Wdroenie systemów inteligentnego opomiarowania na wiecie, perspektywy w Polsce.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdroenie systemów inteligentnego opomiarowania na wiecie, perspektywy w Polsce."

Transkrypt

1 Wdroenie systemów inteligentnego opomiarowania na wiecie, perspektywy w Polsce. Jeli czego nie potrafisz zmierzy, nie bdziesz umiał tego zmieni! Lord Kelvin Nie moesz zarzdza czym czego nie moesz zmierzy

2 Wikszo zmian nastpujcych w sektorze energetycznych jest powodowana zaangaowaniem Klientów, wpływem rozwaa klimatycznych i ewolucji technologicznej. Zmiany klimatu: stały si kwesti publiczn o jednym z najwyszych priorytetów Zaangaowanie Klientów: zachodz dostrzegalne zmiany w zachowaniu Klientów, dziki zaangaowaniu Regulatora oraz samych Klientów zainteresowanych zmian dotychczasowych relacji, obecnie pozostajcych pod kontrol przedsibiorstw energetycznych (r)ewolucja technologiczna: postpy w technologiach opomiarowania, sieciowych czy rozproszonej generacji przyspieszaj zmiany w sektorze 2 ródło: Institute for Business Value (IBV) analysis

3 Rozwaania klimatyczne, zaangaowanie Klientów oraz technologia (s)powoduj zmiany segmentacji Klientów i modeli sektora Dzielenie si tradycyjnej bazy klienckiej Zmiany klimatyczne 1 Poszukiwacz Okazji Pasywny Płatnik Zdobywca Energii Koneser Energii Zmiany w Modelach biznesowych 2 Transformacja Operacyjna (OT) Pasywne Trwanie (PP) Energetyczna Sie Partnerów (PN) Wymuszony Wybór (CC) Zwikszone zaangaowanie Klientów Transformacja Łacucha Wartoci w sektorze Przepływ 3 Zmiany technologiczne Przepływ Informacji ródło: Institute for Business Value (IBV) analysis 3

4 W tradycyjnie rozumianym łacuchu wartoci zarówno energia jak i informacje płyn w jednym kierunku Tradycyjnie rozumiany łacuch wartoci sektora obrót sprzeda energia do budynków energia dla urzdze generacja przesył dostawa włczenia/ wyłczenia Sprzeda i marketing pomiary urzdzenia Obsługa Klienta Przepływ Przepływ informacji i danych zuycie ródło: Institute for Business Value (IBV) analysis 4

5 W łacuchu wartoci modelu sieci partnerskiej powstaj nowe moliwoci biznesowe zorientowane na Klienta dajc Klientom wicej elastycznoci i wybór Dramatycznie zwikszony przepływ informacji tworzy nowe moliwoci biznesowe Przepływ System generacja przesył dostawa włczenia/ wyłczenia Sprzeda i marketing Third Party zarz. Energi/ usł. pozostałe Przepływ Generacja lokalna odczyty i portal urzdzenia Obsługa Klienta Sprzeda i marketing (generacja) generacja Przepływ (nadmiar) Przepływ informacji i danych Sprzeda i marketing (Third Party) Nowe jednostki biznesowe generacja rozproszona agregacja / odsprzeda Informacja o ródło: Energia lokalna Energia systemowa Institute for Business Value (IBV) analysis 5

6 Globalne trendy: zwikszony nacisk na wydajno/efektywno energetyczn, lepsz niezawodno, czystsze wytwarzanie BC: 2007, green the grid dla wypromowania czystszej & niszych strat sieciowych. Plany zainstalowania inteligentnych liczników w kadym gospodarstwie domowym/firmie. Ontario EB: 2006, plan ramowy wprowadzenia inteligentnych liczników, majcy na celu polepszenie wykorzystania i minimalizacj poborów w szczycie. Spodziewane efekty to pokrycie 100% obszaru do EPAct 2005: Zadaniem kadego Regulatora jest rozwaenie czasu na wprowadzenie aktywnego sposobu rozliczania/opomiarowania. EISA 2007: Promuje modernizacj technologii smart grid i wprowadzenie ródeł odnawialnych. California PUC: 2005 Energy Policy Act: polepszenie wykorzystania oraz ródła odnawialne, zapewnienie właciwego poziomu dostaw,... Massachusetts: 01/08: rozporzdzenie; promowanie efektywnoci energetycznej oraz wytwarzania ze ródeł odnawialnych. Wszystkie firmy Utilities s zobowizane do przedstawienia planów dot. wprowadzenia sieci inteligentnej (smart grid) do 9/ 08. Michigan PSC 2007; studium obejmujce cały stan na temat AMI (Advanced Meter Infrastructure) jako czynnika poprawy funcjonowania sieci. New York PSC 2006 wszystkie firmy Utilities musz zaewidencjonowa plany dotyczce wprowadzenia infrastruktury AMI w celu reducji awarii sieciowych. Trwaj prace studialne przed wprowadzeniem ogólnostanowego roll-outu. EU 2006 Dyrektywa Energy Efficiency: Zaawansowane opomiarowanie jako element całociowej polityki energetycznej. UK Ofgem: Próbne wdroenia rozwiza inteligentnego opomiarowania docelowo spełnienie wymaga w/z dyrektywy Unii Europejskiej. Holandia: 2006 polepszenie wykorzystania. Odbiorcy maj mie inteligentne liczniki do Norwegia: Wdroenie inteligentnych liczników do Szwecja: 2006 prawodawstwo nakazuje AMM Niemcy: Do 30/10/2010 firma energetyczna musi przedstawi co najmniej jedn taryf, w której Klient bdzie premiowany za efektywne korzystanie z. Prace nad standaryzacj (wymaga w stosunku do MUController oraz spełnienia/weryfikacji norm: EN w CEN TC/295, Konnex) s na ukoczeniu jako podstawa pod przyszły standard europejski. Rzdowa inicjatywa e-energy jako element strategii Społeczestwa informacyjnego Niemcy Australia: 2006 Council of Governments wprowadza technologie inteligentnych liczników. Victoria: wprowadzenie liczników interwałowych do 2013 dla reducji zuycia w szczycie. Texas PUC: 2007 zakoczone prace nad prawodawstwem w zakresie opomiarowania, Chiny: 2004 National Energy Strategy & Policy wzywa do pokrycie kosztów meteringu poprzez system dopłat. zwikszenia efektywnoci energetycznej i czystszego wytwarzania (elektrownie atomowe, ródła odnawialne). Source: World Alliance for Decentralized Energy, World Distributed Energy Survey, 2006 Sources: OEB Website; BC Website; BC Website, CPUC Act, KEMA Automation Insight newsletters , States commission Websites, EU website, LLNL China Policy, Smart Grid

7 Implementacje rozwiza klasy AMI na rónych rynkach. Definicje: Smart metering. AMM. AMR. IUN. AMI. Składowe AMI (Advanced Metering Infrastructure): - Liczniki: elektromechaniczne czy mikroprocesorowe, - Komunikacja: kanały komunikacyjne pomidzy licznikiem a repozytorium centralnym, takie jak BPL, Wi-Fi, WiMAX, łczno satelitarna, radio frequency (RF) czy GSM - Technologie IT: w celu integracji, gromadzenia danych oraz ich przetwarzania. Projekty AMI dotycz: - Budowania infrastruktury, zbierania danych, przesyłu danych, czyszczenia danych, przetwarzania danych, przechowywania informacji, prezentacji i udostpniania informacji (portale, EDI... ) AMI jest podstaw dla całoci działa firm energetycznych (obejmuje wszystkie segmenty klienckie, umoliwia Klientom korzystanie z rynku energetycznego) wspiera szerokie spektrum wymogów / standardów branowych z tego powodu stwarza zestaw złoonych wyzwa technologicznych ale i korzyci dla: - Firm Utilities, - Klientów, - Inwestorów (w tym finansowych), - Dostawców (rozwiza OT/IT) 7 ródło: Gartner, 2006

8 Architektura Rozwiza Sieci Inteligentnej (Intelligent Utility Network) oparta o AMI (Advanced Metering Infrastructure) Integracja komponentów składajcych si na rozwizanie. Prezentacja IT (Information Technology) Analityka/ Aplikacje Narzdzia optymalizacji Integracja Danych oraz Infrastruktury IT Komunikacja ródła Danych OT (Operational Technology) 8

9 Implementacje rozwiza klasy AMI na rónych rynkach. Cele wdroenia AMI - cd Róne perspektywy przyjmowanych celów: - Perspektywa firmy energetycznej - Perspektywa Klienta - Perspektywa rynku - Perspektywa społeczna czy rodowiskowa Róne typy korzyci obejmuja: - Tradycyjny cykl zarzdzania przychodami: zdalne odczyty, wielotaryfowy billing, ToU RTPricing, prepaid, ochrona przychodów, - Analizy stanu elementów sieci dystrybucyjnej; zw. z obsług Klienta (zdalne załczanie wyłczanie); outage management; pomiary jakoci, - Demand-response (na podstawie dowiadcze z innych sektorów uwaa si, e Klient posiadajcy odpowiednie moliwoci i stymulacje bdzie odpowiednio reagował), - Zwikszenie iloci aktywnych uczestników rynku, - Taryfy socjalne ograniczanie poboru, redukcja emisji GHG, 9 ródło: Gartner, 2007

10 Implementacje rozwiza klasy AMI na rónych rynkach. Cele wdroenia AMI - cd Dla okrelenia właciwej technologii oraz odpowiednich nakładów inwestycyjnych niezbdne jest przyjcie okrelonej perspektywy i policzalnych korzyci. Policzalne załoenia co do zakładanych korzyci s kluczowe w ustaleniu: - Okresu zwrotu (payback) = fundusze - Trybu (sposobu) wdroenia = technologia / organizacja oraz a moe przede wszystkim - Modelu zwrotu z inwestycji = regulacje Z uwagi na trudno w okreleniu zasad zwrotu z inwestycji wiele firm energetycznych rozpoczyna budow AMI majc na uwadze korzyci własne (Perspektywa sektora energetycznego). Wtedy osiganie korzyci z rozszerzenia wdroe AMI w przypadku perspektyw: Klienta, rynku, społecznej nastpuje w wyniku inkrementalnych inwestycji w bazowe systemy AMI: - dłuszy zwrot dla korzyci zwizanych z infrastruktur dystrybucyjn, - krótszy zwrot w przypadku dodatkowych korzyci (zw. z obsług Klienta, ochron przychodów,...) 10 ródło: Gartner, 2007

11 Implementacje rozwiza klasy AMI na rónych rynkach. Powizanie pomidzy technologi a potrzebami rynku. Light Metering Heavy Warto dodana rozwiza AMI zaley od stopnia dojrzałoci danego rynku. Z uwagi na specyfik danego rynku - wdroenia AMI na rónych rynkach róni si co do złoonoci technologii odczytu czy komunikacji/ przesyłu danych. Light Communication Heavy Decyzje dotyczce technologii oraz sposobu wdraania musz by podejmowane w oparciu o dogłbne analizy / studia przypadku / wdroenia pilotaowe o pełnej funkcjonalnoci. Inaczej mog ograniczy moliwoci realizacji w miar rozwoju wymaga 11 ródło: Gartner, 2007

12 Implementacje rozwiza klasy AMI na rónych rynkach. Ameryka Północna 12 - Rynki charakteryzujce si koncentracj na doskonałoci operacyjnej, - rozwizania AMI majce na celu korzyci z perspektywy firmy energetycznej takie, jak: - Redukcja kosztów, niezawodno i optymalizacja wykorzystania zasobów sieci. - Ontario czy Kalifornia jako przykłady inicjatyw demand-response opartych o silne regulacje. Europa (Zachodnia), Azja/Australia - Charakteryzuj si redukcj kosztów obsługi Klienta przy jednoczesnym spełnieniu wymogów odczytu na konkurencyjnych rynkach sprzeday detalicznej oraz obrotu hurtowego. - Dyrektywa 2006/32: Pomimo okrelenia wymogu przez Komisj Europejsk, e Klient musi by regularnie informowany o swoim aktualnym zuyciu i powizanym z tym koszcie aden kraj członkowski nie musi wdraa rozwizania opartego o AMI, jeli analiza ekonomiczna nie potwierdzi opłacalnoci przedsiwzicia. - 3x20 okrela wymagania nie tylko w stosunku do efektywnoci enegetycznej ale i szczegółowe wymagania co do ograniczenia emisji CO 2. oraz udziału ze ródeł odnawialnych do 20%. - Kraje skandynawskie koncentruj si na rozwizaniach ograniczajcych pracochłonno zwizan ze zwikszon czstotliwoci odczytu. - W krajach Beneluxu wdroenia AMI były inicjowane przez wprowadzenie nowych produktów i usług na konkurencyjnym rynku sprzeday dla Klientów indywidualnych - Victoria (Australia) na podstawie szczegółowego studium rzdu prowincji Victoria, porównujcego koszty i korzyci z wdroenia AMI, została podjta decyzja o wdroeniu interwałowego systemu odczytowego AMI.

13 Implementacje rozwiza klasy AMI na rónych rynkach. Powizanie pomidzy technologi a potrzebami rynku. Co jest celem AMI oraz Time-of-Use pricing? Czy firma energetyczna ma inwestowa w rozwizania, które zmiejszaj przychody i zyski? Jak zrównoway te straty? Kto realizuje korzyci na rynkach zderegulowanych? Jak przyj metodologi oceny projektów AMI vs. inne projekty inwestycyjne? Jak przyj metodyk wyboru technologii AMI teraz tak, aby w przyszłoci mogła ona wspiera nowe wymagania? Czy mona wdroeniem AMI obejmowa cało przedsibiorstwa czy jego cz (w sensie segmentu Klientów, poziomu napi) tak aby móc precyzyjniej zbudowa business case? Jak zapewni, aby elementy AMI były skalowalne, upgradowalne (zdalnie), modularne, oparte o standardy CIM, CIP, ANSI C12.22, Open AMI, Utility AMI, ródło: Gartner, 2007

14 Przykłady rozwiza - Architekura Kompleksowego Systemu Zarzdzania Urzdzeniami Pomiarowymi, system jakoci, zarzdzanie lokalnym klastrem Architekura Kompleksowego Systemu Zarzdzania Urzdzeniami Pomiarowymi oparta o otwarte standardy Systemy badania jakoci System umoliwiajcy zdalny odczyt parametrów dostaczanej elektrycznej: 1 IBM Polska!" 1 - Urzdzenia kontrolno pomiarowe: dowolne połczone z systemem komunikacyjnym przy pomocy rónych kanałów transmisyjnych 2 - System komunikacyjny: modułowy, zgodny z paradygmatem SOA 3 - Komunikacja: jeden system komunikacyjny - wiele mediów transmisji 4 - Systemy zarzdzania (back-end): rozwizania otwarte i elastyczne, bezpieczne, z moliwoci szybkiej rozbudowy funkcjonalnej, skalowalne, łatwe w utrzymaniu i konserwacji, stale rozwijane i zgodnie za rozwizaniami wiodcymi na wiecie 1 migotania - Flicker Plt/Pst/Sli.PIt; wysze harmoniczne w napiciu i prdzie do 63-ej harmonicznej moce harmonicznych; kierunki generowania wyszych harmonicznych i innych zakłóce (odbiorca <-> dostawca); THD; asymetria napicia zasilajcego; napicie (L-N, L-L); prdy; moce; energie; współczynniki mocy; czstotliwo; sygnały sterownicze nałoone na napicie; Interharmoniczne; TID zapady napicia; przepicia; przetenia; wartoci rednie/ minimalne /maksymalne. Zarzdzanie lokalnym klastrem w jednej z Gmin w Polsce wraz z systemami OZE IBM Polska Energooszczdn e owietlenie (CD) Inne odbiorniki prdu i ciepła (CD) WP3 Firma1 / Firma2 Monitoring i Wewntrzny System Zarzdzania zdalne Energi (EMS) w Firmie 1 i 2 sterowanie (MRC) Elektroniczne Redukcja liczniki poboru (EM) Odnawialne ródła Energii w Firmie 1 i 2 (RES-OZE) Lolektory Pompy słoneczne ciepła WP3 Odzysk z biogazu pozyskanego na wysypiskach odpadków CHP - Odnawialne ródła Energii = (RES-OZE) Energia Ciepło elektryczna Monitoring i zdalne sterowanie (MRC) WP7 Odbiorcy indywidualny 50 / N WP7 Odbiorca indywidualny - 2 WP7 Odbiorca indywidualny 1 Home Autmation Home Energy Management Home Autmation system Heaters Home Energy Management Automatyka Electronic system Domowa Domowy System Zarzdzania Heaters Energy meter Electronic Energi Ogrzewanie (EM) Energy meter Air Elektroniczne elektr. (EM) conditioning liczniki Air (EM) Monitoring Management conditioning and remote Monitoring of electricity Klimatyzacja Other control Management Monitoring and i remote consumption Zarzdzanie services (MRC) of electricity Inne usługi Other zdalne control zuyciem consumption zwizane z services sterowanie (MRC) odbiorem (MRC) Odbiorniki elektrycznej (CD) WP1 Firma 3 Wewntrzny System Zarzdzania Energi (EMS) w Firmie 3 Odzysk w hamowni silników (RES-OZE) Standardowy pobór XXX - Operator Energii Sie dystrybucyjna Pomiar poboru + Wskazania przecie Elektroniczne liczniki (EM) Redukcja poboru Monitoring i zdalne sterowanie (MRC) XXX - Operator Energii Monitorowanie i gromadzenie danych pomiarowych Komunikacja WP5 Modernizacja owietlenia ulicznego WP3 Wyposaanie budynków publicznych Komunikacja Odczyty Liczników Energii 14 1 Słoneczne Zintegrowane Uliczne kolektory ciplne turbiny owietlenie Monitoring i z wiatrowe PV zdalne długookresowym sterowanie przechowywania (MRC) Monitoring i Uliczne ciepła (RES-OZE) zdalne owietlenie sterowanie LED (MRC) OGÓLNY ZARYS WP 1... n Odbioniki pradu i Lokalne ciepła (CD) - Odnawialne zalene od typu ródła WP Energii (RES) - zalene od Monitoring i typu WP zdalne Lokalny system sterowanie - zarzdzania zalene od energi (EMS) - typu WP zaleny od typu (MRC) WP (MRC) Komunikacja Dwukierunkowa Stacja METEO Community Energy Management Systems (CEMS) WP9 IBM Zarzdzanie energi oraz integracja domenowych podprojektów WP Interaktywna Kolektor danych demonstracja M(etering)DM strona WWW SCADA IEP Network Monitor & Mgnt Zarzdzanie, optymalizacja ekonomiczna oraz zuycia Zdalne Trade, EMS zarzdzanie OMS, CIS urzdzeniami CMS, GIS kontrolno IEP = ESB+SOA+BPM pomiarowymi w domenach WP SCADA Raporty i analizy Network Monitor EAM & Mgnt IBM Polska IBM Polska

15 Wyobramy sobie dom... #$%&'#()'# *#+ #,(-.(#+/ # ($)0 1 Domowe systemy alarmowe Ogrzewanie Owietlenie!" Systemy zarzdzania Typu: Service Delivery Platform IUCD urzdzenie komunikacyjne: Modułowe Połaczone z (dwukierunkowym licznikiem) dowolnie wybranym przez OSD Bezpieczne Wspierajce komunikacj przy wykorzystaniu wielu mediów i protokołów transmisyjnych Producenci automatyki domowej, dostawcy usług, przewodowe i bezprzewodowe kontrolery Ogród Audio - Video 15 IBM Polska

16 Dzikuj za uwag! Artur Jess

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo