i Vendelin Jankovicz, badajàcy od lat dzia alnoêç brata Cypriana, odnaleêli w jednym z rzymskich archiwów obszerny spis klasztorów i yciorysów mnichów, z którego wynika o jasno podane wy ej miejsce i data urodzin brata Cypriana. WàtpliwoÊci sprawia o im jednak prawid owe rozszyfrowanie jego nazwiska, niewyraênie zapisanego w archiwalnych spisach, b dàcych przecie tylko kolejna transkrypcjà. Z poczàtku odczytali je jako Jaisge, lub Jaige. Dopiero szesnaêcie lat temu, polskiej botaniczce, dr Zofii Radwaƒskiej-Paryskiej, uda o si odnaleêç w Archiwum archidiecezjalnym we Wroc awiu metryk urodzenia póêniejszego brata Cypriana. Metryka ta by a wystawiona w j zyku niemieckim, bowiem w dniu urodzin mnicha Dolny Âlàsk znajdowa si ju pod panowaniem pruskim. Dzi ki naszej uczonej dowiedzieliêmy si wi c, e nasz poszukiwany to Franciszek Ignacy J schke, syn polkowickiego mieszczanina i mistrza krawieckiego - Josefa Jaeschkeígo, urodzony 28 lipca 1724 roku i tego samego dnia ochrzczony w koêciele p.w. Âw. Micha a Archanio a w Polkowicach. Niestety niewiele wcià wiemy jak przebiega a m odoêç Cypriana, oraz co spowodowa o, e wstàpi do zakonu kamedu ów. Wiemy natomiast ponad wszelkà wàtpliwoêç, e Êluby zakonne z o y 13 wrzeênia 1753 roku w klasztorze kamedulskim Zaborie p i Nit e. Co ciekawe ówczesne êród a podajà, e ju wtedy by cz owiekiem obdarzonym niezwyk ym talentem i kulturà, wysoko wykszta conym, który studiowa we Wroc awiu, Brnie, Cz stochowie oraz w s onecznej Italii. Zna doskonale j zyk polski, s owacki, niemiecki i acin. W trzy lata po Êlubach zakonnych trafi do czerwonego Klasztoru. To tam w aênie ma swój poczàtek tajemnicza i fascynujàca legenda atajàcego mnicha (!) - brata Cypriana. Wiemy o tym z dzie Christiana Genersicha, mieszkaƒca pobliskiego Kie marku, który legendy te zebra i spisa ju w roku Dzie o to uzupe ni i ponownie wyda w roku 1937 Johann Liptak jako -Das Rote Kloster und Frater Cyprianusî. Motywy legendy brata Cypriana wykorzysta tak e w swojej ksià ce -Skrzydlaty mnichî polski pisarz Jan Wiktor. OpowieÊç Wiktora ma swoje miejsce w g ównej mierze w Czerwonym Uczestnikami turnieju byli, jak co roku, uczniowie szkó podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy. Do tych grup wiekowych jest bowiem skierowana idea tego konkursu, która zak ada m. in. kszta towanie umiej tnoêci w zakresie ochrony ludnoêci, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo arowej. - Turniej s u y w szczególnoêci popularyzowaniu wêród dzieci i m odzie y zasad post powania na wypadek po aru i praktycznych umiej tnoêci pos ugiwania si sprz tem gaêniczym a tak- e wiedzy na temat technik gaêniczych - wyjaênia Ryszard Wyraz polkowickiego Urz du Gminy, wspó organizatora turnieju. Organizatorami tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej, który przebiega od has em M odzie Zapobiega Po arom byli m. in. Zarzàd Oddzia u Gminnego Zwiàzku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Polkowicach, Urzàd Gminy Polkowice oraz Komenda Powiatowa Paƒstwowych Stra y Po arnych. Eliminacje powiatowe do turnieju wiedzy po arniczej odb dà si 28 marca o godz w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie. Do centralnego fina u turnieju (w swoich grupach wiekowych) zostanà dopuszczeni bez udzia u w eliminacjach zwyci zcy fina u centralnego z roku poprzedniego.» DZIEJE JEDNEGO MIEJSCA Ikar z Polkowic, cz. II. klasztorze, Pieninach i w Krakowie, gdzie brat Cyprian poszukuje jakiejê zagadkowej ksi gi, która zawiera jakiê tajemny przepis umo liwiajàcy cz owiekowi latanie. Autor opiera przy tym ca à oê intrygi na starodawnej legendzie opowiadajàcej o odwa nym i uczonym mnichu, któremu po skonstruowaniu latajàcego aparatu powiód si lot z najwy szego spoêród pi ciu szczytów Trzech Koron a nad turnie Tatr Wysokich (!). W tym miejscu chcia bym Paƒstwu uzmys owiç, e w prostej linii odleg oêç ta wynosi oko o 35 kilometrów a ró nica wysokoêci to circa m! Zresztà latajàca machina musia a dolecieç rzeczywiêcie tak daleko, skoro jej odbicie mo na by o dostrzec na dnie Morskiego Oka. Niestety, machina zniszczona gromem niebieskim run a w dó. W ten sposób OpatrznoÊç ukara a brata Cypriana. Wkrótce te na rozkaz biskupa diabelskà machin oficjalnie spalono na rynku w Spiszkej Bielej, a jej wynalazc osadzono karnie w wi zieniu klasztoru, który znajdowa si na równinie, jak najdalej od niebotycznych wierchów. C.d.n.» NOTATNIK SAMORZÑDOWY Rodzinne Ko o Polkowickie Ko o Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii p.w. Matki Bo ej askawej w Polkowicach powsta o osiem lat temu. IloÊç jego cz onków nie jest imponujàca. Jednak ko o dzia a nader sprawnie i parafianie nie wyobra ajà sobie ju swojej wspólnoty bez Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Ko o polkowickie Stowarzyszenia powsta o na skutek podzia u parafii i wyodr bnienia nowej jednostki administracyjnej lokalnego KoÊcio a. - W1999 roku powstawa a parafia MB askawej. Wtedy cz Êç wiernych zrzeszona w Kole SRK przy parafii Êw. Micha a Archanio a, znalaz a si na terenie nowo erygowanej parafii. Wtedy trzeba by o za o yç nowe Ko- o Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - mówi Mariusz uczak, prezes Ko a SRK przy parafii MB askawej. Zarzàd diecezjalny SRK znajduje si w Legnicy. Tam te delegaci poszczególnych Kó SRK z ca ej diecezji legnickiej spotykajà si raz do roku na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Natomiast cz onkowie Ko a w Polkowicach spotykajà si ze sobà co najmniej raz w miesiàcu. Zakres omawianych wtedy spraw jest wtedy tym wi kszy, e Ko o SRK spe nia tak e na parafii nieformalnà rol Rady Parafialnej. Celem statutowym Ko a SRK w Polkowicach jest m. in. kszta towanie ycia ma - eƒskiego i rodzinnego zgodnie z etykà katolickà. Oprócz tego Ko o organizuje kilka cyklicznych imprez. Nale à do nich na przyk ad uroczystoêci zwiàzane ze Êwi tem niepodleg oêci 11 listopada oraz coroczna biesiada myêliwska. Podczas Êwi ta niepodleg oêci Ko o og asza wêród dzieci polkowickich szkó konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej. Obok oficjalnych uroczystoêci i imprez cz stà praktykà sà spotkania cz onków i sympatyków polkowickiego Ko a Stowarzyszenia Rodzin Katolickich parafii MB askawej, które odbywajà si w przyparafialnej Êwietlicy. Wszystkie Êrodki, jakie Ko o pozyskuje w ramach dotacji Urz du Gminy w Polkowicach przeznaczane jest na letni wypoczynek dzieci z terenu parafii. Co roku z dwutygodniowego wypoczynku w Brennej korzysta ok. 20 dzieci z Polkowic. Za kilka dni ruszy coroczny pobór rekrutów Zwa yç, zmierzyç i... do woja! Od przysz ego poniedzia ku (19.03.) w powiecie Polkowickim rozpoczyna si pobór. Do poboru obowiàzani sà stawiç si m czyêni, którzy w tym danym roku koƒczà 19 lat. Rocznikiem podstawowym w 2007 roku sà urodzeni w 1988 roku. W tym roku w naszym powiecie zostanie wezwanych przed komisje 541 poborowych, w tym 508 z rocznika podstawowego. Przewodniczàcym Powiatowej Komisji Lekarskiej b dzie Andrzej picki - lekarz medycyny, chirurg. Powiatowa Komisja Lekarska b dzie przyjmowaç poborowych w budynku Powiatowego Urz du Pracy w Polkowicach, przy ul. Legnickiej 7. Pobór w naszym powiecie b dzie trwaç do 12 kwietnia i obejmowaç swoim zasi giem wszystkie miasta i gminy powiatu. Obowiàzkowi stawienia si do poboru mogà byç poddane tak e kobiety, ale tylko te, które posiadajà kwalifikacje przydatne do czynnej s u by wojskowej. Sà to np. absolwentki szkó medycznych i weterynaryjnych. Przed wojskowà komisjà poborowà muszà stawiç si tak e m czyêni urodzeni w latach , którzy dotàd z ró nych przyczyn nie stawili si do poboru. Jak zawsze wojsko z otwartymi ramionami wita tak e ochotników. Warunkiem przyj cia jest ukoƒczony 18 rok ycia. Poborowi zg aszajàcy si po raz pierwszy do poboru muszà przedstawiç komisji dowód osobisty, posiadane dokumenty lekarskie dotyczàce jego stanu zdrowia, aktualnà fotografi, dokumenty stwierdzajàce wykszta cenie lub kontynuowanie nauki oraz potwierdzenie zg oszenia si do rejestracji. Warto przypomnieç, e w Êwietle prawa pobór nie jest jednoznaczny z powo aniem do odbycia zasadniczej s u by wojskowej. Jest jedynie czynnoêcià majàcà na celu przede wszystkim okreêlenie stopnia zdolnoêci poborowych do czynnej s u by wojskowej oraz uj cie ich w ewidencji woskowej.

6 6 Gazeta Polkowicka Sprawy ró ne To przychodzi samo z siebie - mówi Marek Górski z P Wyra am to, co czuj o przychodzi samo z siebie - mówi Marek Górski z Polkowicowic Polkowiczanin, od wielu lat, w wolnych chwilach pisze rymowanki, a tak e maluje za pomocà d ugopisów mapy. To pozwala mu wyciszyç si i nabraç dystansu do otaczajàcej rzeczywistoêci. Polsko-chiƒskie spotkanie z m odzie à Statek pe en misjonarzy Zakoƒczy si kolejny etap ogólnopolskiego konkursu Mój szkolny kolega z misji. W jego ramach w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach uda o si zebraç ponad 3 tys. z. Wszystkie zebrane pieniàdze zostanà przekazane dwóm misjom katolickim w Afryce. Jednà z nich prowadzi zakonnik urodzony w Polkowicach. - Jestem dumna z naszych uczniów, którzy tak hojnie wsparli akcj, którà ju od wielu lat prowadzimy w naszej szkole - powiedzia a Dorota Doskocz, prowadzàca program misyjny w Gimnazjum nr 1. - Jestem te wdzi czna dyrekcji szko y za to, e zgodzi a si na wprowadzenie do zaj ç spotkaƒ z misjonarzami i uchodêcami z ca ego Êwiata - dodaje Dorota Doskocz. Trzy tysiàce z otych oznacza, e na spotkania z zaproszonymi do gimnazjum goêçmi przysz o przez ca y czas trwania konkursu ponad trzy tysiàce uczniów. Zasady konkursu zak adajà bowiem, e ka dy ch tny do spotkania z misjonarzem lub uchodêca wp aca za to symbolicznà z otówk. Ostatnimi goêçmi, jakich uda o si zaprosiç do Polkowic w ubiegajàcej edycji konkursu, by o ma eƒstwo polsko-chiƒskie. W poniedzia ek (12.03) sp dzili oni z uczniami gimnazjum cztery godziny lekcyjne, opowiadajàc im o swoim yciu i swoich przygodach. Arek i Donna Delik poznali si przed wieloma laty w Anglii. Donna od siedmiu lat mieszka w Polsce choç urodzi a si w Hong-Kongu. Przez ten czas nauczy a si polskiego, choç jak podkre- Êla, to najtrudniejszy j zyk Êwiata! Teraz razem ze swoim m em szukajà ch tnych do udzia u w misjach na ca- ym Êwiecie. Sà jedynymi w - To jest bardzo mozolne zaj cie - mówi polkowiczanin. Przygotowanie jednej mapy zajmuje Markowi Górskiemu kilka miesi cy. Polsce przedstawicielami chrzeêcijaƒskiej Operation Mobilisation (Operacja Mobilizacja) Organizacja ta, posiadajàc trzy statki pe nomorskie, wysy a je po wszystkich kontynentach, aby daç ich mieszkaƒcom mo liwoêç us yszenia o Jezusie. - Chc zwróciç uwag, e wiele miliardów ludzi na Êwiecie w ogóle nie wie, kim by Jezus - powiedzia do uczniów Arek Delik. - My staramy si to zniwelowaç - dodaje. Statki organizacji Operation Mobilisation sà najwi kszymi na Êwiecie p ywajàcymi ksi garniami, bo przede wszystkim na rozdawnictwie literatury polega ich misja. S u ba na statku organizacji OM trwa dwa lata i jest dobrowolna. Sk adajà si na nià nie tylko prace misyjne, ale tak e zwyk a, rzetelna i ci ka praca. Pocieszajàce jest jednak to, e na statku ka dy robi to, co umie najlepiej, albo co jest jego pasjà - wyjaênia Arek Delik. Ka dy, kto chcia by - Nad jednà mapà pracuj kilka miesi cy. To mozolne zaj cie. Robi to w czasie wolnym, po pracy, gdy skoƒcz wszystko to, co mam do zrobienia w do domu - mówi polkowiczanin. Skàd taka nietypowa pasja? - Od ma ego zbiera em akcesoria turystyczne - mapy, pocztówki, makiety. Samych pocztówek mam oko o 10 tysi cy. Do tego dochodzi wiele innych akcesoriów. Mam tego pe ne szafy - opowiada Górski. Wykonanà przez siebie map Polkowic podarowa ostatnio burmistrzowi Wabikowi. Ten obieca, e zawiênie w jego gabinecie. - To mi e i godne podziwu, e sà ludzie, którzy robià takie rzeczy - s owa burmistrza sà dla Marka Górskiego wa ne, bo dodajà mu motywacji do dalszej pracy. Podobnie jak uêmiech 11- letniej córki Izy, która od urodzenia cierpi na pora enie mózgowe. Iza jest jednym z dzieci, które od wielu lat korzystajà z zabiegów na wysoce specjalistycznym urzàdzeniu pajàk w polkowickim Zak adzie Rehabilitacji. - Za kosztowne leczenie p aci gmina. Dzi ki zabiegom stan zdrowia jest du o lepszy ni by by, gdyby z tych zabiegów nie korzysta a - relacjonuje polkowiczanin. - UÊmiech córki jest dla mnie najwa niejszy, dodaje mi si - dodaje Marek Górski. - Iza ca y czas towarzyszy mi podczas pracy. Dzi ki temu nauczy a si wymawiaç nazwy wszystkich województw w Polsce. Gdy widz jej uêmiech to chce mi si yç. Nie rozumiem ludzi, którzy wyrzucajà swoje dzieci. Przecie dla ka dego rodzica dziecko powinno byç najwi kszà wartoêcià - opowiada polkowiczanin. O ile r czne wykonywanie map za pomocà d ugopisów jest niejako pochodnà pasji zwiàzanej ze zbieraniem pamiàtek turystycznych to pisanie rymowanek wzi - o si samo z siebie, tak po prostu. - Niektóre z wierszy mi si przy- Êni y. Tak by o mi dzy innymi z wierszem o papie u. Inne przychodzà same z siebie. Musz apaç chwil i spisywaç to co mam w g owie - opowiada Górski. - Po kilku chwilach nie da si ju tego odtworzyç. Rymowanki autorstwa Marka Górskiego sà pe ne optymizmu. - One wyra ajà mój stan ducha, a ten jest ostatnio bardzo pozytywny. Mam dwójk wspania ych dzieci (oprócz Izy tak e 13-letniego syna Andrzeja i kochajàcà on Bo en ). DostaliÊmy ostatnio mieszkanie w nowo oddanym bloku przy ulicy Moniuszki, na parterze i to w dodatku w pe ni przystosowane do potrzeb osób niepe nosprawnych. Wi c jak tu si nie cieszyç. ycie jest pi kne i trzeba czerpaç z niego maksymalnie, ile si da - koƒczy Górski. Wizyta ma eƒstwa Arka i Donny Delików zwieƒczy o kolejnà edycj konkursu misyjnego. Kolejna rozpocznie si ju wkrótce. zostaç marynarzem-misjonarzem powinien skontaktowaç si z paƒstwem Delik, najlepiej za poêrednictwem Doroty Doskocz.

7 Nasze tematy Gazeta Polkowicka 7 Rewelacyjny program wyszczuplajàcy dla kobiet k Pi kna od zaraz Kolejne targi edukacyjne Od stycznia tego roku w Zak adzie Rehabilitacji Leczniczej w Aquaparku ruszy nowy program wyszczuplajàcouj drniajàcy dla kobiet Super Efekt. Obejmuje on bogatà gam masa y baƒkami chiƒskimi, których dzia anie polega na przyspieszaniu metabolizmu w organizmie, uwalnianiu toksyn, a w efekcie utracie nadmiaru t uszczu i ucià liwego cellulitu. Zabiegi Guam, b dàce cz Êcià programu, b yskawiczne od- ywiajà i wyszczuplajà sylwetk oraz redukujà cellulit. Metoda ta polega na na- o eniu na cia o bogatego w Rekordowa liczba stoisk - Takie wydarzenia to wspania a okazja do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej dla szkó ponadgimnazjalnych - mówi Teresa Cierlik, nauczycielka j zyka polskiego w Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, organizatorka tegorocznych Targów Edukacyjnych. Wspólne dla uczniów obydwu polkowickich gimnazjów, a tak e gimnazjów z Radwanic i Przemkowa i Gaworzyc targi edukacyjne odby y si 10 marca. Swojà ofert edukacyjnà na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentowa o 16 szkó z powiatów polkowickiego, g ogowskiego i lubiƒskiego. - Tylu stoisk dotychczas nie by o, a wi c i zainteresowanie uczniów szkó gimnazjalnych i ich rodziców by o rekordowe. Nie pami tam takich t umów - cieszy si Teresa Cierlik. Targi Edukacyjne pomagajà przysz ym absolwentom gimnazjów wybraç szko, która najlepiej odpowiada ich planom na przysz oêç. Sà te doskona à okazjà dla gimnazjalistów do tego, by poznaç swoich przysz ych kolegów. Pierwsze klasy prezentujà swe umiej tnoêci Pierwszaki pod obstrza em W tym roku szkolnym Wielka Pa-Kla-Pa, Parada Klas Pierwszych zostanie po àczona z Pierwszym Dniem Wiosny. Uczniowie klas pierwszych Zespo u Szkó im. Narodów Zjednoczonej Europy zostanà przyj ci do wspólnoty uczniowskiej. - Pa-Kla-P organizujemy po raz trzeci, na jej rzecz zrezygnowaliêmy z tradycyjnego powitania klas pierwszych, poniewa dzi ki obecnej formie nowi uczniowie mogà zaprezentowaç swoje zdolnoêci z ró nych dziedzin i pokazaç si na forum szko y- mówi Iwona Marciniak, organizatorka przedsi wzi cia. Klasy pierwsze przygotujà prezentacje multimedialne, parodie, spektakle, scenki teatralne, skecze m. in. Kiepscy w Archiwum Organizacja targów edukacyjnych to doskona a forma promocji szko y. Poza tym uczniowie majà na miejscu mo liwoêç poznania oferty kilkunastu szkó. Dzi ki temu oszcz dzajà czas potrzebny na wyjazd do ka dej z nich. szkole czy Jak uwodziç m odzieƒców. Przedstawienia b dà mia y miejsce w Auli Forum.- Tego typu przedsi wzi cia sà bardzo potrzebne szkole, dajà uczniom mo liwoêç wykazania si. Bardzo wa na jest rola wychowawcy, który powinien zach caç uczniów do aktywnego uczestnictwa w tego rodzaju imprezach- podkreêla Iwona Marciniak. Joanna BuÊko-Kurzepa witaminy, pierwiastki, minera y i proteiny, morskiego koncentratu z alg. Regularnie wykonywane zabiegi zapobiegajà odk adaniu si tkanki t uszczowej oraz wspomagajà leczenie schorzeƒ reumatologicznych i dermatologicznych. Wp ywajà równie na popraw samopoczucia, dodajà si witalnych i wzmacniajà organizm. Rewelacyjny jest Agyptos, który oprócz wyraênego wyszczuplenia sylwetki powstrzymuje procesy starzenia skóry, liftinguje biust i poêladki, sp yca rozst py, eliminuje stres i bezsennoêç oraz wspomaga leczenie bólów stawów, uszczycy i reumatyzmu. Nale y obecnie do najskuteczniejszych na Êwiecie i bardzo ekskluzywnych metod b yskawicznego modelowania Seniorzy obchodzà Dzieƒ KobietK Prowadzàcy Joanna Kureƒ i Przemys aw Konik, pracownicy OÊrodka Pomocy Spo ecznej, serdecznie powitali przyby ych goêci. Nast pnie jeden z seniorów, W adys aw Dziadosz zaprezentowa krótkà histori Dnia Kobiet, w której zach ca do okazywania paniom du ego zainteresowania i szacunku, nie tylko w dniu ich Êwi ta, ale równie przez ca- y rok. Panowie okazali si prawdziwymi d entelmenami, uroczyêcie wr czajàc ka dej przedstawicielce p ci pi knej czerwonà ró. Panie by- y zachwycone. Punktem kulminacyjnym spotkania by wyst p zespo- u: Srebrne nutki. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu popisali si, nie tylko zdolnoêciami wokalnymi, ale równie niespo ytà energià. Jedna z seniorek zaprezentowa a wiersz pt. M om na Dzieƒ Kobiet. Du e sylwetki. - Program Super efekt przygotowaliêmy specjalnie dla polkowiczanek. Teraz, aby skorygowaç mankamenty swojego wyglàdu i zachowaç Êwietnà sylwetk, nie muszà one nigdzie wyje d aç, wszystko majà w zasi gu r ki- mówi Agnieszka Kompanicka- Dyczko, specjalista ds. PR i marketingu z Zak adu Rehabilitacji. Specjalnie z okazji Dnia Kobiet dla paƒ przygotowano 20-procentowy rabat na zabiegi wyszczuplajàco-uj drniajàce. Mo na z niego skorzystaç do koƒca marca. Wystarczy zg osiç si do Zak adu Rehabilitacji Leczniczej w Aquaparku z kuponem, który znajda Paƒstwo obok. Ach, te kobiety Joanna BuÊko-Kurzepa UroczystoÊç Dnia Kobiet by a hucznie obchodzona przez bywalców Domu Dziennego Pobytu przy OÊrodku Pomocy Spo ecznej w Polkowicach. Z tej okazji zorganizowano spotkanie, na którym, przy kawie i ciastkach, s uchajàc prezentacji artystycznych kolegów i kole anek, seniorzy mogli mi o sp dziç czas. Mi e spotkanie Z okazji Dnia Kobiet w Suchej Górnej odby o si pierwsze spotkanie tutejszych mieszkanek. Uczestniczy o w nim 40 paƒ, które w mi ej atmosferze, przy suto zastawionych sto ach rozmawia y o bardziej i mniej powa nych sprawach. GoÊciem specjalnym spotkania by a Maria Kowalczyk, przewodniczàca Komisji emocje wzbudzi wyst p dzieci ze Êwietlicy Êrodowiskowej Przylàdek Dobrej Nadziei zatytu owany Wszystkie kobiety nasze sà. Najm- odsi przygotowali bogaty w weso e anegdoty program artystyczny. Szczegó owo przedstawili panom jak powinni traktowaç swoje wybranki, zaprezentowali scenki o tematyce zwiàzanej z obchodzonym Êwi tem, popisali si swoimi zdolnoêciami wokalnymi w piosence z repertuaru Piotra Rubika pt. Niech mówià, e to nie jest mi oêç. Ka da pani otrzyma a kartk z najlepszymi yczeniami oraz prezent w postaci zrobionego przez dzieci kwiatka. Po zakoƒczeniu programu artystycznego seniorzy oddali si weso ym rozmowom, przy s odkim pocz stunku. Joanna BuÊko-Kurzepa ds. rolnictwa w Radzie Miejskiej Polkowic.

8 8 Gazeta Polkowicka Kultura, sport Trzy pytania do Krystyny Jandy,, patronki honorowej IX PolkP olkowickich owickich Dni TeatruT Marzenia mam pragmatyczne - Jak si pani czuje w Polkowicach? - Nadzwyczajnie. Kocham wizyty w takich ma ych, uroczych miejscowoêciach. Tutaj mo na odpoczàç od ca ego tego warszawskiego zgie ku. Mam czas na to, by poczytaç scenariusze sztuk teatralnych, których mam zawsze ze sobà co najmniej kilka. Mog si zrelaksowaç. Korzysta am ju z zabiegów rehabilitacyjnych, a tak e hali basenowej w Aquaparku. Wczoraj (rozmawialiêmy 9 marca) spotka am si z m odzie- à, co by o dla mnie bardzo sympatyczne. W Êrod natomiast by a uroczystoêç otwarcia Polkowickich Dni Teatru, równie bardzo mi a. Naprawd czuj si tutaj rewelacyjnie. Szkoda tylko, e chwile relaksu trwajà tak krótko. - W jakich okolicznoêciach zrodzi si pomys, by stworzyç pierwszy w Polsce prywatny teatr? - Od kilku lat chodzi mi po g owie pomys, by mieç swój teatr. Od pi tnastu lat re yseruj sztuki i zawsze marzy am o tym, by wybiç si na niepodleg oêç. Chodzi o o to, by moje pomys y repertuarowe, inscenizacyjne mog y byç realizwoane bez koniecznoêci t umaczenia si komukolwiek. Marzy am o tym, by mieç wp yw na ka dy szczegó zwiàzany z przedstawieniem, wystrój sceny, ubiory aktorów. OczywiÊcie nie myêla am o tym, by by o to coê wielkiego. Po prostu chcia am znaleêç jakàê przestrzeƒ w Warszawie, wynajàç jà i tworzyç tam sztuk, takà jakà kocham. Chcia am tworzyç teatr profesjonalny, ale nie myêla am nigdy, e przyjdzie mi ten teatr budowaç Los jednak p ata nam ró ne figle i okaza o si, e musia am kupiç sal kinowà, wyremontowaç jà i tworzyç od podstaw nie tylko sztuki, ale tak e budynek. Czuj si jednak z tym bardzo dobrze. Mam teatr o jakim marzy- am. Co prawda problemów jest co nie miara, ale satysfakcja rekompensuje wszystkie trudnoêci. - Posiadanie w asnego teatru by o pani wielkim marzeniem i spe ni o si. O czym jeszcze marzy Krystyna Janda? - Teraz mam zwyczajne marzenia zwiàzane z moim teatrem. Chcia abym mieç prawdziwe wej- Êcie. Teraz widzowie muszà przedzieraç si przez zamkni tà bram, przez portierów, którzy nie zawsze sà jej przychylni. Mam wiele problemów zwiàzanych z codziennym funkcjonowaniem teatru. Chcia abym je uregulowaç. Moje marzenia majà wi c charakter czysto pragmatyczny. Chcia bym polepszyç sytuacje zarówno mojà, a przede wszystkim widzów Teatru Polonia. MyÊl, e do koƒca tego roku, przy pomocy w adz miasta, uda mi si za atwiç wszystkie niezb dne dla komfortowego oglàdania sztuk teatralnych sprawy. Pyta : Kolejne sukcesy M odzi polkowiccy tenisiêci podtrzymujà dobrà pass. Ostatnio uczestniczyli z sukcesami w rozegranych w Stegnach ko o Karpacza Halowych Mistrzostwach Dolnego Âlàska M odzików. Najlepiej spisa si Amadeusz Bartoszek, który dwukrotnie uplasowa si na trzeciej pozycji. Nasz m ody zawodnik zajà trzecià lokat zarówno w grze pojedynczej jak i w deblu. W pó finale rywalizacji w grze pojedynczej Bartoszek uleg zawodnikowi zajmujàcemu dwunaste miejsce w Polsce i to nieznacznie. Polkowiczanin mia dwie pi ki meczowe, ale niestety nie wytrzyma presji i ostatecznie musia uznaç wy szoêç rywala. Z kolei drugi z naszych utalentowanych zawodników Kacper Lemiesz poleg w drugiej rundzie tego turnieju, ale trzeba nadmieniç, ze Kacper walczy z zawodnikami starszymi od siebie. PrzejÊcie pierwszej rundy pozwoli o polkowiczaninowi na zdobycie pierwszych punktów w kategorii m odzików. Rozegrane w Stegnach zawody by y ostatnimi w cyklu imprez zimowych. Teraz rozpoczyna si sezon letni. - Wszystkich ch tnych do rozpocz cia treningów tenisowych zapraszam na zaj cia - zach ca Zbigniew Lemiesz ze Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego w Polkowicach. Wi cej informacji mo na uzyskaç pod numerem telefonu Stefcia na inauguracji Uwa am Dni Teatru w Polkowicach za otwarte - te s owa Krystyny Jandy oficjalnie zainaugurowa y IX festiwal teatralny w mieêcie. PublicznoÊç licznie zgromadzi a si podczas spotkania, które mia o zaakcentowaç tegoroczne Dni. Spotkanie wyjàtkowe, bo osobiêcie uczestniczy a w nim patronka Krystyna Janda. Powitano jà z ca ym splendorem w aêciwym gwieêdzie tego formatu. Polkowickie Centrum Animacji, gospodarz Dni Teatru, przygotowa o swoistà biografi aktorki, którà prezentowa dyrektor Andrzej Wierdak, a przeplata a cytatami Justyna Gleba - Kajak. Widzowie mogli tak e przypomnieç sobie najwa niejsze fragmentów jej filmów i utworów muzycznych. Ona sama by a wzruszona tym niezwyk ym przywitaniem. - Dzi kuj Paƒstwu za przypomnienie mi wielu wydarzeƒ z mojego ycia - mówi a. - Wielu do dziê ju nie pami ta am. Kilka s ów powiedzia te burmistrz Polkowic, Wies aw Wabik. - Ciesz si, e mog uczestniczyç w ak-art po raz siódmy Prowadzi nas sztuka Siódma edycja AK-ART-u za nami. Przez szeêç dni w Zespole Szkó rzàdzi a sztuka. - To by wyjàtkowo udany przeglàd. Licz na to, e kolejne edycje b dà równie obfite w wydarzenia kulturalne - mówi nam Ewa Dudziak-Gaj, która wspólnie z Darià Grabowskà zorganizowa a tegoroczny AK-ART. Uroczystego otwarcia Przeglàdu TwórczoÊci Artystycznej dokona tradycyjnie dyrektor Zespo u Szkó Zbigniew Go biowski. Podczas ak- Art-u uczniowie zaprezentowali swoje umiej tnoêci i poszerzyli wiedz z zakresu literatury, teatru, poezji, plastyki, filozofii i muzyki. Pierwszego dnia m odzie spotka a si z dr Marià Kostyszak, pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wroc awskiego. To by a nowoêç, która w przysz ych latach ma byç kontynuowana. Na wyk adzie podj to temat przedstawiania mi oêci przez filozofów i pisarzy na przestrzeni wieków. Podczas AK-ART-u uczniowie zaprezentowali swe talenty literackie Organizatorzy dzi kujà sponsorom: Marcie Siwek z Fotolab, Markowi Zalewskiemu z firmy Zalewski, Beacie Zalewskiejdyr. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach oraz Annie Lampka i Urszuli Jurasik. przedsi wzi ciu, na które zwrócili Andrzej Seweryn, Jerzy Stuhr, no i oczywiêcie Krystyna Janda - mówi burmistrz i jednoczeênie zdradza plany dotyczàce budowy nowej siedziby PCA. - To ju IX edycja mam nadziej, e kolejne b dà odbywa y si ju w sali z prawdziwego zdarzenia. Najw aêciwsze tutaj by by y s owa, choç b dà jedynie przenoênià - zbudujemy teatr w Polkowicach. Uroczystemu otwarciu towarzyszy spektakl Teatru Polonia, jak mówi Krystyna Janda - jej dziecka, zatytu owany Stefcia åwiek w szponach ycia, Dubravki Ugresic. Popisowe role Agnieszki Krukówny i Zofii Merle sprawi y, e publicznoêç co kilka w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzi o w nim udzia dwudziestu uczniów, którzy recytowali g ównie utwory poetyckie, najcz Êciej Wies awy Szymborskiej i ks. Jana Twardowskiego. Nie zabrak o te fragmentów prozy, przede wszystkim Joanny Szczepkowskiej i S awomira Mro ka. Miejsce pierwsze zaj - a Katarzyna Habraszka - kl. I d LO drugie - Ewa Pelc - kl. I d LO. Na trzecim znalaz y si trzy osoby: Patrycja Ziomek - kl. I d LO, Amelia Chyb - kl. I d LO i Kuba Patykowski - kl. I d LO. Zwyci zcy wezmà udzia w eliminacjach regionalnych w Legnicy. Zdolno- Êci aktorskie uczniowie mogli çwiczyç, uczestniczàc w warsztatach teatralnych pod kierunkiem Olgi Paszkowskiej i Piotra Lizaka, studentów II roku Szko y Aktorskiej w Olsztynie. minut wybucha a Êmiechem. To teatralna postaç Bridget Jones z ma ej miejscowoêci. Stefcia, w poszukiwaniu m czyzny swojego ycia gotowa jest na du e ust pstwa. Wspiera jà na swój w asny sposób ciotka, z którà mieszka tytu owa bohaterka. Spektakl kapitalny, choç o niewielkim bud ecie. - W zwiàzku z tym, e mój teatr nie ma ogromnych funduszów re yserem tego spektaklu zosta am ja - artowa a przed ods oni ciem kurtyny Krystyna Janda. Brawa i szerokie uêmiechy u widzów by y dowodem na to, e to by s uszny wybór. Anna Osadczuk Poza tym by tak e wyst p zespo- u Nadzieja, dzia ajàcego przy Polkowickim OÊrodku Pomocy Spo- ecznej. Swoje umiej tnoêci muzyczne prezentowali te uczniowie nale- àcy do Spo ecznego Ogniska Muzycznego oraz szkolny chór Arioso, z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach. Nie zabrak o wystawy prac plastycznych Beaty Siemieƒskiej-Pleszki oraz pokazu fotografii cz onków ko a fotograficznego. Tydzieƒ TwórczoÊci Artystycznej zakoƒczy si ekranizacjà filmu Przes uchanie. Joanna BuÊko-Kurzepa Pawe Serwiƒski

9 Og oszenia Gazeta Polkowicka 9 Og oszenia drobne SPRZEDAM Sprzedam kredens kuchenny jasny marmurek d. 160 cm (dwie szafki po àczone górà) i szafk wiszàcà. Cena: 200 z. Tel OD/07/06/1 Sprzedam naro nik kuchenny sosnowy, stó i 2 taborety w dobrym stanie. Cena: 300 z. Tel OD/07/06/2 Sprzedam nieruchomoêç po o onà nad jeziorem 50 km od Szczecina przy drodze A 10, obiekt przeznaczony na pensjonat. Cena okazyjna. Tel Tel OD/07/06/3 Sprzedam ciàgnik Massey-Ferguson, MF-255, gara owany, przebieg 1733 mtg. Pierwszy w aêciciel. Cena: z. Tel OD/07/06/4 Sprzedam gara przy ul. Polnej: Êwiat o, kana, pràd. Tel OD/07/06/5 Sprzedam 2-miesi cznego owczarka niemieckiego. Tel OD/07/06/6 Sprzedam czerwonà kanap z 4 poduszkami, stan b. dobry. Cena 400 z. Tel OD/07/06/7 Sprzedam dom mieszkalny przy trasie Góra-Leszno, po o ony na dwóch dzia kach budowlanych 50-arowych wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Cena do uzgodnienia. Tel OD/07/06/8 Sprzedam dzia k ogrodowà na ogródkach Barbarka ko o Polkowic G ównych. Tel OD/07/06/9 Sprzedam nowà spawark. Cena: 350 z. Tel OD/07/06/10 Sprzedam wózek dzieci cy Polak, 3- funkcyjny. Cena 250 z. Tel OD/07/06/11 Sprzedam meble d bowe koloru ciemnobràzowego, komoda i witryna. Tel OD/07/06/12 Sprzedam przedpokój w kolorze popielatym (szafka na buty, pufa, lustro, trzy wieszaki). Tel OD/07/06/13 Sprzedam gara przy ul. Polnej. Stan idealny. Cena: z. Tel OD/07/06/14 Sprzedam pawilon handlowy o powierzchni 33 m kw. Po o ony przy ul. Wierzbowej 16 a w Polkowicach. Cena: z. Tel OD/07/06/15 Sprzedam sukni Êlubnà rozmiar 36-38, bia à ze z otymi aplikacjami, 2-cz Êciowàspódnica z trenem na trzech ko ach, welon, r kawiczki, szal, stroik. Cena: 450 z. Tel OD/07/06/16 Sprzedam Passata 1,8 benzyna i gaz (1 rok), rok Stan bardzo dobry. Cena: 4900 z. Tel OD/07/06/17 Sprzedam ó ko pi trowe, lite drewno sosnowe i materac. Cena: 750 z Tel OD/07/06/18 Sprzedam ciàgnik Ursus 4011, stan bardzo dobry. Cena: 1050 z. Tel OD/07/06/19 Sprzedam tanio komplet wypoczynkowy w kolorze bràzowym, stylowy i bardzo zadbany. Tel , Tel OD/07/06/20 Sprzedam dzia ki budowlane - 10,5 ara i 13,0 ara w Parchowie. Tel OD/07/06/21 Sprzedam dzia k budowlanà 10 arowà w Moskorzynie. Tel OD/07/06/22 Sprzedam fiata Punto Star r., 111 tys. km, 3-drzwiowy, limitowana wersja, bogate wyposa enie. Tel OD/07/06/23 Sprzedam dzia k w Sieroszowicach, 22 ary, z mo liwoêcià pod zabudow. Tel. (076) OD/07/06/24 Sprzedam dom w zabudowie szeregowej, skrajny, 200mkw. 1600z /metr. Tel OD/07/06/25 KUPI Kupi u ywane kafle z pieca. Tel OD/07/06/26 Kupi dom do remontu ( do 200 tys. z ) w Polkowicach. Tel OD/07/06/27 Kupi mieszkanie 3-pokojowe w Polkowicach. Tel OD/07/06/28 Kupi mieszkanie 2-pokojowe w Polkowicach, Rynek lub os. Centrum. Tel OD/07/06/29 ZAMIENI Zamieni mieszkanie 75.5 m kw. 4-pokojowe, pierwsze pi tro, nie zad u one, na mniejsze 2-pokojowe. Tel OD/07/06/30 Zamieni mieszkanie spó dzielczo- w asnoêciowe, 2-pokojowe o pow. 39 km kw., II pi tro na ul. Górników, na podobne-nie w wie owcu, na ul. Ociosowej lub Moniuszki. Tel OD/07/06/31 Zamieni mieszkanie spó dzielcze 5- pokojowe na mniejsze 2-pokojowe. Tel OD/07/06/32 Zamieni mieszkanie 44 m kw. Na wi ksze. Mo liwoêç wp aty zad u enia. Tel OD/07/06/33 KUPON NA OG OSZENIA DROBNE (maksymalnie 15 s ów, tylko osoby prywatne) TreÊç og oszenia Data nadania...telefon... WYNAJM Wynajm mieszkanie 2-pokojowe, 43m kw. Umeblowane, sprz t RTV i AGD, w Polkowicach. Tel Tel OD/07/06/ 34 Do wynaj cia lokal w rynku o pow. 82 m kw., pi tro. Tel OD/07/06/35 Poszukuj pokoju do wynaj cia ( pomog przy pracach hydraulicznych i kanalizacyjnych). Tel OD/07/06/36 Wynajm kwatery dla pracowników i firm, dla 12 osób, 6 km od Polkowic, 20 km od G ogowa. Mo liwoêç parkowania samochodów i maszyn budowlanych. Cena przyst pna, niewygórowana, 10 z od os. /dob. Tel OD/07/06/37 Wynajm dom. Tel OD/07/06/38 Poszukuj lokalu do wynaj cia na prowadzenie obka. Tel OD/07/06/39 Wynajm mieszkanie na os. Centrum 53 m kw., b. Dobra lokalizacja, cz - Êciowo umeblowane. Cena do uzgodnienia. Tel OD/07/06/40 Wynajm mieszkanie 3-pokojowe, ul. Wo odyjowskiego. Cena: 400 z + op aty. Tel OD/07/06/41 NAUKA Lekcje grania na instrumentach: gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, keyboard - organy, akordeon, pianino, skrzypce, wiolonczela, perkusja. Tel OD/07/06/42 Korepetycje z j. angielskiego dla poczàtkujàcych. Tel OD/07/06/43 PRACA Kucharki i kelnerki obs ugujàce wesela podejmà prac w Polkowicach i okolicy. Tel. O OD/07/06/44 Poszukuj doêwiadczonej opiekunki do 8-miesi cznego ch opca. Tel Tel OD/07/06/45 Zatrudni opiekunk do dziecka rocznego, dziewczyn, mile widziana bardzo adna, maksymalnie 30 lat, wysokie zarobki, ale praca na tel. Praca legalna. Tel OD/07/06/46 Osoba uczciwa i solidna podejmie prac jako sprzàtajàca. Tel. (076) OD/07/06/47 Potrzebuj kobiety do opieki nad osobà starszà- sprawnà. Tel OD/07/06/48 US UGI Kompleksowe wykoƒczenia wn trz. Tel OD/07/06/49 Na telefon: porady prawne pisma procesowe, reprezentacja procesowa. Tel OD/07/06/50 OG OSZENIE Siedziba Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach mieêci si w Polkowickim Centrum Us ug Zdrowotnych przy ul. Kardyna a Boles awa Kominka 7 cz onkowie Komisji przyjmujà: 15 lutego, 15 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 13 wrzeênia, 11 paêdziernika, 15 listopada, 13 grudnia. od godz do w pokoju nr 149 (I pi tro), tel Korespondencj nale y kierowaç na adres: Polkowice, ul. Rynek 1 OG OSZENIE Gmina Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykazy dotyczàce; - dzier awy w trybie przetargowym ja ownika Nr 2, po o onego na dzia ce o nr geod. 184/17 we wsi Kaêmierzów, - dzier awy dzia ek o nr geod. 79/1, 79/3 o àcznej pow.5730 m2, po o onych w Polkowicach obr b IV Informacje na temat wykazów mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok.10), tel , OG OSZENIE INFORMACJA Burmistrz Polkowic wy àcza z wykazu dotyczàcego sprzeda y, zamieszczonego dnia 15 lutego 2007 r., dzia ki nr 79/1 i 79/3, po o one w obr bie 4 miasta Polkowice. OG OSZENIE Wydzia Spraw Obywatelskich, Urz du Gminy Polkowice informuje, e zgodnie z art. 55 ustawy o ewidencji ludnoêci i dowodach osobistych z dnia r. /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993/ osoby, które dokona y zmian osobowo-adresowych (tj.: zmiana nazwiska, zmiana adresu pobytu sta ego), zobowiàzane sà w terminie 14 dni do wymiany dowodów osobistych. Niedope nienie powy szego obowiàzku podlega karze ograniczenia wolnoêci do 1 miesiàca, albo karze grzywny. OG OSZENIE Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy zaprasza wszystkich przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na terenie gminy Polkowice, do zamieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dost pnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest u atwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiàzania z nià kontaktu, podj cia wspó pracy oraz wymiany doêwiadczeƒ. Stanowi ona równie form promocji dla polkowickich przedsi biorców i jest jednym z instrumentów stosowanych przez gmin Polkowice w celu wspierania ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. Wpis do Bazy jest bezp atny, a polega na wype nieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której zamieszcza si informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety mo na pobieraç w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok Baza Firm dost pna jest na stronie internetowej pod adresem

10 INFORmacje Kino STRAJK dramat polityczny, Niemcy/Polska 2006, 104 min., od 15 lat re. Volker Schlˆndorff, wyk. Katharina Thalbach, Andrzej Chyra, Wojciech Pszoniak marca, godz , MOST DO TERABITHII przygodowy, USA 2007, 95 min., od 12 lat re. Gabor Csupo, wyk. Josh Hutcherson, Zooey Deschanel marca, godz , KONKLAWE dramat historyczny, Kanada 2006, 100 min., od 12 lat re. Christoph Schrewe, wyk. Nicholas Irons, Brian Blessed marca, godz JASNE B KITNE OKNA melodramat, Polska 2006, 95 min., od 12 lat re. Bogus aw Linda, wyk. Joanna Brodzik, Beata Kawka 29, 31 marca, godz Imprezy Spektakle WIERUSZKA. DWIE MORGI UTRAPIENIA C.D. Polska Scena Komediowa re yseria: Marek R bacz obsada: Andrzej Grabarczyk, Ma gorzata Ostrowska-Królikowska, Anna Gornostaj, Miros aw Konarowski, Magdalena Górska, Marek R bacz 1 kwietnia, godz XY ROAD Polski Teatr Taƒca - Poznaƒ choreografia: Paulina Wycichowska 19 marca, godz Aula WO-MAN W POMIDORACH choreografia: Yossi Berg 25 marca, godz Aula STOSUNKI NA SZCZYCIE Edward Taylor Teatr Bagatela im Tadeusza Boya- eleƒskiego - Kraków re yseria: Janusz Szyd owski 30 marca, godz Aula WARIACJE ENIGMATYCZNE Eric-Emmanuel Schmitt Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej - Kraków re yseria i oprawa muzyczna: Piotr Mikucki obsada: Tadeusz Huk, Piotr Cyrwus 16 marca, godz Aula Spektakle dla dzieci i m odzie y ALIBABA I CZTERDZIESTU ROZBÓJNIKÓW Teatr Jeleniogórski - Scena Animacji 30 marca, godz. 9.00, Aula KONKURSY HUMOR I SATYRA W POEZJI I PROZIE marca, Kino WYSTAWY Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego inspirowanego prozà J.R.R. Tolkiena MÓJ W ADCA PIERÂCIENI 16 lutego-30 marca, OÊrodek Kultury WYSTAWA PLAKATÓW LESZKA M-DZIKA 15 lutego-25 marca, art.gallery PLENEROWA WYSTAWA ZDJ å Polkowickie Dni Teatru lutego-14 kwietnia, Rynek KONCERTY EDUKACJA MUZYCZNA - DLA DZIECI 14 marca, kino godz. 8.15, 9.00, 10.00, W krainie Pani Muzyki - Krakowiaczek jeden... - DLA M ODZIE Y 14 marca, kino, godz Akademia Melomana - Zagraj nam, kapelo ZAJ CIA OÂRODEK KULTURY Oferta zaj ç i warsztatów: OÂRODEK KULTURY DLA DZIECI: -Ma a Akademia Teatralna. -Pracownia plastyczna dla dzieci (od lat 7). -Dzieci cy Zespó Piosenki i Taƒca Fantazja. -Kurs taƒca towarzyskiego dla najm odszych. -Sekcja fla oletu. -Szkó ka szachowa. DLA M ODZIE Y I DOROS YCH: -Klub Modelarski Zefir. -Warsztaty wokalne. -Akademia Dzia aƒ Teatralnych. -Grupa Teatralna Antrakt. -Szkó ka szachowa. -Pracownia malarstwa sztalugowego. -Pracownia witra u. -Kurs taƒca towarzyskiego. Zapraszamy! INTERNET CAFE PCA - ul. Skalników 4 NOWY SPRZ T - NOWY DIZAJN Procesory SEMPRON AM2 Pami ç 512 MB RAM Monitory LCD 19 SAMSUNG 920N System Windows XP S uchawki z mikrofonem Kamery internetowe àcze internetowe 2 Mbit/s pierwsza godzina: 2 z, druga godzina: 1 z, ka da kolejna: 0,50 z wtorek-sobota, godz Polkowickie Centrum Animacji Ul. Skalników Polkowice tel strona: Zdrowie Zdrowie AQUAPARK Polkowice S.A Rezerwacja: tel , fax Zapraszamy: Poniedzia ek - piàtek - 8:00-22:00.Sob, Niedz, i Âwi ta - 9:00-22:00 AquaBilard 8z /h Aquapark Zak ad Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o. Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej Rejestracja: tel , fax Zapraszamy:Poniedzia ek - piàtek - 6:45-22:00Sobota - 10:00-17:00 Przychodnia PCUZ - ZOZ S.A. ul. Kominka 7 Poradnia Internistyczna i Pediatryczna Poniedzia ek - piàtek Sobota Tel , 11 Nocne i Êwiàteczne dy ury lekarskie Gabinet nr 32, tel gabinet zabiegowy poniedzia ek - piàtek sobota, niedziela i Êwi ta laboratorium, tel poniedzia ek - piàtek sobota punkt szczepieƒ, tel poniedzia ek - piàtek oêrodek pomocy psychologicznej, tel poniedzia ek - piàtek Poradnie specjalistyczne - informacja , Poradnia Medycyny Pracy - tel (badania kierowców, profilaktyczne) APTEKA CENTRUM, TEL GRUPA AL-ANON spotkania zamkni te: 06.02, godz OÊrodek Pomocy Spo- ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice Hotele Aqua Hotel Recepcja: tel , fax: e - mail: Szko y j zykowe DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6B; poniedzia ek - piàtek w godz. 8-16; tel ; J zyk angielski, niemiecki dla poczàtkujàcych i Êredniozaawansowanych Studium J zyków Obcych Mr Happy ul. Kiliƒskiego 6. strona internetowa: Tel J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku JDJ Bachalski Polkowice, ul. G ogowska 13, strona internetowa: BIBLIOTEKA POLECA J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtki , wrzesieƒ tak e soboty Polkowice, ul. G ogowska 13 Tel LINGUA VIVA ul. Kiliƒskiego 6, Polkowice; tel Kursy j zyków obcych: angielski, niemiecki i inne j zyki dla dzieci, m odzie y i doros ych HELEN DORON Nauka j zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Tel ; Apteki Apteka Polkowicka Apteka Nowa Apteka Aspirynka So tysi, so tysi Poni ej prezentujemy so tysów wybranych w ostatnich wyborach. W kolejnym numerze przedstawimy sk ady rad so eckich. Biedrzychowa Jan Szlag Dàbrowa Józef Spiak Guzice Marzena Szuksztul J drzychów Zbigniew Krawczyk Kaêmierzów Zbigniew Augustyniak Komorniki Ryszard Malkut Moskorzyn Zbigniew Lichocki Nowa WieÊ Lubiƒska Kazimierz Fuczy o OG OSZENIE Pieszkowice Alina muda Sobin Józef Kulczyk Sucha Górna Marian Klarzyƒski Tarnówek Micha Jurczak Trzebcz Franciszek Horbas elazny Most Danuta Wójcik uków Bazyli Rusinko Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego og asza przetarg nieograniczony na budow budynku wielorodzinnego o pow. u ytkowej 1426,88 m kw. przy ul. Ogrodowej w Polkowicach. Przetarg odb dzie si w dniu o godz Wi cej informacji tel SPROSTOWANIE W poprzednim numerze w artykule Mamy Miss z Lubina b dnie podaliêmy nazwisko zwyci zczyni wyborów Miss Polkowic i Lubina. NapisaliÊmy, e wygra a Joanna Michalska, a nie Spychalska jak powinno byç. Za pomy k przepraszamy! Redakcja GP

11 Sport Gazeta Polkowicka 11 Klubowy rekord sztangistów Pierwszy rzut dla naszych» KRÓTKO Witaj pierwsza ligo Polkowiccy sztangiêci okazali si ma o goêcinni i pewnie pokonali rywali podczas pierwszej rundy Dru ynowych Mistrzostw Polski. W salce przy ulicy Legnickiej nasi zawodnicy, choç wypadli nieco poni ej swoich mo liwoêci, okazali si bezkonkurencyjni. Wyniki zawodników KPC Górnik Polkowice KPC GÓRNIK Polkowice (II liga) ,1 pkt. Przemys aw Chlebosz (1981; 95,1) ( ) - 394,3 pkt. Adam Kraska (1978; 91,5) ( ) - 383,7 pkt. Arkadiusz Michalski (1990; 86,9) ( ) - 369,4 pkt Damian Inglot (1989, 67,2) (97+128) - 341,4 pkt. Pawe G ód (81; 76,1) ( ) - 341,3 pkt. Marcin Gruszka (1975; 64,5) - spali rwanie na 110 kg! CZO ÓWKA TABELI II LIGI PO I RUNDZIE 1. TARPAN Mrocza 1926,3 pkt. 2.KPC GÓRNIK Polkowice 1830,1 pkt. 3.MULKS Terespol 1757,6 pkt. 4.RKS OK CIE Warszawa 1744,5 pkt. 5.TS HEJNA K ty 1734,8 pkt. 6.KS STAL Ostrów Wielkopolski 1725,5 pkt. Pierwszy rzut II ligi w Polkowicach mia byç pierwszym krokiem na triumfalnej drodze do ekstraklasy podopiecznych Zdzis awa Synowca. I by. Rozegrane w sobot (10 marca) zawody rozpocz y si od krótkiej mowy burmistrza Polkowic Wies awa Wabika, który przyzna, e pierwszy raz goêci na zawodach ci arowych i zapowiedzia, e kolejne wa ne dla sztangistów wydarzenia b dà odbywaç si w nowoczesnej funkcjonalnej sali godnej dru yny, która najprawdopodobniej od nowego sezonu b dzie walczyç z najlepszymi w Polsce. Polkowicki klub wzmocni si ostatnio dwójkà doskona ych zawodników z wroc awskiego Âlàska - Przemys awem Chleboszem oraz Adamem Kraskà i naprawd ma teraz tak du y potencja kadrowy, e o awans mo emy byç chyba spokojni. Choç nie wolno zapominaç, ze sukces w sporcie nie jest do koƒca przewidywalny i jest wypadkowà zbyt wielu czynników, by dziê ów awans uwa aç za pewnik. Niemniej jednak postawa naszych sztangistów podczas sobotnich zawodów pozwala z optymizmem patrzeç w przysz oêç. Nasi zawodnicy zdobyli bowiem 1830,1 punktu i wyprzedzili Stal Hartmet Ostrów Wielkopolski o ponad sto punktów. Na trzeciej pozycji uplasowa si zespó UKS Zielona Góra z dorobkiem 1627,1 punktu. Co wi cej polkowiczanie ustanowili klubowy rekord. Najlepszy wynik zawodów uzyska Przemys aw Chlebosz (na zdj.), który w dwuboju zaliczy 350 kilogramów. Przemek wyrwa sztang o wadze 152 kg, a w podrzucie zaliczy 198 kg. Wicemistrz Europy juniorów z Polkowic Arkadiusz Michalski, startujàcy z drobnym urazem barku próbowa po raz drugi ustanowiç rekord Polski w podrzucie. Niestety i tym razem sztanga o ci arze 177 kilogramów okaza a si za ci ka. Gimnazjalistki w pó finale Mistrzostw Polski P Zdolny koszykarski narybek Graj z Lotosem - Lotos szko om - tak nazywajà si oficjalnie mistrzostwa Polski szkó gimnazjalnych w koszykówce dziewczàt. Dru yna polkowickiego Gimnazjum nr 1 po raz drugi z rz du awansowa a do pó fina u tych rozgrywek nie majàc sobie równych na Dolnym Âlàsku. Fina wojewódzki rozegrano 5 marca w Polkowicach. Rywalizowa y w nim cztery zespo y - Gimnazjum nr 1 z Polkowic, Gimnazjum nr 40 z Wroc awia, Gimnazjum nr 1 z Jeleniej Góry oraz Gimnazjum nr 1 z Boguszowa. Pierwszym rywalem polkowiczanek by a dru yna z Jeleniej Góry. - To twardo grajàcy zespó. Wysoko postawi nam poprzeczk, ale poradziliêmy sobie bez wi kszych problemów - mówi Krzysztof Olszyƒski, trener dru yny Gimnazjum nr 1. Polkowiczanki wygra y w pierwszym pojedynku z zespo em z Jeleniej Góry 46:33. W fina owej rozgrywce rywalem naszego zespo u by a dru yna z Wroc awia, która w drugim meczu pó fina owym nie da a szans ekipie z Boguszowa. M ode adeptki koszykówki z Polkowic wygra y ró nicà 13 punktów. W meczu o trzecie miejsce Jelenia Góra okaza a si lepsza od Boguszowa. Zwyci stwo w klasyfikacji àcznej turnieju nie by o jedynym laurem wywalczonym przez podopieczne Krzysztofa Olszyƒskiego. Jedna z zawodniczek naszego zespo- u - Monika Jasnowska zosta a bowiem tak e wybrana najlepszà zawodniczkà ca ego turnieju. W po owie kwietnia, najprawdopodobniej równie w Polkowicach odb dzie si pó fina Mistrzostw Polski. Oprócz zespo u z Polkowic wezmà w nim udzia zwyci zcy rywalizacji na Górnym Âlàsku, w województwie ódzkim oraz opolskim. B dzie to jeden z czterech turniejów pó fina owych. Ich zwyci zcy spotkajà si w Gdyni w wielkim finale, który zostanie rozegrany w Gdyni. - Zrobimy wszystko, by pojechaç na wybrze e - zapewnia Krzysztof Olszyƒski. Tenisistki sto owe MKSTS Polkowice przegra y w ostatniej kolejce ekstraklasy z AJD PRINT CYCERO ROLNIK AZS Cz stochowa 0:3 i po egna y si z najwy szà klasà rozgrywkowà w Polsce. Swój ostatni w ekstraklasie tenisa sto owego mecz polkowiczanki rozegra y 7 marca. Podopieczne trenera S awomira S owiƒskiego by y jedynie t em dla dru- yny z Cz stochowy. Nasze zawodniczki przegra y wszystkie mecze, a wyrównanà walk toczy y jedynie Dorota Nowacka z Agatà Pastor. Co prawda ostatecznie górà by a Pastor, ale wygrana nie przysz a jej atwo w adnym z setów. Ostatni ligowy pojedynek by jednoczeênie debiutem dla córki Doroty Nowackiej Pauliny, która w ostatnim pojedynku MKSTS w ekstraklasie zmierzy a si z Martà Go à ulegajàc jej 0:3. W sezonie 2006/2007 polkowiczanki rozegra y w ekstraklasie tenisa sto owego 14 spotkaƒ. Niestety wszystkie pojedynki zakoƒczy y si przegranymi naszych zawodniczek. Walczyli w eliminacjach Kilkudziesi ciu m odych adeptów tenisa sto owego ze szkó podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu polkowickiego rywalizowa o w zawodach rozegranych 4 marca w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach. Mecze by y zaci te, emocji co nie miara, a zaanga owanie zawodników i zawodniczek bardzo du e. W klasyfikacji koƒcowej wêród uczennic szkó podstawowych bezkonkurencyjne okaza y si zawodniczki Szko y Podstawowej nr 1. Drugie miejsce zajà zespó SP z Gr bocic, a trzecie SP 3 z Polkowic. Z kolei wêród ch opców zwyci y a ekipa SP 3 z Polkowic, przed SP z Gr bocic i SP nr 1 z Polkowic. W gronie gimnazjalistów najlepsi okazali si zawodnicy Gimnazjum nr 1 z Polkowic, którzy wyprzedzili swoich kolegów z dwójki, a trzecie miejsce zaj a dru yna Gimnazjum z Gr bocic. WÊród dziewczàt wygra pierwszy zespó z dwójki, przed lokalnym rywalem z jedynki i drugim zespo em Gimnazjum nr 2. Archiwum Archiwum

12 12 Gazeta Polkowicka Sport» KRÓTKO Rawickie p ywanie Reprezentanci polkowickiego P etvala z roczników 1994 i 1995 uczestniczyli w dorocznych zawodach o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz. Impreza odby a si 3 marca, a startowà o w niej 150 zawodników. Poni ej wyniki osiàgni te przez naszych p ywaków. Sylwia W grzyn: 5m-e na dystansie 50m stylem dowolnym, 8m-e na dystansie 100m stylem motylkowym, 6m-e na dystansie 50m stylem motylkowym, 3m-e na dystansie 100m stylem dowolnym; Dorota Latarska: 20m-e na dystansie 50m stylem dowolnym i 11m-e na dystansie 200m stylem dowolnym, 7m-e na dystansie 200m stylem grzbietowym, 9m-e na dystansie 100m stylem dowolnym; Magdalena Latarska: 26m-e na dystansie 50m stylem dowolnym, 13m-e na dystansie 100m stylem dowolnym, 15m-e na dystansie 200m stylem grzbietowym, 19m-e na dystansie 100m stylem dowolnym; Monika Grygorcewicz: 23m-e na dystansie 50m stylem dowolnym, 18m-e na dystansie 200m stylem klasycznym, 24m-e na dystansie 100m stylem klasycznym, 23m-e na dystansie 100m stylem dowolnym; Agata Stanis awska: 31m-e na dystansie 50m stylem dowolnym i 20m-e na dystansie 200m stylem klasycznym, 28m-e na dystansie 100m stylem klasycznym, 29m-e na dystansie 100m stylem dowolnym; Kacper Muryƒ: 40m-e na dystansie 50m stylem dowolnym i 29m-e na dystansie 200m stylem dowolnym, 27m-e na dystansie 100m stylem klasycznym, 30m-e na dystansie 100m stylem dowolnym; Ponadto 9.miejsce zaj a sztafeta kobiet 4x50m stylem zmiennym; a sztafeta kobiet 4x50m stylem dowolnym zaj a 8. miejsce. Trenerem polkowiczan by Grzegorz Kielin. Karatecy na seminarium Dziesi cioosobowa ekipa (na zdj.) z polkowickiego klubu Kyokushin Kan Karate Do uczestniczy a w Zimowym Seminarium Kumite, które odby o si w OÊrodku Przygotowaƒ Olimpijskich w Wa czu. By y to zaj cia doskonalàce elementy walki. Zgrupowanie prowadzi shihan Bogdan Jeremicz, prezes Polskiej Federacji Karate Kyokushin. Podczas zaj ç zwraca on szczególnà uwag na prac nóg i ràk, poruszanie si oraz po àczenie technik r cznych i no nych z elementami boksu i thai boksu. Shihan Jeremicz niedawno wróci ze zgrupowania w Japonii, gdzie zda egzamin na 5 dan. Sk ad ekipy z Polkowic: Micha Jakubczyk, Piotr Szkyrpan, Daria i Emilia Balickie, Kamila Mazur, Wioleta Dzedzej, Piotr O óg, Wo odymyr Mospan oraz instruktorzy Tomasz Bajus i Dariusz Maczyta. TPH Polkowice owice przegrywa z AZS UW Warszawa W 4:9 TPH P Niespe niony sen o awansie Ten mecz mia przypiecz towaç powrót pi karzy halowych z Polkowic do najwy szej klasy rozgrywkowej. Niestety z odkorkowywaniem szampanów trzeba b dzie poczekaç. I to niestety najprawdopodobniej co najmniej do przysz ego roku. Na kilka sekund przed koƒcowym gwizdkiem s dziego Kamil Nowakowski dogra krzy owà pi k do Grzegorza Walaszkiewicza. Ten mia przy o yç nog, by strzeliç dla TPH gola numer pi ç w tym meczu. Niestety nasz zawodnik nie si gnà pi ki. Ta sytuacja doskonale oddaje postaw naszego zespo u w drugiej po owie tego meczu. Niestety, od momentu gdy s dzia rozpoczà drugà ods on kluczowego dla uk adu tabeli II grupy II ligi pojedynku w grze naszego zespo u coê si zaci o. Podania nie dochodzi y celu, strza y mija y Êwiat o bramki rywali, a faule zdarza y si w najmniej odpowiednich momentach. GoÊciom wprost przeciwnie wychodzi o prawie wszystko. Wi kszoêç kontrataków koƒczyli bramkami, potrafili te Pomocnik niebieskich Grzyb uciek na skrzydle obroƒcom Górnika, a przyzwoicie spisujàcy si do tego momentu na lewej obronie Senegalczyk Samba Pape Ba nie zapobieg centrze. Do pi ki w polu karnym dopad Remigiusz Jezierski i pewnie uderzy w Êwiat o bramki. Szkatu a nie mia szans. Tak pad a bramka, która da a Ruchowi trzy punkty. Dla Jezierskiego, który przyszed do Chorzowa z wroc awskiego Âlàska by to wi c wymarzony debiut w nowym klubie. - Do Ruchu przyszed em, bo chc za pó roku graç w ekstraklasie. Do przeprowadzki przekona a mnie tak e atmosfera na Cichej, dla takich kibiców chce si graç - stwierdzi po spotkaniu uêmiechni ty u Jezierski. Ruch Chorzów - Górnik PolkP olkowice owice 1:0 Nieudana inauguracja W pierwszym meczu rundy wiosennej II ligi pi karze Górnika Polkowice nie sprostali Ruchowi w Chorzowie. Jedynego gola w tym meczu strzeli w 55. minucie spotkania napastnik Ruchu Remigiusz Jezierski. Powodów do zadowolenia nie mia szkoleniowiec Górnika. - Ruch wygra zas u enie i zrobi pierwszy krok w drodze do ekstraklasy - przyzna Dominik Nowak. Napastnik Górnika Kamil Witkowski (na zdj.) mia jednà okazj strzeleckà, niestety tym razem nie uda o mu si powi kszyç swojego dorobku bramkowego. - Na grzàskiej murawie pi ka mi troch uciek a. To dopiero pierwszy mecz po d ugiej przerwie i myêl, e b dzie z nami tylko lepiej - skomentowa napastnik Górnika. W drugiej kolejce rundy wiosennej Górnika zagra na wyjeêdzie ze Stalà Stalowa Wola. zagraç na tyle màdrze, e polkowiczanie musieli ratowaç si faulami, wi c doêç szybko rozpocz li wykonywanie przed u- onych rzutów karnych, bo ju w 10 minucie na koncie TPH by- o pi ç przewinieƒ. Wniosek z tego meczu jest chyba taki, e naszym graczom os abionym brakiem Sebastiana J drzejewskiego i Przemka Lipiƒskiego zabrak o si y, a przede wszystkim umiej tnoêci, by pokonaç rywala ze stolicy. W pierwszej cz Êci, dzi ki nadzwyczajnej ambicji i walecznoêci nasz zespó potrafi dotrzymaç kroku futsalistom ze stolicy i remisowa 2:2. Po przerwie niestety okaza o si, e ambicjà i wolà walki nie da si wygraç awansu do pierwszej ligi. TPH Polkowice - AZS UW Warszawa 4:9 (2:2) Bramki dla TPH - Kamil Nowakowski - 2, Adrian J drzejewski - 2. Teraz co najwy ej bara e Po pora ce z akademikami z Warszawy zespó TPH spad na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Do rywali ze stolicy, którzy awansowali do pierwszej ligi ma trzy punkty straty, a do drugiej dru yny z Wawelna jeden punkt. Gdyby w ostatniej kolejce polkowiczanie wygrali z Kanglidà Gorzów, a Wawelno przegra o bàdê zremisowa o z Energy Ostrowiec to nasz zespó zajà by druga pozycj dajàcà prawo gry w bara ach o awans do ekstraklasy. Trudno jednak na to liczyç, bo zespó Ostrowca na trzynaêcie dotychczasowych meczów wygra ledwie trzy. Polkowice owice Trzeci T maraton p ywacki za nami Emocje w wodzie 70 zawodników stan o na starcie rozegranego 11 marca maratonu p ywackiego. Zawodnicy mieli do pokonania w zale noêci od wieku i p ci od 400 do 150 metrów. Zawody rozegrano na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3. Rywalizowali nie tylko zawodnicy z Lubina, ale tak e z okolicznych miast - G ogowa, Przemkowa i Lubina. W najbardziej presti owych kategoriach open zwyci yli - wêród kobiet Patrycja Mikulik z Polkowic, a wêród m czyzn Mi osz Kuszak z Lubina. Patrycja na przep yni cie 800 metrów potrzebowa a 10 minut i 52 sekund, a Mi osz pokona dystans 1500 metrów w 18 minut i 4 sekundy. Bardzo zaci ta rywalizacja toczy- a w m odszych kategoriach wiekowych. Wszystkim wyêcigom przypatrywa a si spora grupa kibiców, którzy goràco dopingowali uczestników p ywackich zmagaƒ. - Impreza by a naprawd udana. Wielu zawodników osiàgn o imponujàce rezultaty, a atmosfera by a wspania a - mówi nam Bogdan Godlewski z klub p ywackiego Murena, organizator maratonu. Kolejny maraton planowany jest na czerwiec. Wyniki Kategoria OPEN m; m czyêni 1. Mi osz Kuszczak 18:04:09 2. Erwin Kaczmarek 19:07:62 3. Krzysztof Augustyniak 19:31:15 Kategoria OPEN - 800m; kobiety 1. Patrycja Mikulik 10:52:32 2. Karolina Puchalska 11:07:22 3. Martyna B aszczyk 12:18:91

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN KARTY 1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç z 13 grudnia 1981 r. og oszony w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne. 1 KARTY

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW C E S Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo