DOKUMENT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY dla Emisji obligacji na okaziciela serii A ODRATRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz BondSpot S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ani przez BondSpot SA. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani przez BondSpot SA pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Oferujący i Autoryzowany Doradca: NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, Warszawa data sporządzenia: r. 1

2 1. WSTĘP Dokument informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A spółki Odratrans SA. z siedzibą w Szczecinie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu GPW. 1.1 Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: Odratrans SA Spółka Akcyjna Rzeczpospolita Polska Szczecin ul. Moniuszki 20, Szczecin ul. Moniuszki 20, Szczecin Telefon: (+48) , Fax: (+48) , Adres Adres WWW: REGON: NIP: Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Oferującym Obligacje Emitenta oraz Autoryzowanym Doradcą jest: Nazwa (firma): NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba: Warszawa Adres siedziby: Nowy Świat 64, Warszawa Adres do korespondencji: Nowy Świat 64, Warszawa Telefon: Fax: www: REGON: NIP: Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu objętych dokumentem informacyjnym Niniejszym Dokumentem objętych jest (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela, niemających formy dokumentu, serii A, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN. Obligacje były oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej EUR. Oferta Obligacji nie wymagała w związku z tym sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2

3 1.4 Spis treści 1.1 Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu objętych dokumentem informacyjnym Spis treści CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Emitenta Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane koncentracją sprzedaży Ryzyko związane ograniczeniem żeglowności kanałów i szlaków wodnych w związku z ich remontami i warunkami atmosferycznymi Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowej kadry pracowniczej Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Ryzyko wahań kursu walutowego Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji w wymaganym terminie Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych Ryzyko związane z stopą procentową Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF sankcji na Emitenta OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Osoby odpowiedzialne Oświadczenie osób odpowiedzialnym w imieniu Emitenta Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Warunki wykupu Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi dokumentem Informacyjnym DANE O EMITENCIE Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej

4 5.3 Czas trwania Emitenta Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Emitenta Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Nieopłacona część kapitału zakładowego Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Rynki na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta Informacje o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Informacje o rynkach zbytu Przewagi konkurencyjne Grupy Restrukturyzacja Grupy Emitenta Strategia rozwoju Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji finansowej Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i czasowym Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego zamieszczonego w niniejszym dokumencie Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Dane o Członkach Zarządu Dane o Członkach Rady Nadzorczej Struktura akcjonariatu Emitenta SPRAWOZDANIA FINANSOWE INFORMACJE DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta Aktualny KRS Emitenta Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych Szczegółową Informacją Dokument określający warunki emisji obligacji Wyciągi z operatów szacunkowych przedmiotów zabezpieczeń obligacji Definicje i objaśnienia skrótów

5 2 CZYNNIKI RYZYKA Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej zakupu Obligacji, powinien zapoznać się z przedstawionymi poniżej czynnikami ryzyka. Inwestycja w Obligacje Emitenta wiąże się bowiem z określonym ryzykiem, odnoszącym się do prowadzonej działalności przez Emitenta, otoczenia w jakim Emitent prowadzi działalność oraz czynników związanych z rynkiem kapitałowym. Zmaterializowanie się któregokolwiek z przytaczanych w tym rozdziale ryzyk może negatywnie wpłynąć na cenę lub wartość Obligacji Emitenta. Czynniki ryzyka zamieszczone w poniższym Dokumentem Informacyjnym nie zamykają katalogu opisu wszystkich ryzyk, które dotyczą inwestycji w Obligacji Emitenta. 2.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Emitenta Emitent działa w określonym środowisku gospodarczym, w związku z czym jego kondycja finansowa jest uzależniona od wielu czynników makroekonomicznych. Przychody Emitenta osiągane są głównie w Polsce oraz na terenie Niemiec, zatem do głównych czynników ryzyka należy zaliczyć: zmiany stóp procentowych, zmiany kursów walutowych, inflację czy pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej Polski, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej. Zjawiska te mogą mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Czynniki te wpływają również na kondycję finansową podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym oraz siłę nabywczą klientów końcowych. Ewentualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz pogorszenie się wskaźników makroekonomicznych może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta oraz spółki z jego Grupy Kapitałowej Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Działalność na rynku usług transportowych żeglugi śródlądowej charakteryzuje się sezonowością uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży, związanych ze zmiennością warunków atmosferycznych w rocznym cyklu pogodowym (w Polsce sezon nawigacyjny na rynku żeglugi śródlądowej trwa średnio 260 dni i rozpoczyna się przeciętnie ok. 15 marca, a kończy ok. 15 grudnia każdego roku kalendarzowego). Wydłużanie się okresu pozanawigacyjnego spowodowane utrzymywaniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych i hydrologicznych może negatywnie wpływać na działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. W okresie pozanawigacyjnym Grupa skupia się na świadczeniu usług na rynku niemieckim (na którym sezon pozanawigacyjny obejmuje jedynie okres świąteczno-noworoczny) oraz przeprowadzaniu planowanych remontów floty pływającej Ryzyko związane koncentracją sprzedaży Wśród głównych klientów Grupy znajdują się podmioty, których udział obrotów z tytułu przewozów w samej tylko jednostce dominującej Grupy przekracza 40%, natomiast udział w sprzedaży ogółem może osiągać znaczny poziom. Silne uzależnienie od tych odbiorców może również wpływać na osiągane przez Grupę Odratrans marże. Ponadto utrata tych klientów w istotny sposób może wpłynąć na wielkość sprzedaży Emitenta. Emitent podpisując umowy długoterminowe i zachowując przewagę kosztową w stosunku do innych przewoźników ogranicza znacząco to ryzyko Ryzyko związane ograniczeniem żeglowności kanałów i szlaków wodnych w związku z ich remontami i warunkami atmosferycznymi Przedłużanie się, wykonywanych corocznie (w okresie pozanawigacyjnym) prac związanych z okresowymi remontami kanałów i szlaków wodnych, może czasowo ograniczyć działalność Grupy, a tym samym negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe osiągane przez Grupę. Pogorszenie warunków atmosferycznych może wpływać na wartość przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług transportu wodnego śródlądowego, ze względu na konieczność ewentualnego postoju floty. 5

6 2.1.5 Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowej kadry pracowniczej Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta jest w dużej mierze zależna od wiedzy, umiejętności i doświadczenia kadry zarządzającej. Członkowie Zarządu, jak i kluczowi pracownicy zatrudnieni przez Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta są osobami o bogatym, wieloletnim doświadczeniu w branży transportowej. Ich zaangażowanie w działalność Emitenta jest jednym z czynników stanowiących o dotychczasowych sukcesach. Utrata kadry menadżerskiej lub kluczowych pracowników Emitenta mogłaby niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną przez Spółkę działalność i osiągane wyniki finansowe. Rozważając nabycie Obligacji Emitenta inwestor powinien zdawać sobie sprawę z powyższego ryzyka i mieć na uwadze, że sytuacja finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest w dużej mierze zdeterminowana doświadczeniem i wiedzą kadry menadżerskiej i wykwalifikowanych pracowników Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych utrudniają prawidłowe planowanie podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Ulegające zmianie interpretacje przepisów podatkowych, stosowane przez organy podatkowe, długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach rozwiniętych o bardziej ustabilizowanym systemie prawa podatkowego Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta ryzyko w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji w dziedzinie prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą cały czas proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niektóre niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi, czy też odmiennie interpretowanymi Ryzyko wahań kursu walutowego Emitent prowadzi sprzedaż swoich usług w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Obecnie ok. 54% przychodów generowanych jest na terytorium takich państw, jak Niemcy czy kraje Beneluksu. W związku z tym wahania kursu walutowego euro w stosunku do złotego mogą mieć istotne znaczenie do wartości uzyskiwanych przychodów w walucie polskiej Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji w wymaganym terminie Obligacje nie są amortyzowane i Emitent zobowiązany jest do ich wykupu w dniu 28 listopada 2014 r., co oznacza konieczność zgromadzenia przez Emitenta kwoty 60 mln zł powiększonej o odsetki za dany okres odsetkowy na dzień wykupu, w celu dokonania wykupu Obligacji. Istnieje zatem ryzyko, iż Emitent nie będzie dysponował kwotą środków niezbędnych do wykupu Obligacji. Należy jednakże mieć na uwadze, iż wartość Obligacji w stosunku do skali prowadzonej działalności, osiąganych wyników oraz posiadanych aktywów przez Emitenta nie jest wysoka, co ogranicza ryzyko związane z niewykupieniem Obligacji. 6

7 2.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu instrumentów dłużnych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne czynniki niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową oraz niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach, czy sytuacja makroekonomiczna Polski oraz regionu. Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto, należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe. Ponad powyższe, zgodnie z 11 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 12 ust. 3 i 16 ust. 2 Regulaminu ASO, w następujących sytuacjach: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Natomiast zgodnie 12 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w następujących sytuacjach: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Dodatkowo, zgodnie z 12 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 7

8 Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1 Regulaminu ASO. Dodatkowo zgodnie z 13 Regulaminu ASO BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 14 ust. 3 i 19 ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na Rynku. W przypadkach określonych w art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie Spółka zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Natomiast zgodnie z 14 Regulaminu ASO BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu na Rynku: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Dodatkowo zgodnie z 14 Regulaminu ASO BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty dłużne z obrotu na Rynku: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 13 ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Obligatariuszy utrudnieniami w sprzedaży Obligacji Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Dlatego też, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału Ryzyko związane z stopą procentową Wartość godziwa Obligacji rozumiana jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych dla Obligatariuszy może podlegać wahaniom związanym ze zmianami rynkowych stóp procentowych poprzez zmianę stopy dyskonta właściwej dla tych przepływów. Fakt ten może znajdować odzwierciedlenie w rynkowej cenie Obligacji. 8

9 2.2.5 Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF sankcji na Emitenta Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. W szczególności należy wskazać na sankcję wynikającą z art. 96 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 10 ust. 5 pkt. 1 lit. b Ustawy o ofercie i związaną z nieprzekazaniem przez Emitenta zawiadomienia do KNF o wprowadzeniu obligacji do ASO w terminie 14 dni od tego wprowadzenia. W takiej sytuacji KNF może podjąć decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 9

10 3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 3.1 Osoby odpowiedzialne Za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym odpowiedzialny jest Emitent. 3.2 Oświadczenie osób odpowiedzialnym w imieniu Emitenta. 3.3 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy. 10

11 4 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU. 4.1 Cele emisji Cel wyemitowania Obligacji Serii A w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obligacjach nie został określony. 4.2 Wielkość emisji Przedmiotem emisji jest do (słownie: sześćdziesiąte tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN każda. 4.3 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii A: do ,00 PLN Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN 4.4 Warunki wykupu Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 28 listopada 2014 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj ,00 zł za każdą Obligację. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 20 listopada 2014 r. Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii A Obligatariuszom przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu obligacji. Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty w wysokości sumy wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz narosłych odsetek naliczonych od początku danego Okresu Odsetkowego. Opcja przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Obligatariusza może zostać zrealizowana w następujących okolicznościach: a) osiągnięcie wartości wyższej niż 75,00% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) przez Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia obliczany na podstawie rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta; b) osiągnięcie wartości niższej niż 5% (słownie: pięć procent) przez Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczanego na podstawie rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta; c) osiągnięcie wartości wyższej niż 4,0 (słownie: cztery) przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA obliczanego na podstawie rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2012 r. lub 2013 r.; d) wystąpienie naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z jakimikolwiek instytucjami skutkujące nastąpieniem wymagalności tej pożyczki przed umówionym terminem; e) podjęcie przez WZA Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy przekraczającej 50% zysku netto przypadającego Emitentowi za dany rok obrotowy; f) brak złożenia wniosku o ustanowienie hipotek zabezpieczających roszczenia Obligatariuszy na 11

12 nieruchomościach wskazanych w pkt a) w terminie jednego miesiąca od Dnia Emisji; g) brak wpisania hipotek zabezpieczających roszczenia Obligatariuszy w księgach wieczystych nieruchomości wskazanych w pkt a) w terminie sześciu miesięcy od Dnia Emisji; h) brak złożenia wniosku o wykreślenie z ksiąg wieczystych nieruchomości wskazanych w pkt a) hipotek zabezpieczających roszczenia obecnych wierzycieli Emitenta w terminie dwóch miesięcy od Dnia Emisji; i) brak wykreślenia z ksiąg wieczystych nieruchomości wskazanych w pkt a) hipotek zabezpieczających roszczenia obecnych wierzycieli Emitenta w terminie sześciu miesięcy od Dnia Emisji; j) ustanowienie jakichkolwiek hipotek innych niż te zabezpieczające roszczenia Obligatariuszy na nieruchomościach wskazanych w pkt a), k) brak złożenia wniosku o wpisanie zastawu w rozumieniu art. 25 Ustawy o Żegludze na ruchomościach wskazanych w pkt b) w terminie jednego miesiąca od Dnia Emisji; l) brak ustanowienia zastawu w rozumieniu art. 25 Ustawy o Żegludze na ruchomościach wskazanych w pkt b) w terminie sześciu miesięcy od Dnia Emisji; m) niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz półrocznych sprawozdań finansowych wraz z przeglądem biegłego rewidenta; n) nieprzekazanie Raportu Bieżącego w sprawie zamiaru nabycia przez Emitenta jakiejkolwiek liczby Obligacji w celu ich umorzenia; o) FUNDUSZ MISTRAL S.A. utraci bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad Emitentem, lub będzie posiadał mniej niż 50 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym kontrola oznacza możliwość powoływania większości członków zarządu Emitenta czy to poprzez posiadanie prawa do wykonywania prawa głosu (lub podobnych praw własnościowych), poprzez postanowienia umowne lub w inny sposób; p) od Dnia Emisji do Dnia Wykupu wydane zostaną prawomocne orzeczenia sądu lub wykonane zostaną decyzje administracyjne nakazujące Emitentowi zapłatę kwot, których suma przekroczy łącznie PLN; q) zostanie wydane przez właściwy sąd jakiekolwiek postanowienie lub zapadnie uchwała właściwego organu Emitenta o likwidacji lub rozwiązaniu Emitenta; r) w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta zostanie rozpoczęta egzekucja, w trybie postępowania egzekucyjnego lub w jakikolwiek inny sposób, która nie zostanie umorzona, uchylona lub w jakikolwiek inny sposób udaremniona w ciągu 120 dni od dnia jej rozpoczęcia i będzie dotyczyć łącznej dochodzonej kwoty przekraczającej PLN, lub suma kwot dochodzonych w trybie egzekucji lub postępowań egzekucyjnych, które nie zostały umorzone, uchylone lub w jakikolwiek sposób udaremnione przekroczy PLN; s) jakiekolwiek zobowiązanie Emitenta wynikające z Obligacji stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niewiążące lub nieegzekwowalne; t) Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej podstawowej działalności w całości lub w znacznej części; u) Oświadczenia lub zapewnienia Emitenta dotyczące jego sytuacji finansowej lub majątku, złożone na Dzień Emisji w niniejszych Warunkach Emisji będą nierzetelne lub nieprawdziwe; v) Emitent nie wypełni w terminie lub nie będzie przestrzegał jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji. Żądanie wykupu będzie skuteczne jeśli zostanie dostarczone Emitentowi w formie Zawiadomienia O Wymagalności do 21 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż którakolwiek ww. okoliczność, miała miejsce bądź do 5 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego. Dzień Spłaty obligacji przypadnie każdorazowo w 31 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, która jest przyczyną wykupu miała miejsce bądź do 31 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego. Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie uchybiają 12

13 Obligatariuszowi do składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW. Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Szczegółowy opis warunków skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Serii A Emitenta. 4.5 Warunki wypłaty oprocentowania Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża. Ostateczna wysokość Marży ustalona została ustalona uchwałą Zarządu Emitenta i wynosi 4,00%. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela: Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych. Nr Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Prawa Do Odsetek Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu Liczba dni w Okresie Odsetkowym , , , , , ,00 W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tą Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej. W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. 13

14 Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 4.6 Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Zarząd Emitenta zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z niniejszej emisji Obligacji na określonych poniżej warunkach. Zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji nastąpi poprzez: a) ustanowienie na rzecz Obligatariuszy hipoteki łącznej do kwoty zł na nieruchomościach: Port Miejski Wrocław, Wrocław Kleczkowska, Port Opole, b) ustanowienie na rzecz Obligatariuszy zastawu w rozumieniu art. 25 Ustawy o Żegludze do kwoty zł na Barkach Pchanych oraz zastawu w rozumieniu art. 25 Ustawy o Żegludze do kwoty zł na Pchaczach Śródlądowych Podmiotem udzielającym zabezpieczeń wskazanych w pkt. a) jest Emitent. Podmiotem udzielającym zabezpieczeń wskazanych w pkt. b) jest spółka Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W celu ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy Zarząd Emitenta zobowiązuję się do doprowadzenia do wykreślenia z ksiąg wieczystych nieruchomości wskazanych w a) jakichkolwiek hipotek ustanowionych na rzecz obecnych wierzycieli Emitenta. Przy czym definicje użyte powyżej przedstawiają się następująco: Port Miejski Wrocław prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 52, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/ /8, oznaczonej jako działki geodezyjne nr: 10/22, 10/24, 10/27, 10/30, 10/31, 10/34, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/40 o łącznej powierzchni 12,3588 ha oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na powyższej nieruchomości gruntowej, Port Opole - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Magazynowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP10/ /1, oznaczonej jako działki geodezyjne nr: 1285/6, 1285/7, 1285/10, 1285/11, 1285/12, 1285/13, 1285/15, 1285/16, 1285/17 o łącznej powierzchni 10,5186 ha oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na powyższej nieruchomości gruntowej, Wrocław Kleczkowska - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 na działce geodezyjnej nr 10/41 o łącznej powierzchni m² oraz prawo własności budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej m² znajdującego się na powyższej nieruchomości; Barki Pchane 82 sztuki (słownie: osiemdziesiąt dwie) barek pchanych o nośności t., będących zbiorem rzeczy ruchomych i wchodzących w skład majątku Grupy Kapitałowej Emitenta; Pchacze Śródlądowe - 11 sztuk (słownie: jedenaście) pchaczy śródlądowych o mocy kw, będących zbiorem rzeczy ruchomych i wchodzących w skład majątku Grupy Kapitałowej Emitenta; Wyciągi z Operatów szacunkowych przedmiotów zabezpieczeń stanowią załącznik do niniejszego Dokumentu (rozdział 8.5). Emitent w dniu roku sporządzono akt notarialny w celu zabezpieczenia Obligacji hipoteką zgodnie z lit. a) powyżej. W dniu r. złożono wniosek o wpis zastawu na statkach zgodnie z lit. b) powyżej. 14

15 4.7 Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji. w mln PLN Q2011 Suma bilansowa 391,3 357,9 333,5 353,2 Zobowiązania i rezerwy 258,4 232,9 205,8 210,3 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe, w tym 115,1 109,1 86,3 103,4 kredyty i pożyczki 40,0 52,4 45,7 46,2 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 143,3 123,7 119,5 113,7 kredyty i pożyczki 56,1 63,9 44,1 41,9 Emitent do czasu wykupu obligacji planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Na koniec 2014 roku szacunki dla Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniają zadłużenie ogólne na poziomie ok. 225 mln PLN (w tym zobowiązania długoterminowe: 142 mln, zobowiązania krótkoterminowe 83 mln PLN) Podstawowym źródłem spłaty obligacji będzie gotówka generowana z działalności operacyjnej Emitenta. Sytuacja finansowa Emitenta i jego dotychczasowe wyniki potwierdzają jego wysoką wiarygodność kredytową. W poniższej tabeli podsumowano najważniejsze wskaźniki wskazującą na stabilność finansową Emitenta: 4.8 Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom. Emitentowi ani emitowanym przez niego obligacjom nie przyznano ratingu. 4.9 Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji. Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii A Obligatariuszom przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu obligacji. Prawo to zostało opisane w pkt. 4.4 niniejszego Dokumentu, natomiast szczegółowy i wiążący opis warunków skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi dokumentem Informacyjnym. Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu zasięgnięcia dokładnych informacji należy zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami zależy od źródła osiągniętego dochodu: zysk z odsetek (płatności kuponowej) i dyskonta lub zysk kapitałowy (tj. osiągnięty dzięki sprzedaży obligacji po cenie wyższej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego podatnika: osoba prawna lub osoba fizyczna. Ogólną charakterystykę opodatkowania dochodów uzyskanych z obligacji w rozbiciu na wyżej wymienione rodzaje dochodów i podatników prezentuje poniższa tabela: Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami: Osoba fizyczna Dochód z tytułu odsetek (płatności kuponowych) i dyskonta Cały przychód z tytułu odsetek i dyskonta jest opodatkowany stawką 19% i nie łączy się go z dochodami opodatkowanymi według art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zysk kapitałowy Przychody z tytułu zbycia obligacji oraz powiązane z nimi koszty podatnik wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatek wynosi zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 15

16 Osoba prawna Płatnikiem jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych podatnika (podatek jest potrącany u źródła ). 19% dochodu (czyli różnicy pomiędzy wykazanymi przychodami a powiązanymi z nimi kosztami). Płatnikiem jest sam podatnik. Dochody związane z posiadaniem i obrotem obligacjami przez osobę prawną łączy się z pozostałymi dochodami uzyskiwanymi przez podatnika i są one opodatkowane na zasadach ogólnych obowiązujących ten podmiot. Płatnikiem podatku jest sam podatnik. Osoby zagraniczne powinny mieć na uwadze przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Skorzystanie z opodatkowania stawką wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku może mieć miejsce pod warunkiem posiadania przez podatnika (czy to osobę prawną czy fizyczną) certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ podatkowy. Odrębną od podatku dochodowego kwestią jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowy sprzedaży obligacji objętych niniejszą Szczegółową Informację są zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) lit b) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych objęte stawka podatku w wysokości 1%. Jednak zgodnie z art. 9 pkt. 9) tej ustawy zwolniona z podatku jest sprzedaż obligacji objętych niniejszą Szczegółową Informację: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. 16

17 5 DANE O EMITENCIE 5.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta. Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: Odratrans SA Spółka Akcyjna Rzeczpospolita Polska Szczecin ul. Moniuszki 20, Szczecin ul. Moniuszki 20, Szczecin Telefon: (+48) , Fax: (+48) , Adres Adres WWW: Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej. REGON: NIP: Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 5.4 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności kodeksu handlowego. 5.5 Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr RHB 2992 w dniu 16 marca 1992 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Następnie - w dniu 10 maja 2002 r. spółka została wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS. Obecnie spółka jest zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 5.6 Krótki opis historii Emitenta Najważniejsza wydarzenia z historii Emitenta podsumowane zostały poniżej: Rok Wydarzenie 1946 Powołanie do działalności spółki Polska Żegluga na Odrze, 1992 Przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Odratrans SA, Przystąpienie do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, różnicowanie portfela usług o międzynarodowy transport samochodowy i obrót towarami, Przejęcie spółki przez I Fundusz Mistral (pośrednio). Przyjęcie strategii konsolidacji rynku 17

18 żeglugi śródlądowej: przejęcie pakietu kontrolnego w spółce Żegluga Bydgoska SA (osiągnięcie 80% udziałów w rynku), nabycie w 2007 roku pakietu kontrolnego wschodnio-niemieckiego potentata żeglugowego Deutsche Binnenreederei AG. Powstała jedna z największych flot w UE, co zakończyło fazę konsolidacji żeglugi śródlądowej, Objęcie przez fundusz NPN II 25% akcji w Odratrans SA. Restrukturyzacja Grupy oraz przyjęcie nowej strategii rozwoju. Następuje rozszerzenie zakresu działalności Grupy o logistykę i spedycję (nabycie pakietu kontrolnego Rentrans Cargo i znaczącego pakietu w Porcie Handlowym Świnoujście). 5.7 Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Kapitał zakładowy Emitenta na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi zł i dzieli się na akcji serii A o wartości nominalnej 1,92 zł każda. Akcje serii A nie są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, co do dywidendy oraz co do podziału majątku w razie rozwiązania i likwidacji Spółki. Kapitał podstawowy spełnia tym samym wymagania KSH, które określają minimalną wysokość tego kapitału na co najmniej ,00 zł. Zapisy dotyczące kapitału podstawowego Emitenta znajdują się w rozdziale 2 Statutu. Kapitał zapasowy w Spółce obowiązkowo musi być tworzony poprzez przekazywanie 8% zysku netto za dany rok obroty na jego rzecz, aż do moment, gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2010 r. kapitał zapasowy wynosił PLN i spełniał wymagania KSH w zakresie jego wysokości. Zestawienie zmian w kapitale własnym znajduje się w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2010, które stanowi punkt 6 niniejszego Dokumentu. 5.8 Nieopłacona część kapitału zakładowego Kapitał zakładowy emitenta został opłacony w całości. 5.9 Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień. Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, zatem nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Rynki na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku. Emitent jest jednak uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent, a jego akcje zarejestrowane są w depozycie. Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej Emitent jest więc spółką publiczną. 18

19 logistyka spedycja transport < Dokument Informacyjny dla Emisji Obligacji Serii A Odratrans SA > 5.11 Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta Emitent tworzy Grupę Kapitałową,. Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną Emitenta oraz opis każdej ze spółek wchodzącej w skład Grupy. Na dzień roku (dzień bilansowy ostatniego rocznego sprawozdania finansowego objętego opinią biegłego rewidenta) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta objętych konsolidacją przedstawiał się następująco: Nazwa spółki Siedziba Charakter powiązania na dzień bilansowy 1 Deutsche Binnenreederei AG Berlin Zależna 2 Odra Rhein Lloyd GmBH Berlin Pośrednio zależna 3 Elbe Rijn Lloyd BV Ridderkerk, Holandia Pośrednio zależna 4 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz Zależna 5 Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin Zależna 6 RCS Shipping Co. Ltd. Antiqua i Barbuda Pośrednio zależna 7 RTS Shipping Co. Ltd. Antiqua i Barbuda Pośrednio zależna 8 Rentrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice Zależna 9 RCI Sp. z o.o. Szczecin Pośrednio zależna 10 RCT Sp. z o.o. Szczecin Pośrednio zależna 11 Trade Trans Spedition GmBH Berlin Pośrednio zależna 12 Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wrocław Zależna 13 Odra Lloyd Sp. z o.o. Wrocław Zależna 14 Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście Współzależna 15 Odratrans Porty Sp. z o.o. Wrocław Zależna Istotne podmioty Grupy Kapitałowej Odratrans wraz z podziałem na podstawowe segmenty działalności przedstawiają się następująco: Nazwa spółki Działalność Udział Odratrans SA Deutsche Binnenreederei AG Przewóz towarów masowych i kontenerów 81,08% Odra Rhein Lloyd GmBH* przewóz towarów masowych 81,08% Elbe Rijn Lloyd BV* organizacja transportu na wszystkich europejskich szlakach wodnych 41,35% Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. wydobywanie kruszyw, budowy hydrotechniczne 100,00% Rentrans Cargo Sp. z o.o. spedycja kolejowa, przeładunek, magazynowanie 54,70% RCS Shipping Co. Ltd.* międzynarodowa spedycja towarów 27,35% RTS Shipping Co. Ltd.* międzynarodowa spedycja towarów 27,35% Rentrans International Spedition spedycja krajowa i międzynarodowa, usługi Sp. z o.o. przeładunkowe 100,00% Port Handlowy Świnoujście Sp. z przeładunek i magazynowanie o.o. 46,20% Odratrans Porty Sp. z o.o. wsparcie usług transportowych Grupy 100,00% *spółki pośrednio zależne 19

20 Rentrans Cargo Sp. z o.o. Spółka Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie została utworzona w dniu 9 czerwca 1995 r. Profilem działalności jest: transport kolejowy, transport wodny; przeładunek, magazynowanie, przechowywanie towarów, pozostała działalność wspomagająca transport. Zakres prowadzonej działalności : usługi logistyczne w zakresie transportu ładunków, informacja i kalkulacja kosztów transportu po konkurencyjnych cenach, kompleksowa spedycja międzynarodowa towarów w transporcie lądowym ( kolejowym i samochodowym ), morskim i śródlądowym na terenie Polski, Europy i świata; frachtowanie ładunków w transporcie morskim do Polski i krajów Europy i Świata, frachtowanie ładunków w barkowym transporcie śródlądowym z Polski do krajów Europy i z krajów Europy do Polski; kompleksowa obsługa agencyjna statków morskich zawijających do polskich portów morskich; świadczenie usług w transporcie barkowym własnym taborem; świadczenie usług sortowania węgla i koksu. Na dzień r. ODRATRANS S.A. posiadała pośrednio 54,7% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. RCI Sp. z o.o. Profilem działalności spółki jest wyłącznie wynajem nieruchomości na własny użytek (spółka celowa). RCI Sp. z o.o. jest spółką zależna Rentrans Cargo Sp. z o.o. RCT Sp. z o.o. Profilem działalności spółki jest handel hurtowy węglem. RCT Sp. z o.o. jest spółką zależna od Rentrans Cargo Sp. z o.o. RCS Shipping Co. Ltd Profilem działalności spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. RCS jest spółką zależną od Rentrans Cargo Sp. z o.o. RTS Shipping Co. Ltd Profilem działalności spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. RTS Shipping Co. Ltd. jest spółką zależną Rentrans Cargo Sp. z o.o. Rentrans International Spedition Sp. z o.o. RIS działa na rynku transportowym od 1994 roku. W roku 2008 firma podzieliła się i weszła w skład grupy kapitałowej Odratrans S.A. Specjalizacją firmy jest przede wszystkim rynek wyrobów hutniczych, jak również transport materiałów sypkich zwłaszcza węgla oraz koksu. Oferuje kompleksową obsługę spedycyjną międzynarodowego i krajowego obrotu towarowego, a w szczególności: 1. obsługę spedycyjną przesyłek kolejowych w komunikacji międzynarodowej oraz krajowej 2. usługi przeładunkowe 3. obsługę spedycyjną transportem morskim i śródlądowym (eksport, import): przesyłki konwencjonalne i kontenerowe wraz z pełną obsługą dowozową do/z portu ; frachtowanie ładunków w transporcie morskim; przeładunek i składowanie wszelkiego rodzaju towarów; obsługa w polskich portach : Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście; Ponadto w ramach swojej działalności firma dokonuje odprawy celnej w krajowych portach morskich. 4. obsługę spedycyjną przewozów samochodowych Na dzień ODRATRANS S.A. posiadała 100,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 20

21 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż pospółki rzecznej oraz działalność przeładunkowoskładowa towarów w następujących portach: Bydgoszcz, Malbork, Kostrzyn, Ujście i Krzyż Wlkp. Dodatkowo Spółka oferuje usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych, placów składowych, magazynów oraz urządzeń przeładunkowo-wydobywczych. W 2008 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki na Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Na dzień r. ODRATRANS S.A. bezpośrednio posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Deutsche Binnenreederei AG Podstawowym profilem jest działalność transportowa wodna (głównie kontenerów przewóz towarów masowych) i spedycja. Rozwijane są dodatkowe obszary działalności, takie jak składowanie, przeładunek, wynajem i dzierżawa, planowanie i przeprowadzanie robót hydrotechnicznych, przejmowanie usług agencyjnych dla ubezpieczeń, transportu, przemysłu i usług jak i zakup i sprzedaż statków transportu wodnego śródlądowego, handel i wynajem, jak i inne usługi związane z działalności transportową i spedycyjną. Klientami firmy są znane przedsiębiorstwa i instytucje państwowe jak np. Airbus, Siemens, Vattenfall, Bundeswehra. Na dzień r. ODRATRANS S.A. posiadała 81,08% akcji w kapitale zakładowym spółki Deutsche Binnenreederei AG. Odra Rhein Lloyd GmbH Profil działalności spółki to usługi w zakresie działalności armatorskiej i spedycji oraz działalność przeładunkowoskładowa towarów. W roku 2009 Spółka rozpoczęła świadczenia usług agencyjnych dla ODRATRANS S.A. w zakresie Bulk Cargo (towary masowe). Odra Rhein Lloyd GmbH jest spółką zależną Deutsche Binnenreederei AG. Elbe Rijn Lloyd B. V. Profilem działalności jest załadunek towarów na statki żeglugi śródlądowej. Oprócz załadunku barek śródlądowych i frachtowaniem ładunków spółka oferuje usługi w zakresie organizacji transportu kombinowanego razem z jego logistycznym oraz spedycyjnym zarządzaniem. Spółka Elbe Rijn Lloyd transportuje towary do portów morskich oraz śródlądowych w Beneluxie, na wszystkich europejskich szlakach wodnych przede wszystkim na Renie i jego dorzeczu oraz do systemu szlaków śródlądowych we Wschodnich Niemczech oraz we Wschodniej Europie. Elbe Rijn Lloyd B. V. jest spółką zależną od Deutsche Binnenreederei AG. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest przeładunek i magazynowanie. Spółka jest w posiadaniu 5 nabrzeży (w tym terminal węglowy i kontenerowy), posiadających ponad m2 powierzchni magazynowych roku Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,- zł do kwoty ,- zł. Na dzień ODRATRANS S.A. posiadała 42,8 %udziałów w spółce Port Handlowy Świnoujście Spółka z o.o., a na dzień r. 46,23% udziałów. ODRATRANS-Porty Sp. z o.o. Profil działalności spółki obejmuje: usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe, składowanie, konfekcjonowanie towarów, prowadzenie składów celnych, usługi handlowe w imporcie i eksporcie, wykonywanie produkcji w zakresie eksploatacji kruszywa, obrót towarami krajowymi i zagranicznymi. 21

22 Działalność operacyjna spółki wspiera prowadzone przez Grupę Kapitałową usługi transportowe i rozszerza zakres jej działalności. Na dzień r. ODRATRANS S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym ODRATRANS Porty Sp. z o.o. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Profilem działalności Spółki jest działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny w pośrednictwie, kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie żeglugi śródlądowej i stoczni rzecznych. Dnia 1 stycznia 2008 r. na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka Przedsiębiorstwo Polska Żegluga Śródlądowa Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. co zostało zarejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym dnia 12 marca ODRATRANS S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Odra Lloyd Sp. z o.o. Profilem działalności jest spedycja oraz składowania towarów. 21 kwietnia 2010 roku Zarząd ODRATRANS S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do połączenia Spółki ODRATRANS S.A. ze Spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. Celem połączenia jest przejęcie przez ODRATRANS S.A. majątku Spółki ODRA LLOYD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której to Spółki ODRATRANS S.A. jest jedynym wspólnikiem, a w szczególności przejęcie jednostek pływających tej Spółki, tak aby skoncentrować działalność w zakresie świadczenia usług transportu wodnego śródlądowego w jednej Spółce. W ten sposób zostanie wzmocniona pozycja Grupy ODRATRANS na rynku usług transportu śródlądowego, poprzez uzyskanie efektu synergii, obniżone zostaną koszty związane z eksploatacją floty, a także uproszczona struktura zarządzania i administrowania przejmowanym majątkiem. Wśród podmiotów powiązanych w 2010 roku Grupie Kapitałowej Emitenta były też spółki Odratarns Nieruchomości I Sp. z o.o., Odratarns Nieruchomości II Sp. z o.o., oraz Odra Logistics Sp.z o.o., które znajdują się w likwidacji i ze względu na nieistotne dane finansowe zostały wyłączone z konsolidacji. 22

23 5.12 Informacje o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Grupa Odratrans jest dużą i rozpoznawalną Grupą świadczącą usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Grupa Odratrans zatrudnia 294 pracowników, posiada ponad 800 barek i pchaczy o ładowności 325 tysięcy ton. Jest to najliczniejsza flota śródlądowa w całej Europie. W 2010 roku Grupa osiągnęła ponad 408 mln PLN przychodów, przy EBITDA na poziomie 52 mln PLN. Główną działalnością Grupy są usługi transportowe i spedycyjne. Od lat jesteśmy liderem rynku śródlądowego transportu rzecznego w Polsce. Firma zajmuje się przewozami produktów masowych tj. węgiel, kruszywa, zboża, pasze oraz transportem materiałów drobnicowych: stali, złomu, rud, papieru i nawozów. Ponadto Grupa posiada dział transportu kontenerowego z wyodrębnioną flotą do obsługi największych terminali kontenerowych w Hamburgu. Grupa Odratrans zajmuje się również transportem ładunków ponadgabarytowych takich jak generatory, siłowniki wiatrowe i kadłuby łodzi oraz towarów płynnych. Wśród najważniejszych klientów Odratrans są istotne i znane spółki energetyczne, transportowe i budowlane: Węglokoks, Energokrak, Kogeneracja, Solbet czy Budimex. Grupa Odratrans posiada jedno z największych przedsiębiorstw transportu rzecznego w Niemczech spółkę Deutsche Binnenreederei AG, która zajmuje wiodącą pozycję na Łabie i w Brandenburgii. Jest to jedna z pięciu największych inwestycji polskich w Niemczech. Najwyższą jakość usług doceniają nasi klienci tacy jak Vatenfall, Siemens, Zementwerk, Bundeswehra czy terminale kontenerowe w portach niemieckich. Grupa Odratrans to nie tylko transport rzeczny. Bardzo istotną działalnością Grupy są usługi spedycji kolejowej i morskiej. Są to usługi komplementarne wobec podstawowej działalności transportowej. Nasze spółki zależne Rentrans Cargo oraz Rentrans International Spedition są wiodącymi firmami spedycji międzynarodowej w Polsce. Dzięki temu nasi klienci mają możliwość korzystania z wielu uzupełniających się usług, w wielu miejscach, bez konieczności wielokrotnego kontraktowania. Wprowadziliśmy mechanizm one stop shop, który uelastycznia nasze możliwości i ułatwia pracę naszych klientów. Grupa Odratrans nieustanie zwiększa swoją obecność terytorialną głównie w portach nad Bałtykiem oraz we wschodniej Polsce. Grupa zbudowała most transportowy pomiędzy wschodem i zachodem. Odratrans posiada terminale kolejowe na granicy wschodniej oraz na Białorusi, co otwiera ogromne możliwości współpracy ze wschodnią części Europy. Bardzo istotnym dopełnieniem wachlarza usług Grupy Odratrans są usługi logistyczne m.in. usługi przeładunku, magazynowani i konfekcjonowania. W ostatnich latach Grupa bardzo mocno rozbudowała swoją ofertę. Grupa posiada Port Handlowy Świnoujście, który jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się na Bałtyku. Jest to największe centrum obsługi ładunków masowych na polskim wybrzeżu. Port w Świnoujściu posiada doskonałą lokalizację, dogodne warunki klimatyczne, dobre połączenia kolejowe i drogowe oraz zdolność do kompleksowej obsługi klientów. Ponadto w ramach Grupy znajduje się port w Kołobrzegu oraz porty rzeczne na Odrze i Wiśle. Główne atuty Grupy Odratrans: kompleksowość usług; konkurencyjność jakościowa i kosztowa; międzynarodowy zasięg i skala działalności; wiodąca pozycja na rynku w Polsce i wschodnich Niemczech; elastyczność w zarządzaniu majątkiem; efektywność wykorzystania floty i infrastruktury; posiadanie własnych baz logistycznych oraz portów; know-how w zakresie transportu, spedycji, przeładunków; młoda, prężna i pełna inicjatyw kadra kierownicza; dobre i długoterminowe relacje z klientami; systemy informatyczne i zarządcze, w pełni integrujące poszczególne sekcje biznesowe; wykorzystywanie ekologicznych form transportu. wyszczególnienie transport logistyka spedycja pozostałe łącznie* Przychody w mln PLN 208,2 42,8 218,8 25,5 495,1 *bez wyłączeń konsolidacyjnych 23

24 Informacje o rynkach zbytu Głównym rynkiem, na jakim działa Grupa, jest zachodnioeuropejski rynek transportu wodnego śródlądowego, na którym dominują przewozy towarów masowych. Najważniejszymi rynkami zbytu usług transportu śródlądowego są: energetyka i przemysł wydobywczy (miał, węgiel, koks, ropa) budownictwo (piasek, kruszywa, klinkier, cement) hutnictwo i przemysł stoczniowy(złom, wyroby stalowe, ruda żelaza) przemysł chemiczny i przetwórstwo rolne (nawozy, zboża i komponenty paszowe) przemysł papierniczy (papier) Ponadto coraz większe znaczenie w wodnym transporcie śródlądowym zyskuje również transport: kontenerów z portów morskich w głąb lądu; produktów wielkogabarytowych (projekty specjalne) których przewóz innymi środkami transportu jest bardzo drogi lub wręcz niemożliwy (np. konstrukcje stalowe, generatory itp.) wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych. Struktura terytorialna sprzedaży 54% 46% Sprzedaż do Polski Sprzedaż do krajów Unii Europejskiej Opisane powyżej powiązania rynku przewozów śródlądowych z innymi segmentami rynku (nabywcami usług transportowych) są charakterystyczne zarówno dla rynku krajowego jak i zagranicznego. Węgiel oraz kruszywa to dominujące ładunki w przewozach krajowych jak i zagranicznych. Wyroby stoczni rzecznych oraz konstrukcje statków kierowane są na eksport i w zależności od kraju przeznaczenia transportowane są barkami bezpośrednio do odbiorców zagranicznych, albo dostarczane są do portów morskich skąd przejmują je statki morskie. Natomiast wyroby przemysłu chemicznego, papierniczego i rolnego powiązane są głównie z rynkiem zagranicznym. 24

25 Przewagi konkurencyjne Grupy Spółki Grupy Kapitałowej Odratrans posiadają bardzo wysoki udział w sprzedaży na rynkach na których prowadzą działalność. W Polsce oraz w rejonie Branderburgii Odratrans oraz DBR GmbH są jedynymi przewoźnikami posiadającym tak duże, specjalistyczne i różnorodne zaplecze techniczne, a także kompleksowo prowadzącymi usługi transportowo-spedycyjno-logistyczne. 120% 80% 40% 0% Udziały GK ODRATRANS w rynku żeglugi śródlądowej 80% 10% 7% rynek polski Pozostali rynek niemiecki (kanały Odra-Ren) GK ODRATRANS rynek europejski Źródło: Szacunki własne Emitenta Poza modelem biznesowym, wykorzystaniem efektu skali i synergii w ramach Grupy oraz odpowiednim zapleczem sprzętowym pozycję lidera gwarantuje Grupie przewaga kosztowa żeglugi śródlądowej nad transportem drogowym i kolejowym. Ciągłość przychodów zagwarantowana jest poprzez obsługę bardzo istotnych wieloletnich kontraktów (Węglokoks, Energokrak). Kontrakty te, poprzez restrukturyzację oraz zwiększanie efektywności wykorzystania floty (zwiększanie ilości rejsów, systemy manewrowe) oraz elastyczne budowanie zestawów (powiększanie ładowności jednego zestawu) charakteryzujących się dodatkowo wysoką rentownością. Spółki grupy w odróżnieniu od mniejszych, pojedynczych przewoźników są w stanie zapewnić regularność połączeń na najważniejszych szlakach handlowych (Hamburg - Magdeburg, Riesa, Hanover, Minden oraz Szczecin - Berlin i Wrocław - Gliwice), a w przypadku niektórych relacji (np. dostawy węgla do Berlina) są jedyną możliwością transportu. Kolejną przewagę uzyskujemy poprzez dopasowanie posiadanej floty rzecznej do specyficznych warunków infrastruktury w Polsce oraz w obszarze wschodnich Niemiec. Nie bez znaczenia we współczesnym świecie są elementy przewagi związane z walorami ekologicznymi. Opracowania branżowe wykazują, iż żegluga śródlądowa jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu w przeliczeniu na 1 tonę transportowanego produktu. Liczne działania landów niemieckich ograniczających emisję spalin do atmosfery oraz zakaz ruchu kołowego, determinuje firmy w poszukiwaniu przyjaznych dla gospodarki rozwiązań transportowych. Przewaga konkurencyjna firmy to również inwestycje w kapitał ludziki. Zarządy spółek Grupy stanowi kadra menadżerska z wieloletnim doświadczeniem w sektorze transportowym. Implementując swoje doświadczenia z różnych sektorów gospodarki z największych holdingów (min. transportu drogowego, kolejowego, spedycji) oraz nowoczesne rozwiązania i metody zarządzania skutecznie przyczyniają się do systematycznej poprawy uzyskiwanych wyników finansowych Grupy. Działające na rynku polskim przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej są znacznie mniejsze niż Grupa Odratrans. Spośród firm żeglugowych głównymi konkurentami na rynku polskim są: Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. Transbonde, Fabico. Podmioty te posiadają po kilka pchaczy i po kilkanaście barek, o łącznym tonażu od kilkunastu do 20 tys. ton. Pozostali polscy armatorzy mający od jednej do kilku barek przenoszą swoją działalność na Zachód Europy. Na rynku niemieckim konkurencję dla Odratrans stanowić mogą mniejsze niemieckie firmy transportowe. Większość niemieckiej floty śródlądowej jest własnością rodzinnych firm przewozowych, mających od jednej do 25

26 kilku zestawów pchanych lub barek. Nie są one jednak w stanie w pełni konkurować z największymi przewoźnikami z powodu niezdolności do realizowania większych zleceń. Mogą jedynie być podwykonawcami spedytorów organizujących większe przewozy z wykorzystaniem wielu małych przewoźników. Poniżej przedstawiono szanse i zagrożenia istotne dla rozwoju Grupy: Szanse / Przewagi Zagrożenia / Ryzyka GK Odratrans jest jedynym przewoźnikiem w regionie posiadającym tak duże, specjalistyczne i różnorodne zaplecze techniczne (np. Port Handlowy Świnoujście), Grupa jest w stanie zapewnić regularność połączeń na najważniejszych szlakach handlowych, a w przypadku niektórych relacji (np. dostawy węgla do Berlina) jest kluczową drogą transportu, ciągłość przychodów zagwarantowana poprzez obsługę bardzo istotnych wieloletnich kontraktów (np. Węglokoks, Kogeneracja), kadra menadżerska z wieloletnim doświadczeniem w branży transportowej, przewaga kosztowa transportu śródlądowego nad transportem drogowym i kolejowym, walory ekologiczne firmy (żegluga śródlądowa jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu w przeliczeniu na 1 tonę transportowanego towaru). Ryzyko czasowego ograniczenia żeglowności kanałów i szlaków wodnych związane z ich remontami bądź warunkami atmosferycznymi (co jest kompensowane realizację przewozów koleją), konkurencja ze strony innych form transportu na terenie Niemiec, ryzyko związane ze wzrostem cen paliw i stali, ryzyko walutowe Restrukturyzacja Grupy Emitenta Od roku 2008 trwa restrukturyzacja działalności Grupy ODRATRANS. W lipcu 2009 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeniesieniu siedziby do Szczecina. Przeniesienie siedziby było jednym z elementów trwającej restrukturyzacji firmy. Działania restrukturyzacyjne obejmują wszystkie segmenty działalności firmy. Główny nacisk położony został na poprawę wydajności pracy floty, zoptymalizowanie struktury zatrudnienia oraz zmniejszenie kosztów ogólnych zarządu. W ramach procesu restrukturyzacji zwiększono efektywność wykorzystania floty poprzez optymalizację (zwiększanie) ilości rejsów oraz elastyczne budowanie zestawów (powiększanie ładowności jednego zestawu), a także dopasowano wielkość majątku gwarantującą jego efektywne wykorzystanie. Bardzo ważnym założeniem działań restrukturyzacyjnych było wykorzystanie synergii spółek wchodzących w skład Grupy Odratrans. Dotyczyło to zbudowania przewagi konkurencyjnej opartej na kompleksowości usług połączonych w łańcuch (od logistyki poprzez spedycję i transport) poprzez wykorzystanie efektu ekonomii skali oraz dodatkowe zwiększanie podaży towaru (np. dzięki portowi w Świnoujściu). Poza wymienionymi działaniami upraszcza się również strukturę Grupy poprzez likwidację lub fuzje spółek, a także optymalizuje się zatrudnienie. Oszczędności uzyskano również optymalizując nakłady remontowe na utrzymanie floty. Dzięki zmianie siedziby z Wrocławia do Szczecina osiągnięto poprawę efektywności zarządzania firmą, co wpłynęło na poprawę jej rentowności. Głównymi celami projektu przeniesienia siedziby do Szczecina było: Uzyskanie oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów wynagrodzeń, kosztów ogólnych oraz kosztów ogólnych zarządu; 26

27 Zwiększenie efektywności zarządzania firmą; Wzrost wydajności pracy; Optymalizacja zatrudnienia oraz likwidacja zbędnych stanowisk pracy; Uproszczenie struktury organizacyjnej firmy; Wykorzystanie efektu synergii pomiędzy spółkami w Grupie; Zmniejszenie czasu oraz kosztów podróży i delegacji; Uwolnienie strategicznych budynków we Wrocławiu i Szczecinie dla celów dezinwestycyjnych oraz wzrost przychodów z tymczasowych najmów. Siedziba główna we Wrocławiu nie spełniała swojego zadania głównego centrum zarządczego i operacyjnego firmy Odratrans. Spowodowane jest to peryferyjną lokalizacją Wrocławia w stosunku do centralnego obszaru działalności firmy. Większość działań operacyjnych oraz kontaktów z kooperantami i klientami ma miejsce w Szczecinie, który jest centralnie położony w obszarze działalności firmy. W Szczecinie obsługiwane są główne kontrakty transportu żeglugi śródlądowej. Ponadto ważnym czynnikiem jest bliskość Niemiec oraz spółek Grupy w Berlinie. Istotną zaletą lokalizacji Szczecina jest dostęp do Morza Bałtyckiego oraz porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu, w których przeładowywane są towary na barki. Poniżej przedstawiono graf ilustrujący główne aspekty prowadzonej restrukturyzacji: Grupa Kapitałowa Odratrans wdraża obecnie system ERP obejmujący główne spółki z Grupy Kapitałowej. 27

28 Strategia rozwoju Po zakończonej konsolidacji branży żeglugi śródlądowej, zajęciu pozycji w obszarze spedycji i logistyki, dalsze umacnianie pozycji Grupy będzie związane z realizacją poniższych celów, w tym między innymi wejściu w segment handlu biomasą. W Grupie nastąpi również podział terytorialny prowadzonej działalności: 28

29 5.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych Główne inwestycje Emitenta związane są z akwizycjami podmiotów z branży transportowej oraz nakładami na remont i modernizację floty. Skład Grupy Kapitałowej wraz z opisem i historią podmiotów wchodzących w skład Grupy zamieszczono w punkcie 5.11 Dokumentu Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe ani likwidacyjne Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta Wobec Emitenta nie wszczęto postępowań, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji finansowej. Poniżej przedstawiono podstawowe wartości bilansu Grupy Kapitałowej za okresy objęte opinią biegłego rewidenta. Emitent utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia do kapitału własnego, adekwatny do prowadzonej działalności operacyjnej. w mln PLN Kapitał własny 132,9 124,8 127,7 Kapitał własny przypisany jedn. Dominującej 114,4 105,3 107,3 kapitał podstawowy 2,5 2,5 2,5 kapitał zapasowy 53,8 70,4 72,6 kapitał z aktualizacji wyceny 8,6 8,0 11,2 zysk z lat ubiegłych 45,2 24,0 15,2 Zobowiązania i rezerwy 258,4 232,9 205,8 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe, w 115,1 109,1 86,3 tym: kredyty i pożyczki 40,0 52,4 45,7 inne zobowiązania finansowe 32,3 21,8 14,7 z tytułu odroczonego pod. dochodowego 32,1 27,7 24,4 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 143,3 123,7 119,5 kredyty i pożyczki 56,1 63,9 44,1 inne zobowiązania finansowe 17,7 8,8 7,4 handlowe 41,9 31,4 38,7 29

30 publiczno-prawne 5,5 5,1 7,3 rezerwy 10,8 9,5 11,6 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 66,0% 65,1% 61,7% Zobowiązania finansowe / Aktywa 37,3% 41,0% 33,5% Dług ogółem netto / EBITDA 6,20 4,74 3,64 Dług netto / EBITDA 3,42 2,90 1,86 Wartości istotnych zobowiązań finansowych dla Grupy na dzień r. przedstawiają się następująco: Bank / Nr Rachunku Lub Opis Saldo Kredytu Kredyty i pożyczki razem Inne Zobowiązania finansowe Ogółem zobowiązania finansowe Zamiarem Emitenta jest zrefinansowanie 40 mln PLN kredytów po dojściu emisji obligacji do skutku, co pozwoli na uwolnienie znaczących aktywów pozaoperacyjnych Grupy Odratrans Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i czasowym Zobowiązania pozabilansowe przedstawione zostały w rocznych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym. Niniejszy dokument zawiera w załączeniu sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z opinią biegłego za 2010 r. W opinii Emitenta w tym okresie nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z jego działalności gospodarczej Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego zamieszczonego w niniejszym dokumencie Niniejszy dokument zawiera w załączeniu sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z opinią biegłego za 2010 r. W opinii Emitenta po tym okresie nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z jego działalności gospodarczej. 30

31 5.21 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Dane o Członkach Zarządu W skład Zarządu wchodzą obecnie następujące osoby. Piotr Chajderowski Daniel Stachiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu W swojej karierze był między innymi Dyrektorem inwestycyjnym PTP Kleinwort Benson, Prezesem Zarządu Zakładów Metalurgicznych Skawina S.A., Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. Był Członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupa Lotos SA. Jako Dyrektor biura prywatyzacji Nafta Polska SA ( ) prowadził największe transakcje prywatyzacyjne w sektorze chemicznym w Polsce (prywatyzacja ZAK SA oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA). W latach Dyrektor działu controllingu w grupie CTL Logistics SA a w latach Brau Union Polska. Posiada tytuł MBA Maastricht School of Management. Był również członkiem zarządu Inowrocławskich Kopalni Soli Solino SA. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Obecni Członkowie Zarządu powołani zostali r. i ich kadencja wygaśnie w 2014 r. w dniu zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Emitenta za rok poprzedni. Członkowie Zarządu nie pełnili w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. Członkowie Zarządu nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkowie Zarządu nie zostali pozbawieni przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Członkowie Zarządu nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Wobec Członków Zarządu w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta Dane o Członkach Rady Nadzorczej W skład Rady Nadzorczej ODRATRANS SA wchodzą następujące osoby: Zbigniew Nowik Przewodniczący RN Piotr Oskroba Wiceprzewodniczący RN Marek Komorowski Sekretarz RN Artur Szczepaniak Członek RN Dariusz Redel Członek RN Rada nadzorcza jest powoływana na 3-letnią wspólną kadencję. Obecna Rada Nadzorcza została powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Odratrans S.A. dnia roku. i ich kadencja wygaśnie najpóźniej w 2014 r. w dniu zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Emitenta za rok poprzedni. Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. 31

32 Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Wobec żadnej z osób pełniących funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta Na dzień sporządzenia Dokumentu skład akcjonariatu Emitenta przedstawiał się następująco: Lp. Nazwa Liczba akcji / głosów % akcji / głosów 1 I Fundusz Mistral SA % 2 NPN II S.A.R.L % 32

33 6 SPRAWOZDANIA FINANSOWE 6.1 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2010 rok wraz z opinią biegłego rewidenta SKONSOLIDOWANe sprawozdanie finansowe za rok 2010 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Szczecin, 15 czerwiec 2011 r. 33

34 Spis treści I. WPROWADZENIE II. III. IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH VI. INNE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 34

35 I. WPROWADZENIE 1. Informacje ogólne Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ODRATRANS zawiera: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości zł; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł wraz z danymi porównawczymi. - informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w MSSF wraz z danymi porównawczymi. Podstawową walutą środowiska gospodarczego jest złoty polski i w tej walucie denominowane są operacje gospodarcze Grupy. Siedziba i adres podmiotu dominującego: Szczecin ul. Moniuszki 20 telefon: (091) fax: (091) Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Podstawową działalnością jest śródlądowy transport wodny, transport drogowy.ponadto Grupa Kapitałowa świadczy usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości i środków transportu, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki. 35

36 Klasyfikacja działalności podmiotu dominującego według EKD przedstawia się następująco: Działalność podstawowa: - Śródlądowy Transport Wodny ujęte wg EKD w dziale 6120, Działalność drugorzędna: - Wynajem nieruchomości na własny rachunek ujęte wg EKD w dziale 7020 Spółka została zarejestrowana w dniu roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabryczna Wydział VI Gospodarczy - Rejestrowy pod numerem RHB Podmiot dominujący dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu pod numerem KRS Z dniem roku została zarejestrowana w KRS zmiana siedziby podmiotu dominującego z Wrocławia ul. Kleczkowska 50 na Szczecin ul. Moniuszki 20. Właściwy na dzień sprawozdawczy sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP , REGON Podmioty tworzące Grupę Kapitałową: Odra Lloyd Sp. z o.o., Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., ODRATRANS-PORTY Sp. z o.o., ODRALOGISTICS Sp. z o.o., Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o., Rentrans International Spedition Sp. z o.o., Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Odratrans Nieruchomości I Sp. z o.o., Odratrans Nieruchomości II Sp. z o.o. oraz grupy kapitałowe niższego szczebla tj. grupa Deutsche Binnenreederei AG, która posiada udziały w Odra Rhein Lloyd GmbH, Elbe Rijn Lloyd B.V., oraz grupa Rentrans Cargo Sp. z o.o., która posiada udziały w RCI Sp. z o.o., w RCT Sp. z o.o., w Trade Trans Spedition GmbH, w RCS Shipping Co. Ltd. i w RTS Shipping Co. Ltd. Podmioty tworzące Grupę Kapitałową zostały utworzone na czas nieograniczony. Skład Zarządu ODATRANS S.A. na dzień roku przedstawiał się następująco: Wiceprezes Zarządu Piotr Chajderowski od r. Skład Rady Nadzorczej ODATRANS S.A. na dzień roku przedstawiał się następująco: Przewodniczący Zbigniew Nowik Zastępca Przewodniczącego Piotr Oskroba Sekretarz Marek Komorowski Członkowie Artur Szczepaniak Dariusz Redel 2. Prezentacja skonsolidowanych sprawozdań finansowych W skład Grupy Kapitałowej nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca połączenie spółek. W 2010 roku zlikwidowano spółkę ODRATRANS-STOCZNIA Sp. z o.o. we Wrocławiu. Spółka ta nie została uwzględniona w konsolidacji sprawozdań finansowych za 2010 rok. 36

37 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej. Podmiot dominujący sporządził sprawozdanie skonsolidowane z następującymi podmiotami zależnymi: W 2010 roku konsolidacją objęto następujące podmioty: ODRATRANS-PORTY Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej), Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej), Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej), Deutsche Binnenreederei AG (metoda konsolidacji pełnej) która sporządziła sprawozdanie skonsolidowane ze spółkami Odra Rhein Lloyd GmbH oraz Elbe Rijn Lloyd B.V. (metodą konsolidacji pełnej), Rentrans Cargo Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej) która sporządziła sprawozdanie skonsolidowane w swojej grupie - ze spółkami RCI Sp. z o.o.(metodą pełną) oraz RCT Sp. z o.o., Trade Trans Spedition GmbH, RCS Shipping Co. Ltd. i RTS Shipping Co. Ltd. (metodą praw własności), Odra Lloyd Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej), Rentrans International Spedition Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej), Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. (metoda konsolidacji proporcjonalnej). W 2010 roku, ze względu na nieistotne dane finansowe, wyłączono z konsolidacji następujące podmioty zależne: ODRATARNS NIERUCHOMOŚCI I Sp z o.o., ODRATARNS NIERUCHOMOŚCI II Sp z o.o., Odra Logistics Sp.z o.o. W 2009 roku konsolidacją objęte były następujące podmioty: - ODRATRANS-PORTY Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej), - Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej), - Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. (metodą konsolidacji pełnej), - Deutsche Binnenreederei AG (metoda konsolidacji pełnej) która sporządziła sprawozdanie skonsolidowane ze spółkami Odra Rhein Lloyd GmbH oraz Elbe Rijn Lloyd B.V. metodą konsolidacji pełnej, - Rentrans Cargo Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej) która sporządziła sprawozdanie skonsolidowane ze spółkami RCI Sp. z o.o., RCT Sp. z o.o., metodą pełną a spółki Trade Trans Spedition GmbH, RCS Shipping Co. Ltd. i RTS Shipping Co. Ltd. skonsolidowała metodą praw własności, - Odra Lloyd Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej), - Rentrans International Spedition Sp. z o.o. (metoda konsolidacji pełnej), - Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. (metoda konsolidacji proporcjonalnej). Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej na dzień r. objętych konsolidacją przedstawia poniższa tabela: Lp. Nazwa jednostki Siedziba Udział w kapitale zakładowym % Charakter powiązania 1 ODRATRANS-PORTY Sp. z o.o. Wrocław 100,00% zależna 2 Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wrocław 100,00% zależna 3 Odra Lloyd Sp. z o.o. Wrocław 100,00% zależna 37

38 4 Rentrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice 100,00% zależna 5 Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście 42,80% pośrednio zależna 6 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz 100,00% zależna 7 Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin 54,70% zależna 8 RCI Sp. z o.o. Szczecin 54,70% 9 RCT Sp. z o.o. Szczecin 21,88% 10 Trade Trans Spedition GmbH Berlin 19,69% 11 RCS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda 27,35% 12 RTS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda 27,35% pośrednio zależna pośrednio zależna pośrednio zależna pośrednio zależna pośrednio zależna 13 Deutsche Binnenreederei AG Berlin 81,08% zależna 14 ODRA Rhein Lloyd GmbH Berlin 81,08% 15 Elbe Rijn Lloyd B.V. Ridderkerk, Holandia 51,00% pośrednio zależna pośrednio zależna 3. Istotne zasady rachunkowości W 2003 roku RMSR wydała MSSF 1 Zastosowanie po raz pierwszy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF 1 ). MSSF 1 wymaga, aby pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF było pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym, w którym jednostka zastosowała wszystkie standardy MSSF, wraz ze stwierdzeniem pełnej zgodności ze wszystkimi standardami. Grupa Kapitałowa stosuje MSSF w sprawozdaniach finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w roku 2005 z datą przejścia na MSSF ustaloną na dzień 1 stycznia 2004 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, w związku z procesem przyjmowania MSSF przez UE oraz ze względu na rodzaj działalności Grupy nie występują różnice pomiędzy Zasadami polityki rachunkowości Grupy Kapitałowej przyjętymi przez Grupę, które wynikają z MSSF, a MSSF przyjętymi przez UE. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego za wyjątkiem nieruchomości i floty, które na zostały wycenione w wartości godziwej. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Zgodnie z interpretacjami wprowadzonymi do 31 grudnia 2005 roku mogą ulec zmianie niektóre czynniki pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na 31 grudnia 2010 roku zgodnie z MSSF. 38

39 Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych z dokładnością do pełnych złotych ( PLN ) z pominięciem groszy. Status zatwierdzenia standardów w UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które według stanu na dzień 29 kwietnia 2011 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: Zmieniony MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Zmieniony MSSF1 został opublikowany w dniu 28 stycznia 2010 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później. Zmieniony standard zawiera regulacje dotyczące ograniczonego zwolnienia z ujawniania danych porównywalnych w zakresie MSSF 7. Grupa zastosuje zmieniony MSSF 1 od 1 stycznia 2011 roku. Zmieniony MSSF 1 nie będzie miał wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. Nowe standardy i interpretacje. Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej obowiązują od 1 stycznia 2010 roku: - Zmieniony MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych opublikowany w dniu 10 stycznia 2008 roku, - Zmieniony MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe opublikowany w dniu 10 stycznia 2008 roku, - Zmieniony MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy opublikowany w dniu 27 listopada 2008 roku, - Zmieniony MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy opublikowany w dniu 23 lipca 2009 roku. a) Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdania finansowe wszystkich jednostek kontrolowanych przez Emitenta, za wyjątkiem Odratrans Nieruchomości I Spółka z o.o., Odratrans Nieruchomości II Spółka z o.o. oraz Odra Logistics Spółka z o.o., których dane finansowe uznano za nieistotne. Jednostki zależne Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Emitenta. Sprawowanie kontroli ma miejsce wtedy, gdy Emitent posiada bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Emitent ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej spółki w celu uzyskiwania korzyści płynących z jej działalności. Spółki zależne są konsolidowane od daty objęcia kontroli przez Emitenta, natomiast przestają być konsolidowane w chwili utraty nad nimi kontroli. Jednostki stowarzyszone Jednostki stowarzyszone są to jednostki gospodarcze, na których politykę operacyjną i finansową Emitent ma znaczący wpływ (lecz nie kontrolę). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera udział Emitenta w 39

40 sumie zysków i strat jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności, od momentu uzyskania znaczącego wpływu do momentu jego wygaśnięcia. Korekty konsolidacyjne Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej ODRATRANS oraz transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski są wyłączone w całości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niezrealizowane zyski wynikające z transakcji z jednostkami stowarzyszonymi są wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania do wysokości udziału Grupy Kapitałowej w tych jednostkach. Niezrealizowane zyski wynikające z transakcji z jednostkami stowarzyszonymi pomniejszają wartość bilansową inwestycji w tej jednostce. Niezrealizowane straty eliminowane są w sposób analogiczny ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie co niezrealizowane zyski, do momentu wystąpienia przesłanek wskazujących na trwałą utratę wartości. Wszystkie znaczące salda i transakcje występujące pomiędzy tymi jednostkami zostały dla celów konsolidacji wyeliminowane. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. b) Inwestycje Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wycenia się po początkowym ujęciu w wartości godziwej. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeśli nie jest możliwe ustalenie ich wartości godziwej, a posiadają ustalony termin wymagalności, wówczas wyceny dokonuje się według zamortyzowanego kosztu, jeśli aktywa te nie mają ustalonego okresu wymagalności, wyceny dokonuje się w cenie nabycia. c) Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy Kapitałowej wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność, tj. w walucie funkcjonalnej. Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji spółek tworzących Grupę Kapitałową ODRATRANS jest polski złoty (PLN). Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zależnych jest EURO. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania tych zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane po średnim ważonym kursie wymiany za dany rok obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako jego odrębny składnik. Transakcje w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego z dnia transakcji. Na każdy dzień bilansowy wyrażone w walucie obcej pozycje pieniężne przelicza się przy zastosowaniu średniego kursu NBP, pozycje niepieniężne wycenia się według kosztu historycznego w walucie obcej przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji, pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej. Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej, oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat. Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, ujmuje się jako element zmian w 40

41 wartości godziwej. Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, ujmuje się w kapitale własnym. Kursy EURO przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: Średni za okres styczeń - grudzień: 4,0044 Kurs na : 3,9603 d) Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie z uwzględnieniem umożliwionych przez MSSF 1 zmian dotyczących przyjętego kosztu założonego tj.: uznania za koszt założony w przypadku budynków i floty ich wartości godziwej na dzień przejścia na MSSF-y tzn. na dzień Środki trwałe są amortyzowane przez przewidywany okres ich używania. W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, wartość początkowa tych środków oraz dotychczasowe umorzenie są wyksięgowywane, a wynik likwidacji lub sprzedaży jest odnoszony w ciężar rachunku zysków i strat. Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową. Dla środków trwałych przyjęto okresy użytkowania w następujących przedziałach: - budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej od 20 do 60 lat - maszyny i urządzenia od 3 do 60 lat - środki transportu od 5 do 45 lat - inne okres użytkowania ustalany jest indywidualnie dla poszczególnych składników środków trwałych. e) Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu i dzierżawy Środki trwałe używane na podstawie umów, które przenoszą na Grupę Kapitałową zasadniczo wszystkie korzyści i ryzyka związane z posiadaniem tych środków trwałych, są traktowane jak zakupione w momencie otrzymania do używania. Środki trwałe oraz zobowiązania wynikające z umów leasingu finansowego są ujmowane początkowo w bilansie Grupy Kapitałowej według wartości niższej z wartości godziwej tych środków trwałych lub wartości bieżącej minimalnych przyszłych płatności leasingowych. Amortyzacja tych środków trwałych jest dokonywana na podstawie okresu ich używania. Koszty dzierżawy oraz leasingu operacyjnego są odnoszone liniowo w ciężar rachunku zysków i strat w okresie obowiązywania umowy dzierżawy lub leasingu. f) Nieruchomości inwestycyjne Nieruchomości uznaje się za inwestycyjne, jeżeli ponad 80% jej powierzchni spełnia definicję nieruchomości inwestycyjnej tzn. przynosi korzyści z tytułu np. dzierżaw i nie jest wykorzystywana we własnej działalności. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na moment początkowego ujęcia tak samo jak nieruchomości ujęte w środkach trwałych. Na kolejne dni bilansowe nieruchomości inwestycyjne 41

42 wyceniane są także podobnie to nieruchomości ujętych w środkach trwałych, tzn. wg modelu kosztowego. Nieruchomość inwestycyjna jest usuwana z bilansu w momencie jej zbycia lub w przypadku trwałego wycofania z użytkowania, jeśli nie oczekuje się pożytków z jej zbycia. g) Wartości niematerialne, wartości firmy i ujemne wartości firmy Wartości niematerialne wykazane są według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową według rocznych stawek z przedziału od 20% do 50%. Wartość firmy była zgodnie z Ustawą o Rachunkowości amortyzowana do końca 2004 roku. Po tej dacie amortyzacji zaprzestano i dokonuje się corocznych testów na utratę wartości. Ujemna wartość firmy była zgodnie z Ustawą o Rachunkowości do końca roku 2004 odpisywana w przychody. Od ujemna wartość firmy jest odpisywane w całości w przychody w momencie jej nabycia, a uprzednio nabyta ujemna wartość firmy została w całości ujęta jako zysk z lat ubiegłych. h) Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych i wartości niematerialnych (w tym wartości firmy) Wartość firmy, wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nie dostępne do użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz są corocznie testowane na utratę wartości. Pozostałe aktywa testuje się na utratę wartości, jeśli występują przesłanki wskazujące na możliwość jej wystąpienia. i) Inwestycje Grupa Kapitałowa zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, - pożyczki i należności, - aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów finansowych. j) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa trwałe (lub ich grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej poprzez transakcje sprzedaży niż poprzez kontynuowanie użytkowania, pod warunkiem, iż są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie, z zachowaniem warunków, które są zwyczajowo stosowane przy sprzedaży tych aktywów (lub grup do zbycia) oraz ich sprzedaż jest wysoce uprawdopodobniona. Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaliczone do przeznaczonych do sprzedaży wycenia się według wartości niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. k) Zapasy Zapasy wycenia się na dzień przyjęcia do ksiąg wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Rozchód materiałów wyceniany jest według metody pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO). Na dzień bilansowy zapasy wyceniane są według przyjętych wyżej zasad, jednakże na poziomie nie wyższym od wartości netto możliwej do uzyskania. Wartość netto możliwa do uzyskania to szacowana cena sprzedaży dokonywanej w normalnym cyklu działalności, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 42

43 l) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw towarów i usług ujmuje się początkowo według wartości godziwej. Przy należnościach o terminie płatności do 1 roku, za wartość godziwą uznaje się wartość należności jaka powinna wpłynąć do przedsiębiorstwa. Po początkowym ujęciu, należności te wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, stosowanej dla własnych kredytów w rachunku bieżącym, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że jednostka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot. Kwotę odpisu stanowi różnica pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych wg efektywnej stopy procentowej. Odpis tworzy się w ciężar rachunku zysków i strat. Wszystkie przekazane zaliczki jak np. na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, na środki trwałe w budowie, na objęcie udziałów i akcji, nabycie wartości niematerialnych i prawnych i inne ujmuje się w pozostałych należnościach. Należności nie stanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Z punktu widzenia terminu wymagalności należności kwalifikowane są jako długoterminowe lub krótkoterminowe. Do aktywów długoterminowych kwalifikuje się należności o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. m) Środki pieniężne Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o dużej płynności. n) Rozliczenia międzyokresowe czynne Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Grupa Kapitałowa zalicza m.in.: jednorazowe roczne opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych, osobowych, prenumeraty czasopism, czynszów pobranych z góry, odpis na ZFŚS rozliczany w ciągu roku, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, etapowe nakłady na prace rozwojowe, spełniające warunki aktywowania, do czasu ich zakończenia. Czynne rozliczenia międzyokresowe, których rozliczenie nastąpi w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, zaliczane są do aktywów długoterminowych. Pozostałe do krótkoterminowych. Odpisu czynnych rozliczeń międzyokresowych Grupa Kapitałowa dokonuje poprzez indywidualnie oszacowany okres w zależności od charakteru i wartości rozliczanej pozycji. o) Kredyty bankowe i pożyczki W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych. Na kolejne dni bilansowe ujmowane są według zasady zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej stopy procentowej. p) Rezerwy Rezerwy tworzone są, gdy na spółkach Grupy Kapitałowej ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełnienie 43

44 tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. Rezerwy tworzy się w szczególności na: - koszty likwidacji środków trwałych, jeżeli są istotne, - skutki toczących się spraw sądowych oraz spraw spornych, - udzielone gwarancje, poręczenia, - przyszłe świadczenia na rzecz pracowników wynikające z Zakładowych Umów Zbiorowych Pracy jednostek Grupy Kapitałowej (szczegółowo opisane w części świadczenia pracownicze). Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy. Jeżeli skutek zmian wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości nakładów, które według oczekiwań będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. Zgodnie z wymogami MSR 1 rezerwy w sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio jako długo i krótkoterminowe. W rezerwach krótkoterminowych ujmuje się rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne, jeśli wynikają z utraty wartości aktywów, wykorzystywanych przez jednostkę do prowadzenia działalności. q) Świadczenia pracownicze Pracownicy zatrudnieni w jednostkach Grupy Kapitałowej nabywają uprawnienia do następujących świadczeń emerytalnych: a/ odprawy emerytalno-rentowe, które przysługują pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku przejściem na emeryturę lub rentę. Podstawę wymiaru stanowi średnie wynagrodzenie w spółce poprzedzające miesiąc rozwiązania umowy o pracę lub minimalne krajowe wynagrodzenie, w zależności od zakładów pracy w których pracownik był zatrudniony i nabytych uprawnień. Na przyszłe odprawy emerytalne tworzy się rezerwę w ciężar kosztów operacyjnych (w pozycji koszty świadczeń pracowniczych). Wartość rezerwy obliczana jest przez niezależnego aktuariusza poprzez wykorzystanie odpowiednich metod aktuarialnych. Aktuarialne straty lub zyski powstałe z bieżących zmian i korekt w przyjmowanych założeniach aktuarialnych odnoszone są do rachunku zysków i strat poprzez oczekiwany średni okres zatrudnienia pracownika. Wysokość rezerwy aktualizowana jest rocznie. b/ nagrody jubileuszowe, przysługują pracownikom po 25 latach pracy i co kolejne 5 lat, podstawę wymiaru nagrody stanowi minimalne krajowe wynagrodzenie. Na przyszłe wypłaty nagród jubileuszowych tworzy się rezerwę. Wysokość rezerwy obliczana jest przy wykorzystaniu metod aktuarialnych poprzez niezależnego aktuariusza i podlega aktualizacji wyceny w okresie rocznym. Rezerwy tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (w pozycji koszty świadczeń pracowniczych). W związku z wypowiedzeniem Układu Zbiorowego ze skutkiem na koniec 2005 roku, nie naliczono rezerw na to świadczenie po okresie obowiązywania. r) Zobowiązania Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Grupy Kapitałowej którego wypełnienie według oczekiwań spowoduje wypływ z jednostki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. Do zobowiązań Grupa Kapitałowa zalicza: 44

45 - zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, - zobowiązania z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych, - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, - pozostałe zobowiązania. Zobowiązania finansowe zalicza się do dwóch kategorii: - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Ujęte w tej kategorii zobowiązania finansowe to zobowiązania przeznaczone do obrotu, oraz - pozostałe zobowiązania wyceniane na kolejne dni bilansowe wg skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o poniesione koszty transakcyjne. Zobowiązania nie zaliczone do zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania zalicza się do krótkoterminowych jeśli: - oczekuje się, że zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego, - jest posiadane głównie w celu przeznaczenia do obrotu, - jest wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, - jednostka nie ma bezwarunkowego prawa odroczenia spłaty na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania nie spełniające tych kryteriów zalicza się do zobowiązań długoterminowych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z odpisów w koszty działalności bieżącej oraz z pozostałych zwiększeń, zgodnie z ustawą oraz gdy obowiązuje zgodnie z przepisami wynikającymi z umów pracowniczych (prezentacja w bilansie w wartości netto). s) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe bierne są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za towary i usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi pracownikom. t) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe Grupy Kapitałowej obejmują głównie: - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturą VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych, przychody należne, oszacowane na podstawie wyceny kontraktów długoterminowych środki pieniężne, otrzymane na sfinansowanie wytworzenia środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł, - wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny środków trwałych w budowie, oraz prac rozwojowych, rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych. Kapitały własne udziałowców niekontrolujących Kapitały własne udziałowców niekontrolujących stanowią tę część wyników netto uzyskanych z działalności oraz aktywów netto spółki zależnej, które nie znajdują się w posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, jednostki dominującej. Kapitały własne udziałowców niekontrolujących są rozpoznawane w momencie nabycia jako ta część wartości bilansowej możliwych do zidentyfikowania 45

46 aktywów netto spółki zależnej, istniejących w momencie nabycia, która przypada na udziałowców niekontrolujących. Przychody Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty. Przychody ujmuje się w następujący sposób: - sprzedaż towarów, materiałów i produktów: Przychody są ujmowane, jeżeli jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, materiałów lub produktów oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. - świadczenie usług: Przychody są ujmowane, jeżeli: kwotę przychodów można wycenić w sposób wiarygodny, istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji, stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób, koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione w wiarygodny sposób. -przychody z tytułu wynajmu: Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu w stosunku do otwartych umów. -odsetki: Przychody z tytułu odsetek ujmowane są według zasady memoriałowej. - dywidendy: Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie przyznania praw. Koszty Koszty operacyjne są rozpoznawane w okresie, którego dotyczą. Koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat w okresie którego dotyczą. Podatek dochodowy Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat obejmuje: podatek bieżący i podatek odroczony. Podatek bieżący obliczany jest na podstawie wyniku podatkowego za dany rok obrotowy ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i przy zastosowaniu stawek podatkowych wynikających z tych przepisów. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest od dodatnich różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego ujmuje się w pełnej wysokości. Rezerwa nie podlega dyskontowaniu. Aktywa z tytułu podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi potrącenie różnic przejściowych lub wykorzystanie strat podatkowych. Zysk netto na akcję 46

47 Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Grupa nie prezentuje rozwodnionego zysku/straty na akcję, ponieważ nie występują rozwadniające potencjalne akcje zwykłe. Szczecin dnia r Piotr Chajderowski Daniel Stachiewicz Iwona Kloczkowska Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 47

48 II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Skonsolidwane sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 Wartość firmy Patenty, licencje, oprogramowanie 0 0 Inne wartości niematerialne Inwestycje rozliczane metodą praw własności 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 w pozostałych jednostkach udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Należności długoterminowe w jednostkach powiązanych 0 0 od pozostałych jednostek Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu programów emerytalnych 0 0 AKTYWA OBROTOWE Zapasy materiały półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary Należności krótkoterminowe należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 inne należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) inne dochodzone na drodze sądowej

49 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe 0 0 wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 inne wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe 0 0 z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) z tytułu wynagrodzeń inne Fundusze specjalne Podatek dochodowy bieżący 0 0 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy dotacje rządowe 0 0 rozliczenia międzyokresowe kosztów rozliczenia międzyokresowe przychodów inne Rozliczenia międzyokresowe przychodów z umów budowlanych 0 0 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana) 0 0 Szczecin dnia r Piotr Chajderowski Daniel Stachiewicz Iwona Kloczkowska Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 49

50 III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży usług Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt sprzedanych usług Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 0 0 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 Ujemna wartość firmy 0 0 Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Zysk (strata) netto z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności Odpis wartości firmy z konsolidacji 0 0 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej Strata (zysk) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) 0 0 Zysk (strata) netto jednostce dominującej udziałom niekontrolującym Szczecin dnia r Piotr Chajderowski Daniel Stachiewicz Iwona Kloczkowska Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 50

51 IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem Kapitał zakładowy na początek okresu po korektach Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 emisja akcji (wydania udziałów) 0 0 realizacja opcji na akcje 0 0 podwyższenie kapitału podstawowego z zysków zatrzymanych 0 0 podwyższenie kapitału podstawowego dopłaty 0 0 inne 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 umorzenie akcji (udziałów) 0 0 obniżenie kapitału 0 0 przeznaczenie części kapitału podstawowego (jego obniżenie) na zasilenie kapitału zapasowego 0 0 przeznaczenie części kapitału podstawowego (jego obniżenie) na zasilenie kapitału rezerwowego 0 0 inne Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu po korektach Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 zadeklarowanych wkładów pieniężnych 0 0 zadeklarowanych wkładów niepieniężnych 0 0 inne 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 opłacenie wkładów 0 0 wniesienie wkładów niepieniężnych 0 0 inne Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem Akcje (udziały) własne na początek okresu po korektach Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 podwyższenie kapitału podstawowego 0 0 połączenie ze spółką Grupy Kapitałowej 0 0 nabycie akcji własnych 0 0 akcje będące w posiadaniu jednostek powiązanych 0 0 inne 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 umorzenie akcji (udziałów) 0 0 sprzedaż akcji (udziałów) 0 0 inne Akcje (udziały) własne na koniec okresu

52 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu po korektach Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) nadwyżka z emisji akcji po pokryciu kosztów (agio) 0 0 połączenie ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej 0 0 z podziału zysku (ustawowe) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość - dobrowolne) rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny wniesione dopłaty 0 0 przeniesienie z kapitału rezerwowego 0 11 korekty konsolidacyjne 0 0 inne 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenie (nadwyżka ceny nabycia akcji własnych nad ich wartością nominalną) 0 0 zwrot dopłat 0 0 pokrycie straty podwyższenie kapitału podstawowego 0 0 wypłata dywidendy 0 0 inne Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) wycena przejmowanych aktywów do wartości godziwej wycena rzeczowych aktywów trwałych wycena instrumentów finansowych wycena aportu 0 0 wniesienie aportu 0 0 pozostałe 0 0 inne korekty konsolidacyjne 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) aktywa na ujemne różnice przejściowe w podatku dochodowym 0 0 zbycie lub likwidacja środków trwałych wycena instrumentów finansowych wycena przejmowanych aktywów do wartości godziwej 0 0 podatek odroczony od wyceny aportu 0 0 inne Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu po korektach Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 korekty konsolidacyjne 0 0 z podziału zysku 0 0 połączenie ze spółkami należącymi do Grupy 0 0 przeniesienie z innych kapitałów 0 0 wniesienie aportu 0 0 inne 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty 0 0 wykorzystanie zgodnie z celem utworzenia 0 0 podwyższenie kapitału podstawowego 0 0 wypłata dywidendy 0 0 wkład niepieniężny głównego akcjonariusza 0 0 przeniesienie na kapitał zapasowy 0 0 sprzedaż spółki zależnej 0 0 inne Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

53 7. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na początek okresu przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych po korektach Zmiana części kapitałowej instrumentów finansowych złożonych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 emisja 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 wykupienie 0 0 zamiana na udziały, akcje 0 0 forward Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na koniec okresu Różnice kursowe przed korektami korekty BO związane z audytem Różnice kursowe po korektach Zmiany różnic kursowych Różnice kursowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem 0 0 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach Zysk z lat ubiegłych na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) zysk zatrzymany zysk z roku ubiegłego połączenie ze spółką należącą do Grupy Kapitałowej 0 0 nadwyżka nabytych aktywów netto nad cenę nabycia udziałów w jednostce zależnej 0 0 zmiana przyjętych zasad rachunkowości 0 0 inne b) zmniejszenia (z tytułu) wypłata dywidendy podział zysku - wypłata nagród dla pracowników 0 0 podział zysku na ZFŚS 0 0 przeniesienie na kapitał zapasowy (ustawowo) przeniesienie na kapitał zapasowy przeniesienie na kapitał rezerwowy pokrycie straty 0 0 pokrycie strat udziałów niekontrolujących 0 0 korekty konsolidacyjne 0 0 nabycie udziałów 0 0 umorzenie udziałów 0 0 inne podatek dochodowy odroczony Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych

54 9.7. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 przeniesienia straty z roku ubiegłego nadwyżka ceny nabycia udziałów nad wartością aktywów netto w j. zależnej konsolidowanej w okresach wcześniejszych 0 0 inne b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z kapitału zapasowego pokrycie straty z kapitału rezerwowego 0 0 pokrycie straty z wyniku lat ubiegłych inne Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty ) 0 0 Szczecin dnia r Piotr Chajderowski Daniel Stachiewicz Iwona Kloczkowska Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 54

55 V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 0 Zysk (strata) netto Korekty o pozycje Udział w zyskach/stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja Niezrealizowane zyski / straty z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych) Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone, niezapłacone Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną) Zyski / straty z tytułu działalności inwestycyjnej Zysk/ strata przed zmianami kapitału obrotowego Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego) Podatek odroczony Działalność zaniechana 0 0 Pozostałe pozycje Środki pieniężne z działalności operacyjnej Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone Podatek dochodowy Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych Wpływy/ wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych 0 0 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 0 Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych) 0 0 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 0 0 inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 0 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych) udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

56 Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 Wpływy Wpływy netto z emisji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek roku obrotowego Środki pieniężne na koniec roku obrotowego środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania Szczecin dnia r Piotr Chajderowski Daniel Stachiewicz Iwona Kloczkowska Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 56

57 VI. INNE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym. Nie wystąpiły. 2 Informacje o znaczących zdarzeniach w Grupie Kapitałowej, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Opisano w sprawozdaniu z działalności w pkt. IV Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. W roku 2010 zmieniono sposób prezentacji pozycji bilansowych. Dane dotyczące rezerw na świadczenia pracownicze, premie itp. prezentowane były w rozliczeniach międzyokresowych biernych. W sprawozdaniu za rok 2010 jak i za okres porównawczy zostały zaprezentowane w rezerwach. Rezerwy na szkody korygowały dotąd wartość należności, pozycja ta została przeklasyfikowana do pozostałych rezerw. Część zobowiązań z tytułu podatku VAT była w latach poprzednich ujmowana w pasywach, w innych zobowiązaniach krótkoterminowych. Zmiana w tym zakresie polega na przeklasyfikowaniu tej pozycji do zobowiązań z tytułu podatków. Analogicznie, cześć podatku VAT naliczonego do rozliczenia w przyszłych okresach wykazywana była dotąd w innych należnościach krótkoterminowych. Pozycja ta została przeklasyfikowana do należności z tytułu podatków. 4 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności. Nie wystąpiły w 2010 roku zdarzenia gospodarcze wpływające na zmianę struktury Grupy Kapitałowej. 5 Sprawozdania finansowe sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie. Nie wystąpiło. 6 Stwierdzenie i opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja zawierająca opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. Nie występuje. 57

58 7 Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne, określone zgodnie z MSR, w zależności od tego, który podział segmentów jest podziałem podstawowym. Podział podstawowy to podział na segmenty branżowe. W grupie są wyodrębnione cztery grupy segmenty branżowe: Transport Wydobycie kruszywa Najmy i dzierżawy Remonty i budowa statków Transport został dodatkowo podzielony na: przewóz węgla przewóz kontenerów usługi wspierające transport wodny przewóz ładunków specjalnych przewóz pozostałej masówki Segmenty branżowe określono jako dające się wyodrębnić obszary jednostki gospodarczej, w ramach których następuje świadczenie usług podlegające ryzyku i charakteryzujące się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych różniących się od tych, które są właściwe dla innych segmentów branżowych. Zasady rachunkowości segmentu są zasadami przyjętymi do sporządzenia i prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy, jak również zasadami rachunkowości, które odnoszą się konkretnie do sprawozdawczości dotyczącej segmentów. Przychody segmentów są przychodami osiąganymi bądź to ze sprzedaży zewnętrznym klientom, bądź z transakcji z innymi segmentami grupy, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu. Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów transakcji z innymi segmentami Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu wraz z odpowiednią częścią Grupy, którą w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Wynik segmentu jest różnicą pomiędzy przychodami segmentu i kosztami segmentu. 8 Zobowiązania wobec budżetu z tytułu nabycia praw własności budynków i budowli. Nie wystąpiły. 9 Działalność zaniechana i planowane zaniechanie działalności w Grupie Kapitałowej. Nie występuje. 10 Wspólne przedsięwzięcia w Grupie Kapitałowej nie podlegające konsolidacji. Nie wystąpiły. 11 Inne informacje, niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Nie wystąpiły. 58

59 NOTY I OBJAŚNIENIA BA Zmiana stanu środków trwałych wg grup rodzajowych - Grunty własne wartość brutto środków trwałych na początek okresu przed korektami korekty wartości brutto środków trwałych związane z audytem 0 0 wartość brutto środków trwałych na początek okresu po korektach zwiększenia 0 0 środki trwałe przejętych jednostek 0 0 inne 0 0 nabycie (rozliczenie inwestycji) 0 0 środki trwałe w budowie 0 0 przesunięcie nakładów na środki trwałe w budowie 0 0 nabycie jednostki powiązanej 0 0 środki trwałe w budowie (inwest.rozlicz) 0 0 nabycie jednostki powiązanej 0 0 zmniejszenia sprzedaż, likwidacja inne 0 0 rozliczenie środków trwałych w budowie 0 0 przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) 0 0 przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) 0 0 sprzedaż jednostki powiązanej 0 0 sprzedaż jednostki powiązanej 0 0 różnice kursowe z przeliczenia wartość brutto środków trwałych na koniec okresu umorzenie na początek okresu przed korektami 0 0 korekty umorzenia na początek okresu związane z audytem 0 0 umorzenie na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenie umorzenia 0 0 amortyzacja planowa środków trwałych 0 0 umorzenie środków trwałych przejętych jednostek 0 0 inne 0 0 zmniejszenia umorzenia 0 0 sprzedaż, likwidacja środków trwałych 0 0 roczny odpis amortyzacyjny 0 0 inwestycje w obcym środku trwałym 0 0 przejęte na podstawie umowy leasingu finansowego 0 0 inne 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 umorzenie na koniec okresu 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu przed korektami 0 0 korekty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu związane z audytem 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenie odpisów 0 0 zmniejszenie odpisów 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 wartość netto środków trwałych na koniec okresu Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu (BZ)

60 BA Zmiana stanu środków trwałych wg grup rodzajowych - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość brutto środków trwałych na początek okresu przed korektami korekty wartości brutto środków trwałych związane z audytem 0 0 wartość brutto środków trwałych na początek okresu po korektach zwiększenia z tytułu nabycia środki trwałe przejętych jednostek 0 0 środki trwałe w budowie inne nabycie (rozliczenie inwestycji) 0 0 nabycie jednostki zależnej 0 0 testowa pozycja 0 0 inwestycje w obcym środku trwałym przejęte na podstawie umowy leasingu finansowego 0 0 zmniejszenia sprzedaż, likwidacja przesunięcie nakładów na środki trwałe w budowie 0 0 rozliczenie środków trwałych w budowie środki trwałe w budowie (inwest.rozlicz) 0 0 przesunięcie środków trwałych między gupami (transfer) sprzedaż jednostki zależnej 0 0 przeniesienie do inwestycji w nieruchomości 0 0 przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) 0 0 inne różnice kursowe z przeliczenia wartość brutto środków trwałych na koniec okresu umorzenie na początek okresu przed korektami korekty umorzenia na początek okresu związane z audytem 0 0 umorzenie na początek okresu po korektach zwiększenie umorzenia amortyzacja planowa środków trwałych umorzenie środków trwałych przejętych jednostek 0 0 nabycie jednostki zależnej 0 0 inne zmniejszenia umorzenia sprzedaż, likwidacja środków trwałych sprzedaż jednostki zależnej 0 0 roczny odpis amortyzacyjny 0 0 reklasyfikacja do innej kategorii 0 0 inne różnice kursowe z przeliczenia umorzenie na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu przed korektami korekty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu związane z audytem 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu po korektach zwiększenie odpisów 0 0 zmniejszenie odpisów różnice kursowe z przeliczenia 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu wartość netto środków trwałych na koniec okresu Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu (BZ)

61 BA Zmiana stanu środków trwałych wg grup rodzajowych - Urządzenia techniczne i maszyny wartość brutto środków trwałych na początek okresu przed korektami korekty wartości brutto środków trwałych związane z audytem 0 0 wartość brutto środków trwałych na początek okresu po korektach zwiększenia z tytułu nabycia środki trwałe przejętych jednostek 0 0 nabycie (rozliczenie inwestycji) 0 0 środki trwałe w budowie aport 0 0 inne nabycie jednostki zależnej 0 0 testowa pozycja 0 0 inwestycje w obcym środku trwałym 0 0 przejęte na podstawie umowy leasingu finansowego 0 0 przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) zmniejszenia sprzedaż, likwidacja przesunięcie nakładów na środki trwałe w budowie 0 0 rozliczenie środków trwałych w budowie środki trwałe w budowie (inwest.rozlicz) przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) sprzedaż jednostki zależnej 0 0 przeniesienie do inwestycji w nieruchomości 0 0 inne różnice kursowe z przeliczenia wartość brutto środków trwałych na koniec okresu umorzenie na początek okresu przed korektami korekty umorzenia na początek okresu związane z audytem 0 0 umorzenie na początek okresu po korektach zwiększenie umorzenia amortyzacja planowa środków trwałych planned depreciation of fixed assets 0 0 umorzenie środków trwałych przejętych jednostek 0 0 inne zmniejszenia umorzenia sprzedaż, likwidacja środków trwałych nabycie jednostki zależnej 0 0 sprzedaż jednostki zależnej 0 0 inne roczny odpis amortyzacyjny 0 0 różnice kursowe z przeliczenia umorzenie na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu przed korektami 0 0 korekty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu związane z audytem 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenie odpisów 0 0 zmniejszenie odpisów 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 wartość netto środków trwałych na koniec okresu Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu (BZ)

62 BA Zmiana stanu środków trwałych wg grup rodzajowych - Środki transportu wartość brutto środków trwałych na początek okresu przed korektami korekty wartości brutto środków trwałych związane z audytem wartość brutto środków trwałych na początek okresu po korektach zwiększenia z tytułu nabycia środki trwałe przejętych jednostek 0 0 inne 0 0 nabycie (rozliczenie inwestycji) 0 0 środki trwałe w budowie taken over from Odratrans S.A aport 0 remonty klasowe modernizacja nabycie jednostki zależnej 0 0 testowa pozycja 0 0 przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) inwestycje w obcym środku trwałym 0 0 przejęte na podstawie umowy leasingu finansowego 0 0 zmniejszenia sprzedaż, likwidacja przesunięcie nakładów na środki trwałe w budowie 0 0 rozliczenie środków trwałych w budowie środki trwałe w budowie (inwest.rozlicz) przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) sprzedaz jednostki zależnej 0 0 inne różnice kursowe z przeliczenia wartość brutto środków trwałych na koniec okresu umorzenie na początek okresu przed korektami korekty umorzenia na początek okresu związane z audytem umorzenie na początek okresu po korektach zwiększenie umorzenia amortyzacja planowa środków trwałych umorzenie środków trwałych przejętych jednostek 0 0 depreciation on ships purchased from Odratrans S.A. 0 0 inne 0 zmniejszenia umorzenia sprzedaż, likwidacja środków trwałych inne sprzedaz jednostki zależnej 0 0 roczny odpis amortyzacyjny 0 0 nabycie jednostki zależnej 0 0 różnice kursowe z przeliczenia umorzenie na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu przed korektami korekty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu związane z audytem 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu po korektach zwiększenie odpisów zmniejszenie odpisów 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu wartość netto środków trwałych na koniec okresu Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu (BZ)

63 BA Zmiana stanu środków trwałych wg grup rodzajowych - Inne środki trwałe wartość brutto środków trwałych na początek okresu przed korektami korekty wartości brutto środków trwałych związane z audytem 0 0 wartość brutto środków trwałych na początek okresu po korektach zwiększenia z tytułu nabycia środki trwałe przejętych jednostek 0 0 inne środki trwałe w budowie nabycie (rozliczenie inwestycji) 0 0 przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) nabycie jednostki zależnej 0 0 testowa pozycja 0 0 inwestycje w obcym środku trwałym 0 0 przejęte na podstawie umowy leasingu finansowego 0 0 zmniejszenia sprzedaż, likwidacja przesunięcie nakładów na środki trwałe w budowie 0 0 rozliczenie środków trwałych w budowie 0 0 środki trwałe w budowie ( inwest.rozlicz) przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) 0 0 sprzedaż jednostki zależnej 0 0 inne różnice kursowe z przeliczenia wartość brutto środków trwałych na koniec okresu umorzenie na początek okresu przed korektami korekty umorzenia na początek okresu związane z audytem 0 0 umorzenie na początek okresu po korektach zwiększenie umorzenia amortyzacja planowa środków trwałych umorzenie środków trwałych przejętych jednostek 0 0 inne zmniejszenia umorzenia sprzedaż, likwidacja środków trwałych nabycie jednostki zależnej 0 0 sprzedaż jednostki zależnej 0 0 roczny odpis amortyzacyjny 0 0 inne różnice kursowe z przeliczenia umorzenie na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu przed korektami 0 0 korekty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu związane z audytem 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenie odpisów 0 0 zmniejszenie odpisów 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 wartość netto środków trwałych na koniec okresu Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu (BZ)

64 BA Zmiana stanu środków trwałych wg grup rodzajowych - Środki trwałe w budowie wartość brutto środków trwałych na początek okresu przed korektami korekty wartości brutto środków trwałych w budowie związane z audytem 0 0 wartość brutto środków trwałych w budowie na początek okresu po korektach zwiększenia z tytułu nabycia środki trwałe w budowie środki trwałe przejętych jednostek 0 0 nabycie (rozliczenie inwestycji) 0 0 przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) 0 0 remonty klasowe 0 0 nabycie jednostki zależnej 0 0 testowa pozycja 0 0 inwestycje w obcym środku trwałym 0 0 przejęte na podstawie umowy leasingu finansowego inne 0 0 zmniejszenia sprzedaż, likwidacja środki trwałe w budowie ( inwest.rozlicz) przesunięcie nakładów na środki trwałe w budowie 0 0 rozliczenie środków trwałych w budowie przesunięcie środków trwałych między grupami (transfer) sprzedaż jednostki zależnej 0 0 inne 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 wartość brutto środków trwałych w budowie na koniec okresu umorzenie na początek okresu przed korektami 0 0 korekty umorzenia na początek okresu związane z audytem 0 0 umorzenie na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenie umorzenia 0 0 amortyzacja planowa środków trwałych 0 0 umorzenie środków trwałych przejętych jednostek 0 0 inne 0 0 zmniejszenia umorzenia 0 0 sprzedaż, likwidacja środków trwałych 0 0 inne 0 0 sprzedaż jednostki zależnej 0 0 nabycie jednostki zależnej 0 0 roczny odpis amortyzacyjny 0 0 różnice kursowe z przeliczenia umorzenie na koniec okresu 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu przed korektami 0 0 korekty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu związane z audytem 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenie odpisów 0 0 zmniejszenie odpisów 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 wartość netto środków trwałych w budowie na koniec okresu Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu (BZ)

65 BA1.2 - Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) własne używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu grunty budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe bilansowe, razem Środki trwałe - Bilans BA1.3 - Środki trwałe wykazane pozabilansowo Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne wykazwane pozabilasnowo, razem używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu: grunty 0 0 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0 urządzenia techniczne i maszyny 0 0 środki transportu inne środki trwałe własne środki trwałe o niskiej wartości środki trwałe o niskiej wartości - umorzenie roczne wartości niematerialne i prawne wartości niematerialne i prawne - umorzenie roczne Własne Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne wykazwane pozabilasnowo - umorzenie roczne

66 BA2 - Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych Stan na początek okresu przed korektami Korekty stanu na początek okresu związane z audytem 0 0 Stan na początek okresu po korektach Zwiększenia wycena 0 0 nieruchomości przejętych jednostek 0 0 nabycie zakup transfer z rzeczowego majątku trwałego 0 0 inne 0 0 Zmniejszenia zmiana wartości 0 0 sprzedaż inne 0 0 Wartość brutto nieruchomości inwestycyjnych na koniec okresu umorzenie na początek okresu przed korektami korekty umorzenia na początek okresu związane z audytem 0 0 umorzenie na początek okresu po korektach zwiększenie umorzenia amortyzacja planowa inne 0 0 zmniejszenia umorzenia sprzedaż Nowa 0 0 Nowa 0 0 umorzenie na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu przed korektami 0 0 korekty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu związane z audytem 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenie odpisów 0 0 zmniejszenie odpisów 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 wartość netto nieruchomości inwestycyjnych na koniec okresu Nieruchomości inwestycyjne na koniec okresu Nieruchomości inwestycyjne - Bilans

67 BA Zmiana stanu wartości niematerialnych - Wartość firmy wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu przed korektami, w tym: Deutsche Binnenreederei AG Rentrans International Spedition Sp. z o.o Rentrans Cargo Sp. z o.o Port Handlowy Swinoujscie Sp. z o.o Odra Lloyd Sp. z o.o korekty BO związane z audytem 0 0 wartości brutto wartości niematerialnych na początek okresu po korektach, w tym: Deutsche Binnenreederei AG Rentrans International Spedition Sp. z o.o Rentrans Cargo Sp. z o.o Port Handlowy Swinoujscie Sp. z o.o Odra Lloyd Sp. z o.o zwiększenia 0 0 nabycie 0 0 wartości niematerialne przejętych jednostek 0 0 nabycie rozlicz. inwest. 0 0 wartości w budowie 0 0 inne 0 0 zmniejszenia 0 0 sprzedaż, likwidacja 0 0 nabycie rozlicz. inwest. 0 0 nabycie rozlicz. inwest. 0 0 inne 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 wartość brutto na koniec okresu, w tym: Deutsche Binnenreederei AG Rentrans International Spedition Sp. z o.o Rentrans Cargo Sp. z o.o Port Handlowy Swinoujscie Sp. z o.o Odra Lloyd Sp. z o.o umorzenie na początek okresu przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 umorzenie na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenia 0 0 amortyzacja planowana wartości niematerialnych 0 0 amortyzacja wartości niematerialnych przejętych jednostek 0 0 inne 0 0 zmniejszenia 0 0 sprzedaż, likwidacja 0 0 wartość firmy przejętych jednostek 0 0 inne 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 umorzenie na koniec okresu 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenie 0 0 zmniejszenie 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

68 wartość netto na koniec okresu, w tym: Deutsche Binnenreederei AG Rentrans International Spedition Sp. z o.o Rentrans Cargo Sp. z o.o Port Handlowy Swinoujscie Sp. z o.o Odra Lloyd Sp. z o.o Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu (BZ) Wartości niematerialne brutto na koniec okresu (BO+zwiększeniazmniejszenia+różnice kursowe) Różnica 0 0 Wartości niematerialne na koniec okresu netto (BO+zwiększeniazmniejszenia+różnice kursowe) Wartości niematerialne - Wartość firmy - Bilans Różnica 0 0 Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu, w tym: Deutsche Binnenreederei AG Rentrans International Spedition Sp. z o.o Rentrans Cargo Sp. z o.o Port Handlowy Swinoujscie Sp. z o.o Odra Lloyd Sp. z o.o Wartości niematerialne - Wartość firmy - Bilans

69 BA Zmiana stanu wartości niematerialnych - Inne wartości niematerialne wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem 0 0 wartości brutto wartości niematerialnych na początek okresu po korektach zwiększenia inne aport 0 0 nabycie wartości niematerialne przejętych jednostek 0 0 nabycie rozlicz. inwest wartości w budowie nabycie jednostki zależnej 0 0 nabycie rozlicz. inwest. 0 0 nabycie rozlicz. inwest. 0 0 zmniejszenia sprzedaż, likwidacja sprzedaż jednostki zależnej 0 0 inne 0 0 różnice kursowe z przeliczenia wartość brutto na koniec okresu umorzenie na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem 0 0 umorzenie na początek okresu po korektach zwiększenia amortyzacja planowana wartości niematerialnych amortyzacja wartości niematerialnych przejętych jednostek 0 0 inne nabycie jednostki zależnej 0 0 zmniejszenia sprzedaż, likwidacja inne 0 84 sprzedaż jednostki zależnej 0 0 różnice kursowe z przeliczenia umorzenie na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenie 0 0 zmniejszenie 0 0 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 różnice kursowe z przeliczenia wartość netto na koniec okresu Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu (BZ) BA3.2 - Wartości niematerialne (struktura własnościowa) własne używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu patenty, koncesje, licencje, oprogramowanie 0 0 inne wartości materialne Wartości niematerialne, razem Wartości niematerialne - Bilans

70 BA4.3 - Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych Zmiana stanu w jednostkach powiązanych 0 0 stan na początek okresu przed korektami udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie przed korektami 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie przed korektami inne papiery wartościowe przed korektami 0 0 udzielone pożyczki przed korektami inne długoterminowe aktywa finansowe przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - korekty związane z audytem 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie - korekty związane z audytem 0 0 inne papiery wartościowe - korekty BO związane z audytem 0 0 udzielone pożyczki - korekty BO związane z audytem 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe - korekty BO związane z audytem 0 0 stan na początek okresu po korektach udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie po korektach 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie po korektach inne papiery wartościowe po korektach 0 0 udzielone pożyczki po korektach inne długoterminowe aktywa finansowe po korektach 0 0 zwiększenia nabycie, objęcie udziałów i akcji w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 nabycie, objęcie udziałów i akcji w jednostkach nienotowanych na giełdzie zmiana wyceny udziałów i akcji notowanych na giełdzie 0 0 zmiana wyceny udziałów i akcji nienotowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje przejętych jednostek notowane na giełdzie 0 0 udziały i akcje przejętych jednostek nienotowane na giełdzie 0 0 inne zwiększenia udziałów i akcji w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 inne zwiększenia udziałów i akcji w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 zakup, objęcie innych papierów wartościowych 0 0 inne papiery wartościowe przejętych jednostek 0 0 udzielone pożyczki 0 0 udzielone pożyczki przejętych jednostek 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe przejętych jednostek 0 0 zmniejszenia sprzedaż, umorzenie akcji, udziałów w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 sprzedaż, umorzenie akcji, udziałów w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 zmiana wyceny akcji, udziałów notowanych na giełdzie 0 0 zmiana wyceny akcji, udziałów nienotowanych na giełdzie inne zmniejszenia udziałów i akcji w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 inne zmniejszenia udziałów i akcji w jednostkach nienotowanych na giełdzie sprzedaż, wykupienie innych papierów wartościowych 0 0 spłata, umorzenie udzielonych pożyczek 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 przekwalifikowanie akcji, udziałów jednostek notowanych do aktywów krótkoterminowych 0 0 przekwalifikowanie udzielonych pożyczek do aktywów krótkoterminowych 0 0 przekwalifikowanie akcji, udziałów jednostek nienotowanych do aktywów krótkoterminowych 0 0 przekwalifikowanie innych papierów wartościowych do aktywów krótkoterminowych 0 0 przekwalifikowanie innych długoterminowych aktywów finansowych do aktywów krótkoterminowych 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - inne papery wartościowe 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - udzielone pożyczki 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 stan na koniec okresu udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe

71 Zmiana stanu w jednostkach pozostałych 0 0 stan na początek okresu przed korektami udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie przed korektami 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie przed korektami inne papiery wartościowe przed korektami 0 0 udzielone pożyczki przed korektami 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe przed korektami korekty BO związane z audytem 0 0 udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - korekty związane z audytem 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie - korekty związane z audytem 0 0 udzielone pożyczki - korekty związane z audytem 0 0 inne papiery wartościowe - korekty związane z audytem 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe - korekty związane z audytem 0 0 stan na początek okresu po korektach udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie po korektach 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie po korektach inne papiery wartościowe po korektach 0 0 udzielone pożyczki po korektach 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe po korektach zwiększenia nabycie, objęcie udziałów i akcji w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 nabycie, objęcie udziałów i akcji w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 zmiana wyceny udziałów i akcji notowanych na giełdzie 0 0 zmiana wyceny udziałów i akcji nienotowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje przejętych jednostek notowane na giełdzie 0 0 udziały i akcje przejętych jednostek nienotowane na giełdzie 0 0 inne zwiększenia udziałów i akcji w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 inne zwiększenia udziałów i akcji w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 zakup, objęcie innych papierów wartościowych 0 0 udzielone pożyczki 0 0 udzielone pożyczki przejętych jednostek 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe inne papiery wartościowe przejętych jednostek 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe przejętych jednostek 0 0 zmniejszenia sprzedaż, umorzenie akcji, udziałów w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 sprzedaż, umorzenie akcji, udziałów w jednostkach nienotowanych na giełdzie zmiana wyceny akcji, udziałów notowanych na giełdzie 0 0 zmiana wyceny akcji, udziałów nienotowanych na giełdzie 0 0 inne zmniejszenia udziałów i akcji w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 inne zmniejszenia udziałów i akcji w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 sprzedaż, wykupienie innych papierów wartościowych 0 0 spłata, umorzenie udzielonych pożyczek 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 przekwalifikowanie akcji, udziałów jednostek notowanych do aktywów krótkoterminowych 0 0 przekwalifikowanie akcji, udziałów jednostek nienotowanych do aktywów krótkoterminowych 0 0 przekwalifikowanie innych papierów wartościowych do aktywów krótkoterminowych 0 0 przekwalifikowanie udzielonych pożyczek do aktywów krótkoterminowych 0 0 przekwalifikowanie innych długoterminowych aktywów finansowych do aktywów krótkoterminowych 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - inne papery wartościowe 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - udzielone pożyczki 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 stan na koniec okresu udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe

72 Jednostki powiązane - Linie kontrolne 0 0 Kontrola długoterminowych aktywów finansowych - Bilans 0 0 udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - Bilans 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie - Bilans inne papiery wartościowe - Bilans 0 0 udzielone pożyczki - Bilans inne długoterminowe aktywa finansowe - Bilans 0 0 Pozostałe jednostki 0 0 Kontrola długoterminowych aktywów finansowych - Bilans 0 0 udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - Bilans 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie - Bilans inne papiery wartościowe - Bilans 0 0 udzielone pożyczki - Bilans 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe - Bilans

73 BA4.5 - Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach Nazw a (firma) jednostki ze w skazaniem formy praw nej siedziba przedmiot przedsiębiorstw a w artość bilansow a udziałów % posiadanego kapitału zakładow ego udział w ogólnej liczbie nieopłacona przez emitenta otrzymane lub należne dyw idendy za ostatni rok obrotow y SPÓŁKA: ODRATRANS S.A. ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI I Sp. z o.o. Wrocław ,00% 0 ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI II Sp. z o.o. Wrocław ,00% 0 ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI Gliw ice logistyka i transport ,00% 0 Razem Wartość bilansow a udziałów /akcji Aktyw a finansow e długoterminow e, w pozostałych jednostkach Różnica SPÓŁKA: Port Handlow y Sw inoujscie Sp. z o.o. Port Żegluga Szczecińska Spółka z o.o. Szczecin ,05% 0 Razem Wartość bilansow a udziałów /akcji Aktyw a finansow e długoterminow e, w pozostałych jednostkach Różnica

74 BA4.6 - Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (bez pożyczek) - struktura walutowa Wg jednostek powiązanych 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (bez pożyczek) - wg jednostek powiązanych, razem Jednostki pozostałe 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (bez pożyczek) - jednostki pozostałe, razem Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (bez pożyczek), razem Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe według jednostek powiązanych, razem Aktywa finansowe długoterminowe (bez pożyczek) według jednostek powiązanych - Bilans Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe pozostałych jednostek, razem Aktywa finansowe długoterminowe (bez pożyczek) pozostałych jednostek - Bilans

75 BA4.7 - Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe - wg zbywalności Zbywalność w jednostkach powiązanych 0 0 Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach akcje, udziały (wartość bilansowa) wartość w cenach nabycia odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na giełdach akcje, udziały (wartość bilansowa) wartość w cenach nabycia odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 z ograniczoną zbywalnością 0 0 akcje, udziały (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 wartość w cenach nabycia odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 wartość bilansowa, razem Zbywalność w jednostkach pozostałych 0 0 z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 0 0 akcje, udziały (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa)

76 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na giełdach akcje, udziały (wartość bilansowa) wartość w cenach nabycia odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) wartość w cenach nabycia odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 z ograniczoną zbywalnością 0 0 akcje, udziały (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 wartość w cenach nabycia odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 wartość bilansowa, razem Wartość bilansowa w jednostkach powiązanych, razem Aktywa finansowe długoterminowe (bez pożyczek) w jednostkach powiązanych - Bilans Wartość bilansowa w pozostałych jednostkach, razem Aktywa finansowe długoterminowe (bez pożyczek) w pozostałych jednostkach - Bilans

77 BA4.8 - Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa) Wg jednostek powiązanych 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Udzielone pożyczki długoterminowe - wg jednostek powiązanych, razem Jednostki pozostałe 0 0 a) w walucie prezentacji 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Udzielone pożyczki długoterminowe - jednostki pozostałe, razem 0 0 Udzielone pożyczki długoterminowe, razem Udzielone pożyczki długoterminowe w jednostkach powiązanych, razem Udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych - Bilans Udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach, razem 0 0 Udzielone pożyczki w pozostałych jednostkach - Bilans

78 BA5.1 - Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) inne Inne inwestycje długoterminowe, razem Inne inwestycje długoterminowe - Bilans BA5.2 - Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg rodzaju) stan na początek okresu przed korektami, w tym: 0 0 inne inwestycje długoterminowe 0 0 korekty związane z audytem, w tym: stan na początek okresu po korektach, w tym: 0 0 zwiększenia zmniejszenia 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 stan na koniec okresu, w tym: inne inwestycje długoterminowe Stan na koniec okresu Inne inwestycje długoterminowe - Bilans BA5.3 - Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem Inne inwestycje długoterminowe - Bilans

79 BA6.1 - Pozostałe należności długoterminowe w jednostkach powiązanych 0 0 gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 inne 0 0 pozostałe należności długoterminowe netto w jednostkach powiązanych 0 0 odpisy aktualizujące wartość należności w jednostkach powiązanych 0 0 pozostałe należności długoterminowe brutto w jednostkach powiązanych 0 0 w pozostałych jednostkach gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG sprzedaż udziałów 0 0 inne pozostałe należności długoterminowe netto w pozostałych jednostkach odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 pozostałe należności długoterminowe brutto w pozostałych jednostkach Pozostałe należności długoterminowe netto w jednostkach powiązanych, razem 0 0 Pozostałe należności długoterminowe w jednostkach powiązanych - Bilans 0 0 Pozostałe należności długoterminowe netto w pozostałych jednostkach, razem Pozostałe należności długoterminowe w pozostałych jednostkach - Bilans

80 BA6.2 - Zmiana stanu pozostałych należności długoterminowych (wg tytułów) zmiana stanu w jednostkach powiązanych 0 0 stan na początek okresu przed korektami gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów inne 0 0 sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 inne 0 0 sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 0 0 stan na początek okresu po korektach gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów inne 0 0 sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 0 0 zwiększenia 0 0 gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 0 0 zmniejszenia rozliczone należności odpisane należności 0 0 inne 0 0 przekwalifikowanie na krótkoterminowe 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 stan na koniec okresu 0 0 gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 inne 0 0 sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 0 0 zmiana stanu odpisów od pozostałych jednostek 0 0 stan na początek okresu przed korektami gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych inne korekty BO związane z audytem 0 0 gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 inne 0 0 sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych

81 stan na początek okresu po korektach sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 inne zwiększenia sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 inne sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 0 0 zmniejszenia rozliczone należności odpisane należności 0 0 repayment of loan sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 przekwalifikowanie na krótkoterminowe różnice kursowe z przeliczenia stan na koniec okresu gwarancje, kaucje 0 0 sprzedaż nieruchomości i PWUG 0 0 sprzedaż udziałów 0 0 inne sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych Stan na koniec okresu - jednostki powiązane 0 0 Pozostałe należności długoterminowe netto w jednostkach powiązanych - Bilans 0 0 Stan na koniec okresu - jednostki powiązane 0 0 Pozostałe należności długoterminowe netto w jednostkach powiązanych - Bilans 0 0 Stan na koniec okresu - pozostałe jednostki Należności długoterminowe netto w pozostałych jednostkach - Bilans

82 BA6.4 - Pozostałe należności długoterminowe (struktura walutowa) Wg jednostek powiązanych 0 0 a) w walucie prezentacji 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Papiery b6. pozostałe wartościowe, waluty udziały po przeliczeniu i inne długoterminowe na walutę prezentacji aktywa finansowe (bez 0 0 pożyczek) - wg jednostek powiązanych, razem 0 0 Jednostki pozostałe 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Pozostałe należności długoterminowe - jednostki pozostałe, razem Pozostałe należności długoterminowe, razem Pozostałe należności długoterminowe - wg jednostek powiązanych, razem 0 0 Pozostałe należności długoterminowe w jednostkach powiązanych - Bilans 0 0 Pozostałe należności długoterminowe - jednostki pozostałe, razem Pozostałe należności długoterminowe w pozostałych jednostkach - Bilans

83 BA7.1 - Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu przed korektami odniesionej na wynik finansowy odniesionej bezpośrednio na kapitał własny odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 odniesionej na wynik finansowy 0 0 odniesionej bezpośrednio na kapitał własny 0 0 odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach, w tym: odniesionej na wynik finansowy odniesionej bezpośrednio na kapitał własny odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową odliczenie 50% straty z 2008 r inne odpis aktualizujący nieruchomość inwestycyjną 0 0 rezerwa na koszty intensyfikacji sprzedaży 0 0 zmiana stanu RMK 0 0 rezerwa na zakup energii zielonej 0 0 rezerwa na odsetki naliczone 0 0 rezerwa na przyszłe skonto 0 0 rezerwa z tyt. trw. utraty wartośći środków trwałych 0 0 rezerwa na badanie bilansu 0 0 rezerwa na materiały i towary niewykazujące ruchu 0 0 niezapłacone odsetki od pożyczek i kredytów 0 0 rezerwa na PFRON 0 0 odsetki od wykupu obligacji 0 0 rozliczenie bilansowe produkcji 0 0 kredyt podatkowy wynikający z działalności w SSE 0 0 różnice w amortyzacji 0 0 aktywo wynikające z działalności w SSE 0 0 eliminacja marży ze sprzedaży wewnątrz grupy 0 0 wykorzystanie utworzonego aktywa SSE 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 0 0 pozostałe aktywa finansowe 0 0 inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych 0 0 r-ca między ratą kapitałową leasingu łublin kup a amortyzacj,a niepodatkową w odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (tytuły) wycena instrumentów pochodnych 0 0 rezerwa na niewykorzystane urlopy niezapłacony ZUS pracodawca ujemne różnice kursowe z wyceny niewypłacone wynagrodzenia z osobowego funduszu płac 0 0 niewypłacone wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe rezerwa na usługi obce aktywa na otrzymaną dywidendę 0 0 wycena środków trwałych i wartości niematerialnych 0 0 aktywa na podatek odroczony przejętych jednostek 0 0 bonusy handlowe 0 0 zobowiązania z tyt. leasingu operacyjnego 0 0 naliczone, niezapłacone odsetki od zobowiązań niezrealizowane różnice kursowe rezerwa na badanie bilansu odpis aktualizujący zapasy odpis aktualizujący środki trwałe 0 0 rezerwa na odsetki naliczone 0 0 rezerwa na należności

84 rezerwa z tytułu leasingu finansowego zwrotnego 0 0 rezerwy na premie odpis aktualizujący należności aktualizacja wyceny zapasów inne odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0 0 wycena instrumentów finansowych 0 0 korekty błędów lat ubiegłych 0 0 aktywa na podatek odroczony przejętych podmiotów 0 0 aktywa na podatek odroczony w ramach połączenia z jednostką zależną Grupy 0 0 inne 0 0 odsetki/dyskonto naliczone 0 0 dofinansowanie, subwencje 0 0 wycena aktywów finansowych 0 0 wycena nieruchomości inwestycyjnych 0 0 odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 inne 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 inne 0 0 zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (tytuły) odsetki/dyskonto naliczone aktualizacja wyceny zapasów odpis aktualizujący należności 0 0 dofinansowanie, subwencje 0 0 wycena aktywów finansowych 0 0 wycena nieruchomości inwestycyjnych 0 0 rezerwy na premie 0 0 wycena instrumentów pochodnych 0 0 rezerwa na niewykorzystane urlopy niezapłacony ZUS pracodawca ujemne różnice kursowe z wyceny niewypłacone wynagrodzenia z osobowego funduszu płac niewypłacone wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac 0 0 rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe rezerwa na usługi obce 0 0 aktywa na otrzymaną dywidendę 0 0 wycena środków trwałych i wartości niematerialnych 0 0 bonusy handlowe 0 0 odliczenie 50% straty z 2008 r rozliczenie zysku z l.finansowego zwrotnego odliczenie 50%straty z 2003 i zobowiązania z tyt. leasingu operacyjnego rezerwa na koszty wykorzystanie utworzonego aktywa SSE rezerwa na wynagrodzenia 0 0 rezerwa na badanie bilansu zmiana stanu RMK odsetki naliczone niezapłacone odsetki od pożyczek i kredytów 0 0 koszt utrzymania nieruchomości 0 0 rezerwa na niewypłacone premie 0 0 rezerwa na przyszłe zobowiązania inne odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową inne za lata odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi odpisy aktualizujące wartości środków trwałych

85 wycena instrumentów finansowych korekty błędów lat ubiegłych 0 0 inne 0 0 odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 inne 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 inne 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na wynik finansowy różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na kapitał własny 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: odniesionych na wynik finansowy odniesionych na kapitał własny 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

86 BA7.2 - Zwiększenia/zmniejszenia aktywów z tytułu podatku dochodowego zwiększenia aktywów z tytułu podatku dochodowego powstanie różnic przejściowych aktywa z tytułu odroczonego podatku przejętych spółek 0 0 zmiana stawek podatkowych 0 0 nieujęta różnica przejściowa poprzedniego okresu 0 0 powstanie straty podatkowej 0 0 nieujęta w poprzednich okresach strata podatkowa 0 0 ZUS nie opłacony wynagrodzenia nie wypłacone odpis aktualizujący należności odpis aktualizujący zapasy rozliczenie bilansowe produkcji 0 0 odsetki od wykupu obligacji 0 0 ujemne różnice kursowe z wyceny kredyt podatkowy wynikający z działalności w SSE 0 0 różnice w amortyzacji 0 0 odsetki od zobowiązań do zapłaty eliminacja marży ze sprzedaży wewnątrz grupowej 0 0 zmiana stanu RMK 0 0 inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych 0 0 pozostałe aktywa finansowe 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 rezerwy zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 0 0 rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe rezerwa na badanie bilansu rezerwa na materiały i towary niewykazujące ruchu odpis aktualizujący środki trwałe 0 0 tax loss carry forward rezerwy na świadczenia pracownicze inne zmniejszenia aktywów z tytułu podatku dochodowego rozliczenie różnic przejściowych zmiana stawek podatkowych 0 0 rozliczenie straty podatkowej Zwiększenia aktywów z tytułu podatku dochodowego Zwiększenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - BA Zmniejszenia aktywów z tytułu podatku dochodowego Zmniejszenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - BA

87 BA7.3 - Ujemne różnice przejściowe z tytułu podatku dochodowego Razem ujemne różnice przejściowe odsetki/dyskonto naliczone 0 0 aktualizacja wyceny zapasów odpis aktualizujący należności dofinansowanie, subwencje 0 0 wycena aktywów finansowych 0 0 wycena nieruchomości inwestycyjnych 0 0 rezerwy na premie wycena instrumentów pochodnych 0 0 rezerwa na niewykorzystane urlopy niezapłacony ZUS pracodawca ujemne różnice kursowe z wyceny niewypłacone wynagrodzenia z osobowego funduszu płac niewypłacone wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe rezerwa na usługi obce aktywa na otrzymaną dywidendę 0 0 wycena środków trwałych i wartości niematerialnych 0 0 odpis aktualizyujący środki trwałe 0 0 rezerwa na badanie bilansu rezerwa na swiadczenia pracownicze rezerwa z tytułu leasingu finansowego zwrotnego dopłata z BGK podlegająca umorzeniu inne rezerwa na przyszłe skonto 0 0 wycena zapasów 0 0 rezerwy na odprawy dla zwolnionych 0 0 rezerwa długoterminowa na likwidację odpadów poprodukcyjnych 0 0 niezrealizowane ujemne różnice kursowe 0 0 naliczone, niezapłacone odsetki od zobowiązań zobowiązania z tyt. leasingu operacyjnego rezerwa na koszty materiałowe odsetki naliczone nie zapłacone 0 0 odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych 0 0 rezerwa na audyt zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 pozostałe aktywa finansowe 0 0 inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 0 0 rezerwa z tytułu leasingu finansowego zwrotnego dopłata z BGK podlegająca umorzeniu 0 0 rezerwa dotycząca rozliczania zysku z leasingów zwrotnych 0 0 rezerwa na materiały i towry niewykazujące ruchu rezerwa na materiały i towary niewykazujące ruchu 0 0 rezerwa strata podatkowa do odliczenia różnice kursowe z przeliczenia odsetki od wykupu obligacji 0 0 rozliczenie bilansowe produkcji 0 0 nieopłacone koszty z tyt. opłat budżetowych ( podatek od nieruch, od śr.transp) 0 0 różnice w amortyzacji 0 0 eliminacja marży ze sprzedaży wewnątrz grupowej 0 0 aktywa z tytułu podatku dochodowego Podstawa do stawki podatkowej I Podstawa do stawki podatkowej - II Ujemne różnice z tyt. podatku dochodowego Zmiana stanu aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego ( BA7.1) Ujemne różnice z tyt. podatku dochodowego Podstawy podatkowe

88 BA7.4 - Inne rozliczenia międzyokresowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym prenumeraty, ubezpieczenia, czynsze 0 0 usługi serwisowe 0 0 koszty finansowe koszty reklamy 0 0 remonty certyfikat ISO 0 0 inne pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym zezwolenia radiokomunikacyjne 0 0 inne Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Inne rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe - Bilans BA8 - Zapasy Zapasy, razem (wartość bilansowa) odpisy aktualizujące wycenę zapasów Zapasy brutto materiały półprodukty i produkty w toku, w tym półprodukty i produkty w toku przed rozliczeniem o umowy aktywa z tytułu niezakończonych umów 0 0 produkty gotowe towary Zapasy, razem (wartość bilansowa) Zapasy - Bilans

89 BA9.1 - Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 inne zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe 0 0 zaliczki na wartości niematerialne 0 0 zaliczki na poczet dostaw 0 0 pozostałe należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) pozostałe należności dochodzone na drodze sądowej zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe 0 0 zaliczki na wartości niematerialne 0 0 zaliczki na poczet dostaw inne pozostałe 0 0 należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto, razem odpisy aktualizujące wartość należności - jednostki powiązane 0 0 należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto, razem odpisy aktualizujące wartości należności - jednostki pozostałe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto, razem - jednostki powiązane Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności - jednostki powiązane - Bilans Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto, razem - pozostałe jednostki Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności - pozostałe jednostki - Bilans

90 BA9.2 - Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość w jednostkach powiązanych 0 0 stan odpisów na początek okresu przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 stan odpisów na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 należności z tyt dostaw i usług 0 0 odpisy przejętych jednostek 0 0 dochodzone na drodze sądowej 0 0 inne 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 0 rozwiązanie z tyt. dostaw i usług 0 0 rozwiązanie należności dochodzonych na drodze sądowej 0 0 rozwiązanie pozostałych należności 0 0 wykorzystanie 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 stan odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na koniec okresu 0 0 zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość w jednostkach pozostałych 0 0 stan odpisów na początek okresu przed korektami korekty związane z audytem 0 0 stan odpisów na początek okresu po korektach zwiększenia (z tytułu) należności z tyt dostaw i usług odpisy przejętych jednostek 0 0 dochodzone na drodze sądowej inne zmniejszenia (z tytułu) rozwiązanie należności z tyt. dostaw i usług rozwiązanie należności dochodzonych na drodze sądowej rozwiązanie pozostałych należności 0 0 wykorzystanie różnice kursowe z przeliczenia stan odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na koniec okresu Stan odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na koniec okresu - jednostki powiązane 0 0 Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności - jednostki powiązane - BA Stan odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na koniec okresu - pozostałe jednostki Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności - pozostałe jednostki - BA

91 BA9.3 - Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto (struktura walutowa) Wg jednostek powiązanych 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Należności krótkoterminowe brutto - wg jednostek powiązanych, razem Jednostki pozostałe 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Należności krótkoterminowe brutto - jednostki pozostałe, razem Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto, razem Należności krótkoterminowe brutto - wg jednostek powiązanych, razem Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto, razem - jednostki powiązane - BA Należności krótkoterminowe brutto - jednostki pozostałe, razem Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto, razem - pozostałe jednostki - BA

92 BA9.4 - Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) od jednostek powiązanych do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 powyżej 1 roku 0 0 należności przeterminowane na dzień należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 0 0 należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych (brutto), razem do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku należności przeterminowane na dzień należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Należności z tytułu dostaw i usług, razem netto - jednostki powiązane Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane - BA Należności z tytułu dostaw i usług, razem netto - pozostałe jednostki Należności z tytułu dostaw i usług - pozostałe jednostki - BA

93 BA9.5 - Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, razem (brutto) od jednostek powiązanych do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane od jednostek powiązanych, razem (brutto) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane od jednostek powiązanych 0 0 należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto), przeterminowane, od jednostek powiązanych należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, razem (brutto) od pozostałych jednostek do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane od pozostałych jednostek razem (brutto) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane od pozostałych jednostek razem (netto) Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto), przeterminowane, od jednostek powiązanych Należności przeterminowane brutto od jednostek powiązanych - BA Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane od pozostałych jednostek razem (brutto) Należności przeterminowane brutto od pozostałych jednostek - BA

94 BA Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 we wspólnych przedsięwzięciach 0 0 udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 w jednostkach stowarzyszonych 0 0 udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 w znaczącym inwestorze 0 0 udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 w jednostce dominującej 0 0 udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, razem (netto) odpisy aktualizujące 0 0 przeszacowanie do wartości rynkowej 0 0 krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, razem (brutto) w pozostałych jednostkach udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 0 inne papiery wartościowe 0 0 udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, razem (netto) odpisy aktualizujące przeszacowanie do wartości rynkowej 0 0 krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, razem (brutto) Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, razem (netto) Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - Bilans

95 BA Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) Wg jednostek powiązanych 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - wg jednostek powiązanych, razem Jednostki pozostałe 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b8. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - jednostki pozostałe, razem Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - wg jednostek powiązanych, razem Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - Bilans Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - jednostki pozostałe, razem Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - Bilans

96 BA Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (bez pożyczek) - wg zbywalności w jednostkach powiązanych 0 0 z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) akcje, udziały (wartość bilansowa) wartość w cenach nabycia odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 akcje, udziały (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 akcje, udziały (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 wartość w cenach nabycia, razem jednostki powiązane odpis z tytułu aktualizacji wyceny, razem jednostki powiązane 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej, razem jednostki powiązane 0 0 wartość bilansowa, razem jednostki powiązane w pozostałych jednostkach

97 z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 akcje, udziały (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 akcje, udziały (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) akcje, udziały (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 obligacje (wartość bilansowa) 0 0 wartość w cenach nabycia 0 0 odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 inne (wartość bilansowa) wartość w cenach nabycia odpis z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej 0 0 wartość w cenach nabycia, razem pozostałe jednostki odpis z tytułu aktualizacji wyceny, razem pozostałe jednostki 0 0 różnica z przeszacowania do wartości godziwej, razem pozostałe jednostki 0 0 wartość bilansowa, razem pozostałe jednostki Wartość bilansowa w jednostkach powiązanych, razem Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - Bilans Wartość bilansowa w pozostałych jednostkach, razem Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - Bilans

98 BA12 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe koszt własny sprzedaży przyszłego okresu podatek od nieruchomości 0 0 koszty reprezentacji i reklamy prowizje od papierów wartościowych 0 0 usługi obce dyskonto papierów wartościowych 0 0 inne odnowienie klasy koszty zużycia materiałów koszty finansowe odpisy na ZFŚS 0 0 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 0 0 opłaty serwisowe remonty, konserwacje 0 0 składki członkowskie abonamenty i prenumeraty ubezpieczenia prace badawczo-rozwojowe 0 0 koszty programu informatycznego obsługa giełdy 0 0 certyfikacja wyrobów 0 0 opłata licencyjna 0 13 VAT do rozliczenia w następnym okresie podatek od srodkow transportu czynsz ubezpieczenia 0 0 energia 0 0 zezwolenia radiokomunikacyjne 0 25 opłaty leasingowe 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - Bilans BA Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (struktura walutowa) a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji b2. w EUR w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji b3. w GBP w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji b4. w USD w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - Bilans

99 BA Przyznane, a niewykorzystane limity środków kredytowych według banków Przyznane a niewykorzystane limity środków kredytowych wedł ug banków Limit dostępnych środków kredytowych w rachunku bieżącym W artość wykorzystanych środków kredytowych w rachunku bieżącym SPÓŁKA: ODRATRANS S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział Wrocław BRE Bank S.A. Oddział Wrocław SPÓŁKA: Deutsche Binnenreederei AG Oldenburgische Landesbank AG Bank für Schiffahrt SPÓŁKA: Rentrans Cargo Sp. z o.o. Raiffeisen Bank Polska S.A BA Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w banku Lokaty krótkoterminowe Razem środki pieniężne Środki pieniężne, razem Środki pieniężne - Bilans

100 BP Kapitał zakładowy (struktura) Wartość Seria / emisja Seria / emisja Rodzaj akcji/udziałów Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji/udziałów serii / emisji akcji, udziałów wg wartości Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) nominalnej SPÓŁKA: ODRATRANS S.A. Seria A A Na okaziciela Akcje zwykłe brak w całości wpłacony Liczba akcji/udziałów razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji/udziału Przeszacowanie kapitału wskaźnikami hiperinflacji (MSR29) Kapitał zakładowy Linie kontrolne Kapitał zakładowy, razem Kapitał zakładowy - Bilans

101 Różnica 0 101

102 BP Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w zarządzaniu SPÓŁKA: ODRATRANS S.A. NPN II S.A.R.L. LUKSEMBURG ,00% ,00% I Fundusz Mistral ,00% ,00% Razem akcjonariusze ,00% ,00% W tym uprzywilejowani 102

103 ND1.1 - Akcje Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję 2 2 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2 2 ND1.2 - Akcje zwykłe Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 7 3 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0 0 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0 0 BP18 - Kapitał z aktualizacji wyceny z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: z wyceny instrumentów zabezpieczających Wycena śr. trw. i WNiP z tytułu podatku odroczonego z wyceny udziałów z aktualizacji wyceny środków trwałych inny (wg rodzaju) różnica w wycenie udziałów do wartości rynkowej z tytułu aktualizacji środków trwałych opcje walutowe przekwalifikowanie środków trwałych na inwestycje 0 0 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, razem Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - Bilans

104 BP Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (według celu przeznaczenia) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem przeznaczone na inwestycje 0 0 niezarejestrowany kapitał podstawowy fundusz rezerwowy kapitał z dopłat zwrotnych 0 0 inne 0 0 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, razem Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - Bilans

105 BP Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu przed korektami, w tym: odniesionej na wynik finansowy odniesionej bezpośrednio na kapitał własny 0 0 odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 odniesione na wynik finansowy 0 0 odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach, w tym: odniesionej na wynik finansowy odniesionej bezpośrednio na kapitał własny 0 0 odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu (z tytułu) dodatnie różnice kursowe z wyceny amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych ulgi inwestycyjne 0 0 odsetki naliczone nieotrzymane wycena środków trwałych i wartości niematerialnych 0 0 wycena nieruchomości inwestycyjnych 0 0 wycena aktywów finansowych 0 0 wycena instrumentów pochodnych 0 0 rezerwa na podatek dochodowy przejętych spółek 0 0 różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej rozliczenia międzyokresowe 0 0 wycena metodą praw własności wycena aportu 0 0 inne odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 wycena aktywów odnoszona bezpośrednio na kapitały 0 0 rezerwa na podatek przejętych jednostek 0 0 rezerwa z tyt różnicy ceny aportu do wartości rynkowej 0 0 inne 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 0 0 inne 0 0 zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu (z tytułu) dodatnie różnice kursowe z wyceny amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych ulgi inwestycyjne 0 0 odsetki naliczone nieotrzymane wycena środków trwałych i wartości niematerialnych wycena nieruchomości inwestycyjnych 0 0 wycena aktywów finansowych 0 0 wycena instrumentów pochodnych 0 0 remont floty leasing środka trwałego rozliczenia międzyokresowe 0 0 różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej inne

106 odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 wycena aktywów odnoszona bezpośrednio na kapitały 0 0 rezerwa na odroczony podatek dochodowy przejętych jednostek 0 0 prowizje od papierów wartościowych 0 0 prowizje od papierów wartościowych 0 0 wycena transakcji zabezpieczających 0 0 wycena transakcji zabezpieczających 0 0 wycena transkacji zabezpieczających 0 0 wycena kredytów 0 0 przejście na MSR 0 0 zysk do opodatkowania w okresach następnych 0 0 kredyt podatkowy wynikający z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 0 0 odsetki od pożyczek wyliczone na dzień bilansowy 0 0 leasing środka trwałego 0 0 wycena transakcji zabezpieczających 0 0 odpisy aktualizujące wartości środków trwałych 0 0 inne 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 0 0 inne 0 0 różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na wynik finansowy różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na kapitał własny 0 0 różnice kursowe z przliczenia - odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem odniesione na wynik finansowy odniesione bezpośrednio na kapitał własny (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Rezerwa na podatek odroczony - Bilans BP Zwiększenia/zmniejszenia rezerwy na podatek odroczony zwiększenia rezerwy na podatek odroczony (tytuły) powstanie różnic przejściowych rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego przejmowanych jednostek 0 0 zmiana stawek podatkowych 0 0 nieujęta różnica przejściowa poprzedniego okresu 0 0 zmniejszenia rezerwy na podatek odroczony (tytuły) rozliczenie różnic przejściowych zmiany stawek podatkowych 0 0 Zwiększenia rezerwy na podatek odroczony, razem Zwiększenia - BP Zmniejszenia rezerwy na podatek odroczony, razem Zminiejszenia - BP

107 BP Dodatnie różnice przejściowe podstawy opodatkowania Dodatnie różnice przejściowe podstawy opodatkowania, razem dodatnie różnice kursowe z wyceny amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych ulgi inwestycyjne 0 0 odsetki naliczone nieotrzymane wycena środków trwałych i wartości niematerialnych wycena aktywów finansowych wycena nieruchomości inwestycyjnych 0 0 wycena instrumentów pochodnych 0 0 inne prowizje od papierów wartościowych 0 0 usługi obce 0 0 dodatnie różnice kursowe rezerwa z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów 0 0 wycena zabezpieczeń transakcji terminowych 0 0 wydatki inwestycyjne 0 0 rzeczowy majątek trwały 0 0 zysk do opodatkowania w okresach następnych 0 0 rezerwa na środki trwałe 0 0 różnice kursowe z przeliczenia amortyzacja podatkowa - amortyzacja bilansowa leasing środka trwałego amortyzacja 30% 0 0 amortyzacja znaku towarowego 0 0 rozliczenia międzyokresowe 0 0 remont floty Podstawa do stawki podatkowej I Podstawa do stawki podatkowej - II Dodatnie różnice z tyt. podatku dochodowego Zmiana stanu rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego ( BP22.1) Dodatnie różnice z tyt. podatku dochodowego Podstawy podatkowe

108 BP Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne rezerwa na nagrody jubileuszowe stan na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem 0 0 stan na początek okresu po korektach zwiększenia 0 0 rezerwy przejętych jednostek 0 0 utworzenie rezerwy 0 0 wykorzystanie 0 0 rozwiązanie stan na koniec okresu rezerwa na odprawy emerytalne stan na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem 0 0 stan na początek okresu po korektach zwiększenia rezerwy przejętych jednostek 0 0 utworzenie rezerwy wykorzystanie rozwiązanie stan na koniec okresu zobowiązanie z tytułu programów emerytalnych 0 0 stan na początek okresu przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 stan na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenia 0 0 rezerwy przejętych jednostek 0 0 utworzenie rezerwy 0 0 wykorzystanie 0 0 rozwiązanie 0 0 stan na koniec okresu 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 0 długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - bilans

109 BP Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne rezerwa na niewykorzystane urlopy stan na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem 0 0 stan na początek okresu po korektach zwiększenia rezerwy przejętych jednostek 0 0 utworzenie rezerwy wykorzystanie rozwiązanie 0 0 stan na koniec okresu rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 stan na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem 0 0 stan na początek okresu po korektach zwiększenia 0 0 rezerwy przejętych jednostek 0 0 utworzenie rezerwy 0 0 wykorzystanie rozwiązanie 0 0 stan na koniec okresu 0 0 rezerwa na odprawy emerytalne stan na początek okresu przed korektami korekty BO związane z audytem 0 0 stan na początek okresu po korektach zwiększenia rezerwy przejętych jednostek 0 0 utworzenie rezerwy wykorzystanie rozwiązanie stan na koniec okresu zobowiązanie z tytułu programów emerytalnych 0 0 stan na początek okresu przed korektami 0 0 korekty BO związane z audytem 0 0 stan na początek okresu po korektach 0 0 zwiększenia 0 0 rezerwy przejętych jednostek 0 0 utworzenie rezerwy 0 0 pozostałe rezerwy 0 0 wykorzystanie 0 0 rozwiązanie 0 0 stan na koniec okresu 0 0 różnice kursowe z przeliczenia 0 Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, razem Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - Bilans

110 BP Świadczenia pracownicze Wartość bieżąca zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych na początek okresu Wartość bieżąca zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Strata / (zysk) aktuarialna z tytułu zobowiązania 0 0 Wypłacone świadczenia Koszty przeszłego zatrudnienia 0 0 Koszty bieżącego zatrudnienia Koszt odsetek 0 0 Wartość bieżąca zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych na koniec okresu Wartość godziwa aktywów programu na początek okresu 0 0 Wartość godziwa aktywów programu 0 0 Wypłacone świadczenia 0 0 Zapłacone składki 0 0 Rzeczywisty zwrot z aktywów programu 0 0 Wartość godziwa aktywów programu na koniec okresu 0 0 Stan finansowania na koniec okresu Nie ujęte koszty przeszłego zatrudnienia 0 0 Nie ujęte zyski / (straty) aktuarialne 0 0 Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 Aktywa/(zobowiązanie) netto Stopa dyskontowa 0 0 Aktywa/(zobowiązanie) netto Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - Bilans BP24 - Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych stan na początek okresu przed korektami rezerwy na przewidywane straty 0 0 rezerwy na koszty restrukturyzacji 0 0 rezerwa na koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 0 0 rezerwa na utylizację odpadów poprodukcyjnych 0 0 inne korekty BO związane z audytem 0 0 rezerwy na przewidywane straty 0 0 rezerwy na koszty restrukturyzacji 0 0 rezerwa na koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 0 0 rezerwa na utylizację odpadów poprodukcyjnych 0 0 inne 0 0 stan na początek okresu po korektach rezerwy na przewidywane straty 0 0 rezerwy na koszty restrukturyzacji 0 0 rezerwa na koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 0 0 rezerwa na utylizację odpadów poprodukcyjnych 0 0 inne zwiększenia rezerwy przejętych jednostek utworzenie rezerwy wykorzystanie rozwiązanie różnice kursowe z przeliczenia 0 0 stan na koniec okresu rezerwy na przewidywane straty 0 0 rezerwy na koszty restrukturyzacji 0 0 rezerwa na koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 0 0 rezerwa na utylizację odpadów poprodukcyjnych 0 0 inne Pozostałe rezerwy długoterminowe stan na koniec okresu, razem Pozostałe rezerwy długoterminowe - Bilans

111 BP Zobowiązania finansowe długoterminowe wobec jednostek powiązanych 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 wycena instrumentów finansowych 0 0 factoring 0 0 inne 0 0 Zobowiązania finansowe długoterminowe w jednostkach powiązanych, razem 0 0 wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe umowy leasingu finansowego wycena instrumentów finansowych 0 0 factoring 0 0 inne Zobowiązania finansowe długoterminowe w pozostałych jednostkach, razem Zobowiązania finansowe długoterminowe w jednostkach powiązanych, razem 0 0 Długoterminowe zobowiązania finansowe w jednostkach powiązanych - Bilans 0 0 Zobowiązania finansowe długoterminowe w pozostałych jednostkach, razem Długoterminowe zobowiązania finansowe w pozostałych jednostkach - Bilans BP Zobowiązania finansowe długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zobowiązania finansowe długoterminowe wobec jednostek powiązanych, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 0 0 powyżej 1 roku do 3 lat 0 0 powyżej 3 do 5 lat 0 0 powyżej 5 lat 0 0 zobowiązania finansowe długoterminowe wobec pozostałych jednostek, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat Zobowiązania finansowe długoterminowe, razem Zobowiązania finansowe długoterminowe wobec jednostek powiązanych, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty, razem 0 0 Długoterminowe zobowiązania finansowe w jednostkach powiązanych - Bilans 0 0 Zobowiązania finansowe długoterminowe wobec pozostałych jednostek, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty, razem Długoterminowe zobowiązania finansowe w pozostałych jednostkach - Bilans

112 BP Zobowiązania finansowe długoterminowe - struktura walutowa Wobec jednostek powiązanych 0 0 a) w walucie prezentacji 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Zobowiązania finansowe długoterminowe wobec jednostek powiązanych, razem 0 0 Wobec jednostek pozostałych 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Zobowiązania finansowe długoterminowe wobec pozostałych jednostek, razem Zobowiązania finansowe długoterminowe, razem Zobowiązania finansowe długoterminowe w jednostkach powiązanych, razem 0 0 Długoterminowe zobowiązania finansowe w jednostkach powiązanych - Bilans 0 0 Zobowiązania finansowe długoterminowe w pozostałych jednostkach, razem Długoterminowe zobowiązania finansowe w pozostałych jednostkach - Bilans

113 BP Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Waluta prezentacji Waluta obca Waluta prezentacji Waluta obca Waluta obca Wartość Symbol Wartość Symbol Warunki oprocentowania - stopa procentowa nominalna Termin spłaty Zabezpieczenia (rodzaje) SPÓŁKA: ODRATRANS S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział Wrocław Rynek 34, Wrocław WIBOR 1M + marża 3,5% weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła w kwocie i kaucyjna na nieruchomości przy ul Ks.Kujota w Szczecinie, wraz z cesją praw z polisy ubezpiecze Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział Wrocław Rynek 34, Wrocław WIBOR 1M + marża 3,5% weksel in blanco wraz deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła w kwocie i kaucyjna do kwoty na nieruchomości przy ulicy Kościerzyńskiej 9 we Wrocławiu, wraz z cesją pra BRE Bank S.A. Oddział Wrocław Strzegomska 2-4, Wrocław WIBOR 1M + marża banku weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła w kwocie oraz kaucyjna do kwoty na nieruchomości przy ul. Kleczkowskiej 50 we Wrocławiu, wraz z cesją pra BRE Bank S.A. Oddział Wrocław Strzegomska 2-4, Wrocław WIBOR 1M + marża banku weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła w kwocie oraz kaucyjna do kwoty na nieruchomości położonej w Januszkowicach i Kędzierzynie-Koźlu, wraz z ces Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław (Fundusz Żeglugi Śródlądowej - Kr.I) Malarska 26, Wrocław ,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków przez NBP weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka umowna oraz kaucyjna na nieruchomościach przy ulicy Spedytorskiej i Koksowej w Szczecinie, wraz z cesją praw z Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław (Fundusz Żeglugi Śródlądowej - Kr.IV) Malarska 26, Wrocław ,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków przez NBP weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła oraz kaucyjna na nieruchomości przy ulicy Kleczkowskiej 52 we Wrocławiu, wraz z cesją praw z polisy ubezpiec 113

114 INVESTKREDIT BANK AG WIEDEŃ, Przedstawicielstwo w Polsce (kredyt w EUR) Przedstawicielstwo w Polsce, Sienna 39, Warszawa EUR EUR EURIBOR 3M + marża 4,0% oświadczenie o złożeniu wniosku o egzekucję zgodnie z artykułem poz. 5 KPC EUR; 2. zarejestrowany zastaw pierwszej kategorii oraz zastaw finansowy na udziałach spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. do kwoty EUR; 3. hipoteka morska Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek EUR EUR SPÓŁKA: Deutsche Binnenreederei AG FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage Hans Gerd Heidenstecker Wesseling-Urfeld EUR EUR 0, Oldenburgische Landesbank AG Elsfleth EUR EUR 0, mortage Oldenburgische Landesbank AG Elsfleth EUR EUR 0, mortage Oldenburgische Landesbank AG Elsfleth EUR EUR 0, mortage Bank für Schiffahrt eg Berlin EUR EUR 0, mortage Investitionsbank Berlin Berlin EUR 0 0 EUR 0, mortage Südleasing GmbH Berlin EUR EUR 0, mortage Südleasing GmbH Berlin EUR EUR 0, mortage 114

115 Caterpillar Financial Services Corporation Nashville EUR EUR EURIBOR 3M + 3, mortage Caterpillar Financial Services Corporation Nashville EUR EUR EURIBOR 6M + 3, mortage Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek EUR EUR SPÓŁKA: Rentrans Cargo Sp. z o.o. Bank Gospodarstwa Krajowego Tkacka 4, Szczecin , zastaw floty, ubezp.floty Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin , zastaw floty, ubezp.floty BRE Bank Szczecin wibor1m zastaw hipoteki Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

116 BP Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 wycena instrumentów finansowych 0 0 factoring 0 0 pozostałe 0 0 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, razem 0 0 wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe umowy leasingu finansowego wycena instrumentów finansowych factoring 0 0 pozostałe 0 0 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, razem Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, razem 0 0 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec powiązanych jednostek - Bilans 0 0 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, razem Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - Bilans

117 BP Zobowiązania finansowe krótkoterminowe (struktura walutowa) Wobec jednostek powiązanych 0 0 a) w walucie prezentacji 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR 0 0 w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, razem 0 0 Wobec jednostek pozostałych 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, razem Zobowiązania finansowe krótkoterminowe, razem Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, razem 0 0 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec powiązanych jednostek - Bilans 0 0 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, razem Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - Bilans

118 BP Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Waluta prezentacji Waluta obca Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Waluta prezentacji Waluta obca Warunki oprocentowania - stopa procentowa nominalna Termin spłaty Zabezpieczenia (rodzaje) Wartość Symbol Wartość Symbol SPÓŁKA: ODRATRANS S.A. Pożyczki otrzymane Kleczkowska 50, Wrocław Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział Wrocław Rynek 34, Wrocław WIBOR 1M + marża 3,5% weksel in blanco wraz deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka kaucyjna do kwoty na nieruchomości przy ulicy Kościerzyńskiej 9 we Wrocławiu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 4 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział Wrocław Rynek 34, Wrocław WIBOR 1M + marża 3,5% weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła w kwocie i kaucyjna na nieruchomości przy ul Ks.Kujota w Szczecinie, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział Wrocław Rynek 34, Wrocław WIBOR 1M + marża 3,5% weksel in blanco wraz deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła w kwocie i kaucyjna do kwoty na nieruchomości przy ulicy Kościerzyńskiej 9 we Wrocławiu, wraz z cesją pra BRE Bank S.A. Oddział Wrocław Strzegomska 2-4, Wrocław WIBOR 1M + marża banku weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka kaucyjna do kwoty na nieruchomości przy ul. Kleczkowskiej 50 we Wrocławiu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. BRE Bank S.A. Oddział Wrocław Strzegomska 2-4, Wrocław WIBOR 1M + marża banku weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła w kwocie oraz kaucyjna do kwoty na nieruchomości przy ul. Kleczkowskiej 50 we Wrocławiu, wraz z cesją pra Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław (Fundusz Żeglugi Śródlądowej - Kr.I) Malarska 26, Wrocław ,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków przez NBP weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka umowna oraz kaucyjna na nieruchomościach przy ulicy Spedytorskiej i Koksowej w Szczecinie, wraz z cesją praw z 118

119 Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław (Fundusz Żeglugi Śródlądowej - Kr.II) Malarska 26, Wrocław ,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków przez NBP weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła oraz kaucyjna na nieruchomości przy ulicy Kleczkowskiej 52 we Wrocławiu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław (Fundusz Żeglugi Śródlądowej - Kr.III) Malarska 26, Wrocław ,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków przez NBP weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła oraz kaucyjna na nieruchomości przy ulicy Magazynowej 3 w Opolu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław (Fundusz Żeglugi Śródlądowej - Kr.IV) Malarska 26, Wrocław ,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków przez NBP weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; 3. hipoteka zwykła oraz kaucyjna na nieruchomości przy ulicy Kleczkowskiej 52 we Wrocławiu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej INVESTKREDIT BANK AG WIEDEŃ, Przedstawicielstwo w Polsce (kredyt w euro) Przedstawicielstwo w Polsce, Sienna 39, Warszawa EUR EUR EURIBOR 3M + marża 4,0% oświadczenie o złożeniu wniosku o egzekucję zgodnie z artykułem poz. 5 KPC EUR; 2. zarejestrowany zastaw pierwszej kategorii oraz zastaw finansowy na udziałach spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. do kwoty EUR; 3. hipoteka morska Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek EUR EUR SPÓŁKA: Deutsche Binnenreederei AG Oldenburgische Landesbank AG Elsfleth EUR EUR 0,0575 mortage Oldenburgische Landesbank AG Elsfleth EUR EUR 0, mortage Oldenburgische Landesbank AG Elsfleth EUR EUR 0, mortage Oldenburgische Landesbank AG Elsfleth EUR EUR 0, mortage Bank für Schiffahrt eg Berlin EUR EUR 0,089 mortage Bank für Schiffahrt eg Berlin EUR EUR 0, mortage Investitionsbank Berlin Berlin EUR EUR 0, mortage Südleasing GmbH Berlin EUR EUR 0, mortage Südleasing GmbH Berlin EUR EUR 0, mortage 119

120 Caterpillar Financial Services Corporation Nashville EUR EUR EURIBOR 3M + 3, mortage Caterpillar Financial Services Corporation Nashville EUR EUR EURIBOR 6M + 3, mortage FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbh Wuppertal EUR EUR 0, FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage FML AG Hamburg EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage AGL GmbH Hannover EUR EUR 0, mortage Hans Gerd Heidenstecker Wesseling-Urfeld EUR EUR 0, Oldenburgische Landesbank AG Elsfleth EUR EUR 0, mortage Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek EUR EUR SPÓŁKA: Rentrans Cargo Sp. z o.o. w rach.bieżącym ING Bank Szczecin wibor1m cesja wierzytelności w rach.obrotowym Raiffeisen Bank Szczecin wibor1m cesja wierzytelności, gw.korporac. 120

121 Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin , zastaw floty, ubezpieczenie floty BRE Bank Szczecin , zastaw floty, ubezpieczenie floty Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin wibor1m zastaw hipoteki Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

122 BP Leasing finansowy wobec jednostek powiązanych 0 0 wartość bilansowa netto aktywów leasingowanych 0 0 różnica między sumą przyszłych minimalnych opłat leasingowych a ich wartością bieżącą 0 0 łączna suma przyszłych minimalnych opłat leasingowych, płatnych w okresie 0 0 do roku 0 0 od roku do 5 lat 0 0 powyżej 5 lat 0 0 koszty finansowe zarachowane na przyszłe okresy 0 0 zobowiązanie finansowe z tytułu leasingu finansowego wykazane w bilansie wobec jednostek powiązanych, razem 0 0 wobec pozostałych jednostek wartość bilansowa netto aktywów leasingowanych 0 0 różnica między sumą przyszłych minimalnych opłat leasingowych a ich wartością bieżącą 0 0 łączna suma przyszłych minimalnych opłat leasingowych, płatnych w okresie do roku od roku do 5 lat powyżej 5 lat koszty finansowe zarachowane na przyszłe okresy 0 0 zobowiązanie finansowe z tytułu leasingu finansowego wykazane w bilansie wobec pozostałych jednostek, razem Leasing finansowy według jednostek powiązanych 0 0 Umowy leasingu finansowego według jednostek powiązanych - BP BP Leasing finansowy według jednostek pozostałych Umowy leasingu finansowego wobec pozostałych jednostek - BP BP

123 BP Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, razem z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy, w tym 0 0 zaliczki z umów 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) 0 0 podatek od wartości dodanej (VAT) 0 0 podatek dochodowy od osób fizycznych 0 0 podatek zryczałtowany pobrany u źródła 0 0 podatki lokalne 0 0 pozostałe podatki 0 0 składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) 0 0 PFRON 0 0 inne 0 0 z tytułu wynagrodzeń 0 0 inne Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, razem z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy, w tym zaliczki z umów zobowiązania wekslowe 0 0 z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) podatek od wartości dodanej (VAT) podatek dochodowy od osób fizycznych podatek zryczałtowany pobrany u żródła 0 0 podatki lokalne pozostałe podatki składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) PFRON inne z tytułu wynagrodzeń inne Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych - Bilans Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - Bilans

124 BP Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) - struktura walutowa Wg jednostek powiązanych 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) 0 0 b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD 0 0 w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - wg jednostek powiązanych, razem Jednostki pozostałe 0 0 a) w walucie prezentacji b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) b1. w SEK 0 0 w SEK po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b2. w EUR w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji b3. w GBP 0 0 w GBP po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b4. w USD w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji b5. w RUB 0 0 w RUB po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 b6. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji 0 0 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - jednostki pozostałe, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych - Bilans Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - Bilans

125 BP Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, razem z tytułu dostaw i usług na dzień do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 powyżej 1 roku 0 0 zobowiązania przeterminowane 0 0 inne na dzień do 1 miesiąca 0 0 powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 powyżej 1 roku 0 0 zobowiązania przeterminowane Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, razem z tytułu dostaw i usług na dzień do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku zobowiązania przeterminowane pozostałe na dzień do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku zobowiązania przeterminowane Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, razem - Bilans Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, inne razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, inne razem - Bilans Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług - Bilans Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, pozostałe razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, pozostałe razem - Bilans

126 BP Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane - z podziałem na zobowiązania niespłacone w okresie Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec jednostek powiązanych, razem z tytułu dostaw i usług 0 0 do 1 miesiąca 0 0 powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 powyżej 1 roku 0 0 inne do 1 miesiąca 0 0 powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 powyżej 1 roku 0 0 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec pozostałych jednostek, razem z tytułu dostaw i usług do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku pozostałe do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 powyżej 1 roku 0 0 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec jednostek powiązanych, z tytułu dostaw i usług, razem 0 0 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, razem - BP Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec jednostek powiązanych, inne razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec jednostek powiązanych, inne razem - BP Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług, razem - BP Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec pozostałych jednostek, pozostałe razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane wobec pozostałych jednostek, pozostałe razem - BP BP Fundusze specjalne Fundusze specjalne, razem Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 0 Fundusz Budownictwa Mieszkaniowego 0 0 Inne 0 0 Fundusze specjalne, razem Fundusze specjalne - Bilans

127 BP Majątek socjalny oraz zobowiązania Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS, razem Pożyczki udzielone pracownikom Środki pienięzne Zobowiązania z tytułu Funduszu BP29 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów rozliczenia międzyokresowe przychodów od jednostek powiązanych 0 0 skapitalizowane czynsze 0 0 zafakturowana sprzedaż zrealizowana w przyszłym okresie 0 0 zasądzone koszty 0 0 przedpłata 0 0 inne 0 0 rozliczenia międzyokresowe przychodów od pozostałych jednostek skapitalizowane czynsze 0 0 zafakturowana sprzedaż zrealizowana w przyszłym okresie 0 0 zasądzone koszty 0 0 przedpłata 0 0 inne Rozliczenia międzyokresowe przychodów, razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Bilans

128 BP30 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe kosztów jednostki powiązane, razem 0 0 rezerwa na skutki toczących się postępowań sądowych 0 0 rezerwa na usługi obce 0 0 rezerwa na koszty finansowe 0 0 rezerwa na karę z tytułu ochrony środowiska 0 0 rezerwa na przyszłe zobowiązania 0 0 rezerwy na koszty reklamacji 0 0 niewypłacone premie 0 0 bonusy handlowe 0 0 opłata za używanie środowiska 0 0 rezerwa z tytułu zawartej ugody 0 0 rezerwy na odprawy, odszkodowania 0 0 pozostałe koszty operacyjne 0 0 z tego: rozliczenia kosztów z umów budowlanych 0 0 inne 0 0 rezerwa na likwidację odpadów po 0 0 rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 0 rezerwa na badanie bilansu 0 0 rezerwa na przewidywane straty na działlności operacyjnej 0 0 rezerwa na zakup energii zielonej 0 0 rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0 rezerwa na zakup energii czerwonej 0 0 rezerwa na gwarancję 0 0 koszty intensyfikacji sprzedaży 0 0 rezerwa na odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy 0 0 Rozliczenia międzyokresowe kosztów jednostki pozostałe, razem rezerwa na skutki toczących się postępowań sądowych rezerwa na usługi obce 0 0 rezerwa na koszty finansowe 0 0 rezerwa na karę z tytułu ochrony środowiska 0 0 rezerwa na przyszłe zobowiązania rezerwy na koszty reklamacji 0 0 niewypłacone premie bonusy handlowe 0 0 opłata za używanie środowiska 0 0 rezerwa z tytułu zawartej ugody 0 0 rezerwy na odprawy, odszkodowania pozostałe koszty operacyjne 0 0 z tego: rozliczenia kosztów z umów budowlanych 0 0 rezerwa na likwidację odpadów poprodukcyjnych 0 0 rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 0 rezerwa na badanie bilansu rezerwa na zakup energii zielonej 0 0 rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na zakup energii czerwonej 0 0 rezerwana przewidywane straty na działlności operacyjnej rezerwa na odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy 0 0 koszty intensyfikacji sprzedaży 0 0 rezerwa na gwarancję 0 0 inne rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 0 Rozliczenia międzyokresowe kosztów, razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów - Bilans

129 BP31 - Długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe - jednostki powiązane, razem 0 0 rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0 rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe 0 0 inne rezerwy 0 0 pozostałe 0 0 Długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe - pozostałe jednostki, razem rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0 rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe 0 0 inne rezerwy 0 0 pozostałe Długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe, razem Długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe - Bilans

130 ND2.2 - Bilans Polska 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Zapasy Inne aktywa segmentów 0 0 Inwestycje rozliczane metodą praw własności 0 0 Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom) Aktywa ogółem Pasywa segmentu Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom) 0 0 Pasywa ogółem Nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne 0 0 Amortyzacja Inne koszty niepieniężne 0 0 Kraje Unii Europejskiej 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Zapasy Inne aktywa segmentów 0 0 Inwestycje rozliczane metodą praw własności 0 0 Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom) Aktywa ogółem Pasywa segmentu Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom) 0 0 Pasywa ogółem Nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne 0 0 Amortyzacja Inne koszty niepieniężne 0 0 Kraje byłej Wspólnoty Niepodległych Państw 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 0 0 Zapasy 0 0 Inne aktywa segmentów 0 0 Inwestycje rozliczane metodą praw własności 0 0 Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom) 0 0 Aktywa ogółem 0 0 Pasywa segmentu 0 0 Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom) 0 0 Pasywa ogółem 0 0 Nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne 0 0 Amortyzacja 0 0 Inne koszty niepieniężne 0 0 Pozostałe kraje 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 0 0 Zapasy 0 0 Inne aktywa segmentów 0 0 Inwestycje rozliczane metodą praw własności 0 0 Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom) 0 0 Aktywa ogółem 0 0 Pasywa segmentu 0 0 Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom) 0 0 Pasywa ogółem 0 0 Nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne 0 0 Amortyzacja 0 0 Inne koszty niepieniężne 0 0 Ogółem 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Zapasy Inne aktywa segmentów 0 0 Inwestycje rozliczane metodą praw własności 0 0 Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom) Aktywa ogółem Pasywa segmentu Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom) 0 0 Pasywa ogółem Nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne 0 0 Amortyzacja Inne koszty niepieniężne 0 0 Amortyzacja Amortyzacja - RW

131 RW Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) jednostki powiązane 0 0 towary 0 0 materiały 0 0 pozostałe jednostki materiały towary Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS RW Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) Jednostki powiązane 0 0 sprzedaż do Polski 0 0 sprzedaż krajowa polskich spółek 0 0 sprzedaż spółek zagranicznych do Polski 0 0 sprzedaż do pozostałych krajów 0 0 sprzedaż do krajów Unii Europejskiej 0 0 sprzedaż do krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw 0 0 sprzedaż do innych krajów 0 0 Pozostałe jednostki sprzedaż do Polski sprzedaż krajowa polskich spółek sprzedaż spółek zagranicznych do Polski 0 0 sprzedaż do pozostałych krajów sprzedaż do krajów Unii Europejskiej sprzedaż do krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw 0 0 sprzedaż do innych krajów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, jednostki powiązane razem 0 0 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, jednostki powiązane - RW Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, pozostałe jednostki razem Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, pozostałe jednostki - RW Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS

132 RW Przychody netto ze sprzedaży usług (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) Jednostki powiązane usługi Pozostałe jednostki usługi Przychody netto ze sprzedaży usług, razem od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży usług, razem Przychody netto ze sprzedaży usług - RZiS RW Przychody netto ze sprzedaży usług (struktura terytorialna) Jednostki powiązane sprzedaż do Polski sprzedaż krajowa polskich spółek sprzedaż spółek zagranicznych do Polski sprzedaż do pozostałych krajów sprzedaż do krajów Unii Europejskiej sprzedaż do krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw 0 0 sprzedaż do innych krajów 0 0 Pozostałe jednostki sprzedaż do Polski sprzedaż krajowa polskich spółek sprzedaż spółek zagranicznych do Polski sprzedaż do pozostałych krajów sprzedaż do krajów Unii Europejskiej sprzedaż do krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw sprzedaż do innych krajów Przychody netto ze sprzedaży usług, jednostki powiązane razem Przychody netto ze sprzedaży usług, jednostki powiązane - RW Przychody netto ze sprzedaży usług, pozostałe jednostki razem Przychody netto ze sprzedaży usług, pozostałe jednostki - RW Przychody netto ze sprzedaży usług, razem Przychody netto ze sprzedaży usług - RZiS

133 RW Koszty według rodzaju amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe (tytuły) ubezpieczenia majątkowe delegacje reprezentacja, reklama, konferencje wynajem pomieszczeń Inne Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług, razem Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług - RZiS Amortyzacja Amortyzacja (Umorzenie poz. "amortyzacja planowa" BA1.1.1-BA Umorzenie poz."amortyzacja planowa" BA3.1.1-BA Własne Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne wykazwane pozabilasnowo - umorzenie roczne BA1.3 + amortyzacja nota BA2) RW Koszty świadczeń pracowniczych Wynagrodzenia Koszty ubezpieczeń społecznych Koszty świadczeń emerytalnych 0 0 Inne świadczenia po okresie zatrudnienia 0 0 Koszty z tytułu programu płatności w formie akcji własnych 0 0 Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych Razem koszty Koszty świadczeń pracowniczych Koszty świadczeń pracowniczych - RW

134 RW Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące ujęte w rachunku zysków i strat Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży: Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Utrata wartości rzeczowych środków trwałych 0 0 Utrata wartości wartości niematerialnych 0 0 Koszty leasingu operacyjnego 0 0 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży: Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Utrata wartości rzeczowych środków trwałych 0 0 Utrata wartości wartości niematerialnych 0 0 Koszty z tytułu leasingu operacyjnego 0 0 Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Utrata wartości rzeczowych środków trwałych 0 0 Utrata wartości wartości niematerialnych 0 0 Koszty z tytułu leasingu operacyjnego 0 0 Razem koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące, razem Amorytyzacja - RW

135 RW Inne przychody operacyjne Inne przychody operacyjne od jednostek powiązanych inne 0 0 spłata należności wcześniej odpisanej 0 0 odzyski z likwidacji środków trwałych 0 0 darowizny 0 0 aporty 0 0 przychody z masy upadłości 0 0 przychody ośrodków wypoczynkowych 0 0 sprzedaż wierzytelności własnych 0 0 przychody z tyt. reklamacji 0 0 przychody ze sprzedaży znaku towarowego 0 0 amortyzacja gruntów w wieczystym użytkowaniu 0 0 koszty sądowe zasądzone 0 0 otrzymane odszkodowania i kary 0 0 amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON 0 0 rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych 0 0 rozwiązane rezerwy na przyszłe zobowiązania 0 0 nadwyżka nabytych aktywów netto nad ceną nabycia udziałów w jednostce zależnej 0 0 odpisane zobowiązania 0 0 umorzone zobowiązania 0 0 otrzymane dotacje 0 0 złomowanie statków 0 0 zwrot podatków 0 0 rozwiązanie rezerwy na koszty 0 0 rozwiązanie odpisów na należności 0 0 rozwiązanie odpisów na zapasy 0 0 zysk ze sprzedaży usług 0 0 sprzedaż materiałów 0 0 przychody do wysokości amortyzacji z tytułu umorzonego kredytu na zakup floty 0 0 nieodpłatne przyjęcie środków trwałych 0 0 przychody ze sprzedaży środków trwałych i innych elementów majątku trwałego 0 0 despatch statków obcych bander 0 0 despatch statków obcych bander sprzedaż złomu pozostałego 0 0 wycena akcji

136 Inne przychody operacyjne od pozostałych jednostek odpisane zobowiązania rozwiązane rezerwy na przyszłe zobowiązania rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON 0 0 otrzymane odszkodowania i kary koszty sądowe zasądzone amortyzacja gruntów w wieczystym użytkowaniu 0 0 przychody ze sprzedaży znaku towarowego 0 0 przychody z tyt. reklamacji sprzedaż wierzytelności własnych 0 0 przychody ośrodków wypoczynkowych 0 0 przychody z masy upadłości 0 0 aporty 0 0 darowizny 65 0 odzyski z likwidacji środków trwałych 0 0 spłata należności wcześniej odpisanej nadpłata za fakturę inne nadwyżka nabytych aktywów netto nad ceną nabycia udziałów w jednostce zależnej 0 0 zwrot podatków umorzone zobowiązania 0 0 otrzymane dotacje 0 0 złomowanie statków rozwiązanie rezerwy na koszty rozwiązanie odpisów na należności rozwiązanie odpisów na zapasy zysk ze sprzedaży usług 0 0 sprzedaż materiałów nieodpłatne przyjęcie środków trwałych przychody do wysokości amortyzacji z tytułu umorzonego kredytu na zakup floty przychody ze sprzedaży środków trwałych i innych elementów majątku trwałego despatch statków obcych bander sprzedaż złomu pozostałego prawo wieczystego użytkowania runtów 0 0 zwrot poniesionych kosztów 0 99 Inne przychody operacyjne, razem Inne przychody operacyjne - RZiS

137 RW Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Jednostki powiązane Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych sprzedaż wartości niematerialnych 0 0 inne 0 0 Wartość netto zbytych aktywów trwałych wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych 0 0 wartość netto zlikwidowanych i pozostałych zbytych rzeczowych aktywów trwałych 0 0 wartość netto zlikwidowanych i pozostałych zbytych wartości niematerialnych 0 0 Inne koszty związane ze sprzedażą 0 0 wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych 0 0 wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych 0 0 inne 0 0 Pozostałe jednostki Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych sprzedaż wartości niematerialnych 0 0 Wartość netto zbytych aktywów trwałych wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych 0 0 Inne koszty związane ze sprzedażą wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych 0 0 wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych inne 0 0 wartość netto zlikwidowanych i pozostałych zbytych rzeczowych aktywów trwałych 0 0 wartość netto zlikwidowanych i pozostałych zbytych wartości niematerialnych 0 0 inne 0 0 Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, razem Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych, razem Zysk/Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, razem Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - RZiS Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - RZiS

138 RW Inne koszty operacyjne jednostki powiązane odpisane należności 0 0 darowizny 0 0 koszty sądowe, odszkodowania, kary 0 0 korekta roczna podatku VAT 0 0 koszty sprzedanych wierzytelności własnych 0 0 likwidacja zapasów 0 0 likwidacja środków trwałych 0 0 aporty 0 0 koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych 0 0 rezerwa na przyszłe zobowiązania 0 0 rezerwa na przyszłe straty 0 0 zwrot dofinansowania 0 0 reklamacje 0 0 odszkodowania 0 0 koszty roku ubiegłego 0 0 odpisy z tyt.aktualizacji aktywów niefinansowych 0 0 wartość netto zlikwidowanych środków trwałych 0 0 demurrage statków obcych bander 0 0 koszty majątku postawionego w stan likwidacji 0 0 inne jednostki pozostałe odpisane należności darowizny koszty sądowe, odszkodowania, kary korekta roczna podatku VAT 0 0 koszty sprzedanych wierzytelności własnych 0 0 likwidacja zapasów 0 0 likwidacja środków trwałych 0 0 aporty 0 0 koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych 0 0 rezerwa na przyszłe zobowiązania rezerwa na przyszłe straty zwrot dofinansowania 0 0 reklamacje 0 0 odszkodowania koszty roku ubiegłego odpisy z tyt.aktualizacji aktywów niefinansowych wartość netto zlikwidowanych środków trwałych demurrage statków obcych bander utworzenie odpisów na zapasy zwrot VAT dot.sprzed.środków trwałych należności przeterminowane 0 0 wycena spółki 0 0 zakup floty w celu dlalszej odsprzedaży 0 0 umorzenie wierzytelności inne Inne koszty operacyjne, razem Inne koszty operacyjne - RZiS

139 RW Przychody finansowe z tytułu odsetek - wg jednostek zależnych jednostki zależne z tytułu udzielonych pożyczek odsetki od dłużnych papierów wartościowych 0 0 pozostałe odsetki 0 0 Razem jednostki zależne RW Przychody finansowe z tytułu odsetek - jednostka dominująca/pozostałe jednostki jednostka dominująca z tytułu udzielonych pożyczek odsetki od dłużnych papierów wartościowych 0 0 pozostałe odsetki Razem jednostka dominująca Odsetki od pozostałych jednostek z tytułu udzielonych pożyczek odsetki od dłużnych papierów wartościowych 0 0 pozostałe odsetki Razem odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tyt. Odsetek - jednostki powiązane Przychody finansowe z tyt. Odsetek - jednostki powiązane - RZIS Przychody finansowe z tyt. Odsetek, razem Przychody finansowe z tyt. Odsetek, razem - RZIS

140 RW Inne przychody finansowe od jednostek powiązanych dodatnie różnice kursowe dyskonto z tytułu papierów wartościowych 0 0 zyski z pochodnych instrumentów finansowych 0 0 sprzedaż wierzytelności obcych 0 0 udziały objęte w zamian za aport 0 0 zwrot udziałów 0 0 prowizje od poręczeń finansowych 0 0 wynik transakcji zabezpieczających 0 0 sprzedaż dewiz 0 0 przychody z transakcji terminowych 0 0 rozwiązanie odpisów aktualizujących 0 0 inne 0 0 od pozostałych jednostek dodatnie różnice kursowe dyskonto z tytułu papierów wartościowych 0 0 zyski z pochodnych instrumentów finansowych 0 0 sprzedaż wierzytelności obcych 0 0 udziały objęte w zamian za aport wynik transakcji zabezpieczających 0 0 sprzedaż dewiz 0 0 przychody z transakcji terminowych zwrot udziałów 0 0 prowizje od poręczeń finansowych 0 0 rozwiązanie odpisów aktualizujących 0 0 inne Inne przychody finansowe, razem Inne przychody finansowe - RZiS RW Koszty finansowe z tytułu odsetek - wg jednostek zależnych jednostek zależnych z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 odsetki od dłużnych papierów wartościowych 0 0 pozostałe odsetki Razem jednostki zależne

141 RW Koszty finansowe z tytułu odsetek - jednostka dominująca/pozostałe jednostki jednostka dominująca z tytułu udzielonych pożyczek odsetki od dłużnych papierów wartościowych 0 0 pozostałe odsetki Razem jednostka dominująca Odsetki od pozostałych jednostek z tytułu udzielonych pożyczek odsetki od dłużnych papierów wartościowych 0 0 pozostałe odsetki Razem odsetki od pozostałych jednostek Koszty finansowe z tyt. Odsetek - jednostki powiązane Koszty finansowe z tyt. Odsetek - jednostki powiązane - RZIS Koszty finansowe z tyt. Odsetek, razem Koszty finansowe z tyt. Odsetek, razem - RZIS RW Inne koszty finansowe Inne od jednostek powiązanych 0 0 spisanie należności z tyt. odsetek 0 0 prowizje od obligacji 0 0 dyskonto od obligacji 0 0 prowizje za uruchomienie linii kredytowych 0 0 ujemne różnice kursowe 0 0 straty z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 0 0 wartość sprzedanych wierzytelności obcych 0 0 opłaty za przechowywanie i blokady papierów wartościowych 0 0 wartość księgowa wniesionego aportu 0 0 prowizje bankowe\factoring 0 0 koszty rekultywacji 0 0 utworzenie rezerw i odpisów 0 0 poręczenia kredytu 0 0 inne 0 0 Inne od pozostałych jednostek spisanie należności z tyt. odsetek prowizje od obligacji 0 0 dyskonto od obligacji 0 0 prowizje za uruchomienie linii kredytowych ujemne różnice kursowe straty z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 0 0 wartość sprzedanych wierzytelności obcych 0 0 opłaty za przechowywanie i blokady papierów wartościowych 0 0 wartość księgowa wniesionego aportu 0 0 prowizje bankowe\factoring koszty rekultywacji 0 0 utworzenie rezerw i odpisów poręczenia kredytu 0 0 inne Inne koszty finansowe, razem Inne koszty finansowe - RZiS

142 RW Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Jednostki powiązane 0 0 Przychody ze zbycia inwestycji 0 0 sprzedaż akcji i udziałów 0 0 sprzedaż innych papierów wartościowych 0 0 sprzedaż innych aktywów finansowych zwrot udziałów 0 0 inne 0 0 Koszty zbycia inwestycji 0 0 koszt sprzedanych akcji, udziałów 0 0 koszt sprzedanych innych papierów wartościowych 0 0 koszt sprzedanych innych aktywów finansowych 0 0 koszt udziałów 0 0 inne 0 0 Pozostałe jednostki Przychody ze zbycia inwestycji sprzedaż akcji i udziałów sprzedaż innych papierów wartościowych 0 0 sprzedaż innych aktywów finansowych inne 0 0 Koszty zbycia inwestycji koszt sprzedanych akcji, udziałów koszt sprzedanych innych papierów wartościowych 0 0 koszt sprzedanych innych aktywów finansowych inne 0 0 Przychody ze zbycia inwestycji, razem Koszty zbycia inwestycji, razem Zysk/strata ze zbycia inwestycji, razem Zysk ze zbycia inwestycji - RZiS Strata ze zbycia inwestycji - RZiS

143 RW Podatek dochodowy bieżący Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) koszty niestanowiące kosztów podatkowych niewypłacone wynagrodzenia z osobowego funduszu płac niezapłacony ZUS darowizny odpis na należności z tyt. odsetek równowartość otrzymanych subwencji 0 0 składki PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń 0 0 dofinansowanie składek ZUS 0 0 odsetki naliczone i niezapłacone od zaciągniętych pożyczek / kredytów odsetki naliczone i niezapłacone od obligacji 0 0 dyskonto naliczone i niezapłacone od obligacji 0 0 wycena aktywów finansowych odpisy aktualizujące należności odpisy aktualizujące zapasy utworzenie rezerwy na urlopy, odprawy i inne świadczenia pracownicze odpisy aktualizujące wartość środków trwałych utworzenie rezerwy na zobowiązania utworzenie innych rezerw odsetki naliczone i niezapłacone odsetki naliczone i niezapłacone od zobowiązań wycena instrumentów pochodnych utworzenie rezerwy na premie 0 0 koszty ubezpieczenia samochodów osobowych ponad limit podatkowy nieumorzona wartość bilansowa środków trwałych utworzenie rezerwy na koszty intensyfikacji sprzedaży 0 0 amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych wycena środków pieniężnych na rachunkach dewizowych ujemne różnice kursowe koszt własny dzierżawy, najmu, mediów 0 0 koszty reprezentacji różnica między odpisem na ZFŚS a wypłatą środków 0 0 koszty reklamacji 0 0 koszty sprzedaży środków trwałych dodatkowe koszty rady nadzorczej koszty ubezpieczeń członków zarządu 0 0 amortyzacja środków leasingowych spłata rat leasingowych 0 0 odpis na udziały 0 0 trwała utrata wartości papierów wartościowych 0 0 niewypłacone wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac odpis wartości firmy 0 0 róznice między bilansowym a podatkowym rozliczeniem produkcji 0 0 podatek akcyzowy 0 0 odsetki na dzień bilansowy rezerwa na koszty amortyzacja - aport

144 amortyzacja do wysokości odpisanej dotacji 0 0 fundusz reprezentacji nieopłacone koszty dot. zobowiązań wobec budżetu 0 0 odsetki od dywidendy amortyzacja do prawa nazwy i znaku składki członkowskie rezerwa na naliczone a niezapłacone odsetki rezerwa na na naliczone a zapłacone odsetki od pożyczek 0 0 remonty rozliczane w czasie odsetki od kredytu zarachowane i niezapłacone 0 0 środki trwałe, które utraciły przydatność gospodarczą 0 0 odpisane należności zawinione różnice remanentowe 0 0 odsetki od leasingu środki trwałe wniesione aportem zaks.jako wyposażenie 0 0 różnica księgowej i podatkowej wart. netto likwid.środków trw koszty samochodu dzierżawionego pnad limit 0 0 koszty roku ubiegłeo koszty ogłoszeń 0 0 odsetki od pożyczek zal. do kosztów 0 0 korekta amortyzacji podatkowej - amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca KUP 0 0 różnica pomiędzy wartością blansową a podatkowa zbywalnych środków trwałych należności umorzone i przedawnione kary, grzywny i odszkodowania przeszacowane wyrobów i materiałów 0 0 rezerwa na należnosci rezerwa na przewidziane straty 0 0 odprawy rezerwa na urlop nagrody 0 0 kary i odszkodowana zapłacone odpisy z tytułu trwałej utraty środków trwałych różnica między amortyzacją bilansową a podatkową rezerwa na badanie bilansu rezerwa na prowizje od kredytów 0 0 rezerwa na koszyty obsługi weksla 0 0 rezerwa na wykorzystane urlopy rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne rezerwa na cło 0 0 rezerwa na likwidację odpadów poprodukcyjnych 0 0 rezerwa na restrukturyzację pracownków 0 0 rezerwa na sprawy pracownicze w sądzie 0 0 Rada Nadzorcza inwestycje zaniechane 0 0 odsetki od należności budżetowych nieumorzona wartość bilansowa inwestycji w obcych środkach trwałych 0 0 amortyzacja dotycząca ulgi inwestycyjnej 0 0 wycena bilansowa należności i zobowiazań (różnice kursowe) wycena zapasów 0 0 odsetki od rozrachunków wewnętrznych

145 amortyzacja prawa wieczystego gruntów korekta amortyzacji w związku z wyceną majatku do wartości godziwej, testy na utratę wartości 0 0 koszty amortyzacji samochodów ponad limit podatkowy 0 0 Know-how utworzenie rezerwy na odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy 0 0 rezerwa na PFRON 0 0 inne przychody niestanowiące przychodów podatkowych składki socjalne 0 0 media 0 0 likwidacje bilansowe środków trwałych 0 0 otrzymane dywidendy rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności rozwiązanie pozostałych odpisów i rezerw odsetki naliczone i nieotrzymane dodatnie różnice kursowe wycena aktywów finansowych wycena instrumentów pochodnych 0 0 wycena bilansowa środków pieniężnych na rachunkach dewizowych wycena zapasów 0 0 amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych 0 0 dofinansowanie do wynagrodzeń 0 0 dofinansowanie do składek ZUS 0 0 otrzymane subwencje 0 0 przychody z najmu, dzierżawy, mediów 0 0 rozwiązanie rezerw na urlopy, odprawy i inne świadczenia pracownicze prawo wieczystego użytkowania gruntów szkody 0 0 przychody roku poprzedniego wycofanie środka trwałego z przeznacz. do likw. i przyjęcie do użytkowania 0 0 przywrócenie trwałej utraty papierów wartościowych 0 0 dotacja na zakup śr. trwałego i WNiP 0 0 rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu 0 0 Nagrody Jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe Media, dzierżawa 0 0 sprzedaż wyrobów przeszacowanych 0 0 umorzone postępowania sądowe, na które zawiązano odpis aktualizujący w latach ubiegłych 0 0 odsetki odpisane dotacje 0 0 odpis ujemnej wartosci 0 0 niezrealizowane zyski 0 0 rozwiązanie rezerwy na koszty zawinione różnice remanentowe 0 0 zrealizowane zyski z leasingów finansowych zwrotnych rozwiązanie rezerwy na prowizję od kredytów 0 0 rozwiązanie rezerwy na koszty obsługi weksla 0 0 rozwiazanie rezerwy na nagrody jubileuszowe 0 0 rozwiazanie rezerwy na odprawy emerytalne 0 0 rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 0 rozwiązanie rezerwy na sprawy pracownicze w sądzie

146 rozwiązanie rezerwy na dodatkowe odprawy z tytułu restrukturyzacji 0 0 rozwiązanie rezerwy na cło 0 0 rozwiązanie rezerwy na premie i prowizje dla Zarządu 0 0 rozwiązanie rezerwy na rekultywację terenów poprodukcyjnych 0 0 rozwiązanie rezerwy na likwidację odpadów poprodukcyjnych 0 0 umorzenie odsetek 0 0 odsetki od pożyczek wycena bilansowa należności i zobowiazań (różnice kursowe) odsetki budżetowe 0 0 odsetki od obligacji 0 0 rozwiązanie rezerwy na należności rozwiązanie rezerwy na zapasy brak zapłaty za znak towarowy 0 0 wykorzystanie rezerwy na majątek finansowy 0 0 wykorzystanie rezerwy na inwestycje krótkoterminowe 0 0 wykorzystanie rezerwy na należnosci 0 0 spłata należnośc po utworzenu odpisu 0 0 rozwiązaniw rezerwy na materiały 0 0 pozostałe przychody stanowiące przychody podatkowe ( nieujęte bezpośrednio w księgach - statystyczne ) umorzenie postępowanie sądowego wycena rozchodu środków pieniężnych na rachunkach dewizowych 0 0 dodatnie różnice kursowe przychody ze sprzedaży zaliczane do danego okresu otrzymane odsetki z lat ubiegłych 0 97 pozostałe koszty stanowiące koszty podatkowe ( nieujęte bezpośrednio w księgach - statystyczne ) rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu rozwiązanie rezerwy na urlopy,odprawy i inne świadczenia prac amortyzacja różnica między bilansowymi a podatkowymi kosztami operacyjnymi raty leasingowe umorzone postępowania sądowe różnice między amortyzacją bilansową a podatkową wynagrodzenia wypłacone z naliczeniem w m-cu poprzednim koszty składek ZUS od wynagrodzenia wypłacone z naliczeniem w m-cu poprzednim koszt sprzedaży zaliczonej do danego okresu 0 0 zapłacone odsetki zaliczenie w koszty różnic kursowych uznanie za koszt odpisu na ZFŚS, środki przekazane w danym okresie 0 uznanie za koszt rezerw utworzonych w latach ubiegłych na należności zaliczenie w koszty utworzonych rezerw na zapasy 0 0 zaliczenie w koszty pozostałych rezerw pozostałe Dochód/strata do opodatkowania Darowizny 0 0 Strata podatkowa z lat ubiegłych Dochód zwolniony z tytułu działalności w SSE 0 0 Inne doliczenia (+) i odliczenia od dochodu (-)

147 Podstawa do stawki podatkowej I Podatek bieżący - I Podstawa do stawki podatkowej - II Podatek bieżący - II Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku, w tym : decyzja urzędu kontroli skarbowej 0 0 zapłacony na Ukrainie podatek od pożyczek 0 0 zniana stanu rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego udział w zysku os prawnych 0 0 podatek od dywidendy 0 0 dofinansowanie do wynagrodzeń 0 0 inne Podatek dochodowy bieżący Podatek od dywidendy 0 0 Podatek dochodowy bieżący wykazany w rachunku zysków i strat Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym według stawek Podatek dochodowy bieżący wykazany w rachunku zysków i strat, razem Podatek dochodowy (część bieżąca) - RZiS RW Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i strat zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0 inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) od różnicy na amortyzacji środków trwałych wg MSR z tyt.zabezpieczeń kursu walut 0 0 inne składniki podatku odroczonego Podatek dochodowy, część odroczona, razem Podatek dochodowy (część odroczona) - RZiS Różnica 0 0 RW Podatek dochodowy odroczony wykazany bezpośrednio w kapitale własnym Podatek dochodowy odroczony wykazany bezpośrednio w kapitale własnym, razem podatek odroczony przejęty w ramach połączenia 0 0 związany z wyceną aktywów korekty wyniku z lat ubiegłych 0 0 inne 0 0 Podatek dochodowy odroczony wykazany bezpośrednio w kapitale własnym, razem Zmiana stanu podatku dochodowego wykazywanego w kapitale własnym - (BP BA7.1) Różnica

148 RW40 - Sposób podziału zysku zysk (strata) netto, w tym zysk niepodzielny zysk netto przeznaczony na dywidendę 0 0 zysk netto przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego zysk netto pokrycie straty pokrycie straty z przyszłych zysków 0 0 zysk netto przeznaczony na zwiększenie kapitału rezerwowego strata netto Sposób podziału zysków (jednostki zależne/wspólne przedsięwzięcia) Zysk (strata) netto - RZiS (jednostki zależne/wspólne przedsięwzięcia) Razem (jednostki zależne/wspólne przedsięwzięcia) 0 0 RP42 - Kontrola stanu środków pieniężnych Wartość skonsolidowana na Wartość skonsolidowana na Stan środków pieniężnych na początek okresu, w tym: gotówka w kasie i banku oraz depozyty na żądanie lokaty bankowe krótkoterminowe (do 3 m-cy od dnia otwarcia) obligacje, bony skarbowe i komercyjne (do 3 m-cy od nabycia) 0 0 Zwiększenia / Zmniejszenia z tytułu: działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej działalności finansowej Zwiększenia/Zmniejszenia z tytułu: różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu Stan środków pieniężnych na koniec okresu (bilans) gotówka w kasie i banku oraz depozyty na żądanie lokaty bankowe krótkoterminowe (do 3 m-cy od dnia otwarcia) 0 0 obligacje, bony skarbowe i komercyjne (do 3 m-cy od nabycia) 0 0 środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 0 0 inne aktywa pieniężne 79 0 Stan środków pieniężnych na początek okresu, w tym: Środki pieniężne na początek okresu - RP Stan środków pieniężnych na koniec okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - Bilans Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. - obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: PLN ND19 - Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych Zarząd jednostki Administracja Dział sprzedaży Pion produkcji Pozostali

149 Ujawnienia dodatkowe: KAPITAŁY Kapitały rezerwowe i zapasowe są tworzone tylko w sytuacji wymaganej przez prawo. W grupie nie istnieje statutowy bądź inny obowiązek dokonywania odpisów na kapitały rezerwowe. Kapitał z aktualizacji wyceny nie podlega podziałowi. W sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano korekt konsolidacyjnych z tytułu wyłączeń kapitałowych, między innymi dokonano korekty przemieszczając zysk netto za 2009 rok do zysków z lat ubiegłych. REZERWY W Grupie tworzy się rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe na premie dla zarządu i pracowników oraz na inne koszty szacowane. W przypadku premii i innych kosztów rezerwy te są wykorzystywane w następnym okresie sprawozdawczym. Zobowiązania z tytułu przyszłych odpraw emerytalnych i rentowych obliczane są metodą uprawnień jednostkowych. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Nieruchomości inwestycyjne zostały wycenione w Grupie na dzień rok w wartościach godziwych. Bieżąca wartość godziwa nie odbiega od ich wartości księgowej. INSTRUMENTY FINANSOWE Spółka posiada głównie aktywa finansowe zaliczane do grupy trzeciej wg MSR 39, tj. do grupy udzielonych pożyczek i należności. Pozycje te wyceniane są wg wartości godziwej ustalonej w momencie nabycia aktywa. Na dzień bilansowy przeanalizowano wartość tych aktywów, jaka wynikałaby z wyceny według zamortyzowanego kosztu. W związku z szybką zapadalnością dla większości instrumentów nie stwierdzono istotnych odchyleń między wartością bilansową, a wartością z przeszacowania do zamortyzowanego kosztu i nie dokonywano korekt wyceny. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ Spółka posiada kredyty zarówno o zmiennym, jak i o stałym oprocentowaniu. Kredyty o zmiennym oprocentowaniu są narażone na ryzyko zmian stopy procentowej. Kredyty o zmiennym oprocentowaniu są z reguły kredytami krótkoterminowymi, dlatego całkowity rozmiar ryzyka zmiany stopy procentowej jest oceniany jako nie zagrażający zdolności Grupy do obsłużenia zewnętrznego zadłużenia. 149

150 Nie wystąpiły odpisy aktualizujące związane ze stratami kredytowymi, ani zabezpieczenia ustanowione na rzecz spółek Grupy. Leasingi Podstawą do wyceny leasingu w grupie przyjęto wartość stopy WIBOR 1M. Nie przewiduje się kupna przedmiotów leasingu po zakończeniu okresu trwania umów leasingowych. Dotacje rządowe Zasady przyznawania kredytu preferencyjnego z FŻŚ Kredyt preferencyjny udzielany ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej przyznawany jest armatorom, którzy są właścicielami statków polskich i prowadzą działalność gospodarczą polegającą na zarobkowym przewozie rzeczy itp. min. 5 lat. Kredyt przeznaczony jest na zakup, modernizację lub przebudowę statków oraz na realizację innych przedsięwzięć wspierających restrukturyzację sektora żeglugi śródlądowej. Przedsięwzięcia objęte wsparciem Funduszu mają na celu poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych. Utrata wartości aktywów Jednostka na odnotowała przesłanki wskazujące na utratę wartości aktywów objętych przepisami MSR 36, w zakresie środków trwałych (flota) i dokonała odpowiedniej korekty wartości w korespondencji z wynikiem netto. Aktywa objęte obowiązkowymi testami na utratę wartości zostały im poddane poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej i porównanie z wartością bilansową. Ze względu na specyfikę w/w aktywów wartość odzyskiwalną wyliczono szacując wartość użytkową. Podstawą szacunku były przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne wynikające z najnowszych zatwierdzonych przez kierownictwo, realnych, mających poparcie w faktach planach budżetowych, zdyskontowane przy użyciu stopy procentowej odzwierciedlającej bieżącą wartość pieniądza w czasie. Jednostki powiązane Jednostkami dominującymi są I Fundusz Mistral S.A. oraz NPN II S.A.R.L. Z podmiotem I Fundusz Mistral S.A. wystąpiły transakcje w 2010 roku, które wynikały z podpisanej umowy w zakresie realizacji projektu nieruchomościowego. Z podmiotem NPN II S.A.R.L nie wystąpiły żadne transakcje. Jednostką najwyższego szczebla w grupie jest La Financiere d Integration Europeenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu. 150

151 Transakcje w Grupie Kapitałowej 2010 rok Nazwa spółki konsolidowanej: Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów Należności krótkotermionowe Zobowiązania krótkoterminowe Razem jednostki powiązane , , , ,00 Deutsche Binnenreederei AG , , , ,00 Odra Lloyd Sp. z o.o. grupa OT , , , ,00 Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 0, ,00 0, ,00 ODRATRANS S.A , , , ,00 Odratrans-Porty Sp. z o.o , , ,00 Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o , , , ,00 Rentrans Cargo Sp. z o.o , , , ,00 Rentrans International Spedition Sp. z o.o , , , ,00 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o , ,00 0, ,00 Szczecin dnia r. 151

152 6.2 Dane finansowe za 3 kwartały 2011 roku. B - Skonsolidowany bilans AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 Wartość firmy Patenty, licencje, oprogramowanie Inne wartości niematerialne Inwestycje rozliczane metodą praw własności 0 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie inne papiery wartościowe 0 udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie inne papiery wartościowe 0 udzielone pożyczki 0 inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe 0 Należności długoterminowe w jednostkach powiązanych 0 od pozostałych jednostek Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu programów emerytalnych 0 AKTYWA OBROTOWE Zapasy

153 materiały półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary Należności krótkoterminowe należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 inne należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) inne dochodzone na drodze sądowej 0 Podatek dochodowy bieżący 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 0 udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 inne papiery wartościowe 0 udzielone pożyczki 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 w pozostałych jednostkach udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie 0 udziały i akcje w jednostkach nienotowanych na giełdzie 0 inne papiery wartościowe 0 udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 Inne inwestycje krótkoterminowe 861 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu niezakończonych umów 0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty gotówka w kasie i banku oraz depozyty na żądanie lokaty bankowe krótkoterminowe (do 3 m-cy od nabycia) 0 obligacje, bony skarbowe i komercyjne (do 3 m-cy od nabycia) 0 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży związane z działalnością zaniechaną 0 PASYWA Kapitał (fundusz) własny Kapitał własny przypisany jednostce dominującej Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 153

154 udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 kapitał (fundusz) zapasowy kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych 0 różnice kursowe z przeliczenia zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (wielkość dodatnia) strata (wielkość ujemna) zysk (strata) netto odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 Kapitały mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Dotacje rządowe 0 Inne rozliczenia międzyokresowe 0 Zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych kredyty i pożyczki 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 inne zobowiązania finansowe wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 inne zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania 0 wobec jednostek powiązanych 0 wobec pozostałych jednostek 0 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych 0 kredyty i pożyczki 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 inne zobowiązania finansowe 0 wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 inne zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 154

155 inne wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe 0 z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) z tytułu wynagrodzeń inne Fundusze specjalne Podatek dochodowy bieżący 0 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 Pozostałe rezerwy dotacje rządowe 0 rozliczenia międzyokresowe kosztów rozliczenia międzyokresowe przychodów inne Rozliczenia międzyokresowe przychodów z umów budowlanych 0 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana) 0 RW - Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży usług Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt sprzedanych usług Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 0 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 Ujemna wartość firmy 0 Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne

156 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 od jednostek powiązanych 0 Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji 0 Aktualizacja wartości inwestycji Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 0 Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Zysk (strata) netto z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności Odpis wartości firmy z konsolidacji 0 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej Strata (zysk) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) 0 Zysk (strata) netto jednostce dominującej udziałowcom mniejszościowym RP - Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 Zysk (strata) netto Korekty o pozycje Udział w zyskach/stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 Amortyzacja Niezrealizowane zyski / straty z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych) Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone, niezapłacone 0 Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)

157 Zyski / straty z tytułu działalności inwestycyjnej Zysk/ strata przed zmianami kapitału obrotowego Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego) Podatek odroczony Działalność zaniechana 0 Pozostałe pozycje Środki pieniężne z działalności operacyjnej Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone Podatek dochodowy 0 Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych Wpływy/ wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych 0 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych 0 zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych) 0 dywidendy i udziały w zyskach 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 odsetki 0 inne wpływy z aktywów finansowych 0 w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych 0 dywidendy i udziały w zyskach 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 Inne wpływy inwestycyjne 0 Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych) udzielone pożyczki długoterminowe 0 w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

158 Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej 0 Wpływy Wpływy netto z emisji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek roku obrotowego Środki pieniężne na koniec roku obrotowego środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - Bilans Środki pieniężne na koniec roku obrotowego - RPP

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 7 INFORMACJE DODATKOWE Emitentowi nie przyznano żadnego ratingu kredytowego. Emitent nie zamierza ubiegać się o taki rating. 178

179 8 ZAŁĄCZNIKI 8.1 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta 179

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 185

186 186

187 187

188 188

189 189

190 190

191 191

192 8.2 Aktualny KRS Emitenta 192

193 193

194 194

195 195

196 196

197 197

198 198

199 8.3 Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych Szczegółową Informacją UCHWAŁA NR 32 ZARZĄDU ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 18 LISTOPADA 2011 ROKU W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A Zarząd Odratrans SA, ("Spółka" lub "Emitent"), działając w związku z przepisem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz z późn. zm.) (dalej Ustawa o obligacjach ), niniejszym postanawia o emisji do (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji Serii A na okaziciela, o numerach od do numeru nie wyższego niż , o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż ,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych ( Obligacje ). 2. Cel Emisji Obligacji nie został określony. 1. Obligacje będą obligacjami trzyletnimi. 2. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 2. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze publicznego proponowania, o którym mowa w art. 9 pkt. 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt. 2) tej ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej ,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro). 5. Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 30 listopada 2011 roku. 6. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji (próg emisji). 7. Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone są w dokumencie Warunki Emisji trzyletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii A), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

200 UCHWAŁA NR 33 ZARZĄDU ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 21 LISTOPADA 2011 ROKU W SPRAWIE USTALENIA MARŻY STANOWIĄCEJ SKŁADNIK OPROCENTOWANIA DLA OBLIGACJI SERII A Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii A Odratrans SA, zatwierdzonymi Uchwałą nr 32 Zarządu Odratrans Spółki Akcyjnej z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie emisji obligacji serii A, Zarząd Odratrans SA ustala Marżę dla Obligatariuszy, o której mowa w pkt. 15 Warunków Emisji, w wysokości 4,00% (słownie: cztery procent). UCHWAŁA NR 34 ZARZĄDU ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 25 LISTOPADA 2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY ZARZĄDU NR 32 Z DNIA 18 LISTOPADA 2011 ROKU 1. Dokonuje się zmiany 5 Uchwały nr 32 Zarządu Odratrans SA z dnia 18 listopada 2011 roku w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie: 5. Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 1 grudnia 2011 roku. 2. Dokonuje się zmian w dokumencie Warunkach Emisji Obligacji Serii A ( Dokument ) zatwierdzonym Uchwałą nr 32 Zarządu Odratrans SA z dnia 18 listopada 2011 roku polegających na ustaleniu upływu terminu składania ofert nabycia Obligacji Serii A na dzień 29 listopada 2011 roku. 3. Dokonuje się zmian w dokumencie Warunki Emisji Obligacji Serii A poprzez odpowiednią zmianę dat w sposób zgodny ze zmianami dokonanymi w 1 i Dokonuje się zmian w dokumencie Warunki Emisji Obligacji Serii A poprzez dodanie w treści pkt. 2 i pkt. 21 Dokumentu odpowiednich zapisów. Dokonuje się również zmian polegających na dodaniu liter o, p, q, r, s, t, u, v w pkt Dokumentu oraz modyfikację treści punktów 16.4, 16.5, 16.6 Dokumentu. 5. Dokument Warunki Emisji Obligacji Serii A w wersji jednolitej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

201 8.4 Dokument określający warunki emisji obligacji WARUNKI EMISJI TRZYLETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Odratrans SA z siedzibą w Szczecinie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON: , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł, Serii A, na łączną kwotę nie większą niż zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), od numeru do numeru nie większego niż NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I OBLIGATARIUSZY ORAZ STANOWIĄ JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O EMITOWANYCH OBLIGACJACH. 1. Definicje: 1) Dzień Emisji Dzień Przydziału Obligacji, 2) Dzień Spłaty dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, 3) Dzień Wykupu oznacza dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 28 listopada 2014 r., 4) Emitent oznacza spółkę Odratrans Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , 5) EUR, euro oznacza euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej 6) Ewidencja oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW, 7) Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji oznacza formularz przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, stanowiący załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji, 8) Grupa Kapitałowa Emitenta oznacza podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej tworzonej przez Odratrans Spółka Akcyjna, 9) Inwestor oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji, 10) KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 11) KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, 12) Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 13) KSH oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz z późn. zm.), 14) Marża marża dla Obligatariuszy doliczona do stawki referencyjnej, zgodnie z pkt. 15, 15) Obligacje oznaczają nie więcej niż trzyletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela serii A, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Emisyjnej, 16) Obligatariusz oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, uprawnioną z Obligacji, 17) Okres Odsetkowy okres określony w Tabeli 1, pkt. 15, 18) Oferujący oznacza NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy Nowy Świat 64, Warszawa, fax: , 19) Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza oznacza prawo Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 16, 20) Propozycja Nabycia Obligacji oznacza dokument na podstawie, którego jest składana propozycja nabycia Obligacji Inwestorom, 21) Raport Bieżący, Raport Okresowy odpowiednio raport bieżący lub raport okresowy przekazywany zgodnie z regulacjami Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst lub innego Rynku Zorganizowanego, na którym są notowane papiery wartościowe Emitenta, 201

202 22) Rynek Zorganizowany oznacza jakikolwiek rynek, na którym prowadzony jest obrót zorganizowany w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 23) Stawka Referencyjna stawka referencyjna stanowiąca składnik oprocentowania Obligacji, określona na zasadach opisanych w pkt. 15, 24) Termin Składania Ofert Nabycia termin na składanie ofert nabycia Obligacji, który biegnie od dnia 21 listopada 2011 r. godz do dnia 29 listopada 2011 r. godz , 25) Uchwała o Emisji Obligacji oznacza Uchwałę Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A nr 32 z dnia 18 listopada 2011 roku zmienioną Uchwałą Zarządu Emitenta nr 34 z dnia 25 listopada 2011 roku, 26) Ustawa o Obligacjach oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz z późn. zm.), 27) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz z późn. zm.), 28) Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz z późn. zm.), 29) Ustawa o Rachunkowości oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz z późn. zm.), 30) Ustawa o Żegludze - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 z późn. zm.) 31) WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 32) Warunki Emisji Obligacji oznaczają warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach, 33) Wskaźnik Dług Netto/EBITDA wskaźnik obliczany jako iloraz zobowiązań finansowych, obejmujących kredyty, pożyczki, wyemitowane dłużne papiery wartościowe oraz leasing finansowy pomniejszonych o środki pieniężne do wartości zysku operacyjnego powiększonej o wartość amortyzacji, 34) Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia wskaźnik obliczany jako iloraz wartości zobowiązań ogółem do wartości aktywów ogółem, 35) Wskaźnik Rentowności EBITDA wskaźnik obliczany jako iloraz wartości zysku operacyjnego powiększonej o wartość amortyzacji do wartości przychodów ogółem, 36) Zawiadomienie o Wymagalności zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 16, 37) Zł, PLN oznacza złoty polski, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej, 38) Port Miejski Wrocław prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 52, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/ /8, oznaczonej jako działki geodezyjne nr: 10/22, 10/24, 10/27, 10/30, 10/31, 10/34, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/40 o łącznej powierzchni 12,3588 ha oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na powyższej nieruchomości gruntowej, 39) Port Opole - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Magazynowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP10/ /1, oznaczonej jako działki geodezyjne nr: 1285/6, 1285/7, 1285/10, 1285/11, 1285/12, 1285/13, 1285/15, 1285/16, 1285/17 o łącznej powierzchni 10,5186 ha oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na powyższej nieruchomości gruntowej, 40) Wrocław Kleczkowska - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 na działce geodezyjnej nr 10/41 o łącznej powierzchni m² oraz prawo własności budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej m² znajdującego się na powyższej nieruchomości; 41) Barki Pchane 82 sztuki (słownie: osiemdziesiąt dwie) barek pchanych o nośności t., będących zbiorem rzeczy ruchomych i wchodzących w skład majątku Grupy Kapitałowej Emitenta; 42) Pchacze Śródlądowe - 11 sztuk (słownie: jedenaście) pchaczy śródlądowych o mocy kw, będących zbiorem rzeczy ruchomych i wchodzących w skład majątku Grupy Kapitałowej Emitenta; 2. Postanowienia ogólne: Obligacje, o których mowa w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji, są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej EUR. Oferta Obligacji nie wymaga 202

203 sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach w formie zdematerializowanej, na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza, którego prawa są zapisane w Ewidencji prowadzonej przez KDPW. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji Obligacji i niezależnie od postanowień w nich zawartych będą miały zastosowanie wszelkie obowiązujące w KDPW regulacje, co każdorazowy Inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje wyraża na to zgodę. Emitent zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, co każdorazowy Inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje, wyraża na to zgodę. W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu, obrót Obligacjami będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w tym obrocie. Emitent powiadomi Obligatariuszy o rozpoczęciu procedury wprowadzania Obligacji do alternatywnego systemu obrotu oraz o jej zakończeniu. Emitent zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych od podjęcia uchwały o przydziale do złożenia kompletnego wniosku o rejestrację Obligacji w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz dołożenia wszelkich starań w celu doprowadzenia do rejestracji Obligacji tym depozycie. Emitent zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia podjęcia przez KDPW uchwały o rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych złożyć wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW (Catalyst) oraz wyjaśniania na bieżąco ewentualnych uwag ze strony GPW, które mogą zaistnieć przy rozpatrywaniu przez Zarząd GPW wniosku o wprowadzenie Obligacji do obrotu. 3. Podstawa prawna emisji Obligacji: Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała o Emisji Obligacji. 4. Nazwa Obligacji: Obligacje serii A. 5. Cel emisji: Cel emisji nie został określony. 6. Minimalna łączna wartość nominalna Obligacji: zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) 7. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji: zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) 8. Wartość nominalna jednej Obligacji: zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 9. Cena emisyjna jednej Obligacji: zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 203

204 10. Minimalna liczba Obligacji objętych zapisem: 230 (słownie: dwieście trzydzieści Obligacji) 11. Minimalna liczba Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji Obligacji do skutku (próg emisji): (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji 12. Oferty nabycia Obligacji oraz przydział Obligacji: Propozycja Nabycia Obligacji kierowana jest do Inwestorów przez Oferującego. Do Propozycji Nabycia Obligacji dołączony został Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, który w przypadku wypełnienia go i złożenia zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji oraz Warunkami Emisji Obligacji przez Inwestora będzie stanowił ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora. Oferty nabycia Obligacji, tj. wypełnionego przez Inwestora Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, należy doręczać lub składać w siedzibie Oferującego w Terminie Składania Ofert Nabycia. Oferta nabycia Obligacji będzie uczestniczyć w przydziale dokonanym przez Emitenta, jeżeli zostanie złożona na prawidłowo wypełnionym przez Inwestora Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji dołączonym do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Obligacje, na nabycie których dany Inwestor złożył ofertę nabycia, zostaną w całości opłacone poprzez wpłatę na wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji rachunek prowadzony w banku wskazanym w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji całości kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji objętych taką ofertą, nie później jednak niż do godz. 17:30 w dniu roboczym następującym po ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, przy czym liczona jest godzina wpływu środków na ten rachunek. Inwestorowi nie przysługuje w stosunku do Emitenta ani Oferującego jakiekolwiek roszczenie o odsetki z tytułu przetrzymywania wpłaconych środków pieniężnych na wyżej wskazanym rachunku, o ile odbywa się ono zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Oferta nabycia Obligacji przestaje wiązać Inwestora w przypadku niedojścia emisji obligacji do skutku od chwili, w której Inwestor otrzyma od Oferującego informację o niedojściu emisji Obligacji do skutku, nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia, a w przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, w odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały mu przydzielone do chwili, w której Inwestor otrzyma od Oferującego informację o liczbie przydzielonych mu Obligacji, lecz nie później jednak ni na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia. Oferujący przekaże Emitentowi listę Inwestorów wraz z listą Obligacji, na które złożyli oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, sporządzoną na podstawie złożonych przez Inwestorów prawidłowo wypełnionych Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i które zostały w całości i prawidłowo opłacone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji. Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w Dniu Przydziału nie później niż w 2 (słownie: drugim) dniu roboczym następującym po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta, w oparciu o otrzymaną od Oferującego listę, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem subskrypcji przez inwestorów co najmniej takiej liczby Obligacji, która spowoduje osiągnięcie określonego w Warunkach Emisji Obligacji progu dojścia emisji Obligacji do skutku. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie nie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi składającemu ofertę zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył ofertę. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według kolejności złożenia ofert przez Inwestorów, liczonej według daty i godziny wpływu oferty. Niezależnie od powyższych postanowień Warunków Emisji Obligacji i Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Inwestorom Obligacji według własnego uznania w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub mniejszej lub 204

205 nieprzydzielenia takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia inwestora do wysuwania względem Emitenta ani Oferującego jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Najpóźniej trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia, Oferujący wystosuje do Inwestorów zawiadomienia o dokonanym przydziale Obligacji lub niedojściu emisji Obligacji do skutku oraz niezależnie od tego podejmie czynności celem przekazania treści takiego zawiadomienia Inwestorom za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub drogą elektroniczną. W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została wskazana przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, nadwyżka środków pieniężnych wpłaconych przez Inwestora ponad łączną cenę emisyjną przydzielonych takiemu Inwestorowi Obligacji zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji, nie później jednak niż do czwartego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia. W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku, środki pieniężne wpłacone przez Inwestora zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji niezwłocznie po powzięciu przez Oferującego informacji o niedojściu emisji Obligacji do skutku, nie później jednak niż czwartego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia. 13. Świadczenia Emitenta: Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje się: świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania, na warunkach i w terminach określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji, świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji, na warunkach i w terminie określonych w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji na warunkach i terminach określonych w pkt. 16 Warunków Emisji Obligacji, Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym przypadającym po nim dniu roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 14. Warunki wykupu Obligacji: Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 28 listopada 2014 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj ,00 zł za każdą Obligację. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 20 listopada 2014 r. Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 15. Warunki wypłaty oprocentowania: Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M), lub 205

206 każda oficjalna następczyni tej stawki dla depozytów 6 miesięcznych wyrażonych w PLN, ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża. Ostateczna wysokość Marży ustalona zostanie uchwałą Zarządu Emitenta najpóźniej pierwszego dnia roboczego Terminu Składania Ofert Nabycia. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela: Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych. Nr Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Prawa Do Odsetek Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu Liczba dni w Okresie Odsetkowym , , , , , ,00 W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej. W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 16. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza 16.1 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji, Obligatariusz jest uprawniony do dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Inwestora pisemnego zawiadomienia, w terminie określonym zgodnie z pkt. 16.5, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z pkt ( Zawiadomienie O Wymagalności ), a Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt w terminie określonym na podstawie pkt

207 16.2 Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie każdorazowo określona jako suma wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od początku danego Okresu Odsetkowego, w którym przypada Dzień Spłaty, do tego Dnia Spłaty (włącznie z tym dniem) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji: a) osiągnięcie wartości wyższej niż 75,00% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) przez Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia obliczany na podstawie rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta; b) osiągnięcie wartości niższej niż 5% (słownie: pięć procent) przez Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczanego na podstawie rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta; c) osiągnięcie wartości wyższej niż 4,0 (słownie: cztery) przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA obliczanego na podstawie rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2012 r. lub 2013 r.; d) wystąpienie naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z jakimikolwiek instytucjami skutkujące nastąpieniem wymagalności tej pożyczki przed umówionym terminem; e) podjęcie przez WZA Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy przekraczającej 50% zysku netto przypadającego Emitentowi za dany rok obrotowy; f) brak złożenia wniosku o ustanowienie hipotek zabezpieczających roszczenia Obligatariuszy na nieruchomościach wskazanych w pkt a) w terminie jednego miesiąca od Dnia Emisji; g) brak wpisania hipotek zabezpieczających roszczenia Obligatariuszy w księgach wieczystych nieruchomości wskazanych w pkt a) w terminie sześciu miesięcy od Dnia Emisji; h) brak złożenia wniosku o wykreślenie z ksiąg wieczystych nieruchomości wskazanych w pkt a) hipotek zabezpieczających roszczenia obecnych wierzycieli Emitenta w terminie dwóch miesięcy od Dnia Emisji; i) brak wykreślenia z ksiąg wieczystych nieruchomości wskazanych w pkt a) hipotek zabezpieczających roszczenia obecnych wierzycieli Emitenta w terminie sześciu miesięcy od Dnia Emisji; j) ustanowienie jakichkolwiek hipotek innych niż te zabezpieczające roszczenia Obligatariuszy na nieruchomościach wskazanych w pkt a), k) brak złożenia wniosku o wpisanie zastawu w rozumieniu art. 25 Ustawy o Żegludze na ruchomościach wskazanych w pkt b) w terminie jednego miesiąca od Dnia Emisji; l) brak ustanowienia zastawu w rozumieniu art. 25 Ustawy o Żegludze na ruchomościach wskazanych w pkt b) w terminie sześciu miesięcy od Dnia Emisji; m) niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz półrocznych sprawozdań finansowych wraz z przeglądem biegłego rewidenta; n) nieprzekazanie Raportu Bieżącego w sprawie zamiaru nabycia przez Emitenta jakiejkolwiek liczby Obligacji w celu ich umorzenia; o) FUNDUSZ MISTRAL S.A. utraci bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad Emitentem, lub będzie posiadał mniej niż 50 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym kontrola oznacza możliwość powoływania większości członków zarządu Emitenta czy to poprzez posiadanie prawa do wykonywania prawa głosu (lub podobnych praw własnościowych), poprzez postanowienia umowne lub w inny sposób; p) od Dnia Emisji do Dnia Wykupu wydane zostaną prawomocne orzeczenia sądu lub wykonane zostaną decyzje administracyjne nakazujące Emitentowi zapłatę kwot, których suma przekroczy łącznie PLN; q) zostanie wydane przez właściwy sąd jakiekolwiek postanowienie lub zapadnie uchwała właściwego organu Emitenta o likwidacji lub rozwiązaniu Emitenta; r) w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta zostanie rozpoczęta egzekucja, w trybie postępowania egzekucyjnego lub w jakikolwiek inny sposób, która nie zostanie umorzona, uchylona lub w jakikolwiek inny sposób udaremniona w ciągu 120 dni od dnia jej rozpoczęcia i będzie dotyczyć łącznej dochodzonej kwoty przekraczającej PLN, 207

208 lub suma kwot dochodzonych w trybie egzekucji lub postępowań egzekucyjnych, które nie zostały umorzone, uchylone lub w jakikolwiek sposób udaremnione przekroczy PLN; s) jakiekolwiek zobowiązanie Emitenta wynikające z Obligacji stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niewiążące lub nieegzekwowalne; t) Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej podstawowej działalności w całości lub w znacznej części; u) Oświadczenia lub zapewnienia Emitenta dotyczące jego sytuacji finansowej lub majątku, złożone na Dzień Emisji w niniejszych Warunkach Emisji będą nierzetelne lub nieprawdziwe; v) Emitent nie wypełni w terminie lub nie będzie przestrzegał jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu okoliczności o których mowa w 16.3 w formie Raportu Bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do 21 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt miała miejsce bądź do 21 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt Dzień Spłaty w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt przypadnie każdorazowo w 31 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt miała miejsce bądź do 31 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie uchybiają Obligatariuszowi do składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 17. Zbywalność Obligacji: Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń. 18. Status zobowiązań Emitenta: Do momentu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 19, zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią niezabezpieczone, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, które będą traktowane na równi z wszystkimi pozostałymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych, do których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Od momentu ustanowienia zabezpieczenia o którym mowa w pkt. 19, zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią zabezpieczone, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, które będą traktowane na równi z wszystkimi pozostałymi obecnymi i przyszłymi zabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych, do których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. 19. Wysokość i forma zabezpieczenia: 19.1 W przypadku dojścia emisji do skutku Zarząd Emitenta zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z niniejszej emisji Obligacji na określonych w pkt. 19.2, 19.3, 19.4 warunkach. 208

209 19.2 W przypadku, gdy emisja Obligacji dojdzie do skutku, zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji nastąpi poprzez: a) ustanowienie na rzecz Obligatariuszy hipoteki łącznej do kwoty zł na nieruchomościach: Port Miejski Wrocław, Wrocław Kleczkowska, Port Opole, b) ustanowienie na rzecz Obligatariuszy zastawu w rozumieniu art. 25 Ustawy o Żegludze do kwoty zł na Barkach Pchanych oraz zastawu w rozumieniu art. 25 Ustawy o Żegludze do kwoty zł na Pchaczach Śródlądowych 19.3 Podmiotem udzielającym zabezpieczeń wskazanych w pkt a) jest Emitent. Podmiotem udzielającym zabezpieczeń wskazanych w pkt b) jest spółka Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu W celu ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy Zarząd Emitenta zobowiązuję się do doprowadzenia do wykreślenia z ksiąg wieczystych nieruchomości wskazanych w pkt a) jakichkolwiek hipotek ustanowionych na rzecz obecnych wierzycieli Emitenta. 20. Zawiadomienia: 20.1 Zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane: a) w przypadku, gdy akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie Raportów Bieżących i Raportów Okresowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym, b) w przypadku, gdy Obligacje są jedynymi papierami wartościowymi Emitenta będącymi przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie Raportów Bieżących i Raportów Okresowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym, c) w przypadku, gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, będą doręczane im osobiście lub wysyłane listem poleconym lub kurierem Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji Obligacji, wszelkie zawiadomienia do Inwestorów będą wysyłane listem poleconym lub kurierem na ich adresy podane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub będą doręczane im osobiście. Jeżeli jedna ze Stron zmieni adres nie powiadamiając o tym drugiej, zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod ostatni znany Stronom adres, lub w przypadku braku doręczenia z upływem terminów przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym. Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dodatkowo umieszczane na stronie internetowej Emitenta: Sprawozdania finansowe: Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz półroczne sprawozdania finansowe (wraz z przeglądem biegłego rewidenta) w okresie od Dnia Emisji do czasu ich całkowitego wykupu z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, obowiązek udostępnienia rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta zostanie spełniony w przypadku umieszczenia tych dokumentów na stronie internetowej Emitenta. 22. Prawo właściwe: Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta. Podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta: 209

210 8.5 Wyciągi z operatów szacunkowych przedmiotów zabezpieczeń obligacji 210

211 211

212 212

213 213

214 214

215 215

216 216

Aneks nr 3. z dnia 10 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 3. z dnia 10 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 3 z dnia 10 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN. Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN. Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot Nota Informacyjna dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN Nota Informacyjna dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN Emitent: GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica Niniejsza nota informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 49/13, 60-842 Poznań, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent, "Spółka"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ EMISJI OBLIGACJI SERII C EMITOWANYCH PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1) CEL EMISJI OBLIGACJI Cel emisji nie został określony.

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska S A. z siedzibą w Warszawie, kwota kredytu 3.101.540 PLN, termin spłaty 31.12.2019 roku;

BNP Paribas Bank Polska S A. z siedzibą w Warszawie, kwota kredytu 3.101.540 PLN, termin spłaty 31.12.2019 roku; 1. Zobowiązania finansowe Okres spłaty: 1. Wobec jednostek powiązanych, w tym: 2. Wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i z tytułu emisji pożyczek papierów inne zobowiązania finansowe Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna Invista S.A.

Nota Informacyjna Invista S.A. Nota Informacyjna Invista S.A. 3.865 Obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r. NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A.

Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A. Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A. 1.071 Obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M.

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M. WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW adw. Leszek Rydzewski, LL.M. Program Zagadnienia wprowadzające Istota obligacji Źródła regulacji Funkcja ekonomiczna Cechy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Emitent: Wyemitowano 60 000 sztuk Obligacji, w ramach emisji do 100 000 sztuk Obligacji.

Emitent: Wyemitowano 60 000 sztuk Obligacji, w ramach emisji do 100 000 sztuk Obligacji. Nota informacyjna dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A (Obligacje), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 6 000 000 zł (sześć milionów złotych) wyemitowanych przez REDAN Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A Koncept WS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY

Bardziej szczegółowo

Zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych dotyczy emisji następujących obligacji:

Zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych dotyczy emisji następujących obligacji: 1. Zobowiązania finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek Okres spłaty: 1. Wobec jednostek powiązanych, w tym: z tytułu emisji z tytułu kredytów i papierów pożyczek wartościowych inne zobowiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent:

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent: Nota Informacyjna Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł Emitent: GANT Development Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Rynek 28 59-220 Legnica Oferujący: Wrocław, 29 lipca 2010 roku 1 Gant Development

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1/2015 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej. Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice (sporządzana

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ: LOKUM DEWELOPER SA z siedzibą we Wrocławiu

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ: LOKUM DEWELOPER SA z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. LOKUM DEWELOPER SA ul. Krawiecka 1/101 50-148 Wrocław ( Emitent ) w imieniu którego działa: DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Fax: +48 22 630 83

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzenie w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych

1. Przeprowadzenie w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych Raport bieżący nr: 62/2012 Data raportu: 2012-12-05 Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A. Temat: (i) emisja obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych oraz (ii) udzielenie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 265 Niniejsza nota informacyjna została

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Plac Powstańców

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA EMITENT LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31 AGENT EMISJI

NOTA INFORMACYJNA EMITENT LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31 AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA 690 OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PLAC GRZYBOWSKI 10 LOKAL 31, 00-104 WARSZAWA O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU SERII E PCZ S.A.

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU SERII E PCZ S.A. WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU SERII E PCZ S.A. Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 61, 54-203 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone. Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: 2015-12-15 Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA Temat: Aneksy do Umów kredytowych z Credit Agricole Bank Polski S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo