,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami szczególnymi. Nazwa zamówienia:,,stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na terenie miasta Łomża, w oparciu o którą zrealizowany zostanie dostęp do sieci Internet dla określonej przez Zamawiającego grupy 500 (słownie: pięciuset) indywidualnych gospodarstw domowych z terenu miasta Łomża i jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu beneficjentów, projektu współfinansowanego w 85% ze środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża. Sieć powinna zostać zaprojektowana w strukturze hierarchicznej, składającej się z dwóch podstawowych poziomów: 1

2 sieci światłowodowej oraz sieci radiowej dostępowej. W projekcie zakłada się przyłączenie do sieci internetowej komputerów, poprzez wybudowanie przyłączy światłowodowymi liniami kablowymi do nie mniej niż 11 (słownie: jedenastu) obiektów podległych Urzędowi Miasta oraz do 15 (słownie: piętnastu) punktów dostępu radiowego na terenie miasta Łomża wraz z zaprojektowaniem, montażem i konfiguracją urządzeń klienckich o ile są wymagane do zapewnienia dostępu do Internetu o wymaganej przez Zamawiającego przepustowości Sieć światłowodowa: Zadaniem sieci światłowodowej będzie połączenie nie mniej niż 11 (słownie: jedenastu) jednostek podległych Urzędowi Miasta, tranzyt ruchu pomiędzy urządzeniami sieci dostępowej i punktem styku z siecią operatora telekomunikacyjnego. Sieć szkieletowa musi być zrealizowana z wykorzystaniem technologii światłowodowej oraz umożliwiać transmisję w sposób niezawodny z możliwie małymi opóźnieniami. Dodatkowo należy zaprojektować przyłączenie za pomocą cyfrowych linii radiowych dodatkowych 6 (słownie: sześciu) węzłów sieci Internet do szkieletu światłowodowego. Planuje się, że punkt styku z siecią internetową zostanie zapewniony przez operatora telekomunikacyjnego (z ang. Internet Service Provider - ISP) wybranego w odrębnym postępowaniu przetargowym. Operator ten, o ile będzie taka potrzeba, zostanie zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkiej infrastruktury niezbędnej do zapewnienia styku sieci o parametrach wymaganych przez Zamawiającego Radiowa sieć dostępowa: Zadaniem radiowej sieci dostępowej jest zapewnienie dostępu szerokopasmowego dla odbiorców projektu. Sieć dostępowa powinna być zbudowana z co najmniej 15 (słownie: piętnastu) stacji bazowych. Szczegółową lokalizację poszczególnych stacji Wykonawca powinien określić na podstawie wykonanego w ramach zamówienia planowania radiowego i wizji lokalnej z zastrzeżeniem uzyskania każdorazowej akceptacji Zamawiającego. Cały system powinien cechować się minimalnymi parametrami określonymi w dalszej części dokumentu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszym dokumencie. Na każdej wskazanej stacji bazowej należy wybudować co najmniej 3 (słownie: trzy) sektory systemu dostępowego 2,4GHz i trzy sektory systemu dostępowego 5GHz o całkowitym pokryciu zasięgiem sygnału 360 w płaszczyźnie poziomej, urządzeniami nadawczo/odbiorczymi o minimalnych parametrach 2

3 określonych w dalszej części dokumentu. Dodatkowo w 9 (słownie; dziewięciu) węzłach sieci należy zaprojektować i wykonać sieć wewnętrznych punktów dostępu radiowego (AP) umożliwiającą instalację i podłączenie do Internetu sprzętu komputerowego. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i opracować projekt sieci szkieletowej i dostępowej Charakterystyczne parametry określające zakres robot budowlanych Branża telekomunikacyjna: W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana światłowodowa sieć szkieletowa na bazie kabli światłowodowych jednomodowych, spełniających wymagania dla transmisji w II i III oknie transmisyjnym (1310nm, 1550nm i 1625nm), z kompletnym osprzętem światłowodowym w postaci muf kablowych, przełącznic światłowodowych, spliterów etc. W oparciu o wybudowaną szkieletową sieć światłowodową zostanie wybudowany system bezprzewodowego dostępu do szerokopasmowego Internetu. System da możliwość montażu urządzeń 2,4/5GHz w celu wyeliminowania wykluczenia cyfrowego Branża elektryczna: W zakresie robót elektrycznych zostaną wykonane wszystkie prace związane z zasileniem urządzeń i wszystkich systemów uruchamianych na bazie światłowodowej sieci szkieletowej systemów radiowych, oraz serwerowni zapewniając im zasilanie i podtrzymanie zasilania (zasilacze awaryjne typu UPS). Zapewniona będzie ochrona przepięciowa linii. Wszystkie węzły muszą mieć ustalony sposób określania ilości zużywanej energii elektrycznej. Projektant zasilania urządzeń w energię elektryczną ustali zakres i zasadność kompensacji mocy biernej Branża informatyczna: W zakresie prac informatycznych będą wykonane wszystkie działania związane z implementacją oprogramowania do zarządzania siecią, oprogramowania użytkowego oraz testowaniem funkcjonalności wszystkich uruchamianych systemów takich jak (kontrola przepustowości, kontrola poprawności pracy urządzeń elementów sieci, zbieranie statystyk aktywności beneficjentów, system zbierania logów, Biuro Obsługi Beneficjenta itd Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 3

