Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60237.00576"

Transkrypt

1 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania Vario Wersja Opis ONE Skorygowano nadawane uprawnienia podczas dodawania składnika do pozycji BPM Uniemożliwiono usuwanie polecenie obiegu z komunikatów ONE Zmieniono zarządzania kolorami interfaceu Vario BPM Skorygowano komunikat Otworzyć link w korespondencji na widoku ikon BPM Zablokowanie możliwości usuwania korespondencji z folderu Korespondencja Wysłana BPM Uwidoczniono zapis operacji w historii danej opcji WF przez użytkownika ONE Wyłączenie widoków tabelaryczno-hierarchicznych na karcie, gdy nie jest możliwa hierarchia BPM Skorygowano blokadę workflow dla formularza z polami wymaganymi ONE Skorygowano powielanie otwartego już raz formularza BPM Udostępnienie formatowania filtrów sql'owych ONE Dodano w obszarze zastępstw: 1) Wyrównano niezgodności między historią na diagramie a historią w panelu "raport czynności" 2) Kolumna 'zastępca' w podglądzie zdarzeń domyślnie widoczna 3) Na raporcie przejść Workflow nowa kolumna zastępca 4) Na diagramie obiegu na przejściach w dymkach widoczne, kto wykonał krok (i ewentualnie zastępca) BPM Zablokowanie możliwości wyłączenia panelu Raport wykonanych czynności w diagramie obiegu oraz panelu Opcje terminarza w Terminarzu ONE Udostępnienie widoku składników przy widoku pojedynczego elementu (karty) BPM Dodano do funkcji Send dodatkowy parametr extraworkflowmedium (opcjonalny, domyślnie False), Wartość True oznacza, że odbiorcy tego Send nie będą mieli aktywnych przejść do następnych krokówworkflow ONE Zablokowanie możliwości usuwania aktualnie wybranego panelu. W przypadku próby usunięcia przez menu "Dodaj usuń przyciski" wyświetlenie komunikatu o brak możliwości usunięcia aktywnego panelu BPM Jeżeli panel komunikatów jest wyłączony to nie będzie włączany w momencie otrzymania nowego powiadomienia. Zapisywanie w rejestrze czy panel komunikatów jest włączony czy wyłączony.

2 BPM Skorygowano odświeżanie panelu notatek po wykonaniu dekretacji. ONE Udostępnienie możliwości przełączania pomiędzy widokiem hierarchicznym i płaskim w książce adresowej na użytkownikach, grupach użytkowników, stanowiskach i lokalizacjach ONE Poprawiono ergonomię; zmiana typu dokumentu ( uogólniając typ/ typy dokumentu) ONE Uwidoczniono hierarchię kategorii dla 'Dodaj/Usuń kategorię' ONE Skorygowano zbędne odświeżanie (zwijanie pozycji) podczas edycji kategorii BPM Rozszerzenie długości pól adresowych (Nadawca, Odbiorca, DW, UDW, Dekrety) (1000) ONE Skorygowano nieefektywne rozwijanie pozycji ze składnikami Import/export layoutów podczas importu/exportu definicji ONE Skorygowano brak odświeżania podczas dodawania dodatkowych atrybutów na zakładce Dane dodatkowe BPM Poprawiono funkcję IElement.Container(string) aby nie zwracała przypadkowo EmptyElement (nawet gdy jest kontener określonego typu) ONE Zmodyfikowano ustalanie właściciela dla pozycji tworzonych na pulpicie w ten sposób, że właściciel jest daną grupą lub organizacją odpowiednio na pulpicie grupy lub organizacji (dotychczas właścicielem stawał się bieżący użytkownik dla użytkowników nie będących administratorami) BPM Wyeksportowania korespondencji: Uzupełniono mechanizm ustalania nazwy eksportowanej pozycji o konwersję z wykluczeniem znaków niedozwolonych ( w szczególności znak nowej linii) ONE Umożliwiono filtrowanie, po autorze BPM Ustawianie wyrażenia wyliczanego podczas tworzenia pozycji BPM Nie jest już możliwe usuwanie dozwolonej zawartości bez klucza HASP BPM Modyfikacje ergonomiczne w ramach workflow: 1. Wprowadzenie dodatkowej kolumny 'Typ obiektu związanego' umożliwiająca grupowanie w skrzynce pozycji obiegu. 2. Modyfikacja domyślnego układu kolumn w pozycjach obiegu 3. Wyłączenie stronicowania pozycji obiegu do realizacji 4. Dodanie skrzynki 'Pozycje obiegu zakończone' 5. Wyłączenie nadmiarowego mrugania paska narzędziowego podczas wykonywania polecenia obiegu 6. Zamykanie formatki po zakończeniu polecenia obiegu 7. Przyspieszenie ładowania skrzynki pozycji obiegu BPM Zmieniono widoki w definicjach obiektów: Sortowanie dozwolonej zawartości i zdefiniowanych atrybutów po nazwie. Uwidocznienie pól przełożony oraz członek grupy dla obiektów typu użytkownik

3 uwidocznienie pola przełożony dla obiektu typu Grupa BPM Import/export layoutów słownikowych podczas imp/exp definicji (Exportowane są widoki słownikowe skojarzone ze słownikami (na rzecz słownika, nie definicji pozycji, która jest słownikiem). Importowane są widoki słownikowe, jeśli słownik w bazie docelowej ma takie samo ExternalId i typ jak w bazie źródłowej) BPM Gdy w wyrażeniu wyliczanym sygnatury była zmieniana wartość innej sygnatury następowało zapętlenie operacji. Problem skorygowano BPM Umożliwiono dodawanie adresatów w oknie Dekretacji przy pomocy klawisza Enter ONE Zmiana trybu otwierania okna Modelera, aby nie było otwierane modalnie w przypadku otwierania poprzez menu Narzędzia->Diagram obiegu ONE Wygaszenie przycisku 'Usuń' w udostępnionych pozycjach oraz w wyszukiwarce ONE Uprawnienia w ramach workflow zostały zmodyfikowane w następujący sposób: 1. Wyłączono dotychczasową interpretację uprawnień z wzorca uprawnień przypisanego do danego stanu. 2. W przypadku, gdy wzorzec uprawnień nie jest zdefiniowany, uprawnienia nadawane są wyłącznie do danej pozycji (bez zawartości i składników) i są to uprawnienia trwałe. 3. W przypadku, gdy wzorzec uprawnień jest zdefiniowany dla stanu, wprowadzono następującą interpretację: - adresaci posiadają personalnie przypisane uprawnienia wynikające wyłącznie z wzorca uprawnień lub uprawnień przypisanych do definicji (nie działa w tym trybie hierarchia użytkowników).nie działają w takim trybie uprawnienia właścicielskie. Uprawnienia te pozostają aktywne jedynie w danym stanie - po przejściu do kolejnego stanu pozostają uprawnienia do odczytu pozycji (bez zawartości) jak w pkt pozostali użytkownicy posiadają uprawnienia bieżące, filtrowane w zakresie uprawnień do odczytu oraz odczytu zawartości Dzięki takiemu podejściu uzyskuje się efektu 'tunelowania' pozycji workflow, tzn. po wejściu w obieg, pozycja podlega uprawnieniom wyłącznie zdefiniowanym w ramach workflow (inne uprawnienia nie działają) i uprawnienia te aktywowane dla kolejnych adresatów. Aby mechanizm taki zadziałał, każdy ze stanów musi posiadać zdefiniowany wzorzec uprawnień - brak wzorca oznacza dziurę w tunelu na czas przebywania w danym stanie. Aby poprawnie przywrócić stan uprawnień dla pozycji wymaga się, aby ostatni stan nie posiadał wzorca uprawnień.

4 BPM Do tej pory przypisywanie wartości obiektowych możliwe było wyłącznie dla pól ze zdefiniowanymi słownikami. Wprowadzono zmianę umożliwiającą przypisywanie powiązań obiektowych dla pozostałych pól atrybutów definiowanych. BPM Umożliwiono możliwość zmiany widoku ikon na standardowy na korespondencji, która w zawartości ma zadania ONE Dodano do Export danych do HTML export pozycji zwiniętych (przez +) BPM Modyfikacja opcji 'Sprawdź wyrażenia wyliczane" ONE Uprawnienia w ramach workflow zostały zmodyfikowane w następujący sposób: 1. Przyspieszenie ładowania skrzynek pozycji obiegu 2. Skorygowano sortowanie skrzynki pozycji zakończonych 3. Wprowadzono odświeżanie skrzynek po wykonaniu polecenia workflow 4. Uwidoczniono kolumnę ważne do w pozycjach zakończonych (pole automatycznie uzupełniane w momencie zakończenia pozycji - gdy polecenie wykonałem ja lub ktoś inny) 5. Poprawiono mechanizm ponownego wykonania kroku, po wystąpieniu błędu ONE Wprowadzono zapamiętywanie widoczności mani widok na pasku narzędziowym, wyświetlanie tylko ikony ONE Zmieniono kolejności skrzynek pozycji udostępnionych oraz wprowadzono sortowania od najnowszych BPM Zmiana interpretacji uprawnień dla atrybutów swobodnych. Wprowadzona zmiana: Edycja atrybutu swobodnego jest możliwa jeżeli posiadamy uprawnienia do edycji obiektu (bez względu na status) oraz uprawnienie do tworzenia na definicji atrybutu swobodnego lub uprawnienie do edycji na definicji tego atrybutu. Uwaga! Zmiana wcześniejszych reguł. Dotychczas wystarczało uprawnienie do tworzenia na atrybucie w celu jego wprowadzenie wartości oraz uprawnienie właścicielskie do atrybutu w celu jego modyfikacji (co skutkowało tym, że atrybut mógł być zmieniany przez autora lub jego przełożonego) ONE Skorygowano interpretację uprawnienia do przywracania do edycji wg reguły: Wymagane jest uprawnienie do 'Przywracania do edycji" na definicji oraz uprawnienie do odczytu na pozycji. Wcześnie wymagane było uprawnienie właścicielskie lub "Przywracania do edycji" dla pozycji ONE Skorygowano interpretację uprawnienia do przywracania do edycji wg reguły: Wymagane jest uprawnienie do 'Przywracania do edycji" na definicji oraz uprawnienie do odczytu na pozycji. Wcześnie wymagane było uprawnienie właścicielskie lub "Przywracania do edycji" dla pozycji ONE Dla listy dostępnych wzorców uwzględniono warunki (status, usunięty) analogiczne jak podczas wykorzystania wzorca

5 BPM Zablokowanie możliwości edycji daty zakończenia zadania ONE Skorygowano działanie klawisza Enter w wyszukiwarce. ONE Zmiana kontrolki edycji kodu w modelarze WorkFlow (i "sprawdź wyrażenie wyliczane") i drobne poprawki WorkFlow: - Medium domyślne pogrubione na raporcie - Edytor warunku wykonania wystawał poza kontrolkę - Dodanie kolumny typ medium na raporcie Workflow BPM Merżowanie widoków podczas importu definicji : 1) Widoki, które występują w bazie docelowej nie będą przenoszone 2) Jeśli przenoszony widok ma ustawioną domyślność, to istniejącym widokom jest zdejmowana domyślność (widok importowany stanie się domyślnym) ONE Skorygowano mechanizm sprawdzania, czy dane powiadomienie WF należy do wykonywanego kroku ONE Wywołanie funkcji TextBoxWithIntellisense_RecognizeTextAlternate zostało przeniesione do timer'a, ale nie zostało usunięte wywoływanie tej funkcji na zdarzenie textchanged, co powodowało wywołanie podczas każdej zmiany tekstu. BPM Udostępniono Edycja formularza (F12 na definicjach) bez klucza dla administratora Vario. Umożliwienie edycji pola Lista na definicjach bez klucza. ONE Obsłużono (cudzysłów) w wyszukiwarce ONE Skorygowano usuwanie dokumentu z wieloma źródłami ONE Zoptymalizowano długoś czasu uruchamiana system Vario BPM Merżowanie widoków podczas importu definicji 1) Widoki w bazie docelowej, które mają klucze nie występujące wśród widoków importowanych, pozostają w bazie docelowej ONE Udostępniono nową opcję menu 'Operacje\Zaawansowane\Uruchom ponownie obieg pracy' (tylko menu główne) Operacja powoduje anulowanie wszystkich istniejących (wykonanych i niewykonanych) poleceń workflow, wyzerowanie stanu workflow oraz usunięcie informacji o przynależności do obiegu (token). Na skutek tej operacji uzytkownik ma możliwość ponownie uruchomić obieg dla danej pozycji, z dowolnego startowego stanu obiegu, przy czym ponowne uruchomienie realizowane jest dla aktualnej (najnowszej) wersji workflow. Anulowane pozycje obiegu pozostają widoczne w skrzynce 'Zrealizowane', jako przekreślone. Opcja dostępna jest wyłącznie dla administratora. Dane opisowe obiektu workflow (np. faktury, wniosku) pozostają bez zmian. Dodatkowo zmodyfikowano ikony poleceń 'Pozycje workflow' oraz 'Diagram obiegu' ONE ) Znakowanie mediów workflow, że należą do tego samego kroku (id przejścia nie wystarcza, bo jest niejasność przy przejściu do tego samego stanu) 2) Najpierw wyświetlany komunikat o niespełnionych warunkach przejścia a potem zamykany formularz, a nie odwrotnie

6 3) Wybór adresatów kroku workflow: należy wybrać przynajmniej jednego a przy rezygnacji krok workflow jest przerywany ONE Dodanie do menu widok na pasku narzędziowym opcji zmiany wyświetlania( standardowy, ikon...) Dodanie do widoku Listy paska narzędziowego Widok Zmiana procedury ResourcesRetrieve na wywołanie dynamiczne z uwzględnieniem ExternalID ONE Udostępniono w parametrach stanu workflow uprawnienia "operowanie pozycją", niektóre operacje w trakcie workflow wymagają tego uprawnienia Wprowadzono zmiany w procedurach wymagane z punktu widzenia kompatybilności z SQL2005 ONE Ze względu na możliwość przypisania wielu uprawnień tego samego użytkownika do danej pozycji (kontekstowe w ramach workflow i zwykłe), należało uwzględnić odpowiednie zmiany podczas wyświetlania listy uprawnień. Jednocześnie skorygowano mechanizm ładowania uprawnień oraz wyłączono przypisywanie nadmiarowych uprawnień podczas wykonywania kroku workflow (przypisywanie następowało w dwóch miejscach) BPM ) Dodano Funkcję licząca ilość dni roboczych od dnia do dnia 2) Dodano prosty słownik dni dodatkowo wolnych i dodatkowo roboczych (w parametrach Site'u) ONE Eliminacja problemu ze znikaniem zawartości wyszukiwarki ONE Umożliwiono zapis nazwy pliku importowanego z folderu monitorowanego do pliku Logu BPM Dodanie paska narzędziowego w widoku terminarza oraz osi czasu. BPM Wprowadzone Liczniki na panelu Korespondencji, Zadania analogicznie jak na panelu obiegu. Na panelu korespondencja licznik dot. korespondencji otrzymanej Na panelu Zadania licznik dot. zadania do wykonania ONE W przypadku wykonywania polecenia workflow, pozycje zawartości na pierwszym poziomie, w przypadku gdy nie są związane z źródłem plikowym (np. dokument, który posiada źródło), zwracane sa automatycznie. W przypadku źródeł plikowych mechanizm pozostał bez zmian. BPM Ze względu na konieczność utrzymania spójności sekwencji zmiany statusu i zwrotu z opracowania, ujednolicono mechanizm zmiany statusu z poziomu wyliczeń ze zmianą statusu z poziomu menu. W przypadku zmiany statusu z poziomu wyliczeń nie są walidowane uprawnienia do zmiany stanu natomiast walidowana jest możliwość zmiany statusu z punktu widzenia spójności i poprawności danych. Zmiany te eliminują problem np. z brakiem możliwości zwrotu z opracowania pozycji zatwierdzonych z poziomu wyliczeń BPM Umożliwiono pobieranie danych do Vario z MS Excel ONE Wprowadzono numeracje przejść na etykietach diagramu WorkFlow BPM Podczas przenoszenia korespondencji z Outlooka do Vario dodano wypełnianie pole DO, Data We/Wy.

7 BPM Nawigacja po hierarchii projektów: Jeśli obiekt na karcie może mieć składniki, to nad karta pojawi się dodatkowa tabela z tą samą pozycja co na karcie i jej składnikami (składnikami składników, itd.), klikniecie jakiejś pozycji w tej tabelce spowoduje załadowanie odpowiedniej pozycji na karcie. ONE Panel nawigacji hierarchii domyślnie ukryty ONE Przywrócenie możliwości usuwania pozycji w oknie wyszukiwarki ONE Udostępnienie zapisu logu z nazwą użytkownika BPM Dodanie możliwości wyboru Kategorii w dozwolonej zawartości definicji ONE Dodanie możliwości zmiany widoków w panelu Hierarchii -automatyczne rozwinięcie pierwszej pozycji w panelu BPM Umożliwienie utworzenia pozycji z wyliczeń bez zapisu BPM Ustawienie ToolTipText dla menu Widok na pasku narzędziowym w Terminarzu, Osi czasu oraz Widoku Ikon ONE Wprowadzono automatyczne filtrowanie po wpisaniu tekstu w wierszu filtra BPM Udostępniono możliwość wyświetlania formatki pozycji z wyliczeń tak w trybie modalnym jak i niemodalnym. BPM Dodano możliwość - Folder filtrujący w zakładce ONE Poprawiono odświeżanie na drzewku oknie nawigacji BPM Udostępniono operatory NotEqual, IsEmpty i NotIsEmpty w definicji filtra typu 'Extended' (dot. sygnatur) na polu CriteriaXML ONE Wyrównanie do prawej wartości w kolumnach typu numerycznego ONE Przebudowano widoki BPM Ze względu na konieczność odświeżania informacji o lokalizacji oryginału po zmianie umiejscowienia po stronie bazy danych, konieczne było udrożnienie odświeżania odpowiednich właściwości. BPM Dodanie możliwości wybrania dysponenta oryginału w oknie Przekaż oryginały BPM Zmiana kryteriów kolejki poczty tradycyjnej do wysłania: W kolejce poczty tradycyjnej do wysłania znajdą się: 1) Korespondencje nadane przez użytkowników obsługiwanych przez operatora kancelaryjnego, które nie mają oryginałów 2) korespondencje, których operator kancelaryjny jest dysponentem BPM Dodanie formatki do przekazywania oryginałów. Formatkę można otworzyć z menu Narzędzia -> Przekaż Oryginały lub w Kolejce do wysłania w panelu kancelaryjnym ONE Dodano możliwość zapisywania numeru oraz sygnatury MD5 do wpisów w logu ONE Niewyświetlanie czasu na realizację w treści komunikatu workflow, jeżeli nie zostanie ona ustawiona podczas projektowania kroku workflow.

8 ONE Dodanie nowego statusu "Zatwierdzony jako wzorzec" ONE Przesunięcie ładowania zawartości i treści poza proces ładowania okna ONE Poprawa wydajności widoków ONE Wprowadzono możliwość przełączanie między widokiem zakładek a widokiem całości w zawartości pozycji ONE Modyfikacja kolorów na formularzach. Dla zgodności wstecz jest ustawienie w appkonfigu ColorizeCardViews (domyślnie False) BPM Przywrócono możliwość zmiany statusu pozycji wraz z jej elementami zawartości dla operacji inicjowanych z przez użytkownika. Operacje systemowe (np. zatwierdzanie korespondencji) pozostaje bez zmian. Dodatkowo wyróżniono status 'Zatwierdzony jako wzorzec' odpowiednią ikoną oraz separatorem ONE Uwidoczniono informacji, że dane są filtrowane na pasku statusu Uwidoczniono ikony filtra na pasku narzędziowym w przypadku aktywnego filtra rozszerzonego Wprowadzono automatyczny resize panelu filtra BPM Zmiana wyświetlanej nazwy w relacjach nadrzędnych definicji. ONE Wprowadzono automatyczne filtrowanie w oknie Shift+F2 ONE Dodanie do historii zdarzeń informacji o restarcie obiegu pracy BPM Dodanie możliwości użycia parametru StatusNot w filtrze na dozwolonej zawartości BPM Skorygowano problem z przekazywaniem w ramach mechanizmu uprawnień informacji o tym, czy propagować uprawnienia wybrane w ramach stanu na pozycje zawartości. Dotychczas błędnie zawsze propagowano uprawnienia w dół. Dodatkowo wyróżniono w ramach zapisywanych operacji uprawnienia przypisywane w sposób automatyczny w ramach polecenia workflow. ONE Skorygowano komunikat o błędzie podczas ustawiania przypomnij później na komunikatach WF w panelu komunikatów. ONE Po otwarciu okna pozycji będzie wybrana zakładka Dane, a nie tak jak do tej pory ostatnio wybrana zakładka np. Notatki. BPM Udostępnienie dynamicznie wybieranego słownika ONE Udostępniono możliwość publikowania zmian w bieżącej wersji workflow. Dzięki temu istniejące obiegi mogą zostać zmodyfikowane bez konieczności restartowania obiegu. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku otwarcia określonej wersji obiegu, jeżeli nie wprowadzono zmian w grafie (usunięcie przejścia, stanu, zmiana nazwy stanu). Dodatkowo wprowadzono zapis operacji podczas publikacji wersji, zmodyfikowano listę wersji workflow, uporządkowano tabulację na formatce opisującej właściwości przejścia BPM Dodano możliwość drukowania korespondencji wraz z grafikami

9 ONE Wprowadzono poprawkę aby dokument WORD pobrany do edycji w Vario nie otwierał się w tle BPM Zmiana ikon przycisk do zmiany widoku zawartości pozycji BPM Zmiana rozmiaru listy DropDown BPM Umożliwiono zmianę adresu osoby podczas zmiany podmiotu BPM Skorygowana problem z usunięciem wartości z pola DO BPM Zmieniono interpretacje ładowania Komunikatów. Ładowanie komunikatów nie blokuje prace w Vario BPM Skorygowano brak odświeżania przycisku Akceptuj/Odrzuć termin BPM Uwidoczniono w skrzynce Moje terminy, terminy, które są przypisane dla użytkownika, ale niezaakceptowane Import pozycji powiązanych BPM Dodanie opcji menu Rozwiń/Zwiń wszystko oraz przesuń w hierarchii ONE Dodano możliwość włączenia/wyłączenia wiersza podsumowań ONE "Pokaż" wyświetla również zawartość ONE Dodano do menu dodaj na pasku narzędziowym submenu "Dodaj do wybranej pozycji" ONE Umożliwienie zmiany nazwy użytkownika, po stronie aplikacji ONE Zmieniono punkt rozpoczęcia wyliczania czasu będącego podstawą wyliczenia czasu wyświetlenia splash screen'a ONE Wprowadzono zmiany w scenariuszu zapisywania i publikacji diagramów workflow. Możliwe jest zapisanie diagramu roboczego dla określonej wersji i jego późniejszą publikację w określonej lub najnowszej wersji. ONE Zoptymalizowano wykonania polecenia workflow ONE Zoptymalizowano wyświetlania danych użytkownika BPM zoptymalizowano wydajność procedur w zakresie pobierania informacji o umiejscowieniach, plikach i korespondencji w kolejce do wysłania BPM Odświeżanie kolejki do wysłania *Zmiany wprowadzone w wersji Vario.ONE są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice i Vario.BPM *Zmiany wprowadzone w wersji BPM są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice

Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542

Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542 Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542 Vario Wersja Opis BPM 3.003.60220.00523 Skorygowano sytuacje, gdy podczas dodawania składnika do

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo