Opcja pulsoksymetrii Avea. Załą cznik do Podrę cznika operatora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opcja pulsoksymetrii Avea. Załą cznik do Podrę cznika operatora"

Transkrypt

1

2 Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz mię dzynarodowymi przepisami o ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie, tłumaczenie, przechowywanie w systemach wyszukiwania danych, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz przenoszenie na jakiekolwiek noś niki elektroniczne i konwertowanie na formaty przeznaczone do odczytu komputerowego, w całoś ci i w czę ś ciach, bez pisemnej zgody firmy CareFusion jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dokument służ y tylko do celów informacyjnych i nie należ y go traktować jako publikacji zastę pują cej lub uzupełniają cej warunki umowy licencyjnej CareFusion Corporation lub jeden z jej podmiotów zależ nych. Wszelkie prawa zastrzeż one. Avea jest zastrzeż onym znakiem towarowym firmy CareFusion Corporation lub jednego z jej podmiotów zależ nych. Pozostałe znaki towarowe są własnoś cią odpowiednich podmiotów. Stany Zjednoczone CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA tel.: tel.: faks: Autoryzowany przedstawiciel w Europie CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg, Niemcy District Court Wuerzburg HRB7004 tel.: faks: carefusion.com Numer publikacji: ii

3 Opcja pulsoksymetrii Avea Informacje Informacje o zgodnoś ci elektromagnetycznej (EMC) To urzą dzenie wytwarza, wykorzystuje i moż e emitować fale elektromagnetyczne o czę stotliwoś ci radiowej (radio frequency RF). Jeż eli urzą dzenie to nie zostanie zainstalowane i nie bę dzie uż ywane zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podrę czniku, mogą powstać zakłócenia elektromagnetyczne. Urzą dzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami podanymi w normie EN dla produktów medycznych. Ograniczenia te mogą zapewnić właś ciwą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (electromagnetic interference EMC), gdy urzą dzenie jest uż ywane w przeznaczonym dla niego ś rodowisku, opisanym w tym podrę czniku. Ponadto respirator został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dotyczą cymi bezpieczeń stwa, podanymi w normach EN , EN/ISO 9919, IEC , CAN/CSA-C22.2 Nr M90 i UL Ten respirator moż e ulegać wpływom przenoś nych i ruchomych urzą dzeń komunikacyjnych wykorzystują cych czę stotliwoś ci radiowe. Nie należ y ustawiać tego respiratora na innych urzą dzeniach ani pod innymi urzą dzeniami. Podczas oceny tego respiratora stosowano wymienione poniż ej przewody przewód do komunikacji z pacjentem, normalnie otwarty (długoś ć 1,7 metra) przewód do komunikacji z pacjentem, normalnie zamknię ty (długoś ć 1,7 metra) przewód do komunikacji (długoś ć 1 metr) przewód do komunikacji (długoś ć 3 metry) Standardowy przewód do drukarki Centronix (długoś ć 2 metry) Standardowy przewód do monitora SVGA (długoś ć 2 metry) Stosowanie innych przewodów moż e prowadzić do zwię kszonej emisji lub zmniejszonej odpornoś ci. Wię cej informacji na temat respiratora Avea i EMC zawierają tabele 201, 202, 203 i 205 (poniż ej). iii

4 Tabela IEC:2001 (E) Zalecenia i oś wiadczenie producenta promieniowanie elektromagnetyczne Respirator Avea jest przeznaczony do uż ytku w okreś lonym poniż ej ś rodowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub uż ytkownik respiratora Avea powinien zapewnić stosowanie urzą dzenia w takim ś rodowisku. Test emisji Zgodnoś ć Ś rodowisko elektromagnetyczne zalecenia Emisje fal radiowych CISPR 11 Emisje fal radiowych CISPR 11 Emisje harmoniczne IEC Wahania napię cia/ emisje migotania IEC Grupa 1 Klasa B Klasa A Spełnia Respirator Avea wykorzystuje energię o czę stotliwoś ciach radiowych wyłą cznie do swoich funkcji wewnę trznych. Emisja fal o czę stotliwoś ciach radiowych jest wię c niewielka i nie powinna wpływać na pracę znajdują cych się w pobliż u urzą dzeń elektronicznych. Respirator Avea nadaje się do eksploatacji w dowolnym otoczeniu, łą cznie z otoczeniem domowym oraz w miejscach bezpoś rednio podłą czonych do publicznej sieci energetycznej niskiego napię cia. iv

5 Opcja pulsoksymetrii Avea Tabela IEC:2001 (E) Zalecenia i oś wiadczenie producenta odpornoś ć elektromagnetyczna Respirator Avea jest przeznaczony do uż ytku w okreś lonym poniż ej ś rodowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub uż ytkownik respiratora Avea powinien zapewnić stosowanie urzą dzenia w takim ś rodowisku. Test odpornoś ci elektromagnetycznej Poziom testu normy IEC Poziom zgodnoś ci Ś rodowisko elektromagnetyczne zalecenia Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC ±6 kv w bezpoś rednim kontakcie ±8 kv przez powietrze ±6 kv w bezpoś rednim kontakcie ±8 kv przez powietrze Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub z płytek ceramicznych. Jeś li podłoga jest pokryta materiałem syntetycznym, wilgotnoś ć wzglę dna powinna wynosić co najmniej 30%. Szybki przejś ciowy impuls/seria impulsów elektrycznych ±6 kv dla linii zasilają cych ±6 kv dla linii zasilają cych Jakoś ć zasilania z sieci energetycznej powinna odpowiadać typowemu ś rodowisku prowadzenia działalnoś ci gospodarczej lub szpitalnemu. IEC ±1 kv dla linii wejś cia/wyjś cia ±1 kv dla linii wejś cia/wyjś cia Udary IEC ±1 kv w trybie róż nicowym ±2 kv w trybie wspólnym ±1 kv w trybie róż nicowym ±2 kv w trybie wspólnym Jakoś ć zasilania z sieci energetycznej powinna odpowiadać typowemu ś rodowisku prowadzenia działalnoś ci gospodarczej lub szpitalnemu. Spadki napię cia, krótkie przerwy i wahania napię cia na liniach wejś ciowych zasilania <5% U T (>95% spadku wartoś ci U T ) przez 0,5 cyklu <5% U T (>95% spadku wartoś ci U T ) przez 0,5 cyklu Jakoś ć zasilania z sieci energetycznej powinna odpowiadać typowemu ś rodowisku prowadzenia działalnoś ci gospodarczej lub szpitalnemu. IEC % U T (60% spadku wartoś ci U T ) przez 5 cykli 40% U T (60% spadku wartoś ci U T ) przez 5 cykli Zgodnoś ć zależ y od tego, czy operator przestrzega zaleconych zasad ładowania i konserwacji zainstalowanych akumulatorów. 70% U T (30% spadku wartoś ci U T ) przez 25 cykli 70% U T (30% spadku wartoś ci U T ) przez 25 cykli <5% U T (>95% spadku wartoś ci U T ) przez 5 sekund <5% U T (>95% spadku wartoś ci U T ) przez 5 sekund Pole magnetyczne o czę stotliwoś ci sieciowej (50/60 Hz) IEC A/m 3 A/m Natę ż enie pola magnetycznego o czę stotliwoś ci sieci zasilają cej powinno utrzymywać się na poziomach właś ciwych dla typowych miejsc w ś rodowisku przemysłowym lub szpitalnym. Uwaga: Parametr U T to napię cie sieci elektrycznej przed zastosowaniem poziomu testowego. v

6 Tabela IEC:2001 (E) Wytyczne oraz oś wiadczenie producenta odpornoś ć elektromagnetyczna Respirator Avea jest przeznaczony do uż ytku w okreś lonym poniż ej ś rodowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub uż ytkownik respiratora Avea powinien zapewnić stosowanie urzą dzenia w takim ś rodowisku. Test odpornoś ci elektromagnetycznej Poziom testu normy IEC Poziom zgodnoś ci Wytyczne dot. ś rodowiska elektromagnetycznego Przewodzone RF IEC Promieniowane RF IEC V rms 150 khz do 80 MHz poza pasmami PNM a 10 V rms 150 khz do 80 MHz w pasmach PNM a 3 V Przenoś ny i ruchomy sprzę t komunikacyjny wykorzystują cy czę stotliwoś ci radiowe powinien być uż ywany w odległoś ci od dowolnej czę ś ci respiratora Avea w tym również od jego przewodów nie mniejszej niż zalecana odległoś ć rozdzielają ca 10 V obliczona z równania odpowiedniego dla czę stotliwoś ci nadajnika. Zalecana odległoś ć separacji: 10 V/m 80 MHz do 2,5 GHz 10 V/m 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2,5 GHz Gdzie jest maksymalną znamionową mocą wyjś ciową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika, a jest zalecaną odległoś cią rozdzielają cą w metrach (m). b Zmierzone w terenie natę ż enie pola elektromagnetycznego pochodzą cego od stacjonarnych nadajników energii o czę stotliwoś ci radiowej c powinno być dla każ dego zakresu czę stotliwoś ci mniejsze od poziomu dopuszczalnego. d Zakłócenia mogą wystę pować w pobliż u urzą dzeń oznaczonych nastę pują cym symbolem: Uwaga 1: W przypadku czę stotliwoś ci 80 MHz i 800 MHz należ y stosować wyż szy zakres czę stotliwoś ci. Uwaga 2: Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenianie fal elektromagnetycznych wpływa pochłanianie i odbijanie od budynków, obiektów i osób. a. Zakresy PNM (zastosowania przemysłowe, naukowe i medyczne) pomię dzy 150 khz a 80 MHz to: 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz i 40,66 MHz do 40,70 MHz. b. Okreś lenie poziomów zgodnoś ci w zakresach czę stotliwoś ci PNM pomię dzy 150 khz a 80 MHz i w zakresie czę stotliwoś ci od 80 MHz do 2,5 GHz ma na celu zmniejszenie prawdopodobień stwa spowodowania zakłóceń przez ruchome/przenoś ne urzą dzenia komunikacyjne znajdują ce się przypadkowo w miejscu przebywania pacjenta. Dlatego przy obliczeniu zalecanej odległoś ci od nadajników działają cych w tym zakresie czę stotliwoś ci stosuje się dodatkowy współczynnik 10/3. c. Nie jest moż liwe dokładne teoretyczne obliczenie natę ż eń pól elektromagnetycznych pochodzą cych od nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla telefonii radiowej (komórkowej/bezprzewodowej), od lą dowych nadajników ruchomych, nadajników amatorskich, rozgłoś ni radiowych FM i AM oraz rozgłoś ni telewizyjnych. W celu okreś lenia stanu ś rodowiska elektromagnetycznego wynikają cego z działania stacjonarnych nadajników o czę stotliwoś ci radiowej należ y przeprowadzić pomiary w terenie. Jeż eli zmierzone natę ż enie pola elektromagnetycznego o czę stotliwoś ci radiowej w miejscu, w którym jest uż ywany respirator Avea przekracza dopuszczalny poziom, należ y kontrolować, czy respirator Avea działa prawidłowo. Jeż eli zostanie zaobserwowane nieprawidłowe funkcjonowanie respiratora Avea, mogą być konieczne dodatkowe działania, takie jak obrócenie lub przestawienie urzą dzenia. d. W przypadku zakresu czę stotliwoś ci ponad 150 khz do 80 MHz, natę ż enie pola powinno być mniejsze od 3 V/m. vi

7 Opcja pulsoksymetrii Avea Tabela IEC:2001 (E) Zalecane odległoś ci oddzielenia pomię dzy przenoś nymi i komórkowymi urzą dzeniami komunikacyjnymi a respiratorem Avea Respirator Avea jest przeznaczony do stosowania w ś rodowiskach elektromagnetycznych o kontrolowanych zakłóceniach wynikają cych z emisji o czę stotliwoś ciach radiowych. Nabywca lub uż ytkownika respiratora Avea moż e zapobiegać interferencji elektromagnetycznej, zachowują c minimalną odległoś ć mię dzy przenoś nymi i ruchomymi urzą dzeniami komunikacyjnymi wykorzystują cymi czę stotliwoś ci radiowe (transmiterami), a respiratorem Avea, zgodnie z poniż szymi zaleceniami, w zależ noś ci od maksymalnej mocy wyjś ciowej urzą dzeń komunikacyjnych. Znamionowa moc wyjś ciowa nadajnika (W) Odległoś ć oddzielenia stosowna do czę stotliwoś ci nadajnika (m) od 150 khz do 80 MHz poza zakresem PNM od 150 khz do 80 MHz w zakresie PNM 80 MHz do 800 MHz 80 MHz do 800 MHz 0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,38 0,38 0,73 1 1,16 1,20 1,20 2, ,67 3,79 3,79 7, ,60 12,00 12,00 23,00 Dla nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjś ciowej niewymienionej powyż ej, zalecaną odległoś ć rozdzielają cą w metrach (m) moż na okreś lić na podstawie równania odpowiedniego dla czę stotliwoś ci nadajnika, gdzie to maksymalna wyjś ciowa moc znamionowa nadajnika w watach (W), podana przez producenta nadajnika. Uwaga 1. Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległoś ć oddzielenia dla wyż szego zakresu czę stotliwoś ci. Uwaga 2. Zakresy PNM (zastosowania przemysłowe, naukowe i medyczne) pomię dzy 150 khz a 80 MHz to: 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz i 40,66 MHz do 40,70 MHz. Uwaga 3. Przy wyliczaniu zalecanej odległoś ci rozdzielania dla nadajników w pasmach czę stotliwoś ci PNM od 150 khz do 80 MHz oraz od 80 MHz do 2,5 GHz uż ywany jest dodatkowy współczynnik 10/3, który ma zmniejszać prawdopodobień stwo wystę powania zakłóceń spowodowanych przypadkowym wniesieniem sprzę tu komunikacji przenoś nej / komórkowej do obszarów przebywania pacjentów. Uwaga 4. Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych wpływa pochłanianie ich i odbicia od budowli, przedmiotów i ludzi. vii

8 Informacje o zgodnoś ci z normami Prawo federalne stanowi, ż e urzą dzenie to moż e być sprzedawane tylko przez lekarza lub na jego zamówienie. Producent CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA W przypadku pytań dotyczą cych deklaracji zgodnoś ci dla tego urzą dzenia należ y skontaktować się z firmą CareFusion (informacje kontaktowe zawarto na stronie ii). viii

9 Opcja pulsoksymetrii Avea Informacje dotyczą ce bezpieczeń stwa Przed rozpoczę ciem korzystania z respiratora należ y zapoznać się z poniż szymi informacjami dotyczą cymi bezpieczeń stwa. Korzystanie z respiratora bez pełnego zrozumienia zasad jego działania i funkcji moż e doprowadzić do wystą pienia niebezpiecznych sytuacji. W tej czę ś ci znajdują się ogólne ostrzeż enia i przestrogi zwią zane z korzystaniem z respiratora w każ dych warunkach. Niektóre ostrzeż enia i przestrogi znajdują się w tych miejscach podrę cznika, gdzie mają szczególne znaczenie. Uwagi zawarte są w całym podrę czniku i zawierają dodatkowe informacje na temat okreś lonych funkcji. W przypadku pytań dotyczą cych instalacji, konfiguracji, uż ywania lub konserwacji respiratora należ y skontaktować się z działem obsługi klienta firmy CareFusion (informacje kontaktowe zawarto na stronie ii). Definicje poję ć Poniż ej opisano zastosowania uwag, przestróg i ostrzeż eń w tym dokumencie. Uwagi zawierają dodatkowe informacje pomocne w lepszym zrozumieniu sposobu funkcjonowania respiratora. Przestrogi okreś lają warunki lub działania, które mogą spowodować uszkodzenie respiratora lub innych urzą dzeń. Ostrzeż enia okreś lają warunki lub działania, które mogą spowodować poważ ną reakcję niepoż ą daną lub stanowią potencjalne zagroż enie bezpieczeń stwa. Ostrzeż enia Ostrzeż enia i przestrogi zamieszczone w tym rozdziale podrę cznika mają generalnie zastosowanie w dowolnym momencie podczas korzystania z respiratora. Ostrzeż enia zawarte w niniejszym dodatku stanowią uzupełnienie ostrzeż eń zamieszczonych w Podrę czniku uż ytkownika respiratora Avea. Nadmierne natę ż enie oś wietlenia otoczenia, stany o słabej perfuzji, ruch pacjenta, pulsacje ż ylne, odłą czony czujnik pulsoksymetryczny oraz inne przyczyny kliniczne (istotne poziomy dysfunkcjonalnej hemoglobiny albo niskie poziomy hemoglobiny, barwniki ś ródnaczyniowe takie, jak indocyjanina i błę kit metylenowy, pulsacje ż ylne z czę stotliwoś cią pulsacji tę tniczych) mogą prowadzić do błę dnych pomiarów SpO 2. Jeż eli nie jesteś pewien dokładnoś ci jakiegokolwiek pomiaru, sprawdź parametry ż yciowe pacjenta alternatywnymi metodami; nastę pnie upewnij się, ż e urzą dzenie działa prawidłowo. W razie ostrego skurczu naczyń, poważ nej niedokrwistoś ci, niedociś nienia, hipotermii, zatrzymania akcji serca albo niedroż noś ci naczyń tę tniczych proksymalnie do czujnika moż e dojś ć do utraty sygnału tę tna. Umieś ć czujnik na ciele pacjenta w miejscu o nieograniczonym przepływie krwi zgodnie z instrukcjami dostarczonymi w opakowaniu czujnika samoprzylepnego. Przy mocowaniu czujnika nie wolno ś ciskać miejsca monitorowania ponieważ moż e to prowadzić do wystą pienia niedokładnych odczytów albo uszkodzenia tkanek. ix

10 Przestrogi Nie należ y umieszczać przewodu w pozycji sprzyjają cej splą taniu, zablokowaniu przepływu gazu lub przypadkowej ekstubacji. Pulsoksymetru moż na uż ywać podczas defibrylacji, lecz przez krótki czas po defibrylacji odczyty parametrów mogą być niedokładne. Należ y uż ywać wyłą cznie czujników pulsoksymetrycznych Masimo. Poniż sze przestrogi należ y uwzglę dniać przez cały czas pracy z respiratorem: Nie należ y uż ywać uszkodzonych czujników lub uszkodzonych kabli czujników. Nie należ y zanurzać czujników ani obudowy modułu oksymetru w cieczy. Nie należ y sterylizować czujników przez napromienianie, parą lub tlenkiem etylenu. Nie należ y naraż ać kabla czujnika na nadmierne naprę ż enia. Nie należ y otwierać obudowy modułu oksymetru. Nie zawiera ona ż adnych elementów przydatnych dla uż ytkownika. x

11 Opcja pulsoksymetrii Avea Spis treś ci Informacje... iii Informacje dotyczą ce bezpieczeń stwa... ix Zasada działania... 1 Konfiguracja i ustawianie... 2 Elementy monitorują ce... 4 Waveforms (Przebiegi)... 5 Alarmy... 5 xi

12 Opcja pulsoksymetrii Avea xii

13 Opcja pulsoksymetrii Avea Zasada działania Masimo-SET To urzą dzenie skalibrowano do wyś wietlania saturacji funkcjonalnej. W tym urzą dzeniu wykorzystywany jest system o dwóch długoś ciach fali przez przepuszczenie ś wiatła czerwonego (o długoś ci fali 660 nm) i podczerwonego (905 nm) przez łoż ysko naczyniowe i nastę pnie zmierzenie zmian w absorbancji ś wiatła w trakcie cyklu pracy serca. Zasada funkcjonowania pulsoksymetru z czujnikiem Masimo-SET bazuje na (1) róż nicy stopnia pochłaniania ś wiatła czerwonego i podczerwonego przez oksyhemoglobinę oraz dezoksyhemoglobinę, (2) róż nicy obję toś ci krwi tę tniczej w tkankach pomię dzy impulsami (a wię c pochłaniania ś wiatła przez krew) i (3) duż ej zmiennoś ci przepływu tę tniczo-ż ylnego oraz fakcie, iż wahają ca się absorbcja przez krew ż ylną stanowi dominują cą składową szumu. Ponieważ oksyhemoglobina i dezoksyhemoglobina róż nią się poziomem pochłaniania ś wiatła, iloś ć ś wiatła czerwonego i podczerwonego pochłonię ta przez krew zwią zana jest z wysyceniem hemoglobiny tlenem (saturacją ). Czujnik Masimo-SET dzieli czerwoną i podczerwoną impulsową czę ś ć sygnału absorpcji na sygnał tę tniczy i sygnał szumu, tym samym obliczają c stosunek sygnałów tę tniczych bez czę ś ci zwią zanej z szumem. Stosunek tych dwóch tę tniczych wartoś ci pochłaniania jest wykorzystywany w empirycznie ustalonym równaniu do obliczenia saturacji tlenem. Nie ma potrzeby, ani moż liwoś ci, kalibracji tego urzą dzenia. Nie moż na uż ywać testerów funkcjonalnych do oceny dokładnoś ci czujnika pulsoksymetrycznego lub systemu z CO-oksymetrem. 1

14 Konfiguracja i ustawianie Ustawienia dostę pne są na karcie Monitoring (Monitorowanie) na ekranie Utility (Narzę dzia). Naciś nij przycisk Screens (Ekrany), dotknij przycisku Utility (Narzę dzia), a nastę pnie wybierz kartę Monitoring (Monitorowanie). Pulse Oximeter Enable / Disable (Wł./wył. pulsoksymetr) Ten element sterowania aktywuje i dezaktywuje pulsoksymetr. Zakres: Enable / Disable (Wł./wył.) Domyś lnie: Disable (Wyłą czona) Algorithm (Algorytm) Za pomocą tego elementu sterowania moż na wybrać tryb czułoś ci pulsoksymetru na podstawie indywidualnych potrzeb danego pacjenta. Maximum (Maks.) Normal (Normalny) APOD (ang. Adaptive Probe Off Detection adaptatywne wykrywanie odłą czenia czujnika) Tego trybu należ y uż ywać przy najcię ż ej chorych pacjentach, kiedy uzyskanie odczytu jest najbardziej utrudnione. Tryb maksymalnej czułoś ci pozwala na interpretację i wyś wietlanie danych nawet dla najsłabszych sygnałów. W tym trybie udostę pniane jest najlepsze połą czenie czułoś ci i wydajnoś ci wykrywania odłą czenia czujnika. Tryb ten zalecany jest dla wię kszoś ci pacjentów. Jest on również zalecany podczas zabiegów i przy cią głym kontakcie lekarza z pacjentem. W tym trybie czułoś ć wykrywania odczytów u pacjentów z niską perfuzją jest najniż sza, lecz funkcja wykrywania odłą czenia czujnika działa optymalnie. Ten tryb jest przydatny u pacjentów zagroż onych odłą czeniem czujnika (dzieci, wojownicze nastawienie itd.). Zakres: Max / Normal / APOD (Maks./ Norma/ APOD) Domyś lnie: Normal (Normalny) Uwaga: W razie uż ywania opcji AutoFiO 2 nastę puje automatyczne wybranie opcji Normal (Normalny) parametru Algorithm (Algorytm) i nie moż na tego zmienić dopóki opcja AutoFiO 2 pozostanie włą czona. 2

15 Opcja pulsoksymetrii Avea Averaging (Uś rednianie) Okres czasu, w którym nastę puje uś rednienie odczytu SpO 2. Zakres: 2, 4, 8, 10, 12, 14 lub 16 sekund Domyś lnie: 8 sekund Uwaga: W razie uż ywania opcji AutoFiO 2 nastę puje automatyczne wybranie opcji oś miu (8) sekund dla parametru Averaging (Uś rednianie) i nie moż na tego zmienić dopóki opcja AutoFiO 2 pozostanie włą czona. SpO2 Delay (Opóź nienie alarmu SpO2) Opóź nienie alarmu SpO 2 okreś la czas trwania utrzymywania się alarmu górnej lub dolnej wartoś ci SpO 2 albo alarmu jakoś ci sygnału SpO 2 przed uaktywnieniem alarmu. Zakres opóź nień : sekund Rozdzielczoś ć : 5 sekund Domyś lnie: 60 sekund 3

16 Elementy monitorują ce SpO2 Dane pulsoksymetryczne moż na wyś wietlać na dowolnym z pię ciu monitorów umieszczonych z lewej strony elementów graficznych głównego ekranu. Te dane moż na również wybierać na ekranie tendencji. Monitorowane parametry: Wartoś ć SpO 2 pacjenta mierzona i zgłaszana przez pulsoksymetr. Zakres: od 1 do 100% Rozdzielczoś ć : 1% Dokładnoś ć : ± 3% w zakresie % Unspecified (nieokreś lona) < 70%. Pulse Rate (Tę tno) Wartoś ć tę tna pacjenta mierzona i zgłaszana przez pulsoksymetr. Zakres: Od 25 do 240 oddechów/min Dokładnoś ć : ± 4 oddech/min. Rozdzielczoś ć : 1 oddechów/min. Perf. Index (Wskaź nik perfuzji) Wskaź nik perfuzji (PI) oznacza procent sygnału impulsowego w porównaniu do sygnału nieimpulsowego (siłę impulsu). Wskaź nik PI jest przydatny w ustalaniu optymalnego umieszczenia czujnika oraz w rozwią zywaniu problemów. Zakres: od 0,02 do 20,0% Rozdzielczoś ć : 0,01% lub trzy cyfry znaczą ce (którakolwiek jest wię ksza). Uwaga: Wartoś ci parametrów SpO 2, Pulse Rate (Tę tno) i Perfusion Index (Wskaź nik perfuzji) mogą być wyś wietlane z opóź nieniem do jednego cyklu oddechowego lub dziesię ciu sekund (która z wartoś ci wystą pi wcześ niej) ponieważ okresem aktualizacji zarzą dzają funkcje monitorowania wentylacji. 4

17 Opcja pulsoksymetrii Avea Waveforms (Przebiegi) Przebiegi (wykresy) pulsoksymetryczne moż na wybrać jako jedne z przebiegów skalarnych respiratora Avea. Plethysmographic Waveform (Przebieg pletyzmograficzny) Przebieg pletyzmograficzny jest wyś wietlany jako krzywa skalarna. Przebieg ten to cią gły, automatycznie skalowany wykres. Jest on wyś wietlany do 90% pełnej skali dla siły sygnału 10%. Poniż ej 10% przebieg jest monotonicznie skalowany z siłą sygnału. Signal IQ (IQ sygnału) Alarmy Wysokoś ć pionowej linii parametru Signal IQ (IQ sygnału) oznacza jakoś ć zmierzonego sygnału impulsu tę tniczego. Wysoki pionowy pasek oznacza, ż e pomiar SpO 2 odbywa się na podstawie sygnału o dobrej jakoś ci. Mały pionowy pasek oznacza, ż e pomiar SpO 2 odbywa się na podstawie danych o niskiej jakoś ci sygnału. Niska jakoś ć sygnału moż e mieć wpływ na dokładnoś ć pomiarów SpO 2. Low SpO2 Alarm (Alarm dolnej wartoś ci SpO2) Alarm dolnej wartoś ci SpO 2 jest uruchamiany, gdy mierzone wartoś ci SpO 2 pozostają równe lub mniejsze od nastawionej dolnej wartoś ci alarmowej SpO 2 przez czas dłuż szy od wartoś ci parametru SpO 2 Alarm Delay (Opóź nienie alarmu SpO2). Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: 60 do 97% lub Off (Wył.) Rozdzielczoś ć : 1% Domyś lnie: 87% (noworodki); 90% (dzieci i doroś li) High SpO2 Alarm (Alarm górnej wartoś ci SpO2) Alarm górnej wartoś ci SpO 2 jest uruchamiany, gdy mierzone wartoś ci SpO 2 pozostają równe lub wię ksze od nastawionej górnej wartoś ci alarmowej SpO 2 przez czas dłuż szy od wartoś ci parametru SpO 2 Alarm Delay (Opóź nienie alarmu SpO 2). Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: 70 do 100% lub Off (Wył.) Rozdzielczoś ć : 1% Domyś lnie: 96% (noworodki); Off (wył., dzieci i doroś li) Uwaga: W razie uż ywania opcji Auto FiO 2 alarmy górnej i dolnej wartoś ci SpO 2 moż na wyłą czyć tylko, jeż eli ustawiono (nie wyłą czono) alarmy High i Low Auto FiO 2. Górna wartoś ć alarmowa SpO 2 musi być ustawiona na wartoś ć przynajmniej 2% wię kszą od dolnej wartoś ci alarmowej SpO 2. 5

18 High Pulse (Wysokie tę tno) Kiedy zmierzona czę stoś ć tę tna bę dzie przekraczać lub bę dzie równa wartoś ci alarmu High Pulse (Wysokie tę tno), zostanie wygenerowany alarm. Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: od 30 do 240 oddechów/min, Off (wyłą czony) Rozdzielczoś ć : 5 oddechów/min. Domyś lnie: 180 bpm (noworodki); 140 bpm (dzieci i doroś li) Low Pulse (Niskie tę tno) Kiedy zmierzona czę stoś ć tę tna bę dzie poniż ej lub bę dzie równa wartoś ci alarmu Low Pulse (Niskie tę tno), zostanie wygenerowany alarm. Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: Off (Wył.), 25 do 235 bpm Rozdzielczoś ć : 5 oddechów/min. Domyś lnie: 100 bpm (noworodki); 50 bpm (dzieci i doroś li) Uwaga: Wartoś ć alarmu Low Pulse (Niskie tę tno) musi być ustawiona na wartoś ć przynajmniej o 5 bpm niż szą od wartoś ci alarmu High Pulse (Wysokie tę tno). Uwaga: Opóź nienie generowania sygnału alarmowego dla dolnej i górnej wartoś ci SpO 2 oraz niskiej i wysokiej czę stoś ci tę tna jest równe sumie czasu uś redniania pulsoksymetru i czasu opóź nienia alarmu SpO 2. Alarmy słabej jakoś ci sygnału SpO2 Alarmy słabej jakoś ci sygnału SpO 2 wskazują problem z sygnałem pulsoksymetrycznym. Wyś wietlany jest tylko jeden alarm na raz. W razie wystą pienia wię cej niż jednego alarmu jednocześ nie wyś wietlany jest alarm o najwyż szym priorytecie. Są to alarmy o niskim lub wysokim priorytecie. Komunikaty alarmowe (uszeregowane w kolejnoś ci od najwyż szego do najniż szego priorytetu): SpO 2: Sensor off (Czujnik odłą czony) SpO 2: Low SIQ (Niski poziom SIQ) SpO 2: Low perfusion (Niska perfuzja) SpO 2: Pulse search (Szukanie tę tna) SpO 2: Interference (Zakłócenia) SpO 2: Ambient Light (Oś wietlenie otoczenia) Uwaga: Dany alarm o począ tkowo niskim priorytecie zostaje zmieniony na alarm o wysokim priorytecie po czasie trwania przekraczają cym okres opóź nienia alarmów SpO 2. 6

19 Opcja pulsoksymetrii Avea Alarmy nieprawidłowej wartoś ci SpO2 Te alarmy oznaczają problem z czujnikiem, przewodem lub skrzynką interfejsu. Są to alarmy o wysokim priorytecie. SpO 2 : No sensor (Brak czujnika) SpO 2 : Defective sensor (Uszkodzony czujnik) SpO 2 : Unrecognized sensor (Nie rozpoznano czujnika) SpO 2 : Not connected (Nie podłą czono) 7

20 Opcja pulsoksymetrii Avea 8

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi wraz z instrukcją obsługi i instalacji programu Boso profil-manager XD Spis treści: 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych... 2 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 Uwagi dotyczą ce formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Instrukcje opracował:

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Sieci mobilne i bezprzewodowe Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Literatura D. P. Agrawal, Q.-A. Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, 2e, Thomson, 2006 W. Stallings, Wireless

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTERYZACJA MECHANIKI KONSTRUKCJI W POLSCE W OSTATNIEJ DEKADZIE DZIAŁALNOŚ CI PTMTiS. 1. Uwagi wstę pne

KOMPUTERYZACJA MECHANIKI KONSTRUKCJI W POLSCE W OSTATNIEJ DEKADZIE DZIAŁALNOŚ CI PTMTiS. 1. Uwagi wstę pne MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 21 (1983) KOMPUTERYZACJA MECHANIKI KONSTRUKCJI W POLSCE W OSTATNIEJ DEKADZIE DZIAŁALNOŚ CI PTMTiS GUSTAW R A K O W S K I Politechnika Warszawska 1. Uwagi wstę pne Mają

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security 2015

AVG Internet Security 2015 AVG Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

AVG AntiVirus 2015. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014)

AVG AntiVirus 2015. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) AVG AntiVirus 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich

Bardziej szczegółowo

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 9 (1971) ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI RYSZARD GRYBOŚ (GLIWICE) 1. Wstę p Podczas zderzenia dwóch ciał stał ych powstaje sił a wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo