Redaktor tomu Sławomir Winiarski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redaktor tomu Sławomir Winiarski"

Transkrypt

1 Redaktor tomu Sławomir Winiarski

2 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rocznik, 28, 26, strony 1 54 Redaktor Naczelny Zbigniew Naglak KOMITET NAUKOWy Eugeniusz Bolach Marek Bolanowski Zofia Ignasiak Artur Jaskólski Tadeusz Koszczyc Paweł Kowalski Juliusz Migasiewicz Marek Mędraś Ryszard Panfil Tadeusz Skolimowski Marek Woźniewski Zdzisława Wrzosek Marek Zatoń Redaktor tomu Sławomir Winiarski kolegium RedakcyjnE Gabriel Łasiński Alicja Rutkowska-Kucharska Edward Wlazło Krystyna Zatoń Recenzenci tomu Romuald Będziński, Tadeusz Bober, Jan Celichowski Lechosław Dworak, Marian Golema, Danuta Koradecka Henryk Król, Alicja Rutkowska-Kucharska, Konstanty Skalski Czesław Urbanik, Andrzej Wit, Marek Woźniewski, Jerzy Zawadzki Redaktor Katarzyna Sosnowska KOREKTA Bogusława Idzik Zofia Prele (ang.) Projekt graficzny i redakcja techniczna Beata Irzykowska Copyright by Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 28 ISSN Sekretariat Redakcji ul. Adama Mickiewicza 98, Wrocław tel./fax naukowe

3 przedmowa Zamieszczone w niniejszym tomie prace do tykają najnowszych trendów biome chaniki. Poru szana przez Autorów pro ble matyka dotyczy waż nych kwestii z ob szaru sportu, medy cyny oraz ergonomii, a przed stawione tu badania i obserwacje mogą przyczynić się do ułatwienia życia i zdrowia współczesnego człowieka. Pierwsze dwa artykuły to prace badawcze, dotyczące treningu sportowego. W publikacji Ocena efektywności treningu mięśni kończyn dolnych na przykładzie zmian wartości mocy i siły prostow ników stawu kolanowego oraz zmian aktywności kinazy kreatynowej w osoczu Michał Staniszewski i współautorzy podjęli próbę oceny wpływu czterotygodniowego treningu mięśniowego na równi pochyłej na wartość mocy i siły prostowników stawu kolanowego oraz określenia, który z zastosowanych wariantów treningu był najskuteczniejszy w odniesieniu do wzrostu siły i mocy badanych zespołów mięśniowych. Artykuł Mohsena Ghanbarzadeha Study and comparison effect of structural corrective exercise and aerobic corrective exercise programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Ahwaz to z kolei ocena skuteczności programu ćwiczeń sportowych przeprowadzona za pomocą statycz nych i dynamicznych testów spiro metrycz nych. Kolejne prace oscylują wokół zagadnień biomechaniki sportu. W artykule Biomechaniczna charakterystyka skoku kozak w gimnastyce artys tycznej wykonanego bez przyboru oraz ze ska kanką Renata Ankiewicz i współautorzy porównują wy brane parametry biomechaniczne uzyskane podczas wykonywania skoku kozak u zawodniczek o różnym poziomie sportowym. Celem pracy Michaliny Błażkiewicz i współautorów Analiza ruchu kończyn dolnych podczas kroku basic step w aerobiku było opisanie zmian położenia kończyn dolnych, porównanie zmian przebiegu wartości kątów ugięcia w poszczególnych stawach dla dwóch wybranych wysokości stepu oraz zbadanie techniki wyko nywa nia kroku basic step. Publikacja Soňi Vodičkovej Comparison of some selected kinematic parameters of the best and the worst throws of the elite discus throwers at the Ludvík Daněk s meeting zawiera analizę najlepszych i najgorszych pod względem pa rametrów kinematycznych rzutów dyskiem spor tow ców klasy mistrzowskiej podczas mityngu lekko atletycznego Ludvika Danka w Turnovie (Czechy). Bohdan Vynohradskyi i Andriy Vlasov w pracy Improvement of instrumental methods of control of oscillation processes of the archer-bow biomechanical sys tem podjęli się omówienia zagadnień związanych z opisem oscylacji systemu biomechanicznego w łucz nictwie. Przedstawione przez autorów narzędzia i me tody badawcze okazują się niezwykle pomocne w wyznaczaniu poziomu efektywności różnych systemów biomechanicznych oraz taktyki treningu zawodników wysokiej klasy sportowej. Z kolei Henryk Król w artykule Próba oceny przydatności testu skoku (CMJ) do kontroli postępu treningu w okresie przygotowawczym piłkarzy nożnych zajął się weryfikacją przydatności skoku pionowego jako testu umoż liwiającego ocenę postępu w sprawności siłowo-szybkościowej w okresie przygotowawczym piłkarzy do sezonu ligowego. Ostatnie dwa teksty to publikacje z pogranicza ergonomii, bioinżynierii i medycyny. W pracy Ergonomic survey of playing eastern musical instruments: the yinqing Shuyi Luo omawia zasady gry na yinqing. Wyniki badań Autora mogą wyjaśnić przyczyny zmian zwyrodnieniowych w kończynach gór nych i dyskomfortu podczas grania na tym instrumencie. Opracowanie Roberta Michnika i współ autorów Metodyka przeprowadzania eksperymentu cyfrowej optycznej rejestracji ruchu rodziny tele manipulatorów kardiochirurgicznych Robin Heart to z kolei próba przedstawienia metody badania ki nema tyki telemanipulatora kardiochirurgicznego z wy ko rzystaniem eksperymentalnej metody optycznej. Robotyka medyczna jest stosunkowo nową dzie dziną nauki, w której w przeprowadzaniu procedur operacyjnych i diagnostycznych na organizmie czło wieka stosuje się roboty i teleoperatory. W przedstawionych publikacjach poruszono wiele ciekawych i nowatorskich problemów ba dawczych, które z pewnością mogą zaintrygować Czytelnika. Wnikliwość badaczy pozwala na zapoznanie się z ak tualnymi zagadnieniami współczesnej nauki. Mam nadzieję, że każdy, kto sięgnie po ten tom Roz praw Naukowych, znajdzie w nim coś in te re su jącego dla siebie. Redaktor

4 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26, 4 7 Michał Staniszewski, Andrzej Mastalerz, Czesław Urbanik, Grażyna Lutosławska akademia wychowania fizycznego józefa piłsudskiego w warszawie OCENA EFEKTYWNOŚCI TRENINGU MIĘŚNI KOŃCZYN DOLNYCH NA PRZYKŁADZIE ZMIAN WARTOŚCI MOCY I SIŁY PROSTOWNIKÓW STAWU KOLANOWEGO ORAZ ZMIAN AKTYWNOŚCI KINAZY KREATYNOWEJ W OSOCZU * ABSTRACT Assessment of the effectiveness of the training of the lower limbs muscles on the example of changes of knee extensors power and strength values and creatine kinase concentration The aim of this study was the comparision of the influence of four weeks training on the incline-plane training on knee extensors strength values and creatine kinase concen - tration. The efforts depended on performance of 4 repetitions in 4 series in group A and 4 repetitions in 1 series in group B. Changes of muscle torque were very similar in both groups. The results of creatine kinase concentration were statistically higher in group B. Key words: strength training, knee extensors, creatine kinase Wprowadzenie Każdy trening sportowy jest ukierunkowany na rozwój wybranych cech fizycznych lub umiejętności technicznych bądź taktycznych. Optymalizacja procesu treningowego to za gadnienie, które jest bardzo często obecne w naukach związanych ze sportem. Wszechstronnie prowadzone badania mają na celu poszukiwanie takich rozwiązań, które umożliwiłyby osiąganie lepszych rezultatów mniejszym kosztem energetycznym [4, 6]. Za wyznacznik przyrostu siły przyjęto wzrost wartości momentów sił mięśniowych prostowników stawu kolanowego. O inten sywności wysiłku świadczył wzrost ak tywności kinazy kreatynowej (CK) w osoczu, uważany za pośredni wskaźnik uszkodzenia mięśni. Podwyższona aktywność kinazy może utrzymywać się przez kilka dni po wysiłku, dlatego w procesie treningowym obserwowano wzrost z dnia na dzień aktywności tego enzymu w osoczu [2, 3, 5]. CEL PRACY Celem przeprowadzonego eksperymentu było porównanie wpływu różnych wariantów czterotygodniowego treningu na równi po chy łej na wartości mocy i siły prostowników stawu kolanowego. Wybór tej grupy mięśniowej zo stał uwarunkowany pełnioną przez nią funkcją odbicia na równi pochyłej. MATERIAŁ I METODY BADAŃ W eksperymencie wzięło udział 26 nie tre nujących studentów III roku Akademii Wy chowania Fizycznego w Warszawie w wieku 22 ± 1 rok, o masie ciała 79 ± 7 kg i wysokości 18 ± 6 cm. Studenci zostali podzieleni na dwie trzynastoosobowe grupy A i B kryterium stanowiły zbliżo ne wartości masy ciała. * Praca finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkol nictwa Wyższego jako problem działalności statutowej AWF w Warszawie Ds-83.

5 M. Staniszewski, A. Mastalerz, CZ. Urbanik, G. Lutosławska Efektywność treningu mięśni kończyn dolnych 28, 26 AWF WE WROCŁAWIU 5 Badani uczestniczyli w odbywającym się codziennie od poniedziałku do piątku i trwającym cztery tygodnie treningu na równi po chyłej. Badani z gru py A w jednostce treningowej wykonywali 4 odbić w 4 seriach po 1 powtórzeń, z 9-se kundową przerwą między seriami. Studenci z gru py B natomiast uczestniczyli w wysiłku ciąg łym realizowanym w 4 odbiciach. Równia pochyła służyła również jako urzą dzenie do pomiaru wartości mocy odbicia uzyskiwanej przez badanych w kolejne dni eks perymentu. W każdy z czterech poniedział ków przed roz poczę ciem treningu oraz w ko lej ne trzy ponie działki po zakończeniu cyklu tre nin gowego dokonywano pomiarów mo men tów sił mięś niowych pros tow ników stawu kolano wego w warunkach statyki. Na bieżąco, tj. w każdy poniedziałek i piątek w czasie treningu oraz w trzy poniedziałki po jego zakoń czeniu, okreś lano również aktywność CK w osoczu krwi. Do oceny zmian wartości mocy i siły mięśni kończyn dolnych oraz zmian aktywności CK i różnic międzygrupowych zastosowano odpowiednią analizę wariancji (ANOVA). Poziom prawdopodobieństwa p,5 przyjęto jako graniczny dla oceny istotności różnic lub zależności. Wyniki Ryc. 1. Zmiany wartości względnej mocy dla 4 odbić Ryc. 2. Zmiany wartości względnej mocy dla pierwszych 1 odbić Wartości średniej mocy uzyskiwanej przez badanych z grupy wykonującej wysiłek przedzielony przerwami (P = 2364 ± 264 W) były istotnie wyższe niż u badanych trenujących bez przerw odpoczynkowych (P = 199 ± 23 W). Zastosowanie metody powtórzeniowej sprawiło, że badani z grupy A mogli wykonywać każde 1 odbić z podobną intensywnością (mocą), a najwyższa średnia moc wystąpiła w trzeciej serii. U badanych z grupy B war tości mocy w funkcji trwania 4 odbić systematycznie malały. W trakcie przebiegu całego treningu moc średnia w przeliczeniu na masę ciała badanych nie wykazywała tendencji do istot nych sta tystycznie zmian. Z racji przerw odpoczynkowych pomiędzy seriami wysiłkowymi badani z grupy A odbijali się z istotnie większą średnią mocą niż badani z grupy B (ryc. 1). Jeśli jednak wzięto pod uwagę wyłącznie 1 pierwszych od bić w jednostce treningowej, czyli liczbę odpo wiadającą pierwszej serii w grupie A (ryc. 2), przebieg zmian mocy pozostawał na zbliżo nym poziomie w obu grupach (różnice międzygrupowe nieistotne statystycznie). Charakterystyki zmian wartości momentów sił (M m ) pros towników stawu kolanowego w czasie całego eksperymentu układały się bardzo podobnie w obu trenujących grupach (ryc. 3). Począwszy od drugiego tygodnia, wartości regularnie wzrastały i osiągnęły mak simum w 36 dniu eks perymentu (Δ 15%), czyli 1 dni po za koń czeniu treningu. Warto zaznaczyć, że istot ny statystycznie przyrost war tości notowano dla obu grup od 29 dnia eksperymentu, czyli w pomiarach wykony wanych po zakończeniu treningu. W przeprowadzonym eksperymencie monitorowano również aktywność CK w osoczu. Oznaczenie aktywności tego enzymu może być przydatne w wy kry wa niu przeciążeń mięśni szkieletowych spowo dowanych wysiłkiem.

6 6 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26 M. Staniszewski, A. Mastalerz, CZ. Urbanik, G. Lutosławska Efektywność treningu mięśni kończyn dolnych Ryc. 3. Przyrost wartości M m prostowników stawu kolanowego wartości procentowe dla obu grup Ryc. 4. Aktywność CK po pięciu dniach wysiłku (piątki) Ryc. 5. Aktywność CK po dwóch dniach wypoczynku (poniedziałki) Zmiany aktywności ki nazy są zróżnicowane indywidualnie, a proces ten ma związek z eli mi nacją cząsteczek biał kowych CK z krwi [2, 5]. Z powodu dużej roz pię tości wyników w in terpretacji oznaczeń ak tywności CK w oso czu oceniany był głównie przebieg zmian ak tyw ności tego enzymu w ko lejnych dniach eks pe ry mentu, nie zaś bez względna jego aktywność. Piątkowa aktywność CK w osoczu sta nowiła kumulację tego enzymu z całego tygodnia treningowego (poniedziałek piątek). Poziom aktywności CK świadczył o stopniu obciążenia pracujących zespołów mięśniowych. Widoczny na rycinie 4 przebieg zmian aktywności CK po kolejnych tygodniach treningu miał bardzo zbliżony charakter dla obu badanych grup. Jednak piątkowa aktywność CK w grupie wykonującej wysiłek ciągły była wyraźnie większa niż w grupie trenującej z przerwami. Największą kumulację aktywności CK w osoczu zanotowano pod koniec trzeciego tygodnia treningu. Po dwóch dniach wypoczynku między tygodniami treningowymi (sobota niedziela) ak tywność CK w osoczu malała, co było spowodowane eliminacją enzymu z krwi. Poziom CK w poniedziałki świadczył więc o reakcji organizmu na fazę odpoczynku. W obu grupach, po pierwszym i drugim tygodniu eks perymentu, sobotnio-niedzielna przerwa w wysiłku okazała się wystarczającym okre sem do tego, aby aktywność CK w osoczu powróciła do poziomu wyjściowego (ryc. 5). Po trzecim tygodniu treningu aktywność CK w obu grupach nadal różniła się od poziomu notowa ne go przed treningiem. Po zakończeniu całego cyklu ćwiczeń aktywność kinazy wprawdzie spadła, lecz do końca eksperymentu utrzy mywała się na poziomie wyższym o około 75% od pozio mu wyjściowego. Obliczenie stosunku aktywności enzymu w piątek i w poniedziałek w każdym tygodniu treningowym pozwoliło na porównanie również tygodnio wych zmian aktywności CK w osoczu. Otrzymane wielkości wyrażono w pro centach, przyjmując za punkt wyjściowy Tab. 1. Zmiany aktywności CK (%) w kolejnych tygodniach treningu (średnie ± SD) Tydzień Grupa A 172 ± 149 * 153 ± ± 186 a 125 ± 42 b Grupa B 243 ± 191 * 28 ± ± 16 c, e 162 ± 75 d * zmiany aktywności CK obliczone ze stosunku aktywności enzymu w piątek i poniedziałek każdego tygodnia i wyrażone w procentach a istotnie wyższe w porównaniu z tyg. II (p =,33) b istotnie niższe w porównaniu z tyg. III (p =,7) c istotnie wyższe w porównaniu z tyg. II (p =,23) d istotnie niższe w porównaniu z tyg. III (p <,3) e istotnie wyższe w porównaniu z grupą A (p <,2)

7 M. Staniszewski, A. Mastalerz, CZ. Urbanik, G. Lutosławska Efektywność treningu mięśni kończyn dolnych 28, 26 AWF WE WROCŁAWIU 7 (1%) pomiar z poniedziałku każdego tygodnia (tab. 1). Krytyczny okazał się trzeci tydzień tre ningu, w którym w obu grupach pojawił się największy wzrost aktywności CK. Różnice między poniedziałkiem i piątkiem w trzecim tygodniu były istotnie wyższe niż w drugim i w czwartym tygodniu wysiłku. Ponadto przyrost aktywności CK w trzecim tygodniu istotnie zwiększył się w grupie B w porówna niu z grupą A (p,2). W czwartym tygodniu zanotowano najmniejsze zmiany aktywności CK, co spowodowane zostało zbliżoną, wysoką aktywnością tego enzymu zarówno w ponie działek, jak i w piątek. Podsumowanie W wyniku eksperymentu potwierdzono dane z pozycji zawartych w bibliografii niniejszej pracy, świadczące o tym, że w treningu prze rywanym uzyskiwane są większe wartości mocy niż w wysiłku ciąg łym, a odpowiednio dobrany czas przerw od po czynkowych umożliwia wyko nywanie ko lej nych serii ze zbliżoną intensyw nością [1, 6]. Jednak w żadnym z zastosowanych wariantów treningu nie zanotowano istotnych zmian mo cy. Wystąpił natomiast wyraźny 15-proc. przy rost wartości momentów sił prostowników stawu kolanowego. Można przypuszczać, że za stosowane ob cią żenie treningowe, obej mu ją ce masę ciała badanych, łącznie z masą wózka, sta nowiącą 4 5% masy ciała ćwiczących, wpły nęło głównie na rozwój siły mięśni koń czyn dolnych. Analiza zmian aktywności CK w osoczu wykazała, że bardzo zbliżone efekty potre ningowe w postaci takiego samego przyrostu wartości M m prostowników stawu kolanowe go zostały osiągnięte przy innym ob ciążeniu mięśni. Wśród badanych grupy B powstało istotnie więk sze zagrożenie prze ciąże nia układu mięśniowego, które wynikało ze znacz nie więk szych zmian aktywności CK niż u badanych z grupy A [3, 5]. Warto za zna czyć, że już po trzech tygodniach treningu takie zagrożenie wystąpiło w obu grupach. Na podstawie badań można wnioskować, że intensywny trening ciągły prowadzi do znacz nie większych uszkodzeń układu mięśniowego niż podobny trening przerywany. O ile czterotygodniowy trening był na tyle krótki, że nie zróżnicował grup pod względem zmian siły i mocy, o tyle można przypuszczać, że przy dłuższym stosowaniu treningu ciągłego mogłoby dojść do przeciążenia mięśni i prze trenowania organizmu. BIBLIOGRAFIA [1] J. Bieze, Rest period boosts plyometric training effect. Biomechanics. The magazine of body movement and medicine, March 24. [2] E. Hübner-Woźniak, G. Lutosławska, Podstawy biochemii wysiłku fizycznego. COS, Warszawa 2. [3] E. Hüb ner- Woźniak, Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego metodami biochemicznymi. Studia i Monografie AWF w Warszawie, 26, 11. [4] H. Sozański (red.), Kierunki opty malizacji obciążeń treningowych. AWF, Warszawa [5] M. Totsuka, S. Nakji, K. Suzuki, K. Su gawara, K. Sato, Break point of serum creatine kinase relase after endurance exercise. J Appl Physiol, 22, 93, [6] Cz. Urbanik, Wpływ składowych obciążenia treningowego na przyrost cech fizycznych kończyn dolnych. Studia i Monografie AWF w Warszawie, 1995.

8 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26, 8 14 Mohsen Ghanbarzadeh islamic azad university, sousangourd branch Study and comparison effect of structural corrective exercise and aerobic corrective exercise programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Ahwaz Abstract The purpose of the present research was to study and comparison effect of structural corrective exercise and aerobic corrective exercise programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Shahid Chamran University. The subjects, age, weight and height were respectively ± 1.76 yrs, 172 ± 32.3 kg and 7.59 ± 4.86 cm. 45 subjects were selected and divided into three groups: corrective exercise group (1), aerobic corrective exercise group (2) and control group (3). The subjects completed physical health questionnaire and we measured weight, height, degree of kyphosis and spirometry indices such as: vital capacity (VC), forced (expiratory) vital capacity (FVC), forced expired volume in one second (FEV1) and maximum voluntary ventilation (MVV). ANOVA was used to match the experimental and control groups. For analyzing the data of pre-test and post-test in ex perimental groups after 12 weeks training, we used independent t-test, paired t-test, ANOVA and the L.S.D Test to deter mine differences between groups. In this research analysis data at minimal level of significance (p.5) showed that there is a significant difference between: MVV, VC, FEV1, FVC in two experimental groups (p <.5), whereas there is not a significant difference between the degree of kyphosis in two experimental groups (1 and 2) (p >.5). Key words: kyphosis, vital capacity, force vital capacity, aerobic corrective exercise INTRODUCTION In this experimental research accept and recorded data was quantity measurements. Study and research groups included of student non athletic Shahid Chamran University in Iran. Research groups involved in this study have kyphotic in degree. For evaluation kypho tic in sample students by used Spinal Moss devise. Average age in research groups is 2 24 Students with kyphoscoliosis and chronic respiratory insufficiency are treated either with home exercise therapy or ventilation ac tivity by structural corrective exercise and aerobic corrective exercise programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Shahid Chamran University. Kyphoscoliotic students demonstrate impaired ventilatory mechanics, consequently ventilation seems to be the treatment of choice. Subjects completed physical health questionnaire and measurements were made of weight, height, degree of kyphosis and spirometery indices such as: vital capacity (VC), forced (expiratory) vital capacity (FVC), forced expired volume in one second (FEV1) and maximum voluntary ventilation (MVV). Most investigators find it difficult to ethically justify a CRT. Therefore, the present authors performed the following retrospective study: sur vival and pulmonary function were ana lyzed in all consecutive kyphoscoliotic pa tients who started a long-term oxygen therapy [struc tural corrective exercise group: n = 15, aged 18 ± 22 yrs (mean s)] and (aerobic corrective exer cise group: n = 18, aged 18 ± 22 yrs) in

9 M. Ghanbarzadeh Programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Ahwaz 28, 26 AWF WE WROCŁAWIU 9 the Dept of Physiology (Shahid Chamran University) between Prior to the treatment, partial pulmonary function test was lower of normality, vital capacity (VC) tended to be lower in the structural corrective exercise group than in the (aerobic corrective exercise group spirometry is adequate for evaluation of most students with suspected respiratory disease). If airflow obstruction is evident, spi rometry is repeated 1 2 minutes after an inhaled bronchodilator is administered. This doubles the cost of the study. The absence of im provement in spirometry after inhaled bronchodilator in the pulmonary function laboratory does not preclude a successful clinical response to bronchodilator therapy. Measurements of lung volumes and diffusion capacity are useful in selected patients, but these tests are expensive and should not be ordered routinely with spirometry. In conclusion, nocturnal nasal intermittent positive pressure ventilation, plus long-term oxygen therapy results in more structural corrective exercise and aerobic correc tive exercise programs and changes in res piratory function than long-term oxygen therapy alone. When kyphoscoliosis is complicated by spinal moss failure, the prognosis is grim. However, improved exercises are possible with appro priate treatment. In kyphoscoliotic students ventilator mechanics are impaired and may cause considerable hypoventilation, especially during sleep. Taking this into consi deration, nocturnal ventilation seems to be the treatment of choice. Forced expired volume in one second (FEV1), vital capacity (VC) and FEV1/FVC into account was 4% of that of those treated initially with structural corrective exercise alone. To the best of the authors knowledge, this publication is the only study comparing the influence of different types of treatment on the exercise of students with kypho scoliosis. Yet, the reason for better survival was not studied. Therefore, the present authors thought it would be worthwhile to add an analysis of evolution of spirometric values of students with severe kyphoscoliosis receiving structural corrective exercise and/or aerobic corrective exercise to determine which of the therapeutic methods is superior and what are the explanations for this [8]. METHOD For evaluation of kyphotic in sample students we used Spinal Moss devise. Average age in re search groups is 2 24 th. Evaluation pulmonary function in kyphotic student samples used of Spirometer devise HI 61 (Japan). Pul monary index in this research is VC, FVC, and FEV1 and MVV. In this research independent variable was 2 group: 1 Structural corrective exercise 2 Aerobic corrective program. The time exercise for one day was 45 minute for 3 days in week. And also all time of period exercise in research groups was 12 weeks. In March 23 a study and analysis was performed of all consecutive student with kyphoscoliosis and respiratory insufficiency who started corrective exercise and aerobic corrective exercise programs (Shahid Chamran University). Structural corrective exercise include of specific exercise program in upper limp kyphotic student samples. This exercise involved; stretch in upper limp vertebral, extension and hyper extenuation in vertebral, lateral flections in upper limp, extenuation and hyper exte nuation and so horizontal extenuation in arms. All specific used starch exercise activity for one motion was 5 8 second, but aerobic corrective exercise was in clouded: interval endurance run in treadmill and ergo meter. Tolerance exercise was for 3 45 minutes in 3 days one week. All period exercise was 12 weeks. Measurement of muscles strength was to base change deviation kyphotic in student s re search. Total of pre test and post test in research groups was 12 weeks. This is research from type half experimental in human pulmonary students. The samples presented in research were voluntary. Afterwards voluntary samples were chosen randomly to be in three group: 1 correc tive exercise group, 2 aerobic corrective exercise group, 3 control group. The only of one and two experimental groups to be pre senting by regular in exercises corrective exer cise and aerobic corrective exercise. So/control group

10 1 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26 M. Ghanbarzadeh Programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Ahwaz in detraining position non using training. The du ration of training for experimental groups three day in week for was 9 weeks. ANOVA was used to match the experimental and control groups. For analyzing data of pre-test and posttest in experimental groups after 12 weeks training, used from independent t-test, paired t-test, ANOVA and for determine different between groups was used from L.S.D. Tsebin period process research two stage of measuring pulmonary index by spirometry. The booking information in groups research by pre-test (before of beginning exercises) and post-test (after the end of exercises). In period training have using from over load pattern. The with take to ability of pulmonary patients/selected degree of load exercise determinately in experimental groups for total program exer cises was 6% until 85% ability subjects [9]. Spirometer pulmonary function tests 1. Common measurements: FVC [forced (expiratory) vital capacity) reduced in restrictive disease or obstructive disease, FEV1 (forced expired volume in one second) reduced in obstructive disease, FEV1/FVC reduced in obstructive disease, unchanged or increased in res trictive disease, TLC (total lung capacity) reduced in restrictive disease. Increased in emphysema, VC (vital capacity) reduced in restrictive disease, DLCO (diffusing capacity for carbon monoxide) reduced in PCP, interstitial lung disease, emphysema, or any other pro cess with decreased capillary vo lume. MIF (maximum inspiratory flow) decreased in progressive neuromuscular dysfunction (e.g. spinal cord injury) and can help predict which patients need mechanical ventilation [2]. 2. Diagnostic approach: First make sure that the spirometry reading is of high quality (i.e. patient fully cooperated with exam). If FEV2/FVC is low, there is an ob structive defect. If there is improvement with FEV1 with bronchodilator challenge asthma. If there is no improvement in FEV1, consider COPD and check DLCO, lung volume measurements. If DLCO is low emphysema. If DLCO is normal chronic bronchitis. If DLCO is high asthma or possibly other lung pathology. If FEV1/FVC is normal and the patient has dyspnea, challenge with metha choline. If FEV1 decreases asthma. If vital capacity (or FVC) is low, there is a restrictive defect. Check the DLCO. If DLCO is low interstitial process. If the DLCO is normal, consider a chest wall process such as anatomic defect, pleural pathology, or diaphragmatic weak ness. Air Flow Air flow occurs only when there is a diffe rence between pressures. Air will flow from a region of high pressure to one of low pressure the bigger the difference, the faster the flow. This air flows in during inspiration because the alveolar pressure is less than the pressure in the mouth; air flows out during expiration because alveolar pressure exceeds the pressure in the mouth so as to double the flow rate one must quadruple the driving pressure. When air flows at higher velocities, especially through an airway with irregular walls, the flow is generally disorganized, even chaotic, and tends to form eddies. This is called turbulent flow, and is found mainly in the largest airways, like the trachea (Fig. 1). A relatively large driving pressure is re turbulent flow Fig. 1. A relatively large driving pressure

11 M. Ghanbarzadeh Programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Ahwaz 28, 26 AWF WE WROCŁAWIU 11 laminar flow Fig. 2. During quiet breathing, laminar flow exists locations of flow patterns turbulent flow transitional flow laminar flow Fig. 3. The two along the rest of the bronchial quired to sustain turbulent flow. Driving pressure during turbulent flow is in fact pro portional to the square of the flow rate such that to double the flow rate one must quadruple the driving pressure. When the flow is of low velocity and through narrow tubes, it tends to be more orderly and streamlined and flows in a straight line. This type of flow is called laminar flow (Fig. 2). Unlike turbulent flow, laminar flow is directly proportional to the driving pressure, such that to double the flow rate, one need only double. During quiet breathing, laminar flow exists from the medium-sized bronchi down to the level of the bronchioles. During exercise, when the air flow is more rapid, laminar flow may be confined to the smallest airways. Transitional flow, which has some of the characteristics of both laminar and turbulent flow, is found between the two along the rest of the bronchial tree (Fig. 3). Measurements of Muscle Strength kyphotic Morphology. The overall mass of func tioning muscle tissue kyphotic and the size and type of its constituent muscle fibers provide an index of predicted muscle force. A number of direct and indirect approaches have been used to assess muscle mass. These include measu rements of total body potassium and nitrogen estimates of fat-free mass, e.g., anthropometry such as four-site skinfold thickness. Deute rium dilution underwater weighing bioelectrical impedance biochemical estimates of total ske letal muscle mass, e.g., creatinine height index measures of regional limb skeletal muscle mass, e.g., dual energy X-ray absorptometry (DEXA) scanning and ultra sonographe, and anatomic delineation of the mass of specific muscles, e.g., magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT). Although these methods offer noninvasive approaches to the estimation of muscle mass, a number of important limitations should be highlighted. First, most of these methodologies provide only gross whole-body or regional estimates and are not specific for individual muscles or muscle groups. Anthropometric indices may be more prone to error in the elderly because of alterations in the distribution of body fat. In addition, an increase in the extra vascular fluid compartment can be mistaken for an increase in muscle mass. Functional. Four different devices/methods have been employed in the measurement of limb muscle strength: cable densitometer, dynamometer, motorized dynamometer, and repetition maximum (RM) tests. All these tests may be limited by volitional factors, learning effect, and non-muscle factors (e.g., arthritis in the elderly). The cable densitometer can reliably measure isometric force only. Hand grip dy namometer evaluates a limited muscle group and there are few reference data applicable to the elderly. In addition, upper limb strength is better preserved than lower limb strength in the elderly. The Cybex II isokinetic motorized dynamometer is commonly used to assess limb muscle strength (e.g., quadriceps/knee extension). Artifacts caused by excess acceleration of the lever arm of the machine and problems incurred by gravitational effects with flexion testing can result in significant errors. RM tests

12 12 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26 M. Ghanbarzadeh Programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Ahwaz with free weights or exercise machines assess the maximum resistance that can be moved across a range of motion and correlate better with normal dynamic functional tasks, but they may require a greater learning period than other tests [3]. RESULTS Muscle force development/more negative intrapleural pressures/and greater respiratory work to effect the same inspiratory volume. After physical exercise was vital capacity (VC) and forced vital capacity (FVC) and residual volume (RV) are also low as a consequence of the increased elastics. The tidal volume response to exercise is typically reduced [2]. This re quires more rapid breathing to meet the ventila tor. In this other similar research illustrated as a re sult of the decreased pulmonary index/ and hence thoracic/elastic in diseases such as di ffuse interstitial fibrosis/there is a requirement for greater inspiratory demands. However, after exercises any low increasing vital capacity (VC) in experimental groups (structural corrective exercise and aerobic corrective exercise) but/this is increase wasn t in level significant (Alfa error = 5%). And so however any low decreasing in forced vital capacity (FVC) was no increase in pulmonary student in structural corrective exercise and aerobic corrective exercise groups. The study was conducted with eight male subjects with mild-to-moderate and fixed airflow obstruction. Forced expiratory vita capacity before exercise in structural correc tive exercise group before exercise was 65.35% of predicted, and after exercise was 72.16% the ratio of to forced vital capacity (FVC) in swimming, was 56.57%. All indi viduals were non smokers. And so vital capacity in aerobic corrective exercise was before exercise 57.75% and after exercise in aerobic corrective exercise was 71.13%. None of these subjects suffered from respiratory exacerbation in the previous year. Six healthy men represented the control group. All individuals were physically active in recreational activities [5]. The information pulmonary function data are shown in Tables 2, 3. But maxima voluntary ventilation (MVV) only increasing in expe rimental groups (structural corrective exercise and aerobic corrective exercise) no change significant maxima voluntary ventilation in control group. Amount ml (MVV) in aerobic cor Research groups Structural corrective exercise Aerobic corrective exercise Control Tab. 1. Vital capacity (VC) in research groups (ml) Amount mean number st.er low high mean number st.er low high mean number st.er low high Stage 1 (pre-test) Stage 2 (pre-test) Tab. 2. Forced (expiratory) vital capacity (FVC) in research groups (ml) Research groups Structural corrective exercise Aerobic corrective exercise Control Amount mean number st.er low high mean number st.er low high mean number st.er low high Stage 1 (pre-test) Stage 2 (pre-test)

13 M. Ghanbarzadeh Programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Ahwaz 28, 26 AWF WE WROCŁAWIU 13 Tab. 3. Maximum voluntary ventilation (MVV) in research groups (ml) Research groups Structural corrective exercise Aerobic corrective exercise Control Amount mean number st.er low high mean number st.er low high mean number st.er low high Stage 1 (pre-test) Stage 2 (pre-test) rec tive exercise group before exercises was ml and after exercises was ml. In aerobic corrective exercise group before exercises was ml and after exercises was 84.2 ml. But in control group before exer cises was ml and after exercise was ml. For more information Tables 1 3. Discussion Ideally, students should aim to exercise at 65% to 8% of their maximum heart rate for 2 to 3 minutes, 3 days a week. This goal be achievable for 12 week, at all. The patient s capacity should be your guide: If at first he can only exercise for 5 minutes or even as little as 2 minutes build on that [7]. Students should progress slowly; even small increments can make a significant difference in the quality of their lives. In fact, over a 12-week period, most patients can achieve a 65% to 8% increase over their initial work capacity in 12 weeks. Many patients can graduate to an independent exercise program swimming and running ex perimental groups of structured rehabilitation, but some will require a longer period in the supervised program, and some may always need some supervision. Forms of treatment other than exercise are necessary for the majority of kyphotic patients. Most students who have significant kyphotic. Many also need regular treatment with. Some patients may require mucolytics to thin obstructing mucus. Exercise therapy by is structural corrective exercise and aerobic corrective exercise is thoroughly compatible with these modalities; in fact, it may yield useful information that will make them more effective, safe, and appropriate. Many patients, for example, will need supplementary oxygen while they exercise [5]. Exercise testing provides a good opportunity to monitor saturation and determine the amount of oxygen that is truly necessary. Muscle strength. Peripheral muscle weakness is common in kyphotic with pulmonary function. In a large study, Hamilton and co lleagues found that approximately 7% of students with chronic lung disease, some of them with restrictive disorders, had lower quadriceps strength than the mean value obtained in normal subjects of similar age. The reduction in muscle mass certainly contributes to peripheral muscle weakness in patients with kyphotic, but it is still unclear if muscle weakness can be attri buted entirely to muscle atrophy. Compared with normal subjects of similar age, the reduction in quadriceps strength averaged 2 to 3% in students with severe to moderate kyphotic. In general, their upper limb strength was relatively preserved compared to that of the lower limbs. The uneven distribution of muscle weakness between upper and lower limbs could be related to differences in accustomed level of activity between the different muscle groups. Compared with lower limb muscles, the upper limb muscles are probably more normally involved in activities of daily living. Furthermore, in kyphotic, the pectoralis major and the latissimus dorsi muscles may also act as accessory inspiratory muscles, another potential source of stimulation. Muscle endurance. The information on limb muscle endurance in patients with COPD is conflicting [7]. Endurance of the vastus lateralis muscle has been reported to be normal

14 14 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26 M. Ghanbarzadeh Programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Ahwaz in hypoxemic students with COPD. This finding is surprising when taking into account the morphologic and enzymatic deficiencies found in the vastus lateralis muscle of these patients. In contrast, other investigators found a 5% reduction in the endurance of the vastus lateralis muscle in 17 students with COPD when compared with age-matched normal control sub jects. The effects of COPD on the endurance of the upper limb muscles are also unclear; both normal endurance of the elbow flexors and reduced endurance of the adductor policies muscle have been reported. Discrepant results between studies may be related in part to differences in the methodology used to measure peri pheral muscle endurance; further studies are required to resolve to what extent limb muscle aerobic corrective exercise group is altered in students with COPD. Reference [1] M.L. Coussa, C. Guérin, N.T. Eissa, C. Corbeil, M. Chassé, J. Braidy, N. Matar, J. Milic-Emili, Partitioning of work of breathing in mechanically ventilated COPD patients. J Appl Physiol, 1993, 75, [2] D Angelo, E. Prandi, L. Marrazzini, J. Milic-Emili, Dependence of maximal flow-volume curves on time course of preceding inspiration in patients with chronic obstruction pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med, 1994, 15(6), [3] E. D Angelo, E. Prandi, J. Milic- -Emili, Depen dence of maximal flow-volume curves on time course of preceding inspiration. J Appl Physiol, 1993, 75(3), [4] L. Eltayara, M.R. Becklake, C.A. Volta, J. Milic-Emili, Relationship between chronic dyspnea and expiratory flow limitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med, 1996, 154, [5] R.D. Fairshter, Airway hysteresis in normal subjects and individuals with chronic airflow obstruction. J Appl Physiol, 1985, 58, [6] R. Farré, D. Navajas, R. Peslin, M. Rotger, C. Duvivier, A correction procedure for the asymmetry of differential pressure transducers in respiratory impedance measurements. IEEE Trans Biomed Eng, 1989, 36, [7] H.I. Goldman, M.R. Becklake, Respiratory function test. Normal values at median altitudes and prediction of normal result. Am Rev Tuberc Pulm Dis, 1998, 79, [8] D.K. Homnic,, J.H. Mark, Exercise and sports in the adolescent with COPD. Adolesc Med, 1998, 9(3), [9] D.K. Kirsten, Exercise training improves recovery in patients with COPD after an acute exacerbation. Respir Med, 1999, 1,

15 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26, Renata Ankiewicz, Piotr Tabor, Paweł Tomaszewski, Czesław Urbanik akademia wychowania fizycznego józefa piłsudskiego w warszawie Biomechaniczna charakterystyka skoku kozak w gimnastyce artystycznej wykonanego bez przyboru oraz ze skakanką * Abstract Biomechanical analysis of Cossak leap in gymnastics with and without a skipping rope The aim of this study was to analyze and compare the techniques of the cossack leap in rhythmic gymnastics performed without apparatus and with a rope by gymnastics of diffe rent skill levels. 24 gymnasts at the age of 12.5 ± 3.3 and the weight of 35.9 ± 12.1 were observed. The leaps were filmed via APAS 2 Ariel Performance Analysis System. The results were compared according to the following biomechanical parameters: trunk bending, angle position of the hip and knee joints of the legs, horizontal position of CM during the flight phase, duration of the flight phase and angular velocity of knee bend of the lower leg in the flight phase. The results of this research prove the decrease in horizontal position of CM during the flight phase and duration of the flight phase in the case of performances with a rope compared to the ones without apparatus. Key words: rhythmic gymnastics, cossack leap, kinematics WPROWADZENIE Technikę wykonania skoków w gimnastyce artystycznej można ująć w aspektach kinematyki, formy oraz stylu. W skład kine matyki skoku wchodzą fazy ruchu roz bieg, odbicie, lot oraz lądowanie. Formę skoku określa się przez położenie kończyn górnych, kończyn dolnych oraz tułowia, styl zaś wyraża się ich ruchem [1]. Na zawodach klasyfikacyjnych zawodniczki wykonują układy z przyborami, tj. ze skakanką, obręczą, piłką, wstążką i maczugami. W pro ce sie szkoleniowym kolejność wyboru przyborów jest wprawdzie dowolna, zaleca się jednak, aby naukę rozpocząć od skakanki [2]. CEL PRACY Technika wykonywania ćwiczeń w po szczególnych dyscyplinach sportowych jest kształtowana do końca kariery zawodniczej, w związku z czym w treningu techniki nigdy nie na stępuje stan nasycenia informacyjnego [4]. Celem niniejszej pracy było porównanie wybranych parametrów biomechanicznych uzyskanych u zawodniczek o różnym poziomie spor towym podczas wykonywania przez nie skoku kozak bez przyboru oraz ze ska kanką. MATERIAŁ I METODy badań Badania przeprowadzono z udziałem sportowców trenujących w klubie UKS Jantar Gdynia. Wzięły w nich udział 24 za wod niczki startujące w klasach sportowych: mło dzieżowej (Mł), III, II, I oraz mistrzowskiej (M). Podstawową charakterystykę analizo wa nych grup przedstawiono w tabeli 1. Zawodniczki miały za zadanie wykonać z roz biegu, z odbicia jednonóż skok kozak bez przy boru, a następ nie z przyborem skakanką, trzymając ją za oba końce, kręcąc * Praca wykonywana w ramach BW I. 31.

16 16 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26 R. Ankiewicz, P. Tabor, P. Tomaszewski, Cz. Urbanik Biomechaniczna charakterystyka skoku kozak Tab. 1. Średnie wartości oraz zakresy podstawowych zmiennych w skoku kozak Zmienna Mł (n = 5) III (n = 4) Klasa II (n = 5) I (n = 5) M (n = 5) Wiek [lata] Wysokość ciała [cm] Masa ciała [kg] Staż zawodniczy [lata] 8,3 ±,5 (8 9) 133,8 ± 13,1 ( ) 24,1 ± 3,47 (2 28) 2,8 ±,96 (2 4) 1, ±, (1 1) 136,3 ± 2,6 ( ) 27,6 ± 2,14 (25 3) 3 ±,9 (2 4) 12, ±, (12 12) 146, ± 4,18 ( ) 32,2 ± 1,64 (3 34) 5, ± 1,73 (2 6) 13,6 ±,55 (13 14) 16,6 ± 7,96 (151 17) 41, ± 8,34 (34 55) 6,2 ± 1,64 (4 8) 17,6 ± 1,52 (16 19) 174,1 ± 4,28 (17 181) 53,7 ± 6,34 (44 62) 11,2 ± 1,79 (9 13) Ryc. 1. Forma skoku kozak w przód z po jedynczym krążeniem i przechodząc przez jej świa tło). Skoki filmowane były za pomocą dwóch ka mer JVC GR GR-DVL 98 z częstotliwością 6 Hz i migawce 12 w sy stemie NTSC. Na podstawie analizy kinematograficznej, do której wykorzystano oprogramowanie APAS 2-Ariel Performance Analysis System, obli czono następujące parametry: położenie środka ciężkości ciała podczas uzyskania obrazu skoku (h 1 ), wysokość uniesienia środka ciężkości ciała (h 2 ), wyliczona na podstawie róż nicy położenia podczas uzyskania obra zu skoku i postawienia na podłożu odbi jającej kończyny dolnej, odchylenie tułowia od osi pionowej (α), położenie kątowe stawu biodrowego (β) i kolanowego (δ) kończyny zamachowej uzyskane podczas obrazu skoku, położenie kątowe stawu biodrowego (ε 1 ) i kolanowego (ε 2 ) kończyny odbijającej uzyskane podczas obrazu skoku, czas trwania fazy lotu (t 1 ), prędkość kątową zginania kończyny odbi jającej w stawie kolanowym (ω nod ) po odbiciu. Ze względu na małą liczebność grup oraz znaczne odstępstwa od założeń testów parametrycznych w analizie statystycznej wyników, zastosowano metody nieparametryczne: test Kruskala-Walisa do określenia różnic między grupami oraz test Wilcoxona do określenia różnic między skokiem wykonanym bez przyboru oraz z przyborem. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA Porównanie techniki wykonywania skoku kozak w poszczególnych klasach sportowych bez przyboru oraz ze skakanką miało na celu wykazanie ewentualnych różnic między wybranymi parametrami biomechanicznymi. W tabeli 2 przedstawiono średnie wartości odchylenia tułowia (α), położenia kątowe stawu biodrowego (β) i kolanowego (δ) kończyny zamachowej oraz odbijającej (odpowiednio ε 1, ε 2 ) uzyskane podczas obrazu skoku wyko nanego bez przyboru i ze skakanką. Wartości parametrów h 1 i h 2 wskazują na wprost proporcjonalną zależność między wzros tem wysokości skoku ko zak wyko nanego z przyborem i bez przyboru a wzrostem poziomu sportowego zawodniczek. Największe średnie wartości położenia oraz uniesienia

17 R. Ankiewicz, P. Tabor, P. Tomaszewski, Cz. Urbanik Biomechaniczna charakterystyka skoku kozak 28, 26 AWF WE WROCŁAWIU 17 Tab. 2. Średnie wartości pochylenia tułowia oraz położenia kątowego kończyn dolnych podczas skoku kozak Zmienna Klasa Mł III II I M Bez przyboru [ ] α 14,4 ± 3,9 13,6 ± 13,1 17, ± 15,9 19, ± 15,7 13,1 ± 13,3 ε 1 6,7 ± 7,4 3,2 ± 15,3 1,1 ± 1,6 7,9 ± 11,8 3, ± 15,3 ε 2 42,7 ± 7, 31,6 ± 14,5 31,7 ± 14,2 37,1 ± 15,5 39,5 ± 16, β 11,9 ± 9,6 12, ± 1,2 11,4 ± 12,2 17, ± 19,4 16,7 ± 14,2 δ 184,8 ± 5,8 181,1 ± 11,5 186,2 ± 11,6 184,8 ± 12,3 187,4 ± 15,4 Ze skakanką [ ] α 15,1 ± 5,6 12,7 ± 17,6 17,4 ± 13,7 16,2 ± 13,9 15,2 ± 16,7 ε 1 11,3 ± 7,3 1,3 ± 18,5 8,2 ± 16,3 13,8 ± 15,9 9,4 ± 12,5 ε 2 34,6 ± 6,6 29,4 ± 16,6 28,9 ± 13,7 3,3 ± 16,5 34,7 ± 14,5 β 1,4 ± 9,4 9,2 ± 15,5 11,5 ± 17, 14, ± 16,6 14, ± 1,8 δ 181,3 ± 5, 18,2 ± 12,2 187,6 ± 12,3 183,5 ± 12, 184, ± 13,9 α odchylenie tułowia, ε położenie kątowe w stawie biodrowym kończyny odbijającej, ε 1 2 położenie kątowe w stawie kolanowym kończyny odbijającej, β położenie kątowe w stawie biodrowym kończyny zamachowej, δ położenie kątowe w stawie kolanowym kończyny zamachowej środka ciężkości ciała w skoku bez przyboru uzyskały zawodniczki klasy M (od po wiednio 1,54 i,58 m), a naj mniejsze za wod niczki klasy Mł (od powiednio 1,13 i,44 m). Jak wykazała analiza statystyczna, między skrajnymi grupami za wod niczek istnieją istotne różnice wysokości unie sienia oraz po łożenia środka ciężkości ciała zarówno podczas skoku z przyborem, jak i bez przyboru (tab. 3). Czas trwania fazy lotu (t 1 ) podczas wy konywania skoku kozak bez przyboru liczony był od fazy odbicia (oderwania palców stopy kończyny odbijającej od podłoża) do fazy lądowania (kontaktu palców stopy kończyny odbijającej z podłożem). Średni czas trwania fazy lotu był najkrótszy u zawodniczek klasy Mł (,43 s), natomiast najdłuższy u zawodniczek klasy M (,5 s). Różnice te nie przekroczyły jednak poziomu istotności statys tycznej. W skoku wykonanym ze skakanką najniższą wartość (t 1 ) zanotowano wśród zawodni czek klasy Mł (,38 s), najwyższą u zawodniczek klasy M (,46 s). Istotne różnice w skoku ze skakanką wykazano między klasą M Mł, III oraz I Mł (tab. 3). Ze względu na brak międzygrupowych różnic wyodrębnionych parametrów kątowych oraz niewielką liczebność grup, analizę zmian wartości parametrów obu skoków wykonano dla wszystkich badanych zawodniczek łącznie (n = 24). Porównując średnie wartości kątów w stawach biodrowych i kolanowych kończyny odbijającej, stwierdzono istotne (p <,1) różnice między wartościami zarejestrowa ny mi podczas skoku bez przyboru oraz z przy borem (tab. 4). W trakcie wykonywania skoku ze ska kanką, gdy zawodniczka przechodzi przez światło tego przyboru, następuje pozorne zmniej szenie war tości kąta w stawie kolanowym oraz uło żenie uda kończyny odbijającej poniżej osi poziomej. Na zmianę położeń kątowych wspom nianych stawów ma wpływ przybór, ze względu na swój kształt, masę oraz ruch nim wykonywany. Ponadto u wszystkich zawodniczek podczas wykonywania skoku ze skakanką nastąpiło skrócenie (p <,1) czasu trwania fazy lotu oraz zmniejszenie parametrów charakteryzujących wysokość skoku (tab. 5). Można przypuszczać, że stało się tak na skutek ruchu manipulacyjnego skakanką, która stanowi dodatkowe utrudnienie.

18 18 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26 R. Ankiewicz, P. Tabor, P. Tomaszewski, Cz. Urbanik Biomechaniczna charakterystyka skoku kozak Tab. 3. Średnie wartości parametrów wysokościowych, czasu trwania skoku oraz prędkości kątowej zginania w stawie kolanowym kończyny odbijającej w czasie fazy lotu Zmienna Klasa Mł I II II M Bez przyboru h 1 [m ] 1,13 ±,7 1,16 ±,3 1,28 ±,4 11,41 ±,6 Mł Mł, III 11,54 ±,6 h 2 [m,44 ±,3,46 ±,6,49 ±,5 1,52 ±,3 Mł, III 1,58 ±,3 t 1 [s],43 ±,3,4 ±,4,44 ±,3 1,46 ±,3 1,5 ±,2 ω nod [rad/s] 18,43 ± 2,17 17,47 ± 1,59 18,15 ± 1,47 16,71 ± 1,22 15, ± 1,9 Ze skakanką h 1 [m ] 1,7 ±,9 1,1 ±,2 1,2 ±,3 11,34 ±,7 Mł, III 11,46 ± 1,46 h 2 [m,35 ±,2,38 ±,3,4 ±,2 1,4 ±,12 1,48 ±,2 Mł t 1 [s],38 ±,2,38 ±,2,42 ±,2 1,44 ±,2 Mł Mł, III 1,46 ±,2 ω nod [rad/s] 19,4 ±,84 19,11 ± 1,6 2,21 ±,92 18,82 ±,84 16,48 ±,93 II h 1 położenie środka ciężkości ciała, h wysokość uniesienia środka ciężkości ciała, t 2 1 czas trwania fazy lotu, ω nod prędkość kątowa zginania w stawie kolanowym kończyny odbijającej Istotnie (p <,5) różne od: Mł klasy młodzieżowej, III klasy III, II klasy II. Tab. 4. Średnie wartości kątów pochylenia tułowia oraz położenia kątowego kończyn dolnych podczas skoku (n = 24) Zmienna [ ] Bez przyboru Ze skakanką α 15,5 ± 4,8 15,4 ± 5,3 ε 1 3,5 ± 9,9 1,6 ± 7,9 ** ε 2 36,7 ± 6,7 31,7 ± 5,8 ** β 13,9 ± 9,3 11,9 ± 9,3 δ 185, ± 4,1 183,4 ± 4, Oznaczenia jak w tab. 2. ** Istotnie (p <,1) różne od odpowiedniej wartości podczas skoku bez przyboru. Tab. 5. Średnie wartości położenia środka ciężkości ciała, uniesienia środka ciężkości ciała, czasu trwania fazy lotu oraz prędkości kątowej zginania w stawie kolanowym kończyny odbijającej w fazie lotu podczas skoku kozak (n = 24) Zmienna Bez przyboru Ze skakanką h 1 [m] 1,31 ±,16 1,24 ±,16 *** h 2 [m],5 ±,6,4 ±,7 *** t 1 [s],45 ±,4,42 ±,4 *** ω nod [rad/s] 17,14 ± 2,1 18,71 ± 1,58 *** Oznaczenia jak w tab. 3. *** Istotnie (p <,1) różne od odpowiedniej wartości podczas skoku bez przyboru. Średnia wartość maksymalnej prędkości kątowej zginania kończyny odbijającej w stawie kolanowym (ω nod ) w przypadku skoku bez przyboru różniła się istotnie (p <,1) od wartości uzyskanej przy skoku ze skakanką (tab. 5). Taki wynik może mieć związek z wysokością skoku oraz czasem trwania fazy lotu, które są mniejsze podczas wykonywania skoku ze skakanką w porównaniu do skoku bez przyboru. PODSUMOWANIE Badania przeprowadzone na potrzeby ni niejszej pracy wykazały, że zawodniczki niższych klas sportowych uzyskują mniejsze wartości parametrów wysokościowych oraz czasowych w fazie lotu. Prawdopodobnie ma to wpływ na zwiększenie wartości maksymalnej prędkości kątowej zginania w stawie kolanowym kończyny odbijającej. Analizując skoki wyko nywane ze skakanką i bez niej, można stwierdzić statystycznie istotne różnice parametrów, takich jak wysokość skoku, czas trwania fazy lotu, położenia kątowe stawu biodrowego oraz kolanowego kończyny odbijającej oraz prędkość kątowa zginania stawu kolanowego kończyny odbijającej. Podane parametry charakteryzowały się mniejszą średnią wartością,

19 R. Ankiewicz, P. Tabor, P. Tomaszewski, Cz. Urbanik Biomechaniczna charakterystyka skoku kozak 28, 26 AWF WE WROCŁAWIU 19 z wyjątkiem wzrostu wartości prędkości kątowej, podczas wykonywania skoku ze ska kanką w odniesieniu do skoku wykonanego bez przyboru. W warunkach zawodów klasyfikacyjnych zawodniczki wykonują skoki z przyborem, którego użycie, jak wskazują badania, może wpływać na wartości parametrów uzyski wa nych podczas wykonywania ewolucji, a za ra zem na jej ocenę. Badania z wykorzystaniem metody kinematograficznej mogą pomóc w eli mino waniu błędów technicznych oraz wy zna czyć kierunki w indywidualnej pracy z za wod niczką. Oszacowanie różnic poziomu tech nicznego u zawodniczek poszczególnych klas sportowych wymaga dalszego prowadzenia badań na grupach o większej liczebności. BIBLIOGRAFIA [1] G. Gancheva, Oceniavane kachestvoto na izpalne nie na skokovete v hudozestvenata gimnastyka, Sport i Nauka, 26, 2, [2] O. Kuźmińska, Pod ręcznik gimnastyki artystycznej. SiT, Warszawa [3] Międzynarodowa Federacja Gimnas tyczna. Przepisy sędziowskie Gimnastyka artystyczna. FIG, 25, [4] Cz. Urbanik, Rola biomechaniki w spor cie. [W:] Cz. Ur banik (red.), Wybrane zagad nie nia biomechaniki sportu. AWF, Warszawa 21, 7 9.

20 AWF WE WROCŁAWIU 28, 26, 2 26 Michalina Błażkiewicz 1, 2, Piotr Kowalczyk 1, Hanna Szkudelska 2 1 polska akademia nauk w warszawie 2 akademia wychowania fizycznego józefa piłsudskiego w warszawie ANALIZA RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH PODCZAS KROKU BASIC STEP W AEROBIKU ABSTRACT Analysis of the lower limb movement during basic step Step aerobics classes are offered at many gyms and fitness centers. It is distinguished from other forms of aerobics exercise by the use of an elevated platform (the step). The height can be tailored to individual taste by inserting risers under the step. The APAS (Ariel Performance Analysis System) was employed to obtain data needed for the analysis of movement. Six instructors motion was characterized at two different heights of the step (15 and 2 cm). The main objective of the paper is a description of kinematic parameters of the common moves done by the instructors. The detailed objectives concern description of the basic step technique and analysis of the position of the lower limb and of the body s centre of gravity. Key words: step aerobics, basic step, kinematographic analysis WPROWADZENIE W ostatnich latach step aerobik stał się jedną z najpopularniejszych form rekreacji ruchowej. Są to ćwiczenia na stepie, wielo krotnie powtarzane, wykonywane w rytm dosyć szybkiej muzyki i mające na celu pod niesienie ogólnej sprawności organizmu. Ćwi czenia na stepie obciążają kończyny dolne w ich osi długiej. Można więc przypuszczać, że wywołują w organizmie pozytywne procesy i, zgod nie z teorią wewnętrznych przeobrażeń, zwiększają gęstość kości [1, 5]. Wiele osób upra wiających ten rodzaj gim nas tyki odczuwa jednak bóle stawów kolanowych i oko licy od cinka lędźwiowego kręgosłupa. Wzrost obcią żeń tych fragmentów układu kostnego może być spowodowany m.in. złą techniką ruchu [3]. W celu przeprowadzenia dokładnej analizy podstawowego kroku wyko ny wanego zawsze podczas standardowych za jęć zdecydowano się na podjęcie badań. CEL PRACY Niniejsza praca jest próbą zrealizowania następujących celów: opis zmiany położenia kończyn dol nych w czasie wykonywania basic step na dwóch wysokościach stepu (15 i 2 cm), porównanie zmian przebiegu wartości kątów ugięcia w poszczególnych sta wach na dwóch wysokościach stepu (15 i 2 cm), analiza i wykazanie różnic w technice wykonywania kroku basic step na podsta wie danych uzyskanych w grupie badawczej. MATERIAŁ I METODY badań Badania zostały przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Badawczym na terenie warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Wzięło w nich udział sześć instruktorek fitness o różnym stażu pracy.

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 20, nr

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Tom XXI 2011 Rada programowa Włodzimierz S. Erdmann (przewodniczący) Grzegorz Bielec, Władysław Jagiełło, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Redaktorzy tomu Leszek Korzewa Paweł Kowalski 2012 38 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE. Charakterystyka pięciu różnych powierzchni implantów i ich wpływu na orientację: badanie na psach. Informacja wprowadzająca

BADANIA KLINICZNE. Charakterystyka pięciu różnych powierzchni implantów i ich wpływu na orientację: badanie na psach. Informacja wprowadzająca BADANIA KLINICZNE Paulo Coelho ESTEVAM BONFANTE Charakterystyka pięciu różnych powierzchni implantów i ich wpływu na orientację: badanie na psach Characterization of 5 different implant surfaces and their

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287 Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287 279 MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION COMPARED TO STUDENTS OF OTHER SUBJECTS AT THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Praca oryginalna Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Wpływ edukacji multimedialnej chorego na przebieg pooperacyjny po hernioplastyce The influence of multimedia

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Redaktorzy tomu Zbigniew Naglak Edward Superlak 2011 32 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo