ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia systemu wycen wyrobów budowlanych online osobom indywidualnym w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA- RPPD /12-00 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Nr Projektu WND-RPPD /12 z dnia) firma DOMAGO Marek Wasiuk zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup specjalistycznego oprogramowania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych etap I (Zaprojektowanie architektury systemu planowania produkcji w modelu Cloud). I. ZAMAWIAJĄCY DOMAGO Marek Wasiuk Porosły Kolonia 29D Choroszcz Tel , Fax II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie architektury systemu planowania produkcji w modelu Cloud. Zakres prac związanych z analizą wymagań do systemu obejmuje następujące etapy: 1. Przeprowadzenie wywiadów z potencjalnymi użytkownikami, 2. Zebranie i udokumentowanie wymagań funkcjonalnych do systemu. 3. Zebranie i udokumentowanie wymagań pozafunkcjonalnych do systemu. 4. Analiza zebranych wymagań funkcjonalnych i udokumentowanie systemu poprzez: a. Wykonanie modelu przypadków użycia zgodnie z metodologią UML 2.0 b. Opisanie realizacji przypadków użycia poprzez tekstowe i graficzne (diagramami czynności) opisanie scenariuszy, c. Wykonanie modelu dziedziny systemu, wraz ze słownikiem dziedziny systemu. 5. Przygotowanie specyfikacji uzupełniającej zawierającej wymagania poza funkcjonalne. Wymagania w stosunku do dostawcy usługi: 1. Znajomość obiektowych metod projektowania systemów. 2. Preferowane podejście Agile w procesie definiowania wymagań do systemu. Np. ICONIX. 3. Znajomość notacji UML Znajomość narzędzi CASE. Preferowany Enterprise Architect. 1

2 Poniżej przedstawiona została ramowa koncepcja systemu, którego zaprojektowanie stanowi przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego. 1. RODZAJ STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ/TECHNOLOGII przetwarzanie w chmurze Cała funkcjonalność systemu oraz bazy danych będą zlokalizowane na centralnym serwerze w firmie hostingowej. Klienci będą korzystali z usług za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Procesy obliczeniowe będą realizowane na serwerze wirtualnym. Świadczenie usługi będzie odbywało się w modelu SaaS. Model przetwarzania oparty będzie na użytkowaniu usług planowania i zarządzania produkcją dostarczonych przez Zamawiającego za pośrednictwem sieci Internet. Funkcjonalność ta oferowana będzie przez oprogramowanie oraz konieczną infrastrukturę (serwery wirtualne). Oznaczać to będzie eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płacić będzie za użytkowanie określonej usługi, w tym przypadku systemu planowania produkcji. Korzystanie w usługi nie będzie wymagało zakupu dodatkowego dedykowanego sprzętu ani oprogramowania. Dzięki zastosowaniu przetwarzania w chmurze moc obliczeniowa przydzielana będzie proporcjonalnie do zapotrzebowania usługobiorcy, co pozwoli optymalizację wydatków na infrastrukturę również po stronie usługodawcy oraz zapewni skalowalność rozwiązania, tj. pozwali szybko zwiększyć ilość realizowanych operacji bez zatrzymywania systemu i rozbudowy infrastruktury sprzętowej. dostęp mobilny do danych i aplikacji System będzie dostępny na urządzeniach mobilnych zarówno w systemie Android jak IOS. Dzięki temu pracownicy firmy i kadra zarządzająca będą mieli możliwość dostępu do systemu praktycznie z każdego miejsca na świecie. oprogramowanie jako usługa (SaaS) ij lub platforma jako usługa (PaaS) System zakłada korzystanie z oprogramowania do planowania produkcji jako usługi, czyli SaaS. Klienci będą płacili abonament miesięczny za korzystanie z systemu. Dystrybucja oprogramowania będącego przedmiotem wniosku, będzie realizowana w ten sposób, że aplikacja będzie przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Obowiązek zarządzania, aktualizacji oraz pomocy technicznej będzie leżał po stronie dostawcy (Zamawiającego). Niesłychanie istotne jest również zapewnienie ciągłości j działania systemu. System rozliczeń z odbiorcami zakłada cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu (wydatek stały rozłożonym w czasie, a nie jednorazowy w momencie zakupu. automatyzacja przepływu pracy (workflow) i/ lub automatyzacja procesów biznesowych (BPM) System będzie realizował automatyzację przepływu pracy ponieważ wejściowe dane o wyrobie będą wprowadzane przez dział sprzedaży lub klienta, na podstawie tych danych technolog będzie dobierał optymalny proces produkcyjny i wyliczał zapotrzebowanie na surowce. Następnie osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji będą przypisywały procesy technologiczne do odpowiednich maszyn i układały je w czasie. Osoby odpowiedzialne za realizację procesów produkcyjnych otrzymają plan na każde stanowisko i zaznaczą czas realizacji. Po zakończeniu w systemie zanotowane zostaną rzeczywiste parametry realizacji danego wyrobu i możliwe będzie ich porównanie z wartościami planowanymi. Proces taki powoduje brak duplikowania danych i czynności związanych z ich przetwarzaniem. Informacje wejściowe są zawsze efektem poprzedniego procesu. Dzięki temu unika się również pomyłek przy przepisywaniu danych. System będzie pozwalał na określenie jakie 2

3 role w przetwarzaniu zleceń produkcyjnych pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz jakie będą stany pośrednie dokumentów. Każdy z etapów przetwarzania zlecenia produkcyjnego charakteryzuje się określonym zbiorem osób wykonujących określone operacje na dokumentach oraz określonym zestawem możliwych stanów dokumentu. otwarte standardy, opublikowane API System będzie udostępniał API do integracji z systemami typu CRM, co umożliwi korzystanie z informacji o klientach. W ramach API zostaną udostępnione również dane wyjściowe o realizacji poszczególnych wyrobów, które umożliwią integrację z systemem finansowo-księgowym i wartościowe rozlicznie kosztów poszczególnych zleceń. System będzie udostępniał API do integracji z systemami typu CRM co umożliwi korzystanie z informacji o klientach. W ramach API zostaną udostępnione również dane wyjściowe o realizacji poszczególnych wyrobów, które umożliwią integrację z systemem finansowo-księgowym i wartościowe rozlicznie kosztów poszczególnych zleceń. Przewidziana jest również integracja z systemem magazynowym. System będzie udostępniał interfejs programowania aplikacji (API) jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, tak aby programy zewnętrzne mogły się z nim komunikować. W ramach tej integracji zostaną dostarczone odpowiednie specyfikacje podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. 2. OBSZAR BIZNESOWY IMPLEMENTACJI PROJEKTU automatyzacja prac biurowych (OA - Office Autom ation) System będzie rejestrował zapytania ofertowe klientów i przekładał je na opis wyrobu jest to obszar Office Automation. Dokumenty takie jak harmonogram pracy maszyny, harmonogram produkcji, zlecenie produkcyjne będą tworzone i uzupełniane o niezbędne informacje w systemie. W ramach systemu będzie następowało również przekazywanie tych dokumentów do innych stanowisk. zarządzanie dokumentami (EDM - Document Management) System będzie realizował EDM - Document Management ponieważ zlecenia produkcyjne, opisy wyrobu, karty pracy, harmonogram produkcji będą tworzone i przetwarzane automatycznie w systemie. EGA - Groupware Automation system będzie umożliwiał udostępnienie wglądu w stan realizacji zlecenia pracownikom działu sprzedaży, ale również kontrahentom. Dzięki temu systemowi zostanie przyspieszona wymiana informacji wewnątrz organizacji (przekazanie dokumentów w formie elektronicznej zastępuje fizyczne przenoszenie pism i przebiega natychmiast - do 90% oszczędności czasu), zmniejszone zostanie ryzyko uszkodzenia bądź utraty dokumentu, obniżone zostanie także ryzyko nieuprawnionego dostępu do dokumentów, brak konieczności wielokrotnego drukowania i wydruku znacznie obniży wydatki na materiały biurowe. kontrola zakupów (prowadzenie centralnej koordynacji planowania, budżetowania oraz monitorowania procesu zakupów) System będzie umożliwiał wsparcie kontroli zakupów ponieważ na podstawie wprowadzonych zleceń produkcyjnych będzie generowane zapotrzebowanie materiałowe na określone surowce. Po jego porównaniu z aktualnym stanem magazynowym będzie generowane zamówienie do dostawcy. Po uwzględnieniu informacji o dostępności materiału będzie następowało planowanie zleceń do których jest materiał, natomiast brakujący 3

4 materiał będzie zamawiany. elektroniczna wymiana danych, informacji, dokumentów (EDI - Electronic Data Interchange); komputerowo wspomagane projektowanie i produkcja (CAD/ CAM/ CAE - Computer Aided Design/Manufacturing/ Engineeńng) System będzie realizował funkcje z obszaru EDI będzie następowało przekazywanie danych i dokumentów w postaci elektronicznej bez konieczności przetwarzania ich w sposób tradycyjny. System realizuje podstawowy cel EDI to jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Dzięki wykorzystaniu API możliwe będzie wymiana takich dokumentów jak zapytanie i zamówienie na surowce. zintegrowane zasądzanie zasobami przedsiębiorstwa materiałowymi, finansowymi, produkcyjnymi, ludzkimi (ERP - Enterprise Resource Planning) Oferowana za pośrednictwem projektowanego systemu usługa stanowić będzie rozwiązanie z obszaru ERP ponieważ umożliwi planowanie zasobów przedsiębiorstwa w oparciu o przewidywane zlecenia od klientów. Dzięki zintegrowaniu modułów systemu zostanie uzyskana płynność współpracy różnych działów w firmie. System będzie pozwalał na ustalenie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Będzie on również umożliwiał wykonanie procesu planowania z dołu do góry (ang. bottom-up replanning), czyli możliwości wprowadzania zmian (nanoszenia poprawek, rozpatrywania alternatywnych rozwiązań) w przyjętych rozwiązaniach. System będzie umożliwiał modyfikowanie planu produkcji po zaplanowaniu wszystkich zleceń produkcyjnych oraz określanie niezbędnych zasobów (czasu, ludzi) do realizacji przyjętych zleceń. Funkcjonalność projektowanego systemu umożliwi taka wymianę informacji, aby dział zakupów korzystał z wiedzy (informacji) z działu magazynu (kartoteki, stany magazynowe, powierzchnia magazynowa), a także z działu sprzedaży (rotacja towarów, zapotrzebowanie, zamówienia klientów) i działu produkcji (zapotrzebowanie materiałowe MRP). Dział magazynu korzystał będzie natomiast z wiedzy działu zakupów (daty dostawy, ilości). UWAGA: Na podstawie architektury systemu, której zaprojektowanie stanowi przedmiot niniejszego zapytania ofertowego opracowane zostanie specjalistyczne oprogramowanie (jego wykonanie stanowić będzie przedmiot odrębnego zapytania ofertowego i posłuży do uruchomienia 2 nowych e-usług, planowanych do wdrożenia w ramach realizacji niniejszego projektu). III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz ich wagami: Kryterium Waga 1. Cena netto (w PLN)* 80% 2. Okres konsultacji powykonawczych (w 20% miesiącach)** 4

5 * Cena netto określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium Cena netto (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Cn Kc = 80 % 100 Co gdzie: Cn najniższa zaproponowana cena netto, Co cena netto zaproponowana w badanej ofercie, Kc liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium Cena netto. ** Okres konsultacji powykonawczych określony przez Oferenta okres udzielania bezpłatnych konsultacji powykonawczych dotyczących przedmiotu wykonanego zlecenia (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu zamówienia (projektu architektury systemu planowania produkcji w modelu Cloud). Ocena w ramach kryterium Okres konsultacji powykonawczych będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Po Kp = 20 % 100 Pn gdzie: Po okres konsultacji powykonawczych zaproponowany w badanej ofercie, Pn najdłuższy zaproponowany okres konsultacji powykonawczych, Kp liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium Okres konsultacji powykonawczych. Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. gdzie: K = Kc + Kg K liczba punktów w ocenie końcowej Kc liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium Cena netto Kp liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium Okres konsultacji powykonawczych 5

6 Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi. IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Realizacja przedmiotowego zamówienia powinna zostać zakończona najpóźniej do dnia 30 października 2013 r. V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr Oferta powinna zawierać: a) nazwę, adres, dane osoby do kontaktu Oferenta, b) informację o terminie ważności oferty, c) oświadczenie wykonawcy, iż spełnia następujące warunki: - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 4. Oferta powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Do oferty należy dołączyć: - pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 9. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości rozkompletowania zawartości oferty. VII. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Dane kontaktowe: DOMAGO Marek Wasiuk adres: Porosły Kolonia 29D, Choroszcz telefon: Tel Fax

7 VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w jeden z poniżej wskazanych sposobów: a) pisemnie, osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. na adres: DOMAGO Marek Wasiuk Porosły Kolonia 29D Choroszcz b) za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, opatrzonego podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta na adres mailowy: Ostateczny termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2013 r. o godzinie: W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do pod wyżej wskazany adres. IX. INFORMACJA DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy. 2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Z poważaniem,.. Marek Wasiuk - Właściciel Załączniki: 1. Formularz oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo