Pytania do Zarządu spółki ABC Data S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania do Zarządu spółki ABC Data S.A."

Transkrypt

1 Pytania do Zarządu spółki ABC Data S.A. Proszę o informację jak przedstawia się aktualna cena tj. 2,35 zł do zysku oraz do wartości księgowej - jestem inwestorem indywidualnym widzącym w Państwa Firmie duŝy potencjał. Bogdan Kapitalizacja 295 mln (pełne rozwodnienie po IPO), P/E na 2010 r. 9,5x (przy pełnym rozwodnieniu) lub 8,5x (przy średnio waŝonym rozwodnieniu). Kiedy nastąpi debiut akcji ABC Data na warszawskiej giełdzie? Krzysztof W I połowie czerwca Ze sprzedaŝy zrezygnowali niektórzy inwestorzy instytucjonalni posiadający akcje.czy w związku z tym akcji będzie mniej dla inwestorów indywidualnych? Ostateczna liczba akcji oferowanych w transzy indywidualnej wynosi Jakie wyniki finansowe miała za I kwartał 2010 roku? Spółka nie podała danych finansowych za I kwartał.

2 Proszę o informację w sprawie polityki dywidendowej na najbliŝsze kilka lat, jaką spółka chce prowadzić Pozdrawiam Inwestor Polityka w zakresie dywidendy: Zasadą polityki Spółki odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku, planowanych inwestycji i moŝliwości finansowych Spółki. Zarząd zgłaszając propozycje dotyczące moŝliwości wypłaty dywidendy kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. W związku z przeprowadzeniem emisji Akcji Serii H oraz planowanymi nakładami inwestycyjnymi i zakładaną częściową redukcją zadłuŝenia, Zarząd Spółki nie zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok. Zarząd zamierza natomiast rekomendować stałą wypłatę dywidendy po przeprowadzeniu planowanych inwestycji, ustabilizowaniu sytuacji finansowej poprzez zmniejszenie zadłuŝenia oraz w przypadku braku znaczących potrzeb kapitałowych. W ocenie Zarządu wypłata dywidendy powinna rozpocząć się w 2012 roku (tj. począwszy od wypłaty z zysku za 2011 rok). Zgodnie z załoŝeniami Zarządu, sugerowany poziom dywidendy powinien wynosić około 50% wyniku netto, po przekazaniu 8% zysku netto na kapitał zapasowy. Mama jeszcze kolejne pytania. Jakiej ceny emisyjnej oczekiwali Główni Akcjonariusze MCI.PrivateVentures oraz Arthur Holding GmbH; przy której zdecydowaliby się przystąpić do oferty publicznej? Czy fakt ustanowienia ceny emisyjnej na minimalnym poziomie 2,35 wpłynie na plany spółki w zakresie wykorzystania środków z emisji? Kudłaty Główni Akcjonariusze oczekiwali ceny odpowiadającej prawdziwej wartości Spółki. Osiągnięta cena emisyjna nie wpłynie na realizację celów emisji. witam, czy planujecie Państwo jakieś istotne przejęcia w ramach branŝy? Pozdrawiam Kudłaty ABC Data planuje dokonanie akwizycji na terenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej naleŝących do Unii Europejskiej.

3 Zgodnie ze strategią przedstawioną w prospekcie emisyjnym, ABC Data w 2010 roku planuje rozpocząć działalność na Litwie. W tym celu Emitent planuje załoŝyć spółkę zaleŝną, która będzie odpowiedzialna za sprzedaŝ na rynku litewskim. Bazując na wypracowanym modelu słowackim zostanie zaimplementowany system sprzedaŝy internetowej w języku litewskim oraz usługi będą świadczone przy zastosowaniu miejscowej waluty i lokalnego numeru telefonu. Wysyłka towaru odbywać się będzie z magazynu w Warszawie z fakturą spółki litewskiej z zachowaniem standardu 24 godzinnej dostawy. Biuro handlowe i dział marketingu zlokalizowane zostaną w Warszawie, a w ich skład będą wchodzić osoby litewskojęzyczne. Aktualna bardzo szeroka oferta ABC Data wraz z dobrą dostępnością produktów stanie się bardzo duŝym atutem do wyboru Spółki jako kontrahenta przez dilerów litewskich liczba dystrybutorów działających na tym rynku jest zdecydowanie mniejsza niŝ np. na Słowacji. RównieŜ potencjał kaŝdego z nich jest duŝo bardziej ograniczony. Ten element strategii nie wymaga poniesienia przez Spółkę istotnych nakładów finansowych i jest moŝliwy do realizacji przy wykorzystaniu obecnych zasobów. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób Zarząd planuje zabezpieczyć wyniki spółki na wypadek drugiej fali kryzysu i moŝliwej mniejszej ilości zamówień? Czy plan spółki na druga połowę roku zakłada moŝliwy spadek koniunktury? pozdrawiam Zdzie Zarząd wierzy, iŝ strategia Spółki uwzględniająca ekspansję terytorialną, wejście na nowe rynki w tym na rynek litewski od 2010 roku, rozszerzenie portfolio oferowanych produktów oraz zwiększenie efektywności procesów logistycznych pozwoli na zwiększenie przychodów i zysku netto w 2010 roku. Jakie inne kraje, oprócz Litwy, bierzecie pod uwagę jako kierunek ekspansji dla spółki?czy są podpisane jakieś listy intencyjne w tej sprawie? Pozdrawiam Rafał ABC Data planuje dokonanie akwizycji na terenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej naleŝących do Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie został podpisany list intencyjny z Ŝadnym podmiotem.

4 Kiedy moŝna liczyć na zakończenie negocjacji w sprawie przejęcia spółki z rynku litewskiego? Jakie roczne przychody generuje ta firma? Pozdrawiam Rafał ABC Data nie zamierza przejmować spółki na Litwie. Zgodnie ze strategią przedstawioną w prospekcie emisyjnym, ABC Data w 2010 roku planuje rozpocząć działalność na Litwie. W tym celu Emitent planuje załoŝyć spółkę zaleŝną, która będzie odpowiedzialna za sprzedaŝ na rynku litewskim. Bazując na wypracowanym modelu słowackim zostanie zaimplementowany system sprzedaŝy internetowej w języku litewskim oraz usługi będą świadczone przy zastosowaniu miejscowej waluty i lokalnego numeru telefonu. Wysyłka towaru odbywać się będzie z magazynu w Warszawie z fakturą spółki litewskiej z zachowaniem standardu 24 godzinnej dostawy. Biuro handlowe i dział marketingu zlokalizowane zostaną w Warszawie, a w ich skład będą wchodzić osoby litewskojęzyczne. Aktualna bardzo szeroka oferta ABC Data wraz z dobrą dostępnością produktów stanie się bardzo duŝym atutem do wyboru Spółki jako kontrahenta przez dilerów litewskich liczba dystrybutorów działających na tym rynku jest zdecydowanie mniejsza niŝ np. na Słowacji. RównieŜ potencjał kaŝdego z nich jest duŝo bardziej ograniczony. Ten element strategii nie wymaga poniesienia przez Spółkę istotnych nakładów finansowych i jest moŝliwy do realizacji przy wykorzystaniu obecnych zasobów. Witam! JeŜeli ustalona cena 2.35 zł to jakie są podstawowe wskaŝniki dla spółki? Kapitalizacja 295 mln (pełne rozwodnienie po IPO), P/E na 2010 r. 9,5x (przy pełnym rozwodnieniu) lub 8,5x (przy średnio waŝonym rozwodnieniu).

5 Pytania do Pawła Puchalskiego eksperta DM autora raportu analitycznego ABC Data Czy inwestorzy instytucjonalni zapłacą tyle samo za jedną akcję co inwestorzy indywidualni(2,35zł)?? Wszyscy inwestorzy - indywidualni i instytucjonalni - płacą taką samą cenę PLN 2.35 za akcję ABC Data. Czy znana jest data pierwszego notowania na GPW akcji ABC Data. Pozdrawiam Mirosław Debiut powinien mieć miejsce najpóźniej dwa tygodnie po przydziale akcji, czyli po 27 maja. Chciałem się dowiedzieć czy jest redukcja na tych akcjach, jeŝeli tak to jaka wysoka jest spodziewana? Niestety, skalę redukcji zapisów na ABC Data będziemy znali dopiero po zakończeniu zapisów inwestorów indywidualnych na spółkę, czyli najwcześniej 26-27go maja. Jaką stopę zwrotu przewiduje pan w pierwszym dniu emisji. pozdrawiam

6 Po cenie PLN 2.35 za akcję wskaźniku P/E spółki na rok 2010 jest na poziomie 8.5x (przy załoŝeniu wypełnienia prognoz Zarządu). Na chwilę obecną średnie P/E na rok 2010 dla AB i Action jest na poziomie 9.3x - wyrównanie tego dyskonta implikowałoby potencjał wzrostu akcji ABC Data na poziomie 9.4%... Witam, jakie widzi Pan perspektywy przed spółką? Czy cena 2,35 zł za akcję jest godna zastanowienia i czy przy takim obecnie rynku da się zarobić? Jakie mogą być spodziewane redukcje? Dziękuję Wiesław W Perspektywy dla spółki są dobre - AB i Action mówią o swoich spodziewanych dobrych wynikach w 2010r., więc nie jest moŝliwe, Ŝeby wyniki lidera rynku były inne niz dobre. Cena 2.35zł za akcję to P/E na poziomie 8.5x, przy wypełnieniu oficjalnych prognoz spółki. Moim zdaniem kluczowa dla skali redukcji zapisów będzie koniunktura na rynkach światowych do 25go maja. Jeśli giełdy odbiją się od wczorajszego dna, to stopa redukcji moŝe być duŝa. Jeśli jednak kluczowe indeksy bedą dalej spadać, to niezaleŝnie od dobrej kondycji spółki ABC Data skala zapisów moŝe być niewielka. Witam, jestem studentem i początkującym inwestorem. Analizą GPW zajmuję się niecały rok. Po udanej inwestycji w akcje PZU na rynku pierwotnym mocno zastanawiam sie nam zapisem na AC Data. Pana zdaniem moŝe wystąpić duŝa redukcja w zapisach? Pozdrawiam Paweł. Moim zdaniem kluczowa dla skali redukcji zapisów będzie koniunktura na rynkach światowych do 25go maja. Jeśli giełdy odbiją się od wczorajszego dna, to stopa redukcji moŝe być duŝa. Jeśli jednak kluczowe indeksy bedą dalej spadać, to niezaleŝnie od dobrej kondycji spółki ABC Data skala zapisów moŝe być niewielka. Cześć warto wejść w to? Po najniŝszej cenie PLN 2.35 za akcję ABC Data sprzedaje się przy wskaźniku P/E na poziomie 8.5x (przy załoŝeniu wypełnienia prognoz Zarządu). Na chwilę obecną średnie P/E na rok 2010 dla AB i Action jest na

7 poziomie 9.8x - wyrównanie tego dyskonta implikowałoby potencjał wzrostu akcji ABC Data na poziomie 15%... Witam, mam pytanie do Pana Pawła Puchalskiego, autora raportu. Panie Pawle na ile Pan szacuje akcje spółki na debiucie. Mam świadomość, Ŝe to uzaleŝnione jest od wielu czynników między innymi sytuacji na rynku, itp., ale przygotowując raport ma Pan pewnie jakiś typ. Czy w ogóle jest szansa zarobić na debiucie. Maciej S Nie znam ceny emisyjnej, więc pytanie jest delikatnie mówiąc trudne;-)) Po najniŝszej cenie PLN 2.35 za akcję ABC Data sprzedaje się przy wskaźniku P/E na poziomie 8.5x (przy załoŝeniu wypełnienia prognoz Zarządu). Na chwilę obecną średnie P/E na rok 2010 dla AB i Action jest na poziomie 9.8x - wyrównanie tego dyskonta implikowałoby potencjał wzrostu akcji ABC Data na poziomie 15%... Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi on porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia dla Inwestora. Informacje i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu zostały zebrane lub opracowane przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. ( Dom Maklerski ) na podstawie źródeł uznawanych za wiarygodne. Dom Maklerski nie gwarantuje jego dokładności lub kompletności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim treści są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. DECYZJA O ZAKUPIE WSZELKICH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH POWINNA BYĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU, OFERTY LUB INNYCH POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. jest zabronione. Informacja o kaŝdym produkcie inwestycyjnym nie jest skierowana do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w jurysdykcji, w której zgodne z prawem nabycie takiego produktu nie jest moŝliwe lub w której nie jest moŝliwe złoŝenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest moŝliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji. Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w przedmiocie sprzedaŝy, ani zaproszenia do złoŝenia oferty w przedmiocie nabycia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. The information about each investment product is not directed to any person who resides or is located in a jurisdiction who legally may not purchase such product, or in which such product may not be offered. The laws of each jurisdiction determine whether a particular investment product may be purchased in that jurisdiction. The information in this web site does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction, or for the benefit of any person.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Dom EmisyjnySp. z o.o. Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Sporządzony w związku z ofertą publiczną 34 500 000 Akcji Serii E oraz 13 000 000

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji. Warszawa, 10 czerwca 2015 r.

Publiczna oferta akcji. Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Publiczna oferta akcji Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Zastrzeżenie prawne NIE DO UDOSTĘPNIANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPROWADZANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo