MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA"

Transkrypt

1 MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu hybrydowego (hierarchiczno-rozł cznego) opracowany w celu wsparcia procesu identyfikacji usługowych wymagaj cych usprawnienia oparty na integracji modelowania symulacyjnego i technik sztucznej inteligencji. Pokazano rol i miejsce tego systemu w strukturze informatycznej przedsi biorstwa współczesnego. Słowa kluczowe: metoda M-A-M, system ERP, systemy hybrydowe, BPM, portal korporacyjny, sztuczna inteligencja, zbiory przybli one 1. Wst p Problem oceny jako ci usługowych jest problemem bardzo trudnym do rozwi zania, poniewa charakteryzuj si wysokim stopniem niepewno ci i zmienno ci. Według Bendella i Boultera wprowadzenie w sektorze usługowym koncepcji zarz dzania jako ci jest trudne z powodu słabej systematyzacji, niejednoznacznej definicji biznesu oraz malej mo liwo ci porównania z procesami innych organizacji (benchmarkingu) (Bendell T., Boulter L., 2003). Istnieje kilka metod oceny jako ci gospodarczych. Metody te ró ni si nie tylko ró nostronno ci spojrzenia na jako, ale równie kryteriami oceny jako ci. Za podstaw do opracowania nowej metody posłu yło zapotrzebowanie na kompleksow analiz jako ci usługowych. Taka kompleksowa analiza ma na celu diagnoz stanu jako ci ka dego procesu oraz ci głe jego doskonalenie. Procedura zaczyna si od pojawienia si potrzeby oceny jako ci (Rys.1). Najpierw nale y przeanalizowa pierwszy czynnik, czyli przeprowadzi selekcj ze wzgl du na ich blisko do klienta. Jako bliskich i rednich oceniana jest z punktu widzenia klienta z wykorzystaniem teorii zbiorów przybli onych. Tutaj równie mamy mo liwo okre lenia siły wpływu ka dego procesu na klientów, czyli warto ci tego procesu dla klienta. Jako dalekich, które nie maj wpływu na klientów (odbiorcami ko cowymi takich s pracownicy firmy), oceniana jest na podstawie stopy wyst powania bł dów. Jednocze nie z ustaleniem blisko ci procesu do klienta okre lamy poziom procesu. Gdy jako z punktu widzenia klienta oraz poziom procesu s okre lone, nale y przeprowadzi symulacje przebiegów i ustali mo liwo ich udoskonalenia za wzgl du na czas, koszt, zasoby ludzkie itd. Analiza według typowych wymaga ISO jest skuteczna, je eli modeli nie s tworzone i analizowane po raz pierwszy, poniewa s to wymagania do poddanych wcze niej przeprojektowaniu. Nast pnym krokiem jest analiza barier i zagro e dla.

2 80 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Rezultatem opisanych powy ej działa powinno zosta zaklasyfikowanie ka dego z tych czynników do kwantyfikatorów lingwistycznych poprzez generowanie rozkładów prawdopodobie stwa. Po dokonaniu oceny wszystkich czynników w celu porównania wykorzystujemy metod M-A-M. Wynikiem porównania s oceny liczbowe ka dego z. W rezultacie mo na powiedzie, który z działa najbardziej sprawnie, a który - najmniej. Jednak takie porównanie nie daje mo liwo ci okre lenia stopnia doskonało ci ka dego z. Dlatego niezb dne jest utworzenie rozkładu prawdopodobie stwa zaklasyfikowania potrzeby usprawnienia działania procesu do kwantyfikatorów lingwistycznych. Opisana powy ej procedura oceny jako ci usługowych przedstawiona na rysunku 1 w postaci diagramu EPC (ła cuchu zdarze i funkcji). Dokładny opis metody mo na znale w pracach [3], [4]. Zaproponowana w pracy metoda oceny jako ci usługowych mo e by zautomatyzowana za pomoc narz dzia informatycznego: modułu monitorowania jako ci.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, SELEKCJA PROCESÓW WEDŁUG BLISKO CI WYBRANE PROCESY DALEKIE WYBRANE PROCESY REDNIE PODJ TO DECYZJ ROZPOCZ PROCES OCENY JAKO CI ^ WYBRANE PROCESY BLISKIE KLIENTA OKRE LENIE POZIOMU PROCESU OCENA JAKO CI WEDŁUG STOPY BŁ DÓW JAKO ZOSTAŁA OCENIONA SYMULACJA PRZEBIEGU PROCESU OCENA JAKO CI WZGL DEM KLIENTA ^ ^ MO LIWO CI UDOSKONALENIA USTALONE ANALIZA BARIER I ZAGRO E ^ ^ JAKO I WARTO ZOSTAŁY OCENIONE OCENA PROCESU WEDŁUG WYMAGA ISO OCENA WPŁYWU PROCESÓW ^ PORÓWNANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM METODY M-A-M POZIOM JEST USTALONY DOKONANO ANALIZY PROCESY ZOSTALY OCENIONE Rys.1. Procedura oceny jako ci usługowych

4 82 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania 2. Miejsce systemu monitorowania jako ci w strukturze informatycznej przedsi biorstwa współczesnego. Dlatego, eby pokaza w jaki sposób ten system działa, najpierw nale y opisa jakie miejsce zajmuje ocena jako ci gospodarczych w koncepcji BPM. (ang. Business Process Management). Rys. 2. Ocena jako ci gospodarczych w BPM ( ródło: Scheer, 1999) Na rysunku 2 opisano podej cie procesowe do zarz dzania przedsi biorstwem w uj ciu informatycznym oraz pokazano miejsce oceny jako ci w zarz dzaniu procesami biznesowymi. Proces zarz dzania rozpoczyna si od planowania strategii biznesowych przedsi biorstwa. Na tym etapie okre la si struktura organizacyjna, zostaj zidentyfikowane procesy główne oraz procesy dodaj ce warto, wybiera si strategia i narz dzia zarz dzania procesami. Kolejnym krokiem jest modelowanie, ich ocena oraz porównanie do najlepszych modeli (modeli referencyjnych oraz modeli innych organizacji). Niezb dne jest szacowanie kosztów, przeprowadzenie symulacji, mierzenie wska ników krytycznych oraz ocena efektywno ci i jako ci. W wyniku tych działa zostaj ocenione ró ne scenariusze w celu wybrania wariantu najlepszego. Po dokonaniu analizy i oceny modeli nast puje fizyczne przeprojektowanie rzeczywistych, czyli implementacja poziom najni szy. Udoskonalone procesy s ci gle monitorowane w celu

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, natychmiastowej reakcji na nadchodz ce zmiany. Na rysunku 3 pokazane jest miejsce monitorowania w cykle BPM. W przypadku ustalenia niezgodno ci z normami lub je eli wyniki, które osi gaj procesy s niezadowalaj ce zostaj oni znów przeprojektowane i zaimplementowane. Modelowanie Konfiguracja i kontrola ERP HR SCM Wykonywanie Rys. 3. Koncepcja BPM w narz dziach informatycznych ( ródło: Na rysunku 4 zostało pokazane miejsce modułu PQM (z ang. Process Quality Monitoring) we współczesnej organizacji inteligentnej zorientowanej na zwi kszenie jako ci działania oraz stosuj cej nowoczesne metody zarz dzania. Dla takiej organizacji usługowej zarz dzanie procesami biznesowymi wykracza poza granice doskonalenia i jest bezpo rednio zwi zane z zarz dzaniem wiedz poprzez zastosowanie technik i metod sztucznej inteligencji. Narz dziem głównym wspomagaj cym automatyzacj gospodarczych przedsi biorstwa jest system klasy ERP drugiej generacji, który obejmuje cały zakres realizowanych funkcji od zarz dzania finansami a po elektroniczny obieg dokumentacji. Oprócz tego system ERP posiada narz dzie (moduł) do zarz dzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management - BPM). System BPM ma modułow struktur. Moduł Modelowanie przeznaczony jest do tworzenia diagramów, które przedstawiaj spojrzenie z perspektywy, danych, struktury organizacyjnej itd. Moduł Analiza kosztów stwarza mo liwo oceny danych dotycz cych z punktu widzenia rachunku kosztów, rozszerza mo liwo ci systemu o zagadnienia zwi zane z rachunkiem

6 84 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania kosztów ABC, kontrolingiem kosztów wykonywanych w jednostce oraz zarz dzanie kosztami tych. Moduł Symulacji umo liwia wyobra enie zachowania si przedsi biorstwa w dynamicznym działaniu. Symulacje przebiegu uło onych i sparametryzowanych pod wzgl dem czasów i kosztów zada pozwol dowiedzie si, jak zachowa si firma po wprowadzeniu zmian organizacyjnych lub zmianie warunków rynkowych. Moduł Monitorowania efektywno ci słu y do mierzenia skuteczno ci wdra anych biznesowych, analizy kosztów w oparciu o wybrane wska niki, analizy wskazuj cej w skie gardła w systemie, pokazuj cej gdzie kumuluj si bł dy przetwarzania, czy przepustowo jest wystarczaj ca itd. Moduł Zrównowa onej karty wyników ułatwia projektowanie Strategicznej Karty Wyników, umo liwia integracj tej e z mapami, umo liwia tak e bie c kontrol warto ci wska ników uj tych w Karcie. Moduł Publikowania modeli w Intranecie wykorzystuj firmy o rozproszonych jednostkach organizacyjnych, które musz skutecznie przekazywa informacje o swoich procesach biznesowych. Informacje te powinny szybko dociera do pracowników, co oznacza w praktyce wymóg natychmiastowego dost pu do modeli i innej dokumentacji. Oprócz tego przeniesienie modeli do portalu korporacyjnego daje mo liwo analizy danych w nich zawartych za pomoc technik Sztucznej Inteligencji wspomagaj c transformacj informacji w wiedz. System ERP II, jak i portal korporacyjny, jest w pełni zintegrowany z pakietami biurowymi w celu wsparcia pozyskiwania, analizy i przekazywania wiedzy pomi dzy tymi narz dziami. Portal korporacyjny w organizacji biznesowej jest miejscem szczególnie wa nym, miejscem integruj cym rozproszone aplikacje oraz zasoby informacji i wiedzy w celu lepszego podejmowania decyzji i usprawnienia działa organizacji. Portal wraz z jego u ytkownikami jest odzwierciedleniem tzw. pami ci korporacyjnej sieci wiedzy, która poza typowymi zasobami informacyjnymi zawiera umiej tno ci i do wiadczenie ludzi oraz kapitał intelektualny. Pami korporacyjna pełni rol ródła, z którego u ytkownicy korzystaj podczas podejmowania decyzji i rozwi zywania problemów. Struktura systemu zarz dzania wiedz podzielona jest na kilka poziomów: ródła wiedzy (bazy danych, poczta elektroniczna, strony WWW, ludzie), repozytorium wiedzy (zarz dzanie informacj i procesami), mapa wiedzy organizacyjnej. Funkcjonalno ta mo e by w pełni wykorzystana jedynie w poł czeniu z inicjatywami organizacyjnymi z zakresu zarz dzania wiedz w takich obszarach jak procesy operacyjne i biznesowe, rozwi zania formalne (procedury, polityki), kultura organizacyjna, system motywacyjny itp. Moduł Monitorowania jako ci PQM jest przeznaczony dla analizy i oceny jako ci przedsi biorstw usługowych z wykorzystaniem technik Sztucznej Inteligencji. Moduł wymienia informacje z kilkoma innymi modułami systemu BPM oraz dostarcza informacji o procesach do portalu korporacyjnego poprzez moduł wspomagaj cy publikowanie modeli w celu przeprowadzenia dogł bnej analizy oraz tworzenia zaawansowanych raportów. Oprócz wymienionych powy ej modułów s inne moduły wspomagaj ce wszechstronn analiz : moduł monitorowania wska ników kluczowych, moduł monitorowania ryzyka, moduł dokumentacji itd.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Moduł monitorowania jako ci mo e by równie składowym elementem systemu BPM zintegrowanego lub nie zintegrowanego z systemem ERP. Ten układ zaprezentowano na rysunku 5. Zarz dzanie wiedz Portal korporacyjny Business Intelligence ERP II Finanse HR CRM Produkcja Logistyka Serwis Sprzeda Ksi gowo Rozwi zania bran owe WorkFlow BPM Modelowanie wska ników kluczowych efektywno ci PQM MODELE Analiza kosztów ryzyka jako ci KOSZTY MODELE I INFORMACJE O PROCESACH Symulacja przebiegów Analiza zrównowa onej karty wyników Publikacja modeli w Intranecie Aplikacje biurowe Rys. 4. Miejsce modułu PQM w strukturze informatycznej współczesnego przedsi biorstwa (komponent systemu ERP II)

8 86 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Zarz dzanie wiedz Business Intelligence Portal korporacyjny ERP II Finanse HR CRM Produkcja Logistyka Serwis Sprzeda Ksi gowo Rozwi zania bran owe WorkFlow BPM Modelowanie wska ników kluczowych efektywno ci PQM MODELE Analiza kosztów ryzyka jako ci KOSZTY MODELE I INFORMACJE O PROCESACH Symulacja przebiegów Analiza zrównowa onej karty wyników Publikacja modeli w Intranecie Aplikacje biurowe Rys. 5. Miejsce modułu PQM w strukturze informatycznej współczesnego przedsi biorstwa (komponent systemu BPM)

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Model inteligentnego systemu hybrydowego, wspomagaj cego identyfikacj usługowych wymagaj cych usprawnienia - PQM. Proces identyfikacji informacyjno-decyzyjnych wymagaj cych usprawnienia jest procesem skomplikowanym, wymagaj cym nie tylko dynamicznej analizy kilku czynników, ale równie wnioskowania przybli onego; specyficzne cechy usługowych wymagaj wprowadzenia poj leksykalnych. Automatyzacja takiego procesu jest mo liwa za pomoc analitycznego systemu hybrydowego. W literaturze mo na spotka ró ne definicje systemów hybrydowych (Radosi ski E., 1998), (Radosi ski E., 2001), (Radosi ski E., 1997), (Orłowski C., 2006). Nazywane s one inteligentne systemy hybrydowe, analityczne systemy hybrydowe albo po prostu systemy hybrydowe. Hybryd nazywa si twór ł cz cy w integraln cało ró ne wyst puj ce dot d samodzielne gatunki, rodzaje, konstrukcje, metody itd. System hybrydowy jest definiowany jako zło ony system informatyczny, integruj cy formy sztucznej inteligencji, wspomagane technikami symulacyjnymi oraz logik rozmyt (Orłowski C., 2006). System hybrydowy system, który powstał w wyniku integracji technik inteligentnych oraz modelowania symulacyjnego w ramach jednolitego rodowiska informatycznego (Radosi ski E., 2001). Rdzeniem takiego systemu jest baza wiedzy, współpracuj ca z oprogramowaniem symulacyjnym, technikami logiki rozmytej, bazami danych oraz modułami wspomagaj cymi. Podstawowym celem systemu hybrydowego jest rozwi zywanie problemów, z którymi nie radz sobie systemy ekspertowe (ES) i systemy wspomagania decyzji (DSS). Głównym ograniczeniem technik inteligentnych jest brak mo liwo ci odwzorowania zjawisk dynamicznych, a wi c przeprowadzania eksperymentów prognostycznych. Systemy DSS w przeciwie stwie do systemów ES nie mog przetwarza danych jako ciowych. Struktury hybrydowe z powodzeniem s stosowane w ró nych dziedzinach, a najcz ciej dla odwzorowania działania przedsi biorstwa z uwzgl dnieniem jak aspektów statycznych, tak równie i dynamicznych. Domen systemów ekspertowych jest przetwarzanie logiczno-symboliczne. Takie programy nie nadaj si do przeprowadzenia zło onych oblicze numerycznych. Je eli struktur systemu ekspertowego uzupełnimy modelem symulacyjnym, to otrzymamy układ, który oprócz przetwarzania symbolicznego b dzie wykonywa tak e przetwarzanie ilo ciowe, w tym eksperymenty dynamiczne. Jednak systemy ekspertowe maj ograniczenia strukturalne. Dlatego naukowcy i specjali ci w dziedzinie projektowania systemów informatycznych proponuj równie wykorzystanie innych technik sztucznej inteligencji, takich jak: zbiory rozmyte (FS), sieci neuronowe (NN), algorytmy genetyczne (AG) itd. (Rutkowska D., Pili ski M., Rutkowski L., 1996). Poszczególne struktury SM IT mo na wykorzysta w ró nych celach: SM NN pozwala wyznaczy funkcj dyskryminacyjn, SM FS wspomaga przetwarzanie informacji leksykalnej, SM AG pozwala znale rozwi zania suboptymalne; SM ES reprezentacja wiedzy proceduralnej i deklaratywnej.

10 88 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Ze wzgl du na sposób zarz dzania struktur hybrydow SM IT wyró niamy 3 typy hybryd (Radosi ski E., 2001): IT SM hierarchiczna, SM IT hierarchiczna, SM IT rozł czna. Istniej równie układy IT IT hybrydy integruj ce ró ne typy elementarnych technik inteligentnych (Radosi ski E., 2001): IT IT hierarchiczna, IT IT homomorficzna, IT IT rozł czna. Układ IT IT jest układem hybrydy hierarchicznej, w której technika główna IT odpowiada za realizacje podstawowej funkcji systemu, natomiast druga IT jest technik uzupełniaj c wspomagaj c wykonanie wybranej czynno ci informatycznej. Systemy homograficzne IT IT pod wzgl dem funkcjonalnym wykazuj cechy charakterystyczne dla składowych technik inteligentnych. Hybryda rozł czna IT IT składa si z co najmniej dwóch niezale nych strukturalne technik inteligentnych poł czonych kanałami przekazu danych. Transmisja informacji nast puje za po rednictwem operatora b d nadrz dnego systemu steruj cego. Układ taki sprawdza si w rozwi zywaniu zada zło onych, które mo na dekomponowa na subproblemy o wyra nie zró nicowanej specyfice. Opracowany model systemu PQM odpowiada typowi hybrydy hierarchiczno-rozł cznej IT (IT SM), który zgodne z klasyfikacj hybryd hierarchicznych jest przykładem hybrydy, w której technik główn jest metoda M-A-M, a moduł symulacyjny i zbiory przybli one s technikami uzupełniaj cymi (Rys.6). IT IT SM Rys. 6. Ilustracja ogólnej struktury hybrydowej systemu PQM System 2-hybrydowy zło ony system hybrydowy, składaj cy si z modułu nadrz dnego (techniki sztucznej inteligencji lub techniki symulacyjnej) oraz hybrydy podrz dnej integruj cej kilka ró nych technik inteligentnych lub techniki inteligentne i technik symulacyjn.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, H Y B R Y D A IT HYBRYDA Rys. 7. Ilustracja struktury systemu 2-hybrydowego System podwójnej hybrydy mo na efektywne wykorzysta dla analizy zjawisk zło onych, najcz ciej opieraj cych si na danych kombinowanych, pochodz cych z ró norodnych ródeł w celu porównania i doboru wariantu optymalnego. M-A-M RS SM Rys. 8. Struktura hybrydowa systemu PQM Podstawowym zadaniem systemu jest podanie diagnozy lingwistycznej stanu sprawno ci działania za pomoc metody M-A-M. Techniki RS (zbiory przybli one) i SM (model symulacyjny) s niezale ne strukturalnie i nie tylko rozwi zuj ró ne problemy, a nawet przetwarzaj ró ne typy danych: numeryczne i leksykalne. W wyniku tego przetwarzania powstaj informacje, które przekazywane s do nadrz dnego modułu M-A-M. W modułu nadrz dnym system generuje rozkłady prawdopodobie stwa, a zatem poddaje ich analizie, wyniki której przedstawia w postaci raportu. Na rysunku 10 przedstawiono algorytm działania systemu. Dane i informacji o poszczególnych czynnikach, niezb dne do uzyskania rozkładów prawdopodobie stwa, przechowywane s w bazie wiedzy, sk d pobierane s przez moduł technik inteligentnych oraz przez moduł symulacyjny w celu analizy. Moduł symulacyjny pobiera równie dane z innych modułów systemu BPM: modułu modelowania w postaci modeli oraz modułu analizy kosztów w postaci obliczonych kosztów. Rozkłady prawdopodobie stwa, uzyskane w wyniku analizy czynników zostaj przeanalizowane za pomoc metody M-A-M. W rezultacie wykonania tych operacji otrzymujemy dane liczbowe, które pó niej zostaj przeinterpretowane w dane lingwistyczne.

12 90 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Baza wiedzy Moduł technik kalkulacyjnych Model symulacyjny Moduł technik inteligentnych M-A-M Moduł technik inteligentnych RS Moduł współpracy z u ytkownikiem Rys.9. Struktura modułowa analitycznego systemu hybrydowego PQM (Radosi ski E., 2001) Rdzeniem systemu jest baza wiedzy, w której znajduj si : 1. Dane o przedsi biorstwie, niezb dne do symulacji oraz do okre lenia barier i zagro e realizacji, 2. dane o procesach, takie jak opinie pracowników o przebiegach, koszt, czas realizacji, wła ciciel procesu, potrzebne do okre lenia stopy bł dów i mo liwo ci udoskonalenia procesu, 3. dane o otoczeniu przedsi biorstwa, pokazuj jakie czynniki zewn trzne wpływaj na realizacje, powoduj c powstanie barier i zagro e, 4. wyniki ankietowania ocena ilo ciowa jako ci, uzyskana na podstawie opinii klientów, 5. wyniki symulacji - wyniki dynamicznych eksperymentów symulacyjnych, 6. reguły IF THEN, wspomagaj ce wnioskowanie, 7. rozkłady prawdopodobie stwa, 8. diagnozy, 9. lista wymaga ISO do typowych, 10. opis metody, 11. modele referencyjne biznesowych i procedur oceny jako ci. Moduł symulacji umo liwia analiz zachowania si przedsi biorstwa w dynamicznym działaniu. Za pomoc symulacji modele ze stanu obecnego (aktualnego) zostaj przeprojektowane w stan docelowy (po dany). Mo liwo ci doskonalenia procesu tkwi w skróceniu czasu i redukcji kosztów procesu. Dla oszacowania czasu procesu w pracy zostały wykorzystane wyniki bada naukowców i do wiadczenie analityków biznesowych, które dowiedli, e najwi ksze efekty daje redukcja czasu rzeczywistej realizacji czynno ci. Chodzi tutaj o mierzenie zdolno ci przepustowej procesu. Zdolno przepustowa = ł czny czas rzeczywistej realizacji funkcji/czas przebiegu całego procesu.

13 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Je eli jednak nie ma mo liwo ci zwi kszenia zdolno ci przepustowej, ale jednocze nie ł czny czas przebiegu procesu udaje si znaczne skróci, wtedy porównujemy ł czny czas przebiegu procesu do wprowadzenia zmian i po wprowadzeniu zmian. Rezultaty oszacowania kosztu w postaci raportu s przekazywane z modułu analizy kosztów do systemu PQM, gdzie odbywa si ich symulacja. Rys.10. Algorytmizacja procesu identyfikacji gospodarczych wymagaj cych usprawnienia

14 92 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania Przebieg symulacji w systemie PQM zaprezentowano na rysunku 12. Rys. 11. Przebieg procesu symulacji w systemie PQM

15 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Opracowany system jest przeznaczony dla kilku grup u ytkowników: dla firm konsultingowych: analityków, specjalistów w dziedzinie modelowania i analizy gospodarczych, analityków, specjalistów od wdro enia zintegrowanych systemów zarz dzania, dla odbiorców ko cowych (analityków i kierowników wy szego i redniego szczebla). 4. Zako czenie Zagadnienia poruszane w pracy zwi zane s z analiz i ocen jako ci usługowych w warunkach szczególnej niepewno ci i niestabilno ci. W przypadku badania przedsi biorstw produkcyjnych szczególn uwag zazwyczaj po wi ca si analizie efektywno ci. Jednak procesy usługowe wymagaj innego spojrzenia, spojrzenia od strony jako ci. Postrzeganie jako ci procesu obecnie jest rozmaite. Metoda autorska zawiera zintegrowane podej cie do oceny jako ci usługowych. Istniej ce systemy zarz dzania procesami gospodarczymi działaj na bazie informacji numerycznych. Z tego powodu du a ilo informacji lingwistycznych zostaje utracona. Opracowany hybrydowy system monitorowania jako ci PQM pomaga rozwi za ten problem. Bibliografia 1. Bendell T., Boulter L., Benchmarking, wydawnictwo profesjonalnej szkoły biznesu, Krakow, Orłowski C., Projektowanie hybrydowych systemów informatycznych do wspomagania zarz dzania, Politechnika Gda ska, Gda sk Pilipczuk O., Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do identyfikacji nieefektywnych gospodarczych, Ciechocinek Pilipczuk O., Analiza i ocena jako ci usług przedsi biorstwa w celach reengineeringu, Badania operacyjne i systemowe IBS PAN, Warszawa Radosi ski E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN S.A., Warsawa-Wrocław Radosi ski E., Techniki inteligentne w symulacyjnej analizie firmy, materiały konferencji Szkoła Symulacji systemów gospodarczych, Zakopane Radosi ski E., Inteligentne techniki hybrydowe w analizie ekonomicznej firmy, materiały konferencji Szkoła Symulacji systemów gospodarczych, Zakopane Rutkowska D., Pili ski M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa Scheer A.D. ARIS Business Process Modeling, Springer-Verlag Berlin 1999.

16 94 Moduł monitorowania jako ci usługowych (PQM) jako komponent informatycznego systemu zarz dzania THE MODULE OF PROCESS QUALITY MONITORING (PQM) AS A COMPONENT OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN SERVICE INDUSTRY Summary The article presents the model of intelligent hybrid system (hierarchicaldisconnected) worked out in purpose of supporting the process of identification of such business processes, which have to be rebuilt. This model is based on simulation modelling and intelligent techniques integration. The system role and place in information structure of contemporary enterprise is shown. Słowa kluczowe: the M-A-M method, ERP system, Intelligent Hybrid System, BPM, Enterprise Portal, Artificial Intelligence, Rough Sets Politechnika Szczeci ska Szczecin, ul. ołnierska 49

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo