Miejsce technik telemedycznych w pracach badawczo-rozwojowych Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce technik telemedycznych w pracach badawczo-rozwojowych Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM"

Transkrypt

1 Miejsce technik telemedycznych w pracach badawczo-rozwojowych Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Piotr J. Bąk Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

2 Teletransmisja- systemy sieciowe Systemy telemedyczne są możliwe do realizacji dzięki istnieniu bezprzewodowych technik transmisji wykorzystujących do komunikacji fale radiowe i tworzących podstawę działania sieci bezprzewodowych. Komunikacyjne sieci bezprzewodowe dzieli się na trzy rodzaje, z których każdy jest użyteczny do różnych zastosowań: Bezprzewodowa sieć osobista - WPAN (wireless personal area network); Bezprzewodowa sieć lokalna - WLAN (wireless local area network); Bezprzewodowa sieć rozległa - WWAN (wireless wide area network).

3 Sieci bezprzewodowe w systemach telemedycznych ITAM Zastosowanie sieci bezprzewodowych w systemach telemedycznych przedstawiono na przykładzie czterech systemów: Ambulatoryjnego systemu wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej (PELETON plus) który wykorzystuje sieć WPAN opartą o system Bluetooth. Systemu rehabilitacji domowej który wykorzystuje sieć osobistą ANT (WPAN) do komunikacji modułów na pacjencie, sieć WPAN Bluetooth do komunikacji w pomieszczeniach domu, sieć rozległą GSM (WWAN) oraz sieć rozległą Internetu (WAN) do komunikacji z centrum monitorowania i komunikacji (CMK). Systemu telemonitoringu szpitalnego (Telemetryczny System Wczesnego Ostrzegania) wykorzystującego sieć lokalną WiFi (WLAN) i przewodową sieć szpitalną LAN. Telemedycznego systemu monitorowania płodu wykorzystującego bezprzewodową sieć rozległą GSM (WWAN), sieć rozległą WAN Internetu i przewodową lokalną sieć szpitalną (LAN).

4 Ambulatoryjny system wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus Monitorowanie i przetwarzanie sygnałów EKG oraz ciśnienia krwi Bezprzewodowa transmisja sygnałów biomedycznych Bezprzewodowe sterowanie wieloma ergometrami Obsługa kart chipowych z danymi pacjenta (NFZ lub dedykowanych) z automatyczną identyfikacją pacjent - ergometr - moduł EKG Gromadzenie wszystkich danych pacjenta i danych z przebiegu treningów w bazie danych Tworzenie raportów cząstkowych i zbiorczych treningu Indywidualne projektowanie procedury treningowej

5 Wykorzystanie Bluetooth w systemie PELETON plus W systemie PELETON plus każde stanowisko treningowe jest obsługiwane przez dwa aktywne węzły sieci Bluetooth (jeden dla modułu wejściowego EKG drugi dla cykloergometru). Dla obsługi czterech stanowisk (8 węzłów) konieczne jest wykorzystanie dwóch pikosieci, a więc dwóch adapterów Bluetooth/USB będących węzłami master każdej z nich. Ta sama liczba pikosieci wystarczy jednak również dla siedmiostanowiskowego systemu PELETON plus.

6 System rehabilitacji domowej Przewlekła niewydolność serca (CHF) jest najczęstszą przyczyną chorobowości i śmiertelności w populacji europejskiej. Zastosowanie rehabilitacji kardiologiczne w leczeniu CHF jest obecnie standardem postępowania wykazującym korzystny wpływ na zmniejszenie się chorobowości i śmiertelności. Ze względu na ograniczone ramy czasowe rehabilitacji stacjonarnej efekty treningu bez kontynuacji w warunkach domowych i ambulatoryjnych są tracone w kilka tygodni. Sprawą istotną dla tej grupy chorych staje się więc zapewnienie możliwości kontynuowania rehabilitacji o odpowiedniej intensywności z monitorowaniem niezbędnych parametrów biologicznych. Dobrym rozwiązaniem byłoby umożliwienie pacjentowi kontynuowanie leczenia wraz z procesem rehabilitacji w domu pacjenta. Wymagany jest jednakże nadzór kompetentnych osób nad przebiegiem tego procesu. Zastosowanie teletransmisji w realizacji systemów medycznych umożliwiło budowę systemów monitorowania i rehabilitacji domowej.

7 System rehabilitacji domowej - zakres monitorowania W warunkach domowych można wykonywać wyłącznie monitorowanie parametrów fizjologicznych metodami nieinwazyjnymi. Podstawowe parametry to: elektryczna akcja serca EKG czynność oddechowa kumulacja wody w organizmie ciśnienie krwi wysycenie krwi tlenem waga aktywność ruchowa Wyniki tych pomiarów nie są dostępne dla pacjenta tylko dla personelu medycznego w centrum monitorowania i dla uprawnionych lekarzy mających do niego dostęp poprzez Internet.

8 System rehabilitacji domowej

9 System rehabilitacji domowej W systemie rehabilitacji domowej zostanie wykorzystane wiele różnych systemów komunikacji bezprzewodowej i teletransmisji. Komunikacja pomiędzy modułami przenoszonymi przez pacjenta (moduł EKG, moduł komunikatora, moduł aktywności ruchowej) została oparta na sieci wyposażonej w moduły nrf2401 firmy Nordic (element sieci ANT). Komunikacja wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego została zrealizowana na pikosieci Bluetooth (moduł EKG, cykloergometr, waga, Stacja Bazowa netbook). Podstawowa komunikacji Stacji Bazowej i całej sieci domowej z Centrum Monitorowania i Komunikacji wykonywana za pośrednictwem stacjonarnego łącza internetowego. Dostęp operatora lub lekarza do informacji pacjenta zgromadzonych w bazie danych Centrum Monitorowania i Komunikacji został zrealizowany przez komputery PC łączące się z witryną sieciową CMK. Moduł EKG pacjenta może opcjonalnie łączyć się w sytuacjach alarmowych z CMK przy pomocy sieci komórkowej GSM (GPRS) - gdy pacjent przebywa poza pomieszczeniami domowymi.

10 System rehabilitacji domowej Ant Ant

11 Przeznaczenie szpitalnych systemów telemonitoringu Monitorowanie funkcji życiowych pacjentów leżących w stanach zagrożenia życia na oddziałach intensywnej terapii jest realizowane przy pomocy systemów monitorowania, w których monitory przyłóżkowe przekazują wyniki pomiarów do centrum nadzoru instalacjami przewodowymi. Obecnie są to z reguły monitory o zasilaniu sieciowobateryjnym także z możliwością bezprzewodowej transmisji danych wykorzystywanej w transporcie wewnątrz szpitalnym z sal operacyjnych na oddziały. Takie monitory przyłóżkowe przeznaczone są do pomiaru wielu parametrów życiowych, w tym pomiarów wykonywanych inwazyjnie.

12 Przeznaczenie szpitalnych systemów telemonitoringu Jedną z zasad postępowania terapeutycznego jest dzisiaj możliwie wczesne uruchamianie pacjentów po okresie leczenia, które wymaga przebywania w łóżku. Jednak niektórzy uruchomieni pacjenci nadal wymagają monitorowania. W takim przypadku jest konieczne stosowanie mobilnych urządzeń monitorujących czyli: systemów monitorowania telemetrycznego

13 Zakres monitorowania Z uwagi na wzrost zagrożeń związanych z mobilnością pacjentów przy ich monitorowaniu wykonuje się wyłącznie nieinwazyjne pomiary parametrów życiowych. Podstawowe parametry to: elektryczna akcja serca wysycenie krwi tlenem czynność oddechowa temperatura ciała obwodowe ciśnienie krwi Wyniki tych pomiarów nie są dostępne dla pacjenta tylko dla personelu medycznego w centrum monitorowania i mogą być też prezentowane w pokojach lekarzy.

14 Przykład mobilnej stacji pacjenta MSP Podstawowe okno mobilnej stacji lekarza MSL

15 Ekran monitora CSM do zbiorczej prezentacji danych

16 Monitorowanie płodu Zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających kobiecie ciężarnej urodzenie żywego, zdrowego i prawidłowo rozwijającego się noworodka jest jednym tych celów służby zdrowia i związanych z nią organów rządowych, które w krajach wysoko rozwiniętych uznaje się za priorytetowe. Stałym nadzorem kardiotokograficznym powinny być objęte ciężarne z grupy tzw. wysokiego ryzyka (wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, cukrzyca, nadciśnienie indukowane ciążą, ciężarne z obciążonym wywiadem położniczym). Istnieje również grupa pacjentek po terminie porodu ze wskazaniem do cyklicznego monitorowania. Pacjentki te wymagają częstego, a nawet codziennego zgłaszania się do szpitala celem dokonania oceny stanu płodu.

17 Monitorowanie płodu Wobec braku innych opcji, stały nadzór kardiotokograficzny oznacza konieczność hospitalizacji pacjentek nawet w przypadku, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia. Hospitalizacja tak wielu pacjentek generuje znaczne i niepotrzebne koszty, a także obniża komfort psychiczny hospitalizowanych pacjentek w tym trudnym dla nich okresie. Rozwiązanie przedstawionych problemów polega na objęciu pacjentek monitorowaniem kardiotokograficznym prowadzonym w domu, ale z zapewnieniem nadzoru procesu monitorowania w czasie rzeczywistym przez centralne stanowisko zlokalizowane w danym szpitalu. Telemedyczny system monitorowania ciężarnych

18 Klasyczne monitorowanie płodu Kardiotokografia KTG podstawowa metoda oceny stanu płodu w czasie ciąży i porodu Sygnały biofizyczne matki i płodu Częstość uderzeń serca płodu FHR ( ang. Fetal Heart Rate ) Aktywność skurczowa macicy UC ( ang. Uterine Contractions ) Ruchy płodu wykrywane automatycznie FMP Ruchy płodu sygnalizowane przez matkę Rejestracja mierzonych sygnałów na papierze FHR [bpm] Wzrokowa ocena zapisu kardiotokograficznego przez lekarza Znaczniki ruchów płodu UC Ocena stanu płodu

19 System centralnego monitorowania Klasyczne monitorowanie - pacjentki znajdują się w szpitalu, aparaty monitorujące (kardiodiotokografy) przesyłają mierzone sygnały biomedyczne do komputera centralnego nadzoru poprzez lokalną, przewodową sieć. Prosty układ koncentratora danych włączony w sieć sygnałową cyklicznie otwiera kanały transmisji dla kolejnych aparatów. Układy transmisji przyłączone bezpośrednio do wyjść sygnałowych kardiotokogramów, zapewniają jednolity format transmisji danych w sieci systemu, niezależnie od protokołu transmisji właściwego dla danego modelu aparatu.

20 Telemedyczny system monitorowania płodu Przesyłanie na bieżąco rejestrowanych zdalnie sygnałów do centrum nadzoru, które znajduje się w szpitalu, wymaga opracowania procedur zapewniających niezakłóconą, bezprzewodową transmisję sygnałów kardiotokograficznych od wielu pacjentek równocześnie. W klasycznym systemie całe sterowanie realizowane jest poprzez polecenia wprowadzane przez operatora do komputera centralnego nadzoru. W systemie telemedycznym część sterowania musi zostać przeniesiona na stronę pacjentki. Oznacza to rozproszone sterowanie systemem, które wymaga opracowania graficznego interfejsu użytkownika działającego po stronie pacjentki oraz protokołu komunikacji z centrum nadzoru. Stanowisko klienta GSM Centrum nadzoru Brama GPRS WAN/Internet

21 Stanowisko Klienta (pacjentka + położna) System TELE - KTG Kliniczne Centrum Nadzoru Dane KTG Informacje W trakcie procesu monitorowania pacjentki, następuje wymianę komunikatów pomiędzy Klinicznym Centrum Nadzoru a Stanowiskiem Klienta. Do wyświetlana informacji służą: ekran PDA dla pielęgniarki prowadzącej monitorowanie oraz ekran monitora w centrum nadzoru dla personelu szpitalnego. Sekwencje komunikatów związane są z typowymi zdarzeniami występującymi w trakcie monitorowania: - Rozpoczęcie monitorowania - Chwilowa strata sygnału - Zakończenie monitorowania - Dodatkowe komentarze

22 Podsumowanie Zastosowanie sieci teletransmisyjnych w różnych gałęziach medycyny umożliwiło powstanie nowej generacji systemów medycznych pozwalających na zdalny nadzór pacjentów. Zastosowanie systemów telemedycznych posiada głębokie uzasadnienie społeczne i ekonomiczne, gdyż zmniejsza częstość i okres hospitalizacji oraz obniża koszty transportu pacjentów. Szybki rozwój technologii teleinformatycznych stwarza warunki dla upowszechnienia się domowej opieki nad pacjentem zapewniając poprawę jego komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa. Stałe obniżanie kosztów usług teleinformatycznych pozwala na objęcie opieką coraz większej liczby pacjentów, w szczególności tych, mających utrudniony dostęp do usług medycznych.

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

ezdrowie idea + technologia =? Bielsko Biała / Jaworze 21-10-2010

ezdrowie idea + technologia =? Bielsko Biała / Jaworze 21-10-2010 ezdrowie idea + technologia =? Bielsko Biała / Jaworze 21-10-2010 Agenda Czym jest ezdrowie? Rozwój ezdrowia w Polsce Analiza potrzeb nowoczesnego szpitala Koncepcja Szpitala Online Przykładowe wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NADZÓR REHABILITACJA

DIAGNOSTYKA NADZÓR REHABILITACJA DIAGNOSTYKA NADZÓR REHABILITACJA Dzisiejsze technologie oraz nowoczesne wyroby medyczne umożliwiają środowiskom i placówkom medycznym poszerzanie świadczeń i usług medycznych dla swoich Pacjentów. Firma

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland MONITOROWANIE A ZDALNA

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo