ZASTOSOWANIE PROGRAMU SEWERGEMS DO PROBABILISTYCZNEGO WYMIAROWANIA OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE PROGRAMU SEWERGEMS DO PROBABILISTYCZNEGO WYMIAROWANIA OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH"

Transkrypt

1 Program SewerGEMS, wymiarowanie zbiorników retencyjnych, modelowanie hydrodynamiczne Maria NIESOBSKA, Dagmara DŻUGAJ, Paweł LICZNAR* 1 ZASTOSOWANIE PROGRAMU SEWERGEMS DO PROBABILISTYCZNEGO WYMIAROWANIA OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH W pracy prezentowany jest program SewerGEMS, należący do bogatego pakietu oprogramowania inżynierskiego firmy Bentley. Jego potencjał w zakresie modelowania jest demonstrowany na przykładzie wybranej zlewni kanalizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu możliwości wykorzystywania wyników symulacji hydrodynamicznych do probabilistycznego wymiarowania objętości zbiornika retencyjnego zgodnie z niemiecką wytyczną DWA-A 117 [1]. WSTĘP I CEL PRACY Współcześnie, mimo rozwoju nauki i techniki inżynierskiej, w dużych miastach głównym problemem przy budowie i eksploatacji sieci kanalizacyjnej jest odebranie wód opadowych (przede wszystkim z opadów nagłych i nawalnych). Problem z zagospodarowaniem wód deszczowych i ich odprowadzeniem wynika przede wszystkim ze stale wzrastającego poziomu uszczelnienia terenów miejskich oraz budowy wielu obiektów pod ziemią (mowa tu o tunelach metra, tunelach infrastrukturalnych, wielopoziomowych podziemnych parkingach) [4]. Spływ powierzchniowy przechwytywany przez kanalizację ma charakter bardzo nieciągły i zmienny w czasie. Jest to wynikiem nieciągłości i silnej zmienności chwilowych natężeń opadów wywołujących spływ powierzchniowy. Jest zatem w pełni uzasadnione poszukiwanie rozwiązań umożliwiających spowolnienie odpływu, zatrzymanie jego części na terenie zlewni i wydłużenie czasu odpływu wód opadowych przy jednoczesnym obniżeniu natężenia odpływu. Jednym z zabiegów technicznych * Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław,

2 448 M. NIESOBSKA i in. w tym zakresie jest wyposażanie systemów kanalizacyjnych w retencyjne zbiorniki wód opadowych. Prosta idea stosowania zbiorników kanalizacyjnych jest trudną w realizacji, gdyż są to budowle drogie, a ich instalacja w obrębie już istniejących zlewni kanalizacyjnych napotyka na liczne ograniczenia. Konieczne zatem jest bardzo precyzyjne określanie niezbędnej objętości retencyjnej i rozpatrywanie wielu wariantów lokalizacji tych budowli. Wszystko to jest możliwe z użyciem modeli komputerowych sieci kanalizacyjnych. Wyniki symulacji przepływów w kanałach dla szeregu lokalnych opadów przynoszą informację o niezbędnych objętościach wód opadowych do zretencjonowania w systemie. Objętości takie dla odpowiednio bogatego zbioru mogą być przedmiotem opracowania statystycznego. Wynikiem takiego podejścia nie jest jedna absolutna wartość niezbędnej objętości zbiornika, lecz zależność o charakterze funkcyjnym łącząca objętość zbiornika z prawdopodobieństwem jej przewyższenia. Zgodnie z wymogami nowej niemieckiej wytycznej Arbeitsblatt DWA-A 117 z 2006 [1], których wykładnię prezentował Licznar [7, 8] objętość zbiorników retencyjnych, zwłaszcza tych o dużych objętościach, winna być dobierana w taki probabilistyczny sposób. W praktyce projektowej w Polsce, probabilistyczne wymiarowanie zbiorników nadal jeszcze nie doczekało się wdrożenia. Na pewno po części wynika to z nadal słabej i niedostatecznej wiedzy w zakresie modelowania hydrodynamicznego i braku praktycznej umiejętności obsługi wyspecjalizowanych pakietów oprogramowania inżynierskiego. Niemniej zasadniczą barierą jest brak danych opadowych. Symulacje hydrodynamiczne muszą być prowadzone na bazie wieloletnich, zwykle co najmniej 30-letnich lokalnych szeregach opadowych o wysokiej rozdzielczości czasowej [10]. Danych takich w kraju brakuje, jednak jak dowodzą wyniki ostatnich badań światowych i krajowych w tym zakresie, szeregi opadowe mogą być zastępowane łatwiej dostępnymi szeregami syntetycznymi. Celem pracy jest podjęcie próby wdrożenia metodyki probabilistycznego wymiarowania zbiornika retencyjnego w warunkach krajowych z wykorzystaniem programu SewerGEMS i syntetycznych szeregów opadowych. MODEL HYDRODYNAMICZNY W PROGRAMIE SEWERGEMS Aplikacja SewerGEMS jest produktem międzynarodowej firmy Bentley, dedykowanym modelowaniu hydrodynamicznemu sieci kanalizacyjnych. W programie możliwa jest symulacja przepływów nieustalonych i wolnozmiennych kanałami przy wykorzystaniu własnego silnika obliczeniowego lub klasycznego silnika modelu SWMM (ang. Storm Water Management Model). SewerGEMS oferuje możliwość wyboru platformy operacyjnej i kompatybilność z różnymi interfejsami graficznymi, w tym ze środowiskami typu CAD (programy MicroStation i AutoCAD).

3 Zastosowanie programu SewerGEMS do probabilistycznego wymiarowania objętości W pracy niniejszej z uwagi na szczupłość dostępnych środków nie było możliwe przeprowadzenie badań dla rzeczywistej dużej i opomiarowanej zlewni kanalizacyjnej. Dysponowano jedynie ograniczoną edukacyjną wersją programu SewerGEMS, w której występowały ograniczenia co do wielkości modelowanego systemu. Badania przeprowadzono zatem dla przykładowej niewielkiej i nieopomiarowanej sieci kanalizacji deszczowej (przedstawionej na rys. 1). Warto podkreślić, że przyjęcie takiego uproszczonego poligonu badawczego nie koliduje z zasadniczym celem pracy, jakim jest badanie funkcjonalności programu SewerGEMS pod kątem jego przydatności do probabilistycznego wymiarowania zbiorników retencyjnych. Ponadto specyficzna budowa sieci (rys. 1) uzasadnia potrzebę zastosowania modelowania hydrodynamicznego do właściwego wymiarowania zbiornika retencyjnego. Sieć odbiera spływ powierzchniowy jedynie z górnej części zlewni, po czym odpływ odbywa się kanałem tranzytowym o długości 460 m do odbiornika. Na długości tego kanału dochodzi do transformacji fali spływu i znacznego wydłużenia czasu przepływu, z racji czego uproszczone wymiarowanie niezbędnej objętości zbiornika retencyjnego na odpływie z sieci w oparciu o klasyczne wzory prezentowane w książkach Błaszczyka i in. [2] czy też Imhoffa [3] wydaje się być nieuzasadnione. Odbiornikiem modelowanej sieci kanalizacyjnej jest niewielki ciek. Odbiornik ten może przyjmować zrzuty podczyszczonych w separatorze ścieków deszczowych o natężeniu nieprzekraczającym 63,87 dm 3 /s. W tym celu na wylocie sieci zainstalowano regulator przepływu oraz zbiornik rurowy, którego celem było przechwytywanie nadmiaru wód opadowych, a tym samym ochronę przed powstawaniem zjawiska cofki w kanalizacji i jej wylewaniem. Na wstępie badań przyjęto niewielki zbiornik rurowy o średnicy wewnętrznej 1,6 m i długości 12 m, o łącznej kubaturze 24,12 m 3. Szereg symulacji przeprowadzonych w zasadniczej części badań miał służyć weryfikacji, czy przyjęta objętość jest właściwa, czy też wymaga powiększenia. O ile wymaga powiększenia? odpowiedź na te pytania miało zapewnić opracowanie statystyczne uzyskanych wyników symulacji. Topologię sieci odtworzono w programie SewerGEMS uruchomionym w środowisku graficznym MicroStation na podstawie posiadanych podkładów mapowych. Opracowany model hydrodynamiczny zlewni składał się z: 46 studzienek (o średnicy 1 m), 46 przewodów o przekroju kołowym o średnicach (od 0,2 m do 0,6 m), 66 wydzielonych zlewni spływu powierzchniowego (o powierzchniach od 180 m 2 do 2870 m 2 ). W zależności od stopnia zabudowania (uszczelnienia zlewni) dobrano odpowiednie wartości parametru CN dla zlewni, które wahały się od 77 do 83.

4 450 M. NIESOBSKA i in. Rys. 1. Model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej utworzony w programie SewerGEMS. DANE OPADOWE Do symulacji hydrodynamicznych wykorzystano syntetyczne szeregi opadowe. Szeregi te wygenerowano z modelu kaskady mikrokanonicznej z generatorem betanormalnym i z atomem w 0,5; opracowanego i zweryfikowanego przez Licznara [6] i Licznara i in. [9] dla stacji meteorologicznej Wrocław-Swojec. Szeregi syntetyczne miały rozdzielczość 5 minut i powstały przez rozdział dobowych sum opadów z okresu 38 lat, mieszczących się w wieloleciu Z bazowych syntetycznych szeregów opadowych wydzielono łącznie 261 deszczów nawalnych, według kryteriów podawanych przez Schmitta w wytycznych [10]. Uzyskano zatem częstość deszczów nawalnych na poziomie 6,87 deszczów na rok, co odpowiadało częstości podawanej przez Licznara [6] dla szeregów obserwacyjnych ze stacji Wrocław-Swojec. Wydzielone opady charakteryzowały się warstwami całkowitymi od 10 do 54,3 mm i czasami trwania od 25 do 1135 minut.

5 Zastosowanie programu SewerGEMS do probabilistycznego wymiarowania objętości SYMULACJE HYDRODYNAMICZNE I STATYSTYCZNE OPRACOWANIE ICH WYNIKÓW Poszczególne symulacje hydrodynamiczne były prowadzone oddzielenie dla kolejnych deszczów. W ramach badań przeprowadzono zatem łącznie 261 symulacji. Program SewerGEMS po zakończeniu każdej symulacji wysyłał komunikaty o przebiegu symulacji i o stanie sieci. Ten ostatni komunikat obejmował przede wszystkim informację o objętości nadpiętrzenia systemu, które zgodnie z wytyczną [10] oznaczało sytuacje, kiedy poziom ścieków w przepełnionych studzienkach przekraczał poziom terenu. W ramach wyników symulacji możliwe było wyznaczenie punktów sieci szczególnie narażonych na nadpiętrzenia. Wynikiem symulacji były także hydrogramy przepływów dla poszczególnych kanałów. Przykładowy hydrogram przepływu dla kanału CO23 (widocznego na rys. 1), dla losowo wybranego deszczu prezentowany jest na rys. 2. Ilustracja ta dowodzi, jak mocno dynamika odpływu jest determinowana przez zmienność hietogramu opadu go wyzwalającego. Zgodnie z niemiecką wytyczną ATV-117 [1], wymiarowanie niezbędnej objętości zbiornika retencyjnego można przeprowadzać metodą ogólną (niem. Nachweis) [8] lub metodą uproszczonego wymiarowania (niem. Bemessung) [7]. Pierwsza z nich może być stosowana zarówno do małych, jak i dużych zlewni, druga zaś tylko do zlewni małych, o powierzchni mniejszej od 200 ha. W pracy w sposób oczywisty skoncentrowano uwagę na metodzie ogólnej. W celu implementacji tej metody dokonano uporządkowania zbioru wyników symulacji. W jego wyniku stwierdzono, że dla większości opadów (246 przypadków) nadpiętrzenia nie występują, co powinno być oczywiste dla prawidłowo zaprojektowanej i eksploatowanej sieci. Dla pozostałej części zbioru niezerowych nadpiętrzeń dokonano ich uporządkowania w szereg rozdzielczy o malejących wartościach. Poszczególnym elementom tego szeregu przyporządkowano następnie wartości czasów ponownego nawrotu nadpiętrzenia, zgodnie z poniższym wzorem: T n L 1 k M L gdzie: T n czas ponownego nawrotu [lata], M zakres czasu symulacji [liczba lat], w tym przypadku M=38 lat, L liczebność zbioru wyników, w tym przypadku L=261, k numer pozycji elementu zbioru wyników w szeregu rozdzielczym (od 1 do L).

6 warstwa deszczu [mm] przepływ [m 3 /s] 452 M. NIESOBSKA i in warstwa deszczu przepływ czas [min] Rys. 2. Przykładowe hydrogramy przepływów dla kanału CO23 uzyskane dla dwóch losowo wybranych deszczów Graficzną prezentacją sporządzonego szeregu rozdzielczego, jest rys. 3. Wykres zależności objętości nadpiętrzenia sieci od czasu jego powtórnego nawrotu wykreślono w skali logarytmicznej czasu T n. Układ uzyskanych na wykresie punktów w tej skali ma charakter liniowy, co jest zgodne z wynikami prezentowanymi w wytycznej [1] i zarazem jest potwierdzeniem jakościowym poprawności przeprowadzonych badań. Wspomniany wykres wiąże w sposób jednoznaczny wielkość nadpiętrzenia obserwowanego w sieci z czasem jego ponownego nawrotu, a więc prawdopodobieństwem wystąpienia. Ma on zatem duży walor, gdyż wprowadza podejście probabilistyczne do wymiarowania objętości zbiornika retencyjnego, które to podejście jest obecnie preferowane w całokształcie projektowania i eksploatacji kanalizacji. Wystarczy przy tym wspomnieć o przyjmowanym prawdopodobieństwie deszczów miarodajnych, czy też akceptowalnej częstości nadpiętrzenia i wylewania sieci kanalizacyjnych. W ostatnim etapie badań dokonano odczytu dodatkowej objętości retencyjnej, o którą należy powiększyć już istniejący zbiornik w celu uniknięcia stwierdzonych nadpiętrzeń. Odczytu dokonano dla czasu ponownego nawrotu Tn = 3 lata (czyli p=33%), zakładając, że badana kanalizacja obsługuje osiedle mieszkaniowe, na którym nie powinno dochodzić do nadpiętrzeń częściej niż 1 raz na 3 lata, zgodnie z wytycznymi podawanymi przez Schmitta [10]. Odczytana przy tym założeniu objętość dodatkowej wymaganej retencji wynosiła 400 m 3. Dla porównania, gdyby chcieć zmniejszyć częstość nadpiętrzeń do poziomu rzędu 1 raz na 5 lat, tak jak jest to wymagane dla centrów miasta i terenów przemysłowych [10], wówczas objętość zbiornika należałoby zwiększyć o ponad 500 m 3.

7 Zastosowanie programu SewerGEMS do probabilistycznego wymiarowania objętości Rys. 4. Wykres zależności między objętością rejestrowanych nadpiętrzeń sieci a czasem ich ponownego nawrotu. WNIOSKI KOŃCOWE Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków końcowych: 1) Program SewerGEMS jest profesjonalnym narzędziem inżynierskim, pozwalającym na prowadzenie symulacji hydrodynamicznych sieci kanalizacyjnych. Interfejs programu jest przejrzysty dla użytkownika, a dzięki osadzeniu aplikacji w środowisku typu CAD, łatwe jest odtworzenie topologii sieci w modelu na podstawie podkładów mapowych. 2) Opady nawalne wydzielone z syntetycznych szeregów opadowych mogą być podstawą do prowadzenia symulacji hydrodynamicznych sieci kanalizacyjnej w programie SewerGEMS. Otrzymywane na ich bazie zbiory wartości nadpiętrzeń sieci kanalizacyjnej mogą być poddawane dalszemu opracowaniu statystycznemu, którego rezultatem jest zależność łącząca wartości objętości nadpiętrzeń z czasem ich ponownego nawrotu. 3) Wspomniane powyżej zależności wiążące objętości nadpiętrzeń sieci z czasami ich ponownego nawrotu mogą być podstawą do probabilistycznego

8 454 M. NIESOBSKA i in. przyjmowania niezbędnej objętości retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych. Zależności te jasno dowodzą, że podniesienie wymagań komfortu kanalizacyjnego i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemów odwodnienia wiąże się z koniecznością przyjmowania większych objętości zbiorników retencyjnych. Badania zrealizowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przełomie lat w ramach działalności statutowej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej LITERATURA [1] ARBEITSBLATT DWA-A 117, 2006: Bemessung von Regenrückhalteräumen. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Hennef [2] BŁASZCZYK W., ROMAN M., STAMATELLO H., 1974: Kanalizacja. Tom 1, Arkady [3] IMHOFF K. i K., 1996 Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz [4] KWIETNIEWSKI M. 2008: GIS w wodociągach i kanalizacji. PWN, Warszawa. [5] LICZNAR P., 2008b: Praktyczna realizacja modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej w pakiecie SewerPac. GWiTS, marzec 2008 r., [6] LICZNAR P., 2009: Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych. UWP Wrocław. [7] LICZNAR P., 2010b: Wymiarowanie zbiorników retencyjnych wód opadowych zgodnie z wymogami niemieckiej wytycznej DWA A-117. INSTAL 11/ [8] LICZNAR P., 2011: Wykrywanie niezbędnej objętości zbiorników wód opadowych na podstawie symulacji hydrodynamicznych. INSTAL 1/2011, [9] LICZNAR P., ŁOMOTOWSKI J., RUPP DAVID E., 2011: Random cascade driver rainfall disaggregation for Urban hydrology: An evaluation of six models and a new generator, ATMOSPHERIC RESEARCH, no 99, [10] SCHMITT T.G., 2000: Komentarz do ATV-A118P, Hydrauliczne wymiarowanie systemów odwadniających. Wydawnictwo Seidel-Przywecki sp. z o.o., Warszawa. APPLICATION OF THE SEWERGEMS PROGRAM FOR PROBABILISTIC DIMENSIONING OF STORMWATER RESERVOIR VOLUME This paper presents SewerGEMS program, belonging to a extensive suite of Bentley company engineering software. Its potential for modeling is demonstrated on the example of selected drainage catchment with particular emphasis on the usability aspect of hydrodynamic simulation results for the probabilistic dimensioning of reservoir volume, according to the German DWA-A 117 guideline [1].

Wymiarowanie zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych na podstawie syntetycznych szeregów czasowych opadów deszczu

Wymiarowanie zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych na podstawie syntetycznych szeregów czasowych opadów deszczu OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 35 2013 Nr 2 Paweł Licznar Wymiarowanie zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych na podstawie syntetycznych szeregów czasowych opadów deszczu Zbiorniki retencyjne ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych Spis treści 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Wykorzystane materiały 1.5 Ogólna charakterystyka jednostki osadniczej 2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE HYDRODYNAMICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA WYBRANYM OSIEDLU MIESZKANIOWYM W GŁOGOWIE

SYMULACJE HYDRODYNAMICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA WYBRANYM OSIEDLU MIESZKANIOWYM W GŁOGOWIE kanalizacja deszczowa, modelowanie, SWMM Katarzyna WARTALSKA, Jolanta MICHALEC, Bartosz KAŹMIERCZAK* SYMULACJE HYDRODYNAMICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA WYBRANYM OSIEDLU MIESZKANIOWYM W GŁOGOWIE W pracy

Bardziej szczegółowo

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Kategorie deszczu wg Chomicza Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00 Wraz ze wzrostem współczynnika

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Prezentowany podręcznik akademicki stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE DZIAŁANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

MODELOWANIE DZIAŁANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM wody opadowe, retencja, modelowanie hydrodynamiczne Justyna GANCARZ, Katarzyna WARTALSKA, Bartosz KAŹMIERCZAK* MODELOWANIE DZIAŁANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM Zbiorniki retencyjne

Bardziej szczegółowo

HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM

HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM Bartosz KAŹMIERCZAK, Monika NOWAKOWSKA * SWMM, modelowanie hydrodynamiczne, modelowanie kanalizacji HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM Hydrauliczne obliczenia sprawdzające przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1 Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice Prepared enabling change 1 Demonstracja w mieście Gliwice: Luty 2013 Styczeń 2014 monitoring

Bardziej szczegółowo

Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych

Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych Tomasz Glixelli, Paweł Kwiecień, Jacek Zalewski Bydgoszcz, 22 czerwca 2017 2 Przygotowanie danych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla.

Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Kierunek Inżynieria Środowiska mgr inż. Marta Mazur Nr indeksu 72690 Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego

Bardziej szczegółowo

v Przykłady Obliczeniowe dla Programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta

v Przykłady Obliczeniowe dla Programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta v.1.0.0.2 Przykłady Obliczeniowe dla Programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta 1 Spis treści 1. Przykład obliczeniowy Aplikacja QRe:... 2 2. Przykład obliczeniowy Aplikacja Spadek:... 8 3. Przykład

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA 2013 Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz ISTOTNE PYTANIA czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Czy w mieście Słupsku i regionie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji deszczowej za pomocą modelu hydrodynamicznego (SWMM) w warunkach wrocławskich

Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji deszczowej za pomocą modelu hydrodynamicznego (SWMM) w warunkach wrocławskich OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 2 Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski, Andrzej Dancewicz Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji deszczowej za pomocą modelu hydrodynamicznego (SWMM) w warunkach

Bardziej szczegółowo

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4.

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4. Odwodnienie dróg. Spis treści: Przedmowa 9 l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg 11 1.1 Wiadomości wstępne 11 1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13 1.3 Założenia wstępne w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym

Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej 92 Seria: Monografie 57 Bartosz Kaźmierczak Andrzej Kotowski Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Oczyszczanie ścieków deszczowych Nazwa modułu w języku angielskim Stormwater

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych Stormwater treatment

Oczyszczanie ścieków deszczowych Stormwater treatment Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający będzie miał wymagania dla oprogramowania wykorzystywanego do modelowania hydraulicznego i opracowań GIS?

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający będzie miał wymagania dla oprogramowania wykorzystywanego do modelowania hydraulicznego i opracowań GIS? Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne Wrocław, 07 grudnia 2015r. WZP.271.1.67.2015 ZP/PN/ 98 /2015/WIM/ 10 /3034, 3035 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

RETENCJONOWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENACH SILNIE UPRZEMYSŁOWIONYCH

RETENCJONOWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENACH SILNIE UPRZEMYSŁOWIONYCH Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 48, June 2016, p. 107 112 DOI: 10.12912/23920629/63259 RETENCJONOWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENACH SILNIE UPRZEMYSŁOWIONYCH Bartosz Kaźmierczak 1, Marcin

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Wprowadzenie

1. Wprowadzenie Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 13 1. Wprowadzenie Kanalizacja oznacza historycznie dwa pojęcia: zespół budowli inżynierskich do spełniania określonych celów, nauka stosowana o projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Obliczenia ilości wód opadowych 4. Opis drenażu 5. Wykonawstwo robót 6. Zestawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr. RETENCJAPL Sp. z o. o.

Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr. RETENCJAPL Sp. z o. o. Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr. RETENCJAPL Sp. z o. o. Co jest miarą wielkości projektu? Czy tylko km kanałów, m 3 betonu, tony stali? Machu Picchu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE Autor : Roman Branicki PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK W artykule niniejszym znajdą Państwo informacje o metodach obliczeń hydrologicznych,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Oddział we Wrocławiu. Görlitz

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Oddział we Wrocławiu. Görlitz Görlitz 17.11.2014 Pakiet programów MIKE opracowany na Politechnice Duńskiej, zmodyfikowany przez Duński Instytut Hydrauliki, Zasady działania modeli: MIKE NAM - model konceptualny o parametrach skupionych,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KIERUNKU I PRĘDKOŚĆI FALI DESZCZU NA KUBATURĘ UŻYTKOWĄ WIELOKOMOROWYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

WPŁYW KIERUNKU I PRĘDKOŚĆI FALI DESZCZU NA KUBATURĘ UŻYTKOWĄ WIELOKOMOROWYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 83-93 Józef DZIOPAK 1 Mariusz

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD WYMIAROWANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W WARUNKACH HYDROLOGICZNYCH WROCŁAWIA

PORÓWNANIE METOD WYMIAROWANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W WARUNKACH HYDROLOGICZNYCH WROCŁAWIA kanalizacja deszczowa, model opadów, zbiornik retencyjny, wymiarowanie Bartosz KAŹMIERCZAK, Katarzyna WARTALSKA, Monika NOWAKOWSKA* PORÓWNANIE METOD WYMIAROWANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W WARUNKACH HYDROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

DOBÓR OPTYMALNEJ POJEMNOŚCI ZBIORNIKA RETENCJONUJĄCEGO WODY W MAŁYCH ZLEWNIACH DESZCZOWYCH

DOBÓR OPTYMALNEJ POJEMNOŚCI ZBIORNIKA RETENCJONUJĄCEGO WODY W MAŁYCH ZLEWNIACH DESZCZOWYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 151 Nr 31 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2013 PĄZIK RAFAŁ *, KOSTECKI JAKUB ** DOBÓR OPTYMALNEJ POJEMNOŚCI ZBIORNIKA RETENCJONUJĄCEGO WODY W MAŁYCH ZLEWNIACH DESZCZOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO.

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. Model hydrauliczny kanalizacji deszczowej wykonano w programie EPA SWMM 5 (Storm Water Management Model),

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Gdańsk, 27 marca 2017 r. Wody opadowe charakterystyka problemu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 1 I rys. 1/20 3. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 2 I rys. 2/20 4. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 3 I

Bardziej szczegółowo

Analiza obciążenia systemu odwadniania terenu w przypadku prognozowanego zwiększenia częstości i intensywności deszczów z powodu zmian klimatycznych

Analiza obciążenia systemu odwadniania terenu w przypadku prognozowanego zwiększenia częstości i intensywności deszczów z powodu zmian klimatycznych OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 35 2013 Nr 1 Andrzej Kotowski, Bartosz Kaźmierczak, Monika Nowakowska Analiza obciążenia systemu odwadniania terenu w przypadku prognozowanego zwiększenia częstości i intensywności

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH Ograniczona przepustowość istniejących odbiorników wód opadowych w gęstej zabudowie miejskiej, wymaga bezwzględnego zatrzymania wód opadowych w miejscu

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

Bardziej szczegółowo

Zalecenia do dyplomów z Kanalizacji

Zalecenia do dyplomów z Kanalizacji Zalecenia o yplomów z Kanalizacji A Kanalizacja eszczowa - miejskiej jenostki osaniczej Aktualny stan prawny nakłaa na projektantów systemów kanalizacyjnych obowiązek bezpiecznego ich wymiarowania, tj.

Bardziej szczegółowo

Uogólniona metoda analityczna wymiarowania przelewowych zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych

Uogólniona metoda analityczna wymiarowania przelewowych zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 38 2016 Nr 1 Andrzej Kotowski, Katarzyna Wartalska, Monika Nowakowska Uogólniona metoda analityczna wymiarowania przelewowych zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych Systemy

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea HOBAS Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych Aleksandra Wojcik Marek Mathea 1 AWO-DT-HPL HOBAS Podstawowe informacje o 1957 r. pierwsza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Ostatnie lata charakteryzują się intensywnym rozwojem technologicznym wykonawstwa. Zmieniają się również techniki projektowania, co jest związane z rozbudową istniejących systemów oraz lokalizowaniem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Pracownia Projektowania Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Stefan Putkiewicz na zlecenie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. Cel opracowania:

Bardziej szczegółowo

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej sieci kanalizacyjnej 15.1.1. Obliczenie przepływów miarodajnych do wymiarowania kanałów Przepływ ścieków, miarodajny do wymiarowania poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, przyjęto równy obliczonemu

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / Adam Bolt [et al.] ; [red. nauk. Ziemowit Suligowski]. [Józefosław], 2012.

Kanalizacja : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / Adam Bolt [et al.] ; [red. nauk. Ziemowit Suligowski]. [Józefosław], 2012. Kanalizacja : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / Adam Bolt [et al.] ; [red. nauk. ]. [Józefosław], 2012 Spis treści Wprowadzenie 15 Wykaz oznaczeń i skrótów 19 1. Kanalizacja w planach przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr proj. Stacja Paliw dz. nr 13/1 w m. Ujma Duża gm. Zakrzewo Zeszyt 1 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI I Branża technologiczna 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ MATERIAŁY, WYMAGANIA I BADANIA Wiktor JASIŃSKI Instytut Filia Wrocław wjasinski@ibdim.edu.pl IDEA ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

kanalizacyjnych Optimization of water and sewage systems

kanalizacyjnych Optimization of water and sewage systems Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Optymalizacja systemów wodociągowych i Nazwa modułu kanalizacyjnych Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII Przedstawienie problemów miast uczestniczących w projekcie PREPARED oraz rozwiązań, które będą demonstrowane w miastach. AARHUS (Dania); BARCELONA (Hiszpania); Berlin (Niemcy);

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Computer aided design of water supply and sewage systems Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOśEŃ I WARUNKÓW WYKONANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA OLSZTYNA

OPIS ZAŁOśEŃ I WARUNKÓW WYKONANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA OLSZTYNA OPIS ZAŁOśEŃ I WARUNKÓW WYKONANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA OLSZTYNA Zakres opisu 1. Zebranie informacji o istniejącym środowisku geograficznym. 2. Uzyskanie danych

Bardziej szczegółowo

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski Spis treści Hydrologia Tom II - A. Byczkowski 4. Hydronomia - metody analizy 4.1. Bilans wodny 4.1.1. Zasoby wodne hydrosfery 4.1.2. Pojęcie bilansu wodnego 4.1.3. Bilans wodny Ziemi, Europy i Polski 4.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE I IMPLEMENTACJA CYFROWYCH DANYCH GEODEZYJNYCH DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PARAMETRÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

ZASTOSOWANIE I IMPLEMENTACJA CYFROWYCH DANYCH GEODEZYJNYCH DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PARAMETRÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Systemów Inżynierii Środowiska ZASTOSOWANIE I IMPLEMENTACJA CYFROWYCH DANYCH GEODEZYJNYCH DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych w Warszawie

Analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych w Warszawie OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 3 Paweł Licznar, Bartosz Szeląg Analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych w Warszawie W 1971 r. została opublikowana pierwsza wersja modelu komputerowego kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Promotor: dr inż. hab. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód Ś-11 1. Wzory empiryczne na straty lokalne w rurociągach: ocena formuł zalecanych

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Witold Retke Wydział ds. Programu LIFE Logika tworzenia projektu LIFE

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa podczyszczalni na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI, ŁUKASZ BARTOS * WPŁYW CZASOPRZESTRZENNEJ ZMIENNOŚCI OPADU NA ODPŁYW KANALIZACJĄ OGÓLNOSPŁAWNĄ NA PRZYKŁADZIE MIASTA NOWA SÓL

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI, ŁUKASZ BARTOS * WPŁYW CZASOPRZESTRZENNEJ ZMIENNOŚCI OPADU NA ODPŁYW KANALIZACJĄ OGÓLNOSPŁAWNĄ NA PRZYKŁADZIE MIASTA NOWA SÓL UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 142 Nr 22 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 IRENEUSZ NOWOGOŃSKI, ŁUKASZ BARTOS * WPŁYW CZASOPRZESTRZENNEJ ZMIENNOŚCI OPADU NA ODPŁYW KANALIZACJĄ OGÓLNOSPŁAWNĄ NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta

Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta Zakres prezentacji Analiza wyników Jakie uzyskano wyniki? 03 02 Przebieg procesu Jak przeprowadzono inwentaryzację? 01 Planowanie procesu Jak przebiegało planowanie procesu? Planowanie procesu inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Zaproszenie do składania ofert Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z wodami opadowymi. Zbiorniki retencyjne

Postępowanie z wodami opadowymi. Zbiorniki retencyjne Postępowanie z wodami opadowymi Zbiorniki retencyjne powódź miejska permanentne przeciąŝenie sieci lub jej fragmentów na wskutek nierozwaŝnego podłączania do niej nowych uŝytkowników - efekt niekontrolowanej

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH CO MAMY? STAN ISTNIEJĄCY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEŚCIE Długość kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników

Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników Wymiarowanie Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników losowych; Wymiarowanie sieci rurociągów odbywa się metodą wskaźnikową

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Szczelne nawierzchnie Utwardzone place Betonowe nabrzeża Brak powierzchni biologicznie czynnej Bydgoszcz miasto nad dwiema rzekami

Bardziej szczegółowo

PW-S-KD DLA. do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn.

PW-S-KD DLA. do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PROJEKTU ZAMIENNEGO do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 320/09 z dnia 26.08.2009 r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn. KRYTA PŁYWALNIA

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania str.2 2. Podstawa opracowania str.2 3. Inwestor str.2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KROTNOŚCI DZIAŁANIA PRZELEWÓW BURZOWYCH *

ANALIZA KROTNOŚCI DZIAŁANIA PRZELEWÓW BURZOWYCH * Proceedings of ECOpole DOI: 1.2429/proc.213.7(2)81 213;7(2) Bartosz KAŹMIERCZAK 1 ANALIZA KROTNOŚCI DZIAŁANIA PRZELEWÓW BURZOWYCH * ANALYSIS OF NUMBER OF SEWAGE DISCHARGES TO THE RECEIVER Abstrakt: Przy

Bardziej szczegółowo

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PILOTOWEJ ZLEWNI DESZCZOWEJ DO BADAŃ SYMULACYJNYCH DZIAŁANIA KANALIZACJI WE WROCŁAWIU

WYBÓR PILOTOWEJ ZLEWNI DESZCZOWEJ DO BADAŃ SYMULACYJNYCH DZIAŁANIA KANALIZACJI WE WROCŁAWIU hydrologia miejska, kanalizacja deszczowa, monitoring opadów, monitoring ścieków, modelowanie Monika NOWAKOWSKA, Andrzej KOTOWSKI, Bartosz KAŹMIERCZAK * WYBÓR PILOTOWEJ ZLEWNI DESZCZOWEJ DO BADAŃ SYMULACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A.

Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A. Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A. Bielsko-Biała HYDROPREZENTACJE XIX 2016 Krynica Zdrój Plan referatu: Projektowanie,

Bardziej szczegółowo

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Dr inż. Andrzej Loska VII Konferencja Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów

Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Diagnostyka i niezawodność robotów Laboratorium nr 3 Generacja realizacji zmiennych losowych Prowadzący: mgr inż. Marcel Luzar Cele ćwiczenia: Generowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SIECI KANALIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SIECI KANALIZACYJNYCH Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 4, Nr 9, 2012 PROJEKTOWANIE SIECI KANALIZACYJNYCH Agnieszka Służalec Instytut Badań Systemowych Polska Akademia Nauk ul.newelska 6, 01-447 Warszawa e-mail:

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ m zamieszkiwanie g gospodarka i usługi z zieleń bez granic w rzeki woda p przestrzenie publiczne k kompozycja d dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY GDAŃSK. 3. Materiały do budowy rurociągów kanalizacji deszczowej

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY GDAŃSK. 3. Materiały do budowy rurociągów kanalizacji deszczowej DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY GDAŃSK 1. Przedmiot i cel zaleceń Celem zaleceń jest określenie wytycznych do projektowania,

Bardziej szczegółowo

OCENA ZDOLNOŚCI RETENCYJNEJ KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO

OCENA ZDOLNOŚCI RETENCYJNEJ KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 265-283 Marcin SKOTNICKI 1 Marek

Bardziej szczegółowo

Daniel Kieżun, DHI Polska

Daniel Kieżun, DHI Polska Otwarte seminaria 2016 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Modelowanie Świata Wody w Narzędziach MIKE Powered by DHI Daniel Kieżun, DHI Polska Katowice, 25 października 2016 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA FALA SPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ IDENTYFIKACJA ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE GOŚ W ŁODZI

PIERWSZA FALA SPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ IDENTYFIKACJA ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE GOŚ W ŁODZI kanalizacja, przelew burzowy, pierwsza fala spływu zanieczyszczeń, sondy on-line, bilansowanie ładunków zanieczyszczeń Dawid BANDZIERZ * PIERWSZA FALA SPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ IDENTYFIKACJA ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

STUDIA NAD ZMIENNOŚCIĄ MIEJSKIEGO POLA OPADOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY FOURIERA

STUDIA NAD ZMIENNOŚCIĄ MIEJSKIEGO POLA OPADOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY FOURIERA Dagmara DŻUGAJ, Maria Niesobska, Paweł LICZNAR* Analiza Fouriera, pole opadowe,skalowanie STUDIA NAD ZMIENNOŚCIĄ MIEJSKIEGO POLA OPADOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY FOURIERA W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Analiza działania kanalizacji półrozdzielczej z zastosowaniem różnego typu separatorów przepływu

Analiza działania kanalizacji półrozdzielczej z zastosowaniem różnego typu separatorów przepływu Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 1, s. 75-88 Maciej MROWIEC*, Kamil PLUTA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Inżynierii Środowiska ul. Brzeźnicka

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Maciej Mrowiec, robert malmur * Wpływ przestrzennej zmienności opadów na niezawodność systemów kanalizacyjnych INFLUENCE of the spatial variation of the rainfall on the urban drainage systems reliability

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla rejonu. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Załączniki formalno prawne : 1 - Pismo nt. braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu planowanej inwestycji przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PRZEPŁYWEM W KANALIZACJI PÓŁROZDZIELCZEJ

STEROWANIE PRZEPŁYWEM W KANALIZACJI PÓŁROZDZIELCZEJ Maciej MROWIEC, Kamil PLUTA* kanalizacja półrozdzielcza, zbiornik retencyjny sterowany w czasie rzeczywistym, separatory przepływu, modelowanie jakościowe, SWMM 5.0 STEROWANIE PRZEPŁYWEM W KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Mgr Andrzej Dancewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu.

Mgr Andrzej Dancewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu. Andrzej Kotowski *, Bartosz Kaźmierczak *, Andrzej Dancewicz ** Bezpieczne wymiarowanie kanalizacji na podstawie lokalnych modeli opadów Safe sizing of sewage systems based on the local rainfall models

Bardziej szczegółowo