Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Działanie 4.1. poddziałania pt. Górnośląska WSP Jakość i Przyszłość Regionu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE I.1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda ul. Powstańców 19, Mysłowice I.2) Adres strony internetowej, na której jest dostępna zapytanie: I.3) Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert. I.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie I.5) Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Ewa Pilawa, tel. 32/ , SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zapytanie ofertowe na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania. II.1.2) Rodzaj i wartość zamówienia: usługi o wartości przekraczającej 14 tyś EURO. II.1.3) Warunki udzielenia zamówienia: zgodnie z zasadą konkurencyjności - nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. II.1.4) Określenie zakresu i przedmiotu zamówienia: W ramach realizowanego projektu pt. Górnośląska WSP Jakość i Przyszłość Regionu Zamawiający planuje zakup, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią (ZSI). Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą składającego się z systemu klasy ERP, w tym również przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, zaprojektowanie/dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, szkoleń w zakresie funkcjonalności i użytkowania systemu oraz migracji danych z dotychczasowych systemów. strona 1 z 13

2 II ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : 1. Oprogramowanie serwerowe i bazodanowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ZSI określonego w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Dostawa, instalacja, uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego rozwiązania ZSI oraz szkolenie z tego zakresu. Zamawiający wymaga, by ZSI oparty był na jednym motorze bazy danych z ewentualnym wyłączeniem modułów ZSI działających w sieci Internet, ale tak by dane były w czasie rzeczywistym aktualne w systemach Internetowych z główną bazą danych. 2. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (dalej zwanego: ZSI) wspomagającego zarządzanie Uczelnią Wyższą, co najmniej w następującym zakresie funkcjonalnym : a). b). c). d). e). f). g). Finanse i księgowość, HRM, kadry i płace, Majątek trwały (możliwość korzystania z kodów kreskowych), Zakupy i sprzedaż, Budżetowanie, kontroling, analizy finansowe (BI), Systemu obsługi studentów, w tym CRM - system wspomagający procedury zarządzania relacjami z klientami - studentami, co najmniej w następującym zakresie funkcjonalnym : Dziekanat (dane studentów, planowanie toku studiów, obsługa dydaktyki i studentów), Dyplomowanie, Obsługa finansowa studenta, Praktyki studenckie, Stypendia, Pensum, Planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Portal rekrutacyjny, Wirtualny dziekanat i wirtualny prowadzący Ankietowanie studentów, badanie losów absolwentów, BPM - zarządzanie projektami naukowo - badawczymi, umowami i realizowanymi projektami badawczymi, budżetowanie i rozliczanie projektów badawczych, zarządzanie zasobami w ramach projektów. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry, które musi realizować oferowany Zintegrowany System Informatyczny zostały opisane w Załączniku nr 1. strona 2 z 13

3 Infrastruktura Oferent w swojej ofercie przedstawi optymalne wymagania sprzętowe dotyczące serwera, stanowisk roboczych lub innych elementów infrastruktury, które Zamawiający musi posiadać dla prawidłowego działania systemu ZSI (załącznik nr 4). Wymagania dotyczące licencji na oprogramowanie Zamawiający wymaga, aby licencja na oprogramowanie była bezterminowa, umożliwiająca wykorzystywanie oprogramowania przez 9 jednoczesnych operatorów w zakresie ZSI, przy założeniu, że maksymalna liczba aktywnych studentów w bazie danych (osób posiadających aktualnie status studenta) wynosi Funkcjonalność Liczba maksymalna jednoczesnych użytkowników w poszczególnych funkcjonalnościach Administrator Finanse i księgowość, Majątek trwały, Zakupy i sprzedaż, Budżetowanie, kontroling, analizy finansowe (BI), HRM, kadry i płace, Systemu obsługi studentów, w tym CRM w szczególności między innymi : Dziekanat Planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji BPM - zarządzanie projektami naukowo badawczymi Razem 1 osoba 2 osoby 1 osoba 4 osoby 2 osoby 2 osoby 1 osoba 9 użytkowników 3. Przeprowadzeniu wdrożenia ZSI: a. wykonanie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia systemu, b. opracowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją umowy z podziałem na etapy, c. opracowanie harmonogramu rozliczeń finansowych poszczególnych etapów wdrożeń, strona 3 z 13

4 d. opracowanie, dostawę i instalację modułów systemu zgodnie z harmonogramem i wynikami analizy przedwdrożeniowej, e. zaimplementowanie w oferowanym systemie zestawień i wydruków wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego będących wynikiem analizy przedwdrożeniowej Przeniesienie danych migracja danych z obecnie używanych systemów informatycznych Zamawiającego co najmniej w zakresie : a. System finansowo-księgowy Symfonia : a. Bilans otwarcia rozrachunków, b. Kartoteki majątku trwałego, c. Kartoteki towarowe, d. Kartoteki kontrahentów, e. Plan kont, b. System kadrowo-płacowy Sage Symfonia FORTE v 2009.b: a. Dane kadrowe, b. Dane płacowe, c. 5 lata listy płac BFP i OFP, c. Systemu obsługi studentów ProAkademia : a. Dane studentów, b. Strukturę grup kierunkowych, specjalnościowych, wykładowych, ćwiczeniowych, seminaryjnych, praktyk, c. Czesne, d. Stypendia, e. Przebieg studiów, oceny, f. Siatki godzin, plany studiów, definicje przedmiotów, uruchomione przedmioty, g. Punkty ECTS, h. Lista prowadzących, i. Słowniki : rok akademicki, lista sal, budynków. Wymagania dotyczące migracji danych Migracja będzie dotyczyć danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych Zamawiającego przez systemy informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego systemu. Zakres migracji zostanie uzgodniony podczas analizy przedwdrożeniowej Przeprowadzenie integracji Wymagane integracje z systemami zewnętrznymi : a. POLON system raportowy, b. System bankowy (obecnie ING Bank Śląski) import i eksport przelewów, c. Generowanie indywidualnych rachunków bankowych w systemie obsługi studentów, d. Płatnik, e. Raportowanie danych GUS przygotowywanie danych do raportów GUS. strona 4 z 13

5 3.3. Przeprowadzeniu szkoleń w siedzibie Zamawiającego: a. Administratorów 2 osoby b. Użytkowników : Finanse i księgowość 4 osoby, HRM, Kadry i płace 4 osoby, Majątek trwały 4 osoby, Zakupy i sprzedaż 3 osoby, Budżetowanie, kontroling, analizy finansowe 3 osoby, Systemu Obsługi Studentów, w tym CRM 6 osób, BPM - zarządzanie projektami naukowo badawczymi 3 osoby. Ogólna liczba 11 uczestników osoby w/w będą się powtarzać na szkoleniach z poszczególnych obszarów tematycznych Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej (instrukcja użytkownika) w 3 egzemplarzach z informacją, iż system został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dokumentacja musi zawierać oznakowanie zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawionymi na stronie internetowej : Świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrożony system ZSI niezbędnego do prawidłowego działania systemu (świadczenie opieki serwisowej). Wymagania dotyczące świadczenia opieki serwisowej: a. Reakcja na awarie systemu: Podane poniżej czasy reakcji i usunięcia awarii liczone są w godzinach roboczych: Klasyfikacja błędów Czas reakcji od zgłoszenia Czas usunięcia awarii Błąd krytyczny (Awaria) 16 godzin roboczych 32 godzin roboczych Błąd normalny (Usterka) 16 godzin roboczych 10 dni roboczych Definicje błędów: Błąd krytyczny (Awaria) Powoduje zatrzymanie pracy systemu na czas powyżej 1 godziny, Kluczowe funkcje systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, Nie ma żadnej możliwości realizacji procesu biznesowego, strona 5 z 13

6 Błąd normalny (Usterka) System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu, Niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny, Możliwa jest realizacja procesu biznesowego w ograniczonym zakresie, 3.6. Rozwój systemu wynikający z uwarunkowań zewnętrznych Modyfikacje i ulepszenia wynikające z przepisów prawa dokonywane z inicjatywy Wykonawcy i/lub Zamawiającego. Czas realizacji wynikający z przepisów prawa, które wymuszają modyfikacje (nie później niż termin rozpoczęcia obowiązywania zmiany w przepisach) Sposób realizacji asysty technicznej dla ZSI: Zdalny dostęp do narzędzi zarządzania i naprawy wad systemu ZSI. Hotline - zgłaszanie potrzeb dotyczących systemu ZSI telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej. Dostępność serwisu i Hotline w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do oraz w soboty od 8.00 do Zgłaszanie usterek i innych potrzeb za pomocą systemu typu BugTracker. W przypadku braku dostępu lub awarii tego systemu za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie. System typu BugTracker dostępny 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wsparcie telefoniczne i/lub pocztą elektroniczną umożliwiające jak najsprawniejsze usunięcie awarii systemu. Udostępnianie modyfikacji i ulepszeń wynikających z rozwoju systemu (np. nowe wersje) Gwarancja : Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji na dostarczony Zintegrowany System Informatyczny do dnia zakończenia projektu, tj. 31 września 2014 roku r miesiące. II.1.4.2) Termin i miejsce wykonania zamówienia Planowany harmonogram realizacji zamówienia: 1. Analiza przedwdrożeniowa (dokonanie spisu prac w zakresie pełnego wdrożenia ZSI) do 31 października 2013 r. 2. Zakup licencji ZSI wrzesień 2013 r. - styczeń 2014 roku szczegółowy harmonogram zostanie ustalony podczas analizy przedwdrożeniowej 3. Prace wdrożeniowe ZSI - od listopada 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r. 4. Szkolenia z zakresu wdrożonego oprogramowania ZSI - od listopada 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r. 5. Odbiór i start ZSI sukcesywnie po wdrożeniu stanowiących całość funkcjonalności od listopada 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r. dokładne terminy zostaną ustalone po zakończonej analizie przedwdrożeniowej. II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zaliczki: nie. II.1.6) Czy przewiduje się płatności w częściach: tak po zakończeniu kolejnych etapów. strona 6 z 13

7 II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi w zakresie oprogramowania Usługi wdrażania oprogramowania Usługi dostawy oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi szkolenia personelu II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: sierpień 2013 roku sierpień 2014 roku. II.3) ZASADY SKŁADANIA OFERT II.3.1) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.3.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.3.3) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Specyfikacja cenowa, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Formularz oświadczeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 3. Wykaz sprzętu lub optymalne wymagania sprzętowe dotyczące serwera, stanowisk roboczych lub innych elementów infrastruktury, które Zamawiający musi posiadać dla prawidłowego działania systemu ZSI - Załącznik nr Wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 (minimum 3 referencje potwierdzające należyte wykonanie usług). 5. Wykaz osób, którymi dysponuje Oferent, zdolnymi do wykonania zamówienia stanowiący Załącznik 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 6. Kserokopie odpowiednich dokumentów rejestrowych oferenta (np. wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki, REGON, NIP) wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 7. Kserokopia lub oryginał pełnomocnictwa do reprezentacji Oferenta w zakresie procesu oferowania jeśli dotyczy. 8. Materiały i dokumenty dotyczące oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, np. dokumentacja, foldery, przykładowe wydruki, itp. II.3.4) Strony oferty (w rozumieniu wszystkich dokumentów składanych przez oferenta) powinny być podpisane w wyznaczanych miejscach i parafowane na stronach, na których nie widnieje podpis osoby upoważnionej do reprezentacji. II.3.5) Dokumenty składające się na ofertę musza być trwale zespolone. Zamawiający zaleca aby poszczególne załączniki były ponumerowane (jeśli posiadają więcej niż jedną stronę). II.3.6) Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, lub na stronie pierwszej od strony do strony wraz z datą, podpisem, pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową o ile na pieczęci imiennej nie ma nazwy Oferenta. II.3.7) Wszelkie dodatkowe poza wymienionymi załączniki nie będą brane pod uwagę. II.3.8) Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego, bądź dostarczyć osobiście na wskazany adres do dnia 7 sierpnia 2013 roku do godz. 10:00 w zamkniętej strona 7 z 13

8 kopercie. Opis koperty musi zawierać nazwę i dane adresowe Oferenta, nazwę i dane adresowe Zamawiającego oraz numer zapytania ofertowego, w odpowiedzi na które składana jest oferta. II.3.9) Ostateczny termin składania pytań do zapytania ofertowego wyznacza się na dzień : 5 sierpnia 2013 roku godzina SEKCJA III: PROCES OCENY OFERT III.1) Oferta będzie oceniania według poniższych kryteriów: III.1.1) Kryteria formalne : a) Kompletność tj. załączenia wszystkich wymaganych dokumentów. b) Poprawność formalna tj. podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z pieczęciami firmowymi i imiennymi (jeśli dotyczy) w wymaganych miejscach, uzupełnione daty i nazwy miejscowości w wyznaczonych miejscach, poprawność poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, zgodność załączników z wzorami. III. 1.2) Kryteria dostępu w tym: 1. Cena dalszej weryfikacji zostaną poddane jedynie te oferty, których cena nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia weryfikacja na podstawie Załącznika nr Wymagania sprzętowe podane przez oferenta na podstawie załącznika nr 4 - dalszej weryfikacji zostaną poddane jedynie te oferty, których wymagania sprzętowe nie będą przekraczać możliwości Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zamierza zakupić 10 nowych stanowisk roboczych oraz 2 serwery. Ponadto na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada stacje robocze o następujących konfiguracjach : Windows 7 Professional, Intel Core 2 Duo 2,20 GHz, 3GB SDRam, 320 GB; Windows Vista Business, Intel Core 2 Duo 2,40 GHz, 2GB Ram DDR2, 250GB; Windows XP Professional : Intel Celeron 2,00 GHz, od 1,25GB Ram DDR, 40 GB; Intel Celeron 2,93 GHz, 1GB Ram DDR, 80 GB; Intel Celeron M 1,6 GHz, 1GB Ram DDR2, 60GB; Intel Core 2 2,40 GHz, 2GB SDRam, 80 GB; Intel Core 2 Duo 2,00 GHz, 2,5GB Ram DDR2, 160GB; Intel Core 2 Duo 2.53 GHz, 2GB Ram DDR lub DDR2, 320 GB; Intel Pentium 4 2,66 GHz, 1,5GB Ram DDR, 160GB; Intel Pentium 4 2,80 GHz, 1,25GB SDRam, 40 GB; Intel Pentium D 2,80 GHz, 2GB Ram DDR, 80 GB; Intel Pentium Dual-Core 2,5 GHz, 2GB Ram DDR, 320 GB; oraz monitory LCD 17 lub Uprawnienia - Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 4. Wiedza i doświadczenie, oceniana na podstawie załącznika nr 5 - Zamawiający uzna, że Oferent spełnia ww. warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykaże się realizacją: a. co najmniej 3 wdrożeń oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w uczelni wyższej, obejmującego swoim zakresem co najmniej cztery z pięciu obszarów: (1.) finanse i księgowość, (2.) kadry i płace, (3.) majątek trwały, (4.) zakupy i sprzedaż, (5.) budżetowanie, kontroling i analizy finansowe, przy czym: co najmniej dwa projekty były o wartości równej lub większej od 0,5 mln zł brutto, b. co najmniej 3 wdrożeń oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w obszarze Systemu obsługi studentów w uczelni wyższej, obejmującego swoim zakresem co najmniej cztery z pięciu obszarów: (1.) dziekanat, obsługa studenta, (2.) obsługa finansowa studenta, czesne, (3.) pensum, planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji, (4.) portal rekrutacyjny, wirtualny dziekanat, wirtualny prowadzący, (5.) BPM zarządzanie projektami naukowo - badawczymi, przy czym: strona 8 z 13

9 co najmniej jeden projekt był o wartości równej lub większej od 0,5 mln zł brutto, co najmniej jeden projekt zrealizowany był dla uczelni kształcącej ponad 1000 studentów, c. co najmniej 1 wdrożenia obejmującego minimum integrację funkcjonalności w obszarze Systemu obsługi studentów i funkcjonalności w obszarze finansowo - księgowym w uczelni wyższej o wartości równej lub większej od 0,5 mln zł brutto, 5. Posiadanie kluczowego personelu niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz odpowiednim potencjałem technicznym weryfikacja na podstawie załącznika nr 6. Oferent musi dysponować minimum: jednym kierownikiem przypisanym do realizacji przedmiotowego zamówienia, który powinien się wykazać, doświadczeniem związanym z prowadzeniem co najmniej dwóch projektów informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu o podobnej charakterystyce co przedmiot zamówienia o wartości równej lub większej od 500 tys. zł brutto, zespołem konsultantów wdrożeniowych przypisanych do realizacji przedmiotowego zamówienia w liczbie co najmniej 5 osób z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu o podobnej charakterystyce co przedmiot zamówienia. 6. Standardów jakości i zgodności oferowanych rozwiązań z potrzebami Zamawiającego weryfikacja na podstawie prezentacji i oceny członków komisji. Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać 3 Oferentów, którzy otrzymają największa liczbę punktów (według punktu III.1.3.: Kryteria wyboru zakres LP od 1 do 6), do przeprowadzenia prezentacji oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w celu weryfikacji zgodności prezentowanego systemu z wymaganiami określonymi w Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Termin przeprowadzenia prezentacji wyznacza się na dni : 12, 13 i 14 sierpnia 2013 roku. Każdy z Oferentów będzie miał do dyspozycji jeden z wyżej wymienionych dni na prezentację systemu. Prezentację należy wykonać w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty wykonania prezentacji ponosi Oferent. W przypadku niepotwierdzenia, podczas prezentacji oferowanego systemu, istnienia zadeklarowanych w ofercie Oferenta funkcji lub cech systemu oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku nieprzeprowadzenia prezentacji oferowanego systemu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. strona 9 z 13

10 III.1.3) Kryteria wyboru : Lp. 1 Kryterium Cena brutto ZSI licencje i wdrożenie Maksymalna ilość punktów 40 punktów Punktacja wyliczana w oparciu o wzór 40 pkt x (cena najniższej oferty/ cena ocenianej oferty) - Oceniane są wskazane przez Oferenta w wykazie realizowanych usług wdrożenia funkcjonalności. 2 Doświadczenie we wdrożeniach w obszarach (minimum cztery obszary z pięciu traktuje się jako 1 wdrożenie u Klienta): (1.) finanse i księgowość, (2.) kadry i płace, (3.) majątek trwały, (4.) zakupy i sprzedaż, (5.) budżetowanie, kontroling i analizy finansowe 7 punktów - Za każde wdrożenie oferowanego systemu, obejmującego swoim zakresem cztery z pięciu obszarów: (1.) finanse i księgowość, (2.) kadry i płace, (3.) majątek trwały, (4.) zakupy i sprzedaż, (5.) budżetowanie, kontroling i analizy finansowe, zrealizowane dla Uczelni Wyższej Oferent otrzyma : - 1 punkt za każde wymagalne minimalne 3 wdrożenia, - 2 punkty za każde wdrożenie ponad wymagane minimalne 3 wdrożenia. - Każde z wykazywanych wdrożeń powinno być potwierdzone odpowiednią rekomendacją lub referencją strona 10 z 13

11 - Oceniane są wskazane przez Oferenta w wykazie realizowanych usług wdrożenia funkcjonalności. 3 Doświadczenie we wdrożeniach w obszarach (minimum cztery obszary z pięciu traktuje się jako 1 wdrożenie u Klienta): (1.) dziekanat, obsługa studenta, (2.) obsługa finansowa studenta, czesne, (3.) pensum, planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji, (4.) portal rekrutacyjny, wirtualny dziekanat, wirtualny prowadzący, (5.) BPM zarządzanie projektami naukowo - badawczymi 6 punktów - Za każde wdrożenie oferowanego systemu, obejmującego swoim zakresem co najmniej cztery z pięciu obszarów: (1.) dziekanat, obsługa studenta, (2.) obsługa finansowa studenta, czesne, (3.) pensum, planowanie zajęć, Krajowe Ramy Kwalifikacji, (4.) portal rekrutacyjny, wirtualny dziekanat, wirtualny prowadzący, (5.) BPM zarządzanie projektami naukowo - badawczymi, zrealizowane dla Uczelni Wyższej oferent otrzyma : - 1 punkt za każde wymagalne minimalne 3 wdrożenia, - 2 punkty za każde wdrożenie ponad wymagane minimalne 3 wdrożenia. - Każde z wykazywanych wdrożeń powinno być potwierdzone odpowiednią rekomendacją lub referencją. - Oceniane są wskazane przez Oferenta w wykazie realizowanych usług wdrożenia funkcjonalności. 4 Doświadczenie w integracji funkcjonalności w obszarze Systemu obsługi studentów i funkcjonalności w obszarze finansowo - księgowym w uczelni wyższej 8 punktów - Za każde wdrożenie oferowanego systemu zostaną przyznane 2 punkty w przypadku wykazania jednoczesnego wdrożenia oferowanego systemu obejmującego minimum integrację funkcjonalności w obszarze Systemu obsługi studentów i funkcjonalności w obszarze finansowo - księgowym w uczelni wyższej. - Każde z wykazywanych wdrożeń powinno być potwierdzone odpowiednią rekomendacją lub referencją. strona 11 z 13

12 5 6 7 Całkowity koszt rocznej asysty serwisowej usługi serwisowej, aktualizacje i modyfikacje systemu wynikające z uwarunkowań zewnętrznych np. zmiana przepisów w okresie gwarancji Całkowity koszt rocznej asysty serwisowej usługi serwisowej, aktualizacje i modyfikacje systemu wynikające z uwarunkowań zewnętrznych np. zmiana przepisów po okresie gwarancji Funkcjonalność Systemu ZSI 6 punktów 6 punktów 27 punktów 6 pkt x (cena najniższej oferty w ocenianym zakresie / cena ocenianej oferty) 6 pkt x (cena najniższej oferty w ocenianym zakresie / cena ocenianej oferty) Każdy z członków Komisji Oceny Ofert może przyznać maksymalnie 3 punkty za prezentowany system po zakończeniu prezentacji systemu, pod uwagę bierze się istniejące funkcjonalności III.1.4) Zasady wyboru: a) Ocenie wskazanej w pkt. III.1.3 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne i kryteria dostępu. b) Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty. c) Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. d) Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert, w skład której wchodzić będą: Przewodniczący Komisji i ośmiu Członków. e) Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert, a przed przystąpieniem do otwarcia ofert Członkowie Komisji oraz Przewodniczący zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności. f) Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji. g) Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana oferentom drogą elektroniczną na adres wskazany w specyfikacji cenowej nie później niż do 7 dni po dokonaniu oceny przez Komisję. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu lub nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn. Załączniki: 1. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry, które musi realizować oferowany Zintegrowany System Informatyczny, 2. Specyfikacja cenowa, 3. Formularz oświadczeń, 4. Wykaz sprzętu lub optymalne wymagania sprzętowe dotyczące serwera, stanowisk roboczych lub innych elementów infrastruktury, które Zamawiający musi posiadać dla prawidłowego działania systemu ZSI, strona 12 z 13

13 5. Wykaz realizowanych usług, 6. Wykaz osób, którymi dysponuje Oferent, zdolnymi do wykonania zamówienia. strona 13 z 13

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** **

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** Człowiek najlepsza inwestycja ~ UNIA EUROPEJSKA? KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR WNT/POKLJ1/2012 I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo