Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60237.00576"

Transkrypt

1 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania Vario Wersja Opis ONE Skorygowano nadawane uprawnienia podczas dodawania składnika do pozycji BPM Uniemożliwiono usuwanie polecenie obiegu z komunikatów ONE Zmieniono zarządzania kolorami interfaceu Vario BPM Skorygowano komunikat Otworzyć link w korespondencji na widoku ikon BPM Zablokowanie możliwości usuwania korespondencji z folderu Korespondencja Wysłana BPM Uwidoczniono zapis operacji w historii danej opcji WF przez użytkownika ONE Wyłączenie widoków tabelaryczno-hierarchicznych na karcie, gdy nie jest możliwa hierarchia BPM Skorygowano blokadę workflow dla formularza z polami wymaganymi ONE Skorygowano powielanie otwartego już raz formularza BPM Udostępnienie formatowania filtrów sql'owych ONE Dodano w obszarze zastępstw: 1) Wyrównano niezgodności między historią na diagramie a historią w panelu "raport czynności" 2) Kolumna 'zastępca' w podglądzie zdarzeń domyślnie widoczna 3) Na raporcie przejść Workflow nowa kolumna zastępca 4) Na diagramie obiegu na przejściach w dymkach widoczne, kto wykonał krok (i ewentualnie zastępca) BPM Zablokowanie możliwości wyłączenia panelu Raport wykonanych czynności w diagramie obiegu oraz panelu Opcje terminarza w Terminarzu ONE Udostępnienie widoku składników przy widoku pojedynczego elementu (karty) BPM Dodano do funkcji Send dodatkowy parametr extraworkflowmedium (opcjonalny, domyślnie False), Wartość True oznacza, że odbiorcy tego Send nie będą mieli aktywnych przejść do następnych krokówworkflow ONE Zablokowanie możliwości usuwania aktualnie wybranego panelu. W przypadku próby usunięcia przez menu "Dodaj usuń przyciski" wyświetlenie komunikatu o brak możliwości usunięcia aktywnego panelu BPM Jeżeli panel komunikatów jest wyłączony to nie będzie włączany w momencie otrzymania nowego powiadomienia. Zapisywanie w rejestrze czy panel komunikatów jest włączony czy wyłączony.

2 BPM Skorygowano odświeżanie panelu notatek po wykonaniu dekretacji. ONE Udostępnienie możliwości przełączania pomiędzy widokiem hierarchicznym i płaskim w książce adresowej na użytkownikach, grupach użytkowników, stanowiskach i lokalizacjach ONE Poprawiono ergonomię; zmiana typu dokumentu ( uogólniając typ/ typy dokumentu) ONE Uwidoczniono hierarchię kategorii dla 'Dodaj/Usuń kategorię' ONE Skorygowano zbędne odświeżanie (zwijanie pozycji) podczas edycji kategorii BPM Rozszerzenie długości pól adresowych (Nadawca, Odbiorca, DW, UDW, Dekrety) (1000) ONE Skorygowano nieefektywne rozwijanie pozycji ze składnikami Import/export layoutów podczas importu/exportu definicji ONE Skorygowano brak odświeżania podczas dodawania dodatkowych atrybutów na zakładce Dane dodatkowe BPM Poprawiono funkcję IElement.Container(string) aby nie zwracała przypadkowo EmptyElement (nawet gdy jest kontener określonego typu) ONE Zmodyfikowano ustalanie właściciela dla pozycji tworzonych na pulpicie w ten sposób, że właściciel jest daną grupą lub organizacją odpowiednio na pulpicie grupy lub organizacji (dotychczas właścicielem stawał się bieżący użytkownik dla użytkowników nie będących administratorami) BPM Wyeksportowania korespondencji: Uzupełniono mechanizm ustalania nazwy eksportowanej pozycji o konwersję z wykluczeniem znaków niedozwolonych ( w szczególności znak nowej linii) ONE Umożliwiono filtrowanie, po autorze BPM Ustawianie wyrażenia wyliczanego podczas tworzenia pozycji BPM Nie jest już możliwe usuwanie dozwolonej zawartości bez klucza HASP BPM Modyfikacje ergonomiczne w ramach workflow: 1. Wprowadzenie dodatkowej kolumny 'Typ obiektu związanego' umożliwiająca grupowanie w skrzynce pozycji obiegu. 2. Modyfikacja domyślnego układu kolumn w pozycjach obiegu 3. Wyłączenie stronicowania pozycji obiegu do realizacji 4. Dodanie skrzynki 'Pozycje obiegu zakończone' 5. Wyłączenie nadmiarowego mrugania paska narzędziowego podczas wykonywania polecenia obiegu 6. Zamykanie formatki po zakończeniu polecenia obiegu 7. Przyspieszenie ładowania skrzynki pozycji obiegu BPM Zmieniono widoki w definicjach obiektów: Sortowanie dozwolonej zawartości i zdefiniowanych atrybutów po nazwie. Uwidocznienie pól przełożony oraz członek grupy dla obiektów typu użytkownik

3 uwidocznienie pola przełożony dla obiektu typu Grupa BPM Import/export layoutów słownikowych podczas imp/exp definicji (Exportowane są widoki słownikowe skojarzone ze słownikami (na rzecz słownika, nie definicji pozycji, która jest słownikiem). Importowane są widoki słownikowe, jeśli słownik w bazie docelowej ma takie samo ExternalId i typ jak w bazie źródłowej) BPM Gdy w wyrażeniu wyliczanym sygnatury była zmieniana wartość innej sygnatury następowało zapętlenie operacji. Problem skorygowano BPM Umożliwiono dodawanie adresatów w oknie Dekretacji przy pomocy klawisza Enter ONE Zmiana trybu otwierania okna Modelera, aby nie było otwierane modalnie w przypadku otwierania poprzez menu Narzędzia->Diagram obiegu ONE Wygaszenie przycisku 'Usuń' w udostępnionych pozycjach oraz w wyszukiwarce ONE Uprawnienia w ramach workflow zostały zmodyfikowane w następujący sposób: 1. Wyłączono dotychczasową interpretację uprawnień z wzorca uprawnień przypisanego do danego stanu. 2. W przypadku, gdy wzorzec uprawnień nie jest zdefiniowany, uprawnienia nadawane są wyłącznie do danej pozycji (bez zawartości i składników) i są to uprawnienia trwałe. 3. W przypadku, gdy wzorzec uprawnień jest zdefiniowany dla stanu, wprowadzono następującą interpretację: - adresaci posiadają personalnie przypisane uprawnienia wynikające wyłącznie z wzorca uprawnień lub uprawnień przypisanych do definicji (nie działa w tym trybie hierarchia użytkowników).nie działają w takim trybie uprawnienia właścicielskie. Uprawnienia te pozostają aktywne jedynie w danym stanie - po przejściu do kolejnego stanu pozostają uprawnienia do odczytu pozycji (bez zawartości) jak w pkt pozostali użytkownicy posiadają uprawnienia bieżące, filtrowane w zakresie uprawnień do odczytu oraz odczytu zawartości Dzięki takiemu podejściu uzyskuje się efektu 'tunelowania' pozycji workflow, tzn. po wejściu w obieg, pozycja podlega uprawnieniom wyłącznie zdefiniowanym w ramach workflow (inne uprawnienia nie działają) i uprawnienia te aktywowane dla kolejnych adresatów. Aby mechanizm taki zadziałał, każdy ze stanów musi posiadać zdefiniowany wzorzec uprawnień - brak wzorca oznacza dziurę w tunelu na czas przebywania w danym stanie. Aby poprawnie przywrócić stan uprawnień dla pozycji wymaga się, aby ostatni stan nie posiadał wzorca uprawnień.

4 BPM Do tej pory przypisywanie wartości obiektowych możliwe było wyłącznie dla pól ze zdefiniowanymi słownikami. Wprowadzono zmianę umożliwiającą przypisywanie powiązań obiektowych dla pozostałych pól atrybutów definiowanych. BPM Umożliwiono możliwość zmiany widoku ikon na standardowy na korespondencji, która w zawartości ma zadania ONE Dodano do Export danych do HTML export pozycji zwiniętych (przez +) BPM Modyfikacja opcji 'Sprawdź wyrażenia wyliczane" ONE Uprawnienia w ramach workflow zostały zmodyfikowane w następujący sposób: 1. Przyspieszenie ładowania skrzynek pozycji obiegu 2. Skorygowano sortowanie skrzynki pozycji zakończonych 3. Wprowadzono odświeżanie skrzynek po wykonaniu polecenia workflow 4. Uwidoczniono kolumnę ważne do w pozycjach zakończonych (pole automatycznie uzupełniane w momencie zakończenia pozycji - gdy polecenie wykonałem ja lub ktoś inny) 5. Poprawiono mechanizm ponownego wykonania kroku, po wystąpieniu błędu ONE Wprowadzono zapamiętywanie widoczności mani widok na pasku narzędziowym, wyświetlanie tylko ikony ONE Zmieniono kolejności skrzynek pozycji udostępnionych oraz wprowadzono sortowania od najnowszych BPM Zmiana interpretacji uprawnień dla atrybutów swobodnych. Wprowadzona zmiana: Edycja atrybutu swobodnego jest możliwa jeżeli posiadamy uprawnienia do edycji obiektu (bez względu na status) oraz uprawnienie do tworzenia na definicji atrybutu swobodnego lub uprawnienie do edycji na definicji tego atrybutu. Uwaga! Zmiana wcześniejszych reguł. Dotychczas wystarczało uprawnienie do tworzenia na atrybucie w celu jego wprowadzenie wartości oraz uprawnienie właścicielskie do atrybutu w celu jego modyfikacji (co skutkowało tym, że atrybut mógł być zmieniany przez autora lub jego przełożonego) ONE Skorygowano interpretację uprawnienia do przywracania do edycji wg reguły: Wymagane jest uprawnienie do 'Przywracania do edycji" na definicji oraz uprawnienie do odczytu na pozycji. Wcześnie wymagane było uprawnienie właścicielskie lub "Przywracania do edycji" dla pozycji ONE Skorygowano interpretację uprawnienia do przywracania do edycji wg reguły: Wymagane jest uprawnienie do 'Przywracania do edycji" na definicji oraz uprawnienie do odczytu na pozycji. Wcześnie wymagane było uprawnienie właścicielskie lub "Przywracania do edycji" dla pozycji ONE Dla listy dostępnych wzorców uwzględniono warunki (status, usunięty) analogiczne jak podczas wykorzystania wzorca

5 BPM Zablokowanie możliwości edycji daty zakończenia zadania ONE Skorygowano działanie klawisza Enter w wyszukiwarce. ONE Zmiana kontrolki edycji kodu w modelarze WorkFlow (i "sprawdź wyrażenie wyliczane") i drobne poprawki WorkFlow: - Medium domyślne pogrubione na raporcie - Edytor warunku wykonania wystawał poza kontrolkę - Dodanie kolumny typ medium na raporcie Workflow BPM Merżowanie widoków podczas importu definicji : 1) Widoki, które występują w bazie docelowej nie będą przenoszone 2) Jeśli przenoszony widok ma ustawioną domyślność, to istniejącym widokom jest zdejmowana domyślność (widok importowany stanie się domyślnym) ONE Skorygowano mechanizm sprawdzania, czy dane powiadomienie WF należy do wykonywanego kroku ONE Wywołanie funkcji TextBoxWithIntellisense_RecognizeTextAlternate zostało przeniesione do timer'a, ale nie zostało usunięte wywoływanie tej funkcji na zdarzenie textchanged, co powodowało wywołanie podczas każdej zmiany tekstu. BPM Udostępniono Edycja formularza (F12 na definicjach) bez klucza dla administratora Vario. Umożliwienie edycji pola Lista na definicjach bez klucza. ONE Obsłużono (cudzysłów) w wyszukiwarce ONE Skorygowano usuwanie dokumentu z wieloma źródłami ONE Zoptymalizowano długoś czasu uruchamiana system Vario BPM Merżowanie widoków podczas importu definicji 1) Widoki w bazie docelowej, które mają klucze nie występujące wśród widoków importowanych, pozostają w bazie docelowej ONE Udostępniono nową opcję menu 'Operacje\Zaawansowane\Uruchom ponownie obieg pracy' (tylko menu główne) Operacja powoduje anulowanie wszystkich istniejących (wykonanych i niewykonanych) poleceń workflow, wyzerowanie stanu workflow oraz usunięcie informacji o przynależności do obiegu (token). Na skutek tej operacji uzytkownik ma możliwość ponownie uruchomić obieg dla danej pozycji, z dowolnego startowego stanu obiegu, przy czym ponowne uruchomienie realizowane jest dla aktualnej (najnowszej) wersji workflow. Anulowane pozycje obiegu pozostają widoczne w skrzynce 'Zrealizowane', jako przekreślone. Opcja dostępna jest wyłącznie dla administratora. Dane opisowe obiektu workflow (np. faktury, wniosku) pozostają bez zmian. Dodatkowo zmodyfikowano ikony poleceń 'Pozycje workflow' oraz 'Diagram obiegu' ONE ) Znakowanie mediów workflow, że należą do tego samego kroku (id przejścia nie wystarcza, bo jest niejasność przy przejściu do tego samego stanu) 2) Najpierw wyświetlany komunikat o niespełnionych warunkach przejścia a potem zamykany formularz, a nie odwrotnie

6 3) Wybór adresatów kroku workflow: należy wybrać przynajmniej jednego a przy rezygnacji krok workflow jest przerywany ONE Dodanie do menu widok na pasku narzędziowym opcji zmiany wyświetlania( standardowy, ikon...) Dodanie do widoku Listy paska narzędziowego Widok Zmiana procedury ResourcesRetrieve na wywołanie dynamiczne z uwzględnieniem ExternalID ONE Udostępniono w parametrach stanu workflow uprawnienia "operowanie pozycją", niektóre operacje w trakcie workflow wymagają tego uprawnienia Wprowadzono zmiany w procedurach wymagane z punktu widzenia kompatybilności z SQL2005 ONE Ze względu na możliwość przypisania wielu uprawnień tego samego użytkownika do danej pozycji (kontekstowe w ramach workflow i zwykłe), należało uwzględnić odpowiednie zmiany podczas wyświetlania listy uprawnień. Jednocześnie skorygowano mechanizm ładowania uprawnień oraz wyłączono przypisywanie nadmiarowych uprawnień podczas wykonywania kroku workflow (przypisywanie następowało w dwóch miejscach) BPM ) Dodano Funkcję licząca ilość dni roboczych od dnia do dnia 2) Dodano prosty słownik dni dodatkowo wolnych i dodatkowo roboczych (w parametrach Site'u) ONE Eliminacja problemu ze znikaniem zawartości wyszukiwarki ONE Umożliwiono zapis nazwy pliku importowanego z folderu monitorowanego do pliku Logu BPM Dodanie paska narzędziowego w widoku terminarza oraz osi czasu. BPM Wprowadzone Liczniki na panelu Korespondencji, Zadania analogicznie jak na panelu obiegu. Na panelu korespondencja licznik dot. korespondencji otrzymanej Na panelu Zadania licznik dot. zadania do wykonania ONE W przypadku wykonywania polecenia workflow, pozycje zawartości na pierwszym poziomie, w przypadku gdy nie są związane z źródłem plikowym (np. dokument, który posiada źródło), zwracane sa automatycznie. W przypadku źródeł plikowych mechanizm pozostał bez zmian. BPM Ze względu na konieczność utrzymania spójności sekwencji zmiany statusu i zwrotu z opracowania, ujednolicono mechanizm zmiany statusu z poziomu wyliczeń ze zmianą statusu z poziomu menu. W przypadku zmiany statusu z poziomu wyliczeń nie są walidowane uprawnienia do zmiany stanu natomiast walidowana jest możliwość zmiany statusu z punktu widzenia spójności i poprawności danych. Zmiany te eliminują problem np. z brakiem możliwości zwrotu z opracowania pozycji zatwierdzonych z poziomu wyliczeń BPM Umożliwiono pobieranie danych do Vario z MS Excel ONE Wprowadzono numeracje przejść na etykietach diagramu WorkFlow BPM Podczas przenoszenia korespondencji z Outlooka do Vario dodano wypełnianie pole DO, Data We/Wy.

7 BPM Nawigacja po hierarchii projektów: Jeśli obiekt na karcie może mieć składniki, to nad karta pojawi się dodatkowa tabela z tą samą pozycja co na karcie i jej składnikami (składnikami składników, itd.), klikniecie jakiejś pozycji w tej tabelce spowoduje załadowanie odpowiedniej pozycji na karcie. ONE Panel nawigacji hierarchii domyślnie ukryty ONE Przywrócenie możliwości usuwania pozycji w oknie wyszukiwarki ONE Udostępnienie zapisu logu z nazwą użytkownika BPM Dodanie możliwości wyboru Kategorii w dozwolonej zawartości definicji ONE Dodanie możliwości zmiany widoków w panelu Hierarchii -automatyczne rozwinięcie pierwszej pozycji w panelu BPM Umożliwienie utworzenia pozycji z wyliczeń bez zapisu BPM Ustawienie ToolTipText dla menu Widok na pasku narzędziowym w Terminarzu, Osi czasu oraz Widoku Ikon ONE Wprowadzono automatyczne filtrowanie po wpisaniu tekstu w wierszu filtra BPM Udostępniono możliwość wyświetlania formatki pozycji z wyliczeń tak w trybie modalnym jak i niemodalnym. BPM Dodano możliwość - Folder filtrujący w zakładce ONE Poprawiono odświeżanie na drzewku oknie nawigacji BPM Udostępniono operatory NotEqual, IsEmpty i NotIsEmpty w definicji filtra typu 'Extended' (dot. sygnatur) na polu CriteriaXML ONE Wyrównanie do prawej wartości w kolumnach typu numerycznego ONE Przebudowano widoki BPM Ze względu na konieczność odświeżania informacji o lokalizacji oryginału po zmianie umiejscowienia po stronie bazy danych, konieczne było udrożnienie odświeżania odpowiednich właściwości. BPM Dodanie możliwości wybrania dysponenta oryginału w oknie Przekaż oryginały BPM Zmiana kryteriów kolejki poczty tradycyjnej do wysłania: W kolejce poczty tradycyjnej do wysłania znajdą się: 1) Korespondencje nadane przez użytkowników obsługiwanych przez operatora kancelaryjnego, które nie mają oryginałów 2) korespondencje, których operator kancelaryjny jest dysponentem BPM Dodanie formatki do przekazywania oryginałów. Formatkę można otworzyć z menu Narzędzia -> Przekaż Oryginały lub w Kolejce do wysłania w panelu kancelaryjnym ONE Dodano możliwość zapisywania numeru oraz sygnatury MD5 do wpisów w logu ONE Niewyświetlanie czasu na realizację w treści komunikatu workflow, jeżeli nie zostanie ona ustawiona podczas projektowania kroku workflow.

8 ONE Dodanie nowego statusu "Zatwierdzony jako wzorzec" ONE Przesunięcie ładowania zawartości i treści poza proces ładowania okna ONE Poprawa wydajności widoków ONE Wprowadzono możliwość przełączanie między widokiem zakładek a widokiem całości w zawartości pozycji ONE Modyfikacja kolorów na formularzach. Dla zgodności wstecz jest ustawienie w appkonfigu ColorizeCardViews (domyślnie False) BPM Przywrócono możliwość zmiany statusu pozycji wraz z jej elementami zawartości dla operacji inicjowanych z przez użytkownika. Operacje systemowe (np. zatwierdzanie korespondencji) pozostaje bez zmian. Dodatkowo wyróżniono status 'Zatwierdzony jako wzorzec' odpowiednią ikoną oraz separatorem ONE Uwidoczniono informacji, że dane są filtrowane na pasku statusu Uwidoczniono ikony filtra na pasku narzędziowym w przypadku aktywnego filtra rozszerzonego Wprowadzono automatyczny resize panelu filtra BPM Zmiana wyświetlanej nazwy w relacjach nadrzędnych definicji. ONE Wprowadzono automatyczne filtrowanie w oknie Shift+F2 ONE Dodanie do historii zdarzeń informacji o restarcie obiegu pracy BPM Dodanie możliwości użycia parametru StatusNot w filtrze na dozwolonej zawartości BPM Skorygowano problem z przekazywaniem w ramach mechanizmu uprawnień informacji o tym, czy propagować uprawnienia wybrane w ramach stanu na pozycje zawartości. Dotychczas błędnie zawsze propagowano uprawnienia w dół. Dodatkowo wyróżniono w ramach zapisywanych operacji uprawnienia przypisywane w sposób automatyczny w ramach polecenia workflow. ONE Skorygowano komunikat o błędzie podczas ustawiania przypomnij później na komunikatach WF w panelu komunikatów. ONE Po otwarciu okna pozycji będzie wybrana zakładka Dane, a nie tak jak do tej pory ostatnio wybrana zakładka np. Notatki. BPM Udostępnienie dynamicznie wybieranego słownika ONE Udostępniono możliwość publikowania zmian w bieżącej wersji workflow. Dzięki temu istniejące obiegi mogą zostać zmodyfikowane bez konieczności restartowania obiegu. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku otwarcia określonej wersji obiegu, jeżeli nie wprowadzono zmian w grafie (usunięcie przejścia, stanu, zmiana nazwy stanu). Dodatkowo wprowadzono zapis operacji podczas publikacji wersji, zmodyfikowano listę wersji workflow, uporządkowano tabulację na formatce opisującej właściwości przejścia BPM Dodano możliwość drukowania korespondencji wraz z grafikami

9 ONE Wprowadzono poprawkę aby dokument WORD pobrany do edycji w Vario nie otwierał się w tle BPM Zmiana ikon przycisk do zmiany widoku zawartości pozycji BPM Zmiana rozmiaru listy DropDown BPM Umożliwiono zmianę adresu osoby podczas zmiany podmiotu BPM Skorygowana problem z usunięciem wartości z pola DO BPM Zmieniono interpretacje ładowania Komunikatów. Ładowanie komunikatów nie blokuje prace w Vario BPM Skorygowano brak odświeżania przycisku Akceptuj/Odrzuć termin BPM Uwidoczniono w skrzynce Moje terminy, terminy, które są przypisane dla użytkownika, ale niezaakceptowane Import pozycji powiązanych BPM Dodanie opcji menu Rozwiń/Zwiń wszystko oraz przesuń w hierarchii ONE Dodano możliwość włączenia/wyłączenia wiersza podsumowań ONE "Pokaż" wyświetla również zawartość ONE Dodano do menu dodaj na pasku narzędziowym submenu "Dodaj do wybranej pozycji" ONE Umożliwienie zmiany nazwy użytkownika, po stronie aplikacji ONE Zmieniono punkt rozpoczęcia wyliczania czasu będącego podstawą wyliczenia czasu wyświetlenia splash screen'a ONE Wprowadzono zmiany w scenariuszu zapisywania i publikacji diagramów workflow. Możliwe jest zapisanie diagramu roboczego dla określonej wersji i jego późniejszą publikację w określonej lub najnowszej wersji. ONE Zoptymalizowano wykonania polecenia workflow ONE Zoptymalizowano wyświetlania danych użytkownika BPM zoptymalizowano wydajność procedur w zakresie pobierania informacji o umiejscowieniach, plikach i korespondencji w kolejce do wysłania BPM Odświeżanie kolejki do wysłania *Zmiany wprowadzone w wersji Vario.ONE są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice i Vario.BPM *Zmiany wprowadzone w wersji BPM są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice

Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542

Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542 Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542 Vario Wersja Opis BPM 3.003.60220.00523 Skorygowano sytuacje, gdy podczas dodawania składnika do

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60187.00438 do wydania 3.003.60202.00481

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60187.00438 do wydania 3.003.60202.00481 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60187.00438 do wydania 3.003.60202.00481 Vario Wersja Opis ONE 3.003.60187.00438 Wprowadzono możliwość wpisywania skryptów wielolinijkowych

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna.

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna. Tabela przestawna-zmiany... 1 Wiele wartości w wierszu... 1 Raport w formacie Excel... 1 Nazwy skrótowe... 2 Zachowywanie ustawień okna... 2 Nadgrupa, liczność grupy... 3 Inne zmiany... 3 Poprawki... 3

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego

1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego 1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego Powiększono czcionkę w kolumnie krótka treść pisma nadesłanego w oknie repertorium. Obecnie czcionka jest jednakowa z czcionkami w innych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01

Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01 System Dokument Terminarz Instrukcja Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01 Spis treści Ustawienia systemu... 2 Konfiguracja... 2 Okna czasowe... 2 Lista obiektów... 2 Kopia zapasowa... 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowe. Filtrowanie

Funkcje standardowe. Filtrowanie SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Funkcje standardowe Filtrowanie 2 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane)

Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane) Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane) Uwagi Komisji: 1. Opisy defektów zostały uspójnione i zmienione dla poprawienia czytelności. 2. Część defektów została połączona w jedno zgłoszenie.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo