Zarządzanie procesami biznesowymi: ograniczenia modelu babki piaskowej i znaczenie procesów zarządczych i ustalania kierunku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie procesami biznesowymi: ograniczenia modelu babki piaskowej i znaczenie procesów zarządczych i ustalania kierunku"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Człowiek i organizacja dylematy współczesnego zarządzania, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Zarządzanie procesami biznesowymi: ograniczenia modelu babki piaskowej i znaczenie procesów zarządczych i ustalania kierunku Aleksandra Zaleśna Uczelnia Jańskiego w Łomży Abstrakt W artykule przedstawiono krytyczne spojrzenie na model babki piaskowej, jaki proponują Armistead i Machin w odniesieniu do zarządzania procesami biznesowymi. Celem opracowania jest przedstawienie argumentów pokazujących ograniczenia owego modelu. Celem artykułu jest również zwrócenie uwagi na rolę procesów zarządczych, gdy organizacja wdraża koncepcję zarządzania procesami biznesowymi (BPM, business process management). Główny wniosek płynący z rozważań jest taki, że należy szczególny nacisk położyć najpierw na procesy zarządcze, a następnie na procesy podstawowe i pomocnicze (inaczej niż w modelu babki piaskowej Armisteada i Machina). Ponadto w artykule podkreśla się konieczność przyjęcia dynamicznego spojrzenia na procesy biznesowe z uwagi na zmiany w strategii rozwoju organizacji. Słowa kluczowe: procesy zarządcze i ustalania kierunku, model babki piaskowej, strategia biznesu 58

2 Abstract The paper shows a critical view on a sand cone model by Armistead and Machin. They proposed this model for developing approaches to business process management. The aim of this paper is to put forward arguments against this model as it has some limitations. The aim of the paper is also to emphasize the role of managerial processes in relation to the BPM introduction. The main conclusion is that particular emphasis should be placed on managerial processes first and then on operational and support processes. The paper also emphasize the necessity to take a dynamic view on business processes in a company because of the changes of its business strategy. Keywords: managerial and direction setting processes, sand cone model, business strategy 1. Wstęp Wdrożenie koncepcji zarządzania procesami biznesowymi (business process management, BPM) może przynieść organizacji sporo korzyści. Wśród nich można wymienić poprawę jakości, wzrost produktywności organizacji, zmniejszenie kosztów, skrócenie cyklu wprowadzania nowego produktu na rynek itp. Armistead i Machin na podstawie swoich obserwacji zauważyli, że gdy przedsiębiorstwa wdrażają koncepcję BPM, to zaczynają od procesów podstawowych, następnie skupiają uwagę na procesach pomocniczych, w następnej kolejności zaś na procesach ustalania kierunku. Stąd zaproponowali oni model babki piaskowej. Autorka sądzi jednak, że taka kolejność jest niewystarczająca. Innymi słowy, model ten ma pewne ograniczenia. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały argumenty, które podkreślają wagę procesów zarządczych i ustalania kierunku. 2. Klasyfikacja procesów w organizacji Jak się dokonuje identyfikacji procesów w organizacji? Na organizację należy spojrzeć z perspektywy klienta 1, jaką wartość jest on 1 P. Grajewski, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007, s

3 gotów zapłacić. Stąd wyróżnia się procesy dodające wartość, takie, które nie dodają wartości bezpośrednio dla klienta oraz takie, które nie przyczyniają się w żaden sposób do tworzenia wartości dla klienta 2. Są różne rodzaje procesów, jakie przebiegają w organizacji. W literaturze spotyka się podział procesów na podstawowe, pomocnicze i zarządcze 3. Procesy podstawowe nazywane są procesami biznesowymi, gdyż związane są z obsługą klienta zewnętrznego 4. Przyczyniają się one do generowania wartości dla klienta. Chociaż nie ma standardowego zestawu procesów biznesowych dla organizacji 5, to Srivastava, Shervani i Fahey wyróżniają trzy takie procesy kluczowe: tworzenie nowych produktów, zarządzanie łańcuchem dostaw i zarządzanie relacjami z klientami 6. Zwłaszcza ten ostatni proces (w porównaniu do pozostałych dwóch), ogólnie rzecz biorąc ma istotne znaczenie w kreowaniu wartości firmy 7. Procesy pomocnicze mają za zadanie wspieranie realizacji procesów podstawowych. Wymienia się tu przykładowo takie procesy, jak 8 : wsparcie zaopatrzeniowe, wsparcie kadrowe, wsparcie finansowe itp. Procesy zarządzania mają natomiast strategiczny wpływ na sposób generowania wartości dodanej, stąd też pełnią one rolę regulacyjną wobec procesów podstawowych i pomocniczych 9. C. Armistead i S. Machin proponują cztery kategorie procesów: podstawowe, pomocnicze, zarządcze (managerial) i ustalania kierunku (direction setting). Wychodzą oni z założenia, iż w modelu EFQM osobno analizuje się zagadnienia przywództwa w organizacji i formułowania strategii. Ponadto dostrzegają oni, iż literatura na temat strategii traktuje rozwój strategii jako proces w swoim rodzaju 10. Wyróżnia się w nim różne fazy. Johnson i Scholes wyróżniają trzy główne etapy: 2 Tamże, s P. Grajewski, Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012, s Tamże, s Tamże. 6 R.K. Srivastava, T.A. Shervani, L. Fahey, Marketing, Business Processes, and Shareholder Value: An Organizationally Embedded View of Marketing Activities and the Discipline of Marketing, Journal of Marketing, Vol. 63, wydanie specjalne 1999, s S.N. Ramaswami, R.K. Srivastava, M. Bhargava, Market-based capabilities and financial performance of firms: insights into marketing s contribution to firm value, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 37, Nr 2, 2009, s Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s P. Grajewski, Procesowe zarządzanie, op.cit., s C. Armistead, S. Machin, Implications of business process management for operations management, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17, Nr 9, 1997, s

4 analizę strategiczną, wybór strategii i wdrożenie strategii 11. Natomiast według Thomsona i Stricklanda proces ten obejmuje pięć faz: określenie celu i misji organizacji, ustalenie zadań strategicznych, formułowanie strategii korporacji lub biznesu, wdrażanie i realizowanie planu strategicznego, ocenę i ponowne formułowanie planu strategicznego 12. Skoordynowane, systematyczne procesy budowy, wdrażania, kontroli i weryfikacji strategii definiuje się jako zarządzanie strategiczne 13. Warto podkreślić, że w obecnych zmieniających się warunkach w otoczeniu organizacji strategia jej rozwoju powinna być rewidowana w sposób ciągły. Jest to cecha skutecznego zarządzania strategicznego 14. A. Kaleta stwierdza, że nieuzasadnione wydaje się rozdzielenie etapu tworzenia strategii od fazy jej wdrażania, jak i ograniczenie działań kreujących strategię do powtarzanego od czasu do czasu projektu 15. Rysunek 1. Rodzaje procesów biznesowych według Armisteada i Machina Źródło: C. Armistead, S. Machin, Implications of business process management for operations management, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17, Nr 9, Procesy wskazywania kierunku (direction setting) dotyczą określania strategii organizacji, jej rynków i alokacji zasobów, a także dotyczą zarządzania zmianą. Obejmują zatem proces formalnego planowania. Procesy zarządcze (managerial processes) natomiast są nadrzędne w stosunku do pozostałych rodzajów procesów (rysunek 1). Zdaniem 11 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011, s Tamże, s ZTamże, s A. Kaleta, Zarządzanie strategiczne jako proces. Studium przypadków, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, pod red. S. Nowosielskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s

5 C. Armisteada i S. Machina dotyczą one podejmowania decyzji i komunikacji. Opowiadają się przy tym za procesami zarządczymi w ujęciu proponowanym przez S. Ghoshal i C. Bartletta. Autorzy ci wymieniają trzy takie procesy: wspierania przedsiębiorczości, budowania kompetencji i odnowy 16. Tabela 1 przedstawia krótką ich charakterystykę. Tabela 1. Charakterystyka procesów zarządczych według propozycji Ghoshal i Bartletta Proces przedsiębiorczości Proces budowania kompetencji Proces odnowy Wspieranie przez kierownictwo oddolnych inicjatyw Zachęcanie do samodzielności (empowerment) Formułowanie przez kierownictwo jasnych oczekiwań i standardów wyników Wspieranie rozwoju talentów pracowniczych Rozwijanie kompetencji organizacji Tworzenie kanałów komunikacji Rozwijanie technologii, tworzenie produktów o wysokiej wartości dla klienta Kwestionowanie realizowanej strategii Systematyczna ocena szans i zagrożeń w otoczeniu biznesu Podejmowanie nowych inicjatyw, ubieganie konkurencji i wprowadzanie nowej generacji produktów Źródło: S. Ghoshal, C.A. Bartlett, Changing the Role of Top Management: Beyond Structure to Processes, Harvard Business Review, styczeń-luty 1995, s Inne spojrzenie na klasyfikację procesów przedstawia D. Garvin. Wyróżnia on procesy organizacyjne i procesy zarządcze. Procesy organizacyjne dzieli on na trzy kategorie: procesy pracy (w tym procesy operacyjne i procesy administracyjne, do których zaliczyć można m.in. planowanie strategiczne), procesy behawioralne (obejmują one procesy podejmowania decyzji, komunikacji oraz organizacyjnego uczenia się) i procesy zmiany 17. Procesy zarządcze natomiast to: ustalanie kierunku (direction setting) 18, negocjowanie i zyskanie wsparcia i akceptacji 15 Tamże, s S. Ghoshal, C.A. Bartlett, Changing the Role of Top Management: Beyond Structure to Processes, Harvard Business Review, styczeń-luty 1995, s D.A. Garvin, The Processes of Organization and Management, Sloan Management Review, lato 1998, s Jest zatem inaczej niż przedstawiają to C. Armistead i S. Machin. Dla nich procesy ustalania kierunku są odmienną kategorią obok procesów zarządczych. 62

6 wśród pracowników dla przyjętych celów strategicznych w organizacji (negiotiating and selling) oraz monitorowanie i kontrola. Na podstawie przeglądu literatury widać zatem, że istnieje zamieszanie wokół kwestii klasyfikacji procesów biznesowych 19. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się, że procesy zarządcze i ustalania kierunku dotyczą zarządzania strategicznego. Odpowiadają one: procesom zarządczym według P. Grajewskiego, procesom administracyjnym w ujęciu Garvina, procesom ustalania kierunku według Armisteada i Machina. 3. Model babki piaskowej Na podstawie obserwacji C. Armistead i S. Machin zauważyli, że organizacje, wdrażając podejście procesowe początkowo, skupiają uwagę na procesach podstawowych, a następnie na procesach pomocniczych. Takie podejście wydaje się zrozumiałe, gdyż, jak stwierdzają wspomniani autorzy, procesy podstawowe mają bezpośredni wpływ na klientów, dzięki czemu można stosunkowo szybko zaobserwować efekty 20. Ma to też istotny aspekt motywacyjny dla pracowników łatwiej jest się przekonać do nowego sposobu działania, gdy widoczne są jego efekty. Rysunek 2. Model babki piaskowej jako podejście do zarządzania procesami biznesowymi Źródło: C. Armistead, S. Machin, Implications of business process management for operations management, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17, Nr 9, U. Bititci, F. Ackermann, A. Ates, J. Davies, S. Gibb, J. MacBryde, D. MacKay, C. Maguire, R. van der Meer, F. Shafti, M. Bourne, Manage Processes What are they?, SIOM Research Paper Series, 001, 17 June 2008, (data dostępu ). 20 C. Armistead, S. Machin, Implications of business process management, s

7 Procesy pomocnicze mają wspierać realizację procesów podstawowych, z kolei dla ich realizacji jak piszą C. Armistead i S. Machin istnieje potrzeba wskazania dobrego kierunku 21. Będzie on wynikał z procesu zarządzania strategicznego. Na podstawie obserwacji, w jakiej kolejności pojawia się zainteresowanie dla poszczególnych rodzajów procesów w praktyce organizacji oraz pod wpływem inspiracji podobnym modelem babki piaskowej dla zarządzania operacyjnego autorstwa Ferdows i De Meyer, C. Armistead i S. Machin zaproponowali własny model babki piaskowej w odniesieniu do zarządzania procesami biznesowymi 22. Rysunek 2 przedstawia jej ilustrację. 4. Ograniczenia modelu babki piaskowej - argumenty Model proponowany przez C. Armisteada i S. Machina, choć opiera się na obserwacji praktyki, ma pewne niedoskonałości. Dlaczego model babki piaskowej posiada ograniczenia? Po pierwsze, nie dostrzega się znaczenia procesów zarządczych. A to właśnie one pełnią rolę regulacyjną w stosunku do procesów podstawowych i pomocniczych 23. Tu ma miejsce ustalenie prerogatyw dla właścicieli procesów. Tu również ustala się granice procesów 24. Wraz z identyfikacją procesów podstawowych w organizacji powinno mieć miejsce wyznaczenie właścicieli procesów. Po drugie, procesy zarządcze ze swej istoty dotyczą zarządzania strategicznego. Jak pisze P. Grajewski, zadaniem procesów zarządczych jest określanie misji, strategii i zasad działania całej organizacji 25. Myślenie strategiczne jest potrzebne niemal w każdej organizacji, tym bardziej, że nie istnieje ona w próżni. Każda organizacja jest systemem otwartym, funkcjonuje w złożonym otoczeniu, które to stwarza szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. Zmiany w otoczeniu wywierają wpływ na organizację tak, że musi ona się dostosować do tych zmian. Zmiany zachodzą cały czas. Czasy są zmienne. Koniunktura w gospo- 21 Tamże, s Tamże, s P. Grajewski, Procesowe zarządzanie, op.cit., s Tamże, s Tamże, s

8 darce może być sprzyjająca lub nie. To wymaga modyfikacji strategii działania organizacji. Potrzebna jest orientacja na zewnątrz. Dobrym przykładem jest przedsiębiorstwo Alpinus. Podjęto w nim działania zmierzające do uporządkowania procesów, wprowadzono system zarządzania jakością według norm ISO Jednakże nie stanowiło to ochrony przed upadkiem. W tym czasie (na początku pierwszej dekady XXI wieku) zaszły poważne zmiany w otoczeniu organizacji: kryzys, wzrost bezrobocia, spadek siły nabywczej, wzrost natężenia konkurencji ze strony innych producentów, skurczenie rynku 26. Przedsiębiorstwo Alpinus znalazło się w trudnej sytuacji. Zbyt późno podjęło ono kroki polegające na modyfikacji strategii. Ten przykład dowodzi, iż nie wystarczy skupić uwagi na procesach podstawowych (produkcja, marketing, wzornictwo, jakość). Bardzo ważna jest czujność i ciągła obserwacja otoczenia, a także reagowanie na (niekorzystne) zmiany. A to oznacza, że procesy zarządcze i ustalania kierunku mają istotne znaczenie. W modelu babki piaskowej umyka znaczenie poparcia kadry kierowniczej, gdy przedsiębiorstwo wdraża koncepcję BPM. Brak wsparcia stanowi inaczej barierę na drodze do wdrożenia tej koncepcji zarządzania. Badania, jakie przeprowadzili C. Minonne i G. Turner w obszarze niemieckojęzycznym (Niemcy, Austria, Szwajcaria) pokazują, że właśnie ten brak wsparcia stanowi jedną z istotnych barier wdrażania koncepcji BPM jest to bariera numer 1 w przekonaniu 50% respondentów 27 (na podstawie 219 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiety). Z kolei wsparcie kadry kierowniczej wiąże się ze wskazaniem nie tylko, jakie procesy podstawowe są realizowane w organizacji, ale jak one wynikają ze strategii działania organizacji. Wdrażanie koncepcji BPM wiąże się z identyfikacją procesów. Przy identyfikacji procesów należy spojrzeć na organizację z perspektywy klienta, a także na pochodnej tej perspektywie strategię działania 28. Strategia organizacji powinna być zapisana. Jak piszą K. Woźniak i M. Sołtysik, sformalizowana strategia organizacji wpływa na formalizację procesów głównych i pomocniczych 29. Tymczasem 26 R. Mrówka, Upadek Alpinusa, [w:] M. Pindelski, Najgorsze strategie i praktyki zarządzania: historia upadków przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008, s C. Minonne, G. Turner, Business Process Management Are You Ready for the Future?, Knowledge and Process Management, Vol. 19, Nr 3, 2012, s P. Grajewski, Organizacja procesowa. Projektowanie, op.cit., s K. Woźniak, M. Sołtysik, Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Numer 4, część 2, 2013, s

9 dla 47% badanych przedsiębiorstw procesy nie są sformalizowane. Tak się dzieje jedynie dla 27% przypadków 30. Co więcej, właśnie brak formalizacji strategii, a w zasadzie brak jasnych wskazówek wynikających ze strategii organizacji, stanowi kolejną istotną barierę we wdrażaniu koncepcji BPM (tak się dzieje w opinii 46% respondentów w badaniach C. Minonne i G. Turnera 31 ). Nie może być tak, że nie są znane pracownikom cele strategiczne organizacji. J. Jeston i J. Nelis zwracają uwagę, że pierwszym pytaniem, jakie należy postawić w przedsiębiorstwie, gdy wdraża ono koncepcję BPM, jest to: jakie cele wyznaczacie dla procesów? 32 Właśnie to procesy podstawowe mają wspierać realizację strategii. Tak twierdzi Talwar, dla którego zaprojektowanie procesów podstawowych poprzedza zdefiniowanie strategii oraz zidentyfikowanie kompetencji niezbędnych do realizacji tejże strategii rozwoju organizacji 33. Tak wynika także z koncepcji strategicznej karty wyników autorów Kaplana i Nortona. Według ich koncepcji procesy wewnętrzne mają prowadzić do osiągnięcia odpowiednich wyników rynkowych, a następnie do osiągnięcia odpowiednich wyników finansowych. Znane jest japońskie przysłowie, które mówi, że wizja bez działania to marzenie, zaś działanie bez wizji to koszmar. Co więcej, podczas podejmowania próby projektowania własnej strategicznej karty wyników w przedsiębiorstwie identyfikuje się nowe procesy, których przedsiębiorstwo nie realizowało do tej pory, a które to okazują się istotne w świetle formułowanej strategii działania organizacji. Firma Rockwater borykała się z problemem zbyt długiego czasu płatności nabywców za zrealizowane projekty (ponad 100 dni) 34. W efekcie analizy problemu zidentyfikowano dwa nowe procesy: zarządzanie procesem komunikacji z klientem w czasie trwania realizacji projektu oraz przewidywanie i kreowanie przyszłych wymagań klienta Tamże. 31 C. Minonne, G. Turner, Business Process Management, op.cit., s W oryginale pytanie brzmi: what objectives and goals do you have for your processes?, zob. J. Jeston, J. Nelis, Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, Burlington 2006, s R. Talwar, Business Reengineering A Strategy-Driven Approach, Long Range Planning, 1993, Nr 12, [za:] P. Grajewski, Procesowe zarządzanie, op.cit., s R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001, s R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników, op.cit., s

10 Warto też przypomnieć tu P. Druckera. Podkreślał on znaczenie koncentracji w pracy menedżera, jako niezbędnego elementu osiągania skuteczności. Powołał się na przykład pewnej firmy farmaceutycznej, która pod kierunkiem danego menedżera z małej firmy działającej na rynku krajowym stała się firmą przewodzącą na rynkach światowych 36. Ów menedżer będąc na szczycie organizacji podjął się realizacji kolejno trzech ważnych zadań. Pierwszym z nich było ukierunkowanie badań, stworzenie programu badań i kompletowanie kadry naukowej. Dzięki temu firma po pięciu latach stała się liderem w dwóch nowych, ważnych dziedzinach. Następnym zadaniem było umiędzynarodowienie działalności firmy. Trzecim zadaniem było wypracowanie odpowiedniej strategii wobec opieki zdrowotnej. Przykład ten pokazuje, iż na różnym etapie rozwoju firmy wyznaczano inne priorytety. W pierwszym okresie urzędowania menedżera priorytetem było opracowanie programu badań i zatrudnienie kadry naukowej. Nacisk położono na innowacje. Zatem istotne były właśnie te działania. W następnym etapie miało miejsce umiędzynarodowienie działalności organizacji. (Można przyjąć, iż strategii ekspansji na nowe rynki sprzyjała innowacyjność firmy stanowi ona jedno z ważnych uwarunkowań procesu ekspansji na rynki zagraniczne 37 ). Istotne były wówczas inne działania. Inne priorytety ustalono dla wypracowania strategii wobec opieki zdrowotnej. Chociaż wówczas nie mówiono o zarządzaniu procesami biznesowymi (P. Drucker opisywał przykład firmy z przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku), to przykład ten wskazuje na zmianę celów strategicznych w perspektywie jedenastu lat sprawowania władzy przez danego menedżera. Biorąc pod uwagę, iż strategia jest punktem wyjścia przy identyfikacji procesów, można dojść do wniosku, że w poszczególnych okresach istotne były odmienne główne procesy kluczowe (używając terminologii według typologii procesów przedstawionej przez P. Grajewskiego) 38, co przedstawia tabela P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków1994, s K. Obłój, A. Wąsowska, Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Praca Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010, s P. Grajewski, Organizacja procesowa. Projektowanie, op.cit., s

11 Tabela 2. Cele menedżera firmy i przełożenie na procesy biznesowe Cel strategiczny (zadanie) menedżera Cel strategiczny (zadanie) menedżera Cel strategiczny (zadanie) menedżera Stworzenie programu badań Kompletowanie kadry naukowej Osiągnięcie pozycji lidera w nowych dziedzinach Umiędzynarodowienie działalności Przyjęcie strategii wobec opieki zdrowotnej Kluczowe procesy Kluczowe procesy Kluczowe procesy Opracowanie programu badań Realizacja badań Zatrudnienie kadry naukowej Źródło: opracowanie własne Otwieranie filii/ przedstawicielstw zagranicznych Pozyskanie nowych rynków Proces identyfikacji potrzeb klienta Proces kompleksowej obsługi klienta Strategia wyznacza kierunek rozwoju organizacji. Wyznacza też priorytety, które pozwalają na ocenę, jakie projekty są istotne, jakie procesy muszą być efektywne, by strategiczne cele mogły być osiągnięte. Nie wszystkie wysiłki na rzecz zmiany są warte zainteresowania 39. Jak pisze J. Brilman podstawowe dla przedsiębiorstwa są te procesy, które mają w danym momencie krytyczne znaczenie dla jego sukcesów. Dobre ich zidentyfikowanie może być istotne przy ustalaniu strategicznych priorytetów rozwojowych 40. Podobny pogląd prezentują R. Kaplan i D. Norton. Ich zdaniem w perspektywie procesów wewnętrznych należy identyfikować kluczowe procesy, w których organizacja musi celować, by skutecznie wdrożyć strategię 41. Także K. Obłój podkreśla, że w każdej organizacji występuje bardzo dużo 39 D. Näslund, S. Karlsson, From Function to Process: A Logistics-based Framework for Transforming Tetra Pak Business Support, Knowledge and Process Management, Vol. 11, Nr 1, 2004, s J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników, op.cit., s

12 procesów, ale tylko niewiele z nich jest kluczowych z punktu widzenia budowy przewagi strategicznej w danym otoczeniu 42. Interesująca jest z tego punktu widzenia definicja zarządzania procesami biznesowymi, jaką proponują J. Jeston i J. Nelis. Ich zdaniem zarządzanie procesami biznesowymi to osiąganie celów organizacji poprzez doskonalenie, zarządzanie i kontrolę istotnych procesów biznesowych, przy czym pod pojęciem istotnych procesów biznesowych mieli oni na myśli nie wszystkie procesy, lecz te, które przyczyniają się do osiągania celów strategicznych organizacji 43. Podkreślają oni, że powinno być wiadomo, jakich dokonano wyborów strategicznych: czy to będzie liczyła się doskonałość operacyjna, przywództwo produktowe, a może osobiste stosunki z klientem 44. Są to trzy możliwe efektywne strategie proponowane przez M. Treacy ego i F. Wiersemę 45. Tabela 3 przedstawia charakterystykę poszczególnych strategii i wskazuje wynikające z nich procesy kluczowe. Tabela 3. Strategie i odpowiadające im procesy kluczowe Wybory strategiczne Doskonałość operacyjna Przywództwo produktowe Osobiste stosunki z klientem Charakterystyka strategii Wzrost oparty jest na zwiększaniu wolumenu produkcji. Ograniczanie różnorodności. Powielanie formuł działania na innych rynkach. Staranny wybór klientów. Wprowadzenie nowych produktów. Zarządzanie cyklem życia produktu. Zarządzanie produktami schyłkowymi. Kultywowanie osobistych więzi z klientami. Tworzenie rozwiązań spersonalizowanych. Kluczowe procesy Realizacja zamówienia Reengineering procesu Nabycie Dostawa Komunikacja marketingowa Rozwój produktu Wsparcie techniczne Zarządzanie marketingowe Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s , J. Jeston, J. Nelis, Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, Burlington 2006, s K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s J. Jeston, J. Nelis, Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, Burlington 2006, s Tamże, s zob. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje, op.cit., s

13 Model babki piaskowej według Armisteada i Machina jest niedoskonały także z innego powodu. Procesy biznesowe nie stanowią trwałego źródła przewagi konkurencyjnej. Stanowią one atut do czasu, gdy konkurencja nie zaproponuje u siebie lepszej ich organizacji 46. Nietrwałość przewagi konkurencyjnej wynika także ze zmian technologicznych, jakie zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstwa i innowacji w branży 47. Dlatego tak bardzo ważne jest nowatorskie podejście do procesów i ciągłe ich usprawnianie. Powinna być otwartość na zmiany. Do tego potrzebne jest myślenie strategiczne. Zatem znów podkreślona jest rola procesów zarządczych i ustalania kierunku. Przykładem może być (dowolna) uczelnia wyższa. Procesem podstawowym jest nauczanie studentów, przekazanie im najlepszej wiedzy. Temu mogą służyć działania dodatkowe (procesem pomocniczym jest odpowiednia organizacja sal dydaktycznych). Jednakże nie można nie myśleć o przyszłości uczelni, zwłaszcza w kontekście niżu demograficznego, zmian zachodzących na rynku pracy, czy konkurencji ze strony innych uczelni. Stąd proces zarządczy to myślenie o przyszłości uczelni, o jej przyszłej ofercie, która będzie atrakcyjna dla odbiorcy (studenta). Podobne działania mają miejsce w innych organizacjach. Produkty mają coraz krótszy cykl życia. Stale należy myśleć o nowych produktach i usługach. Może to oznaczać modyfikacje już istniejących. Może to też oznaczać tworzenie całkiem nowego produktu (innowacji). Trzeba zastanowić się nad atrakcyjnością oferty dla przyszłych klientów 48. Przedsiębiorstwo musi podejmować działania na rzecz budowania potencjału do odnowy. A to z kolei wymaga myślenia o przyszłości organizacji. Podkreśla to znaczenie procesów zarządczych i ustalania kierunku. M. Romanowska dostrzega trudność przewidywania przyszłości. Przestrzega jednak przed pokusą ucieczki od przewidywania przyszłości i skupianiu się na doskonaleniu bieżącego zarządzania 49. Jest to słuszny pogląd. 46 Zob. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników, op.cit., s J.E. Navas-López, E. Alama-Salazar, G. Martín-de-Castro, P. López-Sáez, Organizational capital as competitive advantage of the firm, The Fifth European Conference on Organizational Knowledge, Learning, and Capabilities, Innsbruck, Austria, 2005, s. 22; fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/oklc5/papers/k-3_navas.pdf (data dostępu ). 48 L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, PWN, Warszawa 2001, s M. Romanowska, Ewolucja metod planowania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, op.cit., s

14 W procesach operacyjnych tworzona jest tylko część wartości przedsiębiorstwa (tzw. część krótkofalowa ) 50. Organizacja tworzy wartość krótkofalową od momentu otrzymania zamówienia od klienta do momentu jego realizacji, tj. dostawy produktu do klienta. Dla zapewnienia długoterminowego sukcesu finansowego przedsiębiorstwa powinny realizować procesy innowacyjne, w których ma miejsce długofalowe tworzenie wartości 51. To oznacza konieczność zwrócenia uwagi na zdolność zarządzania wieloletnim procesem rozwoju produktu, czy też zdolność pozyskania nowych segmentów klientów 52. Ciągłe i elastyczne zarządzanie działalnością bieżącą jest niewystarczające. D. Näslund i S. Karlsson przestrzegają, iż dostrzeganie jedynie perspektywy operacyjnej zawęża pole widzenia 53. W podobnym duchu wypowiada się G. Gruchman, pisząc, iż w wielu firmach doskonalenie procesów zastąpiło opracowywanie strategii 54. Zapominano przy tym o opracowywaniu nowych produktów i zdobywaniu nowych rynków zbytu. Tak nie powinno być. Zdaniem P. Grajewskiego w swoich działaniach zespoły ds. realizacji procesów powinny kierować się priorytetem całości nad częściami 55. Innymi słowy, powinno cechować je myślenie strategiczne. Nie można zakładać, że pracownikom na poziomie operacyjnym obce są kwestie strategiczne. Ponadto, gdy pracownicy nie będą poinformowani o przyjętym kierunku strategicznym, to trudno będzie o skuteczną realizację procesów biznesowych 56. Badania K. Palmberg pokazują, iż zastosowanie koncepcji BPM w praktyce zaowocowało lepszym rozumieniem biznesu z punktu widzenia strategii 57. Co niektórzy praktycy wyrażają opinię, że zarządzanie procesami biznesowymi jest specyficzne dla każdej organizacji 58. Jest to zrozumiałe, ponieważ każda organizacja 50 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników, op.cit., s Tamże, s Tamże, s D. Näslund, S. Karlsson, From Function to Process: A Logistics-based Framework for Transforming Tetra Pak Business Support, Knowledge and Process Management, Vol. 11, Nr 1, 2004, s G. Gruchman, Orientacja na procesy biznesowe, Manager, Nr 7, 2002, [za:] P. Grajewski, Organizacja procesowa, op.cit., s P. Grajewski, Organizacja procesowa, op.cit., s J. Jeston, J. Nelis, Business Process Management, op.cit., s K. Palmberg, Experiences of implementing process management: a multiple-case study, Business Process Management Journal, Vol. 16, Nr 1, 2010, s S. Reiter, G. Stewart, C. Bruce, W. Bandara, M. Rosemann, The Phenomenon of Business Process Management: Practitioners Emphasis, 18 th European Conference on Information Systems

15 ma odmienną strategię, dlatego też w każdej z nich odmienne będą istotne procesy biznesowe. Warto przytoczyć w tym miejscu pogląd Z. Pierścionka. Opowiadał się on za tworzeniem zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, tak by rozwiązywać zarówno problemy strategiczne, jak i operacyjne 59. Ostrzegał, że zarządzanie strategiczne nie może być realizowane przez zespoły i komórki niepowiązane z innymi zespołami i komórkami systemu zarządzania przedsiębiorstwem 60. W podobnym duchu wypowiada się D. Garvin. Jego zdaniem procesy administracyjne, do których zalicza m.in. planowanie strategiczne, powinny być powiązane z procesami operacyjnymi, aby organizacja mogła funkcjonować efektywnie 61. Niekiedy może być potrzebna reorientacja, rewitalizacja organizacji. Zdaniem Grudzewskiego, Hejduk, Sankowskiej i Wańtuchowicz przedsiębiorstwo przyszłości (sustainable enterprise) cechuje właśnie taka zdolność 62. Tu warto przypomnieć, że w zarządzaniu organizacją liczy się osiąganie celów w sposób sprawny i skuteczny 63. Sprawne działania to działania podejmowane w organizacji, w których wykorzystuje się zasoby mądrze i bez zbędnego marnotrawstwa. Skuteczność liczy się bardziej niż sprawność. Wiąże się ona z zapewnieniem organizacji powodzenia. Należy rozumieć to jako powodzenie rynkowe oferowane produkty znajdują odbiorców. Jest to istotne, gdyż jak pisał Drucker, prawidłowa definicja biznesu to tworzenie klienteli. Tworzenie klienteli może wiązać się z wchodzeniem na nowe rynki, wprowadzaniem nowych produktów. Może to też oznaczać przedefiniowanie relacji z partnerami rynkowymi. To z kolei oznacza fundamentalną zmianę sposobu konkurowania 64. Może to też oznaczać konieczność rezygnacji z dotychczasowych kompetencji i zdobywanie nowych kompetencji. Szwedzka firma Husqvarna, powstała w 1689 r., zaczynała swoją działalność jako fabryka broni dla armii królewskiej. Wraz z upływem czasu zmieniała profil działalności. Obecnie to naj- 59 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011, s Tamże, s D. Garvin, The Processes of Organization, op.cit., s Zob. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability, op.cit., s R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s J. Covin, M. Miles, Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage, Entrepreneurship Theory and Practice 1999, Vol. 23, [za:] J. Karpacz, Mechanizmy odnowy strategicznej przedsiębiorstwa: przegląd literatury, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1147, 2013, s

16 większy światowy producent wysokiej klasy urządzeń mechanicznych, przeznaczonych do pielęgnacji terenów zielonych 65. Odnowa (rewitalizacja) strategiczna jest zabiegiem koniecznym. Swego czasu B. Wawrzyniak pisał, że coraz częściej trzeba będzie budować przedsiębiorstwo od nowa 66. Myślenie o przyszłości jest niezbędne, by znaleźć skuteczny sposób na zmniejszenie niedopasowania organizacji do otoczenia. J. Karpacz opowiada się za połączeniem procesów przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego, widząc w tym możliwość znalezienia nowych sposobów prowadzenia działalności, które to prowadzą do nowych modeli biznesu i do nowych płaszczyzn konkurowania 67. Procesy przedsiębiorczości są według S. Ghoshal i C. Bartletta częścią procesów zarządczych (zob. tabela 1). Odnowa (rewitalizacja) strategiczna wiąże się ze zmianą wzorca strategii. Pociąga ona za sobą także zmiany w wielu obszarach przedsiębiorstwa, takich jak: marketing, finanse, technologia, kadry 68. Zmiany dotyczą również procesów wprowadzane są nowe procesy, bądź też przekształcane są obecne procesy 69. Jedna z zasad odnowienia organizacji mówi o tym, by miał miejsce mniej rozczłonkowany podział zadań wewnątrz firmy, zorganizowany na bazie zespołów zadaniowych lub kółek 70. Widać wyraźnie zatem, że wraz z odnową strategiczną następuje zmiana w procesach biznesowych organizacji. A to nawiązując do modelu babki znów podkreśla wagę procesów zarządczych i ustalania kierunku i ich rolę nadrzędną w stosunku do procesów podstawowych i pomocniczych. 5. Podsumowanie Mając na uwadze powyższe rozważania, należy krytycznie spojrzeć na model babki piaskowej. Nie należy kłaść tylko nacisku na procesy podstawowe, a w dalszej kolejności na procesy pomocnicze i zarządcze. Nie ma przyszłości organizacji bez spojrzenia na wyzwa- 65 lipca 2014). 66 B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, s J. Karpacz, Mechanizmy odnowy strategicznej, op.cit., s J. Walas-Trębacz, Uwarunkowania powodzenia rewitalizacji strategicznej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 772, Kraków 2008, s J. Karpacz, Mechanizmy odnowy strategicznej, op.cit., s B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa, op.cit., s

17 nia w otoczeniu, bez spojrzenia na kompetencje organizacji, bez zrozumienia, czego oczekują klienci. To wszystko podkreśla znaczenie procesów zarządczych i ustalania kierunku. Nie są one mniej ważne niż procesy podstawowe. Jednakże organizacja powinna osiągać swoje cele w sposób nie tyle sprawny, co skuteczny. Dla zapewnienia powodzenia rynkowego organizacji niezbędne jest rozumienie zmian w otoczeniu i podejmowanie odpowiednich działań. Niekiedy może to oznaczać rewitalizację działalności. Potrzebny jest dualizm w zarządzaniu. Pisze o tym D.F. Abell 71. Przedsiębiorstwa podejmują działania bieżące i doskonalą je. Jednocześnie podejmują one działania, które pozwalają rozwinąć jej potencjał na przyszłość. Model babki piaskowej nie ukazuje zaś potrzeby dualizmu w zarządzaniu organizacją. Już P. Drucker podkreślał, że ( ) menedżerowie zawsze muszą zarządzać zarówno dniem dzisiejszym w sferze problemów o zasadniczym znaczeniu jak i dniem jutrzejszym 72. Model babki piaskowej ma zatem pewne ograniczenia 73. Z drugiej strony jednak procesy podstawowe również mają znaczenie z punktu widzenia możliwości realizacji strategii. Profesor R. Rumelt podaje przykład pewnej firmy, w której podjęto wysiłek opracowania planów strategicznych. W praktyce jednak plany te nie opierały się na dogłębnej analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie dostrzegano tego, że prawdziwym problemem była niewłaściwa organizacja pracy. Pominięto takie czynniki, jak mało wydajne zakłady produkcyjne i napięte stosunki z pracownikami. Po opracowaniu strategii przez pół roku w firmie miał miejsce strajk. Przyczynił się on do upadku danego biznesu. Zdaniem R. Rumelia, jeśli nie dostrzega się przeciwności, które mogą stanąć na drodze realizacji strategii, to przyjęta strategia nie jest strategią, lecz jest wyrazem myślenia życzeniowego 74. Model babki piaskowej można uznać za prawidłowy z punktu widzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Jednakże z punk- 71 D.F. Abell, Dualizm w zarządzaniu, Poltext, Warszawa 2000, s P.F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa 1995, s Na marginesie warto dodać, że model babki piaskowej, którego autorami są Ferdows i De Meyer, a który to był inspiracją dla Armisteada i Machina, nie znalazł potwierdzenia w badaniach prowadzonych przez zespół R. Schroedera. Zob. R.G. Schroeder, R. Shah, D.X. Peng, The cumulative capability sand cone model revisited: a new perspective for manufacturing strategy, International Journal of Production Research, Vol. 49, nr 16, 2011, s R. Rumelt, The perils of bad strategy, McKinsey Quarterly, czerwiec 2011, s

18 tu widzenia organizacji jako całości, zwłaszcza z punktu widzenia budowania jej zdolności do przetrwania i rozwoju, ten model nie jest wystarczający. Potrzebne jest myślenie perspektywiczne (strategiczne). Potrzebne jest także zintegrowanie zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym. Dostrzegają to Z. Pierścionek, P. Grajewski, Kaplan i Norton. W publikacjach na temat zarządzania strategicznego nie wszędzie jednak jest mowa o tym, jak strategię przełożyć na procesy biznesowe. Według A. Stabryły specyfika zarządzania strategicznego jest formowana na trzech poziomach: całej firmy, strategicznych jednostek biznesowych i na poziomie funkcjonalnym 75. De Wit i Meyer oraz Z. Pierścionek analizują zarządzanie strategiczne na poziomie: sieci przedsiębiorstw, samego przedsiębiorstwa, na poziomie biznesu i funkcjonalnym 76. Gdzie jest poziom procesów biznesowych? Taką próbę podejmuje K. Obłój 77, czy też Kaplan i Norton w swojej koncepcji strategicznej karty wyników. Tylko nieliczni wskazują na istotną rolę procesów, jeżeli chodzi o realizację przyjętych przez organizację założeń strategicznych 78. Potrzebne jest także dynamiczne spojrzenie na organizację: jej strategię rozwoju i procesy biznesowe, których waga zmienia się stosownie do przyjętych celów strategicznych. Świadczy o tym wspomniany już przykład pewnej firmy farmaceutycznej, która z działającej na rynku lokalnym stała się firmą przodującą na rynkach światowych. Procesy w organizacji powinny być dopasowane do ścieżki jej rozwoju. Dlatego tak istotne są procesy zarządcze i ustalania kierunku. Stąd nie jest właściwe podejście w modelu babki piaskowej. Istotne jest zwrócenie uwagi najpierw na procesy zarządcze, a następnie na procesy podstawowe i pomocnicze. 75 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa Kraków 2000, s B. de Wit, R. Meyer, Strategy, Process, Content, Context, International Thomson Business Press, London 1998, s. 9, [za:] Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne, op.cit., s K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 12; C. Armistead, J.-P. Pritchard, S. Machin, Strategic Business Process Management for Organizational Effectiveness, Long Range Planning, Vol. 32, Nr 1, 1999, s

19 Bibliografia 1. Abell D.F., Dualizm w zarządzaniu, Poltext, Warszawa Armistead C., Pritchard J.-P., Machin S., Strategic Business Process Management for Organizational Effectiveness, Long Range Planning, Vol. 32, Nr 1, Armistead C., Machin S., Implications of business process management for operations management, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17, Nr 9, Bititci U., Ackermann F., Ates A., Davies J., Gibb S., MacBryde J., MacKay D., Maguire C., van der Meer R., Shafti F., Bourne M., Manage Processes What are they? SIOM Research Paper Series, 001, 17 June 2008, 5. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, PWN, Warszawa Garvin D.A., The Processes of Organization and Management, Sloan Management Review, lato Ghoshal S., Bartlett C.A., Changing the Role of Top Management: Beyond Structure to Processes, Harvard Business Review, styczeń-luty Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa

20 15. Jeston J., Nelis J., Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, Burlington Kaleta A., Zarządzanie strategiczne jako proces. Studium przypadków, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, pod red. S. Nowosielskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa Karpacz J., Mechanizmy odnowy strategicznej przedsiębiorstwa: przegląd literatury, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1147, Łódź Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa Minonne C., Turner G., Business Process Management Are You Ready for the Future?, Knowledge and Process Management, Vol. 19, Nr 3, Mrówka R., Upadek Alpinusa, [w:] Pindelski M., Najgorsze strategie i praktyki zarządzania: historia upadków przedsiębiorstw, SGH, Warszawa Näslund D., Karlsson S., From Function to Process: A Logisticsbased Framework for Transforming Tetra Pak Business Support, Knowledge and Process Management, Vol. 11, Nr 1, Navas-López J.E., Alama-Salazar E., Martín-de-Castro G., López- Sáez P., Organizational capital as competitive advantage of the firm, The Fifth European Conference on Organizational Knowledge, Learning, and Capabilities, Innsbruck, Austria, Obłój K., Wąsowska A., Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Praca Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa Palmberg K., Experiences of implementing process management: a multiple-case study, Business Process Management Journal, Vol. 16, Nr 1, Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 ISBN 978-83-60904-26-8 T. 27 (2) 2014 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Rozwój koncepcji i metod Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Pomiar marketingu filozofia, systemy i najważniejsze pytania

Pomiar marketingu filozofia, systemy i najważniejsze pytania Ro z d z i a ł 1 Pomiar marketingu filozofia, systemy i najważniejsze pytania Robert Kozielski Marketing i organizacja ucząca się a przewaga konkurencyjna jutra Co roku na rynku upadają dziesiątki tysięcy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nowe perspektywy

Zarządzanie nowe perspektywy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Zarządzanie nowe perspektywy Redakcja naukowa Ewa Gołębiowska Konrad Raczkowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ORGANIZACJI SIECIOWYCH

EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ORGANIZACJI SIECIOWYCH B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2008 Katarzyna RUPIK* EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ORGANIZACJI SIECIOWYCH W artykule podjęto dyskusję na temat kryteriów oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse:

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo