Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Działanie 4.1. poddziałania pt. Górnośląska WSP Jakość i Przyszłość Regionu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE I.1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda ul. Powstańców 19, Mysłowice I.2) Adres strony internetowej, na której jest dostępna zapytanie: I.3) Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert. I.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie I.5) Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Ewa Pilawa, tel. 32/ , SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zapytanie ofertowe na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania. II.1.2) Rodzaj i wartość zamówienia: usługi o wartości przekraczającej 14 tyś EURO. II.1.3) Warunki udzielenia zamówienia: zgodnie z zasadą konkurencyjności - nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. II.1.4) Określenie zakresu i przedmiotu zamówienia: W ramach realizowanego projektu pt. Górnośląska WSP Jakość i Przyszłość Regionu Zamawiający planuje zakup, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią (ZSI). Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą składającego się z systemu klasy ERP, w tym również przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, zaprojektowanie/dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, szkoleń w zakresie funkcjonalności i użytkowania systemu oraz migracji danych z dotychczasowych systemów. strona 1 z 13

2 II ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : 1. Oprogramowanie serwerowe i bazodanowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ZSI określonego w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Dostawa, instalacja, uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego rozwiązania ZSI oraz szkolenie z tego zakresu. Zamawiający wymaga, by ZSI oparty był na jednym motorze bazy danych z ewentualnym wyłączeniem modułów ZSI działających w sieci Internet, ale tak by dane były w czasie rzeczywistym aktualne w systemach Internetowych z główną bazą danych. 2. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (dalej zwanego: ZSI) wspomagającego zarządzanie Uczelnią Wyższą, co najmniej w następującym zakresie funkcjonalnym : a). b). c). d). e). f). g). Finanse i księgowość, HRM, kadry i płace, Majątek trwały (możliwość korzystania z kodów kreskowych), Zakupy i sprzedaż, Budżetowanie, kontroling, analizy finansowe (BI), Systemu obsługi studentów, w tym CRM - system wspomagający procedury zarządzania relacjami z klientami - studentami, co najmniej w następującym zakresie funkcjonalnym : Dziekanat (dane studentów, planowanie toku studiów, obsługa dydaktyki i studentów), Dyplomowanie, Obsługa finansowa studenta, Praktyki studenckie, Stypendia, Pensum, Planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Portal rekrutacyjny, Wirtualny dziekanat i wirtualny prowadzący Ankietowanie studentów, badanie losów absolwentów, BPM - zarządzanie projektami naukowo - badawczymi, umowami i realizowanymi projektami badawczymi, budżetowanie i rozliczanie projektów badawczych, zarządzanie zasobami w ramach projektów. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry, które musi realizować oferowany Zintegrowany System Informatyczny zostały opisane w Załączniku nr 1. strona 2 z 13

3 Infrastruktura Oferent w swojej ofercie przedstawi optymalne wymagania sprzętowe dotyczące serwera, stanowisk roboczych lub innych elementów infrastruktury, które Zamawiający musi posiadać dla prawidłowego działania systemu ZSI (załącznik nr 4). Wymagania dotyczące licencji na oprogramowanie Zamawiający wymaga, aby licencja na oprogramowanie była bezterminowa, umożliwiająca wykorzystywanie oprogramowania przez 9 jednoczesnych operatorów w zakresie ZSI, przy założeniu, że maksymalna liczba aktywnych studentów w bazie danych (osób posiadających aktualnie status studenta) wynosi Funkcjonalność Liczba maksymalna jednoczesnych użytkowników w poszczególnych funkcjonalnościach Administrator Finanse i księgowość, Majątek trwały, Zakupy i sprzedaż, Budżetowanie, kontroling, analizy finansowe (BI), HRM, kadry i płace, Systemu obsługi studentów, w tym CRM w szczególności między innymi : Dziekanat Planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji BPM - zarządzanie projektami naukowo badawczymi Razem 1 osoba 2 osoby 1 osoba 4 osoby 2 osoby 2 osoby 1 osoba 9 użytkowników 3. Przeprowadzeniu wdrożenia ZSI: a. wykonanie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia systemu, b. opracowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją umowy z podziałem na etapy, c. opracowanie harmonogramu rozliczeń finansowych poszczególnych etapów wdrożeń, strona 3 z 13

4 d. opracowanie, dostawę i instalację modułów systemu zgodnie z harmonogramem i wynikami analizy przedwdrożeniowej, e. zaimplementowanie w oferowanym systemie zestawień i wydruków wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego będących wynikiem analizy przedwdrożeniowej Przeniesienie danych migracja danych z obecnie używanych systemów informatycznych Zamawiającego co najmniej w zakresie : a. System finansowo-księgowy Symfonia : a. Bilans otwarcia rozrachunków, b. Kartoteki majątku trwałego, c. Kartoteki towarowe, d. Kartoteki kontrahentów, e. Plan kont, b. System kadrowo-płacowy Sage Symfonia FORTE v 2009.b: a. Dane kadrowe, b. Dane płacowe, c. 5 lata listy płac BFP i OFP, c. Systemu obsługi studentów ProAkademia : a. Dane studentów, b. Strukturę grup kierunkowych, specjalnościowych, wykładowych, ćwiczeniowych, seminaryjnych, praktyk, c. Czesne, d. Stypendia, e. Przebieg studiów, oceny, f. Siatki godzin, plany studiów, definicje przedmiotów, uruchomione przedmioty, g. Punkty ECTS, h. Lista prowadzących, i. Słowniki : rok akademicki, lista sal, budynków. Wymagania dotyczące migracji danych Migracja będzie dotyczyć danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych Zamawiającego przez systemy informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego systemu. Zakres migracji zostanie uzgodniony podczas analizy przedwdrożeniowej Przeprowadzenie integracji Wymagane integracje z systemami zewnętrznymi : a. POLON system raportowy, b. System bankowy (obecnie ING Bank Śląski) import i eksport przelewów, c. Generowanie indywidualnych rachunków bankowych w systemie obsługi studentów, d. Płatnik, e. Raportowanie danych GUS przygotowywanie danych do raportów GUS. strona 4 z 13

5 3.3. Przeprowadzeniu szkoleń w siedzibie Zamawiającego: a. Administratorów 2 osoby b. Użytkowników : Finanse i księgowość 4 osoby, HRM, Kadry i płace 4 osoby, Majątek trwały 4 osoby, Zakupy i sprzedaż 3 osoby, Budżetowanie, kontroling, analizy finansowe 3 osoby, Systemu Obsługi Studentów, w tym CRM 6 osób, BPM - zarządzanie projektami naukowo badawczymi 3 osoby. Ogólna liczba 11 uczestników osoby w/w będą się powtarzać na szkoleniach z poszczególnych obszarów tematycznych Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej (instrukcja użytkownika) w 3 egzemplarzach z informacją, iż system został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dokumentacja musi zawierać oznakowanie zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawionymi na stronie internetowej : Świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrożony system ZSI niezbędnego do prawidłowego działania systemu (świadczenie opieki serwisowej). Wymagania dotyczące świadczenia opieki serwisowej: a. Reakcja na awarie systemu: Podane poniżej czasy reakcji i usunięcia awarii liczone są w godzinach roboczych: Klasyfikacja błędów Czas reakcji od zgłoszenia Czas usunięcia awarii Błąd krytyczny (Awaria) 16 godzin roboczych 32 godzin roboczych Błąd normalny (Usterka) 16 godzin roboczych 10 dni roboczych Definicje błędów: Błąd krytyczny (Awaria) Powoduje zatrzymanie pracy systemu na czas powyżej 1 godziny, Kluczowe funkcje systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, Nie ma żadnej możliwości realizacji procesu biznesowego, strona 5 z 13

6 Błąd normalny (Usterka) System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu, Niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny, Możliwa jest realizacja procesu biznesowego w ograniczonym zakresie, 3.6. Rozwój systemu wynikający z uwarunkowań zewnętrznych Modyfikacje i ulepszenia wynikające z przepisów prawa dokonywane z inicjatywy Wykonawcy i/lub Zamawiającego. Czas realizacji wynikający z przepisów prawa, które wymuszają modyfikacje (nie później niż termin rozpoczęcia obowiązywania zmiany w przepisach) Sposób realizacji asysty technicznej dla ZSI: Zdalny dostęp do narzędzi zarządzania i naprawy wad systemu ZSI. Hotline - zgłaszanie potrzeb dotyczących systemu ZSI telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej. Dostępność serwisu i Hotline w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do oraz w soboty od 8.00 do Zgłaszanie usterek i innych potrzeb za pomocą systemu typu BugTracker. W przypadku braku dostępu lub awarii tego systemu za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie. System typu BugTracker dostępny 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wsparcie telefoniczne i/lub pocztą elektroniczną umożliwiające jak najsprawniejsze usunięcie awarii systemu. Udostępnianie modyfikacji i ulepszeń wynikających z rozwoju systemu (np. nowe wersje) Gwarancja : Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji na dostarczony Zintegrowany System Informatyczny do dnia zakończenia projektu, tj. 31 września 2014 roku r miesiące. II.1.4.2) Termin i miejsce wykonania zamówienia Planowany harmonogram realizacji zamówienia: 1. Analiza przedwdrożeniowa (dokonanie spisu prac w zakresie pełnego wdrożenia ZSI) do 31 października 2013 r. 2. Zakup licencji ZSI wrzesień 2013 r. - styczeń 2014 roku szczegółowy harmonogram zostanie ustalony podczas analizy przedwdrożeniowej 3. Prace wdrożeniowe ZSI - od listopada 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r. 4. Szkolenia z zakresu wdrożonego oprogramowania ZSI - od listopada 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r. 5. Odbiór i start ZSI sukcesywnie po wdrożeniu stanowiących całość funkcjonalności od listopada 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r. dokładne terminy zostaną ustalone po zakończonej analizie przedwdrożeniowej. II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zaliczki: nie. II.1.6) Czy przewiduje się płatności w częściach: tak po zakończeniu kolejnych etapów. strona 6 z 13

7 II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi w zakresie oprogramowania Usługi wdrażania oprogramowania Usługi dostawy oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi szkolenia personelu II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: sierpień 2013 roku sierpień 2014 roku. II.3) ZASADY SKŁADANIA OFERT II.3.1) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.3.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.3.3) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Specyfikacja cenowa, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Formularz oświadczeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 3. Wykaz sprzętu lub optymalne wymagania sprzętowe dotyczące serwera, stanowisk roboczych lub innych elementów infrastruktury, które Zamawiający musi posiadać dla prawidłowego działania systemu ZSI - Załącznik nr Wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 (minimum 3 referencje potwierdzające należyte wykonanie usług). 5. Wykaz osób, którymi dysponuje Oferent, zdolnymi do wykonania zamówienia stanowiący Załącznik 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 6. Kserokopie odpowiednich dokumentów rejestrowych oferenta (np. wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki, REGON, NIP) wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 7. Kserokopia lub oryginał pełnomocnictwa do reprezentacji Oferenta w zakresie procesu oferowania jeśli dotyczy. 8. Materiały i dokumenty dotyczące oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, np. dokumentacja, foldery, przykładowe wydruki, itp. II.3.4) Strony oferty (w rozumieniu wszystkich dokumentów składanych przez oferenta) powinny być podpisane w wyznaczanych miejscach i parafowane na stronach, na których nie widnieje podpis osoby upoważnionej do reprezentacji. II.3.5) Dokumenty składające się na ofertę musza być trwale zespolone. Zamawiający zaleca aby poszczególne załączniki były ponumerowane (jeśli posiadają więcej niż jedną stronę). II.3.6) Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, lub na stronie pierwszej od strony do strony wraz z datą, podpisem, pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową o ile na pieczęci imiennej nie ma nazwy Oferenta. II.3.7) Wszelkie dodatkowe poza wymienionymi załączniki nie będą brane pod uwagę. II.3.8) Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego, bądź dostarczyć osobiście na wskazany adres do dnia 7 sierpnia 2013 roku do godz. 10:00 w zamkniętej strona 7 z 13

8 kopercie. Opis koperty musi zawierać nazwę i dane adresowe Oferenta, nazwę i dane adresowe Zamawiającego oraz numer zapytania ofertowego, w odpowiedzi na które składana jest oferta. II.3.9) Ostateczny termin składania pytań do zapytania ofertowego wyznacza się na dzień : 5 sierpnia 2013 roku godzina SEKCJA III: PROCES OCENY OFERT III.1) Oferta będzie oceniania według poniższych kryteriów: III.1.1) Kryteria formalne : a) Kompletność tj. załączenia wszystkich wymaganych dokumentów. b) Poprawność formalna tj. podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z pieczęciami firmowymi i imiennymi (jeśli dotyczy) w wymaganych miejscach, uzupełnione daty i nazwy miejscowości w wyznaczonych miejscach, poprawność poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, zgodność załączników z wzorami. III. 1.2) Kryteria dostępu w tym: 1. Cena dalszej weryfikacji zostaną poddane jedynie te oferty, których cena nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia weryfikacja na podstawie Załącznika nr Wymagania sprzętowe podane przez oferenta na podstawie załącznika nr 4 - dalszej weryfikacji zostaną poddane jedynie te oferty, których wymagania sprzętowe nie będą przekraczać możliwości Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zamierza zakupić 10 nowych stanowisk roboczych oraz 2 serwery. Ponadto na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada stacje robocze o następujących konfiguracjach : Windows 7 Professional, Intel Core 2 Duo 2,20 GHz, 3GB SDRam, 320 GB; Windows Vista Business, Intel Core 2 Duo 2,40 GHz, 2GB Ram DDR2, 250GB; Windows XP Professional : Intel Celeron 2,00 GHz, od 1,25GB Ram DDR, 40 GB; Intel Celeron 2,93 GHz, 1GB Ram DDR, 80 GB; Intel Celeron M 1,6 GHz, 1GB Ram DDR2, 60GB; Intel Core 2 2,40 GHz, 2GB SDRam, 80 GB; Intel Core 2 Duo 2,00 GHz, 2,5GB Ram DDR2, 160GB; Intel Core 2 Duo 2.53 GHz, 2GB Ram DDR lub DDR2, 320 GB; Intel Pentium 4 2,66 GHz, 1,5GB Ram DDR, 160GB; Intel Pentium 4 2,80 GHz, 1,25GB SDRam, 40 GB; Intel Pentium D 2,80 GHz, 2GB Ram DDR, 80 GB; Intel Pentium Dual-Core 2,5 GHz, 2GB Ram DDR, 320 GB; oraz monitory LCD 17 lub Uprawnienia - Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 4. Wiedza i doświadczenie, oceniana na podstawie załącznika nr 5 - Zamawiający uzna, że Oferent spełnia ww. warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykaże się realizacją: a. co najmniej 3 wdrożeń oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w uczelni wyższej, obejmującego swoim zakresem co najmniej cztery z pięciu obszarów: (1.) finanse i księgowość, (2.) kadry i płace, (3.) majątek trwały, (4.) zakupy i sprzedaż, (5.) budżetowanie, kontroling i analizy finansowe, przy czym: co najmniej dwa projekty były o wartości równej lub większej od 0,5 mln zł brutto, b. co najmniej 3 wdrożeń oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w obszarze Systemu obsługi studentów w uczelni wyższej, obejmującego swoim zakresem co najmniej cztery z pięciu obszarów: (1.) dziekanat, obsługa studenta, (2.) obsługa finansowa studenta, czesne, (3.) pensum, planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji, (4.) portal rekrutacyjny, wirtualny dziekanat, wirtualny prowadzący, (5.) BPM zarządzanie projektami naukowo - badawczymi, przy czym: strona 8 z 13

9 co najmniej jeden projekt był o wartości równej lub większej od 0,5 mln zł brutto, co najmniej jeden projekt zrealizowany był dla uczelni kształcącej ponad 1000 studentów, c. co najmniej 1 wdrożenia obejmującego minimum integrację funkcjonalności w obszarze Systemu obsługi studentów i funkcjonalności w obszarze finansowo - księgowym w uczelni wyższej o wartości równej lub większej od 0,5 mln zł brutto, 5. Posiadanie kluczowego personelu niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz odpowiednim potencjałem technicznym weryfikacja na podstawie załącznika nr 6. Oferent musi dysponować minimum: jednym kierownikiem przypisanym do realizacji przedmiotowego zamówienia, który powinien się wykazać, doświadczeniem związanym z prowadzeniem co najmniej dwóch projektów informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu o podobnej charakterystyce co przedmiot zamówienia o wartości równej lub większej od 500 tys. zł brutto, zespołem konsultantów wdrożeniowych przypisanych do realizacji przedmiotowego zamówienia w liczbie co najmniej 5 osób z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu o podobnej charakterystyce co przedmiot zamówienia. 6. Standardów jakości i zgodności oferowanych rozwiązań z potrzebami Zamawiającego weryfikacja na podstawie prezentacji i oceny członków komisji. Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać 3 Oferentów, którzy otrzymają największa liczbę punktów (według punktu III.1.3.: Kryteria wyboru zakres LP od 1 do 6), do przeprowadzenia prezentacji oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w celu weryfikacji zgodności prezentowanego systemu z wymaganiami określonymi w Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Termin przeprowadzenia prezentacji wyznacza się na dni : 12, 13 i 14 sierpnia 2013 roku. Każdy z Oferentów będzie miał do dyspozycji jeden z wyżej wymienionych dni na prezentację systemu. Prezentację należy wykonać w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty wykonania prezentacji ponosi Oferent. W przypadku niepotwierdzenia, podczas prezentacji oferowanego systemu, istnienia zadeklarowanych w ofercie Oferenta funkcji lub cech systemu oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku nieprzeprowadzenia prezentacji oferowanego systemu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. strona 9 z 13

10 III.1.3) Kryteria wyboru : Lp. 1 Kryterium Cena brutto ZSI licencje i wdrożenie Maksymalna ilość punktów 40 punktów Punktacja wyliczana w oparciu o wzór 40 pkt x (cena najniższej oferty/ cena ocenianej oferty) - Oceniane są wskazane przez Oferenta w wykazie realizowanych usług wdrożenia funkcjonalności. 2 Doświadczenie we wdrożeniach w obszarach (minimum cztery obszary z pięciu traktuje się jako 1 wdrożenie u Klienta): (1.) finanse i księgowość, (2.) kadry i płace, (3.) majątek trwały, (4.) zakupy i sprzedaż, (5.) budżetowanie, kontroling i analizy finansowe 7 punktów - Za każde wdrożenie oferowanego systemu, obejmującego swoim zakresem cztery z pięciu obszarów: (1.) finanse i księgowość, (2.) kadry i płace, (3.) majątek trwały, (4.) zakupy i sprzedaż, (5.) budżetowanie, kontroling i analizy finansowe, zrealizowane dla Uczelni Wyższej Oferent otrzyma : - 1 punkt za każde wymagalne minimalne 3 wdrożenia, - 2 punkty za każde wdrożenie ponad wymagane minimalne 3 wdrożenia. - Każde z wykazywanych wdrożeń powinno być potwierdzone odpowiednią rekomendacją lub referencją strona 10 z 13

11 - Oceniane są wskazane przez Oferenta w wykazie realizowanych usług wdrożenia funkcjonalności. 3 Doświadczenie we wdrożeniach w obszarach (minimum cztery obszary z pięciu traktuje się jako 1 wdrożenie u Klienta): (1.) dziekanat, obsługa studenta, (2.) obsługa finansowa studenta, czesne, (3.) pensum, planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji, (4.) portal rekrutacyjny, wirtualny dziekanat, wirtualny prowadzący, (5.) BPM zarządzanie projektami naukowo - badawczymi 6 punktów - Za każde wdrożenie oferowanego systemu, obejmującego swoim zakresem co najmniej cztery z pięciu obszarów: (1.) dziekanat, obsługa studenta, (2.) obsługa finansowa studenta, czesne, (3.) pensum, planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji, (4.) portal rekrutacyjny, wirtualny dziekanat, wirtualny prowadzący, (5.) BPM zarządzanie projektami naukowo - badawczymi, zrealizowane dla Uczelni Wyższej oferent otrzyma : - 1 punkt za każde wymagalne minimalne 3 wdrożenia, - 2 punkty za każde wdrożenie ponad wymagane minimalne 3 wdrożenia. - Każde z wykazywanych wdrożeń powinno być potwierdzone odpowiednią rekomendacją lub referencją. - Oceniane są wskazane przez Oferenta w wykazie realizowanych usług wdrożenia funkcjonalności. 4 Doświadczenie w integracji funkcjonalności w obszarze Systemu obsługi studentów i funkcjonalności w obszarze finansowo - księgowym w uczelni wyższej 8 punktów - Za każde wdrożenie oferowanego systemu zostaną przyznane 2 punkty w przypadku wykazania jednoczesnego wdrożenia oferowanego systemu obejmującego minimum integrację funkcjonalności w obszarze Systemu obsługi studentów i funkcjonalności w obszarze finansowo - księgowym w uczelni wyższej. - Każde z wykazywanych wdrożeń powinno być potwierdzone odpowiednią rekomendacją lub referencją. strona 11 z 13

12 5 6 7 Całkowity koszt rocznej asysty serwisowej usługi serwisowej, aktualizacje i modyfikacje systemu wynikające z uwarunkowań zewnętrznych np. zmiana przepisów w okresie gwarancji Całkowity koszt rocznej asysty serwisowej usługi serwisowej, aktualizacje i modyfikacje systemu wynikające z uwarunkowań zewnętrznych np. zmiana przepisów po okresie gwarancji Funkcjonalność Systemu ZSI 6 punktów 6 punktów 27 punktów 6 pkt x (cena najniższej oferty w ocenianym zakresie / cena ocenianej oferty) 6 pkt x (cena najniższej oferty w ocenianym zakresie / cena ocenianej oferty) Każdy z członków Komisji Oceny Ofert może przyznać maksymalnie 3 punkty za prezentowany system po zakończeniu prezentacji systemu, pod uwagę bierze się istniejące funkcjonalności III.1.4) Zasady wyboru: a) Ocenie wskazanej w pkt. III.1.3 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne i kryteria dostępu. b) Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty. c) Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. d) Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert, w skład której wchodzić będą: Przewodniczący Komisji i ośmiu Członków. e) Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert, a przed przystąpieniem do otwarcia ofert Członkowie Komisji oraz Przewodniczący zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności. f) Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji. g) Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana oferentom drogą elektroniczną na adres wskazany w specyfikacji cenowej nie później niż do 7 dni po dokonaniu oceny przez Komisję. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu lub nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn. Załączniki: 1. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry, które musi realizować oferowany Zintegrowany System Informatyczny, 2. Specyfikacja cenowa, 3. Formularz oświadczeń, 4. Wykaz sprzętu lub optymalne wymagania sprzętowe dotyczące serwera, stanowisk roboczych lub innych elementów infrastruktury, które Zamawiający musi posiadać dla prawidłowego działania systemu ZSI, strona 12 z 13

13 5. Wykaz realizowanych usług, 6. Wykaz osób, którymi dysponuje Oferent, zdolnymi do wykonania zamówienia. strona 13 z 13

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Zapytanie ofertowe nr. 2/POKL/2012 na wykonanie strony internetowej projektu dofinansowanego w ramach poddziałania 4.1.1 POKL pt. Górnośląska WSP Jakość i Przyszłość Regionu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Gliwice, 10.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 18/POKL/2013 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Coachingowy Styl Zarządzania Zespołem z poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Wiedza dla Rozwoju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr. 3/PO KL/2012

Zapytanie ofertowe nr. 3/PO KL/2012 Zapytanie ofertowe nr. 3/PO KL/2012 na usługi doradcze i instruktaŝowe w zakresie wdroŝenia systemu zarządzania jakością Uczelni w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2. Trener zobowiązany jest do wykorzystywania w czasie szkoleń nowoczesnych metod szkoleniowych: prezentacji multimedialnych, studiów przypadku,

2. Trener zobowiązany jest do wykorzystywania w czasie szkoleń nowoczesnych metod szkoleniowych: prezentacji multimedialnych, studiów przypadku, Zapytanie ofertowe nr 01/2014/POKL dotyczące wyboru trenera w projekcie dofinansowanym w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Era Menedżera- program rozwoju kadry zarządzającej Ecol Sp. z o.o. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NAWDOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY *~

NAWDOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY *~ - Człowiek najlepsza inwestycja NAWDOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY *~ IKAPITAł. LUDZKI UNIAEUROPEJSKA Projekt wsp6łfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy 1 z 6 2011-09-23 15:15 Nowy Targ: Usługa polegająca na dostawie, instalacji, wdrożeniu i serwisie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Numer ogłoszenia: 253983-2011;

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Siedlce, 18 kwietnia 2013 r. w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 11 kwietnia 2014 r. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 11 kwietnia 2014 r. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 11 kwietnia 2014 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Start w Biznes!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23 grudnia 2013 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Start w biznes! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy:

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy: ZAPYTANIE nr 4 z dnia 16.11.2012r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia Księgowość i rozliczanie projektów unijnych w ramach projektu MY W ZETO kompleksowy program szkoleń dla pracowników ZETO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki. 1 z 6 2015-06-09 15:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.info/nbip/ Oborniki: ZPD/08/15 Zakup praw do korzystania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 15 lipca 2011 r. Ponowne zapytanie ofertowe* (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 29 lipca 2011 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dn.27.10.2011 r. Zapytanie ofertowe przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych F-EFS/06/X/11

Zabrze, dn.27.10.2011 r. Zapytanie ofertowe przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych F-EFS/06/X/11 Zabrze, dn.27.10.2011 r. Zapytanie ofertowe przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych F-EFS/06/X/11 dotyczące postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 09.09.2015 r. Numer zapytania: R36.1.097.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 09.09.2015 r. Numer zapytania: R36.1.097.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 09.09.2015 r. Numer zapytania: R36.1.097.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr 11 z dnia 11.02.2014 r.

ZAPYTANIE nr 11 z dnia 11.02.2014 r. ZAPYTANIE nr 11 z dnia 11.02.2014 r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych: 1. WT Wprowadzenie do testowania oprogramowania 2. PTS Certyfikowany tester - poziom podstawowy ISTQB

Bardziej szczegółowo

baterii cynkowo-węglowych, cynkowo-manganowych i cynkowo-powietrznych wraz

baterii cynkowo-węglowych, cynkowo-manganowych i cynkowo-powietrznych wraz Gorzów Wlkp. 23.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2015 na: Dostawę fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego w związku z projektem pn: Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 30 czerwca 2011 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 17.03.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 na Analizę wdrożenia systemów B2B pt. Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Toruń, dn. 6.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie platformy e-learningowej na bazie moodle oraz aplikacje na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych oraz wynajem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Udzielenie wsparcia w czynnościach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w obszarach HR Kadry i HR Płace dla pracowników jednostek sądownictwa. Numer ogłoszenia: 521992-2013;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 7 maja 2015 r. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 7 maja 2015 r. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 7 maja 2015 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. w ramach projektu pt. Uruchomienie produkcji innowacyjnych puszek PET (pustych/z napojem) przeznaczonych do gorącego nalewu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOA.3411/0-86/14/MZ Częstochowa, dn 04.09.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lublin, dn. 17.08.2011 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES Lublin 20-080, ul. Niecała 4/5A NIP 946 238 79 14 REGON 432663772 e-mail: animatorzy@stowarzyszeniebonafides.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl Gdańsk: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 26.11.2014 r. Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka na START. Człowiek najlepsza inwestycja

Przedsiębiorczość Akademicka na START. Człowiek najlepsza inwestycja ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro na. kampanię informacyjno- promocyjną nt. przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271052-2014:text:pl:html Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego Numer ogłoszenia: 235731-2012; data zamieszczenia: 07.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. Łódź, dn.14.06.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/DDOM/2016 na sprzęt komputerowy

Zapytanie ofertowe nr 1/DDOM/2016 na sprzęt komputerowy I.ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe nr 1/DDOM/2016 na sprzęt komputerowy NZOZ Eter-Med Sp. z o. o., ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk NIP 5832708120 REGON 192471992 II. TRYB POSTĘPOWANIA Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 198473-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 198473-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Instalacja, wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Warszawa, 20 marzec 2012 r. UD-XVII-ZFE.042.79.1.2012 dot. opracowania projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy,

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO Legionowo, dnia 27.11.2013 Zapytanie ofertowe OFERENT I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych Białystok

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych Białystok Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych Białystok Nr postępowania: 02/05/2015/BI z dnia 12.05.2015 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Aktywizacja ul. Wiśniowa 40 B lok. 8, 02-520 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 01.09.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 Szczecin, dnia 03.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa usług wsparcia serwisowego dla sprzętu serwerowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr zamówienia: S2B/09/05 ZAPYTANIE OFERTOWE (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 19 czerwca 2009 roku dotyczące: świadczenie usług księgowo-kadrowych w ramach projektu S2B Science 2 Business Inkubator

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 24 maja 2011 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy przygotowania

Bardziej szczegółowo