4 Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie załączono decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ani decyzji o lokalizacji Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS). Decyzja, w razie uzasadnionej potrzeby, do uzyskania na etapie projektowania przez Wykonawcę. Kolejne uwarunkowania wykonania tej inwestycji określają dane techniczno-eksploatacyjne dotyczące planowanej sieci szerokopasmowej. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U nr 106 poz. 675 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz z późn. zm.), powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i aktualnymi normami budowlanymi. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.), powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 4

5 Szerokopasmowa sieć dostępu do Internetu z definicji jest siecią o przepływności większej niż 144 Kb/s. To podstawowe kryterium określające funkcjonalność budowanej sieci. Ze względu na rosnący udział technologii multimedialnych i usług dostarczanych poprzez dostęp do Internetu, przyjmuje się minimalny transfer danych nie mniejszy niż 2Mbps downlink/512kbps uplink. Na wybór technologii budowy sieci wpłynęły następujące czynniki: topologia terenu, dostępność od lokalnych operatorów zasobów sieciowych, planowany zasięg sieci, ilości osób i jednostek samorządowych korzystających docelowo z dostępu do Internetu. Mając na uwadze aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia oraz terminy realizacji inwestycja wykonana winna być w technologii hybrydowej. Oznacza to, że zastosowane będą różnego typu media transmisji sygnału: kablowy doziemny oraz radiowy. Wobec powyższego zadaniem wykonawcy będzie: zaprojektowanie sieci, uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, dostawa materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz konfiguracyjnych niezbędnych do prawidłowej i kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Realizacja sieci szerokopasmowej polegać będzie na: zaprojektowaniu i budowie szkieletu sieci w oparciu o połączenia światłowodowe i radiowe, zaprojektowaniu i budowie sieci dostępowej 2,4/5GHz, budowie, instalacji i konfiguracji dostępowych punktów klienckich, zaprojektowaniu i budowie serwerowni w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, dostawie, instalacji i wdrożeniu systemu zarządzania siecią dostępową, dostawie i instalacji pozostałych urządzeń sieciowych, informatycznych i teleinformatycznych wraz z uruchomieniem całej, zrealizowanej sieci szerokopasmowej, serwisu sprzętu i oprogramowania. za pośrednictwem sieci dostępowej odbiorcy projektu uzyskają dostęp do sieci szerokopasmowej. Punkty dostępowe muszą działać z mocami nie większymi niż określone w odpowiednich normach i przepisach. Urządzenia klienckie, instalowane będą bezpośrednio u odbiorców projektu wskazanych przez Zamawiającego na podstawie przeprowadzonego naboru. 5

6 1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Technologia wykonania sieci optotelekomunikacyjnej: a) Sieć światłowodowa: Na warstwie optycznej sieci posadowione zostaną urządzenia aktywne systemu GEPON (z ang. Gigabit Ethernet Passive Optical Network) oraz dostęp bezprzewodowy. W zakresie prac informatycznych będą wykonane wszystkie działania związane z implementacją oprogramowania użytkowego oraz testowaniem funkcjonalności wszystkich uruchamianych systemów. Jako medium transmisyjne przewidziano kabel światłowodowy jednodomowy (9/125um) 48j (słownie: czterdzieści osiem) włókien w warstwie szkieletu i 6j (słownie: sześć) jako przyłącza do sieci szkieletowej. Sieć musi być otwarta na wdrożenie CCTV w przyszłości. b) Budowa sieci w technologii FITL (Fiber In The Loop): FITL to różne rodzaje abonenckiej sieci światłowodowej, w której głównym medium transmisyjnym jest światłowód. Najczęściej stosowane struktury: FTTC (Fiber To The Curb), FTTB (Fiber To The Building), FTTH (Fiber To The Home). Światłowodowa technologia FITL obejmuje dystrybucję przez pasywne węzły optyczne PON (Passive Optical Network) i aktywne AON (Active Optical Network). c) PON Pasywne Sieci Optyczne: PON to sieć, w której, jako medium przekazywania danych, wykorzystuje się światłowód jednomodowy. Pojemność światłowodu może być dzielona na max. 32 (słownie: trzydzieści dwa) punkty końcowe (32 abonentów zlokalizowanych obok siebie) przez bierne rozdzielanie sygnału pomiędzy tymi punktami. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia rozdzielające, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może przyjmować postać drzewa, gwiazdy itp. Zastosowanie urządzeń aktywnych (czyli wymagających jakiegoś rodzaju zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych węzłach sieci. Wśród elementów sieci PON wyróżnia się: urządzenia dystrybucyjne OLT (Optical Line Termination), zwane również centralnymi jednostkami urządzenia kończące sieć optyczną u odbiorców ONT (Optical Network Termination), zwane terminalami abonenckimi 6

7 DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ urządzenia zakańczające sieć optyczną w lokalnym punkcie dystrybucyjnym ONU (Optical Network Unit). Pasywna Sieć Optyczna, to rozwiązanie opracowane na potrzeby operatorów. Przeszła szereg zmian ewolucyjnych by dzisiaj bazować na dwóch, liczących się, standardach: IEEE 802.3ah EFM oraz ITU-T G.984 GPON. Światłowodowa sieć dostępowa to przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości, ogromnych przepustowości gotowych na przyszłe, nawet jeszcze nie zdefiniowane usługi. Pasywna sieć światłowodowa w architekturze drzewiastej, bez względu na stosowany standard to znaczne obniżenie kosztów budowy i zminimalizowanie kosztów operacyjnych w trakcie użytkowania. PON umożliwia dostarczanie abonentom m.in.: usług szerokopasmowej transmisji danych usług telefonicznych w technologii Voice Over IP (VOIP) usług RF Video (analogowej rozsiewczej telewizji kablowej) usług Video Over IP (telewizja rozsiewcza czy też telewizja na żądanie) Zalety technologii PON: duża odporność sieci na zakłócenia transmisji; duży zasięg od węzła usługowego do terminala abonenckiego najwyższe przepływności, z możliwością dalszego ich powiększania (do kilkudziesięciu Gbit/s) przy pomocy technik zwielokrotniania WDM lub DWDM, lecz bez potrzeby wymiany najbardziej kosztownego składnika sieci, którym jest medium transmisyjne; Budowa kabli światłowodowych: W ramach budowy obiektów infrastruktury gminnej i miejskiej istnieje możliwość budowy kabli światłowodowych wzdłuż dróg gminnych, miejskich i tras budowy przyszłej infrastruktury. Kable światłowodowe będą układane w rurociągu kablowym. Standard układania linii kablowych będzie zgodny z normami budowlanymi i branżowymi w tym ZN-96. Kable światłowodowe instalowane będą w odcinkach fabrykacyjnych nie dłuższych niż 2 km (słownie: dwa kilometry). Łączenie odcinków odbywać się będzie w mufach kablowych umieszczanych w studniach kablowych. Studnie kablowe zabezpieczane będą przed dostępem osób nieupoważnionych. Pokrywy zabezpieczone będą przed otwarciem. Szkielet światłowodowej infrastruktury światłowodowej będzie wybudowany w postaci rurociągów 2xHDPE40/3,7 układanych w ziemi. Na trasie rurociągu w odstępach nie większych niż 300m instalowane będą studnie kablowe. Studnie stosowane będą typu SKR2 lub 7

8 SKO2. Jako studnie przelotowe oraz w przypadku braku miejsca mogą być stosowane SKR1 lub SKO1g. Podczas budowy i odbioru rurociągów i linii telekomunikacyjnych stosowane będą aktualne normy zakładowe Telekomunikacji Polskiej. Obowiązkiem Wykonawcy sieci dostępowej jest uzgodnienie z właścicielem gruntów możliwość budowy kabli światłowodowych na istniejącej podbudowie,. W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana światłowodowa sieć szkieletowa na bazie kabli światłowodowych jednomodowych, 48J/6J spełniających wymagania dla transmisji w II i III oknie transmisyjnym (1310nm, 1490nm, 1550nm i 1625nm), z kompletnym osprzętem światłowodowym w postaci muf kablowych, przełącznic światłowodowych, spliterów etc. Zakończenia kabli realizowane będą złączami SC FUSE CONNECT. Jako element sieci umożliwiający podział mocy optycznej należy użyć splitery TYPU PLC symetryczne zgodnie z projektem. Sieć budowana ma być w architekturze punkt wielopunkt P2MP, jako pasywna sieć optyczna GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network). Należy wykonać kompletne pomiary kabli optotelekomunikacyjnych. Pomiary powinny być wykonane na długości fali 1310/1490/1550/1625nm. Na etapie odbiorów, na wszystkich liniach światłowodowych powinny być wykonane stosowne pomiary reflektometrycze i transmisyjne metodą wtrąceniowa (IL,ORL) jak też pomiary dyspersji chromatycznej (CD), dyspersji polaryzacyjnej (PMD) oraz analizy widma (OSA) zgodnie ze sztuką budowlaną i Instrukcją T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych. Parametry minimalne: a) Zdefiniowane przez standard IEEE 802.3ah b) Składa się z OLT, ONU i ODN c) Oparta na technologii Ethernet d) Zasięg do 20 km. e) Splitery 1:2 1:8, 1:32 1:64 f) Transmisja po jednym włóknie światłowodu g) Długości fal: Tx nm; Rx nm h) Przepływność do 1Gb/s symetrycznie Parametry minimalne urządzeń OLT: a) 2 karty liniowe OLT (8 niezależnych linii PON) b) 8 portów 1Gb/s, po 4 na kartę c) obsługa 256 ONU (8 sieci PON po 32 ONU) d) wbudowane karta MPU do zarządzania e) 2 moduły zasilające (AC+DC lub DC+DC) f) Złącza światłowodowe SC 8

9 g) Kompaktowa obudowa 19 1U Parametry minimalne urządzeń ONU: a) 4 porty 10/100 BaseT b) Złącza światłowodowe SC c) Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 12VDC d) Wspiera ToS/802.1p QoS e) Obsługuje tablice 16 VLAN oraz 64 MAC f) Obsługuje protokół IGMP V1 i V Wymagania minimalne dla systemu cyfrowych linii radiowych punktpunkt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje na szkielecie sieci i uruchomi cyfrowe linie radiowe pracujące w paśmie nielicencjonowanym 5.4GHz - 5.8GHz w trybie Dual o minimalnej przepustowości 60 Mbit/s (netto na protokole TCP/IP). Wymaga się, aby zastosowane rozwiązanie cechowały parametry nie gorsze niż: zasięg do 10 km (słownie: dziesięć kilometrów) przy zachowaniu zgodności z normami ETSI. możliwość priorytetyzacji ruchu w warstwie 2,3 i 4. możliwość upgradefirmware za pomocą protokołów FTP i TFTP. możliwość uploadu/downloadu konfiguracji za pomocą protokołów FTP i TFTP. wysoka wydajność i przepustowość możliwość pracy na kanałach o szerokości 10/20/40MHz konfigurowalne programowo. możliwość pracy w warunkach bezpośredniej widoczności LOS (Line of Site). automatyczna zmiana mocy ułatwiająca instalację i optymalizację rozmieszczenia anten automatyczny wybór najlepszego kanału. bezpieczeństwo transmisji: autentykacja, szyfrowanie oparte o AES. Quality of Service (QoS) przez konfigurowalne parametry CIR i MIR dla transmisji danych, głosu i wideo. zarządzanie przez SNMP, telnet, upload/download konfiguracji temperatura pracy modułów zewnętrznych: -40 C do 55 C wsparcie dla Statistics-BasedRate Control dobór modulacji na podstawie zbieranych statystyk ruchu Wymagania minimalne dla radiowego systemu dostępowego. 9

10 W każdym węźle sieci wskazanym przez Zamawiającego należy wybudować 3 (słownie: trzy) sektorowy punkt dostępu 5GHz i 3 (słownie: trzy) sektorowy punkt dostępu 2,4GHz zapewniające pełną dookólność w płaszczyźnie poziomej. Zamawiający zastrzega, że z przyczyn technicznych brak jest możliwości lokalizacji stacji 2,4/5GHz na dachu w jednej lokalizacji: a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, Łomża ul. Dworna 23B. Zamawiający informuje, że przypadku następujących lokalizacji: a) Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, b) Centrum Pieczy Zastępczej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5. Wykonawca będzie zobowiązany do instalacji stacji 2,4/5GHz tylko na jednym budynku gdyż budynki te sąsiadują ze sobą (są przyległe) i brak jest uzasadnienia budowy odrębnych stacji na obydwu z nich. Miejsce wybrane na instalację stacji 2,4/5GHz powinno gwarantować jak najlepszą propagację sygnału radiowego oraz zapewniać właściwe strefy ochronne dla wszystkich użytkowników budynku. Łącznie należy zaprojektować i wybudować 15 (słownie: piętnastu) stacji 2,4/5GHz, w tym 8 (słownie: osiem) na węzłach światłowodowych i 6 (słownie: sześć) węzłach przyłączonych radioliniowo plus jeden dodatkowy zestaw bazowy zlokalizowany w Urzędzie Miasta, po dokonaniu analizy propagacji fal radiowych (tzw. planowania radiowego) i wizji lokalnej przy zastrzeżeniu akceptacji Zamawiającego. Dodatkowo w 9 (słownie: dziewięciu) węzłach sieci gdzie przewidziano instalację sprzętu komputerowego w ramach działań koordynacyjnych należy zamontować wewnętrzne punkty dostępowe (AP). a) System 5GHz wymagania minimalne: Punkty Dostępowe stacje bazowe: Urządzenie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 5GHz, przeznaczone do pracy na zewnątrz (obudowa outdoor). Stacja bazowa wyposażona w trzy interfejsy radiowe z wyjściami zewnętrznymi dla podłączenia anten sektorowych. Urządzenie zasilane poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Możliwość zasilania urządzenia bezpośrednio z siłowni 48V. Wymagana przepustowość każdego interfejsu radiowego na poziomie 30 mbps FDX dla ruchu TCP. Minimalne parametry funkcjonalne: Praca w częstotliwości 5.4 GHz. 10

11 DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Praca w konfiguracji punkt-wielopunkt (jedno bazowe urządzenie dostępowe, wiele urządzeń klienckich). Każdemu aktywnemu urządzeniu radiowemu towarzyszy co najmniej jeden odgromnik Ethernetowy. Zapewnienie połączenia w warstwie łącza danych modelu OSI o przepustowości do klienta/od klienta min. 2048kbits/512kbits w odległości co najmniej 1 km (słownie: jeden kilometr) przy jednoczesnej obsłudze co najmniej 15 (słownie: piętnaście) urządzeń klienckich z jednego bazowego urządzenia dostępowego. Dopasowanie automatyczne parametrów pracy łącza przy zmieniających się warunkach. Dopuszcza się spadek założonych parametrów transmisji w trudnych warunkach atmosferycznych lub przy dużych zakłóceniach na dystansie 1 km (słownie: jeden kilometr) maksymalnie o: 70% (słownie: siedemdziesiąt procent). Pojedyncze urządzenie abonenckie powinno pozwolić na przeprowadzanie ciągłej, symetrycznej transmisji z prędkością co najmniej 30 Mb/s FDX dla ruchu TCP. Zapewnienie eliminacji problemu wzajemnego zakłócania się bazowych urządzeń dostępowych pracujących na tej samej częstotliwości. Możliwość ustawienia przepustowości maksymalnej i minimalnej gwarantowanej dla poszczególnych urządzeń klienckich. Interfejs urządzeń bazowych: SFP-LC (1000Base-SX). Obsługa standardu 802.1q, możliwość zarządzania urządzeniami na wydzielonym VLAN-ie. Obsługa przez HTTP, TELNET i SNMP. Dostępność scentralizowanego systemu zarządzającego umożliwiającego co najmniej monitoring parametrów pracy poszczególnych urządzeń radiowych w systemie, rejestrację alarmów oraz zarządzanie ich konfiguracją. Zgodność z obowiązującymi normami w UE dla transmisji w paśmie nielicencjonowanym. Zgodność z dyrektywą UE - RoHS w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych. Jeżeli urządzenie zostało wyprodukowane na terenie UE to wykonawca może zamiast certyfikatu RoHS dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający że dane urządzenie zostało wyprodukowane w obszarze unii europejskiej. Średni czas bezawaryjnej pracy MTBF określony przez producenta > godzin Implementacja szyfrowania DES, AES Minimalne parametry techniczne: 11

12 Zasilanie 12v-48v możliwość zasilania bezpośrednio z siłowni 48V. Obudowa typu outdoor wykonana ze stopów metali lekkich klasa szczelności IP67. Złącze waterproof Ethernet IP68. Fabryczne zabezpieczenie linką stalową przed kradzieżą urządzenia. Obciążenie niewykorzystanych wyjść antenowych obciążnikiem 50Ohm. Zakres temperatur od -40 do +70 st. C. Minimalne parametry techniczne anteny sektorowej: Zysk energetyczny: 17dBi Częstotliwość pracy: MHz Polaryzacja: pionowa Izolacja polaryzacji: >13 db Tłumienie wsteczne: >30 db (-3dB) w poziomie: 120 (-3dB) w pionie: 10 WFS: 1.5:1 Impedancja: 50 Ohm Odporność na wiatr: 230 km/h Klasa szczelności: IP67 Na każdym z masztów należy umieścić po 3 (słownie: trzy) anteny sektorowe w celu otrzymania pełnej dookólności sygnału. b) System 2,4GHz wymagania minimalne: Punkty Dostępowe stacje bazowe oraz dostępowe Wymagane jest zastosowanie wyposażenia stacji bazowej WiFi pracującej w częstotliwości 2,4 GHz. Wyposażenie dla WiFi musi być nie gorsze niż: Urządzenie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 2,4Ghz wg. Standardu b, przeznaczone do pracy na zewnątrz (obudowa outdoor). Stacja bazowa wyposażona w trzy interfejsy radiowe z wyjściami zewnętrznymi dla podłączenia anten sektorowych. Urządzenie zasilane poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Możliwość zasilania urządzenia bezpośrednio z siłowni 48V. Wymagana przepustowość każdego interfejsu radiowego na poziomie 10 mbps FDX dla ruchu TCP. Minimalne parametry techniczne punktu bazowego: Wymagany zakres zasilania: 12-48V DC, PoE Temperatury pracy: -30 o C do +70 o C 12

13 DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Konfiguracja z wykorzystaniem centralnie zarządzanego kontrolera sieci bezprzewodowej Bezprzewodowe punkty dostępu i stacje klienckie (wiele jednostek wlan w jednym urządzeniu) Obsługa małych kanałów (5MHz - 10MHz) Wsparcie WDS i wirtualnych AP Współpraca z serwerem Radius AP z autentykacją RADIUS DHCP - serwer i relay Protokół Universal Plug and Play (UpnP) Protokoły RIP, OSPF i BGP Zarządzanie poprzez terminal znakowy, specjalnym zestawem komend, zdalnie, poprzez interfejs graficzny Aktualizacja poprzez FTP i TFTP Możliwość tworzenia skryptów Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS Moc nadawania: Mbps, Mbps Czułość odbiornika: -72 Mbps,-73 Mbps,-75 Mbps,-78 Mbps,-81 Mbps,-86 Mbps,-89 Mbps,-91 Mbps Obudowa: materiał odlew ze stopu metali Klasa szczelności: IP66 Złącze waterproof Ethernet IP67 3 zewnętrzne złącza typu N Minimalne parametry techniczne anteny sektorowej stacji sektorowej: 1. Zysk energetyczny: 17dBi 2. Częstotliwość pracy: Mhz 3. Polaryzacja: pionowa 4. Izolacja polaryzacji: >13 db 5. Tłumienie wsteczne: >30 db 6. (-3dB) w poziomie: (-3dB) w pionie: WFS: 1.5:1 9. Impedancja: 50 Ohm 10. Odporność na wiatr: 230 km/h 11. Klasa szczelności: IP67 Na każdym z masztów należy umieścić po 3 (słownie: trzy) anteny sektorowe w celu otrzymania pełnej dookólności sygnału. 13

14 c) Wymagania minimalne względem wspólnego systemu centralnego logowania i raportowania systemu cyfrowych linii radiowych punktów dostępowych 2,4/5GHz System powinien być rozwiązaniem zapewniającym możliwość oferowania usługi bezpiecznego, niezawodnego i szybkiego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Program powinien umożliwiać zdalne zarządzanie i monitoring tak poszczególnych urządzeń jak i całej sieci oraz pełne zarządzanie kontami klientów. Usługi dotyczące użytkowników: 1. rejestracje użytkowników z wypełnieniem formularza przez stronę www, 2. panel użytkownika 3. edycja swoich danych osobowych 4. logowanie użytkowników przed dostępem do Internetu Usługi dotyczące administratorów systemu: 1. logowanie do panelu administratora przez VPN i/lub ograniczone do konkretnych adresów IP 2. przydzielanie administratorom uprawnień do zarządzania systemem 3. edycja ustawień systemu przez panel administracyjny 4. dostęp do bazy użytkowników 5. pełna edycja 6. zarządzanie kontami, 7. blokowanie użytkowników (wpisanie na czarną listę, możliwość zablokowania), 8. statystyki - pobrane/wysłane dane z podziałem na: - godziny - dzień - tydzień - miesiąc - punkt dostępowy - użytkowników 9. definicja captive portal - strony dostępnej przed zalogowaniem i po zalogowaniu 10. kreowanie wielu profili usług pod względem: - prędkości (free 128, open do 1MB) - czasu trwania sesji (30 min, 1h, 24h itd.) - ilości pobranych/wysłanych danych 11. możliwość przypisania profilu do użytkownika 14

15 Usługi dotyczące sieci: 1. obsługa vlan 2. obsługa nat 3. DHCP - przydzielanie użytkownikom adresów sieciowych 4. możliwość stworzenia do 16 niezależnych SSID sieci WLAN 5. możliwość szyfrowania sieci WLAN (WPA, WEP, Radius + 802,11x) Usługi dotyczące sesji: 1. limity pobierania/wysyłania (QoS) dla każdego klienta (np.144kbps, 256kbps) 2. limity pobierania/wysyłania ilości danych dla każdego klienta (np. 150MB/dzień) 3. ograniczenia czasowe dostępności do zasobów (np. 30 min) 4. przekierowanie użytkownika przed zalogowaniem ( captive portal ) i po zalogowaniu na zdefiniowaną stronę www np. newsletter, ankieta, strona domowa JST 5. powrót do strony logowania po zdefiniowanym czasie Usługi dotyczące sprzętu: 1. monitoring urządzeń punktów dostępowych 2.4 Ghz : - ruch na 1 punkcie dostępowym 2.4 Ghz - ilość użytkowników skojarzonych 1 punktem dostępowym 2.4 Ghz - czasy odpowiedzi ping z punktu dostępowego 2.4 Ghz 2. administrowanie urządzeniami poprzez dostęp zdalny 3. powiadomienie o awariach, statystykach (sms, mail) 4. graficzne zobrazowanie stanu sieci z uwzględnieniem położenia geograficznego poszczególnych elementów 5. monitoring serwera 6. monitoring łącza internetowego WAN Zasilanie awaryjne węzłów światłowodowych i Internet: Parametr Obudowa Właściwości Charakterystyka (wymagania minimalne) Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie, dodatkowo musi mieć możliwość pracy jako TOWER Moc rzeczywista nie mniejsza niż 0,8KW. 15

16 Gniazdo wejściowe typu IEC320-C14 Minimum 6 gniazd wyjściowych typu IEC320-C13 Napięcie nominalne: 230 V Minimalny czas podtrzymania na baterii 4 minut (przy pełnym obciążeniu), 15 minut (przy 50% obciążeniu). Sygnalizacja pracy za pomocą diody LED Minimum jeden port RS232 Komunikacja Minimum jeden port USB Normy i certyfikaty CE, EN Wymagania minimalne dla switcha do węzłów światłowodowych, Internet i węzła dostępowego do Internetu sieci: 1. Urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack 19 1U 2. Min. 20 portów 10/100/1000Mbps i 4 porty 10/100/1000Mbps/SFP Multicasting IP 3. Standardy sieciowe: IEEE Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T 4. Przepustowość na magistrali do 96Gbps, maks. 71,4 mln p/s 5. Obsługa: IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, QoS, IEEE 802.1Q VLANs, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, TELNET, BOOTP, SNTP, IGMP, LACP, MSTP, LLDP, SNMP, 6. Zarządzany przez przeglądarkę WWW 7. Wyposażony w mini-gbic min 10KM 1310nm 1000Base-LX, lub innym odpowiednim do standardu zaprojektowanej sieci Doposażenie serwerowni: Adaptacja pomieszczenia na serwerownię polegać będzie na zabezpieczeniu pomieszczenia oraz modernizacji sieci elektrycznej w celu dostosowania do przewidywanych obciążeń związanych z funkcjonowaniem serwerów, a także zapewnienia bezpieczeństwa ich funkcjonowania, w tym przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych dostosowujących pomieszczenie do celów związanych z przeznaczeniem. Serwerownia stanowić będzie centrum zarządzania powstałą siecią dostępową. Serwerownia musi być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich drzwi antywłamaniowe z kontrolą dostępu, rolety itp. Należy doprowadzić do zapewnienia właściwych warunków termicznych, wentylacji i odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu projekt adaptacji wskazanego pomieszczenia na potrzeby serwerowni. a) Serwer do obsługi systemu wymagania minimalne: 16

17 Parametr Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Gniazda PCI Interfejsy sieciowe Napęd optyczny Dyski twarde Kontroler RAID Kontroler SAS 6Gbps Porty Video Charakterystyka (wymagania minimalne) Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, sześciordzeniowych. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Dwa procesory sześciordzeniowe umożliwiające oferowanemu modelowi serwera osiągnięcie wyniku minimum 389 pkt. w teście SPECint_rate_base2006. Wyniki dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory powinny być dostępne na oficjalnej stronie 16GB DDR3 RDIMM, płyta główna powinna obsługiwać do 288GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci. SBEC, Memory Mirror. Minimum 2 x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4; Możliwość instalacji wymiennie modułu udostępniającego 3 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 1 x PCI-E x16 i 2 x PCI- Ex4 Minimum 4 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iscsi. Wewnętrzny napęd DVD-ROM Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 300GB typu HotPlug SAS 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID 1. Możliwość instalacji 6 dodatkowych dysków twardych Hot-Plug. Dedykowany kontroler RAID. Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. Pamięć cache minimum 512MB z podtrzymaniem bateryjnym. Umożlwiający poprawną współpracę z zaoferowaną macierzą dyskową. 5 x USB 2.0, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy Karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 17

18 1280x1024. Elementy redundantne HotPlug Min. Zasilacze, wentylatory Zasilacze Redundantne, Hot-Plug o maksymalnie 870W każdy. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, Panel LCD, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie Diagnostyka procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. Karta Zarządzania Certyfikaty Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 wbudowana karta SD minimum 8GB Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO oraz ISO

19 Warunki gwarancji Dokumentacja użytkownika Monitor Deklaracja CE. Przynajmniej pięć lat gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Monitor wysuwany 17 do instalacji w szafie rack 19, rozdzielczość min. 1280x1024, klawiatura z urządzeniem wskazującym TrackBall lub touchpad b) Konsola zdalnej administracji oprogramowania antywirusowego i antyspyware powinna mieć następującą minimalną funkcjonalność: 1. Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych. 2. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy. 3. Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem. 4. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware ową zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego. 5. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. 6. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). 7. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. 19

20 8. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. 9. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. 10. Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. 11. Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. 12. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). 13. Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na oferowanych stacjach oraz na serwerach 32 i 64-bitowe systemy. 14. Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na oferowanej stacji roboczej - 32 i 64-bitowe systemy. 15. Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła. 16. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. 17. Serwer centralnej administracji powinien oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle. 18. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. 19. Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowanie raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV. 20. Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta). 21. Serwer centralnej administracji powinien oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory. Synchronizacja ta, powinna automatycznie umieszczać komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup w programie. Funkcjonalność ta nie powinna wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny. 20

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA) 1 INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA niezależne

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

GMINA BESKO ul. Podkarpacka 5 Tel/fax 134673061 1346773520 ug@besko.pl WWW.besko.pl Besko, 2011-11-14 NIP 687-17-83-988 SR.271.16.

GMINA BESKO ul. Podkarpacka 5 Tel/fax 134673061 1346773520 ug@besko.pl WWW.besko.pl Besko, 2011-11-14 NIP 687-17-83-988 SR.271.16. GMINA BESKO ul. Podkarpacka 5 Tel/fax 134673061 1346773520 ug@besko.pl WWW.besko.pl Besko, 2011-11-14 NIP 687-17-83-988 SR.271.16.2011 Zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Eliminacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo