,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami szczególnymi. Nazwa zamówienia:,,stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na terenie miasta Łomża, w oparciu o którą zrealizowany zostanie dostęp do sieci Internet dla określonej przez Zamawiającego grupy 500 (słownie: pięciuset) indywidualnych gospodarstw domowych z terenu miasta Łomża i jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu beneficjentów, projektu współfinansowanego w 85% ze środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża. Sieć powinna zostać zaprojektowana w strukturze hierarchicznej, składającej się z dwóch podstawowych poziomów: 1

2 sieci światłowodowej oraz sieci radiowej dostępowej. W projekcie zakłada się przyłączenie do sieci internetowej komputerów, poprzez wybudowanie przyłączy światłowodowymi liniami kablowymi do nie mniej niż 11 (słownie: jedenastu) obiektów podległych Urzędowi Miasta oraz do 15 (słownie: piętnastu) punktów dostępu radiowego na terenie miasta Łomża wraz z zaprojektowaniem, montażem i konfiguracją urządzeń klienckich o ile są wymagane do zapewnienia dostępu do Internetu o wymaganej przez Zamawiającego przepustowości Sieć światłowodowa: Zadaniem sieci światłowodowej będzie połączenie nie mniej niż 11 (słownie: jedenastu) jednostek podległych Urzędowi Miasta, tranzyt ruchu pomiędzy urządzeniami sieci dostępowej i punktem styku z siecią operatora telekomunikacyjnego. Sieć szkieletowa musi być zrealizowana z wykorzystaniem technologii światłowodowej oraz umożliwiać transmisję w sposób niezawodny z możliwie małymi opóźnieniami. Dodatkowo należy zaprojektować przyłączenie za pomocą cyfrowych linii radiowych dodatkowych 6 (słownie: sześciu) węzłów sieci Internet do szkieletu światłowodowego. Planuje się, że punkt styku z siecią internetową zostanie zapewniony przez operatora telekomunikacyjnego (z ang. Internet Service Provider - ISP) wybranego w odrębnym postępowaniu przetargowym. Operator ten, o ile będzie taka potrzeba, zostanie zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkiej infrastruktury niezbędnej do zapewnienia styku sieci o parametrach wymaganych przez Zamawiającego Radiowa sieć dostępowa: Zadaniem radiowej sieci dostępowej jest zapewnienie dostępu szerokopasmowego dla odbiorców projektu. Sieć dostępowa powinna być zbudowana z co najmniej 15 (słownie: piętnastu) stacji bazowych. Szczegółową lokalizację poszczególnych stacji Wykonawca powinien określić na podstawie wykonanego w ramach zamówienia planowania radiowego i wizji lokalnej z zastrzeżeniem uzyskania każdorazowej akceptacji Zamawiającego. Cały system powinien cechować się minimalnymi parametrami określonymi w dalszej części dokumentu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszym dokumencie. Na każdej wskazanej stacji bazowej należy wybudować co najmniej 3 (słownie: trzy) sektory systemu dostępowego 2,4GHz i trzy sektory systemu dostępowego 5GHz o całkowitym pokryciu zasięgiem sygnału 360 w płaszczyźnie poziomej, urządzeniami nadawczo/odbiorczymi o minimalnych parametrach 2

3 określonych w dalszej części dokumentu. Dodatkowo w 9 (słownie; dziewięciu) węzłach sieci należy zaprojektować i wykonać sieć wewnętrznych punktów dostępu radiowego (AP) umożliwiającą instalację i podłączenie do Internetu sprzętu komputerowego. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i opracować projekt sieci szkieletowej i dostępowej Charakterystyczne parametry określające zakres robot budowlanych Branża telekomunikacyjna: W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana światłowodowa sieć szkieletowa na bazie kabli światłowodowych jednomodowych, spełniających wymagania dla transmisji w II i III oknie transmisyjnym (1310nm, 1550nm i 1625nm), z kompletnym osprzętem światłowodowym w postaci muf kablowych, przełącznic światłowodowych, spliterów etc. W oparciu o wybudowaną szkieletową sieć światłowodową zostanie wybudowany system bezprzewodowego dostępu do szerokopasmowego Internetu. System da możliwość montażu urządzeń 2,4/5GHz w celu wyeliminowania wykluczenia cyfrowego Branża elektryczna: W zakresie robót elektrycznych zostaną wykonane wszystkie prace związane z zasileniem urządzeń i wszystkich systemów uruchamianych na bazie światłowodowej sieci szkieletowej systemów radiowych, oraz serwerowni zapewniając im zasilanie i podtrzymanie zasilania (zasilacze awaryjne typu UPS). Zapewniona będzie ochrona przepięciowa linii. Wszystkie węzły muszą mieć ustalony sposób określania ilości zużywanej energii elektrycznej. Projektant zasilania urządzeń w energię elektryczną ustali zakres i zasadność kompensacji mocy biernej Branża informatyczna: W zakresie prac informatycznych będą wykonane wszystkie działania związane z implementacją oprogramowania do zarządzania siecią, oprogramowania użytkowego oraz testowaniem funkcjonalności wszystkich uruchamianych systemów takich jak (kontrola przepustowości, kontrola poprawności pracy urządzeń elementów sieci, zbieranie statystyk aktywności beneficjentów, system zbierania logów, Biuro Obsługi Beneficjenta itd Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 3

4 Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie załączono decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ani decyzji o lokalizacji Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS). Decyzja, w razie uzasadnionej potrzeby, do uzyskania na etapie projektowania przez Wykonawcę. Kolejne uwarunkowania wykonania tej inwestycji określają dane techniczno-eksploatacyjne dotyczące planowanej sieci szerokopasmowej. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U nr 106 poz. 675 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz z późn. zm.), powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i aktualnymi normami budowlanymi. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.), powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 4

5 Szerokopasmowa sieć dostępu do Internetu z definicji jest siecią o przepływności większej niż 144 Kb/s. To podstawowe kryterium określające funkcjonalność budowanej sieci. Ze względu na rosnący udział technologii multimedialnych i usług dostarczanych poprzez dostęp do Internetu, przyjmuje się minimalny transfer danych nie mniejszy niż 2Mbps downlink/512kbps uplink. Na wybór technologii budowy sieci wpłynęły następujące czynniki: topologia terenu, dostępność od lokalnych operatorów zasobów sieciowych, planowany zasięg sieci, ilości osób i jednostek samorządowych korzystających docelowo z dostępu do Internetu. Mając na uwadze aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia oraz terminy realizacji inwestycja wykonana winna być w technologii hybrydowej. Oznacza to, że zastosowane będą różnego typu media transmisji sygnału: kablowy doziemny oraz radiowy. Wobec powyższego zadaniem wykonawcy będzie: zaprojektowanie sieci, uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, dostawa materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz konfiguracyjnych niezbędnych do prawidłowej i kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Realizacja sieci szerokopasmowej polegać będzie na: zaprojektowaniu i budowie szkieletu sieci w oparciu o połączenia światłowodowe i radiowe, zaprojektowaniu i budowie sieci dostępowej 2,4/5GHz, budowie, instalacji i konfiguracji dostępowych punktów klienckich, zaprojektowaniu i budowie serwerowni w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, dostawie, instalacji i wdrożeniu systemu zarządzania siecią dostępową, dostawie i instalacji pozostałych urządzeń sieciowych, informatycznych i teleinformatycznych wraz z uruchomieniem całej, zrealizowanej sieci szerokopasmowej, serwisu sprzętu i oprogramowania. za pośrednictwem sieci dostępowej odbiorcy projektu uzyskają dostęp do sieci szerokopasmowej. Punkty dostępowe muszą działać z mocami nie większymi niż określone w odpowiednich normach i przepisach. Urządzenia klienckie, instalowane będą bezpośrednio u odbiorców projektu wskazanych przez Zamawiającego na podstawie przeprowadzonego naboru. 5

6 1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Technologia wykonania sieci optotelekomunikacyjnej: a) Sieć światłowodowa: Na warstwie optycznej sieci posadowione zostaną urządzenia aktywne systemu GEPON (z ang. Gigabit Ethernet Passive Optical Network) oraz dostęp bezprzewodowy. W zakresie prac informatycznych będą wykonane wszystkie działania związane z implementacją oprogramowania użytkowego oraz testowaniem funkcjonalności wszystkich uruchamianych systemów. Jako medium transmisyjne przewidziano kabel światłowodowy jednodomowy (9/125um) 48j (słownie: czterdzieści osiem) włókien w warstwie szkieletu i 6j (słownie: sześć) jako przyłącza do sieci szkieletowej. Sieć musi być otwarta na wdrożenie CCTV w przyszłości. b) Budowa sieci w technologii FITL (Fiber In The Loop): FITL to różne rodzaje abonenckiej sieci światłowodowej, w której głównym medium transmisyjnym jest światłowód. Najczęściej stosowane struktury: FTTC (Fiber To The Curb), FTTB (Fiber To The Building), FTTH (Fiber To The Home). Światłowodowa technologia FITL obejmuje dystrybucję przez pasywne węzły optyczne PON (Passive Optical Network) i aktywne AON (Active Optical Network). c) PON Pasywne Sieci Optyczne: PON to sieć, w której, jako medium przekazywania danych, wykorzystuje się światłowód jednomodowy. Pojemność światłowodu może być dzielona na max. 32 (słownie: trzydzieści dwa) punkty końcowe (32 abonentów zlokalizowanych obok siebie) przez bierne rozdzielanie sygnału pomiędzy tymi punktami. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia rozdzielające, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może przyjmować postać drzewa, gwiazdy itp. Zastosowanie urządzeń aktywnych (czyli wymagających jakiegoś rodzaju zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych węzłach sieci. Wśród elementów sieci PON wyróżnia się: urządzenia dystrybucyjne OLT (Optical Line Termination), zwane również centralnymi jednostkami urządzenia kończące sieć optyczną u odbiorców ONT (Optical Network Termination), zwane terminalami abonenckimi 6

7 DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ urządzenia zakańczające sieć optyczną w lokalnym punkcie dystrybucyjnym ONU (Optical Network Unit). Pasywna Sieć Optyczna, to rozwiązanie opracowane na potrzeby operatorów. Przeszła szereg zmian ewolucyjnych by dzisiaj bazować na dwóch, liczących się, standardach: IEEE 802.3ah EFM oraz ITU-T G.984 GPON. Światłowodowa sieć dostępowa to przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości, ogromnych przepustowości gotowych na przyszłe, nawet jeszcze nie zdefiniowane usługi. Pasywna sieć światłowodowa w architekturze drzewiastej, bez względu na stosowany standard to znaczne obniżenie kosztów budowy i zminimalizowanie kosztów operacyjnych w trakcie użytkowania. PON umożliwia dostarczanie abonentom m.in.: usług szerokopasmowej transmisji danych usług telefonicznych w technologii Voice Over IP (VOIP) usług RF Video (analogowej rozsiewczej telewizji kablowej) usług Video Over IP (telewizja rozsiewcza czy też telewizja na żądanie) Zalety technologii PON: duża odporność sieci na zakłócenia transmisji; duży zasięg od węzła usługowego do terminala abonenckiego najwyższe przepływności, z możliwością dalszego ich powiększania (do kilkudziesięciu Gbit/s) przy pomocy technik zwielokrotniania WDM lub DWDM, lecz bez potrzeby wymiany najbardziej kosztownego składnika sieci, którym jest medium transmisyjne; Budowa kabli światłowodowych: W ramach budowy obiektów infrastruktury gminnej i miejskiej istnieje możliwość budowy kabli światłowodowych wzdłuż dróg gminnych, miejskich i tras budowy przyszłej infrastruktury. Kable światłowodowe będą układane w rurociągu kablowym. Standard układania linii kablowych będzie zgodny z normami budowlanymi i branżowymi w tym ZN-96. Kable światłowodowe instalowane będą w odcinkach fabrykacyjnych nie dłuższych niż 2 km (słownie: dwa kilometry). Łączenie odcinków odbywać się będzie w mufach kablowych umieszczanych w studniach kablowych. Studnie kablowe zabezpieczane będą przed dostępem osób nieupoważnionych. Pokrywy zabezpieczone będą przed otwarciem. Szkielet światłowodowej infrastruktury światłowodowej będzie wybudowany w postaci rurociągów 2xHDPE40/3,7 układanych w ziemi. Na trasie rurociągu w odstępach nie większych niż 300m instalowane będą studnie kablowe. Studnie stosowane będą typu SKR2 lub 7

8 SKO2. Jako studnie przelotowe oraz w przypadku braku miejsca mogą być stosowane SKR1 lub SKO1g. Podczas budowy i odbioru rurociągów i linii telekomunikacyjnych stosowane będą aktualne normy zakładowe Telekomunikacji Polskiej. Obowiązkiem Wykonawcy sieci dostępowej jest uzgodnienie z właścicielem gruntów możliwość budowy kabli światłowodowych na istniejącej podbudowie,. W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana światłowodowa sieć szkieletowa na bazie kabli światłowodowych jednomodowych, 48J/6J spełniających wymagania dla transmisji w II i III oknie transmisyjnym (1310nm, 1490nm, 1550nm i 1625nm), z kompletnym osprzętem światłowodowym w postaci muf kablowych, przełącznic światłowodowych, spliterów etc. Zakończenia kabli realizowane będą złączami SC FUSE CONNECT. Jako element sieci umożliwiający podział mocy optycznej należy użyć splitery TYPU PLC symetryczne zgodnie z projektem. Sieć budowana ma być w architekturze punkt wielopunkt P2MP, jako pasywna sieć optyczna GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network). Należy wykonać kompletne pomiary kabli optotelekomunikacyjnych. Pomiary powinny być wykonane na długości fali 1310/1490/1550/1625nm. Na etapie odbiorów, na wszystkich liniach światłowodowych powinny być wykonane stosowne pomiary reflektometrycze i transmisyjne metodą wtrąceniowa (IL,ORL) jak też pomiary dyspersji chromatycznej (CD), dyspersji polaryzacyjnej (PMD) oraz analizy widma (OSA) zgodnie ze sztuką budowlaną i Instrukcją T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych. Parametry minimalne: a) Zdefiniowane przez standard IEEE 802.3ah b) Składa się z OLT, ONU i ODN c) Oparta na technologii Ethernet d) Zasięg do 20 km. e) Splitery 1:2 1:8, 1:32 1:64 f) Transmisja po jednym włóknie światłowodu g) Długości fal: Tx nm; Rx nm h) Przepływność do 1Gb/s symetrycznie Parametry minimalne urządzeń OLT: a) 2 karty liniowe OLT (8 niezależnych linii PON) b) 8 portów 1Gb/s, po 4 na kartę c) obsługa 256 ONU (8 sieci PON po 32 ONU) d) wbudowane karta MPU do zarządzania e) 2 moduły zasilające (AC+DC lub DC+DC) f) Złącza światłowodowe SC 8

9 g) Kompaktowa obudowa 19 1U Parametry minimalne urządzeń ONU: a) 4 porty 10/100 BaseT b) Złącza światłowodowe SC c) Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 12VDC d) Wspiera ToS/802.1p QoS e) Obsługuje tablice 16 VLAN oraz 64 MAC f) Obsługuje protokół IGMP V1 i V Wymagania minimalne dla systemu cyfrowych linii radiowych punktpunkt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje na szkielecie sieci i uruchomi cyfrowe linie radiowe pracujące w paśmie nielicencjonowanym 5.4GHz - 5.8GHz w trybie Dual o minimalnej przepustowości 60 Mbit/s (netto na protokole TCP/IP). Wymaga się, aby zastosowane rozwiązanie cechowały parametry nie gorsze niż: zasięg do 10 km (słownie: dziesięć kilometrów) przy zachowaniu zgodności z normami ETSI. możliwość priorytetyzacji ruchu w warstwie 2,3 i 4. możliwość upgradefirmware za pomocą protokołów FTP i TFTP. możliwość uploadu/downloadu konfiguracji za pomocą protokołów FTP i TFTP. wysoka wydajność i przepustowość możliwość pracy na kanałach o szerokości 10/20/40MHz konfigurowalne programowo. możliwość pracy w warunkach bezpośredniej widoczności LOS (Line of Site). automatyczna zmiana mocy ułatwiająca instalację i optymalizację rozmieszczenia anten automatyczny wybór najlepszego kanału. bezpieczeństwo transmisji: autentykacja, szyfrowanie oparte o AES. Quality of Service (QoS) przez konfigurowalne parametry CIR i MIR dla transmisji danych, głosu i wideo. zarządzanie przez SNMP, telnet, upload/download konfiguracji temperatura pracy modułów zewnętrznych: -40 C do 55 C wsparcie dla Statistics-BasedRate Control dobór modulacji na podstawie zbieranych statystyk ruchu Wymagania minimalne dla radiowego systemu dostępowego. 9

10 W każdym węźle sieci wskazanym przez Zamawiającego należy wybudować 3 (słownie: trzy) sektorowy punkt dostępu 5GHz i 3 (słownie: trzy) sektorowy punkt dostępu 2,4GHz zapewniające pełną dookólność w płaszczyźnie poziomej. Zamawiający zastrzega, że z przyczyn technicznych brak jest możliwości lokalizacji stacji 2,4/5GHz na dachu w jednej lokalizacji: a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, Łomża ul. Dworna 23B. Zamawiający informuje, że przypadku następujących lokalizacji: a) Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, b) Centrum Pieczy Zastępczej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5. Wykonawca będzie zobowiązany do instalacji stacji 2,4/5GHz tylko na jednym budynku gdyż budynki te sąsiadują ze sobą (są przyległe) i brak jest uzasadnienia budowy odrębnych stacji na obydwu z nich. Miejsce wybrane na instalację stacji 2,4/5GHz powinno gwarantować jak najlepszą propagację sygnału radiowego oraz zapewniać właściwe strefy ochronne dla wszystkich użytkowników budynku. Łącznie należy zaprojektować i wybudować 15 (słownie: piętnastu) stacji 2,4/5GHz, w tym 8 (słownie: osiem) na węzłach światłowodowych i 6 (słownie: sześć) węzłach przyłączonych radioliniowo plus jeden dodatkowy zestaw bazowy zlokalizowany w Urzędzie Miasta, po dokonaniu analizy propagacji fal radiowych (tzw. planowania radiowego) i wizji lokalnej przy zastrzeżeniu akceptacji Zamawiającego. Dodatkowo w 9 (słownie: dziewięciu) węzłach sieci gdzie przewidziano instalację sprzętu komputerowego w ramach działań koordynacyjnych należy zamontować wewnętrzne punkty dostępowe (AP). a) System 5GHz wymagania minimalne: Punkty Dostępowe stacje bazowe: Urządzenie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 5GHz, przeznaczone do pracy na zewnątrz (obudowa outdoor). Stacja bazowa wyposażona w trzy interfejsy radiowe z wyjściami zewnętrznymi dla podłączenia anten sektorowych. Urządzenie zasilane poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Możliwość zasilania urządzenia bezpośrednio z siłowni 48V. Wymagana przepustowość każdego interfejsu radiowego na poziomie 30 mbps FDX dla ruchu TCP. Minimalne parametry funkcjonalne: Praca w częstotliwości 5.4 GHz. 10

11 DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Praca w konfiguracji punkt-wielopunkt (jedno bazowe urządzenie dostępowe, wiele urządzeń klienckich). Każdemu aktywnemu urządzeniu radiowemu towarzyszy co najmniej jeden odgromnik Ethernetowy. Zapewnienie połączenia w warstwie łącza danych modelu OSI o przepustowości do klienta/od klienta min. 2048kbits/512kbits w odległości co najmniej 1 km (słownie: jeden kilometr) przy jednoczesnej obsłudze co najmniej 15 (słownie: piętnaście) urządzeń klienckich z jednego bazowego urządzenia dostępowego. Dopasowanie automatyczne parametrów pracy łącza przy zmieniających się warunkach. Dopuszcza się spadek założonych parametrów transmisji w trudnych warunkach atmosferycznych lub przy dużych zakłóceniach na dystansie 1 km (słownie: jeden kilometr) maksymalnie o: 70% (słownie: siedemdziesiąt procent). Pojedyncze urządzenie abonenckie powinno pozwolić na przeprowadzanie ciągłej, symetrycznej transmisji z prędkością co najmniej 30 Mb/s FDX dla ruchu TCP. Zapewnienie eliminacji problemu wzajemnego zakłócania się bazowych urządzeń dostępowych pracujących na tej samej częstotliwości. Możliwość ustawienia przepustowości maksymalnej i minimalnej gwarantowanej dla poszczególnych urządzeń klienckich. Interfejs urządzeń bazowych: SFP-LC (1000Base-SX). Obsługa standardu 802.1q, możliwość zarządzania urządzeniami na wydzielonym VLAN-ie. Obsługa przez HTTP, TELNET i SNMP. Dostępność scentralizowanego systemu zarządzającego umożliwiającego co najmniej monitoring parametrów pracy poszczególnych urządzeń radiowych w systemie, rejestrację alarmów oraz zarządzanie ich konfiguracją. Zgodność z obowiązującymi normami w UE dla transmisji w paśmie nielicencjonowanym. Zgodność z dyrektywą UE - RoHS w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych. Jeżeli urządzenie zostało wyprodukowane na terenie UE to wykonawca może zamiast certyfikatu RoHS dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający że dane urządzenie zostało wyprodukowane w obszarze unii europejskiej. Średni czas bezawaryjnej pracy MTBF określony przez producenta > godzin Implementacja szyfrowania DES, AES Minimalne parametry techniczne: 11

12 Zasilanie 12v-48v możliwość zasilania bezpośrednio z siłowni 48V. Obudowa typu outdoor wykonana ze stopów metali lekkich klasa szczelności IP67. Złącze waterproof Ethernet IP68. Fabryczne zabezpieczenie linką stalową przed kradzieżą urządzenia. Obciążenie niewykorzystanych wyjść antenowych obciążnikiem 50Ohm. Zakres temperatur od -40 do +70 st. C. Minimalne parametry techniczne anteny sektorowej: Zysk energetyczny: 17dBi Częstotliwość pracy: MHz Polaryzacja: pionowa Izolacja polaryzacji: >13 db Tłumienie wsteczne: >30 db (-3dB) w poziomie: 120 (-3dB) w pionie: 10 WFS: 1.5:1 Impedancja: 50 Ohm Odporność na wiatr: 230 km/h Klasa szczelności: IP67 Na każdym z masztów należy umieścić po 3 (słownie: trzy) anteny sektorowe w celu otrzymania pełnej dookólności sygnału. b) System 2,4GHz wymagania minimalne: Punkty Dostępowe stacje bazowe oraz dostępowe Wymagane jest zastosowanie wyposażenia stacji bazowej WiFi pracującej w częstotliwości 2,4 GHz. Wyposażenie dla WiFi musi być nie gorsze niż: Urządzenie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 2,4Ghz wg. Standardu b, przeznaczone do pracy na zewnątrz (obudowa outdoor). Stacja bazowa wyposażona w trzy interfejsy radiowe z wyjściami zewnętrznymi dla podłączenia anten sektorowych. Urządzenie zasilane poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Możliwość zasilania urządzenia bezpośrednio z siłowni 48V. Wymagana przepustowość każdego interfejsu radiowego na poziomie 10 mbps FDX dla ruchu TCP. Minimalne parametry techniczne punktu bazowego: Wymagany zakres zasilania: 12-48V DC, PoE Temperatury pracy: -30 o C do +70 o C 12

13 DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Konfiguracja z wykorzystaniem centralnie zarządzanego kontrolera sieci bezprzewodowej Bezprzewodowe punkty dostępu i stacje klienckie (wiele jednostek wlan w jednym urządzeniu) Obsługa małych kanałów (5MHz - 10MHz) Wsparcie WDS i wirtualnych AP Współpraca z serwerem Radius AP z autentykacją RADIUS DHCP - serwer i relay Protokół Universal Plug and Play (UpnP) Protokoły RIP, OSPF i BGP Zarządzanie poprzez terminal znakowy, specjalnym zestawem komend, zdalnie, poprzez interfejs graficzny Aktualizacja poprzez FTP i TFTP Możliwość tworzenia skryptów Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS Moc nadawania: Mbps, Mbps Czułość odbiornika: -72 Mbps,-73 Mbps,-75 Mbps,-78 Mbps,-81 Mbps,-86 Mbps,-89 Mbps,-91 Mbps Obudowa: materiał odlew ze stopu metali Klasa szczelności: IP66 Złącze waterproof Ethernet IP67 3 zewnętrzne złącza typu N Minimalne parametry techniczne anteny sektorowej stacji sektorowej: 1. Zysk energetyczny: 17dBi 2. Częstotliwość pracy: Mhz 3. Polaryzacja: pionowa 4. Izolacja polaryzacji: >13 db 5. Tłumienie wsteczne: >30 db 6. (-3dB) w poziomie: (-3dB) w pionie: WFS: 1.5:1 9. Impedancja: 50 Ohm 10. Odporność na wiatr: 230 km/h 11. Klasa szczelności: IP67 Na każdym z masztów należy umieścić po 3 (słownie: trzy) anteny sektorowe w celu otrzymania pełnej dookólności sygnału. 13

14 c) Wymagania minimalne względem wspólnego systemu centralnego logowania i raportowania systemu cyfrowych linii radiowych punktów dostępowych 2,4/5GHz System powinien być rozwiązaniem zapewniającym możliwość oferowania usługi bezpiecznego, niezawodnego i szybkiego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Program powinien umożliwiać zdalne zarządzanie i monitoring tak poszczególnych urządzeń jak i całej sieci oraz pełne zarządzanie kontami klientów. Usługi dotyczące użytkowników: 1. rejestracje użytkowników z wypełnieniem formularza przez stronę www, 2. panel użytkownika 3. edycja swoich danych osobowych 4. logowanie użytkowników przed dostępem do Internetu Usługi dotyczące administratorów systemu: 1. logowanie do panelu administratora przez VPN i/lub ograniczone do konkretnych adresów IP 2. przydzielanie administratorom uprawnień do zarządzania systemem 3. edycja ustawień systemu przez panel administracyjny 4. dostęp do bazy użytkowników 5. pełna edycja 6. zarządzanie kontami, 7. blokowanie użytkowników (wpisanie na czarną listę, możliwość zablokowania), 8. statystyki - pobrane/wysłane dane z podziałem na: - godziny - dzień - tydzień - miesiąc - punkt dostępowy - użytkowników 9. definicja captive portal - strony dostępnej przed zalogowaniem i po zalogowaniu 10. kreowanie wielu profili usług pod względem: - prędkości (free 128, open do 1MB) - czasu trwania sesji (30 min, 1h, 24h itd.) - ilości pobranych/wysłanych danych 11. możliwość przypisania profilu do użytkownika 14

15 Usługi dotyczące sieci: 1. obsługa vlan 2. obsługa nat 3. DHCP - przydzielanie użytkownikom adresów sieciowych 4. możliwość stworzenia do 16 niezależnych SSID sieci WLAN 5. możliwość szyfrowania sieci WLAN (WPA, WEP, Radius + 802,11x) Usługi dotyczące sesji: 1. limity pobierania/wysyłania (QoS) dla każdego klienta (np.144kbps, 256kbps) 2. limity pobierania/wysyłania ilości danych dla każdego klienta (np. 150MB/dzień) 3. ograniczenia czasowe dostępności do zasobów (np. 30 min) 4. przekierowanie użytkownika przed zalogowaniem ( captive portal ) i po zalogowaniu na zdefiniowaną stronę www np. newsletter, ankieta, strona domowa JST 5. powrót do strony logowania po zdefiniowanym czasie Usługi dotyczące sprzętu: 1. monitoring urządzeń punktów dostępowych 2.4 Ghz : - ruch na 1 punkcie dostępowym 2.4 Ghz - ilość użytkowników skojarzonych 1 punktem dostępowym 2.4 Ghz - czasy odpowiedzi ping z punktu dostępowego 2.4 Ghz 2. administrowanie urządzeniami poprzez dostęp zdalny 3. powiadomienie o awariach, statystykach (sms, mail) 4. graficzne zobrazowanie stanu sieci z uwzględnieniem położenia geograficznego poszczególnych elementów 5. monitoring serwera 6. monitoring łącza internetowego WAN Zasilanie awaryjne węzłów światłowodowych i Internet: Parametr Obudowa Właściwości Charakterystyka (wymagania minimalne) Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie, dodatkowo musi mieć możliwość pracy jako TOWER Moc rzeczywista nie mniejsza niż 0,8KW. 15

16 Gniazdo wejściowe typu IEC320-C14 Minimum 6 gniazd wyjściowych typu IEC320-C13 Napięcie nominalne: 230 V Minimalny czas podtrzymania na baterii 4 minut (przy pełnym obciążeniu), 15 minut (przy 50% obciążeniu). Sygnalizacja pracy za pomocą diody LED Minimum jeden port RS232 Komunikacja Minimum jeden port USB Normy i certyfikaty CE, EN Wymagania minimalne dla switcha do węzłów światłowodowych, Internet i węzła dostępowego do Internetu sieci: 1. Urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack 19 1U 2. Min. 20 portów 10/100/1000Mbps i 4 porty 10/100/1000Mbps/SFP Multicasting IP 3. Standardy sieciowe: IEEE Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T 4. Przepustowość na magistrali do 96Gbps, maks. 71,4 mln p/s 5. Obsługa: IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, QoS, IEEE 802.1Q VLANs, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, TELNET, BOOTP, SNTP, IGMP, LACP, MSTP, LLDP, SNMP, 6. Zarządzany przez przeglądarkę WWW 7. Wyposażony w mini-gbic min 10KM 1310nm 1000Base-LX, lub innym odpowiednim do standardu zaprojektowanej sieci Doposażenie serwerowni: Adaptacja pomieszczenia na serwerownię polegać będzie na zabezpieczeniu pomieszczenia oraz modernizacji sieci elektrycznej w celu dostosowania do przewidywanych obciążeń związanych z funkcjonowaniem serwerów, a także zapewnienia bezpieczeństwa ich funkcjonowania, w tym przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych dostosowujących pomieszczenie do celów związanych z przeznaczeniem. Serwerownia stanowić będzie centrum zarządzania powstałą siecią dostępową. Serwerownia musi być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich drzwi antywłamaniowe z kontrolą dostępu, rolety itp. Należy doprowadzić do zapewnienia właściwych warunków termicznych, wentylacji i odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu projekt adaptacji wskazanego pomieszczenia na potrzeby serwerowni. a) Serwer do obsługi systemu wymagania minimalne: 16

17 Parametr Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Gniazda PCI Interfejsy sieciowe Napęd optyczny Dyski twarde Kontroler RAID Kontroler SAS 6Gbps Porty Video Charakterystyka (wymagania minimalne) Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, sześciordzeniowych. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Dwa procesory sześciordzeniowe umożliwiające oferowanemu modelowi serwera osiągnięcie wyniku minimum 389 pkt. w teście SPECint_rate_base2006. Wyniki dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory powinny być dostępne na oficjalnej stronie 16GB DDR3 RDIMM, płyta główna powinna obsługiwać do 288GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci. SBEC, Memory Mirror. Minimum 2 x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4; Możliwość instalacji wymiennie modułu udostępniającego 3 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 1 x PCI-E x16 i 2 x PCI- Ex4 Minimum 4 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iscsi. Wewnętrzny napęd DVD-ROM Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 300GB typu HotPlug SAS 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID 1. Możliwość instalacji 6 dodatkowych dysków twardych Hot-Plug. Dedykowany kontroler RAID. Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. Pamięć cache minimum 512MB z podtrzymaniem bateryjnym. Umożlwiający poprawną współpracę z zaoferowaną macierzą dyskową. 5 x USB 2.0, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy Karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 17

18 1280x1024. Elementy redundantne HotPlug Min. Zasilacze, wentylatory Zasilacze Redundantne, Hot-Plug o maksymalnie 870W każdy. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, Panel LCD, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie Diagnostyka procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. Karta Zarządzania Certyfikaty Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 wbudowana karta SD minimum 8GB Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO oraz ISO

19 Warunki gwarancji Dokumentacja użytkownika Monitor Deklaracja CE. Przynajmniej pięć lat gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Monitor wysuwany 17 do instalacji w szafie rack 19, rozdzielczość min. 1280x1024, klawiatura z urządzeniem wskazującym TrackBall lub touchpad b) Konsola zdalnej administracji oprogramowania antywirusowego i antyspyware powinna mieć następującą minimalną funkcjonalność: 1. Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych. 2. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy. 3. Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem. 4. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware ową zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego. 5. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. 6. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). 7. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. 19

20 8. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. 9. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. 10. Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. 11. Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. 12. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). 13. Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na oferowanych stacjach oraz na serwerach 32 i 64-bitowe systemy. 14. Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na oferowanej stacji roboczej - 32 i 64-bitowe systemy. 15. Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła. 16. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. 17. Serwer centralnej administracji powinien oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle. 18. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. 19. Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowanie raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV. 20. Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta). 21. Serwer centralnej administracji powinien oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory. Synchronizacja ta, powinna automatycznie umieszczać komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup w programie. Funkcjonalność ta nie powinna wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny. 20

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Administrator sieci Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża.

Administrator sieci Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża. Zał nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Administrator sieci Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje administrowanie siecią szerokopasmową

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową Numer ogłoszenia: 100949-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na zakup serwerów ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem antywirusowym, na potrzeby elektronicznego systemu obiegu dokumentów i załatwiania spraw (ESOD)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 26.07.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2010/WL-SI w sprawie zakupu serwerów i oprogramowania do serwerów zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.05.00-00-010/10

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania techniczne sprzętu i oprogramowania: I. Wymagania techniczne sprzętu i oprogramowania : Serwer RACK 19 TYP A (sztuk 1) Opis elementów serwera 1. Procesor:

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych

Zestawienie parametrów technicznych ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 1 Zestawienie parametrów technicznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/ZP/2010 p.n. Dostawa urządzeń aktywnych sieci do modernizacji

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Ataki sieciowe SONY niedostępnośc usługi Playstation Network koszt: 3,4mld USD CIA niedostępnośc witryny Web cia.gov

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu oraz zakres wdrożenia.

Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu oraz zakres wdrożenia. Załącznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu oraz zakres wdrożenia. 1. Szafa serwerowa 19 1 sztuka. Ilość miejsc Wysokość Wysokość użytkowa Szerokość Szerokość użytkowa Głębokość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 2A do SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Część I Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem A. Montaż i uruchomienie zewnętrznych punktów dostępu do Internetu WiFi Wykonawca zamontuje i uruchomi

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo