Specyfikacja Systemu HERMES2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Systemu HERMES2"

Transkrypt

1 Specyfikacja Systemu HERMES2

2 Spis treści SPIS TREŚCI 1. Wstęp Cel i przeznaczenie dokumentu Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Tło organizacyjne Struktura organizacyjna Struktura Departamentów Służby Celnej Struktura Izby Celnej: Struktura Urzędu Celnego: Obecnie używane systemy kadrowo-płacowe Podstawowe systemy SC w obszarze kadrowym Charakterystyka Systemu Kadrowo-Płacowy Charakterystyka Systemu Kadry-Płace Charakterystyka Systemu Dyscyplina Charakterystyka Systemu Kadry MsNet Charakterystyka Systemów Kadry; Płace; RCP Charakterystyka Systemu BELF-ic Charakterystyka Systemu GUC-io Charakterystyka Systemu SOWA Koncepcja architektury systemu Wizja architektury Architektura biznesowa Architektura danych i aplikacji Komponenty techniczne Rola komponentów architektury Architektura logiczna HERMES Podstawowe obiekty informacyjne Wzorce architektoniczne Identyfikacja i autoryzacja użytkowników Komunikacja między systemami Konstrukcja usług Konstrukcja przepływów danych Architektura danych Model procesów biznesowych obszarów biznesowych systemu Wysokopoziomowa mapa procesów biznesowych Podobszar procesów zarządczych Budowanie kapitału ludzkiego SC Budowanie bazy szkoleniowej SC Tworzenie systemu wynagrodzeń i organizacja miejsc pracy Podobszar procesów operacyjnych Rekrutacja pracowników Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Podobszar procesów komunikacyjnych Otoczenie i relacje z pracownikami Model wymagań systemu Wymagania funkcjonalne

3 Spis treści 6.2. Wymagania ogólne Raporty Dokumenty Wymagania pozafunkcjonalne Prawne i organizacyjne Techniczne i jakościowe Bezpieczeństwa i ochrony Techniczne - wydajność i dostępność Wymagania na integrację systemu Reguły integracji w ramach HERMES Klasyfikacja usług w kontekście HERMES Lista kluczowych usług w kontekście HERMES Architektura referencyjna Logiczny (konceptualny) model danych Diagram obiektów informacyjnych Pracownik/funkcjonariusz Słowniki Rejestr ról Parametry Parametry indywidualne, różne wartości dla różnych Izb celnych Dane osobowe Dane rodzinne Przebieg zatrudnienia poprzedniego Przebieg zatrudnienia bieżącego (przypisanie organizacyjne pracownika) Wykształcenie Dane o odbytych szkoleniach Kwalifikacje i kompetencje zawodowe Dane finansowe Dane do rozliczeń płacowych Świadczenie socjalne Świadczenia związane z warunkami i miejscem pełnienia służby Dane o czasie pracy Opinie/oceny pracownicze Opis stanowisk pracy/służby Upoważnienia, pełnomocnictwa, nagrody, kary i inne zdarzenia rejestrowane w karierze zawodowej pracownika Nabór Sprawy BHP Sprawy OIN Model obszaru sprawozdań w module sprawozdawczo-raportowym Dane Raport Raport parametryzowany Raport kadrowy, płacowy, szkoleniowy, BHP i OIN Raporty zasilane danymi z systemu HERMES Architektura techniczna systemu Wymagania na architekturę techniczną Klasy komponentów technologicznych Zależności pomiędzy rozwiązaniami Infrastruktura Standard infrastruktury technicznej Standard utrzymania sieci WAN

4 Spis Ilustracji SPIS ILUSTRACJI Rysunek 1. Ogólna Struktura jednostek organizacyjnych w Służbie Celnej...15 Rysunek 2. Szczegółowa struktura Służby Celnej...15 Rysunek 3. Struktura Departamentu MF na przykładzie Departamentu Służby Celnej...18 Rysunek 4. Struktura Izby Celnej...20 Rysunek 5.Struktura Urzędu Celnego...24 Rysunek 6. Wizja architektury HERMES Rysunek 7. Architektura biznesowa HERMES Rysunek 8. Architektura aplikacji dla systemu HERMES Rysunek 9. Architektura logiczna Systemu HERMES Rysunek 10. Wzorzec komunikacji w architekturze HERMES Rysunek 11. Wysokopoziomowa mapa procesów biznesowych...55 Rysunek 12. Budowanie kapitału ludzkiego SC...56 Rysunek 13. Budowanie bazy szkoleniowej SC...58 Rysunek 14. Tworzenie systemu wynagrodzeń i organizacja miejsc pracy...61 Rysunek 15. Rekrutowanie pracowników...65 Rysunek 16. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej...68 Rysunek 17. Samoobsługa pracownicza...71 Rysunek 18. Mapa współpracy HERMES Rysunek 19. Diagram obiektów informacyjnych systemu HERMES Rysunek 20. Model obszaru sprawozdań systemu HERMES

5 SPIS TABEL Tabela 1. Inwentaryzacja systemów w obszarze kadrowo-płacowym...26 Tabela 2. Metryka - System Kadrowo-Płacowy...28 Tabela 3. Metryka - System Kadry-Płace...29 Tabela 4. Metryka - System Dyscyplina...29 Tabela 5. Metryka - System Kadry MsNet...29 Tabela 6. Metryka - Systemy Kadry; Płace; RCP...31 Tabela 7. Metryka System BELF-ic...32 Tabela 8. Metryka System GUC-io...33 Tabela 9. Główne obiekty informacyjne...46 Tabela 10. Budowanie kapitału ludzkiego SC...56 Tabela 11. Budowanie bazy szkoleniowej SC...59 Tabela 12. Tworzenie systemu wynagrodzeń i organizacja miejsc pracy...61 Tabela 13. Rekrutowanie pracowników...65 Tabela 14. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej...68 Tabela 15. Samoobsługa pracownicza...71 Tabela 16. Kategorie utrzymania sieci WAN

6 1. WSTĘP 1.1. Cel i przeznaczenie dokumentu Celem dokumentu jest wypracowanie we współpracy z Zamawiającym specyfikacji Systemu HERMES2, zaplanowanego w ramach Programu e-cło jako główny komponent w Obszarze zintegrowanego zarządzania zasobami ludzkimi. Dokument będzie stanowił element Opisu Przedmiotu Zamówienia Systemu HERMES2 w ramach SIWZ. Dokument jest przeznaczony dla: Zamawiającego (Izba Celna we Wrocławiu); kadry zarządzającej pionem Służby Celnej; interesariuszy wewnętrznych Programu e-cło, tj. członków zespołów nadzorujących, właścicielskich i projektowych; innych pracowników Ministerstwa Finansów i jednostek organizacyjnych Służby Celnej; Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym. 6

7 2. SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ Jeżeli w niniejszym dokumencie w wymaganiu użyto sformułowania musi należy to rozumieć jako bezwzględny nakaz realizacji takiej funkcjonalności. Jeżeli w niniejszym dokumencie w wymaganiu użyto sformułowania może, należy to rozumieć jako wymaganie nieobowiązkowe. Jeżeli w niniejszym dokumencie w wymaganiu użyto sformułowania powinien, należy to rozumieć jako wymaganie obowiązkowe, chyba że istnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymagania. Decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymagania należy do Zamawiającego. Skrót/ Akronim Administrator systemu biznesowego Architektura biznesowa Architektura danych i aplikacji Architektura logiczna systemu Architektura referencyjna Architektura techniczna BAM Best of Breed BGK24 BP BPM Objaśnienie Użytkownik Systemu w module HR-PORTAL pełniący funkcję administratora/koordynatora systemu biznesowego w IC lub Departamentach Służby Celnej w MF. Służy zrozumieniu powodów dla realizacji systemu i przedstawia, jak jest postrzegana, jaka jest oczekiwana rola systemu i jego głównych składowych. Odnosi się do systemu i jego otoczenia. Służy zrozumieniu użytkowych aspektów systemu i przedstawia zagadnienia grupowania funkcji, komponentów funkcjonalnych rozwiązania, głównych obiektów danych i ich cyklu życia. Odnosi się do systemu i jego otoczenia. Przedstawia wewnętrzną konstrukcję systemu, grupowanie cech i funkcji, przedstawia warstwowy opis systemu i jego konstrukcji. Abstrahuje od technicznej implementacji. Służy zrozumieniu zasięgu i metod komunikacji danego systemu z jego otoczeniem. Przedstawia trwałe związki systemu z innymi elementami jego otoczenia. Służy zrozumieniu złożoności implementacyjnej systemu i przedstawia takie elementy jak platformy, części wspólne wykorzystywane przez komponenty technologiczne. Odnosi się do systemu i jego otoczenia. Hurtownia danych Administracji Celnej. Projekt Programu e-cło. Druga faza projektu Business Activity Monitoring zbiór narzędzi i metodyka postępowania w przypadkach rozproszenia realizacji przebiegu procesu biznesowego pomiędzy różne systemy, pozwalająca na śledzenie postępu tych procesów i informowanie o ewentualnych problemach lub odchyleniach. Podejście do konstrukcji architektury polegające na złożeniu jej z komponentów najlepiej realizujących określone funkcje i powiązaniu ich metodami integracji. System bankowości elektronicznej udostępniany swoim klientom przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Departament Budżetu Państwa w MF. Bussiness Process Modeling - Modelowanie procesów biznesowych. W przypadku Programu e-cło jest to działanie prowadzone przez DG TAXUD w ramach wdrażania Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. 7

8 Skrót/ Akronim Centralny model danych Centrum kompetencyjne SW i SO CPD Departamenty Służby Celnej EAI ECIP ECIP/SEAP PL ESB ETL Ewidencja FR HD HERMES2 - system HERMES2 - projekt HR HR-PORTAL, HR Portal Objaśnienie Także korporacyjny model danych. Uogólniony model danych dla całości organizacji lub obszaru biznesowego, odnoszący się do semantyki danych, prezentujący powiązanie pomiędzy obiektami i cykl ich życia. Jest on kluczowy dla prawidłowego łączenia danych rozrzuconych pomiędzy systemami (zapewnienie spójności znaczenia danych) oraz prowadzenia działań analitycznych. W większości przypadków taki model jest niezbędny dla skutecznego wdrożenia rozwiązań hurtowni danych i narzędzi analizy wielowymiarowej. Centrum kompetencyjne Systemu wynagrodzeń i Systemu organizacyjnego jednostka organizacyjna Służby Celnej wyznaczona przez Szefa Służby Celnej do prowadzenia i doskonalenia całości zagadnień związanych z kształtowaniem systemu wynagrodzeń oraz systemu organizacyjnego Służby Celnej. Centrum Przetwarzania Danych. Departamenty Służby Celnej w Ministerstwie Finansów tj. Departament Służby Celnej, Departament Kontroli Celnej Akcyzowej i Kontroli Gier, Departament Polityki Celnej, Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego. Enterprise Application Integration - Korporacyjna Integracja Aplikacji, metoda budowy współpracy między systemami informatycznymi bazująca na istnieniu medium pośredniczącego" we współpracy między systemami. EU Customs Information Portal Europejski Portal Informacji Celnej. Projekt Programu e-cło. Projekt ma objąć rozbudowę funkcji portalu np. SC o obsługę elektronicznych formularzy deklaracji i zgłoszeń celnych oraz narzędzie umożliwiające przedsiębiorcy komunikację poprzez jeden punkt dostępu z aplikacją dowolnego państwa członkowskiego rozwijany w UE. Enterprise Service Bus - szyna integracyjna przedsiębiorstwa jest opartą na standardach, zorientowaną na usługi strukturą (warstwą pośredniczącą) o możliwościach łączenia setek punktów końcowych aplikacji w celu obsługi procesów biznesowych, ESB obejmuje standardy i technologie: messaging, 8os services, XML, transformacje danych oraz zarządzanie łączeniem i koordynacją interakcji aplikacyjnych. Traktuje wszystkie aplikacje jako usługi, niezależnie od tego, w jaki sposób są one podłączone do szyny. Extract-Transform-Load ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych, będące kolejnymi krokami metody postępowania w przypadkach przenoszenia danych z systemów transakcyjnych do hurtowni danych. Określa często narzędzia, a przeważnie metodę postępowania i zasady sterowania takimi procesami. Wyodrębniony logicznie i rodzajowo typ Księgi pomocniczej, np. ewidencja środków trwałych. Departament Finansów Resortu. Hurtownia danych; komponent architektury odpowiedzialny za ekstrakcję, transformację, ładowanie danych operacyjnych do składnicy konsolidującej takie dane oraz za udostępnianie narzędzi raportowych i analitycznych dostępu do dużych wolumenów danych. System kadrowo-płacowo-szkoleniowy Służby Celnej. Wdrożenie zintegrowanego, scentralizowanego systemu zarządzania kadrami administracji celnej, włącznie ze szkoleniami, specyfiką służby mundurowej i optymalizacją procesów biznesowych. Zasoby ludzkie. Komponent architektury/moduł systemu HERMES2. 8

9 Skrót/ Akronim HRM/HCM HRM IC INFRA Interesariusz JB JO Kanoniczny model danych KE KiC Komponent Objaśnienie Human Resources Management / Human Capital Management. Nazwa dla klasy systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim. Human Resources Management. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Izba Celna wraz z podległymi urzędami i oddziałami celnymi. Projekt Programu e-cło przewidujący stworzenie jednolitej infrastruktury teleinformatyczno-systemowej dla Programu e-cło, co w szczególności obejmuje modernizację serwerowni Centrum Krajowego NCTS w tym: dostawę i instalację platformy technologiczno-produkcyjnej do Centrum Przetwarzania Danych Administracji Celnej CPD I, rozbudowę platformy technologiczno-produkcyjnej do zwiększenia wydajności transakcyjnej, włączenie CCN/CSI do infrastruktury CPD I oraz dostawę platformy produkcyjnej CPD II i dalszą rozbudowę platformy produkcyjnej CPD I z funkcjami Load Balancing i Disaster Recovery. Stakeholder - strona, która wpływa, lub na którą mogą mieć wpływ działania danego podmiotu. Wąska definicja interesariuszy obejmująca np. pracowników, akcjonariuszy, inwestorów, służby ochrony środowiska, administrację rządową. Szeroka lista obejmuje np. dostawców, związki zawodowe, potencjalnych klientów, wspólnoty lokalne, społeczeństwo państwa, społeczeństwo czy ludność, konkurentów. Jednostka budżetowa. Jednostka organizacyjna. Model danych na styku pomiędzy systemami, zapewniający spójne rozumienie komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi, pomijając zagadnienia ich reprezentacji wewnątrz systemów i w dużej mierze semantyki. W większości przypadków konieczny dla poprawnego przeprowadzenia wdrożenia integracji aplikacji (EAI, SOA). Komisja Europejska. Projekt Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych realizowany w resorcie finansów. Część systemu informatycznego, wyróżniona logicznie ze względu na realizację określonych funkcji biznesowych. 9

10 Skrót/ Akronim MCA Objaśnienie Projekt Programu e-cło przewidujący określenie standardów warstwy komunikacji w ramach definicji przepływu komunikatów pomiędzy systemami / usługami SISC. Podstawowym trybem komunikacji pomiędzy systemami / usługami SISC są usługi sieciowe(web Services). Usługi te są definiowane przez standard WSDL. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych trybów komunikacji. Podstawowym trybem komunikacji pomiędzy systemami/usługami SISC są usługi sieciowe (Web Services). Usługi te są definiowane przez standard WSDL. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych trybów komunikacji. Podstawowe wymagania technologiczne i biznesowe. Lp. Cecha Wartość 1 Wymagana postać usługi Web Service 2 Postać opisów/interfejsów usług 3 Protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów Dokumenty Web Services Description Language WSDL 1.1 Dokumenty Web Services Description Language WSDL 2.0 Protokół Simple Object Access Protocol SOAP 1.1 Protokół Simple Object Access Protocol SOAP Notacja opisu przepływów BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation) lub UML (Unified Modeling Language) 5 Standard pozwalający na utworzenie un wersalnego rejestru biznesowego usług sieciowych UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 6 Specyfikacja komunikatu XML Extensible Markup Language XML 1.0 Extensible Markup Language XML Kodowanie komunikatu XML UTF-8 (system kodowania Unicode) UTF-16 - jeżeli system kodowania UTF-8 jest niewystarczający 8 Format danych Zgodnie z kanonicznym modelem danych Światowej Organizacji Ceł (WCO) oraz krajowymi regulacjami prawnymi. 10

11 Skrót/ Akronim Merytoryczne Centrum Kompetencyjne (MCK) KP Kwalifikacje zawodowe MDM MF NBP OC OP PC PDR Pion szkolenia PKI Portal HR, Portal samoobsługi Pulpit menadżera QoS RBAC (ang. Rolebased Access Control) RDBMS Objaśnienie Zespół Projektowy/komórka organizacyjna Służby Celnej zarządzająca usługami/systemami informatycznymi Systemu Informacyjnego Służby Celnej w zakresie funkcjonalnym (merytorycznym), technicznym (administracja informatyczną platformą programową). MCK Systemu HERMES2 - Zespół Projektowy Zamawiającego projektu HERMES2. Kodeks Pracy Wiedza i doświadczenie, umożliwiające wykonywanie zadań w określonych warunkach, w wyznaczonym czasie i na oczekiwanym poziomie (może, lecz nie musi wiązać się z posiadaniem dokumentu). Master-Data Management zarządzanie danymi podstawowymi. Metoda i formuła składowania, modyfikacji i udostępniania danych, które w spójny sposób muszą być wykorzystywane przez wiele systemów informatycznych (np. dane słownikowe, podstawowe rejestry biznesowe takie jak rejestr klientów). Ministerstwo Finansów. Narodowy Bank Polski. Oddział Celny. Organ podatkowy. Ustawa Prawo celne. Podsystem Danych Referencyjnych komponenty funkcjonalne do utrzymywania i udostępniania danych referencyjnych w systemach operacyjnych administracji celnej. Również rozumiany, jako system danych referencyjnych PDR, będący produktem projektu PDR, realizowanego w ramach Programu e-cło. Właściwa grupa szkoleń dostosowanych tematycznie do zadań wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Projekt Programu e-cło przewidujący stworzenie jednolitego podsystemu uwierzytelniania dla wszystkich systemów i użytkowników zewnętrznych wraz z PKI użytkowników wewnętrznych, jak też z Public Key Infrastructure użytkowników wewnętrznych i funkcjonalnością/technologią jednokrotnego uwierzytelniania Single Sign On (SSO). Patrz HR-PORTAL. Pulpit kadry kierowniczej Służby Celnej w HR-PORTAL. Quality of Service jakość usług wymagania nałożone na połączenie komunikacyjne, realizowane przez daną sieć telekomunikacyjną. Zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800 [1], całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi. Mechanizm kontroli dostępu do systemów informatycznych oparty na rolach. Relational Data Base Management System system zarządzania relacyjną bazą danych, czyli zestaw oprogramowania systemowego do zarządzania relacyjną bazą danych. 11

12 Skrót/ Akronim Rola (ang. role) SC SEZaM SI SC SIWZ SLA SOA SQL DB SSO System lub System HERMES2 System autoryzacji Systemu Informacyjnego Służby Celnej lub system autoryzacji SISC (SASISC) SYSTEMY Objaśnienie Centralnie zdefiniowany, określony i przydzielony zestaw uprawnień w systemie informatycznym, przydzielony poszczególnym użytkownikom systemu. Na podstawie przydzielonych ról użytkownik uzyskuje uprawnienia do wykonywania określonych dla tych ról uprawnień. Użytkownikowi można przydzielić wiele ról, rola może być przydzielona wielu użytkownikom. Służba Celna. System Elektronicznego Zarządzania Magazynem - aplikacja służąca do obsługi wszystkich procesów związanych z działaniem Centralnego Magazynu Mundurowego w Izbie Celnej w Rzepinie (zamówienia, gospodarka magazynowa, analiza, naliczanie równoważnika pieniężnego). System Informacyjny Służby Celnej budowany w ramach Programu e-cło zespół współdziałających komponentów funkcjonalnych i technicznych, (zgodnie z architekturą SOA), zapewniający kompleksowe wsparcie procesów biznesowych SC oraz wymianę komunikatów elektronicznych z domeną wspólnotową i zewnętrzną. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Service Level Agreement -umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych poprzez stały cykl obejmujący: uzgodnienia, monitorowanie usługi informatycznej, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture); koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. Relacyjna baza danych udostępniająca interfejs zapytań do bazy danych w standardzie SQL. Single Sign On Pojedyncze logowanie. Możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. Ilekroć mowa o Systemie lub o Systemie HERMES2 dotyczy to Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2, obejmującego System HR i Portal HR. System budowany w ramach projektu HERMES2 realizujący usługi związane z identyfikacją ról nadanych użytkownikom systemów biznesowych realizowanych w ramach Programu e-cło. Grupa systemów informatycznych współpracujących z System HERMES2. System biznesowy System budowany w ramach projektów realizowanych w ramach Programu e- Cło np. ZEFIR2, ECS2, SZPROT itp. Nie dotyczy projektów infrastrukturalnych. System HR, System HRM/HCM Moduły zintegrowanego systemu zarządzania wraz z platformą rozwoju aplikacji w obszarach: 1. Kadr i zarządzania strukturą organizacji. 2. Płac (w tym obsługę budżetu zadaniowego). 3. Zarządzania szkoleniami i rozwojem kompetencji pracowniczych. 4. Raportowania i analiz. 12

13 Skrót/ Akronim Tabela (tabela bazy danych) UC UE UML US Upoważnienie WE Wizja architektury Wykonawca ZEFIR 2 zkz ZUS Objaśnienie Wydzielony logicznie zbiór danych, zorganizowanych w formie tabeli składającej się z wierszy dzielonych na kolumny. Jest to obiekt teoretyczny i nie należy go mylić z jego graficzną reprezentacją, czy miejscem zajmowanym w pamięci komputera. W zależności od typu bazy danych, wewnętrzna organizacja podziału danych na kolumny i wiersze jest różna i często umowna. Pojedyncza tabela może być reprezentacją pewnego wyobrażonego lub rzeczywistego obiektu lub grupy obiektów (np. osób, operacji) i relacji między nimi. Urząd Celny. Unia Europejska. Ujednolicona notacja do modelowania - graficzny system wizualizacji, specyfikowania oraz dokumentowania składników systemów informatycznych Unified Modelling Language publikowany przez Object Management Group. Urząd Skarbowy. Formalne uprawnienia, jakie są związane z pracą wykonywaną na danym stanowisku (musi wiązać się z posiadaniem dokumentu). Wspólnota Europejska. Umiejscowienie konkretnego systemu w ogólnym obrazie informatycznego wsparcia obszaru działalności biznesowej, podkreślenie roli i cech architektury. Wykonawca Systemu HERMES2 Zintegrowany systemem poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem ZEFIR 2.Projekt Programu e-cło. Zasadniczy kurs zawodowy - Celem zasadniczego kursu zawodowego jest przygotowanie funkcjonariusza do samodzielnego pełnienia służby. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 13

14 3. TŁO ORGANIZACYJNE 3.1. Struktura organizacyjna Wdrożenie systemu HERMES2 obejmie wszystkie jednostki organizacyjne Służby Celnej, zgodnie ze schematem, przedstawionym w niniejszym rozdziale. Organizacja pracy w systemie, struktura użytkowników, separacja dostępu do danych musi odpowiadać organizacji Służby Celnej oraz zadaniom poszczególnych jednostek organizacyjnych (IC i Departamenty Służby Celnej w MF) rozumianych jako oddzielne zakłady pracy. Właścicielem biznesowym i odpowiedzialnym za dane w systemie będzie każdorazowo, w swoim obszarze odpowiedni Dyrektor Izby Celnej oraz Dyrektor Departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów. Organizację Ministerstwa Finansów określa statut ogłoszony w zarządzeniu Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. Nr 48, poz. 431). Szczegółowa struktura Departamentów Służby Celnej określona jest Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Finansów Organizację izb celnych i urzędów celnych określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Zarządzenie Nr 30 Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 72 ze zmianami). 14

15 Rysunek 1. Ogólna Struktura jednostek organizacyjnych w Służbie Celnej Rysunek 2. Szczegółowa struktura Służby Celnej W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne: 1) departamenty - do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa; 2) biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa; 3) sekretariaty - do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów; 15

16 4) wydziały, referaty, zespoły - jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ww. pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne mogą być łączone. W izbie tworzy się piony merytoryczne, grupujące poszczególne komórki organizacyjne izby, podległe bezpośrednio dyrektorowi izby albo jego zastępcom. Podział na poszczególne piony merytoryczne określa statut izby. W izbach mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: wydziały; referaty; wieloosobowe stanowiska pracy; jednoosobowe stanowiska pracy. Powyższe komórki organizacyjne mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład wydziału Struktura Departamentów Służby Celnej W skład Departamentów Służby Celnej w Ministerstwie Finansów wchodzą: 1) Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier CA; 2) Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego AE; 3) Departament Polityki Celnej PC; 4) Departament Służby Celnej SC. Departamenty Służby Celnej Ministerstwa Finansów należy traktować jako oddzielny zakład pracy składający się z komórek organizacyjnych poszczególnych departamentów. Pracodawcą dla zatrudnionych/pełniących służbę w Departamentach Służby Celnej Ministerstwa Finansów jest odpowiednio: 1) Pracowników Dyrektor Generalny; 2) Funkcjonariuszy celnych Szef Służby Celnej; Obsługa procesów związanych ze stosunkiem pracy/ służby odbywać się będzie w komórkach Departamentu Służby Celnej: Wydziale Kadr Służby Celnej oraz Wydziale Szkoleń i Rozwoju Zawodowego. Przykładowo w skład Departamentu Służby Celnej wchodzą, oznaczone indywidualnym symbolem, następujące komórki organizacyjne: 16

17 1) Sekretariat (SCS); 2) Wydział Prezydialny (SC1); 3) Wydział Zarządzania Procesowego (SC2); 4) Wydział Informacji i Promocji (SC3); 5) Wydział Rozwoju Służby Celnej (SC4); 6) Wydział Planowania Strategicznego (SC5); 7) Wydział Kadr Służby Celnej (SC6); 8) Wydział Szkoleń i Rozwoju Zawodowego (SC7); 9) Wydział Budżetu Służby Celnej (SC8); 10) Wydział Zagranicznych Środków Pomocowych (SC9); 11) Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki (SC10); 12) Wydział Rozwoju Infrastruktury (SC11); 13) Wydział Koncesji i Zezwoleń (SC12); 14) Wydział Polityki Gier (SC13); 15) Wydział Rejestracji Urządzeń i Egzaminów Zawodowych (SC14); 16) Wydział Programu e-cło (SC15); 17) Wydział Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SC16). 17

18 Departament Służby Celnej Dyrektor Departamentu (SCD) Zastępca Dyrektora Departamentu (SCZ1) Zastępca Dyrektora Departamentu (SCZ2) Zastępca Dyrektora Departamentu (SCZ3) Zastępca Dyrektora Departamentu (SCZ4) Sekretariat (SCS) Wydział Rozwoju Służby Celnej (SC4) Wydział Budżetu Służby Celnej (SC8) Wydział Koncesji i Zezwoleń (SC12) Wydział Zarządzania Procesowego (SC2) Wydział Prezydialny (SC1) Wydział Informacji i Promocji (SC3) Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki (SC10) Wydział Kadr Służby Celnej (SC6) Wydział Szkoleń i Rozwoju Zawodowego (SC7) Wydział Zagranicznych Środków Pomocowych (SC9) Wydział Rozwoju Infrastruktury (SC11) Wydział Polityki Gier (SC13) Wydział Rejestracji Urządzeń i Egzaminów Zawodowych (SC14) Wydział Planowania Strategicznego (SC5) Wydział Programu e-cło (SC15) Wydział Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SC16) Rysunek 3. Struktura Departamentu MF na przykładzie Departamentu Służby Celnej Struktura Izby Celnej: Każdą izbę celną należy traktować jako oddzielny zakład pracy składający się z komórek organizacyjnych izby oraz podległych urzędów i oddziałów celnych. Pracodawcą dla zatrudnionych pracowników i pełniących służbę funkcjonariuszy celnych w komórkach izby oraz podległych urzędów i oddziałów celnych jest Dyrektor Izby Celnej. Obsługa procesów związanych ze stosunkiem pracy/ służby odbywa się oddzielnie dla każdej izby celnej w komórkach IC: kadr i szkolenia, finansowo-księgowej - płace, BHP, ochrony itd. Administratorem danych osobowych w IC jest Dyrektor Izby Celnej. W skład izby wchodzą następujące komórki organizacyjne pogrupowane w piony merytoryczne i oznaczone jednolitymi skrótami w formie modułów literowych: 1. Pion Wsparcia - podległy bezpośrednio dyrektorowi izby - DIC: a. komórka organizacyjna - IOS, 18

19 b. komórka prawna - IPR, c. komórka kadr i szkolenia - IKA, d. komórka kontroli wewnętrznej - IKW, e. komórka audytu wewnętrznego - IAW, f. komórka ochrony - IIN, g. komórka BHP IBP, h. komórka komunikacji społecznej IKO; 2. Pion Kontroli - podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby - DZK: a. komórka dozoru - IDZ, b. komórka kontroli przedsiębiorców - IKP, c. komórka zwalczania przestępczości - IZP, d. komórka zarządzania ryzykiem - IZR, e. komórka dochodzeniowo-śledcza IDS; 3. Pion Postępowania - podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby - DZP: a. komórka akcyzy i gier - IAG, b. komórka przeznaczeń celnych - IPC, c. komórka elementów kalkulacyjnych - IEK; 4. Pion Logistyki - podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby - DZL: a. komórka logistyki - ILG, b. komórka informatyki - IIT, c. komórka laboratorium celne - ILC; 5. Pion Finansowo-Księgowy - podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby - DZF: a. komórka finansowo-księgowa - IFK, b. komórka rozliczeń ceł i podatków - IRC, c. komórka egzekucji - IEG, d. komórka likwidacji towarów - ILT. Dyrektor izby może łączyć piony; może w ramach wyżej wymienionych pionów łączyć lub wyodrębniać i dzielić komórki organizacyjne uwzględniając zakres ich zadań. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych w ramach tego samego pionu, dyrektor izby może wydzielić komórkę wchodzącą w skład nowo powstałej komórki. W przypadku 19

20 połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej. Rysunek 4. Struktura Izby Celnej Poniżej prezentowana jest przykładowa struktura Izby Celnej na podstawie wyciągu z regulaminu organizacyjnego Izby Celnej we Wrocławiu. Wyciąg z regulaminu organizacyjnego Izby Celnej we Wrocławiu Rozdział V STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY W skład izby wchodzą następujące komórki organizacyjne: PION WSPARCIA 1) Wydział Organizacji IOSW a) Wieloosobowe Stanowisko Komunikacji Społecznej IKOX 2) Wieloosobowe Stanowisko Prawne IPRX 3) Wydział Kadr i Szkolenia IKAW 4) Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji IKWR 5) Wieloosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego IAWX 6) Wieloosobowe Stanowisko Ochrony IINX 7) Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IBPX 20

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo