Opcja pulsoksymetrii Avea. Załą cznik do Podrę cznika operatora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opcja pulsoksymetrii Avea. Załą cznik do Podrę cznika operatora"

Transkrypt

1

2 Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz mię dzynarodowymi przepisami o ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie, tłumaczenie, przechowywanie w systemach wyszukiwania danych, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz przenoszenie na jakiekolwiek noś niki elektroniczne i konwertowanie na formaty przeznaczone do odczytu komputerowego, w całoś ci i w czę ś ciach, bez pisemnej zgody firmy CareFusion jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dokument służ y tylko do celów informacyjnych i nie należ y go traktować jako publikacji zastę pują cej lub uzupełniają cej warunki umowy licencyjnej CareFusion Corporation lub jeden z jej podmiotów zależ nych. Wszelkie prawa zastrzeż one. Avea jest zastrzeż onym znakiem towarowym firmy CareFusion Corporation lub jednego z jej podmiotów zależ nych. Pozostałe znaki towarowe są własnoś cią odpowiednich podmiotów. Stany Zjednoczone CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA tel.: tel.: faks: Autoryzowany przedstawiciel w Europie CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg, Niemcy District Court Wuerzburg HRB7004 tel.: faks: carefusion.com Numer publikacji: ii

3 Opcja pulsoksymetrii Avea Informacje Informacje o zgodnoś ci elektromagnetycznej (EMC) To urzą dzenie wytwarza, wykorzystuje i moż e emitować fale elektromagnetyczne o czę stotliwoś ci radiowej (radio frequency RF). Jeż eli urzą dzenie to nie zostanie zainstalowane i nie bę dzie uż ywane zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podrę czniku, mogą powstać zakłócenia elektromagnetyczne. Urzą dzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami podanymi w normie EN dla produktów medycznych. Ograniczenia te mogą zapewnić właś ciwą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (electromagnetic interference EMC), gdy urzą dzenie jest uż ywane w przeznaczonym dla niego ś rodowisku, opisanym w tym podrę czniku. Ponadto respirator został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dotyczą cymi bezpieczeń stwa, podanymi w normach EN , EN/ISO 9919, IEC , CAN/CSA-C22.2 Nr M90 i UL Ten respirator moż e ulegać wpływom przenoś nych i ruchomych urzą dzeń komunikacyjnych wykorzystują cych czę stotliwoś ci radiowe. Nie należ y ustawiać tego respiratora na innych urzą dzeniach ani pod innymi urzą dzeniami. Podczas oceny tego respiratora stosowano wymienione poniż ej przewody przewód do komunikacji z pacjentem, normalnie otwarty (długoś ć 1,7 metra) przewód do komunikacji z pacjentem, normalnie zamknię ty (długoś ć 1,7 metra) przewód do komunikacji (długoś ć 1 metr) przewód do komunikacji (długoś ć 3 metry) Standardowy przewód do drukarki Centronix (długoś ć 2 metry) Standardowy przewód do monitora SVGA (długoś ć 2 metry) Stosowanie innych przewodów moż e prowadzić do zwię kszonej emisji lub zmniejszonej odpornoś ci. Wię cej informacji na temat respiratora Avea i EMC zawierają tabele 201, 202, 203 i 205 (poniż ej). iii

4 Tabela IEC:2001 (E) Zalecenia i oś wiadczenie producenta promieniowanie elektromagnetyczne Respirator Avea jest przeznaczony do uż ytku w okreś lonym poniż ej ś rodowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub uż ytkownik respiratora Avea powinien zapewnić stosowanie urzą dzenia w takim ś rodowisku. Test emisji Zgodnoś ć Ś rodowisko elektromagnetyczne zalecenia Emisje fal radiowych CISPR 11 Emisje fal radiowych CISPR 11 Emisje harmoniczne IEC Wahania napię cia/ emisje migotania IEC Grupa 1 Klasa B Klasa A Spełnia Respirator Avea wykorzystuje energię o czę stotliwoś ciach radiowych wyłą cznie do swoich funkcji wewnę trznych. Emisja fal o czę stotliwoś ciach radiowych jest wię c niewielka i nie powinna wpływać na pracę znajdują cych się w pobliż u urzą dzeń elektronicznych. Respirator Avea nadaje się do eksploatacji w dowolnym otoczeniu, łą cznie z otoczeniem domowym oraz w miejscach bezpoś rednio podłą czonych do publicznej sieci energetycznej niskiego napię cia. iv

5 Opcja pulsoksymetrii Avea Tabela IEC:2001 (E) Zalecenia i oś wiadczenie producenta odpornoś ć elektromagnetyczna Respirator Avea jest przeznaczony do uż ytku w okreś lonym poniż ej ś rodowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub uż ytkownik respiratora Avea powinien zapewnić stosowanie urzą dzenia w takim ś rodowisku. Test odpornoś ci elektromagnetycznej Poziom testu normy IEC Poziom zgodnoś ci Ś rodowisko elektromagnetyczne zalecenia Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC ±6 kv w bezpoś rednim kontakcie ±8 kv przez powietrze ±6 kv w bezpoś rednim kontakcie ±8 kv przez powietrze Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub z płytek ceramicznych. Jeś li podłoga jest pokryta materiałem syntetycznym, wilgotnoś ć wzglę dna powinna wynosić co najmniej 30%. Szybki przejś ciowy impuls/seria impulsów elektrycznych ±6 kv dla linii zasilają cych ±6 kv dla linii zasilają cych Jakoś ć zasilania z sieci energetycznej powinna odpowiadać typowemu ś rodowisku prowadzenia działalnoś ci gospodarczej lub szpitalnemu. IEC ±1 kv dla linii wejś cia/wyjś cia ±1 kv dla linii wejś cia/wyjś cia Udary IEC ±1 kv w trybie róż nicowym ±2 kv w trybie wspólnym ±1 kv w trybie róż nicowym ±2 kv w trybie wspólnym Jakoś ć zasilania z sieci energetycznej powinna odpowiadać typowemu ś rodowisku prowadzenia działalnoś ci gospodarczej lub szpitalnemu. Spadki napię cia, krótkie przerwy i wahania napię cia na liniach wejś ciowych zasilania <5% U T (>95% spadku wartoś ci U T ) przez 0,5 cyklu <5% U T (>95% spadku wartoś ci U T ) przez 0,5 cyklu Jakoś ć zasilania z sieci energetycznej powinna odpowiadać typowemu ś rodowisku prowadzenia działalnoś ci gospodarczej lub szpitalnemu. IEC % U T (60% spadku wartoś ci U T ) przez 5 cykli 40% U T (60% spadku wartoś ci U T ) przez 5 cykli Zgodnoś ć zależ y od tego, czy operator przestrzega zaleconych zasad ładowania i konserwacji zainstalowanych akumulatorów. 70% U T (30% spadku wartoś ci U T ) przez 25 cykli 70% U T (30% spadku wartoś ci U T ) przez 25 cykli <5% U T (>95% spadku wartoś ci U T ) przez 5 sekund <5% U T (>95% spadku wartoś ci U T ) przez 5 sekund Pole magnetyczne o czę stotliwoś ci sieciowej (50/60 Hz) IEC A/m 3 A/m Natę ż enie pola magnetycznego o czę stotliwoś ci sieci zasilają cej powinno utrzymywać się na poziomach właś ciwych dla typowych miejsc w ś rodowisku przemysłowym lub szpitalnym. Uwaga: Parametr U T to napię cie sieci elektrycznej przed zastosowaniem poziomu testowego. v

6 Tabela IEC:2001 (E) Wytyczne oraz oś wiadczenie producenta odpornoś ć elektromagnetyczna Respirator Avea jest przeznaczony do uż ytku w okreś lonym poniż ej ś rodowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub uż ytkownik respiratora Avea powinien zapewnić stosowanie urzą dzenia w takim ś rodowisku. Test odpornoś ci elektromagnetycznej Poziom testu normy IEC Poziom zgodnoś ci Wytyczne dot. ś rodowiska elektromagnetycznego Przewodzone RF IEC Promieniowane RF IEC V rms 150 khz do 80 MHz poza pasmami PNM a 10 V rms 150 khz do 80 MHz w pasmach PNM a 3 V Przenoś ny i ruchomy sprzę t komunikacyjny wykorzystują cy czę stotliwoś ci radiowe powinien być uż ywany w odległoś ci od dowolnej czę ś ci respiratora Avea w tym również od jego przewodów nie mniejszej niż zalecana odległoś ć rozdzielają ca 10 V obliczona z równania odpowiedniego dla czę stotliwoś ci nadajnika. Zalecana odległoś ć separacji: 10 V/m 80 MHz do 2,5 GHz 10 V/m 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2,5 GHz Gdzie jest maksymalną znamionową mocą wyjś ciową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika, a jest zalecaną odległoś cią rozdzielają cą w metrach (m). b Zmierzone w terenie natę ż enie pola elektromagnetycznego pochodzą cego od stacjonarnych nadajników energii o czę stotliwoś ci radiowej c powinno być dla każ dego zakresu czę stotliwoś ci mniejsze od poziomu dopuszczalnego. d Zakłócenia mogą wystę pować w pobliż u urzą dzeń oznaczonych nastę pują cym symbolem: Uwaga 1: W przypadku czę stotliwoś ci 80 MHz i 800 MHz należ y stosować wyż szy zakres czę stotliwoś ci. Uwaga 2: Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenianie fal elektromagnetycznych wpływa pochłanianie i odbijanie od budynków, obiektów i osób. a. Zakresy PNM (zastosowania przemysłowe, naukowe i medyczne) pomię dzy 150 khz a 80 MHz to: 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz i 40,66 MHz do 40,70 MHz. b. Okreś lenie poziomów zgodnoś ci w zakresach czę stotliwoś ci PNM pomię dzy 150 khz a 80 MHz i w zakresie czę stotliwoś ci od 80 MHz do 2,5 GHz ma na celu zmniejszenie prawdopodobień stwa spowodowania zakłóceń przez ruchome/przenoś ne urzą dzenia komunikacyjne znajdują ce się przypadkowo w miejscu przebywania pacjenta. Dlatego przy obliczeniu zalecanej odległoś ci od nadajników działają cych w tym zakresie czę stotliwoś ci stosuje się dodatkowy współczynnik 10/3. c. Nie jest moż liwe dokładne teoretyczne obliczenie natę ż eń pól elektromagnetycznych pochodzą cych od nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla telefonii radiowej (komórkowej/bezprzewodowej), od lą dowych nadajników ruchomych, nadajników amatorskich, rozgłoś ni radiowych FM i AM oraz rozgłoś ni telewizyjnych. W celu okreś lenia stanu ś rodowiska elektromagnetycznego wynikają cego z działania stacjonarnych nadajników o czę stotliwoś ci radiowej należ y przeprowadzić pomiary w terenie. Jeż eli zmierzone natę ż enie pola elektromagnetycznego o czę stotliwoś ci radiowej w miejscu, w którym jest uż ywany respirator Avea przekracza dopuszczalny poziom, należ y kontrolować, czy respirator Avea działa prawidłowo. Jeż eli zostanie zaobserwowane nieprawidłowe funkcjonowanie respiratora Avea, mogą być konieczne dodatkowe działania, takie jak obrócenie lub przestawienie urzą dzenia. d. W przypadku zakresu czę stotliwoś ci ponad 150 khz do 80 MHz, natę ż enie pola powinno być mniejsze od 3 V/m. vi

7 Opcja pulsoksymetrii Avea Tabela IEC:2001 (E) Zalecane odległoś ci oddzielenia pomię dzy przenoś nymi i komórkowymi urzą dzeniami komunikacyjnymi a respiratorem Avea Respirator Avea jest przeznaczony do stosowania w ś rodowiskach elektromagnetycznych o kontrolowanych zakłóceniach wynikają cych z emisji o czę stotliwoś ciach radiowych. Nabywca lub uż ytkownika respiratora Avea moż e zapobiegać interferencji elektromagnetycznej, zachowują c minimalną odległoś ć mię dzy przenoś nymi i ruchomymi urzą dzeniami komunikacyjnymi wykorzystują cymi czę stotliwoś ci radiowe (transmiterami), a respiratorem Avea, zgodnie z poniż szymi zaleceniami, w zależ noś ci od maksymalnej mocy wyjś ciowej urzą dzeń komunikacyjnych. Znamionowa moc wyjś ciowa nadajnika (W) Odległoś ć oddzielenia stosowna do czę stotliwoś ci nadajnika (m) od 150 khz do 80 MHz poza zakresem PNM od 150 khz do 80 MHz w zakresie PNM 80 MHz do 800 MHz 80 MHz do 800 MHz 0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,38 0,38 0,73 1 1,16 1,20 1,20 2, ,67 3,79 3,79 7, ,60 12,00 12,00 23,00 Dla nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjś ciowej niewymienionej powyż ej, zalecaną odległoś ć rozdzielają cą w metrach (m) moż na okreś lić na podstawie równania odpowiedniego dla czę stotliwoś ci nadajnika, gdzie to maksymalna wyjś ciowa moc znamionowa nadajnika w watach (W), podana przez producenta nadajnika. Uwaga 1. Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległoś ć oddzielenia dla wyż szego zakresu czę stotliwoś ci. Uwaga 2. Zakresy PNM (zastosowania przemysłowe, naukowe i medyczne) pomię dzy 150 khz a 80 MHz to: 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz i 40,66 MHz do 40,70 MHz. Uwaga 3. Przy wyliczaniu zalecanej odległoś ci rozdzielania dla nadajników w pasmach czę stotliwoś ci PNM od 150 khz do 80 MHz oraz od 80 MHz do 2,5 GHz uż ywany jest dodatkowy współczynnik 10/3, który ma zmniejszać prawdopodobień stwo wystę powania zakłóceń spowodowanych przypadkowym wniesieniem sprzę tu komunikacji przenoś nej / komórkowej do obszarów przebywania pacjentów. Uwaga 4. Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych wpływa pochłanianie ich i odbicia od budowli, przedmiotów i ludzi. vii

8 Informacje o zgodnoś ci z normami Prawo federalne stanowi, ż e urzą dzenie to moż e być sprzedawane tylko przez lekarza lub na jego zamówienie. Producent CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA W przypadku pytań dotyczą cych deklaracji zgodnoś ci dla tego urzą dzenia należ y skontaktować się z firmą CareFusion (informacje kontaktowe zawarto na stronie ii). viii

9 Opcja pulsoksymetrii Avea Informacje dotyczą ce bezpieczeń stwa Przed rozpoczę ciem korzystania z respiratora należ y zapoznać się z poniż szymi informacjami dotyczą cymi bezpieczeń stwa. Korzystanie z respiratora bez pełnego zrozumienia zasad jego działania i funkcji moż e doprowadzić do wystą pienia niebezpiecznych sytuacji. W tej czę ś ci znajdują się ogólne ostrzeż enia i przestrogi zwią zane z korzystaniem z respiratora w każ dych warunkach. Niektóre ostrzeż enia i przestrogi znajdują się w tych miejscach podrę cznika, gdzie mają szczególne znaczenie. Uwagi zawarte są w całym podrę czniku i zawierają dodatkowe informacje na temat okreś lonych funkcji. W przypadku pytań dotyczą cych instalacji, konfiguracji, uż ywania lub konserwacji respiratora należ y skontaktować się z działem obsługi klienta firmy CareFusion (informacje kontaktowe zawarto na stronie ii). Definicje poję ć Poniż ej opisano zastosowania uwag, przestróg i ostrzeż eń w tym dokumencie. Uwagi zawierają dodatkowe informacje pomocne w lepszym zrozumieniu sposobu funkcjonowania respiratora. Przestrogi okreś lają warunki lub działania, które mogą spowodować uszkodzenie respiratora lub innych urzą dzeń. Ostrzeż enia okreś lają warunki lub działania, które mogą spowodować poważ ną reakcję niepoż ą daną lub stanowią potencjalne zagroż enie bezpieczeń stwa. Ostrzeż enia Ostrzeż enia i przestrogi zamieszczone w tym rozdziale podrę cznika mają generalnie zastosowanie w dowolnym momencie podczas korzystania z respiratora. Ostrzeż enia zawarte w niniejszym dodatku stanowią uzupełnienie ostrzeż eń zamieszczonych w Podrę czniku uż ytkownika respiratora Avea. Nadmierne natę ż enie oś wietlenia otoczenia, stany o słabej perfuzji, ruch pacjenta, pulsacje ż ylne, odłą czony czujnik pulsoksymetryczny oraz inne przyczyny kliniczne (istotne poziomy dysfunkcjonalnej hemoglobiny albo niskie poziomy hemoglobiny, barwniki ś ródnaczyniowe takie, jak indocyjanina i błę kit metylenowy, pulsacje ż ylne z czę stotliwoś cią pulsacji tę tniczych) mogą prowadzić do błę dnych pomiarów SpO 2. Jeż eli nie jesteś pewien dokładnoś ci jakiegokolwiek pomiaru, sprawdź parametry ż yciowe pacjenta alternatywnymi metodami; nastę pnie upewnij się, ż e urzą dzenie działa prawidłowo. W razie ostrego skurczu naczyń, poważ nej niedokrwistoś ci, niedociś nienia, hipotermii, zatrzymania akcji serca albo niedroż noś ci naczyń tę tniczych proksymalnie do czujnika moż e dojś ć do utraty sygnału tę tna. Umieś ć czujnik na ciele pacjenta w miejscu o nieograniczonym przepływie krwi zgodnie z instrukcjami dostarczonymi w opakowaniu czujnika samoprzylepnego. Przy mocowaniu czujnika nie wolno ś ciskać miejsca monitorowania ponieważ moż e to prowadzić do wystą pienia niedokładnych odczytów albo uszkodzenia tkanek. ix

10 Przestrogi Nie należ y umieszczać przewodu w pozycji sprzyjają cej splą taniu, zablokowaniu przepływu gazu lub przypadkowej ekstubacji. Pulsoksymetru moż na uż ywać podczas defibrylacji, lecz przez krótki czas po defibrylacji odczyty parametrów mogą być niedokładne. Należ y uż ywać wyłą cznie czujników pulsoksymetrycznych Masimo. Poniż sze przestrogi należ y uwzglę dniać przez cały czas pracy z respiratorem: Nie należ y uż ywać uszkodzonych czujników lub uszkodzonych kabli czujników. Nie należ y zanurzać czujników ani obudowy modułu oksymetru w cieczy. Nie należ y sterylizować czujników przez napromienianie, parą lub tlenkiem etylenu. Nie należ y naraż ać kabla czujnika na nadmierne naprę ż enia. Nie należ y otwierać obudowy modułu oksymetru. Nie zawiera ona ż adnych elementów przydatnych dla uż ytkownika. x

11 Opcja pulsoksymetrii Avea Spis treś ci Informacje... iii Informacje dotyczą ce bezpieczeń stwa... ix Zasada działania... 1 Konfiguracja i ustawianie... 2 Elementy monitorują ce... 4 Waveforms (Przebiegi)... 5 Alarmy... 5 xi

12 Opcja pulsoksymetrii Avea xii

13 Opcja pulsoksymetrii Avea Zasada działania Masimo-SET To urzą dzenie skalibrowano do wyś wietlania saturacji funkcjonalnej. W tym urzą dzeniu wykorzystywany jest system o dwóch długoś ciach fali przez przepuszczenie ś wiatła czerwonego (o długoś ci fali 660 nm) i podczerwonego (905 nm) przez łoż ysko naczyniowe i nastę pnie zmierzenie zmian w absorbancji ś wiatła w trakcie cyklu pracy serca. Zasada funkcjonowania pulsoksymetru z czujnikiem Masimo-SET bazuje na (1) róż nicy stopnia pochłaniania ś wiatła czerwonego i podczerwonego przez oksyhemoglobinę oraz dezoksyhemoglobinę, (2) róż nicy obję toś ci krwi tę tniczej w tkankach pomię dzy impulsami (a wię c pochłaniania ś wiatła przez krew) i (3) duż ej zmiennoś ci przepływu tę tniczo-ż ylnego oraz fakcie, iż wahają ca się absorbcja przez krew ż ylną stanowi dominują cą składową szumu. Ponieważ oksyhemoglobina i dezoksyhemoglobina róż nią się poziomem pochłaniania ś wiatła, iloś ć ś wiatła czerwonego i podczerwonego pochłonię ta przez krew zwią zana jest z wysyceniem hemoglobiny tlenem (saturacją ). Czujnik Masimo-SET dzieli czerwoną i podczerwoną impulsową czę ś ć sygnału absorpcji na sygnał tę tniczy i sygnał szumu, tym samym obliczają c stosunek sygnałów tę tniczych bez czę ś ci zwią zanej z szumem. Stosunek tych dwóch tę tniczych wartoś ci pochłaniania jest wykorzystywany w empirycznie ustalonym równaniu do obliczenia saturacji tlenem. Nie ma potrzeby, ani moż liwoś ci, kalibracji tego urzą dzenia. Nie moż na uż ywać testerów funkcjonalnych do oceny dokładnoś ci czujnika pulsoksymetrycznego lub systemu z CO-oksymetrem. 1

14 Konfiguracja i ustawianie Ustawienia dostę pne są na karcie Monitoring (Monitorowanie) na ekranie Utility (Narzę dzia). Naciś nij przycisk Screens (Ekrany), dotknij przycisku Utility (Narzę dzia), a nastę pnie wybierz kartę Monitoring (Monitorowanie). Pulse Oximeter Enable / Disable (Wł./wył. pulsoksymetr) Ten element sterowania aktywuje i dezaktywuje pulsoksymetr. Zakres: Enable / Disable (Wł./wył.) Domyś lnie: Disable (Wyłą czona) Algorithm (Algorytm) Za pomocą tego elementu sterowania moż na wybrać tryb czułoś ci pulsoksymetru na podstawie indywidualnych potrzeb danego pacjenta. Maximum (Maks.) Normal (Normalny) APOD (ang. Adaptive Probe Off Detection adaptatywne wykrywanie odłą czenia czujnika) Tego trybu należ y uż ywać przy najcię ż ej chorych pacjentach, kiedy uzyskanie odczytu jest najbardziej utrudnione. Tryb maksymalnej czułoś ci pozwala na interpretację i wyś wietlanie danych nawet dla najsłabszych sygnałów. W tym trybie udostę pniane jest najlepsze połą czenie czułoś ci i wydajnoś ci wykrywania odłą czenia czujnika. Tryb ten zalecany jest dla wię kszoś ci pacjentów. Jest on również zalecany podczas zabiegów i przy cią głym kontakcie lekarza z pacjentem. W tym trybie czułoś ć wykrywania odczytów u pacjentów z niską perfuzją jest najniż sza, lecz funkcja wykrywania odłą czenia czujnika działa optymalnie. Ten tryb jest przydatny u pacjentów zagroż onych odłą czeniem czujnika (dzieci, wojownicze nastawienie itd.). Zakres: Max / Normal / APOD (Maks./ Norma/ APOD) Domyś lnie: Normal (Normalny) Uwaga: W razie uż ywania opcji AutoFiO 2 nastę puje automatyczne wybranie opcji Normal (Normalny) parametru Algorithm (Algorytm) i nie moż na tego zmienić dopóki opcja AutoFiO 2 pozostanie włą czona. 2

15 Opcja pulsoksymetrii Avea Averaging (Uś rednianie) Okres czasu, w którym nastę puje uś rednienie odczytu SpO 2. Zakres: 2, 4, 8, 10, 12, 14 lub 16 sekund Domyś lnie: 8 sekund Uwaga: W razie uż ywania opcji AutoFiO 2 nastę puje automatyczne wybranie opcji oś miu (8) sekund dla parametru Averaging (Uś rednianie) i nie moż na tego zmienić dopóki opcja AutoFiO 2 pozostanie włą czona. SpO2 Delay (Opóź nienie alarmu SpO2) Opóź nienie alarmu SpO 2 okreś la czas trwania utrzymywania się alarmu górnej lub dolnej wartoś ci SpO 2 albo alarmu jakoś ci sygnału SpO 2 przed uaktywnieniem alarmu. Zakres opóź nień : sekund Rozdzielczoś ć : 5 sekund Domyś lnie: 60 sekund 3

16 Elementy monitorują ce SpO2 Dane pulsoksymetryczne moż na wyś wietlać na dowolnym z pię ciu monitorów umieszczonych z lewej strony elementów graficznych głównego ekranu. Te dane moż na również wybierać na ekranie tendencji. Monitorowane parametry: Wartoś ć SpO 2 pacjenta mierzona i zgłaszana przez pulsoksymetr. Zakres: od 1 do 100% Rozdzielczoś ć : 1% Dokładnoś ć : ± 3% w zakresie % Unspecified (nieokreś lona) < 70%. Pulse Rate (Tę tno) Wartoś ć tę tna pacjenta mierzona i zgłaszana przez pulsoksymetr. Zakres: Od 25 do 240 oddechów/min Dokładnoś ć : ± 4 oddech/min. Rozdzielczoś ć : 1 oddechów/min. Perf. Index (Wskaź nik perfuzji) Wskaź nik perfuzji (PI) oznacza procent sygnału impulsowego w porównaniu do sygnału nieimpulsowego (siłę impulsu). Wskaź nik PI jest przydatny w ustalaniu optymalnego umieszczenia czujnika oraz w rozwią zywaniu problemów. Zakres: od 0,02 do 20,0% Rozdzielczoś ć : 0,01% lub trzy cyfry znaczą ce (którakolwiek jest wię ksza). Uwaga: Wartoś ci parametrów SpO 2, Pulse Rate (Tę tno) i Perfusion Index (Wskaź nik perfuzji) mogą być wyś wietlane z opóź nieniem do jednego cyklu oddechowego lub dziesię ciu sekund (która z wartoś ci wystą pi wcześ niej) ponieważ okresem aktualizacji zarzą dzają funkcje monitorowania wentylacji. 4

17 Opcja pulsoksymetrii Avea Waveforms (Przebiegi) Przebiegi (wykresy) pulsoksymetryczne moż na wybrać jako jedne z przebiegów skalarnych respiratora Avea. Plethysmographic Waveform (Przebieg pletyzmograficzny) Przebieg pletyzmograficzny jest wyś wietlany jako krzywa skalarna. Przebieg ten to cią gły, automatycznie skalowany wykres. Jest on wyś wietlany do 90% pełnej skali dla siły sygnału 10%. Poniż ej 10% przebieg jest monotonicznie skalowany z siłą sygnału. Signal IQ (IQ sygnału) Alarmy Wysokoś ć pionowej linii parametru Signal IQ (IQ sygnału) oznacza jakoś ć zmierzonego sygnału impulsu tę tniczego. Wysoki pionowy pasek oznacza, ż e pomiar SpO 2 odbywa się na podstawie sygnału o dobrej jakoś ci. Mały pionowy pasek oznacza, ż e pomiar SpO 2 odbywa się na podstawie danych o niskiej jakoś ci sygnału. Niska jakoś ć sygnału moż e mieć wpływ na dokładnoś ć pomiarów SpO 2. Low SpO2 Alarm (Alarm dolnej wartoś ci SpO2) Alarm dolnej wartoś ci SpO 2 jest uruchamiany, gdy mierzone wartoś ci SpO 2 pozostają równe lub mniejsze od nastawionej dolnej wartoś ci alarmowej SpO 2 przez czas dłuż szy od wartoś ci parametru SpO 2 Alarm Delay (Opóź nienie alarmu SpO2). Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: 60 do 97% lub Off (Wył.) Rozdzielczoś ć : 1% Domyś lnie: 87% (noworodki); 90% (dzieci i doroś li) High SpO2 Alarm (Alarm górnej wartoś ci SpO2) Alarm górnej wartoś ci SpO 2 jest uruchamiany, gdy mierzone wartoś ci SpO 2 pozostają równe lub wię ksze od nastawionej górnej wartoś ci alarmowej SpO 2 przez czas dłuż szy od wartoś ci parametru SpO 2 Alarm Delay (Opóź nienie alarmu SpO 2). Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: 70 do 100% lub Off (Wył.) Rozdzielczoś ć : 1% Domyś lnie: 96% (noworodki); Off (wył., dzieci i doroś li) Uwaga: W razie uż ywania opcji Auto FiO 2 alarmy górnej i dolnej wartoś ci SpO 2 moż na wyłą czyć tylko, jeż eli ustawiono (nie wyłą czono) alarmy High i Low Auto FiO 2. Górna wartoś ć alarmowa SpO 2 musi być ustawiona na wartoś ć przynajmniej 2% wię kszą od dolnej wartoś ci alarmowej SpO 2. 5

18 High Pulse (Wysokie tę tno) Kiedy zmierzona czę stoś ć tę tna bę dzie przekraczać lub bę dzie równa wartoś ci alarmu High Pulse (Wysokie tę tno), zostanie wygenerowany alarm. Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: od 30 do 240 oddechów/min, Off (wyłą czony) Rozdzielczoś ć : 5 oddechów/min. Domyś lnie: 180 bpm (noworodki); 140 bpm (dzieci i doroś li) Low Pulse (Niskie tę tno) Kiedy zmierzona czę stoś ć tę tna bę dzie poniż ej lub bę dzie równa wartoś ci alarmu Low Pulse (Niskie tę tno), zostanie wygenerowany alarm. Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: Off (Wył.), 25 do 235 bpm Rozdzielczoś ć : 5 oddechów/min. Domyś lnie: 100 bpm (noworodki); 50 bpm (dzieci i doroś li) Uwaga: Wartoś ć alarmu Low Pulse (Niskie tę tno) musi być ustawiona na wartoś ć przynajmniej o 5 bpm niż szą od wartoś ci alarmu High Pulse (Wysokie tę tno). Uwaga: Opóź nienie generowania sygnału alarmowego dla dolnej i górnej wartoś ci SpO 2 oraz niskiej i wysokiej czę stoś ci tę tna jest równe sumie czasu uś redniania pulsoksymetru i czasu opóź nienia alarmu SpO 2. Alarmy słabej jakoś ci sygnału SpO2 Alarmy słabej jakoś ci sygnału SpO 2 wskazują problem z sygnałem pulsoksymetrycznym. Wyś wietlany jest tylko jeden alarm na raz. W razie wystą pienia wię cej niż jednego alarmu jednocześ nie wyś wietlany jest alarm o najwyż szym priorytecie. Są to alarmy o niskim lub wysokim priorytecie. Komunikaty alarmowe (uszeregowane w kolejnoś ci od najwyż szego do najniż szego priorytetu): SpO 2: Sensor off (Czujnik odłą czony) SpO 2: Low SIQ (Niski poziom SIQ) SpO 2: Low perfusion (Niska perfuzja) SpO 2: Pulse search (Szukanie tę tna) SpO 2: Interference (Zakłócenia) SpO 2: Ambient Light (Oś wietlenie otoczenia) Uwaga: Dany alarm o począ tkowo niskim priorytecie zostaje zmieniony na alarm o wysokim priorytecie po czasie trwania przekraczają cym okres opóź nienia alarmów SpO 2. 6

19 Opcja pulsoksymetrii Avea Alarmy nieprawidłowej wartoś ci SpO2 Te alarmy oznaczają problem z czujnikiem, przewodem lub skrzynką interfejsu. Są to alarmy o wysokim priorytecie. SpO 2 : No sensor (Brak czujnika) SpO 2 : Defective sensor (Uszkodzony czujnik) SpO 2 : Unrecognized sensor (Nie rozpoznano czujnika) SpO 2 : Not connected (Nie podłą czono) 7

20 Opcja pulsoksymetrii Avea 8

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Załącznik do Podręcznika operatora

Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Załącznik do Podręcznika operatora Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) ii L2814 117 wersja E Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowymi przepisami

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

...^Ł7... listopada 2013. r.

...^Ł7... listopada 2013. r. Uchwała Nr.^^../2013 z dniazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba...^ł7... listopada 2013. r. w sprawie przyję cia zarzą dzenia zmieniają cego zarzą dzenie w sprawie wprowadzenia Zasad wstę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚ CI TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU WARSZAWA, DNIA 25.04.2005 R. strona 1 /9 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚ CI OGÓŁEM DOMÓW MAKLERSKICH, ASSET MANAGEMENT I BIUR MAKLERSKICH BANKÓW W 2002 ROKU I W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2003

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚ CI OGÓŁEM DOMÓW MAKLERSKICH, ASSET MANAGEMENT I BIUR MAKLERSKICH BANKÓW W 2002 ROKU I W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2003 INFORMACJA D OT Y CZ Ą CA D Z IAŁ AL NOŚ CI D OMÓ W MAK L E RS K ICH I B ANK Ó W P ROW AD Z Ą CY CH D Z IAŁ AL NOŚ CI MAK L E RS K Ą NA KONIEC 2002 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2003 R. WARSZAWA, 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRAWOZDANIE DOT Y C ZĄ C E SY T U AC J I F INANSOWEJ T OWARZY ST W F U NDU SZY INWEST Y C Y J NY C H WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe Stworzenie narzędzia (programu) informatycznego na bazie arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Office) oraz opracowanie cennika opłat za przeprowadzone badanie urządzenia z wynikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

AUDIOMETRYCZNE BADANIE SŁUCHU ORAZ CECH WYPOWIADANYCH GŁOSEK

AUDIOMETRYCZNE BADANIE SŁUCHU ORAZ CECH WYPOWIADANYCH GŁOSEK AUDIOMETRYCZNE BADANIE SŁUCHU ORAZ CECH WYPOWIADANYCH GŁOSEK I. Zagadnienia 1. Wielkości Fizyczne opisują ce falę dź wię kową. 2. Powstawanie dź wię ków mowy. 3. Odbieranie dź wię ków przez narzą d słuchu.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru Miernik parametrów instalacji elektrycznych EUROTEST EASI MI 3100 Dane techniczne 1 Rezystancja izolacji Rezystancja izolacji (znamionowe napięcia stałe: 100 V i 250 V) Zakres pomiaru, zgodny z normą EN61557-2,

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

System przenośnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik użytkownika

System przenośnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik użytkownika System przenośnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik użytkownika Spis treści Wprowadzenie.1 Specyfikacje.2 Najważ niejszecechyproduktu.3 Montaż zestawuinstalacjaoprogramowania.4 InstalacjasterownikasystemowegotablicyinteraktywnejONfinity.6

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób, które eksploatują maszyny i urządzenia elektryczne 2. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OBNIŻ KA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ BEZ RYZYKA I SKUTKÓW UBOCZNYCH WWW.RENECOST.PL

OBNIŻ KA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ BEZ RYZYKA I SKUTKÓW UBOCZNYCH WWW.RENECOST.PL OBNIŻ KA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ BEZ RYZYKA I SKUTKÓW UBOCZNYCH Urza dzenia do oszczę dzania energii Schuntermann Transformatoren GmbH Made in Germany WWW.RENECOST.PL HOTELE SZPITALE/KLINIKI REHABILITACYJNE

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 Cel wykonania Specyfikacji Technicznej...2 Uwarunkowania ogólne...2 1. Rozdzielnia nn...3 2. Aparatura łączeniowa w

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 Cel wykonania Specyfikacji Technicznej...2 Uwarunkowania ogólne...2 1. Rozdzielnia nn...3 2. Aparatura łączeniowa w SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 Cel wykonania Specyfikacji Technicznej...2 Uwarunkowania ogólne...2 1. Rozdzielnia nn...3 2. Aparatura łączeniowa w rozdzielni...3 3. Obróbka i podłączenie przewodów...3 4.

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220. Instrukcja obsługi

Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220. Instrukcja obsługi Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Standardy bezpieczeństwa Multimetr ten został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zdefiniowanymi

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do chłodnictwa i klimatyzacji Typu AKS 3000 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Przetwornik ciśnienia do chłodnictwa i klimatyzacji Typu AKS 3000 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Przetwornik ciśnienia do chłodnictwa i klimatyzacji Typu AKS 3000 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna 2 RD.5G.B5.49 Danfoss A/S (IC-MC/mr), 10-2004 Wprowadzenie AKS 3000 jest typoszeregiem

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zielony. Wskaźnik przekroczenia temperatury. Rysunek A

Wskaźnik zielony. Wskaźnik przekroczenia temperatury. Rysunek A POLISH Opis: Transportowy układ nawilżający NeoPod TM T i powiązany układ oddechowy to ogrzewany gazami wydechowymi układ nawilżający typu knotowego do stosowania u niemowląt w czasie transportu w odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013)

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) 1. W nawiasach podano rok przyjęcia normy oryginalnej, na podstawie której przyjęto PN. 2. Dla

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo