REGULAMIN ZAWODÓW ORGANIZATORZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAWODÓW ORGANIZATORZY"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN ZAWODÓW ORGANIZATORZY Polski Taniec S.A. RSM Redwan Sport Marketing Tomasz Redwan TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA MISTRZOSTW 24 października 2015 DoubleTree by Hilton Hotel&Conference Center Skalnicowa 21, WARSZAWA WARUNKI UCZESTNICTWA W Mistrzostwach Świata wystąpią pary które mogą startować w zawodach WDC. w roku 2015, które, ponadto, spełnią następujące warunki: 1. zostaną zgłoszone przez narodową organizację współpracującą z WDC do udziału w Mistrzostwach Świata do dnia r przez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie organizatora : - zakładka zawody / zgłoszenie narodowe. 2. każdy kraj w którym działa lub działają organizacje uznawane przez WDC wyznacza dwie pary. 3. Organizator może zgłosić 3 pary w trybie Wild Cards. 4. pary zgłaszane w trybie zgłoszeń indywidualnych muszą w terminie do dnia r zarejestrować się przez formularz dostępny na stronie organizatora - zakładka zawody / zgłoszenie indywidualne. 5. Organizator przekaże po zakończeniu rejestracji par pełną listę zapisów na Mistrzostwa Świata do Sekretariatu Współzawodnictwa Tanecznego (Competitive Dance) w celu zatwierdzenia listy startowej Mistrzostw Świata. 6. Pary nie potwierdzone przez WDC nie zostaną dopuszczone do udziału w Mistrzostwach Świata. 7. Organizator zapewniania parom (zgłoszenie narodowe oraz zgłoszenie indywidualne z wykupionym pełnym pakietem hospitality ) zakwaterowanie w hotelu w dniach 23/24 i 24/25 października, wyżywienie w dniach: 23 października kolacja, 24 października śniadanie + obiad + kolacja, 25 października śniadanie, transfer z lotniska im. Fryderyka Chopina w dniu 23 października i transfer z hotelu na lotnisko im. Fryderyka Chopina w dniu 25 października. 8. Dokonane zgłoszenie zostaje przyjęte po zaakceptowaniu regulaminów i zgód na

2 przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. 9. Koszty podróży par są pokrywane przez organizację delegującą lub same pary, w zależności od formy zgłoszenia. 6 NAGRODY REGULAMINOWE NAGRODA MIEJSCE MEDALE WDC PIENIĘŻNA I - MIEJSCE II - MIEJSCE III - MIEJSCE IV - MIEJSCE 900 V - MIEJSCE 700 VI - MIEJSCE 480 VII - XII - MIEJSCE 250 XIII - XVIII MIEJSCE 150 NAGRODY RZECZOWE OGŁOSZENIE LISTY SĘDZIOWSKIEJ Mistrzostwa Świata będzie oceniać komisja sędziowska złożona z przedstawicieli 11 państw (państwo może być reprezentowane przez 1 sędziego). Pracę komisji sędziowskiej nadzoruje i koordynuje Przewodniczący powołany przez organizatora i zatwierdzony przez DSEB. Imienny skład komisji oceniającej Mistrzostwa Świata opublikuje nie później niż na 3 miesiące przed ich rozegraniem. Zasady i tryb powoływania składu komisji sędziowskiej, dokonania zmian w składzie komisji sędziowskiej określają przepisy WDC. KOSZTY PODRÓŻY I WYNAGRODZENIE SĘDZIÓW Nominowanym sędziom przysługuje pełny zwrot kosztów podróży (obowiązuje taryfa klasy ekonomicznej), plus wynagrodzenie za sędziowanie minimum 120GBP Organizator zapewniania sędziom zakwaterowanie w hotelu w dniach 23/24 i 24/25 października, wyżywienie w dniach: 23 października kolacja, 24 października śniadanie + obiad + kolacja, 25 października śniadanie, transfer z lotniska im. Fryderyka Chopina w dniu 23 października i transfer z hotelu na lotnisko im. Fryderyka Chopina w dniu 25 października PRAWO ORGANIZATORA DO ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA SIĘDZIÓW Sędziowie są zobowiązani w terminie sześciu tygodni po otrzymaniu nominacji danego kraju, skontaktować się z organizatorem zawodów w celu ustalenia procedury zakupu biletów lotniczych. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE Organizator przekaże wszystkim zainteresowanym parom i sędziom którzy uzyskają dochody w związku z udziałem w Mistrzostwach Świata pełną informację dotyczącą ich zobowiązań podatkowych związanych z prawem miejscowym i przekaże im stosowne dokumenty. Każda osoba będzie traktowana indywidualnie ponieważ oprócz prawa miejscowego mają zastosowanie umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska dotyczące

3 podwójnego opodatkowania OBECNOŚĆ PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDU WDC Organizator zaprosi w charakterze gościa na Mistrzostwa Świata wskazanego przez WDC Prezesa lub członka Zarządu WDC. Organizator zapewnia przedstawicielowi WDC zakwaterowanie w hotelu w dniach 23/24 i 24/25 października, wyżywienie w dniach: 23 października kolacja, 24 października śniadanie + obiad + kolacja, 25 października śniadanie, transfer z lotniska im. Fryderyka Chopina w dniu 23 października i transfer z hotelu na lotnisko im. Fryderyka Chopina w dniu 25 października PRZEWODNICZĄCY PANELU SĘDZIOWSKIEGO Nie głosujący Przewodniczący został wyznaczony przez organizatora i zatwierdzony przez Zarząd Tańca Sportowego (Dance Sport Executive Board). Nie głosujący Przewodniczący ma kwalifikacje Skrutacyjne odpowiadające wymaganiom Mistrzostw Świata. a. Przewodniczący Panelu Sędziowskiego jest odpowiedzialny za właściwą interpretację not/ocen sędziowskich. Jego obowiązkiem jest sprawdzenie not/ocen po każdej rundzie i uzgodnienie z organizatorem, liczby par które zostaną przepuszczone do następnej rundy. b. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż muzyka odtwarzana dla każdego tańca, we wszystkich zawodach i mistrzostwach jest odtwarzana w akceptowalnym tempie. Wszelkie skargi dotyczące muzyki muszą zostać bezpośrednio złożone do Przewodniczącego, a nie do żadnej innej osoby. TEMPO I DŁUGOŚĆ ODTWARZANEJ MUZYKI W POSZCZEGÓLNYCH TAŃCACH Nazwa tańca tempo Długość odtwarzanej muzyki uwagi od 1 y 30 sekund do 2 Cha Cha Cha 30 bpm od 1 y 30 sekund do 2 Samba 48 bpm od 1 y 30 sekund do 2 Rumba 22 bpm lub nie krócej niż do 2-diego od 1 y 30 sekund do 2 uderzenia (Highlight) i nie dłużej Paso Doble 56 bpm niż do 3-go uderzenia (Highlight ) (dla Spanish Gipsy) od 1 y 30 sekund do 2 Jive 42 bpm Nagrania do których tańczą pary muszą mieć odpowiednią jakość odpowiednią dla potrzeb transmisji telewizyjnej oraz nagrania muszą mieć znanych z imion i nazwisk właścicieli praw autorskich do tych nagrań. Rozpatrywanie skarg dotyczących muzyki należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Panelu Sędziowskiego. PRZERWA POMIĘDZY RUNDAMI Przerwa o długości min 30 następuje pomiędzy każdą kolejną rundą poczynając od rundy

4 w której występują 24 pary. Przerwa między rundami może ulec skróceniu o ile będzie to potrzebne stacji telewizyjnej realizującej transmisję z Mistrzostw Świata w celu wywiązania się jej z zobowiązań w stosunku do reklamodawców. RUNDY We wszystkich rundach Mistrzostw Świata wykonuje się pięć tańców bez przerw. W następującej kolejności: 1. Cha Cha Cha 2. Samba 3. Rumba 4. Paso Doble 5. Jive SĘDZIA WYMAGANIA PODSTAWOWE Podstawowym wymogiem dla każdego zawodowca pełniącego funkcję sędziego po przybyciu na miejsce zawodów jest : a. Zgłosić swoje przybycie do Organizatora oraz Przewodniczącego Panelu b. Zapoznać się z harmonogramem konkursu. c. bycie dostępnym zgodnie z planem. d. Sędziowie powinni, przebywając na zawodach, zachowywać się z na najwyższym poziomie zawodowej godności i przyzwoitości. e. Sędziowie maja kategorycznie zabronione udzielanie lekcji lub porad uczestniczącym zawodnikom podczas trwania zawodów. Kodeks Postępowania Sędziów a. Sędziowie powinni stać lub być siedzieć obok siebie i w takich miejscach aby nie przeszkadzać zawodnikom. b. Sędziowie powinni pamiętać,że jeżeli rozmawiają z widzami, występującymi lub trenerami, nie mogą dyskutować na temat występu jakiegokolwiek z zawodników do momentu zakończenia zawodów. Nie przestrzeganie powyższej zasady może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. c. Sędziowie nie mogą porównywać not/ocen i muszą sędziować niezależnie. d. Sędziowie mogą swobodnie poruszać się aby obejrzeć wszystkie pary. e. Sędziowie muszą pozostać na parkiecie do momentu zakończenia muzyki. f. Sędziowie oceniają i podpisują swoje karty punktowe atramentem, włączając podpis,a także parafują każdą zmianę. Uwaga! Zakres swobodnego przemieszczania się sędziów może zostać ograniczony do ściśle ograniczonych sektorów, ze względu na umiejscowienie sprzętu telewizyjnego, reklam oraz potrzeb realizacji transmisji telewizyjnej. WSTĘP NA MISTRZOSTWA ŚWIATA Wstęp na Mistrzostwa Świata dotyczy wyłącznie osób posiadających bilety wstępu. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się za pomocą formularzy znajdujących się na stronie organizatora w zakładce REZERWACJA / PAKIETY. Szczegółowy regulamin zakupu biletów (pakietów) znajduje się na stronie organizatora SYSTEM OCENIANIA W MISTRZOSTWACH ŚWIATA O liczebności par w poszczególnych rundach, dopuszczaniu mniejszej lub większej od zakładanej ilości par w następnej rundzie decyduje Przewodniczący (Panelu Sędziowskiego) w oparciu o

5 19 20 obowiązujące przepisy WDC Dostęp do informacji o ocenach sędziowskich w trakcie trwania Mistrzostw Świata posiada wyłącznie Przewodniczący Panelu Sędziowskiego i Skrutinier. Oceny sędziów będą udostępnione innym osobom dopiero po wręczeniu nagród. Wyniki i oceny uzyskane ze wszystkich zawodów uznanych przez WDC muszą zostać wysłane pocztą lub faksem lub poprzez pocztę elektroniczną ( ) do Biura Komisji Tańca Sportowego (Dance Sport Committee). Przewodniczący Panelu Sędziowskiego (Chairman) jest zobowiązany do wysłania pisemnego raportu z przeprowadzonych Mistrzostw do Sekretariatu Tańca Sportowego (Dance Sport Secretary) w ciągu 14 dni od zamknięcia Mistrzostw, w formie określonej w tym celu przez ŚKWT. ZASADY PODSTAWOWE Unoszenia są niedozwolone podczas Mistrzostw Świata.. Na potrzeby w/w zasady, uniesienie zostało zdefiniowane jako jakikolwiek ruch podczas którego jeden z tancerzy posiada jednocześnie obydwie stopy ponad parkietem, przy wsparciu lub asyście partnera. Sędziowie którzy zaobserwują jakiekolwiek naruszenie zasad zobowiązani są zaznaczyć ocenę `D' przy numerze danej pary oraz poinformować Przewodniczącego Panelu Sędziowskiego o takim fakcie. We wszystkich rundach przed rundą finałową, Przewodniczący Panelu Sędziowskiego poinformuje daną parę o wszelkich otrzymanych ocenach D' w jakichkolwiek rundach. Jeżeli naruszenie zasad jest powtórzone w kolejnej rundzie, z wyjątkiem finału, i jest zgłaszane przez większość sędziów, oceny dla danej Para w tej rundzie muszą być usunięte przez Przewodniczącego Panelu Sędziowskiego. Jeżeli naruszenie zasad jest zgłoszone przez większość sędziów w stosunku do danej pary rundzie finałowej, niezależnie od faktu, czy poprzednie naruszenie zostało zgłoszone danej parze, w danym tańcu para ta zostanie umiejscowiona na ostatnim miejscu przez Przewodniczącego Panelu Sędziowskiego. Jeżeli naruszenie zasad jest zgłoszone przez sędziego, lecz nie przez większość sędziów w rundzie finałowej, niezależnie od faktu, czy poprzednie naruszenie zostało zgłoszone danej parze, otrzymana nota D oznacza,iż sędziowie umiejscowili tę parę na ostatnim miejscu w danym tańcu, i ma zastosowanie Skating System. Wszystkie oceny i dyskwalifikacje muszą zostać odnotowane na Karcie Skrutacyjnej. REKLAMA Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach Świata wyrażają zgodę na poniższe zasady dotyczące reklamy sponsorów podczas rozgrywania Mistrzostwach Świata zgodne z poniżej podanymi wytycznymi WDC. Reklama sponsorów na zawodach nie może naruszać ogólnie przyjętych zasad reklamowania na zawodach sportowych, określonych przepisami WDC oraz polskim prawem lokalnym. Reklama nie może być wykorzystywana w inny niż komercyjny i charytatywny sposób, w szczególności reklama nie może służyć propagowaniu treści rasistowskich, ograniczania praw mniejszości oraz agitacji politycznej i wyznaniowej.

6 Organizator ma prawo do umieszczania reklamy na numerach startowych. Maksymalna wielkość 20 cm x 5 cm. Zawodnicy i sędziowie mogą umieszczać reklamę swoich sponsorów na strojach. Maksymalna wielkość reklamy 12 cm x 10 cm. Organizator może umieszczać reklamę sponsorów w scenografii Mistrzostw Świata oraz w miejscach przeznaczonych do przeprowadzania wywiadów z zawodnikami. Osoba udzielająca wywiadu może mieć na swoim stroju reklamę inną niż reklama organizatora pod warunkiem że nie jest ona większa niż 12 cm x 10 cm. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem MATERIAŁY PROMUJĄCE MISTRZOSTWA ŚWIATA Organizator przy tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów promujących Mistrzostwa Świata będzie postępował zgodnie z zaleceniami WDC. Organizator umożliwi na równych zasadach wszystkim parom promocję przy wykorzystaniu przesłanych przez te pary informacji, fotografii itd. Nie przesłanie przez pary informacji, fotografii o których mowa powyżej nie stanowi przeszkody do pełnej promocji par które te wymogi spełniły. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem PIERWSZA POMOC Opiekę medyczną nad uczestnikami Mistrzostw Świata sprawować będą osoby posiadające kwalifikacje ratowników medycznych.. PRAWA TELEWIZYJNE, NAGRYWANIE, FOTOGRAFOWANIE Właścicielem praw telewizyjnych jest RSM Redwan Sport Marketing Tomasz Redwan Zezwala się na nieodpłatne na filowanie (użytek własny) komórkami, smartfonami, tabletami. Zezwala się nieodpłatnie na fotografowanie (użytek własny) aparatami fotograficznymi, komórkami, smartfonami, tabletami. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem ZAKAZ PALENIA Podczas trwania Mistrzostw Świata obowiązuje całkowity zakaz palenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy WDC oraz prawo miejscowe obowiązujące w Polsce, a w szczególności : ustawa z dnia o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o o sporcie, ustawa z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych Spory związane z przeprowadzeniem Mistrzostw Świata rozstrzyga w sprawach regulowanych przepisami WDC organ wyznaczony przez władze WDC w pozostałych sprawach spory rozstrzyga II Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie Niniejszy regulamin został ustanowiony w dniu przez organizatora Mistrzostw Świata za wiedzą WDC.

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010.

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. 1 PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. A. PRZEPISY OGÓLNE paragraf 100 Definicja Kluby Stowarzyszone Zawody ISU Prawa 101 Regulamin B. STATUS

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str.

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. 1 q CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) Zatwierdzone na Kongresie FIDE w 1986 r. Aktualizowane w

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji Growth Experts Academy mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji Growth Experts

Bardziej szczegółowo

13.1.005 Niniejszy paragraf dotyczy Grup Sportowych o których mowa w rozdziale XVI tytułu II niniejszego regulaminu.

13.1.005 Niniejszy paragraf dotyczy Grup Sportowych o których mowa w rozdziale XVI tytułu II niniejszego regulaminu. CZĘŚĆ XIII BEZPIECZEŃSTWO I WARUNKI W SPORCIE 2003 Poprawki za 2002 i 2003r. na podstawie przepisów UCI wprowadzono pismem pogrubionym. Zmiany wprowadził sędzia międzynarodowy UCI Czesław Wajrak. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo