MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA"

Transkrypt

1 MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu hybrydowego (hierarchiczno-rozł cznego) opracowany w celu wsparcia procesu identyfikacji usługowych wymagaj cych usprawnienia oparty na integracji modelowania symulacyjnego i technik sztucznej inteligencji. Pokazano rol i miejsce tego systemu w strukturze informatycznej przedsi biorstwa współczesnego. Słowa kluczowe: metoda M-A-M, system ERP, systemy hybrydowe, BPM, portal korporacyjny, sztuczna inteligencja, zbiory przybli one 1. Wst p Problem oceny jako ci usługowych jest problemem bardzo trudnym do rozwi zania, poniewa charakteryzuj si wysokim stopniem niepewno ci i zmienno ci. Według Bendella i Boultera wprowadzenie w sektorze usługowym koncepcji zarz dzania jako ci jest trudne z powodu słabej systematyzacji, niejednoznacznej definicji biznesu oraz malej mo liwo ci porównania z procesami innych organizacji (benchmarkingu) (Bendell T., Boulter L., 2003). Istnieje kilka metod oceny jako ci gospodarczych. Metody te ró ni si nie tylko ró nostronno ci spojrzenia na jako, ale równie kryteriami oceny jako ci. Za podstaw do opracowania nowej metody posłu yło zapotrzebowanie na kompleksow analiz jako ci usługowych. Taka kompleksowa analiza ma na celu diagnoz stanu jako ci ka dego procesu oraz ci głe jego doskonalenie. Procedura zaczyna si od pojawienia si potrzeby oceny jako ci (Rys.1). Najpierw nale y przeanalizowa pierwszy czynnik, czyli przeprowadzi selekcj ze wzgl du na ich blisko do klienta. Jako bliskich i rednich oceniana jest z punktu widzenia klienta z wykorzystaniem teorii zbiorów przybli onych. Tutaj równie mamy mo liwo okre lenia siły wpływu ka dego procesu na klientów, czyli warto ci tego procesu dla klienta. Jako dalekich, które nie maj wpływu na klientów (odbiorcami ko cowymi takich s pracownicy firmy), oceniana jest na podstawie stopy wyst powania bł dów. Jednocze nie z ustaleniem blisko ci procesu do klienta okre lamy poziom procesu. Gdy jako z punktu widzenia klienta oraz poziom procesu s okre lone, nale y przeprowadzi symulacje przebiegów i ustali mo liwo ich udoskonalenia za wzgl du na czas, koszt, zasoby ludzkie itd. Analiza według typowych wymaga ISO jest skuteczna, je eli modeli nie s tworzone i analizowane po raz pierwszy, poniewa s to wymagania do poddanych wcze niej przeprojektowaniu. Nast pnym krokiem jest analiza barier i zagro e dla.

2 80 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Rezultatem opisanych powy ej działa powinno zosta zaklasyfikowanie ka dego z tych czynników do kwantyfikatorów lingwistycznych poprzez generowanie rozkładów prawdopodobie stwa. Po dokonaniu oceny wszystkich czynników w celu porównania wykorzystujemy metod M-A-M. Wynikiem porównania s oceny liczbowe ka dego z. W rezultacie mo na powiedzie, który z działa najbardziej sprawnie, a który - najmniej. Jednak takie porównanie nie daje mo liwo ci okre lenia stopnia doskonało ci ka dego z. Dlatego niezb dne jest utworzenie rozkładu prawdopodobie stwa zaklasyfikowania potrzeby usprawnienia działania procesu do kwantyfikatorów lingwistycznych. Opisana powy ej procedura oceny jako ci usługowych przedstawiona na rysunku 1 w postaci diagramu EPC (ła cuchu zdarze i funkcji). Dokładny opis metody mo na znale w pracach [3], [4]. Zaproponowana w pracy metoda oceny jako ci usługowych mo e by zautomatyzowana za pomoc narz dzia informatycznego: modułu monitorowania jako ci.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, SELEKCJA PROCESÓW WEDŁUG BLISKO CI WYBRANE PROCESY DALEKIE WYBRANE PROCESY REDNIE PODJ TO DECYZJ ROZPOCZ PROCES OCENY JAKO CI ^ WYBRANE PROCESY BLISKIE KLIENTA OKRE LENIE POZIOMU PROCESU OCENA JAKO CI WEDŁUG STOPY BŁ DÓW JAKO ZOSTAŁA OCENIONA SYMULACJA PRZEBIEGU PROCESU OCENA JAKO CI WZGL DEM KLIENTA ^ ^ MO LIWO CI UDOSKONALENIA USTALONE ANALIZA BARIER I ZAGRO E ^ ^ JAKO I WARTO ZOSTAŁY OCENIONE OCENA PROCESU WEDŁUG WYMAGA ISO OCENA WPŁYWU PROCESÓW ^ PORÓWNANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM METODY M-A-M POZIOM JEST USTALONY DOKONANO ANALIZY PROCESY ZOSTALY OCENIONE Rys.1. Procedura oceny jako ci usługowych

4 82 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania 2. Miejsce systemu monitorowania jako ci w strukturze informatycznej przedsi biorstwa współczesnego. Dlatego, eby pokaza w jaki sposób ten system działa, najpierw nale y opisa jakie miejsce zajmuje ocena jako ci gospodarczych w koncepcji BPM. (ang. Business Process Management). Rys. 2. Ocena jako ci gospodarczych w BPM ( ródło: Scheer, 1999) Na rysunku 2 opisano podej cie procesowe do zarz dzania przedsi biorstwem w uj ciu informatycznym oraz pokazano miejsce oceny jako ci w zarz dzaniu procesami biznesowymi. Proces zarz dzania rozpoczyna si od planowania strategii biznesowych przedsi biorstwa. Na tym etapie okre la si struktura organizacyjna, zostaj zidentyfikowane procesy główne oraz procesy dodaj ce warto, wybiera si strategia i narz dzia zarz dzania procesami. Kolejnym krokiem jest modelowanie, ich ocena oraz porównanie do najlepszych modeli (modeli referencyjnych oraz modeli innych organizacji). Niezb dne jest szacowanie kosztów, przeprowadzenie symulacji, mierzenie wska ników krytycznych oraz ocena efektywno ci i jako ci. W wyniku tych działa zostaj ocenione ró ne scenariusze w celu wybrania wariantu najlepszego. Po dokonaniu analizy i oceny modeli nast puje fizyczne przeprojektowanie rzeczywistych, czyli implementacja poziom najni szy. Udoskonalone procesy s ci gle monitorowane w celu

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, natychmiastowej reakcji na nadchodz ce zmiany. Na rysunku 3 pokazane jest miejsce monitorowania w cykle BPM. W przypadku ustalenia niezgodno ci z normami lub je eli wyniki, które osi gaj procesy s niezadowalaj ce zostaj oni znów przeprojektowane i zaimplementowane. Modelowanie Konfiguracja i kontrola ERP HR SCM Wykonywanie Rys. 3. Koncepcja BPM w narz dziach informatycznych ( ródło: Na rysunku 4 zostało pokazane miejsce modułu PQM (z ang. Process Quality Monitoring) we współczesnej organizacji inteligentnej zorientowanej na zwi kszenie jako ci działania oraz stosuj cej nowoczesne metody zarz dzania. Dla takiej organizacji usługowej zarz dzanie procesami biznesowymi wykracza poza granice doskonalenia i jest bezpo rednio zwi zane z zarz dzaniem wiedz poprzez zastosowanie technik i metod sztucznej inteligencji. Narz dziem głównym wspomagaj cym automatyzacj gospodarczych przedsi biorstwa jest system klasy ERP drugiej generacji, który obejmuje cały zakres realizowanych funkcji od zarz dzania finansami a po elektroniczny obieg dokumentacji. Oprócz tego system ERP posiada narz dzie (moduł) do zarz dzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management - BPM). System BPM ma modułow struktur. Moduł Modelowanie przeznaczony jest do tworzenia diagramów, które przedstawiaj spojrzenie z perspektywy, danych, struktury organizacyjnej itd. Moduł Analiza kosztów stwarza mo liwo oceny danych dotycz cych z punktu widzenia rachunku kosztów, rozszerza mo liwo ci systemu o zagadnienia zwi zane z rachunkiem

6 84 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania kosztów ABC, kontrolingiem kosztów wykonywanych w jednostce oraz zarz dzanie kosztami tych. Moduł Symulacji umo liwia wyobra enie zachowania si przedsi biorstwa w dynamicznym działaniu. Symulacje przebiegu uło onych i sparametryzowanych pod wzgl dem czasów i kosztów zada pozwol dowiedzie si, jak zachowa si firma po wprowadzeniu zmian organizacyjnych lub zmianie warunków rynkowych. Moduł Monitorowania efektywno ci słu y do mierzenia skuteczno ci wdra anych biznesowych, analizy kosztów w oparciu o wybrane wska niki, analizy wskazuj cej w skie gardła w systemie, pokazuj cej gdzie kumuluj si bł dy przetwarzania, czy przepustowo jest wystarczaj ca itd. Moduł Zrównowa onej karty wyników ułatwia projektowanie Strategicznej Karty Wyników, umo liwia integracj tej e z mapami, umo liwia tak e bie c kontrol warto ci wska ników uj tych w Karcie. Moduł Publikowania modeli w Intranecie wykorzystuj firmy o rozproszonych jednostkach organizacyjnych, które musz skutecznie przekazywa informacje o swoich procesach biznesowych. Informacje te powinny szybko dociera do pracowników, co oznacza w praktyce wymóg natychmiastowego dost pu do modeli i innej dokumentacji. Oprócz tego przeniesienie modeli do portalu korporacyjnego daje mo liwo analizy danych w nich zawartych za pomoc technik Sztucznej Inteligencji wspomagaj c transformacj informacji w wiedz. System ERP II, jak i portal korporacyjny, jest w pełni zintegrowany z pakietami biurowymi w celu wsparcia pozyskiwania, analizy i przekazywania wiedzy pomi dzy tymi narz dziami. Portal korporacyjny w organizacji biznesowej jest miejscem szczególnie wa nym, miejscem integruj cym rozproszone aplikacje oraz zasoby informacji i wiedzy w celu lepszego podejmowania decyzji i usprawnienia działa organizacji. Portal wraz z jego u ytkownikami jest odzwierciedleniem tzw. pami ci korporacyjnej sieci wiedzy, która poza typowymi zasobami informacyjnymi zawiera umiej tno ci i do wiadczenie ludzi oraz kapitał intelektualny. Pami korporacyjna pełni rol ródła, z którego u ytkownicy korzystaj podczas podejmowania decyzji i rozwi zywania problemów. Struktura systemu zarz dzania wiedz podzielona jest na kilka poziomów: ródła wiedzy (bazy danych, poczta elektroniczna, strony WWW, ludzie), repozytorium wiedzy (zarz dzanie informacj i procesami), mapa wiedzy organizacyjnej. Funkcjonalno ta mo e by w pełni wykorzystana jedynie w poł czeniu z inicjatywami organizacyjnymi z zakresu zarz dzania wiedz w takich obszarach jak procesy operacyjne i biznesowe, rozwi zania formalne (procedury, polityki), kultura organizacyjna, system motywacyjny itp. Moduł Monitorowania jako ci PQM jest przeznaczony dla analizy i oceny jako ci przedsi biorstw usługowych z wykorzystaniem technik Sztucznej Inteligencji. Moduł wymienia informacje z kilkoma innymi modułami systemu BPM oraz dostarcza informacji o procesach do portalu korporacyjnego poprzez moduł wspomagaj cy publikowanie modeli w celu przeprowadzenia dogł bnej analizy oraz tworzenia zaawansowanych raportów. Oprócz wymienionych powy ej modułów s inne moduły wspomagaj ce wszechstronn analiz : moduł monitorowania wska ników kluczowych, moduł monitorowania ryzyka, moduł dokumentacji itd.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Moduł monitorowania jako ci mo e by równie składowym elementem systemu BPM zintegrowanego lub nie zintegrowanego z systemem ERP. Ten układ zaprezentowano na rysunku 5. Zarz dzanie wiedz Portal korporacyjny Business Intelligence ERP II Finanse HR CRM Produkcja Logistyka Serwis Sprzeda Ksi gowo Rozwi zania bran owe WorkFlow BPM Modelowanie wska ników kluczowych efektywno ci PQM MODELE Analiza kosztów ryzyka jako ci KOSZTY MODELE I INFORMACJE O PROCESACH Symulacja przebiegów Analiza zrównowa onej karty wyników Publikacja modeli w Intranecie Aplikacje biurowe Rys. 4. Miejsce modułu PQM w strukturze informatycznej współczesnego przedsi biorstwa (komponent systemu ERP II)

8 86 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Zarz dzanie wiedz Business Intelligence Portal korporacyjny ERP II Finanse HR CRM Produkcja Logistyka Serwis Sprzeda Ksi gowo Rozwi zania bran owe WorkFlow BPM Modelowanie wska ników kluczowych efektywno ci PQM MODELE Analiza kosztów ryzyka jako ci KOSZTY MODELE I INFORMACJE O PROCESACH Symulacja przebiegów Analiza zrównowa onej karty wyników Publikacja modeli w Intranecie Aplikacje biurowe Rys. 5. Miejsce modułu PQM w strukturze informatycznej współczesnego przedsi biorstwa (komponent systemu BPM)

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Model inteligentnego systemu hybrydowego, wspomagaj cego identyfikacj usługowych wymagaj cych usprawnienia - PQM. Proces identyfikacji informacyjno-decyzyjnych wymagaj cych usprawnienia jest procesem skomplikowanym, wymagaj cym nie tylko dynamicznej analizy kilku czynników, ale równie wnioskowania przybli onego; specyficzne cechy usługowych wymagaj wprowadzenia poj leksykalnych. Automatyzacja takiego procesu jest mo liwa za pomoc analitycznego systemu hybrydowego. W literaturze mo na spotka ró ne definicje systemów hybrydowych (Radosi ski E., 1998), (Radosi ski E., 2001), (Radosi ski E., 1997), (Orłowski C., 2006). Nazywane s one inteligentne systemy hybrydowe, analityczne systemy hybrydowe albo po prostu systemy hybrydowe. Hybryd nazywa si twór ł cz cy w integraln cało ró ne wyst puj ce dot d samodzielne gatunki, rodzaje, konstrukcje, metody itd. System hybrydowy jest definiowany jako zło ony system informatyczny, integruj cy formy sztucznej inteligencji, wspomagane technikami symulacyjnymi oraz logik rozmyt (Orłowski C., 2006). System hybrydowy system, który powstał w wyniku integracji technik inteligentnych oraz modelowania symulacyjnego w ramach jednolitego rodowiska informatycznego (Radosi ski E., 2001). Rdzeniem takiego systemu jest baza wiedzy, współpracuj ca z oprogramowaniem symulacyjnym, technikami logiki rozmytej, bazami danych oraz modułami wspomagaj cymi. Podstawowym celem systemu hybrydowego jest rozwi zywanie problemów, z którymi nie radz sobie systemy ekspertowe (ES) i systemy wspomagania decyzji (DSS). Głównym ograniczeniem technik inteligentnych jest brak mo liwo ci odwzorowania zjawisk dynamicznych, a wi c przeprowadzania eksperymentów prognostycznych. Systemy DSS w przeciwie stwie do systemów ES nie mog przetwarza danych jako ciowych. Struktury hybrydowe z powodzeniem s stosowane w ró nych dziedzinach, a najcz ciej dla odwzorowania działania przedsi biorstwa z uwzgl dnieniem jak aspektów statycznych, tak równie i dynamicznych. Domen systemów ekspertowych jest przetwarzanie logiczno-symboliczne. Takie programy nie nadaj si do przeprowadzenia zło onych oblicze numerycznych. Je eli struktur systemu ekspertowego uzupełnimy modelem symulacyjnym, to otrzymamy układ, który oprócz przetwarzania symbolicznego b dzie wykonywa tak e przetwarzanie ilo ciowe, w tym eksperymenty dynamiczne. Jednak systemy ekspertowe maj ograniczenia strukturalne. Dlatego naukowcy i specjali ci w dziedzinie projektowania systemów informatycznych proponuj równie wykorzystanie innych technik sztucznej inteligencji, takich jak: zbiory rozmyte (FS), sieci neuronowe (NN), algorytmy genetyczne (AG) itd. (Rutkowska D., Pili ski M., Rutkowski L., 1996). Poszczególne struktury SM IT mo na wykorzysta w ró nych celach: SM NN pozwala wyznaczy funkcj dyskryminacyjn, SM FS wspomaga przetwarzanie informacji leksykalnej, SM AG pozwala znale rozwi zania suboptymalne; SM ES reprezentacja wiedzy proceduralnej i deklaratywnej.

10 88 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Ze wzgl du na sposób zarz dzania struktur hybrydow SM IT wyró niamy 3 typy hybryd (Radosi ski E., 2001): IT SM hierarchiczna, SM IT hierarchiczna, SM IT rozł czna. Istniej równie układy IT IT hybrydy integruj ce ró ne typy elementarnych technik inteligentnych (Radosi ski E., 2001): IT IT hierarchiczna, IT IT homomorficzna, IT IT rozł czna. Układ IT IT jest układem hybrydy hierarchicznej, w której technika główna IT odpowiada za realizacje podstawowej funkcji systemu, natomiast druga IT jest technik uzupełniaj c wspomagaj c wykonanie wybranej czynno ci informatycznej. Systemy homograficzne IT IT pod wzgl dem funkcjonalnym wykazuj cechy charakterystyczne dla składowych technik inteligentnych. Hybryda rozł czna IT IT składa si z co najmniej dwóch niezale nych strukturalne technik inteligentnych poł czonych kanałami przekazu danych. Transmisja informacji nast puje za po rednictwem operatora b d nadrz dnego systemu steruj cego. Układ taki sprawdza si w rozwi zywaniu zada zło onych, które mo na dekomponowa na subproblemy o wyra nie zró nicowanej specyfice. Opracowany model systemu PQM odpowiada typowi hybrydy hierarchiczno-rozł cznej IT (IT SM), który zgodne z klasyfikacj hybryd hierarchicznych jest przykładem hybrydy, w której technik główn jest metoda M-A-M, a moduł symulacyjny i zbiory przybli one s technikami uzupełniaj cymi (Rys.6). IT IT SM Rys. 6. Ilustracja ogólnej struktury hybrydowej systemu PQM System 2-hybrydowy zło ony system hybrydowy, składaj cy si z modułu nadrz dnego (techniki sztucznej inteligencji lub techniki symulacyjnej) oraz hybrydy podrz dnej integruj cej kilka ró nych technik inteligentnych lub techniki inteligentne i technik symulacyjn.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, H Y B R Y D A IT HYBRYDA Rys. 7. Ilustracja struktury systemu 2-hybrydowego System podwójnej hybrydy mo na efektywne wykorzysta dla analizy zjawisk zło onych, najcz ciej opieraj cych si na danych kombinowanych, pochodz cych z ró norodnych ródeł w celu porównania i doboru wariantu optymalnego. M-A-M RS SM Rys. 8. Struktura hybrydowa systemu PQM Podstawowym zadaniem systemu jest podanie diagnozy lingwistycznej stanu sprawno ci działania za pomoc metody M-A-M. Techniki RS (zbiory przybli one) i SM (model symulacyjny) s niezale ne strukturalnie i nie tylko rozwi zuj ró ne problemy, a nawet przetwarzaj ró ne typy danych: numeryczne i leksykalne. W wyniku tego przetwarzania powstaj informacje, które przekazywane s do nadrz dnego modułu M-A-M. W modułu nadrz dnym system generuje rozkłady prawdopodobie stwa, a zatem poddaje ich analizie, wyniki której przedstawia w postaci raportu. Na rysunku 10 przedstawiono algorytm działania systemu. Dane i informacji o poszczególnych czynnikach, niezb dne do uzyskania rozkładów prawdopodobie stwa, przechowywane s w bazie wiedzy, sk d pobierane s przez moduł technik inteligentnych oraz przez moduł symulacyjny w celu analizy. Moduł symulacyjny pobiera równie dane z innych modułów systemu BPM: modułu modelowania w postaci modeli oraz modułu analizy kosztów w postaci obliczonych kosztów. Rozkłady prawdopodobie stwa, uzyskane w wyniku analizy czynników zostaj przeanalizowane za pomoc metody M-A-M. W rezultacie wykonania tych operacji otrzymujemy dane liczbowe, które pó niej zostaj przeinterpretowane w dane lingwistyczne.

12 90 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Baza wiedzy Moduł technik kalkulacyjnych Model symulacyjny Moduł technik inteligentnych M-A-M Moduł technik inteligentnych RS Moduł współpracy z u ytkownikiem Rys.9. Struktura modułowa analitycznego systemu hybrydowego PQM (Radosi ski E., 2001) Rdzeniem systemu jest baza wiedzy, w której znajduj si : 1. Dane o przedsi biorstwie, niezb dne do symulacji oraz do okre lenia barier i zagro e realizacji, 2. dane o procesach, takie jak opinie pracowników o przebiegach, koszt, czas realizacji, wła ciciel procesu, potrzebne do okre lenia stopy bł dów i mo liwo ci udoskonalenia procesu, 3. dane o otoczeniu przedsi biorstwa, pokazuj jakie czynniki zewn trzne wpływaj na realizacje, powoduj c powstanie barier i zagro e, 4. wyniki ankietowania ocena ilo ciowa jako ci, uzyskana na podstawie opinii klientów, 5. wyniki symulacji - wyniki dynamicznych eksperymentów symulacyjnych, 6. reguły IF THEN, wspomagaj ce wnioskowanie, 7. rozkłady prawdopodobie stwa, 8. diagnozy, 9. lista wymaga ISO do typowych, 10. opis metody, 11. modele referencyjne biznesowych i procedur oceny jako ci. Moduł symulacji umo liwia analiz zachowania si przedsi biorstwa w dynamicznym działaniu. Za pomoc symulacji modele ze stanu obecnego (aktualnego) zostaj przeprojektowane w stan docelowy (po dany). Mo liwo ci doskonalenia procesu tkwi w skróceniu czasu i redukcji kosztów procesu. Dla oszacowania czasu procesu w pracy zostały wykorzystane wyniki bada naukowców i do wiadczenie analityków biznesowych, które dowiedli, e najwi ksze efekty daje redukcja czasu rzeczywistej realizacji czynno ci. Chodzi tutaj o mierzenie zdolno ci przepustowej procesu. Zdolno przepustowa = ł czny czas rzeczywistej realizacji funkcji/czas przebiegu całego procesu.

13 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Je eli jednak nie ma mo liwo ci zwi kszenia zdolno ci przepustowej, ale jednocze nie ł czny czas przebiegu procesu udaje si znaczne skróci, wtedy porównujemy ł czny czas przebiegu procesu do wprowadzenia zmian i po wprowadzeniu zmian. Rezultaty oszacowania kosztu w postaci raportu s przekazywane z modułu analizy kosztów do systemu PQM, gdzie odbywa si ich symulacja. Rys.10. Algorytmizacja procesu identyfikacji gospodarczych wymagaj cych usprawnienia

14 92 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Przebieg symulacji w systemie PQM zaprezentowano na rysunku 12. Rys. 11. Przebieg procesu symulacji w systemie PQM

15 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Opracowany system jest przeznaczony dla kilku grup u ytkowników: dla firm konsultingowych: analityków, specjalistów w dziedzinie modelowania i analizy gospodarczych, analityków, specjalistów od wdro enia zintegrowanych systemów zarz dzania, dla odbiorców ko cowych (analityków i kierowników wy szego i redniego szczebla). 4. Zako czenie Zagadnienia poruszane w pracy zwi zane s z analiz i ocen jako ci usługowych w warunkach szczególnej niepewno ci i niestabilno ci. W przypadku badania przedsi biorstw produkcyjnych szczególn uwag zazwyczaj po wi ca si analizie efektywno ci. Jednak procesy usługowe wymagaj innego spojrzenia, spojrzenia od strony jako ci. Postrzeganie jako ci procesu obecnie jest rozmaite. Metoda autorska zawiera zintegrowane podej cie do oceny jako ci usługowych. Istniej ce systemy zarz dzania procesami gospodarczymi działaj na bazie informacji numerycznych. Z tego powodu du a ilo informacji lingwistycznych zostaje utracona. Opracowany hybrydowy system monitorowania jako ci PQM pomaga rozwi za ten problem. Bibliografia 1. Bendell T., Boulter L., Benchmarking, wydawnictwo profesjonalnej szkoły biznesu, Krakow, Orłowski C., Projektowanie hybrydowych systemów informatycznych do wspomagania zarz dzania, Politechnika Gda ska, Gda sk Pilipczuk O., Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do identyfikacji nieefektywnych gospodarczych, Ciechocinek Pilipczuk O., Analiza i ocena jako ci usług przedsi biorstwa w celach reengineeringu, Badania operacyjne i systemowe IBS PAN, Warszawa Radosi ski E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN S.A., Warsawa-Wrocław Radosi ski E., Techniki inteligentne w symulacyjnej analizie firmy, materiały konferencji Szkoła Symulacji systemów gospodarczych, Zakopane Radosi ski E., Inteligentne techniki hybrydowe w analizie ekonomicznej firmy, materiały konferencji Szkoła Symulacji systemów gospodarczych, Zakopane Rutkowska D., Pili ski M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa Scheer A.D. ARIS Business Process Modeling, Springer-Verlag Berlin 1999.

16 94 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania THE MODULE OF PROCESS QUALITY MONITORING (PQM) AS A COMPONENT OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN SERVICE INDUSTRY Summary The article presents the model of intelligent hybrid system (hierarchicaldisconnected) worked out in purpose of supporting the process of identification of such business processes, which have to be rebuilt. This model is based on simulation modelling and intelligent techniques integration. The system role and place in information structure of contemporary enterprise is shown. Słowa kluczowe: the M-A-M method, ERP system, Intelligent Hybrid System, BPM, Enterprise Portal, Artificial Intelligence, Rough Sets Politechnika Szczeci ska Szczecin, ul. ołnierska

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu wzoru umowy - szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług

Załącznik nr 1 do projektu wzoru umowy - szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług Szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług I. Utrzymanie i wsparcie techniczne Systemu Finansowo Księgowego w zakresie: 1. stałej telefonicznej pomocy dla użytkowników Systemu od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

I. Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych

I. Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych SPIS TREŚCI Wstęp I. Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych WPROWADZENIE 2. Pojęcie ryzyka i jego rodzaje 3. Zarządzanie ryzykiem 4. Jak zarządzać ryzykiem? 5. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Systematyka kryzysowych sygnałów w przedsiębiorstwach Ukrainy

Systematyka kryzysowych sygnałów w przedsiębiorstwach Ukrainy Systematyka kryzysowych sygnałów w przedsiębiorstwach Ukrainy 443 Doktorant, mgr Maksym Stolyarczuk Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki we Lwowie Systematyka

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo