International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD"

Transkrypt

1 International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD w BECEJ, 23 października

2 SPIS TREŚCI I. CZŁONKOWSTWO 3 II. ZAWODY 4 III. GRUPY WIEKOWE 8 IV. DYSCYPLINY, KATEGORIE 9 V. PUNKTACJA, JURY 9 VI. PRZEDSTAWICIELE ZAWODÓW 12 VII. REGULAMIN ZAWODÓW 14 VII. A. PROCEDURY PODCZAS ZAWODÓW 14 VII. B. OPIS DYSCYPLIN I KATEGORII 16 VIII. UWAGI I PROTESTY 32 IX. INFORMACJE DODATKOWE 33 2

3 I. CZŁONKOSTWO I.A. - USTANOWIENIE CZŁONKOSTWA - Możliwe jest uzyskanie członkostwa krajowego poprzez nadesłanie formularza zgłoszeniowego, który musi zostać zaakceptowany przez Sekretariat Prezesa; warunkiem dokończenia procedury i uzyskania członkostwa jest uiszczenie rocznej opłaty członkowskiej. - Sekretariat Prezesa może zatwierdzić tylko jedno podanie o członkostwo z danego kraju. - Możliwe jest również uzyskanie członkostwa poprzez działanie jako członek fundacji. I.B. - WARUNKI CZŁONKOSTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI - Jeden kraj członkowski może być reprezentowany przez jednego członka, dlatego też członek z danego kraju działa jako przedstawiciel krajowy i wszystkie inne osoby składające podanie z danego kraju kontaktować się będą z IFMD poprzez przedstawiciela krajowego. - Członkostwo krajowe przyznawane jest na jeden rok kalendarzowy, tj. na 12 miesięcy od daty zatwierdzenia podania. - Zaakceptowany członek krajowy staje się przedstawicielem krajowym, którego zadaniem jest terminowe zbieranie i przekazywanie IFMD danych dotyczących tancerzy, tańców, nominacji, itd. - W kwestii przynależności krajowej kwestią nadrzędną jest to, aby dany zawodnik, klub lub federacja był(a) związany z danym krajem, tj. miejscem wykonywania czynności zawodniczych, klubowych, federacyjnych (zamieszkanie na terenie danego kraju w przypadku osoby prywatnej/ siedziba na terenie danego kraju w przypadku podmiotu prawnego). - Członek ma prawo uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez IFMD zgodnie z zasadami danego wydarzenia oraz przy założeniu ścisłego przestrzegania terminów, zasad i warunków danego wydarzenia. - Członek ma prawo sformułować i przesłać uzasadnione propozycje i/lub sugestie w formie pisemnej do Sekretariatu Prezesa IFMD nie później niż na 15 dni przez danym spotkaniem organizacji. - Członek ma prawo głosu w imieniu swojego kraju podczas Zgromadzenia Ogólnego IFMD oraz pełnienia obowiązków w strukturach IFMD w przypadku wyboru na dane stanowisko. - Członkowie zobowiązani są do wnoszenia opłaty członkowskiej oraz innych opłat, o których mowa w niniejszym regulaminie. - Członkowie zobowiązani są dostarczać aktualne dane, zgodnie z udziałem w zawodach i z regulaminem członkostwa. - Członkowie krajowi zobowiązani są przekazywać wszelkie otrzymane informacje swoim członkom krajowym w niezmienionej postaci. - Członkowie krajowi zobowiązani są do zbierania krajowych nominacji, kart technicznych, zapytań dotyczących zakwaterowania, itp. w celu przetworzenia ich w formularzu, zgodnie z wymogami IFMD oraz do przekazania ich IFMD w wyznaczonym terminie. - Członkowie zobowiązani są do postępowania z poszanowaniem i uprzejmością oraz działaniem w dobrej wierze względem przedstawicieli IFMD, siebie nawzajem, sędziów oraz innych uczestników wydarzeń. - Członkowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu IFMD. I.C. - ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA Ustanowione członkostwo może zostać przerwane w przypadku: - upłynięcia okresu płatnego członkostwa bez przedłużenia członkostwa poprzez złożenie nowego podania oraz uiszczenia opłaty członkowskiej. - oficjalnego pisma członka o zakończeniu członkostwa. 3

4 - decyzji Prezydium IFMD w oparciu o propozycję Komitetu Wykonawczego w przypadku złamania postanowień regulaminu członkostwa. I.D. - OPŁATY CZŁONKOWSKIE - Roczna opłata członkowska * dla przedstawiciela krajowej federacji (z nieograniczoną liczbą klubów i zawodników) 250,- EURO/rok * dla przedstawiciela krajowego klubu (bez federacji, tylko tancerze danego klubu) 40,- EURO/rok * dla duetu/pary przedstawicieli krajowych (bez federacji lub klubu) 8,- EURO/rok * dla solisty przedstawiciela krajowego (bez federacji lub klubu) 5,- EURO/rok - Opłata członkowska płatna jest przelewem bankowym na konto IFMD lub gotówką w przypadku indywidualnych ustaleń. IFMD wystawi odpowiednią fakturę na ww. płatność z chwilą jej wpłynięcia. Prawa członka obowiązują od chwili wpłynięcia płatności. II. ZAWODY II.A. RODZAJE ZAWODÓW IFMD planuje organizować, realizować i zezwalać na: - KRAJOWE ZAWODY KWALIFIKACYJNE Krajowe zawody kwalifikacyjne pozwalają uzyskać kwalifikację do międzynarodowych zawodów IFMD i/lub do Europejskich Mistrzostw Nowoczesnego Tańca Sportowego IFMD lub Mistrzostw Świata w Nowoczesnym Tańcu Sportowym IFMD. Krajowe zawody należy zgłosić do Sekretariatu Prezesa IFMD, a następnie muszą one zostać przez niego zaakceptowane, aby mogły nosić nazwę zawodów kwalifikacyjnych IFMD. Krajowe zawody kwalifikacyjne mogą zostać zorganizowane przez członka krajowego danego kraju należącego do IFMD zgodnie z krajowymi przepisami. Zgłoszenie i zaakceptowanie powinny mieć miejsce na co najmniej 30 dni przed danym wydarzeniem. Za organizację zawodów nie przewiduje się żadnych opłat na rzecz IFMD. - ZAWODY MIĘDZYNARODOWE Międzynarodowy festiwal w oparciu o zaproszenia, przygotowawczy lub towarzyski może zostać zorganizowany przez dowolnego członka krajowego IFMD w dowolnym miejscu i czasie po uprzedniej akceptacji ze strony Sekretariatu Prezesa IFMD. Ww. zgoda może zostać uzyskana po wystosowaniu zgłoszenia do Sekretariatu Prezesa nie później niż na 90 dni przed rzeczonym wydarzeniem. Zgłoszenie należy sporządzić w oparciu o załączony formularz zgłoszeniowy. Nie przewiduje się żadnych opłat organizacyjnych na rzecz IFMD. - MIĘDZYNARODOWA LISTA RANKINGOWA (MISTRZOSTW EUROPY/ŚWIATA) W skład systemu międzynarodowych festiwali wchodzi seria międzynarodowych festiwali systemu gromadzenia punktów (zawody w cyklu Mistrzostw Europy/Świata - dany kraj członkowski może zorganizować tylko jedno takie wydarzenie w danym roku kalendarzowym, zaś nie więcej niż 5 festiwali tego typu może zostać zorganizowanych w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 maja roku następnego). Kraje członkowskie mogą ubiegać się organizację zawodów międzynarodowych poprzez nadesłanie zgłoszenia zgodnego z odpowiednim formularzem do IFMD. Opłata za organizację zawodów płatna na rzecz IFMD wynosi 100,- EURO, jednak Zgromadzenie Ogólne może zadecydować o organizacji wydarzenia bez opłaty. Każdy taniec i tancerz będący członkiem IFMD może zostać nominowany do zawodów Mistrzostw Europy/Świata, o ile posiada międzynarodową kartę zawodniczą IFMD. Możliwe jest uzyskanie takiej karty po uiszczeniu opłaty w wysokości 3,- EURO nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem danego wydarzenia oraz złożeniu podania o wydanie 4

5 międzynarodowej karty zawodniczej. Zawody Mistrzostw Europy nosić będą nazwę Mistrzostw Świata, jeśli zostaną do nich nominowani zawodnicy spoza Europy. Organizator musi korzystać z programu komputerowego IFMD. IFMD ma prawo wysłać swojego obserwatora na międzynarodowe zawody stanowiące eliminację rankingu. W takim przypadku IFMD przekaże niezbędne informacje organizatorowi zawodów co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem. Organizator ponosi koszty podróży, zakwaterowania i wydatki obserwatora. Organizator zobowiązany jest do opublikowania wyników zawodów na miejscu poprzez ich wywieszenie oraz poprzez przesłanie ich do IFMD, Sekretariatu Prezesa oraz wszystkich członków IFMD nie później niż piętnaście (15) dni od zakończenia zawodów, gdyż wtedy mija termin zgłaszania protestów. Sekretariat Prezesa IFMD podsumowuje wyniki, publikuje te wyniki oraz ogólne wyniki Mistrzostw Europy/Świata na głównej stronie internetowej IFMD. - MISTRZOSTWA EUROPY W NOWOCZESNYM TAŃCU SPORTOWYM System międzynarodowych zawodów przewiduje rozegranie w roku jednych Mistrzostw Europy (zaplanowany okres na ich rozegranie przypada pomiędzy 20 czerwca a 10 lipca). Kraje członkowskie mogą ubiegać się organizację zawodów międzynarodowych poprzez nadesłanie zgłoszenia zgodnego z odpowiednim formularzem do IFMD. Opłata za organizację zawodów płatna na rzecz IFMD w przypadku Mistrzostw Europy wynosi 200,- EURO, jednak Zgromadzenie Ogólne może zadecydować o organizacji wydarzenia bez opłaty. Podczas Mistrzostw Europy zawody w danych dyscyplinach i kategoriach tanecznych w danych grupach wiekowych mogą być rozegrane, o ile zostały zgłoszone do nich nominacje. Tylko sklasyfikowane tańce i tancerze należący do krajów-członków IFMD mogą zostać nominowane/i, pod warunkiem, że posiadają międzynarodową kartę zawodniczą. Możliwe jest uzyskanie takiej karty po uiszczeniu opłaty w wysokości 3,- EURO nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem danego wydarzenia oraz złożeniu podania o wydanie międzynarodowej karty zawodniczej. Krajowy system klasyfikacji pozostaje w kompetencji w danego członka krajowego. Każdy kraj może nominować tylko 3 prezentacje w danej kategorii. Dodatkową kwalifikację mogą uzyskać soliści i duety/pary zajmujące 1. i 2. miejsca w międzynarodowych zawodach (Mistrzostwa Europy). Ponadto każdy kraj ma możliwość nominowania TROJGA SOLISTÓW ze swojego kraju z DZIKĄ KARTĄ. Tylko nominacje pochodzące od członka krajowego są akceptowane podczas Mistrzostw Europy. Sekretariat Zawodów, kolejność kategorii oraz program komputerowy jest zawsze udostępniany na czas Mistrzostw Europy przez Sekretariat Prezesa IFMD. Organizator musi zapewnić zakwaterowanie i pokryć koszty wyjazdu maksymalnie 5 przedstawicielom IFMD na co najmniej 4 noce w miejscu, w którym ma odbywać się dane wydarzenie. IFMD przekaże organizatorowi szczegóły na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. O wynikach należy poinformować uczestników poprzez wywieszenie w miejscu odbywania się wydarzenia list z wynikami. Sekretariat Prezesa IFMD następnie publikuje wyniki Mistrzostw Europy na głównej stronie internetowej IFMD. - MISTRZOSTWA ŚWIATA W NOWOCZESNYM TAŃCU SPORTOWYM System międzynarodowych zawodów przewiduje rozegranie raz do roku Mistrzostw Świata (okres przewidziany na ich rozegranie przypada pomiędzy 20 czerwca a 10 lipca i zawody te nie powinny kolidować z Mistrzostwami Europy) tylko w sytuacji, gdy kraje członkowskie nominujące zawodników znajdują się poza Europą. Każdy kraj członkowski może ubiegać się o organizację zawodów międzynarodowych poprzez nadesłanie zgłoszenia zgodnego z odpowiednim formularzem do IFMD. Opłata za organizację zawodów płatna na rzecz IFMD w przypadku Mistrzostw Świata wynosi 300,- EURO, jednak Zgromadzenie Ogólne może zadecydować o organizacji wydarzenia bez opłaty. Podczas Mistrzostw Świata zawody w danych dyscyplinach i kategoriach tanecznych w danych grupach wiekowych mogą być rozegrane, o ile zostały zgłoszone do nich nominacje. Tylko sklasyfikowane tańce i tancerze należący do krajów- 5

6 członków IFMD mogą zostać nominowane/i, pod warunkiem, że posiadają międzynarodową kartę zawodniczą. Możliwe jest uzyskanie takiej karty po uiszczeniu opłaty w wysokości 3,- EURO nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem danego wydarzenia oraz złożeniu podania o wydanie międzynarodowej karty zawodniczej. Krajowy system klasyfikacji pozostaje w kompetencji w danego członka krajowego. Każdy kraj może nominować tylko 3 zawodników (prezentacje) w danej kategorii. Dodatkową kwalifikację mogą uzyskać soliści i duety/pary zajmujące 1. i 2. miejsca w międzynarodowych zawodach (Mistrzostwa Europy/Świata). Ponadto każdy kraj ma możliwość nominowania TROJGA SOLISTÓW ze swojego kraju z DZIKĄ KARTĄ. Tylko nominacje pochodzące od członka krajowego są akceptowane podczas Mistrzostw Świata. Sekretariat Zawodów, kolejność kategorii oraz program komputerowy jest zawsze udostępniany na czas Mistrzostw Świata przez Sekretariat Prezesa IFMD. Organizator musi zapewnić zakwaterowanie i pokryć koszty wyjazdu maksymalnie 5 przedstawicielom IFMD na co najmniej 4 noce w miejscu, w którym ma odbywać się dane wydarzenie IFMD przekaże organizatorowi szczegóły na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. O wynikach należy poinformować uczestników poprzez wywieszenie w miejscu odbywania się wydarzenia list z wynikami. Sekretariat Prezesa IFMD następnie publikuje wyniki Mistrzostw Świata na głównej stronie internetowej IFMD. II.B. ORGANIZACJA ZAWODÓW Organizatorem zawodów może być tylko doświadczony organizator turniejów tanecznych. Doświadczenie musi być poparte pisemnymi referencjami stanowiącymi załącznik Formularza Zgłoszeniowego Organizacji Zawodów. Zawody mogą być organizowane wyłącznie przez członków krajowych IFMD. IFMD podpisze umowę o organizacji wydarzenia zawierającą wszelkie niezbędne informacje z zaakceptowanymi organizatorami międzynarodowych zawodów. Członkowie krajowi mogą samodzielnie dokonać wyboru organizatorów krajowych zawodów. Krajowy członek IFMD może podjąć decyzję o włączeniu w organizację międzynarodowych zawodów więcej niż jednego klubu członkowskiego lub szkoły. W takim przypadku IFMD podpisze umowę ze wszystkimi organizatorami stanowiącymi jedną ze stron umowy. Sekretariat Prezesa IFMD wystosuje stosowne zaproszenia do organizacji zawodów co najmniej sześć miesięcy przed danym okresem. W zaproszeniu znajdować się będzie również informacja o warunkach i terminie, które będą musiały być spełnione przez organizatora zawodów. Po otrzymaniu przez Sekretariat podania o organizację, kwestia przyznania organizacji zostanie poddana dyskusji w Komitecie Wykonawczym, Komitecie Technicznym oraz Komitecie Specjalistycznym, a odpowiedź zostanie wystosowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania podania. Ww. odpowiedź zostanie zweryfikowana przez Zgromadzenie Ogólne odnośnie Mistrzostw Europy/Świata. II.C. WARUNKI TECHNICZNE ZAWODÓW Krajowi członkowie mogą ustalić warunki techniczne dla zawodów krajowych, jednak muszą mieć na uwadze klasyfikacje tańców, które mają zostać nominowane do międzynarodowych zawodów IFMD zgodnie z warunkami określonymi w punkcie II.A. Organizacja międzynarodowych zawodów IFMD jest możliwa, jeśli miejsce, w którym ma się odbywać spełnia następujące warunki techniczne: - Odpowiedni poziom ochrony i dostępności; - Odpowiedni i wystarczająco duży parking; - Scena o powierzchni użytkowej min. 10 m x 10 m; - Odpowiednia nawierzchnia sceny dokładnie i równo pokrywająca - wykładzina do baletu lub sztuczna nawierzchnia sportowa; - Oddzielne miejsce/a do rozgrzewki o rozmiarze i ilości wystarczającej dla wszystkich przyjętych uczestników zawodów; 6

7 - Przebieralnie dla każdego z uczestników wyposażone w co najmniej jedno krzesło i wieszak oraz przesłony lub parawany, pozwalające oddzielić uczestników różnych płci; - Odpowiednia i łatwa dostępność sceny/scen ze wszystkich stron; - Wysokość nad sceną co najmniej 4,5 metra; - Wystarczająca ilość miejsca, aby zapewnić minimalną odległość 5 m dla sędziów od skraju sceny/scen; - Dobra widoczność dla techników muzyki, konferansjerów, przedstawicieli zawodów oraz członków jury; - Oddzielne pomieszczenie dla sędziów; - Zapewnienie obecności lekarza lub ambulansu ze specjalistami od udzielania pierwszej pomocy lekarskiej; - Ustawiony, wypróbowany oraz działający zestaw nagłaśniający nie wywołujący nieprzyjemnych efektów o minimalnej mocy 2000 W na każdą stronę; - System oświetlenia nieprzeszkadzający tancerzom; - Odpowiednia widownia; - Bufet lub inny punkt gastronomiczny o wystarczającej pojemności na całe wydarzenie, całkowicie oddzielony od miejsca odbywania się zawodów. II.D. NOMINACJE DO ZAWODÓW Nominacje należy przesłać do organizatora zawodów zgodnie z regulaminem danego festiwalu korzystając z formularza nominacji IFMD, zaś podsumowania zgodnie z informacjami podawanymi w ogłoszeniu o zawodach. Nominacje do zawodów międzynarodowych należy przesłać do członków krajowych, którzy następnie muszą wprowadzić je w odpowiednie podsumowania i przesłać do Sekretariatu Prezesa IFMD i/lub organizatora zawodów. Spóźnione nominacje nadesłane po terminie nadsyłania NIE będą przyjmowane. Po terminie nadsyłania nominacji możliwe jest jedynie anulowanie nominacji. Nominacje składane w innej formie nie będą akceptowane. Członek krajowy odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym danych podanych w arkuszu nominacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności co do wieku lub imienia i/lub nazwiska tancerza, które stanowiłyby naruszenie regulaminu IFMD, zostaną podjęte przez Komitet Wykonawczy czynności dyscyplinarne względem danego członka krajowego. Wyniki uzyskane przez osobę, której dane są fałszywe zostaną anulowane. II.E. SKLASYFIKOWANE TAŃCE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ NOMINOWANE DO MISTRZOSTW EUROPY LUB ŚWIATA Członek krajowy posiada prawo ustanowienia systemu klasyfikacji dla danego kraju. Jednak jednym z jego obowiązków jest nienominowanie do tak dużego wydarzenia tańca lub tancerza, który może nie być gotowy do wystąpienia w warunkach tak wielkich zawodów. Tylko sklasyfikowane tańce i tancerze należący do krajów-członków IFMD mogą zostać nominowane/i, pod warunkiem, że posiadają międzynarodową kartę zawodniczą. Krajowy system klasyfikacji pozostaje w kompetencji w danego członka krajowego. Każdy kraj może nominować tylko 3 prezentacje w danej kategorii. Dodatkową kwalifikację mogą uzyskać soliści i duety/pary zajmujące 1. i 2. miejsca w międzynarodowych zawodach (Mistrzostwa Europy/Świata). Ponadto każdy kraj ma możliwość nominowania TROJGA SOLISTÓW ze swojego kraju z DZIKĄ KARTĄ. Tylko nominacje pochodzące od członka krajowego są akceptowane podczas Mistrzostw Świata. Podsumowując - do KAŻDEJ kategorii mogą być nominowani zdobywcy trzech pierwszej miejsc z ogólnej klasyfikacji krajowej, zaś dodatkowo zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z międzynarodowego rankingu (pod warunkiem, że pochodzą z tego samego kraju, co ww. trzy osoby oraz nie są to te same osoby w kategoriach 7

8 solistów i/lub duetów/par) oraz posiadacze DZIKICH KART (dotyczy tylko kategorii solistów). OGÓLNĄ ZASADĄ JEST, ŻE DANY TANIEC MOŻE BYĆ NOMINOWANY TYLKO RAZ. IDENTYCZNE CHOREOGRAFIE NOMINOWANE DO KILKU KATEGORII BĘDĄ WYŁĄCZANE. W liście podsumowującej sporządzanej przez członka krajowego należy również zaznaczyć sposób uzyskania kwalifikacji poprzez przypisanie odpowiedniej cyfry. III. GRUPY WIEKOWE III. A. MŁODZIEŻOWCY (ang. ADULT) Tancerze kończący 17 lat do 31 sierpnia w danym roku kalendarzowym lub starsi. W przypadku duetów/par dopuszcza się jednego tancerza z grupy juniorów, zaś w przypadku mini formacji/formacji kilku tancerzy z grupy junior. III. B. JUNIORZY (ang. JUNIOR) Tancerze, którzy kończą od 14 do 16 lat do 31 sierpnia w danym roku kalendarzowym. W przypadku duetów/par dopuszcza się jednego tancerza z grupy juniorów młodszych, zaś w przypadku mini formacji/formacji kilku tancerzy z grupy juniorów młodszych. III. C. JUNIOR JUNIORZY MŁODSI (ang. YOUTH) Tancerze, którzy kończą od 10 do 13 lat do 31 sierpnia w danym roku kalendarzowym. W przypadku duetów/par dopuszcza się jednego tancerza z grupy młodzików, zaś w przypadku mini formacji/formacji kilku tancerzy z grupy młodzików. III. D. MŁODZICY (ang. MINI) Tancerze, którzy kończą 6 lat począwszy od 1 stycznia do tancerzy, którzy kończą 9 lat do 31 sierpnia w danym roku kalendarzowym. III. E. - UWAGI OGÓLNE - Każdy tancerz występujący w choreografii mini formacji/formacji może być nominowany wyłącznie w JEDNEJ grupie wiekowej w tej samej kategorii. Ten sam tancerz może być nominowany w tej samej dyscyplinie zarówno do występu w mini formacji, jak i w formacji. - Ten sam tancerz NIE może być nominowany do występu w różnych grupach wiekowych w tej samej dyscyplinie i kategorii. - W przypadku grupy wiekowej MŁODZIKÓW, jest dozwolone, aby jedna osoba kończąca 10 lat do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego była nominowana w kategorii mini formacji i formacji. 8

9 IV. DYSCYPLINY, KATEGORIE IV.A. - ISTNIEJĄCE DYSCYPLINY I KATEGORIE DISCIPLINY KATEGORIE Break Solo/K Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja Caribbean Show X X X Para Mini Formacja Formacja Dance Show Solo Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja Disco Dance Solo Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja Disco Freestyle Solo Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja Electric Solo Solo/M Duet Para X X Fantasy Solo Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja Free-Show Solo Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja Funky Solo Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja Hip-Hop Hop Solo Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja Sports Rocky X X X Para Mini Formacja Formacja Street Dance Revue Solo/F Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja Techno Dance Solo/F Solo/M Duet Para Mini Formacja Formacja IV. B - NOWE DYSCYPLINY I KATEGORIE Każdy członek krajowy ma prawo zaproponować wprowadzenie dwóch nowych dyscyplin i/lub kategorii na rok z odpowiednim uzasadnieniem, wysyłając propozycję zasad oraz opis danej dyscypliny/kategorii do Sekretariatu Prezesa co najmniej na 60 dni przed Zgromadzeniem Ogólnym. Prezes przesyła taką propozycję do Komisji Technicznej oraz Komisji Specjalistycznej, które to komisje wydają swoje opinie względem propozycji nie później niż 15 dni od daty otrzymania. Na końcu, Sekretariat Prezesa przedstawia propozycję na Zgromadzeniu Ogólnym. Zgromadzenie Ogólne może zadecydować o prezentacji proponowanej dyscypliny/kategorii podczas Ceremonii Otwarcia kolejnych Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata. Po dokonaniu takiej prezentacji Komitet Specjalistyczny zadecyduje (biorąc pod uwagę opinie Komisji Technicznej oraz Sekretariatu) o możliwości i dacie wprowadzenia nowej dyscypliny/kategorii. Osoba proponująca nową dyscyplinę musi otrzymać ostateczną odpowiedź w ciągu 30 dni od daty jej prezentacji. V. PUNKTACJA, JURY V.A. - ZASADY PUNKTOWANIA System orzekania jest systemem łączonym. Każdy taniec jest zawsze oceniany przez co najmniej pięciu egzaminowanych i doświadczonych sędziów na podstawie trzech wartości. Poniżej podano wartości, w kolejności od najważniejszej: - Technika (tj. poziom trudności oraz ilość elementów technicznych) - Choreografia i ogólne wrażenie (tj. układ, synchronizacja z muzyką, kroki i elementy, wiek tancerzy, wykorzystanie sceny, kostiumy, itp.) - Prezentacja (tj. poziom wartości artystycznej, dynamika i uczucia przekazywane przez tancerzy publiczności) 8 9

10 Każdy z powyższych elementów jest oceniany przez każdego z sędziów w skali od 0 do 10. Następnie sumuje się trzy noty i na podstawie sumy punktów jury przyznaje miejsca, jak pokazano to poniżej (przykładowa tabela ocen 6 zawodników przez jednego z sędziów): Sędzia A Nr startowy: Technika: Choreografia: Prezentacja: Suma: Pozycja: Wszystkie 3 wartości składające się na ocenę sędziowską należy traktować łącznie jako elementy jednej całości pozostające ze sobą we wzajemnych w interakcjach. Pokaz o bardzo wysokiej wartości prezentacji jednak z wadliwym wykonaniem elementów technicznych (niska wartość techniczna) nie powinien wygrać. Z drugiej strony nieprawidłowo wybrane lub niewłaściwie wykonane elementy techniczne o wysokim stopniu trudności także nie powinny prowadzić do wygranej. Poziom trudności technicznej powinien być dopasowany do umiejętności tancerza oraz do choreografii. Choć wartość techniczna jest najważniejszym z elementów oceny sędziowskiej, nie należy także zapominać o głównych kryteriach dobrej choreografii. Jeżeli brakuje synchronizacji pomiędzy muzyką, elementami, wiekiem, umiejętnościami i kostiumami tancerzy, wynik nie może być dobry. Pokaz zawierający elementy techniczne (figury i kroki taneczne, skoki, piruety, elementy akrobatyczne, gimnastyczne, gibkościowe i siłowe dozwolone w danej konkurencji) dobrze zsynchronizowane w choreografii, przekonywująco wykonany (interpretacja) powinien być wysoko oceniony. V.B - METODY I PROCEDURA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W przypadku eliminacji i półfinałów korzysta się z tzw. systemu X (krzyżowego). Oznacza to, że po przyznaniu punktów za trzy wartości opisane powyżej, sędziowie przyznają zgodnie z kolejnością odpowiadającą sumie punktów X lub / w danej kategorii. Np.: jeśli w kategorii jest 15 tancerzy (półfinał), sędziowie mogą przyznać sześć krzyżyków i dwa pół-krzyżyki. Wartość liczbowa krzyżyka to dziesięć punktów, zaś pół-krzyżyka to jeden punkt. Przykład: Sędzia A : Nr startowy: Suma: Krzyżyk: Pół-krzyżyk: X / X / X X X X - Sześcioro/siedmioro zawodników, którzy uzyskali najwyższe noty przechodzi do finału (siedmioro w przypadku, gdy zawodnicy na szóstej pozycji mają po tyle samo punktów). 10

11 W ostatniej rundzie używa się systemu zwanego skatingiem. Oznacza to, że pozycja, jaką zajmie dany zawodnik będzie wynikała z większości przyznanych not sędziowskich. Przykład: Nr startowy Wynik końcowy Sędzia A Sędzia B Sędzia C Sędzia D Sędzia E Wyniki zawodów obliczane są za pomocą programu komputerowego. Arkusze punktacji są oznaczane za pomocą nazwisk i symboli przypisywanych każdemu z sędziów. Właściwe wprowadzanie danych z arkuszy punktacji nadzorowane jest przez jednego z przedstawicieli zawodów szefa sekretariatu zawodów. Możliwe jest sprawdzenie arkuszy przez przedstawicieli klubów podczas zawodów krajowych oraz członków krajowych podczas zawodów międzynarodowych u szefa sekretariatu zawodów. V.C. JURY Jury składa się z co najmniej 5 wysoce wykwalifikowanych i licencjonowanych sędziów. Członkowie jury na międzynarodowe zawody są typowani przez Komitet Sędziowski IFMD na podstawie sugestii krajów członkowskich oraz Sekretariatu Prezesa. Harmonogram prac jury na Mistrzostwa Europy/Świata musi być skonstruowany przez Sekretariat i należy go przedstawić członkom jury oraz wszystkim uczestnikom przed danymi zawodami. Jury musi zasiadać co najmniej pięć metrów od krawędzi sceny. W przypadków występów głównie formacji zaleca się, aby jury zasiadało w większej odległości lub na podwyższeniu względem poziomu sceny. Sędziowie muszą zasiadać przy oddzielnych stolikach rozstawionych w odległości co najmniej jednego metra od siebie. V.D. - SKŁAD JURY Członkowie jury powinni być wysoce szanowani ze względu na posiadane kompetencje oraz ogromny wkład pracy podczas całych zawodów. Żaden tancerz ani inny uczestnik zawodów nie może przeszkadzać sędziom podczas ich pracy. Wszelkie uwagi lub naganne zachowanie wobec członków jury będzie karane przez Dyrektora Zawodów. Kraje delegujące sędziego ponoszą wszelkie koszty związane z pracą swojego członka jury. Członkowie jury pozostają do dyspozycji Dyrektora Zawodów nawet, jeśli nie zasiadają w składzie sędziowskim podczas rozgrywania zawodów w danej kategorii. Jednakże mogą opuścić miejsce odbywania się zawodów w celu krótkiego wypoczynku w pomieszczeniu sędziowskim tylko jeśli nie są na dyżurze, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia od Dyrektora Zawodów. Członkowie jury powinni zawsze oceniać sprawiedliwie, niezależnie od swoich narodowych i/lub osobistych sympatii. Sędzia nie ma prawa oceniać kategorii, w której występuje jego bliski krewny (żona, mąż, dziecko, itd.). Ogólną zasadą dla sędziów jest, że najważniejszym kryterium jest Technika oraz Choreografia - dany taniec nie może uzyskać wysokiej oceny tylko i wyłącznie na podstawie wyjątkowo dobrej prezentacji. Członkowie jury powinni otrzymywać do swoich stolików co godzinę zimne napoje, kawę na życzenie, ciepły posiłek co najmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby mają prawo do pięciominutowej przerwy technicznej po zakończeniu danej kategorii. Jeśli regulamin krajowy zawiera informacje o wynagrodzeniu dla członków jury, koszty te są ponoszone są przez daną narodową federację. IFMD nie opłaca sędziów za ich pracę, jednak szanuje 11

12 i docenia ich wkład włożony na zawodach i wymaga takiego samego poszanowania w stosunku do wszystkich sędziów. Decyzji sędziego nie można zmienić z wyłączeniem sytuacji, gdy jest ona spowodowana ewidentnym błędem sędziego - w takim przypadku decyzja musi zostać poddana dyskusji i poprawiona przez danego sędziego po zakończeniu kategorii. W przypadku zauważenia przez Sekretariat Zawodów lub Dyrektora Zawodów błędu ze strony danego sędziego, sędzia ten powinien zostać poproszony o wprowadzenie niezbędnych zmian lub naniesienie odpowiedniej uwagi. Do momentu wykonania ww. czynności, zawody należy wstrzymać po zakończenie danej kategorii. Członkowie jury mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach składu sędziowskiego przez zawodami oraz w co najmniej jednym kursie szkoleniowym na rok. W przypadku zaniechań lub naruszenia regulaminu przez danego sędziego może on zostać wykluczony ze składu sędziowskiego przez Dyrektora Zawodów. W przypadku niewłaściwego zachowania członka jury w trakcie wykonywania obowiązków Dyrektor Zawodów ma prawo poprosić o wyjaśnienia i/lub postępować w sposób właściwy dla danej sytuacji. VI. PRZEDSTAWICIELE ZAWODÓW VI.A. - DYREKTOR ZAWODÓW Dyrektorem Zawodów może zostać tylko osoba posiadająca ogół odpowiedzialności za całe wydarzenie, informacje oraz prawo do decydowania o wszelkich warunkach oraz zarządzająca pracownikami technicznymi. Taka funkcja może być pełniona podczas Mistrzostw Europy/Świata tylko i wyłącznie przez Prezesa IFMD lub osobę przez niego desygnowaną. Jeśli zawody odbywają się na więcej niż jednej scenie, Prezes może wyznaczyć więcej Dyrektorów, nad którymi będzie sprawować kontrolę - działa wtedy jako Główny Dyrektor Zawodów. Dyrektor ma prawo zmienić wcześniej opublikowany układ kategorii, jednak taka zmiana musi zostać niezwłocznie ogłoszona wśród wszystkich zainteresowanych, a informacja o zmianach musi zostać wywieszona w miejscu przeznaczonym na wywieszenie wyników. Dyrektor ma również prawo zmienić uprzednio ustalony harmonogram pracy jury, jednak taka zmiana musi zostać niezwłocznie ogłoszona, a dany sędzia musi zostać właściwie poinformowany. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu Dyrektor ma prawo poinformować o tym niezwłocznie po danym tańcu. Członkowie jury mają prawo wziąć pod uwagę taką informację podczas wystawiania swojej oceny. W przypadku złamania zasad czasu trwania tańca, wieku zawodnika, zasad nominacji, niedozwolonych kroków i/lub figur, wykorzystania identycznej choreografii, itd. Dyrektor Zawodów ma prawo zadecydować o dyskwalifikacji danego tańca z zawodów. Sędziowie mogą zasygnalizować taką sytuację poprzez podniesienie ręki i odpowiednie zanotowanie faktu w arkuszu oceny. Wykluczenie należy niezwłocznie ogłosić, a dany taniec musi być ostatnim w danej kategorii. Sędziowie mogą odjąć punkt i obniżyć pozycję za drobne naruszenia regulaminu, np. za częściowe odstępstwo od obowiązującej zasady czasu trwania tańca, sporadyczne wykorzystanie niedozwolonych figur, itd. W takiej sytuacji Dyrektor może zadecydować o ukaraniu danego tancerza (jego prezentacji). Decyzję należy niezwłocznie ogłosić. Dyrektor Zawodów ma prawo zarządzić nadzwyczajną przerwę lub czyszczenie sceny. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji regulaminu decyzja Dyrektora Zawodów jest ostateczna. Decyzję taką należy niezwłocznie ogłosić, a po jej ogłoszeniu nie wolno wnosić żadnych protestów. Osobą wyznaczoną na funkcję Dyrektora Zawodów może być tylko ktoś z dużym doświadczeniem w organizowaniu takich wydarzeń oraz z dokładną znajomością regulaminu IFMD. Funkcja Dyrektora Zawodów może być połączona z funkcją Konferansjera lub Inspektora Technicznego, o ile dana osoba jest właściwa do pełnienia ww. dodatkowej funkcji. 12

13 VI.B. - OBSERWATOR ZAWODÓW IFMD może wyznaczyć Obserwatora Zawodów na dane międzynarodowe zawody. Miejsce zasiadania Obserwatora musi znajdować się w pobliżu ławy sędziowskiej, Dyrektora Zawodów oraz Konferansjera. Obserwator Zawodów może być również członkiem jury. Zadaniem Obserwatora jest nadzorowanie ścisłego przestrzegania regulaminu IFMD. Obserwator musi zawsze pochodzić z innego kraju niż Dyrektor Zawodów. Językiem komunikacji musi być język angielski. W przypadku zaobserwowania naruszenia lub złamania regulaminu Obserwator ma prawo poinformować o tym Dyrektora Zawodów. Obserwator nie ma prawa zmiany harmonogramu zawodów oraz nie może wpływać na decyzje podejmowane przez jury i/lub Dyrektora Zawodów. Zadaniem Obserwatora jest kontrola warunków technicznych zawodów, postępowania podczas wydarzenia, pracy sekretariatu festiwalu i jury oraz pomoc Dyrektorowi Zawodów. Po zakończeniu wydarzenia Obserwator ma za zadanie sporządzić raport dotyczący wszystkich ww. elementów i przedłożyć go Komitetowi Technicznemu oraz Sekretariatowi Prezesa. VI.C. - PRACOWNICY SEKRETARIATU ZAWODÓW Szef Sekretariatu Zawodów jest odpowiedzialny za nadzorowanie wprowadzania danych z arkuszy punktacji oraz za przygotowanie i publikację wyników, a także za wykonanie dyplomów. Wprowadzaniem danych oraz pomocą podczas dekoracji zwycięzców zajmują się Pracownicy Sekretariatu. VI.D. - INSPEKTOR TECHNICZNY Wśród obowiązków Inspektora Technicznego znajdują się: sprawdzanie nośników z muzyką, sprawdzanie długości i prędkości muzyki, identyfikacja, itd. Informację o problemach przekazuje Dyrektorowi Zawodów, który prosi Konferansjera o ogłoszenie odpowiedniej informacji. Inspektor zazwyczaj siedzi przy stole techników muzycznych (DJ) i to on odbiera nośniki z muzyką od przedstawicieli klubów. Inspektorem może być osoba z dobrą znajomością regulaminu i postępowania festiwalowego. Inspektorem może być Dyrektor Zawodów, o ile spełnia wymagania tej funkcji. VI.E. - KONFERANSJER Do obowiązków Konferansjera należą: ogłaszanie kolejnych części zawodów, występowanie jako prowadzący wydarzenie, informowania sędziów oraz publiczności, a także tancerzy. Konferansjer musi znać regulamin i postępowanie obowiązujące podczas zawodów. Podczas zawodów międzynarodowych Konferansjer musi mówić w języku kraju, w którym odbywa się dane wydarzenie, a także w języku angielskim. Konferansjer informuje o kwestiach formalnych, kolejności, częściach festiwalu oraz podaje wszelkie inne informacje podczas całych zawodów. W przypadku zawodów międzynarodowych komunikaty muszą być ogłaszane również w języku angielskim. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wyjątkowych sytuacji, jak np. wykluczeń, dyskwalifikacji, nieplanowanych przerw, przerw technicznych, itd. zadaniem Konferansjera jest niezwłoczne i precyzyjne informowanie uczestników oraz publiczności, dlatego musi on pozostawać w stałym kontakcie z Dyrektorem Zawodów. Podczas dekoracji zwycięzców wyniki podawane są w każdej z kategorii w kolejności od miejsca 6. do 1. Konferansjer musi posiadać doświadczenie w dziedzinie wydarzeń tanecznych oraz musi znać dobrze harmonogram zawodów i regulamin IFMD. Konferansjer musi wyrażać się z szacunkiem o wszystkich uczestnikach zawodów oraz musi dbać o wszystkich zawodników. Inspektorem może być Dyrektor Zawodów, o ile spełnia wymagania tej funkcji. 13

14 VII. REGULAMIN ZAWODÓW VII. A. PROCEDURY PODCZAS ZAWODÓW * FORMALNOŚCI I CEREMONIE - CEREMONIE OTWARCIA Każde międzynarodowe wydarzenie pod patronatem IFMD musi rozpoczynać się od uroczystej ceremonii otwarcia. Ceremonia powinna składać się z przemówienia wstępnego wygłoszonego przez organizatora, prezentacji uczestników wraz z ich narodowymi symbolami (flagami), prezentacji międzynarodowego jury oraz mowy otwierającej wygłoszonej przez najwyższego rangą przedstawiciela IFMD obecnego podczas zawodów. Miejscowy organizator może zwrócić się z prośbą do wszystkich klubów i przedstawicieli o uczestnictwo w paradzie zawodników przed ich rozpoczęciem. Lokalni organizatorzy powinni zadbać o odpowiednie działania z zakresu PR, tj. aby podczas wydarzenia obecne były media oraz - jeśli to możliwe - goście specjalni. Przedstawiciele każdego kraju biorącego udział w zawodach zobowiązani są do współpracy przy ceremonii otwarcia. Ceremonia otwarcia wraz z galą Mistrzostw Europy/Świata łącznie nie powinna trwać więcej niż 90 minut. Jeśli międzynarodowe wydarzenie trwa więcej niż jeden dzień, wieczorem przed pierwszym dniem zawodów powinien być zorganizowany bankiet połączony z dyskusją, zaś po dekoracjach ostatniego dnia zawodów - pożegnalny poczęstunek połączony z dyskusją. Podczas Mistrzostw Europy/Świata Gala Otwarcia powinna towarzyszyć Ceremonii Otwarcia, podczas której zaprezentowane zostaną nowo zaproponowane kategorie/dyscypliny oraz wysokiej klasy występ artystyczny. - SYMBOLE NARODOWE Podczas każdego wydarzenia organizowanego pod patronatem IFMD flagi narodowe każdego z krajów członkowskich IFMD oraz logo IFMD powinny być umieszczone w dobrze widocznym miejscu. Podczas Mistrzostw Europy/Świata hymny krajów-uczestników powinny zostać odegrane jednokrotnie podczas dekoracji zawodników. Przedstawiciele krajów uczestniczących w zawodach powinny dostarczyć flagi narodowe (w liczbie: 2) oraz nośnik z hymnem narodowym (1 płyta CD) organizatorom podczas rejestracji, co najmniej na godzinę przez rozpoczęciem Ceremonii Otwarcia. Lokalny organizator zwróci ww. symbole narodowe najpóźniej pół godziny po zakończeniu Ceremonii Zamknięcia. - CEREMONIA ZAMKNIĘCIA Organizacja ceremonii zamknięcia podczas międzynarodowych zawodów nie jest obowiązkowa. Jednakże w przypadku Mistrzostw Europy/Świata zawsze powinna występować Ceremonia Zamknięcia z przewidzianymi podziękowaniami, gratulacjami, przemówieniem końcowym oraz galą, co w sumie nie może trwać dłużej niż 15 minut. * ETAPY - ELIMINACJE Runda/y eliminacyjne należy organizować, jeśli jest nominowanych ponad 20 prezentacji w danej kategorii. Z eliminacji zawodnicy awansują do półfinałów. Wyniki eliminacji należy wywiesić we wcześniej wyznaczonym miejscu możliwie najszybciej po danym etapie. Konferansjer zobowiązany jest do ogłoszenia listy półfinalistów. - PÓŁFINAŁY Półfinały organizowane są, jeśli nominowanych jest pomiędzy 10 a 20 prezentacji w danej kategorii. Z półfinałów zawodnicy awansują do finałów. Wyniki półfinałów należy wywiesić we wcześniej 14

15 wyznaczonym miejscu możliwie najszybciej po danym etapie. Konferansjer zobowiązany jest do ogłoszenia listy finalistów. - FINAŁY Finały organizowane są, jeśli nominowanych jest do 10 tańców w danej kategorii. OGÓLNIE PRZYJĘŁO SIĘ, ŻE TAŃCE Z TEJ SAMEJ KATEGORII POWINNY BYĆ OCENIANE PRZEZ TEN SAM SKŁAD SĘDZIOWSKI W KOLEJNYCH RUNDACH, Z WYŁĄCZENIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH ZADZIAŁA SIŁA WYŻSZA. * RAMY CZASOWE Program zawodów należy zawsze układać w taki sposób, aby zawodnicy mieli co najmniej 8 godzin odpoczynku pomiędzy kolejnymi dniami zawodów. Dekoracje nie mogą odbywać się po północy, zaś rozgrywki i dekoracje grup wiekowych młodzików (ang. mini) oraz juniorów młodszych (ang. youth) nie mogą się odbywać po godzinie 22:00. W szczególnych okolicznościach po godzinie 22:00 mogą być rozgrywane wyłącznie konkurencje grup wiekowych juniorów (ang. junior) i młodzieżowców (ang. adult). Ogólnie przyjmuje się, że festiwale rozpoczynają się od prezentacji najmłodszych grup wiekowych, aby uniknąć występów najmłodszych uczestników o zbyt późnych porach. O ile to możliwe ceremonia dekoracji powinna odbywać się w trakcie godzin dziennych, jeśli rozegrane zostały konkurencje dla grup wiekowych młodzików i juniorów młodszych, aby uniknąć późnego powrotu najmłodszych uczestników zawodów. W przypadku Mistrzostw Europy/Świata ostatniego dnia zawodów całość wydarzenia (wraz z dekoracjami) powinna zakończyć się do godziny 16:00, aby umożliwić uczestnikom mieszkającym w stosunkowo niewielkiej odległości dojazd do domu przed północą i tym samym pozwalając zawodnikom właściwie odpocząć. * OZNACZENIE TANCERZY W GRUPACH WIEKOWYCH Tancerze powinni być oznaczeni prawidłowymi kolorowymi opaskami oznaczającymi odpowiednie grupy wiekowe. Noszenie opaski na ręku tancerza podczas zawodów jest obowiązkowe. * NUMERY STARTOWE Numery startowe dostarcza organizator zawodów i sa one przekazywane uczestniczącym w zawodach Klubom w procesie rejestracji. Noszenie numeru startowego podczas tańca jest obowiązkowe. numer startowy powinien być umieszczony na kostiumie w bardzo dobrze widocznym miejscu. Jeżeli numer ulegnie zagubieniu reprezentant Klubu może poprosić biuro zawodów o wystawienie duplikatu ZANIM rozpocznie się dana prezentacja. Brak numeru startowego może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. * KOLEJNOŚĆ KATEGORII Program zawodów (kolejność kategorii) należy zawsze układać w taki sposób, aby uniknąć sytuacji, w której ten sam tancerz występuje w przeciągu 5 minut w kolejnej kategorii. W takiej sytuacji należy zarządzić dodatkową przerwę, która da czas uczestnikowi/om na zmianę stroju oraz fizyczne i psychiczne przygotowanie do kolejnego występu. O kolejności kategorii należy zawsze informować uczestników: uprzednio - poprzez pocztę elektroniczną, wręczając wydrukowany program podczas rejestracji oraz poprzez wywieszenie programu w miejscu, w którym odbywają się zawody. Zaleca się, aby łączyć w bloki kategorie, w których występują tylko pojedyncze nominacje. Podczas wszelkich zawodów międzynarodowych językiem oficjalnym jest język angielski. Wszelkie prośby o zmianę lub uwagi należy zgłaszać lokalnym organizatorom najpóźniej na dwa dni przez zawodami. Podczas zawodów możliwe jest jedynie anulowanie występu. 15

16 * DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW Konferansjer zawsze powinien właściwie informować publiczność i uczestników o dekoracji. Wszyscy uczestnicy powinni być gotowi do dekoracji i powinni współpracować, aby umożliwić ciągłość przyznawania nagród oraz jak najszybsze zakończenie ceremonii. Organizatorzy powinni zadbać o obecność wystarczającej liczby miejscowych władz oraz gości specjalnych podczas dekoracji zwycięzców oraz wystarczającej liczby pomocników wspierających dekoracje. Konferansjer oraz Dyrektor Zawodów (wraz z pomocą Szefa Sekretariatu Zawodów) powinni zapewnić jak najsprawniejszą dekorację zwycięzców. Zdobywcy sześciu pierwszych miejsc otrzymują dyplomy (JEDEN egzemplarz na formację, mini formację, solistę, DWIE kopie dla duetów/par). Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują PUCHARY Mistrzostw Europy/Świata (JEDEN na formację, mini formację, solistę, DWA na duet/parę). Podczas innych międzynarodowych zawodów zdobywcy trzech pierwszych miejsc za występ solowy, duetu/pary otrzymują medale, zaś za występ formacji i mini formacji otrzymują puchary. Lokalni organizatorzy mogą chcieć przyznać oddzielne nagrody dodatkowe, jednak wszelkie takie decyzje muszą być uprzednio konsultowane z Sekretariatem Prezesa IFMD na co najmniej 30 dni przez danym wydarzeniem. Tancerze występujący w kategorii, w której nominowany był tylko jeden taniec, nie mogą zostać ogłoszeni mistrzami lub zwycięzcami. WAŻNE! WSZYSCY TANCERZE MAJĄ OBOWIĄZEK UCZESTNICZYĆ PODCZAS CEREMONII ROZDANIA NAGRÓD, W INNYM PRZYPADKU NIE OTRZYMAJĄ MEDALI I/LUB PUCHARÓW. Podczas ww. ceremonii tancerze powinni być ubrani w swoje stroje turniejowe. Nagrody specjalne są również dozwolone. VII.B. - OPIS DYSCYPLIN I KATEGORII * OGÓLNE ZASADY KAŻDEJ Z DYSCYPLIN I TAŃCA - Nie zezwala się na utwory muzyczne krótsze lub dłuższe, niż podano poniżej. Wszelkie odstępstwa od tej zasady skutkować będą wykluczeniem danego tańca. - Nie zezwala się na muzykę o innej prędkości odtwarzania od tej podanej poniżej. Wszelkie odstępstwa od tej zasady skutkować będą wykluczeniem danego tańca. Tępa muzyki są sprawdzane z regulaminem, zatem płyty CD z muzyka własną powinny zostać dostarczone do akustyka odpowiednio wczesniej. - płyty CD z muzyką powinny być oznaczone okładkami IFMD lub innymi zawierające identyczne dane. Każda płyta CD z muzyką może zawierać TYLKO JEDEN utwór muzyczny ustawiony jako ścieżka nr 1. - Płyty CD z muzyką muszą zostać przekazane przez przedstawiciela lub pracownika klubu technikowi muzycznemu (DJ) najpóźniej przez wejściem poprzedzającego tancerza na scenę. W przypadku niedostarczenia płyty CD na czas, taniec zostanie zdyskwalifikowany. - W przypadku grupy wiekowej młodzików (ang. mini) dozwolone są skoki akrobatyczne wyłącznie z podporem. Niedozwolone są w przypadku grupy wiekowej młodzików salta machowe bokiem, salta machowe przodem, inne salta, itp. oraz inne skoki akrobatyczne bez podporu. - Ta sama choreografia nie może być nominowana w różnych dyscyplinach i/lub kategoriach. Jeśli ta sama choreografia zostanie zaprezentowana dwukrotnie podczas którejkolwiek z kategorii, zostanie ona automatycznie zdyskwalifikowana. - Podczas występów eliminacyjnych i półfinałowych w kategoriach solowych, w dyscyplinach, w których dla kilku zawodników odtwarzana jest jednocześnie ta sama muzyka, każdy z zawodników musi pamiętać o trzymaniu się tylko swojego sektora. W ww. kategoriach zawodnicy wywoływani są na scenę trójkami z wyłączeniem dyscypliny disco freestyle, gdzie wywoływanych jest dwoje zawodników jednocześnie. Przejście do sektora innego tancerza będzie wiązać się z dyskwalifikacją. - Nikt nie może rywalizować sam ze sobą. 16

17 - Wszelkie odstępstwa od ograniczeń dotyczących grup wiekowych karane będą natychmiastową dyskwalifikacją. - Play back (śpiew podczas tańca) jest generalnie zabroniony. Mimika twarzy dla właściwej interpretacji jest dozwolona, ale nie karaoke! * ZASADY DOTYCZĄCE LICZBY TANCERZY W DANEJ KATEGORII - Występy solowe z zasady wykonywane są pojedynczo, toteż na scenie nie może być obecny nikt inny; - Duety są zawsze wykonywane przez dwoje tancerzy tej samej płci; - Pary są zawsze wykonywane przez tancerza płci żeńskiej i tancerza płci męskiej; - W małych grupach występuje zazwyczaj pomiędzy 3 a 7 tancerzy, z wyłączeniem poniższych dyscyplin; * CARIBBEAN (BACHATA, CUBAN SALSA, PUERTORICAN SALSA) min. 2 - max. 3 pary * CARIBBEAN/LATIN SHOW min. 2 - max. 3 pary * CARIBBEAN (BACHATA, CUBAN SALSA, PUERTORICAN SALSA) min. 4 - max. 10 par * CARIBBEAN/LATIN SHOW min. 8 - max. 20 tancerzy PRZEPISY REGULUJĄCE ILOŚĆ TANCERZY W KATEGORII -Soliści, naturalnie, zawsze występują w liczbie pojedynczej, bez niczyjej pomocy na parkiecie -Duety zawsze tańczone są przez dwóch tancerzy tej samej płci -Pary zawsze tańczone są przez jedną tancerkę z jednym tancerzem -Mini formacje są tańczone przez minimum 3 tancerzy a maksymalnie przez 7 tancerzy -Formacje są tańczone przez minimum 8 tancerzy a maksymalnie przez 24 tancerzy * DOKŁADNE ZASADY DYSCYPLIN * BREAK Muzyka: Wspólna muzyka wykorzystywana podczas rund eliminacyjnych solistów stanowi mieszankę silnego rytmu i melodii groove muzyki slower street dance. Muzyka własna powinna mieć podobny charakter, podkreślając cechy charakterystyczne dla tańca break dance. Nie ma wytycznych dotyczących tempa muzyki. Opis: Break dance wywodzi się z różnych stylów tańca ulicznego i klubowego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów akrobatycznych, siłowych i gimnastycznych. Break dance to ciąg improwizacji zawierających charakterystyczne dla tego tańca obroty, skręty i elementy akrobatyczne połączone krokami pooping i locking, co pozwala zgrać taniec z muzyką. Obrót głowy, zatrzymanie w powietrzu, helikopter, handspin, holoback, hunchback, salta oraz kombinacje to charakterystyczne figury break dance u. Podczas występu należy zaprezentować co najmniej 3 różne figury. Prezentacja zawierająca połączenia i kombinacje figur powinna zostać wysoko oceniona. W przypadku duetów synchrony i kombinacje oraz pozycje lustrzane mogą być wiązane z pop-lockingiem, elementami tańców electric oraz innych ulicznych, jednak nie mogą one być dominujące. Choreografie małej grupy i formacji powinny zawierać ciągły ruch wszystkich tancerzy, a nie tylko sekwencje solowych prezentacji. Cechy: Kombinacja specjalnych figur break dance, jak żółw, helikopter, headspin, handspin, crown, windmill, air freeze, hunchback, holoback, uprock, itd. z różnymi skokami akrobatycznymi, elementami siłowymi oraz gimnastycznymi tańczone zgodnie z tempem muzyki i w różnych kombinacjach. 17

18 Elementy: Opisane powyżej. Niedozwolone: Wykorzystanie zbyt trudnych elementów oraz niebezpiecznych kombinacji. Czas trwania: ELIMINACJE SOLO ORAZ PÓŁFINAŁY Muzyka wspólna 1 00 FINAŁY SOLISTÓW Muzyka własna DUET/PARA Muzyka własna MINI FORMACJA Muzyka własna FORMACJA Muzyka własna * CARIBBIEN LATIN SHOW (TAŃCE ( KARAIBSKIE/LATYNOAMERYKAŃSKIE) Dopuszczalne kroki: Bachata, Cuban Salsa, Puertorican Salsa, Merengue, Tango, Jive, Mambo, Samba, Cha-cha, Paso, itd. Rumba, Beguin, Bossa-Nova, Carioca, Limbo, Zouk, itp. Wszystkie tańce karaibskie i charakterystyczne dla tańców latynoamerykańskich. Muzyka: Charakterystyczna muzyka karaibska lub latynoska do wyboru. Żadna inna muzyka nie jest dopuszczalna. Opis: Występ w oparciu o kroki taneczne tańców karaibskich/latynoamerykańskich. Sam taniec opiera się o pogodną, dynamiczną lub smutną konwencję latynoamerykańskiego temperamentu z elementami przedstawienia. Jest to taniec ciągły zawierający wymienione wcześniej kroki i elementy oraz niskie podnoszenia. Niedozwolona jest scenografia, rekwizyty ani żadne inne przedmioty dodatkowe. Kroki i kombinacje powinny być prezentowane zgodnie z regułami danej dyscypliny tańca, jeśli istnieje. Cechy: Mieszanka lub sekwencja różnych tańców karaibskich/latynoamerykańskich skomponowanych w jeden występ tak, aby oddawało styl latynoamerykański. lub jeden z tych tańców. Fragmenty solowe w wykonaniu pary są dopuszczalne w przypadku małej grupy/formacji, ale nie mogą zdominować występu. Występ przywołujący na myśl fiestę, latynoamerykańską ucztę taneczną lub scenka miłosna w stylu latino to dobre pomysły na choreografię. Historia nie jest wymagana. Charakterystyczny klimat tańca latynoamerykańskiego lub karaibskiego jest konieczny. Niedozwolone: Tylko style muzyczne opisane powyżej są dozwolone Niedozwolone są role stojące. Wszyscy tancerze muszą się ruszać podczas całego występu nawet jeśli tańczą w tle. Niedozwolone jest wykorzystanie rekwizytów, dodatkowych przedmiotów lub scenografii. Niepoprawne wykonanie prezentacji kroków charakterystycznych dla danego stylu będzie skutkować dyskfalifikacją. Taniec powinien podążać za muzyką! 18

19 Czas trwania: PARA: MINI FORMACJA F ORMACJA: ew. wejście i zejście 0 15 FORMACJA: ew. wejście i zejście 0 15 * DANCE SHOW Muzyka: Dowolny styl do wyboru. Muzyka własne we wszystkich kategoriach. Opis: Jest to prezentacja sceniczna tańca, występ z wykorzystaniem takich technik tańca jak: jazz, klasyczny, nowoczesny lub współczesny balet, taniec charakterystyczny lub ludowy z dowolnej epoki i kręgu kulturowego. Każdy taniec musi przedstawiać jakiś rodzaj uczucia lub historię. Jest to wymóg konieczny. Występ ten należy zaplanować dramaturgicznie tak, aby posiadał wyraźny początek i koniec pasujący zarówno do muzyki, jak i historii. Harmonijna prezentacja sytuacji, uczuć, historii, roli lub znanej osobowości w połączeniu z odpowiednio dobranymi krokami, muzyką, kostiumami i rekwizytami zasługuje na wysoką ocenę. Style taneczne mogą być mieszane lub w czystej, pojedynczej formie. Techniki taneczne i style, które posiadają swoje własne kategorie w tym regulaminie są zakazane. Powinny być one nominowane do kategorii przeznaczonej do tego typu techniki tańca. Cechy: Techniki taneczne muszą być łatwe do rozpoznania. W przypadku występu małej grupy lub formacji musi zostać wykonanych co najmniej sześć zmian układu. Partie solowe oraz stojące w przypadku formacji/mini formacji są dozwolone, ale nie mogą stanowić dominującego elementu. Wymaga się ogólnej synchronizacji muzyki, strojów, choreografii i występu. Nie dopuszcza się playbacku. Zezwala się na niewielkie rekwizyty w ilości maksimum 3 sztuk) (nie większe niż krzesło), jednak tancerze muszą sami je wnieść i znieść w trakcie normalnego wchodzenia i schodzenia ze sceny. Elementy: Podnoszenia są dozwolone, ale nie więcej niż 3. Zezwala się na skoki akrobatyczne, ale w liczbie nie większej niż 3 - muszą być również właściwie wykonane oraz idealnie zgrane z całym występem. Dopuszcza się wyłącznie jeden element siłowy. Zezwala się wyłącznie na trzy (3) elementy gibkościowe. Niedozwolone: Nie zezwala się na wykorzystanie scenografii. Rekwizyty w liczbie większej niż 3 nie są dozwolone Nie zezwala się na wykorzystanie rekwizytów większych niż krzesło. Nie zezwala się na kombinację więcej niż 3 skoków lub na wykonanie więcej niż 3 pojedynczych skoków akrobatycznych. Dopuszcza się wyłącznie jeden (1) element siłowy. Zezwala się wyłącznie na trzy (3) elementy gibkościowe. Nie dopuszcza się wykorzystania technik i kroków tańców: disco, hip-hop, break, electric boogie rock funky oraz caribbean-latin. W przypadku grupy wiekowej mini dozwolone są skoki akrobatyczne wyłącznie z podporem, zaś wykonywanie salt, salt machowych przodem itp. jest niedozwolone. Choreografie typu fitness są zabronione. Choreografie zawierające więcej niż jeden element siłowy oraz więcej niż 3 skoki akrobatyczne lub ponad 3 elementy gibkościowe nie są dozwolone. Czas trwania: SOLO-K SOLO-M DUET/PARA MINI FORMACJA FORMACJA

20 * DISCO DANCE Muzyka: Ogólna muzyka stanowi ciągły mix aktualnie popularnych stylów muzyki disco (np. pop, dance floor, new latin, disco, rave, hourse, dance, club, itd.) odtwarzana w identycznym tempie dla wszystkich o prędkości z zakresu bpm. Muzyka ogólna stosowana jest podczas eliminacji i półfinałów kategorii solowych. Własna muzyka jest wykorzystywana w przypadku finałów występów solowych oraz wszystkich rund duetów, par, małych grup i formacji. Muzyka własna musi pozostawać w stylu disco, a jej prędkość należeć do przedziału bpm, zgodnie z poniższymi wytycznymi: Ograniczenia prędkości podawane są TYLKO W PRZYPADKU SOLISTÓW, podczas gdy dla innych kategorii prędkość muzyki może wynosić od 132 do 160 bpm, niezależnie od grupy wiekowej. Ograniczenia w przypadku solistów: GRUPA MŁODZICY (ang.mini) bpm GRUPA Juniorzy Młodsi (ang.youth) bpm GRUPA Juniorzy (ang.junior) bpm GRUPA MŁODZIEŻOWCY (ang.adult) bpm Opis: Taniec disco tańczony w dyskotekach na co dzień ulega modyfikacji na zawodach. Taniec może składać z elementów jazzowych (np. zgięcia, falowanie, kroki jazzowe i podbieganie, wykopy, figury zginane, itd.), piruetów i wyskoków baletowych, elementów w poziomie (np. szpagat, szpagat naprzemienny, przewroty na boki, delfin, itd.) i musi zakładać wykorzystanie całej powierzchni sceny dzięki wykorzystaniu serii kroków składających się z ruchów i elementów charakterystycznych dla tańca disco, podanych poniżej. Od końca lat sześćdziesiątych powstało wiele odmian tańca disco. Z disco wywodzą się niektóre nowe tańce, jak electric boogie, disco swing, freasy, disco fox, hip-hop, itd. Wersja turniejowa dzisiejszego disco uwzględnia również nowe trendy. NIE uwzględnia jednak figur charakterystycznych dla tańca hip-hop. Żadne szybkie elementy hip-hopu nie są dozwolone w disco. Trzy najpopularniejsze trendy to: - z niewielkim ruchem tułowia, dynamicznym ruchem nóg w połączeniu z ruchem ramionami oraz wykorzystanie charakterystycznych podstawowych wykopów. Nie dopuszcza się szpagatów ani innych figur na ziemi. Wykorzystuje się głównie centralną część sceny. (Hustle style) - z falowaniem tułowiem i biodrami, wykorzystanie elementów jazzowych i niektórych baletowych, częsta zmiana kroków podstawowych oraz wykorzystanie wielu figur z ramionami. Niektóre elementy na ziemi, wyginanie, szpagat, skoki oraz piruety są również dopuszczalne, a ponieważ wersja ta zawiera wiele figur, tancerz zajmuje niemal cały obszar sceny. Trend ten wymaga bardzo dobrych technicznych umiejętności. (Technical or jazz style) - z wykorzystaniem kroków również z tańców towarzyskich (głównie latynoamerykańskich), a nawet tańców wschodnich (taniec brzucha) z bardzo zmysłowym wykonaniem. Jest to bardzo widowiskowa technika, jednak nie zawiera tylu elementów technicznych oraz figur co poprzednia. (Latino style) Cechy: Taniec wolny w elementami baletu tradycyjnego oraz techniki jazzowej. Taniec powinien mieć charakter, dynamikę, ciągłość ruchów i prezentacji charakterystyczne dla tańca disco oraz zgrywać się z charakterem i tempem muzyki. Kroki aerobikowe, bieg aerobikowy oraz inne elementy dziedzin i technik pochodnych tańcu nie są dozwolone. Nie dopuszcza się elementów tańca hip-hop. Choreografia formacji powinna zawierać co najmniej sześć, zaś choreografia grupy co najmniej cztery zmiany układu. Podnoszenia są dozwolone w przypadku choreografii małej grupy oraz formacji, ale nie może ona zawierać więcej niż dwa podnoszenia. 20

Ząbki, 2 marca 2013 r.

Ząbki, 2 marca 2013 r. MISTRZOSTWA EXTRAKLASY ZNTS w TAŃCU SPORTOWYM Eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata IFMD Funky Electric Disco Freestyle Break Jazz Modern Street Dance Revue Ząbki, 2 marca 2013 r. REGULAMIN MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

Electric Boogie Break Dance ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA IFMD

Electric Boogie Break Dance ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA IFMD Otwarte Mistrzostwa Polski ZNTS Puchar Burmistrza Wołomina Electric Boogie Break Dance ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA IFMD Wołomin,30 stycznia 2010r. 1 REGULAMIN Otwartych Mistrzostw Polski ZNTS Pucharu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP

Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP Mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP Patronat nad imprezą objęli: Starosta powiatu Białobrzeskiego Pan Andrzej Oziębło Burmistrz miasta Białobrzegi Pan Adam Bolek

Bardziej szczegółowo

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r.

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r. 1. ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Cobra Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu Polski Związek Tańca Sportowego 2. DATA I MIEJSCE IMPREZY: 14 czerwca 2014 r. (sobota), godz. 10 00 Hala Radzymińskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PATRONAT: BURMISTRZ LIBIĄŻA ORGANIZATOR FESTIWALU: LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY STUDIO TAŃCA FLASH

PATRONAT: BURMISTRZ LIBIĄŻA ORGANIZATOR FESTIWALU: LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY STUDIO TAŃCA FLASH PATRONAT: BURMISTRZ LIBIĄŻA ORGANIZATOR FESTIWALU: LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY STUDIO TAŃCA FLASH REGULAMIN I. TERMIN IMPREZY: 8-9 maj 2010 r. II. MIEJSCE: Hala Sportowa w Libiążu III. BIURO ORGANIZACYJNE:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXI PUCHAR POLSKI w tańcu sportowym Radzymin 20 czerwca 2015 r.>

REGULAMIN. XXI PUCHAR POLSKI w tańcu sportowym Radzymin 20 czerwca 2015 r.> REGULAMIN XXI PUCHAR POLSKI w tańcu sportowym Radzymin 20 czerwca 2015 r.> 1. Organizatorzy Klub Sportowy Cobra Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu Polski Związek Tańca Sportowego Puchar Polski jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

V TANECZNE OTWARTE GRAND PRIX POLSKI "KOTWICE 2016" ORGANIZATOR: Szkoła Tańca i Baletu Coco Dance Center w Brzegu

V TANECZNE OTWARTE GRAND PRIX POLSKI KOTWICE 2016 ORGANIZATOR: Szkoła Tańca i Baletu Coco Dance Center w Brzegu V TANECZNE OTWARTE GRAND PRIX POLSKI "KOTWICE 2016" ORGANIZATOR: Szkoła Tańca i Baletu Coco Dance Center w Brzegu WSPÓŁORGANIZATOR: Brzeskie Centrum Kultury TERMIN: 23 kwiecień 2016 roku MIEJSCE: Brzeg,

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Festiwalu Tańca Nowoczesnego HIPNOTIC r. Elbląg

Regulamin I Festiwalu Tańca Nowoczesnego HIPNOTIC r. Elbląg Regulamin I Festiwalu Tańca Nowoczesnego HIPNOTIC 16.04.2016r. Elbląg Termin: 16.04.2016r. Godz. 9.00 Miejsce: Hala CSB ul.grunwaldzka 135 Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca Studio

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP

III Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP Mają zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP 10 grudzień 2016 Hala Sportowa Jabłonna Organizatorzy: Uczniowski klub Tańca Sportowego Enigma, Polski Związek Tańca Freestyle

Bardziej szczegółowo

V JESIENNY OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA

V JESIENNY OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA V JESIENNY OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA KOBIERZYCE 2015 1. Nazwa imprezy: V Jesienny Ogólnopolski Festiwal Tańca FREESTYLE ARENA Kobierzyce 2015 2. Termin i miejsce imprezy: 07.11.2015 (SOBOTA) Hala Widowiskowo-Sportowa

Bardziej szczegółowo

FESTIWALOWY TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR DYMITRA OPEN SZCZEBRZESZYN'2012

FESTIWALOWY TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR DYMITRA OPEN SZCZEBRZESZYN'2012 FESTIWALOWY TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR DYMITRA OPEN SZCZEBRZESZYN'2012 SALA GIMNASTYCZNA GIMNAZJUM im. Polskich Olipijczyków w SZCZEBRZESZYNIE ul. XXX-lecia sobota 27 października 2012r. godz.11.00 ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO GMINY ŁUKÓW

TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO GMINY ŁUKÓW II TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO GMINY ŁUKÓW (Eliminacje do Powiatowego Turnieju Tańca) Regulamin II Turnieju Tańca Nowoczesnego Gminy Łuków 12 czerwca 2014r. ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Świdrach Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa imprezy: Festiwal Tańca STREET DANCE STORY Wrocław 2015. 2. Termin i miejsce imprezy:

1. Nazwa imprezy: Festiwal Tańca STREET DANCE STORY Wrocław 2015. 2. Termin i miejsce imprezy: WROCŁAW 28.02.2015 1. Nazwa imprezy: Festiwal Tańca STREET DANCE STORY Wrocław 2015 2. Termin i miejsce imprezy: 28.02.2015 (SOBOTA) Sala koncertowo-eventowa Zaklęte Rewiry ul. Krakowska 100 50-427 Wrocław

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego W 10 TAŃCACH TOWARZYSKICH Gogolin listopada 2016 r.

MISTRZOSTWA POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego W 10 TAŃCACH TOWARZYSKICH Gogolin listopada 2016 r. MISTRZOSTWA POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego W 10 TAŃCACH TOWARZYSKICH Gogolin 12-13 listopada 2016 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE: Celem Mistrzostw jest : wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO OLSZTYN 2003 SPIS TREŚCI: REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO... 1 DZIECI I MŁODZIEŻY... 1 FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja: Paweł de Pourbaix Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Serdecznie Zapraszamy!!!

Serdecznie Zapraszamy!!! Drodzy tancerze, trenerzy i instruktorzy. Białe Błota po raz XVI przez jeden weekend będą nosiły miano stolicy tańca w Polsce. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Festiwalu Tańca o Puchar

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy Państwa na Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego organizowany przez Brodnicki Dom Kultury.

Zapraszamy Państwa na Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego organizowany przez Brodnicki Dom Kultury. Zapraszamy Państwa na Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego organizowany przez Brodnicki Dom Kultury. Przesyłamy Regulamin Turnieju i Kartę Zgłoszenia. Liczymy na Waszą obecność. Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

DISCO DANCE HIP-HOP/FUNKY BALET/JAZZ/MODERN INNE FORMY

DISCO DANCE HIP-HOP/FUNKY BALET/JAZZ/MODERN INNE FORMY DISCO DANCE HIP-HOP/FUNKY BALET/JAZZ/MODERN INNE FORMY OPOCZNO MAJA 06 REGULAMIN ORGANIZATORZY Klub Sportowy ASTER Urząd Miejski w Opocznie MIEJSCE IMPREZY Miejski Dom Kultury ul. Biernackiego 4 6-00 Opoczno

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU:

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU: ORGANIZATORZY: Urząd Miasta Sosnowca Miejski Klub im. J.Kiepury Energetyczne Centrum Kultury w Sosnowcu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu Agencja Artystyczna KASIA TERMIN: 23.marzec 2013 roku

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP

II Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP Mają zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP Patronat nad imprezą objęli: Starosta powiatu Białobrzeskiego Pan Andrzej Oziębło Burmistrz miasta Białobrzegi Pan Adam Bolek

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI W TAŃCU TOWARZYSKIM w kategorii PRO-AM Warszawa 21 stycznia 2017 r. REGULAMIN

MISTRZOSTWA POLSKI W TAŃCU TOWARZYSKIM w kategorii PRO-AM Warszawa 21 stycznia 2017 r. REGULAMIN MISTRZOSTWA POLSKI W TAŃCU TOWARZYSKIM w kategorii PRO-AM Warszawa 21 stycznia 2017 r. REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE: Mistrzostwa Polski w tańcu towarzyskim rozgrywane są na podstawie delegacji art.

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne Kąty Wrocławskie

XIV Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne Kąty Wrocławskie XIV Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne Kąty Wrocławskie 25.01.2014 1. Nazwa imprezy: XIV OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE SPOTKANIA TANECZNE KĄTY WROCŁAWSKIE 2014 2. Termin i miejsce imprezy: 25.01.2014 GOKiS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KATOWICE, 4-5 CZERWIEC 2016R STAN NA: R

REGULAMIN KATOWICE, 4-5 CZERWIEC 2016R STAN NA: R REGULAMIN KATOWICE, 4-5 CZERWIEC 2016R STAN NA: 23.04.2016R PATRONAT NAD IMPREZĄ OBJĘLI: Prezydent Miasta Katowice pan Marcin Krupa ORGANIZATORZY: Uczniowski Klub Tańca Sportowego Enigma; Grace Studio.

Bardziej szczegółowo

PUCHAR POLSKI W TAŃCACH PAR STALOWA WOLA 2016

PUCHAR POLSKI W TAŃCACH PAR STALOWA WOLA 2016 PUCHAR POLSKI W TAŃCACH PAR STALOWA WOLA 2016 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli REGULAMIN ORGANIZATOR Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli Klub Tańca Towarzyskiego Mała Volta WSPÓŁORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

LISTA DYWIZJI TANECZNYCH:

LISTA DYWIZJI TANECZNYCH: LISTA DYWIZJI TANECZNYCH: *Junior Młodszy Cheer Dance (do 13 lat) *Junior Cheer Dance (13-15 lat) *Senior Cheer Dance (16 lat i więcej ) *Junior Młodszy Dance Show *Junior Dance Show *Senior Dance Show

Bardziej szczegółowo

VII WOJEWÓDZKI TURNIEJ TANECZNY REDA DANCE 2015 REGULAMIN

VII WOJEWÓDZKI TURNIEJ TANECZNY REDA DANCE 2015 REGULAMIN VII WOJEWÓDZKI TURNIEJ TANECZNY REDA DANCE 2015 REGULAMIN ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59 A 84-240 Reda www.mdk.reda.pl TERMIN: 25 kwiecień 2015 MIEJSCE: Hala sportowa Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Tańca Sportowego Enigma MAZOVIA FREESTYLE CUP III

Uczniowski Klub Tańca Sportowego Enigma MAZOVIA FREESTYLE CUP III Uczniowski Klub Tańca Sportowego Enigma zaprasza na MAZOVIA FREESTYLE CUP III O PUCHAR BURMISTRZA ZĄBEK GRAND PRIX POLSKI Polskiego Związku Tańca Freestyle ORGANIZATORZY: Uczniowski Klub tańca Sportowego

Bardziej szczegółowo

Ekstraklasa oraz LIGA A,B,C,D

Ekstraklasa oraz LIGA A,B,C,D LIGA TAŃCA SPORTOWEGO Ekstraklasa oraz LIGA A,B,C,D HIP HOP DISCO FREESTYLE DISCO DANCE Wołomin, 15 maja 2016 r. 1 REGULAMIN LIGOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ZNTS W TAŃCU SPORTOWYM Ekstraklasa, LIGA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 SYSTEM KWALIFIKACJI PAR DO MISTRZOSTW POLSKI PTT W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT - GRUPY REKREACYJNE 1. Rodzaje zawodów tanecznych: a) turnieje według przepisów Okręgu Małopolskiego PTT dla grup rekreacyjnych w klasach

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE MISTRZOSTW EUROPY MODERN JIVE I NAGRODY

KATEGORIE MISTRZOSTW EUROPY MODERN JIVE I NAGRODY KATEGORIE MISTRZOSTW EUROPY MODERN JIVE I NAGRODY Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują tytuł Mistrza Europy i puchar. Dodatkowo 1, 2 i 3 miejsce nagradzamy medalami. Oprócz tego zostaną wręczone dodatkowe

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL TAŃCA DZIECI I MŁODZIEŻY

FESTIWAL TAŃCA DZIECI I MŁODZIEŻY FESTIWAL TAŃCA DZIECI I MŁODZIEŻY ZŁOTE BALETKI pod patronatem Burmistrza Opoczna DISCO DANCE, HIP-HOP/FUNKY, JAZZ/MODERN, BELLY DANCE, CHEERLEADERKI, STREET DANCE, INNE FORMY, PRODUKCJE OPOCZNO 26 MARCA

Bardziej szczegółowo

JĘDRZEJÓW 2015 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO`2015

JĘDRZEJÓW 2015 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO`2015 KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Tańce Par i Synchro Dance JĘDRZEJÓW 2015 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO`2015 REGULAMIN ORGANIZATOR SDFIT STUDIO TAŃCA I FITNESS'u WSPÓŁORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

XXII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI FREESTYLE' 2015

XXII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI FREESTYLE' 2015 XXII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI FREESTYLE' 2015 oficjalny turniej International Dance Organization pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóry Zbigniewa Potyrały Impreza tradycyjnie gościć będzie

Bardziej szczegółowo

II Mistrzostwa Polski Zachodniej w Tańcu Freestyle (Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie) BATTLE For Żary Żary 21.05.2016r.

II Mistrzostwa Polski Zachodniej w Tańcu Freestyle (Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie) BATTLE For Żary Żary 21.05.2016r. II Mistrzostwa Polski Zachodniej w Tańcu Freestyle (Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie) BATTLE For Żary Żary 21.05.2016r. ORGANIZATOR: Regulamin Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno Kulturalne Żaranin

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW Opracował: Grzegorz Gargula Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX POLSKI PZTF MAZOVIA FREESTYLE CUP III

GRAND PRIX POLSKI PZTF MAZOVIA FREESTYLE CUP III Mają zaszczyt zaprosić na GRAND PRIX POLSKI PZTF MAZOVIA FREESTYLE CUP III Patronat nad imprezą objęli: Starosta powiatu Białobrzeskiego Pan Andrzej Oziębło Burmistrz miasta Białobrzegi Pan Adam Bolek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREET DANCE STORY Nazwa imprezy: STREET DANCE STORY

REGULAMIN STREET DANCE STORY Nazwa imprezy: STREET DANCE STORY REGULAMIN STREET DANCE STORY 2016 1. Nazwa imprezy: STREET DANCE STORY 2. Termin i miejsce imprezy: 27-28.02.2016 (SOBOTA-NIEDZIELA) Sala koncertowo-eventowa Zaklęte Rewiry ul. Krakowska 100 50-427 Wrocław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ursynowski Master Dance CUP Ad Astra 2016 i Ursynowski Master Dance CUP for KIDS Ad Astra 2016

REGULAMIN Ursynowski Master Dance CUP Ad Astra 2016 i Ursynowski Master Dance CUP for KIDS Ad Astra 2016 REGULAMIN Ursynowski Master Dance CUP Ad Astra 2016 i Ursynowski Master Dance CUP for KIDS Ad Astra 2016 Organizator: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad Astra Termin: 26 listopada 2016r. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator: GO4DANCE Studio. Współorganizatorzy: Wójt Gminy Morawica Koral sport i rekreacja Sp. z o.o. Polski Związek Tańca Freestyle

REGULAMIN. Organizator: GO4DANCE Studio. Współorganizatorzy: Wójt Gminy Morawica Koral sport i rekreacja Sp. z o.o. Polski Związek Tańca Freestyle I Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle o Puchar Wójta Gminy Morawica Tańce Par, Jazz Dance i Disco Dance Bilcza, 7-go czerwca 2015 Grand Prix Polski PZTF Organizator: GO4DANCE Studio REGULAMIN Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSIE SPOTKANIA TANECZNE O GRAND-PRIX IM.MARIANNY KISZKURNO

II OGÓLNOPOLSIE SPOTKANIA TANECZNE O GRAND-PRIX IM.MARIANNY KISZKURNO II OGÓLNOPOLSIE SPOTKANIA TANECZNE O GRAND-PRIX IM.MARIANNY KISZKURNO Radoszyce 2016 Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala Data

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013 PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013 WARSZAWA 2012 1 ZASADY OGÓLNE MASTERS Pływanie Masters, poprzez zawody pływackie, skoki do wody, pływanie synchroniczne, piłkę wodną i pływanie na wodach otwartych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW:

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW: Załącznik 1. A. Kategorie wiekowe 1. Kategorie wiekowe grup Hobby a) Młodzież 16-18 lat b) Dorośli 19-34 lata ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW: Obowiązuje wiek starszego z partnerów.

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KIELCE Grand Prix Polski Polskiego Związku Tańca Freestyle

OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KIELCE Grand Prix Polski Polskiego Związku Tańca Freestyle OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KIELCE Grand Prix Polski Polskiego Związku Tańca Freestyle Kielce, 16-17 stycznia 2016 r. Organizator: Kielecki Teatr Tańca Współorganizator:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Organizatorzy: UDS ART COMPLEX Polska Federacja Tańca KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Hip Hop, Hip Hop Battles, Break Dance i Electric Boogie ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

10 stycznia 2015 (sobota) Disco Dance, Inne Formy Tańca, Performing Art Improvisation. 11 stycznia 2015 (niedziela) Hip Hop, Hip Hop Battles Team

10 stycznia 2015 (sobota) Disco Dance, Inne Formy Tańca, Performing Art Improvisation. 11 stycznia 2015 (niedziela) Hip Hop, Hip Hop Battles Team Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego w Legionowie oraz Born2Dance Studio Małgorzaty Szulc i Mariusza Mikołajek zapraszają na II Ogólnopolski Turniej Tańca Time for Dance 2015 10 stycznia 2015 (sobota) Disco

Bardziej szczegółowo

Łódź, czerwca 2016 r.

Łódź, czerwca 2016 r. MISTRZOSTWA EXTRAKLASY ZNTS w TAŃCU SPORTOWYM Eliminacje do Mistrzostw Europy WDU Hip Hop House Funky Jazz Street Dance Revue Break Electric Łódź, 18-19 czerwca 2016 r. 1 REGULAMIN MISTRZOSTW EKSTRAKLASY

Bardziej szczegółowo

DANCE - PASSION AND LIFE

DANCE - PASSION AND LIFE DANCE - PASSION AND LIFE II Ogólnopolski Festiwal Tańca Dance Passion and Life Przytoczna 09 maja 2015 r. II Ogólnopolski Festiwal Tańca Dance Passion and Life Przytoczna 09 maja 2015r. ORGANIZATOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 / PROJEKT / SYSTEM KWALIFIKACJI PAR DO MISTRZOSTW POLSKI PTT W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2015. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2015. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W regatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licencję sportową PZŻ, aktualne ubezpieczenie OC i będący członkami PSKO, spełniający

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

JAZZ DANCE, SHOW DANCE, MINI PRODUCTION, PRODUCTION

JAZZ DANCE, SHOW DANCE, MINI PRODUCTION, PRODUCTION KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION JAZZ DANCE, SHOW DANCE, MINI PRODUCTION, PRODUCTION ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i MISTRZOSTWA ŚWIATA IDO KIELCE`2014 Organizatorzy: Kielecki Teatr

Bardziej szczegółowo

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA SULECHOWA. 05.06.2016r.

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA SULECHOWA. 05.06.2016r. VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA SULECHOWA 05.06.2016r. REGULAMIN ORGANIZATOR: Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie al. Wielkopolska 3 66-100 Sulechów tel/fax: (68) 385

Bardziej szczegółowo

II OPEN POLISH DANCE CUP BUSKO-ZDRÓJ 2015. DISCO DANCE, HIP HOP, JAZZ DANCE, SHOW DANCE solo, duo, small group, formation OTHER FORM

II OPEN POLISH DANCE CUP BUSKO-ZDRÓJ 2015. DISCO DANCE, HIP HOP, JAZZ DANCE, SHOW DANCE solo, duo, small group, formation OTHER FORM II OPEN POLISH DANCE CUP BUSKO-ZDRÓJ 2015 DISCO DANCE, HIP HOP, JAZZ DANCE, SHOW DANCE solo, duo, small group, formation OTHER FORM Zawody przeznaczone dla klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Tańca

Bardziej szczegółowo

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015 Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego Buziaki Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec Aluzja Współorganizator Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE WIEKOWE - do 11 lat - od 12 do 15 lat pow 15 lat

KATEGORIE WIEKOWE - do 11 lat - od 12 do 15 lat pow 15 lat ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYSŁAWA KOZARA SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY TERMIN: 30 maja (sobota) godz. 8.00 rejestracja zespołów godz. 10.00 rozpoczęcie Konkursu MIEJSCE PREZENTACJI: Świdnica.

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Turniej Tańca. 16 stycznia 2016 (sobota) Disco Dance, Inne Formy Tańca, Performing Art Improvisation

III Międzynarodowy Turniej Tańca. 16 stycznia 2016 (sobota) Disco Dance, Inne Formy Tańca, Performing Art Improvisation Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego w Legionowie oraz Born2Dance Studio Małgorzaty Szulc i Mariusza Mikołajek zapraszają na III Międzynarodowy Turniej Tańca Time for Dance 2016 16 stycznia 2016 (sobota)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Tańce Par i Synchro Dance PRZEMYŚL`2014 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO`2014 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta

Bardziej szczegółowo

Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA

Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA Mają zaszczyt zaprosić na Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA AMATORSKIE ZESPOŁY TANECZNE, ZESPOŁY SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Patronat nad imprezą objęli Starosta powiatu Wołomińskiego pan Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI

PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI Wersja 2011.10.25 1 PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Spis kolejności: Art. 1 Ogólne Przepisy i Postanowienia Art. 1. 1 Postępowanie zawodników 3 Art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Modern Dance, Ballet / Pointe, Tap Dance Eliminacje Mistrzostw Europy i Mistrzostwa Świata IDO

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Modern Dance, Ballet / Pointe, Tap Dance Eliminacje Mistrzostw Europy i Mistrzostwa Świata IDO KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Modern Dance, Ballet / Pointe, Tap Dance Eliminacje Mistrzostw Europy i Mistrzostwa Świata IDO Siedlce 2016 REGULAMIN Organizatorzy: Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Festiwal Tańca Dance - Passion and Life Przytoczna - 14 maja 2016r.

III Ogólnopolski Festiwal Tańca Dance - Passion and Life Przytoczna - 14 maja 2016r. III Ogólnopolski Festiwal Tańca Dance - Passion and Life Przytoczna - 14 maja 2016r. ORGANIZATOR: Gmina Przytoczna Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej Stowarzyszenie NEW DANCE ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013' REGULAMIN Organizatorzy: Prezydent Miasta Szczecina Uczniowski Klub Tańca Sportowego Shock Dance Szczecin Polska Federacja Tańca

Szczecin 2013' REGULAMIN Organizatorzy: Prezydent Miasta Szczecina Uczniowski Klub Tańca Sportowego Shock Dance Szczecin Polska Federacja Tańca KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Disco Dance, Disco Freestyle i Street Dance Show ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA IDO Szczecin 2013' REGULAMIN Organizatorzy: Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS FINA

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS FINA PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS FINA tłumaczenie Tadeusz Stuchlik WARSZAWA 2008 ZASADY OGÓLNE MASTERS Program Masters, poprzez zawody pływackie, skoki do wody, pływanie synchroniczne, piłkę wodną i pływanie

Bardziej szczegółowo

zaprasza na: REGULAMIN WSPÓŁORGANIZATORZY i PATRONAT Polska Federacja Tańca www.pft.org.pl Gimnazjum nr 1 w Józefowie

zaprasza na: REGULAMIN WSPÓŁORGANIZATORZY i PATRONAT Polska Federacja Tańca www.pft.org.pl Gimnazjum nr 1 w Józefowie Polska Federacja Tańca zaprasza na: Otwarte Mistrzostwa Józefowa DISCO DANCE & HIP HOP solo, duo, small group, formation pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Józefowa Stanisława Kruszewskiego REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO

FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW Opracowanie: Agnieszka Dąbkowska Redakcja: Agnieszka Dąbkowska, Jarosław Grunt Przepisy FTS załącznik nr 3 - obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych 2015 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION

Wałbrzych 2015 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Hip Hop, Hip Hop Battles, Break Dance, Electric Boogie Wałbrzych 2015 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

III MISTRZOSTWA GDAŃSKA CHEERLEADERS w dywizji POM-DANCE w kategorii junior młodszy, junior, senior

III MISTRZOSTWA GDAŃSKA CHEERLEADERS w dywizji POM-DANCE w kategorii junior młodszy, junior, senior GDAŃSKI OSRODEK KULTURY FIZYCZNEJ MMKS Gdańsk SZKOŁA PODSTAWOWA nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku GIMNAZJUM NR 25 w Gdańsku Zapraszają na VI MISTRZOSTWA GDAŃSKA CHEERLEADERS w dywizji CHEER-DANCE

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 -

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 - MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D OLECKO 2015 - BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Hronowskie Jabłuszko 2015

Hronowskie Jabłuszko 2015 Pavel Macura i Ośrodek Kultury w Hronowie (Czeska Republika) zapraszają Państwa na 14. przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych (niefolklorystycznych) z międzynarodowym udziałem Hronowskie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYŚL`2014 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO`2014 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy

PRZEMYŚL`2014 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO`2014 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Tańce Par i Synchro Dance PRZEMYŚL`2014 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO`2014 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS BALTIC CUP 2015

GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS BALTIC CUP 2015 GDAŃSKI OSRODEK KULTURY FIZYCZNEJ zaprasza na: GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS BALTIC CUP 2015 Partnerzy: Gdańsk, 18.04.2015 r. Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Miejsce: Hala Sportowa SPARTAKUS, Grójec ul. Sportowa 16

REGULAMIN. Miejsce: Hala Sportowa SPARTAKUS, Grójec ul. Sportowa 16 KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION JAZZ DANCE, MODERN, BALLET/POINTE ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i MISTRZOSTWA ŚWIATA IDO GRÓJEC`2012 REGULAMIN Organizatorzy: Grójecki Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN POLE SPORT. Bydgoszcz, 13 czerwca 2015 r.

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN POLE SPORT. Bydgoszcz, 13 czerwca 2015 r. OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN POLE SPORT 1. ORGANIZATORZY: Bydgoszcz, 13 czerwca 2015 r. Klub Sportowy Polski Taniec Polski Związek Tańca Sportowego Polski Taniec SA Stowarzyszenie Pole

Bardziej szczegółowo

Narciarski Puchar Mazowsza. Eliminacja 3 - Puchar Rodzinny im. J. Pawlika. Eliminacja 4 - Otwarte Mistrzostwa Warszawy REGULAMIN

Narciarski Puchar Mazowsza. Eliminacja 3 - Puchar Rodzinny im. J. Pawlika. Eliminacja 4 - Otwarte Mistrzostwa Warszawy REGULAMIN Narciarski Puchar Mazowsza Eliminacja 3 - Puchar Rodzinny im. J. Pawlika Eliminacja 4 - Otwarte Mistrzostwa Warszawy REGULAMIN 1. Zasady ogólne 1.1. Narciarski Puchar Mazowsza jest serią zawodów w konkurencjach

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KIELCE

OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KIELCE OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KIELCE Kielce, 16-17 stycznia 2016 r. Organizator: Kielecki Tetar Tańca Współorganizator: Polski Związek Tańca Freestyle Termin:

Bardziej szczegółowo

26.11.2015 MDK 1 - BYDGOSZCZ

26.11.2015 MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: WYDZIAŁ EDUKACJI I SOPRTU URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY PATRONAT MEDIALNY: EXPRESS BYDGOSKI 26.11.2015 MDK 1 -

Bardziej szczegółowo

FANTASY DANCE CUP BITWA O ŁÓDŹ

FANTASY DANCE CUP BITWA O ŁÓDŹ OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA FREESTYLE FANTASY DANCE CUP BITWA O ŁÓDŹ Łódź 19 czerwca 2016 r. Grand Prix Polski Polskiego Związku Tańca Freestyle 1. Organizatorzy: 2. Współorganizatorzy: 3. Patronat medialny:

Bardziej szczegółowo

Wołomin, 15 maja 2016 r.

Wołomin, 15 maja 2016 r. MISTRZOSTWA EXTRAKLASY ZNTS w TAŃCU SPORTOWYM Eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata WDU Jazz Modern Wołomin, 15 maja 2016 r. 1 REGULAMIN MISTRZOSTW EKSTRAKLASY ZNTS W TAŃCU SPORTOWYM PATRONAT: 1. Burmistrz

Bardziej szczegółowo

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 I. ORGANIZATOR FESTIWALU: Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem II. PATRONAT FESTIWALU: Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki III. TERMIN

Bardziej szczegółowo

FANTASY DANCE CUP BITWA O ŁÓDŹ

FANTASY DANCE CUP BITWA O ŁÓDŹ OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA FREESTYLE FANTASY DANCE CUP BITWA O ŁÓDŹ Łódź 19 czerwca 2016 r. Grand Prix Polski Polskiego Związku Tańca Freestyle 1. Organizatorzy: 2. Współorganizatorzy: 3. Patronat medialny:

Bardziej szczegółowo

Miejsce zawodów: Pływalnia MOSIR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 Organizatorzy: Burmistrz miasta Dębica Pan Mariusz Szewczyk MKP Bobry Dębica Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy Urząd Miasta Dębica

Bardziej szczegółowo

Regulamin VII Otwartego Turnieju Tańca - 29 maja 2015 r.

Regulamin VII Otwartego Turnieju Tańca - 29 maja 2015 r. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy MaxSport w Gnojniku Cel Turnieju: promowanie aktywnego trybu życia poprzez taniec. Regulamin VII Otwartego Turnieju Tańca 29 maja 2015 r. Miejsce: sala sportowa przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW 1. Definicje 1) Zawody eliminacyjne (Eliminacje) zawody krajowe lub międzynarodowe włączone do rozgrywek 2) Konkursy eliminacyjne konkursy rozgrywane podczas Eliminacji, w

Bardziej szczegółowo

OPEN POLISH DANCE CUP BUSKO-ZDRÓJ 2016 BALET, DISCO DANCE, HIP HOP, JAZZ DANCE, SHOW DANCE solo, duety, mini formacje, formacje REGULAMIN

OPEN POLISH DANCE CUP BUSKO-ZDRÓJ 2016 BALET, DISCO DANCE, HIP HOP, JAZZ DANCE, SHOW DANCE solo, duety, mini formacje, formacje REGULAMIN OPEN POLISH DANCE CUP BUSKO-ZDRÓJ 2016 BALET, DISCO DANCE, HIP HOP, JAZZ DANCE, SHOW DANCE solo, duety, mini formacje, formacje Zawody otwarte, przeznaczone dla klubów niezrzeszonych w żadnej organizacji

Bardziej szczegółowo

WALLEY CUP KRAKÓW 2016

WALLEY CUP KRAKÓW 2016 WALLEY CUP KRAKÓW 2016 1. Termin i miejsce zawodów: 16 KWIETNIA 2016 (sobota), Kraków, lodowisko Cracovii, ul. Siedleckiego 7 Losowanie kolejności startu odbędzie się 15.04. 2. Uczestnictwo i regulamin

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim a Warszawa 01-595, ul. Ks. J. Popiełuszki 21 tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25 e-mail: biuro@pztaekwondo.pl NIP 779-20-26-124, REGON 430096079 w w w. p z t a e k w o n d o. p l III Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku,

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: II RUNDĘ KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Powiatu Wołomińskiego w Disco Freestyle, Disco Dance i Hip Hop POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Regulamin Mistrzostw Powiatu Wołomińskiego w Disco Freestyle, Disco Dance i Hip Hop POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Regulamin Mistrzostw Powiatu Wołomińskiego w Disco Freestyle, Disco Dance i Hip Hop POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ORGANIZATORZY: MDK W WOŁOMINIE Ul. Mariańska 7 05-200 Wołomin tel 022 787

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT GRUPY WSTĘPNE

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT GRUPY WSTĘPNE PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT GRUPY WSTĘPNE 1. Rodzaje zawodów tanecznych. a. Turnieje wg Przepisów Okręgu Małopolskiego PTT dla grup wstępnych w klasach H, G, F b. Inne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Disco Dance, Disco Freestyle, Street Dance Show & Techno

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Disco Dance, Disco Freestyle, Street Dance Show & Techno KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION Disco Dance, Disco Freestyle, Street Dance Show & Techno ZIELONKA 2016 ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO 2016 pod Patronatem Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Mikołajkowy Turniej Tańca. Battle of Małomice II

Mikołajkowy Turniej Tańca. Battle of Małomice II Mikołajkowy Turniej Tańca Battle of Małomice II MAŁOMICE 04.12.2015 1. Nazwa imprezy: Mikołajkowy Turniej Tańca Battle of Małomice II MAŁOMICE 2015 2. Termin i miejsce imprezy: 04.12.2015 godz. 17.00 Restauracja

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO 1. Rodzaje zawodów tanecznych: Małopolskiego Związku Tańca RYWALIZACJA SPORTOWA W KLASACH TANECZNYCH HGF a) turnieje wg przepisów MZTan dla grup wstępnych w klasach

Bardziej szczegółowo

26.11.2014 MDK 1 - BYDGOSZCZ

26.11.2014 MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU 2009 PATRONAT MEDIALNY: EXPRESS BYDGOSKI 26.11.2014 MDK

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Konkursu Tańca Nowoczesnego Wieluński Dance 2015

Regulamin VIII Konkursu Tańca Nowoczesnego Wieluński Dance 2015 Regulamin VIII Konkursu Tańca Nowoczesnego Konkurs Tańca Nowoczesnego odbywa się corocznie w ramach działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu. Patronat nad organizacją Konkursu obejmuje Burmistrz

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo