Specyfikacja Systemu HERMES2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Systemu HERMES2"

Transkrypt

1 Specyfikacja Systemu HERMES2

2 Spis treści SPIS TREŚCI 1. Wstęp Cel i przeznaczenie dokumentu Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Tło organizacyjne Struktura organizacyjna Struktura Departamentów Służby Celnej Struktura Izby Celnej: Struktura Urzędu Celnego: Obecnie używane systemy kadrowo-płacowe Podstawowe systemy SC w obszarze kadrowym Charakterystyka Systemu Kadrowo-Płacowy Charakterystyka Systemu Kadry-Płace Charakterystyka Systemu Dyscyplina Charakterystyka Systemu Kadry MsNet Charakterystyka Systemów Kadry; Płace; RCP Charakterystyka Systemu BELF-ic Charakterystyka Systemu GUC-io Charakterystyka Systemu SOWA Koncepcja architektury systemu Wizja architektury Architektura biznesowa Architektura danych i aplikacji Komponenty techniczne Rola komponentów architektury Architektura logiczna HERMES Podstawowe obiekty informacyjne Wzorce architektoniczne Identyfikacja i autoryzacja użytkowników Komunikacja między systemami Konstrukcja usług Konstrukcja przepływów danych Architektura danych Model procesów biznesowych obszarów biznesowych systemu Wysokopoziomowa mapa procesów biznesowych Podobszar procesów zarządczych Budowanie kapitału ludzkiego SC Budowanie bazy szkoleniowej SC Tworzenie systemu wynagrodzeń i organizacja miejsc pracy Podobszar procesów operacyjnych Rekrutacja pracowników Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Podobszar procesów komunikacyjnych Otoczenie i relacje z pracownikami Model wymagań systemu Wymagania funkcjonalne

3 Spis treści 6.2. Wymagania ogólne Raporty Dokumenty Wymagania pozafunkcjonalne Prawne i organizacyjne Techniczne i jakościowe Bezpieczeństwa i ochrony Techniczne - wydajność i dostępność Wymagania na integrację systemu Reguły integracji w ramach HERMES Klasyfikacja usług w kontekście HERMES Lista kluczowych usług w kontekście HERMES Architektura referencyjna Logiczny (konceptualny) model danych Diagram obiektów informacyjnych Pracownik/funkcjonariusz Słowniki Rejestr ról Parametry Parametry indywidualne, różne wartości dla różnych Izb celnych Dane osobowe Dane rodzinne Przebieg zatrudnienia poprzedniego Przebieg zatrudnienia bieżącego (przypisanie organizacyjne pracownika) Wykształcenie Dane o odbytych szkoleniach Kwalifikacje i kompetencje zawodowe Dane finansowe Dane do rozliczeń płacowych Świadczenie socjalne Świadczenia związane z warunkami i miejscem pełnienia służby Dane o czasie pracy Opinie/oceny pracownicze Opis stanowisk pracy/służby Upoważnienia, pełnomocnictwa, nagrody, kary i inne zdarzenia rejestrowane w karierze zawodowej pracownika Nabór Sprawy BHP Sprawy OIN Model obszaru sprawozdań w module sprawozdawczo-raportowym Dane Raport Raport parametryzowany Raport kadrowy, płacowy, szkoleniowy, BHP i OIN Raporty zasilane danymi z systemu HERMES Architektura techniczna systemu Wymagania na architekturę techniczną Klasy komponentów technologicznych Zależności pomiędzy rozwiązaniami Infrastruktura Standard infrastruktury technicznej Standard utrzymania sieci WAN

4 Spis Ilustracji SPIS ILUSTRACJI Rysunek 1. Ogólna Struktura jednostek organizacyjnych w Służbie Celnej...15 Rysunek 2. Szczegółowa struktura Służby Celnej...15 Rysunek 3. Struktura Departamentu MF na przykładzie Departamentu Służby Celnej...18 Rysunek 4. Struktura Izby Celnej...20 Rysunek 5.Struktura Urzędu Celnego...24 Rysunek 6. Wizja architektury HERMES Rysunek 7. Architektura biznesowa HERMES Rysunek 8. Architektura aplikacji dla systemu HERMES Rysunek 9. Architektura logiczna Systemu HERMES Rysunek 10. Wzorzec komunikacji w architekturze HERMES Rysunek 11. Wysokopoziomowa mapa procesów biznesowych...55 Rysunek 12. Budowanie kapitału ludzkiego SC...56 Rysunek 13. Budowanie bazy szkoleniowej SC...58 Rysunek 14. Tworzenie systemu wynagrodzeń i organizacja miejsc pracy...61 Rysunek 15. Rekrutowanie pracowników...65 Rysunek 16. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej...68 Rysunek 17. Samoobsługa pracownicza...71 Rysunek 18. Mapa współpracy HERMES Rysunek 19. Diagram obiektów informacyjnych systemu HERMES Rysunek 20. Model obszaru sprawozdań systemu HERMES

5 SPIS TABEL Tabela 1. Inwentaryzacja systemów w obszarze kadrowo-płacowym...26 Tabela 2. Metryka - System Kadrowo-Płacowy...28 Tabela 3. Metryka - System Kadry-Płace...29 Tabela 4. Metryka - System Dyscyplina...29 Tabela 5. Metryka - System Kadry MsNet...29 Tabela 6. Metryka - Systemy Kadry; Płace; RCP...31 Tabela 7. Metryka System BELF-ic...32 Tabela 8. Metryka System GUC-io...33 Tabela 9. Główne obiekty informacyjne...46 Tabela 10. Budowanie kapitału ludzkiego SC...56 Tabela 11. Budowanie bazy szkoleniowej SC...59 Tabela 12. Tworzenie systemu wynagrodzeń i organizacja miejsc pracy...61 Tabela 13. Rekrutowanie pracowników...65 Tabela 14. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej...68 Tabela 15. Samoobsługa pracownicza...71 Tabela 16. Kategorie utrzymania sieci WAN

6 1. WSTĘP 1.1. Cel i przeznaczenie dokumentu Celem dokumentu jest wypracowanie we współpracy z Zamawiającym specyfikacji Systemu HERMES2, zaplanowanego w ramach Programu e-cło jako główny komponent w Obszarze zintegrowanego zarządzania zasobami ludzkimi. Dokument będzie stanowił element Opisu Przedmiotu Zamówienia Systemu HERMES2 w ramach SIWZ. Dokument jest przeznaczony dla: Zamawiającego (Izba Celna we Wrocławiu); kadry zarządzającej pionem Służby Celnej; interesariuszy wewnętrznych Programu e-cło, tj. członków zespołów nadzorujących, właścicielskich i projektowych; innych pracowników Ministerstwa Finansów i jednostek organizacyjnych Służby Celnej; Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym. 6

7 2. SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ Jeżeli w niniejszym dokumencie w wymaganiu użyto sformułowania musi należy to rozumieć jako bezwzględny nakaz realizacji takiej funkcjonalności. Jeżeli w niniejszym dokumencie w wymaganiu użyto sformułowania może, należy to rozumieć jako wymaganie nieobowiązkowe. Jeżeli w niniejszym dokumencie w wymaganiu użyto sformułowania powinien, należy to rozumieć jako wymaganie obowiązkowe, chyba że istnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymagania. Decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymagania należy do Zamawiającego. Skrót/ Akronim Administrator systemu biznesowego Architektura biznesowa Architektura danych i aplikacji Architektura logiczna systemu Architektura referencyjna Architektura techniczna BAM Best of Breed BGK24 BP BPM Objaśnienie Użytkownik Systemu w module HR-PORTAL pełniący funkcję administratora/koordynatora systemu biznesowego w IC lub Departamentach Służby Celnej w MF. Służy zrozumieniu powodów dla realizacji systemu i przedstawia, jak jest postrzegana, jaka jest oczekiwana rola systemu i jego głównych składowych. Odnosi się do systemu i jego otoczenia. Służy zrozumieniu użytkowych aspektów systemu i przedstawia zagadnienia grupowania funkcji, komponentów funkcjonalnych rozwiązania, głównych obiektów danych i ich cyklu życia. Odnosi się do systemu i jego otoczenia. Przedstawia wewnętrzną konstrukcję systemu, grupowanie cech i funkcji, przedstawia warstwowy opis systemu i jego konstrukcji. Abstrahuje od technicznej implementacji. Służy zrozumieniu zasięgu i metod komunikacji danego systemu z jego otoczeniem. Przedstawia trwałe związki systemu z innymi elementami jego otoczenia. Służy zrozumieniu złożoności implementacyjnej systemu i przedstawia takie elementy jak platformy, części wspólne wykorzystywane przez komponenty technologiczne. Odnosi się do systemu i jego otoczenia. Hurtownia danych Administracji Celnej. Projekt Programu e-cło. Druga faza projektu Business Activity Monitoring zbiór narzędzi i metodyka postępowania w przypadkach rozproszenia realizacji przebiegu procesu biznesowego pomiędzy różne systemy, pozwalająca na śledzenie postępu tych procesów i informowanie o ewentualnych problemach lub odchyleniach. Podejście do konstrukcji architektury polegające na złożeniu jej z komponentów najlepiej realizujących określone funkcje i powiązaniu ich metodami integracji. System bankowości elektronicznej udostępniany swoim klientom przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Departament Budżetu Państwa w MF. Bussiness Process Modeling - Modelowanie procesów biznesowych. W przypadku Programu e-cło jest to działanie prowadzone przez DG TAXUD w ramach wdrażania Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. 7

8 Skrót/ Akronim Centralny model danych Centrum kompetencyjne SW i SO CPD Departamenty Służby Celnej EAI ECIP ECIP/SEAP PL ESB ETL Ewidencja FR HD HERMES2 - system HERMES2 - projekt HR HR-PORTAL, HR Portal Objaśnienie Także korporacyjny model danych. Uogólniony model danych dla całości organizacji lub obszaru biznesowego, odnoszący się do semantyki danych, prezentujący powiązanie pomiędzy obiektami i cykl ich życia. Jest on kluczowy dla prawidłowego łączenia danych rozrzuconych pomiędzy systemami (zapewnienie spójności znaczenia danych) oraz prowadzenia działań analitycznych. W większości przypadków taki model jest niezbędny dla skutecznego wdrożenia rozwiązań hurtowni danych i narzędzi analizy wielowymiarowej. Centrum kompetencyjne Systemu wynagrodzeń i Systemu organizacyjnego jednostka organizacyjna Służby Celnej wyznaczona przez Szefa Służby Celnej do prowadzenia i doskonalenia całości zagadnień związanych z kształtowaniem systemu wynagrodzeń oraz systemu organizacyjnego Służby Celnej. Centrum Przetwarzania Danych. Departamenty Służby Celnej w Ministerstwie Finansów tj. Departament Służby Celnej, Departament Kontroli Celnej Akcyzowej i Kontroli Gier, Departament Polityki Celnej, Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego. Enterprise Application Integration - Korporacyjna Integracja Aplikacji, metoda budowy współpracy między systemami informatycznymi bazująca na istnieniu medium pośredniczącego" we współpracy między systemami. EU Customs Information Portal Europejski Portal Informacji Celnej. Projekt Programu e-cło. Projekt ma objąć rozbudowę funkcji portalu np. SC o obsługę elektronicznych formularzy deklaracji i zgłoszeń celnych oraz narzędzie umożliwiające przedsiębiorcy komunikację poprzez jeden punkt dostępu z aplikacją dowolnego państwa członkowskiego rozwijany w UE. Enterprise Service Bus - szyna integracyjna przedsiębiorstwa jest opartą na standardach, zorientowaną na usługi strukturą (warstwą pośredniczącą) o możliwościach łączenia setek punktów końcowych aplikacji w celu obsługi procesów biznesowych, ESB obejmuje standardy i technologie: messaging, 8os services, XML, transformacje danych oraz zarządzanie łączeniem i koordynacją interakcji aplikacyjnych. Traktuje wszystkie aplikacje jako usługi, niezależnie od tego, w jaki sposób są one podłączone do szyny. Extract-Transform-Load ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych, będące kolejnymi krokami metody postępowania w przypadkach przenoszenia danych z systemów transakcyjnych do hurtowni danych. Określa często narzędzia, a przeważnie metodę postępowania i zasady sterowania takimi procesami. Wyodrębniony logicznie i rodzajowo typ Księgi pomocniczej, np. ewidencja środków trwałych. Departament Finansów Resortu. Hurtownia danych; komponent architektury odpowiedzialny za ekstrakcję, transformację, ładowanie danych operacyjnych do składnicy konsolidującej takie dane oraz za udostępnianie narzędzi raportowych i analitycznych dostępu do dużych wolumenów danych. System kadrowo-płacowo-szkoleniowy Służby Celnej. Wdrożenie zintegrowanego, scentralizowanego systemu zarządzania kadrami administracji celnej, włącznie ze szkoleniami, specyfiką służby mundurowej i optymalizacją procesów biznesowych. Zasoby ludzkie. Komponent architektury/moduł systemu HERMES2. 8

9 Skrót/ Akronim HRM/HCM HRM IC INFRA Interesariusz JB JO Kanoniczny model danych KE KiC Komponent Objaśnienie Human Resources Management / Human Capital Management. Nazwa dla klasy systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim. Human Resources Management. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Izba Celna wraz z podległymi urzędami i oddziałami celnymi. Projekt Programu e-cło przewidujący stworzenie jednolitej infrastruktury teleinformatyczno-systemowej dla Programu e-cło, co w szczególności obejmuje modernizację serwerowni Centrum Krajowego NCTS w tym: dostawę i instalację platformy technologiczno-produkcyjnej do Centrum Przetwarzania Danych Administracji Celnej CPD I, rozbudowę platformy technologiczno-produkcyjnej do zwiększenia wydajności transakcyjnej, włączenie CCN/CSI do infrastruktury CPD I oraz dostawę platformy produkcyjnej CPD II i dalszą rozbudowę platformy produkcyjnej CPD I z funkcjami Load Balancing i Disaster Recovery. Stakeholder - strona, która wpływa, lub na którą mogą mieć wpływ działania danego podmiotu. Wąska definicja interesariuszy obejmująca np. pracowników, akcjonariuszy, inwestorów, służby ochrony środowiska, administrację rządową. Szeroka lista obejmuje np. dostawców, związki zawodowe, potencjalnych klientów, wspólnoty lokalne, społeczeństwo państwa, społeczeństwo czy ludność, konkurentów. Jednostka budżetowa. Jednostka organizacyjna. Model danych na styku pomiędzy systemami, zapewniający spójne rozumienie komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi, pomijając zagadnienia ich reprezentacji wewnątrz systemów i w dużej mierze semantyki. W większości przypadków konieczny dla poprawnego przeprowadzenia wdrożenia integracji aplikacji (EAI, SOA). Komisja Europejska. Projekt Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych realizowany w resorcie finansów. Część systemu informatycznego, wyróżniona logicznie ze względu na realizację określonych funkcji biznesowych. 9

10 Skrót/ Akronim MCA Objaśnienie Projekt Programu e-cło przewidujący określenie standardów warstwy komunikacji w ramach definicji przepływu komunikatów pomiędzy systemami / usługami SISC. Podstawowym trybem komunikacji pomiędzy systemami / usługami SISC są usługi sieciowe(web Services). Usługi te są definiowane przez standard WSDL. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych trybów komunikacji. Podstawowym trybem komunikacji pomiędzy systemami/usługami SISC są usługi sieciowe (Web Services). Usługi te są definiowane przez standard WSDL. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych trybów komunikacji. Podstawowe wymagania technologiczne i biznesowe. Lp. Cecha Wartość 1 Wymagana postać usługi Web Service 2 Postać opisów/interfejsów usług 3 Protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów Dokumenty Web Services Description Language WSDL 1.1 Dokumenty Web Services Description Language WSDL 2.0 Protokół Simple Object Access Protocol SOAP 1.1 Protokół Simple Object Access Protocol SOAP Notacja opisu przepływów BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation) lub UML (Unified Modeling Language) 5 Standard pozwalający na utworzenie un wersalnego rejestru biznesowego usług sieciowych UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 6 Specyfikacja komunikatu XML Extensible Markup Language XML 1.0 Extensible Markup Language XML Kodowanie komunikatu XML UTF-8 (system kodowania Unicode) UTF-16 - jeżeli system kodowania UTF-8 jest niewystarczający 8 Format danych Zgodnie z kanonicznym modelem danych Światowej Organizacji Ceł (WCO) oraz krajowymi regulacjami prawnymi. 10

11 Skrót/ Akronim Merytoryczne Centrum Kompetencyjne (MCK) KP Kwalifikacje zawodowe MDM MF NBP OC OP PC PDR Pion szkolenia PKI Portal HR, Portal samoobsługi Pulpit menadżera QoS RBAC (ang. Rolebased Access Control) RDBMS Objaśnienie Zespół Projektowy/komórka organizacyjna Służby Celnej zarządzająca usługami/systemami informatycznymi Systemu Informacyjnego Służby Celnej w zakresie funkcjonalnym (merytorycznym), technicznym (administracja informatyczną platformą programową). MCK Systemu HERMES2 - Zespół Projektowy Zamawiającego projektu HERMES2. Kodeks Pracy Wiedza i doświadczenie, umożliwiające wykonywanie zadań w określonych warunkach, w wyznaczonym czasie i na oczekiwanym poziomie (może, lecz nie musi wiązać się z posiadaniem dokumentu). Master-Data Management zarządzanie danymi podstawowymi. Metoda i formuła składowania, modyfikacji i udostępniania danych, które w spójny sposób muszą być wykorzystywane przez wiele systemów informatycznych (np. dane słownikowe, podstawowe rejestry biznesowe takie jak rejestr klientów). Ministerstwo Finansów. Narodowy Bank Polski. Oddział Celny. Organ podatkowy. Ustawa Prawo celne. Podsystem Danych Referencyjnych komponenty funkcjonalne do utrzymywania i udostępniania danych referencyjnych w systemach operacyjnych administracji celnej. Również rozumiany, jako system danych referencyjnych PDR, będący produktem projektu PDR, realizowanego w ramach Programu e-cło. Właściwa grupa szkoleń dostosowanych tematycznie do zadań wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Projekt Programu e-cło przewidujący stworzenie jednolitego podsystemu uwierzytelniania dla wszystkich systemów i użytkowników zewnętrznych wraz z PKI użytkowników wewnętrznych, jak też z Public Key Infrastructure użytkowników wewnętrznych i funkcjonalnością/technologią jednokrotnego uwierzytelniania Single Sign On (SSO). Patrz HR-PORTAL. Pulpit kadry kierowniczej Służby Celnej w HR-PORTAL. Quality of Service jakość usług wymagania nałożone na połączenie komunikacyjne, realizowane przez daną sieć telekomunikacyjną. Zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800 [1], całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi. Mechanizm kontroli dostępu do systemów informatycznych oparty na rolach. Relational Data Base Management System system zarządzania relacyjną bazą danych, czyli zestaw oprogramowania systemowego do zarządzania relacyjną bazą danych. 11

12 Skrót/ Akronim Rola (ang. role) SC SEZaM SI SC SIWZ SLA SOA SQL DB SSO System lub System HERMES2 System autoryzacji Systemu Informacyjnego Służby Celnej lub system autoryzacji SISC (SASISC) SYSTEMY Objaśnienie Centralnie zdefiniowany, określony i przydzielony zestaw uprawnień w systemie informatycznym, przydzielony poszczególnym użytkownikom systemu. Na podstawie przydzielonych ról użytkownik uzyskuje uprawnienia do wykonywania określonych dla tych ról uprawnień. Użytkownikowi można przydzielić wiele ról, rola może być przydzielona wielu użytkownikom. Służba Celna. System Elektronicznego Zarządzania Magazynem - aplikacja służąca do obsługi wszystkich procesów związanych z działaniem Centralnego Magazynu Mundurowego w Izbie Celnej w Rzepinie (zamówienia, gospodarka magazynowa, analiza, naliczanie równoważnika pieniężnego). System Informacyjny Służby Celnej budowany w ramach Programu e-cło zespół współdziałających komponentów funkcjonalnych i technicznych, (zgodnie z architekturą SOA), zapewniający kompleksowe wsparcie procesów biznesowych SC oraz wymianę komunikatów elektronicznych z domeną wspólnotową i zewnętrzną. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Service Level Agreement -umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych poprzez stały cykl obejmujący: uzgodnienia, monitorowanie usługi informatycznej, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture); koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. Relacyjna baza danych udostępniająca interfejs zapytań do bazy danych w standardzie SQL. Single Sign On Pojedyncze logowanie. Możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. Ilekroć mowa o Systemie lub o Systemie HERMES2 dotyczy to Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2, obejmującego System HR i Portal HR. System budowany w ramach projektu HERMES2 realizujący usługi związane z identyfikacją ról nadanych użytkownikom systemów biznesowych realizowanych w ramach Programu e-cło. Grupa systemów informatycznych współpracujących z System HERMES2. System biznesowy System budowany w ramach projektów realizowanych w ramach Programu e- Cło np. ZEFIR2, ECS2, SZPROT itp. Nie dotyczy projektów infrastrukturalnych. System HR, System HRM/HCM Moduły zintegrowanego systemu zarządzania wraz z platformą rozwoju aplikacji w obszarach: 1. Kadr i zarządzania strukturą organizacji. 2. Płac (w tym obsługę budżetu zadaniowego). 3. Zarządzania szkoleniami i rozwojem kompetencji pracowniczych. 4. Raportowania i analiz. 12

13 Skrót/ Akronim Tabela (tabela bazy danych) UC UE UML US Upoważnienie WE Wizja architektury Wykonawca ZEFIR 2 zkz ZUS Objaśnienie Wydzielony logicznie zbiór danych, zorganizowanych w formie tabeli składającej się z wierszy dzielonych na kolumny. Jest to obiekt teoretyczny i nie należy go mylić z jego graficzną reprezentacją, czy miejscem zajmowanym w pamięci komputera. W zależności od typu bazy danych, wewnętrzna organizacja podziału danych na kolumny i wiersze jest różna i często umowna. Pojedyncza tabela może być reprezentacją pewnego wyobrażonego lub rzeczywistego obiektu lub grupy obiektów (np. osób, operacji) i relacji między nimi. Urząd Celny. Unia Europejska. Ujednolicona notacja do modelowania - graficzny system wizualizacji, specyfikowania oraz dokumentowania składników systemów informatycznych Unified Modelling Language publikowany przez Object Management Group. Urząd Skarbowy. Formalne uprawnienia, jakie są związane z pracą wykonywaną na danym stanowisku (musi wiązać się z posiadaniem dokumentu). Wspólnota Europejska. Umiejscowienie konkretnego systemu w ogólnym obrazie informatycznego wsparcia obszaru działalności biznesowej, podkreślenie roli i cech architektury. Wykonawca Systemu HERMES2 Zintegrowany systemem poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem ZEFIR 2.Projekt Programu e-cło. Zasadniczy kurs zawodowy - Celem zasadniczego kursu zawodowego jest przygotowanie funkcjonariusza do samodzielnego pełnienia służby. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 13

14 3. TŁO ORGANIZACYJNE 3.1. Struktura organizacyjna Wdrożenie systemu HERMES2 obejmie wszystkie jednostki organizacyjne Służby Celnej, zgodnie ze schematem, przedstawionym w niniejszym rozdziale. Organizacja pracy w systemie, struktura użytkowników, separacja dostępu do danych musi odpowiadać organizacji Służby Celnej oraz zadaniom poszczególnych jednostek organizacyjnych (IC i Departamenty Służby Celnej w MF) rozumianych jako oddzielne zakłady pracy. Właścicielem biznesowym i odpowiedzialnym za dane w systemie będzie każdorazowo, w swoim obszarze odpowiedni Dyrektor Izby Celnej oraz Dyrektor Departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów. Organizację Ministerstwa Finansów określa statut ogłoszony w zarządzeniu Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. Nr 48, poz. 431). Szczegółowa struktura Departamentów Służby Celnej określona jest Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Finansów Organizację izb celnych i urzędów celnych określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Zarządzenie Nr 30 Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 72 ze zmianami). 14

15 Rysunek 1. Ogólna Struktura jednostek organizacyjnych w Służbie Celnej Rysunek 2. Szczegółowa struktura Służby Celnej W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne: 1) departamenty - do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa; 2) biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa; 3) sekretariaty - do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów; 15

16 4) wydziały, referaty, zespoły - jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ww. pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne mogą być łączone. W izbie tworzy się piony merytoryczne, grupujące poszczególne komórki organizacyjne izby, podległe bezpośrednio dyrektorowi izby albo jego zastępcom. Podział na poszczególne piony merytoryczne określa statut izby. W izbach mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: wydziały; referaty; wieloosobowe stanowiska pracy; jednoosobowe stanowiska pracy. Powyższe komórki organizacyjne mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład wydziału Struktura Departamentów Służby Celnej W skład Departamentów Służby Celnej w Ministerstwie Finansów wchodzą: 1) Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier CA; 2) Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego AE; 3) Departament Polityki Celnej PC; 4) Departament Służby Celnej SC. Departamenty Służby Celnej Ministerstwa Finansów należy traktować jako oddzielny zakład pracy składający się z komórek organizacyjnych poszczególnych departamentów. Pracodawcą dla zatrudnionych/pełniących służbę w Departamentach Służby Celnej Ministerstwa Finansów jest odpowiednio: 1) Pracowników Dyrektor Generalny; 2) Funkcjonariuszy celnych Szef Służby Celnej; Obsługa procesów związanych ze stosunkiem pracy/ służby odbywać się będzie w komórkach Departamentu Służby Celnej: Wydziale Kadr Służby Celnej oraz Wydziale Szkoleń i Rozwoju Zawodowego. Przykładowo w skład Departamentu Służby Celnej wchodzą, oznaczone indywidualnym symbolem, następujące komórki organizacyjne: 16

17 1) Sekretariat (SCS); 2) Wydział Prezydialny (SC1); 3) Wydział Zarządzania Procesowego (SC2); 4) Wydział Informacji i Promocji (SC3); 5) Wydział Rozwoju Służby Celnej (SC4); 6) Wydział Planowania Strategicznego (SC5); 7) Wydział Kadr Służby Celnej (SC6); 8) Wydział Szkoleń i Rozwoju Zawodowego (SC7); 9) Wydział Budżetu Służby Celnej (SC8); 10) Wydział Zagranicznych Środków Pomocowych (SC9); 11) Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki (SC10); 12) Wydział Rozwoju Infrastruktury (SC11); 13) Wydział Koncesji i Zezwoleń (SC12); 14) Wydział Polityki Gier (SC13); 15) Wydział Rejestracji Urządzeń i Egzaminów Zawodowych (SC14); 16) Wydział Programu e-cło (SC15); 17) Wydział Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SC16). 17

18 Departament Służby Celnej Dyrektor Departamentu (SCD) Zastępca Dyrektora Departamentu (SCZ1) Zastępca Dyrektora Departamentu (SCZ2) Zastępca Dyrektora Departamentu (SCZ3) Zastępca Dyrektora Departamentu (SCZ4) Sekretariat (SCS) Wydział Rozwoju Służby Celnej (SC4) Wydział Budżetu Służby Celnej (SC8) Wydział Koncesji i Zezwoleń (SC12) Wydział Zarządzania Procesowego (SC2) Wydział Prezydialny (SC1) Wydział Informacji i Promocji (SC3) Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki (SC10) Wydział Kadr Służby Celnej (SC6) Wydział Szkoleń i Rozwoju Zawodowego (SC7) Wydział Zagranicznych Środków Pomocowych (SC9) Wydział Rozwoju Infrastruktury (SC11) Wydział Polityki Gier (SC13) Wydział Rejestracji Urządzeń i Egzaminów Zawodowych (SC14) Wydział Planowania Strategicznego (SC5) Wydział Programu e-cło (SC15) Wydział Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SC16) Rysunek 3. Struktura Departamentu MF na przykładzie Departamentu Służby Celnej Struktura Izby Celnej: Każdą izbę celną należy traktować jako oddzielny zakład pracy składający się z komórek organizacyjnych izby oraz podległych urzędów i oddziałów celnych. Pracodawcą dla zatrudnionych pracowników i pełniących służbę funkcjonariuszy celnych w komórkach izby oraz podległych urzędów i oddziałów celnych jest Dyrektor Izby Celnej. Obsługa procesów związanych ze stosunkiem pracy/ służby odbywa się oddzielnie dla każdej izby celnej w komórkach IC: kadr i szkolenia, finansowo-księgowej - płace, BHP, ochrony itd. Administratorem danych osobowych w IC jest Dyrektor Izby Celnej. W skład izby wchodzą następujące komórki organizacyjne pogrupowane w piony merytoryczne i oznaczone jednolitymi skrótami w formie modułów literowych: 1. Pion Wsparcia - podległy bezpośrednio dyrektorowi izby - DIC: a. komórka organizacyjna - IOS, 18

19 b. komórka prawna - IPR, c. komórka kadr i szkolenia - IKA, d. komórka kontroli wewnętrznej - IKW, e. komórka audytu wewnętrznego - IAW, f. komórka ochrony - IIN, g. komórka BHP IBP, h. komórka komunikacji społecznej IKO; 2. Pion Kontroli - podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby - DZK: a. komórka dozoru - IDZ, b. komórka kontroli przedsiębiorców - IKP, c. komórka zwalczania przestępczości - IZP, d. komórka zarządzania ryzykiem - IZR, e. komórka dochodzeniowo-śledcza IDS; 3. Pion Postępowania - podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby - DZP: a. komórka akcyzy i gier - IAG, b. komórka przeznaczeń celnych - IPC, c. komórka elementów kalkulacyjnych - IEK; 4. Pion Logistyki - podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby - DZL: a. komórka logistyki - ILG, b. komórka informatyki - IIT, c. komórka laboratorium celne - ILC; 5. Pion Finansowo-Księgowy - podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby - DZF: a. komórka finansowo-księgowa - IFK, b. komórka rozliczeń ceł i podatków - IRC, c. komórka egzekucji - IEG, d. komórka likwidacji towarów - ILT. Dyrektor izby może łączyć piony; może w ramach wyżej wymienionych pionów łączyć lub wyodrębniać i dzielić komórki organizacyjne uwzględniając zakres ich zadań. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych w ramach tego samego pionu, dyrektor izby może wydzielić komórkę wchodzącą w skład nowo powstałej komórki. W przypadku 19

20 połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej. Rysunek 4. Struktura Izby Celnej Poniżej prezentowana jest przykładowa struktura Izby Celnej na podstawie wyciągu z regulaminu organizacyjnego Izby Celnej we Wrocławiu. Wyciąg z regulaminu organizacyjnego Izby Celnej we Wrocławiu Rozdział V STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY W skład izby wchodzą następujące komórki organizacyjne: PION WSPARCIA 1) Wydział Organizacji IOSW a) Wieloosobowe Stanowisko Komunikacji Społecznej IKOX 2) Wieloosobowe Stanowisko Prawne IPRX 3) Wydział Kadr i Szkolenia IKAW 4) Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji IKWR 5) Wieloosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego IAWX 6) Wieloosobowe Stanowisko Ochrony IINX 7) Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IBPX 20

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW KANDYDATA

REGULAMIN WYBORÓW KANDYDATA REGULAMIN WYBORÓW KANDYDATA NA CZŁONKA DO SKŁADU KOMISJI DO SPRAW ROZPATRYWANIA SKARG O ZAISTNIENIU OKOLICZNOŚCI NOSZĄCYCH ZNAMION MOBBINGU, DYSKRYMINACJI LUB MOLESTOWANIA W SŁUŻBIE CELNEJ PRZEPROWADZANYCH

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. 445000-UOGR.0210.4.2016 zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

PEWNA PRACA BLISKO DOMU

PEWNA PRACA BLISKO DOMU MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT SŁUŻBY CELNEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PODATKOWEJ PEWNA PRACA BLISKO DOMU program dobrowolnych przejść do Administracji Podatkowej Zatwierdził: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Zarządzenia Ministra podpisane w 2013 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Zarządzenie Nr 1 Ministra z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1 DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE 350000-IOSW.0210.64.2015.1 Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 Decyzja Nr 64/IOSW/2015 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 41/IOSW/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2010 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2010 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2010 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie obiegu w Służbie Celnej informacji o ryzyku z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015 PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA Warszawa 6_10_2015 AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP CELNEJ INFORMATYZACJI Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 4 czerwca 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan prac

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT SPRATTUS SPRATTUS SZPROT Łysomice, 05.10.2012 r. CO TO JEST? S ystem Z integrowanej P rzedsiębiorców R ejestracji O brotu T owarowego ZAKRES PROJEKTU SYSTEM ZINTEGROWANEJ REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW. ale

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA W OBSZARZE ORGANIZACJA PRACY URZĘDU OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE OBSŁUGĘ KADROWĄ URZĘDU W URZĘDZIE MIASTA RYBNIKA

DOBRA PRAKTYKA W OBSZARZE ORGANIZACJA PRACY URZĘDU OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE OBSŁUGĘ KADROWĄ URZĘDU W URZĘDZIE MIASTA RYBNIKA DOBRA PRAKTYKA W OBSZARZE ORGANIZACJA PRACY URZĘDU OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE OBSŁUGĘ KADROWĄ URZĘDU W URZĘDZIE MIASTA RYBNIKA Rybnik oprogramowanie wspomagające obsługę kadrową urzędu Organizacja pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 + Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej 2006. 10. 01 s. 1 Strategia 2007 + Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r.

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT WARSZAWA, 18.05.2012 r. 2 Przesłanki realizacji projektu SZPROT Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejsząobsługęprzedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Łodzi

Izba Skarbowa w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Konsolidacja procesów pomocniczych od 1 kwietnia 2015 r. na podstawie: projektu ustawy o urzędach i izbach skarbowych projektu zarządzenia MF w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 26 listopada 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY Wersja archiwalna NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY Nazwa stanowiska: Główny Księgowy 1 etat Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowiańska 17 Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowiańska

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Poz. 61. ZARZĄ DZENIE Nr 61 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Poz. 61. ZARZĄ DZENIE Nr 61 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym Poz. 61 ZARZĄ DZENIE Nr 61 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Warszawa, maj 2015 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez Służbę

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ Ministerstwo Finansów BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ I-IV kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2014 UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej został opracowany w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo